RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH"

Transkrypt

1 Rozdział VIII RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8.1. Dostawy i spożycie napojów alkoholowych Tabela 8.1. Import napojów alkoholowych w 2001 roku Piwo poz. PCN 2203 Wino poz. PCN 2204, 2205, 2206 Wyroby spirytusowe poz. PCN 2207, 2208 (100% alkohol) rok rok rok tys. litrów tys. litrów tys. litrów tyś. litrów tyś. litrów tyś litrów 1 dane na podstawie Głównego Urzędu Ceł, 2 dane na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego tyś. litrów tyś. litrów tyś. litrów tyś litrów tyś. litrów tyś. litrów Tabela 8.2. Dostawy napojów alkoholowych na zaopatrzenie kraju w 2001 roku (według GUS) Lp. Wyszczególnienie Dostawy na zaopatrzenie kraju Wyroby spirytusowe (w mln litrów 100%) 108,8 93,2 82,7 74,7 63,7 2. Wina i miody pitne (w mln litrów) 450,9 528,7 528,0 458,0 403,7 3. Piwo w mln litrów 1.924, , , , ,9 Tabela 8.3. Spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca (według GUS) Lata Spożycie w litrach na jednego mieszkańca Wyroby spirytusowe (100% alkohol) Wino i miody pitne Wino i miody pitne w przeliczeniu na 100% alkohol Piwo Piwo w przeliczeniu na 100% alkohol ,5 7,6 0,91 38,6 1, ,8 7,5 0,90 33,0 1, ,8 6,9 0,83 36,4 1, ,5 6,8 0,82 39,0 1, ,9 10,3 1,24 42,8 2, ,8 11,6 1,39 49,8 2, ,4 13,7 1,64 54,1 2, ,1 13,6 1,63 60,1 3, ,0 11,9 1,43 66,2 3, ,7 10,5 1,26 65,8 3,29 Wino i miody pitne zawierają 12% alkoholu; piwo zawiera 5% alkoholu Tabela 8.4. Spożycie 100% alkoholu w litrach na jednego mieszkańca (według GUS) Lata Spożycia ,27 litra ,28 litra ,68 litra ,75 litra ,73 litra ,74 litra ,25 litra 94

2 Przy założeniu, że 30% sprzedaży wyrobów spirytusowych i winnych dokonuje się poza obiegiem rejestrowanym, rzeczywiste rozmiary średniej konsumpcji w 2001 roku można oszacować na poziomie około 7,5 litra 100% alkoholu na jednego mieszkańca. Tabela 8.5. Struktura spożycia napojów alkoholowych w procentach w przeliczeniu na 100% alkohol w latach (Obliczenia PARPA na podstawie danych GUS) Lp. Wyszczególnienie Wyroby spirytusowe 46,18% 41,92% 35,55% 31,20% 29,67% 27,2% 2. Wino i miody pitne 19,75% 20,81% 24,30% 24,22% 21,22% 20,16% 3. Piwo 34,07% 37,27% 40,15% 44,58% 49,11% 52,64% Przyjmuje się założenie, iż w jednym litrze: 1. piwa zawartych jest 5% alkoholu, 2. wina (miodu pitnego) zawartych jest 12% alkoholu. Przy założeniu, że 30% sprzedaży wyrobów spirytusowych i winnych dokonuje się poza obiegiem rejestrowanym, struktura spożycia napojów alkoholowych w 2001 roku kształtuje się następująco: wyroby spirytusowe: 32,3%, wina i miody pitne: 23,9%, piwo: 43,8% Ceny napojów alkoholowych Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 roku wzrósł w stosunku do 2001 roku o 5,5%, w tym: żywność 5,2% napoje alkoholowe 6,6% Ceny napojów alkoholowych w 2001 roku wzrosły w stopniu wyższym niż ceny towarów i usług ogółem, co jest zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy zwrócić uwagę, że alkohol zawarty w wódce jest relatywnie najdroższy w porównaniu z alkoholem zawartym w piwie i winie. Poniższe zestawienie przedstawia szacunkowe różnice w cenie czystego alkoholu zawartego w poszczególnych napojach alkoholowych. cena procent alkoholu cena 1 litra w zł cena 1 litra 100% alk. w zł piwo 2,5 zł za 0,5 l 5% 4,0 80,0 wino 7,0 zł za 0,7 l 12% 10,0 83,3 wódka 22 zł za 0,5 l 40% 44,0 110,0 95

3 8.3. Obrót hurtowy napojami alkoholowymi Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu należy Do zadań Ministra Gospodarki Zadania te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami). Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń następuje w drodze decyzji administracyjnych. Decyzje takie są podejmowane przez Ministra Gospodarki na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego Wymagania formalne do uzyskania zezwolenia. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu oraz wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 roku (Dz.U. Nr 60, poz. 614). Zgodnie z tym rozporządzeniem do wniosku o wydanie zezwolenia w wyżej wymienionym zakresie należy dołączyć następujące dokumenty: odpis z rejestru przedsiębiorców, umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu, decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych, zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu, zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub z o odroczonym terminie płatności są realizowane, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia Realizacja zadań w 2001 roku Zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydawane są na czas określony, nie dłuższy niż rok. Ilość wydanych zezwoleń systematycznie maleje. Najwięcej wydano ich w 1991 roku, to jest w pierwszym roku po wprowadzeniu koncesjonowania tego obszaru działalności gospodarczej. Tabela 8.6. Liczba wydanych zezwoleń w latach Liczba wydanych zezwoleń 1991 r zezwoleń 1992 r zezwoleń 1993 r. 961 zezwoleń 1994 r zezwoleń 1995 r. 952 zezwoleń 1996 r. 861 zezwoleń 1997 r. 705 zezwoleń 1998 r. 638 zezwoleń 1999 r. 566 zezwoleń 2000 r. 473 zezwoleń 2001 r. 303 zezwoleń Źródło: Ministerstwo Gospodarki 96

4 W 2001 roku w stosunku do 1991 roku liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu zmniejszyła się do 303, to jest o 78,4%. W porównaniu z rokiem 2000 nastąpił spadek tej liczby o 170 jednostek, to jest o 35,7%. Tabela 8.7 Liczba wydanych zezwoleń w 2001 roku w podziale na województwa Województwo Liczba wydanych zezwoleń dolnośląskie 25 kujawsko pomorskie 12 lubelskie 4 lubuskie 11 łódzkie 20 małopolskie 26 mazowieckie 66 opolskie 6 podkarpackie 8 podlaskie 5 pomorskie 18 śląskie 35 świętokrzyskie 9 warmińsko mazurskie 10 wielkopolskie 37 zachodniopomorskie 11 razem: 303 Źródło: Ministerstwo Gospodarki Równolegle ze zmniejszeniem się liczby przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy wyżej wymienionymi napojami do 2001 roku malała także wielkość sprzedaży hurtowej tych napojów. Wzrost wielkości sprzedaży nastąpił w roku 2001 w stosunku do roku 2000 co przedstawia następujące tabela: Tabela 8.8. Wysokość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w poszczególnych latach Lp. Wielkość sprzedaży w Lata tyś. litrów 100% alkohol % / , / , / , / , / , / , / ,9 Źródło: Ministerstwo Gospodarki Wielkość sprzedaży ustalono na podstawie sprawozdań i informacji nadesłanych przez przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu. Wysoka opłata skarbowa za zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami w 2001 roku 97

5 wynosiła do dnia 27 czerwca 2001 roku zł natomiast od 28 czerwca 2001 roku EURO za 500 tysięcy litrów 100% alkoholu (ustalonej według kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania opłaty), ma za zadanie wyeliminowanie przypadkowych przedsiębiorców i jest jednym z instrumentów ograniczanie liczby hurtowników Współpraca z organami kontroli i ścigania Kontrola działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi jest prowadzona przez Inspekcję Handlową, Policję oraz Urzędy Kontroli Skarbowej. Ministerstwo Gospodarki współpracuje na bieżąco z Inspekcją Handlową, Komendą Główną Policji oraz Komendami Rejonowymi Policji. Informacje o wydanych zezwoleniach są przekazywane do Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów w celu udostępnienia ich urzędom kontroli skarbowej w całej Polsce. Wymienione jednostki kontrolne badają m.in. zgodność prowadzonej działalności z udzielonym zezwoleniem i przestrzeganie warunków wykonania działalności. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawnych organy te nakładają kary pieniężne.. Zgodnie z art. 45 ustawy o wychowaniu w trzeźwości... kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi obrót hurtowy napojami alkoholowymi podlega karze grzywny od złotych do złotych (w przypadkach mniejszej wagi kara złotych.). Minister Gospodarki cofa zezwolenia między innymi w przypadkach: 1. nieprzestrzegania warunków prowadzenia obrotu napojami alkoholowymi określonymi w wyżej wymienionej ustawie, 2. wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, 3. powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu, 4. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie. Podkreślić należy, że nie wystąpiły powody do wydania w 2001 roku przez Ministra Gospodarki decyzji cofającej zezwolenia Podsumowanie i wnioski Podstawową cechą, charakteryzującą system udzielania zezwoleń są jawne, przejrzyste oraz jednolite kryteria dla wszystkich grup przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie. Ich celem jest wyeliminowanie decyzji o charakterze uznaniowym. Z obowiązujących warunków udzielania zezwoleń wynika zasada równości wobec prawa. Warunki wydawania zezwoleń określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 roku w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaż napojów alkoholowych (Dz.U. nr 60, poz. 614) pozwalają na stwierdzenie, że o tym, czy zezwolenie zostanie wydane, decyduje wnioskodawca spełniając te warunki, a nie urzędnik Ministerstwa Gospodarki. Przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki nie pozwalają na uznaniowość. Zezwolenia nie można odmówić, jeżeli wnioskodawca spełnia przewidziane prawem warunki jego otrzymania. W tym ujęciu zezwolenie stanowi formę kontroli wstępnej spełnienia przez przedsiębiorcę szczególnych, przewidzianych prawem warunków prowadzenia działalności w określonej dziedzinie działalności gospodarczej. Wpływy z tytułu opłat za wydane przez Ministra Gospodarki w 2001 roku zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wyniosły około 18 mln zł. Wydatki na płace pracowników wykonujących prace w wyżej wymienionym zakresie wynoszą około zł rocznie, koszty materiałów i orgatechniki około zł. Ponadto należy nadmienić, że Minister Gospodarki wydawał do 28 czerwca 2001 roku także zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. Zadania te zostały powierzone marszałkom województw ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 60, poz. 614). 98

6 Niektóre przepisy ustawy, a szczególnie dotyczące obliczania wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia nasuwają wątpliwości interpretacyjne, dlatego też Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministrem Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opracowanie projektu nowelizacji wyżej wymienionej ustawy wynika także z przyjętych przez Radę Ministrów założeń do pakietu Przede wszystkim przedsiębiorczość. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów dotyczących obrotu hurtowego napojami alkoholowymi oraz zmianę zasad pobierania opłat za zezwolenia na obrót hurtowy i sprzedaż detaliczna Nielegalna produkcja alkoholu Policja realizując zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 1. stwierdziła przypadków nielegalnego handlu alkoholem, wobec powyższego zakwestionowano ogółem: ,32 litrów wódki, ,11 litrów spirytusu, 3.563,47 litrów wina 8.638,4 litrów piwa 2. ujawniła 378 przypadków nielegalnej produkcji spirytusu: zakwestionowano w związku z tym: 3.548,6 litrów bimbru, litrów zacieru, zlikwidowano 281 sztuk aparatury oraz 6 linii produkcyjnych do wyrobu spirytusu Nielegalny przewóz alkoholu przez granicę Organy celne nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie polityki podatkowej państwa, ani służącej tej polityce regulacji prawnych. Są natomiast odpowiedzialne za ich wykonywanie. Zgodnie z postanowieniem art. 11 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 z późń. zm.) odpowiadają między innymi za sprawozdanie, obliczanie i pobór należnych kwot podatkowych. 1. Główny Urząd Ceł w licznych dyskusjach międzyresortowych popierał stanowisko w zakresie stopniowego obniżania podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe, bowiem w praktyce prowadziłoby to do zmniejszenia ilości wszczętych postępowań karnych skarbowych na rzecz zwiększenia tańszego, bardziej skutecznego i szybszego w realizacji postępowania mandatowego. 2. W zakresie przeciwdziałania nadmiernemu wykorzystywaniu norm bezcłowego przywozu, długotrwałe starania między innymi administracji celnej oraz środowisk związanych z polskim sektorem spirytusowym i tytoniowym doprowadziły do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 949 z 1997 roku) w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2001 roku (Dz. U. Nr 148, poz z 2001 roku), które weszło w życie dnia 1 stycznia 2002 roku, przedmiotowe normy uległy ograniczeniu. 3. Celem zwiększenia skuteczności prowadzonych działań kontrolnych i lepszego wykorzystania sił i środków pozostających w dyspozycji Służby Celnej, Prezes GUC podpisał dwustronne porozumienie o współpracy z szefami Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa i Inspekcji Celnej. 4. Prezes GUC wystąpił z wnioskiem o zmianę przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zmierzającą do stworzenia organom celnym możliwości niszczenia przemyconych towarów, zajętych w wyniku kontroli celnej, w tym przede wszystkim wyrobów spirytusowych i tytoniowych. 99

7 Inicjatywy praktyczne, zmierzające do ograniczenia nadmiernego przywozu na polski obszar celny towarów akcyzowych, w tym wyrobów spirytusowych: 1. Ograniczenie przywozu nielegalnego (przemytu). a. Zwalczanie przemytu dokonywanego przez osoby indywidualne, na niewielką skalę. W zakresie przeciwdziałania próbom ponad wyznaczone normy, Służba Celna w coraz większym zakresie stosuje z powodzeniem między innymi postępowanie mandatowe. W 2000 roku urzędy celne rozstrzygnęły sprawy karne skarbowe w trybie postępowania mandatowego, a łączna kwota wymierzonych kar grzywien w drodze mandatów karnych wyniosła zł. W 2001 roku odnotowano w tym zakresie kilkakrotny wzrost. b. Zwalczanie przemytu zorganizowanego, na dużą skalę. Przeciwdziałanie i zwalczanie zorganizowanego przemytu stanowi jeden z priorytetów działania polskiej administracji celnej. Liczby dotyczące dokonanych ujawnień przypadków przemytu oraz ilości zajmowanych w związku z tymi ujawnieniami towarów akcyzowych, utrzymują się od lat na wysokim poziomie. I tak w 2001 roku ilość wszczętych spraw karnych skarbowych oraz wartość zajętego alkoholu w przywozie wyniosła: alkoholu etylowego nieskażonego obj. mocy 80% obj. lub więcej spraw o wartości zł, alkoholu etylowego nieskażonego o obj. mocy mniejszej niż 80% obj spraw o wartości zł. Liczby ilustrujące to zjawisko wskazują na dużą skuteczność polskiej Służby Celnej w zwalczaniu zorganizowanych form przemytu. Skuteczność ta jest wynikiem prowadzenia działań kontrolnych nie tylko na przejściach granicznych, ale także w siedzibach podmiotów gospodarczych, na drogach oraz w miejscach skupu i sprzedaży towarów. Prowadzone działania realizowane są przy coraz szerszej współpracy z różnymi służbami państwowymi, odpowiedzialnymi za ochronę prawa. Niezależnie od działalności w tym zakresie Zespołu ds. Koordynacji Walki z Przestępczością Gospodarczą, powołanego Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 14 grudnia 2000 roku, Służba Celna rozwija współpracę z Policją, Urzędem Ochrony Państwa i Inspekcja Celną na mocy zawartych z tymi służbami porozumień dwustronnych, przywołanych w punkcie 3 powyżej. Przynosi to efekty w postaci wzrostu liczby ujawnień i zatrzymań osób związanych z działalnością przestępczą nie tylko w strefie przygranicznej, ale i wewnątrz kraju. Ponadto, dyrektorzy urzędów celnych na bieżąco współpracują ze swoimi terenowymi odpowiednikami w służbach skarbowych i partnerami po drugiej stronie granicy państwowej. Ponadto w 2001 roku Biuro Statystyki Celnej i Analiz GUC wspólnie z Instytutem Geografii Przestrzennej i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przygotowało założenia i przeprowadziło projekt badawczy Stopień wykorzystania ulg i norm celnych w ruchu osobowym oraz poziom ich przekraczania. Badanie oparte na ww. projekcie przeprowadzone zostały po raz pierwszy i objęło podróżnych (taka próba badawcza jest optymalna dla zbadania zjawiska przy obecnym ruchu granicznym), kierowników placówek celnych oraz wybrane jednostki samorządowe. Administracja celna wyszła z założenia, iż zjawisko nierejestrowanego przywozu towarów w ramach dopuszczalnych norm oraz ich przekraczanie jest zjawiskiem bardzo powszechnym i wiąże się ono z niekontrolowanych napływem do Polski głównie wyrobów akcyzowych (w tym alkoholu) należy śledzić więc śledzić nadal skalę tego zjawiska. Tym bardziej, iż tego typu obrót towarowy z zagranicą nie przynosi zysku dla budżetu państwa, wiąże się natomiast z powstawaniem wielu patologii społecznych. Wypracowana metodologia badania posłuży także do przygotowania, już we własnym zakresie GUC, metodologii corocznego kontrolowania skali i zmienności przedmiotowego zjawiska. Efekty tego typu badań wykorzystane będą zarówno do przygotowania zmian stosownych regulacji prawnych, jak i organizacji pracy na przejściach granicznych, a także zapobiegania różnorodnym przestępstwom celnym. 100

8 Dane MSWiA potwierdzają wzrost ujawnionego, nielegalnego przywozu napojów alkoholowych na polski obszar celny. Straż Graniczna w 2001 roku: ogółem zatrzymała przemyt l alkoholu (w przeliczeniu na spirytus) o wartości złotych, w trakcie działań prowadzonych przez Straż Graniczną w ramach kontroli legalności pobytu, zatrzymano ,4 l alkoholu, ujawniono 5 przestępstw (wstępna klasyfikacja prawna) z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podczas działań jednostek Policji i Straży Granicznej pod kryptonimem POBYT zatrzymano 4.874,85 l alkoholu, ujawniono 5 przestępstw (wstępna klasyfikacja prawna) z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, funkcjonariusze Straży Granicznej, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia z art. 178a 1 k.k. (prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości) zatrzymali 223 osoby, z tego 163 obywateli RP oraz 60 cudzoziemców, w tym 26 obywateli Ukrainy, 7 obywateli Rosji, 6 obywateli Czech i 5 obywateli Niemiec. Wszczęto 13 postępowań przygotowawczych w trybie 308 kpk przeciwko 11 podejrzanym. Ze względu na zakres kompetencji Straży Granicznej, informacje dotyczące zbierania danych na temat przemytu alkoholu uzupełniono o statystyki obejmujące przypadki zatrzymania osób prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwym, ujawnionych w trakcie wykonywania czynności służbowych w strefie nadgranicznej i w głębi kraju. Należy jednak zastrzec, że są one niepełne, ponieważ w takich przypadkach zazwyczaj sprawca jest natychmiast przekazywany Policji, a co za tym idzie nie odnotowywany w zbiorach danych prowadzonych przez Straż Graniczną. Nie jest również oszacowanie kosztów działań Straży Granicznej związanych z tą problematyką, gdyż zarówno wykryte przypadki przemytu, jak i zatrzymania nietrzeźwych kierowców maja miejsce podczas realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej. Tabela 8.9. Przemyt zatrzymanych przez Straż Graniczną w 2001 roku według miejsca zatrzymania i wybranych rodzajów przedmiotu (wartość szacunkowa) Odcinek granicy Zmiana Miejsce zatrzymania Wartość w z Wartość w z w procentach Rosja ,2% Litwa ,9% Białoruś ,0% Ukraina ,6% Razem na odcinku wschodnim ,1% Czechy ,2% Słowacja ,1% Razem na odcinku południowym ,0% Niemcy ,7% Morska ,3% Lotnicza X X X Poza strefą graniczna X X Ogółem alkohol ,09% Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 8.6. Nieprawidłowości stwierdzone przez Inspekcję Handlową Podobnie jak w latach ubiegłych Inspekcja Handlowa wykonując swoje zadania ochrony praw i interesów konsumentów oraz przestrzegania przepisów prawa w jednostkach handlowych i gastronomicznych, przeprowadziła kontrole w podmiotach gospodarczych zajmujących się obrotem napojami alkoholowymi. 101

9 W 2001 roku działania takie koncentrowały się na dwóch podstawowych zagadnieniach: egzekwowaniu przestrzegania w jednostkach detalicznych, gastronomicznych i hurtowych postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 roku z późn. zm.); przestrzeganiu w takich jednostkach przepisów ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy z 2 grudnia 1993 r. (Dz. U. z 1993 Nr 127, poz. 584 roku z późn. zm.). Wynikało to z faktu, że niektóre przepisy tych ustaw są ze sobą zbieżne. I tak ustawa o wychowaniu w trzeźwości... zakazuje wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, a ustawa o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy określa jako przestępstwo wprowadzenie do sprzedaży wyrobów spirytusowych i winiarskich nie oznaczonych banderolami lub z banderolami podrobionymi lub przerobionymi, a więc napojów alkoholowych nielegalnego pochodzenia Wyniki kontroli w sklepach i zakładach gastronomicznych Inspekcjami objęto jednostek detalicznych i gastronomicznych. Należy podkreślić, że Inspekcja Handlowa podejmowała działania w zakresie przestrzegania ww. ustaw nie tylko w związku ze skargami i informacjami od klientów, ale podstawowych czynności sprawdzających dokonywała zawsze w przypadku, gdy inspekcjonowany podmiot sprzedawał napoje alkoholowe. Do najbardziej istotnych naruszeń ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należały: sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwolenia w 208 jednostkach, co stanowiło 2,7% ogółu skontrolowanych (w 2000 roku 3,3%). Udokumentowana wartość takich wyrobów wprowadzonych nielegalnie do obrotu wyniosła tys. zł, podczas gdy w roku poprzednim tys. zł, sprzedaż napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł w 12 sklepach i zakładach gastronomicznych, w tym z podrobionymi znakami skarbowymi akcyzy w 2. W 2000 roku przestępstwa takie ujawniono w 18 podmiotach w tym 7 przypadków obrotu alkoholem z podrobionymi banderolami; brak wywieszek informujących o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych stwierdzono w 897 sklepach i zakładach gastronomicznych, to jest w 11,4% objętych kontrolami (w 2000 roku w 13,4%). Świadczy to, że ten przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości w dalszym ciągu nie jest przestrzegany, niewniesienie na rzecz gminy opłaty za prowadzenie sprzedaży wyrobów alkoholowych w 57 jednostkach (w 2000 roku w 58), brak wydzielonych stanowisk ze sprzedażą napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (poza piwem) w 29 sklepach (w 2000 roku w 10), reklama napojów alkoholowych w 10 punktach sprzedaży (w 2000 roku w 3), brak odrębnej kasy fiskalnej w stoiskach z alkoholem w sklepach samoobsługowych w 8 przypadkach, konsumpcja napojów alkoholowych w 17 punktach sprzedaży detalicznej, sprzedaż napojów alkoholowych na wynos w 5 zakładach gastronomicznych, rozszerzenie czasu sprzedaży wyrobów alkoholowych poza określony w zezwoleniu w 5 sklepach i zakładach gastronomicznych. w 1 przypadku stwierdzono sprzedaż alkoholu osobie nieletniej Wyniki kontroli w magazynach hurtowych ze sprzedażą napojów alkoholowych Inspekcjami objęto 237 magazyny. Do najbardziej istotnych ustaleń należały: prowadzenie działalności w zakresie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi bez zezwolenia w 6 magazynach (w 2000 roku w 5), sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom nie posiadającym zezwoleń lub osobom fizycznym w 68 magazynach (w 2000 roku w 98). Wartość wprowadzonych w ten sposób do 102

10 obrotu napojów alkoholowych wyniosła tys. zł (w 2000 roku tys. zł), Do innych ujawnionych w czasie inspekcji nieprawidłowości należały: powierzenie uprawnień wynikających z zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem innemu przedsiębiorcy w 1 przypadku, prowadzenie w magazynie sprzedaży detalicznej bez utworzenia stoiska w 5 przypadkach, sprzedaż detaliczna w magazynach bez zezwolenia w 3 przypadkach, niezarejestrowanie w organie koncesyjnym nowego magazynu w 3 przypadkach Wykorzystanie ustaleń kontroli W związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy skierowano: do organów prokuratury i policji 163 doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, do sądów rejonowych (wydziałów ds. wykroczeń) 37 spraw, do kolegiów ds. wykroczeń 214 wniosków o ukaranie, do organów kontroli finansowej 68 informacji i doniesień, nałożono 823 mandaty karne na łączną kwotę zł, wydano 139 zarządzeń wstrzymujących sprzedaż napojów alkoholowych, skierowano 3 wnioski o cofnięcie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przekazano do Ministerstwa Gospodarki 14 informacji dotyczących naruszenia warunków zezwoleń przez przedsiębiorców hurtowych prowadzących sprzedaż wyrobów spirytusowych, a do urzędów marszałkowskich 13 takich informacji dotyczących hurtowego obrotu pozostałymi rodzajami alkoholu Podsumowanie i wnioski Przeprowadzone w 2001 roku kontrole ujawniły (chociaż w różnym stopniu) naruszenia większości zakazów wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a skala nieprawidłowości była podobna jak w roku poprzednim. Do najbardziej istotnych nieprawidłowości, podobnie jak w ubiegłych latach należał handel napojami alkoholowymi bez zezwolenia. Z ustaleń inspekcji wynika, że w ok. 15% magazynów sprzedawano właścicielom sklepów i zakładów gastronomicznych napoje alkoholowe mimo, że nie posiadali oni stosownych zezwoleń. W czasie kontroli ujawniono, głównie w zakładach gastronomicznych oferowanie markowych gatunków alkoholi bez znaków skarbowych akcyzy lub w butelkach po popularnych wódkach spirytusu z przemytu zmieszanego z wodą. Rozwija się zjawisko powstawania w magazynach hurtowych niby sklepów. Właściciele hurtowni otrzymują od miejscowych władz samorządowych zezwolenia na sprzedaż detaliczną wyrobów alkoholowych, pomimo, że magazyny położone są często na obrzeżach miast i wiadomo, iż niewielu klientów tam trafi. Często także nie ma nawet zewnętrznej informacji o istnieniu takiego sklepu. Wewnątrz magazynu znajdują się tzw. stoiska gdzie eksponowane są pojedyncze butelki z oferty towarowej (odbiór towaru następuje w magazynie), a ta sama kasa fiskalna rejestruje zarówno sprzedaż hurtową jak i detaliczną. Według opinii wyrażanych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej możliwość uzyskania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży detalicznej w magazynie hurtowym jest korzystna dla tych odbiorców, którzy nie posiadają zezwoleń na sprzedaż detaliczną lub gastronomiczną. Mają oni w ten sposób możliwość zakupu alkoholu w cenach hurtowych, a właściciele hurtowni sprzedając alkohol takim przedsiębiorcom nie naruszają przepisów dotyczących obrotu hurtowego. Stwierdzano także przypadki prowadzenia poprzez takie sklepy sprzedaży hurtowej określonych rodzajów napojów alkoholowych omijając w ten sposób obowiązek uzyskiwania zezwoleń w organach koncesyjnych. Ustalenia przeprowadzonych kontroli dają podstawę do kontynuowania podobnych działań 103

11 w 2002 roku. Środki finansowe wydatkowane w 2001 roku na kontrole związane z przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Inspekcja Handlowa szacuje na zł Łamanie zakazu reklamy alkoholu Uchwalona przez Sejm 27 kwietnia 2001 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2001 r. Nr 60 poz. 610) doprowadziła do skutecznego ograniczenia prowadzonej przez ostatnie lata wbrew obowiązującemu prawu promocji i reklamy napojów alkoholowych. Należy podkreślić, iż wprowadzone w ubiegłym roku nowe regulacje prawne w rzeczywistości stanowiły liberalizację dotychczasowego, całkowitego i bezwzględnego zakazu reklamy alkoholu w Polsce. W praktyce zakaz ten był powszechnie omijany zarówno przez agencje reklamowe, jak i media np. poprzez dopisywanie do reklam piwa słowa bezalkoholowe, czy też symboliczne już puszczanie oka do widzów, jak i kryptoreklamę polegającą na odpowiedniej grze słów i wykorzystaniu znaków towarowych producentów alkoholu np. łódka BOLS lub WTK Soplica. Liczne interwencje podejmowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz samorządy gminne okazywały się mało skuteczne. Sytuacja ta w szerszym wymiarze odzwierciedlała coraz bardziej powszechne lekceważenie dla egzekwowania istniejącego prawa. Określenie warunków prowadzenia legalnej reklamy napojów alkoholowych (dozwolona stała się m.in. reklama piwa w prasie dla dorosłych oraz w radiu i TV po godzinie oraz wszystkich napojów alkoholowych wewnątrz lokali gastronomicznych posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu) oraz zasad, na jakich producenci tych napojów mogą informować o sponsorowaniu imprez sportowych i innych imprez masowych stało się podstawą do uporządkowania rynku reklam alkoholowych w Polsce. W poprzednich latach finansowane przez browary wielkie kampanie reklamowe adresowane przede wszystkim do młodych konsumentów konsekwentnie starały się wykreować nowy obraz rzeczywistości, w którym piwo stawało się symbolem sukcesu, przyjaźni, wypoczynku lub seksu. Była to celowa i jak się okazało bardzo skuteczna forma manipulacji. W połowie lat 90. piwo ( browar ) stało się ważną częścią młodzieżowej popkultury a problemy związane z piciem i upijaniem się nastolatków stały się bardzo poważnym problemem społecznym. Jak pokazują wyniki ostatnich badań prowadzonych równolegle w kilkudziesięciu krajach europejskich (ESPAD) w ciągu 4 lat pomiędzy rokiem 1995 a 1999 w Polska odnotowano najwyższy w Europie wskaźnik dynamiki zmian w zakresie w zakresie konsumpcji alkoholu przez 15-latków. O 20% zwiększył się w tym czasie odsetek 15-latków, którzy upili się w ciągu ostatniego miesiąca, przy czym zdecydowana większość upiła się piwem. Wielu ekspertów w Polsce i za granicą podkreśla ścisły związek pomiędzy wzrostem konsumpcji alkoholu przez młodzież (i różnego rodzaju szkód jakie się z tym wiążą) oraz reklamą i promocją alkoholu, przede wszystkim piwa. Kierując się interesami zdrowia publicznego oraz zwracając uwagę na rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia Sejm RP wprowadził szereg ograniczeń dotyczących budowania pozytywnych skojarzeń pomiędzy piciem piwa, a niektórymi wartościami. Spowodowało to istotne, pozytywne zmiany w stylistyce produkowanych reklam piwa. Obecnie przygotowywane reklamy, nie sugerują już jak to było poprzednio - iż najpiękniejsze wakacje są niewiele warte, gdy nie możemy kupić naszego ulubionego piwa lub też, że oglądając mecz piłkarski powinniśmy postawić przed sobą butelkę piwa Działania Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata określa w swoich założeniach m.in. zadania sektorowe administracji rządowej. Zadaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest (wynikające również z jego ustawowych obowiązków) prowadzenie analizy form reklamy napojów alkoholowych i podejmowanie działań zmierzających do jej zaniechania w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem. 104

12 Realizując założenia ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r. Nr 35 poz. 230, ze zm.) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stara się na miarę własnych uprawnień ustawowych ograniczyć spożycie alkoholu (również przez młodzież) poprzez zapobieganie promowaniu tego rodzaju napojów, a co za tym idzie zachęcaniu do zwiększenia ich spożycia. Od dnia 1 stycznia 1997 roku, tj. od momentu otrzymania przez Prezesa UOKiK ustawowych kompetencji wynikających z art. 18 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211, ze zm.) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął intensywne działania mające na celu m.in. wyeliminowanie przypadków omijania przepisów prawa dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych. Działania te realizowane były we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. UOKiK przyjął jako zasadę, że PARPA będzie informowana o każdym wystąpieniu UOKiK dotyczącym naruszenia ww. przepisów. Ponadto, w ramach współpracy z PARPA, przedstawiciel Urzędu uczestniczy w pracach międzyresortowego zespołu przygotowującego harmonogram działań Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Do dnia roku w świetle art. 13 ust. 3 ww. ustawy prowadzenie na obszarze kraju reklamy napojów alkoholowych było zabronione. Prawo nie wprowadzało w tym względzie żadnych wyjątków. W rozumieniu zaś art. 46 ust. 1 tej ustawy, napojem alkoholowym jest każdy przeznaczony do spożycia produkt zawierający alkohol w stężeniu przekraczającym 1,5%. Jest więc nim również piwo. W dniu roku wszedł w życie art dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 60, poz. 610) zmieniającej nin. ustawę (art ust. 4 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku). Artykuł powyższy zabraniając reklamy i promocji napojów alkoholowych, wyłączył z zakazu piwo, zezwalając na jego reklamę i promocję. Powyższa reklama i promocja muszą jednakże spełniać opisane w ustawie warunki, tj.: nie mogą być kierowane do małoletnich lub prowadzone poprzez budowanie skojarzeń z: 1) atrakcyjnością seksualną, 2) relaksem lub wypoczynkiem, 3) sportem, 4) nauką, pracą lub sukcesem zawodowym, 5) zdrowiem lub sukcesem życiowym. Reklama i promocja piwa nie może być prowadzona: 1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6 00 a 23 00, 2) na kasetach wideo i innych nośnikach, 3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej, 4) na okładkach dzienników i czasopism, 5) na słupach, tablicach oraz innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, 6) przy udziale małoletnich. Art ust. 3 mówi również, iż zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego. Do momentu wejścia w życie art powyższej ustawy problem stanowiły reklamy napojów pseudobezalkoholowych. Intensywny rozwój rynku reklamy oraz czerpane za pośrednictwem i wskutek skutecznej reklamy zyski spowodowały, iż producenci wyrobów, których reklama była zakazana, starali się obchodzić obowiązujące przepisy prawa. Problemem były również pojawiające się w prasie i telewizji reklamy pozornie nie mające związku z napojami alkoholowymi, a w rzeczywistości promujące pośrednio alkohole wysokoprocentowe. Modyfikacja przepisów dotyczących reklamy alkoholu, oraz zakaz używania w reklamie symboli i nazw jednoznacznie kojarzących się z napojami alkoholowymi spowodowała, iż ograniczył się proceder 105

13 omijania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Bardzo zmniejszyła się ilość reklam piwa bezalkoholowego nadawanych pomiędzy 6.00 a 23.00, nie zaobserwowaliśmy również powyższych reklam na billboardach, natomiast reklamy piwa nadawane w blokach reklamowych wyłącznie w godzinach nie budzą zastrzeżeń w aspekcie obowiązujących przepisów. Przedsiębiorcy i reklamodawcy przestrzegają wytycznych określających sposób prowadzenia reklamy i promocji, zmodyfikowana została poprzednia reklama Bols Sport Travel (obecnie Łódka Sport ), zdjęta została z emisji reklama Wypoczynkowej Turystyki Konnej Soplica, przestały pojawiać się również reklamy różnych stowarzyszeń i fundacji nawiązujące nazwą do znanych napojów alkoholowych. Aktualny stan prawny, zdaniem Urzędu, pozwolił na uporządkowanie rynku reklamy piwa. Reklama pseudobezalkoholowego piwa nie trafia obecnie do wszystkich, w tym również małoletnich, a reklama piwa prowadzona jest w sposób zgodny z przepisami ustawy. Wyeliminowana została również możliwość emitowania reklam pozornie bez związku z napojami alkoholowymi, a w rzeczywistości promujących pośrednio alkohole wysokoprocentowe Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji W roku 2001 ustawodawca nowelizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dokonał również zmian w ustawie o radiofonii i telewizji z 19 grudnia 1992 roku (Dz. U. z 1993 r. Nr 7 poz. 34; tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 101 poz. 1114), które zaczęły obowiązywać od 14 września. Zezwolono na reklamę piwa w radiu i telewizji wyłącznie w godzinach Z tego zezwolenia wynika zakaz reklamy piwa bezalkoholowego w czasie niechronionym (godziny 6 23). Zmiana ta spowodowała znaczący spadek wpływów z reklamy tego produktu. W IV kwartale 2000 roku browary wydały na reklamę w telewizji 55,8 mln zł brutto, a w IV kwartale 2001roku, jedynie 7,5 mln zł czyli siedmiokrotnie mniej. W radiu ten spadek jest wielokrotnie większy z 575 tys zł w IV kwartale 2000 roku, praktycznie do zera w IV kwartale 2001 roku. Po wejściu w życie przepisów znowelizowanej ustawy stwierdzono jednokrotne naruszenie prawa emisję reklamy piwa Warka w czasie chronionym, 23 listopada 2001 roku, ok. godz w telewizji TVN. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyjął wyjaśnienia nadawcy o błędzie osób przygotowujących blok reklamowy oraz zobowiązanie do wprowadzenia procedury, zapobiegającej takim sytuacjom w przyszłości. Podkreślić należy, że wśród skontrolowanych w 2001 roku, przez departament reklamy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nadawców radiowych nie odnotowano naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie sponsoringu i reklamy alkoholu Wpływy podatkowe do budżetu państwa Tabela Wpływy podatkowe z tytułu akcyzy w 2001 roku: Wyszczególnienie Kwota akcyzy w mln zł 2000 roku 2001 roku Wyroby spirytusowe 4.420, ,8 Piwo 1.766, ,8 Wyroby winiarskie 534,8 569,6 Razem 6.721, ,2 Dochody budżetu państwa w 2001 roku według GUS wyniosły 140,5 mld zł, zaś wpływy z podatku akcyzowego od napojów alkoholowych stanowiły w nich 4,84% (obliczenia PARPA). Odnośnie realizacji zaleceń ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami) w zakresie ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz podejmowania działań na rzecz zmiany struktury spożycia tych napojów jedynym instrumentem przy pomocy którego Minister Finansów może wpływać na rynek napojów alkoholowych są stawki podatku akcyzowego. Zdaniem Ministerstwa Finansów stawki na napoje alkoholowe ustalane są w prawidłowej wysokości, a relacje między stawkami na poszczególne rodzaje napojów są właściwe. Świadczą o 106

14 tym zmiany w sprzedaży poszczególnych napojów tj. rosnąca od początku lat dziewięćdziesiątychtym tym zmiany w sprzedaży poszczególnych napojów tj. rosnąca od początku lat dziewięćdziesiątych sprzedaż piwa, postępujący spadek sprzedaży wyrobów spirytusowych i obserwowany w ostatnich latach spadek sprzedaży wyrobów winiarskich. Tabela Obciążenie akcyzą poszczególnych napojów alkoholowych w 2002 roku: Rodzaje napojów alkoholowych Kwota akcyzy w zł na 1 litr na 1% alkoholu Piwo (12,39% ekstr. 5,2% alk.) 0,85 0,016 Wina gronowe i owocowe (12,0% alk.) 1,36 0,011 Napoje winopochodne (10% alk.) 2,73 0,027 Napoje winopodobne (10% alk.) 2,73 0,027 Wyroby spirytusowe (wódki 40,0% alk.) 25,11 0,063 Źródło: Ministerstwo Finansów Jak wynika z powyższej tabeli litr piwa jest obciążony najniższą kwotą akcyzy, ponad trzykrotnie niższą niż litr napoju winopodobnego lub winoipochodnego i ponad trzydzieści razy mniejszą niż litr wódki. W podobny sposób kształtuje się obciążenie akcyzą alkoholu zawartego w różnych napojach, z tych że relacje te nie są już tak jednoznaczne. Trzeba jednak podkreślić, że ceną rynkową towarów sprzedawanych w jednostkach objętościowych (w przypadku napojów alkoholowych najczęściej są to butelki 0,5 litra piwo i wódki oraz 0.7 litra wyroby winiarskie) bezpośrednio wpływa kwota liczona na tę jednostkę. Należy także zauważyć, iż producenci wyrobów winiarskich i wyrobów spirytusowych mają obowiązek przed wprowadzeniem na rynek oznaczać swoje wyroby znakami akcyzy. Dodatkowo w 2001 roku wprowadzony został obowiązek zapłaty przez podatników 80% kosztów wytwarzania banderol podatkowych i legalizacyjnych. Tego rodzaju kosztami nie są obciążeni producenci piwa. Uwzględniając powyższe należy sądzić, że Minister Finansów wypełnia zadania nałożone przez wyżej wymienioną ustawę z dnia 26 października 1982 roku. 107

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą.

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Ł ó d ź, d n i a 3 0. 0 8. 2012r I N F O R M A C J A z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi realizując program Prezesa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. I N F O R M A C J A Ł ó d ź, d n i a 16. 0 1. 2 0 1 2 r z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 851

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 851 Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Rozdział V RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 5.1. Import, produkcja oraz dostawy napojów alkoholowych w Polsce Tabela 5.1. Import napojów alkoholowych w 2001 roku 1999 rok 2000 rok 2001 2002 Piwo poz. PCN 2203

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I półroczu 2008 r. kontrole prawidłowości obrotu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. 1 I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w 2008 roku kontrole prawidłowości obrotu

Bardziej szczegółowo

Wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu

Wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu Wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu 2016-04-11 Ta współpraca przynosi widoczne efekty. Wspólne działania Urzędu Miasta Krakowa, Policji i Straży Miejskiej doprowadziły do wzmożonych kontroli punktów

Bardziej szczegółowo

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE Przysiek 2012 Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia produkcji, opodatkowania akcyzą, obrotu i zasad sprzedaży napojów alkoholowych 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Podstawa prawna: Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 28 sierpnia 2013r. Jerzy Ostrouch NK-II.431.1.20.2013.MWoł Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Dębno. Karta usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Szczegóły sprawy: Wydział

Urząd Gminy Dębno. Karta usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Szczegóły sprawy: Wydział Karta usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Szczegóły sprawy: Wydział Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Obywatelskich Wola Dębioska 240, 32-852 Dębno

Bardziej szczegółowo

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabiszyn

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabiszyn oukmistrz ŁABISZYNA ZARZĄDZENIE NR 120.21.2017 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów

Bardziej szczegółowo

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej.

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej. Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 268/2012 Burmistrza Słubic z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. - 5 hurtowni; - 1 sklep sieci handlowej; - 8 placówek detalicznych (w tym 3 w których prowadzono sprzedaż win mszalnych )

I N F O R M A C J A. - 5 hurtowni; - 1 sklep sieci handlowej; - 8 placówek detalicznych (w tym 3 w których prowadzono sprzedaż win mszalnych ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Wychowanie w trzeźwości

Wychowanie w trzeźwości do góry zamknij Urząd Miasta Racibórz https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/wychowanie_w_trzezwosci/printpdf Wychowanie w trzeźwości Spożywanie i sprzedaż alkoholu: Zasady spożywania i sprzedaży alkoholi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej... 1 1. Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej... 1 1.1. Janusowe

Bardziej szczegółowo

I. Aktualne regulacje prawne w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w Polsce.

I. Aktualne regulacje prawne w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w Polsce. Analiza możliwości wprowadzenia zmian w istniejącym systemie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi w kontekście projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej I. Aktualne regulacje prawne w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 8 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 8 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów

Bardziej szczegółowo

1. do 4,5 % zawartości alkoholu 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 3. powyżej 18 % alkoholu

1. do 4,5 % zawartości alkoholu 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 3. powyżej 18 % alkoholu Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia. Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SZUBINA. z dnia 7 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SZUBINA. z dnia 7 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2017 BURMISTRZA SZUBINA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 8 Dz.U.2004.64.594 art. 2 Dz.U.2004.91.868 art. 2 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 10 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Pyzdr. z dnia 30 czerwca 2016r.

Burmistrza Pyzdr. z dnia 30 czerwca 2016r. ZARZĄDZENIE Nr XX/16 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA z dnia 15 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA z dnia 15 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych 1. Warunek podstawowy sprzedaży napojów alkoholowych Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności dokonywać

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku. Zestawienia statystyczne

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku. Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 15 stycznia 2001 r. Druk nr 558

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 15 stycznia 2001 r. Druk nr 558 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 15 stycznia 2001 r. Druk nr 558 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE Warszawa, maj 2015 INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE [Podtytuł dokumentu] [DATA] ACER [Adres firmy] INFORMACJA o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych Termin: I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2014 roku. Zestawienia statystyczne

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2014 roku. Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2014 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 15 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.3.2015.JL Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZONO PODRÓBKI O WARTOŚCI 52 MILIONÓW ZŁOTYCH

ZABEZPIECZONO PODRÓBKI O WARTOŚCI 52 MILIONÓW ZŁOTYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/149284,zabezpieczono-podrobki-o-wartosci-52-milionow-zlotych.html Wygenerowano: Poniedziałek, 9 października 2017, 14:13 ZABEZPIECZONO PODRÓBKI

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 11 października 2012r.

Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 11 października 2012r. Wójt Gminy Godkowo Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 11 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości

Bardziej szczegółowo

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii:

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii: W historii ludzkości piwo cieszyło się uznaniem w wielu kulturach. O ile spożywane jest w sposób odpowiedzialny przez dorosłych, wiąże się z uroczystościami, przyjaźnią i radością życia. Zdecydowana większość

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Ornety z dnia r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Ornety z dnia r. Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Ornety z dnia 23.09.2014r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 114/2015 WÓJTA GMINY LUBACZÓW. z dnia 11 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 114/2015 WÓJTA GMINY LUBACZÓW. z dnia 11 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 114/2015 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie. Na podstawie art. 4 1 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI USC - 12

KARTA USŁUGI USC - 12 KARTA USŁUGI USC - 12 Urząd Miejski w Halinowie Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Wersja nr 6 Data zatwierdzenia 15.02.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Wyroby akcyzowe Do wyrobów akcyzowych należą m. in.: napoje alkoholowe (art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 6.12.2008 r. Dz.U. z 2014, Poz 752): -alkohol

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 Uwagi dotyczące branży spirytusowej Alkohol etylowy przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,56 Dochody budżetowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powinien zawierać: Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B lub C), Oznaczenie przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gmina Sławatycze Załącznik do Uchwały Nr XV /94/ 08 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2008 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Sławatycze - 2008 Podstawą

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

rmt GMINY ZARZĄDZENIE Nr 289/2013

rmt GMINY ZARZĄDZENIE Nr 289/2013 rmt GMINY ZARZĄDZENIE Nr 289/2013 Wójta Gminy Jeleśnia z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Uchwała Nr 425/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 2

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł;

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł; I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczonych oliwek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY Wersja z dnia 8.02.2011 r. Zatwierdzona na Ogólnym Zgromadzeniu ZP PPS w dniu 29.03.2011 r. Wytyczne przedstawione

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 97 poz USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U Nr 97 poz USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. o cenach 1) Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Predenkiewicz Wójt Gminy Kikół. Pl. Kościuszki 7, Kikół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Józef Predenkiewicz Wójt Gminy Kikół. Pl. Kościuszki 7, Kikół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 22 lipca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.7.2015 Pan Józef Predenkiewicz Wójt Gminy Kikół Pl. Kościuszki 7, 87-620 Kikół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Raport ZPP i FR Szara strefa to nieuczciwa konkurencja

Raport ZPP i FR Szara strefa to nieuczciwa konkurencja Raport ZPP i FR Szara strefa to nieuczciwa konkurencja 1. Szara strefa Ludzie działają w szarej strefie nie dlatego, że są źli tylko dlatego, że nie stać ich na działanie legalne Szara strefa to wybór

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

Pozytywna opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uprawomocnieniu stanowi podstawę do wydania wnioskowanego zezwolenia.

Pozytywna opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uprawomocnieniu stanowi podstawę do wydania wnioskowanego zezwolenia. INFORMACJA na temat oceny funkcjonowania obszaru wydawania koncesji na sprzedaż alkoholi na terenie miasta Katowice wraz z rekomendacjami Komisji do ewentualnej korekty dotychczasowej praktyki Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Wdrażanie wymagań prawa - skuteczność III ETAPY: Stosowanie

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 31.03.2012) Rok 2006 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 19 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 19 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie Gminy Warlubie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych w sprawach kontroli koncentracji w sprawach praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2017 r. Poz z dnia 20 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2017 r. Poz z dnia 20 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 206 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY w Łyskach

RADY GMINY w Łyskach ul r/:,/6ia)wa la 44-295 ŁYSKI UCHWAL A nr XXX\710/2001 RADY GMINY w Łyskach z dnia: 23.042001 r. w sprawie : Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i co

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i co Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i co dalej Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r.

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r. U C H W A Ł A nr XXXII/197/06 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo