I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM"

Transkrypt

1 I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją obiektów i przyległych do nich terenów, w tym: a) prowadzenie dokumentacji prawnej oraz ewidencji obiektów i gruntów Uczelni, b) przygotowywanie umów i innych dokumentów w zakresie nabywania, zbywania, wynajmu i dzierżawy nieruchomości. c) zakładanie, prowadzenie oraz nadzór nad terminowym i właściwym dokonywaniem odpowiednich wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych. d) utrzymanie porządku, czystości i estetyki wszystkich obiektów oraz terenów do nich przyległych, e) organizowanie i nadzorowanie oraz realizowanie całości prac prowadzonych w administrowanych budynkach wraz z terenami przyległymi (ulice, chodniki, place, trawniki itp.), f) zlecanie oraz nadzór nad przebiegiem, napraw, konserwacji, usług (w tym awaryjnych) niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Uczelni, g) ochrona i prawidłowe zabezpieczenie mienia Uczelni, w tym zabezpieczenie pracy portierni i organizowanie wszelkich prac gospodarczych, h) zabezpieczanie wyposażenia sal na realizację zajęć dydaktycznych. i) sporządzanie analiz kosztów i efektów prowadzonych działalności, ustalanie niezbędnych normatywów, harmonogramów, kalkulacji, j) dokonywanie bieżących i okresowych analiz zużycia odzieży roboczej oraz środków czystości i wody mineralnej w obiektach Collegium Medicum, prowadzenie ewidencji ich przychodu i rozchodu, k) zlecanie wycinek drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenach Uczelni, l) powiadamianie Działu Finansowego CM o rzeczywistej ilości powierzchni, od której Uczelnia odprowadza podatek od nieruchomości, 2) przygotowywanie umów związanych z eksploatacją obiektów z tytułu odpłatnego najmu garaży i lokali użytkowych, dokonywanie stosownych rozliczeń z najemcami oraz nadzór nad prawidłową realizacją umów, 3) przygotowywanie umów związanych udostępnianiem oddziałów klinicznych na zajęcia dydaktyczne w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 4) prowadzenie spraw związanych z wynajmem sal, w tym dokonywanie stosownych rozliczeń, 5) przygotowywanie obiektów i pomieszczeń Uczelni do świąt, na potrzeby rekrutacji, egzaminów, konferencji itp., 6) współorganizowanie i nadzorowanie imprez studenckich w tym Juwenaliów, 7) prowadzenie spraw związanych z rezerwacją obiektów sportowych na zajęcia dydaktyczne, egzaminy wstępne, turnieje sportowe, w tym sporządzanie dokumentacji i rozliczeń kosztów wynajmu ww. obiektów, 8) prowadzenie spraw związanych z organizacją obozów sportowych i rekreacyjnych dla studentów, 9) rozliczanie central telefonicznych, w tym analiza kosztów połączeń telefonicznych zrealizowanych przez poszczególne jednostki oraz sporządzanie wykazu prywatnych połączeń telefonicznych wykonanych z telefonów służbowych w danym miesiącu przez pracowników Uczelni, 10) obsługa central telefonicznych oraz konserwacja i naprawa sprzętu telefonicznego, alarmowego i ppoż.,

2 11) organizacja pracy oraz rozliczanie myjni samochodowej, w tym prowadzenie kasy fiskalnej i rozliczeń finansowych z kwesturą CM, 12) wydawanie i ewidencja przepustek na wjazd samochodów na parking przy ul. Jagiellońskiej 13-15, 13) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym zużytymi materiałami eksploatacyjnymi, 14) zakup biletów MZK, w tym biletów miesięcznych oraz prowadzenie w tym zakresie rejestrów ewidencji przychodu i rozchodu, 15) dokonywanie drobnych zakupów związanych z funkcjonowaniem Uczelni, 16) zamieszczanie ogłoszeń, komunikatów i reklam w prasie oraz na portalu internetowym, 17) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia oraz budynków Collegium Medicum w zakresie odpowiedzialności cywilnej, od ognia i zdarzeń losowych oraz od kradzieży, 18) rozliczanie opłat za obiady abonamentowe dla pracowników Uczelni, 19) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem tóg i łańcuchów dziekańskich oraz gospodarowanie togami studenckimi, 20) zlecanie usług: a) w zakresie obsługi cateringowej zjazdów, konferencji i uroczystości akademickich, b) pralniczych, c) krawieckich, d) deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych, e) wykonania pieczątek służbowych i pieczęci urzędowych, a także prowadzenie ich ewidencji oraz dokonywanie czynności związanych z likwidacją, f) instalowania, napraw i czyszczenia żaluzji i rolet, g) zamawiania druków ścisłego zarachowania oraz oprawy dokumentów Uczelni, h) wykonania tablic informacyjnych oraz znaków drogowych na potrzeby Collegium Medicum, i) odśnieżania dachów, czyszczenia rynien i rur spustowych na obiektach Collegium Medicum, j) w zakresie przewozu zwłok dla potrzeb naukowych Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej oraz organizowanie uroczystości pogrzebowych donatorów. Dział Dydaktyki CM 1) obsługa administracyjna spraw realizowanych w Collegium Medicum, związanych z działalnością prorektora ds. studenckich, 2) koordynowanie: a) spraw związanych z pomocą materialną dla studentów Collegium Medicum, b) praktyk studenckich, w tym dla studentów z zagranicy, w szczególności w zakresie zawierania umów z zakładami pracy, c) pracy dziekanatów w zakresie programów, planów nauczania, organizacji toku studiów, a także prowadzenia albumu studentów, 3) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów, 4) nadzór nad wydatkami organizacji studenckich w zakresie funduszu przyznanego przez Uczelnię, 5) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad całością spraw związanych z naborem kandydatów na wszystkie kierunki studiów w Collegium Medicum, 6) współpraca z Działem Promocji i Informacji UMK w zakresie udzielania informacji rekrutacyjnych dla kandydatów na studia, udziału w targach edukacyjnych, organizowania Drzwi Otwartych w Collegium Medicum 7) merytoryczny nadzór nad treścią materiałów promocyjnych związanych z rekrutacją na studia, w tym nad ulotkami rekrutacyjnymi,

3 8) przygotowywanie informacji: a) dotyczących liczby godzin zajęć dydaktycznych niezbędnych do opracowania rozdziału środków finansowych działalności dydaktycznej przez poszczególne wydziały Collegium Medicum, b) do preliminarzy budżetowych w zakresie planowanej wysokości wypłat wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne ze studentami Collegium Medicum z osobowego funduszu płac i bezosobowego funduszu płac, c) niezbędnych do dokonywania rocznej analizy stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w zakresie wykonywania liczby godzin zajęć w danym roku akademickim, d) niezbędnych do planowania liczby etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum w danym roku akademickim, w zakresie planowanej liczby godzin zajęć dydaktycznych i obowiązkowego wymiaru godzin ponadwymiarowych, 9) sporządzanie wykazów liczby godzin zajęć dydaktycznych niezbędnych przy zatrudnianiu lub przedłużaniu zatrudnienia nauczycieli akademickich w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum, 10) prowadzenie bieżącego rejestru nauczycieli akademickich, 11) rozliczanie obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich i godzin ponadwymiarowych, 12) sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło w zakresie obsługi procesu dydaktycznego oraz prowadzenie rejestru zawartych umów, 13) prowadzenie rejestru wypłat z bezosobowego funduszu płac za prowadzenie zajęć dydaktycznych, 14) przygotowywanie list wypłat za zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich i dla osób spoza Uczelni, 15) obsługa administracyjna grantów dydaktycznych w Collegium Medicum, 16) prowadzenie w Collegium Medicum rezerwacji sal wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych dla zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych dla studentów Uczelni oraz dla podmiotów spoza Uczelni, a także sporządzanie raportów w tym zakresie, 17) rozliczanie umów zawartych ze szpitalami w zakresie udostępnienia oddziałów klinicznych na zajęcia dydaktyczne w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 18) prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania (dyplomów, legitymacji studenckich i uczestników studiów doktoranckich), 19) sporządzanie zbiorczej statystyki w zakresie toku studiów, pomocy materialnej dla studentów, rekrutacji oraz w innych sprawach z zakresu działania Działu. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM 1) obsługa administracyjna biura Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w Collegium Medicum, 2) przygotowywanie wniosków o dotacje na badania naukowe i inwestycje służące potrzebom badań naukowych jednostek Collegium Medicum oraz nadzór nad procesem ich realizacji pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, 3) sprawozdawczość z działalności naukowo-badawczej pracowników oraz jednostek Collegium Medicum dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS-u, jednostek UMK oraz władz Collegium Medicum, 4) przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o formach i zasadach finansowania działalności naukowo-badawczej ze środków budżetowych oraz przepisów i regulaminów dotyczących możliwości udziału w konkursach i korzystania z funduszy instytucji naukowych na działalność naukowo-badawczą, stypendia, itp., 5) pomoc pracownikom Collegium Medicum w przygotowaniu poprawnych wniosków

4 o finansowanie działalności naukowo-badawczej, umów oraz raportów rocznych i końcowych (dot. projektów badawczych zewnętrznych i grantów wewnątrzuczelnianych), zgodnie z rygorami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przepisami wewnętrznymi, 6) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów o granty UMK dla pracowników Collegium Medicum, 7) przygotowywanie propozycji rozdziału środków finansowych przyznanych Collegium Medicum na działalność naukową w ramach badań własnych, 8) pomoc dysponentom (tj. kierownikom projektów, kierownikom jednostek, prorektorowi) w prawidłowym wydatkowaniu środków finansowych przyznanych na działalność naukową w Collegium Medicum, 9) zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących aktywności naukowej jednostek Collegium Medicum na potrzeby władz uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji, 10) obsługa administracyjna krajowych wyjazdów służbowych nauczycieli akademickich Collegium Medicum w ramach badań naukowych oraz zagranicznych wyjazdów pracowników i studentów Collegium Medicum, 11) obsługa administracyjna stypendiów doktorskich i habilitacyjnych pracowników naukowych Collegium Medicum, 12) przygotowywanie rankingów jednostek Collegium Medicum na podstawie aktywności naukowej zatrudnionych w nich pracowników, 13) przygotowywanie wniosków o nagrody (Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych) za osiągnięcia naukowe i stypendia dla pracowników naukowych Collegium Medicum, 14) obsługa administracyjna konkursów o nagrody Rektora UMK dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, 15) przygotowywanie umów dotyczących realizacji działalności naukowo-badawczej, 16) zamawianie usług na potrzeby realizowanych w Collegium Medicum zadań naukowobadawczych, 17) przygotowywanie formularzy wewnętrznych niezbędnych do obsługi działalności naukowej w Collegium Medicum. Dział Organizacji CM 1) opracowywanie formalno-prawne i merytoryczne projektów wewnętrznych aktów prawnych Uczelni (uchwał, zarządzeń, pism okólnych, regulaminów, instrukcji) oraz ich publikacja, 2) nowelizacja wewnętrznych aktów prawnych przy współpracy i konsultacji z właściwymi jednostkami Collegium Medicum, 3) prowadzenie rejestru i zbioru wewnętrznych aktów prawnych, 4) prowadzenie zbioru Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia, 5) bieżący przegląd ustawodawstwa, 6) przekazywanie wszystkim jednostkom administracji Collegium Medicum zmian w ustawodawstwie, dotyczących ich zakresów działania, 7) doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawnych, 8) akceptowanie pod względem poprawności formalnej i merytorycznej treści pieczątek, 9) nadawanie symboli jednostkom nowo tworzonym i przekształcanym, 10) opracowywanie składu osobowego pracowników, 11) prowadzenie instruktarzy dla nowo zatrudnianych kierowników i samodzielnych pracowników Collegium Medicum w zakresie obiegu dokumentów, struktury organizacyjnej, obowiązujących aktów prawnych, 12) przygotowywanie zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności dla kierowników

5 i samodzielnych pracowników Collegium Medicum, 13) opracowywanie sprawozdań rocznych z działalności Collegium Medicum, 14) redagowanie witryny internetowej Collegium Medicum, w szczególności: a) tworzenie oraz bieżące monitorowanie i aktualizowanie stron internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych Collegium Medicum oraz stron dotyczących studentów, doktorantów i in. (opracowanie redakcyjne, techniczne, graficzne, edycja zdjęć), b) współtworzenie polityki informacyjnej w ramach witryny internetowej Collegium Medicum (z Działem Promocji i Informacji CM), c) redagowanie strony Aktualności Collegium Medicum (na podstawie materiałów zebranych samodzielnie oraz przez Dział Promocji i Informacji CM), 15) rozsyłanie poczty elektronicznej do wszystkich jednostek organizacyjnych Collegium Medicum, 16) okresowe przygotowywanie i przekazywanie informacji dotyczących Collegium Medicum do aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMK oraz na stronie UMK Dział Programów Międzynarodowych CM 1) obsługa administracyjna: a) Programów Europejskich o profilu edukacyjnym, w szczególności programu Lifelong Learning/Erasmus, a także CEEPUS, TEMPUS, Erasmus Mundus, b) Europejskich programów badawczych Programy Ramowe, c) innych programów międzynarodowych CULTURE , NATURE 2000, MEDIA+, e-content+, DAPHNE, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, stypendia MARIE-CURIE i programy innych DG Komisji Europejskiej, 2) monitorowanie przebiegu współpracy zagranicznej w ramach Programów Europejskich, 3) przechowywanie i zabezpieczenie wszelkich dokumentów związanych z wyjazdami beneficjentów programu Erasmus, 4) przechowywanie umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi, 5) wspomaganie i informowanie o działaniach dotyczących międzynarodowego charakteru procesu kształcenia, zgodnie z Procesem Bolońskim oraz wdrażanie Strategii Lizbońskiej i promowanie Europejskiego Systemu Akumulacji Punktów Kredytowych ECTS, 6) organizowanie banku informacji oraz bieżąca aktualizacja danych w zakresie wyjazdów studentów na inne studia i praktyki zagraniczne, 7) obsługa procesu naboru i weryfikacji kandydatów na studia i praktyki zagraniczne, 8) współpraca z jednostkami administracji Uczelni w zakresie rozpowszechniania informacji, przepisów, regulaminów dotyczących możliwości udziału studentów Uczelni w wyjazdach na studia i praktyki zagraniczne. Dział Promocji i Informacji CM 1) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie całokształtu działań promujących Collegium Medicum, 2) prowadzenie punktu informacyjnego dla kandydatów na studia, studentów i absolwentów, 3) współpraca ze szkołami wyższymi, innymi szkołami i instytucjami oraz mediami w zakresie promocji Uczelni, 4) opracowywanie informacji promocyjnych związanych z działalnością Collegium Medicum, 5) inicjowanie i współorganizowanie imprez promujących Collegium Medicum,

6 6) opracowywanie projektów graficznych w zakresie promocji Uczelni na potrzeby jednostek organizacyjnych Collegium Medicum, 7) dystrybucja materiałów promocyjnych i pamiątek UMK na terenie Collegium Medicum, 8) udostępnianie logo Collegium Medicum na potrzeby promocyjne jednostek organizacyjnych Uczelni, 9) współdziałanie z Centrum Promocji i Informacji UMK w szczególności w zakresie promowania Uczelni oraz w zakresie programu "Absolwent UMK", 10) nadzór nad przygotowywaniem i korektą informacji umieszczanych na stronie internetowej Uczelni w języku angielskim, 11) bieżące przygotowywanie i przekazywanie do Działu Organizacji CM informacji na temat ewentualnych wydarzeń, zjazdów, imprez oraz sprawozdań i fotoreportaży z nich, a także osiągnięć pracowników i studentów w celu zamieszczenia na stronie internetowej, 12) bieżące przygotowywanie informacji z zakresu rekrutacji i promocji kierunków studiów na stronę internetową Collegium Medicum. Dział Socjalny CM 1) organizowanie obsługi świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym, a także ich rodzin zgodnie z regulaminem Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych (UFŚS), 2) prawidłowe gospodarowanie środkami UFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 3) dokonywanie analiz potrzeb socjalnych pracowników i innych osób uprawnionych do świadczeń oraz opracowywanie, w ramach UFŚS, projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności socjalnej, 4) przygotowywanie rocznego sprawozdania z realizacji działalności socjalnej, 5) współdziałanie z uczelnianymi organami organizacji związkowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, 6) wydawanie, przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz realizacja wniosków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, 7) przygotowywanie i wydawanie dokumentów umów i aneksów do umów dotyczących pożyczek mieszkaniowych zgodnie z regulaminem UFŚS, 8) obsługa administracyjna posiedzeń przedstawicieli związków zawodowych w sprawach opiniowania wniosków dotyczących świadczeń socjalnych oraz odpowiedzialność za ich realizację, 9) przygotowywanie dokumentów i sporządzanie list wypłat ze środków funduszu socjalnego, zgodnie z regulaminem UFŚS, 10) sporządzanie rejestru przyznanych świadczeń z UFŚS dla każdego świadczeniobiorcy - prowadzenie kartotek, 11) prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw związanych z realizacją świadczeń z UFŚS, 12) kontrola nad prawidłowym przebiegiem potrąceń i dokonywaniem wpłat rat z tytułu zaciągniętych pożyczek przez osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, 13) ponoszenie odpowiedzialności za ochronę danych osobowych przed niepowołanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem. Dział Spraw Pracowniczych CM 1) udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych,

7 2) kompletowanie oraz sporządzanie dokumentów w sprawach dotyczących mianowania, powoływania i odwoływania pracowników oraz zawierania, zmiany i rozwiązywania umów o pracę, 3) prowadzenie dokumentacji kadrowej, w szczególności: a) prowadzenie akt osobowych pracowników, b) rozliczanie czasu pracy, c) wystawianie i wydawanie zaświadczeń oraz innych dokumentów dla pracowników oraz członków ich rodzin, d) wystawianie i wydawanie legitymacji służbowych dla nauczycieli akademickich, 4) kierowanie pracowników, przy współpracy z Zespołem ds. BHP i Ppoż. CM, na wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie oraz na badania sanitarno-epidemiologiczne, 5) ustalanie uprawnień pracowników do świadczeń przysługujących ze stosunku pracy, w szczególności: a) prawa do urlopu i jego wysokości, b) prawa do dodatku stażowego i jego wysokości, c) prawa do nagród jubileuszowych, d) prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 6) sporządzanie planów urlopowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 7) kontrola terminowości wykorzystania urlopów wypoczynkowych, 8) kontrola dyscypliny pracy, 9) pomoc w przygotowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników, 10) wystawianie delegacji służbowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i prorektora ds. Collegium Medicum na wyjazdy krajowe, 11) udzielanie wszechstronnej pomocy w pracach związanych z kształtowaniem polityki kadrowej w Collegium Medicum, w tym sporządzanie sprawozdawczości, analiz oraz przygotowywanie stanów zatrudnienia. Dział Informatyczny CM 1) odpowiedzialność za funkcjonowanie systemów informatycznych użytkowanych przez administrację Collegium Medicum, 2) rejestrowanie i usuwanie z rejestru użytkowników systemu komputerowego w zakresie przetwarzania danych osobowych, 3) odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie nośników informacji, 4) sprawdzanie kopii pod względem przydatności do odtworzenia w przypadku awarii, 5) prowadzenie ewidencji identyfikatorów dla pracowników Collegium Medicum zatrudnionych przy przetwarzaniu informacji, 6) usuwanie awarii systemów informatycznych, 7) zabezpieczenie systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych, 8) opracowywanie projektów programów i planów finansowych w zakresie utrzymania systemów komputerowych administracji i ich modernizacji, 9) obsługa oraz konserwacja sieci i sprzętu komputerowego użytkowanego w ramach administrowanych sieci, 10) obsługa napraw pogwarancyjnych (naprawy we własnym zakresie lub zlecane podmiotom zewnętrznym) sprzętu komputerowego należącego do jednostek Collegium Medicum, 11) opiniowanie wniosków o zakup sprzętu komputerowego, 12) paszportyzacja komputerów, 13) przechowywanie i ewidencjonowanie licencji programów zainstalowanych na serwerach administracji Collegium Medicum, 14) zarządzanie serwerami Collegium Medicum.

8 Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM 1) prowadzenie różnych form poszukiwania ofert pracy dla absolwentów Collegium Medicum, 2) monitoring rynku pracy, 3) ankietowanie i prowadzenie rozmów z absolwentami i studentami Collegium Medicum w celu ustalenia ich predyspozycji i możliwości wyboru optymalnej drogi rozwoju zawodowego, 4) doradztwo zawodowe w zakresie sposobów zaprezentowania się kandydatów do pracy potencjalnym pracodawcom oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, 5) udostępnianie absolwentom ofert pracy i wszelkich związanych z nimi informacji, 6) organizowanie targów pracy i innych spotkań dla studentów w celu prezentacji swych firm przez pracodawców, 7) tworzenie bazy danych obejmującej pracodawców oraz absolwentów i studentów Collegium Medicum, 8) współpraca z innymi biurami karier w zakresie wymiany ofert pracy w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, 9) współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, 10) organizowanie szkoleń i warsztatów mających na celu wspieranie aktywnego poszukiwania pracy. Sekretariat Zastępców Kanclerza CM Do zadań Sekretariatu należy pełna obsługa administracyjna zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum, w szczególności: 1) przyjmowanie i ewidencja oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 2) ewidencja i prowadzenie, również w formie elektronicznej, korespondencji zleconej przez zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum, 3) prowadzenie terminarza spraw oraz spotkań zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum, 4) przekazywanie decyzji i poleceń zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum do wykonania właściwym osobom lub jednostkom organizacyjnym, 5) sporządzanie umów z pracownikami Collegium Medicum, którym przyznano ryczałt kilometrów na korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, 6) przyjmowanie i rejestrowanie ofert składanych przez wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez Collegium Medicum, 7) redagowanie pism służbowych, 8) organizowanie spotkań i narad, 9) protokołowanie narad kierowników komórek administracji i innych spotkań wskazanych przez przełożonych, 10) monitoring prasy w zakresie publikacji poświęconych Collegium Medicum, 11) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków kierowanych do zastępców kanclerza ds. Collegium Medicum, 12) wykonywanie innych zadań zleconych przez zastępców kanclerza ds. Collegium Medium. Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM Do zadań Stanowiska należy w szczególności: 1) sporządzanie planów inwentaryzacji,

9 2) przeprowadzanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych Collegium Medium w ustalonych terminach oraz w dowolnym okresie i terminie, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności, 3) sporządzanie pisemnych informacji z przebiegu przeprowadzonej inwentaryzacji w poszczególnych jednostkach, 4) udział w wyjaśnianiu różnic inwentaryzacyjnych w Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej przy współudziale jednostek, których te różnice dotyczą, 5) sporządzanie sprawozdań z wykonania zatwierdzonego planu inwentaryzacyjnego. Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM Do zadań Stanowiska należy w szczególności: 1) przyjmowanie wniosków i umów oraz przygotowywanie listy kursów obowiązkowych i doskonalących, 2) opracowywanie preliminarza wydatków związanych z prowadzeniem kursów, 3) przyjmowanie wniosków o otwarcie specjalizacji, 4) delegowanie na kursy do specjalizacji, 5) pełna obsługa administracyjna pełnomocnika rektora ds. kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, w szczególności: a) przyjmowanie i ewidencja oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, b) prowadzenie terminarza spraw oraz spotkań pełnomocnika rektora ds. kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, c) przekazywanie decyzji i poleceń pełnomocnika rektora ds. kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy do wykonania właściwym osobom lub jednostkom organizacyjnym, 6) współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zespół Radców Prawnych CM Do zadań Zespołu w zakresie obsługi prawnej Uczelni należy w szczególności: 1) udzielanie pomocy prawnej władzom, pracownikom oraz studentom Collegium Medicum, w szczególności wydawanie pisemnych opinii prawnych, ustnych informacji, porad i konsultacji prawnych, związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa, w sprawach związanych z działalnością Uczelni, 2) sporządzanie wzorów umów, pism urzędowych, porozumień itp., 3) występowanie w charakterze pełnomocnika Uczelni w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami, 4) uczestniczenie w prowadzonych przez Uczelnię rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów, 5) opiniowanie pod względem prawnym umów oraz wszelkich aktów prawnych związanych z działalnością Collegium Medicum, 6) współpraca z zastępcą kwestora ds. Collegium Medicum w zakresie ściągania wierzytelności Uczelni, 7) informowanie organów Uczelni o nieprawidłowościach i uchybieniach w jej działalności w zakresie przestrzegania prawa oraz o skutkach naruszeń przepisów prawa, Zespół ds. BHP i Ppoż. CM Do zadań Zespołu należy w szczególności: 1) w zakresie bhp: a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa higieny pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii na stanowiskach pracy

10 i pomieszczeniach nauki oraz bieżące informowanie przełożonych o stwierdzonych przypadkach zagrożeń zawodowych, niezachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia, b) sporządzanie corocznych sprawozdań ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu poprawę warunków pracy i zapobiegające zagrożeniom wypadkowym i chorobowym, c) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków profilaktycznych, wynikających z przeprowadzonego dochodzenia powypadkowego, d) prowadzenie dokumentacji powypadkowej i rejestrów: stwierdzonych chorób zawodowych, stosowanych czynników rakotwórczych, szkodliwych czynników biologicznych oraz wyników przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, e) organizowanie i koordynowanie badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w środowisku pracy w Collegium Medicum z jednostkami upoważnionymi do wykonywania tych badań, f) organizowanie i koordynowanie wywozu odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz niebezpiecznych z działalności służb medycznych z jednostek organizacyjnych Collegium Medicum, a także prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów, g) prowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie bhp dla nowozatrudnionych pracowników i studentów pierwszego roku, h) współpraca w zakresie organizowania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, i) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, j) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, k) współpraca z organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy, zakładowym społecznym inspektorem pracy, zakładową komisją BHP i działającymi w Uczelni organizacjami związkowymi, l) współpraca z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami, przygotowanie stosownych umów ze służbą zdrowia na wykonanie badań lekarskich pracowników, współdziałanie z Działem Spraw Pracowniczych CM w zakresie specjalistycznych badań lekarskich, stanowiących część badań profilaktycznych, ł) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy lub nauki oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i studentów, m) udział w opracowaniu planów remontów w Collegium Medicum, 2) w zakresie ochrony przeciwpożarowej: a) nadzór i przeprowadzanie bieżących kontroli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum oraz przedkładanie wniosków w przypadku stwierdzonych zagrożeń, b) sporządzanie corocznej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego w Collegium Medicum, c) udział w opracowaniu zadań kierowników jednostek organizacyjnych Collegium Medicum wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, d) opracowywanie planów wyposażenia obiektów Collegium Medicum w sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe,

11 e) zlecanie wykonania przeglądów, konserwacji i napraw środków gaśniczych w Collegium Medicum, oraz dbanie o ich właściwe oznakowanie, f) udział w dochodzeniach dotyczących pożarów oraz prowadzenie ewidencji pożarów, g) prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników nowozatrudnionych i studentów pierwszego roku, h) opiniowanie prac remontowych i adaptacyjnych w obiektach Collegium Medicum pod względem wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji lub nowych inwestycji, i) współpraca z organami sprawującymi nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM Do zadań Zespołu należy w szczególności: 1) współdziałanie w opracowywaniu planów kontroli jednostek organizacyjnych Collegium Medicum oraz planów kontroli działalności Szpitali Uniwersyteckich, a także przedkładanie ich do zaopiniowania i zatwierdzenia, 2) przeprowadzanie kontroli kompleksowych lub problemowych, 3) przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez właściwe władze Uczelni, 4) wykonywanie czynności kontrolnych, zabezpieczenie dowodów rzeczowych i prowadzenie dochodzeń w przypadku ujawnienia przestępstw lub nadużyć, 5) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, 6) przekazywanie przełożonym ustaleń kontroli oraz informowanie o wykrytych przestępstwach i nadużyciach, 7) sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz projektów zaleceń pokontrolnych, 8) kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, 9) sygnalizowanie konieczności modyfikowania przepisów na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli, 10) współdziałanie z ogniwami kontroli funkcjonalnej oraz kontrolą zewnętrzną, 11) nadzór nad terminowym składaniem przez Szpitale Uniwersyteckie sprawozdań, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097) oraz ich wstępna analiza, 12) przeprowadzanie kontroli oraz sporządzanie protokołów i sprawozdań, wynikających z pełnienia przez Uczelnię funkcji organu założycielskiego dla Szpitali Uniwersyteckich, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wydawnictwo Naukowe UMK - Redakcja w Bydgoszczy Do zadań Redakcji należy w szczególności: 1) realizacja działalności wydawniczej Collegium Medicum, 2) przygotowywanie prac do druku, w tym opracowywanie redakcyjne oraz skład komputerowy rozpraw habilitacyjnych, skryptów, monografii, czasopism i innych wydawnictw naukowych, 3) dokonywanie kalkulacji kosztów działalności wydawniczej, 4) zlecanie druku.

12 II. Zastępca Kanclerza ds. techniczno-administracyjnych CM Biuro Prorektora ds. Collegium Medicum Do zadań Biura należy pełna obsługa administracyjna i organizacyjna prorektora ds. Collegium Medicum i rady Collegium Medicum, w szczególności: 1) przyjmowanie i ewidencja oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 2) prowadzenie terminarza spraw oraz spotkań prorektora ds. Collegium Medicum, 3) przekazywanie decyzji i poleceń prorektora ds. Collegium Medicum do wykonania właściwym osobom lub jednostkom organizacyjnym, 4) przygotowywanie i opracowywanie, przy współpracy i w porozumieniu z innymi jednostkami, a w szczególności z Zespołem Radców Prawnych CM i Działem Organizacji CM, dokumentacji przedstawianej prorektorowi ds. Collegium Medicum, rektorowi i senatowi UMK oraz radzie Collegium Medicum, 5) przygotowywanie decyzji dotyczących przydziału lokali służbowych, na podstawie informacji z Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM, 6) współpraca z innymi jednostkami Uczelni przy organizowaniu uroczystości uczelnianych, 7) współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi Uczelni w przypadku spraw dotyczących nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, 8) obsługa kontaktów z mediami w porozumieniu z rzecznikiem prasowym UMK, 9) organizowanie posiedzeń rady Collegium Medicum oraz na polecenie prorektora ds. Collegium Medicum innych zespołów działających w Collegium Medicum, 10) współpraca z innymi uczelniami wyższymi oraz Konferencją Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dział Aparatury Naukowej CM 1) obsługa audiowizualna zajęć dydaktycznych, obron prac doktorskich i innych, konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych oraz imprez okolicznościowych związanych z działalnością Collegium Medicum, 2) zapewnienie sprawnej obsługi i prawidłowego działania systemu telewizji dozorowej i monitorowania obiektów Collegium Medicum, 3) zlecanie podmiotom zewnętrznym lub wykonywanie we własnym zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pogwarancyjnych aparatury, urządzeń naukowo-badawczych i dydaktycznych na zlecenie użytkownika, 4) wykonywanie nadzoru nad stanem technicznym aparatury, będącej własnością Collegium Medicum oraz bieżące prowadzenie paszportów, 5) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym aparatury, 6) zakup części zamiennych do bieżących napraw, 7) zlecanie i pilotowanie napraw gwarancyjnych aparatury, 8) przeprowadzanie postępowań związanych z konserwacją, naprawą oraz wymianą części i materiałów eksploatacyjnych kserokopiarek w Collegium Medicum, nadzór nad realizacją umów i wynikających z nich stosownych rozliczeń, 9) realizacja dostaw gazów technicznych i medycznych, 10) rejestrowanie i montaż filmów dydaktycznych i naukowych, 11) obsługa pracowni kserograficznej, 12) inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania aparatury, doradztwo i informacja techniczna, a także opiniowanie wniosków o zakup aparatury oraz sprzętu medycznego i laboratoryjnego, 13) pomoc przy opracowywaniu parametrów technicznych aparatury oraz sprzętu medycznego i laboratoryjnego, będących przedmiotem zamówienia w postępowaniach

13 prowadzonych przez Dział Zaopatrzenia CM, 14) archiwizacja zdjęć związanych z działalnością Collegium Medicum. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM 1) w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej: a) inicjowanie działań mających na celu prawidłowe i racjonalne gospodarowanie powierzonymi zasobami nieruchomościowymi, b) prowadzenie ksiąg meldunkowych oraz terminowa realizacja obowiązku meldunkowego, c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, c.o., gazowych, ppoż. i innych znajdujących się w obiekcie, d) czuwanie nad przestrzeganiem przez użytkowników przepisów bhp i ppoż., e) utrzymywanie czystości w budynku i jego otoczeniu, f) prowadzenie właściwej gospodarki powierzonymi składnikami majątkowymi i dbanie o ich prawidłową eksploatację oraz zabezpieczenie przez zniszczeniem, kradzieżą itp., g) zgłaszanie służbom technicznym potrzeb w zakresie napraw, remontów i konserwacji obiektu i jego wyposażenia, h) prowadzenie rozliczeń za zużyte media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja), i) sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracownikami obsługi, organizowanie i kierowanie ich pracą oraz rozliczanie czasu pracy, j) sporządzanie wniosków windykacyjnych dotyczących zaległych należności, na podstawie wykazu z Działu Księgowości CM, k) prowadzenie kas fiskalnych i rozliczeń finansowych z kwesturą CM, 2) w zakresie domów studenckich: a) kwaterowanie i wykwaterowywanie mieszkańców oraz prowadzenie stosownych rozliczeń w tym zakresie, b) bieżący nadzór nad przestrzeganiem obowiązującego porządku w domu studenckim, c) nadzór nad przebiegiem imprez organizowanych przez studentów na terenie Collegium Medicum (Juwenalia, zabawy sylwestrowe itp.), d) współpraca z Radą Mieszkańców oraz organizacjami studenckimi, e) obsługa centrali telefonicznej, 3) w zakresie hoteli asystenckich: a) sporządzanie umów najmu i protokołów zdawczo-odbiorczych wyposażenia dla mieszkań hotelowych oraz dokonywanie niezbędnych czynności po opuszczeniu lokalu przez najemcę, b) obsługa administracyjna i finansowa w zakresie kwaterowań doraźnych, c) prowadzenie ewidencji kartotek lokalowych poszczególnych mieszkań hotelowych. Dział Energetyki CM 1) zapewnienie we wszystkich obiektach Collegium Medicum należytego stanu technicznego w tym dokonywanie bieżących kontroli, przeglądów, modernizacji, konserwacji oraz pomiarów, następujących urządzeń i instalacji: a) elektrycznej, b) wodno-kanalizacyjnej, c) centralnego ogrzewania, d) gazowej, e) przewodów kominowych, f) central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych,

14 g) urządzeń dźwigowych, 2) bezzwłoczne usuwanie awarii techniczno-eksploatacyjnych, 3) planowanie zakresu okresowych przeglądów i konserwacji oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich terminowe wykonanie, 4) współpraca z Działem Remontów i Inwestycji CM przy opracowywaniu projektów rocznych planów remontów i inwestycji, 5) realizacja zaplanowanych robót siłami własnymi w zakresie prac elektrycznych, hydraulicznych i centralnego ogrzewania oraz nadzór nad przebiegiem prac branżowych zlecanych na zewnątrz i udział w ich odbiorze, 6) wykonywanie siłami własnymi lub zlecanie na zewnątrz przeglądów, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu AGD, 7) zapewnienie dostaw pełnego zakresu mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło na potrzeby wentylacji i klimatyzacji, energia elektryczna, gaz) dla obiektów Collegium Medicum i prowadzenie związanych z tym rozliczeń, 8) prowadzenie analiz zużycia i kosztów mediów oraz opracowywanie prognoz zużycia nośników energii pod kątem prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki mediami oraz wprowadzenia nowych technik i technologii, 9) przeprowadzanie badań ścieków dla obiektów Collegium Medicum. Dział Remontów i Inwestycji CM Do zadań Działu należy przygotowywanie zadań remontowych i inwestycyjnych do realizacji, nadzór nad ich realizacją oraz ich rozliczanie, w szczególności: 1) w zakresie bieżącej eksploatacji i remontów: a) zapewnienie pełnej sprawności eksploatacyjnej obiektów Collegium Medicum w zakresie realizowanych prac remontowo-budowlanych, b) prowadzenie okresowych kontroli oraz przeglądów stanu technicznego obiektów Collegium Medicum, c) prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych Collegium Medicum, d) opracowywanie projektów rocznych planów remontów na podstawie zapotrzebowań złożonych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum, uczelnianego planu poprawy warunków bhp, zaleceń pokontrolnych oraz dokonanych okresowych przeglądów obiektów, e) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z realizacją robót remontowych, f) prowadzenie całości spraw formalnych i technicznych związanych z wykonywaniem prac remontowych w obiektach Collegium Medicum, g) zapewnienie wykonawstwa planowanych prac remontowych zlecanych podmiotom zewnętrznym oraz przeprowadzanych w miarę możliwości we własnym zakresie, h) nadzór nad wykonawstwem robót we własnym zakresie, a w szczególności nad sprawną, efektywną i fachową pracą brygady remontowej oraz prowadzenie pełnej dokumentacji i analizy w zakresie wykorzystania oraz rozliczenia sprzętowego i materiałowego, i) prawidłowy komisyjny odbiór wykonanych prac remontowych oraz egzekwowanie od wykonawców terminowego usunięcia ujawnionych usterek i nieprawidłowości, 2) w zakresie realizacji inwestycji: a) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, b) przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego, c) przekazywanie placu budowy wykonawcy, d) kontrola procesu realizacji inwestycji,

15 e) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, f) opiniowanie propozycji zmian projektowych, g) przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości wystawiania faktur za roboty budowlane oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, h) opiniowanie propozycji aneksów do zawartych umów oraz aktualizacji harmonogramów, i) sporządzanie zawiadomień o zakończonej budowie elementu odbiorowego do stosownych instytucji (Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrona Środowiska) oraz uczestnictwo w komisyjnych przeglądach obiektu przeprowadzanych przez te instytucje, j) występowanie o warunki zasilania w media dla planowanych zamierzeń inwestycyjnych, k) przygotowywanie kompletu materiałów oraz występowanie do nadzoru budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, l) dokonywanie ostatecznych rozliczeń zadań inwestycyjnych będących w toku oraz zakończonych, a także przekazywanie obiektów do użytkowania. Dział Zaopatrzenia CM Do zadań Działu należy organizowanie zakupów materiałów i sprzętu, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Collegium Medicum, w szczególności: 1) przygotowywanie planów zakupów w przypadku rocznych dotacji na działalność dydaktyczną i statutową, 2) przyjmowanie i rejestrowanie zapotrzebowań składanych przez wszystkie jednostki organizacyjne Collegium Medicum, 3) realizacja zapotrzebowań zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych, 4) wystawianie zamówień oraz przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich prowadzenie przy ścisłej współpracy z Zespołem ds. Zamówień Publicznych CM, 5) bieżąca kontrola nad realizacją złożonych zamówień i zawartych umów z dostawcami, 6) przyjmowanie i nadzór nad prawidłowością dostaw do poszczególnych jednostek organizacyjnych Collegium Medicum oraz magazynu i ich prawidłowe rozliczanie finansowe, 7) oznakowywanie środków trwałych i wyposażenia etykietami z kodami kreskowymi oraz wystawianie dokumentów OT, 8) prowadzenie gospodarki magazynowej, 9) występowanie do urzędów i instytucji z wnioskami o wydanie zezwoleń na zakupy specjalne (np. leki, substancje chemiczne), 10) prowadzenie spraw związanych z odprawą celną dla towarów zakupionych spoza UE, 11) prowadzenie rejestru faktur za towary zakupione w UE celem przygotowania danych do comiesięcznej deklaracji. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM Do zadań Działu należy podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych na realizację projektów, w szczególności: 1) bieżące monitorowanie programów i działań w ramach funduszy strukturalnych i informowanie o nich przełożonych, 2) współpraca z zewnętrznymi instytucjami biorącymi udział w procesie wykorzystywania środków z funduszy strukturalnych, 3) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych i innych

16 dokumentów z nimi związanych, wymaganych procedurą, 4) ścisła współpraca z właściwymi służbami Collegium Medicum w zakresie potrzeb inwestycyjnych, szkoleniowych i innych pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych, 5) pomoc administracyjna jednostkom Collegium Medicum w przygotowywaniu dokumentacji konkursowej, niezbędnej do aplikowania o środki z funduszy strukturalnych, 6) wykonywanie koniecznych analiz i prognoz w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, 7) monitorowanie realizacji i rozliczanie projektów podlegających dotacji w celu dotrzymania procedury wymaganej prawem (dla wskazanych przez przełożonych projektów). Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM Do zadań Stanowiska należą wszystkie sprawy związane z realizacją zadań obronnych, w szczególności: 1) prowadzenie, koordynowanie, planowanie i organizowanie przygotowań obronnych i obrony cywilnej w Collegium Medicum, na czas zagrożenia i podwyższonej gotowości obronnej państwa, 2) organizowanie systemów alarmowania i powiadamiania oraz zabezpieczeń obronnych, na wypadek zagrożeń czasu pokojowego i stanu wojny poprzez imienne przygotowywanie punktów, dyżurów, zespołów formacji i grup obronnych oraz stała aktualizacja ich stanu osobowego, a także przeprowadzanie szkoleń wyznaczonych do tych zadań pracowników Collegium Medicum, 3) uzgadnianie działań ochronnych dla Collegium Medicum na czas podwyższonej gotowości obronnej państwa i wojny z delegaturą ABW oraz organami policji w Bydgoszczy, 4) stała aktualizacja planistycznych przygotowań obronnych, zgodnie z wytycznymi Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia i MON w uzgodnieniu z Działem Spraw Obronnych UMK, 5) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniami obronnymi szpitali uniwersyteckich, z upoważnienia Prorektora ds. Collegium Medicum, w szczególności w zakresie przewidywanej bazy szpitalnej dla wojsk NATO i wojsk sojuszniczych na wypadek zaistnienia takiej potrzeby, 6) sporządzanie i opracowywanie corocznych meldunków oraz wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości z działalności obronnej i szkoleniowej dla właściwych organów administracji rządowej i samorządowej, w tym wykazów studentów ostatniego roku studiów dla Wojewódzkich Wydziałów Zarządzania Kryzysowego w całym kraju, 7) współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, w tym z organami wojska i policji, w zakresie uzgodnienia działań obronnych oraz ich zabezpieczenia i wykonania, 8) prowadzenie, przy współpracy z Działem Spraw Pracowniczych CM, kartotek pracowników, przydatnych dla obronności z jednoczesnym składaniem meldunków do wojskowych komend uzupełnień, 9) organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Bydgoszczy oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM Do zadań Stanowiska należą wszystkie sprawy związane z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną fizyczną, w szczególności: 1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych Collegium Medium oraz nad ich właściwym oznaczaniem i rejestrowaniem, 2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne

17 poświadczenie bezpieczeństwa, zgodnie z wykazem sporządzonym przez pełnomocnika ochrony informacji niejawnych Uniwersytetu, 3) rozliczanie pracowników zwalnianych z pracy z posiadanych dokumentów niejawnych, 4) nadzór merytoryczny nad wypełnianiem i przekazywaniem ankiet poświadczeń bezpieczeństwa osobowego w Collegium Medicum pracowników ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych, 5) prowadzenie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów oraz postępowania przez pracowników Collegium Medicum z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, a także zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym, 6) prowadzenie filii kancelarii tajnej UMK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 7) współpraca z właściwymi organami służb ochrony państwa, w szczególności z ABW. Sekretariat Ogólny CM Do zadań Sekretariatu należy w szczególności: 1) świadczenie usług transportowych dla potrzeb Collegium Medicum oraz zlecanie usług transportowych na zewnątrz, 2) prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdów, naprawami, przeglądami, ubezpieczeniem oraz rozliczeniem zużycia paliwa i innych produktów eksploatacyjnych, 3) przyjmowanie, rejestrowanie, rozdzielanie i wydawanie korespondencji wpływającej do Collegium Medicum z jednostek Uczelni oraz instytucji zewnętrznych, 4) prowadzenie pocztowych książek nadawczych wysyłanych listów poleconych z numerami nadawczymi i opłatą, 5) prowadzenie rejestru wysyłanych listów zwykłych wraz z opłatą, 6) realizacja przesyłek kurierskich, 7) przyjmowanie i rejestrowanie faktur wpływających do Collegium Medicum. Zespół ds. Zamówień Publicznych CM Do zadań Zespołu należy : 1) opracowywanie i bieżące aktualizowanie wzorów dokumentów wymaganych przez przepisy o zamówieniach publicznych, 2) opracowywanie projektów wszelkiej korespondencji kierowanej do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 3) publikowanie terminowo, wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Collegium Medicum, 4) przesyłanie wszelkich ogłoszeń w formie elektronicznej do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na podstawie przyznanego Collegium Medicum kodu autoryzacji, 5) opracowywanie, na podstawie otrzymanych zbiorczych sprawozdań z jednostek Uczelni udzielających zamówienia, rocznego sprawozdania udzielonych w Collegium Medicum zamówień i przekazywanie do zatwierdzenia właściwym władzom Uczelni, a następnie przesłanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca roku następnego, 6) reprezentowanie Collegium Medicum w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, 7) doradztwo oraz udostępnianie wszelkich materiałów z zakresu prawa zamówień publicznych.

18 III. Zastępca kwestora ds. CM Dział Finansowy CM 1) kompletowanie dokumentów księgowych i sprawdzanie ich pod względem formalnorachunkowym, 2) rozliczanie delegacji krajowych, 3) regulowanie zobowiązań, w tym: a) przygotowywanie polecenia przelewu w systemie bankowym i dbałość o prawidłowość wychodzących środków pieniężnych z Uczelni, b) wydawanie dyspozycji wypłaty lub zwrotu gotówki do kasy, wynikających z rozliczonych dokumentów, 4) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie, z wyjątkiem czeków gotówkowych, 5) odpowiedzialność za kompletność dokumentacji bankowej, 6) kontrola rejestrów sprzedaży jednostek prowadzących działalność usługową, 7) obliczanie i sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, 8) wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących, not księgowych, not korygujących, 9) kwartalne sporządzanie raportów za usługi kserograficzne, 10) przechowywanie kopii umów, 11) wystawianie informacji PIT 8C, 12) sporządzanie zestawienia prywatnych rozmów telefonicznych, 13) księgowanie wyciągów bankowych. Do zakresu działania Kasy należy w szczególności: 1) dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat w programie komputerowym, 2) podejmowanie, przechowywanie i odprowadzanie gotówki do banku z zachowaniem ustalonego pogotowia kasowego, 3) sporządzanie raportów kasowych, 4) prowadzenie ewidencji udzielonych pracownikom zaliczek oraz kontrola terminowości ich rozliczania, 5) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania czeków gotówkowych, 6) obsługa finansowa PKZP, 7) obsługa finansowa ZFŚS, 8) odpowiedzialność za przestrzeganie instrukcji kasowej, 9) ewidencja przyjmowania i wydawania insygniów władz Collegium Medicum, 10) wprowadzanie należności do kasy fiskalnej. Dział Księgowości CM 1) prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z zakładowym planem kont, przepisami prawa oraz ustawy o rachunkowości, 2) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych Collegium Medicum, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz obowiązującymi w Collegium Medicum procedurami, 3) organizowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem, kontrolą i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych w Collegium Medicum, 4) współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania odpowiednich danych księgowych niezbędnych do ich funkcjonowania, 5) wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów, 6) uzgadnianie sald rozrachunków oraz windykacja należności,

19 7) bieżąca analiza prawidłowości dokonanych zapisów księgowych. Dział Księgowości Majątkowej CM 1) dokonywanie zapisów dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont, 2) rejestrowanie dowodów OT, LT, MT i PT, 3) nadawanie numerów inwentarzowych ŚT oraz WN i P, 4) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem środków trwałych w budowie, 5) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynów i skryptów oraz ich rozliczanie, 6) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej księgozbioru podstawowego oraz jego uzgadnianie, 7) prowadzenie ewidencji wartościowej towarów promocyjnych oraz ich uzgadnianie, 8) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej wyposażenia w używaniu oraz jego uzgadnianie, 9) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia ksiąg inwentarzowych, 10) rozliczanie inwentaryzacji rzeczowego majątku trwałego oraz majątku obrotowego Uczelni, 11) sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie składników majątkowych trwałych i zapasów, prowadzenie ewidencji Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Collegium Medium. Dział Płac CM 1) naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem potrąceń, sporządzanie list wypłat oraz prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń, 2) rejestrowanie i naliczanie wynagrodzeń z umów zlecenia i umów o dzieło na podstawie kompletnie złożonej dokumentacji podpisanej przez przedstawicieli stron umowy, 3) obsługa spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, w szczególności: a) generowanie oraz przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych pracowników, członków rodzin oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, b) generowanie oraz przesyłanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych - deklaracja, 4) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi - roczne informacje o dochodach pracowników (PIT 11, PIT 40) oraz deklaracje rozliczeniowe (PIT 4R oraz PIT 8AR), 5) kompletowanie niezbędnych dokumentów i ustalanie uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia społecznego, 6) wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych pracowników oraz na bieżące potrzeby pracowników, 7) opracowywanie sprawozdań, informacji, wykazów i zestawień w zakresie zadań realizowanych przez Dział, 8) organizowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem, kontrolą i zabezpieczaniem dokumentów płacowych w Collegium Medicum. Zespół ds. Planowania i Analiz CM Do zadań Zespołu należy w szczególności: 1) opracowywanie analiz, sporządzanie prognoz i zestawień danych finansowych,

20 ekonomicznych i innych dotyczących działalności jednostek organizacyjnych, z wykorzystaniem stosownych technik analitycznych, 2) opracowywanie i doskonalenie, we współpracy z zastępcą kwestora ds. Collegium Medicum, zasad funkcjonowania controllingu w Collegium Medicum, 3) opracowywanie, w wyznaczonych terminach, projektów planu rzeczowo-finansowego (budżetu) Collegium Medicum, w zakresie określonym przez przełożonych, uzgodnieniu z kierownikami jednostek Uczelni odpowiedzialnych za działalność dydaktyczną i naukowobadawczą oraz kierownikami jednostek organizacyjnych administracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) opracowywanie okresowych raportów realizacji budżetu, przedstawianie wniosków i propozycji wynikających z analizy wykonania budżetu, 5) raportowanie wykorzystania przez poszczególne jednostki Collegium Medicum przyznanych środków finansowych, 6) opracowywanie planu wpływów i wydatków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na podstawie danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie, 7) opracowywanie planu przychodów i kosztów obiektów finansowanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, sporządzanie okresowych analiz i raportów, 8) opracowywanie rocznego planu przepływów pieniężnych, sporządzanie okresowych raportów rzeczywistych przepływów pieniężnych i sytuacji finansowej Collegium Medicum, 9) przygotowywanie danych niezbędnych do ustalania opłat za studia i inne świadczenia Collegium Medicum, 10) sporządzanie okresowych analiz dotyczących sytuacji finansowej szpitali uniwersyteckich oraz uczestniczenie w pracach komisji przeprowadzającej kontrolę szpitali w zakresie gospodarki finansowej.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r. Dz.U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo