SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Opracowanie W imieniu Komisji Przetargowej Zatwierdzam. (podpis)... (podpis kierownika zamawiającego) Skierniewice, dnia r.

2 Spis treści 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podwykonawstwo Oferty częściowe Oferty wariantowe Zamówienia uzupełniające Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Finansowanie zamówienia Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załączniki

3 1. Zamawiający Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax zwany dalej Zamawiającym. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku. 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego o parametrach technicznych opisanych szczegółowo poniżej w tabelach. 2. Zamówienie obejmuje 2 pakiety, opisane w załączniku nr 1 i 2 Formularze cenowe. 3. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, który posiada oznaczenie CE oraz spełnia wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 4. W załączniku nr 3 zestawienie oferowanego sprzętu należy wskazać producenta i model oferowanego sprzętu. 5. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 6. Dostawa sprzętu powinna być zrealizowana w dni powszednie w godz Dostarczony sprzęt musi posiadać zainstalowany system operacyjny. 8. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie płyty instalacyjne, licencje oprogramowania, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji, wymagane certyfikaty. 9. Sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w terminach i na warunkach określonych poniżej w tabelach. 11. Wskazane przez Zamawiającego nazwy zostały podane w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu oczekiwanej klasy sprzętu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach technicznych, wydajności i jakości nie gorszych niż opisane w tabelach. 12. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod: Nazwa: Komputery osobiste Kod: Nazwa: Komputery przenośne Kod: Nazwa: Monitory ekranowe Kod: Nazwa: Drukarki laserowe Kod: Nazwa: Skanery komputerowe Kod: Nazwa: Pamięci do przechowywania danych Kod: Nazwa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 3

4 PAKIET NR 1 Wymagane minimalne parametry techniczne: Komputer stacjonarny bez monitora Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputera 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 3 złącza PCI Express x1, 2 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, 4 złącza SATA 2. Chipset Min. H61 - dostosowany do oferowanego procesora 3. Procesor Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,6GHz, min. 5 GT/s DMI, pamięć L3 3MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 4. Pamięć RAM 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB) 5. Dysk twardy Min. 500 GB SATAII 7200rpm 6. Karta graficzna Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej min 256MB do 1.7GB, ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Intel Clear Video Technology 7. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 6 - kanałowa 8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) ze wsparciem dla WoL i Remote Wake-UP 9. Porty VGA, HDMI, min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ- 45. Porty audio: z tyłu obudowy 3 szt. (wejście i wyjście liniowe oraz wejście na mikrofon ), z przodu obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. 10. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty 11. Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 12. Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 13. Obudowa Typu Slim Tower µatx (1 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 wewnętrzne) Obudowa w jednostce centralnej musi być zabezpieczona min dwoma widocznymi wkrętami lub śrubami Wymiary max: 360 x 102 x 437 mm Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy 250W W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualnodźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: 1. Awarię BIOS-u 2. Awarię procesora 3. Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia kontrolera Video, płyty głównej, baterii płyty głównej Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 1. Płyta główna - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 14. BIOS - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych właczenia i wyłaczenia wirtualizacji oraz włączenia i wyłączenia ilości rdzeni w procesorze 4

5 15. System operacyjny 16. Certyfikaty i standardy Wsparcie techniczne producenta - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora. - Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i wyłączenia Wake on Lan z poziomu BIOS - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość wyłaczenia trybu bootowania dla urządzeń podłączanych do USB, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Microsoft Windows 7 Professional PL z SP1 64-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Wymagane dołączenie nośnika z oprogramowaniem. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 db (załączyć oświadczenie producenta) 3 lata na miejscu u Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Komputer stacjonarny z monitorem Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 3 złącza PCI Express x1, 2 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, 4 złącza SATA 2. Chipset Min. H61 - dostosowany do oferowanego procesora 3. Procesor Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,6GHz, min. 5 GT/s DMI, pamięć L3 3MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Zamawiającego. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 4. Pamięć RAM 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB) 5. Dysk twardy Min. 500 GB SATAII 7200rpm 6. Karta graficzna Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej min 256MB do 1.7GB, ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Intel Clear Video Technology 5

6 7. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 6 - kanałowa 8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) ze wsparciem dla WoL i Remote Wake-UP 9. Porty VGA, HDMI, min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ- 45. Porty audio: z tyłu obudowy 3 szt. (wejście i wyjście liniowe oraz wejście na mikrofon), z przodu obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 10. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty 11. Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 12. Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 13. Monitor 21.5 LED monitor, D-SUB, DVI, min. 1920x1080, z głośnikami 14. Obudowa Typu Slim Tower µatx (1 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 wewnętrzne) Obudowa w jednostce centralnej musi być zabezpieczona min dwoma widocznymi wkrętami lub śrubami Wymiary max: 360 x 102 x 437 mm Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy 250W W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualnodźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: 4. Awarię BIOS-u 5. Awarię procesora 6. Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia kontrolera Video, płyty głównej, baterii płyty głównej Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 1.- Płyta główna - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i wyłączenia wirtualizacji oraz włączenia i wyłączenia ilości rdzeni w procesorze - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 15. BIOS lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora. - Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i wyłączenia Wake on Lan z poziomu BIOS - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość wyłączenia trybu bootowania dla urządzeń podłączanych do USB, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 16. System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL z SP1 64-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Wymagane dołączenie nośnika z oprogramowaniem. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający 17. Certyfikaty poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym i standardy Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 db (załączyć oświadczenie producenta) 6

7 18. Wsparcie 19. techniczne producenta 3 lata na miejscu u Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Notebook konfiguracja 1 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: WXGA (1366x768) typu LED z powłoką antyodblaskową 2. Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej 3. Procesor Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2.0 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 2 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 1580 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie ) W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 4. Pamięć operacyjna RAM 4 GB DDR3 1333MHz z możliwością rozbudowy do 8GB 5. Parametry pamięci masowej Min. 250 GB Serial ATA, 5400 obr/min 6. Karta graficzna Zintegrowana z min 64MB własnej pamięci oraz z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1.7GB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader 4.0, OpenGL 2.1 oraz Dual HD HW Decode 7. Wyposażenie multimedialne Wymagania 8. dotyczące baterii i zasilania 9. Zasilacz Zasilacz o mocy 65W, z przewodem o długości min 1m. Zgodność z 10. systemami operacyjnymi i standardami 11. BIOS Karta dźwiękowa 4-kanałowa, zgodna z HD Audio, głośniki stereo o mocy min 2W każdy. Min. 6-cell 48WHr (2.2Ahr), Li-Ion, czas pracy na bateriach min. 3,5 godziny Możliwość wyłączenia ładowania baterii z poziomu systemu operacyjnego. Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL SP1, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Modelu komputera, 2. Wersji BIOS, 3. Modelu procesora wraz z informacjami o ID procesora, prędkości zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 4. Informacji o pamięci RAM tj.: pojemność i prędkość 5. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność 6. Informacji o napędzie optycznym 7. Informacji o mocy podłączonego zasilacza 7

8 Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego oraz bootowania 12. Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock 13. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 14. Waga i wymiary Waga z baterią 6-cell max 2,5 kg Wymiary nie większe niż: wys. 32/35mm, szer. 376mm, głęb. 260mm lata na miejscu u Zamawiającego (dotyczy sprzętu oraz fabrycznie zainstalowanego oprogramowania) Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Wymagania dodatkowe Dodatkowe wyposażenie Wbudowane porty i złącza: 3x USB 2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, RJ-45, VGA, HDMI 1.4, czytnik kart 3 w 1 (obsługiwane karty: SD, MMC, Memory Stick, kamera 1.3Mpix (640x480) + mikrofon, a. Karta sieciowa LAN 10/100 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN a/b/g wraz Bluetooth (tzw. COMBO), zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express. b. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 86 klawiszy Touchpad 240 CPI c. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny. d. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. e. Dołączony nośnik ze sterownikami. f. Przyciski, umożliwiające: odtwarzanie/pauza, odtwarzanie poprzedniego utworu, odtwarzanie następnego utworu, stop, zwiększenie siły dźwięku, zmniejszenie siły dźwięku. Torba na notebooka, mysz bezprzewodowa Notebook konfiguracja 2 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputera 1. Ekran 13,3" HD (1366x768) WLED LCD przeciwodblaskowy (anti-glare) jasność do 200 nitów, wielkość plamki max mm 2. Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie gorszy niż Intel HM67 lub równoważny 3. Procesor Procesor czterordzeniowy i5 drugiej generacji lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 3070 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie ) W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne 8

9 porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 4. Pamięć RAM 4 GB DDR MHz, z możliwością rozbudowy do 8GB 5. Dysk twardy Min. 500 GB Serial ATA, 7200 obr/min 6. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode 7. Audio Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 2 szt głośnika o mocy min 2W. 8. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ Łączność Wireless LAN b/g/n + Bluetooth 3.0 (tzw. COMBO) bezprzewodowa 10. Porty/złącza VGA, HDMI v1.4, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, RJ-45, czytnik kart 8 w 1 (obsługiwane karty: SD/MS Pro/MS/MMC, xd), złącze słuchawek/głośnika wraz ze złączem mikrofonu (tzw. COMBO), wejście na kartę SIM, W ramce matrycy wbudowana kamera 1.0Mpix (720p) HD i mikrofon, Z tyłu obudowy: wejście zasilania, złącze typu Kensigton Lock 11. Klawiatura i touchpad Klawiatura min. 87 klawiszy (układ US -QWERTY) Touchpad 240 CPI. 12. Bateria 65WHr (3.0 Ahr), 6-cell, Li-Ion, waga 340g 13. Zasilacz Zasilacz min. 65W Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) PL, zainstalowany system operacyjny nie 14. System operacyjny wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik 15. Wymiary Nie większe niż: wys. 16,5-21mm, szer. 330mm, głęb. 238mm Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 16. Certyfikaty i standardy Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie oraz 17. Waga Waga z baterią 6-cell max 1,9 kg 3 lata na miejscu u Zamawiającego (dotyczy sprzętu) Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające 18. załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 19. Inne przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. Dodatkowe 18. Torba na notebooka, mysz bezprzewodowa wyposażenie Notebook konfiguracja 3 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputera 1. Ekran 15,6 HD (1366x768) WLED LCD przeciwodblaskowy (anti-glare) 2. Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie gorszy niż Intel HM67 lub równoważny 3. Procesor Procesor dwurdzeniowy i3 drugiej generacji lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 3070 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie ) W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega 9

10 sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 4. Pamięć RAM 8 GB DDR MHz, 5. Dysk twardy Min. 500 GB Serial ATA, 7200 obr/min 6. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode 7. Audio Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 2 szt. głośnika o mocy min 2W. 8. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ Napęd optyczny Blu-Ray Disk z możliwością wielokrotnego zapisu (odczyt BD, zapis BD/CD/DVD), dołączone oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt Blu-Ray i DVD 10. Łączność bezprzewodowa 11. Porty/złącza Wireless LAN b/g/n + Bluetooth 3.0 (tzw. COMBO) VGA, HDMI v1.4, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, RJ-45, czytnik kart 8 w 1 (obsługiwane karty: SD/MS Pro/MS/MMC, xd), złącze słuchawek/głośnika wraz ze złączem mikrofonu (tzw. COMBO). W ramce matrycy wbudowana kamera 1.0Mpix (720p) HD i mikrofon, Z tyłu obudowy: wejście zasilania, złącze typu Kensigton Lock 12. Klawiatura i touchpad Klawiatura min. 87 klawiszy (układ US -QWERTY) i touchpad. 13. Bateria 48WHr 6-cell, Li-Ion 14. Zasilacz Zasilacz min. 65W Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) PL, zainstalowany system operacyjny nie 15. System operacyjny wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik 16. Wymiary Nie większe niż: wys. 29,7-33,8 mm, szer. 376mm, głęb. 260,2mm Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 17. Certyfikaty i standardy Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie oraz 18. Waga Waga z baterią 6-cell max 2,5 kg 3 lata na miejscu u Zamawiającego (dotyczy sprzętu) Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające 19. załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 20. Inne przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. Dodatkowe 19. Torba na notebooka, mysz bezprzewodowa wyposażenie Notebook konfiguracja 4 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Ekran 15,6 HD (1366x768) WLED LCD przeciwodblaskowy (anti-glare) 2. Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie gorszy niż Intel HM67 lub równoważny 3. Procesor Procesor dwurdzeniowy i3 drugiej generacji lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 3070 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na 10

11 stronie ) W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 4. Pamięć RAM 8 GB DDR MHz, 5. Dysk twardy Min. 500 GB Serial ATA, 7200 obr/min 6. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode 7. Audio Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 2 szt głośnika o mocy min 2W. 8. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW, dołączone oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt CD i DVD 10. Łączność bezprzewodowa 11. Porty/złącza Wireless LAN b/g/n + Bluetooth 3.0 (tzw. COMBO) VGA, HDMI v1.4, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, RJ-45, czytnik kart 8 w 1 (obsługiwane karty: SD/MS Pro/MS/MMC, xd), złącze słuchawek/głośnika wraz ze złączem mikrofonu (tzw. COMBO). W ramce matrycy wbudowana kamera 1.0Mpix (720p) HD i mikrofon, Z tyłu obudowy: wejście zasilania, złącze typu Kensigton Lock 12. Klawiatura i touchpad Klawiatura min. 87 klawiszy (układ US -QWERTY) i touchpad. 13. Bateria 48WHr 6-cell, Li-Ion 14. Zasilacz Zasilacz min. 65W Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) PL, zainstalowany system operacyjny nie 15. System operacyjny wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik 16. Wymiary Nie większe niż: wys. 29,7-33,8 mm, szer. 376mm, głęb. 260,2mm Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 17. Certyfikaty i standardy Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie oraz 18. Waga Waga z baterią 6-cell max 2,5 kg 3 lata na miejscu u Zamawiającego (dotyczy sprzętu) Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające 19. załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 20. Inne przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. Dodatkowe 20. Torba na notebooka, mysz bezprzewodowa wyposażenie Notebook konfiguracja 5 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 21. Ekran 15,6 HD (1366x768) WLED LCD przeciwodblaskowy (anti-glare) 22. Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie gorszy niż Intel HM67 lub równoważny 23. Procesor Procesor dwurdzeniowy i7 drugiej generacji lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. 11

12 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 3070 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie ) W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 24. Pamięć RAM 8 GB DDR MHz, 25. Dysk twardy Min. 650 GB Serial ATA, 7200 obr/min 26. Karta graficzna Niezintegrowana w procesorze, pamięć karty 2GB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode 27. Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na Audio analogowy i analogowego na cyfrowy, 2 szt głośnika o mocy min 2W. 28. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ Wewnętrzny napęd DVD+/-RW, dołączone oprogramowanie do odtwarzania i Napęd optyczny nagrywania płyt CD i DVD 30. Łączność Wireless LAN b/g/n + Bluetooth 3.0 (tzw. COMBO) bezprzewodowa 31. Porty/złącza VGA, HDMI v1.4, 2x USB 3.0, 1x E-SATA/USB COMBO, RJ-45, czytnik kart 8 w 1 (obsługiwane karty: SD/MS Pro/MS/MMC, xd), złącze słuchawek/głośnika wraz ze złączem mikrofonu (tzw. COMBO), W ramce matrycy wbudowana kamera 1.0Mpix (720p) HD i mikrofon. Z tyłu obudowy: wejście zasilania, złącze typu Kensigton Lock 32. Klawiatura i touchpad Klawiatura min. 87 klawiszy (układ US -QWERTY) i touchpad. 33. Bateria Min. 48WHr 6-cell, Li-Ion 34. Zasilacz Zasilacz min. 65W 35. Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) PL, zainstalowany system operacyjny nie System operacyjny wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik 36. Wymiary Nie większe niż: wys. 29,7-33,8 mm, szer. 376mm, głęb. 260,2mm 37. Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikaty i standardy Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie oraz 38. Waga Waga z baterią 6-cell max 3 kg lata na miejscu u Zamawiającego (dotyczy sprzętu) Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 40. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego Inne przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. Aluminiowa obudowa, podświetlana klawiatura. 21. Dodatkowe Torba na notebooka, mysz bezprzewodowa wyposażenie 12

13 PAKIET NR 2 Monitor LCD 22 cale Wielkość ekranu 22 cale Proporcje monitora Panoramiczny, 16:10 Rodzaj matrycy TN, matowa Jasność Min.300 cd/m2 Kontrast Min. 800:1 (jeśli dynamiczny, min 2000:1) Kąty widzenia Min. 160 zarówno w pionie jak i w poziomie Czas reakcji Max 5 ms (GTG) Złącza D-Sub, DVI Wbudowane głośniki Tak 24 miesiące typu door to door Monitor LCD LED 23 cale Wielkość ekranu 23cale Podświetlenie LED Rozdzielczość 1920x1080 Głośniki TAK Kontrast 1: Czas reakcji Max 5 ms (GTG) Złącza D-Sub, DVI 24 miesiące typu door to door Monitor LCD LED 25 cale (przykładowo M2550D-PZ lub równoważny) Wielkość ekranu 25cale Podświetlenie LED Rozdzielczość 1920x1080 Głośniki TAK Kontrast 1: Czas reakcji Max 5 ms (GTG) Jasność ekranu 250 cd/m2 HDMI tak Tuner TV tak 24 miesiące typu door to door DVI nie Drukarka laserowa monochromatyczna wariant I (przykładowo Lexmark e260 lub równoważna) Klasa produktu Druk w kolorze Drukarka laserowa Nie 13

14 Szybkość druku: A4, w czerni Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Zainstalowana pamięć Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) Moduł druku dwustronnego Złącze USB Obsługiwane systemy operacyjne 33 str./min. lub więcej A x 1200 dpi lub lepsza Min. 32 MB stron lub więcej 250 szt. lub więcej 150 szt. lub więcej NIE TAK MS Windows XP, Vista, Win7 Drukarka laserowa monochromatyczna wariant II (przykładowo Lexmark e360 lub równoważna) Klasa produktu Druk w kolorze Szybkość druku: A4, w czerni Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Zainstalowana pamięć Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) Moduł druku dwustronnego Złącze USB Złącze LAN Obsługiwane systemy operacyjne Drukarka laserowa Nie 38 str./min. lub więcej A x 1200 dpi lub lepsza Min. 32 MB stron lub więcej 250 szt. lub więcej 150 szt. lub więcej TAK TAK TAK MS Windows XP, Vista, Win7 14

15 Drukarka laserowa kolorowa (przykładowo HP Color LaserJet CP3525dn lub równoważna) Klasa produktu Druk w kolorze Szybkość druku: A4, w czerni Szybkość druku w kolorze, format A4 Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Standardowa pamięć Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) Moduł druku dwustronnego Serwer druku Złącza zewnętrzne Obsługiwane systemy operacyjne Drukarka laserowa Tak 30 str./min. lub więcej 30 str./min. lub więcej A x 600 dpi lub lepsza Min. 384 MB z możliwością rozbudowy stron lub więcej 250 szt. lub więcej 250 szt. lub więcej TAK TAK USB, FastEthernet (RJ45) MS Windows XP, Vista, Win7 Drukarka atramentowa (przykładowo HP OfficeJet 6000 lub równoważna) Klasa produktu Druk w kolorze Szybkość druku (mono) Szybkość druku (kolor) Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Drukarka atramentowa Tak 30 str./min. lub więcej 30 str./min. lub więcej A x 1200 dpi lub lepsza 100 szt. lub więcej Złącza zewnętrzne USB 2.0, Ethernet 10/100 Kabel PC Obsługiwane systemy operacyjne USB min. 2 m MS Windows XP, Vista, Windows 7 15

16 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe (przykładowo HP Deskjet Ink Advantage lub równoważne) Klasa produktu Klasa drukarki Druk w kolorze Szybkość druku: A4, w czerni Szybkość druku: A4 w kolorze Normatywny cykl pracy Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Obsługiwane formaty nośników Nośniki Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) atramentowa Tak Złącza zewnętrzne USB 2.0 Rozdzielczość skanera Typ skanera Głębia barw (skanowanie) Obsługiwane systemy operacyjne 29 str./min (maks Tekst i grafika: 23 str./min (maks.) 3000 stron miesięcznie A x 1200 dpi lub więcej A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B5 (176x250 mm), DL (110x220 mm), C6 (114x162 mm), 300x100 mm, 130x180 mm, 100x150 mm Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty, nośniki HP Premium, nośniki do nadruków na koszulki i do wydruków bez marginesów Do 1200 dpi Kolorowy 48 / 24 bity (każdy kolor RGB 16 / 8 bitów) MS Windows XP, Vista, 7 Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (SKANER / KSERO / FAX / DRUKARKA) (przykładowo DELL 3115cdn lub równoważne) Klasa produktu Klasa drukarki Rozdzielczość druku Szybkość druku: A4, w czerni Szybkość druku: A4 w kolorze Wydajność Interfejs użytkownika Obsługiwane typy nośników Obsługiwane formaty nośników Nośniki Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero, fax) laserowa 600 x 600 dpi 29 str./min (maks Tekst i grafika: 23 str./min (maks.) Do stron miesięcznie Wyświetlacz LCD Papier zwykły i powlekany, folie, etykiety, koperty, karty, papier makulaturowy A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B5 (176x250 mm), DL (110x220 mm), C6 (114x162 mm), 300x100 mm, 130x180 mm, 100x150 mm Papier (zwykły, do drukarek laserowych, fotograficzny), 16

17 Standardowe podajniki wejściowe Typ skanera Obsługiwane formaty skanowania Interfejsy Obsługiwane systemy operacyjne koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty, nośniki HP Premium, nośniki do nadruków na koszulki i do wydruków bez marginesów Wielofunkcyjny podajnik na 150 arkuszy, przykrywana szuflada na 250 arkuszy, zainstalowany moduł druku dwustronnego Skaner płaski lub automatyczny podajnik dokumentów TIFF, JPEG (JFIF), PDF Port USB 2.0 Hi-Speed (typ złącza B), port Ethernet 10/100BaseT, port równoległy zgodny ze standardem IEEE 1284 (kable nie są dołączone) MS Windows XP, Vista, 7 Skaner (przykładowo Skaner CaniScan 9000F lub równoważny) Element skanujący CCD Obszar skanowania [mm] 216 x 297 Film 35 mm (negatyw/pozytyw)/12 klatek, slajdy 35 mm (negatyw/pozytyw)/4 klatki, film w formacie 120, Przystawka do klisz maks. 6 x 22 cm (tylko diapozytyw) Rozdzielczość [dpi] 9600 x 9600 Obszar skanowania maks. A4, Letter (216 x 297 mm) Interfejs USB High Speed Szybkość skanowania A4, 300dpi, kolor: około 7 s 7 przycisków EZ (PDF x 4, AUTO-skanowanie, Przyciski kopiowanie, ) (przykładowo APC lub równoważny) Moc pozorna Architektura UPSa Czas podtrzymania dla obciążenia 100% Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym Zmienny zakres napięcia wejściowego ZASILACZ UPS 750 VA line-interactive 4,6 min 15,8 min Tak V V 3 lata 17

18 Pendrive 4GB Typ Pojemność Prędkość zapisu Prędkość odczytu Pendrive USB 4GB Min. 10MB/s Min. 20MB/s Typ Pojemność Prędkość zapisu Prędkość odczytu Pendrive 8GB Pendrive USB 8GB Min. 10MB/s Min. 20MB/s Pendrive 16GB Typ Konstrukcja Pojemność Maks. Prędkość zapisu Maks. Prędkość odczytu Pendrive USB nasadka 16GB Min. 20MB/s Min. 30MB/s Pendrive 32GB Typ Pojemność Maks. Prędkość zapisu Maks. Prędkość odczytu Pendrive USB 16GB Min. 20MB/s Min. 30MB/s 18

19 Dysk przenośny USB 2,5 cala 500GB Typ Zewnętrzny dysk przenośny USB Format 2,5 cala Pojemność 500 GB Interfejs USB 2.0 Zasilanie USB Pokrowiec/Etui TAK Dysk przenośny USB 2,5 cala 1TB wariant I Typ Zewnętrzny dysk przenośny USB Format 2,5 cala Pojemność 1TB Interfejs USB 3.0 Zasilanie USB Inne Kabel USB w zestawie Dysk przenośny USB 3,5 cala 1TB wariant II Typ Zewnętrzny dysk przenośny USB Format 3,5 cala Pojemność 1TB Interfejs USB 3.0 Prędkość obrotowa 7200 obr/min Inne Kabel USB w zestawie Wersja Statistica wariant I Pakiet podstawowy 10 PL 19

20 Wersja Statistica wariant II Pakiet zaawansowany 10 PL Wersja ABBYY FINE READER 11 Najnowsza Professional Edition PL Wersja MS OFFICE 2010 MS Office 2010 Professional Plus MOLP EDU PL Typ Zasilanie Pojemność Interfejs USB 2.0 Prędkość zapisu Inne Nagrywarka zewnętrzna DVD USB Zewnętrzna nagrywarka DVD USB Poprzez kabel USB (nie jest wymagany dodatkowy zasilacz) 4,7 GB, 8,5 GB (obsługa płyt dwuwarstwowych) DVD min. 8x CD min. 24x Kabel USB w zestawie, dołączone oprogramowanie do nagrywania płyt, odtwarzania DVD, zgodność z Windows 7 24 miesiące 4. Podwykonawstwo Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. 5. Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany Pakiet/y. 6. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 8. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 2 tygodni od daty podpisania umowy. 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo