Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u"

Transkrypt

1 ISO 9001: 2008 Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u Data Imię i nazwisko Podpis Komórka r Elżbieta Sitek Zca Dyr. ds. Pielęgniarstwa Opracowanie: r Maria Miler Główny Księgowy Sprawdzenie: r Katarzyna Białkowska- Andrzejewska Radca Prawny Zatwierdza: r Danuta Jędrzak Kułaga Dyrektor Podstawa Prawna: art. 33a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U r. Nr 164 poz. 1027) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U ) w związku z art. 219 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U ). Uprawnienia Osobami uprawnionymi do świadczeń zdrowotnych w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym PCChZiG, zwanym dalej ZOL-em, są świadczeniobiorcy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027), w tym osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Opłaty: 1. PCChZiG pobiera opłatę za pobyt w oparciu o 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz.U ) w związku z art. 34a ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U z późn. zm.)., tj. miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca

2 70 % miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 2. Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie osoby skierowanej do zakładu albo w nim przebywającej, jest ustalana na okres roku, z zastrzeżeniem, że opłatę tę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w zakładzie. 3. Miesięczną opłatę za pobyt w zakładzie obniża się odpowiednio o liczbę dni nieobecności w danym miesiącu w zakładzie, z zastrzeżeniem, że obniżenie opłaty następuje pod warunkiem pisemnego poinformowania PCChZiG przez osobę przebywającą w zakładzie o nieobecności co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba że powiadomienie to było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został uwiarygodniony. 4. Osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby uprawnionej, zobowiązana jest złożyć w PCChZiG w terminie do 7 dni na jego wezwanie, minimum raz na 6 miesięcy, oświadczenie i wszelkie dokumenty dotyczące wysokości dochodu osoby przebywającej w zakładzie albo odpowiednio osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w zakładzie. Zasady kwalifikacji pacjentów do ZOL-u Procedurę przyjęcia pacjenta do ZOL- u poprzedza złożenie wniosku o wydanie skierowania oraz uzyskanie skierowania. 1. Wniosek o przyjęcie do ZOL-u składa osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy lub - za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego - inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej poprzez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego. Wniosek winien zawierać: Ocenę stanu zdolności do samoobsługi/ skala Barthel/ Zgodę - oświadczenie osoby zainteresowanej na umieszczenie w ZOL-u (lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku jego ustanowienia), w sytuacji, gdy wniosku nie składa bezpośrednio osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu (lub jej przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny). W przypadku pacjenta nie mogącego wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w ZOL-u, konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu - właściwy jest sąd miejsca świadczenia lekarskiego, chyba że ustanowiony jest opiekun prawny dla osoby ubezwłasnowolnionej. Do zgody opiekuna prawnego na umieszczenie w ZOL-u (lub przedstawiciela ustawowego) winny być

3 dołączone dokumenty uzasadniające istnienie opieki (postanowienie sądu) lub przedstawicielstwa ustawowego. Pisemną deklarację zgody/ lub jej brak / na udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta Kopię dowodu osobistego pacjenta (jak również jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego) 2. Do wniosku należy dołączyć: Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia, wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) albo pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu przebywa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia, Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności: a) oświadczenie o wysokości i rodzaju dochodów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury, b) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej; 3. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć lekarzowi w ZOL/, który jest upoważniony przez organ kierujący do wstępnej kwalifikacji przedłożonych dokumentów i wydania opinii co do skierowania / lekarz opiniujący/. 4. Wymagane dokumenty wraz z opinią lekarza dokonującego analizy dokumentów przekazywane są do organu kierującego, którym jest Urząd Marszałkowski, gdzie Komisja wydaje ostateczną decyzję o przyjęciu i wydaje w drodze decyzji skierowanie do ZOL-u. 5. Skierowanie do zakładu wraz z wnioskiem i dokumentami, organ kierujący przekazuje PCChZiG, kopię wniosku zatrzymuje organ kierujący. 6. Na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 5 pacjent jest wpisywany na listę oczekujących w SERUM, chyba że ZOL dysponuje wolnymi miejscami. 7. PCChZiG zawiadamia pisemnie osobę skierowaną do zakładu albo zakład opieki zdrowotnej, w którym osoba ta przebywa, o terminie przyjęcia do zakładu.

4 8. W przypadkach nagłych wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek lekarza opiniującego, może być wydane skierowanie do zakładu na czas określony bez zachowania określonego trybu, a przyjęcie do zakładu może nastąpić poza kolejnością / powyższy wniosek musi mieć pisemne uzasadnienie, które pozostaje w dokumentacji indywidualnej pacjenta. Niniejsza procedura obowiązuje do czasu wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U r. Nr 164 poz. 1027), nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2012 r. II Postępowanie przy przyjęciu pacjenta do oddziału ZOL Pacjent przyjmowany jest przez Izbę przyjęć zgodnie z procedurą przyjęcie pacjenta do szpitala PP1.2 wyd II Kierownik ZOL-u lub osoba odpowiedzialna za rozliczanie : - przyjmuje od pacjenta lub jego rodziny (opiekuna prawnego) podpisane oświadczenie o dochodach oraz zobowiązanie do informowania o ich rewaloryzacji. - informuje o konieczności uiszczenia opłat za pobyt na konto PCChZiG. - informuje iż pacjenci którzy otrzymują dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny są zobowiązani do poinformowania o objęciu całodobową opieką medyczną organ wypłacający wymienione świadczenia. Na podstawie otrzymanych dokumentów o dochodach, Główny Księgowy lub osoba przez niego wyznaczona, wylicza kwotę 70 % z łącznej sumy wszystkich dochodów (bez dodatków ZUS i zasiłków z MOPS) osoby zainteresowanej przyjęciem do całodobowej opieki medycznej. Kierownik ZOL-u lub osoba odpowiedzialna za rozliczanie do 5-ego każdego miesiąca wystawia faktury za pobyt wszystkich pacjentów w 3 egzemplarzach : - oryginał otrzymuje pacjent lub osoba przez niego wyznaczona. - pierwszą kopię należy przekazać do Działu Księgowości (do 6-ego każdego miesiąca) - druga kopia pozostaje w bloczku. Dział Księgowości na podstawie wszystkich otrzymanych faktur dokonuje ewidencji przychodu w kasie fiskalnej i rejestrze sprzedaży.

5 Wyznaczeni przez Głównego Księgowego pracownicy Działu Księgowości dokonują sprawdzenia zapłat za wystawione faktury na koniec każdego miesiąca. Informacja o zapłatach za pobyt lub o zaleganiu z opłatami zostanie niezwłocznie przekazana do ZOL-u osobie odpowiedzialnej za rozliczenie pacjentów. W przypadku powstania jakichkolwiek zaległości w opłatach za pobyt, Kierownik ZOL-u lub osoba odpowiedzialna za rozliczanie pacjentów są zobowiązani do poinformowania opiekunów prawnych pacjenta o powstałej zaległości. Należy poinformować iż dwie kolejne nie zapłacone faktury spowodują podjęcie przez PCChZiG stanowczych kroków do egzekucji należności na drodze prawnej. Załączniki: oświadczenia o wysokości i rodzaju dochodów

6 /imię i nazwisko/ Gdańsk, dnia... /adres/ OŚWIADCZENIE Niniejszym, działając w imieniu własnym... wyrażam zgodę na umieszczenie mnie /imię i nazwisko, PESEL osoby skierowanej do zakładu opiekuńczo leczniczego PCChZiG/ w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku i na odpłatność za pobyt w ZOL zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz.U ) w związku z art. 34a ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U z późn. zm.). tj. odpłatność w wysokości odpowiadającej kwocie 250% najniższej emerytury jednakże nie wyższej niż 70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Oświadczam, że uzyskuję miesięczny dochód z następujących tytułów: renta w wysokości... zł, emerytura w wysokości... zł, zasiłek stały wyrównawczy w wysokości... zł, renta socjalna w wysokości... zł, najem/dzierżawa w wysokości... zł, prawa autorskie i inne prawa o których mowa w ustawie o prawie autorskim o prawach pokrewnych w wysokości... zł, inne... zł W załączeniu jednocześnie przekazuję kopie dokumentów potwierdzających w/w okoliczności / *zobowiązuję się w terminie 7 dni dostarczyć kopie dokumentów potwierdzające w/w okoliczności. Ponadto oświadczam, że nie uzyskuję innych dochodów niż w/w, na które przedstawiłem/am dokumenty stwierdzające wysokość mojego dochodu, które w związku z tym stanowią podstawę do obliczenia opłaty za mój pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Jednocześnie zobowiązuję się każdorazowo niezwłocznie informować SP ZOZ PCChZiG o zmianie (zarówno obniżka jak i wzrost) wysokości uzyskiwanego dochodu.... /podpis osoby składającej oświadczenie/ *niepotrzebne skreślić

7 /imię i nazwisko/ Gdańsk, dnia... /adres/ Niniejszym, działając jako przedstawiciel ustawowy OŚWIADCZENIE... wyrażam zgodę na umieszczenie w/w osoby /imię i nazwisko, PESEL osoby skierowanej do zakładu opiekuńczo leczniczego PCChZiG/ w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku i na odpłatność za pobyt w ZOL zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz.U ) w związku z art. 34a ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U z późn. zm.) tj. odpłatność w wysokości odpowiadającej kwocie 250% najniższej emerytury jednakże nie wyższej niż 70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Oświadczam, że w/w osoba skierowana do zakładu opiekuńczo leczniczego PCChZiG, uzyskuje miesięczny dochód z następujących tytułów: renta w wysokości... zł, emerytura w wysokości... zł, zasiłek stały wyrównawczy w wysokości... zł, renta socjalna w wysokości... zł, najem/dzierżawa w wysokości... zł, prawa autorskie i inne prawa o których mowa w ustawie o prawie autorskim o prawach pokrewnych w wysokości... zł, inne... zł. W załączeniu jednocześnie przekazuję kopie dokumentów potwierdzających w/w okoliczności / *zobowiązuję się w terminie 7 dni dostarczyć kopie dokumentów potwierdzające w/w okoliczności. Ponadto oświadczam, że w/w osoba nie uzyskuje innych dochodów niż w/w, na które przedstawiłem/am dokumenty stwierdzające wysokość jej dochodu, które w związku z tym stanowią podstawę do obliczenia opłaty za jej pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Jednocześnie zobowiązuję się każdorazowo niezwłocznie informować SP ZOZ PCChZiG o zmianie (zarówno obniżka jak i wzrost) wysokości uzyskiwanego dochodu.... /podpis osoby składającej oświadczenie/ *niepotrzebne skreślić

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wszyscy studenci

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 71/ 09-10 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo