Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Emilia Kaleta, Paweł Walczyszyn Kwiecień 2015 rok

2 Program spotkania 1. Nowe zasady funkcjonowania LGD oraz możliwości ubiegania się o dotacje. 2. Warsztaty dotyczące potencjałów i potrzeb obszaru LGD. 2

3 Czym będzie / ma być LGD za 7 lat?

4 "Nie liczy się to, czy przewidziałeś deszcz. Liczy się, czy zbudowałeś arkę. Noe nie czekał z budową arki, aż spadnie deszcz." - Warren Buffet

5 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym co jest robione dla nich"

6 Podstawy prawne 1303/2013 strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oznacza spójną grupę operacji mających na celu osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie lokalnych potrzeb, która przyczynia się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i jest zaprojektowana i realizowana przez lokalne grupy działania

7 Rozwój obszarów wiejskich wymaga czasu i cierpliwości oraz respektowania zasady, że nie wyłącznie "twarde" parametry ekonomiczne, infrastrukturalne określają szanse konkretnych gmin, lecz to, co nazywane jest "kapitałem społecznym". Prof. dr hab. Marek Kłodziński

8 1. Rozwój Społeczny jest wzrostem wolności ludzi oraz możliwości życia w taki sposób, jaki jest dla nich najlepszy, chodzi zatem o zwiększenie możliwości wyboru. 2. Amartya Sen (1993) pisał, że rozwój społeczny tworzą dwa składniki: kreowanie nowych możliwosci dla ludzi takich jak poprawa zdrowia, rozwój wiedzy czy kompetencji użytek, jaki z tych nowo nabytych możliwości robią ludzie w celach produkcji, rozrywki, uczestnictwa w kulturze, w sferach społecznych i politycznych capabilities / możliwości powinny być rozumiane jako różne kombinacje postaw i działań jednostki składającej się na to, co określa dobre życie z punktu widzenia jednostki, osiągalnych/dostępnych dla niej 3. Kładąc nacisk na możliwości, a nie po prostu osiągnięte rezultaty, podkreślone zostaje znaczenie wolności wyboru.

9 Miarą sukcesu dowolnego podmiotu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego jest ilość rozwiązanych problemów. Teza ta dotyczy zarówno organizacji społecznych, jak i jednostek gospodarki, sektora prywatnego i publicznego, czy organizacji pozarządowych. Efekt, jaki wynika z przyjętych rozwiązań, uwidacznia się zaś w życiu dużych i małych społeczności; jakości ich funkcjonowania, kulturze organizacyjnej, osiągnięciach.

10 Najważniejsze pytanie: Czy my mamy jakiś problem? LGD / Gmina (od niem. Gemeinde komuna, społeczność) wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium pl.wikipedia.org

11 Największą barierą rozwoju cywilizacyjnego Polski jest brak kapitału społecznego, czyli zaufania pomiędzy obywatelami, pomiędzy władzą a społeczeństwem Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego

12 Strategia STRATEGIA (ROZWOJU) jest to mechanizm zachowania się określonego podmiotu, ogół planowanych działań w sektorze gospodarki, zmierzających do realizacji wyznaczonych celów rozwojowych. Strategia to sposób w jaki podmiot zamierza realizować swoją misję oraz procedura osiągania sukcesu. Strategia jest potrzebna tam, gdzie pojawiają się nowe wyzwania. Strategiczne planowanie polega przede wszystkim na wyeliminowaniu rozwiązań nierealnych. Każda strategia jest inna, ponieważ endo- i egzogenny wkład w każdym programowanym przypadku jest inny. Strategia to źródło zasad i zbiór rozwiązań

13 rozwinięty system więzi społecznych im "tkanka" tych instytucji jest gęstsza, tym wyższy jest poziom udziału obywateli w małych czy większych sprawach życia publicznego rozwoju więzi gospodar czych więź społeczna rodzi się w instytucjach obywatelskich

14 Co wytwarzamy w LGD, a co osiągamy w społeczeństwie / regionie???

15 Pasja i dyscyplina Trzeba mieć pasję i dyscyplinę. Pasja wystarczy do tego, żeby wystartować, a dyscyplina potrzebna jest do tego, żeby rosnąć. A kiedy już się urośnie, to znowu potrzebna jest pasja. Dopiero połączenie pasji i dyscypliny tworzy prawdziwie wygrywające strategie. To są dwie strony tej samej monety. Moneta ta nazywa się sukces.

16 Strategia pieniądz w obiegu lokalnym Mieszkańcy Turyści Przedsiębiorcy Inwestorzy

17 Co możemy jako mieszkańcy obszaru LGD realizować/osiągnąć dzięki podejściu LEADER i instrumentowi RLKS 17

18 Zakres tematyczny W ramach PROW na lata przewidziano wsparcie dla operacji z zakresu: małego przetwórstwa oraz tworzenia sieci krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych, przedsiębiorczości, a także inwestycje w infrastrukturę do świadczenia usług dla ludności (techniczną, w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego), wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich. 18

19 CEL GŁÓWNY Uznano, że podstawową wartością dodaną podejścia Leader jest jego zintegrowanie i oddolny charakter. Dlatego też wymagane będzie badanie na poziomie LGD operacji pod ww. kątem. Celem jest holistyczne rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez wspieranie grupy operacji, które w sposób komplementarny i zintegrowany odpowiadają na zidentyfikowany problem. LEADER ma na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie kapitału społecznego, stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy, w procesie wyboru LSR premiowane będą obszary o niekorzystnej sytuacji. 19

20 CEL SZCZEGÓŁOWY 6B W ramach 6B wspierane będą operacje mające na celu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 20

21 CEL SZCZEGÓŁOWY 6B W ramach 6B wspierane będą operacje mające na celu: podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. 21

22 Podejście LEADER będzie realizowane za pośrednictwem 4 poddziałań: 1. Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze 2. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 3. Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD 4. Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 22

23 RODZAJE PROJEKTÓW BEZWZGLĘDNA ZASADA REALIZACJI PROJEKTÓW: JEDNOFUNDUSZOWOŚĆ 1. projekty realizowane w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, 2. projekty grantowe w ramach których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów, 3. projekty własne LGD przy zachowaniu konkurencyjności wyboru oraz niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru projektów i unikania konfliktu interesu (art. 34 rozporządzenia ramowego). Jako projekty własne będą także funkcjonować projekty związane z zarządzaniem i animacją LSR. 23

24 FORMY WSPARCIA Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii). UWAGA!!! W ramach działania stosowana będzie definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasada de minimis. W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). 24

25 BENEFICJENCI Osoby fizyczne, Osoby prawne: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe i inne, Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, LGD w przypadku operacji własnych LGD, LGD w przypadku projektów grantowych złożonych z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR, w tym sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich) z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie. LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków programu w ramach kosztów bieżących i aktywizacji (19.4) oraz przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z LGD (19.3). 25

26 BENEFICJENCI W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, - wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. 26

27 KWOTY WSPARCIA 300 tys. zł limit na operację, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 500 tys. zł limit na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego 100 tys. zł limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 50 tys. zł limit pomocy na operację własną 50 tys. zł limit kwoty grantu w ramach projektów grantowych minimum 50 tys. zł - kwota pomocy realizowana poza projektem grantowym minimum 50 tys. zł - koszt jednego projektu międzyterytorialnego PLN limit w okresie realizacji Programu na grantobiorcę w ramach projektów grantotwych PLN - limit w okresie realizacji Programu- beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD 27

28 KWOTY - ograniczenia pomocy W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego z wyjątkiem gdy sformalizowana grupa realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, ubiegającą się o wsparcie na rzecz tej grupy. W przypadku podmiotów sektora finansów publicznych poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Limit pomocy na LGD w ramach Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań 19.2 oraz

29 OGRANICZENIA W PRZYZNANIU POMOCY Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu. Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy. Podmiotowi, któremu przyznano pomoc w ramach poddziałania Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana. W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa. 29

30 OGRANICZENIA W PRZYZNANIU POMOCY Pomoc nie jest przyznawana na: operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług. Warunek udokumentowania przez wnioskodawców, iż nie mogą zrealizować operacji bez wsparcia środków publicznych: efekt deadweight zjawisko występujące w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które i bez tej pomocy zostałby zrealizowane. 30

31 PARTYCYPACYJNOŚĆ W RLKS Kluczowym wyznacznikiem LSR (warunkiem bez którego LSR nie może być zaakceptowana i finansowana w ramach RLKS) jest jej partycypacyjny charakter. Partycypacyjność powinna być cechą charakterystyczną LSR na wszystkich etapach jej tworzenia i realizacji. W praktyce ma się przejawiać: 1) na etapie tworzenia strategii (koszty przygotowawcze); 2) na etapie realizacji strategii (projekty zgłaszane przez indywidualne osoby/pojedyncze organizacje mające społecznościowe oddziaływanie lub projektów społecznościowych (angażujących społeczność, realizowane przez nią), ale także poprzez udział społeczności lokalnej w decydowaniu, które projekty będą zgłoszone do finansowania 3) poprzez zaangażowanie społeczności w ocenę realizacji tej strategii, partycypacyjne urefleksyjnienie. 31

32 Partnerstwo nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Partnerstwo to wspólny interes Interes to potrzeby i korzyści Partnerów

33 Metodologia prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Etap I Inwentaryzacja i Edukacja Etap II Partnerstwo Etap III - Planowanie Źródło: Opracowanie własne 33

34 TU JESTEŚMY Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Ewaluacja dotychczas obowiązującej LSR i funkcjonowania LGD. 2. Opracowanie koncepcji rozwoju lokalnego obszaru LSR opisu obszaru i jego spójności. 3. Opracowanie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem (opisu procesu zaangażowania społeczności w opracowanie LSR). 4. Poprowadzenie warsztatów (ok. 1,5h) w każdej gminie LGD w celu przedstawienia nowych zasad funkcjonowania LGD, wdrażania LSR oraz pokazania przykładów dobrych praktyk. 5. Przeprowadzenie telefonicznego i terenowego badania ankietowego (min. 5 pytań) mieszkańców (min. 0,5%) w sprawie stanu obecnego i rozwoju obszaru LGD. 6. Przeprowadzenie telefonicznego i terenowego badania ankietowego (min. 5 pytań) członków LGD (min. 50%) w sprawie oceny funkcjonowania LGD.

35 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Opracowanie elementów Inwentaryzacji LGD: określenie obszaru i ludności objętej LSR, 5 pozytywnych i 5 negatywnych wniosków z realizacji LSR i funkcjonowania LGD; analiza porównawcza obszaru do obszarów sąsiednich i przykładowych z Polski; zestawienie znaczących projektów zrealizowanych/realizowanych na obszarze LGD; analiza dokumentów strategicznych samorządów LGD i innych oddziałujących na obszar oraz określających możliwości uzyskania dotacji zewnętrznych; analiza kapitału społecznego obszaru LGD; analiza przedsiębiorczości na obszarze LGD; problemy, wyzwania, potrzeby i potencjały obszaru. 8. Budowanie partnerstw do projektów grantowych warsztaty z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i wybranymi grupami/dziedzinami aktywności społecznej (łącznie 4 warsztaty x 1,5h). Przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników. 9. Powołanie Zespołu ds. LSR: otwarty nabór chętnych + przedstawiciele Zarządu i Rady (2 posiedzenia x 1,5h).

36 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Przeprowadzenie otwartego konkursu na pomysły na projekty do realizacji w latach (niezależnie do źródła finansowania) zbudowanie bazy pomysłów do realizacji na obszarze LGD. Przeprowadzenie konsultacji z autorami projektów, świadczenie doradztwa indywidualnego (2 x 4h) dla wybranych, najlepszych projektów. 11. Zorganizowanie spotkania / powołanie Forum Organizacji Pozarządowych, Przedsiębiorców, Turystyczne/inne (w zależności od ustaleń) obszaru LGD (3 x 2h). 12. Określenie 1 3 problemów i priorytetów rozwoju oraz obszarów o niekorzystnej sytuacji/strategicznych dla rozwoju; opis LSR i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru LSR oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów / rezultatów; analiza potrzeb i potencjałów obszaru w zakresie rozwoju, wypracowanie analizy SWOT wraz z wnioskami; drzewa potrzeb (problemów) i celów, operacji (przedsięwzięć); (2 posiedzenia Zespołu ds. LSR x 1,5h).

37 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Wypracowanie planu komunikacji + procedur i kryteriów wyboru + projektów grantowych + projektów współpracy + projektów własnych (2 posiedzenia Zespołu ds. LSR x 1,5h). 14. Określenie planu działania wskazującego, w jaki sposób cele przekładają się na działania. 15. Określenie opisu rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania LSR wykazującego potencjał LGD do realizacji LSR oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji. 16. Określenie planu finansowego LSR, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI.

38 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Określenie zgodności LSR z programami operacyjnymi i dokumentami planistycznymi dotyczącymi obszaru LSR. 18. Opracowanie wersji dokumentu LSR 1.0 wraz powiązanymi załącznikami do Wniosku. 19. Konsultacja społeczna LSR 1.0 (www, Zarząd + Rada LGD, spotkanie na terenie każdej gminy, np. prezentacja na Sesji Rady Gmin). 20. Weryfikacja istniejących dokumentów LGD pod kątem zgodności z nową LSR. 21. Opracowanie wersji dokumentu LSR 2.0 i prezentacja na WZC.

39 Empowerment (upodmiotowienie, uprawomocnienie, udział w decyzjach) Metoda idea zarządzania zasobami ludzkimi Zwiększenie realnego wpływu pracowników, członków i klientów na funkcjonowanie organizacji Zachęcenie pracowników, członków i klientów do inicjowania działań projakościowych i proinnowacyjnych Zabieganie o poprawę jakości życia w miejscu pracy i poza nim

40 Czym będzie / ma być LGD za 7 lat?

41 Dobre praktyki przykłady operacji zrealizowanych w ramach Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

42 Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie woj. lubelskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Wakacyjna podróż w czasie Stowarzyszenie "Czajnia ,91 zł Źródło: Strona internetowa LGD Roztocze Tomaszowskie

43 W ramach małego projektu Stowarzyszenie Czajnia wraz z członkami Drużyny Wojów Algiz zrealizowało następujące działania: zakupiono niezbędne materiały i w ramach pracy własnej wykonano 10 kompletów męskich i pięć kompletów damskich ubrań wczesnośredniowiecznych, odpowiednich dla obszaru Roztocza; zakupiono wyposażenie drużyny oraz obozu wojów z epoki; zakupiono replikę machiny oblężniczej z epoki; przeprowadzono cykl bezpłatnych pokazów dla mieszkańców obszaru LGD. Pokazy obejmowały zaprezentowanie strojów z epoki wraz z opisem, scenki rodzajowe przedstawiające zwyczaje średniowieczne, zabawy dla publiczności oraz sceny walki z użyciem różnego rodzaju broni. W czasie pokazów publiczność mogła wziąć udział w inscenizacjach, a także spróbować swoich sił, m.in. w strzelaniu z łuku. Źródło: Strona internetowa LGD Roztocze Tomaszowskie

44 Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska woj. warmińsko-mazurskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: XIV Bieg Niepodległości w Rybnie Gmina Rybno 9 695,35 zł Źródło: Strona internetowa LGD Ziemia Lubawska

45 W ramach operacji zorganizowano imprezę z okazji Święta Niepodległości, której głównym elementem były biegi uliczne. W 12 konkurencjach biegowych wzięło udział 285 zawodników oraz 67 przedszkolaków z opiekunami, którzy wystartowali w biegu otwarcia. Biegacze reprezentowali 3 województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Na placu w centrum zlokalizowano telebim z kamerą, który emitował cały materiał z biegów oraz przygotowane informacje promocyjne o gminie oraz LGD. Na początku odbyły się występy artystyczne i quizy, rejestracja biegaczy przez sędziów i wydawanie talonów na posiłki. Konferansjer prowadzący informował o programie i regulaminach imprezy oraz jej historii, prowadził konkursy i zabawy. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali jako nagrodę buty do biegania, za 2 i 3 miejsce w biegu stroje sportowe, nagrody pamiątki od 1 do 6 miejsca oraz szereg nagród od sponsorów. Obsługę imprezy w ramach pracy nieodpłatnej stanowiło 9 sędziów, imprezę zabezpieczało 17 strażaków zapewniona była opieka medyczna. Źródło: Strona internetowa LGD Ziemia Lubawska

46 Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo woj. mazowieckie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej Miasto Podkowa Leśna ,00 zł Celem operacji była promocja gminy Podkowa Leśna oraz jej walorów kulturowych i przyrodniczych poprzez wykonanie multimedialnego pakietu promocyjnego zawierającego: bazę walorów turystycznych i rekreacyjnych miasta Podkowa Leśna i okolic; drukowany przewodnik turystyczny po szlakach i atrakcjach turystycznych okolic Podkowy Leśnej, zawierający wstęp krajoznawczy, opis wycieczek i spacerów pieszych oraz wycieczek rowerowych ze schematycznymi mapkami i zdjęciami atrakcji oraz informatorem turystycznym nakład egzemplarzy; ten sam przewodnik w wersji mobilnej na smartfony; pięciominutowy film promocyjny prezentujący najciekawsze zabytki, krajobrazy i inne atrakcje turystyczne obszaru; turystyczną mapę interaktywną Podkowy Leśnej i okolic na strony www, podkład Google Maps albo OpenStreetMap. Źródło: Prezentacja Małe projekty. Dobre praktyki przykłady projektów, Szkolenie dla beneficjentów

47 Lokalna Grupa Działania Dolina Soły woj. małopolskie Tytuł operacji: Kęcki Uniwersytet Otwarty. Zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i artystyczne dla seniora. Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach Kwota pomocy: 8 901,14 zł Celem operacji była poprawa jakości życia seniorów z terenu Miasta i Gminy Kęty poprzez: organizację kursów i zajęć z obsługi komputera i korzystania z internetu; naukę języka angielskiego; organizację wykładów i odczytów z zakresu historii, medycyny, turystyki, psychologii; organizację zajęć rekreacyjnych i artystycznych, wspierających rozwój jednostkowy; aktywizację i integrację osób starszych. Chęć udziału w realizacji projektu wyrazili następujący partnerzy: Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Towarzystwo Miłośników Kęt oraz Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kętach. Źródło: Strona internetowa LGD Dolina Soły

48 Lokalna Grupa Działania Dolina Soły woj. małopolskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Poprawa jakości usług w restauracjach i punktach gastronomicznych na terenie LGD organizacja szkoleń w zakresie sommeliera, barmana, baristy i kasy fiskalnej Centrum Kształcenia Dorosłych Maria Oczko ,32 zł Wsparciem zostało objętych łącznie 20 osób z restauracji i punktów gastronomicznych z terenu LGD. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy. W pierwszej grupie przeprowadzono szkolenie z zakresu sommeliera, barmana oraz obsługi kasy fiskalnej, natomiast druga grupa wzięła udział w zajęciach baristy. Zakres tematyczny szkoleń obejmował zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Dodatkowo restauracje i punkty gastronomiczne na potwierdzenie udziału w projekcie zostały odznaczone znakiem "Restauracji godnej polecenia". Jest to gwarancja, że w danym lokalu pracują ludzie przeszkoleni i profesjonalnie przygotowani do obsługi klientów. Tym samym restauracje będą wspólnie podnosić jakość usług, co przyczyni się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających te tereny. Źródło: Strona internetowa LGD Dolina Soły

49 Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki woj. warmińsko-mazurskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Wypożyczalnia rowerów szansą na aktywne życie Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ,00 zł Fundacja Rozwoju Regionu Łukta uzyskała dofinansowanie i utworzyła w gminie Łukta profesjonalną wypożyczalnię rowerów, oferującą 20 rowerów górskich dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i dorosłych). Wypożyczalnia dysponuje również dodatkowymi akcesoriami w postaci: kasków rowerowych, linek zabezpieczających przed kradzieżą, teleskopowych pompek, kamizelek odblaskowych oraz fotelików dla dzieci. W celu utrzymania rowerów w dobrym stanie technicznym i zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom zostały zakupione komplety naprawcze (tj. dętki, opony, łatki, kleje, narzędzia rowerowe, olej i smary). Wypożyczalnia jest bezpłatna. Źródło: Strona internetowa LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki

50 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo na Jurze woj. małopolskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Polubić pszczoły program edukacyjny Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 7 406,51 zł Zakres operacji obejmował przeprowadzenie piętnastu 3-godzinnych warsztatów dla dzieci z terenu objętego LSR w trzech grupach wiekowych. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 727 dzieci. Na potrzeby warsztatów zakupiono materiał dydaktyczny: ul demonstracyjny (drewniany, przeszklony), ul styropianowy, ramki drewniane, drut, knot, wosk pszczeli, węzę oraz strój pszczelarski dla dzieci. Szkolenia przeprowadził mistrz pszczelarski, Prezes Koła Pszczelarzy Nektar z Alwerni, z którym podpisano umowę zlecenie na przeprowadzenie warsztatów. Zorganizowane zostały dwa seminaria wyjazdowo-promocyjne dla osób zainteresowanych tematyką pszczelarską: do Gospodarstwa Pasiecznego oraz do firmy zajmującej się produkcją sprzętu pszczelarskiego. W tym celu wynajęto autokary. Podczas seminariów wyjazdowo-promocyjnych uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez specjalistów z branży pszczelarskiej oraz dodatkowo zwiedzić przedsiębiorstwo pszczelarskie, gdzie promowano LGD Partnerstwo na Jurze. Źródło: Strona internetowa LGD Partnerstwo na Jurze

51 Lokalna Grupa Działania STOLEM woj. pomorskie Tytuł operacji: Beneficjent: Kwota pomocy: Rewitalizacja zapomnianych cmentarzy w Gminie Kościerzyna Gmina Kościerzyna ,00 zł Celem operacji była identyfikacja i rewitalizacja zabytkowych cmentarzy ewangelickich, miejscami będących szczególnymi dla lokalnej społeczności. Zakres wykonanych prac obejmował: inwentaryzacje nagrobków i identyfikację nazwisk; zabezpieczenie nekropolii; wykonanie tablic informacyjnych; uporządkowanie terenu; pielęgnację roślinności na terenie cmentarzy; odtworzenie drzewostanu; opracowanie i wydanie publikacji pt. Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie Gminy Kościerzyna. Źródło: Dobre praktyki w realizacji małych projektów. PROW

52 Badanie ankietowe 52

53 Harmonogram spotkań 20 kwietnia (poniedziałek) godz Miasto i Gmina Lipsko (sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko) godz Gmina Rzeczniów (sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Rzeczniów) godz Gmina Sienno (sala kinowa Gminnego Ośrodka Kultury 21 kwietnia (wtorek) godz Gmina Bodzechów (Szkoła Podstawowa w Bodzechowie) godz Miasto i Gmina Kunów (sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów) godz Miasto i Gmina Ćmielów (Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie) 22 kwietnia (środa) godz Gmina Solec nad Wisłą (Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą) godz Gmina Chotcza (sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Chotcza) godz Gmina Bałtów (Gminne Centrum Kultury w Bałtowie) 53

54 Dotychczas jeszcze nigdy planowanie nie było tak ważne przy ubieganiu się o dotacje na rozwój regionu Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie, Działanie DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Paweł Walczyszyn tel Kielce, u. Targowa 18/609 54

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania

Podejście Leader w nowym okresie programowania Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 15 października 2014 Umowa Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. LGD Dunajec-Biała

Wprowadzenie. LGD Dunajec-Biała Wprowadzenie Zakończył się okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Dunajec-Biała na lata 2009-2015: Gmina Ciężkowice Gmina Pleśna Gmina Wojnicz Gmina Zakliczyn Budżet zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Rzeszów, 3 grudnia 2014 LEADER LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Podstawowe reguły RLKS przewidziane

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS rozwój lokalny kierowany przez

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS rozwój lokalny kierowany przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Podejście Leader będzie realizowane na następujących

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS RLKS LEADER LEADER rozwój lokalny kierowany przez

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROW 2014-2020 Informacje podstawowe dotyczące legislacji RLKS

PROW 2014-2020 Informacje podstawowe dotyczące legislacji RLKS PROW 2014-2020 Informacje podstawowe dotyczące legislacji RLKS Podejście Leader będzie realizowane na następujących obszarach kwalifikujących się do wsparcia: 1) gminy wiejskie 2) gminy miejsko-wiejskie

Bardziej szczegółowo

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji: Ważne przepisy prawa krajowego ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PROW 2014-2020 1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) tzw. ustawa RLKS. 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podejście leader w latach 2014-2020 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z organizacjami pozarządowymi Kawęczyn, 21.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła finansowania i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

przy tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

przy tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Grupy Działania Leśny Krąg Zaprasza do współpracy przy tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zgodnie z podejściem Leader i zasadami PROW 2014 2020 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce

Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce Podsumowanie wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce Brdów, 20.05.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 2020 Piechowice 30.03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR PLAN SZKOLEŃ

Załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR PLAN SZKOLEŃ Załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR PLAN SZKOLEŃ 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W procesie podnoszenia wiedzy, kompetencji oraz praktycznych umiejętności organów decyzyjnych wraz z biurem oraz samych wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Projekty grantowe

OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Projekty grantowe OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Projekty grantowe 06.11.2015 TYPY PROJEKTÓW 1. Działania na rzecz osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu

PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu Konferencja makrorgionalna: Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Grzegorz Cetner CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

Fundusze na finansowanie działalności sportowej

Fundusze na finansowanie działalności sportowej Na co? Kto? Jak? Ile? Na jakich zasadach? Fundusze na finansowanie działalności sportowej Od kogo? Kraków, 29.11.2013 Kiedy? 1 Po pierwsze Fundusze Europejskie POLITYKA SPÓJNOŚCI 2007-2013 2014-2020 środki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Finansowanie agroturystyki to działania skierowane bezpośrednio na dofinansowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW*

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW* INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW* Możliwy zakres ów: wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przykłady:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20

Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Konferencja Regionalna w Krakowie, 10.02.2015 r. Pogram

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:...

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:... KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU: TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:.... Karta oceny zgodności operacji z LSR jest wypełniana przez Członków Rady

Bardziej szczegółowo

1) Działalność Stowarzyszenia Dolina

1) Działalność Stowarzyszenia Dolina Program spotkania Wprowadzenie: 1) Działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia. 2) Struktura LSR na lata 2014-2020. 3) Cele, działania, katalog beneficjentów PROW 2014-2020. Warsztaty: 1) Identyfikacja mocnych

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn,

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM na podstawie raportu końcowego z realizacji Zadania A w ramach niniejszego projektu oraz rekomendacji stworzonych przez zespół ekspertów z

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z organizacjami pozarządowymi Kawęczyn, 7.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. . stan prac zespołu roboczego

Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. . stan prac zespołu roboczego Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. stan prac zespołu roboczego Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki INSTRUMENT RLKS OPERACJE KWALIFIKOWALNE Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

LGD Kraina Trzech Rzek

LGD Kraina Trzech Rzek LGD Kraina Trzech Rzek Realizacja zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 Oborniki, 9.11.2015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 W sprawie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 PERSPEKTYWY POTENCJAŁ PARTNERSTWO ROZWÓJ Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 W ciągu ubiegłych siedmiu lat za pośrednictwem LGD mieszkańcy, organizacje

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Lp. Pytania/wątpliwości Odpowiedź MRiRW

Lp. Pytania/wątpliwości Odpowiedź MRiRW Lp. Pytania/wątpliwości Odpowiedź MRiRW PROJEKTY GRANTOWE Czy nabór na projekty grantowe LGD w poszczególnych 1. funduszach będzie odbywał się w trybie ciągłym? 2. Proszę opisać na przykładzie schemat

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w Polsce

Podejście Leader w Polsce Podejście Leader w Polsce Joanna Gierulska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki, 13 października 2009 r. Jak się wszystko zaczęło? Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo