JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE WAŁBRZYCHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE WAŁBRZYCHA"

Transkrypt

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu JKOŚĆ POWIETRZ W REJONIE WŁBRZYCH na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Konferencja: Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza Wałbrzych, 05 września 2016 r.

2 Stan jakości powietrza w Europie i w Polsce problemy Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem to istotny problem ze względu na zdrowie publiczne, gospodarkę i środowisko. Zanieczyszczone powietrze pogarsza stan zdrowia, niekorzystnie wpływa na ekosystemy i powoduje niszczenie materiałów. W Europie skutecznie ograniczono emisję i poziom narażenia na działania: dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu i ołowiu. Nadal poważne zagrożenie stanowią: cząstki pyłu zawieszonego, ozon, dwutlenek azotu i niektóre związki organiczne. Największym problemem w Polsce są ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu oraz zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. 2

3 Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Dobowe stężenia pyłu PM10 w 2013 r. (percentyl 90,4) Roczne stężenia B(a)P w 2013 r. Źródło: EE Report 2014-ir quality in Europe 3

4 Kompetencje WIOŚ w zakresie ochrony powietrza POP Monitorin g Prowadzenie monitoringu powietrza na obszarze województwa dolnośląskiego Dokonywanie okresowych ocen jakości powietrza w strefach Powiadamianie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego o przekroczeniu poziomów substancji w powietrzu zobowiązujących do podjęcia działań określonych w planach działań krótkoterminowych Powiadamianie zarządu województwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego lub dopuszczalnego substancji w powietrzu w danej Nadzór w zakresie programów ochrony strefie powietrza oraz planów działań krótkoterminowych zgodnie z art. 96a Poś sprawuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie: Kontrola terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty. Do wykonywania zadań kontrolnych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stosuje się przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. 4

5 Realizacja zadań WIOŚ w zakresie ochrony powietrza POP Prowadzenie monitoringu powietrza na obszarze województwa dolnośląskiego w ramach PMŚ: dokonywanie okresowych ocen jakości powietrza w strefach ocena poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni odrębnie dla każdej substancji WIOŚ dokonuje klasyfikacji stref W latach w WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzono kontrolę realizacji działań określonych w Programie Ochrony Powietrza w gminach: miasto Wrocław miasto Oleśnica miasto Oława Większość działań określonych w POP jest długoterminowych (do 2023r.). Stopień realizacji jest niewielki (osiągnięty efekt ekologiczny, ilość wykorzystanych środków) Gmina Wrocław złożyła sprawozdanie z realizacji ww. działań Marszałkowi Województwa w wymaganym terminie. Pozostałe kontrolowane gminy sprawozdanie złożyły podczas trwania kontroli lub po jej zakończeniu Monitorin g Kontrola 5

6 Państwowy Monitoring Środowiska - PMŚ Informacja o jakości powietrza wytwarzane są przez GIOŚ i WIOŚ (art. 90. ust. 1. ustawy POŚ) PMŚ system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach: aglomeracjach o liczbie mieszkańców > 250 tys. miastach o liczbie mieszkańców > 100 tys. pozostałych obszarach województw PMŚ monitoring jakości powietrza, prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ) / Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) w 46 strefach w Polsce, w tym na Dolnym Śląsku: 12 aglomeracjach: WROCŁW 18 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców: LEGNIC, WŁBRZYCH 16 obszarach nie wchodzących w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców: STREF DOLNOŚLĄSK Stacje monitoringu jakości powietrza działające w ramach PMŚ w Polsce 8

7 Strefy dla celów oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim 9

8 Państwowy Monitoring Środowiska Dolny Śląsk Podstawą realizacji monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego przez WIOŚ we Wrocławiu jest: Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata (WPMŚ) zatwierdzony przez GIOŚ w dniu 31 grudnia 2015 r. 10

9 Państwowy Monitoring Dolny Śląsk Ocena jakości powietrzaśrodowiska na Dolnym Śląsku WPMŚ na lata zawiera wieloletnia plany monitoringu jakości powietrza PRZEKROCZENI PROGRM OCHRONY PMŚ: NORM POWIETRZ POMIRY+MODELOWNIE JKOŚCI = DZIŁNI = ROCZN OCEN POWIETRZ NPRWCZE JKOŚCI POWIETRZ Podstawy ocen jakości powietrza w woj. dolnośląskim: pomiary: ciągłe pomiary automatyczne, pomiary manualne prowadzone codziennie (łącznie 28 stacji pomiarowych), w tym 2 stacje przewoźne (zmiana lokalizacji co roku) modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze na podstawie danych o emisjach z zakładów przemysłowych, transporcie samochodowym, niskiej emisji, rolnictwie, napływie zanieczyszczeń spoza województwa, danych geograficznych oraz danych meteorologicznych Do oceny są brane wyłącznie serie i dane pomiarowe spełniające wymagania dotyczące jakości pomiarów. 11

10 Modelowanie jakości powietrza Źródła emisji przemysłowej Źródła emisji powierzchniowej emisja niska Średnie dobowe natężenie ruchu (SDR) 14

11 Podstawy oceny jakości powietrza PMŚ: POMIRY JKOŚCI POWIETRZ + MODELOWNIE OCEN JKOŚCI POWIETRZ I KLSYFIKCJ STREF (art. 89 ustawy POŚ) KLS C PROGRM OCHRONY POWIETRZ Podstawy oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim: pomiary: ciągłe pomiary automatyczne, pomiary manualne prowadzone codziennie (łącznie 28 stacji pomiarowych), w tym 2 stacje przewoźne (zmiana lokalizacji co roku) modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze na podstawie danych o emisjach z zakładów przemysłowych, transporcie samochodowym, niskiej emisji, rolnictwie, napływie zanieczyszczeń spoza województwa, danych geograficznych oraz danych meteorologicznych Do oceny są brane wyłącznie serie i dane pomiarowe spełniające wymagania dotyczące jakości pomiarów. 16

12 Roczna ocena jakości powietrza za 2015 rok (ochrona zdrowia ludzi) niskie stężenia dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, kadmu i niklu wszystkie strefy w klasie wysoki ponadnormatywny poziom zanieczyszczenia powietrza: pyłem zawieszonym PM10 wszystkie strefy w klasie C pyłem zawieszonym PM2.5 klasa C w aglomeracji wrocławskiej, mieście Legnica i strefie dolnośląskiej benzo(a)pirenem wszystkie strefy w klasie C arsenem klasa C w mieście Legnica i w strefie dolnośląskiej dwutlenkiem azotu klasa C w aglomeracji wrocławskiej przekroczenia poziomów normatywnych ozonu w okresie letnim (klasa C w strefie dolnośląskiej) Nazwa strefy Kod strefy agl. wrocławska miasto Legnica Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 PM2.5 Pb s Cd Ni BaP PL0201 C C C C PL0202 C C C C miasto Wałbrzych PL0203 C C strefa dolnośląska PL0204 C C C C C 17

13 WYNIKI POMIRÓW ORZ MODELOWNI UZYSKNYCH W RMCH PMŚ W ROKU 2015 N TERENIE POWITU WŁBRZYSKIEGO 18

14 SO2 poziomy dopuszczalne: Ochrona zdrowia ludzi - dopuszczalny poziom 24-godz. SO2 dla obszaru kraju: 125 µg/m3, dopuszczalna liczba przypadków powyżej poziomu dopuszczalnego: 3 razy; - dopuszczalny poziom 1-godz. SO2 dla obszaru kraju: 350 µg/m3, dopuszczalna liczba przypadków powyżej poziomu dopuszczalnego: 24 razy - poziom alarmowy 1-godz. SO2: 500 µg/m3 przekroczony, jeśli wartość występowała przez trzy kolejne godziny w punktach reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 Ochrona roślin - rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1 X do 31 III) 20 µg/m3 19

15 Stężenia 1-godzinne i 24godzinne SO2 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. Stężenia średnioroczne oraz średnie sezonowe SO2 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 20

16 ROZKŁD ŚREDNIOROCZNYCH STĘŻEŃ SO2 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK 21

17 ROZKŁD ŚREDNIODOBOWYCH STĘŻEŃ SO2 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK 22

18 ROZKŁD 1-GODZINNYCH STĘŻEŃ SO2 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK 23

19 NO2 poziomy dopuszczalne: Ochrona zdrowia ludzi - rok kalendarzowy NO2: 40 µg/m3; - dopuszczalny poziom 1-godz. NO2 dla obszaru kraju: 200 µg/m3, dopuszczalna liczba przypadków powyżej poziomu dopuszczalnego: 18 razy - poziom alarmowy 1-godz. NO2: 400 µg/m3 przekroczony, jeśli wartość występowała przez trzy kolejne godziny w punktach reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km 2 24

20 Stężenia 1-godzinne NO2 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. (19-te maksymalne stężenie 1-godzinne) Stężenia średnioroczne oraz średnie sezonowe NO2 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 25

21 ROZKŁD ŚREDNIOROCZNYCH STĘŻEŃ NO2 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK 26

22 ROZKŁD 1-GODZINNYCH STĘŻEŃ NO2 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK 27

23 Pył zawieszony PM10 poziomy dopuszczalne: Ochrona zdrowia ludzi - dopuszczalny poziom średnioroczny pyłu zawieszonego PM10: 40 µg/m3 - dopuszczalny poziom 24-godz. pyłu zawieszonego PM10: 50 µg/m3, dopuszczalna liczba przypadków powyżej poziomu dopuszczalnego: 35 razy - poziom alarmowy 24-godz. pyłu zawieszonego PM10: 300 µg/m3 poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 200 μg/m3 (stężenie 24-godzinne) 28

24 STĘŻENI ŚREDNIOROCZNE, ŚREDNIODOBOWE ORZ ŚREDNIE SEZONOWE PYŁU PM10 N TERENIE WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO W 2015 R. 29

25 ROZKŁD ŚREDNIOROCZNYCH STĘŻEŃ PYŁU ZWIESZONEGO PM10 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK 30

26 ROZKŁD ŚREDNIODOBOWYCH STĘŻEŃ PYŁU ZWIESZONEGO PM10 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK 31

27 LICZB DNI Z PRZEKROCZENIEM DOBOWYCH STĘŻEŃ PYŁU ZWIESZONEGO PM10 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK 32

28 Obszary przekroczeń stężeń rocznych pył PM10 Ocena 2015 glomeracja wrocławska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 10% powierzchni miasta, 33% mieszkańców Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 10,3 km2, 1% mieszkańców Nowa Ruda, Kłodzko, Bogatynia, Grochowa 33

29 REJON WŁBRZYSKI OBSZR PRZEKROCZEŃ ŚREDNIODOBOWYCH WRTOŚCI PYŁU PM10 W 2015 R. 34

30 Obszary przekroczeń stężeń dobowych/ liczba dni pył PM10 glomeracja wrocławska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 84% powierzchni miasta, 99% mieszkańców Ocena 2015 Miasto Legnica: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 37% powierzchni miasta, 91% mieszkańców Miasto Wałbrzych: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 6% powierzchni miasta, 27% mieszkańców Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 0,9% powierzchni, 17% mieszkańców strefy Obszary w 35 gminach Uzdrowiska: Cieplice-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Polanica-Zdrój 35

31 ROZKŁD ŚREDNIOROCZNYCH STĘŻEŃ B(a)P W PYLE ZWIESZONYM PM10 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK WRTOŚĆ DOPUSZCZLN Od 2013 r. poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3 36

32 Obszary przekroczeń stężeń rocznych benzo(a)pirenu Ocena 2015 glomeracja wrocławska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 95% powierzchni miasta, 99% mieszkańców Miasto Legnica: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 68% powierzchni miasta, 100% mieszkańców Miasto Wałbrzych: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 43% powierzchni miasta, 63% mieszkańców Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 4% powierzchni miasta, 37% mieszkańców Obszary w 70 gminach Uzdrowiska: Cieplice-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój 37

33 REJON WŁBRZYSKI OBSZR PRZEKROCZEŃ B(a)P W 2015 R. 38

34 ROZKŁD ŚREDNIOROCZNYCH STĘŻEŃ PYŁU ZWIESZONEGO PM2,5 N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK WRTOŚCI DOPUSZCZLNE Docelowo od 2015 roku 25 g/m3 ; od 2020 roku docelowo 20 g/m3 39

35 Obszary przekroczeń stężeń rocznych pył PM2.5 (I faza: 25 µg/m 3) Ocena 2015 glomeracja wrocławska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 5% powierzchni miasta, 14% mieszkańców Miasto Legnica: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 2% powierzchni miasta, 29% mieszkańców Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 16,5 km2, 1% mieszkańców Jelenia Góra, Kłodzko, Bogatynia 40

36 REJON WŁBRZYSKI OBSZR PRZEKROCZEŃ PYŁU ZWIESZONEGO PM2,5 W 2015 R. 41

37 LICZB DNI Z PRZEKROCZENIEM POZIOMU DOCELOWEGO OZONU MODELOWNIE 2015 R. KRYTERIUM OCHRON ZDROWI LUDZI Maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich 1godzinnych w ciągu doby wynosi 120 µg/m3; dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym 25 dni 42

38 WSKŹNIK OT40 DL OZONU MODELOWNIE 2015 R. KRYTERIUM OCHRON ROŚLIN W okresie wegetacyjnym (1 V 31 VII) docelowo g/m3 h wyrażony jako współczynnik OT 40 wartość uśredniona dla pięciu kolejnych lat (w przypadku braku danych pomiarowych z 5 lat -z co najmniej 3 lat). Obliczany jako suma różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8:00 a 20:00 czasu środkowoeuropejskiego, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3. Od 2020 roku docelowo 6000 g/m3 h 43

39 ROZKŁD ŚREDNIOROCZNYCH STĘŻEŃ BENZENU N PODSTWIE MODELOWNI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 ROK WRTOŚĆ DOPUSZCZLN: średnia roczna - 5 g/m3 44

40 ZWRTOŚĆ METLI CIĘŻKICH W PYLE PM10 W 2015 R. 45

41 Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych kroczących tlenku węgla na terenie woj. dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2015 rok Stężenia maksymalne 8godzinne kroczące tlenku węgla na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. Stężenia średnioroczne oraz średnie sezonowe CO na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. STĘŻENIE DOPUSZCZLNE: Stężenie 8-godzinne µg/m3 jest to maksymalna średnia 8godzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 1-godzinnych w ciągu doby 46

42 Przyczyny przekroczeń raportowane do KE w ocenie rocznej Przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i PM2,5: na obszarach miejskich: oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków, oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta w miejscowościach położonych w kotlinach górskich: Nowa Ruda, Kłodzko, Jelenia Góra oraz w uzdrowiskach: Szczawno Zdrój, Cieplice Zdrój, Polanica Zdrój: jak wyżej + szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rejonach kopalni odkrywkowych Bogatynia, Grochowa: oddziaływanie emisji z kopalni, kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej, emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg, placów, boisk, itp. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu we Wrocławiu: oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem Przekroczenia docelowego poziomu B(a)P na większości obszarów miejskich, w tym w uzdrowiskach: oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków Przekroczenia docelowego poziomu arsenu w Legnicy i Głogowie: oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu (zakłady KGHM), awaryjna emisja z zakładu przemysłowego Przekroczenia docelowego poziomu ozonu w 14 gminach województwa: oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka 47

43 Emisja zanieczyszczeń na Dolnym Śląsku - baza emisji WIOŚ - ocena

44 Informowanie o jakości środowiska raporty o stanie środowiska województwa dolnośląskiego coroczne szczegółowe oceny jakości poszczególnych komponentów środowiska: prezentacja wyników pomiarów jakości powietrza ze stacji automatycznych w trybie on-line: air.wroclaw.pios.gov.pl powietrze.wroclaw.pios.gov.pl portal GIOŚ: Jakość powietrza : powietrze.gios.gov.pl aplikacja mobilna na smartfony: Jakość powietrza w Polsce (prezentacja wyników pomiarów w postaci indeksu jakości powietrza) Wkrótce: prognozy krótkoterminowe opracowane przez UWr. w ramach projektu LIFE-PIS/PL System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia 49

45 GIOŚ: nowe elementy informowania Portal Jakość Powietrza oceny jakości powietrza, prognozy krótko- i długoterminowe, analizy, raporty z badań jakości powietrza, informacje na temat programów ochrony powietrza, informacje o stacjach pomiarowych, dane bieżące i archiwalne Dane: niezweryfikowane, zweryfikowane 50

46 GIOŚ: aplikacja na smartfony plikacja Mobilna Jakość powietrza w Polsce możliwość dostępu przez telefon komórkowy do bieżących danych o jakości powietrza ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych w Polsce, w tym do informacji ze stacji pomiarowej znajdującej się najbliżej użytkownika telefonu komórkowego. 51

47 Polski indeks jakości powietrza Prosta i łatwa w odbiorze forma prezentacji stanu jakości powierza w 6-stopniowej skali Kategoria Bardzo dobry Dobry Umiarkow any Dostatecz ny Zły Bardzo zły Kolor Informacja zdrowotna Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia, warunki idealne do aktywności na zewnątrz Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza stanowi minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre do aktywności na zewnątrz Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre do aktywności na zewnątrz Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza wtedy, gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wychodzenia na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane * Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza 52

48 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 53

49 WIOŚ Wrocław: udostępnianie danych PMŚ w TVP3 Wrocław: Fakty o poranku (7:00-8:00) 5

50 WIOŚ Wrocław: program Life-pis prognozy krótkoterminowe Celem Projektu jest stworzenie systemu dostarczającego informacji o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniami powietrza i niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi dla Dolnego Śląska. Jednym z głównych celów szczegółowych jest wykonywanie krótkoterminowych prognoz stężeń zanieczyszczeń. 55

51 DZIĘKUJĘ Z UWGĘ Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ Wrocław Badania monitoringowe środowiska na tereniei województwa dolnośląskiego realizowane Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Badania monitoringowe środowiska na terenie województwadolnośląskiego realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu są współfinansowane przez: Wrocławiu przez WIOŚ są współfinansowane przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminę Wrocław

52

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE BOLESŁAWCA

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE BOLESŁAWCA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu JKOŚĆ POWIETRZ W REJONIE BOLESŁWC na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Konferencja: Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza Bolesławiec,

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Dane o jakości powietrza w Katowicach. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe r.

Dane o jakości powietrza w Katowicach. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe r. Dane o jakości powietrza w Katowicach Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 14.12.2016 r. Dane o jakości powietrza w Katowicach 1. Powiadomienia o jakości powietrza - WIOŚ 2. Poziomy graniczne 3. Poziomy

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje.

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Samorządowa jednostka organizacyjna Dr Maciej Zathey Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący Zespołu ds. jakości

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Samorządowa jednostka organizacyjna Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin tel. 22 787-43-01 JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM PODSTAWY PRAWNE OCHRONY POWIETRZA W POLSCE Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU ANNA CHLEBOWSKA- STYŚ AGENDA 1. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce. 2. Cele monitoringu powietrza. 3. Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko VI Klimatyczne Forum Metropolitalne Kraków 14-15 grudnia 2017 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i)

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) System monitoringu powietrza Oleśnicy Data: 2017-01-20 Autor: Paweł Bielański W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Tadeusz Sadowski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Monitoring powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INDEKSOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA

INDEKSOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA INDEKSOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA SCENARIUSZ ZAJĘD LEKCYJNYCH ETAP EDUKACYJNY: IV (szkoły ponadgimnazjalne) CZAS TRWANIA: 45 minut CEL OGÓLNY: przekazanie wiedzy o indeksowaniu jakości powietrza w Polsce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza.

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Kompetencje - Program ochrony powietrza Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Barbara Toczko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bielsko-Biała 17-18 sierpnia 2015 r. Monitoring

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA na dolnym Śląsku

JAKOŚĆ POWIETRZA na dolnym Śląsku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu JAKOŚĆ POWIETRZA na dolnym Śląsku Wysokie koszty Niskiej Emisji Jelenia Góra, 10 marca 2016 r. Jakość powietrza na Dolnym Śląsku WIOŚ Wrocław Zakres

Bardziej szczegółowo

Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza

Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza Magdalena Brodowska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku I Konferencja Naukowo-Techniczna

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O

PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWE INFORMACJE O MOśLIWYCH SKAśENIACH POWIETRZA I ZASADACH POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU KOMUNIKATU O PRZEKROCZENIU DOPUSZCZALNYCH LUB ALARMOWYCH POZIOMÓW OZONU LUB PYŁU ZAWIESZONEGO PM 10 W POWIETRZU.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko

Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko Kontrole przeprowadzone przez WIOŚ w Krakowie W rejestrze prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

M NG Katowice, r. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

M NG Katowice, r. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH ul. Wita Stwosza 2 tel. (32) 251-80-40, tel./fax (32) 251-55-54 40-036 Katowice e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl www.katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego Jacek Goszczyński, Kinga Hildebrandt, Joanna Kozakiewicz INNOWACYJNE ECO-MIASTO:

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2013 rok 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Samorządowa jednostka organizacyjna Dr MACIEJ ZATHEY Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

System prognoz i udostępniania informacji o jakości powietrza LIFE-APIS/PL

System prognoz i udostępniania informacji o jakości powietrza LIFE-APIS/PL System prognoz i udostępniania informacji o jakości powietrza LIFE-APIS/PL Projekcie LIFE-APIS/PL najważniejsze ingormacje Projekt pn. System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r.

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Grupa Działania Dolina Raby Stan jakości powietrza Na podstawie opracowania WIOŚ w Krakowie: i miesięcznych biuletynów o

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP)

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwo Środowiska Białystok, grudzień 2006 r. Zakres prezentacji: podstawy prawne regulacje krajowe na

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu

Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu Przyczyny przekroczeń leżą głownie po stronie struktury ogrzewania (62%). W mniejszym stopniu są one związane z problematyką komunikacyjną (24%) i przemysłem

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim

Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Geneza powołania Zespołu roboczego ds. jakości powietrza Marszałek Sejmik Województwa

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo