Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Emilia Kaleta, Paweł Walczyszyn Kwiecień 2015 rok

2 Program spotkania 1. Nowe zasady funkcjonowania LGD oraz możliwości ubiegania się o dotacje. 2. Warsztaty dotyczące potencjałów i potrzeb obszaru LGD. 2

3 Czym będzie / ma być LGD za 7 lat?

4 "Nie liczy się to, czy przewidziałeś deszcz. Liczy się, czy zbudowałeś arkę. Noe nie czekał z budową arki, aż spadnie deszcz." - Warren Buffet

5 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym co jest robione dla nich"

6 Podstawy prawne 1303/2013 strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oznacza spójną grupę operacji mających na celu osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie lokalnych potrzeb, która przyczynia się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i jest zaprojektowana i realizowana przez lokalne grupy działania

7 Rozwój obszarów wiejskich wymaga czasu i cierpliwości oraz respektowania zasady, że nie wyłącznie "twarde" parametry ekonomiczne, infrastrukturalne określają szanse konkretnych gmin, lecz to, co nazywane jest "kapitałem społecznym". Prof. dr hab. Marek Kłodziński

8 1. Rozwój Społeczny jest wzrostem wolności ludzi oraz możliwości życia w taki sposób, jaki jest dla nich najlepszy, chodzi zatem o zwiększenie możliwości wyboru. 2. Amartya Sen (1993) pisał, że rozwój społeczny tworzą dwa składniki: kreowanie nowych możliwosci dla ludzi takich jak poprawa zdrowia, rozwój wiedzy czy kompetencji użytek, jaki z tych nowo nabytych możliwości robią ludzie w celach produkcji, rozrywki, uczestnictwa w kulturze, w sferach społecznych i politycznych capabilities / możliwości powinny być rozumiane jako różne kombinacje postaw i działań jednostki składającej się na to, co określa dobre życie z punktu widzenia jednostki, osiągalnych/dostępnych dla niej 3. Kładąc nacisk na możliwości, a nie po prostu osiągnięte rezultaty, podkreślone zostaje znaczenie wolności wyboru.

9 Miarą sukcesu dowolnego podmiotu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego jest ilość rozwiązanych problemów. Teza ta dotyczy zarówno organizacji społecznych, jak i jednostek gospodarki, sektora prywatnego i publicznego, czy organizacji pozarządowych. Efekt, jaki wynika z przyjętych rozwiązań, uwidacznia się zaś w życiu dużych i małych społeczności; jakości ich funkcjonowania, kulturze organizacyjnej, osiągnięciach.

10 Najważniejsze pytanie: Czy my mamy jakiś problem? LGD / Gmina (od niem. Gemeinde komuna, społeczność) wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium pl.wikipedia.org

11 Największą barierą rozwoju cywilizacyjnego Polski jest brak kapitału społecznego, czyli zaufania pomiędzy obywatelami, pomiędzy władzą a społeczeństwem Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego

12 Strategia STRATEGIA (ROZWOJU) jest to mechanizm zachowania się określonego podmiotu, ogół planowanych działań w sektorze gospodarki, zmierzających do realizacji wyznaczonych celów rozwojowych. Strategia to sposób w jaki podmiot zamierza realizować swoją misję oraz procedura osiągania sukcesu. Strategia jest potrzebna tam, gdzie pojawiają się nowe wyzwania. Strategiczne planowanie polega przede wszystkim na wyeliminowaniu rozwiązań nierealnych. Każda strategia jest inna, ponieważ endo- i egzogenny wkład w każdym programowanym przypadku jest inny. Strategia to źródło zasad i zbiór rozwiązań

13 rozwinięty system więzi społecznych im "tkanka" tych instytucji jest gęstsza, tym wyższy jest poziom udziału obywateli w małych czy większych sprawach życia publicznego rozwoju więzi gospodar czych więź społeczna rodzi się w instytucjach obywatelskich

14 Co wytwarzamy w LGD, a co osiągamy w społeczeństwie / regionie???

15 Pasja i dyscyplina Trzeba mieć pasję i dyscyplinę. Pasja wystarczy do tego, żeby wystartować, a dyscyplina potrzebna jest do tego, żeby rosnąć. A kiedy już się urośnie, to znowu potrzebna jest pasja. Dopiero połączenie pasji i dyscypliny tworzy prawdziwie wygrywające strategie. To są dwie strony tej samej monety. Moneta ta nazywa się sukces.

16 Strategia pieniądz w obiegu lokalnym Mieszkańcy Turyści Przedsiębiorcy Inwestorzy

17 Co możemy jako mieszkańcy obszaru LGD realizować/osiągnąć dzięki podejściu LEADER i instrumentowi RLKS 17

18 Zakres tematyczny W ramach PROW na lata przewidziano wsparcie dla operacji z zakresu: małego przetwórstwa oraz tworzenia sieci krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych, przedsiębiorczości, a także inwestycje w infrastrukturę do świadczenia usług dla ludności (techniczną, w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego), wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich. 18

19 CEL GŁÓWNY Uznano, że podstawową wartością dodaną podejścia Leader jest jego zintegrowanie i oddolny charakter. Dlatego też wymagane będzie badanie na poziomie LGD operacji pod ww. kątem. Celem jest holistyczne rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez wspieranie grupy operacji, które w sposób komplementarny i zintegrowany odpowiadają na zidentyfikowany problem. LEADER ma na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie kapitału społecznego, stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy, w procesie wyboru LSR premiowane będą obszary o niekorzystnej sytuacji. 19

20 CEL SZCZEGÓŁOWY 6B W ramach 6B wspierane będą operacje mające na celu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 20

21 CEL SZCZEGÓŁOWY 6B W ramach 6B wspierane będą operacje mające na celu: podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. 21

22 Podejście LEADER będzie realizowane za pośrednictwem 4 poddziałań: 1. Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze 2. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 3. Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD 4. Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 22

23 RODZAJE PROJEKTÓW BEZWZGLĘDNA ZASADA REALIZACJI PROJEKTÓW: JEDNOFUNDUSZOWOŚĆ 1. projekty realizowane w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, 2. projekty grantowe w ramach których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów, 3. projekty własne LGD przy zachowaniu konkurencyjności wyboru oraz niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru projektów i unikania konfliktu interesu (art. 34 rozporządzenia ramowego). Jako projekty własne będą także funkcjonować projekty związane z zarządzaniem i animacją LSR. 23

24 FORMY WSPARCIA Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii). UWAGA!!! W ramach działania stosowana będzie definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasada de minimis. W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). 24

25 BENEFICJENCI Osoby fizyczne, Osoby prawne: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe i inne, Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, LGD w przypadku operacji własnych LGD, LGD w przypadku projektów grantowych złożonych z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR, w tym sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich) z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie. LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków programu w ramach kosztów bieżących i aktywizacji (19.4) oraz przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z LGD (19.3). 25

26 BENEFICJENCI W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, - wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. 26

27 KWOTY WSPARCIA 300 tys. zł limit na operację, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 500 tys. zł limit na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego 100 tys. zł limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 50 tys. zł limit pomocy na operację własną 50 tys. zł limit kwoty grantu w ramach projektów grantowych minimum 50 tys. zł - kwota pomocy realizowana poza projektem grantowym minimum 50 tys. zł - koszt jednego projektu międzyterytorialnego PLN limit w okresie realizacji Programu na grantobiorcę w ramach projektów grantotwych PLN - limit w okresie realizacji Programu- beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD 27

28 KWOTY - ograniczenia pomocy W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego z wyjątkiem gdy sformalizowana grupa realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, ubiegającą się o wsparcie na rzecz tej grupy. W przypadku podmiotów sektora finansów publicznych poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Limit pomocy na LGD w ramach Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań 19.2 oraz

29 OGRANICZENIA W PRZYZNANIU POMOCY Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu. Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy. Podmiotowi, któremu przyznano pomoc w ramach poddziałania Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana. W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa. 29

30 OGRANICZENIA W PRZYZNANIU POMOCY Pomoc nie jest przyznawana na: operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług. Warunek udokumentowania przez wnioskodawców, iż nie mogą zrealizować operacji bez wsparcia środków publicznych: efekt deadweight zjawisko występujące w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które i bez tej pomocy zostałby zrealizowane. 30

31 PARTYCYPACYJNOŚĆ W RLKS Kluczowym wyznacznikiem LSR (warunkiem bez którego LSR nie może być zaakceptowana i finansowana w ramach RLKS) jest jej partycypacyjny charakter. Partycypacyjność powinna być cechą charakterystyczną LSR na wszystkich etapach jej tworzenia i realizacji. W praktyce ma się przejawiać: 1) na etapie tworzenia strategii (koszty przygotowawcze); 2) na etapie realizacji strategii (projekty zgłaszane przez indywidualne osoby/pojedyncze organizacje mające społecznościowe oddziaływanie lub projektów społecznościowych (angażujących społeczność, realizowane przez nią), ale także poprzez udział społeczności lokalnej w decydowaniu, które projekty będą zgłoszone do finansowania 3) poprzez zaangażowanie społeczności w ocenę realizacji tej strategii, partycypacyjne urefleksyjnienie. 31

32 Partnerstwo nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Partnerstwo to wspólny interes Interes to potrzeby i korzyści Partnerów

33 Metodologia prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Etap I Inwentaryzacja i Edukacja Etap II Partnerstwo Etap III - Planowanie Źródło: Opracowanie własne 33

34 TU JESTEŚMY Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Ewaluacja dotychczas obowiązującej LSR i funkcjonowania LGD. 2. Opracowanie koncepcji rozwoju lokalnego obszaru LSR opisu obszaru i jego spójności. 3. Opracowanie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem (opisu procesu zaangażowania społeczności w opracowanie LSR). 4. Poprowadzenie warsztatów (ok. 1,5h) w każdej gminie LGD w celu przedstawienia nowych zasad funkcjonowania LGD, wdrażania LSR oraz pokazania przykładów dobrych praktyk. 5. Przeprowadzenie telefonicznego i terenowego badania ankietowego (min. 5 pytań) mieszkańców (min. 0,5%) w sprawie stanu obecnego i rozwoju obszaru LGD. 6. Przeprowadzenie telefonicznego i terenowego badania ankietowego (min. 5 pytań) członków LGD (min. 50%) w sprawie oceny funkcjonowania LGD.

35 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Opracowanie elementów Inwentaryzacji LGD: określenie obszaru i ludności objętej LSR, 5 pozytywnych i 5 negatywnych wniosków z realizacji LSR i funkcjonowania LGD; analiza porównawcza obszaru do obszarów sąsiednich i przykładowych z Polski; zestawienie znaczących projektów zrealizowanych/realizowanych na obszarze LGD; analiza dokumentów strategicznych samorządów LGD i innych oddziałujących na obszar oraz określających możliwości uzyskania dotacji zewnętrznych; analiza kapitału społecznego obszaru LGD; analiza przedsiębiorczości na obszarze LGD; problemy, wyzwania, potrzeby i potencjały obszaru. 8. Budowanie partnerstw do projektów grantowych warsztaty z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i wybranymi grupami/dziedzinami aktywności społecznej (łącznie 4 warsztaty x 1,5h). Przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników. 9. Powołanie Zespołu ds. LSR: otwarty nabór chętnych + przedstawiciele Zarządu i Rady (2 posiedzenia x 1,5h).

36 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Przeprowadzenie otwartego konkursu na pomysły na projekty do realizacji w latach (niezależnie do źródła finansowania) zbudowanie bazy pomysłów do realizacji na obszarze LGD. Przeprowadzenie konsultacji z autorami projektów, świadczenie doradztwa indywidualnego (2 x 4h) dla wybranych, najlepszych projektów. 11. Zorganizowanie spotkania / powołanie Forum Organizacji Pozarządowych, Przedsiębiorców, Turystyczne/inne (w zależności od ustaleń) obszaru LGD (3 x 2h). 12. Określenie 1 3 problemów i priorytetów rozwoju oraz obszarów o niekorzystnej sytuacji/strategicznych dla rozwoju; opis LSR i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru LSR oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów / rezultatów; analiza potrzeb i potencjałów obszaru w zakresie rozwoju, wypracowanie analizy SWOT wraz z wnioskami; drzewa potrzeb (problemów) i celów, operacji (przedsięwzięć); (2 posiedzenia Zespołu ds. LSR x 1,5h).

37 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Wypracowanie planu komunikacji + procedur i kryteriów wyboru + projektów grantowych + projektów współpracy + projektów własnych (2 posiedzenia Zespołu ds. LSR x 1,5h). 14. Określenie planu działania wskazującego, w jaki sposób cele przekładają się na działania. 15. Określenie opisu rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania LSR wykazującego potencjał LGD do realizacji LSR oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji. 16. Określenie planu finansowego LSR, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI.

38 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Określenie zgodności LSR z programami operacyjnymi i dokumentami planistycznymi dotyczącymi obszaru LSR. 18. Opracowanie wersji dokumentu LSR 1.0 wraz powiązanymi załącznikami do Wniosku. 19. Konsultacja społeczna LSR 1.0 (www, Zarząd + Rada LGD, spotkanie na terenie każdej gminy, np. prezentacja na Sesji Rady Gmin). 20. Weryfikacja istniejących dokumentów LGD pod kątem zgodności z nową LSR. 21. Opracowanie wersji dokumentu LSR 2.0 i prezentacja na WZC.

39 Empowerment (upodmiotowienie, uprawomocnienie, udział w decyzjach) Metoda idea zarządzania zasobami ludzkimi Zwiększenie realnego wpływu pracowników, członków i klientów na funkcjonowanie organizacji Zachęcenie pracowników, członków i klientów do inicjowania działań projakościowych i proinnowacyjnych Zabieganie o poprawę jakości życia w miejscu pracy i poza nim

40 Czym będzie / ma być LGD za 7 lat?

41 Dobre praktyki przykłady operacji zrealizowanych w ramach Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

42 Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie woj. lubelskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Wakacyjna podróż w czasie Stowarzyszenie "Czajnia ,91 zł Źródło: Strona internetowa LGD Roztocze Tomaszowskie

43 W ramach małego projektu Stowarzyszenie Czajnia wraz z członkami Drużyny Wojów Algiz zrealizowało następujące działania: zakupiono niezbędne materiały i w ramach pracy własnej wykonano 10 kompletów męskich i pięć kompletów damskich ubrań wczesnośredniowiecznych, odpowiednich dla obszaru Roztocza; zakupiono wyposażenie drużyny oraz obozu wojów z epoki; zakupiono replikę machiny oblężniczej z epoki; przeprowadzono cykl bezpłatnych pokazów dla mieszkańców obszaru LGD. Pokazy obejmowały zaprezentowanie strojów z epoki wraz z opisem, scenki rodzajowe przedstawiające zwyczaje średniowieczne, zabawy dla publiczności oraz sceny walki z użyciem różnego rodzaju broni. W czasie pokazów publiczność mogła wziąć udział w inscenizacjach, a także spróbować swoich sił, m.in. w strzelaniu z łuku. Źródło: Strona internetowa LGD Roztocze Tomaszowskie

44 Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska woj. warmińsko-mazurskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: XIV Bieg Niepodległości w Rybnie Gmina Rybno 9 695,35 zł Źródło: Strona internetowa LGD Ziemia Lubawska

45 W ramach operacji zorganizowano imprezę z okazji Święta Niepodległości, której głównym elementem były biegi uliczne. W 12 konkurencjach biegowych wzięło udział 285 zawodników oraz 67 przedszkolaków z opiekunami, którzy wystartowali w biegu otwarcia. Biegacze reprezentowali 3 województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Na placu w centrum zlokalizowano telebim z kamerą, który emitował cały materiał z biegów oraz przygotowane informacje promocyjne o gminie oraz LGD. Na początku odbyły się występy artystyczne i quizy, rejestracja biegaczy przez sędziów i wydawanie talonów na posiłki. Konferansjer prowadzący informował o programie i regulaminach imprezy oraz jej historii, prowadził konkursy i zabawy. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali jako nagrodę buty do biegania, za 2 i 3 miejsce w biegu stroje sportowe, nagrody pamiątki od 1 do 6 miejsca oraz szereg nagród od sponsorów. Obsługę imprezy w ramach pracy nieodpłatnej stanowiło 9 sędziów, imprezę zabezpieczało 17 strażaków zapewniona była opieka medyczna. Źródło: Strona internetowa LGD Ziemia Lubawska

46 Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo woj. mazowieckie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej Miasto Podkowa Leśna ,00 zł Celem operacji była promocja gminy Podkowa Leśna oraz jej walorów kulturowych i przyrodniczych poprzez wykonanie multimedialnego pakietu promocyjnego zawierającego: bazę walorów turystycznych i rekreacyjnych miasta Podkowa Leśna i okolic; drukowany przewodnik turystyczny po szlakach i atrakcjach turystycznych okolic Podkowy Leśnej, zawierający wstęp krajoznawczy, opis wycieczek i spacerów pieszych oraz wycieczek rowerowych ze schematycznymi mapkami i zdjęciami atrakcji oraz informatorem turystycznym nakład egzemplarzy; ten sam przewodnik w wersji mobilnej na smartfony; pięciominutowy film promocyjny prezentujący najciekawsze zabytki, krajobrazy i inne atrakcje turystyczne obszaru; turystyczną mapę interaktywną Podkowy Leśnej i okolic na strony www, podkład Google Maps albo OpenStreetMap. Źródło: Prezentacja Małe projekty. Dobre praktyki przykłady projektów, Szkolenie dla beneficjentów

47 Lokalna Grupa Działania Dolina Soły woj. małopolskie Tytuł operacji: Kęcki Uniwersytet Otwarty. Zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i artystyczne dla seniora. Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach Kwota pomocy: 8 901,14 zł Celem operacji była poprawa jakości życia seniorów z terenu Miasta i Gminy Kęty poprzez: organizację kursów i zajęć z obsługi komputera i korzystania z internetu; naukę języka angielskiego; organizację wykładów i odczytów z zakresu historii, medycyny, turystyki, psychologii; organizację zajęć rekreacyjnych i artystycznych, wspierających rozwój jednostkowy; aktywizację i integrację osób starszych. Chęć udziału w realizacji projektu wyrazili następujący partnerzy: Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Towarzystwo Miłośników Kęt oraz Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kętach. Źródło: Strona internetowa LGD Dolina Soły

48 Lokalna Grupa Działania Dolina Soły woj. małopolskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Poprawa jakości usług w restauracjach i punktach gastronomicznych na terenie LGD organizacja szkoleń w zakresie sommeliera, barmana, baristy i kasy fiskalnej Centrum Kształcenia Dorosłych Maria Oczko ,32 zł Wsparciem zostało objętych łącznie 20 osób z restauracji i punktów gastronomicznych z terenu LGD. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy. W pierwszej grupie przeprowadzono szkolenie z zakresu sommeliera, barmana oraz obsługi kasy fiskalnej, natomiast druga grupa wzięła udział w zajęciach baristy. Zakres tematyczny szkoleń obejmował zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Dodatkowo restauracje i punkty gastronomiczne na potwierdzenie udziału w projekcie zostały odznaczone znakiem "Restauracji godnej polecenia". Jest to gwarancja, że w danym lokalu pracują ludzie przeszkoleni i profesjonalnie przygotowani do obsługi klientów. Tym samym restauracje będą wspólnie podnosić jakość usług, co przyczyni się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających te tereny. Źródło: Strona internetowa LGD Dolina Soły

49 Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki woj. warmińsko-mazurskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Wypożyczalnia rowerów szansą na aktywne życie Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ,00 zł Fundacja Rozwoju Regionu Łukta uzyskała dofinansowanie i utworzyła w gminie Łukta profesjonalną wypożyczalnię rowerów, oferującą 20 rowerów górskich dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i dorosłych). Wypożyczalnia dysponuje również dodatkowymi akcesoriami w postaci: kasków rowerowych, linek zabezpieczających przed kradzieżą, teleskopowych pompek, kamizelek odblaskowych oraz fotelików dla dzieci. W celu utrzymania rowerów w dobrym stanie technicznym i zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom zostały zakupione komplety naprawcze (tj. dętki, opony, łatki, kleje, narzędzia rowerowe, olej i smary). Wypożyczalnia jest bezpłatna. Źródło: Strona internetowa LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki

50 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo na Jurze woj. małopolskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Polubić pszczoły program edukacyjny Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 7 406,51 zł Zakres operacji obejmował przeprowadzenie piętnastu 3-godzinnych warsztatów dla dzieci z terenu objętego LSR w trzech grupach wiekowych. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 727 dzieci. Na potrzeby warsztatów zakupiono materiał dydaktyczny: ul demonstracyjny (drewniany, przeszklony), ul styropianowy, ramki drewniane, drut, knot, wosk pszczeli, węzę oraz strój pszczelarski dla dzieci. Szkolenia przeprowadził mistrz pszczelarski, Prezes Koła Pszczelarzy Nektar z Alwerni, z którym podpisano umowę zlecenie na przeprowadzenie warsztatów. Zorganizowane zostały dwa seminaria wyjazdowo-promocyjne dla osób zainteresowanych tematyką pszczelarską: do Gospodarstwa Pasiecznego oraz do firmy zajmującej się produkcją sprzętu pszczelarskiego. W tym celu wynajęto autokary. Podczas seminariów wyjazdowo-promocyjnych uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez specjalistów z branży pszczelarskiej oraz dodatkowo zwiedzić przedsiębiorstwo pszczelarskie, gdzie promowano LGD Partnerstwo na Jurze. Źródło: Strona internetowa LGD Partnerstwo na Jurze

51 Lokalna Grupa Działania STOLEM woj. pomorskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Rewitalizacja zapomnianych cmentarzy w Gminie Kościerzyna Gmina Kościerzyna ,00 zł Celem operacji była identyfikacja i rewitalizacja zabytkowych cmentarzy ewangelickich, miejscami będących szczególnymi dla lokalnej społeczności. Zakres wykonanych prac obejmował: inwentaryzacje nagrobków i identyfikację nazwisk; zabezpieczenie nekropolii; wykonanie tablic informacyjnych; uporządkowanie terenu; pielęgnację roślinności na terenie cmentarzy; odtworzenie drzewostanu; opracowanie i wydanie publikacji pt. Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie Gminy Kościerzyna. Źródło: Dobre praktyki w realizacji małych projektów. PROW

52 Badanie ankietowe 52

53 Harmonogram spotkań 20 kwietnia (poniedziałek) godz Miasto i Gmina Lipsko (sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko) godz Gmina Rzeczniów (sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Rzeczniów) godz Gmina Sienno (sala kinowa Gminnego Ośrodka Kultury 21 kwietnia (wtorek) godz Gmina Bodzechów (Szkoła Podstawowa w Bodzechowie) godz Miasto i Gmina Kunów (sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów) godz Miasto i Gmina Ćmielów (Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie) 22 kwietnia (środa) godz Gmina Solec nad Wisłą (Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą) godz Gmina Chotcza (sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Chotcza) godz Gmina Bałtów (Gminne Centrum Kultury w Bałtowie) 53

54 Dotychczas jeszcze nigdy planowanie nie było tak ważne przy ubieganiu się o dotacje na rozwój regionu Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie, Działanie DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Paweł Walczyszyn tel Kielce, u. Targowa 18/609 54

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17, Supraśl, tel/ fax: ,

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17, Supraśl, tel/ fax: , Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Opis rodzaju operacji Wsparcie w ramach tego poddziałania

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania 2014-2020 Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH LEADERA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH LEADERA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH LEADERA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ PROW 2014-2020 Ludność 55 354 osób Powierzchnia 2 605 km 2 Obszar LSR Miłki Budry Srokowo Ryn Węgorzewo Giżycko BUDŻET

Bardziej szczegółowo

RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STARTEGIĘ ROZWOJU

RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STARTEGIĘ ROZWOJU RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STARTEGIĘ ROZWOJU Spotkania konsultacyjne w gminach: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Tarnowiec dla obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego Bochnia, 19.10.2016 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 realizuje

Bardziej szczegółowo

Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW

Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 10 marca 2015 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania

Podejście Leader w nowym okresie programowania Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 15 października 2014 Umowa Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW

Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane jest wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. LGD Dunajec-Biała

Wprowadzenie. LGD Dunajec-Biała Wprowadzenie Zakończył się okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Dunajec-Biała na lata 2009-2015: Gmina Ciężkowice Gmina Pleśna Gmina Wojnicz Gmina Zakliczyn Budżet zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW Możliwy zakres projektów: rozwój przedsiębiorczości zakładanie działalności gospodarczej lub rozwój istniejącej działalności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Na jaki zakres będzie można otrzymać dofinansowanie z LSR? Kto będzie mógł wnioskować o dofinansowanie ze środków LSR? Opracowane na podstawie projektu rozporządzenia MRIRW https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274100/katalog/12297

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR?

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR? . (miejscowość, data) Karta oceny operacji składanych w ramach projektów grantowych w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Dane dotyczące oceniającego Imię i nazwisko oceniającego

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Rzeszów, 3 grudnia 2014 LEADER LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Podstawowe reguły RLKS przewidziane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

z wyłączeniem miast powyżej mieszkańców. Lokalna Strategia Rozwoju minimum maximum przynajmniej 2 gmin

z wyłączeniem miast powyżej mieszkańców. Lokalna Strategia Rozwoju minimum maximum przynajmniej 2 gmin Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przeznaczone jest na inicjatywy w zakresie :

Wsparcie przeznaczone jest na inicjatywy w zakresie : INFORMACJA O ZASADACH PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO NA LATA 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego (LGD)

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie NEWSLETTER INFORMACYJNY 1/2016 Lokalnej Grupy Działania Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lublin, 5 października 2016r. Działania realizowane w ramach LSR 1) Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS rozwój lokalny kierowany przez

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS rozwój lokalny kierowany przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Podejście Leader będzie realizowane na następujących

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków na działania LEADER 311 i 312 oraz nowa perspektywa PROW na lata

Wykorzystanie środków na działania LEADER 311 i 312 oraz nowa perspektywa PROW na lata Wykorzystanie środków na działania LEADER 311 i 312 oraz nowa perspektywa PROW na lata 2014-2020 Wielkopolski Oddział Regionalny Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Brdów, 20-05-2015r. OŚ 3 Działanie 311 Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt Projekt Uwaga: zakres operacji dla projektów grantowych ma charakter informacyjny, w każdym projekcie grantowym zostaną wskazane cele projektu i działania możliwe do realizacji, które charakterem muszą

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS RLKS LEADER LEADER rozwój lokalny kierowany przez

Bardziej szczegółowo

PROW 2014-2020 Informacje podstawowe dotyczące legislacji RLKS

PROW 2014-2020 Informacje podstawowe dotyczące legislacji RLKS PROW 2014-2020 Informacje podstawowe dotyczące legislacji RLKS Podejście Leader będzie realizowane na następujących obszarach kwalifikujących się do wsparcia: 1) gminy wiejskie 2) gminy miejsko-wiejskie

Bardziej szczegółowo

przy tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

przy tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Grupy Działania Leśny Krąg Zaprasza do współpracy przy tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zgodnie z podejściem Leader i zasadami PROW 2014 2020 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji: Ważne przepisy prawa krajowego ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PROW 2014-2020 1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) tzw. ustawa RLKS. 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty Doświadczenia beneficjentów

Małe Projekty Doświadczenia beneficjentów Małe Projekty Doświadczenia beneficjentów 1 2 3 LGD Czarnoziem na Soli działająca na terenie 8 gmin powiatu inowrocławskiego, uzyskała do rozdysponowania, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podejście leader w latach 2014-2020 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM Biuro LGD: 78-400 Szczecinek ul 28 Lutego 16, pok. 3 tel. 94 3729263 e-mail: biuro@lgd.szczecinek.pl 1 Położenie i podział administracyjny LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 2 a) Obszar LGD w km2:

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania PROW w LGD ZIELONE SIOŁO

Nowy okres programowania PROW w LGD ZIELONE SIOŁO Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ZIELONE SIOŁO 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) tel./fax. (29) 745 20 20 e-mail: lgd@zielonesiolo.pl; www.zielonesiolo.pl Nowy okres programowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze 1.1 CELE 1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Pawłowice, 19 lutego 2015 r. PROW 2007-2013 Oś II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Załącznik 5.1 do Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych (realizowanych w ramach PROW) KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Nr naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt Granty (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru LGD Kraina Nafty. wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Lokalne kryteria wyboru LGD Kraina Nafty. wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 1 do Uchwały WZC nr 7/2016 z dnia 15.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru LGD Kraina Nafty

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych)

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) 1. 2. kryterium Tworzenie nowych miejsc pracy (nie dotyczy operacji własnych) Operacja realizowana

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 21 listopada 2016 r. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: a) podejmowania

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości finansowania PROGRAM Cel LSR - przedsiębiorcy Budżet Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA Załącznik nr 1 KARTA WERYFIKACJI OPERACJI - WSTĘPNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-2020 Weryfikacja dokonywana na

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. 1. Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych budżet planowanego naboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 19 czerwca 2015 r. Harmonogram prac nad PROW 2014-2020 Harmonogram prac nad PROW 2014-2020 Rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zaprasza do składania fiszek projektów na operacje grantowe. W najbliższym czasie LGD planuje ogłosić nabór na operacje grantowej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce

Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce Brdów, 20.05.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z organizacjami pozarządowymi Kawęczyn, 21.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła finansowania i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/IV/2015/W Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 23 grudnia 2015 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej L.P. Opis kryterium Liczba punktów Sposób weryfikacji prze Radę LGD 1.

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu grantowego: Najważniejsze to co niewidoczne

Tytuł Projektu grantowego: Najważniejsze to co niewidoczne Ogłoszenie nr 2/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Euro-Country, których zakres ujęty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 5/2017 Lokalne kryteria wyboru Podejmowanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 2020 Piechowice 30.03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 204 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne aktywizujące społeczność lokalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Spotkanie informacyjne aktywizujące społeczność lokalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Spotkanie informacyjne aktywizujące społeczność lokalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski PROW 2014-2020 Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin 16.06.2016 Ireneusz Witkowski Lokalna Grupa Działania KOLD PROW 2014-2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo