MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17"

Transkrypt

1 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci, zdrowia, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów. Wójt Gminy Ciechocin Jerzy Cieszyñski wraz z pracownikami Urzêdu Gminy Zwyciêska Dru yna s.17 LZS Iskra Ciechocin s.20

2 UWAGA YWNOŒÆ!!! Gmina Ciechocin w roku 2014 przyst¹pi³a do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc ywnoœciowa (dotychczasowy PEAD). Dochód uprawniaj¹cy do skorzystania z tej formy pomocy nie mo e przekraczaæ: 8 1 3, 0 0 z ³ w p r z y p a d k u o s o b y s a m o t n i e gospodaruj¹cej; 684,00 z³ na osobê w rodzinie. Osoby i rodziny chc¹ce skorzystaæ z tej formy pomocy proszone s¹ o zg³aszanie siê do GOPS Ciechocin z/s Miliszewy 51 wraz z wnioskiem o objêcie t¹ form¹ pomocy oraz dokumentami poœwiadczaj¹cymi osi¹gany dochód z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o enie wniosku (tj. zaœwiadczenie z zak³adu pracy o wynagrodzeniu, odcinek - decyzja o emeryturze/ rencie, nakaz p³atniczy podatku rolnego, dowód op³acania sk³adki KRUS, itp..). SPIS TREŒCI Jeœli nie wiesz... Uwaga ywnoœæ... Gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Gminna dobroczynnoœæ przy dÿwiêkach Orkiestry i nie tylko... Kalendarium wydarzeñ kulturalnych... Przygotowania do III edycji Œwiêta Wsi... Uroczyste obchody Dnia Kobiet... Przebudowa skrzy owania w so³ectwie Œwiêtos³aw... Budowa œwietlicy wiejskiej na terenie so³ectwa Kujawy... Podpisanie umowy na gospodarkê wodnoœciekow¹... Termomodernizacja... Oœwietlenie boiska w Elgiszewie... Oczyszczanie Gminy z azbestu... Odœnie anie dróg gminnych... Harmonogram pracy inkasenta gminnego... Diamentowe i z³ote gody ma³ eñskie... Chroñ swoj¹ to samoœæ... Projekt Przedszkola dla wszystkich w Gminie Ciechocin... Podsumowanie pracy OSP za rok Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej... Zaproszenie na szkolenie... Gminna Biblioteka... Dzia³alnoœæ Przedszkoli... Gimnazjum w Nowej Wsi... Szko³a Podstawowa w Ciechocinie... Szko³a Podstawowa w Œwiêtos³awiu... Sekcja kolarska Iskra Bg AGRO-CIECH. LZS Iskra Ciechocin... Sport dla amatorów Gospodarowanie odpadami komunalnymi - sk³adanie nowych deklaracji - Od kwietnia 2013 r. w Gminie Ciechocin obowi¹zuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Jesteœmy bardzo wdziêczni naszym mieszkañcom za chêtne podjêcie tematu segregacji odpadów. W wiêkszoœci przypadków odpady komunalne s¹ zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dziêkujemy te za zrozumienie koniecznoœci wprowadzenia zmiany stawki op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2014 r. Zgodnie z Uchwa³¹ NR XXXVII/186/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. ustalono nowy wzór deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, któr¹ nale a³o z³o yæ do 15 stycznia 2014 r. Wiêkszoœæ mieszkañców wywi¹za³a siê z powy szego obowi¹zku, ale nie brakuje te spóÿnialskich, których prosimy o nie bagatelizowanie sprawy i jak najszybsze z³o enie deklaracji. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w przypadku zamieszkania na danej nieruchomoœci pierwszego mieszkañca lub powstania na danej nieruchomoœci odpadów komunalnych b¹dÿ w przypadku zmiany danych bêd¹cych podstaw¹ ustalenia wysokoœci nale nej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreœlonej w deklaracji iloœci odpadów komunalnych powstaj¹cych na danej nieruchomoœci w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany z³o yæ now¹ deklaracjê w terminie 14 dni od dnia nast¹pienia zmiany. W razie niez³o enia deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt okreœla w drodze decyzji wysokoœæ op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bior¹c pod uwagê uzasadnione szacunki w tym œredni¹ iloœæ odpadów komunalnych powstaj¹cych na nieruchomoœciach o podobnym charakterze. W zwi¹zku z powy szym, aby unikn¹æ niemi³ych niespodzianek zapraszamy do Urzêdu Gminy, pokój nr 3 na parterze. Ma³gorzata Langowska-Pietruszka

3 Gminna dobroczynnoœæ przy dÿwiêkach Orkiestry i nie tylko. W naszych uszach jeszcze dÿwiêczy Siema cz³owiek pe³en empatii, wra liwoœci, a przede wykrzykiwane donoœnym g³osem pomys³odawcy wszystkim cz³owiek, któremu bliskie jest dobro WOŒP podczas ka dego z wielu antenowych wejœæ na œrodowiska w którym yje. Od wielu lat na teranie ywo. W moich oczach widzê obraz naszej m³odzie y, naszej Gminy obserwujemy wiele pozytywnych zmian która wspólnie z nauczycielami Gimnazjum im. na rzecz uczestniczenia w ró nego rodzaju dzia³alnoœci Czes³awa Mi³osza kwestuje, œpiewa, tañczy, otwiera spo³ecznej, wolontariackiej. Oto kilka przyk³adów swoje serca dobroczynnoœci. Na torebkach, czapkach, aktywnoœci spo³eczeñstwa, dziêki której nasz samorz¹d bluzkach czerwieni¹ siê serduszka przyklejone przez zmienia swoje oblicze: wolontariuszy w zamian za datek, bez ró nicy czy ktoœ 1. Organizacja WOŒP, da³ 2 z³ czy 100 z³. Do pó³nocy z niedzieli na 2. Organizacja Œwiêta Wsi Województwa Kujawskoponiedzia³ek WOŒP w ca³ym kraju zebra³a ponad Pomorskiego, 35 mln z³, natomiast w Gimnazjum w Nowej Wsi 3. Dzia³alnoœæ LZS Iskra, (Gmina Ciechocin) przesz³o 6,5 tys. z³. Ostateczna 4. Organizacja Festynów, Pikników, obchodów œwiat kwota przeznaczona na ratowanie ycia dzieci pañstwowych i lokalnych, i opiekê geriatryczn¹ nie jest jeszcze do koñca znana. 5. Organizacja zawodów sportowych o charakterze Pewnie bêdzie trochê wy sza, poniewa teraz pieni¹dze masowym, zbiera siê nie tylko do puszek, ale te za poœrednictwem 6. Organizacja Festiwali, Konkursów, sms-ów, kart kredytowych, aukcji, licytacji np. 7. Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia licytowane by³y piêkne serwetki ofiarowane przez Ko³a Dziecka, Gospodyñ Wiejskich. Jedno nie podlega dyskusji - 8. Opieka nad œwietlicami i obiektami sportowymi. znowu siê uda³o. Z radoœci¹ spogl¹dam na tego rodzaju przejawy W ca³ej Polsce dzia³a³o oko³o 1500 sztabów aktywnoœci, poniewa dostrzegam w tym powstawanie (w tym 1 w Gminie Ciechocin), które to wymyœla³y spo³eczeñstwa obywatelskiego. ró ne koncepcje i zachêca³y do udzia³u w szlachetnej Dziêki wielu Paniom z KGW, So³tysom, uroczystoœci. Na wielu koncertach, festynach, Druhom z OSP, m³odzie y, nauczycielom oraz pokazach bawi³a siê po³owa Polski nie tylko w du ych pracownikom Urzêdu Gminy uruchomiony zosta³ miastach, ale przede wszystkim, co jest godne ³añcuch dobrej woli, w wyniku którego zmieniamy odnotowania mieszkañcy miasteczek i tysiêcy wiosek. siebie i nasz¹ rzeczywistoœæ. Po raz kolejny nasi rodacy przekonali siê, e pomaganie Dziêkuj¹c za to wszystko co do tej pory, innym nie musi byæ nudne, trudne a osoby pracuj¹ce zachêcam szczególnie w tym roku do jeszcze w wolontariacie rozbudzaj¹ powszechne i pozytywne wiêkszego zaanga owania, wiêkszej aktywnoœci skojarzenia. Udzia³ m³odego pokolenia w WOŒP i pomys³owoœci. odbieram jako ogromny sukces, bo proszê mi wskazaæ Przenikajmy siê yczliwoœci¹ i pomys³ami, lepszy sposób wychowania ni przez pomoc innym. bo przecie prawdziwy œwiat nie jest w Londynie czy Wielu ludzi wie co to jest wolontariat, s¹ tym zara eni te we Francji, tylko tam gdzie my jesteœmy. i swoim przyk³adem zara aj¹ tysi¹ce innych osób. Jestem przekonany, e nasza piêkna z natury Gmina Na podstawie przeprowadzonego sonda u ju za kilka lat bêdzie naszym wspólnie wymarzonym okazuje siê e coraz wiêcej Polaków deklaruje chêæ œrodowiskiem ludzi dobrej woli, œrodowiskiem uczestniczenia w ró nych formach pomocy, b¹dÿ kolorowych i przyjaznych wiosek. Wszystko samodzielnie j¹ organizuje. Przygotowuj¹ festyny, oczywiœcie zale y od tego czy potrafimy wzi¹æ zawody, sprz¹taj¹ koœcio³y i œwietlice, poœwiêcaj¹ czas na siebie odpowiedzialnoœæ za œrodowisko, na odrabianie lekcji z dzieæmi ze swoich wiosek, w którym yjemy. Bo odpowiedzialnoœæ to jeden pomagaj¹ niepe³nosprawnym i chorym. z najwa niejszych warunków skutecznego Wiele osób nieodp³atnie pracuje na rzecz organizowania ycia publicznego i spo³ecznego. fundacji, stowarzyszeñ i ognisk twórczych. W tym To jak bêdzie jutro zale y tylko od nas. miejscu trzeba zadaæ pytanie czy owa pomoc jest Chcia³bym, aby œwiat wokó³ nas, czyli nasza za darmo. Niestety spora grupa osób stoj¹cych Gmina, stawa³ siê piêkniejszy. Aby mieszkañcy nie bali z boku tzw. czêœæ pasywna spo³eczeñstwa uwa a, e bez siê marzeñ i szanowali ten skrawek nieba, pod którym jakichkolwiek korzyœci ta pomoc nie mia³aby miejsca. przysz³o im yæ, jak to piêknie wyœpiewuje grupa Niech odpowiedzi¹ na te w¹tpliwoœci bêd¹ motywacje POEZJO. tych, którzy udzielaj¹ siê charytatywnie. Wolontariusze i osoby oddane sprawie pomocy innym pomagaj¹ po Jerzy Cieszyñski pierwsze, bo im to sprawia przyjemnoœæ, po drugie bo licz¹, e gdy sami znajd¹ siê w potrzebie te otrzymaj¹ wsparcie, a po trzecie zaskarbiaj¹ sobie wdziêcznoœæ i szacunek otoczenia. W³aœnie dziêki takim motywacjom, takiemu postrzeganiu pomocy tworzy siê na naszych oczach

4 Kalendarium wydarzeñ kulturalnych w Gminie Ciechocin w 2014 roku W naszej Gminie rok 2014 zapowiada siê z paniami z Kó³ Gospodyñ Wiejskich, nieodzown¹ niezwykle interesuj¹co w zakresie wydarzeñ kulturalnych pomoc naszych so³tysów, zaanga owanie druhów organizowanych w poszczególnych so³ectwach. Nasz¹ ide¹ z jednostek OSP i wszystkich zainteresowanych. jest by oprócz imprez cyklicznych typu Do ynki czy Turniej Poni ej zamieszczamy grafik imprez So³ectw, które na sta³e wpisa³y siê do gminnego kalendarza zaplanowanych w ka dej miejscowoœci w 2014 r., zdarzeñ, wspó³organizowaæ i promowaæ wydarzenia nowe, maj¹c nadziejê, e ka dy mieszkaniec Gminy niepowtarzalne, tworz¹ce wyj¹tkowy klimat wspólnych Ciechocin znajdzie dla siebie coœ odpowiedniego. spotkañ. Liczymy na owocn¹, jak zawsze, wspó³pracê Emilia Ro ko 1. Zabawa Walentykowa r., - Kujawy; 2. Wieczór Pamiêci o Janie Pawle II r. - Rudaw; 3. Gminny Dzieñ Stra aka r. - Ma³szyce; 4. Gminny Dzieñ Matki r. - Miliszewy; 5. TURNIEJ SO ECTW r. - Elgiszewo 6. Dzieñ Dziecka r. - Ma³szyce; 7. Festyn Lato na Wsi r. - Ciechocin; 8. ŒWIÊTO WSI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO r. - Ciechocin; 9. Noc Œwiêtojañska r. - Elgiszewo; 10. Wakacyjny Turniej Pi³ki No nej r. - Rudaw; 11. Rodzinny Piknik Wakacyjny r. - Œwiêtos³aw; 12. Po egnanie Wakacji r. - Elgiszewo; 13. DO YNKI GMINNE r. - Œwiêtos³aw; 14. Otwarcie Œwietlicy Wiejskiej - wrzesieñ 2014 r. - Kujawy; 15. Œwiêto Jab³ka - wrzesieñ 2014 r - Morgowo; 16. Œwiêto Rodziny - wrzesieñ 2014 r - Morgowo; 17. Œwiêto Ziemniaka - paÿdziernik 2014 r. - Miliszewy; 18. Dzieñ Ch³opaka r. - Piotrkowo; 19. Gminna Wigilia dla OSP - grudzieñ 2014 r. - Kujawy; 20. Ciechociñski Wieczór Kolêd r. - Ciechocin. Przygotowania do III edycji Œwiêta Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ciechocinie Z o r g a n i z o w a n i e przedsiêwziêcia, jakim jest Œwiêto Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ciechocinie wymaga w i e l o m i e s i ê c z n y c h przygotowañ. Po³¹czenie prezentowanych podczas imprezy wielow¹tkowych tematów w spójn¹, atrakcyjn¹ d l a o d b i o r c ó w c a ³ o œ æ w y m u s z a p o d j ê c i a d³ugoterminowych dzia³añ. Poszukiwania interesuj¹cych w y s t a w c ó w, t w ó r c ó w ludowych, kapel, warsztatów oraz promowanie Œwiêta Wsi trwaj¹ ca³y rok. Wzorem lat ubieg³ych na organizacjê Œwiêta Wsi zosta³ z³o ony projekt o dofinansowanie w ramach tzw. ma³ych projektów. ¹czna kwota wsparcia przedsiêwziêcia wynosi ,22 z³ przy ca³kowitym koszcie projektu ,97 z³. Zachêcamy wszystkich Pañstwa do zaanga owania siê w przygotowania do III edycji Œwiêta Wsi, która odbêdzie siê r. Zapraszamy do przedstawiania swoich sugestii oraz propozycji uatrakcyjnienia imprezy. Dotychczasowe edycje udowodni³y chêæ Pañstwa wspó³pracy. Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich i Druhowie z Ochotniczych Stra y Po arnych wykazali siê poczuciem obowi¹zku i du ¹ pomys³owoœci¹, co potwierdzi³o, e mo emy liczyæ na Pañstwa pomoc. Ufamy, e w 2014 r. równie bêdziemy odczuwaæ Pañstwa wsparcie. Pragniemy aby wszyscy mieszkañcy Gminy stali siê organizatorami Œwiêta Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do wspó³pracy! Kinga Marcinkowska

5 Uroczyste obchody Dnia Kobiet W pierwszej po³owie marca Ko³a Gospodyñ Wszystkie spotkania, bez najmniejszego Wiejskich organizowa³y spotkania z okazji Dania Kobiet. wyj¹tku, odby³y siê w bardzo serdecznej atmosferze przy Podczas uroczystoœci panie otrzymywa³y kwiaty s³odkim poczêstunku. By³y one doskona³¹ okazj¹ do od Pana Wójta, so³tysów, radnych oraz druhów wspólnych rozmów, chwili relaksu i odprê enia. z poszczególnych so³ectw. W Elgiszewie uroczystoœæ Dziêkujemy wszystkim paniom za przygotowanie tak organizowano wspólnie z Bibliotek¹ Gminn¹. mi³ych przedsiêwziêæ. Jeszcze raz yczymy wszystkiego Warto dodaæ, i w Elgiszewie obchody Dnia Kobiet dobrego i liczymy na dalsze zaanga owanie podczas uœwietni³ wystêp Grupy POEZJO. W Rudawiu tworzenia kulturalnych wydarzeñ w naszej Gminie. Panie same zadba³y o program artystyczny przedstawiaj¹c artobliwe wiersze o kobietach. Kinga Marcinkowska Dyrektor Biblioteki Gminnej oraz Przewodnicz¹ca KGW Elgiszewo witaj¹ zebranych goœci Zebrani wys³uchali wystêpu Grupy POEZJO Panie z KGW Ma³szyce otrzyma³y kwiaty Panowie przygotowali z okazji Dnia Kobiet specjalne yczenia Powitanie goœci podczas Dnia Kobiet w Rudawiu Panie otrzyma³y drobne upominki

6 Kujawy po³¹czy³y Dzieñ Kobiet z zabaw¹ walentynkow¹ Wszyscy bawili siê wyœmienicie Pan Wójt z³o y³ serdeczne yczenia Paniom z Ciechocina Panie z zadowoleniem prezentowa³y otrzymane kwiaty Panie ze Œwiêtos³awia jak zawsze przygotowa³y perfekcyjne spotkanie Wspólnie spêdzone popo³udnie okaza³o siê strza³em w dziesi¹tkê W Miliszewach równie nie zabrak³o yczeñ Paniom dopisywa³ wyœmienity humor

7 Przebudowa skrzy owania w so³ectwie Œwiêtos³aw Gmina Ciechocin wspólnie z Powiatem Golubsko zadania. Gmina Ciechocin bêdzie wspó³finansowa³a Dobrzyñskim przyst¹pi do realizacji inwestycji inwestycjê w wysokoœci 50% ca³kowitych kosztów. polegaj¹cej na przebudowie skrzy owania w centrum Planowany termin zakoñczenia zadania to koniec wrzeœnia so³ectwa Œwiêtos³aw. Inwestycja obejmuje skrzy owanie 2014 r. nastêpuj¹cych dróg powiatowych: nr 2037 C Dobrzejewice Poni ej przedstawiamy plan ronda. Œwiêtos³aw Mazowsze, nr 2126 C relacji Œwiêtos³aw Dzia³yñ z drog¹ gminn¹ C Œwiêtos³aw granica Marcin Szynkiewicz gminy. Przebudowa skrzy owania obejmie budowê ronda, przebudowê chodników oraz modernizacjê odcinków dojazdowych do skrzy owania. G³ównym celem przebudowy bêdzie poprawa bezpieczeñstwa kieruj¹cych pojazdami oraz pieszych. Poprawa bezpieczeñstwa osi¹gniêta zostanie dziêki zdecydowanie mniejszej liczbie potencjalnych punktów konfliktu, a wiêc miejsc, w których mo e dojœæ do kolizji. Rondo pozwoli równie na zmniejszenie prêdkoœci przeje d aj¹cych samochodów. Natomiast czytelnoœæ i prostota organizacji ruchu sprzyjaæ bêdzie prawid³owym zachowaniom kierowców. W stosunku do tradycyjnych skrzy owañ ronda umo liwiaj¹ znacz¹c¹ redukcjê zdarzeñ niebezpiecznych, to jest kolizji od 30% do 60%, wypadków z rannymi od 40% do 90%, a z ofiarami œmiertelnymi od 70% do 95%. Rada Gminy Ciechocin podjê³a 10 lutego 2014 r. uchwa³ê w sprawiê udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko Dobrzyñskiemu na realizacjê tego Budowa œwietlicy wiejskiej na terenie so³ectwa Kujawy Gmina Ciechocin przyst¹pi³a do realizacji pod wzglêdem zgodnoœci z siwz (specyfikacj¹ istotnych zamierzenia maj¹cego na celu budowê œwietlicy wiejskiej warunków zamówienia). na terenie so³ectwa Kujawy. Realizacja przedmiotowej Projekt budowlany przewiduje budowê budynku inwestycji jest mo liwa dziêki pozyskanemu parterowego, nie podpiwniczonego, pokrytego dofinansowaniu w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój blachodachówk¹. Budynek œwietlicy sk³ada siê z sali wsi objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich tanecznej, kuchni, ch³odni, magazynów, pomieszczenia na lata Wysokoœæ dofinansowania wynosi socjalnego, pomieszczeñ sanitarnych, szatni, hallu 2 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Umowa i korytarzy. Powierzchnia zabudowy wynosi 412,67 m. z przedstawicielami Samorz¹du Województwa Kujawsko- Celem projektu jest budowa nowoczesnego Pomorskiego zosta³a podpisana w dniu r. miejsca spotkañ, przyjaznego mieszkañcom, Budowa œwietlicy rozpocznie siê niezw³ocznie po pozwalaj¹cego na organizacjê wszelkiego rodzaju zebrañ ostatecznym wyborze wykonawcy wy³onionego w drodze oraz imprez kulturalno-spo³ecznych. Œwietlica bêdzie postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego. pe³niæ rolê miejsca sprzyjaj¹cego integracji i edukacji oraz Przetarg nieograniczony na budowê œwietlicy wiejskiej wypoczynku osób doros³ych, jak równie dzieci w Ciechocinie zosta³ og³oszony 5 lutego br. Og³oszenie i m³odzie y. wzbudzi³o du e zainteresowanie firm budowlanych. Z³o onych zosta³o 14 ofert. Obecnie trwa ich ocena Podpisanie umowy na gospodarkê wodno-œciekow¹ Marta Iwan Dnia 27 lutego Ca³beckiego, Cz³onka Zarz¹du Województwa Micha³a 2014 r. w Hotelu Filmar Korolki oraz Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Ryszarda w To r u n i u z o s t a ³ y Bobera. W imieniu Gminy Ciechocin umowê podpisali p o d p i s a n e p i e r w s z e Pan Wójt Jerzy Cieszyñski oraz Pani Skarbnik Ma³gorzata umowy z beneficjentami, Szewczykowska. którzy otrzymali wsparcie Gmina Ciechocin znalaz³a siê na 26. miejscu w ramach czwartego w œ r ó d o p e r a c j i z a k w a l i f i k o w a n y c h d o naboru wniosków na wspó³finansowania. Dziêki dotacji zrealizowana zostanie g o s p o d a r k ê w o d n o - operacja pod nazw¹: Budowa przydomowych œciekow¹ w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla oczyszczalni œcieków na terenie Gminy Ciechocin etap gospodarki i ludnoœci wiejskiej. ¹cznie podpisane VIII. Kwota dofinansowania wynios³a ,00 z³. z o s t a ³ o 3 9 u m ó w n a k w o t ê 3 0, 6 m l n z ³. Uroczyste podpisanie umów na realizacjê inwestycji odby³o siê z udzia³em Marsza³ka Piotra Anna Rz¹ ewska

8 Termomodernizacja budynku u ytecznoœci publicznej w Miliszewach i Szko³y Podstawowej w Œwiêtos³awiu Wniosek pn. Termomodernizacja wraz Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego z remontem systemu grzewczego w budynkach Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wydatków u ytecznoœci publicznej w miejscowoœciach Miliszewy kwalifikowalnych projektu, do których zaliczyæ mo na i Œwiêtos³aw, znalaz³ siê na liœcie projektów ocenionych docieplenie œcian zewnêtrznych budynków, stropodachu pozytywnie na etapie oceny formalnej. Obecnie trwa ocena budynku g³ównego Szko³y i sali gimnastycznej, a tak e merytoryczna wniosków z³o onych w ramach dzia³ania czêœciow¹ wymianê stolarki drzwiowej i okiennej. Koszt 2.3. rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. kwalifikowalny stanowi równie remont systemów Jej wynik ostatecznie zdecyduje o przyznaniu grzewczych wraz z wymian¹ pieców centralnego dofinansowania na realizacjê projektów z Europejskiego ogrzewania oraz zwi¹zanych z nimi instalacji Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego elektrycznych. Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Modernizacja budynków objêtych projektem Pomorskiego na lata Wniosek z³o ony przez doprowadzi do znacznego zmniejszenia emisji Gminê Ciechocin zak³ada pozyskanie dofinansowania na zanieczyszczeñ powietrza, a tak e strat ciep³a oraz wykonanie termomodernizacji budynku u ytecznoœci zwi¹zan¹ z tym redukcjê zu ycia paliw opa³owych, przy publicznej nr 51 w Miliszewach oraz Szko³y jednoczesnym ponoszeniu ni szych kosztów ogrzewania. Podstawowej im. Bohaterów Wrzeœnia 1939 r. w Œwiêtos³awiu. Ca³kowity koszt projektu wynosi Marta Iwan ,54 z³. Oœwietlenie boiska w Elgiszewie Rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z rozbudow¹ wieczornych treningów pi³karzy Iskry Ciechocin. oœwietlenia na terenie Kompleksu Sportowego Dostawione zostan¹ 4 s³upy oœwietleniowe na których w Elgiszewie. W trakcie tegorocznych prac zostanie zainstalowane zostanie specjalistyczne oœwietlenie o mocy zbudowane oœwietlenie, które rozœwietli po³owê p³yty oko³o 3 kw i 120 tys. luksów. boiska. Oœwietlenie umo liwi i u³atwi przeprowadzenie Marcin Szynkiewicz Oczyszczanie Gminy z azbestu W dniu 25 lutego 2014 r. do o przyznanie dotacji na demonta, transport Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i utylizacjê azbestu jest kolejnym etapem ujêtym Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych w To r u n i u w p ³ y n ¹ ³ w n i o s e k azbest z terenu Gminy Ciechocin na lata o dofinansowanie przedsiêwziêcia pn. Pierwszym by³o zgromadzenie informacji o iloœciach, Demonta, transport i unieszkodliwianie rodzaju i miejscach wystêpowania wyrobów wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu zawieraj¹cych azbest. Gminy Ciechocin. By³ on odpowiedzi¹ Dziêki realizacji tego przedsiêwziêcia z terenu na konkurs og³oszony przez Fundusz. naszej Gminy ju w tym roku zniknie 89,2 ton azbestu Przez blisko 2 miesi¹ce w Urzêdzie Gminy i wyrobów zawieraj¹cych azbest. Zostan¹ one przekazane w³aœciciele nieruchomoœci znajduj¹cych siê na terenie na sk³adowisko odpadów niebezpiecznych lub na naszej Gminy mogli sk³adaæ wnioski o objêcie danej wydzielone czêœci sk³adowisk odpadów innych ni nieruchomoœci dotacj¹ na demonta, transport niebezpieczne i obojêtne. i unieszkodliwianie wyrobów zawieraj¹cych azbest. Celem projektu jest m.in. zmniejszenie emisji py³u We wskazanym czasie do Urzêdu Gminy wp³ynê³o 39 azbestowego, a co za tym idzie zmniejszenie wniosków, z czego 17 obejmuje demonta, transport zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody py³em i u n ieszkodliwianie azbestu, n atomiast 2 2 azbestowym. Poprawi siê równie jakoœæ i stan techniczny t y l k o t r a n s p o r t i u n i e s z k o d l i w i a n i e. budynków. Ogólna kwota dotacji, o jak¹ siê ubiegamy to ,00 z³. Anna Rz¹ ewska Z³o enie przez Gminê Ciechocin wniosku Odœnie anie dróg gminnych W ostatnim tygodniu stycznia tegoroczna zima gminnych w styczniu br. kosztowa³o Gminê Ciechocin pokaza³a swoje groÿniejsze oblicze powoduj¹c du e blisko 60 tys. z³otych. Bardzo czêsto walka z porywistym problemy komunikacyjne na drogach. Porywisty wiatr wiatrem przypomina³a walkê z wiatrakami, gdy w trakcie towarzysz¹cy opadom œniegu tworzy³ ogromne zaspy. godziny po odœnie aniu wiatr dok³adnie zawiewa³ pracê Problemy komunikacyjne pojawi³y siê na wszystkich odœnie aj¹cych. Mimo to, staraliœmy siê w miarê drogach Gminy Ciechocin. W akcji odœnie ania bra³y mo liwoœci utrzymywaæ przejezdnoœæ dróg. Dziêkujemy udzia³ wszystkie maszyny firm, które wygra³y przetarg na Pañstwu za wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ, podczas tak zimowe utrzymanie dróg gminnych. Maszyny odœnie a³y trudnego dla nas wszystkich okresu. drogi ponad 470 godzin roboczych. Odœnie anie dróg Marcin Szynkiewicz

9

10 Diamentowe i z³ote gody ma³ eñskie W œrodê 22 stycznia br. w Urzêdzie Gminy Ciechocin Parom ma³ eñskim obchodz¹cym Jubileusz Po ycia odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia medali Za d³ugoletnie Ma³ eñskiego yczymy du o zdrowia i szczêœcia. po ycie ma³ eñskie. Podczas uroczystoœci uhonorowano Niech ³¹cz¹ce Was uczucie dodaje si³ i wytrwa³oœci na dwie pary ma³ eñskie, które s¹ ze sob¹ 50 lat i wiêcej. dalsze wspólne lata. Jubileusz obchodzili Pañstwo Zuzanna i W³adys³aw Maria Pietrkiewicz Kowalscy z Nowej Wsi, którzy prze yli wspólnie 60 lat oraz Pañstwo Halina i Kazimierz Zawistowscy z Ciechocina, którzy s¹ ze sob¹ 50 lat. Medale nadane przez Prezydenta RP wrêczy³ Jubilatom Pan Jerzy Cieszyñski Wójt Gminy Ciechocin. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³ rolê, jak¹ w yciu spo³ecznoœci i wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. Pogratulowa³ Jubilatom dotrzymania przysiêgi ma³ eñskiej, ycz¹c d³ugich lat ycia i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych rocznic. Z tej okazji wrêczy³ równie ma³ onkom okolicznoœciowe dyplomy i symboliczne upominki. Pañstwo Zuzanna i W³adys³aw Kowalscy wychowali 6 dzieci (5 córek i 1 syna). Maj¹ 23 wnucz¹t i 27 prawnucz¹t. Pañstwo Halina i Kazimierz Zawistowscy wychowali 5 dzieci (4 synów i 1 córkê). Doczekali siê 7 wnucz¹t. Wrêczenie Medali za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie W dniu 11 lutego br. odby³o siê uroczyste rodziny, najbli szego œrodowiska oraz za trud w³o ony wrêczenie Medali za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie" w wychowanie dzieci. Pogratulowa³ równie osi¹gniêtych Pañstwu Irenie i Ryszardowi Wiczeñskim z Rudawia, sukcesów w yciu osobistym i ma³ eñskim ycz¹c, aby którzy prze yli wspólnie 50 lat. kolejne wspólne lata ma³ eñstwa, by³y czasem zdrowia, szczêœcia i radoœci. Wraz z yczeniami wrêczy³ pami¹tkowy dyplom i symboliczny upominek. Pañstwo Irena i Ryszard Wiczeñscy ma³ eñstwo zawierali 10 sierpnia 1963 r. w Golubiu-Dobrzyniu. Wychowali trzy córki i jednego syna, maj¹ oœmioro wnucz¹t. Pan Ryszard pracowa³ zawodowo jako nauczyciel, pocz¹tkowo w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie, nastêpnie w Rudawiu. Pani Irena pracowa³a w Gminnej Spó³dzielni SCh w Ciechocinie. Obecnie oboje przebywaj¹ na zas³u onych emeryturach i ciesz¹ siê w miarê dobrym zdrowiem. Zgodnie twierdz¹, e najwiêksz¹ radoœæ sprawiaj¹ im odwiedziny dzieci i wnucz¹t. Podkreœlaj¹, e wzajemna mi³oœæ, wyrozumia³oœæ i yczliwoœæ pozwoli³y im doczekaæ Z³otych Godów. Szanownym Jubilatom gratulujemy i yczymy Medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej du o zdrowia, zadowolenia z ka dego nowego dnia oraz Polskiej wrêczy³ ma³ onkom Wójt Jerzy Cieszyñski. doczekania Diamentowych Godów. Nastêpnie podziêkowa³ Jubilatom za pracê na rzecz swojej Maria Pietrkiewicz Informacja o koniecznoœci ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów to samoœci W zwi¹zku z sygna³ami nie mo e zatrzymywaæ dowodu osobistego, chyba e d o c i e r a j ¹ c y m i d o mo liwoœæ taka wynika z wyraÿnego uregulowania Departamentu Spraw zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, O b y w a t e l s k i c h e przedsiêbiorcy nie maj¹ postawy prawnej, aby ¹daæ od M i n i s t e r s t w a S p r a w swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego W e w n ê t r z n y c h, pod zastaw. Dzia³anie takie nie znajduje umocowania œwiadcz¹cymi o niedostatecznej wiedzy obywateli w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa i wi¹ e siê z du ym w zakresie ochrony swoich danych osobowych oraz niebezpieczeñstwem wykorzystania danych zawartych dokumentów to samoœci, przekazujemy poni ej w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie informacje dotycz¹ce szczególnej dba³oœci o ochronê to samoœci) klienta przez nieuczciwego przedsiêbiorcê do swoich danych osobowych oraz dokumentów to samoœci. pope³nienia przestêpstwa na szkodê osoby, której dane Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa nikt dotycz¹. Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego bez

11 podstawy prawnej, zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia zaci¹gniêcia zobowi¹zania przez przestêpcê 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach z wykorzystaniem danych osobowych osoby osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póÿn. zm.), poszkodowanej. podlega karze ograniczenia wolnoœci lub karze grzywny. Osoba, która utraci³a dowód osobisty, jest Utrata dowodu osobistego powinna zostaæ obowi¹zana wyst¹piæ niezw³ocznie o wydanie nowego niezw³ocznie zg³oszona w dowolnym organie gminy, dokumentu do w³aœciwego organu gminy. a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami Osoba, która znalaz³a dowód osobisty innej kraju, we w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce pobytu osoby, jest obowi¹zana niezw³ocznie przekazaæ ten polskiej placówce konsularnej. Dokument taki zostanie dokument najbli szemu organowi gminy, Policji lub natychmiast uniewa niony w systemie informatycznym, innemu organowi administracji publicznej. Mo e równie co daje gwarancje bezpieczeñstwa w³aœcicielowi bez zbêdnej zw³oki, przekazaæ ten dokument dokumentu, e nie zostanie obci¹ ony negatywnymi posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku skutkami w przypadku nielegalnego pos³u enia siê posiadacz dokumentu mo e zawiadomiæ organ gminy, dokumentem przez nieuczciwego znalazcê. Dla o utracie dowodu osobistego, w celu jego uniewa nienia. zwiêkszenia bezpieczeñstwa osoby, która utraci³a dowód Natomiast w przypadku znalezienia w³asnego dowodu osobisty, fakt ten nale y zg³osiæ do dowolnego banku. osobistego zg³oszonego jako utracony, nale y Powy sze zostanie odnotowane w systemie niezw³ocznie zwróciæ go organowi, który wyda³ ten informatycznym, do którego dostêp maj¹ wszystkie dokument. banki, co skutkowaæ bêdzie uniemo liwieniem Maria Pietrkiewicz Projekt Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin W zwi¹zku z rozpoczêtym w dniu ,05 z³. Zapotrzebowanie na modernizacjê placów grudnia 2013 r., a 28 lutego 2014 r. przez Urz¹d zabaw, dostosowanie pomieszczeñ i wyposa enie Marsza³kowski w Toruniu naborem projektów oddzia³ów przedszkolnych zosta³o z³o one przez systemowych, których celem jest poprawa warunków Dyrektorów szkó³. Celem dodatkowych dzia³añ funkcjonowania istniej¹cych oddzia³ów przedszkolnych realizowanych w ramach Poddzia³ania jest: w szko³ach podstawowych oraz przygotowanie - poprawa warunków funkcjonowania istniej¹cych ich do œwiadczenia wysokiej jakoœci us³ug, oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych, Gmina Ciechocin z³o y³a wniosek na dofinansowanie - przygotowanie oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach 3 o d d z i a ³ ó w p r z e d s z k o l n y c h w d w ó c h podstawowych do œwiadczenia wysokiej jakoœci us³ug szko³ach podstawowych na kwotê ,60 z³. na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, Powy szy projekt jest realizowany w ramach - likwidacja barier w dostêpie do edukacji przedszkolnej, Poddzia³ania Zmniejszenie nierównoœci w stopniu - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci nieobjêtych upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu wychowaniem przedszkolnym. Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Dofinansowanie Dzia³ania w powy szym zakresie zgodne s¹ mo na przeznaczyæ na realizacjê III zadañ: z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oœwiaty I. Organizacjê placu zabaw uchwalonych przez SEJM RP 13 czerwca 2013 r. - zakup i monta wyposa enia placu zabaw, w zakresie zwiêkszenia dostêpnoœci wychowania - wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z koncepcj¹ resortu z ogrodzeniem. edukacji, od 1 wrzeœnia 2015 r. gminy zostan¹ II. Dostosowanie pomieszczeñ zobowi¹zane do zapewnienia wszystkim dzieciom - dostosowanie i wyposa enie toalet dla dzieci, czteroletnim, a od dnia 1 wrzeœnia 2017 r. równie - modernizacjê toalet dla personelu. wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji III. Wyposa enie wychowania przedszkolnego. Zakres planowanych - wyposa enie do utrzymania czystoœci m o d y f i k a c j i z a w i e r a r ó w n i e p r o p o z y c j ê w pomieszczeniach, przekszta³cenia z dniem 1 wrzeœnia 2016 r. oddzia³ów - wyposa enie do doposa enia kuchni, przedszkolnych w szko³ach podstawowych - zakup i monta mebli przedszkolnych, w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespo³ów - zakup i monta rolet okiennych, szkolno-przedszkolnych. Wprowadzenie powy szych - wyposa enie wypoczynkowe, zmian bêdzie wymaga³o przeprowadzenia dzia³añ, - wyposa enie szatni i pomieszczeñ gospodarczych, zw³aszcza, e objêcie od wrzeœnia 2014 r. obowi¹zkiem - zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, szkolnym czêœci dzieci 6-letnich spowoduje, i zwolni¹ - zakup artyku³ów plastycznych, siê miejsca przedszkolne, z których bêd¹ mog³y - wyposa enie zapewniaj¹ce bezpieczne warunki skorzystaæ dzieci m³odsze. opieki nad dzieæmi ( BHP), Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Spo³ecznego - zabezpieczenie grzejników, modernizacja i doposa enie 3 oddzia³ów przedszkolnych - sprzêt ICT - sprzêt wielofunkcyjny w szko³ach podstawowych w Gminie Ciechocin Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego nie by³aby mo liwa. oddzia³u przedszkolnego nie mo e byæ wiêksza ni Danuta Gutowska 11

12 12 Podsumowanie pracy OSP za rok 2013 N a t e r e n i e 8. Jednostka OSP Rudaw - ³¹cznie z Prezesem Panem Gminy Ciechocin dzia³a Lechem Dzia³dowskim liczy 15 cz³onków. 8 jednostek Ochotniczych Ponadto w Rudawiu dzia³a m³odzie owa dru yna Stra y Po arnych: ch³opców, a w Miliszewach dru yna kobiet. 1. Jednostka OSP Funkcjê Prezesa Zarz¹du Gminnego OSP w Gminie Ciechocin - ³¹cznie Ciechocin pe³ni Pan Piotr Malinowski, a Komendanta z P r e z e s e m P a n e m Gminnego Pan W³adys³aw Grzêbski. Edwardem êgowskim W okresie od 25 stycznia 2014 r do 28 lutego l i c z y 2 5 c z ³ o n k ó w r. w Gminie Ciechocin w œwietlicach wiejskich W y p o s a o n a j e s t odbywa³y siê zebrania sprawozdawcze cz³onków w samochód Mercedes jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych BENZ; podsumowuj¹ce dzia³alnoœæ Zarz¹du za rok Jednostka OSP Ma³szyce - ³¹cznie z Prezesem Panem Podczas zebrañ Zarz¹d ka dej jednostki OSP Wies³awem Gutmañskim liczy 22 cz³onków. W 2013 r. przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci za ubieg³y rok jednostka zosta³a wyposa ona w samochód Volkswagen oraz zamierzenia i plany na bie ¹cy rok. W trakcie Transporter; zebrañ udzielano Zarz¹dowi absolutorium. 3. Jednostka OSP Elgiszewo - ³¹cznie z Prezesem Panem W zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzym Ziêtarskim liczy 30 cz³onków; Ciechocin, przedstawiciele Komendy Powiatowej 4. Jednostka OSP Miliszewy - ³¹cznie z Prezesem Panem Pañstwowej Stra y Po arnej w Golubiu-Dobrzyniu, Piotrem Wierzbowskim liczy 30 cz³onków. Wyposa ona Prezes Zarz¹du Gminnego, Gminny Komendant OSP jest w samochód STAR 200; oraz cz³onkowie jednostek OSP. Zebrania przebiega³y 5. Jednostka OSP Œwiêtos³aw - ³¹cznie z Prezesem w mi³ej i spokojnej atmosferze. Panem Marianem Kwiatkowskim liczy 35 cz³onków. Ponadto na zebraniu ka da jednostka OSP Jednostka ta nale y do Krajowego Systemu Ratownictwa z³o y³a zapotrzebowanie na zakup sprzêtu Gaœniczego. Posiada na stanie 2 samochody - STAR 266 i umundurowania na 2014 r. Prezes Zarz¹du Gminnego oraz Volkswagen Transporter; Pan Piotr Malinowski wspólnie z cz³onkami Zarz¹du 6. Jednostka OSP Nowa Wieœ - ³¹cznie z Prezesem Gminnego i Panem Wójtem dokonali analizy z³o onych Panem Gabrielem Gr¹bczewskim liczy 22 cz³onków. z a p o t r z e b o w a ñ i z d e c y d o w a l i o z a k u p i e Posiada samochód Volkswagen Transporter; umundurowania i sprzêtu dla jednostek za kwotê 7. Jednostka OSP Piotrkowo - ³¹cznie z Prezesem ,00 z³. Panem Romualdem Gorczyñskim liczy 10 cz³onków. Danuta Gutowska Posiada samochód marki UK; Dzia³alnoœæ Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej W roku 2013 Gminny Oœrodek Pomocy Pozytywnym rezultatem projektu jest podjêcie pracy Spo³ecznej w Ciechocinie zrealizowa³ VI edycjê projektu przez 5 beneficjentów ostatecznych tegorocznej edycji Z nadziej¹ w przysz³oœæ w ramach Programu projektu. Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII Promocja W roku 2014 GOPS Ciechocin po raz kolejny Integracji Spo³ecznej. otrzyma³ dotacjê na realizacjê projektu Z nadziej¹ W projekcie udzia³ wziê³o 27 osób, spoœród w przysz³oœæ. Celem projektu jest zwiêkszenie których 16 osób uczestniczy³o w kursach zawodowych. aktywnoœci spo³ecznej i zawodowej beneficjentów Kurs Sprzedawca z obs³ug¹ kasy fiskalnej ukoñczy³o ostatecznych. Kompleksowym wsparciem planujemy 8 kobiet. Natomiast 8 mê czyzn wziê³o udzia³ w kursie obj¹æ 25 osób. W ramach projektu zaplanowany zosta³ spawacza. udzia³ w bezp³atnych kursach zawodowych, odpowiadaj¹cych profesjom wskazanym przez doradcê zawodowego z uwzglêdnieniem indywidualnych predyspozycji zawodowych. Dodatkowo beneficjenci ostateczni odbyæ bêd¹ mogli praktyki lub p³atne sta e u lokalnych przedsiêbiorców. Uczestnicy w ramach projektu bêd¹ mieli zapewnione materia³y szkoleniowe niezbêdne do realizacji kursu, odzie ochronn¹, badania lekarskie, posi³ek oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Wezm¹ równie udzia³ w wycieczce integracyjnej. Serdecznie zachêcamy do udzia³u w projekcie: szczególnie osoby m³ode, wchodz¹ce na rynek pracy dla których zdobycie kwalifikacji zawodowych jest szans¹ na znalezienie zatrudnienia. Udzia³ w projekcie jest bezp³atny, a liczba miejsc ograniczona. Pracownicy GOPS

13 DARMOWE SZKOLENIA I STA E ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH!!! Zapraszamy do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach i sta ach zawodowych osoby o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci. Oferta obejmuje nastêpuj¹ce szkolenia: spawacz, sprzedawca z obs³ug¹ kasy fiskalnej, kucharz kelner oraz kurs ochrony mienia. Uczestnicy szkoleñ maj¹ zagwarantowane stypendium oraz pó³roczne sta e zawodowe. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Ciechocinie, tel Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin Pocz¹tek nowego roku to czas sprawozdañ Kolberga. Spotkanie z pisark¹ odby³o siê w œwietlicy statystycznych. Dla naszej Biblioteki miniony rok w Elgiszewie. zakoñczy³ siê pomyœlnie. W 2013 roku odwiedzi³o nas W marcu og³osiliœmy konkursy czytelnicze dla 8568 u ytkowników, którzy ³¹cznie wypo yczyli uczniów szkó³ podstawowych oraz dla doros³ych ksi¹ ek, za co dziêkujemy! czytelników. Zapraszamy do udzia³u w konkursach tym Nowy rok, to nowy plan pracy naszej instytucji. bardziej, e obecny rok to rok wielu rocznic m.in. jest to W I kwartale wygl¹da³a ona nastêpuj¹co. W styczniu Jubileuszowy Rok Czytelnictwa. zakupiliœmy do Bibliotek 240 nowych ksi¹ ek m.in. Zapraszamy na stronê bibliotekaciechocin.pl Zabójca M. Nurowskiej, Taniec szczêœliwych cieni i zapoznania siê z regulaminem w zak³adce konkursy. A. Munro, Lisia dolina Ch. Link, Ziarno prawdy Warto jeszcze dodaæ, e w kwietniu Z. Mi³oszewskiego, biografie Danuty Stenki oraz Maryli w Bibliotekach w Elgiszewie i filii w Œwiêtos³awiu Rodowicz, ksi¹ ki dla dzieci m.in. seria Czytam sobie, odbêd¹ siê warsztaty rêkodzielnicze papierowa wiklina seria animal magic Holly Weeb, Magiczne drzewo Gra i ozdoby wielkanocne. Zapraszamy chêtnych do udzia³u A. Maleszki. Dla m³odzie y zaœ historie poza czasem w interesuj¹cych zajêciach. E.Voller i inne. Zachêcamy do korzystania ze zbiorów naszych Bibliotek. Aneta Sulecka Og³osiliœmy II edycjê akcji promuj¹cej czytanie Jak Oni Czytaj¹. W ramach akcji dzieciom z zerówki i przedszkola ksi¹ ki czytali lekarz, górnik, pisz¹ca mama. W lutym podczas drugiego tygodnia ferii zimowych organizowaliœmy Ferie z Bibliotek¹. Podczas czterech dni zajêæ dzieci bra³y udzia³ w warsztatach plastycznych, konkursach i balu walentynkowym. W marcu Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki w Elgiszewie we wspó³pracy z KGW Elgiszewo zorganizowa³ Dzieñ Kobiet, a uroczystoœæ umili³ nam wystêp grupy Poezjo. Dnia 25 marca odby³o siê spotkanie z pisark¹ Manul¹ Kalick¹, która przygotowa³a referat o Oskarze Kolbergu etnografie zafascynowanym kultur¹ ludow¹. Spotkanie nawi¹zywa³o do twórczoœci tego wybitnego etnografa, gdy rok 2014 zosta³ og³oszony rokiem Oskara JUBILEUSZOWY ROK ROKIEM CZYTELNICTWA Szeœæ i pó³ wieku temu, 12 maja 1364 roku akt Dla upamiêtnienia tej wa nej dla nauki i kultury fundacyjny Studium Generale (póÿniejszy Uniwersytet polskiej rocznicy Komitet Porozumiewawczy Jagielloñski) wymienia³ wœród pracowników uczelni Bibliotekarzy, Ksiêgarzy i Wydawców og³osi³ stacjonariusza, który organizowa³ wytwarzanie, Jubileuszowy Rok 2014 czasem wzmo onych udostêpnianie i rozprowadzanie kopii ksi¹g, wówczas i zintegrowanych dzia³añ na rzecz wzrostu czytelnictwa jeszcze rêkopiœmiennych. Pe³ni³ on tym samym funkcje oraz poszerzania wiedzy spo³ecznej o ksi¹ ce pod has³em wydawcy, ksiêgarza i bibliotekarza. Tê datê wspó³czesne 650 LAT W S U BIE KSI KI. Biblioteka Publiczna œrodowisko ludzi ksi¹ ki uznaje za pocz¹tek swoich Gminy Ciechocin zaprasza czytelników do korzystania dzisiejszych zawodów za pocz¹tek s³u by ksi¹ ce z jej ksiêgozbiorów. w Polsce. Aneta Sulecka 13

14 Przedszkolaki nigdy siê nie nudz¹ Za nami kolejne niezwykle intensywne miesi¹ce dru yna w sk³adzie: Franciszek Borowski, Nikola w Przedszkolach. Zimowy sezon maluchy rozpoczê³y od Pawlikowska, Amelia Sadakiewska i Maksymilian wizyty w leœniczówce w Leœnie. Dzieci dziêki Szymañski. Wyró nienia otrzyma³y równie obydwie uprzejmoœci Pana Jaros³awa Borowskiego dowiedzia³y siê grupy przedszkolaków z Miliszew. Z grupy Pszczó³ek jak nale y karmiæ zim¹ ptaki. udzia³ wziêli: Zofia Wierzbowska, Zuzanna Fa³kowska, Œwi¹teczne szaleñstwo rozpoczê³o siê wraz Zuzanna Kubacka oraz Nikodem Romanowski. Z kolei z dniem 6 grudnia, kiedy to dzieci prze ywa³y z grupy Krasnoludków swój debiut wykonali: Wiktoria przedszkolne Miko³ajki. Nastêpnie przysz³a kolej na Piotrowska oraz Micha³ Jaranowski. Dzieci otrzyma³y spotkania wigilijne, na których pojawi³y siê piêkne dyplomy, ksi¹ ki oraz puzzle dla ca³ej grupy. Jury œnie ynki, rozœpiewane anio³ki, sympatyczne ba³wanki, przyzna³o szczególne wyró nienie dla najm³odszego dzielne renifery i pracowite skrzaty. Nie zabrak³o uczestnika 3-latka Micha³a Jaranowskiego. oczywiœcie wspólnego œpiewania kolêd, œwi¹tecznych yczeñ i odwiedzin Œwiêtego Miko³aja. Maluchy bardzo polubi³y wystêpy dlatego te z wielk¹ ochot¹ przygotowa³y program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci w formie wierszy i piosenek z³o y³y dziadkom i babciom yczenia, po czym przedszkolaki obdarowa³y swoich ukochanych goœci przygotowanymi w³asnorêcznie upominkami. By³y to piêkne laurki z yczeniami, korale z gliny oraz breloki z modeliny. Po czêœci artystycznej zaproszono babcie i dziadków na s³odki poczêstunek. Dziêki wyæwiczonym podczas œwi¹tecznego œpiewania kolêdom przedszkolaki po raz pierwszy reprezentowa³y nasz¹ Gminê podczas konkursu kolêd i pastora³ek Jest taki dzieñ w Szkole Podstawowej w Mlewie. Groszki z Elgiszewa mog¹ siê pochwaliæ II miejscem, które zajê³a dru yna w sk³adzie: Izabela Pietrzak, Tatiana Wójcikowska, Marcel Wiœniewski i Marika Sztramkowska zaœ wyró nienie otrzyma³a 14

15 Karnawa³owe szaleñstwo zakoñczy³o siê wielkim balem w Przedszkolu BIM BAM - BINO w Miliszewach. Uczestniczy³y w nim równie dzieci z Punktu Przedszkolnego w Elgiszewie. Ju od wejœcia do przedszkola mo na by³o wyczuæ niecodzienn¹ atmosferê. Panie pracuj¹ce w przedszkolu do³o y³y wszelkich starañ, by tego dnia sala przedszkolna za spraw¹ wyj¹tkowych dekoracji w postaci balonów, serpentyn i konfetti wygl¹da³a olœniewaj¹co. Jak na prawdziwy bal przysta³o zabawê rozpoczêto od uroczystego wejœcia wszystkich dzieci przy dÿwiêkach fanfar. Tego dnia przedszkole zmieni³o siê w magiczn¹ krainê pe³n¹ ksiê niczek, motyli, wró ek, piratów, elfów i rycerzy oraz innych bajkowych postaci. W sali tej bawi³y siê dzieci oraz personel naszego przedszkola, przebrany za czarownice, a tak e rodzice, którzy równie do³o yli wszelkich starañ by wygl¹daæ bajkowo. Podczas wspólnej zabawy z teatrem MagMa z Torunia odby³y siê ró ne konkursy, w których dzieci chêtnie bra³y udzia³. Najwa niejsza jednak by³a wspólna zabawa przy muzyce, która przysporzy³a wszystkim wiele radoœci. bêd¹ odwiedza³y gabinet lekarski na pewno z wiêksz¹ pewnoœci¹ siebie. Z du ym zniecierpliwieniem nasze maluchy oczekuj¹ odwiedzin teatru MagMa i Frajda. Teatr Frajda wprowadzi³ wszystkich w œwi¹teczny nastrój spektakle Miœ Polarny. Ostatni spektakl pt. Skrzaty i tarapaty poœwiêcony by³ pozytywnym emocjom. Ale na tym nie koniec, wszystkie grupy przedszkolaków pojecha³y do Teatru Baj Pomorski w Toruniu na spektakl pt. S³owik. Przedszkolaki bardzo lubi¹ podró owaæ i poznawaæ nowe miejsca. Groszki odwiedzi³y Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra y Po arnej w Golubiu- Dobrzyniu, a Krasnoludki i Pszczó³ki s¹siedni¹ jednostkê OSP Miliszewy. Dziêki wizycie dzieci mog³y poznaæ pracê stra aka. Dziêkujemy serdecznie druhom za serdecznie przyjêcie i przygotowanie niezwykle interesuj¹cych zajêæ. Grupa Groszków odwiedzi³a dodatkowo Oœrodek Zdrowia w Ciechocinie. Pani pielêgniarka zaprezentowa³a gabinet zabiegowy. Po tej wizycie dzieci Szczególne znaczenie w pracy Przedszkoli maj¹ zajêcia integracyjne z rodzicami, którzy zawsze wykazuj¹ du e zaanga owanie. Ka de spotkanie ma swój temat przewodni, oto niektóre z nich: Wyprawa jesiennym szlakiem, Miœ Puchatek pozytywny bohater, Zimowe zabawy, Mi³e niespodzianki, Balonowe g³owy, Album rodzinny, Kuferek skarbów, Witaj Wiosenko. Wiosenna pogoda zachêci³a do kolejnych przedsiêwziêæ. W Przedszkolach pojawi³ siê wiosenny wystrój. Dzieci odwiedzi³y ju park zabaw Figlowisko, a wiosnê powita³y dziêki zajêciom w plenerze z pani¹ plastyk. Przed nami jeszcze wiele ciekawych zajêæ, spotkañ i wyjazdów. Jednego jesteœmy pewni w naszych przedszkolach nigdy siê nie nudzimy!!! Wiêcej informacji dotycz¹cych wydarzeñ w Przedszkolach mo ecie Pañstwo znaleÿæ na naszej stronie internetowej Pracownicy Przedszkoli BIM - BAM - BINO 15

16 16 Gimnazjum im. Czes³awa Mi³osza w Nowej Wsi XXII Fina³ Wielkiej Orkietry Œwi¹tecznej Pomocy Egzamin próbny z OPERONEM klas III To ju dziewi¹ty fina³, który mia³ miejsce W dniach 10, 11 i 12 grudnia 2013 r. odby³ siê w Gimnazjum. Jak co roku najpierw powo³any zosta³ ogólnokrajowy próbny egzamin z OPERONEM. sztab, na czele którego stan¹³ Maciej Knyszyñski. W Gimnazjum obecny rocznik trzecioklasistów liczy 47 Wolontariuszami byli: Monika Chilla, Mateusz Janicki, uczniów. Przed uczestnikami postawiono trudne zadania. Robert Misiek, Paulina Tyburska, Julia Rumiñska, W lutym ukaza³y siê opracowania wyników z wszystkich Wiktoria Nadachewicz, Ewelina Boniecka, Justyna trzech czêœci i tak w humanistycznej œrednia wynios³a 30 Szatkowska, Julia ukiewska, Emilia Jaskulska, Milena pkt ( w województwie - 31 pkt, w kraju - 32 pkt), w czêœci Szubert, Daniel Bo ykowski, Daniel Myszkowski, matematyczno przyrodniczej 32 pkt (w województwie Mateusz Boniecki, Joanna Che³miñska, Pawe³ Jurkiewicz, 30 pkt, w kraju 31 pkt), w czêœci jêzykowej Maciej Zalewski, Zuzanna Knyszyñska. Wœród (j. angielski podstawa 18 pkt; w województwie - 21 pkt, nauczycieli kwestowa³y Panie Iwona Rumiñska i Wis³awa w kraju 23 pkt). Identyczn¹ œredni¹ iloœæ punktów Sz³apka. Program tegorocznego fina³u obfitowa³ uczniowie uzyskali z jêzyka niemieckiego. W raporcie w mnóstwo atrakcji. Zakoñczy³ siê tradycyjnie z czterech ostatnich lat szko³a uzyskuje wy sze wyniki. Œwiate³kiem do nieba. Zebrana kwota to z³. Najwy sze mia³y miejsce w roku szkolnym 2012/2013. Kierujemy serdeczne podziêkowania dla tych, którzy Gimnazjaliœci za dwa miesi¹ce zmierz¹ siê z w³aœciwym do³o yli swoj¹ cegie³kê do jak e po ytecznej akcji. egzaminem organizowanym przez CKE. Wyniki uzyskane podczas testów w dniach 23, 24, 25 kwietnia pos³u ¹ jako przepustka do szkó³ ponadgimnazjalnych. Powodzenia! Konkursy przedmiotowe Uczniowie klas II i III uczestniczyli w konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym z matematyki, j. polskiego, historii, biologii, chemii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego, fizyki. Do etapu rejonowego zakwalifikowali siê: z historii Zuzia Rybka i Pawe³ Jurkiewicz z kl. IIIb, z biologii Pawe³ Jurkiewicz. Kolejnym etapem by³ etap wojewódzki. Laureatk¹ konkursu przedmiotowego z historii zosta³a Zuzia Rybka, natomiast finalist¹ z biologii na tym samym poziomie zosta³ Pawe³ Jurkiewicz. Uzyskanie tytu³u laureata zwalnia ucznia Bal 100 Dni z pisania egzaminu gimnazjalnego z danej czêœci Dnia 24 stycznia o godz rozpocz¹³ siê egzaminu. Dodatkowo otrzymuje on maksymaln¹ iloœæ tradycyjnym polonezem bal gimnazjalistów. Uczniowie punktów, czyli 50. Gratulacje dla Zuzi, która jest wraz z wychowawcami Pani¹ Sylwi¹ Puszakowsk¹ zwolniona z pisania testów z j. polskiego, historii i wos-u i Panem Grzegorzem K³osowskim na tê uroczystoœæ w kwietniu. Podziêkowania dla Paw³a i wszystkich, zaprosili grono pedagogiczne, Wójta Gminy Ciechocin którzy brali udzia³ w tegorocznym konkursie. Opiekunem Jerzego Cieszyñskiego oraz przewodnicz¹c¹ Rady Zuzi by³ Pan Bogus³aw Bogucki, natomiast Paw³a Pani Rodziców Pani¹ Joannê Sztandarsk¹. Jak przysta³o na bal Anita Popowska. nie zabrak³o dobrej muzyki w wykonaniu zespo³u Sport muzycznego, tortu i smacznych potraw. M³odzie Dru yna ch³opców wygra³a turniej pi³ki œwietnie bawi³a siê do póÿnych godzin nocnych. Ogromn¹ siatkowej o puchar Dyrektora Gimnazjum im. Czes³awa rolê w organizacji zabawy mieli rodzice trzecioklasistów. Mi³osza w Nowej Wsi, zdoby³a III miejsce w æwieræfinale Pani Dyrektor serdecznie podziêkowa³a organizatorom wojewódzkim w pi³ce siatkowej w Brodnicy (M. Beck, i rodzicom za wk³ad pracy i serce. B. Jêdrzejczak, Sz. Boniecki, M. Wierzbowski, K. Malinowski, M. Rumiñski, A. Chojnicki, M. Krzywdziñski), I miejsce w mistrzostwach powiatu w pi³ce siatkowej i awans do æwieræfina³u wojewódzkiego, I miejsce w turnieju o puchar Wójta Gminy Golub- Dobrzyñ. W indywidualnych mistrzostwach powiatu w biegach prze³ajowych Mateusz Susarski zaj¹³ II miejsce, a Bartosz Szymanek III miejsce.uczniowie trenuj¹ w ramach zajêæ dodatkowych UKS ORLÊTA. W lutym dru yna dziewcz¹t (E. Marcinkowska i E. Boniecka) zajê³a I miejsce w tenisie sto³owym w mistrzostwach dru ynowych powiatu golubsko dobrzyñskiego. W dniu 5 marca dziewczêta wezm¹ udzia³ w zawodach na szczeblu wojewódzkim. Ch³opcy (M.Beck

17 Ch³opcy (M..Beck i B. Jêdrzejczak ) zajêli w tej dyscyplinie III miejsce.gratulacje dla sportowców i ich trenerów Panów Grzegorza K³osowskiego i Roberta Malanowskiego. z epoki i repliki ówczesnych dowodów osobistych. W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce zaj¹³ patrol 74 DSH SPARTANIE zdobywaj¹c, oprócz pami¹tkowej statuetki, cenne nagrody. Samorz¹d Uczniowski Samorz¹d Uczniowski, którego opiekunem w I semestrze by³a Pani Iwona Rumiñska jest inicjatorem wielu akcji w szkole i poza ni¹. Ca³y rok szkolny uczniowie i ich rodzice w³¹czaj¹ siê w trwaj¹c¹ od kilku lat zbiórkê elektroœmieci i makulatury, nakrêtek itp. Dochód ze sprzeda y jest niewielki, ale idea jak e s³uszna. W dalszym ci¹gu trwa akcja GÓRA GROSZA. W styczniu przekazane zosta³y dary dla Domu Samotnej Matki w Toruniu. Ogromne iloœci gier planszowych, ubrañ, zabawek, s³odyczy trafi³o do tych, którzy s¹ wdziêczni za okazan¹ pomoc. Zupe³nie bezinteresownie swoj¹ pomoc¹ w przewiezieniu tych rzeczy s³u ¹ corocznie Pañstwo Zarêbscy. Samorz¹d Uczniowski opiniowa³ wprowadzenie systemu motywacyjnego W dniach 28 lutego - 1 marca 2014 roku dla uczniów polegaj¹cego na nadawaniu tytu³u w Gimnazjum przebywa³a m³odzie z Hufca Golubsko- ABSOLWENT ROKU oraz ANIMATOR YCIA Dobrzyñskiego w zwi¹zku z obchodami Dnia Myœli KULTURALNEGO po to, aby zachêciæ m³odzie do Braterskiej. Harcerze dotarli na miejsce zbiórki na godz. wiêkszego anga owania siê w ycie szko³y Na uroczystym apelu zosta³y wrêczone listy Dru yna Spartanie pochwalne i wyró nienia. Druh B. Bogucki znalaz³ siê H a r c e r z e u c z e s t n i c z y l i w X X X I w gronie 6 osób wyró nionych z tego hufca. Druhna OGÓLNOPOLSKIM RAJDZIE KOPERNIKAÑSKIM, S. Jurkiewicz otrzyma³a wyró nienie za sumienne który odbywa³ siê w dniach lutego 2014 r. w wykonywanie swoich obowi¹zków. Po apelu skauci Toruniu. Tam w³aœnie rozegra³a siê jedna z najwiêkszych uczestniczyli w œwieczkowisku œpiewaj¹c i pl¹saj¹c w kraju imprez harcerskich. Udzia³ w niej wziê³o ponad w rytm piosenek harcerskich. Biwak zakoñczy³ siê 800 harcerzy z ca³ej Polski, a wœród nich patrol nastêpnego dnia rano. wystawiony przez 74 DSH SPARTANIE im. Miko³aja Gimnazjum w Nowej Wsi z Ryñska, z³o ony z uczniów Gimnazjum im. Czes³awa Mi³osza z Nowej Wsi, który wystartowa³ na trasie starszo harcerskiej. Na czele patrolu sta³ nauczyciel historii i wos u, a jednoczeœnie dru ynowy i cz³onek komendy Hufca ZHP Golub Dobrzyñ, pwd. Bogus³aw Bogucki. W jego sk³ad wchodzili: przyboczna Sylwia Jurkiewicz, Julia ukiewska, Weronika Bolewska, Mateusz Boniecki, Daniel Bo ykowski i Rados³aw Blumkowski. Uczestnicy brali udzia³ w kilku biegach, min. w nocy, zmagali siê w wielu konkurencjach np. pierwsza pomoc, œciana wspinaczkowa, jazda na ³y wach, szukanie na toruñskiej Starówce obiektów na podstawie zdjêæ sprzed kilkudziesiêciu lat. Poniewa trasa starszoharcerska by³a utrzymana w klimacie PRL u, trzeba by³o samodzielnie nakrêciæ film dotycz¹cy tych czasów, przygotowaæ stroje Szko³a Podstawowa w Ciechocinie Pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014 to w Ciechocinie przeliczaniem monet zebranych podczas przede wszystkim dalsza wspó³praca, w ramach Programu Góry Grosza. Jest to ogólnopolska akcja, w której Comenius-Partnerskie Projekty Szkó³. Poniewa dla Nas, uczestniczyliœmy ju po raz 12. Jej celem jest zebranie to przede wszystkim szansa na rozwijanie wspólnych funduszy na pomoc dzieciom wychowuj¹cym siê poza projektów oœwiatowych, wzmacnianie europejskiego w³asn¹ rodzin¹. W tym roku zebraliœmy sztuk wymiaru w edukacji, rozwijanie struktur wspó³pracy monet, co daje kwotê 340, 82 z³. miêdzynarodowej, wzbogacanie oferty edukacyjnej dla Karnawa³ to czas hucznych zabaw. Zgodnie uczniów i, co szczególnie wa ne-doskonalenie z tradycj¹ dzieci z klas 0-III bawi³y siê na umiejêtnoœci jêzykowych. Teraz przygotowujemy siê do balu karnawa³owym. Na pocz¹tku wszyscy kolejnej wizyty w Turcji, która dostarczy nam z pewnoœci¹ z zainteresowaniem obejrzeli spektakl Bal na tratwie. niezapomnianych wra eñ. Potem zaczê³a siê szampañska zabawa. Wszystkie dzieci Rok 2014 rozpocz¹³ siê w Szkole Podstawowej poprzebierane by³y w barwne, ciekawe kostiumy. 17

18 Aktorzy z teatru Vaska prowadzili zabawê, nie daj¹c nawet chwili wytchnienia. Dzieci prezentowa³y ró ne Zespó³ Ciechowiacy od wielu lat style tañca: pocz¹wszy od samby, rock and rolla wspó³pracuje z Muzeum Etnograficznym w Toruniu. a skoñczywszy na gangnam style. Dnia 29 stycznia, na zaproszenie Dyrekcji Muzeum, nasi artyœci zaprezentowali jase³ka Radoœæ bêdzie wielka. Mia³o to miejsce podczas dorocznej imprezy z cyklu Uczmy siê i bawmy w muzeum. Wystêp zakoñczy³ siê wspólnym kolêdowaniem z dzieæmi z trzech toruñskich szkó³ specjalnych. Ciechowiacy uczestniczyli tak e w zajêciach edukacyjnych na wystawie Jasnoœæ- mrok, zimowe kontrasty w sztuce ludowej ze szczególnym uwzglêdnieniem zwyczajów kolêdniczych. Spotkanie by³o ciekawe, dzieci anga owa³y siê w poznawaniu dziedzictwa polskiej kultury ludowej. Po kilku miesi¹cach wytê onej pracy nadszed³ czas wypoczynku, czyli ferie zimowe. Tradycyjnie Styczeñ jest wyj¹tkowym miesi¹cem dla I semestr koñczy³a Choinka szkolna. Œnie ynka wszystkich babæ i dziadków. Uroczystoœci z okazji ich wrêcza³a uczniom paczki ze s³odyczami, a did ej œwiêta odby³y siê w naszej szkole 21 i 22 stycznia. zabawia³ dzieci i rodziców najnowszymi przebojami Pierwszego dnia babcie i dziadków goœci³y dzieci muzycznymi. z oddzia³ów 0a i 0b, w dniu nastêpnym uczniowie z klas I-III. Dzieci zaprezentowa³y programy artystyczne, w których nie zabrak³o wierszy, piosenek i zabawnych inscenizacji. Na twarzach zaproszonych goœci widaæ by³o szczere uœmiechy i zadowolenie. Dobry humor nie opuszcza³ nikogo. Babcie i dziadkowie otrzymali laurki i upominki. 18 Drugi semestr zacz¹³ siê, przede wszystkim przygotowaniami do sprawdzianu szóstoklasisty. Naszym uczniom podczas sprawdzianu yczymy powodzenia!mamy nadziejê, e poradz¹ sobie ze stresem i zaprezentuj¹ swoj¹ wiedzê. W dalszym ci¹gu nasza Szko³a bêdzie realizowa³a przyjête na ten rok cele i zadania. Szko³a Podstawowa w Ciechocinie Szko³a Podstawowa im. Bohaterów Wrzeœnia 1939 r. w Œwiêtos³awiu Uœmiechniête maluchy Nie ma nic piêkniejszego, ni uœmiech na twarzy dziecka, a w³aœnie uœmiechów i radoœci nie brakuje na zajêciach w oddziale zerowym przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Wrzeœnia 1939 r. w Œwiêtos³awiu. Nasza placówka jest bezpieczna i dobrze wyposa ona. Mamy salê do zabaw ruchowych i plac zabaw dla dzieci na dworze. Dzieci w naszej szkole wzbogacaj¹ umiejêtnoœci i wiedzê nie tylko podczas zajêæ obowi¹zkowych, ale tak e w trakcie zajêæ dodatkowych. Korzystaj¹ na sta³e z zajêæ rytmicznych, artystycznych, jêzyka angielskiego oraz spotkañ z logoped¹. W zerówce zawsze dzieje siê coœ ciekawego np..: Œlubowanie, które dostarczy³o rodzicom wielu wzruszeñ, Dzieñ Pluszowego Misia w trakcie, którego przytuleniom nie by³o koñca. Odby³a siê tak e wspania³a uroczystoœæ Œwiêta Babci i Dziadka. By³ to niezwyk³y dzieñ, pe³en uœmiechów, wzruszeñ, ³ez i radoœci. Na tê uroczystoœæ dzieci przygotowa³y przedstawienie Zimowa pora oraz wzruszaj¹ce wiersze i piosenki okolicznoœciowe, zwi¹zane tematycznie z tym œwiêtem. Mali artyœci z przejêciem odtwarzali swoje role, a goœcie

19 z zachwytem odbierali czu³e s³owa, kierowane pod ich adresem. Zerówiaków odwiedzi³ równie podczas Choinki Œwiêty Miko³aj i przyniós³ s³odkie podarunki w podziêkowaniu za udany wystêp artystów. Ostatnim wydarzeniem by³ Bal Przebierañców. W tym dniu nasza sala zamieni³a siê w kolorow¹ salê balow¹. Pojawili siê przebierañcy w bajkowych, ró nobarwnych strojach, m. in.: ksiê niczki, wró ki, kocurki, rycerze. Wszyscy bawili siê weso³o przy dÿwiêkach muzyki i uczestniczyli w zabawach muzyczno - ruchowych. Nasi uczniowie ju dziœ nie mog¹ doczekaæ siê nastêpnych uroczystoœci organizowanych w naszej szkole. i Marcelinie gratuluje i yczy dalszych, owocnych sukcesów. Dziewczyny, jesteœmy z Was dumni i mamy nadziejê, e w Wasze œlady pójd¹ koledzy i kole anki z klas m³odszych. Oliwia Wêgrzynowska i Marcelina Murawska Laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody! W ci¹gu ostatnich miesiêcy bie ¹cego roku, dziewczyny przygotowywa³y siê do ciesz¹cego siê ogromnym presti em Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z Przyrody. Wygrana w tym konkursie wi¹ e siê ze zwolnieniem ze sprawdzianu po klasie VI, co jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby 40 punktów. Jednoczeœnie uczniowie maj¹ pierwszeñstwo w procesie rekrutacji do dowolnego gimnazjum i automatycznie otrzymuj¹ ocenê celuj¹c¹ z przyrody na koniec roku. Z ogromn¹ radoœci¹ informujemy, e Marcelina Murawska i Oliwia Wêgrzynowska, uczennice klasy VI, zdoby³y tytu³ Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody i otrzymuj¹ wszystkie wymienione powy ej przywileje! Dziêki wytê onej pracy, ogromnej determinacji, bardzo dobrze opanowa³y materia³ przyrodniczy na poziomie wykraczaj¹cym poza program szko³y podstawowej i zmierzy³y siê z zadaniami, których stopieñ trudnoœci na ka dym etapie (szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) by³ bardzo wysoki. Uzyskanie punktów koniecznych do zakwalifikowania siê na ka dym etapie to nie lada wyzwanie, z którym dziewczyny poradzi³y sobie znakomicie. Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej im. Bohaterów Wrzeœnia 1939 r. serdecznie Oliwii Marta, uczennica klasy V, Finalistk¹ Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Polskiego Dnia 25 stycznia 2014 roku, w Bydgoszczy, odby³ siê etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Polskiego, organizowanego przez Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oœwiaty. Jego cele to m.in. rozwijanie uzdolnieñ i zainteresowañ uczniowskich, pobudzanie twórczego myœlenia, motywowanie szkó³ do podejmowania ró norodnych dzia³añ w pracy z uczniem zdolnym. Marta Wernerowicz, uczennica klasy V, by³a jedn¹ z oko³o 230 uczniów bior¹cych udzia³ w zmaganiach konkursowych. Najpierw przeczyta³a opracowa³a 5 lektur. Podczas eliminacji wojewódzkich, musia³a rozwi¹zaæ test obejmuj¹cy zagadnienia dotycz¹ce: lektur, teorii literatury w zwi¹zku z odbiorem tekstów kultury, czytania ze zrozumieniem, redagowania d³u szej formy wypowiedzi na temat, z trosk¹ o kompozycjê, sprawnoœæ stylistyczn¹ i poprawnoœæ wypowiedzi. Marta, któr¹ wspierali rodzice i nauczyciel jêzyka polskiego, œwietnie poradzi³a sobie z zadaniami konkursowymi. Uzyska³a bardzo dobry wynik oraz tytu³ Finalisty Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Polskiego. Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej im. Bohaterów Wrzeœnia 1939 r. serdecznie Marcie gratuluje i yczy dalszych sukcesów. 19

20 Konkurs w Szafarni Dnia 28 lutego 2014 roku odby³ siê XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poœwiêconej muzyce i Fryderykowi Chopinowi, zwi¹zany z obchodami 204. rocznicy urodzin naszego wielkiego kompozytora. Konkurs cieszy siê du ym zainteresowaniem. W tym roku wziê³o w nim udzia³ 40 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów naszego województwa. Szko³ê Podstawow¹ im. Bohaterów Wrzeœnia 1939 r. w Œwiêtos³awiu reprezentowa³y: Martyna Janowska i Sylwia Rybka - uczennice kl. V, nale ¹ce do Ko³a Teatralnego. Martyna recytowa³a fragment listu, który m³ody Chopin napisa³ z Szafarni do rodziców w 1825 roku. Sylwia zaprezentowa³a fragmenty opowiadania Marii Kêdziorzyny pt. Opowieœæ o zbójcach. Oba wyst¹pienia zyska³y uznanie publicznoœci. Dziewczynki nagrodzono dyplomami i nagrodami ksi¹ kowymi. Martyna zajê³a III miejsce w kategorii uczniów klas IV-VI, otrzyma³a te nagrody rzeczowe. Wiêcej informacji o konkursie mo na znaleÿæ na stronie: Szko³a Podstawowa w Œwiêtos³awiu Sekcja kolarska Iskry Ciechocin Zima to okres intensywnych przygotowañ z zawodami oraz obóz kondycyjny w Zakopanem kolarzy z sekcji kolarskiej Iskry Ciechocin. G³ównie zakoñczony badaniami wydolnoœciowymi w Krakowie. skupiono siê na ogólnorozwojowych æwiczeniach na hali Konsultacja mia³a na celu oswojenie m³odych sportowej w Nowej Wsi. Przeprowadzono równie adeptów kolarstwa z konkurencj¹ kolarstwo torowe. specjalistyczne treningi na trena erach kolarskich, które W Pruszkowie znajduje siê jeden z najlepszych torów bêd¹ mia³y znacz¹cy wp³yw na wyniki sportowe kolarskich, gdzie bardzo czêsto rozgrywane s¹ zawody w nadchodz¹cym sezonie kolarskim. Pocz¹wszy od z cyklu Szukamy Nastêpców Olimpijczyków. Wszyscy listopada realizowane systematycznie makrocykle zawodnicy Iskry brali udzia³ w konsultacji, zaœ bardziej przygotowawcze o stopniowo zwiêkszanej intensywnoœci doœwiadczeni dodatkowo w zawodach. Wzorowo i objêtoœci staj¹ siê chlebem powszednim dla zawodników zaprezentowali siê acy: Dawid Jasiñski i Mi³osz chc¹cych rozwijaæ siê psychofizycznie. Wyczerpuj¹ce Drozdowski w sumie przywieÿli z Pruszkowa 5 medali, treningi maj¹ na celu kszta³towanie tê yzny fizycznej a Adrian Szupryczyñski w M³odzikach systematycznie oraz w du ym stopniu rozwój umys³owy dzieci. startowa³ w finale A. Zawodnicy poznaj¹ mo liwoœci swojego organizmu. Obóz w ferie zimowe w Zakopanem by³ czêœci¹ Analizuj¹ korzyœci z poszczególnych posuniêæ zasadnicz¹ przygotowañ kategorii M³odzik do sezonu. taktycznych. Musz¹ tym samym wyra aæ publicznie Pogoda zastana w górach sprzyja³a treningom wœród wielu rówieœników swoje pogl¹dy dotycz¹ce rowerowym oraz marszobiegom w terenie i wêdrówkom aktywnoœci fizycznej wykonywanej na zajêciach. po szklakach górskich. Realizowano równie zajêcia Te wszystkie dzia³ania jednoznacznie wp³ywaj¹ na ogólnorozwojowe na hali i odnowê biologiczn¹ w saunie. szeroko pojêty rozwój dziecka. Zapewnia³ j¹ oœrodek, w którym przebywali adepci kolarstwa. W trakcie obozu zrealizowano 17 jednostek treningowych o ró nej intensywnoœci. W trakcie sezonu przygotowawczego zawodnicy odbyli konsultacjê torow¹ w Pruszkowie po³¹czon¹ 20

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 33469 Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Na wstêpie chcielibyœmy wszystkim zaanga owanym serdecznie podziêkowaæ za trud

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 Cele i zadania: Celem działania Samorządu Szkolnego jest: - pomoc w planowianiu życia i pracy szkoły; - kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów; - organizowanie

Bardziej szczegółowo

Apel Samorządu Uczniowskiego SP 15. Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolonego 2013/2014

Apel Samorządu Uczniowskiego SP 15. Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolonego 2013/2014 Apel Samorządu Uczniowskiego SP 15 Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolonego 2013/2014 Wyniki klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2013/2014 (szkoła podstawowa) Wyniki klasyfikacji śródrocznej

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014 WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD SESJA wiosenna 2014 26607 Warszawa, 15.05.2014 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach WOLONTARIAT WOLONTARIAT W ZSE GORLICE {jgtabber} [tab ==Szkolne Koło Wolontariatu==] Szkolne Koło Wolontariatu funkcjonuje w ZSE Gorlice od 2013 roku. Opiekunem Koła jest pani Iwona Rąpała. Cele Szkolnego

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SESJA JESIENNA 2009 SESJA jesienna 2014

SESJA JESIENNA 2009 SESJA jesienna 2014 SESJA JESIENNA 2009 SESJA jesienna 2014 33469 Warszawa, 19.12.2014 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym Wydzia Zdrowia i Polityki Spo ecznej uczestniczy we wspólnej akcji informacyjnej,,doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym, którπ organizuje we wspó pracy z Samorzπdem Doradców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

I. Program podzielony jest na 9 modułów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program AKTYWNY SAMORZĄD skierowany dla osób niepełnosprawnych. I. Program

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 22137 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 81, ul. Emilii Plater 28/32, 91-762 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 81, ul. Emilii Plater 28/32, 91-762 Łódź, woj. łódzkie, tel. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp81.edu.lodz.pl, www.sp81lodz.home.pl/index.php?id=158 Łódź: Prowadzenie zajęć

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku Projekt Nr druku XI/3/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo