Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015"

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa komputerów typu All in One dla izb skarbowych oraz sprzętu komputerowego dla Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zatwierdzam: Na oryginale podpisała: Z up. DYREKTORA Anna Gramza-Jurek Kierownik Referatu ul. Dr. E. Warmińskiego 18, Bydgoszcz tel.: fax:

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Izba Skarbowa w Bydgoszczy ul. Warmińskiego Bydgoszcz tel.: , strona internetowa: REGON , NIP: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp oraz przepisów wykonawczych do niej. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa wyszczególnionego w poniższych tabelach jednorodnego, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, z zastrzeżeniem, iż ilości wymienione w kol. 3 zostaną zakupione obligatoryjnie, a ilości z kol. 4 mogą zostać zakupione jako opcja. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów typu All in One dla izb skarbowych wymienionych w załączniku nr 2a do wzoru umowy: Lp. Rodzaj przedmiotu zamówienia Ilość w zamówieniu podstawowym Maksymalny zakres w prawie opcji Komputer osobisty All in One CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Skarbowej w Bydgoszczy: Lp. Rodzaj przedmiotu zamówienia Ilość Skaner 1 2 Czytnik kodów kreskowych 3 3 Zasilacz awaryjny UPS 20 4 MS Windows 8 BOX 48 5 Dyski (NAS) 48 6 Urządzenie wielofunkcyjne 1 7 Niszczarka dokumentów 1 8 Notebook 13,1 13, Zamówienie obejmuje również rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscach dostaw określonych w załączniku nr 2 do wzoru umowy, wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń. 2

3 3. Ze względu na sposób finansowania zamówienia, cena jednostkowa brutto oferowanego sprzętu w I części zamówienia (komputer osobisty All in One), winna być niższa od kwoty 3.500,00 zł. Zaoferowanie sprzętu o cenie jednostkowej równej lub wyższej, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią niniejszej SIWZ. 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): , , , , , , Zamawiający: - nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - nie przewiduje aukcji elektronicznej, - nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, - nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 7. Zamawiający informuje, iż prawo opcji uwzględnione w I części zamówienia, jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, a maksymalny zakres prawa opcji został określony w ust. 1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnym wykorzystaniu prawa opcji nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia podstawowego to termin podany przez Wykonawcę w formularzu cenowo - ofertowym, jednakże nie może on być dłuższy niż 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. Termin wykonania zamówienia przy ewentualnym skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji to termin podany przez Wykonawcę w formularzu cenowo - ofertowym, jednakże nie może on być dłuższy niż 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o zamiarze wykorzystania przez Zamawiającego prawa opcji. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w art. 22, ust. 1 Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych 3

4 Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie, z zastrzeżeniem iż warunek określony w ust.9 musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 według formuły wykazał / nie wykazał". Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - dla CZĘŚCI I zamówienia - co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi tej części zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) każda. - dla CZĘŚCI II zamówienia - co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi tej części zamówienia o wartości nie mniejszej ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, winien wykazać, że wykonał łącznie 4 dostawy, w tym 2 dostawy odpowiadające swoim zakresem I części zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł oraz 2 dostawy odpowiadające swoim zakresem II części zamówienia o wartości nie mniejszej ,00 zł. 9. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) dla I części zamówienia oraz ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla II części zamówienia. Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, winien wykazać, że jest ubezpieczony od do wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych). 10. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, jeżeli złoży oświadczenie oraz dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 2 SIWZ. 11. Informacja dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, 4

5 2) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty (złożonej na druku stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ) należy załączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru (na zał. nr 3 do SIWZ w oryginale); w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V ust. 8 (wg zał. nr 5 do SIWZ w oryginale); dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie (złożone w oryginale lub kserokopii), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert lub oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia; w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią rozdziału V ust. 9 (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 5

6 4) Wykonawca wykazując spełnienie warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, określonych w rozdziale V ust. 8 SIWZ oraz w zakresie posiadania zdolności finansowych lub ekonomicznych określonych w rozdziale V ust. 9 SIWZ może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia (wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ), b) w odniesieniu do tych podmiotów - oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 7, jeżeli podmiot ten będzie brał osobisty udział w realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. l Pzp, (wg wzoru na zał. nr 4 do SIWZ w oryginale), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez podmioty zbiorowe, 6

7 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru na zał. nr 6 w oryginale); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia listę lub informację, o których mowa powyżej, składa każdy z nich, chyba, że należą do tej samej grupy kapitałowej. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w ust. 2 pkt 2 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 8,10 i 11 Pzp. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 tiret 1 i 3 oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 tiret 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczęcią imienną osoby uprawnionej do składania oświadczeń za zgodność z oryginałem na kopii dokumentu). 5. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. Wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8. W celu potwierdzenia, że dostarczone składniki przedmiotu zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) dla części I zamówienia: 1) certyfikację Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera; wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na liście produktów 7

8 certyfikowanych - instytucji uprawnionej do oznaczenia logo Energy Star konieczne jest wskazanie strony i dołączenie wydruku z tejże strony zawierającej oferowany sprzęt, 2) deklarację producenta potwierdzającą poziom hałasu, 3) dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania ww. informacji) dołączyć wydruk zrzutu witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością, 4) dokument zawierający wyniki benchmarkowania dla oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (udostępnione na stronie producenta benchmarku lub innej niezależnej od producenta lub wykonawcy stronie prezentującej wyniki pomiarów wydajności sprzętu przy wykorzystaniu tego benchmarku lub wydruk z wykonanego testu przez Wykonawcę przy wykorzystaniu tego benchmarku). b) dla części II zamówienia: 1) certyfikację Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera; wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na liście produktów certyfikowanych - instytucji uprawnionej do oznaczenia logo Energy Star konieczne jest wskazanie strony i dołączenie wydruku z tejże strony zawierającej oferowany sprzęt, 2) deklarację producenta potwierdzającą poziom hałasu, 3) dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania ww. informacji) dołączyć wydruk zrzutu witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Złożenie oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu, a także zmiany lub wycofanie oferty wymagane jest w formie pisemnej. 3. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje niewymienione w pkt 2 Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną. Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 8

9 Izba Skarbowa w Bydgoszczy ul. Warmińskiego Bydgoszcz 7. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: - w zakresie technicznym dot. przedmiotu zamówienia Gabriela Kulczyk lub Mariusz Byczyński, - w zakresie procedury pzp Anna Gładziejewska lub Anna Gramza-Jurek, VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, z podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a ich tłumaczenia potwierdzone przez Wykonawcę. Pisma, które nie zostaną przetłumaczone, nie 9

10 będą brane pod uwagę podczas badania ofert. Treść oferty musi odpowiadać niniejszej specyfikacji. 3. Ofertę należy przygotować na Formularzu cenowo ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Szczegółowych danych technicznych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć wskazane w rozdz. VI niniejszej specyfikacji oświadczenia, formularze i dokumenty. 4. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie (rejestrze) uprawniającym Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym. Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy powinien być złożony w sposób czytelny. Za podpis czytelny uznaje się także parafę potwierdzoną imienną pieczęcią. 6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające rodzaj czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane, a wszystkie kartki oferty trwale ze sobą połączone. 9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 10. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą - Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) oraz załączyć dokument, w którym wykaże, że utajnione informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 11. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone w ofercie informacje, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 18, sekretariat, w terminie do dnia 2 września 2015 r., do godziny 10: Wykonawcy wysyłający ofertę powinni uwzględnić czas doręczenia ze względu na nieprzekraczalność terminu określonego w pkt 1. 10

11 3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, nawet opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu i godzinę złożenia oferty do siedziby Zamawiającego. Nie decyduje data stempla pocztowego. 5. Ofertę należy zapakować i zamknąć w gwarantującą jej nienaruszalność kopertę. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem wykonawcy oraz oznaczona zapisem: nazwa i adres wykonawcy Izba Skarbowa w Bydgoszczy ul. Warmińskiego Bydgoszcz Oferta w postępowaniu: Dostawa komputerów typu All in One dla izb skarbowych oraz sprzętu komputerowego dla Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Nie otwierać przed r., godz. 11:00 6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA". Koperty oznaczone ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czartoryskiego 20 w Bydgoszczy, pokój Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty to cena brutto (łącznie z podatkiem VAT). 11

12 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza cenowo ofertowego oraz Szczegółowych danych technicznych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 92%, Termin dostawy 8% 3. Ocena punktowa oferty kryterium Cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: gdzie: C liczba punktów w kryterium Cena Cmin najniższa cena spośród badanych ofert Cbad cena oferty badanej C= (Cmin/Cbad) x Maksymalna liczba punktów jaka może zostać przyznana w kryterium Termin dostawy wynosi 8, czyli tyle ile waga tego kryterium. Ocena punktowa oferty kryterium Termin dostawy zostanie przyznana według zasad określonych w poniższej tabeli: Kryterium Termin dostawy: dostawa do 20 dni kalendarzowych dostawa do 25 dni kalendarzowych dostawa do 30 dni kalendarzowych dostawa do 35 dni kalendarzowych dostawa do 40 dni kalendarzowych Punkty dla Td: 8 pkt 6 pkt 4 pkt 2 pkt 0 pkt 12

13 5. Ostateczna ilość punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w obu kryteriach, zgodnie ze wzorem: P= C+Td 6. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg powyższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 7. W przypadku wątpliwości a także w celu dokonania weryfikacji dokumentów zawierających wyniki benchmarkowania, o których mowa w Rozdz. VI ust. 8 pkt 4, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do dostarczenia do Wydziału Informatyki Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Rejtana 5 w wyznaczonym terminie jednego egzemplarza zaoferowanego komputera typu All in One w konfiguracji identycznej z tą zawartą w ofercie. XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 2. Wykonując dyspozycję art. 92 Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu a także zamieści stosowne informacje na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia listy podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) oraz umowy regulującej współpracę z podwykonawcami. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium, na cały okres związania ofertą w wysokości: 1) ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł) dla Części I zamówienia; 2) 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł) dla Części II zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 13

14 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy: Na przelewie należy umieścić informację: Wadium w postępowaniu LO-2/260/2/6/2015 część. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy dołączyć kopię dokumentu, zaś oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji należy umieścić w oddzielnej kopercie z opisem Wadium i kopertę tę umieścić w kopercie z ofertą. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 7. Wykonawca, który we właściwym terminie nie wniesie wadium w akceptowalnej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. 8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy:

15 4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. XX. WZÓR UMOWY Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę, której wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wykaz załączników do SIWZ: 1. Formularz cenowo ofertowy. 2. Szczegółowe dane techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę. 3. Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. 5. Wykaz dostaw. 6. Przynależność do grupy kapitałowej. 7. Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 9. Wzór umowy. 15

16 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWO OFERTOWY Dane Wykonawcy: Nazwa :... Siedziba:... Osoba Reprezentująca... Numer NIP:... Numer REGON:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa (jeżeli Wykonawca posiada):... Numer telefonu:... Numer faksu:... Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium:... Odpowiadając na ogłoszenie Zamawiającego dot. Dostawa komputerów typu All in One dla izb skarbowych oraz sprzętu komputerowego dla Izby Skarbowej w Bydgoszczy postępowanie nr LO-2/260/2/6/2015, oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się z dokumentem SIWZ i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert. 4. Informujemy, iż: - nie powierzę do wykonania podwykonawcom żadnego składnika niniejszego zamówienia. * - powierzę następujące składniki niniejszego zamówienia do wykonania podwykonawcom. * * - niepotrzebne skreślić Lp. Nazwa składnika zamówienia Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym są:... tel tel Oferta składa się z... kolejno ponumerowanych stron, od str. nr... do str. nr W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej podpiszemy umowę z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy. 16

17 8. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ za łączną cenę: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Oferowany termin dostawy - dni (termin nie może być dłuższy niż 40 dni) Zamówienie podstawowe cena brutto... (kwota z komórki 1E tabeli) Prawo opcji - cena brutto (kwota z komórki 1G tabeli) Cena brutto łącznie. (suma zamówienia podstawowego i prawa opcji) Rodzaj przedmiotu Cena Zamówienie Prawo opcji Lp zamówienia jednostkowa podstawowe brutto Ilość Łącznie brutto (iloczyn kolumn C i D) Ilość Łącznie brutto (iloczyn kolumn C i F) A B C D E F G 1 Komputer osobisty All in one CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Oferowany termin dostawy - dni (termin nie może być dłuższy niż 40 dni) Cena brutto łącznie. (kwota z komórki 9E tabeli) Lp. Rodzaj przedmiotu zamówienia Cena brutto jednostkowa Ilość Łącznie brutto (iloczyn kolumn C i D) A B C D E 1 Skaner 1 2 Czytnik kodów kreskowych 3 3 Zasilacz awaryjny UPS 20 4 MS Windows 8 BOX 48 5 Dyski (NAS) 48 6 Urządzenie wielofunkcyjne 1 7 Niszczarka dokumentów 1 8 Notebook 13,1 13,3 3 9 Podsumowanie data i podpis osoby uprawnionej 17

18 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe dane techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę Uwaga należy dokładnie wypełnić wszystkie pozycje w kolumnie drugiej w niżej zamieszczonych tabelach, celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikację zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów typu All in One dla izb skarbowych: PC All in one Producent, typ, model Wydajność obliczeniowa Płyta główna Zastosowanie Pamięć operacyjna Wyświetlacz Parametry pamięci masowej Wymagania dotyczące zasilania Porty zewnętrzne Komunikacja przewodowa Wyposażenie multimedialne Napęd optyczny Klawiatura Mysz Zainstalowany system operacyjny, oprogramowanie Wyposażenie: Niezawodność/jakość wytwarzania Głośność komputera Wsparcie techniczne CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Skarbowej w Bydgoszczy: 1. Skaner Producent, typ, model Wspierane systemy operacyjne Rodzaj skanowania Tryb skanowania Rodzaj czujnika Źródło światła Wielkość skanowanych dokumentów Gramatura papieru Prędkość skanowania Pojemność podajnika z ADF szyba z ADF szyba z ADF szyba 18

19 Kolory tła Rozdzielczość wyjściowa Format wyjściowy Interfejs Funkcje przetwarzania obrazu Zasilanie Pobór energii w czasie pracy Pobór energii w trybie uśpienia Waga Standardy Oprogramowanie 2. Czytnik kodów kreskowych Producent, typ, model Typ Obsługiwane kody kreskowe Interfejs Rozdzielczość skanera Sygnalizacja Technologia odczytu Temperatura pracy Temperatura składowania Dopuszczalna wilgotność otoczenia Odległość odczytu Bezpieczny upadek na twardą powierzchnię 3. Zasilacz awaryjny UPS: Producent, typ, model Obudowa Moc wyjściowa Napięcie wyjściowe Gniazda wyjściowe Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania 4. Dyski HDD WD RED 2 TB 3,5 SATA3 64MB 5400rpm (WD20EFRX). 5. Oprogramowanie MS Windows 8 PRO 64 bit PL BOX. 6. Urządzenie wielofunkcyjne kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy: Producent, typ, model Wymagania minimalne Rodzaj/technologia wydruku Panel sterujący Czas nagrzewania: Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) 19

20 Czas wydruku pierwszej strony (format A4) Rozdzielczość drukowania: Kopiowanie: Zoom: Pamięć Wydajność /dopuszczalne obciążenie Skaner Szybkość skanowanie: Rozdzielczość skanowania: Miejsce docelowe skanowania Formaty plików zeskanowanych Zasilanie Interfejs Protokół sieciowy Opcjonalna pojemność wyjściowa papieru Podajnik papieru Pojemność dwustronnego podajnika oryginałów: Dupleks Gramatura papieru: Gramatura papieru dupleks: Język drukarki Certyfikaty Dokumentacja Dodatkowe funkcjonalności: Pozostałe Wydajność tonera: Gwarancja Koszty dojazdów związanych z serwisem gwarancyjnym Materiały eksploatacyjne: 7. Wydajna niszczarka dokumentów Producent, typ, model Stopień bezpieczeństwa Rodzaj cięcia Ilość niszczonych kartek jednorazowo Szerokość wejścia Noże tnące Wyciągany kosz na ścinki Automatyczny start/stop Automatyczny stop niszczarki w momencie przepełnienia kosza wraz z sygnalizacją Możliwość wycofania papieru w przypadku zacięcia Silnik z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym System oszczędności energii Olej do niszczarek TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo