PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim"

Transkrypt

1 K-S ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Adres: Kalisz Pomorski, ul. Mickiewicza 51 Numer Identyfikacyjny Jednostki: Numer Identyfikacji Podatkowej: Podmiot prowadzący: Burmistrz Kalisza Pomorskiego Kontrolę przeprowadzili: - Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. Akta kontroli str. 1 Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) realizowanych przez gminę w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej, - stan zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych, - ogólne założenia polityki społecznej gminy, - tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń, - sposób organizowania pomocy (świadczenia niefinansowe).

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim jest od 10 maja 1990 r. Pani Halina Maras (Akt powołania na stanowisko Kierownika przez Naczelnika Miasta i Gminy Kalisz Pomorski od dnia 10 maja 1990 r.). Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Kalisza Pomorskiego. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. Jednostkę powołano na mocy Uchwały Nr XII/92/95 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 września 1995 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Statut Ośrodka wprowadzono Uchwałą Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Akta kontroli str Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzono Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Zmian w Regulaminie dokonano Zarządzeniem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Nr 2/2012 z dnia 16 maja 2012 r. oraz Nr 1/2014 z dnia 11 marca 2014 r. dotyczyły zmian w strukturze organizacyjnej jednostki. Akta kontroli str Kierownik oraz pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim posiadają upoważnienia Burmistrza Kalisza Pomorskiego (dołączone do akt kontroli) do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych. Akta kontroli str II. STAN ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJE OSÓB ZATRUDNIONYCH W Ośrodku zatrudnionych jest 21 pracowników, w tym 3 pracowników socjalnych i 1 asystent rodziny. Miasto i Gmina Kalisz Pomorski liczy 7383 mieszkańców. Stopa bezrobocia (procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo) w powiecie wynosi ok. 12,5%, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w Mieście i Gminie Kalisz Pomorski stanowi 11,9%. Ośrodek nie spełnia warunku art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej w kwestii dotyczącej zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony na 2 tys. mieszkańców. 2

3 Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163). Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Kierownik oraz pracownicy socjalni Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim posiadają odpowiednie, wymagane przepisami cyt. ustawy, kwalifikacje. Akta kontroli str Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim zlokalizowany jest w obiekcie przy ul. Mickiewicza 51 - budynku wolnostojącym, oddanym Ośrodkowi w trwały zarząd Decyzją NO /07 Burmistrza Kalisza Pomorskiego. Ośrodek zajmuje obecnie 9 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni ok. 150 m 2. Pokoje są odnowione, zapewniono nowoczesne funkcjonalne umeblowanie pomieszczeń biurowych. Warunki lokalowe zapewniają sprawne funkcjonowanie Ośrodka. MGOPS w Kaliszu Pomorskim wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy niezbędny do prawidłowej realizacji zadań. Kompleksową obsługę informatyczną Ośrodka zapewnia informatyk zatrudniony w ramach umowy zlecenie. Ośrodek pracuje z zastosowaniem sieciowego systemu informatycznego Opieka firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z innych programów tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin w ramach umowy serwisowej. Przyznane świadczenia wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim (zasiłki stałe i okresowe) lub kasie MGOPS (głównie zasiłki celowe). Około 25% świadczeń przekazuje się na konta bankowe klientów. Data wypłaty świadczenia wskazana jest w treści decyzji. Ośrodek nie dysponuje samochodem służbowym. W celu dojazdu do oddalonych środowisk pracownicy socjalni korzystają z prywatnych samochodów w ramach delegacji służbowych. III. OGÓLNE ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim podjęła następujące uchwały: Nr XXXI/171/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalisz Pomorski oraz Nr V/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Realizacja Strategii jest monitorowana. Dnia 26 marca 2015 r. przekazano sprawozdanie z realizacji strategii w roku 2014 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim; Nr VI/29/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 3

4 z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; Nr XXIV/125/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze; Nr V/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata ; Nr V/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. Z realizacji Programu pn. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim. Ostatnie sporządzono za rok 2014; Nr V/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok Z realizacji Programu corocznie sporządzana jest Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Ostatnie sporządzono za rok 2014; Nr XXIV/126/2004 z dnia 27 października 2004 r. sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy; Nr LV/382/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata ; Nr LV/381/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata MGOPS w Kaliszu Pomorskim corocznie sporządza Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalną sytuacji społecznej i demograficznej gminy. Ośrodek przygotowuje Ocenę i przekazuje ją Burmistrzowi, Radzie Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, a także do Urzędu Marszałkowskiego za pomocą SI CAS. Ostatnią Ocenę sporządzono za rok 2014 i przekazano Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dnia 25 kwietnia 2015 r. MGOPS sporządza corocznie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim 24 lutego 2015 r. przekazano do Urzędu Miejskiego Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. Ośrodek posiada Zeszyt skarg i wniosków. W kontrolowanym okresie nie odnotowano wpisów. 4

5 IV. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB ORGANIZOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych w wypłacania świadczeń. 1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) - niezbędne do przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania W ramach ww. programu w 2014 r. ogółem z dożywiania skorzystało 449 osób z terenu funkcjonowania MGOPS w Kaliszu Pomorskim. Łączny koszt programu to ,00 zł. Główną formą pomocy były posiłki w szkołach skorzystało z nich ogółem 350 osób (w tym 92 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 255 uczniów szkół oraz 3 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). 5

6 Udzielano także pomocy w formie zasiłków celowych (ze wsparcia w tej formie skorzystało 138 osób). Posiłki dla dzieci z terenu objętego działaniem MGOPS w Kaliszu Pomorskim przygotowywane były w 2014 r. przez 4 szkoły i 2 przedszkola. W Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim posiłki przygotowywane są przez Spółdzielnię Socjalną Galeria Smaków w kuchni szkoły oraz wydawane uczniom w stołówce szkolnej. Do Szkoły Podstawowej w Pomierzynie posiłki dowożone są z kuchni Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim na zasadach określonych w umowie między szkołami i przewoźnikiem. Posiłki przewożone są przystosowanym transportem w termosach, a dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Pozostałe szkoły (Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim) i przedszkola (w Kaliszu Pomorskim i w Dębsku) prowadzą własne kuchnie i stołówki. Dyrektorzy szkół odpowiedzialni są za organizację wydawania posiłków w swojej szkole oraz monitorowanie ich jakości i sporządzanie list obecności dzieci. Kierownik Ośrodka doraźnie kontroluje sposób wydawania oraz jakość posiłków. Dzieci i młodzież ucząca się w innych szkołach poza terenem gminy, wymagająca pomocy w tym zakresie, korzysta z żywienia zorganizowanego w szkole, do której uczęszcza. MGOPS zawiera z tymi szkołami umowy, a po zakończeniu miesiąca rozlicza się na podstawie przedłożonych faktur i listy korzystających z dożywiania dzieci. W niedziele, wakacje, święta oraz inne dni wolne od pracy Ośrodek nie zapewnia gorących posiłków, jednak w uzasadnionych przypadkach potrzebującym rodzinom udziela się pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłków. Akta kontroli str. 41 Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr Decyzja Nr (brak daty na potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr świadczenia niepieniężne Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr (brak daty na potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja Nr

7 Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr (brak daty na potwierdzeniu doręczenia decyzji) Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), a także Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata niezbędne do przyznania świadczenia w ramach ww. programu. W podstawach prawnych decyzji przyznających świadczenia niepieniężne w formie posiłku wymienia się uchwałę regulującą zasady przyznawania świadczeń pieniężnych z Programu Uchwałę Nr LV/382/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Podobnie w uzasadnieniu decyzji powołuje się paragraf 1 powyższej uchwały, który informuje o podwyższeniu do 150% kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczeń pieniężnych. 3. Zasiłki okresowe Zasiłki okresowe przyznawane były w 2014 r. głównie z powodu bezrobocia (dla 149 osób ze 153 ogółem przyznanych). Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. 7

8 4. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe Zasiłki celowe przyznawane są najczęściej na pokrycie części kosztów leczenia, przejazdu na leczenie, zakupu leków, opału i inne cele bytowe. Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. zasiłków przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr Decyzja Nr (brak daty na potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr (brak daty aktualizacji wywiadu) Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. 5. Skierowania i odpłatność za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację dotyczącą odpłatności za pobyt w ww. placówkach przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr (brak w aktach aktualizacji wywiadu) Decyzja Nr Decyzja Nr

9 Decyzja Nr (błąd w naliczaniu odpłatności) Decyzja Nr Decyzja Nr Skierowane osoby spełniają warunki określone w art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania całodobowej opieki w ww. placówkach. We wskazanej powyżej decyzji naliczono zwiększoną odpłatność mimo, że zmiana dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej w okresie ponoszenia odpłatności za ten pobyt nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego, nie powinna zatem wpływać na wysokość odpłatności (art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej). 6. Schronienie Sprawdzono dokumentację dotyczącą udzielenia schronienia na podstawie: Decyzja Nr (udzielono pomocy wcześniej niż wydano decyzję) Decyzja Nr (udzielono pomocy wcześniej niż wydano decyzję) Decyzja Nr (udzielono pomocy wcześniej niż wydano decyzję) Decyzja Nr (brak daty na potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja Nr (udzielono pomocy wcześniej niż wydano decyzję) Decyzja Nr Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania ww. pomocy. 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych usług na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja Nr (brak w aktach aktualizacji wywiadu i potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja Nr Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) 9

10 Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja Nr Usługi opiekuńcze sprawuje 6 osób zatrudnionych w Ośrodku w ramach umowy o pracę. Pracownicy mają obecnie pod opieką 17 osób starszych lub chorych, wymagających pomocy (w 2014 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały łącznie 33 osoby). Ogólny zakres usług określony jest w treści decyzji przyznającej pomoc oraz w zakresach czynności pracowników. Opiekun, w miejscu zamieszkania podopiecznego, świadczy wszelką niezbędną pomoc w ramach określonych w ustawie o pomocy społecznej usług opiekuńczych. W aktach spraw skompletowano zaświadczenia lekarskie o potrzebie zapewnienia pacjentowi pomocy w formie usług opiekuńczych. W dokumentacji znajdują się miesięczne Karty pracy opiekunów, potwierdzające realizację przyznanych usług, z wyszczególnieniem daty, ilości i zakresu godzinowego oraz podpisem podopiecznego lub jego opiekuna. Warunki sprawowania usług opiekuńczych reguluje obecnie Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a w 2014 r. Uchwała Nr XXIV/125/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Sprawdzono dokumentację dotyczącą usług przyznanych na podstawie decyzji: Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja Nr (data przyznania usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Osoba, której przyznano pomoc w tej formie, spełnia warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189, poz z późn. zm.) niezbędne do przyznania ww. usług. Do akt sprawy dołączono obszerną dokumentację medyczną, potwierdzającą uprawnienia do korzystania z omawianych usług zaświadczenia i opinie lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, rehabilitacji, orzeczenie o niepełnosprawności oraz informacje o leczeniu szpitalnym z wielokrotnych pobytów w placówkach. Akta zawierają także dokumentację potwierdzającą fakt korzystania ze świadczeń innych systemów (zdrowia, edukacji). 10

11 Zakres przyznanych usług wskazany jest w treści decyzji administracyjnej, przyznającej świadczenie oraz w treści umowy zlecenie zawieranej ze specjalistą. Realizacja usług potwierdzana jest miesięcznymi Kartami racy z wyszczególnieniem daty, ilości i zakresu godzinowego oraz podpisem podopiecznego, jego rodzica lub opiekuna. W celu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi MGOPS w Kaliszu Pomorskim zatrudniał w kontrolowanym okresie w ramach umowy zlecenie jedną osobę, specjalistę z zakresu fizjoterapii. Osoba ta posiada niezbędne kwalifikacje. Akta kontroli str. 37 Rodziny z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski pozostawały 2014 roku w trudniej sytuacji życiowej i korzystały z pomocy Ośrodka głównie z powodu bezrobocia (272 rodziny), długotrwałej lub ciężkiej choroby (108 rodzin), alkoholizmu (58 rodzin) oraz ubóstwa (48 rodzin). MGOPS w Kaliszu Pomorskim realizował partnerski projekt systemowy Szansa na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do uczestnictwa w projekcie zaproszono osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, korzystające z różnych form pomocy społecznej. Do realizacji projektu w 2014 r. przystąpiło 20 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, które było liderem przedsięwzięcia oraz innymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu całego powiatu. Głównym celem projektu było aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej. Działania projektowe ukierunkowane były m.in. na specjalistyczne konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Uczestnicy odbyli również kursy zawodowe: drwal operator pilarki, pracownik usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej, operator koparko-ładowarki, a także warsztaty rehabilitacyjne dla 2 niepełnosprawnych uczestników. Beneficjenci na czas projektu objęci zostali wsparciem oraz kontraktami socjalnymi. Ponadto Ośrodek zawierał kontrakty socjalne z pozostałymi klientami MGOPS. Podczas kontroli przeanalizowano siedem z nich. W aktach opisano sytuację osób i ich rodzin oraz cele i założenia kontraktu, uzgadniano daty oceny jego realizacji. Sporządzono oceny realizacji założeń, prowadzono także monitoring po zakończeniu Projektu - osoby korzystają nadal z pomocy Ośrodka. W kontrolowanym okresie, wyniku pracy socjalnej oraz współpracy z innymi instytucjami osiągnięto szereg efektów w zakresie poprawy funkcjonowania klientów Ośrodka, m.in.: 5 osób podjęło zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 40 osób podjęło się wykonywania prac społecznie użytecznych, a 15 prac interwencyjnych. Podczas kursów zawodowych, organizowanych w ramach Projektu Systemowego Szansa na przyszłość, 17 osób zdobyło lub podniosło posiadane kwalifikacje. Dwaj klienci uzyskali pomoc w staraniach o świadczenia z innych systemów - świadczenia emerytalno-rentowe. Wśród osób z problemami mieszkaniowymi 32 rodziny uzyskało wsparcie w uregulowaniu zadłużeń w opłatach za czynsz, wodę, energię itp. Pracownicy socjalni MGOPS opiniowali również sytuację materialna i mieszkaniową rodzin, dzięki temu 12 rodzin otrzymało lokal mieszkalny z zasobów gminy. 11

12 W aktach kontroli znajdują się informacje Kierownika MGOPS w Kaliszu Pomorskim na temat organizacji pracy socjalnej, organizacji posiłków dla dzieci i osób dorosłych, zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy w sytuacjach kryzysowych oraz innych działań Ośrodka na rzecz lokalnej społeczności. Akta kontroli str PODSUMOWANIE KONTROLI Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Rodziny spełniały kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Podczas kontroli zwrócono uwagę by wywiady rodzinne były sporządzane wyczerpująco, a plan pomocy każdorazowo zatwierdzany przez kierownika jednostki. Pouczono by w podstawach prawnych decyzji stosowano aktualne, znowelizowane przepisy prawne. Ponadto w przeważającej części skontrolowanych decyzji, przyznających świadczenia z pomocy społecznej, zastosowano rygor natychmiastowej wykonalności bez podania indywidualnych okoliczności uzasadniających wyjątkowo ważny interes strony. Terminy poszczególnych etapów postępowania administracyjnego w omawianych sprawach wielokrotnie nie wskazywały, by istniała konieczność zastosowania tego rygoru. W trakcie czynności kontrolnych na bieżąco wyjaśniano zagadnienia z zakresu kontroli, a także wskazano i omówiono uwagi opisane w treści niniejszego protokołu oraz udzielano instruktażu w zakresie: - przyznawania świadczeń niepieniężnych (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienie) z datą nie wcześniejszą niż data wydania decyzji, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej; - stosowania odpowiednich przepisów w podstawach prawnych decyzji przyznających świadczenia niepieniężne (np. posiłki) w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania ; - prawidłowego naliczania odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej (zgodnie z art. 106 ust 3b ustawy o pomocy społecznej); - uzasadnionego stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności w wydawanych decyzjach administracyjnych; - prawidłowego, opatrzonego datą, doręczania decyzji. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim pouczono o przysługującym prawie: zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, 12

13 odmowy podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych. Kontrolę odnotowano w Książce kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim pod pozycją nr 24. Kalisz Pomorski, dnia Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący... Kontrolujący Protokół sporządzono: r. 13

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie K-PS.1.431.6.6.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 15-17 maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.6.12.2012.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ K-PS.1.431.6.23.2011.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 12-13 października 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca Egzemplarz Nr 2 K-PS.1./431-6-7/2011 [DK] PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie K-S-1.431.1.4.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie Jednostka kontrolowana: Adres: Numer Identyfikacyjny Jednostki:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie K-S-1.431.1.5.2014.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna K-PS.1.DK/0932-1/9/09 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 8-11 czerwca 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 8-11 czerwca 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie K-S-1.431.1.8.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 8-11 czerwca 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 marca 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 marca 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej K-S-1.431.1.3.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 marca 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu K-S-1.431.3.4.2013.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 14-16 maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim K-S-1.431.1.16.2014.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim Jednostka kontrolowana: Adres: Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. K-PS.1.DK/0932/10/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Nr Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 22-24 czerwca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 22-24 czerwca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu K-S-1.431.1.9.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 22-24 czerwca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Jednostka kontrolowana: Adres: Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu, ul. Ratuszowa 7, w dniach 16 17 września 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Adres: 76-037

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Zamkowej 21 w dniu 8 lutego 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. PS-KNPS.431.6.19.2015.MB1 Pani Anna Frankowska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie Wystąpienie pokontrolne W dniach 15-17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 B, 72 277 Nowogard. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach września 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach września 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.1.12.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 14-18 września 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE w dniach lutego 2010 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE w dniach lutego 2010 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.ML.DK/0932/2/2010 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE w dniach 17-19 lutego 2010 r. Jednostka kontrolowana: Miejski

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 II. Kwalifikacje pracowników

Egzemplarz nr 1 II. Kwalifikacje pracowników P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie, ul. Kościuszki 9, w dniach 7 8 maja 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/5/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r. Jednostka kontrolowana:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ K-PS.1.DK/0931/3/2010 PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 czerwca 2010 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 20 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.24.2016.JP. Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5

Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5 Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5 Pani Magdalena Nawrot - Mitręga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo W dniach 21, 22, 25, 27 lutego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r.

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r. P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 lipca 2015 r. WPS-I.431.2.24.2015.AK Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, 74-201 Warnice, w dniach 17-19 lutego 2015 r.

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, 74-201 Warnice, w dniach 17-19 lutego 2015 r. P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, 74-201 Warnice, w dniach 17-19 lutego 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Wojciechowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach

Pani Danuta Wojciechowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-S.431.2.9.2015.HF Warszawa, 7 stycznia 2016 r. Pani Danuta Wojciechowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, w dniach 17 19 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, w dniach 17 19 marca 2014 r.

P R O T O K Ó Ł. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, w dniach 17 19 marca 2014 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, w dniach 17 19 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 28 grudnia 2011

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 28 grudnia 2011 UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z

Bardziej szczegółowo

Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15 Numer Identyfikacyjny Jednostki: 003801539 Numer Identyfikacji Podatkowej: 671-104-29-93 Podmiot prowadzący:

Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15 Numer Identyfikacyjny Jednostki: 003801539 Numer Identyfikacji Podatkowej: 671-104-29-93 Podmiot prowadzący: K-S-1.431.1.14.2014.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 27-31 października 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu

Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-S.431.2.15.2015.HF Warszawa, 18 stycznia 2016 r. Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 30.09.2008 r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PS-Pi Protokół kontroli

PS-Pi Protokół kontroli PS-Pi.431.1.3.2014.3 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance (64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 24 ), zwanym dalej Ośrodkiem lub określanego skrótem

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, przy ul. KsiąŜąt Pomorskich 8. Kontrolę przeprowadziły Dobrosława

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/166/2017 RADY GMINY STOCZEK. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/166/2017 RADY GMINY STOCZEK. z dnia 30 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XXIII/166/2017 RADY GMINY STOCZEK w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana:

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie, ul. Zamkowa 21, w dniach 26 28 maja 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

WPS-I AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.14.2016.AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie, Świerzno 22 w dniach 17 19 września 2012 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł 1 P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, w dniu 19 lipca 2016 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

WPS-I RS Pani Bożena Kaźmierczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I RS Pani Bożena Kaźmierczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.36.2015.RS Pani Bożena Kaźmierczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. PS-KNPS.431.6.24.2015.HS Pan Edward Rak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni Wystąpienie pokontrolne W dniach 8-10 lipca 2015 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Pomoc można otrzymać z GOPS

Pomoc można otrzymać z GOPS Pomoc można otrzymać z GOPS Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Do większości świadczeń z pomocy społecznej należy spełnić pewne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/26/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr V/26/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr V/26/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2016 r. Załącznik do Uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2016 r. Regulamin określający rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/.../17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXVI/.../17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR XXVI/.../17 RADY GMINY STARE BABICE z dnia... 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Warszawa, 29 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.3.2017.RS Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Statut nadany Uchwałą Rady Miasta w Sandomierzu Nr XVII/170/2012 z dnia 21.03.2012 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierz ( Dz. Urz. woj. Świętokrzyskiego z 2012 poz. 1598)

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. PS-KNPS.431.6.23.2015.EZ Pani Monika Kry czka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju Wystąpienie pokontrolne W dniach 7-8 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/500/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/500/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r. Poz. 2968 UCHWAŁA NR XXIV/500/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE w dniu 16 października 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE w dniu 16 października 2009 r. Egzemplarz Nr 2 K-PS.1.DK/0932/17/09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE w dniu 16 października 2009 r. Miejski

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, Czarnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, Czarnia Warszawa, 4 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.11.2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, 07-341 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach, przy ul. Świerczewskiego 24 w dniach 24 26 stycznia 2011 r. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem powołany na podstawie Uchwały Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 2016 r. Druk Nr 325 ( Projekt ) UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 2016 r. w sprawie określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1686 UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6 Poznań, 2014-04-22 PS-Pi.431.1.4.2014.6 Pani Anna Betańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 89-350 Miasteczko Krajeńskie ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA.

I. ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA. pieczęć Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ 62 800 Kalisz ul. Kolegialna 4 PS-Ka.431.5.2013.1 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^tzerw ca 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^tzerw ca 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^tzerw ca 2015 r. PS-KNPS.431.6.11.2015.MB1 Pani Anna Siwa-Szenejko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu Wystąpienie pokontrolne W dniach 13, 15 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. U c h w a ł a Nr II/13/2014 R a d y G m i n y Ś w i ą t k i z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1 lutego 2015 r. PS-KNPS.431.6.55.2014.HS Pani Maria Stępnik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach ul. Nowa 1 57-1 5 0 Prusy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo