Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Kruszwica, 2) szkolenia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych osób zobowiązanych do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nr części Nazwa części zamówienia zamówienia 1. Kurs pn.: Kasy fiskalne z fakturowaniem dla 15 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego Opis Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do wykonywania pracy na stanowisku sprzedawcy z umiejętnością obsługi kas fiskalnych, fakturowaniem i magazynowaniem. Plan nauczania musi obejmować następujące zagadnienia: 1. Kurs musi zawierać elementy obsługi komputera zakładając, że część uczestników nie posiada umiejętności obsługi komputera. Dlatego też celem kursu będzie zapoznanie z podstawową terminologią informatyczną oraz zapoznanie się przez uczestników kursu z pracą w systemie operacyjnym Windows, poznanie zasad edycji tekstów MS Word, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w MS Excel, korzystanie z zasobów i możliwości sieci Internet 2. Zapoznanie z przepisami BHP i PPOŻ obowiązującymi w jednostce handlowej w tym: -zapoznanie z podstawowymi przepisami, regulaminami i instrukcjami obsługi urządzeń wykorzystywanych w procesie sprzedaży, -zapoznanie z warunkami dopuszczenia pracownika do pracy, -określenie zasad postępowania w razie wypadku w pracy i w sytuacjach zagrożeń, -zapoznanie z systemem ochrony mienia i ochrony indywidualnej (stosowanie odzieży ochronnej) -przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z istniejącymi przepisami Miejsce realizacji Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica Wyjątek stanowią zajęcia zakładane w formie praktyk w jednostce handlowej, które muszą odbywać się opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego Termin realizacji od podpisania umowy do r. Inne wymagania Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie 1

2 3. Zapoznanie z przepisami prawno-fiskalnymi oraz podstawowymi zagadnieniami prawnymi związanymi z instalacją, wykorzystaniem i zgłaszaniem do Urzędu Skarbowego posiadanych urządzeń fiskalnych, 4.Wiadomości z zakresu przygotowania procesu sprzedaży: -sporządzania zamówień na towary -sprawdzanie dostaw pod względem ilościowym i jakościowym -rozmieszczanie towarów w magazynie -zasady przechowywania towarów w magazynie -zasady systemu HACCP -urządzenia służące do przechowywania towarów -opakowania towarów -przygotowanie wywieszek cenowych -etykietowanie towarów -rozpoznawanie asortymentu towarowego -zapoznanie z technikami efektywnego wykorzystania powierzchni sklepu i skutecznej ekspozycji towarów na półkach sklepowych -wykorzystanie zasad merchandisingu -wykorzystanie urządzeń ekspozycyjnych jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 5.Zasady obsługi klienta: -sposoby prowadzenia skutecznych rozmów z klientami -typy klienta -obliczanie i przyjmowanie należności za towar -przyjmowanie reklamacji od klienta 6.Zasady obsługi kas fiskalnych i urządzeń towarzyszących: -przygotowanie stanowiska kasowego do pracy -wykorzystanie urządzeń towarzyszących (czytniki kodów kreskowych, terminal kart płatniczych, waga elektroniczna), - obsługę przynajmniej dwóch różnych typów kas fiskalnych ( najczęściej wykorzystywanych obecnie w handlu) w tym kasy współpracującej z wagą, czytnikiem i komputerem 2

3 -ewidencjonowanie sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej ( wystawianie paragonu, sporządzanie raportów fiskalnych) -rozliczanie utargu --sporządzanie raportu dobowego fiskalnego i miesięcznego, 7.Zagadnienia z obsługi programów magazynowo-sprzedażowych: -zapoznanie z programami komputerowymi do prowadzenia gospodarki magazynowej i sprzedażowej najczęściej stosowanymi w handlu - wprowadzanie dokumentów zakupu, sporządzanie dokumentów magazynowych związanych z zakupem towarów -wystawianie dokumentów sprzedaży ręcznie i komputerowo ( faktura VAT, paragony zwykłe i fiskalne, rachunki uproszczone, faktury korygujące ) - Wprowadzanie, wyszukiwanie klientów i towarów, zmiany istniejących danych, 8.Gospodarka magazynowa : -zagadnienia z towaroznawstwa i prowadzenia gospodarki magazynowej - zapoznanie z dokumentacją organizacji magazynu - Zasady prowadzenia inwentaryzacji Kurs musi zakładać 150 godzin szkoleniowych dla każdej z osób (45 minut= 1 godzina szkoleniowa), w tym co najmniej 80% zajęć praktycznych, maksymalnie po 8 godzin szkoleniowych dziennie, z czego w ciągu 40 godzin szkoleniowych uczestnik powinien odbywać praktyki w jednostce handlowej, gdzie zapozna się z organizacją pracy sprzedawcy. W przypadku realizacji praktyk w mniejszych jednostkach handlowych, należy zaznaczyć, ze kasowanie będzie połączone z pracą na sklepie, a uczestnik powinien mieć możliwość przyjęcia zapłaty za towar w różnych formach (gotówkowej i bezgotówkowej). Podczas zajęć praktycznych Wykonawca zapewni optymalny dostęp do sprzętu, dostosowany do liczby uczestników szkolenia a także 3

4 niezbędną odzież ochronną. Kurs musi odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00. Kurs powinien odbywać się w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni wyposażonej w odpowiednią liczbą stanowisk z dostępem do kas fiskalnych i komputera z dostępem do Internetu tj. co najmniej jedno stanowisko na 2 uczestników szkolenia. Kurs musi odbywać się w jednej grupie, jedynie w odniesieniu do zajęć, które odbywać się będą w formie praktyk w jednostkach handlowych dopuszczalne jest podzielenie grupy na mniejsze zespoły. W wypadku zajęć praktycznych w jednostkach handlowych, które odbywać się będą poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, organizacja dowozu uczestników oraz koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. 2. Kurs pn: Kucharz małej gastronomii z elementami dekoracji stołów i układania Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz konieczność zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, zeszytów, długopisów, zapewnienie odzieży ochronnej oraz przeprowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych wymaganych w wypadku pracy przy obrocie żywnością oraz przeprowadzenie niezbędnych badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Celem kursu jest przygotowanie do organizacji i obsługi małej gastronomii oraz nabycie umiejętności dekorowania stołów w zależności od okoliczności i posiadanych materiałów. Zakres kursu obejmuje organizację pracy na stanowisku gastronomicznym, Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw między zajęciami napoje (kawa, 4

5 serwetek dla 12 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego zasady żywienia, wyposażenie techniczne w zakładzie gastronomicznym, technologie gastronomiczną z towaroznawstwem, organizację i obsługę baru oraz różnych form przyjęć okolicznościowych, podstawowe zagadnienia higieny, dekorowanie potraw, stołów. Uczestnik powinien także nabyć wiedzę na temat wymogów prawnych związanych z zakładaniem i rejestrowaniem działalności gastronomicznej. Zagadnienia z zakresu dekorowania stołów muszą zakładać zaznajomienie uczestnika z : zasadami nakrywania do stołu, rodzajami dekoracji, rodzajami użytych materiałów, składania serwetek papierowych, jednorazowego użytku, składania serwetek płóciennych i ozdobnych. Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 8 godzin szkoleniowych dziennie(45 minut każda godzina szkoleniowa). Zajęcia szkoleniowe muszą być prowadzone w jednej grupie szkoleniowej w układzie: poniedziałek piątek, w godzinach po 8 godzin szkoleniowych dziennie. Liczba godzin szkoleniowych: 120 godzin szkoleniowych w stosunku do każdej osoby, w tym co najmniej 80% zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w przygotowanej sali szkoleniowej, służącej za pracownię gastronomiczną, wyposażoną w niezbędne sprzęty: kuchenki, piekarniki, zlewozmywaki, naczynia, sprzęty gospodarstwa domowego umożliwiające wykorzystanie oraz bezpieczne użytkowanie bądź też w obecnie funkcjonujących zakładach gastronomicznych. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz konieczność zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, zeszytów, długopisów, zapewnienie odzieży ochronnej, przeprowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych wymaganych w wypadku pracy przy obrocie żywnością oraz przeprowadzenie niezbędnych herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 5

6 3. Kurs pn.: Kadry i płace dla 5 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Kurs powinien obejmować 180 godzin szkoleniowych dla każdej z osób ( godzina szkoleniowa=45 minut) w tym 70 % godzin szkolenia praktycznego. Kurs powinien odbywać się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dziennie. Zakres tematyczny kursu powinien zawierać: 1.Uzupełnienie wiadomości z zakresu obsługi komputera o: -wiadomości z zakresu obsługi pakietu Microsoft Office -instalowanie programów, dostosowywanie systemu do własnych potrzeb, -obsługę urządzeń zewnętrznych: drukarka, skaner, kopiarka, niszczarka, telefaks, -praca z nośnikiem danych: płyta CD-ROM/DVD-ROM, pamięć masowa Flash, -umiejętności posługiwania się Internetem: wyszukiwanie przydatnych informacji, pobieranie plików, zakładanie konta , poczta elektroniczna, 2.Zapoznanie się z instrukcją obiegu dokumentów, prowadzenie korespondencji biurowej, organizacja pracy w biurze. 3.Wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej, co najmniej w zakresie: a) zarządzania firmą, w tym administracyjno prawne aspekty związane z rejestracją firmy prowadzeniem działalności gospodarczej, omówienie PKD wraz za konsekwencjami wiążącymi się z wyborem konkretnych branż i działów, podstawy wiedzy o zarządzaniu firmą i wypełnianiu dokumentów przy rejestracji działalności gospodarczej; b) Kadry -Formalne aspekty zatrudniania pracownika, typy umów o pracę, zasady rozwiązywania umów, uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika, planowanie czasu Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 6

7 pracy, zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty, prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy, urlopy wypoczynkowe, odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy. Praktyczne zastosowania programu Symfonia i Płatnik; c) Obowiązki pracodawcy wobec ZUS - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki, świadczenie rehabilitacyjne, zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników. Praktyczne zastosowania programu Symfonia i Płatnik; d) Płace - Wynagrodzenie ze stosunku pracy, ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, rozliczenie z Urzędem Skarbowym, wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop, obliczanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, wyliczanie wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno prawnych, koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu wynagrodzeń, obliczanie wynagrodzenia za czas choroby. Praktyczne zastosowania programu Symfonia i Płatnik. Zajęcia szkoleniowe muszą być realizowane głównie w formie pokazów, ćwiczeń, zadań projektowych, a także praktyk. Każdy uczestnik kursu musi mieć zapewniony swobodny dostęp do urządzeń niezbędnych w szkoleniu praktycznym (np. kopiarki, telefaks, skaner, komputer itp.) tj. co najmniej jedno stanowisko na 2 uczestników kursu. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz konieczność zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, zeszytów, długopisów oraz przeprowadzenia niezbędnych badań 7

8 4. Kurs operatora wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej dla 11 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu z wykorzystaniem umiejętności kierowania wózkiem jezdniowym w transporcie wewnątrzzakładowym wraz z uzyskaniem uprawnień do wymiany butli gazowej. 1.Zakres tematyczny kursu obejmuje: -zagadnienia z Ustawy o Dozorze Technicznym, -typy stosowanych wózków jezdniowych, -budowę wózka, -czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, -czynności operatora w czasie pracy wózkami, -wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, -wiadomości z zakresu BHP, -praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków, Dodatkowym elementem kursu jest : -omówienie zagadnienia wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych paliwem typu gazowego. -praktyczną naukę wymiany butli gazowej, 2.Forma organizacji kursu a)miejsce szkolenia teren miasta lub gminy Kruszwica, b)czas trwania kursu minimum 68 jednostek szkoleniowych, przy czym przez jednostkę szkoleniowa należy rozumieć: -45 minut zajęć w odniesieniu do wykładów teoretycznych, -60 minut w odniesieniu do ćwiczeń praktycznych. Do czasu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest doliczyć czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz czas na dokonanie przez uczestnika formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń lekarskich, uprawniających do przystąpienia uczestnika do szkolenia. Teren miasta lub gminy Kruszwica od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 8

9 Szkolenie teoretyczne i praktyczne na operatora wózków jezdniowych napędzanych silnikami z wymianą butli gazowych propan-butan musi być zgodne z wytycznymi programu Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Zakończenie kursu następuje po otrzymaniu przez uczestników uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu państwowego i z jego przeprowadzeniem oraz formalności związanych z uzyskaniem przez uczestnika badań psychotechnicznych oraz innych zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowej(koszty należy ująć w cenie kursu ) Kurs musi odbywać się w 1 grupie szkoleniowej. Kurs musi odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00 Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz konieczność zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. Każdy uczestnik otrzyma: program kursu harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe (tzn. podręczniki z zakresu tematyki szkolenia, zeszyty, materiały piśmienne itp.), które po zakończeniu kursu przejdą w posiadanie absolwentów w/w kursu. 5. Kurs spawacza metodą TIG Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenia niezbędnych badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Kurs ma na celu zdobycie uprawnień w zakresie spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą TIG. Zakres kursu musi być Teren gminy lub miasto Kruszwica od podpisania Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia 9

10 dla 1 osoby CPV Usługi szkolenia zawodowego zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i musi zawierać zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Tematyka zajęć obejmuje szczegółowe poznanie aspektów wykonywania zawodu spawacza w metodzie TIG, takich jak: - zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, - urządzenia spawalnicze, - BHP, - bezpieczna praca na hali produkcyjnej, - materiały dodatkowe do spawania, - spawanie w praktyce, -oznaczanie i wymiarowanie spoin, - metody przygotowania złączy do spawania, - kwalifikowanie spawaczy, - budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG - charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry, -elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, - ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas spawania Czas trwania kursu zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa obejmować musi minimum 111 jednostek szkoleniowych -31 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych, -2 jednostki szkoleniowe instruktażu wstępnego, -78 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych ( przy czym ilość podanych jednostek szkoleniowych zajęć praktycznych, obowiązuje wtedy, gdy każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji odrębne stanowisko szkoleniowe. Na jedno stanowisko szkoleniowe może maksymalnie przypadać 2 uczestników kursu ale wówczas Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć ilość godzin ćwiczeń praktycznych o 50%) Zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach przez jednostkę szkoleniowa należy rozumieć: -45 minut zajęć w odniesieniu do wykładów teoretycznych, lub teren powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego umowy do r. w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 10

11 -60 minut w odniesieniu do ćwiczeń praktycznych. Do czasu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest doliczyć czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny zgodnie z zapisami Wytycznych Instytutu Spawalnictwa oraz czas na dokonanie przez uczestnika formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń lekarskich, uprawniających do przystąpienia uczestnika do kursu. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień spawacza i książeczkę spawacza. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz właściwe wyposażenie pod potrzeby zajęć teoretycznych i praktycznych. Miejsce odbywania zajęć praktycznych powinno gwarantować solidne przygotowanie uczestników kursu i realizację programu kursu. Podczas zajęć praktycznych Wykonawca zapewni optymalną ilość nowoczesnego sprzętu i materiałów, dostosowaną do liczby uczestników, a także niezbędną odzież ochronną. Każdy uczestnik otrzyma: program kursu, harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe ( tzn. podręczniki z zakresu tematyki szkolenia, zeszyty, materiały piśmienne itp.), które po zakończeniu kursu przejdą w posiadanie absolwentów w/w kursu. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu państwowego i z jego przeprowadzeniem oraz formalności związanych z uzyskaniem przez uczestników badań psychotechnicznych oraz innych zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonywania zawodu spawacza( koszty należy ująć w cenie kursu ) Kurs musi odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18:00 Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć poza terenem gminy Kruszwica i miasta Kruszwica,ale muszą one odbywać się 11

12 6 Kurs pn.: Opiekun osób starszych dla 6 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego, a egzaminy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli zajęcia i/lub egzaminy odbywać się będą poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, wówczas organizacja dowozu uczestników oraz koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest kurs Opiekun osób starszych, który odbędzie się w 1 grupie. Celem kursu jest nabycie przez uczestniczki szkolenia umiejętności z zakresu wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej na temat opieki i pielęgnacji nad osobą starszą lub niepełnosprawną oraz zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu tej opieki. Docelowo kurs powinien zakończyć się przygotowaniem uczestników do samodzielnego świadczeniu usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi lub starszymi Program kursu powinien obejmować poniższe zagadnienia: -zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka, - zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy - zagadnienia dotyczące chorób wieku podeszłego -techniki pomiaru podstawowych parametrów życiowych -omówienie procesu starzenia się organizmu człowieka -pielęgnacja ran przewlekłych i po zabiegach operacyjnych - sposoby pielęgnacji chorych w podeszłym wieku - sposoby pielęgnacji osób unieruchomionych przez chorobę - zasady prawidłowego żywienia ludzi starszych -sposoby zagospodarowania czasu wolnego osoby pielęgnowanej - wybrane zagadnienia z farmakoterapii --profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia --rola i zadania opiekuna osób starszych -etyka zawodowa opiekuna osób starszych - postawa opiekuna wobec uczuć i zachowania pielęgnowanej osoby - postawa opiekuna w obliczu śmierci osoby pielęgnowanej -radzenie sobie opiekuna ze stresem Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne w placówkach opiekuńczych, które muszą odbywać się opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV 12

13 Kurs obejmuje 150 godzin szkoleniowych w odniesieniu do każdego uczestnika (teoretycznych 40%, praktycznych 60%). Zajęcia muszą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się w sali odpowiadającej liczebności grupy zgodnie z przepisami BHP na terenie miasta Kruszwica bądź gminy Kruszwica, a zajęcia praktyczne z zakresu opieki nad osobami starszymi będą odbywały się w placówkach opiekuńczych ( np. domy opieki, domy pomocy społecznej). W trakcie zajęć praktycznych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestniczkom/kom kursu odpowiednią opiekę merytoryczną. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych poza terenem gminy Kruszwica i miasta Kruszwica, ale muszą one odbywać się opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego. Jeśli zajęcia odbywać się będą poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, wówczas organizacja dowozu uczestników oraz koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. SIWZ. 7. Kurs operatora maszyn do prac ziemnych: operator koparko ładowarki dla 1 osoby Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu, tj. podręczników, zeszytów, długopisów, zapewnienie odzieży ochronnej, przeprowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych oraz przeprowadzenie niezbędnych badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na uzyskanie stosownych uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do wykonywania pracy na stanowisku operator koparko- ładowarki. Forma organizacji kursu : czas trwania szkolenia minimum 202 Teren gminy lub miasto Kruszwica lub teren powiatów: inowrocławskiego, od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda 13

14 CPV Usługi szkolenia zawodowego jednostki szkoleniowe, przy czym przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć: -45 minut zajęć w odniesieniu do wykładów teoretycznych, -60 minut w odniesieniu do ćwiczeń praktycznych. Program kursu musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Plan szkolenia musi zakładać szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych, zgodnie z wytycznymi programu szkolenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. Do czasu trwania kursu Wykonawca zobowiązany jest doliczyć zaliczony czas na: egzaminy wewnętrzne teoretyczne i praktyczne oraz końcowy egzamin kwalifikacyjny teoretyczny i praktyczny przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz czas na dokonanie przez uczestnika formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń lekarskich, uprawniających do przystąpienia uczestnika do kursu. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje świadectwo uzyskania uprawnień operatora, książeczkę operatora maszyn. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu państwowego i z jego przeprowadzeniem oraz formalności związanych uzyskaniem przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego posiadaną zdolność do wykonywania zawodu operatora maszyn do prac ziemnych koszty należy ująć w cenie kursu Wykonawca zapewni warunki kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz właściwe wyposażenie pod potrzeby zajęć teoretycznych i praktycznych. Miejsce odbywania zajęć praktycznych powinno gwarantować solidne przygotowanie uczestników kursu i realizację programu kursu. Podczas zajęć praktycznych Wykonawca zapewni optymalną ilość nowoczesnego sprzętu i maszyn dostosowaną do liczby uczestników, a także niezbędną odzież ochronną. Każdy uczestnik kursu otrzyma: program kursu, harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe (tzn. podręczniki z zakresu tematyki szkolenia, zeszyty, materiały piśmienne itp.), które po zakończeniu kursu przejdą w posiadanie mogileńskiego bądź radziejowskiego mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 14

15 8. Kurs pn.: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 5 osób CPV Usługi szkolenia zawodowego absolwentów w/w kursu. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, ale muszą one odbywać się opcjonalnie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego bądź radziejowskiego, a egzaminy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli zajęcia i/lub egzaminy odbywać się będą poza terenem gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica, wówczas organizacja dowozu uczestników oraz koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu magazyniera oraz nabycie uprawnień kierowcy wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej. Panel I -Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowej Kurs w zakresie nabycia uprawnień kierowcy wózka jezdniowego wraz z wymianą butli obejmuje: -zagadnienia z Ustawy o Dozorze Technicznym, -typy stosowanych wózków jezdniowych, -budowę wózka, -czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, -czynności operatora w czasie pracy wózkami, -wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, -wiadomości z zakresu BHP, -praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków, Dodatkowym elementem kursu jest : -omówienie zagadnienia wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych paliwem typu gazowego. -praktyczną naukę wymiany butli gazowej, Czas trwania kursu w Panelu I -minimum 68 jednostek szkoleniowych przez jednostkę szkoleniowa należy rozumieć: -45 minut zajęć w odniesieniu do wykładów teoretycznych, Teren gminy Kruszwica lub miasta Kruszwica od podpisania umowy do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie szkolenia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z 15

16 -60 minut w odniesieniu do ćwiczeń praktycznych. Do czasu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest doliczyć czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz czas na dokonanie przez uczestnika formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń lekarskich, uprawniających do przystąpienia uczestnika do kursu. Szkolenie teoretyczne i praktyczne na operatora wózków jezdniowych napędzanych silnikami z wymianą butli gazowych propan-butan musi być zgodne z wytycznymi programu Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Zakończenie kursu następuje po otrzymaniu przez absolwenta kursu uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu państwowego i z jego przeprowadzeniem oraz formalności związanych z uzyskaniem przez uczestników badań psychotechnicznych oraz innych zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowej(koszty należy ująć w cenie kursu ) warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. Panel II-Magazynier Zakres tematyczny kursu z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu magazyniera obejmuje: - zapoznanie z dokumentacją organizacji magazynu - zasady prowadzenia inwentaryzacji -gospodarka magazynowa, - sporządzania zamówień na towary -sprawdzanie dostaw pod względem ilościowym i jakościowym -rozmieszczanie towarów w magazynie -przepisy bhp w jednostce handlowej - zapoznanie z obsługą przynajmniej dwóch różnych typów kas 16

17 fiskalnych ( najczęściej wykorzystywanych obecnie w handlu) w tym kasy współpracującej z wagą, czytnikiem i komputerem --obsługa komputera i programów do prowadzenia gospodarki magazynowej -wystawianie dokumentów sprzedaży: numeracja, formy płatności -wprowadzanie, wyszukiwanie klientów i towarów, -zmiana istniejących danych -przeprowadzenie bilansu sprzedaży -przyjmowanie i magazynowanie towarów -sporządzanie faktur, rachunków uproszczonych, paragonów, dokumentów zakupu, zamówień do dostawców itp. -wystawianie dokumentów przychód wewnętrzny PW, wydanie zewnętrzne WZ i rozchód wewnętrzny RW -wystawianie dokumentów typu MM -podstawowe zasady dotyczące podatku VAT, -kultura zawodu, -odpowiedzialność materialna Zajęcia muszą odbywać się w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni wyposażonej w odpowiednią liczbą stanowisk z dostępem do kas fiskalnych i komputera z dostępem do Internetu tj. co najmniej jedno stanowisko na 2 uczestników kursu. Czas trwania kursu w Panelu II - musi zakładać 82 godziny szkoleniowe dla każdej z osób (45 minut= 1 godzina szkoleniowa), w tym co najmniej 80% zajęć praktycznych. W odniesieniu do obu Paneli szkoleniowych zajęcia powinny odbywać się maksymalnie po 8 godzin szkoleniowych dziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 Miejsce kursu teren gminy Kruszwica lub miasto Kruszwica. Zakończenie kursu następuje po otrzymaniu przez absolwenta kursu uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu magazynier z obsługą wózków jezdniowych. 17

18 9 Samopomocowa Grupa Wsparcia dla 9 osób niepełnosprawnych CPV Usługi psychiatryczne lub psychologiczne Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, zeszytów, długopisów oraz przeprowadzenia niezbędnych badań specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzających zdolność uczestnika do odbycia danego kursu/szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagają. Organizacja i prowadzenie Grupy Wsparcia dla 9 niepełnosprawnych uczestników projektu uczestniczących w ramach projektu w Programie Aktywności Lokalnej pn. Razem w Przyszłość w wymiarze 36 godzin szkoleniowych dla każdej z osób tj. 6 spotkań x 6 godzin szkoleniowych po jednym spotkaniu w miesiącu (45 minut każda godzina szkoleniowa). Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 16:00 Celem Grupy Wsparcia jest : 1.Motywowanie do przywrócenia samodzielności życiowej, poprawa wizerunku, nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi i integracja społeczna uczestników. 2.Zapewnienie uczestnikom wzajemnego wsparcia emocjonalnego i świadczenia sobie pomocy poprzez wykorzystywanie ich wzajemnego potencjału wynikającego z doświadczania podobnych problemów. Grupa ma dawać uczestnikom poczucie więzi z innymi ludźmi, umożliwiać wymianę informacji i doświadczeń w pokonywaniu trudności, budowaniu siły i wzmacniać poczucie własnej wartości. Powinna także oddziaływać na zmniejszenie poczucia osamotnienia uczestników i bezradności wobec dotykających ich problemów. 3.Dostarczenie wiedzy psychologicznej i zwiększenie umiejętności pozwalających lepiej radzić sobie z trudnościami w rodzinie i poprawić funkcjonowanie w relacjach między członkami rodziny. Zajęcia powinny dotykać co najmniej 3 modułów tematycznych: Teren miasta lub gminy Kruszwica Od r. Do r. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna) drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłych posiłków na dwóch spotkaniach Grupy Wsparcia, tj : 1) po zakończeniu wycieczki plenerowej o charakterze przyrodniczohistorycznym 2) podczas ostatnich zajęć w ramach Grupy Wsparcia obejmującego spotkanie andrzejkowe uczestników. zgodnie z wymogami 18

19 a)ja i moja rodzina (Funkcje rodziny, Relacje uczestnika z członkami rodziny, Rola uczestnika w rodzinie i jego zadania, Planowanie budżetu, Problemy w rodzinie) b) Ja i mój współmałżonek/partner (Skuteczna komunikacja z partnerem, Wyrażanie i formułowanie próśb, Wyrażanie uczuć, Asertywność, Podział zadań między małżonkami/partnerami) c) Ja i moje dzieci (Styl wychowania, Nagradzanie i karanie dzieci, Wspieranie dzieci, Trudności wychowawcze). W ramach zajęć Wykonawca zobowiązany jest: - w miesiącu lipcu 2013r. zorganizować uczestnikom Grupy Wsparcia wycieczkę plenerową o charakterze przyrodniczohistorycznym na terenie miasta Kruszwica obejmującą: rejs statkiem Rusałka, zwiedzanie z przewodnikiem: Mysiej Wieży, mostu zwodzonego, piwnic zamkowych, ekspozycji archeologicznej i salki muzealnej Nadgoplańskiego Parku Krajoznawczego. Wycieczkę musi wieńczyć wspólny, ciepły posiłek. -w miesiącu listopadzie 2013r. Grupę Wsparcia zakończyć spotkaniem andrzejkowym, które musi wieńczyć wspólny, ciepły posiłek. Uczestnicy Grupy Wsparcia wspólnie z osobą prowadzącą grupę, stworzą Kronikę Grupy Wsparcia obrazującą pracę Grupy, jej dokonania, wspomnienia, wrażenia (powinna obrazować pracę Grupy podczas wszystkich sześciu spotkań Grupy), a która po zakończeniu spotkań Grupy Wsparcia przejdzie na własność Zamawiającego. Zajęcia muszą odbywać się w pomieszczeniu, które zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i intymność. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie miejsca do odbycia zajęć zgodnie z przepisami BHP. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z prowadzeniem Grupy Wsparcia tj. pomocy dydaktycznych, zeszytów, długopisów, materiałów edukacyjnych czy papierniczych niezbędnych do wykonania Kroniki Grupy Wsparcia. opisanymi w pkt 2.8. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. 19

20 10. Indywidualna terapia psychologiczna w wymiarze 50 godzin terapeutycznych CPV Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 11. Szkolenie pn: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych Dla jednej grupy liczącej 30 osób +/- 1 osoba CPV Usługi szkolenia zawodowego Usługa w zakresie indywidualnej pomocy psychologicznej w wymiarze 50 godzin terapeutycznych (godzina terapeutyczna = 60 minut ) dla uczestników projektu według ich indywidualnych potrzeb. Głównym celem świadczonej usługi jest wprowadzenie dających się obiektywnie zmierzyć i ocenić zmian w życiu uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych, sposobu myślenia i postrzegania siebie, świata i innych, sposobu radzenia sobie z problemami. Program poradnictwa indywidualnego obejmować musi usługi psychologiczne dostosowane do odbiorców projektu w tym: osób bezrobotnych, biernych zawodowo, osób niepełnosprawnych. Terapia musi odbywać się w pomieszczeniu, które zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i intymność. Szkolenie ma za zadanie wyposażyć uczestników w wiedzę na temat praktycznych aspektów interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i osoby stosującej przemoc w rodzinie oraz zadań i zasad współpracy instytucji działających w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych. Zakres merytoryczny szkolenia musi odbywać się w oparciu o obowiązujące akty prawne i zakładać dokładne określenie podstawy prawnej w odniesieniu do poszczególnych punktów szkolenia i jej praktycznej interpretacji. Szkolenie musi obejmować poniżej opisany zakres tematyczny: 1.Definicja przemocy w rodzinie. 2. Rodzaje przemocy w rodzinie. 3. Cykle przemocy w rodzinie. 4. Mechanizmy psychologiczne powodujące pozostanie osoby doznającej przemocy w związku opartym na przemocy. 5.Konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie portret psychologiczny ofiar przemocy (omówienie procesu wiktymizacji). 6. Osobiste postawy wobec przemocy w rodzinie stereotypy, uprzedzenia, przekonania. 7.Umocowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie: Teren gminy lub miasta Kruszwica Teren gminy lub miasta Kruszwica od dnia podpisania umowy do r. od dnia podpisania umowy do r. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze na szkolenie, w trakcie jego trwania i w drodze powrotnej z zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.9. Rozdziału IV SIWZ. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w czasie przerw miedzy zajęciami napoje (kawa, herbata, woda mineralna), drożdżówkę lub pączek oraz dwa rodzaje kruchych ciastek. Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt salę szkoleniową. 20

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo