Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Emilia Kaleta, Paweł Walczyszyn Kwiecień 2015 rok

2 Program spotkania 1. Nowe zasady funkcjonowania LGD oraz możliwości ubiegania się o dotacje. 2. Warsztaty dotyczące potencjałów i potrzeb obszaru LGD. 2

3 Czym będzie / ma być LGD za 7 lat?

4 "Nie liczy się to, czy przewidziałeś deszcz. Liczy się, czy zbudowałeś arkę. Noe nie czekał z budową arki, aż spadnie deszcz." - Warren Buffet

5 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym co jest robione dla nich"

6 Podstawy prawne 1303/2013 strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oznacza spójną grupę operacji mających na celu osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie lokalnych potrzeb, która przyczynia się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i jest zaprojektowana i realizowana przez lokalne grupy działania

7 Rozwój obszarów wiejskich wymaga czasu i cierpliwości oraz respektowania zasady, że nie wyłącznie "twarde" parametry ekonomiczne, infrastrukturalne określają szanse konkretnych gmin, lecz to, co nazywane jest "kapitałem społecznym". Prof. dr hab. Marek Kłodziński

8 1. Rozwój Społeczny jest wzrostem wolności ludzi oraz możliwości życia w taki sposób, jaki jest dla nich najlepszy, chodzi zatem o zwiększenie możliwości wyboru. 2. Amartya Sen (1993) pisał, że rozwój społeczny tworzą dwa składniki: kreowanie nowych możliwosci dla ludzi takich jak poprawa zdrowia, rozwój wiedzy czy kompetencji użytek, jaki z tych nowo nabytych możliwości robią ludzie w celach produkcji, rozrywki, uczestnictwa w kulturze, w sferach społecznych i politycznych capabilities / możliwości powinny być rozumiane jako różne kombinacje postaw i działań jednostki składającej się na to, co określa dobre życie z punktu widzenia jednostki, osiągalnych/dostępnych dla niej 3. Kładąc nacisk na możliwości, a nie po prostu osiągnięte rezultaty, podkreślone zostaje znaczenie wolności wyboru.

9 Miarą sukcesu dowolnego podmiotu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego jest ilość rozwiązanych problemów. Teza ta dotyczy zarówno organizacji społecznych, jak i jednostek gospodarki, sektora prywatnego i publicznego, czy organizacji pozarządowych. Efekt, jaki wynika z przyjętych rozwiązań, uwidacznia się zaś w życiu dużych i małych społeczności; jakości ich funkcjonowania, kulturze organizacyjnej, osiągnięciach.

10 Najważniejsze pytanie: Czy my mamy jakiś problem? LGD / Gmina (od niem. Gemeinde komuna, społeczność) wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium pl.wikipedia.org

11 Największą barierą rozwoju cywilizacyjnego Polski jest brak kapitału społecznego, czyli zaufania pomiędzy obywatelami, pomiędzy władzą a społeczeństwem Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego

12 Strategia STRATEGIA (ROZWOJU) jest to mechanizm zachowania się określonego podmiotu, ogół planowanych działań w sektorze gospodarki, zmierzających do realizacji wyznaczonych celów rozwojowych. Strategia to sposób w jaki podmiot zamierza realizować swoją misję oraz procedura osiągania sukcesu. Strategia jest potrzebna tam, gdzie pojawiają się nowe wyzwania. Strategiczne planowanie polega przede wszystkim na wyeliminowaniu rozwiązań nierealnych. Każda strategia jest inna, ponieważ endo- i egzogenny wkład w każdym programowanym przypadku jest inny. Strategia to źródło zasad i zbiór rozwiązań

13 rozwinięty system więzi społecznych im "tkanka" tych instytucji jest gęstsza, tym wyższy jest poziom udziału obywateli w małych czy większych sprawach życia publicznego rozwoju więzi gospodar czych więź społeczna rodzi się w instytucjach obywatelskich

14 Co wytwarzamy w LGD, a co osiągamy w społeczeństwie / regionie???

15 Pasja i dyscyplina Trzeba mieć pasję i dyscyplinę. Pasja wystarczy do tego, żeby wystartować, a dyscyplina potrzebna jest do tego, żeby rosnąć. A kiedy już się urośnie, to znowu potrzebna jest pasja. Dopiero połączenie pasji i dyscypliny tworzy prawdziwie wygrywające strategie. To są dwie strony tej samej monety. Moneta ta nazywa się sukces.

16 Strategia pieniądz w obiegu lokalnym Mieszkańcy Turyści Przedsiębiorcy Inwestorzy

17 Co możemy jako mieszkańcy obszaru LGD realizować/osiągnąć dzięki podejściu LEADER i instrumentowi RLKS 17

18 Zakres tematyczny W ramach PROW na lata przewidziano wsparcie dla operacji z zakresu: małego przetwórstwa oraz tworzenia sieci krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych, przedsiębiorczości, a także inwestycje w infrastrukturę do świadczenia usług dla ludności (techniczną, w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego), wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich. 18

19 CEL GŁÓWNY Uznano, że podstawową wartością dodaną podejścia Leader jest jego zintegrowanie i oddolny charakter. Dlatego też wymagane będzie badanie na poziomie LGD operacji pod ww. kątem. Celem jest holistyczne rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez wspieranie grupy operacji, które w sposób komplementarny i zintegrowany odpowiadają na zidentyfikowany problem. LEADER ma na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie kapitału społecznego, stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy, w procesie wyboru LSR premiowane będą obszary o niekorzystnej sytuacji. 19

20 CEL SZCZEGÓŁOWY 6B W ramach 6B wspierane będą operacje mające na celu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 20

21 CEL SZCZEGÓŁOWY 6B W ramach 6B wspierane będą operacje mające na celu: podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. 21

22 Podejście LEADER będzie realizowane za pośrednictwem 4 poddziałań: 1. Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze 2. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 3. Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD 4. Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 22

23 RODZAJE PROJEKTÓW BEZWZGLĘDNA ZASADA REALIZACJI PROJEKTÓW: JEDNOFUNDUSZOWOŚĆ 1. projekty realizowane w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, 2. projekty grantowe w ramach których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów, 3. projekty własne LGD przy zachowaniu konkurencyjności wyboru oraz niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru projektów i unikania konfliktu interesu (art. 34 rozporządzenia ramowego). Jako projekty własne będą także funkcjonować projekty związane z zarządzaniem i animacją LSR. 23

24 FORMY WSPARCIA Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii). UWAGA!!! W ramach działania stosowana będzie definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasada de minimis. W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). 24

25 BENEFICJENCI Osoby fizyczne, Osoby prawne: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe i inne, Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, LGD w przypadku operacji własnych LGD, LGD w przypadku projektów grantowych złożonych z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR, w tym sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich) z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie. LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków programu w ramach kosztów bieżących i aktywizacji (19.4) oraz przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z LGD (19.3). 25

26 BENEFICJENCI W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, - wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. 26

27 KWOTY WSPARCIA 300 tys. zł limit na operację, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 500 tys. zł limit na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego 100 tys. zł limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 50 tys. zł limit pomocy na operację własną 50 tys. zł limit kwoty grantu w ramach projektów grantowych minimum 50 tys. zł - kwota pomocy realizowana poza projektem grantowym minimum 50 tys. zł - koszt jednego projektu międzyterytorialnego PLN limit w okresie realizacji Programu na grantobiorcę w ramach projektów grantotwych PLN - limit w okresie realizacji Programu- beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD 27

28 KWOTY - ograniczenia pomocy W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego z wyjątkiem gdy sformalizowana grupa realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, ubiegającą się o wsparcie na rzecz tej grupy. W przypadku podmiotów sektora finansów publicznych poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Limit pomocy na LGD w ramach Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań 19.2 oraz

29 OGRANICZENIA W PRZYZNANIU POMOCY Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu. Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy. Podmiotowi, któremu przyznano pomoc w ramach poddziałania Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana. W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa. 29

30 OGRANICZENIA W PRZYZNANIU POMOCY Pomoc nie jest przyznawana na: operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług. Warunek udokumentowania przez wnioskodawców, iż nie mogą zrealizować operacji bez wsparcia środków publicznych: efekt deadweight zjawisko występujące w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które i bez tej pomocy zostałby zrealizowane. 30

31 PARTYCYPACYJNOŚĆ W RLKS Kluczowym wyznacznikiem LSR (warunkiem bez którego LSR nie może być zaakceptowana i finansowana w ramach RLKS) jest jej partycypacyjny charakter. Partycypacyjność powinna być cechą charakterystyczną LSR na wszystkich etapach jej tworzenia i realizacji. W praktyce ma się przejawiać: 1) na etapie tworzenia strategii (koszty przygotowawcze); 2) na etapie realizacji strategii (projekty zgłaszane przez indywidualne osoby/pojedyncze organizacje mające społecznościowe oddziaływanie lub projektów społecznościowych (angażujących społeczność, realizowane przez nią), ale także poprzez udział społeczności lokalnej w decydowaniu, które projekty będą zgłoszone do finansowania 3) poprzez zaangażowanie społeczności w ocenę realizacji tej strategii, partycypacyjne urefleksyjnienie. 31

32 Partnerstwo nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Partnerstwo to wspólny interes Interes to potrzeby i korzyści Partnerów

33 Metodologia prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Etap I Inwentaryzacja i Edukacja Etap II Partnerstwo Etap III - Planowanie Źródło: Opracowanie własne 33

34 TU JESTEŚMY Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Ewaluacja dotychczas obowiązującej LSR i funkcjonowania LGD. 2. Opracowanie koncepcji rozwoju lokalnego obszaru LSR opisu obszaru i jego spójności. 3. Opracowanie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem (opisu procesu zaangażowania społeczności w opracowanie LSR). 4. Poprowadzenie warsztatów (ok. 1,5h) w każdej gminie LGD w celu przedstawienia nowych zasad funkcjonowania LGD, wdrażania LSR oraz pokazania przykładów dobrych praktyk. 5. Przeprowadzenie telefonicznego i terenowego badania ankietowego (min. 5 pytań) mieszkańców (min. 0,5%) w sprawie stanu obecnego i rozwoju obszaru LGD. 6. Przeprowadzenie telefonicznego i terenowego badania ankietowego (min. 5 pytań) członków LGD (min. 50%) w sprawie oceny funkcjonowania LGD.

35 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Opracowanie elementów Inwentaryzacji LGD: określenie obszaru i ludności objętej LSR, 5 pozytywnych i 5 negatywnych wniosków z realizacji LSR i funkcjonowania LGD; analiza porównawcza obszaru do obszarów sąsiednich i przykładowych z Polski; zestawienie znaczących projektów zrealizowanych/realizowanych na obszarze LGD; analiza dokumentów strategicznych samorządów LGD i innych oddziałujących na obszar oraz określających możliwości uzyskania dotacji zewnętrznych; analiza kapitału społecznego obszaru LGD; analiza przedsiębiorczości na obszarze LGD; problemy, wyzwania, potrzeby i potencjały obszaru. 8. Budowanie partnerstw do projektów grantowych warsztaty z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i wybranymi grupami/dziedzinami aktywności społecznej (łącznie 4 warsztaty x 1,5h). Przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników. 9. Powołanie Zespołu ds. LSR: otwarty nabór chętnych + przedstawiciele Zarządu i Rady (2 posiedzenia x 1,5h).

36 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Przeprowadzenie otwartego konkursu na pomysły na projekty do realizacji w latach (niezależnie do źródła finansowania) zbudowanie bazy pomysłów do realizacji na obszarze LGD. Przeprowadzenie konsultacji z autorami projektów, świadczenie doradztwa indywidualnego (2 x 4h) dla wybranych, najlepszych projektów. 11. Zorganizowanie spotkania / powołanie Forum Organizacji Pozarządowych, Przedsiębiorców, Turystyczne/inne (w zależności od ustaleń) obszaru LGD (3 x 2h). 12. Określenie 1 3 problemów i priorytetów rozwoju oraz obszarów o niekorzystnej sytuacji/strategicznych dla rozwoju; opis LSR i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru LSR oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów / rezultatów; analiza potrzeb i potencjałów obszaru w zakresie rozwoju, wypracowanie analizy SWOT wraz z wnioskami; drzewa potrzeb (problemów) i celów, operacji (przedsięwzięć); (2 posiedzenia Zespołu ds. LSR x 1,5h).

37 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Wypracowanie planu komunikacji + procedur i kryteriów wyboru + projektów grantowych + projektów współpracy + projektów własnych (2 posiedzenia Zespołu ds. LSR x 1,5h). 14. Określenie planu działania wskazującego, w jaki sposób cele przekładają się na działania. 15. Określenie opisu rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania LSR wykazującego potencjał LGD do realizacji LSR oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji. 16. Określenie planu finansowego LSR, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI.

38 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Określenie zgodności LSR z programami operacyjnymi i dokumentami planistycznymi dotyczącymi obszaru LSR. 18. Opracowanie wersji dokumentu LSR 1.0 wraz powiązanymi załącznikami do Wniosku. 19. Konsultacja społeczna LSR 1.0 (www, Zarząd + Rada LGD, spotkanie na terenie każdej gminy, np. prezentacja na Sesji Rady Gmin). 20. Weryfikacja istniejących dokumentów LGD pod kątem zgodności z nową LSR. 21. Opracowanie wersji dokumentu LSR 2.0 i prezentacja na WZC.

39 Empowerment (upodmiotowienie, uprawomocnienie, udział w decyzjach) Metoda idea zarządzania zasobami ludzkimi Zwiększenie realnego wpływu pracowników, członków i klientów na funkcjonowanie organizacji Zachęcenie pracowników, członków i klientów do inicjowania działań projakościowych i proinnowacyjnych Zabieganie o poprawę jakości życia w miejscu pracy i poza nim

40 Czym będzie / ma być LGD za 7 lat?

41 Dobre praktyki przykłady operacji zrealizowanych w ramach Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

42 Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie woj. lubelskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Wakacyjna podróż w czasie Stowarzyszenie "Czajnia ,91 zł Źródło: Strona internetowa LGD Roztocze Tomaszowskie

43 W ramach małego projektu Stowarzyszenie Czajnia wraz z członkami Drużyny Wojów Algiz zrealizowało następujące działania: zakupiono niezbędne materiały i w ramach pracy własnej wykonano 10 kompletów męskich i pięć kompletów damskich ubrań wczesnośredniowiecznych, odpowiednich dla obszaru Roztocza; zakupiono wyposażenie drużyny oraz obozu wojów z epoki; zakupiono replikę machiny oblężniczej z epoki; przeprowadzono cykl bezpłatnych pokazów dla mieszkańców obszaru LGD. Pokazy obejmowały zaprezentowanie strojów z epoki wraz z opisem, scenki rodzajowe przedstawiające zwyczaje średniowieczne, zabawy dla publiczności oraz sceny walki z użyciem różnego rodzaju broni. W czasie pokazów publiczność mogła wziąć udział w inscenizacjach, a także spróbować swoich sił, m.in. w strzelaniu z łuku. Źródło: Strona internetowa LGD Roztocze Tomaszowskie

44 Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska woj. warmińsko-mazurskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: XIV Bieg Niepodległości w Rybnie Gmina Rybno 9 695,35 zł Źródło: Strona internetowa LGD Ziemia Lubawska

45 W ramach operacji zorganizowano imprezę z okazji Święta Niepodległości, której głównym elementem były biegi uliczne. W 12 konkurencjach biegowych wzięło udział 285 zawodników oraz 67 przedszkolaków z opiekunami, którzy wystartowali w biegu otwarcia. Biegacze reprezentowali 3 województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Na placu w centrum zlokalizowano telebim z kamerą, który emitował cały materiał z biegów oraz przygotowane informacje promocyjne o gminie oraz LGD. Na początku odbyły się występy artystyczne i quizy, rejestracja biegaczy przez sędziów i wydawanie talonów na posiłki. Konferansjer prowadzący informował o programie i regulaminach imprezy oraz jej historii, prowadził konkursy i zabawy. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali jako nagrodę buty do biegania, za 2 i 3 miejsce w biegu stroje sportowe, nagrody pamiątki od 1 do 6 miejsca oraz szereg nagród od sponsorów. Obsługę imprezy w ramach pracy nieodpłatnej stanowiło 9 sędziów, imprezę zabezpieczało 17 strażaków zapewniona była opieka medyczna. Źródło: Strona internetowa LGD Ziemia Lubawska

46 Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo woj. mazowieckie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej Miasto Podkowa Leśna ,00 zł Celem operacji była promocja gminy Podkowa Leśna oraz jej walorów kulturowych i przyrodniczych poprzez wykonanie multimedialnego pakietu promocyjnego zawierającego: bazę walorów turystycznych i rekreacyjnych miasta Podkowa Leśna i okolic; drukowany przewodnik turystyczny po szlakach i atrakcjach turystycznych okolic Podkowy Leśnej, zawierający wstęp krajoznawczy, opis wycieczek i spacerów pieszych oraz wycieczek rowerowych ze schematycznymi mapkami i zdjęciami atrakcji oraz informatorem turystycznym nakład egzemplarzy; ten sam przewodnik w wersji mobilnej na smartfony; pięciominutowy film promocyjny prezentujący najciekawsze zabytki, krajobrazy i inne atrakcje turystyczne obszaru; turystyczną mapę interaktywną Podkowy Leśnej i okolic na strony www, podkład Google Maps albo OpenStreetMap. Źródło: Prezentacja Małe projekty. Dobre praktyki przykłady projektów, Szkolenie dla beneficjentów

47 Lokalna Grupa Działania Dolina Soły woj. małopolskie Tytuł operacji: Kęcki Uniwersytet Otwarty. Zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i artystyczne dla seniora. Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach Kwota pomocy: 8 901,14 zł Celem operacji była poprawa jakości życia seniorów z terenu Miasta i Gminy Kęty poprzez: organizację kursów i zajęć z obsługi komputera i korzystania z internetu; naukę języka angielskiego; organizację wykładów i odczytów z zakresu historii, medycyny, turystyki, psychologii; organizację zajęć rekreacyjnych i artystycznych, wspierających rozwój jednostkowy; aktywizację i integrację osób starszych. Chęć udziału w realizacji projektu wyrazili następujący partnerzy: Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Towarzystwo Miłośników Kęt oraz Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kętach. Źródło: Strona internetowa LGD Dolina Soły

48 Lokalna Grupa Działania Dolina Soły woj. małopolskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Poprawa jakości usług w restauracjach i punktach gastronomicznych na terenie LGD organizacja szkoleń w zakresie sommeliera, barmana, baristy i kasy fiskalnej Centrum Kształcenia Dorosłych Maria Oczko ,32 zł Wsparciem zostało objętych łącznie 20 osób z restauracji i punktów gastronomicznych z terenu LGD. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy. W pierwszej grupie przeprowadzono szkolenie z zakresu sommeliera, barmana oraz obsługi kasy fiskalnej, natomiast druga grupa wzięła udział w zajęciach baristy. Zakres tematyczny szkoleń obejmował zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Dodatkowo restauracje i punkty gastronomiczne na potwierdzenie udziału w projekcie zostały odznaczone znakiem "Restauracji godnej polecenia". Jest to gwarancja, że w danym lokalu pracują ludzie przeszkoleni i profesjonalnie przygotowani do obsługi klientów. Tym samym restauracje będą wspólnie podnosić jakość usług, co przyczyni się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających te tereny. Źródło: Strona internetowa LGD Dolina Soły

49 Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki woj. warmińsko-mazurskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Wypożyczalnia rowerów szansą na aktywne życie Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ,00 zł Fundacja Rozwoju Regionu Łukta uzyskała dofinansowanie i utworzyła w gminie Łukta profesjonalną wypożyczalnię rowerów, oferującą 20 rowerów górskich dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i dorosłych). Wypożyczalnia dysponuje również dodatkowymi akcesoriami w postaci: kasków rowerowych, linek zabezpieczających przed kradzieżą, teleskopowych pompek, kamizelek odblaskowych oraz fotelików dla dzieci. W celu utrzymania rowerów w dobrym stanie technicznym i zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom zostały zakupione komplety naprawcze (tj. dętki, opony, łatki, kleje, narzędzia rowerowe, olej i smary). Wypożyczalnia jest bezpłatna. Źródło: Strona internetowa LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki

50 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo na Jurze woj. małopolskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Polubić pszczoły program edukacyjny Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 7 406,51 zł Zakres operacji obejmował przeprowadzenie piętnastu 3-godzinnych warsztatów dla dzieci z terenu objętego LSR w trzech grupach wiekowych. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 727 dzieci. Na potrzeby warsztatów zakupiono materiał dydaktyczny: ul demonstracyjny (drewniany, przeszklony), ul styropianowy, ramki drewniane, drut, knot, wosk pszczeli, węzę oraz strój pszczelarski dla dzieci. Szkolenia przeprowadził mistrz pszczelarski, Prezes Koła Pszczelarzy Nektar z Alwerni, z którym podpisano umowę zlecenie na przeprowadzenie warsztatów. Zorganizowane zostały dwa seminaria wyjazdowo-promocyjne dla osób zainteresowanych tematyką pszczelarską: do Gospodarstwa Pasiecznego oraz do firmy zajmującej się produkcją sprzętu pszczelarskiego. W tym celu wynajęto autokary. Podczas seminariów wyjazdowo-promocyjnych uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez specjalistów z branży pszczelarskiej oraz dodatkowo zwiedzić przedsiębiorstwo pszczelarskie, gdzie promowano LGD Partnerstwo na Jurze. Źródło: Strona internetowa LGD Partnerstwo na Jurze

51 Lokalna Grupa Działania STOLEM woj. pomorskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Rewitalizacja zapomnianych cmentarzy w Gminie Kościerzyna Gmina Kościerzyna ,00 zł Celem operacji była identyfikacja i rewitalizacja zabytkowych cmentarzy ewangelickich, miejscami będących szczególnymi dla lokalnej społeczności. Zakres wykonanych prac obejmował: inwentaryzacje nagrobków i identyfikację nazwisk; zabezpieczenie nekropolii; wykonanie tablic informacyjnych; uporządkowanie terenu; pielęgnację roślinności na terenie cmentarzy; odtworzenie drzewostanu; opracowanie i wydanie publikacji pt. Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie Gminy Kościerzyna. Źródło: Dobre praktyki w realizacji małych projektów. PROW

52 Badanie ankietowe 52

53 Harmonogram spotkań 20 kwietnia (poniedziałek) godz Miasto i Gmina Lipsko (sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko) godz Gmina Rzeczniów (sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Rzeczniów) godz Gmina Sienno (sala kinowa Gminnego Ośrodka Kultury 21 kwietnia (wtorek) godz Gmina Bodzechów (Szkoła Podstawowa w Bodzechowie) godz Miasto i Gmina Kunów (sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów) godz Miasto i Gmina Ćmielów (Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie) 22 kwietnia (środa) godz Gmina Solec nad Wisłą (Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą) godz Gmina Chotcza (sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Chotcza) godz Gmina Bałtów (Gminne Centrum Kultury w Bałtowie) 53

54 Dotychczas jeszcze nigdy planowanie nie było tak ważne przy ubieganiu się o dotacje na rozwój regionu Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie, Działanie DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Paweł Walczyszyn tel Kielce, u. Targowa 18/609 54

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER)

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER) () Spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa Augustów, 13-14 czerwca 2013 r. Joanna Sokólska Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania Instrument CLLD Komisja Europejska Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo