Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim"

Transkrypt

1 Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ

2 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania... 4 Charakterystyka próby badawczej... 6 Sytuacja bytowa respondentów... 8 Formy pomocy kierowane do długotrwałych klientów OPS oraz ocena ich efektywności Korzystanie ze wsparcia oraz ocena skuteczności działań realizowanych przez PUP Propozycje działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej Przeszkody w wyjściu z kręgu pomocy społecznej Wyznawane wartości i umiejętności życiowe Podsumowanie Rekomendacje

3 Słowo wstępu Wychodząc naprzeciw potrzebie wnikliwej analizy sytuacji osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podjął prace badawcze w tym obszarze. Wynikiem badania przeprowadzonego wśród długotrwałych klientów pomocy społecznej jest niniejszy raport, prezentujący subiektywne odczucia osób będących przedmiotem analizy. Tego rodzaju diagnoza, oparta na opiniach, potrzebach i sugestiach jednej z grup odbiorców pomocy społecznej jest konieczna, aby zaprojektować działania mające na celu poprawę ich sytuacji, a w konsekwencji uniezależnienie się od świadczeń. Sytuacja długotrwałych klientów ośrodków pomocy społecznej jest na tyle skomplikowana, że wymaga wieloaspektowego i kompleksowego działania służb. Klient korzystający z pomocy społecznej przez wiele lat jest szczególnie zagrożony wykluczeniem społecznym, które w dalszym ciągu stanowi ogromne wyzwanie dla polityki społecznej. W ostatnich latach działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej w stosunku do długotrwałych klientów OPS podejmowano w ramach projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, głównie projektów systemowych z Priorytetu VII PO KL. Jednakże praca z osobą na trwałe związaną z instytucjami pomocowym wymaga długofalowych działań w celu, po pierwsze, uniezależnienia się od pomocy społecznej, a następnie zapobiegania powrotowi do systemu. Badanie zaprojektowano w taki sposób, aby poznać zdanie grupy będącej przedmiotem analizy, rozpoczynając od przedstawienia sytuacji rodzinnej, poprzez wskazanie i ocenę działań podjętych przez respondenta w celu osiągniecia samodzielności i zapewnienia bytu sobie oraz rodzinie. Ponadto umożliwiono wypowiedzenie się w kwestii ewentualnych propozycji poprawy ich sytuacji życiowej. Wnioski i rekomendacje wypływające z niniejszego badania są próbą odpowiedzi na potrzeby osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, wymagające pełnego zaangażowania oraz ścisłej współpracy zarówno pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników instytucji rynku pracy, ponieważ, jak wynika z badania, najpilniejszą potrzebą i oczekiwaniem klienta pomocy jest podjęcie pracy, która okazuje się być dla wielu z nich marzeniem. 3

4 Opis metodologii badania Współcześnie dominującą tendencją w podejściu do kwestii socjalnej w wielu krajach Unii Europejskiej jest niewątpliwie wprowadzanie modelu aktywnej polityki społecznej, które zakłada odejście od modelu polityki pasywnej koncentrującego się na redystrybucji dochodów 1. Aktywna polityka społeczna to podejście zakładające, że jedną z podstawowych funkcji pomocy społecznej jest budowanie aktywnych postaw osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Zmierza ona do reformy narzędzi i instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, które umożliwią bardziej efektywne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych w oparciu o podmioty ekonomii społecznej. Dużym wyzwaniem dla założeń modelu aktywnej polityki społecznej są osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej. Aktywizacja długotrwałych klientów pomocy społecznej winna być synonimem inkluzji społecznej, czyli procesu wtórnej socjalizacji tych klientów, odzyskiwania ich dla społeczeństwa, z którego wcześniej zostali wykluczeni. Aktywny, współpracujący z pracownikami socjalnymi klient niespostrzeżenie przestaje być klientem, stając się partnerem pracownika socjalnego w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej. Jednak, aby tak się stało, wokół pracownika socjalnego i jego klienta należy stworzyć klimat sprzyjający procesowi aktywizacji i integracji społecznej. Zasadniczy problem badawczy, leżący u podstaw przeprowadzonego badania, można sprowadzić do pytania o sytuację rodzin będących długotrwałymi klientami pomocy społecznej, o to, z jakiego wsparcia korzystają, jakie owo wsparcie przynosi efekty, a także na jakie przeszkody napotykają osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej w powrocie na łono społeczeństwa? Jaki charakter posiadają te przeszkody? Jakie znaczenie, co do ważności nadają owym barierom same osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej? A także, jak badani oceniają swoje szanse na ponowną integrację ze społeczeństwem co w tym kierunku zostało już zrobione i z jakim skutkiem? Innymi słowy, uszczegóławiając powyższe pytania badawcze, badanie było ukierunkowane na uzyskanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Sytuacja bytowa, zawodowa oraz zdrowotna rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej; Formy wsparcia kierowane do długotrwałych klientów pomocy społecznej oraz efekty płynące z ich wykorzystania; Czy zapoczątkowany został proces nabywania lub podnoszenia przez długotrwałych klientów pomocy społecznej kompetencji i umiejętności zawodowych? Z jakim skutkiem? Czy i w jakim stopniu bariery, na jakie napotykają długotrwali klienci pomocy społecznej to czynniki zewnętrzne, działające w sposób całkowicie od nich niezależny, a na ile bariery te wiążą się z ich świadomościowymi cechami oraz doświadczeniami?; W jakim stopniu owe czynniki utrudniają powrót na łono społeczeństwa osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej i na ile zwiększają ryzyko wykluczenia społecznego? Postawione cele badawcze zostały zrealizowane za pomocą metody ilościowej, techniką wywiadu kwestionariuszowego. Badaną populację stanowiły rodziny korzystające z pomocy 1 Za: Rymsza, Marek Praca socjalna i pracownicy socjalni w modelu aktywnej polityki społecznej, w: Wóz, Kazimiera i Krzysztof Piątek (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit. 4

5 społecznej od 36 i więcej miesięcy (długotrwali klienci pomocy społecznej). Wielkość próby została oszacowana na podstawie danych ROPS w Toruniu o liczbie rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej za 2010 rok. W województwie kujawsko-pomorskim takich rodzin w 2010 roku było Zakładając dobór próby losowy, warstwowy z poziomem ufności 95% i błędem maksymalnym na poziomie 4% wielkość próby badawczej ustalono na poziomie 593 rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Do udziału w badaniu udało się pozyskać 601 przedstawicieli rodzin, które w sposób długotrwały korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Próba została dobrana losowo, warstwy stanowiły wszystkie gminy województwa kujawskopomorskiego. Liczba respondentów z każdej gminy została dobrana proporcjonalnie do ogólnej liczby rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej zamieszkujących w danej gminie. Do respondentów docierano za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej, które dysponując listami rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej traktowały te listy jako operaty losowania, a następnie do wylosowanych do udziału w badaniu rodzin kierowały prośbę o zgodę na udział w badaniu. 5

6 Charakterystyka próby badawczej Miejsce zamieszkania Na podstawie zebranych danych można przedstawić charakterystykę badanej populacji pod względem miejsca zamieszkania, wieku, płci i wykształcenia. Respondenci biorący udział w badaniu byli częściej mieszkańcami obszarów miejskich (59%) niż wiejskich 2. Biorąc pod uwagę szczegółowe kategorie ze względu na wielkość miejsca zamieszkania można wskazać, iż najwięcej uczestników badania mieszkało na wsi (41%), mieszkańcy miast powyżej 100 tys. stanowili 23% ogółu badanych, natomiast kilkanaście procent stanowili mieszkańcy zarówno miast do 10 do 50 tys., jak i tych poniżej 10 tys. mieszkańców. Najmniejszą grupę stanowili mieszkańcy miast powyżej 50 tys. do 100 tys. mieszkańców. W przypadku 13 ankiet wystąpił brak danych. Szczegóły na wykresie poniżej. Wykres 1. Miejsce zamieszkania Miejsce zamieszkania brak danych 13 miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 144 miasto powyżej 50 tys. do 100 tys. mieszkańców 31 miasto od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców miasto poniżej 10 tys. mieszkańców wieś 247 Płeć Respondenci zostali poproszeni o podanie informacji dotyczących płci i wieku. Ponad 80% uczestników badania stanowiły kobiety. Zdecydowana przewaga kobiet wśród osób biorących udział w badaniu nie jest zaskakująca, gdyż jest odzwierciedleniem przeważającej liczby kobiet wśród klientów pomocy społecznej. Znacząco częściej to kobieta zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej po pomoc, co związane jest zarówno z większą umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i posiadaniem bardziej rozwiniętych zdolności do pokonywania bariery wstydu, jak również z częstszą wśród kobiet sytuacją braku zatrudnienia, która staje się jednym z powodów sięgania po świadczenia pomocy społecznej. 2 Dane te odpowiadają ogólnej strukturze ludności w województwie kujawsko-pomorskim ze względu na miejsce zamieszkania (dane BDL GUS za 2012 rok: na obszarach miejskich zamieszkiwało 60% ludności, pozostałe 40% na wsiach). 6

7 Wiek Wiek większości respondentów plasował się w przedziale od 30 r.ż. do 60 r.ż. (w tym 34% od 31 do 40 lat, niespełna 28% od 41 do 50 lat, 19% od 51 do 60 lat). Blisko 13% stanowiły osoby poniżej 30 roku życia. Jedynie 3,5% respondentów było osobami, których wiek wynosił powyżej 60 lat. Szczegółowe dane dot. struktury badanej grupy ze względu na wiek zostały przedstawione na poniższym wykresie. Wykres 2. Wiek Wiek brak danych 17 powyżej 70 r.ż. 1 od 61 r.ż do70 r.ż. 20 od 51 r.ż. do 60 r.ż. 115 od 41 r.ż. do 50 r.ż. 167 od 31 r.ż. do 40 r.ż. 205 do 30 r.ż. 76 Wykształcenie Respondenci biorący udział w badaniu legitymowali się głównie wykształceniem zawodowym (41%) oraz podstawowym (34%). Dość dużą część stanowiły osoby posiadające wykształcenie średnie (21%). Spośród wszystkich respondentów najmniej liczne grupy to osoby zarówno bez wykształcenia, jak i osoby z wykształceniem wyższym. 7

8 Wykres 3. Wykształcenie Wykształcenie wyższe mgr wyższe licencjat 2 7 średnie 131 zawodowe 250 podstawowe 207 brak wykształcenia szkolnego 4 Taki rozkład stopni wykształcenia wśród długotrwale korzystających jest niepokojący z uwagi na dość duży odsetek osób posiadających średnie wykształcenie, gdyż zwyczajowo przyjmuje się, iż ubóstwo i długotrwałe korzystanie z pomocy społecznej łączy się z niskim stopniem wykształcenia, uniemożliwiającym znalezienie pracy. 3 Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż w obecnych czasach fakt posiadania średniego wykształcenia nie stanowi gwarancji zdobycia miejsca na rynku pracy i osiągnięcia samodzielności życiowej. Sytuacja bytowa respondentów Wielkość gospodarstw domowych Badaniem objęto 601 gospodarstw domowych. Łączna liczba osób w badanych gospodarstwach domowych to 2.321, w tym dzieci. Przeciętna badana rodzina stanowiła 4- osobowe gospodarstwo domowe. Wśród badanych rodzin 97 stanowiły gospodarstwa jednoosobowe, 2-osobowe 79 rodzin, 3-osobowe 96 rodzin, 4-osobowe 130 rodzin, 5-osobowe 84 rodziny, 6-osobowe 49 rodzin, 7-osobowe 21 rodzin, 8-osobowe 24 rodziny, 9-osobowe 11 rodzin, 10-osobowe 5 rodzin, 11-osobowe 4 rodziny. W badaniu udział wzięło również jedno 12-osobowe gospodarstwo domowe. 3 Szafrenberg R., Żołędowski C., Theiss M., (red.) Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: Elipsa. 8

9 Wykres 4. Liczba gospodarstw domowych i osób w gospodarstwach domowych Liczba gospodarstw domowych i osób w gospodarstwach 4 osoby 1 osoba 3 osoby 5 osób 2 osoby 6 osób 8 osób 7 osób 9 osób 10 osób 11 osób 12 osób liczba rodzin Wśród badanych rodzin 139 stanowią gospodarstwa domowe, których nie współtworzą dzieci, natomiast 456 gospodarstw posiada dzieci. W stosunku do 6 badanych rodzin brak jest danych odnośnie liczby dzieci w rodzinach (1%). W badaniu udział wzięło 208 rodzin wielodzietnych (35%), tj. z 3 i więcej dzieci. 23% badanych rodzin to rodziny bezdzietne (139 rodzin), 21% rodziny z dwójką dzieci (125), 20% rodziny z jednym dzieckiem (123). Średnio na jedną rodzinę biorącą udział w badaniu przypada 2 dzieci. Natomiast biorąc pod uwagę tylko rodziny z dziećmi wtedy średnio na jedną rodzinę przypada 3 dzieci. Dokładne dane na temat liczby dzieci w rodzinach przedstawia poniższy wykres. Wykres 5. Liczba rodzin z dziećmi Liczba rodzin z dziećmi bez dzieci 2 dzieci 1 dziecko 3 dzieci 4 dzieci 6 dzieci 5 dzieci 7 dzieci 8 dzieci 9 dzieci liczba rodzin

10 Źródła dochodu gospodarstw domowych Respondentom zadano pytanie dot. źródeł dochodu w gospodarstwie domowym, umożliwiając wybór odpowiedzi z kafeterii różnych możliwych kategorii. Ponad 86% respondentów odpowiedziało, że jednym ze źródeł dochodu jest pomoc pieniężna z pomocy społecznej, czyli zasiłki (stały, okresowy, celowy) przyznawane zgodnie z określonymi kryteriami. Kolejnym najczęściej wymienianym źródłem dochodu respondentów jest zasiłek rodzinny 4. Praca innego członka rodziny to dla 31% ankietowanych (189 rodzin) jedno ze źródeł dochodu w gospodarstwie domowym, podobnie praca respondenta (25% rodzin). Kolejnym najczęściej wymienianym źródłem dochodu (30% rodziny) jest stypendium socjalne lub naukowe dzieci, do tego rodzaju świadczeń mają prawo rodziny o niskich dochodach. Dla ok. 20% respondentów alimenty stanowią jedno ze źródeł dochodu. Następne w kolejności to: pomoc finansowa rodziny (11%), renta socjalna (4%), emerytura (3%). W kategorii inne najczęściej pojawiały się takie odpowiedzi jak: dodatek mieszkaniowy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek pielęgnacyjny, prace dorywcze oraz dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wykres 6. Źródła dochodu gospodarstw domowych respondenci wskazywali na wszystkie źródła dochodu w gospodarstwie domowym Źródła dochodu gospodarstw domowych Zasiłek rodzinny wynosi 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, dostępne: 10

11 Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie Większa część respondentów (417 wskazań) odpowiadając na pytanie dotyczące średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie wymieniła kwotę poniżej 400 zł (kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na osobę w rodzinie wynosi 456 zł 5, na osobę samotnie gospodarującą 542 zł). W przypadku 102 rodzin miesięczny dochód wynosi od 401 do 600 zł netto na osobę (17%). Tylko 7% rodzin dysponuje miesięcznie na jednego członka rodziny kwotą od 601 do 800 zł. Kwoty 1000 zł i powyżej 1500 zł na jedną osobę wskazało ok. 3% ankietowanych, czyli 16 respondentów. Wykres 7. Procent rodzin dysponujących średnim miesięcznym dochodem netto na osobę w rodzinie Procent rodzin dysponujących średnim miesięcznym dochodem netto na osobę w rodzinie 3% 2% 1% 1% 17% 7% 69% do powyżej 1500 brak danych Czas korzystania z pomocy społecznej Największy odsetek rodzin będących długotrwałymi klientami pomocy społecznej korzysta ze wsparcia OPS przez okres czasu od 3 do 5 lat 36% rodzin. Korzystanie z pomocy społecznej od 6 do 8 lat deklaruje 25% badanych, od 9 do 12 lat 15,5%, od 13 do 15 lat 7,5%, a powyżej 15 lat 15% badanych rodzin. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w podanych wyżej przedziałach czasu przedstawia poniższy wykres. 5 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 11

12 Wykres 8. Czas, od jakiego badane rodziny korzystają z pomocy społecznej Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w danym przedziale czasowym lat 6-8 lat 9-12 lat powyżej 15 lat lat braki danych Powody korzystania z pomocy społecznej Wśród powodów korzystania z pomocy społecznej najczęściej wymieniane było bezrobocie wskazania w 543 rodzinach, następnie ubóstwo wskazania w 228 rodzinach, niepełnosprawność wskazania w 165 rodzinach oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego wskazania w 52 rodzinach. Badani w 32 przypadkach wskazali też na inne powody korzystania z pomocy społecznej, wśród nich znalazły się: alkoholizm, wielodzietność, samotne macierzyństwo oraz bezdomność. Dane przedstawia poniższy wykres. Wykres 9. Powody korzystania z pomocy społecznej (można było wskazać na więcej niż jeden powód korzystania z pomocy społecznej) Powody korzystania z pomocy społecznej liczba wskazań 12

13 Dziedziczność korzystania z pomocy społecznej Badanych zapytano o to, czy ich rodzice lub dziadkowie korzystali z pomocy społecznej, celem odpowiedzi na pytanie, czy wśród długotrwałych klientów pomocy społecznej możemy mówić o dziedziczeniu zachowań polegających na zwracaniu się o pomoc do państwa. Co ciekawe, często opisywane w literaturze przedmiotu zjawisko dziedziczenia biedy zdaje się dotykać mniej niż jedną trzecią respondentów. Na wspomniane powyżej pytanie aż 66% odpowiedzi wykluczyło dziedziczenie zachowań polegających na korzystaniu z pomocy społecznej. O powielaniu tych zachowań z pokolenia na pokolenie zaświadczyło niespełna 30% badanych (z czego 26% badanych wskazuje na dziedziczenie jednopokoleniowe, a tylko w przypadku niespełna 4% badanych możemy mówić o dziedziczeniu w linii 3 pokoleń). Jeden procent badanych wskazał na występowanie przerwy w postaci jednego pokolenia w korzystaniu z pomocy społecznej co znaczy, że z pomocy korzystali dziadkowie badanych, ale rodzice już nie. Trzy procent wskazań stanowiły braki danych wraz z jednym wskazaniem na nie dotyczy. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. Wykres 10. Pokoleniowe dziedziczenie korzystania z pomocy społecznej Czy Pana/i rodzice lub dziadkowie korzystali z pomocy społecznej? liczba wskazań Wyniki te należy jednak zestawić z danymi dotyczącymi wieku respondentów. Na uzyskane odpowiedzi mógł mieć wpływ fakt, iż wśród respondentów niewiele było osób młodych (jedynie 76 osób poniżej 30 roku życia). 13

14 Stan zdrowia Chcąc określić stan zdrowia klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej poproszono respondentów o zakwalifikowanie siebie samych oraz członków rodzin do jednej z trzech grup: zdrowy, chory z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz chory bez orzeczenia o niepełnosprawności. Wśród 601 respondentów 66% osób oceniło samych siebie jako osoby zdrowe (395 osób), niespełna 17% osób oceniło siebie jako chore posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (101 osób), niespełna 16% osób jako chore, ale nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności (95 osób). Natomiast 10 badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie (niespełna 2%). Z kolei na podstawie odpowiedzi badanych dotyczących pozostałych członków rodzin widzimy, że rodziny, w których wszyscy członkowie są zdrowi stanowią 46% wszystkich badanych rodzin (jest to 276 rodzin). W 33% rodzin żyją osoby chore z orzeczeniem o niepełnosprawności (200 rodzin), natomiast w 26% rodzin są osoby chore, ale bez orzeczenia o niepełnosprawności (156 rodzin). Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres. Wykres 11. Stan zdrowia (liczba rodzin nie sumuje się do 601, ponieważ w rodzinach mogą być zarówno osoby chore z orzeczeniem jak i osoby chore bez orzeczenia) Stan zdrowia 156 rodzin 200 rodzin 276 rodzin wszyscy zdrowi chory z orzeczeniem chory bez orzeczenia Sytuacja zawodowa Jako, że bezrobocie jest głównym powodem korzystania z pomocy społecznej łatwo przewidzieć, że aktualna sytuacja zawodowa większości długotrwałych klientów pomocy społecznej to pozostawanie bez pracy. Wśród badanych rodzin jest aż 281 (47%), w których nikt w rodzinie nie pracuje w jakikolwiek sposób nie posiada stałej, legalnej pracy, nie pracuje w ramach prac dorywczych, ani w szarej strefie. W 204 rodzinach są osoby, które chwytają się prac dorywczych/sezonowych, w 84 rodzinach są osoby, które znalazły zatrudnienie w ramach szarej strefy, także w 84 rodzinach są osoby, które posiadają stałą, legalną pracę. Przyglądając się danym mówiącym o sytuacji zawodowej respondentów czyli najczęściej osób będących głowami rodzin widzimy, że aż 63,6% z nich nie pracuje w ogóle (382 osoby). Zatrudnienie w ramach prac dorywczych i sezonowych udaje się znaleźć 22,3% badanych (134 osoby), w szarej strefie funkcjonuje 9,5% badanych (57 osób), natomiast stałą, legalną pracę posiada tylko 14

15 3,3% respondentów (20 osób). Braki danych dotyczą 8 respondentów (1,3%). Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres. Wykres 12. Sytuacja zawodowa respondentów Sytuacja zawodowa respondentów nie pracuje 382 praca dorywcza 134 praca na czarno stała, legalna praca liczba wskazań braki danych Formy pomocy kierowane do długotrwałych klientów Ośrodków Pomocy Społecznej oraz ocena ich efektywności Formy pomocy i wsparcia oferowane przez OPS Badani zostali poproszeni o wskazanie z listy form pomocy oferowanych przez ośrodek pomocy społecznej tych, które zostały im zaproponowane przez pracownika socjalnego (respondentom lub komukolwiek z rodziny respondenta). Najczęściej oferowaną formą pomocy był zasiłek wskazało na niego 560 respondentów, następnie dożywanie wskazania 428 respondentów, wsparcie w formie szkoleń wskazania 309 respondentów, kursy podnoszące kwalifikacje wskazania 303 respondentów, pomoc rzeczowa wskazania 221 respondentów, praca socjalna wskazania 146 respondentów, opłacenie składek na ubezpieczenie wskazania 50 respondentów, pobyt w domu pomocy społecznej wskazania 21 respondentów, udzielenie schronienia wskazania 15 respondentów, usługi opiekuńcze wskazania 13 respondentów. Na inne formy pomocy, niewymienione w kafeterii wskazało 11 respondentów (dodatek mieszkaniowy i stypendium socjalne po 3 wskazania, opłacenie kolonii, wyjazdu wakacyjnego 2 wskazania, prace społeczno-użyteczne, mieszkanie komunalne oraz pomoc przy powiększeniu mieszkania po 1 wskazaniu). W przypadku 2 respondentów odnotowano braki danych w odpowiedzi na to pytanie. Następnie zapytano badanych, z których z oferowanych form wsparcia skorzystali (oni sami lub członkowie ich rodziny). Okazuje się, że nie każda oferowana forma wsparcia spotyka się z zainteresowaniem długotrwałych klientów pomocy społecznej. I tak z zasiłku skorzystało 555 rodzin, z dożywiania 419 rodzin, ze wsparcia w formie szkoleń 257 rodzin, z kursów podnoszących kwalifikacje 238 rodzin, z pomocy rzeczowej 189 rodzin, z pracy socjalnej 117 rodzin, z opłacenia składek na ubezpieczenie 41 rodzin, z udzielenia schronienia 20 rodzin, z usług opiekuńczych 14 rodzin, z pobytu w domu pomocy społecznej 14 rodzin, z innych form wsparcia 11 rodzin. Formy pomocy jakimi są udzielenie schronienia oraz usługi opiekuńcze miały nawet więcej wskazań mówiących o ich wykorzystaniu niż zaoferowaniu dlatego, że respondenci zwracali uwagę, że nikt 15

16 im wsparcia w tej postaci nie zaoferował, lecz to oni sami o nie zabiegali. Omówione dane przedstawia poniższy wykres. Wykres 13. Formy wsparcia kierowane do długotrwałych klientów pomocy społecznej (można było wskazać kilka form wsparcia) Formy wsparcia kierowane do długotrwałych klientów pomocy społecznej zasiłek dożywianie wsparcie w formie szkoleń kursy podnoszące kwalifikacje pomoc rzeczowa praca socjalna opłacenie składek na ubezpieczenie pobyt w DPS udzielenie schronienia usługi opiekuńcze inne zaoferowane formy wsparcia wykorzystane formy wsparcia Efekty osiągnięte dzięki wsparciu z OPS Respondenci zostali poproszeni również o wskazanie na efekty, jakie przyniosły im wykorzystane formy wsparcia. Odpowiedź na pytanie miała uwzględniać wszystkie efekty, jakie pojawiły się po wykorzystaniu form wsparcia przez wszystkich członków rodziny. Najczęściej wskazywanym efektem był rozwój osobisty wskazania w 253 rodzinach (42%), następnie nawiązanie nowych kontaktów wskazania w 191 rodzinach (blisko 32%), aktywizacja społeczna wskazania w 131 rodzinach (blisko 22%), podjęcie zatrudnienia wskazania w 107 rodzinach, kontynuowanie nauki wskazania w 88 rodzinach, aktywność w ramach podmiotów ekonomii społecznej wskazania w 14 rodzinach, inne efekty, nie wymienione w kafeterii wskazania w 13 rodzinach (w tym: zdobycie prawa jazdy, uzyskanie lepszego samopoczucia, zwiększenie pewności siebie, zdobycie środków na utrzymanie, poprawa jakości życia, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, dodatkowe atrakcje dla dzieci, poczucie, że w trudnych chwilach nie jest się samemu), założenie 16

17 działalności gospodarczej wskazania w 3 rodzinach. Na brak efektów wskazało 122 respondentów. Dane przedstawia poniższy wykres. Wykres 14. Efekty z wykorzystanych form wsparcia (można było wskazać na więcej niż 1 efekt) Rodziny, w których wystąpiły efekty z wykorzystania oferowanych form wsparcia rozwój osobisty nawiązanie nowych kontaktów aktywizacja społeczna brak efektów podjęcie zatrudnienia kontynuowanie nauki aktywność w ramach podmiotów ekonomii społ. inne założenie działalności gosp liczba wskazań Ocena rezultatów wsparcia z OPS Następny blok pytań dotyczył opinii respondentów na temat osiągniętych rezultatów w związku z uzyskiwanym z ośrodków pomocy społecznej wsparciem oraz propozycji związanych ze zwiększeniem efektywności oddziaływania pomocy społecznej (wśród 601 respondentów 34 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie). Respondenci badania oceniali, czy dzięki uzyskanemu wsparciu osiągnęli oczekiwane rezultaty, a w przypadku negatywnej oceny tego aspektu, wskazywali na przyczyny tej sytuacji. Wykres 15. Ocena rezultatów wsparcia z OPS Czy w Pana/i opinii udało sie osiągnąć oczekiwane rezultaty z wykorzystanych form wsparcia? tak nie połowicznie trudno powiedzieć 17

18 Jak ilustruje wykres powyżej wśród uzyskanych wskazań najwięcej, bo ponad 65%, było odpowiedziami potwierdzającymi fakt osiągnięcia zakładanych rezultatów wynikających z wykorzystanych form wsparcia. Blisko co trzeci respondent (28% wskazań) wskazał, że nie udało mu się osiągnąć oczekiwanych rezultatów. Respondenci odpowiadający w sposób twierdzący i przeczący zostali poproszeni o uszczegółowienie swoich odpowiedzi. I tak, respondenci, którzy odpowiedzieli w sposób twierdzący, najczęściej wskazywali, iż wsparcie płynące z OPS stanowi pomoc w utrzymaniu i poprawia ich sytuację finansową (85 wskazań). Część z respondentów (41 osób) wskazało, iż uzyskiwana pomoc umożliwia im przetrwanie i jest dla nich jedynym źródłem utrzymania. Trzecie najczęstsze wskazanie dotyczyło osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w formie nabycia nowych umiejętności (26 wskazań). Zaledwie kilkanaście osób, które wskazały na fakt uzyskania zaplanowanych efektów pomocy społecznej, podjęło zatrudnienie (13), jak również polepszyło jakość swoich kontaktów społecznych i rodzinnych (13). Wśród pojedynczych wskazań w ramach kategorii inne, prezentowano informacje dot. kontynuowania nauki, poprawy stanu zdrowia, motywacji do poszukiwania pracy. Osoby, które wskazały, iż nie osiągnęły oczekiwanych rezultatów, wśród najczęstszych przyczyn tej sytuacji wymieniały dwie kwestie: brak zatrudnienia (blisko połowa wskazań, tj. 70) oraz fakt zbyt małego wsparcia finansowanego (52 wskazania). Wśród kategorii inne wskazywano na kwestie związane ze zbyt długim okresem oczekiwania na pomoc lub kwestię braku systematyczności udzielanego wsparcia. Propozycje działań zwiększających efektywność wsparcia udzielanego przez OPS Spośród 601 respondentów badania 75 osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące propozycji działań, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie efektywności wsparcia udzielonego przez OPS. Wśród badanych 59 osób udzieliło odpowiedzi nie wiem / trudno powiedzieć. Taka sama liczba osób wskazała, iż nie zauważa potrzeby usprawnienia oferty udzielanego wsparcia, gdyż system pomocy społecznej w funkcjonującym wymiarze jest bez zastrzeżeń. Pozostali uczestnicy badania zaprezentowali katalog propozycji w powyższym zakresie. Wykres poniżej prezentuje wykaz uzyskanych odpowiedzi. 18

19 Wykres 16. Propozycje działań zwiększających efektywność wsparcia oferowanego przez OPS (respondenci mogli podawać kilka propozycji) Propozycje działań zwiększających efektywność wsparcia oferowanego przez OPS większa liczba miejsc / ofert pracy pomoc w znalezieniu pracy więcej kursów zgodnych z potrzebami rynku pracy zwiększenie skali udzielanej pomocy bardziej wnikliwa weryfikacja klientów pomocy lepsza organizacja pracy ops możliwość odbycia stażu / praktyk u pracodawców zwiększenie pomocy w formie wydawania żywności większa kontrola sposobu wydatkowania świadczeń pomoc w opiece nad dziećmi organizacja prac społecznie użytecznych mniejsza biurokracja przy ubieganiu się o świadczenie zmiana wysokości kryterium dochodowego "praca zamiast zasiłków" większa oferta pomocy dla dzieci poprawa warunków mieszkaniowych inne nie wiem nic, system jest dobry brak danych Największą liczbę wskazań uzyskały kwestie niezwiązane jednak stricte z działalnością OPS. Zdaniem respondentów (blisko 20% z 526 osób, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie) należałoby przede wszystkim zwiększyć ofertę pracy, zwłaszcza poprzez zwiększenie liczby miejsc zatrudnienia. Podkreślano potrzebę udzielenia pomocy w poszukiwaniu i znalezieniu pracy (ponad 80 wskazań). Wskazywano na konieczność organizacji kursów zawodowych, które będą dostosowane do zapotrzebowania na rynku pracy (75 wskazań). Tego rodzaju wskazania, które są związane zwłaszcza z obszarem działalności powiatowych urzędów pracy, potwierdzają potrzebę uściślenie współpracy pomiędzy OPS a PUP. Na podstawie wyników badania można sugerować, iż aby oferowane przez OPS wsparcie mogło być bardziej efektywne konieczna jest, w opinii respondentów, zmiana sytuacji na rynku pracy i wsparcie w obszarze aktywizacji zawodowej. Respondenci (31 wskazań) zwracali również uwagę na potrzebę zwiększenia skali udzielanej pomocy (m.in. zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych, większa skala pomocy rzeczowej). Podkreślano również (27 wskazań) konieczność bardziej wnikliwej weryfikacji osób zgłaszających się po pomoc społeczną, gdyż w opinii części respondentów pomoc nie trafia tam, gdzie powinna. Uczestnicy badania wskazywali również na kwestie organizacyjne dotyczące usprawnienia funkcjonowania OPS (m.in. szybsze rozpatrywanie wniosku o zasiłek, skrócenie czasu oczekiwania na decyzje administracyjne i przeprowadzenie 19

20 wywiadu środowiskowego). Kolejne wskazanie dotyczyło zapewnienia możliwości odbycia stażu i praktyk u pracodawców. Respondenci proponowali również zwiększenie pomocy w formie wydawania żywności (14 wskazań). W opinii 10 badanych należałoby wprowadzić zwiększoną kontrolę sposobu wydatkowania świadczeń przez klientów pomocy społecznej (wskazywano zwłaszcza na konieczność ukrócenia sytuacji przeznaczania otrzymanych środków na alkohol). Po 9 wskazań udzielono w zakresie: pomocy w opiece nad dziećmi, co umożliwiłoby podjęcie zatrudnienia; organizacji prac społecznie użytecznych; zmniejszenia biurokracji przy ubieganiu się o świadczenia pomocy społecznej. Taka sama liczba respondentów (6 osób) wskazała na potrzebę zmiany wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczeń, udzielania wsparcia w formie pracy zamiast zasiłków oraz zwiększenia oferty pomocowej kierowanej do dzieci. Najmniejsza liczba wskazań (4) dotyczyła wsparcia w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych. Wśród osób, które udzieliły odpowiedzi w powyższym zakresie 25 wskazań dotyczyło pojedynczych przykładów propozycji działań na rzecz usprawnienia ofert pomocowej, np. sfinansowanie kontynuacji nauki w ramach studiów wyższych, zmiana nastawienia pracodawców do zatrudniania klientów OPS w ramach umów o pracę, pomoc w założeniu działalności gospodarczej, lepsza ściągalność alimentów. Udział w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez OPS Wśród respondentów badania znalazły się osoby biorące udział w projektach finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez OPS (ok. 48% ogółu badanych 287 osób). Analizując kwestię miejsca zamieszkania długotrwałych klientów pomocy społecznej biorących udział w badaniu, można zauważyć pewne znaczenie tego aspektu w odniesieniu do uczestnictwa w projektach EFS realizowanych przez OPS w województwie kujawsko-pomorskim. Najrzadziej w projektach systemowych uczestniczyły osoby korzystające z pomocy społecznej w największych miastach regionu (powyżej 100 tys. mieszkańców). Najczęściej ze wsparcia projektowego korzystali natomiast klienci OPS zamieszkujący obszary miejskie od 50 do 100 tys. mieszkańców. Analizując tę kwestię w kolejnych kategoriach można stwierdzić systematyczny spadek liczby osób będących uczestnikami projektów unijnych w badanej próbie (do niecałych 50% w przypadku obszarów wiejskich). Tabela 1. Udział w projektach EFS realizowanych przez OPS Wyszczególnienie miasto powyżej 100 tys. mieszkańców miasto od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców miasto od 10 do 50 tys. mieszkańców miasto poniżej 10 tys. mieszkańców liczba klientów OPS biorących udział w badaniu liczba osób biorących udział w projekcie EFS w ujęciu % , , , ,2 wieś ,4 20

21 brak danych 11 7 x razem ,8 Uczestnicy projektów finansowanych ze środków EFS realizowanych przez OPS (głównie projekty systemowe) w naszym regionie (287 respondentów) zostali poproszeni o wskazanie, jakiego rodzaju wsparcie uzyskali w ramach działań projektowych. Najwięcej, ponad 53% badanych będących uczestnikami projektów unijnych (153 osoby) skorzystało z kursu zawodowego. Blisko 27% (77 osób) zostało objętych doradztwem zawodowym, a ok. 25% uzyskało różnego rodzaju wsparcie szkoleniowe. Następną najliczniej wskazywaną formą otrzymanego wsparcia była fachowa pomoc psychologiczna. Wśród respondentów uczestniczących w projektach realizowanych przez OPS 13% (37 osób) wzięło udział w kursie komputerowym. Badani zwrócili również uwagę na uzyskane wsparcie w formie wyżywienia (27 osób), świadczeń finansowych (20 osób), czy zwrotu kosztów dojazdu (12 osób). Część z uczestników projektów (26 osób) wskazała również na możliwość udziału w różnego rodzaju wyjazdach integracyjnych. Wśród badanych uczestniczących w projektach 24 osoby skorzystały z oferty realizacji kursu prawa jazdy. Wykres 17. Rodzaje wsparcia oferowanego w projektach EFS realizowanego przez OPS (respondenci mogli wskazać na więcej niż jeden rodzaj wsparcia) Rodzaje wsparcia oferowanego w projektach EFS realizowanych przez OPS kurs zawodowy doradztwo zawodowe wsparcie szkoleniowe pomoc psychologiczna kurs komputerowy wyżywienie wyjazd integracyjny prawo jazdy pomoc finansowa sfinansowanie kosztów dojazdu inne Tabela 2. Ocena skuteczności działań prowadzonych w ramach projektów EFS realizowanych przez OPS Kategoria Liczba wskazań bardzo źle 2 źle 8 średnio 40 dobrze 106 bardzo dobrze

22 brak danych 9 Projekty systemowe OPS realizowane w ramach Działania 7.1 PO KL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, są ukierunkowane m.in. na rozwój aktywnych form integracji społecznej oraz umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach projektów systemowych finansowane są formy wsparcia eliminujące różnego rodzaju bariery (mentalnościowe, psychologiczne, organizacyjne), na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Udział w tych projektach zakłada przede wszystkim oddziaływanie ukierunkowane na integrację społeczną i podjęcie działań aktywizacyjnych, co stanowi pierwszy krok na drodze do pełnego procesu reintegracji społeczno-zawodowej. Blisko 80% respondentów uczestniczących w projektach unijnych realizowanych przez OPS (228 osób) oceniła skuteczność podejmowanych działań w stopniu dobrym (37%) i bardzo dobrym (43%). Jedynie 10 wśród 287 respondentów udzieliło negatywnej oceny w tym zakresie. Wśród najczęściej wymienianych zmian, jakie zaszły się w konsekwencji udziału w projektach EFS, wymieniano najczęściej zwiększenie się poczucia pewności siebie, zaradności i otwartości (53 wskazania). Wskazano również na fakt zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji (46 wskazań) oraz pozyskania wiedzy (14). Wśród respondentów 30 osób zwróciło uwagę na kwestię nawiązania nowych kontaktów. W przypadku 13 osób w efekcie udziału w projekcie nastąpiło podjęcie zatrudnienia (przez respondenta lub osobę z najbliższej rodziny). Kolejne 6 osób wskazało na kwestię odbycia stażu u pracodawcy i zdobycia doświadczenia zawodowego. Zwrócić należy jednak uwagę, iż możliwość odbycia stażu jako forma wsparcia w ramach projektu systemowego OPS wprowadzono dopiero w roku 2012 i dotyczyła ona odbycia stażu wyłącznie w ramach istniejących spółdzielni socjalnych. Dopiero znowelizowane zasady przygotowania projektów systemowych obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. wprowadziły możliwość odbycia stażu także w innych podmiotach, w tym przedsiębiorstwach prywatnych. Wśród kategorii inne udzielano pojedynczych wskazań dotyczących aspektów: mobilizacji do aktywnego poszukiwania pracy / lepszego życia i sytuacji materialnej / uzyskania wsparcia psychologicznego. Niecałe 40% uczestników badania, biorących udział w projektach EFS (114 osób), nie wskazało na fakt wystąpienia zmian, które byłyby efektem uczestnictwa w projekcie. Sytuacja ta jest o tyle zaskakująca, iż 75% osób w tej grupie (86 wskazań) pozytywnie oceniło skuteczność działań prowadzonych w ramach projektów unijnych (w kategorii dobrze i bardzo dobrze ). Powyższa niekonsekwencja może wynikać z faktu, iż respondenci udzielali odpowiedzi na pytanie otwarte. Prawdopodobne jest, iż większość badanych mogła zrozumieć aspekt zmiany w perspektywie konkretnej, wymiernej odmiany sytuacji życiowej w formie podjęcia stałego zatrudnienia i wyjścia z kręgu pomocy społecznej. Możliwe jest zatem, iż w tych przypadkach pominięty został aspekt uzyskania lub podwyższenia umiejętności miękkich, czy zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń. 22

23 Korzystanie ze wsparcia oraz ocena skuteczności działań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy Respondenci zostali zapytani również o fakt korzystania ze wsparcia oferowanego przez urzędy pracy. Wśród rodzin objętych badaniem jedynie w przypadku 37% (224 wskazania) jakakolwiek osoba z rodziny skorzystała z oferty wsparcia świadczonej przez PUP. Analizując powyższą kwestię pod względem miejsca zamieszkania respondentów można stwierdzić, iż największy odsetek badanych, którzy korzystali z oferty PUP odnotowano wśród respondentów z miast poniżej 10 tys. mieszkańców (42,9%), a najmniejszy wśród mieszkańców wsi (34,8%). Szczegóły na wykresie poniżej. Tabela 2. Liczba osób korzystających ze wsparcia PUP Wyszczególnienie liczba klientów OPS biorących udział w badaniu liczba osób korzystająca ze wsparcia oferowanego przez PUP w ujęciu % wieś ,82 miasto poniżej 10 tys. mieszkańców ,86 miasto od 10 do 50 tys. mieszkańców ,70 miasto od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców ,25 miasto powyżej 100 tys. mieszkańców ,93 brak danych 11 2 x razem ,27 Respondenci korzystający ze wsparcia świadczonego przez PUP najczęściej korzystali z oferty kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe (81 z 224 osób, tj. 36%). Kolejne najczęściej pojawiające się wskazanie (36 osób, tj. 16%) dotyczyło skorzystania z ofert pracy przedstawionych za pośrednictwem urzędu. Podobna liczba wskazań została zgłoszona w zakresie odbycia stażu zawodowego i przyuczenia do zawodu przeprowadzonego przez pracodawcę. Zasiłek dla osób bezrobotnych pobierało 10% (23 osoby) badanych, którzy korzystali z oferty PUP. Podobna liczba wskazań dotyczyła uczestnictwa w szkoleniu nt. aktywnego poszukiwania pracy (21 osób) oraz skorzystania z doradztwa zawodowego (20 osób). Jedynie 17 osób (tj. blisko 8%) zostało objętych pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi. Marginalna liczba wskazań dotyczyła udziału w zajęciach klubu pracy oraz uzyskania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej (po 5 wskazań). W ramach kategorii inne respondenci wskazywali m.in. na fakt samej rejestracji w PUP oraz możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. 23

24 Wykres 19. Rodzaje wsparcia oferowanego przez PUP (respondenci mogli wskazać na więcej niż 1 rodzaj wsparcia) Rodzaje wsparcia oferowanego przez PUP kurs podnoszący kwalifikacje oferta pracy przyuczenie do zawodu / staż zawodowy zasiłek dla bezrobotnych szkolenie nt. aktywnego poszukiwania pracy doradztwo zawodowe prace społecznie użyteczne / roboty publiczne dotacja na otwarcie działalności gospodarczej udział w klubie pracy inne brak wsparcia brak danych Tabela 3. Ocena skuteczności działań realizowanych przez PUP Kategoria Liczba wskazań bardzo źle 10 źle 22 średnio 97 dobrze 66 bardzo dobrze 24 brak danych 5 Blisko 40% uczestników badania, którzy zostali objęci wsparciem ze strony PUP, pozytywnie oceniło skuteczność realizowanych działań. Ponad 43% respondentów wskazało na ocenę średnio, natomiast blisko 15% respondentów korzystających ze wsparcia powiatowych urzędów pracy oceniło skuteczność realizowanych przez nie działań w kategoriach źle i bardzo źle. Propozycje działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej Wszyscy respondenci badania zostali poproszeni o przedstawienie propozycji działań, które należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji rodzin wymagających pomocy ze względu na trudne położenie, w jakim się znalazły. Spośród 601 badanych odpowiedzi udzieliło 547 osób. W przypadku 38 respondentów było to wskazanie nie wiem / trudno powiedzieć. Jak widać na poniższym wykresie, podobnie jak w przypadku propozycji na rzecz zwiększenia efektywności działań OPS, najwięcej wskazań dotyczyło kwestii związanych z możliwością pozyskania zatrudnienia. 24

25 Wykres 20. Propozycje działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej (respondenci mogli wskazać na więcej niż jedną propozycję działań) Co można zrobić w celu poprawy sytuacji Pana/i rodziny i innych rodzin znajdujących się w podobnej sytuacji? pomoc w znalezieniu pracy utworzenie nowych miejsc pracy większe wsparcie finansowe możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kursy zawodowe gwarantujące znalezienie pracy większa liczba szkoleń większe wsparcie dla matek / rodzin z dziećmi organizowanie innych form wsparcia niż zasiłki zmiana systemu przyznawania zasiłków poprawa warunków komunikacyjnych / rozbudowa dróg poprawa warunków mieszkaniowych zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych zapewnienie możliwości odbycia stażu zmiana / większe zaangażowanie władz nic nie można zrobić inne nie wiem / trudno powiedzieć brak danych Badani wskazywali na potrzebę objęcia pomocą w znalezieniu pracy (143 osoby, tj. 26%), konieczność utworzenia nowych miejsc pracy (102 osoby, tj. 19%), umożliwienia zatrudnienia na podstawie umów o pracę (98 osób, 18%). W czołówce najczęściej udzielanych odpowiedzi znalazła się również kwestia potrzeby zwiększenia wsparcia finansowanego udzielanego w formie świadczeń (99 osób, tj. 16%). Około 6% badanych wskazało na zapotrzebowanie zarówno na realizację kursów zawodowych dostosowanych do warunków na rynku pracy, jak i większej liczby szkoleń. Część respondentów (27 wskazań) zauważyła również potrzebę dodatkowego wsparcia kierowanego do samotnych rodziców i rodzin z dziećmi w obszarze pomocy w zapewnieniu opieki dzieciom, umożliwiającej podjęcie zatrudnienia. Kolejne wskazania (16 osób) dotyczyły: rozszerzenia oferty pomocowej OPS o inne formy wsparcia niż zasiłki oraz usprawnienia systemu przyznawania zasiłków pomocy społecznej polegającego zwłaszcza na wprowadzeniu sprawniejszej procedury oraz wyższego kryterium dochodowego. Respondenci sygnalizowali również (12 wskazań) konieczność rozbudowy dróg i poprawy warunków komunikacyjnych, wskazując te aspekty jako bariery w podjęciu zatrudnienia. Podobna liczba wskazań (11) dotyczyła potrzeby zapewnienia poprawy warunków mieszkaniowych. Wśród odpowiedzi znalazły się również wskazania zapotrzebowania na 25

26 zwiększenie zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Marginalna liczba wskazań odnosiła się do aspektów zapewnienia możliwości odbycia stażu u pracodawców oraz konieczności zmiany lub większego zaangażowania w pomoc społeczną lokalnych i krajowych władz. W przypadku 6 respondentów udzielona została odpowiedź, iż nie ma sposobu by udzielić pomocy i wsparcia rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji ( nic nie można zrobić ). W ramach kategorii inne uczestnicy badania wskazywali m.in. na aspekt lepszej współpracy na linii OPS-PUP, organizowania wsparcia finansowego dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą, udzielanie pomocy psychologicznej. Przeszkody w wyjściu z kręgu pomocy społecznej Respondenci zostali poproszeni również o wybór 5 najważniejszych kwestii, które stanowią dla nich największą przeszkodę w zmianie sytuacji życiowej i wyjściu z kręgu pomocy społecznej. Uczestnicy badania dokonywali wyboru kategorii z ustalonej kafeterii składającej się z 16 wskazań (ostatnie wskazani: inne umożliwiało podanie dodatkowej, nieujętej w przygotowanych kategoriach odpowiedzi). Istotnym aspektem była kwestia uszeregowania wskazanych odpowiedzi na pozycjach od 1 do 5 biorąc pod uwagę istotę każdej z przeszkód dla procesu zmiany. Wykres poniżej prezentuje ogół wskazań dla poszczególnych kategorii. Wykres 21. Przeszkody w wyjściu z kręgu pomocy społecznej ogół wskazań Przeszkody w wyjściu z kręgu pomocy społecznej brak ofert pracy w okolicach zamieszkania brak pieniędzy niechęć pracodawców do zatrudniania na umowę brak doświadczenia zawodowego sytuacja rodzinna brak znajomości brak interesujących ofert pracy obawa przed nieuczciwymi pracodawcami mój wiek mój stan zdrowia brak wiary w możliwość sukcesu moja płeć świat szybko się zmienia trudności z uczeniem się nowych umiejętności lęk przed podjęciem jakichkolwiek działań inne brak danych 11,70% 10,92% 8,61% 8,44% 8,07% 7,09% 5,71% 5,41% 3,36% 2,35% 2,15% 1,82% 1,45% 1,34% 1,08% 4,40% 16,10% 0,00% 4,00% 8,00% 12,00% 16,00% 20,00% Wśród trzech najczęściej wskazywanych przeszkód w staraniach wyjścia na prostą wymienione zostały: brak ofert pracy w okolicach zamieszkania (16% wszystkich wskazań), brak pieniędzy (12%) i niechęć pracodawców do zatrudniania na umowę o pracę (11%). 26

27 Wykres 22. Przeszkody w wyjściu z kręgu pomocy społecznej pierwsze wskazanie Przeszkody w wyjściu z kręgu pomocy społecznej - 1. wskazanie brak ofert pracy w okolicach zamieszkania sytuacja rodzinna brak pieniędzy niechęć pracodawców do zatrudniania na umowę brak doświadczenia zawodowego brak znajomości mój wiek brak interesujących ofert pracy mój stan zdrowia obawa przed nieuczciwymi pracodawcami świat szybko się zmienia brak wiary w możliwość sukcesu trudności z uczeniem się nowych umiejętności moja płeć lęk przed podjęciem jakichkolwiek działań inne brak danych Analizując powyższą kwestię uwzględniając tylko pierwsze wskazanie respondentów (uczestnicy badania mieli uporządkować przeszkody od najbardziej do najmniej znaczącej) można stwierdzić, iż spora część osób (44%) wskazała na kwestię braku ofert pracy w okolicach zamieszkania. Zdecydowanie tego rodzaju przeszkoda determinuje do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Istotne jest również, iż kolejną przyczyną jest, w opinii respondentów, ich sytuacja rodzinna (46 wskazań, 8%), najczęściej związaną z koniecznością opieki nad osobą zależną (dzieckiem lub chorym rodzicem). Podobną liczbę wskazań uzyskały również kwestie związane z brakiem pieniędzy oraz niechęcią pracodawców do zatrudniania na umowę o pracę. Odczucia osób korzystających z pomocy społecznej Respondenci zostali poproszeni o wskazanie wszystkich możliwych kwestii, które odczuwają jako dotkliwe z perspektywy osoby będącej klientem pomocy społecznej. Dla zdecydowanej większości są nimi: brak pieniędzy (87%) oraz brak pracy (86%). Następne w kolejności to: zniechęcenie (27%), brak szacunku otoczenia dla osób korzystających z pomocy (24%), wstyd przed rodziną, czy znajomymi (18%) oraz złe myślenie o sobie (17%). Dla kilkunastu procent respondentów najbardziej dotkliwe jest również poczucie niechęci płynącej od ludzi i brak lub rzadkie kontakty z innymi ludźmi, co niewątpliwie prowadzi do izolacji i zagrożenia wykluczeniem społecznym. Osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej posiadają zbyt dużo wolnego czasu oraz borykają się z nudą, do czego przyznaje się blisko 15% respondentów. Tylko 4% respondentów nie odczuwa uciążliwości związanych z korzystaniem z pomocy społecznej. 27

28 Wykres 23: Odczucia osób korzystających z pomocy (respondenci mogli wskazać na więcej niż jedną kwestię) Odczucia osób korzystających z pomocy społecznej Wyznawane wartości i umiejętności życiowe Ocena wartości w życiu człowieka Respondentów poproszono o ocenę wartości w życiu człowieka w skali pięciostopniowej, gdzie 5 oznaczało bardzo ważne, 4 - raczej ważne, 3 ani ważne, ani nieważne, 2 raczej nieważne i 1 - w ogóle nieważne. Każda z wyszczególnionych wartości: praca, rodzina, zdrowie, przyjaźń, dobre relacje z innymi, pieniądze i szacunek od innych, była oceniana przez uczestników badania na powyżej przedstawionej skali. Uzyskane wyniki prezentuje wykres poniżej. 28

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU Czym jest wykluczenie społeczne? Wykluczenie społeczne jest pojęciem przeciwstawnym do społecznego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Opracowania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Materiał prezentujący: grupy świadczeniobiorców, rodziny korzystające z pomocy społecznej, Opracowanie: Dział Analiz i Programowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK RAPORT Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK Przygotował: Michał Siromski CZERWIEC 2016 1. Opis metodologii badania Ankieta została sporządzona w celu zdiagnozowania problemów kobiet matek

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

BONY POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE

BONY POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 2016 2016 BONY POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 2016 BONY 1 BONY 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 ZATRUDNIENIE... 1 ZASIEDLENIE... 1 PODSUMOWANIE... 1 2 2016 BONY Bony są okazją na zmianę sytuacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Ż orach we wspo łpracy z Miejskim Os rodkiem Pomocy Społecznej w Ż orach zorganizował dla 10 bezrobotnych - Program Aktywizacja i Integracja Społeczna. Podstawy prawne - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach POWIATOWY PUP Słubice URZĄD RAPORT PRAC Z ANKIETYZACJI Y W SŁUBICACH OSÓB PO 50 R. Ż. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych dr Grzegorz Kula, gkula@wne.uw.edu.pl Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 5. Standardy socjalne i warunki życia Bukowska i in. (2011) GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS (2014), Budżety

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie Część A Pieczęć OPS Załącznik Nr 5 do wytycznych Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Efekty wsparcia młodych osób niepracujących i niekształcących się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Efekty wsparcia młodych osób niepracujących i niekształcących się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 1 Efekty wsparcia młodych osób niepracujących i niekształcących się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Najważniejsze wyniki 60% uczestników programu pracowało 6 miesięcy po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Centrum Integracji Społecznej a Powiatowy Urząd Pracy

Centrum Integracji Społecznej a Powiatowy Urząd Pracy Centrum Integracji Społecznej a Powiatowy Urząd Pracy Centrum Integracji Społecznej CISTOR Funkcjonuje od 1 maja 2004r. Od 01 maja 2010 prowadzone jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Powstanie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Justyna Piasecka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Tabela nr 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały.

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY PROGRAM pośrednictwo AKTYWIZACJA I INTEGRACJA poradnictwo zawodowe szkolenia USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY pośrednictwo ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości usług Powiatowy Urząd Pracy w Nysie cyklicznie realizuje badanie ankietowe dotyczące zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Badania problemu biedy prowadzone są wyłącznie z perspektywy osób dorosłych. Dzieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie pt. Razem w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo.

ANKIETA. Szanowni Państwo. ANKIETA Szanowni Państwo. Chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia...

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sieradz na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie Część A Pieczęć OPS Załącznik Nr 5 do wytycznych Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski ANKIETA REKRUTACYJNA dla uczestników projektu systemowego pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w 2014 roku. Priorytet: VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo