Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy"

Transkrypt

1 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu

2 2 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy, raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pacy w Grudziądzu Grudziądz, luty

3 3 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 WPROWADZENIE METODOLOGIA BADANIA Cele badania Zakres podmiotowy Zakres czasowy Zakres przestrzenny Technika gromadzenia materiału empirycznego Metoda doboru próby i dystrybucja kwestionariuszy STRUKTURA BADANEJ POPULACJI Pokolenie 50+ w powiecie grudziądzkim Bezrobotni 50+w powiecie grudziądzkim Wielkość populacji Podział populacji ze względu na płeć Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Poziom wykształcenia Staż pracy Aktywność zawodowa bezrobotnych CHARAKTERYSTYKA BADANYCH RESPONDENTÓW Płeć Wiek Wykształcenie Stan cywilny Miejsce zamieszkania PREZENTACJA WYNIKÓW Ocena stanu zdrowia i kondycji finansowej gospodarstwa domowego Stan zdrowia respondentów Kondycja finansowa gospodarstwa domowego

4 4 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 4.2. Dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia i utraty pracy Czas pozostawania bez pracy Czasokres ostatniego zatrudnienia/samozatrudnienia Charakter ostatnio wykonywanej pracy Przyczyny ustania ostatniego zatrudnienia bądź zaprzestania prowadzenia działalności Aktywność na rynku pracy i preferencje dotyczące przyszłego zatrudnienia Poszukiwanie pracy Motywy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy Częstotliwość kontaktów z powiatowym urzędem pracy Metody poszukiwania zatrudnienia Preferowane cechy miejsca pracy Szanse, możliwości i bariery na rynku pracy Kwalifikacje i umiejętności Szanse na rynku pracy Bariery ograniczające aktywność zawodową Gotowość na zmiany i plany na przyszłość Ocena stopnia gotowości do zmian w wybranych wymiarach Plany na przyszłość PODSUMOWANIE SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW ZAŁĄCZNIK

5 5 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy WSTĘP Demograficzne starzenie się społeczeństw od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat jest faktem. Jest procesem nieuchronnym i nieodwracalnym. Oznacza to, że udział osób starszych w strukturze społecznej stale się zwiększa i będzie nadal wzrastać. Tendencja ta, stanowiąca świadectwo ogromnych osiągnięć współczesności w dziedzinie poprawy jakości życia, postępów w medycynie i opiece zdrowotnej, niesie również różnorodne konsekwencje społeczno-ekonomiczne, szczególnie w sferze aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Starzenie się ludności nie ominęło także Polski. Dodatkowo nakłada się na to zjawisko transformacja społeczno-gospodarcza. Skutki tych przemian dotknęły w szczególności, i dotykają nadal, pokolenie po 50. roku życia. Większość osób 50+ w Polsce nie pracuje. Faktem jest też, iż Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób dojrzałych. Powszechnie zauważalne jest także pogorszenie się ich sytuacji na rynku pracy, powodujące ryzyko braku zatrudnienia i nieaktywności zawodowej znacznie częstsze niż w innych grupach wiekowych. Ponadto wydłużający się zwykle powrót osób 50+ na rynek pracy powoduje ich trwałe wycofanie i bierność nie rodzącą żadnych perspektyw. A przecież duża część spośród pięćdziesięciolatków+ nadal dysponuje zdrowiem, energią i potencjałem popartym doświadczeniem, mimo to z różnych przyczyn znajduje się bez pracy. To zaś oznacza dla nich gorszy standard życia, często graniczący z ubóstwem. Aktywizacja pokolenia po pięćdziesiątce to także walka z dyskryminacją w dostępie do rynku pracy. Ludzi, którzy przekroczyli pięćdziesiątkę, często traktuje się jako znajdujących się w fazie zastoju, uśpienia, niezdolnych do doskonalenia się, nie mających wielu umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w nowej rzeczywistości i nie nadążających za gwałtownymi zmianami technologicznymi. Osoba w tym wieku ma niewielkie szanse znalezienia nowej pracy, nie jest oczekiwana przez pracodawców. Wzrost biernych zawodowo i duża liczba bezrobotnych wśród osób w wieku 50+ stają się niepokojące w świetle prognoz demograficznych, według których połączenie rosnącej liczby starszych osób w społeczeństwie z zahamowaniem przyrostu 5

6 6 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy naturalnego prowadzi do starzenia się zasobów siły roboczej w Polsce. Z tego względu coraz bardziej uzasadnione jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób dojrzałych na rynku pracy i wyrównywania ich szans w stosunku do pozostałych. Niewątpliwie łagodzeniu niepożądanych aspektów tych zjawisk sprzyja bieżąca analiza sytuacji osób po 50. roku życia na lokalnym rynku pracy. Celem niniejszego badania, jest zdiagnozowanie sytuacji na rynku pracy w powiecie grudziądzkim osób bezrobotnych, po pięćdziesiątym roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu. 6

7 7 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy WPROWADZENIE Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sytuacji pokolenia 50+ w aspekcie jego aktywności zawodowej na grudziądzkim rynku pracy. Aby zdiagnozować to zjawisko, poznać strukturę bezrobotnych seniorów, przyczyny utraty przez nich zatrudnienia i pozostawania bez pracy, a także ich zdanie na temat możliwości powrotu do aktywnego życia zawodowego na lokalnym rynku pracy, przeprowadzono badanie wśród tej populacji osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu jako bezrobotne. Należy zaznaczyć, iż Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu obejmuje swoim działaniem dwa powiaty: grudziądzki grodzki oraz grudziądzki ziemski. Niniejsza analiza opisuje najważniejsze aspekty sytuacji diagnozowanej grupy osób bezrobotnych. Obraz sytuacji pokolenia 50+ na grudziądzkim rynku pracy nie jest niestety zbyt optymistyczny, niejednokrotnie potwierdza się trudna sytuacja społecznoekonomiczną tej grupy. Dlatego też bezrobotni powyżej 50 roku życia uznani zostali na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Populacja 50+ wyróżnia się bowiem na tle młodszych grup pracujących. Praca dla wielu osób z tej kategorii wiekowej jest elementarnym, a często jedynym bodźcem do aktywności życiowej, nadaje sens życiu, motywuje do wychodzenia z domu czy dbania o wygląd. Obowiązki zawodowe pozwalają licznym seniorom odnaleźć własną użyteczność i dają poczucie wartości. Dla wielu z nich aktywność zawodowa jest niejednokrotnie jedyną możliwością do przebywania z innymi ludźmi, dzięki czemu unikają wykluczenia społecznego. Poniższy raport przedstawia szczegółowo dane uzyskane w trakcie badania ankietowego, stanowi źródło wiedzy na temat problemów, z jakimi stykają się osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia w trakcie ubiegania się o pracę i zawiera wnioski z nich wypływające. Wyniki badań przedstawiono w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. 7

8 8 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 1. METODOLOGIA BADANIA 1.1. Cele badania Zasadniczym celem prowadzonych badań było szczegółowe poznanie sytuacji na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia, struktury populacji bezrobotnych 50+, poszerzenie wiedzy o ich postawach, oczekiwaniach oraz zweryfikowanie ich gotowości na zmiany. Badanie to ma służyć również zidentyfikowaniu barier utrudniających znalezienie przez nich zatrudnienia oraz określeniu potrzeb w zakresie aktywizacji w celu wypracowania najlepszych dla tej grupy narzędzi i instrumentów umożliwiających efektywny i jak najszybszy powrót na rynek pracy Zakres podmiotowy Uczestnikami badania były osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu jako bezrobotne. Badania przeprowadzone zostały w grupie 301 osób powyżej 50. roku życia, tj. wśród 11,3% ogółu seniorów 50+ pozostających aktualnie się w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Zakres czasowy Badanie zostało zaplanowane i odbyło się w terminie od stycznia do lutego 2012 r. Jego realizacja została podzielona na trzy etapy. Podczas pierwszego etapu opracowano kwestionariusz ankiety. Drugi etap, przeprowadzony w terminie od r. do r. obejmował gromadzenie materiału empirycznego. Etap trzeci polegał na analizie zebranych danych oraz sporządzeniu raportu z badań Zakres przestrzenny Badaniami objęto osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie powiatu grudziądzkiego grodzkiego oraz grudziądzkiego ziemskiego. 8

9 9 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 1.5. Technika gromadzenia materiału empirycznego Badania miały charakter ilościowy i przeprowadzone zostały w oparciu o standaryzowaną technikę ankiety. Kwestionariusz ankiety składał się z 29 pytań, w większości o charakterze zamkniętym, skonstruowanych tak w celu uzyskania konkretnych opinii. Znalazły się tu również pytania typu otwartego, aby zapewnić osobom ankietowanym swobodę wypowiedzi. Źródłem dodatkowych informacji o sytuacji respondentów na rynku pracy były także bezpośrednie rozmowy prowadzone w trakcie porad indywidualnych przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Metoda doboru próby i dystrybucja kwestionariuszy Próbę do badań dobrano w sposób celowy tzn. kwestionariusz skierowano do osób powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu jako bezrobotne. Respondenci pochodzili zarówno z terenu powiatu grodzkiego, jak i ziemskiego. Osoby do badań wyodrębniane były przez doradców zawodowych, losowo, w trakcie świadczenia przez nich usług rynku pracy w zakresie doradztwa zawodowego. Osobom tym wręczano kwestionariusz ankiety, który wypełniali na miejscu, korzystając jeśli zachodziła taka potrzeba, z pomocy opiekuna, tj. przypisanego im doradcy zawodowego. 2. STRUKTURA BADANEJ POPULACJI 2.1. Pokolenie 50+ w powiecie grudziądzkim Liczba ludności powyżej 50. roku życia zamieszkałej na terenie miasta Grudziądz, według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, na koniec grudnia 2010 roku wynosiła osoby, co stanowiło 36,73% ogółu mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego. Ponad 57% ( osób) ogółu seniorów w mieście Grudziądz stanowiły kobiety. 9

10 10 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Wykres 1. Struktura wiekowa osób 50+ zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz według stanu na dzień r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Według stanu na koniec grudnia 2010 r. powiat grudziądzki (ziemski) zamieszkiwało osób, które ukończyły 50. rok życia. Oznacza to, iż niemal co trzeci jego mieszkaniec należał do pokolenia 50+. Kobiety natomiast stanowiły większość, tj. ponad 53% tej grupy wiekowej, podobnie jak w przypadku mieszkańców 50+ miasta Grudziądza. Wykres 2. Struktura wiekowa osób 50+ zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego (ziemskiego) według stanu na dzień r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Wobec braku szczegółowych analiz dla powiatu grudziądzkiego, obrazujących poziom aktywności osób poniżej 50. roku życia, tu zamieszkujących, przedstawiono poniżej 10

11 11 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy zestawienie dotyczące tego problemu dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. W populacji mieszkańców powyżej 50. roku życia zaobserwować można liczne problemy związane z obecnością na rynku pracy, m.in. niski wskaźnik zatrudnienia w 2009 r. według danych GUS: 25,4 % (27,5% w roku 2008) ogółem, 34,58 % (40,8% w roku 2008) mężczyźni, 18,7% kobiety (16,8% w roku 2008) oraz równie niski wskaźnik aktywności zawodowej 29,3 % (29,6 % w roku 2008) ogółem, 40,3 % (43,1% w roku 2008) mężczyźni, 21,2% (18,8 w roku 2008) kobiety. Tabela 1. Aktywność zawodowa ludności powyżej 50. roku życia według płci w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2009 r. Ogółem Aktywni zawodowo Bierni zawodowo Razem Pracujący Bezrobotni w tys. osób Wskaźnik aktywności zawodowej w % Ogółem ,3 Mężczyźni ,3 Kobiety ,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Bezrobotni 50+w powiecie grudziądzkim Wielkość populacji Bezrobotni powyżej 50. roku życia stanowili ponad 5,5% (2 009 osób) ogółu osób z tej kategorii wiekowej zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz. Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia, według stanu na koniec grudnia 2011 roku, to jednocześnie blisko 25% ogółu bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowuje się tu niewielki wzrost liczebny opisywanej grupy. Ta zauważalna tendencja wzrostowa, potwierdza powszechne analizy demograficzne na temat starzenia się społeczeństwa i zasobów pracy. 11

12 12 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Wykres 3. Struktura bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz ogółem i 50+ w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01. Odnosząc się natomiast analogicznie do mieszkańców powiatu grudziądzkiego ziemskiego, sytuacja przedstawia się bardzo podobnie, tj. stan liczbowy bezrobotnych powyżej 50 roku życia na dzień r. wynosił 657 osób, tj. 5,6% (657 osób) ogółu osób z tej kategorii wiekowej. Osoby te stanowiły jednocześnie, podobnie jak w latach ubiegłych, ponad 16% wszystkich bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego ziemskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu. Tutaj również, podobnie jak w powiecie grudziądzkim grodzkim, zauważalna jest tendencja do systematycznego wzrostu liczby osób bezrobotnych po 50. roku życia. Wykres 4. Struktura bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego (ziemskiego) ogółem i 50+ w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

13 13 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Podział populacji ze względu na płeć Wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz utrzymuje się nieznaczna przewaga niepracujących mężczyzn. Udział kobiet pozostających bez zatrudnienia utrzymuje się od trzech lat na podobnym poziomie i waha się od 46,5 % w roku 2009 do 46,9% w roku Wykres 5. Udział kobiet w populacji bezrobotnych 50+ zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01. Analizując to zagadnienie wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego ziemskiego, odnotowuje się również przewagę liczebną mężczyzn. Natomiast liczba bezrobotnych mieszkanek powiatu jest nieco niższa w porównaniu do liczby mieszkanek 50+ miasta Grudziądz. Zestawiając dane statystyczne za okres ostatnich trzech lat zaobserwowano natomiast, iż w roku 2011 udział bezrobotnych kobiet w badanej populacji wzrósł niemal o dwa punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego i wynosił na dzień r. prawie 44%. 13

14 14 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Wykres 6. Udział kobiet w populacji bezrobotnych 50+ zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Analiza danych statystycznych na dzień r., dotyczących czasu pozostawania bez pracy ukazuje, iż na przestrzeni ostatnich lat najbardziej liczną grupą wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, powyżej 50. roku życia byli ci, którzy pozostawali bez pracy ponad 24 miesiące. Zachwianie tej tendencji miało miejsce w 2011 r., kiedy to liczniejszą grupę stanowili niepracujący w okresie od 12 do 24 miesięcy 25,7% (516 osób). Trzecią pod względem liczebności grupę, na koniec 2011 r., stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres od 6 do 12 miesięcy blisko 19% (379 osób). Kolejną grupę reprezentowały osoby, które nie pracowały ostatnio przez okres od 3 do 6 miesięcy 13,4% (269 osób), na zbliżonym poziomie kształtowała liczba pięćdziesięciolatków+, którzy nie znaleźli zatrudnienia w okresie od 1 do 3 miesięcy 12,6% (254 osoby). Najmniejszy udział wśród badanej populacji osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Grudziądz, mieli seniorzy pozostający bez pracy do 1 miesiąca 5,8% (116 osób). 14

15 15 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Tabela 2. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w mieście Grudziądz, według czasu pozostawania bez pracy ROK Bezrobotni 50+ ogółem Z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do Pow Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01. Zestawiając dane statystyczne na dzień r. dotyczące czasu pozostawania bez pracy przez bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego (ziemskiego), w roku 2011 najbardziej liczną grupą, podobnie jak wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, byli ci, którzy pozostawali bez pracy przez okres od miesięcy stanowili niewiele ponad 26% (172 osoby) całej populacji bezrobotnych po 50. roku życia. Drugą pod względem liczebności grupę, co wydaje się być charakterystyczne dla powiatu ziemskiego, stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres od 1 do 3 miesięcy prawie 20% (130 osób). Kolejną grupą byli seniorzy pozostający bez pracy ponad 24 miesiące 4,8% (97 osób). Na zbliżonym poziomie kształtowała się liczba osób pozostająca bez zatrudnienia w okresie 6-12 miesięcy 13,7% (90 osób) oraz w okresie 3-6 miesięcy 14,7% (97osób). Najmniej osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego (ziemskiego), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu pozostawało, na dzień r., bez pracy do 1 miesiąca stanowiąc niewiele ponad 10% wszystkich bezrobotnych w wieku

16 16 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Tabela 3. Bezrobotni po 50 r. życia z powiatu grudziądzkiego ziemskiego według czasu pozostawania bez pracy ROK Bezrobotni 50+ ogółem Z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do Pow Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS Poziom wykształcenia Analizując poziom wykształcenia bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu należy zauważyć, iż na dzień r. najwięcej 42,7% (858 osób) bezrobotnych z tej grupy posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Na drugim miejscu były osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej 32,5% (654 osoby). Następną grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim, tj. 17,3% (347osób). Najmniej liczne grupy w kategorii osób bezrobotnych 50+ według wykształcenia stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 5,2% (104 osoby) oraz wyższym 2,3% (46 osób). Taki układ procentowy utrzymuje się już od kilku lat, co obrazuje tabela nr 3. Tabela 4. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w mieście Grudziądz, według wykształcenia ROK Bezrobotni 50+ ogółem Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Wykształcenie Średnie ogólnokształcące Policealne i średnie zawodowe Wyższe Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

17 17 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Zestawiając dane statystyczne dotyczące poziomu wykształcenia bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego ziemskiego, w roku 2011 (stan na dzień ) najbardziej liczną grupą byli, podobnie jak wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, ci, którzy posiadali najniższy stopień wykształcenia, tj. gimnazjalny i poniżej, było takich osób blisko 59% (387osób). Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe 29,4% (387 osób), kolejną osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub średniej zawodowej 8,7% (57 osób). Najmniej liczne grupy w kategorii osób bezrobotnych 50+ według wykształcenia stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 2,4% (tj. 16 osób) oraz wyższym 0,6% (tj. 4 osoby). Takie proporcje w strukturze wykształcenia bezrobotnych po 50. roku życia, zamieszkałych na powiecie grudziądzkim (ziemskim) również utrzymują się już od kilku lat, co przedstawiono w tabeli nr 4. Tabela 5. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w powiecie grudziądzkim (ziemskim), według wykształcenia ROK Bezrobotni 50+ ogółem Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Wykształcenie Średnie ogólnokształcące Policealne i średnie zawodowe Wyższe Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS Staż pracy Wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Grudziądz, powyżej 50. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, w roku 2011 (stan na dzień ) najwięcej osób bezrobotnych odnotowano w kategorii staż pracy lat- 34,4% (692 osoby) oraz w kategorii ze stażem pracy lat 25,7% (516 osób). Kolejną grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy 30 lat i więcej 14% (282 osoby). Nieco ponad 10% (tj. 208 osób) stanowili seniorzy ze stażem pracy 5-10 lat, na niewiele niższym poziomie 9% (183osoby) uplasowały się osoby ze stażem pracy 17

18 18 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 1-5 lat. Najmniej licznie reprezentowane zaś były grupy osób ze stażem do 1. roku 4,8% (96 osób) oraz osoby bez stażu pracy stanowiąc 1,6% (32 osoby). Tabela 6. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w mieście Grudziądz, według stażu pracy ROK Bezrobotni 50+ ogółem Staż pracy ogółem w latach do Pow. 30 Bez stażu Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01. Analizując posiadany łączny staż pracy bezrobotnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego (ziemskiego), powyżej 50. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu należy zauważyć, iż na dzień r. najwięcej 30,3% (199 osób) bezrobotnych z tej grupy posiadało staż pracy lat. Kolejną grupę stanowiły osoby ze stażem ,7% (182 osoby). Trzecią pod względem liczebności była grupa seniorów ze stażem pracy 1-5 lat, osiągając blisko 13% (85 osób). Blisko 10% (64 osoby) to reprezentanci kategorii legitymującej się stażem pracy letnim. Taki sam pułap procentowy 7,9% (po 52 osoby) - osiągnęły dwie grupy seniorów, tj. ze stażem pracy do 1. roku oraz ponad 30. letnim. Osoby bez stażu pracy, stanowiły grupę nieco liczniejszą, w porównaniu do tej samej kategorii mieszkańców miasta Grudziądz, a mianowicie odnotowano ich udział na poziomie aż 3,5% (tj. 32 osoby). Tabela 7. Bezrobotni po 50 r. życia, zamieszkali w powiecie grudziądzki (ziemskim), według stażu pracy ROK Bezrobotni 50+ ogółem Staż pracy ogółem w latach do Pow. 30 Bez stażu Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

19 19 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Aktywność zawodowa bezrobotnych 50+ W celu zbadania aktywności zawodowej bezrobotnych mieszkańców 50+ miasta Grudziądz postanowiono przyjrzeć się dynamice zmian liczby bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2011 r., wyłączanych z ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Niestety analiza tych danych wskazuje, iż sytuacja ta nie przedstawia się zbyt optymistycznie, gdyż w roku ubiegłym tylko 42% spośród nich utraciło status bezrobotnego zyskując status pracownika. Raczej bierną postawę na rynku pracy badanej populacji potwierdza fakt, iż prawie 29,4% bezrobotnych 50+, zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz, utraciło status z powodu niepotwierdzenia gotowości lub nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia. Inne przyczyny, które powodowały wykreślenie seniorów z ewidencji osób bezrobotnych oraz dynamikę tych zmian w poszczególnych miesiącach 2011 r. przedstawiono na poniższym wykresie. Wykres 7. Dynamika zmian liczby bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Grudziądz w kontekście różnych przyczyn wykreślenia z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

20 20 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Analiza danych dotyczących aktywności zawodowej bezrobotnych 50+ zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego, pokazuje, iż są oni zdecydowanie bardziej zaangażowani w powrót na rynek pracy niż mieszkańcy Grudziądza w ciągu roku wyłączono bowiem z powodu podjęcia pracy aż 64,5% spośród wszystkich tych, którzy w ogóle utracili status osoby bezrobotnej. Liczba wyłączonych na skutek niepotwierdzenia gotowości lub nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy też jest niższa od analogicznej w Grudziądzu o niemal cztery punkty procentowe i w ogólnym bilansie za rok 2011 wynosi 25,7%. Dynamikę zmian liczby bezrobotnych mieszkańców 50+ powiatu grudziądzkiego ziemskiego, w zależności od przyczyny utraty statusu, w poszczególnych miesiącach 2011 r. przedstawiono na poniższym wykresie. Wykres 8. Dynamika zmian liczby bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego w kontekście różnych przyczyn wykreślenia z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

21 21 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 3. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH RESPONDENTÓW Przeprowadzone badanie nie dotyczyło bezpośredniej charakterystyki respondentów, lecz ich poglądów na temat sytuacji pokolenia 50+ na grudziądzkim rynku pracy. Dlatego też pytania metryczkowe zawarte w ankiecie dotyczyły podstawowych cech społeczno-demograficznych, m.in. takich jak: wiek, płeć, wykształcenie, czy miejsce zamieszkania Płeć Wśród 301 osób objętych ankietyzacją przeważali mężczyźni 54,8%, zaś kobiety stanowiły 45,2%. Wykres 9. Podział respondentów ze względu na płeć 3.2. Wiek W grupie badanych zdecydowaną większość stanowiły osoby w przedziale wiekowym lat, tj. nieco ponad 57%. Kolejną grupę reprezentowali seniorzy w wieku lat takich osób było 35,5%. Natomiast przedstawiciele ostatniej kategorii wiekowej, tj lat, byli w wyraźnej mniejszości, tj. stanowili niewiele ponad 7% ogólnej liczby badanych. 21

22 22 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Wykres 10. Podział respondentów ze względu na wiek 3.3. Wykształcenie Analizując uzyskane dane pod kątem posiadanego wykształcenia stwierdzono, iż najliczniejszą grupę 44,5% stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Kolejną wyróżniającą się liczebnie formacją byli respondenci, którzy zakończyli swoją edukację na poziomie gimnazjum lub niższym 27,2%. Prawie 15% ankietowanych posiada wykształcenie średnie zawodowe. Niemal o połowę mniej, tj. 7,6% stanowili ankietowani z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Wykształcenie policealne posiadało tylko niespełna 5% uczestników badania, natomiast osoby posiadające wykształcenie wyższe nie przekroczyły nawet progu 1% (3 osoby) ogółu poddanych próbie badawczej. Wykres 11. Podział respondentów ze względu na poziom wykształcenia 22

23 23 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 3.4. Stan cywilny Czynnikiem determinującym sytuację społeczno-ekonomiczną badanej grupy bezrobotnych ma fakt prowadzenia gospodarstwa domowego samotnie bądź w związku, dlatego dla potrzeb niniejszej analizy postanowiono respondentom zadać pytanie nt. ich stanu cywilnego, ograniczając odpowiedź do dwóch kategorii, tj. czy ankietowany to osoba samotna czy też pozostająca w związku. Wśród 301 osób objętych ankietyzacją przeważały osoby zamężne 57,8% (174 osoby). Niemniej należy stwierdzić, iż udział osób samotnych, mogących liczyć tylko na własny dochód był wysoki - 42,2% (127 osób). Wykres 12. Podział respondentów według stanu cywilnego 3.5. Miejsce zamieszkania Wśród 301 osób objętych badaniem przeważali mieszkańcy miasta Grudziądz 75,7%, zaś na terenach wiejskich zamieszkiwało 24,3% respondentów. Wykres 13. Podział respondentów według miejsca zamieszkania 23

24 24 Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy 4. PREZENTACJA WYNIKÓW 4.1. Ocena stanu zdrowia i kondycji finansowej gospodarstwa domowego Stan zdrowia respondentów Niewątpliwe szczególnie ważnym determinantem podejmowania i kontynuowania zatrudnienia jest stan zdrowia osób po 50. roku życia. W badanej populacji swój stan zdrowia jako bardzo dobry określiło zaledwie 4,6% respondentów. Zdecydowanie więcej ankietowanych wyraziło przekonanie, iż cieszy się dobrym zdrowiem, tj. 23,3% ogółu badanych. Prawie 11% czuło się raczej dobrze, zaś 16,6% raczej źle. Niemal co czwarta osoba czuła się przeciętnie, oceniając swoje zdrowie jako takie sobie, ani dobre ani złe. Złym stanem zdrowia charakteryzowało się niewiele ponad 14%, natomiast blisko 6% deklarowało, iż czuje się bardzo źle. Wykres 14. Samoocena stanu zdrowia respondentów Kondycja finansowa gospodarstwa domowego Stopień aktywności zawodowej pokolenia 50+ w dużej mierze determinowany jest również przez sytuację materialną ankietowanych, tym bardziej, iż ponad 42% badanych prowadzi samotnie gospodarstwo domowe. Spośród wszystkich respondentów tylko niecałe 20% posiadało prawo do zasiłku, pozostałe 240 osób 24

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2014 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.

Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu. Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu. W okresie od listopada 2007r. do stycznia 2008r w PUP Zawiercie przeprowadzone zostało badanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Województwo śląskie Od momentu powstania województwa śląskiego (styczeń 1999 r.) obserwowany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy w powiecie nyskim

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy w powiecie nyskim w powiecie nyskim Raport z wyników badania Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com E: info@humlard.com Nysa Środa Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Grudziądz, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY... 5 1.1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM BADANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA GLIWICE, 22.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy Bariery i problemy lokalnego rynku pracy Raport z wyników badań ankietowych wśród osób bezrobotnych oraz pracodawców z terenu powiatu nyskiego Dr n. hum. Jakub Andrzejczak, Pracownia Badań Socjologicznych

Bardziej szczegółowo

Czas na pracę praca na czas prezentacja wyników badań bezrobotnych i pracodawców. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Czas na pracę praca na czas prezentacja wyników badań bezrobotnych i pracodawców. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Czas na pracę praca na czas prezentacja wyników badań bezrobotnych i pracodawców Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Cechy charakterystyczne podkarpackiego rynku pracy Od strony podażowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Jak się zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą, aby zdobyć wymarzoną pracę? Na co należy zwrócić uwagę, aby nie zostać zdyskwalifikowanym

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU... 3 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe.... 3 1.. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka osób bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia w powiecie leżajskim - dwie perspektywy

Charakterystyka osób bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia w powiecie leżajskim - dwie perspektywy Prezentacja wyników badań Charakterystyka osób bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia w powiecie leżajskim - dwie perspektywy Realizacja badań: BD Center Consulting Zleceniodawca: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Materiał na Powiatową Radę Zatrudnienia 12.09.2013r. SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego.... 3 1.1. Liczba osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 27.01.2016 r. Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego Nietypowe formy

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt "Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA-BADAJĄCA BARIERY, OCZEKIWANIA I POTRZEBY KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOMLINIE w związku z realizacją projektu systemowego pn.: Teraz My aktywna integracja w gminie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo