Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy"

Transkrypt

1 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu

2 2 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy, raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pacy w Grudziądzu Grudziądz, luty

3 3 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 WPROWADZENIE METODOLOGIA BADANIA Cele badania Zakres podmiotowy Zakres czasowy Zakres przestrzenny Technika gromadzenia materiału empirycznego Metoda doboru próby i dystrybucja kwestionariuszy STRUKTURA BADANEJ POPULACJI Pokolenie 50+ w powiecie grudziądzkim Bezrobotni 50+w powiecie grudziądzkim Wielkość populacji Podział populacji ze względu na płeć Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Poziom wykształcenia Staż pracy Aktywność zawodowa bezrobotnych CHARAKTERYSTYKA BADANYCH RESPONDENTÓW Płeć Wiek Wykształcenie Stan cywilny Miejsce zamieszkania PREZENTACJA WYNIKÓW Ocena stanu zdrowia i kondycji finansowej gospodarstwa domowego Stan zdrowia respondentów Kondycja finansowa gospodarstwa domowego

4 4 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 4.2. Dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia i utraty pracy Czas pozostawania bez pracy Czasokres ostatniego zatrudnienia/samozatrudnienia Charakter ostatnio wykonywanej pracy Przyczyny ustania ostatniego zatrudnienia bądź zaprzestania prowadzenia działalności Aktywność na rynku pracy i preferencje dotyczące przyszłego zatrudnienia Poszukiwanie pracy Motywy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy Częstotliwość kontaktów z powiatowym urzędem pracy Metody poszukiwania zatrudnienia Preferowane cechy miejsca pracy Szanse, możliwości i bariery na rynku pracy Kwalifikacje i umiejętności Szanse na rynku pracy Bariery ograniczające aktywność zawodową Gotowość na zmiany i plany na przyszłość Ocena stopnia gotowości do zmian w wybranych wymiarach Plany na przyszłość PODSUMOWANIE SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW ZAŁĄCZNIK

5 5 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy WSTĘP Demograficzne starzenie się społeczeństw od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat jest faktem. Jest procesem nieuchronnym i nieodwracalnym. Oznacza to, że udział osób starszych w strukturze społecznej stale się zwiększa i będzie nadal wzrastać. Tendencja ta, stanowiąca świadectwo ogromnych osiągnięć współczesności w dziedzinie poprawy jakości życia, postępów w medycynie i opiece zdrowotnej, niesie również różnorodne konsekwencje społeczno-ekonomiczne, szczególnie w sferze aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Starzenie się ludności nie ominęło także Polski. Dodatkowo nakłada się na to zjawisko transformacja społeczno-gospodarcza. Skutki tych przemian dotknęły w szczególności, i dotykają nadal, pokolenie po 50. roku życia. Większość osób 50+ w Polsce nie pracuje. Faktem jest też, iż Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób dojrzałych. Powszechnie zauważalne jest także pogorszenie się ich sytuacji na rynku pracy, powodujące ryzyko braku zatrudnienia i nieaktywności zawodowej znacznie częstsze niż w innych grupach wiekowych. Ponadto wydłużający się zwykle powrót osób 50+ na rynek pracy powoduje ich trwałe wycofanie i bierność nie rodzącą żadnych perspektyw. A przecież duża część spośród pięćdziesięciolatków+ nadal dysponuje zdrowiem, energią i potencjałem popartym doświadczeniem, mimo to z różnych przyczyn znajduje się bez pracy. To zaś oznacza dla nich gorszy standard życia, często graniczący z ubóstwem. Aktywizacja pokolenia po pięćdziesiątce to także walka z dyskryminacją w dostępie do rynku pracy. Ludzi, którzy przekroczyli pięćdziesiątkę, często traktuje się jako znajdujących się w fazie zastoju, uśpienia, niezdolnych do doskonalenia się, nie mających wielu umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w nowej rzeczywistości i nie nadążających za gwałtownymi zmianami technologicznymi. Osoba w tym wieku ma niewielkie szanse znalezienia nowej pracy, nie jest oczekiwana przez pracodawców. Wzrost biernych zawodowo i duża liczba bezrobotnych wśród osób w wieku 50+ stają się niepokojące w świetle prognoz demograficznych, według których połączenie rosnącej liczby starszych osób w społeczeństwie z zahamowaniem przyrostu 5

6 6 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy naturalnego prowadzi do starzenia się zasobów siły roboczej w Polsce. Z tego względu coraz bardziej uzasadnione jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób dojrzałych na rynku pracy i wyrównywania ich szans w stosunku do pozostałych. Niewątpliwie łagodzeniu niepożądanych aspektów tych zjawisk sprzyja bieżąca analiza sytuacji osób po 50. roku życia na lokalnym rynku pracy. Celem niniejszego badania, jest zdiagnozowanie sytuacji na rynku pracy w powiecie grudziądzkim osób bezrobotnych, po pięćdziesiątym roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu. 6

7 7 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy WPROWADZENIE Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sytuacji pokolenia 50+ w aspekcie jego aktywności zawodowej na grudziądzkim rynku pracy. Aby zdiagnozować to zjawisko, poznać strukturę bezrobotnych seniorów, przyczyny utraty przez nich zatrudnienia i pozostawania bez pracy, a także ich zdanie na temat możliwości powrotu do aktywnego życia zawodowego na lokalnym rynku pracy, przeprowadzono badanie wśród tej populacji osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu jako bezrobotne. Należy zaznaczyć, iż Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu obejmuje swoim działaniem dwa powiaty: grudziądzki grodzki oraz grudziądzki ziemski. Niniejsza analiza opisuje najważniejsze aspekty sytuacji diagnozowanej grupy osób bezrobotnych. Obraz sytuacji pokolenia 50+ na grudziądzkim rynku pracy nie jest niestety zbyt optymistyczny, niejednokrotnie potwierdza się trudna sytuacja społecznoekonomiczną tej grupy. Dlatego też bezrobotni powyżej 50 roku życia uznani zostali na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Populacja 50+ wyróżnia się bowiem na tle młodszych grup pracujących. Praca dla wielu osób z tej kategorii wiekowej jest elementarnym, a często jedynym bodźcem do aktywności życiowej, nadaje sens życiu, motywuje do wychodzenia z domu czy dbania o wygląd. Obowiązki zawodowe pozwalają licznym seniorom odnaleźć własną użyteczność i dają poczucie wartości. Dla wielu z nich aktywność zawodowa jest niejednokrotnie jedyną możliwością do przebywania z innymi ludźmi, dzięki czemu unikają wykluczenia społecznego. Poniższy raport przedstawia szczegółowo dane uzyskane w trakcie badania ankietowego, stanowi źródło wiedzy na temat problemów, z jakimi stykają się osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia w trakcie ubiegania się o pracę i zawiera wnioski z nich wypływające. Wyniki badań przedstawiono w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. 7

8 8 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 1. METODOLOGIA BADANIA 1.1. Cele badania Zasadniczym celem prowadzonych badań było szczegółowe poznanie sytuacji na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia, struktury populacji bezrobotnych 50+, poszerzenie wiedzy o ich postawach, oczekiwaniach oraz zweryfikowanie ich gotowości na zmiany. Badanie to ma służyć również zidentyfikowaniu barier utrudniających znalezienie przez nich zatrudnienia oraz określeniu potrzeb w zakresie aktywizacji w celu wypracowania najlepszych dla tej grupy narzędzi i instrumentów umożliwiających efektywny i jak najszybszy powrót na rynek pracy Zakres podmiotowy Uczestnikami badania były osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu jako bezrobotne. Badania przeprowadzone zostały w grupie 301 osób powyżej 50. roku życia, tj. wśród 11,3% ogółu seniorów 50+ pozostających aktualnie się w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Zakres czasowy Badanie zostało zaplanowane i odbyło się w terminie od stycznia do lutego 2012 r. Jego realizacja została podzielona na trzy etapy. Podczas pierwszego etapu opracowano kwestionariusz ankiety. Drugi etap, przeprowadzony w terminie od r. do r. obejmował gromadzenie materiału empirycznego. Etap trzeci polegał na analizie zebranych danych oraz sporządzeniu raportu z badań Zakres przestrzenny Badaniami objęto osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie powiatu grudziądzkiego grodzkiego oraz grudziądzkiego ziemskiego. 8

9 9 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 1.5. Technika gromadzenia materiału empirycznego Badania miały charakter ilościowy i przeprowadzone zostały w oparciu o standaryzowaną technikę ankiety. Kwestionariusz ankiety składał się z 29 pytań, w większości o charakterze zamkniętym, skonstruowanych tak w celu uzyskania konkretnych opinii. Znalazły się tu również pytania typu otwartego, aby zapewnić osobom ankietowanym swobodę wypowiedzi. Źródłem dodatkowych informacji o sytuacji respondentów na rynku pracy były także bezpośrednie rozmowy prowadzone w trakcie porad indywidualnych przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Metoda doboru próby i dystrybucja kwestionariuszy Próbę do badań dobrano w sposób celowy tzn. kwestionariusz skierowano do osób powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu jako bezrobotne. Respondenci pochodzili zarówno z terenu powiatu grodzkiego, jak i ziemskiego. Osoby do badań wyodrębniane były przez doradców zawodowych, losowo, w trakcie świadczenia przez nich usług rynku pracy w zakresie doradztwa zawodowego. Osobom tym wręczano kwestionariusz ankiety, który wypełniali na miejscu, korzystając jeśli zachodziła taka potrzeba, z pomocy opiekuna, tj. przypisanego im doradcy zawodowego. 2. STRUKTURA BADANEJ POPULACJI 2.1. Pokolenie 50+ w powiecie grudziądzkim Liczba ludności powyżej 50. roku życia zamieszkałej na terenie miasta Grudziądz, według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, na koniec grudnia 2010 roku wynosiła osoby, co stanowiło 36,73% ogółu mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego. Ponad 57% ( osób) ogółu seniorów w mieście Grudziądz stanowiły kobiety. 9

10 10 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Wykres 1. Struktura wiekowa osób 50+ zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz według stanu na dzień r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Według stanu na koniec grudnia 2010 r. powiat grudziądzki (ziemski) zamieszkiwało osób, które ukończyły 50. rok życia. Oznacza to, iż niemal co trzeci jego mieszkaniec należał do pokolenia 50+. Kobiety natomiast stanowiły większość, tj. ponad 53% tej grupy wiekowej, podobnie jak w przypadku mieszkańców 50+ miasta Grudziądza. Wykres 2. Struktura wiekowa osób 50+ zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego (ziemskiego) według stanu na dzień r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Wobec braku szczegółowych analiz dla powiatu grudziądzkiego, obrazujących poziom aktywności osób poniżej 50. roku życia, tu zamieszkujących, przedstawiono poniżej 10

11 11 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy zestawienie dotyczące tego problemu dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. W populacji mieszkańców powyżej 50. roku życia zaobserwować można liczne problemy związane z obecnością na rynku pracy, m.in. niski wskaźnik zatrudnienia w 2009 r. według danych GUS: 25,4 % (27,5% w roku 2008) ogółem, 34,58 % (40,8% w roku 2008) mężczyźni, 18,7% kobiety (16,8% w roku 2008) oraz równie niski wskaźnik aktywności zawodowej 29,3 % (29,6 % w roku 2008) ogółem, 40,3 % (43,1% w roku 2008) mężczyźni, 21,2% (18,8 w roku 2008) kobiety. Tabela 1. Aktywność zawodowa ludności powyżej 50. roku życia według płci w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2009 r. Ogółem Aktywni zawodowo Bierni zawodowo Razem Pracujący Bezrobotni w tys. osób Wskaźnik aktywności zawodowej w % Ogółem ,3 Mężczyźni ,3 Kobiety ,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Bezrobotni 50+w powiecie grudziądzkim Wielkość populacji Bezrobotni powyżej 50. roku życia stanowili ponad 5,5% (2 009 osób) ogółu osób z tej kategorii wiekowej zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz. Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia, według stanu na koniec grudnia 2011 roku, to jednocześnie blisko 25% ogółu bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowuje się tu niewielki wzrost liczebny opisywanej grupy. Ta zauważalna tendencja wzrostowa, potwierdza powszechne analizy demograficzne na temat starzenia się społeczeństwa i zasobów pracy. 11

12 12 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Wykres 3. Struktura bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz ogółem i 50+ w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01. Odnosząc się natomiast analogicznie do mieszkańców powiatu grudziądzkiego ziemskiego, sytuacja przedstawia się bardzo podobnie, tj. stan liczbowy bezrobotnych powyżej 50 roku życia na dzień r. wynosił 657 osób, tj. 5,6% (657 osób) ogółu osób z tej kategorii wiekowej. Osoby te stanowiły jednocześnie, podobnie jak w latach ubiegłych, ponad 16% wszystkich bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego ziemskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu. Tutaj również, podobnie jak w powiecie grudziądzkim grodzkim, zauważalna jest tendencja do systematycznego wzrostu liczby osób bezrobotnych po 50. roku życia. Wykres 4. Struktura bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego (ziemskiego) ogółem i 50+ w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

13 13 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Podział populacji ze względu na płeć Wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz utrzymuje się nieznaczna przewaga niepracujących mężczyzn. Udział kobiet pozostających bez zatrudnienia utrzymuje się od trzech lat na podobnym poziomie i waha się od 46,5 % w roku 2009 do 46,9% w roku Wykres 5. Udział kobiet w populacji bezrobotnych 50+ zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01. Analizując to zagadnienie wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego ziemskiego, odnotowuje się również przewagę liczebną mężczyzn. Natomiast liczba bezrobotnych mieszkanek powiatu jest nieco niższa w porównaniu do liczby mieszkanek 50+ miasta Grudziądz. Zestawiając dane statystyczne za okres ostatnich trzech lat zaobserwowano natomiast, iż w roku 2011 udział bezrobotnych kobiet w badanej populacji wzrósł niemal o dwa punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego i wynosił na dzień r. prawie 44%. 13

14 14 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Wykres 6. Udział kobiet w populacji bezrobotnych 50+ zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Analiza danych statystycznych na dzień r., dotyczących czasu pozostawania bez pracy ukazuje, iż na przestrzeni ostatnich lat najbardziej liczną grupą wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, powyżej 50. roku życia byli ci, którzy pozostawali bez pracy ponad 24 miesiące. Zachwianie tej tendencji miało miejsce w 2011 r., kiedy to liczniejszą grupę stanowili niepracujący w okresie od 12 do 24 miesięcy 25,7% (516 osób). Trzecią pod względem liczebności grupę, na koniec 2011 r., stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres od 6 do 12 miesięcy blisko 19% (379 osób). Kolejną grupę reprezentowały osoby, które nie pracowały ostatnio przez okres od 3 do 6 miesięcy 13,4% (269 osób), na zbliżonym poziomie kształtowała liczba pięćdziesięciolatków+, którzy nie znaleźli zatrudnienia w okresie od 1 do 3 miesięcy 12,6% (254 osoby). Najmniejszy udział wśród badanej populacji osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Grudziądz, mieli seniorzy pozostający bez pracy do 1 miesiąca 5,8% (116 osób). 14

15 15 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Tabela 2. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w mieście Grudziądz, według czasu pozostawania bez pracy ROK Bezrobotni 50+ ogółem Z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do Pow Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01. Zestawiając dane statystyczne na dzień r. dotyczące czasu pozostawania bez pracy przez bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego (ziemskiego), w roku 2011 najbardziej liczną grupą, podobnie jak wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, byli ci, którzy pozostawali bez pracy przez okres od miesięcy stanowili niewiele ponad 26% (172 osoby) całej populacji bezrobotnych po 50. roku życia. Drugą pod względem liczebności grupę, co wydaje się być charakterystyczne dla powiatu ziemskiego, stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres od 1 do 3 miesięcy prawie 20% (130 osób). Kolejną grupą byli seniorzy pozostający bez pracy ponad 24 miesiące 4,8% (97 osób). Na zbliżonym poziomie kształtowała się liczba osób pozostająca bez zatrudnienia w okresie 6-12 miesięcy 13,7% (90 osób) oraz w okresie 3-6 miesięcy 14,7% (97osób). Najmniej osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego (ziemskiego), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu pozostawało, na dzień r., bez pracy do 1 miesiąca stanowiąc niewiele ponad 10% wszystkich bezrobotnych w wieku

16 16 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Tabela 3. Bezrobotni po 50 r. życia z powiatu grudziądzkiego ziemskiego według czasu pozostawania bez pracy ROK Bezrobotni 50+ ogółem Z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do Pow Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS Poziom wykształcenia Analizując poziom wykształcenia bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu należy zauważyć, iż na dzień r. najwięcej 42,7% (858 osób) bezrobotnych z tej grupy posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Na drugim miejscu były osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej 32,5% (654 osoby). Następną grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim, tj. 17,3% (347osób). Najmniej liczne grupy w kategorii osób bezrobotnych 50+ według wykształcenia stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 5,2% (104 osoby) oraz wyższym 2,3% (46 osób). Taki układ procentowy utrzymuje się już od kilku lat, co obrazuje tabela nr 3. Tabela 4. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w mieście Grudziądz, według wykształcenia ROK Bezrobotni 50+ ogółem Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Wykształcenie Średnie ogólnokształcące Policealne i średnie zawodowe Wyższe Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

17 17 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Zestawiając dane statystyczne dotyczące poziomu wykształcenia bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego ziemskiego, w roku 2011 (stan na dzień ) najbardziej liczną grupą byli, podobnie jak wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, ci, którzy posiadali najniższy stopień wykształcenia, tj. gimnazjalny i poniżej, było takich osób blisko 59% (387osób). Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe 29,4% (387 osób), kolejną osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub średniej zawodowej 8,7% (57 osób). Najmniej liczne grupy w kategorii osób bezrobotnych 50+ według wykształcenia stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 2,4% (tj. 16 osób) oraz wyższym 0,6% (tj. 4 osoby). Takie proporcje w strukturze wykształcenia bezrobotnych po 50. roku życia, zamieszkałych na powiecie grudziądzkim (ziemskim) również utrzymują się już od kilku lat, co przedstawiono w tabeli nr 4. Tabela 5. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w powiecie grudziądzkim (ziemskim), według wykształcenia ROK Bezrobotni 50+ ogółem Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Wykształcenie Średnie ogólnokształcące Policealne i średnie zawodowe Wyższe Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS Staż pracy Wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, powyżej 50. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, w roku 2011 (stan na dzień ) najwięcej osób bezrobotnych odnotowano w kategorii staż pracy lat- 34,4% (692 osoby) oraz w kategorii ze stażem pracy lat 25,7% (516 osób). Kolejną grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy 30 lat i więcej 14% (282 osoby). Nieco ponad 10% (tj. 208 osób) stanowili seniorzy ze stażem pracy 5-10 lat, na niewiele niższym poziomie 9% (183osoby) uplasowały się osoby ze stażem pracy 17

18 18 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 1-5 lat. Najmniej licznie reprezentowane zaś były grupy osób ze stażem do 1. roku 4,8% (96 osób) oraz osoby bez stażu pracy stanowiąc 1,6% (32 osoby). Tabela 6. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w mieście Grudziądz, według stażu pracy ROK Bezrobotni 50+ ogółem Staż pracy ogółem w latach do Pow. 30 Bez stażu Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01. Analizując posiadany łączny staż pracy bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego (ziemskiego), powyżej 50. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu należy zauważyć, iż na dzień r. najwięcej 30,3% (199 osób) bezrobotnych z tej grupy posiadało staż pracy lat. Kolejną grupę stanowiły osoby ze stażem ,7% (182 osoby). Trzecią pod względem liczebności była grupa seniorów ze stażem pracy 1-5 lat, osiągając blisko 13% (85 osób). Blisko 10% (64 osoby) to reprezentanci kategorii legitymującej się stażem pracy letnim. Taki sam pułap procentowy 7,9% (po 52 osoby) - osiągnęły dwie grupy seniorów, tj. ze stażem pracy do 1. roku oraz ponad 30. letnim. Osoby bez stażu pracy, stanowiły grupę nieco liczniejszą, w porównaniu do tej samej kategorii mieszkańców miasta Grudziądz, a mianowicie odnotowano ich udział na poziomie aż 3,5% (tj. 32 osoby). Tabela 7. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w powiecie grudziądzki (ziemskim), według stażu pracy ROK Bezrobotni 50+ ogółem Staż pracy ogółem w latach do Pow. 30 Bez stażu Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

19 19 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Aktywność zawodowa bezrobotnych 50+ W celu zbadania aktywności zawodowej bezrobotnych mieszkańców 50+ miasta Grudziądz postanowiono przyjrzeć się dynamice zmian liczby bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2011 r., wyłączanych z ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Niestety analiza tych danych wskazuje, iż sytuacja ta nie przedstawia się zbyt optymistycznie, gdyż w roku ubiegłym tylko 42% spośród nich utraciło status bezrobotnego zyskując status pracownika. Raczej bierną postawę na rynku pracy badanej populacji potwierdza fakt, iż prawie 29,4% bezrobotnych 50+, zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz, utraciło status z powodu niepotwierdzenia gotowości lub nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia. Inne przyczyny, które powodowały wykreślenie seniorów z ewidencji osób bezrobotnych oraz dynamikę tych zmian w poszczególnych miesiącach 2011 r. przedstawiono na poniższym wykresie. Wykres 7. Dynamika zmian liczby bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz w kontekście różnych przyczyn wykreślenia z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

20 20 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Analiza danych dotyczących aktywności zawodowej bezrobotnych 50+ zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego, pokazuje, iż są oni zdecydowanie bardziej zaangażowani w powrót na rynek pracy niż mieszkańcy Grudziądza w ciągu roku wyłączono bowiem z powodu podjęcia pracy aż 64,5% spośród wszystkich tych, którzy w ogóle utracili status osoby bezrobotnej. Liczba wyłączonych na skutek niepotwierdzenia gotowości lub nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy też jest niższa od analogicznej w Grudziądzu o niemal cztery punkty procentowe i w ogólnym bilansie za rok 2011 wynosi 25,7%. Dynamikę zmian liczby bezrobotnych mieszkańców 50+ powiatu grudziądzkiego ziemskiego, w zależności od przyczyny utraty statusu, w poszczególnych miesiącach 2011 r. przedstawiono na poniższym wykresie. Wykres 8. Dynamika zmian liczby bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego w kontekście różnych przyczyn wykreślenia z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

21 21 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 3. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH RESPONDENTÓW Przeprowadzone badanie nie dotyczyło bezpośredniej charakterystyki respondentów, lecz ich poglądów na temat sytuacji pokolenia 50+ na grudziądzkim rynku pracy. Dlatego też pytania metryczkowe zawarte w ankiecie dotyczyły podstawowych cech społeczno-demograficznych, m.in. takich jak: wiek, płeć, wykształcenie, czy miejsce zamieszkania Płeć Wśród 301 osób objętych ankietyzacją przeważali mężczyźni 54,8%, zaś kobiety stanowiły 45,2%. Wykres 9. Podział respondentów ze względu na płeć 3.2. Wiek W grupie badanych zdecydowaną większość stanowiły osoby w przedziale wiekowym lat, tj. nieco ponad 57%. Kolejną grupę reprezentowali seniorzy w wieku lat takich osób było 35,5%. Natomiast przedstawiciele ostatniej kategorii wiekowej, tj lat, byli w wyraźnej mniejszości, tj. stanowili niewiele ponad 7% ogólnej liczby badanych. 21

22 22 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Wykres 10. Podział respondentów ze względu na wiek 3.3. Wykształcenie Analizując uzyskane dane pod kątem posiadanego wykształcenia stwierdzono, iż najliczniejszą grupę 44,5% stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Kolejną wyróżniającą się liczebnie formacją byli respondenci, którzy zakończyli swoją edukację na poziomie gimnazjum lub niższym 27,2%. Prawie 15% ankietowanych posiada wykształcenie średnie zawodowe. Niemal o połowę mniej, tj. 7,6% stanowili ankietowani z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Wykształcenie policealne posiadało tylko niespełna 5% uczestników badania, natomiast osoby posiadające wykształcenie wyższe nie przekroczyły nawet progu 1% (3 osoby) ogółu poddanych próbie badawczej. Wykres 11. Podział respondentów ze względu na poziom wykształcenia 22

23 23 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 3.4. Stan cywilny Czynnikiem determinującym sytuację społeczno-ekonomiczną badanej grupy bezrobotnych ma fakt prowadzenia gospodarstwa domowego samotnie bądź w związku, dlatego dla potrzeb niniejszej analizy postanowiono respondentom zadać pytanie nt. ich stanu cywilnego, ograniczając odpowiedź do dwóch kategorii, tj. czy ankietowany to osoba samotna czy też pozostająca w związku. Wśród 301 osób objętych ankietyzacją przeważały osoby zamężne 57,8% (174 osoby). Niemniej należy stwierdzić, iż udział osób samotnych, mogących liczyć tylko na własny dochód był wysoki - 42,2% (127 osób). Wykres 12. Podział respondentów według stanu cywilnego 3.5. Miejsce zamieszkania Wśród 301 osób objętych badaniem przeważali mieszkańcy miasta Grudziądz 75,7%, zaś na terenach wiejskich zamieszkiwało 24,3% respondentów. Wykres 13. Podział respondentów według miejsca zamieszkania 23

24 24 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 4. PREZENTACJA WYNIKÓW 4.1. Ocena stanu zdrowia i kondycji finansowej gospodarstwa domowego Stan zdrowia respondentów Niewątpliwe szczególnie ważnym determinantem podejmowania i kontynuowania zatrudnienia jest stan zdrowia osób po 50. roku życia. W badanej populacji swój stan zdrowia jako bardzo dobry określiło zaledwie 4,6% respondentów. Zdecydowanie więcej ankietowanych wyraziło przekonanie, iż cieszy się dobrym zdrowiem, tj. 23,3% ogółu badanych. Prawie 11% czuło się raczej dobrze, zaś 16,6% raczej źle. Niemal co czwarta osoba czuła się przeciętnie, oceniając swoje zdrowie jako takie sobie, ani dobre ani złe. Złym stanem zdrowia charakteryzowało się niewiele ponad 14%, natomiast blisko 6% deklarowało, iż czuje się bardzo źle. Wykres 14. Samoocena stanu zdrowia respondentów Kondycja finansowa gospodarstwa domowego Stopień aktywności zawodowej pokolenia 50+ w dużej mierze determinowany jest również przez sytuację materialną ankietowanych, tym bardziej, iż ponad 42% badanych prowadzi samotnie gospodarstwo domowe. Spośród wszystkich respondentów tylko niecałe 20% posiadało prawo do zasiłku, pozostałe 240 osób 24

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Analiza osób do 30 roku życia

Analiza osób do 30 roku życia Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14,20-080 Lublin, www.mup.lublin.pl Analiza osób do 30 roku życia Lublin, kwiecień 2010r. Spis treści 1. Informacje wstępne..3 1.1. Cel analizy.. 3 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.

Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu. Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu. W okresie od listopada 2007r. do stycznia 2008r w PUP Zawiercie przeprowadzone zostało badanie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach POWIATOWY PUP Słubice URZĄD RAPORT PRAC Z ANKIETYZACJI Y W SŁUBICACH OSÓB PO 50 R. Ż. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2014 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec marca 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Suwalscy bezrobotni 2009 analiza potrzeb

Raport z badań Suwalscy bezrobotni 2009 analiza potrzeb Raport z badań Suwalscy bezrobotni 2009 analiza potrzeb Konferencja-Październik 2010 Opracowała :Bożena Jarmołowicz-Gąska CEL BADANIA Poznanie potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - http://www.pup.gorlice.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 6 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Bariery i problemy utrudniające osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności

Bariery i problemy utrudniające osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności Raport z wyników badania Bariery i problemy utrudniające osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo