I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM"

Transkrypt

1 I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją obiektów i przyległych do nich terenów, w tym: a) prowadzenie dokumentacji prawnej oraz ewidencji obiektów i gruntów Uczelni, b) przygotowywanie umów i innych dokumentów w zakresie nabywania, zbywania, wynajmu i dzierżawy nieruchomości. c) zakładanie, prowadzenie oraz nadzór nad terminowym i właściwym dokonywaniem odpowiednich wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych. d) utrzymanie porządku, czystości i estetyki wszystkich obiektów oraz terenów do nich przyległych, e) organizowanie i nadzorowanie oraz realizowanie całości prac prowadzonych w administrowanych budynkach wraz z terenami przyległymi (ulice, chodniki, place, trawniki itp.), f) zlecanie oraz nadzór nad przebiegiem, napraw, konserwacji, usług (w tym awaryjnych) niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Uczelni, g) ochrona i prawidłowe zabezpieczenie mienia Uczelni, w tym zabezpieczenie pracy portierni i organizowanie wszelkich prac gospodarczych, h) zabezpieczanie wyposażenia sal na realizację zajęć dydaktycznych. i) sporządzanie analiz kosztów i efektów prowadzonych działalności, ustalanie niezbędnych normatywów, harmonogramów, kalkulacji, j) dokonywanie bieżących i okresowych analiz zużycia odzieży roboczej oraz środków czystości i wody mineralnej w obiektach Collegium Medicum, prowadzenie ewidencji ich przychodu i rozchodu, k) zlecanie wycinek drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenach Uczelni, l) powiadamianie Działu Finansowego CM o rzeczywistej ilości powierzchni, od której Uczelnia odprowadza podatek od nieruchomości, 2) przygotowywanie umów związanych z eksploatacją obiektów z tytułu odpłatnego najmu garaży i lokali użytkowych, dokonywanie stosownych rozliczeń z najemcami oraz nadzór nad prawidłową realizacją umów, 3) przygotowywanie umów związanych udostępnianiem oddziałów klinicznych na zajęcia dydaktyczne w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 4) prowadzenie spraw związanych z wynajmem sal, w tym dokonywanie stosownych rozliczeń, 5) przygotowywanie obiektów i pomieszczeń Uczelni do świąt, na potrzeby rekrutacji, egzaminów, konferencji itp., 6) współorganizowanie i nadzorowanie imprez studenckich w tym Juwenaliów, 7) prowadzenie spraw związanych z rezerwacją obiektów sportowych na zajęcia dydaktyczne, egzaminy wstępne, turnieje sportowe, w tym sporządzanie dokumentacji i rozliczeń kosztów wynajmu ww. obiektów, 8) prowadzenie spraw związanych z organizacją obozów sportowych i rekreacyjnych dla studentów, 9) rozliczanie central telefonicznych, w tym analiza kosztów połączeń telefonicznych zrealizowanych przez poszczególne jednostki oraz sporządzanie wykazu prywatnych połączeń telefonicznych wykonanych z telefonów służbowych w danym miesiącu przez pracowników Uczelni, 10) obsługa central telefonicznych oraz konserwacja i naprawa sprzętu telefonicznego, alarmowego i ppoż.,

2 11) organizacja pracy oraz rozliczanie myjni samochodowej, w tym prowadzenie kasy fiskalnej i rozliczeń finansowych z kwesturą CM, 12) wydawanie i ewidencja przepustek na wjazd samochodów na parking przy ul. Jagiellońskiej 13-15, 13) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym zużytymi materiałami eksploatacyjnymi, 14) zakup biletów MZK, w tym biletów miesięcznych oraz prowadzenie w tym zakresie rejestrów ewidencji przychodu i rozchodu, 15) dokonywanie drobnych zakupów związanych z funkcjonowaniem Uczelni, 16) zamieszczanie ogłoszeń, komunikatów i reklam w prasie oraz na portalu internetowym, 17) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia oraz budynków Collegium Medicum w zakresie odpowiedzialności cywilnej, od ognia i zdarzeń losowych oraz od kradzieży, 18) rozliczanie opłat za obiady abonamentowe dla pracowników Uczelni, 19) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem tóg i łańcuchów dziekańskich oraz gospodarowanie togami studenckimi, 20) zlecanie usług: a) w zakresie obsługi cateringowej zjazdów, konferencji i uroczystości akademickich, b) pralniczych, c) krawieckich, d) deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych, e) wykonania pieczątek służbowych i pieczęci urzędowych, a także prowadzenie ich ewidencji oraz dokonywanie czynności związanych z likwidacją, f) instalowania, napraw i czyszczenia żaluzji i rolet, g) zamawiania druków ścisłego zarachowania oraz oprawy dokumentów Uczelni, h) wykonania tablic informacyjnych oraz znaków drogowych na potrzeby Collegium Medicum, i) odśnieżania dachów, czyszczenia rynien i rur spustowych na obiektach Collegium Medicum, j) w zakresie przewozu zwłok dla potrzeb naukowych Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej oraz organizowanie uroczystości pogrzebowych donatorów. Dział Dydaktyki CM 1) obsługa administracyjna spraw realizowanych w Collegium Medicum, związanych z działalnością prorektora ds. studenckich, 2) koordynowanie: a) spraw związanych z pomocą materialną dla studentów Collegium Medicum, b) praktyk studenckich, w tym dla studentów z zagranicy, w szczególności w zakresie zawierania umów z zakładami pracy, c) pracy dziekanatów w zakresie programów, planów nauczania, organizacji toku studiów, a także prowadzenia albumu studentów, 3) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów, 4) nadzór nad wydatkami organizacji studenckich w zakresie funduszu przyznanego przez Uczelnię, 5) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad całością spraw związanych z naborem kandydatów na wszystkie kierunki studiów w Collegium Medicum, 6) współpraca z Działem Promocji i Informacji UMK w zakresie udzielania informacji rekrutacyjnych dla kandydatów na studia, udziału w targach edukacyjnych, organizowania Drzwi Otwartych w Collegium Medicum 7) merytoryczny nadzór nad treścią materiałów promocyjnych związanych z rekrutacją na studia, w tym nad ulotkami rekrutacyjnymi,

3 8) przygotowywanie informacji: a) dotyczących liczby godzin zajęć dydaktycznych niezbędnych do opracowania rozdziału środków finansowych działalności dydaktycznej przez poszczególne wydziały Collegium Medicum, b) do preliminarzy budżetowych w zakresie planowanej wysokości wypłat wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne ze studentami Collegium Medicum z osobowego funduszu płac i bezosobowego funduszu płac, c) niezbędnych do dokonywania rocznej analizy stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w zakresie wykonywania liczby godzin zajęć w danym roku akademickim, d) niezbędnych do planowania liczby etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum w danym roku akademickim, w zakresie planowanej liczby godzin zajęć dydaktycznych i obowiązkowego wymiaru godzin ponadwymiarowych, 9) sporządzanie wykazów liczby godzin zajęć dydaktycznych niezbędnych przy zatrudnianiu lub przedłużaniu zatrudnienia nauczycieli akademickich w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum, 10) prowadzenie bieżącego rejestru nauczycieli akademickich, 11) rozliczanie obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich i godzin ponadwymiarowych, 12) sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło w zakresie obsługi procesu dydaktycznego oraz prowadzenie rejestru zawartych umów, 13) prowadzenie rejestru wypłat z bezosobowego funduszu płac za prowadzenie zajęć dydaktycznych, 14) przygotowywanie list wypłat za zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich i dla osób spoza Uczelni, 15) obsługa administracyjna grantów dydaktycznych w Collegium Medicum, 16) prowadzenie w Collegium Medicum rezerwacji sal wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych dla zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych dla studentów Uczelni oraz dla podmiotów spoza Uczelni, a także sporządzanie raportów w tym zakresie, 17) rozliczanie umów zawartych ze szpitalami w zakresie udostępnienia oddziałów klinicznych na zajęcia dydaktyczne w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 18) prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania (dyplomów, legitymacji studenckich i uczestników studiów doktoranckich), 19) sporządzanie zbiorczej statystyki w zakresie toku studiów, pomocy materialnej dla studentów, rekrutacji oraz w innych sprawach z zakresu działania Działu. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM 1) obsługa administracyjna biura Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w Collegium Medicum, 2) przygotowywanie wniosków o dotacje na badania naukowe i inwestycje służące potrzebom badań naukowych jednostek Collegium Medicum oraz nadzór nad procesem ich realizacji pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, 3) sprawozdawczość z działalności naukowo-badawczej pracowników oraz jednostek Collegium Medicum dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS-u, jednostek UMK oraz władz Collegium Medicum, 4) przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o formach i zasadach finansowania działalności naukowo-badawczej ze środków budżetowych oraz przepisów i regulaminów dotyczących możliwości udziału w konkursach i korzystania z funduszy instytucji naukowych na działalność naukowo-badawczą, stypendia, itp., 5) pomoc pracownikom Collegium Medicum w przygotowaniu poprawnych wniosków

4 o finansowanie działalności naukowo-badawczej, umów oraz raportów rocznych i końcowych (dot. projektów badawczych zewnętrznych i grantów wewnątrzuczelnianych), zgodnie z rygorami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przepisami wewnętrznymi, 6) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów o granty UMK dla pracowników Collegium Medicum, 7) przygotowywanie propozycji rozdziału środków finansowych przyznanych Collegium Medicum na działalność naukową w ramach badań własnych, 8) pomoc dysponentom (tj. kierownikom projektów, kierownikom jednostek, prorektorowi) w prawidłowym wydatkowaniu środków finansowych przyznanych na działalność naukową w Collegium Medicum, 9) zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących aktywności naukowej jednostek Collegium Medicum na potrzeby władz uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji, 10) obsługa administracyjna krajowych wyjazdów służbowych nauczycieli akademickich Collegium Medicum w ramach badań naukowych oraz zagranicznych wyjazdów pracowników i studentów Collegium Medicum, 11) obsługa administracyjna stypendiów doktorskich i habilitacyjnych pracowników naukowych Collegium Medicum, 12) przygotowywanie rankingów jednostek Collegium Medicum na podstawie aktywności naukowej zatrudnionych w nich pracowników, 13) przygotowywanie wniosków o nagrody (Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych) za osiągnięcia naukowe i stypendia dla pracowników naukowych Collegium Medicum, 14) obsługa administracyjna konkursów o nagrody Rektora UMK dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, 15) przygotowywanie umów dotyczących realizacji działalności naukowo-badawczej, 16) zamawianie usług na potrzeby realizowanych w Collegium Medicum zadań naukowobadawczych, 17) przygotowywanie formularzy wewnętrznych niezbędnych do obsługi działalności naukowej w Collegium Medicum. Dział Organizacji CM 1) opracowywanie formalno-prawne i merytoryczne projektów wewnętrznych aktów prawnych Uczelni (uchwał, zarządzeń, pism okólnych, regulaminów, instrukcji) oraz ich publikacja, 2) nowelizacja wewnętrznych aktów prawnych przy współpracy i konsultacji z właściwymi jednostkami Collegium Medicum, 3) prowadzenie rejestru i zbioru wewnętrznych aktów prawnych, 4) prowadzenie zbioru Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia, 5) bieżący przegląd ustawodawstwa, 6) przekazywanie wszystkim jednostkom administracji Collegium Medicum zmian w ustawodawstwie, dotyczących ich zakresów działania, 7) doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawnych, 8) akceptowanie pod względem poprawności formalnej i merytorycznej treści pieczątek, 9) nadawanie symboli jednostkom nowo tworzonym i przekształcanym, 10) opracowywanie składu osobowego pracowników, 11) prowadzenie instruktarzy dla nowo zatrudnianych kierowników i samodzielnych pracowników Collegium Medicum w zakresie obiegu dokumentów, struktury organizacyjnej, obowiązujących aktów prawnych, 12) przygotowywanie zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności dla kierowników

5 i samodzielnych pracowników Collegium Medicum, 13) opracowywanie sprawozdań rocznych z działalności Collegium Medicum, 14) redagowanie witryny internetowej Collegium Medicum, w szczególności: a) tworzenie oraz bieżące monitorowanie i aktualizowanie stron internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych Collegium Medicum oraz stron dotyczących studentów, doktorantów i in. (opracowanie redakcyjne, techniczne, graficzne, edycja zdjęć), b) współtworzenie polityki informacyjnej w ramach witryny internetowej Collegium Medicum (z Działem Promocji i Informacji CM), c) redagowanie strony Aktualności Collegium Medicum (na podstawie materiałów zebranych samodzielnie oraz przez Dział Promocji i Informacji CM), 15) rozsyłanie poczty elektronicznej do wszystkich jednostek organizacyjnych Collegium Medicum, 16) okresowe przygotowywanie i przekazywanie informacji dotyczących Collegium Medicum do aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMK oraz na stronie UMK Dział Programów Międzynarodowych CM 1) obsługa administracyjna: a) Programów Europejskich o profilu edukacyjnym, w szczególności programu Lifelong Learning/Erasmus, a także CEEPUS, TEMPUS, Erasmus Mundus, b) Europejskich programów badawczych Programy Ramowe, c) innych programów międzynarodowych CULTURE , NATURE 2000, MEDIA+, e-content+, DAPHNE, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, stypendia MARIE-CURIE i programy innych DG Komisji Europejskiej, 2) monitorowanie przebiegu współpracy zagranicznej w ramach Programów Europejskich, 3) przechowywanie i zabezpieczenie wszelkich dokumentów związanych z wyjazdami beneficjentów programu Erasmus, 4) przechowywanie umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi, 5) wspomaganie i informowanie o działaniach dotyczących międzynarodowego charakteru procesu kształcenia, zgodnie z Procesem Bolońskim oraz wdrażanie Strategii Lizbońskiej i promowanie Europejskiego Systemu Akumulacji Punktów Kredytowych ECTS, 6) organizowanie banku informacji oraz bieżąca aktualizacja danych w zakresie wyjazdów studentów na inne studia i praktyki zagraniczne, 7) obsługa procesu naboru i weryfikacji kandydatów na studia i praktyki zagraniczne, 8) współpraca z jednostkami administracji Uczelni w zakresie rozpowszechniania informacji, przepisów, regulaminów dotyczących możliwości udziału studentów Uczelni w wyjazdach na studia i praktyki zagraniczne. Dział Promocji i Informacji CM 1) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie całokształtu działań promujących Collegium Medicum, 2) prowadzenie punktu informacyjnego dla kandydatów na studia, studentów i absolwentów, 3) współpraca ze szkołami wyższymi, innymi szkołami i instytucjami oraz mediami w zakresie promocji Uczelni, 4) opracowywanie informacji promocyjnych związanych z działalnością Collegium Medicum, 5) inicjowanie i współorganizowanie imprez promujących Collegium Medicum,

6 6) opracowywanie projektów graficznych w zakresie promocji Uczelni na potrzeby jednostek organizacyjnych Collegium Medicum, 7) dystrybucja materiałów promocyjnych i pamiątek UMK na terenie Collegium Medicum, 8) udostępnianie logo Collegium Medicum na potrzeby promocyjne jednostek organizacyjnych Uczelni, 9) współdziałanie z Centrum Promocji i Informacji UMK w szczególności w zakresie promowania Uczelni oraz w zakresie programu "Absolwent UMK", 10) nadzór nad przygotowywaniem i korektą informacji umieszczanych na stronie internetowej Uczelni w języku angielskim, 11) bieżące przygotowywanie i przekazywanie do Działu Organizacji CM informacji na temat ewentualnych wydarzeń, zjazdów, imprez oraz sprawozdań i fotoreportaży z nich, a także osiągnięć pracowników i studentów w celu zamieszczenia na stronie internetowej, 12) bieżące przygotowywanie informacji z zakresu rekrutacji i promocji kierunków studiów na stronę internetową Collegium Medicum. Dział Socjalny CM 1) organizowanie obsługi świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym, a także ich rodzin zgodnie z regulaminem Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych (UFŚS), 2) prawidłowe gospodarowanie środkami UFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 3) dokonywanie analiz potrzeb socjalnych pracowników i innych osób uprawnionych do świadczeń oraz opracowywanie, w ramach UFŚS, projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności socjalnej, 4) przygotowywanie rocznego sprawozdania z realizacji działalności socjalnej, 5) współdziałanie z uczelnianymi organami organizacji związkowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, 6) wydawanie, przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz realizacja wniosków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, 7) przygotowywanie i wydawanie dokumentów umów i aneksów do umów dotyczących pożyczek mieszkaniowych zgodnie z regulaminem UFŚS, 8) obsługa administracyjna posiedzeń przedstawicieli związków zawodowych w sprawach opiniowania wniosków dotyczących świadczeń socjalnych oraz odpowiedzialność za ich realizację, 9) przygotowywanie dokumentów i sporządzanie list wypłat ze środków funduszu socjalnego, zgodnie z regulaminem UFŚS, 10) sporządzanie rejestru przyznanych świadczeń z UFŚS dla każdego świadczeniobiorcy - prowadzenie kartotek, 11) prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw związanych z realizacją świadczeń z UFŚS, 12) kontrola nad prawidłowym przebiegiem potrąceń i dokonywaniem wpłat rat z tytułu zaciągniętych pożyczek przez osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, 13) ponoszenie odpowiedzialności za ochronę danych osobowych przed niepowołanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem. Dział Spraw Pracowniczych CM 1) udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych,

7 2) kompletowanie oraz sporządzanie dokumentów w sprawach dotyczących mianowania, powoływania i odwoływania pracowników oraz zawierania, zmiany i rozwiązywania umów o pracę, 3) prowadzenie dokumentacji kadrowej, w szczególności: a) prowadzenie akt osobowych pracowników, b) rozliczanie czasu pracy, c) wystawianie i wydawanie zaświadczeń oraz innych dokumentów dla pracowników oraz członków ich rodzin, d) wystawianie i wydawanie legitymacji służbowych dla nauczycieli akademickich, 4) kierowanie pracowników, przy współpracy z Zespołem ds. BHP i Ppoż. CM, na wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie oraz na badania sanitarno-epidemiologiczne, 5) ustalanie uprawnień pracowników do świadczeń przysługujących ze stosunku pracy, w szczególności: a) prawa do urlopu i jego wysokości, b) prawa do dodatku stażowego i jego wysokości, c) prawa do nagród jubileuszowych, d) prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 6) sporządzanie planów urlopowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 7) kontrola terminowości wykorzystania urlopów wypoczynkowych, 8) kontrola dyscypliny pracy, 9) pomoc w przygotowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników, 10) wystawianie delegacji służbowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i prorektora ds. Collegium Medicum na wyjazdy krajowe, 11) udzielanie wszechstronnej pomocy w pracach związanych z kształtowaniem polityki kadrowej w Collegium Medicum, w tym sporządzanie sprawozdawczości, analiz oraz przygotowywanie stanów zatrudnienia. Dział Informatyczny CM 1) odpowiedzialność za funkcjonowanie systemów informatycznych użytkowanych przez administrację Collegium Medicum, 2) rejestrowanie i usuwanie z rejestru użytkowników systemu komputerowego w zakresie przetwarzania danych osobowych, 3) odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie nośników informacji, 4) sprawdzanie kopii pod względem przydatności do odtworzenia w przypadku awarii, 5) prowadzenie ewidencji identyfikatorów dla pracowników Collegium Medicum zatrudnionych przy przetwarzaniu informacji, 6) usuwanie awarii systemów informatycznych, 7) zabezpieczenie systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych, 8) opracowywanie projektów programów i planów finansowych w zakresie utrzymania systemów komputerowych administracji i ich modernizacji, 9) obsługa oraz konserwacja sieci i sprzętu komputerowego użytkowanego w ramach administrowanych sieci, 10) obsługa napraw pogwarancyjnych (naprawy we własnym zakresie lub zlecane podmiotom zewnętrznym) sprzętu komputerowego należącego do jednostek Collegium Medicum, 11) opiniowanie wniosków o zakup sprzętu komputerowego, 12) paszportyzacja komputerów, 13) przechowywanie i ewidencjonowanie licencji programów zainstalowanych na serwerach administracji Collegium Medicum, 14) zarządzanie serwerami Collegium Medicum.

8 Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM 1) prowadzenie różnych form poszukiwania ofert pracy dla absolwentów Collegium Medicum, 2) monitoring rynku pracy, 3) ankietowanie i prowadzenie rozmów z absolwentami i studentami Collegium Medicum w celu ustalenia ich predyspozycji i możliwości wyboru optymalnej drogi rozwoju zawodowego, 4) doradztwo zawodowe w zakresie sposobów zaprezentowania się kandydatów do pracy potencjalnym pracodawcom oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, 5) udostępnianie absolwentom ofert pracy i wszelkich związanych z nimi informacji, 6) organizowanie targów pracy i innych spotkań dla studentów w celu prezentacji swych firm przez pracodawców, 7) tworzenie bazy danych obejmującej pracodawców oraz absolwentów i studentów Collegium Medicum, 8) współpraca z innymi biurami karier w zakresie wymiany ofert pracy w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, 9) współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, 10) organizowanie szkoleń i warsztatów mających na celu wspieranie aktywnego poszukiwania pracy. Sekretariat Zastępców Kanclerza CM Do zadań Sekretariatu należy pełna obsługa administracyjna zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum, w szczególności: 1) przyjmowanie i ewidencja oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 2) ewidencja i prowadzenie, również w formie elektronicznej, korespondencji zleconej przez zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum, 3) prowadzenie terminarza spraw oraz spotkań zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum, 4) przekazywanie decyzji i poleceń zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum do wykonania właściwym osobom lub jednostkom organizacyjnym, 5) sporządzanie umów z pracownikami Collegium Medicum, którym przyznano ryczałt kilometrów na korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, 6) przyjmowanie i rejestrowanie ofert składanych przez wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez Collegium Medicum, 7) redagowanie pism służbowych, 8) organizowanie spotkań i narad, 9) protokołowanie narad kierowników komórek administracji i innych spotkań wskazanych przez przełożonych, 10) monitoring prasy w zakresie publikacji poświęconych Collegium Medicum, 11) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków kierowanych do zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum, 12) wykonywanie innych zadań zleconych przez zastępców kanclerza ds. Collegium Medium. Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM Do zadań Stanowiska należy w szczególności: 1) sporządzanie planów inwentaryzacji,

9 2) przeprowadzanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych Collegium Medium w ustalonych terminach oraz w dowolnym okresie i terminie, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności, 3) sporządzanie pisemnych informacji z przebiegu przeprowadzonej inwentaryzacji w poszczególnych jednostkach, 4) udział w wyjaśnianiu różnic inwentaryzacyjnych w Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej przy współudziale jednostek, których te różnice dotyczą, 5) sporządzanie sprawozdań z wykonania zatwierdzonego planu inwentaryzacyjnego. Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM Do zadań Stanowiska należy w szczególności: 1) przyjmowanie wniosków i umów oraz przygotowywanie listy kursów obowiązkowych i doskonalących, 2) opracowywanie preliminarza wydatków związanych z prowadzeniem kursów, 3) przyjmowanie wniosków o otwarcie specjalizacji, 4) delegowanie na kursy do specjalizacji, 5) pełna obsługa administracyjna pełnomocnika rektora ds. kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, w szczególności: a) przyjmowanie i ewidencja oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, b) prowadzenie terminarza spraw oraz spotkań pełnomocnika rektora ds. kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, c) przekazywanie decyzji i poleceń pełnomocnika rektora ds. kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy do wykonania właściwym osobom lub jednostkom organizacyjnym, 6) współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zespół Radców Prawnych CM Do zadań Zespołu w zakresie obsługi prawnej Uczelni należy w szczególności: 1) udzielanie pomocy prawnej władzom, pracownikom oraz studentom Collegium Medicum, w szczególności wydawanie pisemnych opinii prawnych, ustnych informacji, porad i konsultacji prawnych, związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa, w sprawach związanych z działalnością Uczelni, 2) sporządzanie wzorów umów, pism urzędowych, porozumień itp., 3) występowanie w charakterze pełnomocnika Uczelni w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami, 4) uczestniczenie w prowadzonych przez Uczelnię rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów, 5) opiniowanie pod względem prawnym umów oraz wszelkich aktów prawnych związanych z działalnością Collegium Medicum, 6) współpraca z zastępcą kwestora ds. Collegium Medicum w zakresie ściągania wierzytelności Uczelni, 7) informowanie organów Uczelni o nieprawidłowościach i uchybieniach w jej działalności w zakresie przestrzegania prawa oraz o skutkach naruszeń przepisów prawa, Zespół ds. BHP i Ppoż. CM Do zadań Zespołu należy w szczególności: 1) w zakresie bhp: a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa higieny pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii na stanowiskach pracy

10 i pomieszczeniach nauki oraz bieżące informowanie przełożonych o stwierdzonych przypadkach zagrożeń zawodowych, niezachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia, b) sporządzanie corocznych sprawozdań ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu poprawę warunków pracy i zapobiegające zagrożeniom wypadkowym i chorobowym, c) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków profilaktycznych, wynikających z przeprowadzonego dochodzenia powypadkowego, d) prowadzenie dokumentacji powypadkowej i rejestrów: stwierdzonych chorób zawodowych, stosowanych czynników rakotwórczych, szkodliwych czynników biologicznych oraz wyników przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, e) organizowanie i koordynowanie badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w środowisku pracy w Collegium Medicum z jednostkami upoważnionymi do wykonywania tych badań, f) organizowanie i koordynowanie wywozu odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz niebezpiecznych z działalności służb medycznych z jednostek organizacyjnych Collegium Medicum, a także prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów, g) prowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie bhp dla nowozatrudnionych pracowników i studentów pierwszego roku, h) współpraca w zakresie organizowania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, i) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, j) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, k) współpraca z organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy, zakładowym społecznym inspektorem pracy, zakładową komisją BHP i działającymi w Uczelni organizacjami związkowymi, l) współpraca z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami, przygotowanie stosownych umów ze służbą zdrowia na wykonanie badań lekarskich pracowników, współdziałanie z Działem Spraw Pracowniczych CM w zakresie specjalistycznych badań lekarskich, stanowiących część badań profilaktycznych, ł) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy lub nauki oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i studentów, m) udział w opracowaniu planów remontów w Collegium Medicum, 2) w zakresie ochrony przeciwpożarowej: a) nadzór i przeprowadzanie bieżących kontroli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum oraz przedkładanie wniosków w przypadku stwierdzonych zagrożeń, b) sporządzanie corocznej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego w Collegium Medicum, c) udział w opracowaniu zadań kierowników jednostek organizacyjnych Collegium Medicum wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, d) opracowywanie planów wyposażenia obiektów Collegium Medicum w sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe,

11 e) zlecanie wykonania przeglądów, konserwacji i napraw środków gaśniczych w Collegium Medicum, oraz dbanie o ich właściwe oznakowanie, f) udział w dochodzeniach dotyczących pożarów oraz prowadzenie ewidencji pożarów, g) prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników nowozatrudnionych i studentów pierwszego roku, h) opiniowanie prac remontowych i adaptacyjnych w obiektach Collegium Medicum pod względem wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji lub nowych inwestycji, i) współpraca z organami sprawującymi nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM Do zadań Zespołu należy w szczególności: 1) współdziałanie w opracowywaniu planów kontroli jednostek organizacyjnych Collegium Medicum oraz planów kontroli działalności Szpitali Uniwersyteckich, a także przedkładanie ich do zaopiniowania i zatwierdzenia, 2) przeprowadzanie kontroli kompleksowych lub problemowych, 3) przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez właściwe władze Uczelni, 4) wykonywanie czynności kontrolnych, zabezpieczenie dowodów rzeczowych i prowadzenie dochodzeń w przypadku ujawnienia przestępstw lub nadużyć, 5) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, 6) przekazywanie przełożonym ustaleń kontroli oraz informowanie o wykrytych przestępstwach i nadużyciach, 7) sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz projektów zaleceń pokontrolnych, 8) kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, 9) sygnalizowanie konieczności modyfikowania przepisów na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli, 10) współdziałanie z ogniwami kontroli funkcjonalnej oraz kontrolą zewnętrzną, 11) nadzór nad terminowym składaniem przez Szpitale Uniwersyteckie sprawozdań, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097) oraz ich wstępna analiza, 12) przeprowadzanie kontroli oraz sporządzanie protokołów i sprawozdań, wynikających z pełnienia przez Uczelnię funkcji organu założycielskiego dla Szpitali Uniwersyteckich, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wydawnictwo Naukowe UMK - Redakcja w Bydgoszczy Do zadań Redakcji należy w szczególności: 1) realizacja działalności wydawniczej Collegium Medicum, 2) przygotowywanie prac do druku, w tym opracowywanie redakcyjne oraz skład komputerowy rozpraw habilitacyjnych, skryptów, monografii, czasopism i innych wydawnictw naukowych, 3) dokonywanie kalkulacji kosztów działalności wydawniczej, 4) zlecanie druku.

12 II. Zastępca Kanclerza ds. techniczno-administracyjnych CM Biuro Prorektora ds. Collegium Medicum Do zadań Biura należy pełna obsługa administracyjna i organizacyjna prorektora ds. Collegium Medicum i rady Collegium Medicum, w szczególności: 1) przyjmowanie i ewidencja oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 2) prowadzenie terminarza spraw oraz spotkań prorektora ds. Collegium Medicum, 3) przekazywanie decyzji i poleceń prorektora ds. Collegium Medicum do wykonania właściwym osobom lub jednostkom organizacyjnym, 4) przygotowywanie i opracowywanie, przy współpracy i w porozumieniu z innymi jednostkami, a w szczególności z Zespołem Radców Prawnych CM i Działem Organizacji CM, dokumentacji przedstawianej prorektorowi ds. Collegium Medicum, rektorowi i senatowi UMK oraz radzie Collegium Medicum, 5) przygotowywanie decyzji dotyczących przydziału lokali służbowych, na podstawie informacji z Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM, 6) współpraca z innymi jednostkami Uczelni przy organizowaniu uroczystości uczelnianych, 7) współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi Uczelni w przypadku spraw dotyczących nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, 8) obsługa kontaktów z mediami w porozumieniu z rzecznikiem prasowym UMK, 9) organizowanie posiedzeń rady Collegium Medicum oraz na polecenie prorektora ds. Collegium Medicum innych zespołów działających w Collegium Medicum, 10) współpraca z innymi uczelniami wyższymi oraz Konferencją Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dział Aparatury Naukowej CM 1) obsługa audiowizualna zajęć dydaktycznych, obron prac doktorskich i innych, konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych oraz imprez okolicznościowych związanych z działalnością Collegium Medicum, 2) zapewnienie sprawnej obsługi i prawidłowego działania systemu telewizji dozorowej i monitorowania obiektów Collegium Medicum, 3) zlecanie podmiotom zewnętrznym lub wykonywanie we własnym zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pogwarancyjnych aparatury, urządzeń naukowo-badawczych i dydaktycznych na zlecenie użytkownika, 4) wykonywanie nadzoru nad stanem technicznym aparatury, będącej własnością Collegium Medicum oraz bieżące prowadzenie paszportów, 5) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym aparatury, 6) zakup części zamiennych do bieżących napraw, 7) zlecanie i pilotowanie napraw gwarancyjnych aparatury, 8) przeprowadzanie postępowań związanych z konserwacją, naprawą oraz wymianą części i materiałów eksploatacyjnych kserokopiarek w Collegium Medicum, nadzór nad realizacją umów i wynikających z nich stosownych rozliczeń, 9) realizacja dostaw gazów technicznych i medycznych, 10) rejestrowanie i montaż filmów dydaktycznych i naukowych, 11) obsługa pracowni kserograficznej, 12) inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania aparatury, doradztwo i informacja techniczna, a także opiniowanie wniosków o zakup aparatury oraz sprzętu medycznego i laboratoryjnego, 13) pomoc przy opracowywaniu parametrów technicznych aparatury oraz sprzętu medycznego i laboratoryjnego, będących przedmiotem zamówienia w postępowaniach

13 prowadzonych przez Dział Zaopatrzenia CM, 14) archiwizacja zdjęć związanych z działalnością Collegium Medicum. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM 1) w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej: a) inicjowanie działań mających na celu prawidłowe i racjonalne gospodarowanie powierzonymi zasobami nieruchomościowymi, b) prowadzenie ksiąg meldunkowych oraz terminowa realizacja obowiązku meldunkowego, c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, c.o., gazowych, ppoż. i innych znajdujących się w obiekcie, d) czuwanie nad przestrzeganiem przez użytkowników przepisów bhp i ppoż., e) utrzymywanie czystości w budynku i jego otoczeniu, f) prowadzenie właściwej gospodarki powierzonymi składnikami majątkowymi i dbanie o ich prawidłową eksploatację oraz zabezpieczenie przez zniszczeniem, kradzieżą itp., g) zgłaszanie służbom technicznym potrzeb w zakresie napraw, remontów i konserwacji obiektu i jego wyposażenia, h) prowadzenie rozliczeń za zużyte media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja), i) sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracownikami obsługi, organizowanie i kierowanie ich pracą oraz rozliczanie czasu pracy, j) sporządzanie wniosków windykacyjnych dotyczących zaległych należności, na podstawie wykazu z Działu Księgowości CM, k) prowadzenie kas fiskalnych i rozliczeń finansowych z kwesturą CM, 2) w zakresie domów studenckich: a) kwaterowanie i wykwaterowywanie mieszkańców oraz prowadzenie stosownych rozliczeń w tym zakresie, b) bieżący nadzór nad przestrzeganiem obowiązującego porządku w domu studenckim, c) nadzór nad przebiegiem imprez organizowanych przez studentów na terenie Collegium Medicum (Juwenalia, zabawy sylwestrowe itp.), d) współpraca z Radą Mieszkańców oraz organizacjami studenckimi, e) obsługa centrali telefonicznej, 3) w zakresie hoteli asystenckich: a) sporządzanie umów najmu i protokołów zdawczo-odbiorczych wyposażenia dla mieszkań hotelowych oraz dokonywanie niezbędnych czynności po opuszczeniu lokalu przez najemcę, b) obsługa administracyjna i finansowa w zakresie kwaterowań doraźnych, c) prowadzenie ewidencji kartotek lokalowych poszczególnych mieszkań hotelowych. Dział Energetyki CM 1) zapewnienie we wszystkich obiektach Collegium Medicum należytego stanu technicznego w tym dokonywanie bieżących kontroli, przeglądów, modernizacji, konserwacji oraz pomiarów, następujących urządzeń i instalacji: a) elektrycznej, b) wodno-kanalizacyjnej, c) centralnego ogrzewania, d) gazowej, e) przewodów kominowych, f) central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych,

14 g) urządzeń dźwigowych, 2) bezzwłoczne usuwanie awarii techniczno-eksploatacyjnych, 3) planowanie zakresu okresowych przeglądów i konserwacji oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich terminowe wykonanie, 4) współpraca z Działem Remontów i Inwestycji CM przy opracowywaniu projektów rocznych planów remontów i inwestycji, 5) realizacja zaplanowanych robót siłami własnymi w zakresie prac elektrycznych, hydraulicznych i centralnego ogrzewania oraz nadzór nad przebiegiem prac branżowych zlecanych na zewnątrz i udział w ich odbiorze, 6) wykonywanie siłami własnymi lub zlecanie na zewnątrz przeglądów, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu AGD, 7) zapewnienie dostaw pełnego zakresu mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło na potrzeby wentylacji i klimatyzacji, energia elektryczna, gaz) dla obiektów Collegium Medicum i prowadzenie związanych z tym rozliczeń, 8) prowadzenie analiz zużycia i kosztów mediów oraz opracowywanie prognoz zużycia nośników energii pod kątem prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki mediami oraz wprowadzenia nowych technik i technologii, 9) przeprowadzanie badań ścieków dla obiektów Collegium Medicum. Dział Remontów i Inwestycji CM Do zadań Działu należy przygotowywanie zadań remontowych i inwestycyjnych do realizacji, nadzór nad ich realizacją oraz ich rozliczanie, w szczególności: 1) w zakresie bieżącej eksploatacji i remontów: a) zapewnienie pełnej sprawności eksploatacyjnej obiektów Collegium Medicum w zakresie realizowanych prac remontowo-budowlanych, b) prowadzenie okresowych kontroli oraz przeglądów stanu technicznego obiektów Collegium Medicum, c) prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych Collegium Medicum, d) opracowywanie projektów rocznych planów remontów na podstawie zapotrzebowań złożonych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum, uczelnianego planu poprawy warunków bhp, zaleceń pokontrolnych oraz dokonanych okresowych przeglądów obiektów, e) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z realizacją robót remontowych, f) prowadzenie całości spraw formalnych i technicznych związanych z wykonywaniem prac remontowych w obiektach Collegium Medicum, g) zapewnienie wykonawstwa planowanych prac remontowych zlecanych podmiotom zewnętrznym oraz przeprowadzanych w miarę możliwości we własnym zakresie, h) nadzór nad wykonawstwem robót we własnym zakresie, a w szczególności nad sprawną, efektywną i fachową pracą brygady remontowej oraz prowadzenie pełnej dokumentacji i analizy w zakresie wykorzystania oraz rozliczenia sprzętowego i materiałowego, i) prawidłowy komisyjny odbiór wykonanych prac remontowych oraz egzekwowanie od wykonawców terminowego usunięcia ujawnionych usterek i nieprawidłowości, 2) w zakresie realizacji inwestycji: a) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, b) przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego, c) przekazywanie placu budowy wykonawcy, d) kontrola procesu realizacji inwestycji,

15 e) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, f) opiniowanie propozycji zmian projektowych, g) przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości wystawiania faktur za roboty budowlane oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, h) opiniowanie propozycji aneksów do zawartych umów oraz aktualizacji harmonogramów, i) sporządzanie zawiadomień o zakończonej budowie elementu odbiorowego do stosownych instytucji (Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrona Środowiska) oraz uczestnictwo w komisyjnych przeglądach obiektu przeprowadzanych przez te instytucje, j) występowanie o warunki zasilania w media dla planowanych zamierzeń inwestycyjnych, k) przygotowywanie kompletu materiałów oraz występowanie do nadzoru budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, l) dokonywanie ostatecznych rozliczeń zadań inwestycyjnych będących w toku oraz zakończonych, a także przekazywanie obiektów do użytkowania. Dział Zaopatrzenia CM Do zadań Działu należy organizowanie zakupów materiałów i sprzętu, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Collegium Medicum, w szczególności: 1) przygotowywanie planów zakupów w przypadku rocznych dotacji na działalność dydaktyczną i statutową, 2) przyjmowanie i rejestrowanie zapotrzebowań składanych przez wszystkie jednostki organizacyjne Collegium Medicum, 3) realizacja zapotrzebowań zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych, 4) wystawianie zamówień oraz przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich prowadzenie przy ścisłej współpracy z Zespołem ds. Zamówień Publicznych CM, 5) bieżąca kontrola nad realizacją złożonych zamówień i zawartych umów z dostawcami, 6) przyjmowanie i nadzór nad prawidłowością dostaw do poszczególnych jednostek organizacyjnych Collegium Medicum oraz magazynu i ich prawidłowe rozliczanie finansowe, 7) oznakowywanie środków trwałych i wyposażenia etykietami z kodami kreskowymi oraz wystawianie dokumentów OT, 8) prowadzenie gospodarki magazynowej, 9) występowanie do urzędów i instytucji z wnioskami o wydanie zezwoleń na zakupy specjalne (np. leki, substancje chemiczne), 10) prowadzenie spraw związanych z odprawą celną dla towarów zakupionych spoza UE, 11) prowadzenie rejestru faktur za towary zakupione w UE celem przygotowania danych do comiesięcznej deklaracji. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM Do zadań Działu należy podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych na realizację projektów, w szczególności: 1) bieżące monitorowanie programów i działań w ramach funduszy strukturalnych i informowanie o nich przełożonych, 2) współpraca z zewnętrznymi instytucjami biorącymi udział w procesie wykorzystywania środków z funduszy strukturalnych, 3) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych i innych

16 dokumentów z nimi związanych, wymaganych procedurą, 4) ścisła współpraca z właściwymi służbami Collegium Medicum w zakresie potrzeb inwestycyjnych, szkoleniowych i innych pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych, 5) pomoc administracyjna jednostkom Collegium Medicum w przygotowywaniu dokumentacji konkursowej, niezbędnej do aplikowania o środki z funduszy strukturalnych, 6) wykonywanie koniecznych analiz i prognoz w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, 7) monitorowanie realizacji i rozliczanie projektów podlegających dotacji w celu dotrzymania procedury wymaganej prawem (dla wskazanych przez przełożonych projektów). Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM Do zadań Stanowiska należą wszystkie sprawy związane z realizacją zadań obronnych, w szczególności: 1) prowadzenie, koordynowanie, planowanie i organizowanie przygotowań obronnych i obrony cywilnej w Collegium Medicum, na czas zagrożenia i podwyższonej gotowości obronnej państwa, 2) organizowanie systemów alarmowania i powiadamiania oraz zabezpieczeń obronnych, na wypadek zagrożeń czasu pokojowego i stanu wojny poprzez imienne przygotowywanie punktów, dyżurów, zespołów formacji i grup obronnych oraz stała aktualizacja ich stanu osobowego, a także przeprowadzanie szkoleń wyznaczonych do tych zadań pracowników Collegium Medicum, 3) uzgadnianie działań ochronnych dla Collegium Medicum na czas podwyższonej gotowości obronnej państwa i wojny z delegaturą ABW oraz organami policji w Bydgoszczy, 4) stała aktualizacja planistycznych przygotowań obronnych, zgodnie z wytycznymi Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia i MON w uzgodnieniu z Działem Spraw Obronnych UMK, 5) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniami obronnymi szpitali uniwersyteckich, z upoważnienia Prorektora ds. Collegium Medicum, w szczególności w zakresie przewidywanej bazy szpitalnej dla wojsk NATO i wojsk sojuszniczych na wypadek zaistnienia takiej potrzeby, 6) sporządzanie i opracowywanie corocznych meldunków oraz wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości z działalności obronnej i szkoleniowej dla właściwych organów administracji rządowej i samorządowej, w tym wykazów studentów ostatniego roku studiów dla Wojewódzkich Wydziałów Zarządzania Kryzysowego w całym kraju, 7) współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, w tym z organami wojska i policji, w zakresie uzgodnienia działań obronnych oraz ich zabezpieczenia i wykonania, 8) prowadzenie, przy współpracy z Działem Spraw Pracowniczych CM, kartotek pracowników, przydatnych dla obronności z jednoczesnym składaniem meldunków do wojskowych komend uzupełnień, 9) organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Bydgoszczy oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM Do zadań Stanowiska należą wszystkie sprawy związane z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną fizyczną, w szczególności: 1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych Collegium Medium oraz nad ich właściwym oznaczaniem i rejestrowaniem, 2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne

17 poświadczenie bezpieczeństwa, zgodnie z wykazem sporządzonym przez pełnomocnika ochrony informacji niejawnych Uniwersytetu, 3) rozliczanie pracowników zwalnianych z pracy z posiadanych dokumentów niejawnych, 4) nadzór merytoryczny nad wypełnianiem i przekazywaniem ankiet poświadczeń bezpieczeństwa osobowego w Collegium Medicum pracowników ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych, 5) prowadzenie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów oraz postępowania przez pracowników Collegium Medicum z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, a także zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym, 6) prowadzenie filii kancelarii tajnej UMK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 7) współpraca z właściwymi organami służb ochrony państwa, w szczególności z ABW. Sekretariat Ogólny CM Do zadań Sekretariatu należy w szczególności: 1) świadczenie usług transportowych dla potrzeb Collegium Medicum oraz zlecanie usług transportowych na zewnątrz, 2) prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdów, naprawami, przeglądami, ubezpieczeniem oraz rozliczeniem zużycia paliwa i innych produktów eksploatacyjnych, 3) przyjmowanie, rejestrowanie, rozdzielanie i wydawanie korespondencji wpływającej do Collegium Medicum z jednostek Uczelni oraz instytucji zewnętrznych, 4) prowadzenie pocztowych książek nadawczych wysyłanych listów poleconych z numerami nadawczymi i opłatą, 5) prowadzenie rejestru wysyłanych listów zwykłych wraz z opłatą, 6) realizacja przesyłek kurierskich, 7) przyjmowanie i rejestrowanie faktur wpływających do Collegium Medicum. Zespół ds. Zamówień Publicznych CM Do zadań Zespołu należy : 1) opracowywanie i bieżące aktualizowanie wzorów dokumentów wymaganych przez przepisy o zamówieniach publicznych, 2) opracowywanie projektów wszelkiej korespondencji kierowanej do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 3) publikowanie terminowo, wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Collegium Medicum, 4) przesyłanie wszelkich ogłoszeń w formie elektronicznej do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na podstawie przyznanego Collegium Medicum kodu autoryzacji, 5) opracowywanie, na podstawie otrzymanych zbiorczych sprawozdań z jednostek Uczelni udzielających zamówienia, rocznego sprawozdania udzielonych w Collegium Medicum zamówień i przekazywanie do zatwierdzenia właściwym władzom Uczelni, a następnie przesłanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca roku następnego, 6) reprezentowanie Collegium Medicum w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, 7) doradztwo oraz udostępnianie wszelkich materiałów z zakresu prawa zamówień publicznych.

18 III. Zastępca kwestora ds. CM Dział Finansowy CM 1) kompletowanie dokumentów księgowych i sprawdzanie ich pod względem formalnorachunkowym, 2) rozliczanie delegacji krajowych, 3) regulowanie zobowiązań, w tym: a) przygotowywanie polecenia przelewu w systemie bankowym i dbałość o prawidłowość wychodzących środków pieniężnych z Uczelni, b) wydawanie dyspozycji wypłaty lub zwrotu gotówki do kasy, wynikających z rozliczonych dokumentów, 4) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie, z wyjątkiem czeków gotówkowych, 5) odpowiedzialność za kompletność dokumentacji bankowej, 6) kontrola rejestrów sprzedaży jednostek prowadzących działalność usługową, 7) obliczanie i sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, 8) wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących, not księgowych, not korygujących, 9) kwartalne sporządzanie raportów za usługi kserograficzne, 10) przechowywanie kopii umów, 11) wystawianie informacji PIT 8C, 12) sporządzanie zestawienia prywatnych rozmów telefonicznych, 13) księgowanie wyciągów bankowych. Do zakresu działania Kasy należy w szczególności: 1) dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat w programie komputerowym, 2) podejmowanie, przechowywanie i odprowadzanie gotówki do banku z zachowaniem ustalonego pogotowia kasowego, 3) sporządzanie raportów kasowych, 4) prowadzenie ewidencji udzielonych pracownikom zaliczek oraz kontrola terminowości ich rozliczania, 5) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania czeków gotówkowych, 6) obsługa finansowa PKZP, 7) obsługa finansowa ZFŚS, 8) odpowiedzialność za przestrzeganie instrukcji kasowej, 9) ewidencja przyjmowania i wydawania insygniów władz Collegium Medicum, 10) wprowadzanie należności do kasy fiskalnej. Dział Księgowości CM 1) prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z zakładowym planem kont, przepisami prawa oraz ustawy o rachunkowości, 2) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych Collegium Medicum, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz obowiązującymi w Collegium Medicum procedurami, 3) organizowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem, kontrolą i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych w Collegium Medicum, 4) współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania odpowiednich danych księgowych niezbędnych do ich funkcjonowania, 5) wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów, 6) uzgadnianie sald rozrachunków oraz windykacja należności,

19 7) bieżąca analiza prawidłowości dokonanych zapisów księgowych. Dział Księgowości Majątkowej CM 1) dokonywanie zapisów dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont, 2) rejestrowanie dowodów OT, LT, MT i PT, 3) nadawanie numerów inwentarzowych ŚT oraz WN i P, 4) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem środków trwałych w budowie, 5) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynów i skryptów oraz ich rozliczanie, 6) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej księgozbioru podstawowego oraz jego uzgadnianie, 7) prowadzenie ewidencji wartościowej towarów promocyjnych oraz ich uzgadnianie, 8) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej wyposażenia w używaniu oraz jego uzgadnianie, 9) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia ksiąg inwentarzowych, 10) rozliczanie inwentaryzacji rzeczowego majątku trwałego oraz majątku obrotowego Uczelni, 11) sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie składników majątkowych trwałych i zapasów, prowadzenie ewidencji Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Collegium Medium. Dział Płac CM 1) naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem potrąceń, sporządzanie list wypłat oraz prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń, 2) rejestrowanie i naliczanie wynagrodzeń z umów zlecenia i umów o dzieło na podstawie kompletnie złożonej dokumentacji podpisanej przez przedstawicieli stron umowy, 3) obsługa spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, w szczególności: a) generowanie oraz przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych pracowników, członków rodzin oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, b) generowanie oraz przesyłanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych - deklaracja, 4) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi - roczne informacje o dochodach pracowników (PIT 11, PIT 40) oraz deklaracje rozliczeniowe (PIT 4R oraz PIT 8AR), 5) kompletowanie niezbędnych dokumentów i ustalanie uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia społecznego, 6) wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych pracowników oraz na bieżące potrzeby pracowników, 7) opracowywanie sprawozdań, informacji, wykazów i zestawień w zakresie zadań realizowanych przez Dział, 8) organizowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem, kontrolą i zabezpieczaniem dokumentów płacowych w Collegium Medicum. Zespół ds. Planowania i Analiz CM Do zadań Zespołu należy w szczególności: 1) opracowywanie analiz, sporządzanie prognoz i zestawień danych finansowych,

20 ekonomicznych i innych dotyczących działalności jednostek organizacyjnych, z wykorzystaniem stosownych technik analitycznych, 2) opracowywanie i doskonalenie, we współpracy z zastępcą kwestora ds. Collegium Medicum, zasad funkcjonowania controllingu w Collegium Medicum, 3) opracowywanie, w wyznaczonych terminach, projektów planu rzeczowo-finansowego (budżetu) Collegium Medicum, w zakresie określonym przez przełożonych, uzgodnieniu z kierownikami jednostek Uczelni odpowiedzialnych za działalność dydaktyczną i naukowobadawczą oraz kierownikami jednostek organizacyjnych administracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) opracowywanie okresowych raportów realizacji budżetu, przedstawianie wniosków i propozycji wynikających z analizy wykonania budżetu, 5) raportowanie wykorzystania przez poszczególne jednostki Collegium Medicum przyznanych środków finansowych, 6) opracowywanie planu wpływów i wydatków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na podstawie danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie, 7) opracowywanie planu przychodów i kosztów obiektów finansowanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, sporządzanie okresowych analiz i raportów, 8) opracowywanie rocznego planu przepływów pieniężnych, sporządzanie okresowych raportów rzeczywistych przepływów pieniężnych i sytuacji finansowej Collegium Medicum, 9) przygotowywanie danych niezbędnych do ustalania opłat za studia i inne świadczenia Collegium Medicum, 10) sporządzanie okresowych analiz dotyczących sytuacji finansowej szpitali uniwersyteckich oraz uczestniczenie w pracach komisji przeprowadzającej kontrolę szpitali w zakresie gospodarki finansowej.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum. Biuro Prorektora ds. Collegium Medicum

I. Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum. Biuro Prorektora ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia nr 161 Rektora UMK z dnia 23 listopada 2011 r. I. Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum Biuro Prorektora ds. Collegium Medicum Do zadań Biura należy pełna obsługa administracyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

5. W rozdziale IV pt.: Układ i struktura organizacyjna administracji Uczelni 49 otrzymuje następujące brzmienie:

5. W rozdziale IV pt.: Układ i struktura organizacyjna administracji Uczelni 49 otrzymuje następujące brzmienie: Załącznik do uchwały nr 47 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2015 roku Zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynikające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30 /2011. z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.

Zarządzenie nr 30 /2011. z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. Zarządzenie nr 30 /2011 z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzania Nr K/0211/02/2011Kanclerza AP w Słupsku z dnia 20 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1 Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie, zwane "SCK" jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych Wymagania koniecznie i pożądane w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w biurze LGD: KIEROWNIK BIURA Wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY. 1 Zakładem zarządza Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. 2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej działają piony:. 1 Pion organizacyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku DO-0130/33/2011 Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum Na podstawie 45

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu działa na podstawie: 1. Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2017 roku 75.0200.124.2016 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM.

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W TANOWIE PRACOWNIK NA STANOWISKU GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych - 11 - DZIAŁ III Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych 12 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są wydziały o strukturze instytutowej lub katedralnej oraz jednostki międzywydziałowe,

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku

Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynikającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101 (2011/2012)

Uchwała nr 101 (2011/2012) Uchwała nr 101 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2012 roku dot. zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji UEP, wynikającej z reorganizacji Kancelarii i Samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: I. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: 1) Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 3226 UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności:

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: I. ZADANIA OGÓLNE 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Sekretarza Miasta. 2. Koordynacja i nadzór nad obiegiem korespondencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 13 sierpnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r.

Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. zmieniające: zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie . REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Nadany przez Dyrektora WORD na podstawie Zarządzenia nr 34/2007 z dnia 20.09.2007r. zmieniony: 1. Zarządzeniem nr 46/2007 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku

Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie: zmiany w zakresie działania Działu Administracyjno-Gospodarczego i Działu Technicznego oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1, 2, 2 1 (utraciły moc) 1. Załącznik nr 3 2

Załączniki nr 1, 2, 2 1 (utraciły moc) 1. Załącznik nr 3 2 Załączniki nr 1, 2, 2 1 (utraciły moc) 1 Załącznik nr 3 2 Jednostki organizacyjne właściwe w sprawach realizacji zamówień publicznych w Collegium Medicum: 1) Dział Zaopatrzenia CM przeprowadza postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo