REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs będzie prowadzony pod nazwą WIOSENNY AUTO-BŁYSK Organizatorem konkursu jest firma P.P.H. Parys Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Lucyny Herc 3 (zwana dalej Organizatorem). Celem konkursu jest promocja produktów marki ATAS, Plak, Prestone, Xeramic, SONAX, Holts, Druchema, RAIN X, Aroma, Technicqll, QUIXX, Ring, Jumbo, ERC. Sprzedaż towarów objętych konkursem odbędzie się w dniach od roku do roku w sklepach sieci Tesco. Sprzedażą objęte są produkty następujących marek: ATAS, Plak, Prestone, Xeramic, SONAX, Holts, Druchema, RAIN X, Aroma, Technicqll, QUIXX, Ring, Jumbo, ERC. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU Konkurs trwa od dnia roku do roku na terenie całej Polski, w wybranych halach sieci TESCO (Załącznik nr 2). UCZESTNICY KONKURSU Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca zakupu w sklepach sieci Tesco będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (zwana dalej Uczestnikiem) W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora - PPH Parys Sp. z o.o., sklepów Tesco objętych konkursem oraz podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie konkursu. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 1. Jednorazowy zakup w okresie trwania konkursu dowolnego produktu lub produktów firmy PPH PARYS SP. Z O.O. marki ATAS, Plak, Prestone, Xeramic, SONAX, Holts, Druchema, RAIN X, Aroma, Technicqll, QUIXX, Ring, Jumbo, ERC na kwotę minimum 20zł, w wybranych halach TESCO na terenie całego kraju. Szczegółową listę produktów objętych promocją stanowi Załącznik nr Wykonanie zadania konkursowego polegającego na wymyśleniu hasła reklamowego związanego z dowolnym produktem firmy PPH PARYS SP. Z O.O. 3. Wypełnienie formularza na stronie internetowej konkurstesco.parys.pl lub przesłanie maila na adres podając: a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz numer i datę faktury VAT lub paragonu, na podstawie, którego Klient bierze udział w konkursie, b) wymyślony przez siebie slogan reklamowy związany z dowolnym produktem firmy PPH PARYS SP. Z O.O. c) Wypełnione formularze oraz korespondencja mailowa przyjmowana będzie w dniach, w których konkurs jest prowadzony, tj. w okresie od dnia roku do roku do godz. 23:59:59. Formularze str. 1

2 oraz korespondencja mailowa, która wpłynie po tym terminie nie będzie brana pod uwagę w trakcie rozstrzygania konkursu. 4. Zachowanie faktury lub paragonu z kasy fiskalnej z zakupu produktów marki: ATAS, Plak, Prestone, Xeramic, SONAX, Holts, Druchema, RAIN X, Aroma, Technicqll, QUIXX, Ring, Jumbo, ERC. Jedna faktura lub paragon upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia konkursowego. Każdy Klient może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, jednak każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w niniejszym regulaminie. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Uczestnik traci prawo do udziału w konkursie. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia: zawierające dane więcej niż jednego Uczestnika, zgłoszenia nieczytelne, zawierające nieprawdziwe dane, zawierające niekompletne dane Uczestnika, przysłane po terminie; Organizator zastrzega, że wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów, wynikające z opracowania hasła reklamowego, stanowiącego rozwiązanie zadania konkursowego, zostają przeniesione na Organizatora w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji z chwilą wydania nagrody. Uczestnik oświadcza, że autorskie prawa majątkowe w chwili przeniesienia ich na organizatora będą wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nieobciążone prawami osób trzecich. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w regulaminie. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi, w związku z wykorzystaniem hasła reklamowego przesłanego przez Uczestnika konkursu. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób oraz za wyrządzoną im szkodę. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie, bez ograniczeń, przysługujących mu do hasła reklamowego autorskich praw osobistych wymienionych w art. 16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn.zm.) oraz zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Uczestnik, który nie otrzymał nagrody w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do haseł reklamowych, uwzględniającą powyższe założenia, na każde żądanie Organizatora. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w tym w celu ogłoszenia wyników konkursu), zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych oraz prawo ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Nagrodami w konkursie są: NAGRODY 1. I miejsce x 1 iphone 6 nagroda o wartości 4000zł brutto (wartość nagrody może się wahać o 5%) 2. II miejsce x 1 Rower elektryczny nagroda o wartości 3500zł brutto (wartość nagrody może się wahać o 5%) str. 2

3 3. III miejsce x 1 Car AV system nagroda o wartości 2000zł brutto (wartość nagrody może się wahać o 5%) 4. IV miejsce x 10 zestaw kosmetyków samochodowych nagroda o wartości 100zł brutto Dodatkowo Organizator ufunduje zwycięzcom nagród rzeczowych wymienionych w pkt 1,2 i 3 nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagród rzeczowych. W przypadku osób fizycznych pieniężna część nagrody zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem nagrody rzeczowej i odprowadzona do stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, o którym mowa jest w art. 30, ust. 1, pkt. 2 uopdof. W przypadku osób prawnych nagrody stanowią przychód zwycięzcy podlegający rozliczeniu i opodatkowaniu przez niego w rozumieniu i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. WYBÓR I ODBIÓR NAGRÓD W dniu ustalonym odrębnie, jednak nie później niż do dnia roku w siedzibie Organizatora komisja w składzie: przedstawiciele firmy PARYS, spośród prawidłowo wypełnionych formularzy, wybierze 13 odpowiedzi, przyznając kolejno: I miejsce za najlepsze hasło reklamowe, kolejne miejsca w zależności od atrakcyjności przesłanego hasła. Po wybraniu zgłoszenia nastąpi weryfikacja prawidłowości zgłoszenia i przyznanie prawa do nagrody. Wybór będzie prowadzony do czasu wybrania prawidłowego zgłoszenia. Wyniki konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureata) zostaną podane do wiadomości do dnia roku, a lista laureatów przesłana do centrali Tesco oraz umieszczona na stronie konkurstesco.parys.pl Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej mailowo lub telefonicznie, na adres lub numer telefonu podany w formularzu lub w mailu, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Organizator podejmie 5 (słownie: pięć) prób skontaktowania się ze zwycięzcą. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzców (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu bez konieczności uzyskania ich uprzedniej zgody. Osoby odbierająca nagrodę zostaną poproszone przez Organizatora o przedłożenie faktury lub paragonu fiskalnego z zakupu produktów firmy Parys marki ATAS, Plak, Prestone, Xeramic, SONAX, Holts, Druchema, RAIN X, Aroma, Technicqll, QUIXX, Ring, Jumbo, ERC oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość (kopia przesłana do siedziby organizatora faksem, mailem bądź listem poleconym). Dopiero na podstawie w/w dokumentów Organizator przekaże uczestnikowi konkursu nagrodę. Nie dostarczenie wymienionych dokumentów w ustalonym terminie, tj. do dnia r. powoduje utratę praw do nagrody w konkursie. Nagrody zostaną przesłane pocztą, firmą kurierską bądź przekazane przez przedstawiciela Organizatora na adres podany w zgłoszeniu konkursowym w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia roku. str. 3

4 Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora. POSTANOWIENIE KOŃCOWE Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania konkursu, najpóźniej do dnia roku. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie REKLAMACJA. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe lub za działalność innych osób. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata konkursu nagrody ( w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, sprzedawca). Niniejszy Regulamin stanowi wyczerpującą podstawę dla organizacji konkursu. Wypełniając formularz Uczestnik wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora, w halach sieci TESCO w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej i We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. PPH PARYS SP. Z O.O. str. 4

5 Załącznik nr 1 Szczegółowa lista produktów objętych promocją organizowaną przez PPH Parys Sp. z o.o. EAN_ NAZWA PRODUKTU TPN AE ZAPACH DELFIN FALA OCEANU (ZIELONY) AIR CLIM 150 ML AIR CLIM 200 ML DEZYNFEKUJĄCY (PKWIU ) ALKOTEST (LISTWA EKSPOZYCYJNA) APTECZKA SAM. CLASSIC / SASZETKA APTECZKA SAM. CLASSIC MINI / PUDEŁKO APTECZKA SAM. PERSONAL / PUDEŁKO ARIGEN 750 ML AUTOBELLA 1 L DEOPAR 750 ML POMARAŃCZOWY ERC CZYŚCI UKŁAD PALIWOWY BENZYNY POWER ADDITIVE 200 ML TRAY PACK ERC CZYŚCI UKŁAD PALIWOWY DIESLA POWER ADDITIVE 200 ML TRAY PACK ERC DODATEK DO DIESLA POWER ADDITIVE 200 ML TRAY PACK FOLIA PVC DO ŁATEK 8,4CM/50CM FORCLEAN 750 ML GAŚNICA PROSZKOWA 1KG GP-1X ABC/PM GAŚNICA PROSZKOWA 1KG GP-1Z BC/S HOLTS KOŁO ZAPASOWE 500ML HYDROREP 750 ML IRCHA NATURALNA MAŁA 9,3 DM JUMBO LINA HOLOWNICZA 3000KG TUBE JUMBO LINKA 2X100CM SUPER MOCNA JUMBO LINKA ELASTYCZNA 100CM REGULOWANA DŁUGOŚĆ Z ZAMYKANYMI HAKAMI JUMBO LINKA ELASTYCZNA 2SZT 100CM JUMBO LINKA ELASTYCZNA 2SZT 45CM JUMBO LINKA ELASTYCZNA 2SZT 60CM JUMBO LINKA ELASTYCZNA 2SZT BUNGEE BALL JUMBO LINKA PŁASKA 60 CM Z HAKAMI JUMBO PAS TRANSPORTOWY 25MM 2X200CM 220KG Z KLAMRAMI JUMBO PAS TRANSPORTOWY 25MM 2X250CM 220KG Z KLAMRAMI JUMBO PAS TRANSPORTOWY 25MM 400CM 500KG Z NAPINACZEM I HAKAMI S JUMBO PAS TRANSPORTOWY 25MM 500CM 550KG ZA NAPINACZEM I HAKAMI S JUMBO SIATKA DO BAGAŻU 75X75CM LACER 750 ML NETINS 750 ML ORIGINALTEMPO LEKKOŚCIERNA 120G ORIGINALTEMPO NABŁYSZCZAJĄCA 120G PLAK ML PLAK ML PLAK ML PLAK ML PLAK CAR 200 ML PLAK CAR 750 ML PLAK NANOTASS ML PLAK SUPERMAT 200 ML PLAK SUPERMAT 600 ML PLAK SUPERMAT 750 ML MIX PLAK ŚCIERECZKI DO KOKPITU MATOWE GREJPFRUT PLAK ŚCIERECZKI DO KOKPITU NABŁYSZCZAJĄCE POMARAŃCZA PLAK ŚCIERECZKI DO KOKPITU NABŁYSZCZAJĄCE WANILIA PLAK ŚCIERECZKI DO PLASTIKÓW OWOCE LEŚNE PLAK ŚCIERECZKI DO SZYB CYTRYNA Z LIMONKĄ PLAK ŚCIERECZKI DO TAPICERKI MATERIAŁOWEJ TRUSKAWKA str. 5

6 PLAK ŚCIERECZKI DO TAPICERKI SKÓRZANEJ KWIATY POLINEZJI PPL-CZYŚCI I ODŚWIEŻA NAWIEWY 500 ML PPL-PIANKA DO OPON I GUMY 500 ML PPL-PIANKA DO TAPICERKI I DYWANÓW 500ML PPL-SUPER MAT-CZYŚCI I KONSERWUJE 500ML PREPARAT DO USUWANIA ETYKIET PRESTONE ODPLAMIACZ DO TKANIN W PIANCE 400 ML AUTOMOTIVE STRENGTH STAIN REM PRESTONE PIANKA DO SZYB 500 ML GLASS CLEANER PRESTONE PIANKA DO TAPICERKI I DYWANÓW 500 ML- CZ INTERIOR CLEANER WITH ODO PRESTONE PŁYN DO CHŁODNIC 1 L PRESTONE PŁYN DO CHŁODNIC 4 L PAFR0401A PRESTONE PŁYN DO UKŁ. WSPOMAG. KIEROWNICY 355 ML POWER STEERING FLUID PRESTONE PŁYN DO WSPOM. KIEROW. Z USZCZELN. 355ML PRESTONE SILIKONOWE MLECZKO WOSK-NABŁYSZCZ 473 ML SILICONE CAR WAX & CLEANE PRESTONE USZCZELNIACZ DO CHŁODNIC SUPER RADIATOR SEALER 250ML QUIXX ZESTAW DO ODNAWIANIA REFLEKTORÓW QUIXX ZESTAW DO USUWANIA ZARYSOWAŃ Z LAKIERU RAIN X 2W1 CZYSTE SZYBY+WYCIERACZKA W PŁYNIE 500 ML RING H7 ZESTAW VALUE PACK BLISTER RING ŻARÓWKA 12V 1.2W W2X4.6D CAŁOSZKLANA BLISTER RING ŻARÓWKA 12V 21/5W OSP BAY15D BLISTER RING ŻARÓWKA 12V 21W OSP BAU15S POMARAŃCZOWA / AMBER RING ŻARÓWKA 12V 21W SCC BA15S BLISTER RING ŻARÓWKA 12V 4W MCC BA9S BLISTER RING ŻARÓWKA 12V 5W S8.5D 11X38 FESTOON RURKA RING ŻARÓWKA 12V 5W SCC BA15S RING ŻARÓWKA 12V 5W W2.1X9.5D RING ŻARÓWKA H1 12V 55W P14.5S BLISTER RING ŻARÓWKA H4 12V 60/55W P43T BLISTER RING ŻARÓWKA H4 12V 60/55W P43T BLISTER 2 SZT RING ŻARÓWKA H7 12V 55W PX26D BLISTER RING ŻARÓWKA H7 12V 55W PX26D BLISTER 2SZT RING ŻARÓWKA H7 12V 55W PX26D LONG LIFE BLISTER RING ŻARÓWKA H7 12V 55W PX26D RING ULTRA XENON +50% RING ŻARÓWKA H7 12V 55W PX26D RING XENON MAX +100% SMAR BIAŁY 50ML SMAR GRAFITOWY 100ML SMAR MIEDZIANY 100ML SONAX COCKPIT MATOWY ENERGY 500ML SONAX COCKPIT MATOWY LEMON 500ML SONAX COCKPIT MATOWY SPORT-FRESH 500ML SONAX DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU 500ML SONAX DO USUWANIA OWADÓW 500ML SONAX GĄBKA DO NAKŁADANIA WOSKU SONAX GĄBKA Z MIKROFIBRY 2W SONAX LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY 4L - NANO PRO SONAX MIKROFIBRA DO SZYB I WNĘTRZA SONAX MLECZKO DO CZYSZCZENIA SKÓRY 250ML SONAX NEUTRALIZUJE ZAPACHY 500ML SONAX PASTA DO CHROMU I ALUMINIUM 75ML SONAX PASTA LEKKOŚCIERNA 250ML SONAX PASTA LEKKOŚCIERNA 75ML SONAX PIANKA DO OPON 400ML SONAX PŁYN DO MYCIA SZYB 500ML str. 6

7 SONAX PŁYNNY WOSK 500ML SONAX POLISH&WAX COLOR NANO PRO BIAŁY 250ML SONAX POLISH&WAX COLOR NANO PRO CZARNY 250ML SONAX POLISH&WAX COLOR NANO PRO CZERWONY 250ML SONAX POLISH&WAX COLOR NANO PRO NIEBIESKI 250ML SONAX POLISH&WAX COLOR NANO PRO SREBRNY 250ML SONAX PREPARAT DO POLEROWANIA SZYB 250ML SONAX PROFI UNIWERSALNA PIANKA CZYSZCZĄCA 500 ML SONAX REGENERATOR LAKIERU 250ML SONAX SZAMPON NABŁYSZCZAJĄCY. KONCENTRAT 1L SONAX ŚCIERECZKA DO OSUSZANIA SONAX ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY SONAX XTREME BRILLANT SHINE DETAILER 750ML SONAX XTREME DO CZYSZCZENIA FELG SUPER EFEKT 500ML SONAX XTREME DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU 500ML SONAX XTREME PIANKA DO SKÓRY NANO PRO 250ML SONAX XTREME PIANKA DO TAPICERKI 400ML SONAX XTREME PŁYN DO MYCIA SZYB NANOPRO 500ML SONAX XTREME SZAMPON 2W1 KONCENTRAT 1L SONAX XTREME ŻEL DO PLASTIKÓW ZEWNĘTRZNYCH NANO PRO 250ML SONAX ZESTAW DO USUWANIA ZARYSOWAŃ 50 ML SONAX ŻEL DO CZYSZCZENIA FELG 500ML TAŚMA ALUMINIOWA 1,2M/50MM TAŚMA SAMOCHODOWA DWUSTRONNA 1,5M/19MM VINET 750 ML TRAY PACK WAZELINA TECHNICZNA 50ML XERAMIC DIESEL-DODATEK DO ON 250 ML TRAY PACK XERAMIC DO CZYSZCZENIA FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH 250 ML TRAY PACK XERAMIC DOKTOR SILNIKA 444 ML TRAY PACK XERAMIC EXTRA CLEANER BENZYNY TRAY PACK XERAMIC EXTRA CLEANER DIESLA TRAY PACK XERAMIC LPG-DODATEK DO BENZYNY/LPG 250ML TRAY PACK XERAMIC OIL STOP 250 ML TRAY PACK XERAMIC PETROL-DODATEK DO BENZYNY 250 ML TRAY PACK ZAPACH 4CAR DROPS BLACK ZAPACH 4CAR DROPS LEMON ZAPACH 4CAR DROPS VANILLA ZAPACH AROMA BUBBLE GEL BUBBLE GUM ZAPACH AROMA BUBBLE GEL FLOWER ZAPACH AROMA BUBBLE GEL OCEAN ZAPACH AROMA CAR INTENSO AIR VENT COFFEE HEAVEN ZAPACH AROMA CAR INTENSO AIR VENT AQUA BLUE ZAPACH AROMA CAR INTENSO AIR VENT BLACK JACK ZAPACH AROMA CAR INTENSO AIR VENT CITRUS SQUASH ZAPACH AROMA CAR INTENSO AIR VENT PINK GRAPEFRUIT ZAPACH AROMA CAR INTENSO AIR VENT VANILLA ADVENTURE ZAPACH AROMA CAR INTENSO PERFUME AQUA BLUE ZAPACH AROMA CAR INTENSO PERFUME BLACK JACK ZAPACH AROMA CAR INTENSO PERFUME CITRUS SQUASH ZAPACH AROMA CAR INTENSO PERFUME VANILLA ADVENTURE ZAPACH AROMA CAR LEAF BLACK ZAPACH AROMA CAR LEAF LEMON ZAPACH AROMA CAR LEAF VANILLA ZAPACH AROMA CAR MINI WOOD MIX DISPLAY/PUDEŁKO ZAPACH AROMA FIBRE BLACK ZAPACH AROMA FIBRE GREEN TEA ZAPACH AROMA FIBRE LEMON ZAPACH AROMA FIBRE VANILLA str. 7

8 ZAPACH AROMA FRESH BAG BUBBLE GUM ZAPACH AROMA FRESH BAG LEMON ZAPACH AROMA FRESH BAG RED FUITS ZAPACH AROMA SPEED AQUA ZAPACH AROMA SPEED BLACK ZAPACH AROMA SPEED LEMON ZAPACH AROMA SPEED VANILLA ZAPACH AROMA TOP GEAR FIBRE BLACK ZAPACH AROMA TOP GEAR FIBRE BUBBLE GUM ZAPACH AROMA TOP GEAR FIBRE LEMON ZAPACH AROMA TOP GEAR FIBRE VANILLA ZAPACH PLAK COMFORT FRESH LAVENDER ZAPACH PLAK COMFORT FRESH NEW CAR ZAPACH PLAK COMFORT FRESH OCEAN ZAPACH PLAK COMFORT FRESH ODOR NEUTRALISING ZAPACH PLAK COMFORT FRESH VANILLA ZAPACH SISCAR FOREST FRESH APPLE ZAPACH SISCAR FOREST FRESH BLACK ZAPACH SISCAR FOREST FRESH NEW CAR ZAPACH SISCAR FOREST FRESH VANILLA ZAPACH TOP DRIVE CARD BLACK ZAPACH TOP DRIVE CARD LEMON ZAPACH TOP DRIVE CARD NEW CAR ZAPACH TOP DRIVE CARD VANILLA ZAPACH TOP DRIVE CLIPS BLACK ZAPACH TOP DRIVE CLIPS BUBBLE GUM ZAPACH TOP DRIVE CLIPS LEMON ZAPACH TOP DRIVE CLIPS VANILLA ZAPACH TOP DRIVE DUAL GRAPEFRUIT AQUA ZAPACH TOP DRIVE DUAL LEMON AQUA ZAPACH TOP DRIVE DUAL TUTTI FRUTTI VANILLA ZAPACH TOP DRIVE DUAL VANILLA LEMON ZAPACH TOP DRIVE GEL AQUA ZAPACH TOP DRIVE GEL BUBBLE GUM ZAPACH TOP DRIVE GEL ICE HERBS ZAPACH TOP DRIVE GEL RED FRUITS ZAPACH TOP DRIVE SMOOTH BLACK ZAPACH TOP DRIVE SMOOTH LEMON ZAPACH TOP DRIVE SMOOTH NEW CAR ZAPACH TOP DRIVE SMOOTH VANILLA ZAPACH TOP DRIVE SPRAY APPLE ZAPACH TOP DRIVE SPRAY AQUA ZAPACH TOP DRIVE SPRAY LEMON ZAPACH TOP DRIVE SPRAY NEW CAR ZAPACH TOP DRIVE WOOD AQUA ZAPACH TOP DRIVE WOOD BLACK ZAPACH TOP DRIVE WOOD LEMON ZAPACH TOP DRIVE WOOD VANILLA ZESTAW CZYSZCZĄCY 2202 (ZMYW.TECHN.+PAP.ŚCIERNY) str. 8

9 Załącznik nr 2 Lista sklepów objętych konkursem. Numer Kod sklepu Format Nazwa Adres WR001 HM Wrocław Bielany ul. Czekoladowa Wrocław tel: CZ002 HM Częstochowa ul. Drogowców Częstochowa tel: LO003 HM Łódź Widzew ul. Widzewska Łódź woj. łódzkie tel: GL004 HM Gliwice ul. Łabędzka Gliwice tel: WA005 HM PN006 HM KW007 HM LO008 HM Warszawa Mory Poznań Serbska Kraków Kapelanka Łódź Bałuty ul. Połczyńska Warszawa tel: ul. Serbska Poznań tel: ul. Kapelanka Kraków woj. małopolskie tel: ul. Pojezierska Łódź woj. łódzkie tel: TY009 HM Tychy JG010 HM Jelenia Góra ZG011 HM Zielona Góra RZ012 HM Rzeszów BI013 HM Bielsko-Biała ul. Towarowa Tychy tel: ul. Jana Pawła II Jelenia Góra tel: ul. Energetyków 2A Zielona Góra woj. lubuskie tel: al. Powstańców Warszawy Rzeszów woj. podkarpackie tel: ul. Warszawska Bielsko-Biała tel: str. 9

10 31014 LU014 HM Lubin BY015 HM Bydgoszcz KI016 HM Kielce ul. Paderewskiego Lubin tel: ul. Toruńska Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie tel: ul. Świętokrzyska Kielce woj. świętokrzyskie tel: GO017 HM Gorzów Wielkopolski Słowianka ul. Słowiańska Gorzów Wielkopolski woj. lubuskie tel: LB018 HM Lublin RS019 HM Ruda Śląska SS020 HM Stargard Szczeciński WA021 HM Warszawa WA022 HM Warszawa ul. W. Orkana Lublin woj. lubelskie tel: ul. 1-go Maja 370a Ruda Śląska tel: ul. Szczecińska Stargard Szczeciński woj. zachodniopomorskie tel: ul. Górczewska Warszawa tel: ul. Stalowa 60/ Warszawa tel: WA023 HM Warszawa KEN al. KEN Warszawa tel: SZ024 HM Szczecin GD025 HM Gdynia OL026 HM Olsztyn ul. Milczańska 31F Szczecin woj. zachodniopomorskie tel: ul. Kcyńska Gdynia woj. pomorskie tel: ul. Pstrowskiego Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie tel: GO027 HM Gorzów Wielkopolski ul. Górczyńska Gorzów Wielkopolski woj. lubuskie tel: PN028 HM Poznań ul. Opieńskiego Poznań tel: str. 10

11 31029 PN029 HM Poznań KA030 HM Kalisz ul. Mrągowska Poznań tel: al. Wojska Polskiego Kalisz tel: WR031 HM Wrocław Sródmiescie ul. Długa 37/ Wrocław tel: BT032 HM Bytom KW033 HM Kraków ul. Chorzowska Bytom tel: ul. Wielicka Kraków woj. małopolskie tel: LO034 HM WA035 HM Łódź Sródmiescie Warszawa Piastów ul. Piłsudskiego 15/ Łódź woj. łódzkie tel: ul. Tysiąclecia Warszawa tel: WL036 HM Włocławek SV037 HM Świdnica ul. Kruszyńska 17/ Włocławek woj. kujawsko-pomorskie tel: ul. Strzegomska Świdnica tel: WB039 HM GD040 HM Szczawno Zdrój Wałbrzych Gdynia Gdynia II ul. Łączyńskiego Szczawno Zdrój tel: ul. Nowowiczlińska Gdynia woj. pomorskie tel: TG041 HM Tarnowskie Góry SK042 HM Skierniewice KA043 HM Kalisz MI044 HM Mielec ul. Zagórska Tarnowskie Góry tel: ul. Czesława Liska Skierniewice woj. łódzkie tel: ul. Majkowska Kalisz tel: ul. Żeromskiego Mielec woj. podkarpackie tel: str. 11

12 31048 GG048 HM Głogów ul. Piłsudskiego Głogów tel: WA056 HM Warszawa Gocław / Cranberries ul. Fieldorfa Warszawa tel: RY064 HM Rybnik ul. Żorska Rybnik tel: OS065 HM Ostrowiec Świętokrzyski ul. Mickiewicza Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie tel: KT070 HM Katowice ul. Chorzowska Katowice tel: OW071 HM Ostrów Wielkopolski Ostrovia ul. Kaliska Ostrów Wielkopolski tel: ST073 HM Stalowa Wola ul. Przemysłowa 2b Stalowa Wola woj. podkarpackie tel: WR088 HM GD091 HM Wrocław Octava, Magnolia Gdańsk Chełm ul. Legnicka Wrocław tel: ul. Cienista Gdańsk woj. pomorskie tel: SG092 HM Starogard Gdański OP094 HM Opole PI102 HM Piła ul. Zblewska Starogard Gdański woj. pomorskie tel: ul. Ozimska Opole woj. opolskie tel: ul. Bydgoska Piła tel: WR104 HM PR108 HM Wrocław Marino Przemyśl PrzemyslArmy ul. Paprotna Wrocław tel: ul. Lwowska Przemyśl woj. podkarpackie tel: KO110 HM Koszalin ul. Paderewskiego Koszalin woj. zachodniopomorskie tel: str. 12

13 31121 PU121 HM TA123 HM Puławy Puławy Orange Tarnów Gemini ul. Dęblińska 18d Puławy woj. lubelskie tel: ul. Nowodąbrowska Tarnów woj. małopolskie tel: WE125 HM Września NS127 HM Nowy Sącz SL137 HM Suwałki LE139 HM Leszno ZA151 HM Żary BE153 HM Bełchatów ul. Kaliska Września tel: ul. Prażmowskiego Nowy Sącz woj. małopolskie tel: ul. Kościuszki Suwałki woj. podlaskie tel: ul. Poznańska Leszno tel: ul. Broni Pancernej Żary woj. lubuskie tel: ul. Kolejowa Bełchatów woj. łódzkie tel: GL154 HM Gliwice Helical ul. Pszczyńska Gliwice tel: LO155 HM Łomża ul. Zawadzka Łomża woj. podlaskie tel: Iw163 HM Inowrocław BRICO ul. Wojska Polskiego Inowrocław woj. kujawsko-pomorskie tel: So164 HM Sochaczew Os166 HM Ostrołęka St167 HM Starachowice Wójtówka 2D Sochaczew tel: ul. gen. Armii Aleksandra Gorbatowa Ostrołęka tel: ul. Wyszyńskiego Starachowice woj. świętokrzyskie tel: str. 13

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs karaoke - Mam tę Moc

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs karaoke - Mam tę Moc REGULAMIN KONKURSU Konkurs karaoke - Mam tę Moc w CH Blue City Warszawa dnia 31.05.2015r. 1. ORGANIZATOR, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu Karaoke Mam tę moc w Centrum Handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje) Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo