P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: Katarzyna Rzymyszkiewicz - inspektor wojewódzki, osoba kierująca zespołem, Jarosław Czajka starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 59/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. (akta kontroli str. 1) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Przedmiot kontroli Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Zakres kontroli obejmował: 1. Strukturę organizacyjną ośrodka pomocy społecznej. 2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych. 3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy. 4. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń. 5. Sposób organizowania pomocy ( świadczenia niefinansowe). (akta kontroli str. 2-5) Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim Pani Beaty Wejdy. Ustalenia kontroli I. Struktura organizacyjna Uchwałą Nr X/57/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 1990 r. utworzony został Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. (akta kontroli str. 6-7) Cele, zadania i organizację działania Ośrodka określają: 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. 2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. (akta kontroli str. 8-10) 1

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim działa na terenie Gminy Kamień Pomorski. Siedziba Ośrodka mieści się w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wąskiej 1. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim od 01 października 2012 r. jest Pani Beata Wejda. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy począwszy od dnia 04 października 2012 r. Starszy pracownik socjalny Pani Grażyna Soboń posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy począwszy od dnia 05 kwietnia 2006 r. 2 (akta kontroli str ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: kierownik, starsza księgowa, sekcja diagnostyczna, sekcja świadczeń, sekcja opiekuńcza, sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pracownik socjalny ds. realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Ośrodek wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy oraz komputerowy i pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego ZETO. Pracownicy socjalni poruszają się po terenie gminy samochodem prywatnym oraz transportem publicznym w ramach delegacji. Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są w kasie banku, bądź przelewane na konta klientów. W trakcie kontroli ustalono, że wnioski klientów kierowane do Ośrodka rejestrowane są w Dzienniku korespondencji. Dokumentacja dotycząca klientów jest odpowiednio przechowywana w pokoju, w szafach zamykanych na klucz. II. Kwalifikacje pracowników W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym: 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i 3 pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje kierownika, pracowników socjalnych i pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Wymagania kwalifikacyjne pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze określa 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz z póź. zm.).

3 Ustalono, że zarówno kierownik, jak i kontrolowani pracownicy socjalni posiadają wymagane przepisami kwalifikacje. Stwierdzono, że dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze nie posiada kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków tj. odpowiedniego wykształcenia oraz stażu pracy. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Gminę Kamień Pomorski zamieszkuje ok mieszkańców. Należy zatem stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka (w liczbie 5 osób) nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy. III. Ogólne założenia polityki społecznej gminy Gmina Kamień Pomorski posiada opracowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata Strategia zawiera m.in. charakterystykę gminy Kamień Pomorski, cele szczegółowe i kierunki działania dotyczące m.in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, starszych, żyjących w ubóstwie, uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Gmina Kamień Pomorski opracowała Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Kamień Pomorski, która została przedstawiona na LV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w dniu 25 kwietnia 2014 r. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim opracował Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2013 oraz Potrzeby w Zakresie Pomocy społecznej na rok Sprawozdanie zostało przedstawione na LIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w dniu 28 marca 2014 r. Poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim funkcjonuje także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, które swoim działaniem obejmuje teren gminy. Gmina prowadzi mieszkanie chronione dla 4 osób, które mieści się w Kamieniu Pomorskim. Obecnie przebywają w nim 4 osoby. IV. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej Na podstawie losowo wybranych teczek osobowych zbadano dokumentację osób korzystających z wybranych form świadczeń. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne W 2013 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 134 osobom. Liczba świadczeń wynosiła W I półroczu 2014 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 118 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 636. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/s/12-1/2013 z dnia 01 lutego 2013 r. 3

4 2. OPS.9141/s/32-4/2014 z dnia 24 października 2014 r. 3. OPS.9141/s/81-1/2013 z dnia 23 września 2013 r. 4. OPS.9141/s/14-1/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. 5. OPS.9141/s/55-1/2013 z dnia 30 października 2013 r. 6. OPS.9141/s/77-1/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 r. 7. OPS.9141/s/40-1/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przyznanie zasiłków stałych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Zasiłki okresowe W 2013 r. pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 339 osobom. Liczba świadczeń wynosiła W I półroczu 2014 r. pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 216 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 609. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS. 9141/o/73-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 2. OPS. 9141/o/242-2/2013 z dnia 15 października 2013 r. 3. OPS. 9141/o/188-3/2014/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. 4. OPS. 9141/o/112-3/2014/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. 5. OPS. 9141/o/208-4/2014/2014 z dnia 23 września 2014 r. 6. OPS. 9141/o/2-1/2013 z dnia 08 stycznia 2013 r. 7. OPS. 9141/o/2-2/2013 z dnia 19 marca 2013 r. 8. OPS. 9141/o/2-4/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 9. OPS. 9141/o/216-3/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. 10. OPS. 9141/o/96-1/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z powyższej dokumentacji wynika, iż zasiłki okresowe w Ośrodku przyznawane są głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Przyznanie zasiłków okresowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania W ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2013 pomocą objęto 193 osoby (w tym 177 dzieci), a w I półroczu 2014 r. było to 113 osób (w tym 111 dzieci). Pomoc w formie dożywiania realizowana jest przez Ośrodek w szczególności w formach: jedno śniadanie dziennie, jeden gorący posiłek (obiad) dziennie, obiad dwudaniowy, całodzienne wyżywienie. Ośrodek udziela pomocy w formie bonów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup produktów żywnościowych. 4

5 Na realizację bonów żywnościowych została podpisana umowa z Panią Elżbieta Kujawa właścicielem sklepu Delikatesy w Kamieniu Pomorskim na sprzedaż osobom kierowanym przez OPS w Kamieniu Pomorskim artykułów spożywczych pierwszej potrzeby w oparciu o bony wartościowe. (akta kontroli str ) Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. OPS9141/c/rz/185-1/2014 z dnia 02 września 2014 r. 2. OPS9141/c/rz/96-7/2014 z dnia 26 września 2014 r. 3. OPS9141/c/rz/86-6/2014 z dnia 26 września 2014 r. 4. OPS9141/c/rz/12-2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. 5. OPS9141/c/rz/103-8/2014 z dnia 21 października 2014 r. 6. OPS9141/c/rz/120-2/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. 7. OPS9141/c/rz/27-1/2014 z dnia 14 marca 2014 r. 8. OPS9141/c/rz/262-2/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. 9. OPS9141/c/rz/26-8/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. 10. OPS9141/c/rz/131-1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. 11. OPS9141/c/rz/23-2/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. 12. OPS9141/c/rz/136-3/2013 z dnia 18 października 2013 r. 13. OPS9141/c/rz/136-4/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. 14. OPS9141/c/rz/60-1/2014 z dnia 19 marca 2014 r. 15. OPS9141/c/rz/213-2/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Przyjęto następujące uchwały w sprawie realizacji Programu: 1. Uchwałę nr LI/660/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Uchwałę nr LI/661/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata Uchwałę nr LI/662/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 5

6 objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata (akta kontroli str ) Przyznanie pomocy poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. W załączeniu szczegółowy wykaz placówek, w których OPS w Kamieniu Pomorskim prowadził dożywianie dzieci w roku 2013 i (akta kontroli str. 22) Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. Ośrodek w 2013 r. przyznał zasiłki celowe dla 429 osób, na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono kwotę zł. W I półroczu 2014 r. zasiłki celowe przyznano 265 osobom na ogólną kwotę zł. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki celowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/c/113-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 2. OPS.9141/c/66-1/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. 3. OPS.9141/c/149-2/2014 z dnia 25 września 2014 r. 4. OPS.9141/c/130-2/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. 5. OPS.9141/c/27-4/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. 6. OPS.9141/c/44-1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. 7. OPS.9141/c/118-5/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. 8. OPS.9141/c/148-1/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. 9. OPS.9141/c/123-1/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. 10. OPS.9141/c/44-3/2013 z dnia 08 marca 2013 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku celowego przyznawana była na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności na pokrycie w części lub całości wydatków związanych z zakupem żywności, środków czystości, opału oraz leków. Przyznanie zasiłków celowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących specjalne zasiłki celowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/sc/37-7/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. 2. OPS.9141/sc/32-3/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. 3. OPS.9141/sc/47-1/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. 4. OPS.9141/sc/30-3/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przyznanie specjalnych zasiłków celowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. 6

7 Pomocy udzielono osobom z powodu: trudnej sytuacji rodziny, ubóstwa, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności, co w znacznej mierze wiązało się z pomocą na zakup opału, żywności, leków oraz dopłata do usług opiekuńczych. Uznano, że ww. koszty powodują znaczne obciążenie finansowe rodziny, stąd pomimo przekroczenia kryterium dochodowego postanowiono przyznać pomoc. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację rodzin poszkodowanych w wyniku wypadku samochodowego, który miał miejsce w dniu r. w Kamieniu Pomorskim w wyniku którego zginęło 6 osób. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji ustalono, że w celu zapewniania pomocy poszkodowanym dzieciom (dwoje dzieci) w dniu 11 lutego 2014 r. podpisany został Aneks nr 5/2014 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Kamień Pomorski do Porozumienia nr 1/2009 z dnia 05 listopada 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Kamień Pomorski w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24/3 o powierzchni 0,9439 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Łukęcin 2, gmina Dziwnów na jeden lub kilka celów określonych w 3.1 powyższego Porozumienia. (akta kontroli str ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim przyznał zasiłki celowe poszkodowanym dzieciom w kwocie ,26 zł i 9.561,22 zł. Pomoc przyznana została na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, korepetycji, zakupu podręczników i artykułów szkolnych, przejazdów na leczenie i rehabilitację (na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur). (akta kontroli str ) Sprawdzono dokumentację osób, które otrzymały zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/los/1-1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. 2. OPS.9141/sc/17-1/2014 z dnia 07 lutego 2014 r. 3. OPS.9141/los/1-2/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 4. OPS.9141/los/1-3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 5. OPS.9141/los/1-4/2014 z dnia 22 maja 2014 r. 6. OPS.9141/los/1-5/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. 7. OPS.9141/los/1-6/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. 8. OPS.9141/los/1-7/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 9. OPS.9141/los/1-8/2014 z dnia 24 września 2014 r. 10. OPS.9141/los/1-9/2014 z dnia 24 września 2014 r. 11. OPS.9141/los/2-1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. 12. OPS.9141/sc/18-1/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. 13. OPS.9141/los/2-2/2014 z dnia 07 maja 2014 r. 7

8 14. OPS.9141/los/2-3/2014 z dnia 07 maja 2014 r. 15. OPS.9141/los/2-4/2014 z dnia 22 maja 2014 r. 16. OPS.9141/los/2-5/2014 z dnia 30 maja 2014 r. 17. OPS.9141/los/2-6/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. 18. OPS.9141/los/2-7/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 19. OPS.9141/los/2-8/2014 z dnia 23 września 2014 r. 20. OPS.9141/los/2-8/2014 z dnia 30 września 2014 r. 21. OPS.9141/los/2-10/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Ponadto w dniu 13 października 2014 r. podpisany został Aneks nr 7/2014 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gmina Kamień Pomorski do Porozumienia nr 1/2009 z dnia 05 listopada 2009 r. na wypłatę zasiłków celowych dla dwóch rodzin poszkodowanych wyniku pożaru budynku mieszkalno-usługowego w dniu r. w m. Trzebieszowo 14 w wysokości ogółem zł (do zł dla każdej rodziny). Jednej rodzinie wypłacono zasiłek celowy w kwocie zł, natomiast drugiej rodzinie przyznano zasiłek celowy w wysokości zł. Kwota zasiłku podyktowana była wielkością zniszczeń spowodowanych przez pożar. (akta kontroli str ) Ogólna kwota zasiłków celowych przyznanych rodzinom poszkodowanym w pożarze wyniosła zł. Sprawdzono dokumentację osób, które otrzymały zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/los/28-1/2014 z dnia 07 października 2014 r. 2. OPS.9141/los/28-2/2014 z dnia 13 października 2014 r. 3. OPS.9141/los/29-1/2014 z dnia 07 października 2014 r. 4. OPS.9141/los/29-2/2014 z dnia 16 października 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Gmina Kamień Pomorski opracowała Program pomocy poszkodowanym w pożarze mieszkań socjalnych w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 roku, którego czas trwania określono na lata Podstawą realizacji Programu jest art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz Porozumienie nr 1/2009 zawarte w dniu 05 listopada 2009 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gmina Kamień Pomorski. Głównym celem Programu jest pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w pożarze budynku socjalnego przy ul. Wolińskiej 11 w Kamieniu Pomorskim w dniu r., w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz powrót na rynek pracy. 8 (akta kontroli str ) Na podstawie Porozumienia nr 1/2009 zawartego w dniu 05 listopada 2009 r. udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych. Pomoc przyznana została na

9 zakup leków, podręczników, opłacenie przedszkola, zajęć wyrównawczych, korepetycji (na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur). Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób, które otrzymały zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/los/23-5/2014 z dnia 24 września 2014 r. 2. OPS.9141/los/23-4/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 3. OPS.9141/los/24-2/2013 z dnia 14 października 2013 r. 4. OPS.9141/los/16-2/2014 z dnia 28 marca 2014 r. 5. OPS.9141/los/4-3/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. 6. OPS.9141/los/11-4/2014 z dnia 07 października 2014 r. 7. OPS.9141/los/11-1/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. 8. OPS.9141/los/7-2/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. 9. OPS.9141/los/4-13/2014 z dnia 23 września 2014 r. 10. OPS.9141/los/10-5/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Usługi opiekuńcze W 2013 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 30 osób, a w I połowie 2014 r. 20 osób. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznanych na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/uo/9-1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. 2. OPS.9141/uo/1-2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 3. OPS.9141/uo/2-3/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. 4. OPS.9141/uo/16-4/2014 z dnia 01 października 2014 r. 5. OPS.9141/uo/12-1/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 6. OPS.9141/uo/15-3/2013 z dnia 27 września 2013 r. 7. OPS.9141/uo/10-2/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 8. OPS.9141/uo/11-2/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim przyjęła Uchwałę nr XXXIX/517/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (akta kontroli str ) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9

10 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi mają charakter świadczenia niepieniężnego. Pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe i sporządzają decyzje administracyjne określające rodzaj i zakres świadczonych usług. Sprawdzono dokumentację osoby otrzymującej pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznaną na podstawie następującej decyzji: 1. OPS.9141/so/10-1/2014 z dnia 30 września 2014 r. 2. OPS.9141/so/1-6/2014 z dnia 01 października 2014 r. 3. OPS.9141/so/7-3/2014 z dnia 30 września 2014 r. 4. OPS.9141/so/10-3/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. 5. OPS.9141/so/6-3/2014 z dnia 01 października 2014 r. 6. OPS.9141/so/11-1/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. 7. OPS.9141/so/3-3/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. 8. OPS.9141/so/5-2/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 9. OPS.9141/so/7-3/2013 z dnia 01 października 2014 r. 10. OPS.9141/so/8-3/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. W 2013 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 16 osób, a środki przeznaczone na ten cel wyniosły zł. W I połowie 2014 r. z usług korzystało 9 osób, a środki przeznaczone na ten cel wyniosły zł. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim wydał Zarządzenie nr 03/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczania odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi świadczonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. (akta kontroli str. 43) Ośrodek prowadzi karty czasu pracy opiekuna, które zawierają dane personalne osoby wykonującej usługi oraz podopiecznego, termin usługi, czas pracy, oraz potwierdzenie wykonanych usług przez świadczeniobiorcę. Na podstawie kart czasu pracy stwierdzono, że dwie osoby, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze nie posiadają kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego typu usług. Kierowanie do domów pomocy społecznej Gmina Kamień Pomorski kieruje swoich mieszkańców do domów pomocy społecznej znajdujących się w Śniatowie, Gryficach, Szczecinie, Nowogardzie, Nowym Czarnowie. W 2013 r. gmina ponosiła odpłatność za 24 osoby przebywające w domach pomocy społecznej na łączną kwotę zł, w I półroczu 2014 r. odpłatność dotyczyła 19 osób i wyniosła łącznie zł. W roku 2013 do domu pomocy społecznej skierowano 2 osoby na podstawie następujących decyzji: 10

11 1. OPS.9132/dps/2-1/2013 z dnia 02 kwietnia 2013 r. 2. OPS.9132/dps/3/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. W roku 2014 do domu pomocy społecznej nie skierowano żadnej osoby. Obecnie brak jest osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 04 grudnia 2014 r. w DPS przebywa 19 osób ( 10 osób w DPS w Śniatowie, 3 osoby w DPS w Jarominie, 2 osoby w DPS w Żydowie, 1 osoba w DPS w Nowym Czarnowie, 1 osoba w DPS w Gryficach, 1 osoba w DPS w Szczecinie i 1 osoba w DPS w Nowogardzie). Gmina Kamień Pomorski nie odnotowała trudności związanych z umieszczeniem osoby w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc. Pomoc przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP Sprawdzono dokumentację 1 cudzoziemca, który decyzją RR SO.2.AC.5143/286/01/2006 z dnia r. uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Polski. Cudzoziemiec przebywa w Hostelu w Wolinie schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. OPS w Kamieniu Pomorskim w 2013 r. przeznaczył środki finansowe w kwocie zł, a w I półroczu 2014 r. w kwocie zł na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup niezbędnej odzieży oraz opłacenia pobytu w schronisku. Pomoc przyznano na podstawie następujących decyzji: /c/11-1/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r /c/11-3/2013 z dnia 03 lipca 2013 r /c/106-1/2014 z dnia 03 stycznia 2014 r /c/106-3/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. 5. OPS.9141/c/11-2/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. 6. OPS.9141/c/11-4/2013 z dnia 30 października 2013 r. 7. c/106-2/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. 8. OPS.9141/c/106-4/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. W celu sprawdzenia terminowości wypłaty świadczeń sprawdzono następujące decyzje z listą wypłat: 1. OPS.9141/s/12-1/2013 z dnia 01 lutego 2013 r. 2. OPS.9141/s/14-1/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. 3. OPS.9141/c/149-2/2014 z dnia 25 września 2014 r. 4. OPS.9141/o/73-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 5. OPS.9141/o/112-3/2014/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W celu potwierdzenia doręczenia decyzji sprawdzono następujące decyzje: 11

12 1. OPS.9141/so/6-3/2014 z dnia 01 października 2014 r. 2. OPS.9141/so/11-1/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. 3. OPS. 9141/o/73-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 4. OPS. 9141/o/242-2/2013 z dnia 15 października 2013 r. 5. OPS9141/c/rz/12-2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. 6. OPS.9141/c/66-1/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. 7. OPS.9141/c/149-2/2014 z dnia 25 września 2014 r. 8. OPS.9141/sc/30-3/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. 9. OPS.9141/so/5-2/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 10. OPS.9141/uo/11-2/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wniesiono uwag do trybu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Poddana kontroli dokumentacja była kompletna, zawierała wszystkie określone przepisami dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Ustalono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalono na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu. Zaplanowana pomoc była adekwatna do potrzeb osoby/rodziny. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), niezwłocznie nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. V. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne) Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku świadczona jest praca socjalna ukierunkowana na rozwiązywanie różnych problemów dotyczących osób lub rodzin powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub prowadzących do ich wykluczenia społecznego. W ramach pracy socjalnej pracownicy udzielają podopiecznym informacji, wskazówek i pomocy w rozwiazywaniu trudnych sytuacji. Głównym celem jest wzmacnianie osób i rodzin w odzyskiwaniu zdolności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz usamodzielnienie osobiste i społeczne. Ośrodek współpracuje m.in. z policją, szkołą pedagogiem szkolnym, ośrodkami zdrowia, domami pomocy społecznej, stowarzyszeniami, kuratorami sądowymi i społecznymi, zakładami pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim. Pomoc w postaci pracy socjalnej udzielana jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny. Pracownicy socjalni nie dokumentują prowadzonej pracy socjalnej w wywiadach środowiskowych. W celu wspólnego określenia sposobu współdziałania w rozwiazywaniu problemów pracownicy socjalni zawierają Kontrakty socjalne zgodnie z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 12

13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt systemowy Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Projekt skierowany jest do osób z powiatu kamieńskiego korzystających z pomocy społecznej jak i usamodzielniających się, kontynuujących naukę, opuszczających placówki szkolno-wychowawcze, młodzieży powyżej 15 roku życia, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, osób pochodzących z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w kryzysie, rodzin zastępczych wraz z otoczeniem oraz do osób dotkniętych przemocą. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych i odchodzenie od korzystania z systemu pomocy społecznej. Sprawdzono losowo dokumentację osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne w ramach projektu POKL Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej : 1. K.F z dnia r. 2. A.G. z dnia r. 3. S.A. z dnia r. 4. D.T. z dnia r. 5. I.P. z dnia r. 6. J.J. z dnia r. 7. K.P. z dnia r. 8. B.K. z dnia r. 9. O.E. z dnia r. 10. S.M. z dnia r. W roku 2013 udział w realizacji projektu wzięło 26 osób z których 3 zrezygnowały ze współpracy w trakcie trwania działań i ich miejsce zajęły osoby z listy rezerwowej. Przeprowadzono następujące szkolenia: Warsztaty z doradcą zawodowym - 23 osoby Warsztaty psychoedukacyjne - 23 osoby Kurs Operator koparko ładowarki - 5 osób Kurs operator wózków jezdniowych - 2 osoby Kurs florysta- bukieciarz - 3 osoby Kurs fryzjer - 2 osoby Kurs kosmetyczka - 4 osoby Kurs Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - 7 osób Kurs usługi cateringowe - 4 osoby Kurs prawo jazdy kat. B - 8 osób Kurs obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera - 5 osób W ramach współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim objął 3 uczestników projektu usługą z zakresu doradztwa zawodowego. W 2014 udział w realizacji projektu wzięło 13 osób z których 1 zrezygnowała ze współpracy w trakcie trwania działań i jej miejsce zajęła osoba z listy rezerwowej. 13

14 Przeprowadzono następujące szkolenia: Warsztaty z doradcą zawodowym - 9 osób Warsztaty psychoedukacyjne - 12 osób Kurs Operator koparko ładowarki - 3 osoby Kurs operator wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - 1 osoba Kurs florysta- bukieciarz - 2 osoby Kurs fryzjer - 1 osoba Kurs kosmetyczka - 2 osoby Kurs Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej ze świadczeniem usług specjalistycznych - 3 osoby Kurs usługi cateringowe - 1 osoba Kurs obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera - 5 osób Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osób w grupie wiekowej lat - 4 osoby W ramach współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim objął 4 uczestników projektu usługą z zakresu doradztwa zawodowego. Na postawie art. 108 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zawarł 6 kontraktów socjalnych. 1. A.P. z dnia r. 2. M.S. z dnia r. 3. C.Z. z dnia r. 4. D.P. z dnia r. 5. K.R. z dnia r. 6. M.L. z dnia r. Kontrakty dotyczyły poprawy sytuacji życiowej poprzez podjęcie prac społecznoużytecznych, podjęcie leczenia odwykowego, współpracę z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach organizowanych przez PUP w Kamieniu Pomorskim. Ponadto w ramach Programu pomocy poszkodowanym w pożarze mieszkań socjalnych w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 roku Ośrodek zawarł 8 kontraktów socjalnych. 1. B.P. z dnia r. 2. I.M. z dnia r. 3. I.Z. z dnia r. 4. E.S. z dnia r. 5. A.D. z dnia r. 6. K.K. z dnia r. 7. E.D. z dnia r. 8. T.K. z dnia r. Uczestnicy kontraktu otrzymali wsparcie finansowej w postaci zasiłków celowych. W każdym przypadku pracownik socjalny dokonał oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym. Kontrakty nie wymagały wprowadzenia zmian. Ośrodek jest powiadamiany przez Zakłady Karne o terminie zwolnienia mieszkańca gminy z zakładu karnego bądź aresztu śledczego, taki obowiązek wynika z Porozumienia z dnia 13 czerwca 2000 r. zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki 14

15 Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod nr 3. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 17 grudnia 2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejsce i data podpisania protokołu:..... Kierownik jednostki kontrolowanej. Kontrolujący Oświadczam, że w dniu..zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz 15

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo