Tabliczki informacyjne dotyczące działalności Armii Krajowej i jej Ŝołnierzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabliczki informacyjne dotyczące działalności Armii Krajowej i jej Ŝołnierzy"

Transkrypt

1 Tabliczki informacyjne dotyczące działalności Armii Krajowej i jej Ŝołnierzy Opracował Marek Cieciura członek Prezydium Zarządu Głównego ŚZśAK przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Data ostatniej aktualizacji: :10

2 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE OPIS TABLICZKI INFORMACYJNEJ ZAWARTOŚĆ PUBLIKOWANYCH INFORMACJI ZAMAWIANIE, ZAKUP I ROZWIESZANIE TABLICZEK PIERWSZE TABLICZKI ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZYGOTOWANYMI INFORMACJAMI GENEZA TABLICZEK PLANOWANY ROZWÓJ... 7 FORMULARZ DO PRZYGOTOWYWANIA OPISÓW MIEJSC PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ I JEJ śołnierzy

3 1. Uwagi wstępne Wszelkie uwagi i pytania proszę zgłaszać na adres: Do zadań Światowego Związku śołnierzy AK (ŚZśAK) zgodnie ze Statutem naleŝy: Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego; Prowadzenie i popieranie róŝnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej dotyczących Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Stąd zgodnie z decyzją Prezesa Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej podjęto działania dotyczące opracowania tabliczek informujących o działaniach Armii Krajowej oraz jej Ŝołnierzach. Tabliczki te będą umieszczane w Miejscach Pamięci (pomnikach, kopcach, tablicach pamiątkowych, itp) dotyczących działań Armii Krajowej oraz na płytach nagrobkowych Ŝołnierzy Armii Krajowej. Opracowywanie informacji i umieszczanie tabliczek będzie następowało z inicjatywy: Okręgów, Kół i Środowisk ŚZśAK; rodzin Ŝołnierzy Armii Krajowej. 2. Opis tabliczki informacyjnej Na tabliczce umieszczony jest tzw. QR kod (ang. Quick Response - szybka odpowiedź). Jest to kwadratowy kod graficzny, stosowany m.in. do zapisywania adresów internetowych, które moŝna odczytywać na urządzeniach przenośnych (smartfonach, tabletach, itp.) przy uŝyciu wyspecjalizowanego, darmowego oprogramowania. Po zeskanowaniu kodu (zrobieniu zdjęcia QR kodu) automatycznie otwierana jest strona internetowa, której adres jest zapisany w QR kodzie. Opracowywane strony internetowe będą zawierać przede wszystkim: opis wydarzeń, których dotyczy Miejsce Pamięci; biogram pochowanej osoby. Informacje mają być przygotowane w języku polskim, moŝe być dołączone tłumaczenie całości lub fragmentu w języku angielskim. Tabliczki są wykonane z blachy aluminiowej anodowanej o grubości 1 mm, z nadrukiem w porach aluminium, nadruk taki odporny jest na ścieranie i środki chemiczne. Tabliczki mają wymiar 4,5 cm x 8.5 cm Mogą być przyklejane dwustronną taśmą samoprzylepną lub specjalnym klejem. 3. Zawartość publikowanych informacji Informacja o Miejscu Pamięci powinna zawierać następujące elementy: autor projektu; data odsłonięcia; opis upamiętnianych wydarzeń; nazwa oddziału AK i krótka jego charakterystyka - jeŝeli Pomnik Pamięci dotyczy wydarzeń bezpośrednio związanych z konkretnym oddziałem; zdjęcia - nie są obowiązkowe; linki do informacji szczegółowych - nie są obowiązkowe. Zaleca się, aby biogram zawierał poniŝej podane elementy: imię i nazwisko, pseudonim, datę i miejsce urodzenia, okres słuŝby w ZWZ-AK, przydział słuŝbowy, ostatni stopień w AK, ostatnio nadany stopień, datę i miejsce śmierci; opis słuŝby w Wojsku Polskim przed 1939 rokiem; 3

4 opis udział w wojnie obronnej w 1939 roku; opis działalności w czasie okupacji; informację o aresztowaniach przez organy bezpieczeństwa - jeśli miały miejsce; informację dot. okresu po zakończeniu wojny - nie jest obowiązkowa. MoŜna pisać o powojennej działalności zawodowej, a takŝe o rodzinie o wnukach; wykaz odznaczeń; zdjęcia - do 3; link do informacji uzupełniających - nie jest obowiązkowy. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie ma standardu opracowywanego opisu, jego struktura zaleŝy od posiadanych informacji. Zaleca się korzystanie z dotychczasowo opracowanych opisów. Forma opracowywanych informacji powinna wywołać zaciekawienie czytających. I tak: fotografie umoŝliwiają porównanie przedstawianych widoków z aktualnym stanem; wspomnienia wprowadzają emocjonalny nastrój; podawane linki przybliŝają szczegóły. Objętość informacji nie moŝe przekraczać standardowo 3600 znaków przy uwzględnieniu za kaŝde zdjęcie 600 znaków. Taką objętość mają dwie strony maszynopisu formatu A4 zawierające po 30 wierszy z 60 znakami w kaŝdym. Informacje naleŝy przygotowywać na udostępnianym formularzu na stronie internetowej zamieszczony jest na końcu niniejszego opracowania. 4. Zamawianie, zakup i rozwieszanie tabliczek Dla umieszczenia w bazie opracowaną informację naleŝy przesłać na em na udostępnianym formularzu do Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Cena jednej tabliczki (obejmująca koszty produkcji tabliczki, redakcji do przyjętego standardu informacji, wygenerowania strony internetowej oraz obsługi informatycznej) wynosi 30 zł. Przewiduje się wystąpienie o fundusze dla sfinansowania lub współfinansowania zakupu tabliczek inicjowanych przez środowiska ŚZśAK. Tabliczki naleŝy zamawiać w Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Tabliczki moŝna będzie odbierać osobiście w Fundacji lub mogą być one wysłane pocztą za odpowiednią opłatą. Rozwieszanie tabliczek będzie realizowane przez zamawiających. Informacje do których podane są linki na tabliczkach będą takŝe dostępne na stronie internetowej ŚZśAK wraz z liczbą odwiedzin - wykaz tabliczek informacyjnych. Tabliczki są autoryzowane przez ŚZśAK, stąd publikowane informacje, które zostały opracowane przez rodziny Ŝołnierzy AK będą na bieŝąco weryfikowane przez osoby upowaŝnione przez Zarządy Okręgów ŚZśAK, zgodnie z ich terytorialnym zasięgiem działania. Zarząd Główny ŚZśAK zastrzega sobie określenie konieczności korekty lub uzupełnienia informacji np. dotyczących stopnia, oddziału czy odznaczeń. Zmiany takie i uzupełnienia naleŝy uzgodnić ze stosownym Zarządem Okręgu ŚZśAK. MoŜliwe jest ustalenie przez Zarząd Okręgu innego sposobu weryfikacji publikowanych informacji. 4

5 Kolejność postępowania: 1. Opracować opis Miejsca Pamięci lub biogram z podziałem na części i podaniem tytułów. 2. Wysłać pocztą elektroniczną zamówienie do Fundacji z podaniem rodzaju tabliczki (z taśmą czy bez) oraz załączeniem opisu i zdjęcia/zdjęć. 3. Zapłacić przelewem za zamówione tabliczki na konto Fundacji 4. Odebrać tabliczkę w Fundacji lub przesyłkę z tabliczką. 5. Uzyskać stosowną zgodę na umieszczenie tabliczki. 6. Przykleić tabliczkę. Jedno zamówienie moŝe dotyczyć kilku czy większej liczby tabliczek. Umieszczenie tabliczki na płycie nagrobkowej wymaga: 1. zgody stosownego organu ds. Konserwacji/ Zabytków - jeśli cmentarz jest obiektem zabytkowym. 2. zgody rodziny zmarłego największym problemem moŝe być uzyskanie adresu czy telefonu, moŝna zostawić na płycie nagrobkowej kartkę z prośbą o kontakt do podanej komórki ŚZśAK; 3. uzgodnienia z rodziną zmarłego treści biogramu z uwzględnieniem ewentualnie zgłoszonych zmian i uzupełnień; Umieszczenie tabliczki na Miejscu Pamięci wymaga zgody stosownego organu ds. Konserwacji Zabytków. Uzyskanie zgody naleŝy do opracowującego informacje / zamawiającego tabliczkę. Przykładowo w Warszawie naleŝy: 1. Sprawdzić czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków 2. W przypadku wpisania - złoŝyć wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie tabliczek na zabytku wpisanym do rejestru zabytków _napisy.doc Przykład 1 Przygotowana jest tabliczka z opisem walk w obronie Banku Polskiego - Bielańska 10 Szukamy w rejestrze zabytków i znajdujemy na stronie 49 Zespół budowlany Banku Polskiego Zatem musimy wystąpić o zezwolenie na umieszczenie tabliczki Przykład 2 Przygotowana jest tabliczka z biogramem Włodzimierza Wagińskiego, którego grób znajduje się na Starych Powązkach - Cmentarz Powązkowski parafii p.w. św. Karola Boromeusza Szukamy w rejestrze zabytków i znajdujemy na stronie 83 ten Cmentarz Zatem musimy wystąpić o zezwolenie na umieszczenie tabliczki Dla obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje w Warszawie procedura umieszczania tablic pamiątkowych i małych obiektów upamiętniających Przewiduje się wystąpienie o uzyskanie zgody obejmującej na razie cały obszar Warszawy. 5. Pierwsze tabliczki W pierwszej kolejności zamieszczone będą tabliczki informacyjne: w budynku PAST-y, są one wydrukowane na papierze samoprzylepnym. na grobach kilku zgłoszonych Ŝołnierzy AK. Lokalizację ich i wyświetlane informacje moŝna zobaczyć na wykazie. Rozwiązanie z budynku PAST-y jest moŝliwe w innych pomieszczeniach zamkniętych - naleŝy zgłosić takie zastosowanie em do Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, na co zostanie odesłana kartka z tabliczką do wydrukowania. 5

6 W dalszej kolejności tabliczki informacyjne będą rozmieszczone w Warszawie: w Miejscach Pamięci na Starym Mieście i w dzielnicy Ochota; na grobach Ŝołnierzy batalionu AK Łukasiński na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (Powązki Wojskowe) oraz na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (Stare Powązki). 6. Zapoznanie się z przygotowanymi informacjami Zapoznanie się z przygotowanymi informacjami moŝliwe jest na dwa sposoby: 1. Stojąc przy Miejscu Pamięci czy płycie nagrobkowej - poprzez zeskanowanie urządzeniem przenośnym QR kodu z tabliczki umieszczonej. Wymaga to ściągnięcia i zainstalowania na urządzeniu przenośnym programu do skanowania QR kodów: o dla urządzeń z systemem operacyjnym Android - ze sklepu Google Play np. program Neo- Reader o o dla urządzeń z systemem operacyjnym ios - ze sklepu App Store np. program QR-Skaner dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows Phone - ze sklepu Windows Phone np. program QR Code Reader Nie trzeba zapoznawać się na miejscu z wszystkimi udostępnianymi informacjami, szczególnie w plikach audio i video. W historii przeglądarki zapamiętane zostaną adresy przeglądanych stron, których zawartość moŝna obejrzeć na komputerze, np. po powrocie do domu. MoŜna będzie takŝe sprawdzić jakie jeszcze są przygotowane opisy, a w szczególności czy w pobliŝu znajdują się inne tabliczki. 2. Na swoim komputerze w domu czy innym dowolnym miejscu - poprzez kliknięcie w wybrany QR kod umieszczony w wykazie tabliczek - w tym przypadku konieczna jest znajomość adresu pod którym umieszczony jest wykaz tabliczek wykaz MoŜna teŝ zrobić zdjęcie QR kodu programem skanującym - jest to jedynie symulacja postępowania przy pomniku czy grobie. W taki sposób moŝna sprawdzić umiejętność odczytywania QR kodów w terenie. W przypadku zainteresowania moŝna udać się, aby obejrzeć w naturze Miejsce Pamięci czy grób opisany przeczytanymi informacjami. 6

7 Na powyŝszym rysunku pokazano dwa opisane wcześniej sposoby dostępu do opracowanych informacji: 1. Zeskanowanie kodu na płycie nagrobkowej co powoduje wyświetlenie informacji na urządzeniu przenośnym (zdjęcie na górze rysunku oraz tekst informacji na smartfonie pokazanym po lewej stronie powyŝszego rysunku). 2. Wybranie na swoim komputerze z wyświetlonego wykazu (zdjęcie po prawej stronie powyŝszego rysunku) interesującej nas informacji, co spowoduje jej wyświetlenie na ekranie monitora pokazanym po prawej stronie powyŝszego rysunku. Większość z opracowanych informacji jest podzielona na róŝną liczbę części. Dla zapoznania się z zawartością części naleŝy klikać w tytuły poszczególnych części. 7. Geneza tabliczek Przedstawiony zamiar jest połączeniem pomysłu sprzed kilku lat oznaczenia grobów Ŝołnierzy Armii Krajowej symbolem kotwicy i planowanego od dawna umieszczania QR kodów na płytach nagrobkowych mojej rodziny. Po umieszczeniu tabliczki ma płycie nagrobkowej będzie z daleka widać, Ŝe w grobie pochowany jest Ŝołnierz Armii Krajowej oraz dodatkowo będzie moŝna uzyskać informację o osobie pochowanej. 8. Planowany rozwój 1. Udostępnianie streszczenia tekstowych informacji w postaci dźwiękowej, odczytywanego przez nadsyłającego, lektora czy syntezatora mowy - będzie do wyboru. 2. Zaprojektowanie oprogramowania wspomagającego zamawianie tabliczek w zakresie: o tworzenia opisów - zamiast przesyłania formularza z informacjami będą one wpisywane w analogicznej strukturze do bazy danych; o dokonywania płatności elektronicznych. 3. Wyświetlanie miejsc lokalizacji tabliczek informacyjnych w programie Google Maps w postaci tzw. pinezek wraz z pokazywaniem w czasie rzeczywistym pozycji właściciela urządzenia przenośnego oraz jego ruchu na mapie Google. 7

8 FORMULARZ DO PRZYGOTOWYWANIA OPISÓW MIEJSC PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ I JEJ śołnierzy Formularz wraz z załącznikami naleŝy przesłać na adres: Zgłaszający Imię i nazwisko * Telefon * Adres * Miejsce umieszczenia * Kogo dotyczy/czego * Przewidywana data umieszczenia tabliczki Autor informacji* Tytuł informacji* Informacja wstępna* Nazwa pliku ze zdjęciem do informacji wstępnej Część 1 Tytuł Część 2 Tytuł Część 3 Tytuł Część 4 Tytuł Część 5 Tytuł Część 6 Tytuł Część 7 Tytuł Część 8 Tytuł Linki Podpisy do linków Nazwy plików z fotografiami Podpisy do fotografii Uzupełnienia * obowiązkowe 8

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Vademecum Beneficjenta duŝego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 2.0 Warszawa, październik 2009 r. Spis treści Wstęp...3 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo