Zakłady Doskonalenia Zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakłady Doskonalenia Zawodowego"

Transkrypt

1 Zakłady Doskonaenia Zawodowego Ogónoposka Sieć Pacówek Oświatowych Informator o usługach oświatowych uczenie szkoły kursy praktyczna nauka zawodu

2 Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym skupiającym 24 Zakłady Doskonaenia Zawodowego, których tradycja sięga nierzadko at dwudziestych ubiegłego wieku. Naszą misją jest kreatywność, otwartość na potrzeby edukacyjne społeczeństwa i gospodarki, ceem przedstawienie oferty edukacyjnej pozwaającej kształcić się przez całe życie. ZDZ razem tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepubicznych pacówek edukacyjnych w kraju. Zachęcamy do biższego zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i warsztatów szkoeniowych, zamieszczoną na koejnych stronach foderu. Z pewnością każdy znajdzie tam coś da siebie. Wydawca: Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego Warszawa, u. Podwae 17 te , faks e-mai Projekt okładki: Rafał Górecki

3 Spis treści Wstęp...3 Oferta oświatowa Zakładów Doskonaenia Zawodowego...4 Briefy on the Union of Vocationa Education Centres...8 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Białymstoku...10 Bydgoski Zakład Doskonaenia Zawodowego...13 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gdańsku...15 Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gorzowie Wkp...17 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Katowicach...19 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Kiecach...23 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Krakowie...26 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Lubinie...29 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Łomży...32 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Łodzi...33 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Nowym Sączu...35 Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonaenia Zawodowego w Osztynie...36 Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Opou...37 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Płocku...38 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Poznaniu...41 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Przemyśu...44 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Rzeszowie...45 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Słupsku...47 Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Szczecinie...49 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Tarnowie...51 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Toruniu...52 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Warszawie...55 Donośąski Zakład Doskonaenia Zawodowego we Wrocławiu...58 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Zieonej Górze...60

4 w w w. z z d z. p

5 Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu informator prezentujący Związek Zakładów. Doskonaenia Zawodowego, który od ponad 60 at prowadzi działaność edukacyjną. na rzecz młodzieży i dorosłych. Tradycja zrzeszonych w nim 24 Zakładów Doskonaenia Zawodowego sięga. nierzadko osiemdziesięciu, a nawet stu at. W czasie naszej działaności przeszkoiiśmy. w formach kursowych ponad 18 miionów osób - kształcąc, dokształcając i doskonaąc zawodowo osoby, których ambicją była samoreaizacja i sprostanie wymogom gospodarki w różnych fazach jej rozwoju. Wiedza oraz kompetencje ogóne. i zawodowe obywatei są bowiem wartościami niepodegającymi koniunkturanym wahaniom warunkowanym przemianami społecznymi i ekonomicznymi. Dają one człowiekowi możiwość eastycznej adaptacji do zmieniającego się rynku pracy, otwierają nowe perspektywy życiowe. i stwarzają warunki do samoreaizacji zawodowej, zapewniając poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Suma waorów. zawodowych obywatei tworzy jednocześnie ważny kapitał, decydujący tak o pozycji i szansach rozwojowych przedsiębiorstw, jak i o rozwoju gospodarczym kraju. Kuczowym czynnikiem warunkującym i rozwój społeczny, i wzrost gospodarczy jest szeroko rozumiana edukacja, obejmująca zarówno zdobywanie wykształcenia w szkołach, jak i kształcenie osób dorosłych, którego potrzeba wynika ze zmian technoogicznych i strukturanych gospodarki oraz rozwoju osobistego obywatei. Ponieważ wiedza urosła do roi istotnego czynnika rozwoju gospodarczego, to w rozumieniu Związku Zakładów. Doskonaenia Zawodowego okres nauki w szkoe jest jedynie zaproszeniem do daszego kształcenia, a nie końcem doświadczeń edukacyjnych. Datego nasza oferta edukacyjna obejmuje kształcenie ogóne i zawodowe w szkołach oraz kształcenie, dokształcanie i doskonaenie zawodowe w formach kursowych, dzięki czemu zapewniamy obywateom możiwość kształcenia się przez całe życie. Działaność tę Związek ZDZ prowadzi poprzez stowarzyszone w nim Zakłady Doskonaenia Zawodowego, będące organami prowadzącymi szkoły wyższe, wszystkie typy szkół okreśone w ustawie o systemie oświaty oraz pacówki dokształcania. i doskonaenia zawodowego, umożiwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwaifikacji zawodowych. Siecią pubicznych i niepubicznych szkół oraz pacówek obejmujemy obszar całej Poski, docierając ze swoją ofertą edukacyjną do wszystkich obywatei. Mobiność edukacyjna Związku ZDZ, wyrażająca się ofertą edukacyjną kształcenia w kikuset. zawodach i specjanościach, to efekt współpracy m.in. z Ministerstwami: Edukacji Narodowej, Pracy i Poityki Społecznej, Zdrowia, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ronictwa i Rozwoju Wsi, z Krajową Izbą Gospodarczą, ae także z urzędami koordynującymi działaność różnych branż i obszarów gospodarki, instytutami naukowymi oraz związkami pracodawców. Naszą dewizą jest jakość usług edukacyjnych, wyrażająca się wieoma certyfikatami, akredytacjami i upoważnieniami. do prowadzenia działaności z upoważnienia ub pod merytorycznym nadzorem jednostki wiodącej. Posiadamy certyfikaty jakości ISO 9001 w zakresie kształcenia w systemie szkonym oraz doskonaenia zawodowego w formach kursowych. Poityka jakości warunkowana jest posiadaniem specjaistycznych pracowni, własnych autorskich programów nauczania, kadry dydaktycznej rekrutującej się z gospodarki oraz eastycznością procesu nauczania dostosowywanego do potrzeb osób korzystających z naszych usług. Nasze zaświadczenia ukończenia kursu, dypomy i świadectwa są iczącym się paszportem przy podejmowaniu pracy. w kraju i za granicą. Więcej szczegółów na temat działaności Związku ZDZ znajdą Państwo na koejnych stronach informatora, prezentujących działaność wszystkich 24 ZDZ. Rekomendując Państwu nasz informator wyrażam przekonanie, że jego ektura pozwoi zobaczyć Zakłady Doskonaenia Zawodowego jako stowarzyszenia, które zakresem swoich usług wpisały się na trwałe w poski system oświaty i zachęci Państwa do współpracy z nami. Andrzej Piłat Prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonaenia Zawodowego

6 Oferta oświatowa Zakładów Doskonaenia Zawodowego Kursy - umieć więcej Najszybszą drogą do uzyskania nowych kwaifikacji zawodowych, ich uaktuanienia ub poszerzenia są kursy najbardziej popuarne formy kształcenia proponowane przez Zakłady. Doskonaenia Zawodowego. W całym kraju sieć ośrodków kształcenia zawodowego prowadzonych przez Zakłady Doskonaenia Zawodowego iczy 250 pacówek. Każdego roku średnio ponad 230 tys. osób uczy się w nich zawodu, doskonai posiadaną wiedzę i umiejętności, uzyskuje różnorodne kompetencje potwierdzone. odpowiednimi zaświadczeniami, certyfikatami ub dypomami. Przyswajanie wiedzy i nabywanie umiejętności ułatwiają pracownie i sae przedmiotowe. Specjaistyczne wyposażenie technodydaktyczne znajduje się m.in. w pacówkach kształcących kierowców przewożących towary niebezpieczne, w bazie służącej kształceniu spawaczy, kadry budowanej, operatorów maszyn i urządzeń. Prowadzenie zajęć powierzamy wysoko wykwaifikowanej. kadrze doświadczonych specjaistów z przedsiębiorstw wiodących na rynku oraz nauczycieom szkół średnich i wyższych. Stosowanie modułowych programów i nowoczesnych metod nauczania pozwaa nam w pełni reaizować proces dydaktyczny stosownie do potrzeb naszych kientów. Bazę do przygotowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej stanowi bank własnych programów nauczania kursowego, zawierający ponad 1200 pozycji stae uzupełnianych i aktuaizowanych odpowiednio do rozwoju techniki i zmian prawno-ekonomicznych.. Programy te, opracowywane przez najepszych specjaistów na. zecenie i pod nadzorem Zarządu Głównego Związku ZDZ ub poszczegónych ZDZ, mają z reguły strukturę modułową,. zapewniającą eastyczność procesu nauczania. Treść, metody i warunki nauczania, w szczegóności kursów na okreśone uprawnienia, uzgadniane są z właściwymi. wiodącymi instytucjami, odpowiedzianymi za dany obszar branżowy. Dotyczy to m.in. przewozu towarów niebezpiecznych, obsługi urządzeń energetycznych, obsługi urządzeń podegających dozorowi technicznemu, szkoenia spawaczy. Szkoenia te prowadzone są zgodnie z obowiązującymi reguacjami prawnymi. Jakość przede wszystkim Troska o zagwarantowanie stabiności poziomu jakości usług oświatowych, gwarantującego zadowoenie kientów. z naszych usług jest jednym z priorytetowych zadań stawianych sobie przez Zakłady Doskonaenia Zawodowego. Dowodem na to są certyfikaty zgodności z normami ISO systemów zapewnienia jakości usług oświatowych. Posiada je większość ZDZ. Nad przebiegiem kursów czuwają wyspecjaizowane. komórki nadzoru wewnętrznego. Potwierdzeniem merytorycznego i metodycznego poziomu oferowanych usług są akredytacje udzieane przez Kuratoria Oświaty, instytuty naukowe oraz urzędy państwowe. Warto też wspomnieć i o tym, że wiee Zakładów Doskonaenia. Zawodowego może pochwaić się posiadaniem różnorakich wyróżnień nadawanych przez niezaeżne organizacje biznesowe, społeczne i in. Jakie kursy? Niezwyke zróżnicowana oferta oświatowa Zakładów Doskonaenia Zawodowego może zaspokoić wszekie oczekiwania potencjanych kientów. Kursy doskonaące kończą się zwyke egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez prezesa ZDZ. Absowenci kursów kwaifikacyjnych, dających uprawnienia do wykonywania okreśonych czynności i zadań zawodowych, mogą przystępować do egzaminów przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez Izbę Rzemieśniczą ub inne instytucje reguujące kształcenie w danym zawodzie. Uzyskane dypomy i certyfikaty potwierdzające wysoki poziom wiedzy i umiejętności absowentów kursów są cenione w kraju i za granicą. Dotyczy to np.: uprawnień spawaczy uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych uprawnień energetycznych Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych uprawnień do obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń podegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego uprawnień w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu osób ub rzeczy uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń podegających. Instytutowi Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skanego. Da ułatwienia naszym kientom wejścia na ogónoeuropejski rynek pracy oferujemy kursy z wieu dziedzin, monitorowane. przez znaną międzynarodową spółkę TÜV SÜD Poska. Ich. absowenci otrzymują certyfikaty w językach obcych, sygnowane przez przedstawiciea tej powszechnie rozpoznawanej firmy. Czego można się nauczyć? Zakłady Doskonaenia Zawodowego organizują kursy. w kikuset zawodach i specjanościach. Nie sposób wymienić tu wszystkich, jakie znajdują się w ofercie ZDZ, innej w każdym Zakładzie, gdyż wynikającej z uwarunkowań specyfiki gospodarki regionu, na terenie którego działa. Poza stałą ofer- ZZDZ - Informator o Usługach Oświatowych

7 tą kursów, dzięki modułowej strukturze programów, możiwe jest zorganizowane da okreśonej grupy zainteresowanych szkoenia dostosowanego pod wzgędem tematyki, poziomu, miejsca i czasu przeprowadzenia do wymagań odbiorców. Jak do nas trafić? Funkcjonowanie w sieci ZDZ łącznie 250 pacówek dokształcania i doskonaenia zawodowego sprawia, że są one zawsze. bisko swoich kientów. Każdy z Zakładów Doskonaenia. Zawodowego prezentuje swój profi edukacyjny w daszej części informatora. Każdy, kto chce zdobyć, uzupełnić ub doskonaić swoją wiedzę i umiejętności, może zgłosić się. do jednego z ośrodków kształcenia zawodowego (teefonicznie, e-maiem ub osobiście), aby wybrać z naszej oferty propozycję najbardziej odpowiednią do swoich potrzeb. W tym przypadku uczestnik najczęściej sam opłaca koszty uczestnictwa w kursie. Wieu pracodawców w trosce o rozwój kadry zarządzającej. i personeu pokrywa koszty przeszkoenia pracowników. Część takich przedsięwzięć, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywa się na niezwyke korzystnych warunkach finansowych. Zakłady Doskonaenia Zawodowego akredytowane w Krajowym Systemie Usług da Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferują również kursy podnoszące kwaifikacje kadr. tej kategorii firm. Da tych, którym trudniej Specjaną ofertę przygotowujemy da środowisk zagrożonych bezrobociem, współpracując w tym ceu z urzędami. państwowymi, resortami i administracją okaną. We współpracy z urzędami pracy uruchamiane są, przygotowywane z myśą o bezrobotnych, cyke seminariów służące orientacji zawodowej, uczeniu aktywnych postaw w poszukiwaniu pracy, a przede wszystkim kursy dające nowe, poszukiwane umiejętności zawodowe. Udział w kursach przeznaczonych da bezrobotnych i osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy, zecanych przez urzędy pracy w ramach programów resortowych i unijnych, jest bezpłatny. W naszej ofercie znajdują się także kursy odpowiadające predyspozycjom i możiwościom osób niepełnosprawnych,. a w większości obiektów szkoeniowych usunięto bariery. architektoniczne. Jak i kiedy? Wiee osób pragnących podjąć u nas kształcenie nie chciałoby, aby nauka koidowała z ich obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi. Datego. w szczegóności osobom pracującym proponujemy naukę w godzinach popołudniowych i w weekendy.. Stosujemy też formy zaoczne, w których podstawę kształcenia stanowią materiały dostarczane słuchaczom. Naukę własną uzupełniają tu konsutacje, odbywane w czasie dogodnym da uczestników. Przybywa też szkoeń e-earningowych reaizowanych przez Internet. Ta nowoczesna, interaktywna technika pozwaa uczestnikowi na w pełni swobodne pod wzgędem czasu i miejsca korzystanie z usług szkoeniowych. Z reguły w obiektach szkoeniowych do dyspozycji naszych kientów znajdują się bufety, stołówki, pomieszczenia rekreacyjne. Informacje o aktuanej ofercie zainteresowani znajdą na stronach internetowych, prowadzonych przez wszystkie Zakłady Doskonaenia Zawodowego. Pragnącym zasięgnąć dokładniejszej informacji o oferowanych kursach służą specjane, wydzieone stanowiska informacyjne. Da osób korzystających z usług edukacyjnych w formach pozaszkonych ZDZ prowadzą także doradztwo zawodowe. Wysoki poziom świadczonych usług, życziwa atmosfera,. gotowość pomocy, wyczerpująca informacja to gwarancja satysfakcji kientów Zakładów Doskonaenia Zawodowego. Szkoły i uczenie Zakłady Doskonaenia Zawodowego oferują kształcenie. w systemie szkonym już od ponad 50 at, a więc najdłużej ze wszystkich podmiotów niepaństwowych. Przez pierwsze dziesięcioecia były to zasadnicze szkoły zawodowe. Od przemian. społeczno-gospodarczych początku at 90. rozpoczął się. ZZDZ - Informator o Usługach Oświatowych

8 prowadzenie tych typów szkół, które cieszą się zainteresowaniem młodzieży i dorosłych, a na ich absowentów jest zapotrzebowanie na rynku pracy możiwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwaifikacji w formach kursowych, które gwarantują absowentom większą mobiność na rynku pracy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy Wiee szkół ZDZ reaizuje projekty w ramach różnych programów unijnych, dzięki którym uczniowie wyjeżdżają na praktyki w krajach UE oraz reaizują przedsięwzięcia pozwaające doskonaić znajomość języków obcych. Co nas wyróżnia? szybki, trwający do dziś, rozwój szkół kształcących w zawodzie i ogónokształcących kształcących zarówno młodzież, jak i dorosłych. Sieć szkół prowadzonych przez ZDZ obejmuje wszystkie typy szkół przewidziane Ustawą o systemie oświaty. Większość szkół, da których organem prowadzącym są. Zakłady Doskonaenia Zawodowego, posiada status szkół pubicznych ub szkół niepubicznych z uprawnieniami szkół pubicznych. W zawodach o szczegónym znaczeniu rynkowym, które nie są ujęte w kasyfikacji zawodów szkonictwa zawodowego, szkoły prowadzone są jako niepubiczne. ZDZ są także organami założycieskimi da czterech szkół wyższych: w Katowicach, Warszawie, Lesznie i Żarach. Kim można zostać? Szkoły ZDZ oferują możiwość zdobycia wykształcenia ogónego i zawodowego. W zasadniczych szkołach zawodowych największym zainteresowaniem cieszą się zawody z branży usługowej, gastronomicznej i budowanej, takie jak: fryzjer, kucharz, śusarz, mechanik samochodowy. W poiceanych szkołach zawodowych, zajmujących drugie miejsce pod wzgędem iczby uczniów, dominuje kształcenie techników bhp, techników usług kosmetycznych oraz. fryzjerskich, techników administracji, techników informatyków.. Dużym zainteresowaniem cieszą się również inne kierunki, np. ratownik medyczny, technik farmaceuta, technik masażysta, technik hotearstwa i obsługi ruchu turystycznego oraz geodeta. Wśród szkół przygotowujących do zawodu największym zainteresowaniem cieszy się nauka w technikach, w szczegóności w takich kierunkach, jak: technik usług fryzjerskich, technik. informatyk, technik organizacji usług gastronomicznych, technik ogistyk, kucharz, technik budownictwa, technik hotearstwa. Poityka jakości Dziś, gdy na rynku edukacyjnym funkcjonuje tak wiee podmiotów edukacyjnych, Zakłady Doskonaenia Zawodowego identyfikowane są przede wszystkim z soidnością, wynikającą z iczącego wiee dziesięcioeci doświadczenia w prowadzeniu szkół. Jest ono nośnikiem jakości oferowanych usług oświatowych, potwierdzonej przez niezaeżne pacówki certyfikujące i akredytacyjne. ZDZ posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością, zgodny z normami ISO 9000, akredytacje jednostek branżowych da różnych obszarów działaności, wieokrotnie uzyskiwały nagrody i wyróżnienia za projakościową poitykę edukacyjną. Kadra O atrakcyjności rynkowej szkoły decyduje nie tyko prowadzony kierunek kształcenia, ae i to, w jakich warunkach ona funkcjonuje oraz kto i jak w niej uczy. W szkołach ZDZ zatrudnieni są nauczyciee posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Dbamy o to, aby nauczyciee prowadzący zajęcia z przedmiotów zawodowych posiadai doświadczenie praktyczne w odpowiedniej dziedzinie. Niezmiennie wysoki poziom nauczania i opieki Naszą dewizą, wynikającą z wieu at praktyki edukacyjnej, jest: ZZDZ - Informator o Usługach Oświatowych

9 wychowawczej zapewniamy dzięki wewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu. Zarówno Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego, jak i poszczegóne ZDZ prowadzą doskonaenie zawodowe kadry dydaktycznej, m.in. w formie kursów i staży zagranicznych.. Dzięki tym działaniom zapewniamy uwzgędnianie w treści. nauczania postępu technoogicznego i rozwoju myśi. ekonomicznej oraz stosowanie nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych. Praktyka Szkoły ZDZ tradycyjnie doceniane są za znaczenie, jakie przykładają do nabywania przez uczniów praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych. Służą temu praktyki, organizowane w renomowanych przedsiębiorstwach danej branży, a w wieu ZDZ także we własnych pracowniach. i warsztatach szkoeniowo-produkcyjnych. W części ZDZ praktyczna nauka zawodu odbywa się we własnych warsztatach produkcyjno-szkoeniowych, zapewniając w ten sposób. pełną integrację pracy i nauki młodocianych pracowników oraz miejsca odbywania praktyk da uczniów szkół zawodowych różnych poziomów. Coraz częściej młodzież z naszych szkół może odbywać praktyki za granicą, co dodatkowo poszerza jej wiedzę i umiejętności oraz zwiększa szanse zatrudnienia. Baza Szkoły Zakładów Doskonaenia Zawodowego mieszczą się najczęściej we własnej bazie dydaktycznej. Dysponują one specjaistycznymi pracowniami przedmiotowymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt technodydaktyczny, a także bogatym zapeczem socjanym. Świadectwa, dypomy Ukończenie szkoły ZDZ posiadającej status szkoły pubicznej oznacza, że szkoła zapewnia reaizację ustaanej przez resort edukacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie i umożiwia po zdaniu odpowiednich egzaminów. uzyskanie świadectw i dypomów uznawanych przez państwo.. Otwiera to drogę nie tyko do kariery zawodowej, ae i do kontynuowania nauki w szkoe programowo wyższej. Absowenci niepubicznych szkół ZDZ uzyskują natomiast poszukiwane, często unikatowe umiejętności i kompetencje, uznawane i pożądane przez pracodawców. i konkursach zawodowych. Obok tego organizowane są także konkursy iterackie i warsztaty teatrane, koła turystyczno-. krajoznawcze, zoty i turnieje sportowe, prace na rzecz domów. dziecka, nieodpłatne usługi da emerytów. Da zniweowania zaniedbań edukacyjnych oraz przeciwdziałania szerzeniu się patoogii wśród młodzieży, w razie potrzeby organizowane są dodatkowe ekcje wychowawcze ub spotkania z psychoogami i służbami odpowiedzianymi za bezpieczeństwo społeczne. Szkoły ściśe współpracują z rodzicami, korzystają z fachowej pomocy psychoogów, z poradni psychoogiczno-wychowawczych, ekarzy. Kto za to płaci? Formy organizacyjne naszych szkół dostosowane są w pełni. do wymogów wonego rynku oświatowego. Można więc. w systemie Zakładów Doskonaenia Zawodowego zdobywać całkowicie nieodpłatnie wykształcenie w szkoe pubicznej abo w jednej ze szkół niepubicznych z uprawnieniami szkoły pubicznej, finansowanych z budżetu i z czesnego opłacanego przez rodziców, wreszcie można wybrać jedną ze szkół niepubicznych, finansowanych w całości z czesnego. Da osób szczegónie zainteresowanych nauką w ZDZ,. a dysponujących ograniczonymi środkami finansowymi,. stosujemy szereg ug i umorzeń. Co poza nauką? Szkoły ZDZ dbają o integrację działań edukacyjnych i wychowawczych, służącą rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów. Rozwojowi zainteresowań i inspiracji do poszerzania wiedzy ogónej i zawodowej służy udział w oimpiadach. ZZDZ - Informator o Usługach Oświatowych

10 ZZDZ in Brief (Union of Vocationa Education Centres) The Union The Union of Vocationa Education Centres (ZZDZ Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego) is an educationa. association acting under the Association Act as an union of associations. Both the Union and the Vocationa Education Centres (ZDZ), vountariy associated within it, are non-governmenta organizations having a ega personaity and not oriented at bringing profits to their members. into account the atest trends in technoogica and economic deveopment. Quaity is the matter of a considerabe importance for us, which is refected in our attempts to obtain. certificates of compiance with ISO 9000 standards or in common certificates issuing with German TÜV-Süd. The courses are conducted in we-equipped offices, aboratories, ecture. theatres, as we as in practice firms and workshops.. Educationa premises are ocated mainy in buidings owned by the ZDZ s. Courses On the one hand, a wide variety of courses, seminars, and workshops serve the purpose of education and professiona deveopment in many new areas, such as: IT, business, management, marketing, bookkeeping, banking or tourism.. On the other hand, we provide training in a number of traditiona, but sti demanded professions and skis, ike e.g.. hairdressing, beauty care, weding, transportation of. hazardous materias and many others. The structure of teaching curricua is usuay a moduar one and certain courses end with examinations aowing their participants to obtain officia certificates or dipomas recognized both in Poand. and abroad. An increasing number of our courses (e.g. The Union has existed since 1946, but traditions of severa member organizations go as far back as the 19 th century. For its members, the Union pays the roe of a co-ordinating and inspiring body and it represents their interests to the centra authorities and State administration. Services provided by the Union to its Centres incude, inter aia: deveopment of teaching curricua, internationa reations, project impementation under the European Union. programmes, as we as guidance and training for ZDZ. empoyees. Vocationa Education Centres Currenty, the ZZDZ unites 24 Vocationa Education Centres (ZDZ) covering the whoe territory of Poand with their own network of vocationa education estabishments, schoos and training workshops. Our educationa offer is characterized by a strong emphasis on practica aspects of teaching, satisfying the abour market needs and meeting the expectations of students, taking ZZDZ in Brief

11 become a egitimate EU member, we gather voume of experiences with the projects funding by the European Socia Fund.. We woud ike to seize the new opportunities to impement EU projects in cooperation with our foreign partners, e.g. within the framework of Life Long Learning programs and others. We enter aso cooperation with educationa estabishments from non-member states. ZZDZ in numbers for the unempoyed, inhabitants of rura areas or for sma and medium enterprises) get subsidized from domestic and. foreign pubic funds, incuding the EU ones. Schoos The schoos managed by ZDZ enabe both the young and the adut to reach a basic vocationa, technica or post-secondary education eve. Students of some of those estabishments may obtain State dipomas and certificates, and a our schoos make it possibe for them to earn professions which are very much demanded on the market. It means that they offer educationa opportunities in the state-ofthe-art discipines such as: IT, economics and management, services, environmenta protection, etc. We aso pay very much attention to practica training. In order to attain that objective, we ensure work pacements in certain seected Poish and, which is getting more and more common,. foreign enterprises. It is possibe to choose one of the reguar, evening or distant earning modes. At the top of our ist of educationa centres there are 4 higher education institutions estabished by the ZDZ: Siesian Schoo of Management in Katowice, Academy of Cosmetics and Heath Care in Warsaw, Higher Schoo of Humanities in Leszno and Luzycka Higher Schoo of Humanities in Zary. 24 Vocationa Education Centres (ZDZ) 4 higher education institutions (more than 6000 students each year) 488 various types of schoos (about students each year) 48 training workshops 349 speciaist aboratories 283 vocationa training estabishments (more than course participants each year) 1230 own course teaching curricua Pease, contact us at: ZZDZ u. Podwae 17 PL Warsaw, Poand te. (+48) (EN) fax (+48) Internationa Owing to our internationa reations, which have become particuary cose since mid-eighties, we are constanty. increasing the quaity of our services and updating the teaching curricua and techniques. That is why the ZDZ were abe to get outstandingy we prepared to the accession of Poand to the European Union. Since Poand has aready. ZZDZ in Brief

12 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Białymstoku u. Pogodna 63/ Białystok te faks e-mai Zdzisław Wiczko Prezes Zarządu Fakty o ZDZ Zakład Doskonaenia Zawodowego to stowarzyszenie. o charakterze edukacyjnym, prowadzące działaność od 4 ipca 1945 roku. Posiadamy wieoetnie doświadczenie i tradycję w branży edukacyjno-szkoeniowej w północno-wschodniej Posce; jesteśmy niekwestionowanym iderem w swoim regionie. Naszą misją jest kształcenie zawodowe osób dorosłych zarówno pracujących, jak i bezrobotnych oraz młodzieży. w specjanościach najbardziej pożądanych na regionanym rynku pracy. Kształcimy również kadrę nauczycieską. w Centrach Doskonaenia Nauczyciei. Jako pierwsza instytucja szkoeniowa w regionie w 2003 roku. otrzymaiśmy Certyfikat Systemu Jakości zgodny z normą. PN-EN ISO 9001:2001 oraz międzynarodowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakości IQNet, co dodatkowo podnosi prestiż. firmy i promuje ją na arenie krajowej i międzynarodowej.. ZDZ w Białymstoku naeży do systemu Krajowego Systemu Usług da MSP w zakresie usług szkoeniowych (KSU). Posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością stawia naszą firmę oraz świadczone przez nią usługi edukacyjno-szkoeniowe na najwyższym poziomie. Ośrodki Posiadamy 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego znajdujących się na terenie województwa podaskiego w Augustowie, Białymstoku, Biesku Podaskim, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Zambrowie oraz części warmińsko-mazurskiego w Ełku, Giżycku, Gołdapi, Oecku, Piszu, Węgorzewie. Przy Ośrodkach funkcjonują szkoły niepubiczne o uprawnieniach szkół pubicznych (gimnazjum, icea, technika oraz szkoły poiceane). Nasi uczniowie i kursanci zdobywają wiedzę. w nowoczesnych, profesjonanie wyposażonych pracowniach i mutimedianych saach wykładowych. Prowadzimy Centrum Egzaminacyjne i 8 aboratoriów ECDL. Przy Zakładzie działa. również Oddziałowa Komisja Spawanicza oraz Komisja. Kwaifikacyjna Energetyczna. Obszary działaności Doskonaenie oferty usług edukacyjnych oraz bazy dydaktycznej stanowi podstawowy priorytet w działaności naszego Zakładu. Anaizujemy potrzeby kientów instytucjonanych oraz indywiduanych starając się dostosować ofertę usług edukacyjnych do ich oczekiwań. Posiadając komfort eastyczności i niezaeżności w reaizacji procesów nauczania dzięki własnej, stae modernizowanej i doposażonej bazie dydaktycznej, z łatwością dostosowujemy się do jakościowych. i technoogicznych potrzeb rynku oraz wymagań egisacyjnych nakładanych na różne grupy zawodowe i społeczne. w zakresie szkoeń. Jako pozarządowa organizacja oświatowa prowadzimy szkoenia zarówno da kientów indywiduanych, jak też na. zecenie przedsiębiorstw i instytucji. Rocznie reaizujemy średnio 700 szkoeń, w których uczestniczy około 13 tys. osób,. a w prowadzonych przez Zakład szkołach kształci się 2,5 tys. uczniów i słuchaczy. 10 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Białymstoku

13 Nasza oferta Seminaria i konferencje wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne) konferencje (tematyczne, promocyjne) seminaria (warsztatowe, tematyczne) Kursy usługowe (m.in.: fryzjerstwa, wizażu, krawieckie) budowane (m.in.: murarz, bacharz, maarz, kosztorysowanie) komputerowe (m.in.: Microsoft Office, grafika komputerowa, AutoCad) spawanicze z zakresu obsługi i ekspoatacji urządzeń technicznych. (m.in. obsługa dźwigów towarowych i osobowych) komunikacyjne (m.in. prawo jazdy kat. A i B, metodyczno dydaktyczne da instruktorów nauki jazdy) z zakresu bezpieczeństwa (m.in.: szkoenia BHP, szkoenia służb ochrony imprez masowych, ratownictwo drogowe) z branży garmażeryjno-spożywczej (m.in.: rzeźnik, kucharz, cukiernik) da kadr administracyjno-biurowych i ekonomiczno-finansowych (m.in. mała przedsiębiorczość, sekretarka, księgowość, doradca podatkowy) zawodowe w różnych branżach (m.in.: magazynier, ogrodnik, przedstawicie handowy) branżowe kursy językowe da potrzeb i zainteresowań własnych (m.in.: hafciarstwo, kursy przygotowawcze do egzaminów maturanych) Szczegónie poecamy organizację szkoeń dedykowanych konkretnym kientom, ze specjanie dopasowanym programem nauczania do pożądanych umiejętności bądź kwaifikacji oraz aktywnymi metodami przekazywania wiedzy. Szkoenia te charakteryzują się małymi grupami, nastawieniem na konkretny ce osiągany w krótkim czasie. Profesjonane podejście i doświadczenie pozwaa nam reaizować te zecenia w sposób umożiwiający osiągnięcie pełnej satysfakcji uczestników. i zeceniodawców. Szkoły Oferta edukacyjna w formach szkonych jest różnorodna. i kierowana do różnych grup kientów, zarówno do młodzieży,. jak i do dorosłych. Nasze szkoły zokaizowane są na terenie dwóch województw: podaskiego 22 szkoły oraz warmińsko-mazurskiego 15 szkół. Są to różnorodne typy szkół ponadgimnazjanych: zasadnicze szkoły zawodowe, icea ogónokształcące, uzupełniające icea ogónokształcące, icea profiowane, technika, technika uzupełniające oraz szkoły poiceane.. W Piszu od roku szkonego 2011/12 uruchomiiśmy również gimnazjum niepubiczne. W szkołach zawodowych kształcimy w 13 różnych kierunkach: fryzjer, technik administracji, technik bhp, technik ekonomista, technik eektryk, technik informatyk, technik masażysta, technik mechanik, technik obsługi turystycznej, technik prac biurowych, technik technoogii żywności, technik usług fryzjerskich oraz technik usług kosmetycznych. Każdego roku oferta edukacyjna szkół jest modyfikowana. w zaeżności od potrzeb okanego środowiska. Powstają nowe. typy szkół ub nowe kierunki kształcenia w szkołach w danych miejscowościach, np. (od września 2010 r.) LO da młodzieży w Zambrowie, czy technik usług fryzjerskich w istniejącym technikum w Giżycku. Projekty Aktywnie i profesjonanie reaizujemy prospołeczne projekty skierowane do różnych grup społeczeństwa, m.in. do osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Ceem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów udzkich, głównie promocja zatrudnienia i aktywizacja Zakład Doskonaenia Zawodowego w Białymstoku 11

14 zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwonieniem z pracy, rozwój przedsiębiorczości, działaność wspomagająca rozwój wspónot i społeczności okanych oraz edukacja. Zreaizowaiśmy 36 różnych projektów o zasięgu regionanym i ogónokrajowym poczynając od tych finansowanych przez Bank Światowy, poprzez fundusze przedakcesyjne PHARE, aż do Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tych projektów od 2005 r. daiśmy szansę bezpłatnych szkoeń i doradztwa zawodowego. ponad osób! Warsztaty W Warsztatach Szkoeniowo-Produkcyjnych reaizowana jest praktyczna nauka zawodu, a także działaność produkcyjna i usługowa. Pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej uczniowie, wykonując niektóre proste operacje technoogiczne, poznają tajniki przyszłego zawodu. Asortyment produkcji jest szeroki i trafia do odbiorców. na rynku krajowym i do innych krajów Unii Europejskiej przede wszystkim do Niemiec. Zakres produkcji obejmuje m.in.: urządzenia do obróbki bachy, urządzenia warsztatowe przeznaczone da majsterkowiczów i małych zakładów produkcyjnych, prostowniki do ładowania akumuatorów, transformatory. Naszym atutem jest dobra jakość za niską cenę! ZDZ in Brief The Vocationa Education Centre (ZDZ) in Białystok is an educationa association that has been operating since 4th Juy With many years of experience and tradition in educationa and training sector in the north-eastern Poand we are an unquestionabe eader in the region. Our company s mission is adut vocationa education, for both empoyed and unempoyed persons, and aso the youth vocationa education in speciaisations of greatest demand on the regiona abour market. In addition, ZDZ Białystok trains teaching staff in Teacher Training Centres. In 2003 we were the first training institution in the region to be granted a Quaity System Certificate compiant with the PN-EN ISO 9001:2001 standard and an internationa IQNet Quaity Management System Certificate, which increases the company s prestige even further and promotes it on nationa and internationa scae. Our ZDZ is a member of the Nationa Services Network for SME within training services. It runs the Examination Centre and 8 ECDL aboratories. There are aso examining boards based at ZDZ: weding and power engineering. The fact that the company has the quaity management system, impemented and certified, means that education and training services are of the highest quaity. Apart from activities of the main type, such as vocationa education, aso abour market reated seminars and conferences organised on-site and in a form of study visits in the country and abroad are aso popuar among customers. ZDZ in Białystok has 15 Vocationa Training Estabishments ocated in the Podaskie Voivodship in Augustów, Białystok, Biesk Podaski, Grajewo, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Zambrów and in a part of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship in Ełk, Giżycko, Gołdap, Oecko, Pisz, Węgorzewo. Non-pubic schoos with pubic rights operate within these estabishments (junior high schoos, secondary schoos, technica secondary schoos and post-secondary schoos). Our students and course participants acquire knowedge in state-of-the-art, professionay equipped aboratories and mutimedia ecture theatres. 12 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Białymstoku

15 Bydgoski Zakład Doskonaenia Zawodowego u. Fordońska Bydgoszcz te fax e-mai Paweł Duzdowski Prezes Zarządu Fakty o ZDZ Bydgoski Zakład Doskonaenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym działającym w woj. kujawsko-pomorskim. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonaenia zawodowego dorosłych: zarówno kadr pracowniczych, jak i osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Działaność statutową prowadzimy w systemie non profit i finansujemy ją z zysku wypracowanego w toku reaizacji procesu kształcenia w ośrodkach szkoeniowych. Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze niepubicznych pacówek oświatowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. BZDZ uzyskało akredytację Kuratorium Oświaty na kursy.. Stowarzyszenie BZDZ jest zarejestrowane w KRS oraz w rejestrze instytucji szkoeniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, posiada akredytację Poskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rejestrację w KSU. Zgodnie ze statutem stowarzyszenie BZDZ ma charakter oświatowy i naukowo-techniczny, oprócz działaności oświatowej w formach szkonych i kursowych. prowadzi również działaność w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji. Systematyczne działania BZDZ na rzecz doskonaenia jakości świadczonych usług edukacyjnych umożiwiły uzyskanie certyfikatu ISO w zakresie kształcenia i doskonaenia zawodowego w systemie kursowym i szkonym: w 2002 r. uzyskaiśmy. ISO , a w 2010 ISO W zakresie kształcenia BZDZ uzyskał wysokie noty, wyrazem tego są posiadane rekomendacje: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Rady Miasta z Bydgoszczy oraz starostów woj. kujawsko-pomorskiego, a także znaczących instytucji niemieckich DVV (Uniwersytety Ludowe) i Internationaer Bund oraz austriackiego Berufsförderunginstitut (Instytut Rozwoju Zatrudnienia). Posiadamy 11 nowoczesnych ośrodków kształcenia, w których kikanaście tysięcy osób rocznie zdobywa nowy zawód ub doskonai kwaifikacje zawodowe na kursach: przyuczających do zawodu, kwaifikacyjnych przygotowujących do egzaminów przed działającymi przy BZDZ: Komisją Kwaifikacyjną Energetyczną powołaną przez Prezesa URE i Komisją Egzaminacyjną Spawaniczą nadzorowaną przez Instytut Spawanictwa. w Giwicach ub przed Komisją Egzaminacyjną UDT, doskonaących w zawodzie, dostosowywanych w zakresie kierunków szkoeń do potrzeb kadr pracowniczych, osób bezrobotnych i rynku pracy, kwaifikacyjnych i podypomowych da nauczyciei i kadry zarządzającej (akredytacja Kuratorium Oświaty, współpraca z uczeniami wyższymi). Posiadamy wieoetnią tradycję w edukacji dorosłych kształcimy zarówno osoby zgłaszające się indywiduanie na szkoenie, jak i skierowane przez pracodawców, reaizujemy także kursy zecone przez urzędy pracy i przedsiębiorstwa. Współpracujemy z innymi Zakładami Doskonaenia Zawodowego zrzeszonymi w Związku ZDZ, instytucjami edukacyjnym i urzędami państwowymi, samorządowymi, z urzędami pracy i pracodawcami regionu oraz partnerami zagranicznymi w zakresie nowych kierunków kształcenia, unowocześniania programów, form i metod kształcenia. Jesteśmy zainteresowani daszym rozwojem współpracy z samorządem gospodarczym i przedsiębiorstwami, m.in. za pośrednictwem Izby Handowo-Przemysłowej, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła oraz wyższych uczeni w regionie. Bierzemy udział w reaizacji projektów dofinansowanych ze środków pubicznych, krajowych i zagranicznych jako beneficjent i podwykonawca. Uczestniczyiśmy w wieu projektach międzynarodowych (Niemcy, Francja, Austria, Włochy Hiszpania). Współpraca zaowocowała w 2004 r. przyjęciem BZDZ do Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia. Zawodowego, zrzeszającego 41 organizacji szkoeniowych. z 21 krajów Europy i świata. W 2007 r. prezes H. Kuchczyński, jako jedyny przedstawicie z Poski, został wybrany na kongresie. w Wiedniu do Zarządu tego Stowarzyszenia. Dzięki współpra- Bydgoski Zakład Doskonaenia Zawodowego 13

16 cy z partnerami zagranicznymi pracownicy BZDZ wyjeżdżai na praktyki do Niemiec, Irandii, Szwecji, Danii, Hiszpanii, Włoch, pozyskując wiedzę w zakresie organizacji w tych krajach kształcenia dorosłych. Dwóch pracowników BZDZ uzyskało stypendium i ukończyło w Niemczech studia podypomowe. z zakresu andragogiki. Nasza oferta Kursy kwaifikacyjne w różnych zawodach energetyczne, spawanicze badania techniczne pojazdów przewóz materiałów niebezpiecznych kierowca wózków jezdniowych operator koparko ładowarek księgowość komputerowa pedagogiczne da instruktorów praktycznej nauki zawodu zarządzanie zasobami udzkimi zarządzanie oświatą doskonaące da nauczyciei kwaifikacyjne pedagogiczne samodziena księgowa-biansista handowiec detaista i hurtownik magazynier (obsługa komputera i kasy fiskanej) kosmetyczka, fryzjerka opiekunka środowiskowa przygotowujące do egzaminów eksternistycznych z zakresu programów nauczania szkół ponadgimnazjanych bhp i inne Szkoły Poiceane szkoły niepubiczne o uprawnieniach szkół pubicznych kierunki kształcenia: technik informatyk technik administracji technik ekonomista technik bhp technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych icea ogónokształcące da dorosłych Miejscowości, w których funkcjonują pacówki oświatowe BZDZ Bydgoszcz, Chojnice, Czersk, Inowrocław, Koronowo, Lipno, Mogino, Nakło, Sępóno Krajeńskie, Żnin Szkoły Bydgoszcz, Chojnice, Nakło, Sępóno Krajeńskie ZDZ in Brief Bydgoszcz Vocationa Education Center (BZDZ) is a arge educationa association operating in the Kuyavian-Pomeranian region. BZDZ is a recognized organisation with a great experience in vocationa education and trainings and in the fied of rising the quaity of educationa services and deveopment of the human resources in the whoe region as we. For its quaity of performed actions BZDZ was certified ISO 9001:2008 standards. BZDZ has aso the accreditations from Regiona Education Office and from PARP (Poish Agency for Enterprise Deveopment). The association operates in the fied of permanent and vocationa education. In its offer one can find various types of schoos and courses that make it possibe for peope to gain new skis and improve their quaifications in more than 150 professions and speciaities. BZDZ aso reaizes projects financed from the EU Structura Funds. It aso acts as a partner in many internationa projects. BZDZ is a member of EVBB an internationa association of training institutions from over 21 European countries. BZDZ is one of the biggest training institutions in region. It has 11 modern branches ocated in the whoe region. BZDZ cooperates aso with other training and educationa institutions, with oca authorities, oca and regiona job offices, with companies and empoyers. In the BZDZ s offer one can find a wide range of different schoos and trainings, such as: Courses Quaificationa trainings for pedagogica personne IT trainings Vocationa trainings (for exampe: motor drive truck operator, weding trainings, constructions trainings) Work safety reguations Dangerous goods transport (ADR) Office and administration trainings Energy-reated trainings Trade and services trainings. Schoos Compementary Technica Secondary Schoos Secondary Schoos Compementary Secondary Schoos Post-Secondary Schoos Vocationa Schoos. 14 Bydgoski Zakład Doskonaenia Zawodowego

17 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gdańsku u. Miszewskiego 12/ Gdańsk te faks e-mai Bernard Arendt Prezes Zarządu Fakty o ZDZ Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gdańsku jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym z 65-etnim doświadczeniem funkcjonowania na rynku usług szkoeniowych Pomorza. Naszą misją jest działaność edukacyjna w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonaenia zawodowego kadr pracowniczych oraz osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Zakres działania ZDZ obejmuje: kształcenie zawodowe dorosłych i młodzieży w formach kursowych i seminaryjnych praktyczne nauczanie zawodu. Najbardziej popuarną formą kształcenia proponowaną przez nas są kursy i seminaria prowadzone z wonego naboru da osób zgłaszających się indywiduanie oraz kursy zecane przez zakłady pracy, instytucje i urzędy, w następujących kategoriach: kursy przyuczające do zawodu kursy kwaifikacyjne przygotowujące do egzaminu na tytuły zawodowe kursy doskonaące kursy da potrzeb i zainteresowań własnych Proponowana przez ZDZ w Gdańsku oferta szkoeniowa jest bardzo różnorodna. Ośrodki Kształcenia Zawodowego organizują kursy w kikuset zawodach i specjanościach, dostosowane do wymogów Unii Europejskiej i krajowego rynku pracy. Ośrodki Kształcenia Zawodowego mają swoje siedziby. w Gdańsku, Gdyni, Ebągu, Maborku i Stargardzie Gdańskim. Zakład od wieu at bierze udział w reaizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych. W ostatnim okresie reaizowane były następujące projekty: Bądź aktywny! Trening pracy skierowany do osób niepełnosprawnych umysłowo, w ramach PO Kapitał Ludzki Wsparcie da pracowników. budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Twoja przyszłość Nasze wsparcie, skierowany do pracowników Stoczni Gdynia S.A.,. w ramach PO Kapitał Ludzki Szkoenie da osób pozostających bez zatrudnienia przygotowujący do pracy w usługach opiekuńczych, w ramach PO Kapitał Ludzki Przy ZDZ w Gdańsku działają Komisje Egzaminacyjne, które potwierdzają zdobyte kwaifikacje zawodowe: Komisja Kwaifikacyjna Energetyczna do stwierdzenia kwaifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz ekspoatacją urządzeń, instaacji i sieci energetycznych Komisja Spawanicza Komisja Egzaminacyjna potwierdzająca kwaifikacje pedagogiczne da instruktorów praktycznej nauki zawodu ZDZ w Gdańsku prowadzi Warsztat Szkoeniowy Stoarski. w Tczewie, który uzupełnia ofertę edukacyjną o ważny. eement nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Pod kierunkiem doświadczonej kadry instruktorskiej uczniowie szkół zawodowych poznają tajniki zawodu stoarza, uczestnicząc w pracach produkcyjnych, w zakresie dostosowanym. do wymogów programu nauczania. Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gdańsku gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Posiada iczne certyfikaty, atesty i zezwoenia potwierdzające spełnianie wymogów niezbędnych do prowadzenia szkoeń i egzaminów, w tym certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie kształcenia kursowego, certyfikat uznania kompetencji jednostek edukacyjnych przyznany przez Centrany Instytut Ochrony Pracy na prowadzenie szkoeń w zakresie bhp, akredytację Kuratorium Oświaty w Gdańsku na prowadzenie kursów pedagogicznych da instruktorów praktycznej nauki zawodu, atest Instytutu Spawanictwa w Giwicach. uprawniający do prowadzenia. kursów spawaniczych oraz inne. Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gdańsku 15

18 Zakład jest nowoczesną i profesjonaną organizacją oświatową, zatrudniającą wysoko wykwaifikowaną kadrę dydaktyczną i posiadającą dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Nasza oferta Kursy kwaifikacyjne: stoarz sprzedawca murarz eektromechanik eektryk maarz / tapeciarz Kursy przyuczające do zawodu: kucharz kener / barman bukieciarstwo / forystyka spawacz kierowca wózków jezdniowych masażysta opiekunka Kursy doskonaące: BHP okresowe społeczny inspektor pracy wdrażanie systemu HACCP magazynier kierowca kat. A i B przewóz towarów niebezpiecznych ADR doradca ADR obsługa kas fiskanych pierwsza pomoc przedekarska Kursy da potrzeb i zainteresowań własnych: aranżacje rośin krój i szycie fotografowanie kosmetyka Seminaria i szkoenia tzw. miękkie: nowoczesny sprzedawca budowanie i kierowanie zespołem komunikacja interpersonana i inne ZDZ in Brief The Vocationa Education Centre in Gdańsk is an educationa as we as scientific and technica association having 65 years of experience on the Pomeranian market of training services. The scope of activity of ZDZ in Gdańsk is as foows: vocationa education for aduts and the youth in a form of courses and seminars vocationa training. The most popuar form of education offered by ZDZ in Gdańsk are courses and seminars for individuas and the foowing courses commissioned by empoyment estabishments, institutions and offices: vocationa courses quaifying courses preparing for taking the skied worker examination quaifying courses aimed at quaification improvement courses reated to individua needs and interests. The training offer of ZDZ in Gdańsk is extremey diversified. Vocationa Education Estabishments organise courses in severa hundred professions and speciaisations that meet the requirements of the European Union and domestic abour market. The seats of Vocationa Education Estabishments are ocated in Gdańsk, Gdynia, Ebąg, Mabork and Stargard Gdański. For years the Centre has been participating in the accompishment of projects subsidised from the European Union and domestic resources. At ZDZ in Gdańsk there are examination commissions which verify professiona quaifications. ZDZ runs a Carpentry Training Workshop in Tczew, which compements the educationa offer with an important educationa eement practica casses and apprenticeship organised for vocationa schoos students. The Vocationa Education Centre in Gdańsk guarantees the highest quaity of service. We have been granted numerous certificates, approvas and permits. The Centre is a state-of-the-art and professiona educationa institution that empoys highy quaified teaching staff and has we-equipped earning faciities. Our offer Courses: carpenter, brickayer, painter/paper hanger chef, waiter/bartender, saesman weder, eectromechanica engineer, industria truck driver, warehouseman masseur, carer work safety reguations organised periodicay, HACCP system impementation category A and B driver dangerous goods transport (ADR), ADR advisor pant arrangement, sewing and cutting sef-presentation and body anguage interpersona communication others. 16 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gdańsku

19 Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gorzowie Wkp. u. Sikorskiego Gorzów Wkp. te faks e-mai Zbigniew Staszak Prezes Zarządu Fakty o ZDZ Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gorzowie Wkp. jest instytucją szkoeniową, która ma swoje korzenie w powołanym w 1951 r. Warsztacie Szkoeniowo-Produkcyjnym w Trzcieu. Od 1993 roku w strukturach WZDZ działa. 10 ośrodków kształcenia zawodowego, 15 pacówek szkonych pubicznych i niepubicznych o uprawnieniach szkół pubicznych, w tym zasadniczych szkół zawodowych, techników, poiceanych studiów zawodowych, kształcących w wieu. atrakcyjnych zawodach, iceów ogónokształcących oraz. 4 warsztaty szkoeniowe. Z racji przygranicznego położenia od at współpracujemy. z instytucjami oświatowymi z Czech, Węgier i Niemiec.. Owocem tej współpracy są iczne przedsięwzięcia: np. konfere-. ncja Perspektywy i możiwości rozwoju zawodowego. w Unii Europejskiej, zorganizowana z ABW Bidungswerk. partnerem z Niemiec, czy Posko-Niemiecka Fabryka Młodzieży. w Słubicach. Naszą ofertę kierujemy do młodzieży, dorosłych, bezrobotnych oraz przedsiębiorców. Jesteśmy aktywnym członkiem Krajowego Systemu Usług da Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) przy Poskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług doradczych o charakterze ogónym i proinnowacyjnym, szkoeniowych i informacyjnych. Członkostwo w KSU jest bezpośrednio związane ze spełnieniem standardów okreśonych przez System Zarządzania Jakością, wymaganych przez normę PN-EN ISO 9001:2009. Nasz Ośrodek Szkoeniowo-Wypoczynkowy w Trzcieu umożiwia naukę i wypoczynek w zorganizowanych formach szkoeniowych. Posiadamy wiee atestów i uprawnień nadanych przez. instytucje centrane i wojewódzkie. W 2004 roku Lubuski Kurator Oświaty przyznał akredytację da prowadzonego przez Zakład kształcenia w zakresie i formach pozaszkonych.. W grudniu 2004 roku WZDZ został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Instytucji Szkoeniowych da województwa. ubuskiego. Od stycznia 2005 roku posiada certyfikat MGiP na prowadzenie agencji zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospoitej Poskiej oraz doradztwa personanego. Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym i gospodarczym regionu. WZDZ jest członkiem Euroregionu Pro Europa. Viadrina, Fundacji Kształcenia Kadr da Gospodarki, Zachodniej. Izby Przemysłowo-Handowej oraz Lubuskiej Organizacji. Pracodawców. Nasza instytucja od at aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i krajowych na reaizację wieu projektów, m.in. w ramach programów: PHARE, INTERREG IIIA, PO. Kapitał Ludzki, ZPORR, Innowacyjna Gospodarka, SPO RZL, Leonardo da Vinci, EWT. W ramach projektów w WZDZ prowadzony jest także Lokany Punkt Konsutacyjny oraz Regionany Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszary działaności Kursy Doskonaące, kwaifikacyjne i przyuczające do zawodu, m.in. z zakresu: pedagogiki administracji informatyki ekonomii. Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gorzowie Wkp. 17

20 finansów zarządzania usług i rzemiosła handu. gastronomii transportu budownictwa energetyki bhp Szkoły Zasadnicze da młodzieży: fryzjer Technika da młodzieży: technik usług fryzjerskich, technik żywności i gospodarstwa domowego Technika uzupełniające da dorosłych: technik usług fryzjerskich Licea ogónokształcące i uzupełniające da dorosłych Poiceane: technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, asystentka stomatoogiczna, technik BHP, technik informatyk Inne Kształcenie podypomowe pieęgniarek i położnych: kursy specjaistyczne, kwaifikacyjne oraz 2-etnie specjaizacje. Miejscowości, w których funkcjonują pacówki oświatowe ZDZ Choszczno, Gorzów Wkp., Kostrzyn nad Odrą, Myśibórz, Międzychód, Międzyrzecz, Słubice, Strzece Krajeńskie, Suęcin, Trzcie. Szkoły Choszczno, Gorzów Wkp., Kostrzyn nad Odrą, Trzcie. ZDZ in Brief The Voivodeship Vocationa Education Centre (WZDZ) in Gorzów Wiekoposki is an educationa institution with 60 years of experience. The Centre speciaises in teaching the youth and aso empoyed and unempoyed aduts intending to gain new professiona quaifications, deveop or re-quaify in order to become active participants of an ever-changing abour market. Thanks to the accompishment of projects subsidised from the European Socia Fund the Centre widened its offer aimed at the disabed and other persons at a disadvantage on the abour market as we as intended for entrepreneurs and persons panning to set up business activity. WZDZ has been granted numerous approvas and authorisations by voivodeship and centra eve institutions, such as an accreditation of the Schoo Superintendent of the Lubuskie Voivodeship for conducting the forms of out-of-schoo education, a certificate granted by the Minister of Labour and Socia Poicy for conducting an empoyment agency within vocationa counseing and job agency. In addition, the Centre is a participant of numerous programs of internationa cooperation. Our offer Courses in the fied of entrepreneurship services (hairdressing, cosmetic, sewing, uphostery) gastronomy and trade work safety reguations construction and construction equipment operation production and operation of meta devices transport administration, accounting information technoogy security of peope and property pedagogy in-service training (post-graduate nursing and midwifery education) tourism weding, power engineering and others Schoos basic vocationa schoos (hairdresser) technica secondary schoos (hairdresser technician, cosmetic technician) post-secondary schoos (denta assistant, IT technician, work safety technician) genera secondary schoos (genera speciaisation, fire fighting speciaisation) 18 Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gorzowie Wkp.

1945-2015 JESTEŚMY Z WAMI OD POKOLEŃ

1945-2015 JESTEŚMY Z WAMI OD POKOLEŃ 1945-2015 JESTEŚMY Z WAMI OD POKOLEŃ O nas Zakład Dsokonalenia Zawodowego w Gdańsku jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo technicznym, z 70-letnim doświadczeniem funkcjonowania na rynku usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Siedziba Zarządu

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Siedziba Zarządu Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Siedziba Zarządu Lokalizacja Lokalizacja ośrodków terenowych Partnerzy Euroregion Pro Europa Viadrina Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku. (PWK OHP w Białymstoku) DZIAŁALNOŚĆ na PODLASIU

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku. (PWK OHP w Białymstoku) DZIAŁALNOŚĆ na PODLASIU Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku (PWK OHP w Białymstoku) DZIAŁALNOŚĆ na PODLASIU ponad 50 lat działalności OHP DATA POWSTANIA OHP: 13. VI. 1958 r. Za główne zadanie OHP

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkoleniowe pracodawców i pracowników - realizacja krok po kroku - warsztat praktyczny.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkoleniowe pracodawców i pracowników - realizacja krok po kroku - warsztat praktyczny. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkoleniowe pracodawców i pracowników - realizacja krok po kroku - warsztat praktyczny. Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Gabriela Albertin Reforma obniżenia wieku obowiązku szkolnego w województwie pomorskim Poradnik MEN KO Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka

Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka ANALIZA OFERTY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWANEJ PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH SPO RZL I REALIZOWANYCH W FORMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2004 Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Y WSPÓŁPRACA. 1997-2000 Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej Warszawa EUROPEN

P R O J E K T Y WSPÓŁPRACA. 1997-2000 Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej Warszawa EUROPEN P R O J E K T Y LP DZIAŁANIE TYTUŁ TERMIN REALIZACJI PARTNERSTWO WARTOŚD OGÓŁEM ZAŁOŻENIA PROJEKTU WSPÓŁPRACA 1. PHARE The Phare Multi-country Programme for Distance Education. (Międzynarodowy Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkół zaocznych.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkół zaocznych. Kto nie podejmuje trudów walki ten ponosi koszty straconych szans *** Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkół zaocznych. Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESSIONAL GRACJAN GRELA. Nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESSIONAL GRACJAN GRELA. Nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESSIONAL GRACJAN GRELA 1 Nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania Nazwa placówki: PROFESSIONAL GRACJAN GRELA Celem działalności placówki

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Poradnictwo zawodowe na stronach www Strony www http://www.doradca-zawodowy.pl Zakres Strona internetowa projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego Poradnictwo w Sieci realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe Miasto Białystok Lucja Orzechowska Centrum Kształcenia Ustawicznego Bożena Barbara Krasnodębska Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych Małgorzata Sutuła KOWEZiU Warszawa, 26-27

Bardziej szczegółowo

Ul. Pocztowa 5 p.200 11-500 GiŜycko Tel. (087) 428 33 94, 566 24 71 http://www.skwp.suwalki.pl

Ul. Pocztowa 5 p.200 11-500 GiŜycko Tel. (087) 428 33 94, 566 24 71 http://www.skwp.suwalki.pl SZKOŁY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE L.p Nazwa instytucji Adres Opis działalności 1. Szkoła Policealna Rachunkowości w GiŜycku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ul. BYCZYŃSKA 9 www.zsgorzow.pl www.facebook.com/zsgorzow

ul. BYCZYŃSKA 9 www.zsgorzow.pl www.facebook.com/zsgorzow ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM ul. BYCZYŃSKA 9 www.zsgorzow.pl www.facebook.com/zsgorzow CEL GŁÓWNY Absolwent Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim będzie: wyposażony w uprawnienia i umiejętności zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie ul. Żołnierska 49 ul. Wyszyńskiego 16 W skład ZSGS wchodzą: Technikum Nr 5 1. kucharz 2. kelner

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RECTUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - RECTUS zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką 1 1. System kształcenia w Polsce System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Włocławek, 10 grudnia 2012 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE

System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE I Wiceprezes Halina Kasznia Koordynator projektów Dagmara Wodnicka Tychy, 18 listopada 2015 Co podlega certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Realizacja praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie

Realizacja praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie Realizacja praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie ZST w Mikołowie - informacje o szkole Liczba oddziałów 34 Liczba nauczycieli 90 Liczba uczniów 802 Typy szkół: - technikum -

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Cel i źródła danych Przedstawienie szczegółowej oferty szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. Możliwości wykorzystania rezultatów projektu CertiVET

Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. Możliwości wykorzystania rezultatów projektu CertiVET Międzynarodowa Konferencja / International Conference, 01.07.2016, Warszawa Certyfikowany Trener kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

STATUT Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli

STATUT Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli Załącznik do Uchwały nr 12/2017/18 Rady Pedagogicznej Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli z dnia 16 listopada 2017 r. STATUT Medyczno - Społecznego Centrum

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Warszawa 2015 r.

Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Warszawa 2015 r. Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego Warszawa 2015 r. 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 Nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie Kształcenie dualne Klasy pod Patronatem Realizowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 840 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 840 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 840 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

"Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy

Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy "Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

liczba nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu Zawód wskazany we wniosku siedziba beneficjenta obszar realizacji projektu (województwo)

liczba nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu Zawód wskazany we wniosku siedziba beneficjenta obszar realizacji projektu (województwo) Beneficjent AGROSALON Alicja Augustyn- Zielińska Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia

Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Jacek Kwiatkowski Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Dobre praktyki współpracy z partnerami rynku pracy Październik 2009 ZDZ Katowice Jesteśmy najstarszą firmą oświaty zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, Rozdział 1 Przepisy wstępne

STATUT. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, Rozdział 1 Przepisy wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały NR 22/2014/2015 Rady Pedagogicznej MSCKZiU w Mielcu z dnia 27 sierpnia 2015r. STATUT Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Adres Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 Telefon

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Adres Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 Telefon Projekt pt; "Podnoszenie kwalifikacji Twoja inwestycja w przyszłość! w ramach Priorytetu VIII Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo