Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Kruszwica, 2) szkolenia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych osób zobowiązanych do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nr części Nazwa części zamówienia zamówienia 1. Kurs pn.: Kasy fiskalne z fakturowaniem dla 15 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego Opis Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do wykonywania pracy na stanowisku sprzedawcy z umiejętnością obsługi kas fiskalnych, fakturowaniem i magazynowaniem. Plan nauczania musi obejmować następujące zagadnienia: 1. Kurs musi zawierać elementy obsługi komputera zakładając, że część uczestników nie posiada umiejętności obsługi komputera. Dlatego też celem kursu będzie zapoznanie z podstawową terminologią informatyczną oraz zapoznanie się przez uczestników kursu z pracą w systemie operacyjnym Windows, poznanie zasad edycji tekstów MS Word, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w MS Excel, korzystanie z zasobów i możliwości sieci Internet 2. Zapoznanie z przepisami BHP i PPOŻ obowiązującymi w jednostce handlowej w tym: -zapoznanie z podstawowymi przepisami, regulaminami i instrukcjami obsługi urządzeń wykorzystywanych w procesie sprzedaży, -zapoznanie z warunkami dopuszczenia pracownika do pracy, -określenie zasad postępowania w razie wypadku w pracy i w sytuacjach zagrożeń, -zapoznanie z systemem ochrony mienia i ochrony indywidualnej (stosowanie odzieży ochronnej) -przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z istniejącymi przepisami Miejsce realizacji Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica Wyjątek stanowią zajęcia zakładane w formie praktyk w jednostce handlowej, które muszą odbywać się opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego Termin realizacji od podpisania umowy do r. Inne wymagania Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie 1

2 3. Zapoznanie z przepisami prawno-fiskalnymi oraz podstawowymi zagadnieniami prawnymi związanymi z instalacją, wykorzystaniem i zgłaszaniem do Urzędu Skarbowego posiadanych urządzeń fiskalnych, 4.Wiadomości z zakresu przygotowania procesu sprzedaży: -sporządzania zamówień na towary -sprawdzanie dostaw pod względem ilościowym i jakościowym -rozmieszczanie towarów w magazynie -zasady przechowywania towarów w magazynie -zasady systemu HACCP -urządzenia służące do przechowywania towarów -opakowania towarów -przygotowanie wywieszek cenowych -etykietowanie towarów -rozpoznawanie asortymentu towarowego -zapoznanie z technikami efektywnego wykorzystania powierzchni sklepu i skutecznej ekspozycji towarów na półkach sklepowych -wykorzystanie zasad merchandisingu -wykorzystanie urządzeń ekspozycyjnych jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 5.Zasady obsługi klienta: -sposoby prowadzenia skutecznych rozmów z klientami -typy klienta -obliczanie i przyjmowanie należności za towar -przyjmowanie reklamacji od klienta 6.Zasady obsługi kas fiskalnych i urządzeń towarzyszących: -przygotowanie stanowiska kasowego do pracy -wykorzystanie urządzeń towarzyszących (czytniki kodów kreskowych, terminal kart płatniczych, waga elektroniczna), - obsługę przynajmniej dwóch różnych typów kas fiskalnych ( najczęściej wykorzystywanych obecnie w handlu) w tym kasy współpracującej z wagą, czytnikiem i komputerem 2

3 -ewidencjonowanie sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej ( wystawianie paragonu, sporządzanie raportów fiskalnych) -rozliczanie utargu --sporządzanie raportu dobowego fiskalnego i miesięcznego, 7.Zagadnienia z obsługi programów magazynowo-sprzedażowych: -zapoznanie z programami komputerowymi do prowadzenia gospodarki magazynowej i sprzedażowej najczęściej stosowanymi w handlu - wprowadzanie dokumentów zakupu, sporządzanie dokumentów magazynowych związanych z zakupem towarów -wystawianie dokumentów sprzedaży ręcznie i komputerowo ( faktura VAT, paragony zwykłe i fiskalne, rachunki uproszczone, faktury korygujące ) - Wprowadzanie, wyszukiwanie klientów i towarów, zmiany istniejących danych, 8.Gospodarka magazynowa : -zagadnienia z towaroznawstwa i prowadzenia gospodarki magazynowej - zapoznanie z dokumentacją organizacji magazynu - Zasady prowadzenia inwentaryzacji Kurs musi zakładać 150 godzin szkoleniowych dla każdej z osób (45 minut= 1 godzina szkoleniowa), w tym co najmniej 80% zajęć praktycznych, maksymalnie po 8 godzin szkoleniowych dziennie, z czego w ciągu 40 godzin szkoleniowych uczestnik powinien odbywać praktyki w jednostce handlowej, gdzie zapozna się z organizacją pracy sprzedawcy. W przypadku realizacji praktyk w mniejszych jednostkach handlowych, należy zaznaczyć, ze kasowanie będzie połączone z pracą na sklepie, a uczestnik powinien mieć możliwość przyjęcia zapłaty za towar w różnych formach (gotówkowej i bezgotówkowej). Podczas zajęć praktycznych Wykonawca zapewni optymalny dostęp do sprzętu, dostosowany do liczby uczestników szkolenia a także 3

4 niezbędną odzież ochronną. Kurs musi odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00. Kurs powinien odbywać się w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni wyposażonej w odpowiednią liczbą stanowisk z dostępem do kas fiskalnych i komputera z dostępem do Internetu tj. co najmniej jedno stanowisko na 2 uczestników szkolenia. Kurs musi odbywać się w jednej grupie, jedynie w odniesieniu do zajęć, które odbywać się będą w formie praktyk w jednostkach handlowych dopuszczalne jest podzielenie grupy na mniejsze zespoły. W wypadku zajęć praktycznych w jednostkach handlowych, które odbywać się będą poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, organizacja dowozu uczestników oraz koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. 2. Kurs pn: Kucharz małej gastronomii z elementami dekoracji stołów i układania Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz konieczność zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, zeszytów, długopisów, zapewnienie odzieży ochronnej oraz przeprowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych wymaganych w wypadku pracy przy obrocie żywnością oraz przeprowadzenie niezbędnych badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Celem kursu jest przygotowanie do organizacji i obsługi małej gastronomii oraz nabycie umiejętności dekorowania stołów w zależności od okoliczności i posiadanych materiałów. Zakres kursu obejmuje organizację pracy na stanowisku gastronomicznym, Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw między zajęciami napoje (kawa, 4

5 serwetek dla 12 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego zasady żywienia, wyposażenie techniczne w zakładzie gastronomicznym, technologie gastronomiczną z towaroznawstwem, organizację i obsługę baru oraz różnych form przyjęć okolicznościowych, podstawowe zagadnienia higieny, dekorowanie potraw, stołów. Uczestnik powinien także nabyć wiedzę na temat wymogów prawnych związanych z zakładaniem i rejestrowaniem działalności gastronomicznej. Zagadnienia z zakresu dekorowania stołów muszą zakładać zaznajomienie uczestnika z : zasadami nakrywania do stołu, rodzajami dekoracji, rodzajami użytych materiałów, składania serwetek papierowych, jednorazowego użytku, składania serwetek płóciennych i ozdobnych. Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 8 godzin szkoleniowych dziennie(45 minut każda godzina szkoleniowa). Zajęcia szkoleniowe muszą być prowadzone w jednej grupie szkoleniowej w układzie: poniedziałek piątek, w godzinach po 8 godzin szkoleniowych dziennie. Liczba godzin szkoleniowych: 120 godzin szkoleniowych w stosunku do każdej osoby, w tym co najmniej 80% zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w przygotowanej sali szkoleniowej, służącej za pracownię gastronomiczną, wyposażoną w niezbędne sprzęty: kuchenki, piekarniki, zlewozmywaki, naczynia, sprzęty gospodarstwa domowego umożliwiające wykorzystanie oraz bezpieczne użytkowanie bądź też w obecnie funkcjonujących zakładach gastronomicznych. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz konieczność zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, zeszytów, długopisów, zapewnienie odzieży ochronnej, przeprowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych wymaganych w wypadku pracy przy obrocie żywnością oraz przeprowadzenie niezbędnych herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 5

6 3. Kurs pn.: Kadry i płace dla 5 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Kurs powinien obejmować 180 godzin szkoleniowych dla każdej z osób ( godzina szkoleniowa=45 minut) w tym 70 % godzin szkolenia praktycznego. Kurs powinien odbywać się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dziennie. Zakres tematyczny kursu powinien zawierać: 1.Uzupełnienie wiadomości z zakresu obsługi komputera o: -wiadomości z zakresu obsługi pakietu Microsoft Office -instalowanie programów, dostosowywanie systemu do własnych potrzeb, -obsługę urządzeń zewnętrznych: drukarka, skaner, kopiarka, niszczarka, telefaks, -praca z nośnikiem danych: płyta CD-ROM/DVD-ROM, pamięć masowa Flash, -umiejętności posługiwania się Internetem: wyszukiwanie przydatnych informacji, pobieranie plików, zakładanie konta , poczta elektroniczna, 2.Zapoznanie się z instrukcją obiegu dokumentów, prowadzenie korespondencji biurowej, organizacja pracy w biurze. 3.Wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej, co najmniej w zakresie: a) zarządzania firmą, w tym administracyjno prawne aspekty związane z rejestracją firmy prowadzeniem działalności gospodarczej, omówienie PKD wraz za konsekwencjami wiążącymi się z wyborem konkretnych branż i działów, podstawy wiedzy o zarządzaniu firmą i wypełnianiu dokumentów przy rejestracji działalności gospodarczej; b) Kadry -Formalne aspekty zatrudniania pracownika, typy umów o pracę, zasady rozwiązywania umów, uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika, planowanie czasu Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 6

7 pracy, zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty, prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy, urlopy wypoczynkowe, odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy. Praktyczne zastosowania programu Symfonia i Płatnik; c) Obowiązki pracodawcy wobec ZUS - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki, świadczenie rehabilitacyjne, zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników. Praktyczne zastosowania programu Symfonia i Płatnik; d) Płace - Wynagrodzenie ze stosunku pracy, ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, rozliczenie z Urzędem Skarbowym, wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop, obliczanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, wyliczanie wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno prawnych, koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu wynagrodzeń, obliczanie wynagrodzenia za czas choroby. Praktyczne zastosowania programu Symfonia i Płatnik. Zajęcia szkoleniowe muszą być realizowane głównie w formie pokazów, ćwiczeń, zadań projektowych, a także praktyk. Każdy uczestnik kursu musi mieć zapewniony swobodny dostęp do urządzeń niezbędnych w szkoleniu praktycznym (np. kopiarki, telefaks, skaner, komputer itp.) tj. co najmniej jedno stanowisko na 2 uczestników kursu. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz konieczność zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, zeszytów, długopisów oraz przeprowadzenia niezbędnych badań 7

8 4. Kurs operatora wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej dla 11 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu z wykorzystaniem umiejętności kierowania wózkiem jezdniowym w transporcie wewnątrzzakładowym wraz z uzyskaniem uprawnień do wymiany butli gazowej. 1.Zakres tematyczny kursu obejmuje: -zagadnienia z Ustawy o Dozorze Technicznym, -typy stosowanych wózków jezdniowych, -budowę wózka, -czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, -czynności operatora w czasie pracy wózkami, -wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, -wiadomości z zakresu BHP, -praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków, Dodatkowym elementem kursu jest : -omówienie zagadnienia wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych paliwem typu gazowego. -praktyczną naukę wymiany butli gazowej, 2.Forma organizacji kursu a)miejsce szkolenia teren miasta lub gminy Kruszwica, b)czas trwania kursu minimum 68 jednostek szkoleniowych, przy czym przez jednostkę szkoleniowa należy rozumieć: -45 minut zajęć w odniesieniu do wykładów teoretycznych, -60 minut w odniesieniu do ćwiczeń praktycznych. Do czasu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest doliczyć czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz czas na dokonanie przez uczestnika formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń lekarskich, uprawniających do przystąpienia uczestnika do szkolenia. Teren miasta lub gminy Kruszwica od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 8

9 Szkolenie teoretyczne i praktyczne na operatora wózków jezdniowych napędzanych silnikami z wymianą butli gazowych propan-butan musi być zgodne z wytycznymi programu Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Zakończenie kursu następuje po otrzymaniu przez uczestników uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu państwowego i z jego przeprowadzeniem oraz formalności związanych z uzyskaniem przez uczestnika badań psychotechnicznych oraz innych zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowej(koszty należy ująć w cenie kursu ) Kurs musi odbywać się w 1 grupie szkoleniowej. Kurs musi odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00 Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz konieczność zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. Każdy uczestnik otrzyma: program kursu harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe (tzn. podręczniki z zakresu tematyki szkolenia, zeszyty, materiały piśmienne itp.), które po zakończeniu kursu przejdą w posiadanie absolwentów w/w kursu. 5. Kurs spawacza metodą TIG Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenia niezbędnych badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Kurs ma na celu zdobycie uprawnień w zakresie spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą TIG. Zakres kursu musi być Teren gminy lub miasto Kruszwica od podpisania Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia 9

10 dla 1 osoby CPV Usługi szkolenia zawodowego zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i musi zawierać zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Tematyka zajęć obejmuje szczegółowe poznanie aspektów wykonywania zawodu spawacza w metodzie TIG, takich jak: - zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, - urządzenia spawalnicze, - BHP, - bezpieczna praca na hali produkcyjnej, - materiały dodatkowe do spawania, - spawanie w praktyce, -oznaczanie i wymiarowanie spoin, - metody przygotowania złączy do spawania, - kwalifikowanie spawaczy, - budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG - charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry, -elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, - ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas spawania Czas trwania kursu zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa obejmować musi minimum 111 jednostek szkoleniowych -31 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych, -2 jednostki szkoleniowe instruktażu wstępnego, -78 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych ( przy czym ilość podanych jednostek szkoleniowych zajęć praktycznych, obowiązuje wtedy, gdy każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji odrębne stanowisko szkoleniowe. Na jedno stanowisko szkoleniowe może maksymalnie przypadać 2 uczestników kursu ale wówczas Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć ilość godzin ćwiczeń praktycznych o 50%) Zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach przez jednostkę szkoleniowa należy rozumieć: -45 minut zajęć w odniesieniu do wykładów teoretycznych, lub teren powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego umowy do r. w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 10

11 -60 minut w odniesieniu do ćwiczeń praktycznych. Do czasu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest doliczyć czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny zgodnie z zapisami Wytycznych Instytutu Spawalnictwa oraz czas na dokonanie przez uczestnika formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń lekarskich, uprawniających do przystąpienia uczestnika do kursu. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień spawacza i książeczkę spawacza. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz właściwe wyposażenie pod potrzeby zajęć teoretycznych i praktycznych. Miejsce odbywania zajęć praktycznych powinno gwarantować solidne przygotowanie uczestników kursu i realizację programu kursu. Podczas zajęć praktycznych Wykonawca zapewni optymalną ilość nowoczesnego sprzętu i materiałów, dostosowaną do liczby uczestników, a także niezbędną odzież ochronną. Każdy uczestnik otrzyma: program kursu, harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe ( tzn. podręczniki z zakresu tematyki szkolenia, zeszyty, materiały piśmienne itp.), które po zakończeniu kursu przejdą w posiadanie absolwentów w/w kursu. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu państwowego i z jego przeprowadzeniem oraz formalności związanych z uzyskaniem przez uczestników badań psychotechnicznych oraz innych zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonywania zawodu spawacza( koszty należy ująć w cenie kursu ) Kurs musi odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18:00 Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć poza terenem gminy Kruszwica i miasta Kruszwica,ale muszą one odbywać się 11

12 6 Kurs pn.: Opiekun osób starszych dla 6 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego, a egzaminy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli zajęcia i/lub egzaminy odbywać się będą poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, wówczas organizacja dowozu uczestników oraz koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest kurs Opiekun osób starszych, który odbędzie się w 1 grupie. Celem kursu jest nabycie przez uczestniczki szkolenia umiejętności z zakresu wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej na temat opieki i pielęgnacji nad osobą starszą lub niepełnosprawną oraz zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu tej opieki. Docelowo kurs powinien zakończyć się przygotowaniem uczestników do samodzielnego świadczeniu usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi lub starszymi Program kursu powinien obejmować poniższe zagadnienia: -zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka, - zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy - zagadnienia dotyczące chorób wieku podeszłego -techniki pomiaru podstawowych parametrów życiowych -omówienie procesu starzenia się organizmu człowieka -pielęgnacja ran przewlekłych i po zabiegach operacyjnych - sposoby pielęgnacji chorych w podeszłym wieku - sposoby pielęgnacji osób unieruchomionych przez chorobę - zasady prawidłowego żywienia ludzi starszych -sposoby zagospodarowania czasu wolnego osoby pielęgnowanej - wybrane zagadnienia z farmakoterapii --profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia --rola i zadania opiekuna osób starszych -etyka zawodowa opiekuna osób starszych - postawa opiekuna wobec uczuć i zachowania pielęgnowanej osoby - postawa opiekuna w obliczu śmierci osoby pielęgnowanej -radzenie sobie opiekuna ze stresem Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne w placówkach opiekuńczych, które muszą odbywać się opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV 12

13 Kurs obejmuje 150 godzin szkoleniowych w odniesieniu do każdego uczestnika (teoretycznych 40%, praktycznych 60%). Zajęcia muszą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się w sali odpowiadającej liczebności grupy zgodnie z przepisami BHP na terenie miasta Kruszwica bądź gminy Kruszwica, a zajęcia praktyczne z zakresu opieki nad osobami starszymi będą odbywały się w placówkach opiekuńczych ( np. domy opieki, domy pomocy społecznej). W trakcie zajęć praktycznych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestniczkom/kom kursu odpowiednią opiekę merytoryczną. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych poza terenem gminy Kruszwica i miasta Kruszwica, ale muszą one odbywać się opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego. Jeśli zajęcia odbywać się będą poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, wówczas organizacja dowozu uczestników oraz koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. SIWZ. 7. Kurs operatora maszyn do prac ziemnych: operator koparko ładowarki dla 1 osoby Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu, tj. podręczników, zeszytów, długopisów, zapewnienie odzieży ochronnej, przeprowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych oraz przeprowadzenie niezbędnych badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na uzyskanie stosownych uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do wykonywania pracy na stanowisku operator koparko- ładowarki. Forma organizacji kursu : czas trwania szkolenia minimum 202 Teren gminy lub miasto Kruszwica lub teren powiatów: inowrocławskiego, od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda 13

14 CPV Usługi szkolenia zawodowego jednostki szkoleniowe, przy czym przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć: -45 minut zajęć w odniesieniu do wykładów teoretycznych, -60 minut w odniesieniu do ćwiczeń praktycznych. Program kursu musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Plan szkolenia musi zakładać szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych, zgodnie z wytycznymi programu szkolenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. Do czasu trwania kursu Wykonawca zobowiązany jest doliczyć zaliczony czas na: egzaminy wewnętrzne teoretyczne i praktyczne oraz końcowy egzamin kwalifikacyjny teoretyczny i praktyczny przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz czas na dokonanie przez uczestnika formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń lekarskich, uprawniających do przystąpienia uczestnika do kursu. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje świadectwo uzyskania uprawnień operatora, książeczkę operatora maszyn. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu państwowego i z jego przeprowadzeniem oraz formalności związanych uzyskaniem przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego posiadaną zdolność do wykonywania zawodu operatora maszyn do prac ziemnych koszty należy ująć w cenie kursu Wykonawca zapewni warunki kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz właściwe wyposażenie pod potrzeby zajęć teoretycznych i praktycznych. Miejsce odbywania zajęć praktycznych powinno gwarantować solidne przygotowanie uczestników kursu i realizację programu kursu. Podczas zajęć praktycznych Wykonawca zapewni optymalną ilość nowoczesnego sprzętu i maszyn dostosowaną do liczby uczestników, a także niezbędną odzież ochronną. Każdy uczestnik kursu otrzyma: program kursu, harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe (tzn. podręczniki z zakresu tematyki szkolenia, zeszyty, materiały piśmienne itp.), które po zakończeniu kursu przejdą w posiadanie mogileńskiego bądź radziejowskiego mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 14

15 8. Kurs pn.: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 5 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego absolwentów w/w kursu. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, ale muszą one odbywać się opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego, a egzaminy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli zajęcia i/lub egzaminy odbywać się będą poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, wówczas organizacja dowozu uczestników oraz koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu magazyniera oraz nabycie uprawnień kierowcy wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej. Panel I -Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowej Kurs w zakresie nabycia uprawnień kierowcy wózka jezdniowego wraz z wymianą butli obejmuje: -zagadnienia z Ustawy o Dozorze Technicznym, -typy stosowanych wózków jezdniowych, -budowę wózka, -czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, -czynności operatora w czasie pracy wózkami, -wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, -wiadomości z zakresu BHP, -praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków, Dodatkowym elementem kursu jest : -omówienie zagadnienia wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych paliwem typu gazowego. -praktyczną naukę wymiany butli gazowej, Czas trwania kursu w Panelu I -minimum 68 jednostek szkoleniowych przez jednostkę szkoleniowa należy rozumieć: -45 minut zajęć w odniesieniu do wykładów teoretycznych, Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z 15

16 -60 minut w odniesieniu do ćwiczeń praktycznych. Do czasu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest doliczyć czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz czas na dokonanie przez uczestnika formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń lekarskich, uprawniających do przystąpienia uczestnika do kursu. Szkolenie teoretyczne i praktyczne na operatora wózków jezdniowych napędzanych silnikami z wymianą butli gazowych propan-butan musi być zgodne z wytycznymi programu Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Zakończenie kursu następuje po otrzymaniu przez absolwenta kursu uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu państwowego i z jego przeprowadzeniem oraz formalności związanych z uzyskaniem przez uczestników badań psychotechnicznych oraz innych zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowej(koszty należy ująć w cenie kursu ) warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. Panel II-Magazynier Zakres tematyczny kursu z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu magazyniera obejmuje: - zapoznanie z dokumentacją organizacji magazynu - zasady prowadzenia inwentaryzacji -gospodarka magazynowa, - sporządzania zamówień na towary -sprawdzanie dostaw pod względem ilościowym i jakościowym -rozmieszczanie towarów w magazynie -przepisy bhp w jednostce handlowej - zapoznanie z obsługą przynajmniej dwóch różnych typów kas 16

17 fiskalnych ( najczęściej wykorzystywanych obecnie w handlu) w tym kasy współpracującej z wagą, czytnikiem i komputerem --obsługa komputera i programów do prowadzenia gospodarki magazynowej -wystawianie dokumentów sprzedaży: numeracja, formy płatności -wprowadzanie, wyszukiwanie klientów i towarów, -zmiana istniejących danych -przeprowadzenie bilansu sprzedaży -przyjmowanie i magazynowanie towarów -sporządzanie faktur, rachunków uproszczonych, paragonów, dokumentów zakupu, zamówień do dostawców itp. -wystawianie dokumentów przychód wewnętrzny PW, wydanie zewnętrzne WZ i rozchód wewnętrzny RW -wystawianie dokumentów typu MM -podstawowe zasady dotyczące podatku VAT, -kultura zawodu, -odpowiedzialność materialna Zajęcia muszą odbywać się w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni wyposażonej w odpowiednią liczbą stanowisk z dostępem do kas fiskalnych i komputera z dostępem do Internetu tj. co najmniej jedno stanowisko na 2 uczestników kursu. Czas trwania kursu w Panelu II - musi zakładać 82 godziny szkoleniowe dla każdej z osób (45 minut= 1 godzina szkoleniowa), w tym co najmniej 80% zajęć praktycznych. W odniesieniu do obu Paneli szkoleniowych zajęcia powinny odbywać się maksymalnie po 8 godzin szkoleniowych dziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 Miejsce kursu teren gminy Kruszwica lub miasto Kruszwica. Zakończenie kursu następuje po otrzymaniu przez absolwenta kursu uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu magazynier z obsługą wózków jezdniowych. 17

18 9 Samopomocowa Grupa Wsparcia dla 9 osób niepełnosprawnych CPV Usługi psychiatryczne lub psychologiczne Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, zeszytów, długopisów oraz przeprowadzenia niezbędnych badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Organizacja i prowadzenie Grupy Wsparcia dla 9 niepełnosprawnych uczestników projektu uczestniczących w ramach projektu w Programie Aktywności Lokalnej pn. Razem w Przyszłość w wymiarze 36 godzin szkoleniowych dla każdej z osób tj. 6 spotkań x 6 godzin szkoleniowych po jednym spotkaniu w miesiącu (45 minut każda godzina szkoleniowa). Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 16:00 Celem Grupy Wsparcia jest : 1.Motywowanie do przywrócenia samodzielności życiowej, poprawa wizerunku, nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi i integracja społeczna uczestników. 2.Zapewnienie uczestnikom wzajemnego wsparcia emocjonalnego i świadczenia sobie pomocy poprzez wykorzystywanie ich wzajemnego potencjału wynikającego z doświadczania podobnych problemów. Grupa ma dawać uczestnikom poczucie więzi z innymi ludźmi, umożliwiać wymianę informacji i doświadczeń w pokonywaniu trudności, budowaniu siły i wzmacniać poczucie własnej wartości. Powinna także oddziaływać na zmniejszenie poczucia osamotnienia uczestników i bezradności wobec dotykających ich problemów. 3.Dostarczenie wiedzy psychologicznej i zwiększenie umiejętności pozwalających lepiej radzić sobie z trudnościami w rodzinie i poprawić funkcjonowanie w relacjach między członkami rodziny. Zajęcia powinny dotykać co najmniej 3 modułów tematycznych: Teren miasta lub gminy Kruszwica Od r. Do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłych posiłków na dwóch spotkaniach Grupy Wsparcia, tj : 1) po zakończeniu wycieczki plenerowej o charakterze przyrodniczohistorycznym 2) podczas ostatnich zajęć w ramach Grupy Wsparcia obejmującego spotkanie andrzejkowe uczestników. zgodnie z wymogami 18

19 a)ja i moja rodzina (Funkcje rodziny, Relacje uczestnika z członkami rodziny, Rola uczestnika w rodzinie i jego zadania, Planowanie budżetu, Problemy w rodzinie) b) Ja i mój współmałżonek/partner (Skuteczna komunikacja z partnerem, Wyrażanie i formułowanie próśb, Wyrażanie uczuć, Asertywność, Podział zadań między małżonkami/partnerami) c) Ja i moje dzieci (Styl wychowania, Nagradzanie i karanie dzieci, Wspieranie dzieci, Trudności wychowawcze). W ramach zajęć Wykonawca zobowiązany jest: - w miesiącu lipcu 2013r. zorganizować uczestnikom Grupy Wsparcia wycieczkę plenerową o charakterze przyrodniczohistorycznym na terenie miasta Kruszwica obejmującą: rejs statkiem Rusałka, zwiedzanie z przewodnikiem: Mysiej Wieży, mostu zwodzonego, piwnic zamkowych, ekspozycji archeologicznej i salki muzealnej Nadgoplańskiego Parku Krajoznawczego. Wycieczkę musi wieńczyć wspólny, ciepły posiłek. -w miesiącu listopadzie 2013r. Grupę Wsparcia zakończyć spotkaniem andrzejkowym, które musi wieńczyć wspólny, ciepły posiłek. Uczestnicy Grupy Wsparcia wspólnie z osobą prowadzącą grupę, stworzą Kronikę Grupy Wsparcia obrazującą pracę Grupy, jej dokonania, wspomnienia, wrażenia (powinna obrazować pracę Grupy podczas wszystkich sześciu spotkań Grupy), a która po zakończeniu spotkań Grupy Wsparcia przejdzie na własność Zamawiającego. Zajęcia muszą odbywać się w pomieszczeniu, które zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i intymność. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć zgodnie z przepisami BHP. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z prowadzeniem Grupy Wsparcia tj. pomocy dydaktycznych, zeszytów, długopisów, materiałów edukacyjnych czy papierniczych niezbędnych do wykonania Kroniki Grupy Wsparcia. opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 19

20 10. Indywidualna terapia psychologiczna w wymiarze 50 godzin terapeutycznych CPV Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 11. Szkolenie pn: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych Dla jednej grupy liczącej 30 osób +/- 1 osoba CPV Usługi szkolenia zawodowego Usługa w zakresie indywidualnej pomocy psychologicznej w wymiarze 50 godzin terapeutycznych (godzina terapeutyczna = 60 minut ) dla uczestników projektu według ich indywidualnych potrzeb. Głównym celem świadczonej usługi jest wprowadzenie dających się obiektywnie zmierzyć i ocenić zmian w życiu uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych, sposobu myślenia i postrzegania siebie, świata i innych, sposobu radzenia sobie z problemami. Program poradnictwa indywidualnego obejmować musi usługi psychologiczne dostosowane do odbiorców projektu w tym: osób bezrobotnych, biernych zawodowo, osób niepełnosprawnych. Terapia musi odbywać się w pomieszczeniu, które zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i intymność. Szkolenie ma za zadanie wyposażyć uczestników w wiedzę na temat praktycznych aspektów interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i osoby stosującej przemoc w rodzinie oraz zadań i zasad współpracy instytucji działających w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych. Zakres merytoryczny szkolenia musi odbywać się w oparciu o obowiązujące akty prawne i zakładać dokładne określenie podstawy prawnej w odniesieniu do poszczególnych punktów szkolenia i jej praktycznej interpretacji. Szkolenie musi obejmować poniżej opisany zakres tematyczny: 1.Definicja przemocy w rodzinie. 2. Rodzaje przemocy w rodzinie. 3. Cykle przemocy w rodzinie. 4. Mechanizmy psychologiczne powodujące pozostanie osoby doznającej przemocy w związku opartym na przemocy. 5.Konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie portret psychologiczny ofiar przemocy (omówienie procesu wiktymizacji). 6. Osobiste postawy wobec przemocy w rodzinie stereotypy, uprzedzenia, przekonania. 7.Umocowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie: Teren gminy lub miasta Kruszwica Teren gminy lub miasta Kruszwica od dnia podpisania umowy do r. od dnia podpisania umowy do r. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna), drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt salę szkoleniową. 20

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r.

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r. Projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 188 godzin podstawy obróbki skrawaniem podstawy rysunku technicznego wprowadzenie do sterowania numerycznego programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓ W SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.02.2015r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 20 r. - (modyfikacja z dnia 27.05.20 r.) LP NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Toruń, dnia SPS-22 / /12

Zapytanie ofertowe. Toruń, dnia SPS-22 / /12 Strona1 Toruń, dnia 07.09.2012 SPS-22 /411-11- 279 /12 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu, pn. Przystanek Stokrotkowa 22, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA PZ.533. 11.MO. POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA Przemyśl 19.06.r. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE CAZ.RP.541-2/AW/13 Chrzanów dn. 27.02.2013 r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE Nazwa i zakres Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu Załącznik 2 Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu CZĘŚĆ I A i I B ZAMÓWIENIA SZKOLENIE SPAWANIE METODAMI MAG 135 I TIG 141 Wykonawcy mogą składać oferty tylko na jedną części I A, lub

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej usługi: W niniejszym zapytaniu pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego PZ.533. 8.MO. Przemyśl 28.05.r. Źródła finansowania : Projekt Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba osób Charakterystyka osób, dla których przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 4.1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób I. Kurs dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. II. Pożądany termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia. Tuchola, dnia 14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. spawanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwagrowiec.pl Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 25 osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis szkoleń:

Załącznik 1. Opis szkoleń: Załącznik 1 Opis szkoleń: Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka jezdniowego Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku: sprzedawcy, magazyniera, kierowcy/operatora

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursową PCKZiU na rok 2016/2017 Placówka może przygotować kurs dostosowany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja):

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): a) W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA 2014 ROK Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji /rozpoczęcia/ Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności obsługi komputera w stopniu podstawowym. Część I. Podstawowa obsługa komputera dla 5 osób Grupę stanowią osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności umysłowej lub psychicznej. Kod CPV - 80533200-1 Kursy komputerowe Wymagana liczba

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Lp. Nazwa i zakres Plan szkoleń na rok 2014 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 20

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Załącznik nr 4 Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ IR.272.1.5.2014.V SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ I : CZĘŚĆ I OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu - 12 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 50 godzin, w tym 20 godzin

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 (pakiet nr 1): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Bolesławiec

A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 (pakiet nr 1): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Bolesławiec SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia składa się z części A, B i C. Część A. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WYKONAWCY BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ KURSU ZAWODOWEGO 1) Nazwa zadania przedmiot

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1: KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH I PRZENOŚNYCH HDS zawodowego w zakresie obsługi urządzeń żurawi przeładunkowych i przenośnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B I. Kurs dla 3osób. III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź. 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. Operator

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK - AKTUALIZACJA z dnia 08 czerwca 2015r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r.

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPSIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Część I kształtowanie umiejętności psychologicznych i kompetencji kluczowych niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy. CPV - 80500000-9 Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Kodrąb, dnia 02.08.2012 r. Pomocy Społecznej W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawców w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) Oznaczenie sprawy: CAZ.DRP.252.25.2016.TJ Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Szkolenie: Opis Przedmiotu Zamówienia PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Załącznik nr 4 Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia

Bardziej szczegółowo

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r.

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207934-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Część I Nowoczesny sprzedawca dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia w ramach projektu PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II) 1. Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części zwane dalej zadaniami. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz zamawiającego szkoleń dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia POWIATOWY URZĄD PRACY 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12 tel. 32 262 37 39,32 262 29 39; fax 32 262 69 51 http://dabrowagornicza.praca.gov.pl, e-mail: kada@praca.gov.pl DR- 9342-27/IGA/16

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Lp. POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE NAZWA I ZAKRES CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2017 ROK MINIMALNE WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KWARTAŁ I II III

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo