Zakłady Doskonalenia Zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakłady Doskonalenia Zawodowego"

Transkrypt

1 Zakłady Doskonaenia Zawodowego Ogónoposka Sieć Pacówek Oświatowych Informator o usługach oświatowych uczenie szkoły kursy praktyczna nauka zawodu

2 Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym skupiającym 24 Zakłady Doskonaenia Zawodowego, których tradycja sięga nierzadko at dwudziestych ubiegłego wieku. Naszą misją jest kreatywność, otwartość na potrzeby edukacyjne społeczeństwa i gospodarki, ceem przedstawienie oferty edukacyjnej pozwaającej kształcić się przez całe życie. ZDZ razem tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepubicznych pacówek edukacyjnych w kraju. Zachęcamy do biższego zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i warsztatów szkoeniowych, zamieszczoną na koejnych stronach foderu. Z pewnością każdy znajdzie tam coś da siebie. Wydawca: Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego Warszawa, u. Podwae 17 te , faks e-mai Projekt okładki: Rafał Górecki

3 Spis treści Wstęp...3 Oferta oświatowa Zakładów Doskonaenia Zawodowego...4 Briefy on the Union of Vocationa Education Centres...8 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Białymstoku...10 Bydgoski Zakład Doskonaenia Zawodowego...13 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gdańsku...15 Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Gorzowie Wkp...17 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Katowicach...19 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Kiecach...23 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Krakowie...26 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Lubinie...29 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Łomży...32 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Łodzi...33 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Nowym Sączu...35 Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonaenia Zawodowego w Osztynie...36 Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Opou...37 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Płocku...38 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Poznaniu...41 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Przemyśu...44 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Rzeszowie...45 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Słupsku...47 Wojewódzki Zakład Doskonaenia Zawodowego w Szczecinie...49 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Tarnowie...51 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Toruniu...52 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Warszawie...55 Donośąski Zakład Doskonaenia Zawodowego we Wrocławiu...58 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Zieonej Górze...60

4 w w w. z z d z. p

5 Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu informator prezentujący Związek Zakładów. Doskonaenia Zawodowego, który od ponad 60 at prowadzi działaność edukacyjną. na rzecz młodzieży i dorosłych. Tradycja zrzeszonych w nim 24 Zakładów Doskonaenia Zawodowego sięga. nierzadko osiemdziesięciu, a nawet stu at. W czasie naszej działaności przeszkoiiśmy. w formach kursowych ponad 18 miionów osób - kształcąc, dokształcając i doskonaąc zawodowo osoby, których ambicją była samoreaizacja i sprostanie wymogom gospodarki w różnych fazach jej rozwoju. Wiedza oraz kompetencje ogóne. i zawodowe obywatei są bowiem wartościami niepodegającymi koniunkturanym wahaniom warunkowanym przemianami społecznymi i ekonomicznymi. Dają one człowiekowi możiwość eastycznej adaptacji do zmieniającego się rynku pracy, otwierają nowe perspektywy życiowe. i stwarzają warunki do samoreaizacji zawodowej, zapewniając poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Suma waorów. zawodowych obywatei tworzy jednocześnie ważny kapitał, decydujący tak o pozycji i szansach rozwojowych przedsiębiorstw, jak i o rozwoju gospodarczym kraju. Kuczowym czynnikiem warunkującym i rozwój społeczny, i wzrost gospodarczy jest szeroko rozumiana edukacja, obejmująca zarówno zdobywanie wykształcenia w szkołach, jak i kształcenie osób dorosłych, którego potrzeba wynika ze zmian technoogicznych i strukturanych gospodarki oraz rozwoju osobistego obywatei. Ponieważ wiedza urosła do roi istotnego czynnika rozwoju gospodarczego, to w rozumieniu Związku Zakładów. Doskonaenia Zawodowego okres nauki w szkoe jest jedynie zaproszeniem do daszego kształcenia, a nie końcem doświadczeń edukacyjnych. Datego nasza oferta edukacyjna obejmuje kształcenie ogóne i zawodowe w szkołach oraz kształcenie, dokształcanie i doskonaenie zawodowe w formach kursowych, dzięki czemu zapewniamy obywateom możiwość kształcenia się przez całe życie. Działaność tę Związek ZDZ prowadzi poprzez stowarzyszone w nim Zakłady Doskonaenia Zawodowego, będące organami prowadzącymi szkoły wyższe, wszystkie typy szkół okreśone w ustawie o systemie oświaty oraz pacówki dokształcania. i doskonaenia zawodowego, umożiwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwaifikacji zawodowych. Siecią pubicznych i niepubicznych szkół oraz pacówek obejmujemy obszar całej Poski, docierając ze swoją ofertą edukacyjną do wszystkich obywatei. Mobiność edukacyjna Związku ZDZ, wyrażająca się ofertą edukacyjną kształcenia w kikuset. zawodach i specjanościach, to efekt współpracy m.in. z Ministerstwami: Edukacji Narodowej, Pracy i Poityki Społecznej, Zdrowia, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ronictwa i Rozwoju Wsi, z Krajową Izbą Gospodarczą, ae także z urzędami koordynującymi działaność różnych branż i obszarów gospodarki, instytutami naukowymi oraz związkami pracodawców. Naszą dewizą jest jakość usług edukacyjnych, wyrażająca się wieoma certyfikatami, akredytacjami i upoważnieniami. do prowadzenia działaności z upoważnienia ub pod merytorycznym nadzorem jednostki wiodącej. Posiadamy certyfikaty jakości ISO 9001 w zakresie kształcenia w systemie szkonym oraz doskonaenia zawodowego w formach kursowych. Poityka jakości warunkowana jest posiadaniem specjaistycznych pracowni, własnych autorskich programów nauczania, kadry dydaktycznej rekrutującej się z gospodarki oraz eastycznością procesu nauczania dostosowywanego do potrzeb osób korzystających z naszych usług. Nasze zaświadczenia ukończenia kursu, dypomy i świadectwa są iczącym się paszportem przy podejmowaniu pracy. w kraju i za granicą. Więcej szczegółów na temat działaności Związku ZDZ znajdą Państwo na koejnych stronach informatora, prezentujących działaność wszystkich 24 ZDZ. Rekomendując Państwu nasz informator wyrażam przekonanie, że jego ektura pozwoi zobaczyć Zakłady Doskonaenia Zawodowego jako stowarzyszenia, które zakresem swoich usług wpisały się na trwałe w poski system oświaty i zachęci Państwa do współpracy z nami. Andrzej Piłat Prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonaenia Zawodowego

6 Oferta oświatowa Zakładów Doskonaenia Zawodowego Kursy - umieć więcej Najszybszą drogą do uzyskania nowych kwaifikacji zawodowych, ich uaktuanienia ub poszerzenia są kursy najbardziej popuarne formy kształcenia proponowane przez Zakłady. Doskonaenia Zawodowego. W całym kraju sieć ośrodków kształcenia zawodowego prowadzonych przez Zakłady Doskonaenia Zawodowego iczy 250 pacówek. Każdego roku średnio ponad 230 tys. osób uczy się w nich zawodu, doskonai posiadaną wiedzę i umiejętności, uzyskuje różnorodne kompetencje potwierdzone. odpowiednimi zaświadczeniami, certyfikatami ub dypomami. Przyswajanie wiedzy i nabywanie umiejętności ułatwiają pracownie i sae przedmiotowe. Specjaistyczne wyposażenie technodydaktyczne znajduje się m.in. w pacówkach kształcących kierowców przewożących towary niebezpieczne, w bazie służącej kształceniu spawaczy, kadry budowanej, operatorów maszyn i urządzeń. Prowadzenie zajęć powierzamy wysoko wykwaifikowanej. kadrze doświadczonych specjaistów z przedsiębiorstw wiodących na rynku oraz nauczycieom szkół średnich i wyższych. Stosowanie modułowych programów i nowoczesnych metod nauczania pozwaa nam w pełni reaizować proces dydaktyczny stosownie do potrzeb naszych kientów. Bazę do przygotowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej stanowi bank własnych programów nauczania kursowego, zawierający ponad 1200 pozycji stae uzupełnianych i aktuaizowanych odpowiednio do rozwoju techniki i zmian prawno-ekonomicznych.. Programy te, opracowywane przez najepszych specjaistów na. zecenie i pod nadzorem Zarządu Głównego Związku ZDZ ub poszczegónych ZDZ, mają z reguły strukturę modułową,. zapewniającą eastyczność procesu nauczania. Treść, metody i warunki nauczania, w szczegóności kursów na okreśone uprawnienia, uzgadniane są z właściwymi. wiodącymi instytucjami, odpowiedzianymi za dany obszar branżowy. Dotyczy to m.in. przewozu towarów niebezpiecznych, obsługi urządzeń energetycznych, obsługi urządzeń podegających dozorowi technicznemu, szkoenia spawaczy. Szkoenia te prowadzone są zgodnie z obowiązującymi reguacjami prawnymi. Jakość przede wszystkim Troska o zagwarantowanie stabiności poziomu jakości usług oświatowych, gwarantującego zadowoenie kientów. z naszych usług jest jednym z priorytetowych zadań stawianych sobie przez Zakłady Doskonaenia Zawodowego. Dowodem na to są certyfikaty zgodności z normami ISO systemów zapewnienia jakości usług oświatowych. Posiada je większość ZDZ. Nad przebiegiem kursów czuwają wyspecjaizowane. komórki nadzoru wewnętrznego. Potwierdzeniem merytorycznego i metodycznego poziomu oferowanych usług są akredytacje udzieane przez Kuratoria Oświaty, instytuty naukowe oraz urzędy państwowe. Warto też wspomnieć i o tym, że wiee Zakładów Doskonaenia. Zawodowego może pochwaić się posiadaniem różnorakich wyróżnień nadawanych przez niezaeżne organizacje biznesowe, społeczne i in. Jakie kursy? Niezwyke zróżnicowana oferta oświatowa Zakładów Doskonaenia Zawodowego może zaspokoić wszekie oczekiwania potencjanych kientów. Kursy doskonaące kończą się zwyke egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez prezesa ZDZ. Absowenci kursów kwaifikacyjnych, dających uprawnienia do wykonywania okreśonych czynności i zadań zawodowych, mogą przystępować do egzaminów przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez Izbę Rzemieśniczą ub inne instytucje reguujące kształcenie w danym zawodzie. Uzyskane dypomy i certyfikaty potwierdzające wysoki poziom wiedzy i umiejętności absowentów kursów są cenione w kraju i za granicą. Dotyczy to np.: uprawnień spawaczy uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych uprawnień energetycznych Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych uprawnień do obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń podegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego uprawnień w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu osób ub rzeczy uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń podegających. Instytutowi Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skanego. Da ułatwienia naszym kientom wejścia na ogónoeuropejski rynek pracy oferujemy kursy z wieu dziedzin, monitorowane. przez znaną międzynarodową spółkę TÜV SÜD Poska. Ich. absowenci otrzymują certyfikaty w językach obcych, sygnowane przez przedstawiciea tej powszechnie rozpoznawanej firmy. Czego można się nauczyć? Zakłady Doskonaenia Zawodowego organizują kursy. w kikuset zawodach i specjanościach. Nie sposób wymienić tu wszystkich, jakie znajdują się w ofercie ZDZ, innej w każdym Zakładzie, gdyż wynikającej z uwarunkowań specyfiki gospodarki regionu, na terenie którego działa. Poza stałą ofer- ZZDZ - Informator o Usługach Oświatowych

7 tą kursów, dzięki modułowej strukturze programów, możiwe jest zorganizowane da okreśonej grupy zainteresowanych szkoenia dostosowanego pod wzgędem tematyki, poziomu, miejsca i czasu przeprowadzenia do wymagań odbiorców. Jak do nas trafić? Funkcjonowanie w sieci ZDZ łącznie 250 pacówek dokształcania i doskonaenia zawodowego sprawia, że są one zawsze. bisko swoich kientów. Każdy z Zakładów Doskonaenia. Zawodowego prezentuje swój profi edukacyjny w daszej części informatora. Każdy, kto chce zdobyć, uzupełnić ub doskonaić swoją wiedzę i umiejętności, może zgłosić się. do jednego z ośrodków kształcenia zawodowego (teefonicznie, e-maiem ub osobiście), aby wybrać z naszej oferty propozycję najbardziej odpowiednią do swoich potrzeb. W tym przypadku uczestnik najczęściej sam opłaca koszty uczestnictwa w kursie. Wieu pracodawców w trosce o rozwój kadry zarządzającej. i personeu pokrywa koszty przeszkoenia pracowników. Część takich przedsięwzięć, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywa się na niezwyke korzystnych warunkach finansowych. Zakłady Doskonaenia Zawodowego akredytowane w Krajowym Systemie Usług da Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferują również kursy podnoszące kwaifikacje kadr. tej kategorii firm. Da tych, którym trudniej Specjaną ofertę przygotowujemy da środowisk zagrożonych bezrobociem, współpracując w tym ceu z urzędami. państwowymi, resortami i administracją okaną. We współpracy z urzędami pracy uruchamiane są, przygotowywane z myśą o bezrobotnych, cyke seminariów służące orientacji zawodowej, uczeniu aktywnych postaw w poszukiwaniu pracy, a przede wszystkim kursy dające nowe, poszukiwane umiejętności zawodowe. Udział w kursach przeznaczonych da bezrobotnych i osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy, zecanych przez urzędy pracy w ramach programów resortowych i unijnych, jest bezpłatny. W naszej ofercie znajdują się także kursy odpowiadające predyspozycjom i możiwościom osób niepełnosprawnych,. a w większości obiektów szkoeniowych usunięto bariery. architektoniczne. Jak i kiedy? Wiee osób pragnących podjąć u nas kształcenie nie chciałoby, aby nauka koidowała z ich obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi. Datego. w szczegóności osobom pracującym proponujemy naukę w godzinach popołudniowych i w weekendy.. Stosujemy też formy zaoczne, w których podstawę kształcenia stanowią materiały dostarczane słuchaczom. Naukę własną uzupełniają tu konsutacje, odbywane w czasie dogodnym da uczestników. Przybywa też szkoeń e-earningowych reaizowanych przez Internet. Ta nowoczesna, interaktywna technika pozwaa uczestnikowi na w pełni swobodne pod wzgędem czasu i miejsca korzystanie z usług szkoeniowych. Z reguły w obiektach szkoeniowych do dyspozycji naszych kientów znajdują się bufety, stołówki, pomieszczenia rekreacyjne. Informacje o aktuanej ofercie zainteresowani znajdą na stronach internetowych, prowadzonych przez wszystkie Zakłady Doskonaenia Zawodowego. Pragnącym zasięgnąć dokładniejszej informacji o oferowanych kursach służą specjane, wydzieone stanowiska informacyjne. Da osób korzystających z usług edukacyjnych w formach pozaszkonych ZDZ prowadzą także doradztwo zawodowe. Wysoki poziom świadczonych usług, życziwa atmosfera,. gotowość pomocy, wyczerpująca informacja to gwarancja satysfakcji kientów Zakładów Doskonaenia Zawodowego. Szkoły i uczenie Zakłady Doskonaenia Zawodowego oferują kształcenie. w systemie szkonym już od ponad 50 at, a więc najdłużej ze wszystkich podmiotów niepaństwowych. Przez pierwsze dziesięcioecia były to zasadnicze szkoły zawodowe. Od przemian. społeczno-gospodarczych początku at 90. rozpoczął się. ZZDZ - Informator o Usługach Oświatowych

8 prowadzenie tych typów szkół, które cieszą się zainteresowaniem młodzieży i dorosłych, a na ich absowentów jest zapotrzebowanie na rynku pracy możiwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwaifikacji w formach kursowych, które gwarantują absowentom większą mobiność na rynku pracy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy Wiee szkół ZDZ reaizuje projekty w ramach różnych programów unijnych, dzięki którym uczniowie wyjeżdżają na praktyki w krajach UE oraz reaizują przedsięwzięcia pozwaające doskonaić znajomość języków obcych. Co nas wyróżnia? szybki, trwający do dziś, rozwój szkół kształcących w zawodzie i ogónokształcących kształcących zarówno młodzież, jak i dorosłych. Sieć szkół prowadzonych przez ZDZ obejmuje wszystkie typy szkół przewidziane Ustawą o systemie oświaty. Większość szkół, da których organem prowadzącym są. Zakłady Doskonaenia Zawodowego, posiada status szkół pubicznych ub szkół niepubicznych z uprawnieniami szkół pubicznych. W zawodach o szczegónym znaczeniu rynkowym, które nie są ujęte w kasyfikacji zawodów szkonictwa zawodowego, szkoły prowadzone są jako niepubiczne. ZDZ są także organami założycieskimi da czterech szkół wyższych: w Katowicach, Warszawie, Lesznie i Żarach. Kim można zostać? Szkoły ZDZ oferują możiwość zdobycia wykształcenia ogónego i zawodowego. W zasadniczych szkołach zawodowych największym zainteresowaniem cieszą się zawody z branży usługowej, gastronomicznej i budowanej, takie jak: fryzjer, kucharz, śusarz, mechanik samochodowy. W poiceanych szkołach zawodowych, zajmujących drugie miejsce pod wzgędem iczby uczniów, dominuje kształcenie techników bhp, techników usług kosmetycznych oraz. fryzjerskich, techników administracji, techników informatyków.. Dużym zainteresowaniem cieszą się również inne kierunki, np. ratownik medyczny, technik farmaceuta, technik masażysta, technik hotearstwa i obsługi ruchu turystycznego oraz geodeta. Wśród szkół przygotowujących do zawodu największym zainteresowaniem cieszy się nauka w technikach, w szczegóności w takich kierunkach, jak: technik usług fryzjerskich, technik. informatyk, technik organizacji usług gastronomicznych, technik ogistyk, kucharz, technik budownictwa, technik hotearstwa. Poityka jakości Dziś, gdy na rynku edukacyjnym funkcjonuje tak wiee podmiotów edukacyjnych, Zakłady Doskonaenia Zawodowego identyfikowane są przede wszystkim z soidnością, wynikającą z iczącego wiee dziesięcioeci doświadczenia w prowadzeniu szkół. Jest ono nośnikiem jakości oferowanych usług oświatowych, potwierdzonej przez niezaeżne pacówki certyfikujące i akredytacyjne. ZDZ posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością, zgodny z normami ISO 9000, akredytacje jednostek branżowych da różnych obszarów działaności, wieokrotnie uzyskiwały nagrody i wyróżnienia za projakościową poitykę edukacyjną. Kadra O atrakcyjności rynkowej szkoły decyduje nie tyko prowadzony kierunek kształcenia, ae i to, w jakich warunkach ona funkcjonuje oraz kto i jak w niej uczy. W szkołach ZDZ zatrudnieni są nauczyciee posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Dbamy o to, aby nauczyciee prowadzący zajęcia z przedmiotów zawodowych posiadai doświadczenie praktyczne w odpowiedniej dziedzinie. Niezmiennie wysoki poziom nauczania i opieki Naszą dewizą, wynikającą z wieu at praktyki edukacyjnej, jest: ZZDZ - Informator o Usługach Oświatowych

9 wychowawczej zapewniamy dzięki wewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu. Zarówno Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego, jak i poszczegóne ZDZ prowadzą doskonaenie zawodowe kadry dydaktycznej, m.in. w formie kursów i staży zagranicznych.. Dzięki tym działaniom zapewniamy uwzgędnianie w treści. nauczania postępu technoogicznego i rozwoju myśi. ekonomicznej oraz stosowanie nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych. Praktyka Szkoły ZDZ tradycyjnie doceniane są za znaczenie, jakie przykładają do nabywania przez uczniów praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych. Służą temu praktyki, organizowane w renomowanych przedsiębiorstwach danej branży, a w wieu ZDZ także we własnych pracowniach. i warsztatach szkoeniowo-produkcyjnych. W części ZDZ praktyczna nauka zawodu odbywa się we własnych warsztatach produkcyjno-szkoeniowych, zapewniając w ten sposób. pełną integrację pracy i nauki młodocianych pracowników oraz miejsca odbywania praktyk da uczniów szkół zawodowych różnych poziomów. Coraz częściej młodzież z naszych szkół może odbywać praktyki za granicą, co dodatkowo poszerza jej wiedzę i umiejętności oraz zwiększa szanse zatrudnienia. Baza Szkoły Zakładów Doskonaenia Zawodowego mieszczą się najczęściej we własnej bazie dydaktycznej. Dysponują one specjaistycznymi pracowniami przedmiotowymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt technodydaktyczny, a także bogatym zapeczem socjanym. Świadectwa, dypomy Ukończenie szkoły ZDZ posiadającej status szkoły pubicznej oznacza, że szkoła zapewnia reaizację ustaanej przez resort edukacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie i umożiwia po zdaniu odpowiednich egzaminów. uzyskanie świadectw i dypomów uznawanych przez państwo.. Otwiera to drogę nie tyko do kariery zawodowej, ae i do kontynuowania nauki w szkoe programowo wyższej. Absowenci niepubicznych szkół ZDZ uzyskują natomiast poszukiwane, często unikatowe umiejętności i kompetencje, uznawane i pożądane przez pracodawców. i konkursach zawodowych. Obok tego organizowane są także konkursy iterackie i warsztaty teatrane, koła turystyczno-. krajoznawcze, zoty i turnieje sportowe, prace na rzecz domów. dziecka, nieodpłatne usługi da emerytów. Da zniweowania zaniedbań edukacyjnych oraz przeciwdziałania szerzeniu się patoogii wśród młodzieży, w razie potrzeby organizowane są dodatkowe ekcje wychowawcze ub spotkania z psychoogami i służbami odpowiedzianymi za bezpieczeństwo społeczne. Szkoły ściśe współpracują z rodzicami, korzystają z fachowej pomocy psychoogów, z poradni psychoogiczno-wychowawczych, ekarzy. Kto za to płaci? Formy organizacyjne naszych szkół dostosowane są w pełni. do wymogów wonego rynku oświatowego. Można więc. w systemie Zakładów Doskonaenia Zawodowego zdobywać całkowicie nieodpłatnie wykształcenie w szkoe pubicznej abo w jednej ze szkół niepubicznych z uprawnieniami szkoły pubicznej, finansowanych z budżetu i z czesnego opłacanego przez rodziców, wreszcie można wybrać jedną ze szkół niepubicznych, finansowanych w całości z czesnego. Da osób szczegónie zainteresowanych nauką w ZDZ,. a dysponujących ograniczonymi środkami finansowymi,. stosujemy szereg ug i umorzeń. Co poza nauką? Szkoły ZDZ dbają o integrację działań edukacyjnych i wychowawczych, służącą rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów. Rozwojowi zainteresowań i inspiracji do poszerzania wiedzy ogónej i zawodowej służy udział w oimpiadach. ZZDZ - Informator o Usługach Oświatowych

10 ZZDZ in Brief (Union of Vocationa Education Centres) The Union The Union of Vocationa Education Centres (ZZDZ Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego) is an educationa. association acting under the Association Act as an union of associations. Both the Union and the Vocationa Education Centres (ZDZ), vountariy associated within it, are non-governmenta organizations having a ega personaity and not oriented at bringing profits to their members. into account the atest trends in technoogica and economic deveopment. Quaity is the matter of a considerabe importance for us, which is refected in our attempts to obtain. certificates of compiance with ISO 9000 standards or in common certificates issuing with German TÜV-Süd. The courses are conducted in we-equipped offices, aboratories, ecture. theatres, as we as in practice firms and workshops.. Educationa premises are ocated mainy in buidings owned by the ZDZ s. Courses On the one hand, a wide variety of courses, seminars, and workshops serve the purpose of education and professiona deveopment in many new areas, such as: IT, business, management, marketing, bookkeeping, banking or tourism.. On the other hand, we provide training in a number of traditiona, but sti demanded professions and skis, ike e.g.. hairdressing, beauty care, weding, transportation of. hazardous materias and many others. The structure of teaching curricua is usuay a moduar one and certain courses end with examinations aowing their participants to obtain officia certificates or dipomas recognized both in Poand. and abroad. An increasing number of our courses (e.g. The Union has existed since 1946, but traditions of severa member organizations go as far back as the 19 th century. For its members, the Union pays the roe of a co-ordinating and inspiring body and it represents their interests to the centra authorities and State administration. Services provided by the Union to its Centres incude, inter aia: deveopment of teaching curricua, internationa reations, project impementation under the European Union. programmes, as we as guidance and training for ZDZ. empoyees. Vocationa Education Centres Currenty, the ZZDZ unites 24 Vocationa Education Centres (ZDZ) covering the whoe territory of Poand with their own network of vocationa education estabishments, schoos and training workshops. Our educationa offer is characterized by a strong emphasis on practica aspects of teaching, satisfying the abour market needs and meeting the expectations of students, taking ZZDZ in Brief

11 become a egitimate EU member, we gather voume of experiences with the projects funding by the European Socia Fund.. We woud ike to seize the new opportunities to impement EU projects in cooperation with our foreign partners, e.g. within the framework of Life Long Learning programs and others. We enter aso cooperation with educationa estabishments from non-member states. ZZDZ in numbers for the unempoyed, inhabitants of rura areas or for sma and medium enterprises) get subsidized from domestic and. foreign pubic funds, incuding the EU ones. Schoos The schoos managed by ZDZ enabe both the young and the adut to reach a basic vocationa, technica or post-secondary education eve. Students of some of those estabishments may obtain State dipomas and certificates, and a our schoos make it possibe for them to earn professions which are very much demanded on the market. It means that they offer educationa opportunities in the state-ofthe-art discipines such as: IT, economics and management, services, environmenta protection, etc. We aso pay very much attention to practica training. In order to attain that objective, we ensure work pacements in certain seected Poish and, which is getting more and more common,. foreign enterprises. It is possibe to choose one of the reguar, evening or distant earning modes. At the top of our ist of educationa centres there are 4 higher education institutions estabished by the ZDZ: Siesian Schoo of Management in Katowice, Academy of Cosmetics and Heath Care in Warsaw, Higher Schoo of Humanities in Leszno and Luzycka Higher Schoo of Humanities in Zary. 24 Vocationa Education Centres (ZDZ) 4 higher education institutions (more than 6000 students each year) 488 various types of schoos (about students each year) 48 training workshops 349 speciaist aboratories 283 vocationa training estabishments (more than course participants each year) 1230 own course teaching curricua Pease, contact us at: ZZDZ u. Podwae 17 PL Warsaw, Poand te. (+48) (EN) fax (+48) Internationa Owing to our internationa reations, which have become particuary cose since mid-eighties, we are constanty. increasing the quaity of our services and updating the teaching curricua and techniques. That is why the ZDZ were abe to get outstandingy we prepared to the accession of Poand to the European Union. Since Poand has aready. ZZDZ in Brief

12 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Białymstoku u. Pogodna 63/ Białystok te faks e-mai Zdzisław Wiczko Prezes Zarządu Fakty o ZDZ Zakład Doskonaenia Zawodowego to stowarzyszenie. o charakterze edukacyjnym, prowadzące działaność od 4 ipca 1945 roku. Posiadamy wieoetnie doświadczenie i tradycję w branży edukacyjno-szkoeniowej w północno-wschodniej Posce; jesteśmy niekwestionowanym iderem w swoim regionie. Naszą misją jest kształcenie zawodowe osób dorosłych zarówno pracujących, jak i bezrobotnych oraz młodzieży. w specjanościach najbardziej pożądanych na regionanym rynku pracy. Kształcimy również kadrę nauczycieską. w Centrach Doskonaenia Nauczyciei. Jako pierwsza instytucja szkoeniowa w regionie w 2003 roku. otrzymaiśmy Certyfikat Systemu Jakości zgodny z normą. PN-EN ISO 9001:2001 oraz międzynarodowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakości IQNet, co dodatkowo podnosi prestiż. firmy i promuje ją na arenie krajowej i międzynarodowej.. ZDZ w Białymstoku naeży do systemu Krajowego Systemu Usług da MSP w zakresie usług szkoeniowych (KSU). Posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością stawia naszą firmę oraz świadczone przez nią usługi edukacyjno-szkoeniowe na najwyższym poziomie. Ośrodki Posiadamy 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego znajdujących się na terenie województwa podaskiego w Augustowie, Białymstoku, Biesku Podaskim, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Zambrowie oraz części warmińsko-mazurskiego w Ełku, Giżycku, Gołdapi, Oecku, Piszu, Węgorzewie. Przy Ośrodkach funkcjonują szkoły niepubiczne o uprawnieniach szkół pubicznych (gimnazjum, icea, technika oraz szkoły poiceane). Nasi uczniowie i kursanci zdobywają wiedzę. w nowoczesnych, profesjonanie wyposażonych pracowniach i mutimedianych saach wykładowych. Prowadzimy Centrum Egzaminacyjne i 8 aboratoriów ECDL. Przy Zakładzie działa. również Oddziałowa Komisja Spawanicza oraz Komisja. Kwaifikacyjna Energetyczna. Obszary działaności Doskonaenie oferty usług edukacyjnych oraz bazy dydaktycznej stanowi podstawowy priorytet w działaności naszego Zakładu. Anaizujemy potrzeby kientów instytucjonanych oraz indywiduanych starając się dostosować ofertę usług edukacyjnych do ich oczekiwań. Posiadając komfort eastyczności i niezaeżności w reaizacji procesów nauczania dzięki własnej, stae modernizowanej i doposażonej bazie dydaktycznej, z łatwością dostosowujemy się do jakościowych. i technoogicznych potrzeb rynku oraz wymagań egisacyjnych nakładanych na różne grupy zawodowe i społeczne. w zakresie szkoeń. Jako pozarządowa organizacja oświatowa prowadzimy szkoenia zarówno da kientów indywiduanych, jak też na. zecenie przedsiębiorstw i instytucji. Rocznie reaizujemy średnio 700 szkoeń, w których uczestniczy około 13 tys. osób,. a w prowadzonych przez Zakład szkołach kształci się 2,5 tys. uczniów i słuchaczy. 10 Zakład Doskonaenia Zawodowego w Białymstoku

13 Nasza oferta Seminaria i konferencje wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne) konferencje (tematyczne, promocyjne) seminaria (warsztatowe, tematyczne) Kursy usługowe (m.in.: fryzjerstwa, wizażu, krawieckie) budowane (m.in.: murarz, bacharz, maarz, kosztorysowanie) komputerowe (m.in.: Microsoft Office, grafika komputerowa, AutoCad) spawanicze z zakresu obsługi i ekspoatacji urządzeń technicznych. (m.in. obsługa dźwigów towarowych i osobowych) komunikacyjne (m.in. prawo jazdy kat. A i B, metodyczno dydaktyczne da instruktorów nauki jazdy) z zakresu bezpieczeństwa (m.in.: szkoenia BHP, szkoenia służb ochrony imprez masowych, ratownictwo drogowe) z branży garmażeryjno-spożywczej (m.in.: rzeźnik, kucharz, cukiernik) da kadr administracyjno-biurowych i ekonomiczno-finansowych (m.in. mała przedsiębiorczość, sekretarka, księgowość, doradca podatkowy) zawodowe w różnych branżach (m.in.: magazynier, ogrodnik, przedstawicie handowy) branżowe kursy językowe da potrzeb i zainteresowań własnych (m.in.: hafciarstwo, kursy przygotowawcze do egzaminów maturanych) Szczegónie poecamy organizację szkoeń dedykowanych konkretnym kientom, ze specjanie dopasowanym programem nauczania do pożądanych umiejętności bądź kwaifikacji oraz aktywnymi metodami przekazywania wiedzy. Szkoenia te charakteryzują się małymi grupami, nastawieniem na konkretny ce osiągany w krótkim czasie. Profesjonane podejście i doświadczenie pozwaa nam reaizować te zecenia w sposób umożiwiający osiągnięcie pełnej satysfakcji uczestników. i zeceniodawców. Szkoły Oferta edukacyjna w formach szkonych jest różnorodna. i kierowana do różnych grup kientów, zarówno do młodzieży,. jak i do dorosłych. Nasze szkoły zokaizowane są na terenie dwóch województw: podaskiego 22 szkoły oraz warmińsko-mazurskiego 15 szkół. Są to różnorodne typy szkół ponadgimnazjanych: zasadnicze szkoły zawodowe, icea ogónokształcące, uzupełniające icea ogónokształcące, icea profiowane, technika, technika uzupełniające oraz szkoły poiceane.. W Piszu od roku szkonego 2011/12 uruchomiiśmy również gimnazjum niepubiczne. W szkołach zawodowych kształcimy w 13 różnych kierunkach: fryzjer, technik administracji, technik bhp, technik ekonomista, technik eektryk, technik informatyk, technik masażysta, technik mechanik, technik obsługi turystycznej, technik prac biurowych, technik technoogii żywności, technik usług fryzjerskich oraz technik usług kosmetycznych. Każdego roku oferta edukacyjna szkół jest modyfikowana. w zaeżności od potrzeb okanego środowiska. Powstają nowe. typy szkół ub nowe kierunki kształcenia w szkołach w danych miejscowościach, np. (od września 2010 r.) LO da młodzieży w Zambrowie, czy technik usług fryzjerskich w istniejącym technikum w Giżycku. Projekty Aktywnie i profesjonanie reaizujemy prospołeczne projekty skierowane do różnych grup społeczeństwa, m.in. do osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Ceem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów udzkich, głównie promocja zatrudnienia i aktywizacja Zakład Doskonaenia Zawodowego w Białymstoku 11

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju

Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju Instytut Badań Strukturalnych 2010 Raport końcowy Projekt finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Jacek Klich Jacek Klich Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Autorzy: Kamila Hernik Marek Solon-Lipiński

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie Roman Z. Morawski Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne i redakcja techniczna Zofia Kosińska Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu 252 JAN DZIERGA Mgr Jan Dzierga Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu WPROWADZENIE Zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym zachodzące

Bardziej szczegółowo