P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: Katarzyna Rzymyszkiewicz - inspektor wojewódzki, osoba kierująca zespołem, Jarosław Czajka starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 59/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. (akta kontroli str. 1) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Przedmiot kontroli Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Zakres kontroli obejmował: 1. Strukturę organizacyjną ośrodka pomocy społecznej. 2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych. 3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy. 4. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń. 5. Sposób organizowania pomocy ( świadczenia niefinansowe). (akta kontroli str. 2-5) Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim Pani Beaty Wejdy. Ustalenia kontroli I. Struktura organizacyjna Uchwałą Nr X/57/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 1990 r. utworzony został Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. (akta kontroli str. 6-7) Cele, zadania i organizację działania Ośrodka określają: 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. 2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. (akta kontroli str. 8-10) 1

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim działa na terenie Gminy Kamień Pomorski. Siedziba Ośrodka mieści się w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wąskiej 1. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim od 01 października 2012 r. jest Pani Beata Wejda. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy począwszy od dnia 04 października 2012 r. Starszy pracownik socjalny Pani Grażyna Soboń posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy począwszy od dnia 05 kwietnia 2006 r. 2 (akta kontroli str ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: kierownik, starsza księgowa, sekcja diagnostyczna, sekcja świadczeń, sekcja opiekuńcza, sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pracownik socjalny ds. realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Ośrodek wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy oraz komputerowy i pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego ZETO. Pracownicy socjalni poruszają się po terenie gminy samochodem prywatnym oraz transportem publicznym w ramach delegacji. Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są w kasie banku, bądź przelewane na konta klientów. W trakcie kontroli ustalono, że wnioski klientów kierowane do Ośrodka rejestrowane są w Dzienniku korespondencji. Dokumentacja dotycząca klientów jest odpowiednio przechowywana w pokoju, w szafach zamykanych na klucz. II. Kwalifikacje pracowników W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym: 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i 3 pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje kierownika, pracowników socjalnych i pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Wymagania kwalifikacyjne pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze określa 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz z póź. zm.).

3 Ustalono, że zarówno kierownik, jak i kontrolowani pracownicy socjalni posiadają wymagane przepisami kwalifikacje. Stwierdzono, że dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze nie posiada kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków tj. odpowiedniego wykształcenia oraz stażu pracy. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Gminę Kamień Pomorski zamieszkuje ok mieszkańców. Należy zatem stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka (w liczbie 5 osób) nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy. III. Ogólne założenia polityki społecznej gminy Gmina Kamień Pomorski posiada opracowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata Strategia zawiera m.in. charakterystykę gminy Kamień Pomorski, cele szczegółowe i kierunki działania dotyczące m.in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, starszych, żyjących w ubóstwie, uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Gmina Kamień Pomorski opracowała Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Kamień Pomorski, która została przedstawiona na LV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w dniu 25 kwietnia 2014 r. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim opracował Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2013 oraz Potrzeby w Zakresie Pomocy społecznej na rok Sprawozdanie zostało przedstawione na LIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w dniu 28 marca 2014 r. Poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim funkcjonuje także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, które swoim działaniem obejmuje teren gminy. Gmina prowadzi mieszkanie chronione dla 4 osób, które mieści się w Kamieniu Pomorskim. Obecnie przebywają w nim 4 osoby. IV. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej Na podstawie losowo wybranych teczek osobowych zbadano dokumentację osób korzystających z wybranych form świadczeń. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne W 2013 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 134 osobom. Liczba świadczeń wynosiła W I półroczu 2014 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 118 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 636. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/s/12-1/2013 z dnia 01 lutego 2013 r. 3

4 2. OPS.9141/s/32-4/2014 z dnia 24 października 2014 r. 3. OPS.9141/s/81-1/2013 z dnia 23 września 2013 r. 4. OPS.9141/s/14-1/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. 5. OPS.9141/s/55-1/2013 z dnia 30 października 2013 r. 6. OPS.9141/s/77-1/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 r. 7. OPS.9141/s/40-1/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przyznanie zasiłków stałych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Zasiłki okresowe W 2013 r. pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 339 osobom. Liczba świadczeń wynosiła W I półroczu 2014 r. pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 216 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 609. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS. 9141/o/73-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 2. OPS. 9141/o/242-2/2013 z dnia 15 października 2013 r. 3. OPS. 9141/o/188-3/2014/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. 4. OPS. 9141/o/112-3/2014/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. 5. OPS. 9141/o/208-4/2014/2014 z dnia 23 września 2014 r. 6. OPS. 9141/o/2-1/2013 z dnia 08 stycznia 2013 r. 7. OPS. 9141/o/2-2/2013 z dnia 19 marca 2013 r. 8. OPS. 9141/o/2-4/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 9. OPS. 9141/o/216-3/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. 10. OPS. 9141/o/96-1/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z powyższej dokumentacji wynika, iż zasiłki okresowe w Ośrodku przyznawane są głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Przyznanie zasiłków okresowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania W ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2013 pomocą objęto 193 osoby (w tym 177 dzieci), a w I półroczu 2014 r. było to 113 osób (w tym 111 dzieci). Pomoc w formie dożywiania realizowana jest przez Ośrodek w szczególności w formach: jedno śniadanie dziennie, jeden gorący posiłek (obiad) dziennie, obiad dwudaniowy, całodzienne wyżywienie. Ośrodek udziela pomocy w formie bonów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup produktów żywnościowych. 4

5 Na realizację bonów żywnościowych została podpisana umowa z Panią Elżbieta Kujawa właścicielem sklepu Delikatesy w Kamieniu Pomorskim na sprzedaż osobom kierowanym przez OPS w Kamieniu Pomorskim artykułów spożywczych pierwszej potrzeby w oparciu o bony wartościowe. (akta kontroli str ) Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. OPS9141/c/rz/185-1/2014 z dnia 02 września 2014 r. 2. OPS9141/c/rz/96-7/2014 z dnia 26 września 2014 r. 3. OPS9141/c/rz/86-6/2014 z dnia 26 września 2014 r. 4. OPS9141/c/rz/12-2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. 5. OPS9141/c/rz/103-8/2014 z dnia 21 października 2014 r. 6. OPS9141/c/rz/120-2/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. 7. OPS9141/c/rz/27-1/2014 z dnia 14 marca 2014 r. 8. OPS9141/c/rz/262-2/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. 9. OPS9141/c/rz/26-8/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. 10. OPS9141/c/rz/131-1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. 11. OPS9141/c/rz/23-2/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. 12. OPS9141/c/rz/136-3/2013 z dnia 18 października 2013 r. 13. OPS9141/c/rz/136-4/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. 14. OPS9141/c/rz/60-1/2014 z dnia 19 marca 2014 r. 15. OPS9141/c/rz/213-2/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Przyjęto następujące uchwały w sprawie realizacji Programu: 1. Uchwałę nr LI/660/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Uchwałę nr LI/661/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata Uchwałę nr LI/662/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 5

6 objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata (akta kontroli str ) Przyznanie pomocy poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. W załączeniu szczegółowy wykaz placówek, w których OPS w Kamieniu Pomorskim prowadził dożywianie dzieci w roku 2013 i (akta kontroli str. 22) Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. Ośrodek w 2013 r. przyznał zasiłki celowe dla 429 osób, na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono kwotę zł. W I półroczu 2014 r. zasiłki celowe przyznano 265 osobom na ogólną kwotę zł. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki celowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/c/113-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 2. OPS.9141/c/66-1/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. 3. OPS.9141/c/149-2/2014 z dnia 25 września 2014 r. 4. OPS.9141/c/130-2/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. 5. OPS.9141/c/27-4/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. 6. OPS.9141/c/44-1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. 7. OPS.9141/c/118-5/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. 8. OPS.9141/c/148-1/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. 9. OPS.9141/c/123-1/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. 10. OPS.9141/c/44-3/2013 z dnia 08 marca 2013 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku celowego przyznawana była na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności na pokrycie w części lub całości wydatków związanych z zakupem żywności, środków czystości, opału oraz leków. Przyznanie zasiłków celowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących specjalne zasiłki celowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/sc/37-7/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. 2. OPS.9141/sc/32-3/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. 3. OPS.9141/sc/47-1/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. 4. OPS.9141/sc/30-3/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przyznanie specjalnych zasiłków celowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. 6

7 Pomocy udzielono osobom z powodu: trudnej sytuacji rodziny, ubóstwa, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności, co w znacznej mierze wiązało się z pomocą na zakup opału, żywności, leków oraz dopłata do usług opiekuńczych. Uznano, że ww. koszty powodują znaczne obciążenie finansowe rodziny, stąd pomimo przekroczenia kryterium dochodowego postanowiono przyznać pomoc. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację rodzin poszkodowanych w wyniku wypadku samochodowego, który miał miejsce w dniu r. w Kamieniu Pomorskim w wyniku którego zginęło 6 osób. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji ustalono, że w celu zapewniania pomocy poszkodowanym dzieciom (dwoje dzieci) w dniu 11 lutego 2014 r. podpisany został Aneks nr 5/2014 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Kamień Pomorski do Porozumienia nr 1/2009 z dnia 05 listopada 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Kamień Pomorski w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24/3 o powierzchni 0,9439 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Łukęcin 2, gmina Dziwnów na jeden lub kilka celów określonych w 3.1 powyższego Porozumienia. (akta kontroli str ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim przyznał zasiłki celowe poszkodowanym dzieciom w kwocie ,26 zł i 9.561,22 zł. Pomoc przyznana została na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, korepetycji, zakupu podręczników i artykułów szkolnych, przejazdów na leczenie i rehabilitację (na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur). (akta kontroli str ) Sprawdzono dokumentację osób, które otrzymały zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/los/1-1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. 2. OPS.9141/sc/17-1/2014 z dnia 07 lutego 2014 r. 3. OPS.9141/los/1-2/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 4. OPS.9141/los/1-3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 5. OPS.9141/los/1-4/2014 z dnia 22 maja 2014 r. 6. OPS.9141/los/1-5/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. 7. OPS.9141/los/1-6/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. 8. OPS.9141/los/1-7/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 9. OPS.9141/los/1-8/2014 z dnia 24 września 2014 r. 10. OPS.9141/los/1-9/2014 z dnia 24 września 2014 r. 11. OPS.9141/los/2-1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. 12. OPS.9141/sc/18-1/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. 13. OPS.9141/los/2-2/2014 z dnia 07 maja 2014 r. 7

8 14. OPS.9141/los/2-3/2014 z dnia 07 maja 2014 r. 15. OPS.9141/los/2-4/2014 z dnia 22 maja 2014 r. 16. OPS.9141/los/2-5/2014 z dnia 30 maja 2014 r. 17. OPS.9141/los/2-6/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. 18. OPS.9141/los/2-7/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 19. OPS.9141/los/2-8/2014 z dnia 23 września 2014 r. 20. OPS.9141/los/2-8/2014 z dnia 30 września 2014 r. 21. OPS.9141/los/2-10/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Ponadto w dniu 13 października 2014 r. podpisany został Aneks nr 7/2014 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gmina Kamień Pomorski do Porozumienia nr 1/2009 z dnia 05 listopada 2009 r. na wypłatę zasiłków celowych dla dwóch rodzin poszkodowanych wyniku pożaru budynku mieszkalno-usługowego w dniu r. w m. Trzebieszowo 14 w wysokości ogółem zł (do zł dla każdej rodziny). Jednej rodzinie wypłacono zasiłek celowy w kwocie zł, natomiast drugiej rodzinie przyznano zasiłek celowy w wysokości zł. Kwota zasiłku podyktowana była wielkością zniszczeń spowodowanych przez pożar. (akta kontroli str ) Ogólna kwota zasiłków celowych przyznanych rodzinom poszkodowanym w pożarze wyniosła zł. Sprawdzono dokumentację osób, które otrzymały zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/los/28-1/2014 z dnia 07 października 2014 r. 2. OPS.9141/los/28-2/2014 z dnia 13 października 2014 r. 3. OPS.9141/los/29-1/2014 z dnia 07 października 2014 r. 4. OPS.9141/los/29-2/2014 z dnia 16 października 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Gmina Kamień Pomorski opracowała Program pomocy poszkodowanym w pożarze mieszkań socjalnych w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 roku, którego czas trwania określono na lata Podstawą realizacji Programu jest art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz Porozumienie nr 1/2009 zawarte w dniu 05 listopada 2009 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gmina Kamień Pomorski. Głównym celem Programu jest pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w pożarze budynku socjalnego przy ul. Wolińskiej 11 w Kamieniu Pomorskim w dniu r., w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz powrót na rynek pracy. 8 (akta kontroli str ) Na podstawie Porozumienia nr 1/2009 zawartego w dniu 05 listopada 2009 r. udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych. Pomoc przyznana została na

9 zakup leków, podręczników, opłacenie przedszkola, zajęć wyrównawczych, korepetycji (na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur). Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób, które otrzymały zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/los/23-5/2014 z dnia 24 września 2014 r. 2. OPS.9141/los/23-4/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 3. OPS.9141/los/24-2/2013 z dnia 14 października 2013 r. 4. OPS.9141/los/16-2/2014 z dnia 28 marca 2014 r. 5. OPS.9141/los/4-3/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. 6. OPS.9141/los/11-4/2014 z dnia 07 października 2014 r. 7. OPS.9141/los/11-1/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. 8. OPS.9141/los/7-2/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. 9. OPS.9141/los/4-13/2014 z dnia 23 września 2014 r. 10. OPS.9141/los/10-5/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Usługi opiekuńcze W 2013 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 30 osób, a w I połowie 2014 r. 20 osób. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznanych na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/uo/9-1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. 2. OPS.9141/uo/1-2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 3. OPS.9141/uo/2-3/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. 4. OPS.9141/uo/16-4/2014 z dnia 01 października 2014 r. 5. OPS.9141/uo/12-1/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 6. OPS.9141/uo/15-3/2013 z dnia 27 września 2013 r. 7. OPS.9141/uo/10-2/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 8. OPS.9141/uo/11-2/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim przyjęła Uchwałę nr XXXIX/517/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (akta kontroli str ) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9

10 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi mają charakter świadczenia niepieniężnego. Pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe i sporządzają decyzje administracyjne określające rodzaj i zakres świadczonych usług. Sprawdzono dokumentację osoby otrzymującej pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznaną na podstawie następującej decyzji: 1. OPS.9141/so/10-1/2014 z dnia 30 września 2014 r. 2. OPS.9141/so/1-6/2014 z dnia 01 października 2014 r. 3. OPS.9141/so/7-3/2014 z dnia 30 września 2014 r. 4. OPS.9141/so/10-3/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. 5. OPS.9141/so/6-3/2014 z dnia 01 października 2014 r. 6. OPS.9141/so/11-1/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. 7. OPS.9141/so/3-3/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. 8. OPS.9141/so/5-2/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 9. OPS.9141/so/7-3/2013 z dnia 01 października 2014 r. 10. OPS.9141/so/8-3/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. W 2013 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 16 osób, a środki przeznaczone na ten cel wyniosły zł. W I połowie 2014 r. z usług korzystało 9 osób, a środki przeznaczone na ten cel wyniosły zł. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim wydał Zarządzenie nr 03/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczania odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi świadczonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. (akta kontroli str. 43) Ośrodek prowadzi karty czasu pracy opiekuna, które zawierają dane personalne osoby wykonującej usługi oraz podopiecznego, termin usługi, czas pracy, oraz potwierdzenie wykonanych usług przez świadczeniobiorcę. Na podstawie kart czasu pracy stwierdzono, że dwie osoby, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze nie posiadają kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego typu usług. Kierowanie do domów pomocy społecznej Gmina Kamień Pomorski kieruje swoich mieszkańców do domów pomocy społecznej znajdujących się w Śniatowie, Gryficach, Szczecinie, Nowogardzie, Nowym Czarnowie. W 2013 r. gmina ponosiła odpłatność za 24 osoby przebywające w domach pomocy społecznej na łączną kwotę zł, w I półroczu 2014 r. odpłatność dotyczyła 19 osób i wyniosła łącznie zł. W roku 2013 do domu pomocy społecznej skierowano 2 osoby na podstawie następujących decyzji: 10

11 1. OPS.9132/dps/2-1/2013 z dnia 02 kwietnia 2013 r. 2. OPS.9132/dps/3/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. W roku 2014 do domu pomocy społecznej nie skierowano żadnej osoby. Obecnie brak jest osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 04 grudnia 2014 r. w DPS przebywa 19 osób ( 10 osób w DPS w Śniatowie, 3 osoby w DPS w Jarominie, 2 osoby w DPS w Żydowie, 1 osoba w DPS w Nowym Czarnowie, 1 osoba w DPS w Gryficach, 1 osoba w DPS w Szczecinie i 1 osoba w DPS w Nowogardzie). Gmina Kamień Pomorski nie odnotowała trudności związanych z umieszczeniem osoby w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc. Pomoc przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP Sprawdzono dokumentację 1 cudzoziemca, który decyzją RR SO.2.AC.5143/286/01/2006 z dnia r. uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Polski. Cudzoziemiec przebywa w Hostelu w Wolinie schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. OPS w Kamieniu Pomorskim w 2013 r. przeznaczył środki finansowe w kwocie zł, a w I półroczu 2014 r. w kwocie zł na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup niezbędnej odzieży oraz opłacenia pobytu w schronisku. Pomoc przyznano na podstawie następujących decyzji: /c/11-1/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r /c/11-3/2013 z dnia 03 lipca 2013 r /c/106-1/2014 z dnia 03 stycznia 2014 r /c/106-3/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. 5. OPS.9141/c/11-2/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. 6. OPS.9141/c/11-4/2013 z dnia 30 października 2013 r. 7. c/106-2/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. 8. OPS.9141/c/106-4/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. W celu sprawdzenia terminowości wypłaty świadczeń sprawdzono następujące decyzje z listą wypłat: 1. OPS.9141/s/12-1/2013 z dnia 01 lutego 2013 r. 2. OPS.9141/s/14-1/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. 3. OPS.9141/c/149-2/2014 z dnia 25 września 2014 r. 4. OPS.9141/o/73-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 5. OPS.9141/o/112-3/2014/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W celu potwierdzenia doręczenia decyzji sprawdzono następujące decyzje: 11

12 1. OPS.9141/so/6-3/2014 z dnia 01 października 2014 r. 2. OPS.9141/so/11-1/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. 3. OPS. 9141/o/73-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 4. OPS. 9141/o/242-2/2013 z dnia 15 października 2013 r. 5. OPS9141/c/rz/12-2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. 6. OPS.9141/c/66-1/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. 7. OPS.9141/c/149-2/2014 z dnia 25 września 2014 r. 8. OPS.9141/sc/30-3/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. 9. OPS.9141/so/5-2/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 10. OPS.9141/uo/11-2/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wniesiono uwag do trybu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Poddana kontroli dokumentacja była kompletna, zawierała wszystkie określone przepisami dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Ustalono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalono na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu. Zaplanowana pomoc była adekwatna do potrzeb osoby/rodziny. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), niezwłocznie nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. V. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne) Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku świadczona jest praca socjalna ukierunkowana na rozwiązywanie różnych problemów dotyczących osób lub rodzin powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub prowadzących do ich wykluczenia społecznego. W ramach pracy socjalnej pracownicy udzielają podopiecznym informacji, wskazówek i pomocy w rozwiazywaniu trudnych sytuacji. Głównym celem jest wzmacnianie osób i rodzin w odzyskiwaniu zdolności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz usamodzielnienie osobiste i społeczne. Ośrodek współpracuje m.in. z policją, szkołą pedagogiem szkolnym, ośrodkami zdrowia, domami pomocy społecznej, stowarzyszeniami, kuratorami sądowymi i społecznymi, zakładami pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim. Pomoc w postaci pracy socjalnej udzielana jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny. Pracownicy socjalni nie dokumentują prowadzonej pracy socjalnej w wywiadach środowiskowych. W celu wspólnego określenia sposobu współdziałania w rozwiazywaniu problemów pracownicy socjalni zawierają Kontrakty socjalne zgodnie z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 12

13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt systemowy Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Projekt skierowany jest do osób z powiatu kamieńskiego korzystających z pomocy społecznej jak i usamodzielniających się, kontynuujących naukę, opuszczających placówki szkolno-wychowawcze, młodzieży powyżej 15 roku życia, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, osób pochodzących z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w kryzysie, rodzin zastępczych wraz z otoczeniem oraz do osób dotkniętych przemocą. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych i odchodzenie od korzystania z systemu pomocy społecznej. Sprawdzono losowo dokumentację osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne w ramach projektu POKL Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej : 1. K.F z dnia r. 2. A.G. z dnia r. 3. S.A. z dnia r. 4. D.T. z dnia r. 5. I.P. z dnia r. 6. J.J. z dnia r. 7. K.P. z dnia r. 8. B.K. z dnia r. 9. O.E. z dnia r. 10. S.M. z dnia r. W roku 2013 udział w realizacji projektu wzięło 26 osób z których 3 zrezygnowały ze współpracy w trakcie trwania działań i ich miejsce zajęły osoby z listy rezerwowej. Przeprowadzono następujące szkolenia: Warsztaty z doradcą zawodowym - 23 osoby Warsztaty psychoedukacyjne - 23 osoby Kurs Operator koparko ładowarki - 5 osób Kurs operator wózków jezdniowych - 2 osoby Kurs florysta- bukieciarz - 3 osoby Kurs fryzjer - 2 osoby Kurs kosmetyczka - 4 osoby Kurs Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - 7 osób Kurs usługi cateringowe - 4 osoby Kurs prawo jazdy kat. B - 8 osób Kurs obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera - 5 osób W ramach współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim objął 3 uczestników projektu usługą z zakresu doradztwa zawodowego. W 2014 udział w realizacji projektu wzięło 13 osób z których 1 zrezygnowała ze współpracy w trakcie trwania działań i jej miejsce zajęła osoba z listy rezerwowej. 13

14 Przeprowadzono następujące szkolenia: Warsztaty z doradcą zawodowym - 9 osób Warsztaty psychoedukacyjne - 12 osób Kurs Operator koparko ładowarki - 3 osoby Kurs operator wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - 1 osoba Kurs florysta- bukieciarz - 2 osoby Kurs fryzjer - 1 osoba Kurs kosmetyczka - 2 osoby Kurs Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej ze świadczeniem usług specjalistycznych - 3 osoby Kurs usługi cateringowe - 1 osoba Kurs obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera - 5 osób Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osób w grupie wiekowej lat - 4 osoby W ramach współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim objął 4 uczestników projektu usługą z zakresu doradztwa zawodowego. Na postawie art. 108 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zawarł 6 kontraktów socjalnych. 1. A.P. z dnia r. 2. M.S. z dnia r. 3. C.Z. z dnia r. 4. D.P. z dnia r. 5. K.R. z dnia r. 6. M.L. z dnia r. Kontrakty dotyczyły poprawy sytuacji życiowej poprzez podjęcie prac społecznoużytecznych, podjęcie leczenia odwykowego, współpracę z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach organizowanych przez PUP w Kamieniu Pomorskim. Ponadto w ramach Programu pomocy poszkodowanym w pożarze mieszkań socjalnych w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 roku Ośrodek zawarł 8 kontraktów socjalnych. 1. B.P. z dnia r. 2. I.M. z dnia r. 3. I.Z. z dnia r. 4. E.S. z dnia r. 5. A.D. z dnia r. 6. K.K. z dnia r. 7. E.D. z dnia r. 8. T.K. z dnia r. Uczestnicy kontraktu otrzymali wsparcie finansowej w postaci zasiłków celowych. W każdym przypadku pracownik socjalny dokonał oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym. Kontrakty nie wymagały wprowadzenia zmian. Ośrodek jest powiadamiany przez Zakłady Karne o terminie zwolnienia mieszkańca gminy z zakładu karnego bądź aresztu śledczego, taki obowiązek wynika z Porozumienia z dnia 13 czerwca 2000 r. zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki 14

15 Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod nr 3. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 17 grudnia 2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejsce i data podpisania protokołu:..... Kierownik jednostki kontrolowanej. Kontrolujący Oświadczam, że w dniu..zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz 15

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie, ul. Zamkowa 21, w dniach 26 28 maja 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu, ul. Ratuszowa 7, w dniach 16 17 września 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, 74-201 Warnice, w dniach 17-19 lutego 2015 r.

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, 74-201 Warnice, w dniach 17-19 lutego 2015 r. P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, 74-201 Warnice, w dniach 17-19 lutego 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r.

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r. P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, w dniach 17 19 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. J. Dąbrowskiego 4, w dniach 09 10 i 12 czerwca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 B, 72 277 Nowogard. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Zamkowej 21 w dniu 8 lutego 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 II. Kwalifikacje pracowników

Egzemplarz nr 1 II. Kwalifikacje pracowników P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie, ul. Kościuszki 9, w dniach 7 8 maja 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie, Świerzno 22 w dniach 17 19 września 2012 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, w dniach 17 19 marca 2014 r.

P R O T O K Ó Ł. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, w dniach 17 19 marca 2014 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, w dniach 17 19 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobzie, ul. Niepodległości 13, w dniach 16-18 lutego 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.6.12.2012.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Płotach, ul. Zamkowa 2, w dniach 23-25 marca 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach, przy ul. Świerczewskiego 24 w dniach 24 26 stycznia 2011 r. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8, w dniach 5 7 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna K-PS.1.DK/0932-1/9/09 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, przy ul. KsiąŜąt Pomorskich 8. Kontrolę przeprowadziły Dobrosława

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24 A, w dniach 11 13 sierpnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie: Czym jest pomoc społeczna? Wnioski o przyznanie pomocy społecznej i zasiłku rodzinnego. POMOC SPOŁECZNA Czym jest Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Nadrzędnym celem pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5

Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5 Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5 Pani Magdalena Nawrot - Mitręga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo W dniach 21, 22, 25, 27 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana:

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 lipca 2015 r. WPS-I.431.2.24.2015.AK Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie K-S-1.431.1.4.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie Jednostka kontrolowana: Adres: Numer Identyfikacyjny Jednostki:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6 Poznań, 2014-04-22 PS-Pi.431.1.4.2014.6 Pani Anna Betańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 89-350 Miasteczko Krajeńskie ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

PS-Le.431.2.2.2013.6 Pani Barbara Kuderska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościańska 1 64-030 Śmigiel

PS-Le.431.2.2.2013.6 Pani Barbara Kuderska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościańska 1 64-030 Śmigiel Poznań, 5 kwietnia 2013 r. PS-Le.431.2.2.2013.6 Pani Barbara Kuderska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościańska 1 64-030 Śmigiel W dniach 8, 9, 11 i 12 marca 2013 r. zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie jest jednostką

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim K-S-1.431.1.16.2014.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim Jednostka kontrolowana: Adres: Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. K-PS.1.DK/0932/10/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Nr Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Adres: 76-037

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. PS-KNPS.431.6.24.2015.HS Pan Edward Rak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni Wystąpienie pokontrolne W dniach 8-10 lipca 2015 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

PS.II-2,12.0931-2-13/10 PROTOKÓŁ

PS.II-2,12.0931-2-13/10 PROTOKÓŁ PS.II-2,12.0931-2-13/10 PROTOKÓŁ Z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu, ul. Wyszyńskiego 23, kod 64-420, zwanego w dalszej części protokółu Ośrodkiem. Nadzór nad realizacją zadań

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1 lutego 2015 r. PS-KNPS.431.6.55.2014.HS Pani Maria Stępnik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach ul. Nowa 1 57-1 5 0 Prusy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WPS-I.431.2.3.2016.RS Pani Ilona Kubera Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I.431.2.3.2016.RS Pani Ilona Kubera Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 11.02.2016r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.3.2016.RS Pani Ilona Kubera Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne...

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne... Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19 Dział I Przepisy ogólne...19 Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy...19 Art. 1. [Zakres normowania]...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. ŁuŜycka 12, w dniach 7 9 lipca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Małgorzata Szrajda. Anna Łukasiewicz. www.rb.infor.pl

Spis treści. Małgorzata Szrajda. Anna Łukasiewicz. www.rb.infor.pl Spis treści 1. Dochód w ustawie o pomocy społecznej... 11 1.1. Definicja dochodu... 12 1.2. Odliczenie alimentów... 13 1.3. Świadczenia dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej... 14 1.4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 stycznia 2014 r. PS-Le.431.2.11.2013.6. Pani Zdzisława Lehmann Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń

Poznań, 31 stycznia 2014 r. PS-Le.431.2.11.2013.6. Pani Zdzisława Lehmann Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Poznań, 31 stycznia 2014 r. PS-Le.431.2.11.2013.6 Pani Zdzisława Lehmann Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń W dniach 17, 18, 20 i 30 grudnia 2013 r. zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Szymoniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie Czermin 47 63 304 Czermin

Pani Małgorzata Szymoniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie Czermin 47 63 304 Czermin Poznań, 2013-05-29 PS-Ka.431.6.2013.1 Pani Małgorzata Szymoniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie Czermin 47 63 304 Czermin Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE Podstawa prawna 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, zwany dalej Ośrodkiem został powołany na mocy Uchwały Nr XIII/56/90 Rady Narodowej Gminy w Dziwnowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w dniu 16 lutego 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo