P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: Katarzyna Rzymyszkiewicz - inspektor wojewódzki, osoba kierująca zespołem, Jarosław Czajka starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 59/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. (akta kontroli str. 1) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Przedmiot kontroli Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Zakres kontroli obejmował: 1. Strukturę organizacyjną ośrodka pomocy społecznej. 2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych. 3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy. 4. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń. 5. Sposób organizowania pomocy ( świadczenia niefinansowe). (akta kontroli str. 2-5) Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim Pani Beaty Wejdy. Ustalenia kontroli I. Struktura organizacyjna Uchwałą Nr X/57/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 1990 r. utworzony został Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. (akta kontroli str. 6-7) Cele, zadania i organizację działania Ośrodka określają: 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. 2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. (akta kontroli str. 8-10) 1

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim działa na terenie Gminy Kamień Pomorski. Siedziba Ośrodka mieści się w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wąskiej 1. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim od 01 października 2012 r. jest Pani Beata Wejda. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy począwszy od dnia 04 października 2012 r. Starszy pracownik socjalny Pani Grażyna Soboń posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy począwszy od dnia 05 kwietnia 2006 r. 2 (akta kontroli str ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: kierownik, starsza księgowa, sekcja diagnostyczna, sekcja świadczeń, sekcja opiekuńcza, sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pracownik socjalny ds. realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Ośrodek wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy oraz komputerowy i pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego ZETO. Pracownicy socjalni poruszają się po terenie gminy samochodem prywatnym oraz transportem publicznym w ramach delegacji. Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są w kasie banku, bądź przelewane na konta klientów. W trakcie kontroli ustalono, że wnioski klientów kierowane do Ośrodka rejestrowane są w Dzienniku korespondencji. Dokumentacja dotycząca klientów jest odpowiednio przechowywana w pokoju, w szafach zamykanych na klucz. II. Kwalifikacje pracowników W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym: 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i 3 pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje kierownika, pracowników socjalnych i pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Wymagania kwalifikacyjne pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze określa 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz z póź. zm.).

3 Ustalono, że zarówno kierownik, jak i kontrolowani pracownicy socjalni posiadają wymagane przepisami kwalifikacje. Stwierdzono, że dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze nie posiada kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków tj. odpowiedniego wykształcenia oraz stażu pracy. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Gminę Kamień Pomorski zamieszkuje ok mieszkańców. Należy zatem stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka (w liczbie 5 osób) nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy. III. Ogólne założenia polityki społecznej gminy Gmina Kamień Pomorski posiada opracowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata Strategia zawiera m.in. charakterystykę gminy Kamień Pomorski, cele szczegółowe i kierunki działania dotyczące m.in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, starszych, żyjących w ubóstwie, uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Gmina Kamień Pomorski opracowała Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Kamień Pomorski, która została przedstawiona na LV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w dniu 25 kwietnia 2014 r. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim opracował Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2013 oraz Potrzeby w Zakresie Pomocy społecznej na rok Sprawozdanie zostało przedstawione na LIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w dniu 28 marca 2014 r. Poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim funkcjonuje także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, które swoim działaniem obejmuje teren gminy. Gmina prowadzi mieszkanie chronione dla 4 osób, które mieści się w Kamieniu Pomorskim. Obecnie przebywają w nim 4 osoby. IV. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej Na podstawie losowo wybranych teczek osobowych zbadano dokumentację osób korzystających z wybranych form świadczeń. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne W 2013 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 134 osobom. Liczba świadczeń wynosiła W I półroczu 2014 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 118 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 636. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/s/12-1/2013 z dnia 01 lutego 2013 r. 3

4 2. OPS.9141/s/32-4/2014 z dnia 24 października 2014 r. 3. OPS.9141/s/81-1/2013 z dnia 23 września 2013 r. 4. OPS.9141/s/14-1/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. 5. OPS.9141/s/55-1/2013 z dnia 30 października 2013 r. 6. OPS.9141/s/77-1/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 r. 7. OPS.9141/s/40-1/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przyznanie zasiłków stałych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Zasiłki okresowe W 2013 r. pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 339 osobom. Liczba świadczeń wynosiła W I półroczu 2014 r. pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano na kwotę zł. Pomoc przyznano 216 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 609. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS. 9141/o/73-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 2. OPS. 9141/o/242-2/2013 z dnia 15 października 2013 r. 3. OPS. 9141/o/188-3/2014/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. 4. OPS. 9141/o/112-3/2014/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. 5. OPS. 9141/o/208-4/2014/2014 z dnia 23 września 2014 r. 6. OPS. 9141/o/2-1/2013 z dnia 08 stycznia 2013 r. 7. OPS. 9141/o/2-2/2013 z dnia 19 marca 2013 r. 8. OPS. 9141/o/2-4/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 9. OPS. 9141/o/216-3/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. 10. OPS. 9141/o/96-1/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z powyższej dokumentacji wynika, iż zasiłki okresowe w Ośrodku przyznawane są głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Przyznanie zasiłków okresowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania W ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2013 pomocą objęto 193 osoby (w tym 177 dzieci), a w I półroczu 2014 r. było to 113 osób (w tym 111 dzieci). Pomoc w formie dożywiania realizowana jest przez Ośrodek w szczególności w formach: jedno śniadanie dziennie, jeden gorący posiłek (obiad) dziennie, obiad dwudaniowy, całodzienne wyżywienie. Ośrodek udziela pomocy w formie bonów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup produktów żywnościowych. 4

5 Na realizację bonów żywnościowych została podpisana umowa z Panią Elżbieta Kujawa właścicielem sklepu Delikatesy w Kamieniu Pomorskim na sprzedaż osobom kierowanym przez OPS w Kamieniu Pomorskim artykułów spożywczych pierwszej potrzeby w oparciu o bony wartościowe. (akta kontroli str ) Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. OPS9141/c/rz/185-1/2014 z dnia 02 września 2014 r. 2. OPS9141/c/rz/96-7/2014 z dnia 26 września 2014 r. 3. OPS9141/c/rz/86-6/2014 z dnia 26 września 2014 r. 4. OPS9141/c/rz/12-2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. 5. OPS9141/c/rz/103-8/2014 z dnia 21 października 2014 r. 6. OPS9141/c/rz/120-2/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. 7. OPS9141/c/rz/27-1/2014 z dnia 14 marca 2014 r. 8. OPS9141/c/rz/262-2/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. 9. OPS9141/c/rz/26-8/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. 10. OPS9141/c/rz/131-1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. 11. OPS9141/c/rz/23-2/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. 12. OPS9141/c/rz/136-3/2013 z dnia 18 października 2013 r. 13. OPS9141/c/rz/136-4/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. 14. OPS9141/c/rz/60-1/2014 z dnia 19 marca 2014 r. 15. OPS9141/c/rz/213-2/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Przyjęto następujące uchwały w sprawie realizacji Programu: 1. Uchwałę nr LI/660/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Uchwałę nr LI/661/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata Uchwałę nr LI/662/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 5

6 objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata (akta kontroli str ) Przyznanie pomocy poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. W załączeniu szczegółowy wykaz placówek, w których OPS w Kamieniu Pomorskim prowadził dożywianie dzieci w roku 2013 i (akta kontroli str. 22) Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. Ośrodek w 2013 r. przyznał zasiłki celowe dla 429 osób, na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono kwotę zł. W I półroczu 2014 r. zasiłki celowe przyznano 265 osobom na ogólną kwotę zł. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki celowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/c/113-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 2. OPS.9141/c/66-1/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. 3. OPS.9141/c/149-2/2014 z dnia 25 września 2014 r. 4. OPS.9141/c/130-2/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. 5. OPS.9141/c/27-4/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. 6. OPS.9141/c/44-1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. 7. OPS.9141/c/118-5/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. 8. OPS.9141/c/148-1/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. 9. OPS.9141/c/123-1/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. 10. OPS.9141/c/44-3/2013 z dnia 08 marca 2013 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku celowego przyznawana była na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności na pokrycie w części lub całości wydatków związanych z zakupem żywności, środków czystości, opału oraz leków. Przyznanie zasiłków celowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących specjalne zasiłki celowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/sc/37-7/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. 2. OPS.9141/sc/32-3/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. 3. OPS.9141/sc/47-1/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. 4. OPS.9141/sc/30-3/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przyznanie specjalnych zasiłków celowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. 6

7 Pomocy udzielono osobom z powodu: trudnej sytuacji rodziny, ubóstwa, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności, co w znacznej mierze wiązało się z pomocą na zakup opału, żywności, leków oraz dopłata do usług opiekuńczych. Uznano, że ww. koszty powodują znaczne obciążenie finansowe rodziny, stąd pomimo przekroczenia kryterium dochodowego postanowiono przyznać pomoc. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację rodzin poszkodowanych w wyniku wypadku samochodowego, który miał miejsce w dniu r. w Kamieniu Pomorskim w wyniku którego zginęło 6 osób. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji ustalono, że w celu zapewniania pomocy poszkodowanym dzieciom (dwoje dzieci) w dniu 11 lutego 2014 r. podpisany został Aneks nr 5/2014 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Kamień Pomorski do Porozumienia nr 1/2009 z dnia 05 listopada 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Kamień Pomorski w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24/3 o powierzchni 0,9439 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Łukęcin 2, gmina Dziwnów na jeden lub kilka celów określonych w 3.1 powyższego Porozumienia. (akta kontroli str ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim przyznał zasiłki celowe poszkodowanym dzieciom w kwocie ,26 zł i 9.561,22 zł. Pomoc przyznana została na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, korepetycji, zakupu podręczników i artykułów szkolnych, przejazdów na leczenie i rehabilitację (na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur). (akta kontroli str ) Sprawdzono dokumentację osób, które otrzymały zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/los/1-1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. 2. OPS.9141/sc/17-1/2014 z dnia 07 lutego 2014 r. 3. OPS.9141/los/1-2/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 4. OPS.9141/los/1-3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 5. OPS.9141/los/1-4/2014 z dnia 22 maja 2014 r. 6. OPS.9141/los/1-5/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. 7. OPS.9141/los/1-6/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. 8. OPS.9141/los/1-7/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 9. OPS.9141/los/1-8/2014 z dnia 24 września 2014 r. 10. OPS.9141/los/1-9/2014 z dnia 24 września 2014 r. 11. OPS.9141/los/2-1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. 12. OPS.9141/sc/18-1/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. 13. OPS.9141/los/2-2/2014 z dnia 07 maja 2014 r. 7

8 14. OPS.9141/los/2-3/2014 z dnia 07 maja 2014 r. 15. OPS.9141/los/2-4/2014 z dnia 22 maja 2014 r. 16. OPS.9141/los/2-5/2014 z dnia 30 maja 2014 r. 17. OPS.9141/los/2-6/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. 18. OPS.9141/los/2-7/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 19. OPS.9141/los/2-8/2014 z dnia 23 września 2014 r. 20. OPS.9141/los/2-8/2014 z dnia 30 września 2014 r. 21. OPS.9141/los/2-10/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Ponadto w dniu 13 października 2014 r. podpisany został Aneks nr 7/2014 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gmina Kamień Pomorski do Porozumienia nr 1/2009 z dnia 05 listopada 2009 r. na wypłatę zasiłków celowych dla dwóch rodzin poszkodowanych wyniku pożaru budynku mieszkalno-usługowego w dniu r. w m. Trzebieszowo 14 w wysokości ogółem zł (do zł dla każdej rodziny). Jednej rodzinie wypłacono zasiłek celowy w kwocie zł, natomiast drugiej rodzinie przyznano zasiłek celowy w wysokości zł. Kwota zasiłku podyktowana była wielkością zniszczeń spowodowanych przez pożar. (akta kontroli str ) Ogólna kwota zasiłków celowych przyznanych rodzinom poszkodowanym w pożarze wyniosła zł. Sprawdzono dokumentację osób, które otrzymały zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/los/28-1/2014 z dnia 07 października 2014 r. 2. OPS.9141/los/28-2/2014 z dnia 13 października 2014 r. 3. OPS.9141/los/29-1/2014 z dnia 07 października 2014 r. 4. OPS.9141/los/29-2/2014 z dnia 16 października 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Gmina Kamień Pomorski opracowała Program pomocy poszkodowanym w pożarze mieszkań socjalnych w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 roku, którego czas trwania określono na lata Podstawą realizacji Programu jest art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz Porozumienie nr 1/2009 zawarte w dniu 05 listopada 2009 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gmina Kamień Pomorski. Głównym celem Programu jest pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w pożarze budynku socjalnego przy ul. Wolińskiej 11 w Kamieniu Pomorskim w dniu r., w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz powrót na rynek pracy. 8 (akta kontroli str ) Na podstawie Porozumienia nr 1/2009 zawartego w dniu 05 listopada 2009 r. udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych. Pomoc przyznana została na

9 zakup leków, podręczników, opłacenie przedszkola, zajęć wyrównawczych, korepetycji (na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur). Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób, które otrzymały zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/los/23-5/2014 z dnia 24 września 2014 r. 2. OPS.9141/los/23-4/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 3. OPS.9141/los/24-2/2013 z dnia 14 października 2013 r. 4. OPS.9141/los/16-2/2014 z dnia 28 marca 2014 r. 5. OPS.9141/los/4-3/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. 6. OPS.9141/los/11-4/2014 z dnia 07 października 2014 r. 7. OPS.9141/los/11-1/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. 8. OPS.9141/los/7-2/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. 9. OPS.9141/los/4-13/2014 z dnia 23 września 2014 r. 10. OPS.9141/los/10-5/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Usługi opiekuńcze W 2013 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 30 osób, a w I połowie 2014 r. 20 osób. Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznanych na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.9141/uo/9-1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. 2. OPS.9141/uo/1-2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 3. OPS.9141/uo/2-3/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. 4. OPS.9141/uo/16-4/2014 z dnia 01 października 2014 r. 5. OPS.9141/uo/12-1/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 6. OPS.9141/uo/15-3/2013 z dnia 27 września 2013 r. 7. OPS.9141/uo/10-2/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 8. OPS.9141/uo/11-2/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim przyjęła Uchwałę nr XXXIX/517/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (akta kontroli str ) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9

10 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi mają charakter świadczenia niepieniężnego. Pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe i sporządzają decyzje administracyjne określające rodzaj i zakres świadczonych usług. Sprawdzono dokumentację osoby otrzymującej pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznaną na podstawie następującej decyzji: 1. OPS.9141/so/10-1/2014 z dnia 30 września 2014 r. 2. OPS.9141/so/1-6/2014 z dnia 01 października 2014 r. 3. OPS.9141/so/7-3/2014 z dnia 30 września 2014 r. 4. OPS.9141/so/10-3/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. 5. OPS.9141/so/6-3/2014 z dnia 01 października 2014 r. 6. OPS.9141/so/11-1/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. 7. OPS.9141/so/3-3/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. 8. OPS.9141/so/5-2/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 9. OPS.9141/so/7-3/2013 z dnia 01 października 2014 r. 10. OPS.9141/so/8-3/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. W 2013 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 16 osób, a środki przeznaczone na ten cel wyniosły zł. W I połowie 2014 r. z usług korzystało 9 osób, a środki przeznaczone na ten cel wyniosły zł. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim wydał Zarządzenie nr 03/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczania odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi świadczonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. (akta kontroli str. 43) Ośrodek prowadzi karty czasu pracy opiekuna, które zawierają dane personalne osoby wykonującej usługi oraz podopiecznego, termin usługi, czas pracy, oraz potwierdzenie wykonanych usług przez świadczeniobiorcę. Na podstawie kart czasu pracy stwierdzono, że dwie osoby, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze nie posiadają kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego typu usług. Kierowanie do domów pomocy społecznej Gmina Kamień Pomorski kieruje swoich mieszkańców do domów pomocy społecznej znajdujących się w Śniatowie, Gryficach, Szczecinie, Nowogardzie, Nowym Czarnowie. W 2013 r. gmina ponosiła odpłatność za 24 osoby przebywające w domach pomocy społecznej na łączną kwotę zł, w I półroczu 2014 r. odpłatność dotyczyła 19 osób i wyniosła łącznie zł. W roku 2013 do domu pomocy społecznej skierowano 2 osoby na podstawie następujących decyzji: 10

11 1. OPS.9132/dps/2-1/2013 z dnia 02 kwietnia 2013 r. 2. OPS.9132/dps/3/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. W roku 2014 do domu pomocy społecznej nie skierowano żadnej osoby. Obecnie brak jest osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 04 grudnia 2014 r. w DPS przebywa 19 osób ( 10 osób w DPS w Śniatowie, 3 osoby w DPS w Jarominie, 2 osoby w DPS w Żydowie, 1 osoba w DPS w Nowym Czarnowie, 1 osoba w DPS w Gryficach, 1 osoba w DPS w Szczecinie i 1 osoba w DPS w Nowogardzie). Gmina Kamień Pomorski nie odnotowała trudności związanych z umieszczeniem osoby w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc. Pomoc przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP Sprawdzono dokumentację 1 cudzoziemca, który decyzją RR SO.2.AC.5143/286/01/2006 z dnia r. uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Polski. Cudzoziemiec przebywa w Hostelu w Wolinie schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. OPS w Kamieniu Pomorskim w 2013 r. przeznaczył środki finansowe w kwocie zł, a w I półroczu 2014 r. w kwocie zł na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup niezbędnej odzieży oraz opłacenia pobytu w schronisku. Pomoc przyznano na podstawie następujących decyzji: /c/11-1/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r /c/11-3/2013 z dnia 03 lipca 2013 r /c/106-1/2014 z dnia 03 stycznia 2014 r /c/106-3/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. 5. OPS.9141/c/11-2/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. 6. OPS.9141/c/11-4/2013 z dnia 30 października 2013 r. 7. c/106-2/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. 8. OPS.9141/c/106-4/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. W celu sprawdzenia terminowości wypłaty świadczeń sprawdzono następujące decyzje z listą wypłat: 1. OPS.9141/s/12-1/2013 z dnia 01 lutego 2013 r. 2. OPS.9141/s/14-1/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. 3. OPS.9141/c/149-2/2014 z dnia 25 września 2014 r. 4. OPS.9141/o/73-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 5. OPS.9141/o/112-3/2014/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W celu potwierdzenia doręczenia decyzji sprawdzono następujące decyzje: 11

12 1. OPS.9141/so/6-3/2014 z dnia 01 października 2014 r. 2. OPS.9141/so/11-1/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. 3. OPS. 9141/o/73-1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 4. OPS. 9141/o/242-2/2013 z dnia 15 października 2013 r. 5. OPS9141/c/rz/12-2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. 6. OPS.9141/c/66-1/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. 7. OPS.9141/c/149-2/2014 z dnia 25 września 2014 r. 8. OPS.9141/sc/30-3/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. 9. OPS.9141/so/5-2/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 10. OPS.9141/uo/11-2/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wniesiono uwag do trybu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Poddana kontroli dokumentacja była kompletna, zawierała wszystkie określone przepisami dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Ustalono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalono na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu. Zaplanowana pomoc była adekwatna do potrzeb osoby/rodziny. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), niezwłocznie nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. V. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne) Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku świadczona jest praca socjalna ukierunkowana na rozwiązywanie różnych problemów dotyczących osób lub rodzin powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub prowadzących do ich wykluczenia społecznego. W ramach pracy socjalnej pracownicy udzielają podopiecznym informacji, wskazówek i pomocy w rozwiazywaniu trudnych sytuacji. Głównym celem jest wzmacnianie osób i rodzin w odzyskiwaniu zdolności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz usamodzielnienie osobiste i społeczne. Ośrodek współpracuje m.in. z policją, szkołą pedagogiem szkolnym, ośrodkami zdrowia, domami pomocy społecznej, stowarzyszeniami, kuratorami sądowymi i społecznymi, zakładami pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim. Pomoc w postaci pracy socjalnej udzielana jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny. Pracownicy socjalni nie dokumentują prowadzonej pracy socjalnej w wywiadach środowiskowych. W celu wspólnego określenia sposobu współdziałania w rozwiazywaniu problemów pracownicy socjalni zawierają Kontrakty socjalne zgodnie z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 12

13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt systemowy Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Projekt skierowany jest do osób z powiatu kamieńskiego korzystających z pomocy społecznej jak i usamodzielniających się, kontynuujących naukę, opuszczających placówki szkolno-wychowawcze, młodzieży powyżej 15 roku życia, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, osób pochodzących z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w kryzysie, rodzin zastępczych wraz z otoczeniem oraz do osób dotkniętych przemocą. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych i odchodzenie od korzystania z systemu pomocy społecznej. Sprawdzono losowo dokumentację osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne w ramach projektu POKL Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej : 1. K.F z dnia r. 2. A.G. z dnia r. 3. S.A. z dnia r. 4. D.T. z dnia r. 5. I.P. z dnia r. 6. J.J. z dnia r. 7. K.P. z dnia r. 8. B.K. z dnia r. 9. O.E. z dnia r. 10. S.M. z dnia r. W roku 2013 udział w realizacji projektu wzięło 26 osób z których 3 zrezygnowały ze współpracy w trakcie trwania działań i ich miejsce zajęły osoby z listy rezerwowej. Przeprowadzono następujące szkolenia: Warsztaty z doradcą zawodowym - 23 osoby Warsztaty psychoedukacyjne - 23 osoby Kurs Operator koparko ładowarki - 5 osób Kurs operator wózków jezdniowych - 2 osoby Kurs florysta- bukieciarz - 3 osoby Kurs fryzjer - 2 osoby Kurs kosmetyczka - 4 osoby Kurs Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - 7 osób Kurs usługi cateringowe - 4 osoby Kurs prawo jazdy kat. B - 8 osób Kurs obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera - 5 osób W ramach współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim objął 3 uczestników projektu usługą z zakresu doradztwa zawodowego. W 2014 udział w realizacji projektu wzięło 13 osób z których 1 zrezygnowała ze współpracy w trakcie trwania działań i jej miejsce zajęła osoba z listy rezerwowej. 13

14 Przeprowadzono następujące szkolenia: Warsztaty z doradcą zawodowym - 9 osób Warsztaty psychoedukacyjne - 12 osób Kurs Operator koparko ładowarki - 3 osoby Kurs operator wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - 1 osoba Kurs florysta- bukieciarz - 2 osoby Kurs fryzjer - 1 osoba Kurs kosmetyczka - 2 osoby Kurs Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej ze świadczeniem usług specjalistycznych - 3 osoby Kurs usługi cateringowe - 1 osoba Kurs obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera - 5 osób Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osób w grupie wiekowej lat - 4 osoby W ramach współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim objął 4 uczestników projektu usługą z zakresu doradztwa zawodowego. Na postawie art. 108 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zawarł 6 kontraktów socjalnych. 1. A.P. z dnia r. 2. M.S. z dnia r. 3. C.Z. z dnia r. 4. D.P. z dnia r. 5. K.R. z dnia r. 6. M.L. z dnia r. Kontrakty dotyczyły poprawy sytuacji życiowej poprzez podjęcie prac społecznoużytecznych, podjęcie leczenia odwykowego, współpracę z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach organizowanych przez PUP w Kamieniu Pomorskim. Ponadto w ramach Programu pomocy poszkodowanym w pożarze mieszkań socjalnych w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 roku Ośrodek zawarł 8 kontraktów socjalnych. 1. B.P. z dnia r. 2. I.M. z dnia r. 3. I.Z. z dnia r. 4. E.S. z dnia r. 5. A.D. z dnia r. 6. K.K. z dnia r. 7. E.D. z dnia r. 8. T.K. z dnia r. Uczestnicy kontraktu otrzymali wsparcie finansowej w postaci zasiłków celowych. W każdym przypadku pracownik socjalny dokonał oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym. Kontrakty nie wymagały wprowadzenia zmian. Ośrodek jest powiadamiany przez Zakłady Karne o terminie zwolnienia mieszkańca gminy z zakładu karnego bądź aresztu śledczego, taki obowiązek wynika z Porozumienia z dnia 13 czerwca 2000 r. zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki 14

15 Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod nr 3. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 17 grudnia 2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejsce i data podpisania protokołu:..... Kierownik jednostki kontrolowanej. Kontrolujący Oświadczam, że w dniu..zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz 15

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu, ul. Ratuszowa 7, w dniach 16 17 września 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie, ul. Zamkowa 21, w dniach 26 28 maja 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, 74-201 Warnice, w dniach 17-19 lutego 2015 r.

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, 74-201 Warnice, w dniach 17-19 lutego 2015 r. P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, 74-201 Warnice, w dniach 17-19 lutego 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, w dniach 17 19 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r.

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r. P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. J. Dąbrowskiego 4, w dniach 09 10 i 12 czerwca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 B, 72 277 Nowogard. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Zamkowej 21 w dniu 8 lutego 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie K-PS.1.431.6.6.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 15-17 maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 II. Kwalifikacje pracowników

Egzemplarz nr 1 II. Kwalifikacje pracowników P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie, ul. Kościuszki 9, w dniach 7 8 maja 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, w dniach 17 19 marca 2014 r.

P R O T O K Ó Ł. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, w dniach 17 19 marca 2014 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 1, w dniach 17 19 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie, Świerzno 22 w dniach 17 19 września 2012 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ K-PS.1.431.6.23.2011.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 12-13 października 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobzie, ul. Niepodległości 13, w dniach 16-18 lutego 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.6.12.2012.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Wojciechowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach

Pani Danuta Wojciechowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-S.431.2.9.2015.HF Warszawa, 7 stycznia 2016 r. Pani Danuta Wojciechowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu

Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-S.431.2.15.2015.HF Warszawa, 18 stycznia 2016 r. Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł 1 P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, w dniu 19 lipca 2016 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca Egzemplarz Nr 2 K-PS.1./431-6-7/2011 [DK] PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach, ul. Myśliborska 3, w dniach 11-13, 31 sierpnia 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Płotach, ul. Zamkowa 2, w dniach 23-25 marca 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna K-PS.1.DK/0932-1/9/09 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu K-S-1.431.3.4.2013.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 14-16 maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: - uchwał Rady Miasta Gniezna, - zarządzeń Prezydenta Miasta Gniezna oraz Dyrektora Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach, przy ul. Świerczewskiego 24 w dniach 24 26 stycznia 2011 r. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, przy ul. KsiąŜąt Pomorskich 8. Kontrolę przeprowadziły Dobrosława

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana:

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 20 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.24.2016.JP. Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8, w dniach 5 7 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. PS-KNPS.431.6.23.2015.EZ Pani Monika Kry czka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju Wystąpienie pokontrolne W dniach 7-8 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie K-S-1.431.1.5.2014.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24 A, w dniach 11 13 sierpnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5

Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5 Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5 Pani Magdalena Nawrot - Mitręga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo W dniach 21, 22, 25, 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^-wmarca 2016 r. PS-KNPS.431.6.6.2016.MB1 Pani Jolanta Leszko Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku Wystąpienie pokontrolne W dniach 15-17 lutego 2016 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

WPS-I AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.14.2016.AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. K-PS.1.DK/0932/10/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Nr Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/27/2007

Uchwała Nr V/27/2007 Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WPS-I RS Pani Jolanta Zduńczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I RS Pani Jolanta Zduńczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 08 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.4.2016.RS Pani Jolanta Zduńczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Dziewulska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Pani Anna Dziewulska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. WPS-I.431.2.23.2015.KS Pani Anna Dziewulska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie: Czym jest pomoc społeczna? Wnioski o przyznanie pomocy społecznej i zasiłku rodzinnego. POMOC SPOŁECZNA Czym jest Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Nadrzędnym celem pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r.

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6 Poznań, 2014-04-22 PS-Pi.431.1.4.2014.6 Pani Anna Betańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 89-350 Miasteczko Krajeńskie ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 lipca 2015 r. WPS-I.431.2.24.2015.AK Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem powołany na podstawie Uchwały Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. PS-KNPS.431.6.24.2015.HS Pan Edward Rak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni Wystąpienie pokontrolne W dniach 8-10 lipca 2015 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie K-S-1.431.1.4.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 16-18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie Jednostka kontrolowana: Adres: Numer Identyfikacyjny Jednostki:

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Warszawa, 29 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.3.2017.RS Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie jest jednostką

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. PS-KNPS.431.6.19.2015.MB1 Pani Anna Frankowska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie Wystąpienie pokontrolne W dniach 15-17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Dołęga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, Gostynin

Pani Magdalena Dołęga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, Gostynin Warszawa, 11 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.9.2017.JP Pani Magdalena Dołęga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^tzerw ca 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^tzerw ca 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^tzerw ca 2015 r. PS-KNPS.431.6.11.2015.MB1 Pani Anna Siwa-Szenejko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu Wystąpienie pokontrolne W dniach 13, 15 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo