36 903, , Wpływy w zakresie należności budżetowych. Liczba zakończonych postępowań kontrolnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "36 903,1 618 34 840,0 583. Wpływy w zakresie należności budżetowych. Liczba zakończonych postępowań kontrolnych"

Transkrypt

1 Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy wykonał plan działalności określony przez Ministerstwo Finansów na rok Ustalenia w zakresie naleŝności budŝetowych wyniosły ,5 tys. zł, co stanowi 517,1% planu. Wpływy w zakresie naleŝności budŝetowych z zaplanowanych 34,8 mln wyniosły ponad 36,9 mln (105,9% planu). W 2014 r. zakończono 618 postępowań kontrolnych, realizując załoŝony plan w 106,0 %. Uzyskany został równieŝ wysoki wskaźnik kontroli pozytywnych, który wyniósł 83,3% i był wyŝszy o 11,9 pkt. % od wskaźnika planowanego , , , , , , , ,0 583 Plan 2014 r. (w tys. zł) 0,0 Ustalenia w zakresie należności budżetowych Wpływy w zakresie należności budżetowych Liczba zakończonych postępowań kontrolnych Wykonanie 2014 r. (w tys. zł) Istotnym efektem działań ń było to, Ŝe ustalenia w znacznej części zostały skutecznie zabezpieczone na majątku kontrolowanych. Kwota dokonanych w ostatnich latach zabezpieczeń systematycznie rośnie i w 2014 r. wyniosła ,6 tys. zł. Wnioskowane i dokonane zabezpieczenia (w mln zł) ,9 539,5 402,3 345,3 407,1 319,6 156,2 90,2 89,7 89, Wnioskowane zabezpieczenia Dokonane zabezpieczenia Poziom realizacji zadań nałoŝonych na kontrolę skarbową w duŝej mierze zaleŝy od właściwego planowania i typowania podmiotów do kontroli. W 2014 r. opracowano nowe oraz doskonalono dotychczasowe metody identyfikacji oszustw podatkowych. Oparte one są na wykorzystywaniu narzędzi elektronicznej analizy danych. WdroŜenie w 2014 r. Centralnej bazy podmiotów podejrzewanych o dokonywanie oszustw podatkowych POLFISC zwiększyło skuteczność rozpoznawania i eliminacji oszustw podatkowych oraz znacząco co przyspieszyło czas reakcji organów kontroli skarbowej. Skrócenie czasu analiz poprzedzających kontrole oraz czasu ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7, Bydgoszcz tel.: fax:

2 identyfikacji podmiotów podejrzewanych o uczestnictwo w oszustwach podatkowych stwarza moŝliwość szybkiego podejmowania czynności kontrolnych. Prace analityczne były punktem wyjścia dla podejmowanych działań kontrolnych, które koncentrowały się na wykrywaniu i zwalczaniu patologicznych zjawisk noszących znamiona zorganizowanej przestępczości gospodarczej, stanowiącej zagroŝenie dla stabilności finansowej Państwa. Działania Urzędu skupiły się przede wszystkim na nieprawidłowościach występujących w obrocie wewnątrzwspólnotowym - szczególnie w handlu wyrobami elektronicznymi, złomem, stalą budowlaną, paliwami oraz artykułami spoŝywczymi. Prowadzone były coraz bardziej skomplikowane postępowania kontrolne obejmujące między innymi karuzele podatkowe, wielomilionowe oszustwa w podatku VAT, międzynarodowe powiązania osobowe i kapitałowe. Pomimo, Ŝe liczba przeprowadzonych postępowań kontrolnych w ostatnich pięciu latach utrzymuje się na stałym poziomie to znacznie wzrosły ujawnione w ich wyniku nieprawidłowości, a w wielu przypadkach oszustwa, szczególnie w zakresie podatku od towarów i usług. Ustalenia podlegające wpłacie dla postępowań kontrolnych zakończonych decyzją lub korektą (w tys. zł) , , , , , , , ,3 ustalenia z korekt ustalenia z decyzji , , Struktura ustaleń kontroli wskazuje na rosnące znaczenie podatku od towarów i usług, jako obszaru występowania nieprawidłowości i oszustw podatkowych. Struktura ustaleń podatkowych ( w mln zł) ,4 709, ,6 VAT PIT ,2 261,7 CIT Pozostałe podatki

3 Podjęte działania spowodowały wzrost ustaleń podlegających wpłacie na 1 zakończoną kontrolę skarbową. Efektywność kontroli (w tys. zł) , ,9 362,2 650,7 687, ,5 960, , , ,9 Ustalenia podlegające wpłacie na 1 kontrolę ogółem Ustalenia podlegające wpłacie na 1 kontrolę dotyczącą podatków W zakresie podatku od towarów i usług zintensyfikowano działania wobec podatników wykorzystujących w działalności gospodarczej fikcyjne faktury. Wydanych zostało dla 100 podatników 119 decyzji w oparciu o art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług na łączną kwotę ,6 tys. zł. W 2014 r. ujawniono ponad 21 tysięcy fikcyjnych faktur VAT o łącznej wartości brutto ponad 2,8 mld zł. Wartość ujawnionych fikcyjnych faktur na przestrzeni lat systematycznie wzrasta. Liczba fikcyjnych faktur Wartość fikcyjnych faktur( w mln zł) ,2 2871, ,1 1374,11 996, Proceder wyłudzania podatku VAT poprzez wykorzystanie fikcyjnych faktur wystąpił przede wszystkim w obrocie złomem, elektroniką, paliwami, stalą budowlaną, ale fikcyjne faktury pojawiają się równieŝ w innych branŝach (np.: branŝa spoŝywcza). W podmiotach dokonujących obrotu artykułami elektronicznymi wartość brutto jednostkowej fikcyjnej faktury jest znacznie wyŝsza niŝ w podmiotach dokonujących obrotu innymi towarami i pomimo mniejszej ich liczby wartość brutto ogółem jest znaczna. Z uwagi na charakter spraw, znaczna ich część prowadzona była w ścisłym współdziałaniu z właściwymi prokuraturami i organami ścigania, przy wykorzystaniu informacji przesłanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ponadto w 2014 r. wzrosła liczba postępowań kontrolnych przeprowadzonych z wykorzystaniem technik informatycznych, tj. e-kontroli. Pobierano dane w postaci elektronicznej, przekształcano 3

4 je do postaci edytowalnej, sprawdzano kompletność otrzymanych ksiąg rachunkowych oraz ich wzajemną zgodność, badano rejestry zakupu i sprzedaŝy VAT, wykonano testy luk i duplikatów oraz NIP-ów nieistniejących, badano dokumenty źródłowe z wykorzystaniem próbkowania. W trakcie niektórych kontroli wykorzystano program ACL oraz oprogramowanie OCR. Pozwoliło to na objęcie badaniem znacznie większej liczby dokumentów i zdarzeń gospodarczych, a takŝe uzyskanie wyŝszej jakości materiału dowodowego oraz skrócenie czasu kontroli. W toku tych kontroli stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę ,8 tys. zł. Obrazując skalę nieprawidłowości ujawnianych w toku postępowań kontrolnych warto wskazać na postępowania kontrolne, które przeprowadzone zostały we współpracy z GIIF, organami podatkowymi i organami ścigania, w podmiotach prowadzących fikcyjną działalność gospodarczą w zakresie obrotu elektroniką. Na podstawie analizy informacji zawartych w dostępnych bazach danych, uzupełnionych dodatkowo informacjami z UE, wszczęto postępowania kontrolne w kilkunastu podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w obszarze obrotu urządzeniami elektronicznymi (telefony komórkowe, tablety, i-phony, konsole do gier, aparaty fotograficzne, procesory). W toku postępowań potwierdzono, Ŝe kontrolowane podmioty stworzyły mechanizm polegający na wykorzystywaniu tzw. znikających podatników, na których deklarowane były dostawy przez kontrahentów z UE. Znikający podatnicy nie deklarowali tych zakupów z UE, a wprowadzali do obrotu prawnego faktury z naliczonym podatkiem VAT, który nie był odprowadzany do budŝetu państwa. W celu utrudnienia wykrycia procederu siedziby kontrolowanych spółek znajdowały się w tzw. wirtualnych biurach, tj. pomieszczeniach wynajmowanych wyłącznie w celu zarejestrowania firmy pod danym adresem i de facto uniemoŝliwienia kontaktu z podatnikiem, w których w rzeczywistości nie była prowadzona Ŝadna działalność gospodarcza. Spółki nie zatrudniały pracowników, a ich właścicielami i równocześnie jedynymi osobami sprawującymi zarząd były nierzadko osoby zagraniczne nieprzebywające na terytorium RP. W wyniku tego rodzaju przestępczej działalności podmiotów działających w branŝy elektronicznej Skarb Państwa naraŝony został na straty w wysokości prawie 156 mln zł. Wydane zostały dla kontrolowanych podmiotów decyzje, w których określono wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu wystawienia faktur VAT niedokumentujących czynności nimi określonych i doprowadzono do zabezpieczenia środków pienięŝnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie blisko 10 mln zł. Jednym z nowo zdefiniowanych obszarów oszustw podatkowych jest obrót artykułami spoŝywczymi. Działania przeprowadzone przez kontrolę skarbową doprowadziły do ujawnienia oszustwa podatkowego typu karuzela podatkowa, polegającego na fikcyjnym obrocie artykułami spoŝywczymi. Oszustwo miało na celu uzyskiwanie nienaleŝnych zwrotów podatku VAT przez poszczególne podmioty w nim uczestniczące. Postępowanie kontrolne przeprowadzone w jednym z nich wykazało, Ŝe jego siedziba zlokalizowana jest tzw. wirtualnym biurze, w którym w rzeczywistości nie prowadzono Ŝadnej działalności gospodarczej. Spółka nie posiadała zaplecza technicznego, magazynów, środków transportu i nie zatrudniała Ŝadnych pracowników. Nie zgłosiła równieŝ wykonywania czynności związanych z obrotem produktami spoŝywczymi, do czego była zobowiązana przepisami prawa. W toku postępowania kontakt z władzami spółki był utrudniony. Kontrolującym nie przedłoŝono takŝe Ŝadnych ewidencji i dokumentów źródłowych. Pomimo tego w sprawie zebrano obszerny materiał dowodowy, pozwalający stwierdzić, Ŝe spółka nie prowadziła w rzeczywistości działalności gospodarczej, a zrealizowane przez nią transakcje zakupu i sprzedaŝy artykułów spoŝywczych, w tym zawierane równieŝ z kontrahentami z UE, faktycznie nie miały miejsca. Tym samym, jedynym celem funkcjonowania podmiotu było wprowadzanie do obrotu faktur nieodzwierciedlających rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych i osiąganie korzyści finansowej, wynikającej z róŝnicy stawek podatku VAT (na jednym z etapów transakcji następowało rzekome rozdzielenie produktów wchodzących w skład towaru, tj. mieszanki 4

5 produktów spoŝywczych i ich dalsza sprzedaŝ z obniŝoną stawką podatku VAT). Postępowanie kontrolne wykazało, Ŝe nie ma moŝliwości zarówno racjonalnego, ekonomicznego i technologicznego wytłumaczenia zawieranych transakcji, jak i rozdzielania złoŝonego produktu spoŝywczego. W wyniku tego rodzaju przestępczej działalności Skarb Państwa naraŝony został na straty w wysokości ponad 15,5 mln zł. Aktualnie trwają kontrole skarbowe w innych podmiotach uczestniczących w oszustwie. W wyniku analizy baz danych, wytypowano do kontroli podmiot podejrzewany o udział w oszustwie podatkowym, jako tzw. znikający podatnik. W toku postępowania potwierdzono, Ŝe spółka w rzeczywistości nie prowadziła działalności gospodarczej. Swoimi działaniami stwarzała jedynie pozory jej wykonywania, wprowadzając do obrotu gospodarczego faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Podatek naleŝny wynikający z tych faktur nigdy nie zasilił budŝetu państwa. Z fikcyjnych faktur skorzystał kontrahent spółki, który ujmując je w swojej ewidencji, pomniejszył podatek naleŝny o podatek naliczony w nich zawarty. Szybkie rozpoznanie i ujawnienie przez kontrolę skarbową mechanizmu oszustwa umoŝliwiło przerwanie przestępczego łańcucha i wydanie dla spółki decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu wystawienia 74 faktur sprzedaŝy oleju rzepakowego i prętów Ŝebrowanych w kwocie ponad 51 mln zł. Kontrolowany podmiot nie złoŝył odwołania od wydanej decyzji. Część spraw znalazła swój finał w sądzie. Dzięki ścisłej współpracy kontroli skarbowej z organami ścigania i prokuraturą, przed sąd trafiła grupa osób prowadzących przestępczą działalność w zakresie obrotu złomem. Sąd uznał 3 osoby za winne popełnienia przestępstw związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur w celu wprowadzenia ich do obrotu gospodarczego i umoŝliwienia ich odbiorcom odliczenia nienaleŝnego podatku VAT, skazując je na kary bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 4 lat. Ponadto sąd wymierzył oskarŝonym kary grzywny w łącznej wysokości 400 stawek dziennych po 50 zł kaŝda, przepadek korzyści majątkowej w łącznej kwocie prawie 11 mln zł oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem złomem stalowym i metalami kolorowymi na okres 5 lat. Czwartemu oszustowi sąd wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, dozór kuratora oraz obowiązek uiszczenia uszczuplonej naleŝności podatkowej w kwocie prawie 370 tys. zł. Skazanie organizatorów oszustwa podatkowego moŝliwe było dzięki przeprowadzonym przez kontrolę skarbową postępowaniom, w których zgromadzono dokumentację i informacje wykorzystane przez prokuraturę. Na ławie oskarŝonych czeka kolejnych 65 osób zamieszanych w przestępczy proceder w branŝy złomowej. Równolegle do postępowań mających na celu wykrywanie nowych obszarów oszustw podatkowych, kontynuowano równieŝ kontrole w zakresie podatku od towarów i usług w podmiotach dokonujących obrotu paliwami. Ogółem w 2014 roku zakończono 29 postępowań kontrolnych w podmiotach dokonujących obrotu paliwami. Stwierdzono zaniŝenie deklarowanego podatku od towarów i usług o kwotę ,1 tys. zł, podatku akcyzowego o kwotę 1 616,1 tys. zł, podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 918,5 tys. zł. W toku trzech postępowań kontrolnych, przeprowadzonych we współpracy z właściwą prokuraturą apelacyjną, w spółce z o.o. stwierdzono, Ŝe spółka uczestniczyła w oszustwie podatkowym polegającym na nabyciu oleju napędowego od kontrahentów mających siedzibę 5

6 w jednym z krajów UE i jego sprzedaŝy na terenie kraju, bez odprowadzenia naleŝnego podatku. W tym celu spółka wykorzystywała faktury nieodzwierciedlające rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, wystawiane przez podmiot krajowy będący znikającym podatnikiem. Ponadto, w celu ilościowego rozliczenia towaru wynikającego z tych faktur, wystawiała faktury sprzedaŝy oleju napędowego z tytułu dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostaw na rzecz kolejnego kontrahenta unijnego. W toku prowadzonych postępowań zebrano obszerny materiał dowodowy m.in. w postaci informacji od organów administracji skarbowej innych państw. Dzięki temu, postępowania zakończono wydaniem decyzji stwierdzających zaniŝenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług o kwotę blisko 42 mln zł. Współpraca kontroli skarbowej z prokuraturą doprowadziła do zabezpieczenia środków pienięŝnych na rachunku bankowym spółki w łącznej kwocie ponad 3,5 mln zł. Spółka nie wniosła odwołań od wydanych decyzji. W wyniku kolejnej kontroli skarbowej przeprowadzonej we współpracy z prokuraturą okręgową, policją oraz GIIF, rozbito grupę przestępczą specjalizującą się w procederze wyłudzenia podatku VAT w obrocie paliwami. W wyniku podjętych działań zatrzymano dwóch głównych organizatorów procederu, a kilkanaście kolejnych osób zamieszanych w podatkowe oszustwa usłyszało prokuratorskie zarzuty. Zatrzymanym osobom postawiono zarzuty uczestniczenia w legalizowaniu paliwa pochodzącego z Unii Europejskiej, od którego nie został zapłacony do budŝetu podatek od towarów i usług. W tym celu oszuści stworzyli na terenie całego kraju sieć powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, przez które paliwo docierało na krajowe stacje benzynowe. W celu uprawdopodobnienia obrotu gospodarczego oszuści zadbali o dokonywanie płatności za pośrednictwem przelewów bankowych pomiędzy podmiotami wskazywanymi w dokumentacji handlowej, jako uczestnicy transakcji, jak równieŝ o ciągłą rotację podmiotów pełniących rolę znikających podatników. Podmioty te dokumentowały co miesiąc wielomilionowy obrót towarowy, nie posiadając jednak Ŝadnego majątku, magazynów, czy bazy transportowej. Ich siedziby zgłaszane były zazwyczaj w tzw. wirtualnych biurach, a władze stanowiły osoby podstawione, najczęściej z marginesu społecznego. Po przeniesieniu działalności na kolejnego słupa, firmy były sprzedawane obcokrajowcom. Ostatecznie, to właśnie niezapłacenie podatku przez znikającego podatnika pozwalało na obniŝenie ceny, a tym samym znaczne uatrakcyjnienie swojej oferty handlowej kosztem uczciwych przedsiębiorców. W wyniku tego rodzaju przestępczej działalności budŝet państwa stracił ponad 60 milionów złotych. Kontroli skarbowej udało się zgromadzić obszerny materiał dowodowy, wskazujący na świadomość uczestnictwa poszczególnych podmiotów w oszukańczym mechanizmie. Ścisła współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej pozwoliła na zabezpieczenie środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach bankowych firm zaangaŝowanych w przestępczy proceder, w wysokości kilkunastu milionów złotych. Zabezpieczono równieŝ mienie (samochody, nieruchomości) o znacznej wartości. W toku prowadzonych postępowań nawiązano współpracę z organami administracji podatkowej Niemiec. Dzięki informacjom przekazanym słuŝbom niemieckim zatrzymany został, na terenie Niemiec, właściciel firmy dostarczającej paliwo do polskich znikających podatników. W wyniku podjętych działań niemieckim słuŝbom podatkowym udało się odzyskać kilka milionów Euro naleŝnych podatków. Sprawa jest w toku i ma charakter rozwojowy. Na obecnym etapie badane są jej kolejne wątki. W 2014 r. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy prowadzono równieŝ działania mające na celu zweryfikowanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych. Stwierdzono zaniŝenie deklarowanych podatków na ogólną kwotę ,6 tys. zł oraz zawyŝenie deklarowanej straty o ,6 tys. zł, z tego w zakresie: - podatku dochodowego od osób fizycznych ,9 tys. zł, (ustalenia podatkowe) oraz 1 173,4 tys. zł (zawyŝenie deklarowanej straty), 6

7 - podatku dochodowego od osób prawnych 8 625,7 tys. zł (ustalenia podatkowe) oraz ,2 tys. zł (zawyŝenie deklarowanej straty). Postępowanie kontrolne w spółce z o. o. wszczęto w celu zweryfikowania poprawności rozliczeń, w związku z wykazaniem przez podmiot w zeznaniu podatkowym kwoty przychodów i kosztów znacznie niŝszych od wartości sprzedaŝy i zakupu towarów. W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, Ŝe kontrolowany podmiot jest spółką celową, przejętą na potrzeby przeprowadzenia transakcji zakupu/odprzedaŝy ropy naftowej, działającą w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej. Stwierdzono błędne wyliczenia wysokości dochodu podatkowego, jak równieŝ niezasadne zaliczenie do kosztów podatkowych opłat związanych z zaciągnięciem przez spółkę kredytu na spłatę części wcześniej udzielonego kredytu na zakup ropy. ObciąŜenie spółki dodatkowymi kosztami wynikało z dąŝenia dotychczasowego kredytodawcy, naleŝącego do tej samej grupy kapitałowej co spółka, do wycofania części środków z udzielonego jej kredytu. Tym samym, powody zawarcia nowej umowy kredytowej z nowym kredytodawcą nie były związane z działalnością kontrolowanego podmiotu, ani z koniecznością uzyskania środków na sfinansowanie zakupu ropy, czy teŝ znalezieniem innego źródła finansowania w celu obniŝenia kosztów obsługi dotychczas wykorzystywanego kredytu. Poniesienie dodatkowych kosztów w związku z zawarciem nowej umowy poŝyczki było podyktowane interesem podmiotu powiązanego. Z tego powodu kosztów tych nie uznano za koszty uzyskania przychodów. W wyniku przeprowadzonego postępowania spółka skorygowała złoŝone zeznanie podatkowe, zwiększając kwotę zobowiązania o ponad 1,6 mln zł i dokonała wpłaty tej zaległości wraz z naleŝnymi odsetkami w łącznej kwocie prawie 2 mln zł. Przeprowadzono 13 postępowań w podmiotach powiązanych osobowo i kapitałowo. W dwóch postępowaniach stwierdzono, Ŝe warunki ustalone w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezaleŝne podmioty, i w wyniku tego podmioty kontrolowane nie wykazywały dochodów lub wykazywały zaniŝone dochody. W toku jednego z prowadzonych postępowań kontrolnych w podmiocie powiązanym wykazano, Ŝe spółka akcyjna zawarła cztery umowy poręczenia gwarantujące spłatę wierzytelności z tytułu udzielonej spółce powiązanej poŝyczki oraz kredytów. Na mocy zawartych umów spółka (poręczyciel) zobowiązała się do wykonania zobowiązania za spółkę powiązaną w razie jej niewykonania przez dłuŝnika w terminach i na warunkach wynikających z umów poŝyczki i umów kredytowych. Wynagrodzenie za świadczoną usługę ustalono za okresy kwartalne w wysokości 0,05% przeciętnego zobowiązania kredytowego utrzymanego w danym kwartale, obliczonego na podstawie dziennych poziomów. Spółka w dokumentacji podatkowej wskazała, Ŝe oszacowania ceny poręczeń za zobowiązania spółki zaleŝnej dokonała na podstawie ofert zebranych od instytucji finansowych. W wyniku analizy uzyskanych informacji w zakresie stosowanych na rynku zasad udzielania poręczeń i gwarancji oraz wysokości prowizji stwierdzono, Ŝe spółka akcyjna ustaliła warunki transakcji z podmiotem powiązanym, odmienne od tych, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Zastosowanie powyŝszych warunków spowodowało, Ŝe uzyskane przez spółkę dochody były niŝsze od tych, jakich naleŝałoby oczekiwać, gdyby powiązania nie występowały. W 2014 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy realizował równieŝ kontrole przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, które - oprócz zapewnienia dodatkowych wpływów do budŝetu państwa - stanowią waŝne narzędzie walki z szarą strefą, praniem pieniędzy i korupcją. W postępowaniach tych weryfikowano i analizowano informacje z ksiąg wieczystych, ewidencji i dokumentów posiadanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7

8 dotyczące zgromadzonego mienia ruchomego i nieruchomego, organów podatkowych. Wykorzystywano dostępne bazy danych. Zakończono kontrole wobec 13 osób, w tym z ustaleniami wobec 6 osób. Wydano 6 decyzji ustalających w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów na łączną kwotę ,3 tys. zł. Kontrola skarbowa obejmuje swym zakresem równieŝ kontrolę przestrzegania przepisów o finansach publicznych, do której zaliczyć naleŝy kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi, badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, a takŝe kontrolę zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował Skarb Państwa. W 2014 r. Urząd przeprowadził ogółem 34 kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w tym 6 koordynowanych, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości na kwotę ,4 tys. zł. Przeprowadzano równieŝ kontrole prawidłowości wykorzystania środków pomocy bezzwrotnej otrzymanych przez Polskę z Unii Europejskiej oraz środków przyznanych przez międzynarodowe instytucje finansowe, podlegających zwrotowi. Zadania te wykonywała wyodrębniona w Urzędzie komórka kontroli środków Unii Europejskiej. Przeprowadzono 107 audytów (72 audyty operacji, 20 audytów certyfikacyjnych, 15 audytów zarządzania i kontroli) wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach następujących programów operacyjnych i funduszy: - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, - Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, - Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W celu zapewnienia naleŝytej jakości realizowanych audytów, pracownicy wydziału kontroli środków Unii Europejskiej uczestniczyli w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów. W 2014 r. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy prowadzono równieŝ dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ujawnione w zakresie działania kontroli skarbowej oraz na podstawie zawiadomień o moŝliwości popełnienia przestępstwa kierowanych przez sąd. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2014 r. inspektorzy kontroli skarbowej wszczęli ogółem 518 dochodzeń karnych skarbowych. Zakończonych zostało 538 spraw, w tym 426 na podstawie zawiadomień kierowanych przez sąd W 101 przypadkach skierowano do sądów akty oskarŝenia. W omawianym okresie sądy skazały prawomocnymi wyrokami (równieŝ na podstawie aktów oskarŝenia z lat poprzednich) 303 osoby, w stosunku do 3 osób sądy umorzyły postępowania, 2 osoby uniewinniono. W 2014 r. inspektorzy kontroli skarbowej wnieśli do sądów 29 wniosków o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na łączną kwotę 38,3 tys. zł, uiszczoną przez 8

9 podejrzanych tytułem kary grzywny. W okresie tym sądy rozpatrzyły i zezwoliły na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 33 osobom i orzekły tytułem kary grzywny 48,3 tys. zł. Ponadto w 55 przypadkach wystąpiono do urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych z wnioskami o wykonanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej. W 24 przypadkach prokuratury sprawowały nadzór nad prowadzonymi śledztwami, a w 10 przypadkach przejęły postępowania do swojego prowadzenia. W 14 przypadkach skierowano do policji zarządzenia o zatrzymaniu i doprowadzeniu podejrzanych. W 2014 r. prowadzone były, podobnie jak w latach ubiegłych, działania mające na celu zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych. Prowadzono czynności obserwacyjne punktów sprzedaŝy detalicznej, w tym punktów gastronomicznych i usługowych. Podejmowanych działań nie musieli obawiać się podatnicy uczciwie rozliczający się z fiskusem. WzmoŜona aktywność kontroli była dolegliwa wyłącznie dla podatników, którzy zapominali o ciąŝących na nich obowiązkach podatkowych wobec budŝetu państwa. Jednym z istotnych celów podejmowanych działań była eliminacja nieuczciwej konkurencji, a tym samym wyrównanie szans podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W związku ze stwierdzeniem dokonania sprzedaŝy z pominięciem kasy fiskalnej lub braku ewidencji sprzedaŝy w miejscu prowadzenia sprzedaŝy, w przypadku podatników nieobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas fiskalnych, w ramach postępowań mandatowych wymierzono w 2014 roku mandatów karnych na kwotę 511,4 tys. zł. Szczegółowe wyniki pracy Urzędu w 2014 r. porównaniu do 2013 r. przedstawiają się następująco: Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w tys. zł 2013 rok 2014 rok Dynamika % 4: Ustalenia, dla których wydano decyzje (naleŝność główna łącznie z odsetkami) , ,7 115,5 z tego: - podatek od towarów i usług , ,9 111,7 - podatek akcyzowy 25, , ,7 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,0 224,8 - podatek dochodowy od osób prawnych 1 065, ,6 412,5 - zaniŝenie dochodu 13,4 0 X - podatki majątkowe 160,6 0 X 2. Ustalenia objęte wynikami kontroli , ,3 27,8 z tego: - ustalenia podatkowe, dla których decyzje wyda inny organ 2 756, ,4 345,3 - zaniŝenie dochodu 2 304,7 98,9 4,3 - prawo budŝetowe 2 365, , ,9 - dotacje 915, ,3 701,9 - pozostałe (m.in. nierzetelne sporządzanie sprawozdań, gospodarowanie mieniem, wykazywanie błędnych danych w oświadczeniach majątkowych, naruszenie przepisów o rachunkowości) , ,3 26,5 9

10 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w tys. zł 2013 rok 2014 rok Dynamika % 4: Ustalenia, dla których sporządzono korekty deklaracji (naleŝność główna łącznie z odsetkami) z tego: , , ,5 - podatek od towarów i usług , ,3 236,9 - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 449,9 828,7 57,2 - podatek dochodowy od osób prawnych 2 147, ,4 341,7 - zaniŝenie dochodu 360, , ,3 - pozostałe (głównie wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów) , , ,7 4. Ogółem ustalenia , ,2 56,2 5. Zmniejszenie straty , ,6 71,2 Warte podkreślenia jest to, Ŝe dobre wyniki pracy Urzędu osiągnięte zostały przy nieznacznym spadku zatrudnienia. Stan zatrudnienia w Urzędzie Kontroli Skarbowej Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 325,88 etatów i był o 0,7% niŝszy niŝ na koniec 2013 roku. Pracownicy korpusu słuŝby cywilnej stanowili 95,1% ogółu zatrudnionych. W ogólnej liczbie zatrudnionych 38,7% to inspektorzy kontroli skarbowej. Na dzień 31 grudnia 2014 roku 92,4% zatrudnionych posiadało wykształcenie wyŝsze, w tym ponad 71% wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne. 10

ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2011 (WYCIĄG)

ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2011 (WYCIĄG) MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2011 (WYCIĄG) Zatwierdzam Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Podstawą określania priorytetów w realizacji

Bardziej szczegółowo

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r.

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. Podstawę do wskazania priorytetów w realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Wyłudzenia VAT jak się skutecznie zabezpieczyć

Wyłudzenia VAT jak się skutecznie zabezpieczyć Wyłudzenia VAT jak się skutecznie zabezpieczyć Agenda Najczęstsze mechanizmy wyłudzeń oraz towary będące ich przedmiotem Skutki uczestnictwa w oszukańczym łańcuchu transakcji dla uczciwych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 8 Dz.U.2004.64.594 art. 2 Dz.U.2004.91.868 art. 2 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 10 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r. INSTRUKCJA postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Warszawa, 7 lutego 2017 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert ds. finansów przedsiębiorstw. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, prelegent

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI DZIAŁAŃ KONTROLI SKARBOWEJ ZA 2012R.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI DZIAŁAŃ KONTROLI SKARBOWEJ ZA 2012R. RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI DZIAŁAŃ KONTROLI SKARBOWEJ ZA 2012R. 1. Ustalenia kontroli ogółem. W wyniku 10.158 kontroli skarbowych przeprowadzonych w 2012r., ustalono nieprawidłowości skutkujące uszczupleniami

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku 1. Niniejsze zasady regulują

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Pranie pieniędzy w obrocie paliwami. Wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnego paliwa z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych Wydział do walki z Przestępczością

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Zakopane, dnia 29 września 2014 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKOPANEM Znak sprawy: AP/0150-92/14 WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem odnotowuje dużą

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega?

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega? SZEŚĆ PYTAŃ DO Karoliny Gierszewskiej, eksperta podatkowego Jak skorzystać z ulgi na złe długi 1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, grudnia 2009 r. Pan Mirosław Stypczyński Naczelnik Urzędu Skarbowego 85-100 Nakło Nad Notecią P/09/024 LBY-410-07-22/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia kwietnia 2011r. KPZ-4100-02-02/2011 P/10/100 Pan Zbigniew Pusz Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LKI-4101-14-02/2011 Pani Małgorzata Spadło Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki...

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki... Strona: 1 Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Nr wniosku Data złożenia Data ostatniego uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Projekt Rodzaj pożyczki strona WWW e-mail (jakie).... znajomi. pośrednik

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 14 lutego 2008 r. NKO-401-16/07 Pan Andrzej Pyziak Wójt

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w mieście Szczecinek Na podstawie art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

Ogólna charakterystyka opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach Szczególnie narażeni na wszczęcie postępowania są podatnicy, którzy dokonali w roku podatkowym kosztownych zakupów - np. nieruchomości, samochodu - których wartość przekracza dochody wykazane w zeznaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111 KASY REJESTRUJĄCE DLA PRAWNIKÓW I LEKARZY * Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 1 Ustawodawca definiuje, iż przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 11 czerwca 2008 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Radosław Kowalski Doradca Podatkowy W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy. 1

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy.    1 Radosław Kowalski Doradca Podatkowy www.rstk.pl 1 Zagrożenia podatkowe i karne wynikające z naruszenia zasad podatkowych Przesłanki pociągnięcia odpowiedzialności karnej za uchybienie prawu podatkowemu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji na kontach pozabilansowych

Zasady ewidencji na kontach pozabilansowych Załącznik 12 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Kontrola skarbowa jak się do niej przygotować i jak ją przetrwać. Warszawa, 22 października 2010 r.

Kontrola skarbowa jak się do niej przygotować i jak ją przetrwać. Warszawa, 22 października 2010 r. jak się do niej przygotować i jak ją przetrwać Warszawa, 22 października 2010 r. Agenda I. Bieżące działania organów podatkowych/skarbowych II. III. Zarządzanie ryzykiem w trakcie kontroli Narzędzia zarządzania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia lipca 2009 r. LKI-410-07-3/2009 Pani GraŜyna Skawińska p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU

WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU Od 1 stycznia 2013 r. będzie wiele zmian w podatkach, z których kolejno postaram się Państwu wyjaśnić najwaŝniejsze. Na początek zmiany, które wynikają

Bardziej szczegółowo

Szczecin, r. RYZYKA PODATKOWE W HANDLU ZAGRANICZNYM. Prowadzący: Kinga Baran Tel. kom

Szczecin, r. RYZYKA PODATKOWE W HANDLU ZAGRANICZNYM. Prowadzący: Kinga Baran Tel. kom Szczecin, 04.04.2017 r. RYZYKA PODATKOWE W HANDLU ZAGRANICZNYM Prowadzący: Kinga Baran Tel. kom. 691 207 058 Email: k.baran@mazars.pl I. ZASTOSOWANIE STAWKI 0%: Eksport towarów, Dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Wielgomłyny 28-02-2010 r. W Wielgomłynach Ul Radomszczańska 7 97-525 Wielgomłyny Nip 772-21-71-861 Informacja dodatkowa 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł:

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł: Strona: 1 Nr wniosku Data złożenia Data uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Pośrednik Rodzaj pożyczki Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? strona WWW e-mail (jakie)... znajomi pośrednik (imię i nazwisko).

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo