II. godz. 10:00 10:10 - Rozpoczęcie seminarium, przedstawienie i powitanie prelegentów, powitanie uczestników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. godz. 10:00 10:10 - Rozpoczęcie seminarium, przedstawienie i powitanie prelegentów, powitanie uczestników"

Transkrypt

1 Program seminarium szkoleniowego dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi I. godz.9:30 10:00 - Przybycie i rejestracja uczestników. II. godz. 10:00 10:10 - Rozpoczęcie seminarium, przedstawienie i powitanie prelegentów, powitanie uczestników III. godz. 10:10 12:10 1) Omówienie aktualnie obowiązującego wzoru rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) oraz sposobu jego wypełnienia. 2) Porównanie sposobu przedstawienia danych w rocznym sprawozdaniu sporządzanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) oraz sporządzanym na podstawie obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934). Studium przypadku. 3) Omówienie obowiązków gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach mających wpływ na sprawozdawczość wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. IV. godz. 12:10 12:30 - Przerwa kawowa V. godz. 12:30 14:00 1) Podsumowanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie cykli kontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2) Dyskusja VI. godz. 14:00 - Zakończenie 1

2 CZĘŚĆ I - Omówienie aktualnie obowiązującego wzoru rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) oraz sposobu jego wypełnienia. - Porównanie sposobu przedstawienia danych w rocznym sprawozdaniu sporządzanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) oraz sporządzanym na podstawie obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934). Studium przypadku. 2

3 Dokumenty oraz akty prawne, które są niezbędne do poprawnego sporządzenia sprawozdania Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 poz. 934), Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 poz. 676), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 poz. 796), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 poz. 93). 3

4 Jak pozyskać informacje od odbierających odpady? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 9n ust. 3 oraz ust. 5 Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości zawiera informacje o masie: 1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi; 4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 4

5 Jak pozyskać informacje od odbierających odpady? Podmiot, o którym mowa wart. 9n ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała. 5

6 Jak pozyskać informacje od RIPOK? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 9oa ust. 1 Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu jest obowiązany przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte umowy, informację o odpadach, przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów. 6

7 Jak pozyskać informacje od RIPOK? Informacja od prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu powinna zawierać m.in. informacje o: 1) rodzajach i masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został poddany odpad; 2) rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi oraz poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został poddany odpad; 3) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 7

8 Jakich informacji powinien udzielić PSZOK? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 9na ust Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. 2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 1) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 2) pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych. 8

9 Dodatkowe informacje niezbędne poprawnego sporządzenia sprawozdania Liczba mieszkańców zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352) gminy (lub gmin należących do związku) według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o których mowa w art.6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy. 9

10 Odpady komunalne Zgodnie z art. 9q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pojęcie gospodarowania odpadami komunalnymi zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, zgodnie z treścią którego jest to: zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. O ocenie czy dany odpad jest odpadem komunalnym decyduje strumień, z którego pochodzi oraz to, jaki charakter mają odpady, a nie to, kto dany odpad wytworzył. 10

11 Łączny udział odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych 11

12 Łączny udział odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych 12

13 Łączny udział odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych 13

14 Sprawozdania podmiotów odbierających odpady w latach poprzednich 14

15 Omówienie aktualnie obowiązującego wzoru rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Dział I nazwa gminy oraz podstawowe informacje o gminie wykorzystywane przy obliczaniu osiągniętych poziomów; Dział II informacje o rodzaju i masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, a także wskazanie instalacji, do której zostały one przekazane; Dział III informacje o liczbie działających na terenie gminy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także o rodzajach i ilości zebranych w nich odpadów; Dział IV informacje o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych, ze wskazaniem instalacji, w której odpady te zostały wytworzone, masy tych odpadów oraz składowiska, na które odpady te zostały przekazane; Dział V informacje o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, a także o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku; Dział VI informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; Dział VII uwagi; Dział VIII dane osoby wypełniającej sprawozdanie. 15

16 Wzór rocznego sprawozdania sporządzanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA... ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA.. 2).. INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 16

17 Wzór sprawozdania wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA... ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA. 2).. INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 2) Rodzaj gminy 3) : Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego Liczba mieszkańców miasta Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców Liczba mieszkańców wsi W 1995 r. zgodnie z danymi GUS W roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców 4) gminy (lub gmin należących do związku) według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem 17

18 (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4) Masa odebranych odpadów komunalnych 5) [Mg] Sposób zagospodarowania 6) odebranych odpadów komunalnych 18

19 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji 5) Nazwa i adres instalacji 6), do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych 7) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 7) Masa odebranych odpadów komunalnych 8) [Mg] Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych 9) SUMA 19

20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 poz. 93) 20

21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 poz. 796) 21

22 Co należy rozumieć przez sposób zagospodarowania odpadów? Zgodnie z załącznikiem do ustawy o odpadach wyróżnia się następujące procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów: R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii ( * ) - zachodzi w instalacjach przetwarzających paliwo alternatywne, - nie zachodzi np.: w sortowniach, instalacjach do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, na składowiskach odpadów, R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) - zachodzi np.: w kompostowniach, instalacjach do recyklingu tworzyw sztucznych, papierniach, - nie zachodzi np.: w instalacjach do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów, sortowniach, na składowiskach odpadów, u zbierających, R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali - dotyczy odpadów zawierających metale ( , , ) R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych - zachodzi w instalacjach do recyklingu i odzysku (np.: hucie szkła, stacji uzdatniania stłuczki szklanej) - nie zachodzi w instalacji do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, na składowiskach odpadów) 22

23 R6 Regeneracja kwasów lub zasad R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń R8 Odzysk składników z katalizatorów R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska - proces ten odnosi się do rekultywacji powierzchniowej warstwy gleby, - zachodzi wyłącznie poza instalacjami i urządzeniami, R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10 R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 - proces ten nie jest recyklingiem, - zachodzi przede wszystkim w instalacjach do mechaniczno biologicznego zagospodarowania odpadów, - stanowi proces wstępny, przygotowujący odpady do dalszego zagospodarowania (np. sortowanie) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) - proces ten zachodzi wyłącznie w instalacjach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów - nie zachodzi u pośredników, zbierających ani na składowiskach, - nie stanowi wstępnego magazynowania w celu zebrania odpowiedniej do transportu ilości odpadów. 23

24 Procesy unieszkodliwiania odpadów D1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.) D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) 24

25 (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) Masa odebranych odpadów o kodzie ) [Mg] Masa odpadów o kodzie poddanych składowaniu 5) [Mg] Masa odpadów o kodzie poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania 5) [Mg] Odebranych z obszarów miejskich Odebranych z obszarów wiejskich 25

26 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie Masa odebranych Masa odpadów odpadów o kodzie o kodzie ) [Mg] poddanych składowaniu 8) Odebranych z obszarów miejskich Odebranych z obszarów wiejskich SUMA [Mg] Masa odpadów o kodzie poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania 8) [Mg] 26

27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 7) Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 5) [Mg] a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów 5) [Mg] b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów Nazwa i adres instalacji, do której przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów 5) [Mg] Sposób zagospodarowania 8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów 27

28 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji 10) Nazwa i adres instalacji 6), do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacji Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 7) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 7) Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 8) [Mg] Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 9) SUMA 28

29 Magazynowanie odpadów Magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów; R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) Zbieranie odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. 29

30 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) Kod magazynowanych odpadów komunalnych 7) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych 7) Masa magazynowanych odpadów komunalnych 8) [Mg] SUMA 30

31 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji) Nazwa i adres instalacji 6), do której zostały przekazane odpady komunalne Kod magazynowanych odpadów komunalnych 7) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych 7) Masa magazynowanych odpadów komunalnych 8) [Mg] Sposób zagospodarowania magazynowanych odpadów komunalnych 9) Rok sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako odebrane SUMA 31

32 Jak należy przenosić dane ze sprawozdania podmiotu do sprawozdania gminy? Sprawozdanie podmiotu Uwaga Sprawozdanie gminy Uwaga II a Wypełnia podmiot odbierający odpady, wpisując nazwy i adresy instalacji, do których przekazał odpady. II a II b II b II c II d Wyłącznie odebrane odpady biodegradowalne Suma mas odpadów magazynowanych i wykazanych w działach II a i II c przez podmiot wypełniający sprawozdanie II c II d Suma z II a oraz II c odpadów magazynowanych, poddanych procesowi R13, zebranych przez podmiot wypełniający sprawozdanie i nieprzekazanych do zagospodarowania II e II e Sprawdzić, co zostało wykazane w sprawozdaniach podmiotów w latach poprzednich 32

33 Dział II a + Dział II c = wszystkie odebrane w danym roku sprawozdawczym odpady komunalne 33

34 (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy Nazwa i adres punktu Kod zebranych odpadów komunalnych 4) Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 4) Masa zebranych odpadów komunalnych 5) [Mg] 34

35 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego Nazwa i adres punktu Kod zebranych odpadów komunalnych 7) Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 7) Masa zebranych odpadów komunalnych 8) [Mg] Nazwa i adres instalacji 6), do której zostały przekazane odpady komunalne Sposób zagospodarowania zebranych odpadów 9) SUMA 35

36 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) Kod magazynowanych odpadów komunalnych 7) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych 7) Masa magazynowanych odpadów komunalnych 8) [Mg] SUMA b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji) Nazwa i adres Kod Rodzaj Masa Sposób Rok instalacji 6), magazynowanych magazynowanych magazynowanych zagospodarowania sprawozdawczy, do której zostały odpadów odpadów odpadów magazynowanych w którym przekazane komunalnych 7) komunalnych 7) komunalnych 8) odpadów odpady zostały odpady [Mg] komunalnych 9) wykazane jako komunalne zebrane SUMA 36

37 Jak należy przenosić dane ze sprawozdania PSZOK do sprawozdania gminy? Sprawozdanie PSZOK Uwaga Sprawozdanie gminy Uwaga II a + II b III Należy uwzględnić informację, czy jest to punkt międzygminny II c II d Odpady pozostające w PSZOK lub u podmiotu, który prowadzi PSZOK III a III b 37

38 PSZOK obowiązki gminy i podmiotu prowadzącego Sprawozdanie zawiera informacje o masie (art. 9na): 1. poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 2. pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 3. odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 4. odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych. 38

39 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO- BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady o kodzie przeznaczone do składowania z odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego odpadów komunalnych Masa odpadów o kodzie przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych 8) [Mg] Masa odpadów o kodzie przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu albo mechanicznobiologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych 8) [Mg] Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady o kodzie przeznaczone do składowania wytworzone z odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego odpadów komunalnych SUMA 39

40 (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY Kod odebranych odpadów komunalnych 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4) Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 5) [Mg] Masa odpadów poddanych recyklingowi 5) [Mg] Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia 5) [Mg] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 11) [%] 40

41 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI 11) ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 12) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 7) Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 7) Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 8) [Mg] 41

42 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 12) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 7) Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 7) Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 8) [Mg] Rok sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako odebrane lub zebrane 42

43 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 8) [Mg] Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8), 13) [Mg] Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych 14) [%] Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 15) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] 43

44 (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH Kod odebranych odpadów 4) Rodzaj odebranych odpadów 4) Łączna masa odebranych odpadów 5) [Mg] Masa odpadów poddanych recyklingowi 5) [Mg] Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia 5) [Mg] Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie 5) [Mg] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 11) [%] 44

45 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 16) przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 7) Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 7) Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 8) [Mg] 45

46 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 16), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 7) Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 7) Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku [Mg] 8) Rok sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako odebrane lub zebrane 46

47 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 8) [Mg] Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych i zebranych w danym okresie sprawozdawczym 8), 16) [Mg] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 15) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] 47

48 Jak należy przenosić dane ze sprawozdania podmiotu do sprawozdania gminy? Sprawozdanie podmiotu Uwaga Sprawozdanie gminy Uwaga IV a V a Należy pamiętać o odpadach zebranych w PSZOK IV b V b Źródło danych sprawozdania z lat poprzednich - V c Należy obliczyć zgodnie ze wzorem z rozporządzenia IV d V d Należy pamiętać o odpadach zebranych w PSZOK IV e V e - V f Należy obliczyć zgodnie ze wzorem z rozporządzenia - V g Należy obliczyć zgodnie ze wzorem z rozporządzenia 48

49 P pmts poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w % Mr pmts - łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (należy uwzględnić odpady o kodach: , , , , ex w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, , , , , , , , , , , ex Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg; Mw pmts - łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (należy uwzględnić odpady o kodach: , , , , ex w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, , , , , , , , , , , ex Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg obliczana na podstawie wzoru: 49

50 Lm liczba mieszkańców gminy zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 i 1948), lub na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mw GUS masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa, zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny; Mo łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy podać sumę wszystkich odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z grupy 17, na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Um pmts udział łączny odpadów papieru, metali tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym (na podstawie Krajowego planu gospodarki odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) odpadów komunalnych. 50

51 51

52 Zbieranie odpadów jak podwyższyć poziom? Jeżeli w punkcie skupu surowców wtórnych, prowadzona jest ewidencja odpadów, która pozwala na identyfikację miejsca, z którego pochodzą zebrane odpady komunalne, a następnie, do jakiej instalacji do recyklingu zostają przekazane, wówczas można takie odpady uwzględnić przy obliczaniu osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 52

53 (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA 9) T R - osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]; M OUBR - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania,[mg]; OUB masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg]. MBR - masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), przekazanych do składowania; 53 Warszawa, 8 marca r.

54 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. 8), 17) - OUB 1995 [Mg] Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania 8) - M OUBR 17) [Mg] Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 18) [%] 54

55 55

56 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE 19) 19) Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o których mowa w art.6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy. 56

57 (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE Imię Nazwisko Telefon służbowy 15) Faks służbowy 15) służbowy 15) Data Podpis i pieczątka 15) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 57

58 (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) VII. UWAGI VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE Imię Nazwisko Numer telefonu służbowego Numer faksu służbowego służbowy Data sporządzenia sprawozdania Podpis i pieczątka wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub przewodniczącego związku międzygminnego 58

59 Obowiązki gmin wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach* mające wpływ na sprawozdawczość wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi *ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) 59

60 GMINY zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: - obejmują wszystkich właścicieli na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 3) Ilekroć w ustawie o odpadach mowa jest o: - gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami; 60

61 Ilekroć w ustawie o odpadach mowa jest o: - odpadach komunalnych rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - zbierane w punktach aptecznych - zbierane w mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów - zbierane w czasowych punktach (np. parking przy marketach) - przyjmowane w sklepach, miejsca dostawy - zbierane w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach - w skupach np. makulatury, metalu 61

62 GMINY zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: - ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji (art. 3 ust. 2 pkt 5) Najczęściej w gminach stosowany był podział: mokre suche WAŻNE!!! - dnia 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) - na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowano: ABC segregacji odpadów 62

63 GMINY zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: - tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób: 63 zapewniających łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, zapewniający przyjmowanie co najmniej takich odpadów jak: - przeterminowane leki i chemikalia, - zużyte baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony, - odpady zielone, - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, - a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a (tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) (art. 3 ust. 2 pkt 6)

64 PSZOK GMINY są obowiązane do: utworzenia co najmniej jednego punktu stacjonarnego selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami (art. 3 ust. 2b) udostępnienia na stronie www. urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje zawierające: - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres prowadzącego PSZOK, - adresy punktów na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d) 64

65 GMINY zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: - Udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o: podmiotach odbierających odpady od właścicieli nieruchomości z danej gminy, miejscach zagospodarowania odpadów ( , , przeznaczone do składowania), osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, PSZOK, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Art. 3 ust. 2 pkt 9 65

66 GMINY zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: - Prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów. (art. 3 ust. 2 pkt 8) WARTO dokładnie wyjaśniać mieszkańcom w jaki sposób należy poprawnie segregować odpady do jakiego kosza należy wrzucić np. brudne opakowanie po jogurcie czy margarynie - Dokonują corocznej analizy stanu gospodarki w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. (art. 3 ust. 2 pkt 10) 66

67 GMINY są zobowiązane: - do osiągnięcia poziomów: recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art.3b ust.1 pkt 1 i ust. 2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (art. 3b ust. 1 pkt 2 i ust. 2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) 67

68 GMINY są zobowiązane: - do osiągnięcia poziomów: ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (art. 3c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676) 68

69 GMINY są zobowiązane do: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym określone są szczegółowe wymagania obejmujące: prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania Lub przyjmowanie przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 1) 69

70 Gminy są zobowiązane do: - prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. (art.3 ust. 3 pkt 3) Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b (tj. pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych) są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. (art. 6 ust. 1) Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest zobowiązany - przekazać właścicielowi nieruchomości, od którego odbiera odpady, rachunek, w którym wyszczególnione są koszty odbierania i zagospodarowania odpadów (art.9h) 70

71 GMINY są zobowiązane do: - sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków, które właściciele nieruchomości zapewniają przez: zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (art. 5 ust. 6) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów podmiot odbierający odpady komunalne powiadamia o tym gminę (art. 9f) 71

72 GMINY są zobowiązane do: - zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1) - Rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowywanie takich odpadów. uchwała może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których prowadzony jest określony rodzaj działalności. (art. 6c ust. 2, 2a, 3) 72

73 GMINY są zobowiązane do: - udzielenia zamówienia publicznego na: odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (art. 6d ust. 1) 73

74 - W przypadku sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w szczególności: 1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości; 3) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem; 5) instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady - w przypadku przetargu na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie - w przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady; 6) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (np. kwestie dotyczące wymaganych poziomów, karty przekazania odpadów, ścisłe regulacje oraz kary w zakresie nierzetelności) (art. 6d ust. 4) 74

75 GMINY są zobowiązane do: - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w której: określa się instalację lub instalacje, w tym regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady. Umożliwione jest wskazanie podmiotu zbierający odpady w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 6f ust. 1a) 75

76 GMINY są zobowiązane do: - prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 9b ust. 2) Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Warto przypomnieć, że podmiot przekazuje odebrane odpady komunalne: - selektywnie zebrane bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, - zmieszane odpady komunalne ( ) oraz odpady zielone ( ) bezpośrednio do RIPOK (art. 9e ust. 1) 76

77 1. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem; 3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 4) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2; 5) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2-5 następuje w drodze decyzji. 77

78 Wykreślenie z rejestru W przypadku gdy stwierdzono, że gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 1) nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 2) po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2, 3) nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 - wojewódzki inspektor ochrony środowiska zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez tę jednostkę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres 3 lat. (art. 9k) 78

79 Warto przypomnieć, że: - dopuszcza się przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych ( ) i odpadów zielonych ( ) za pośrednictwem stacji przeładunkowej, - zakazuje się mieszania: selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą (art. 9e ust. 1c, ust. 2) - podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest zobowiązany do: - osiągnięcia wymaganych poziomów (art. 9g), - przekazania właścicielowi nieruchomości, od którego odbiera odpady, rachunek, w którym wyszczególnione są koszty odbierania i zagospodarowania odpadów (art. 9h). 79

80 GMINY są zobowiązane do: - weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach: podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach, której może zobowiązać: podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości podmiot prowadzący PSZOK, prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzącego instalację do zastępczej obsługi regionu, innego posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów. - wezwania do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania w terminie 14 dni w przypadku gdy zostało sporządzone w sposób nierzetelny 80 (art. 9p)

81 GMINY są zobowiązane do: - Sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy (art. 9q) Termin uznaje się za zachowany jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostało: nadane w polskiej placówce pocztowej operatora, wysłane w formie elektronicznej do marszałka województwa, a nadawca otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru (epuap) (art. 9ta) 81

82 GMINY są zobowiązane do: - sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy (art. 9u ust. 1) - nakładania kar pieniężnych na: podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za: odbieranie odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą, nie przekazanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do RIPOK, przekazanie nierzetelnego sprawozdania, za przekazanie sprawozdania po terminie, za nieosiągnięcie wymaganych poziomów (wyłącznie w przypadku podmiotów odbierających odpady na podstawie umowy z właścicielem) (art. 9x) 82

83 GMINY są zobowiązane do: - nakładania kar pieniężnych na: podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za: odpady zielone do instalacji innej niż RIPOK, przekazanie nierzetelnego sprawozdania, za przekazanie sprawozdania po terminie. (art. 9xa) 83

84 KONTROLA przeprowadzona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania zgodnie z art. 9w 84

85 W trakcie kontroli krzyżowo weryfikowane są dane dotyczące masy zagospodarowanych odpadów komunalnych w instalacjach MBP przekazywane Marszałkowi przez gminy w Sprawozdaniach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z danymi dotyczącymi masy tych opadów dostarczonych do RIPOK-ów (ewidencja odpadów) 85

86 WNIOSKI POKONTROLNE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI Nie wszystkie zmieszane odpady komunalne wytworzone na terenie poszczególnych gmin trafiają do gminnego systemu (bywa, że ilość odpadów zmieszanych przekazana w sprawozdaniach gminnych, nie jest tożsama z danymi z RIPOKów dotyczącymi przyjętych do zagospodarowanie odpadów zmieszanych z poszczególnych gmin. Przyczyny zaniżania masy zmieszanych odpadów komunalnych w sprawozdaniach gminy: Wytwórcy odpadów zmieszanych (sklepy, parafie, firmy sprzątające itp.), którzy bezpośrednio dostarczają odpady do RIPOK-ów z pominięciem gminnego systemu. 86

87 ZJAWISKO NIEZGODNE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, gdyż właściciele nieruchomości niezamieszkałych albo są włączeni w gminny system (przetarg obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości) albo podpisują umowę z podmiotem odbierającym zmieszane odpady komunalne, który jest zobowiązany do składania sprawozdań gminie. 87

88 Zalecenia: - współpraca i komunikacja pomiędzy gminą a regionalną instalacją do przetwarzania odpadów (pozyskanie informacji o: wszystkich dostarczonych odpadach zmieszanych do RIPOK-u, o wytwórcach, którzy bezpośrednio dostarczają zmieszane odpady komunalne), - identyfikacja wytwórców odpadów zmieszanych, którzy nie przekazują zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa na podstawie gminnej ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art.3 ust.3 pkt 3, - kontrola przedsiębiorców odbierających odpady zmieszane m.in. weryfikacja kart przekazania odpadów. 88

89 Stwierdzone błędy w kartach przekazania odpadów (KPO) m.in..: - przypisanie odebranych odpadów do innej gminy, - transport jednym kursem odpadów z kilku gmin brak możliwości podziału partii odpadów na poszczególne gminy w momencie ważenia, - brak pełnych informacji dotyczących pochodzenia przyjmowanych przez RIPOK odpadów i możliwości określenia czy odpady odebrano z regionu gospodarki odpadami, - niespójne, niekompletne albo wykluczające się informacje (np. wskazanie miejsca przeznaczenia odpadów jako składowisko/sortownia, wskazanie miejsca przekazania odpadów do dwóch lokalizacji, poświadczenie przyjęcia odpadów na składowisku pieczątka deklarującą przyjęcie odpadów do sortowni). Zgodnie ze wzorem KPO w miejscu prowadzenia działalności podmiot odbierający odpady komunalne powinien podać nazwę województwa i gminy. 89

90 Reasumując: W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi konieczny jest nadzór nad: - gospodarowaniem odpadami komunalnymi, - realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli. 90

91 Należy weryfikować na jakiej podstawie zostały potwierdzone dane przedstawione w sprawozdaniach podmiotów!!! Informacje o ilości odpadów komunalnych pochodzących z poszczególnych gmin przedkłada się na sprawozdawczość realizowaną na szczeblu wojewódzkim, krajowym, która ma zasadnicze znaczenie dla prognozowania strumienia odpadów komunalnych oraz określenia potrzeb i kierunków w gospodarce odpadami. 91

92 92

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA.. PÓŁROCZE. ROKU 2) ADRESAT 3) I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 4), 5) Numer

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj. odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rodzaj. odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2014 r. Ozimek, 2015 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA GMIN. Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi?

PRZEWODNIK DLA GMIN. Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? PRZEWODNIK DLA GMIN Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 19.01.2016r. Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

ZA 2012 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) WILKOŁAZ

ZA 2012 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) WILKOŁAZ ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA ADRESAT 1) LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odpadów. komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rodzaj odpadów. komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

9. W którym dziale sprawozdania należy uwzględnić odpad o kodzie 020103 odpadowa masa roślinna? 5

9. W którym dziale sprawozdania należy uwzględnić odpad o kodzie 020103 odpadowa masa roślinna? 5 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa tel. (22) 59 79 050, fax: (22) 59 79 051 e-mail: srodowisko@mazovia.pl PŚ-IV.7012.1.2.2014.JD

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WZÓR SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WZÓR SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ADRESAT 1) ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA KWARTAŁ...

Bardziej szczegółowo

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2) WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ADRESAT 1) II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

ADRESAT 1) II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ADRESAT 1) Niechlów gm. wiejska

ADRESAT 1) Niechlów gm. wiejska SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2) DOLNOŚLĄSKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 214 SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadkowice w 2015 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadkowice w 2015 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadkowice w 2015 roku Sadkowice, kwiecień 2016 r. I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. KOREKTA III SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) Opakowania z tworzyw sztucznych. 20 01 02 Szkło. 20 01 39 Tworzywa sztuczne

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) Opakowania z tworzyw sztucznych. 20 01 02 Szkło. 20 01 39 Tworzywa sztuczne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA Marszałek Województwa Małopolskiego 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Malechowo za 2013 rok

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Malechowo za 2013 rok Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Malechowo za 2013 rok Malechowo, dnia 30 kwietnia 2014 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mniszków za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mniszków za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mniszków za rok 2014 Mniszków kwiecień 2015 r. 2 1. Wprowadzenie 1. Cel sporządzenia Analizy Gmina ma obowiązek wykonania corocznej analizy

Bardziej szczegółowo

GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5, 42-282 KRUSZYNA

GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5, 42-282 KRUSZYNA WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA SKĘPE. Kod odebranych. Rodzaj. odpadów komunalnych 4) zmieszane odpady komunalne. opakowania z tworzyw sztucznych. opakowania ze szkła

MIASTO I GMINA SKĘPE. Kod odebranych. Rodzaj. odpadów komunalnych 4) zmieszane odpady komunalne. opakowania z tworzyw sztucznych. opakowania ze szkła KOREKTA z dn. 21.06.2013 r. SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY SKĘPE Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

II. ROCZNE SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

II. ROCZNE SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Ozimek 2014 rok SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych KOREKTA - SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 20 ROK Marszałek Województwa Małopolskiego 30-07 Kraków, ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Cz. 2 Dział I, II. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 2 Dział I, II. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odpadach komunalnych, nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 2 Dział I, II Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 30 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach, nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK Żagań, dn. 25 kwiecień 2016 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013 Tarnowskie Góry, marzec 2014 r. 1 1. Wprowadzenie. 1.1. Cel przygotowania analizy. Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

GMINA TRZEBINIA ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINA TRZEBINIA ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY GOSPODARKA KOMUNALNA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2) MAŁOPOLSKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

PŚ-IV.7012.1.2.2014.JD Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r.

PŚ-IV.7012.1.2.2014.JD Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa tel. (22) 59 79 050, fax: (22) 59 79 051 e-mail: srodowisko@mazovia.pl PŚ-IV.7012.1.2.2014.JD

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe Miejsce Piastowe, kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach, nieczystościach ciekłych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno za 2014 r. Skrwilno, kwiecień 2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo