+ Alojzy de Magostris Arcybiskup tyt. Novenris Pro-Penitencjarz Większy ODPUSTY CZĄSTKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "+ Alojzy de Magostris Arcybiskup tyt. Novenris Pro-Penitencjarz Większy ODPUSTY CZĄSTKOWE"

Transkrypt

1 ODPUSTY W KOŚCIELE Co to jest Odpust? Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy ju odpuszczone. Ka dy grzech pociąga za sobą karę. W sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza nam winę, pozostaje jednak kara za skutki wywołane naszymi grzechami. Darowaniem takiej kary nazywamy Odpustem. Odpusty mogą być zupełne - zyskujemy wtedy darowanie całej kary, albo cząstkowe - darowana nam jest czę ć kary. żdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego pójdzie prosto do Nieba, gdyby zmarł po uzyskaniu odpustu cząstkowego pozostanie w czy ćcu krócej. Kary za grzech Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Ko cioła, trzeba zobaczyć, e grzech ma podwójny skutek. żrzech cię ki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do ycia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się "karą wieczną" za grzech. Ka dy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po mierci, w stanie nazywanym czy ćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy "karą doczesną" za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, poniewa wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z arliwej miło ci, mo e doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak e nie pozostaje ju adna kara do odpokutowania (KKK 1472) Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrze cijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i ró nego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na mierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miło ci, a tak e przez modlitwę i ró ne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od "starego człowieka" i "przyoblec człowieka nowego"(kkk 1473) W komunii więtych Chrze cijanin, który stara się oczy cić z grzechu i u więcić się z pomocą łaski Bo ej, nie jest pozostawiony sam sobie. " ycie poszczególnych dzieci Bo ych łączy się przedziwną więzią w Chrystusie i przez Chrystusa z yciem wszystkich innych braci chrze cijan w nadprzyrodzonej jedno ci Mistycznego Ciała Chrystusa jakby w jednej mistycznej osobie".(kkk 1474) W komunii więtych "między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czy ćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje więc trwały węzeł miło ci i bogata wymiana wszelkich dóbr". W tej przedziwnej wymianie więto ć jednego przynosi korzy ć innym o wiele bardziej ni grzech jednego mo e szkodzić innym. I tak odwołanie się do komunii więtych pozwala skruszonemu grzesznikowi wcze niej i skuteczniej oczy cić się od kar za grzech.(kkk 1475) Duchowe dobra płynące z komunii więtych nazywamy tak e skarbcem Ko cioła. "Nie jest on zbiorem dóbr, gromadzonych przez wieki na kształt materialnych bogactw, lecz nieskończoną i niewyczerpaną warto cią, jaką mają u Boga zado ćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, by cała ludzko ć została uwolniona od grzechu i doszła do łączno ci z Ojcem. Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel, w którym są i działają zado ćuczynienia i zasługi płynące z Jego odkupienia".(kkk 1476) "Poza tym do tego skarbca nale y równie rzeczywi cie niewyczerpana, niewymierna i zawsze aktualna warto ć, jaką mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Naj więtszej Maryi Panny i wszystkich więtych, którzy idąc ladami Chrystusa, dzięki jego łasce, 1

2 u więcili samych siebie i wypełnili posłanie otrzymane od Ojca. W ten sposób, pracując nad własnym zbawieniem, przyczynili się równie do zbawienia swoich braci w jedno ci Mistycznego Ciała".(KKK 1477) Odpusty otrzymywane od Boga za po rednictwem Ko cioła Darowanie kary otrzymuje się za po rednictwem Ko cioła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrze cijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i więtych, by otrzymać od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie nale ą się za grzechy. W ten sposób Ko ciół chce nie tylko przyj ć z pomocą chrze cijaninowi, lecz tak e pobudzić go do czynów pobo no ci, pokuty i miło ci.(kkk 1478) Poniewa wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, tak e są członkami tej samej komunii więtych, mo emy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłu yli swoimi grzechami.(kkk 1479) Pięć warunków zyskania odpustu zupełnego Odpust zupełny mo e zyskać osoba ochrzczona, będąca w jedno ci z Ko ciołem spełniając pięć warunków podanych przez Ko ciół. eby zyskać odpust zupełny muszą być spełnione wszystkie pięć warunków. Kolejno ć spełnienia tych warunków nie jest wa na. Najwa niejsze jest by przez cały ten czas, (dzień) być w stanie łaski u więcającej. 1. Stan łaski u więcającej - spowied w. sakramentalnaś jedna spowied wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest by zawsze, za ka dym razem być w stanie łaski u więcającej. 2. Wolno ć od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobno cią, o której wiemy, e mo e prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiegoś odrzucenie przywiązania do naszych słabo ci, złych skłonno ci, nałogów itp. W tym dniu powinni my prosić Pana Boga eby dał nam siłę aby mogli my przezwycię yć wszystkie te nasze słabo ci, które mogą nas zniewalać. 3. Komunia w. warunkiem jest przystąpienie tego dnia do Komunii w. 4. Dzieło odpustowe, czyn odpustowy. 5. Modlitwa w intencjach Ojca w. jest to modlitwa, która wspiera intencje Ojca w., które nosi w swoim sercuś wystarczy tutaj odmówić modlitwę Ojcze nasz i Zdrowa Mario lub jakąkolwiek inną modlitwę w tych intencjach. Odpust mo emy ofiarować za siebie lub za dowolną osobę zmarłą, lub te wielu zmarłych, dusze w czy ćcu cierpiące, nale y tutaj dokonać wyboru. Nie mo na ofiarować odpustu za drugiego człowieka. Nie mo na jednocze nie ofiarować odpustu zupełnego za siebie i za zmarłych. Odpust zupełny mogę zyskać tylko raz w ciągu dnia. Odpustów cząstkowych mogę zyskać wiele w ciągu dnia. Aby nie zmarnować szansy zyskania wielu odpustów w ciągu jednego dnia przez brak wła ciwej intencji, dobrze jest taka intencję wzbudzić w sobie na początku dnia np. słowamiś "Panie Bo e mój pragnę dzisiaj zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję je "( nale y tutaj dokonać wyboru) lubś "Panie Bo e mój pragnę przez to dzieło odpustowe... zyskać odpust zupełny i ofiaruję go..." Odpust zupełny mo emy zyskiwać codziennie Ko ciół podaje nam pięć dzieł odpustowych, które umo liwiają nam zyskanie odpustu zupełnego ka dego dniaś - czytanie i rozwa anie przynajmniej przez pół godziny dowolnego fragmentu pisma w. - odmówienie jednej czę ci Ró ańca w., wspólnie z kim w dowolnym miejscu. Je eli 2

3 odmawiam tę modlitwę ró ańcową sam to dla zyskania odpustu zupełnego muszę go odmówić przed Naj więtszym Sakramentem tzn. w ko ciele, kaplicy gdzie znajduje się tabernakulum z Naj więtszym Sakramentem. - odmówienie koronki do Miłosierdzia Bo ego przed Naj więtszym Sakramentem. Warunkiem tutaj jest tak jak przy modlitwie ró ańcowej odmawianej samemu, obecno ć Naj więtszego Sakramentu w tabernakulum w ko ciele lub kaplicy. Naj więtszy Sakrament nie musi być wystawiony, wystarczy sama obecno ć w tabernakulum. - adoracja Naj więtszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w ko ciele lub kaplicy. - odprawienie Drogi Krzy owej w ko ciele, kaplicy lub na kalwarii, tak e przy stacjach drogi krzy owej erygowanej, po więconej. Dla zyskania odpustu mo na tutaj samemu przej ć przez wszystkie stacje. Dla osoby chorej przykutej do łó ka dziełem odpustowym mo e być tutaj rozwa anie przynajmniej przez pół godziny Męki Pańskiej. ODPUST ZUPEŁNY Dzieła obdarzone odpustem zupełnym 1. Adoracja Naj więtszego sakramentu trwająca przynajmniej pół godziny 2. Pobo ne przyjęcie choćby tylko przez radio Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i wiatu. 3. nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych choćby tylko w my li za zmarłych (odpust ten mo e być ofiarowany tylko za dusze w czy ćcu cierpiące)ś w pozostałe dni roku odpust cząstkowy. 4. Pobo ny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzy a. 5. Udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej przez trzy dni. 6. Publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczysto ć Naj więtszego Serca Jezusowego. 7. Publiczne odmówienie Aktu po więcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczysto ć Chrystusa Króla. 8. W uroczysto ć w. Apostołów Piotra i Pawła, ka dy kto pobo nie u ywa przedmiotu religijnego (krzy a, ró ańca, szkaplerzna, medalika) po więconego przez Papie a lub Biskupa i w tym dniu odmówi Wyznanie Wiary. 9. Wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i udział w uroczystym ich zakończeniu. 10. Przystąpienie po raz pierwszy do Komunii w. lub udział w takiej pobo nej ceremonii. 11. Odprawienie pierwszej Mszy w. lub pobo ne uczestnictwo w niej. 12. Odmówienie ró ańca w ko ciele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (nale y odmówić przynajmniej jedną czę ć, jednak e pięć dziesiątek w sposób ciągły, z modlitwą ustną nale y połączyć pobo ne rozwa anie tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice winne być zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu prywatnym wystarczy, e wierny łączy z modlitwą ustną rozwa anie tajemnic). 13. Odnowienie przez kapłana w 25-, 50-, 60-lecie więceń kapłańskich postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swojego powołania, uczestniczenie w Mszy w. jubileuszowej. 14. Czytanie i rozwa anie Pisma w. z szacunkiem nale nym słowu Bo emu, przynajmniej przez pół godziny. 15. Nawiedzenie ko cioła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga". 16. Odmówienie w sposób uroczysty hymnu "Przed tak wielkim Sakramentem" w Wielki Czwartek. 17. Odmówienie w sposób uroczysty hymnu "Przed tak wielkim Sakramentem" w uroczysto ć Bo ego Ciała. 18. Publiczne odmówienie hymnuś "Ciebie Bo e wielbimy" w ostatnim dniu roku. 3

4 19. Publiczne odmówienie hymnu "Przybąd Duchu Stworzycielu" w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha więtego. 20. Pobo ne odprawienie Drogi Krzy owej (przed stacjami prawnie irygowanymi, połączone z rozwa aniem Męki i mierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacjiś w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego). 21. Pobo ne nawiedzenie ko cioła w więto tytułu i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga". 22. Pobo ne nawiedzenie ko cioła lub ołtarza w dniu jego konsekracji i odmówienie "Ojcze Nasz" i "Wierzę w Boga". 23. Pobo ne nawiedzenie ko cioła w Dniu Zadusznym i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" (odpust ten mo e być ofiarowany tylko za dusze w czy ćcu cierpiące). 24. Pobo ne nawiedzenie ko cioła lub kaplicy zakonnej w więta Zało yciela i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga". 25. Udział w czynno ci więtej, której przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji pasterskiej. 26. Odnowienie przyrzeczeń chrztu w. w czasie nabo eństwa Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu. 27. Pobo ne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" wś więto tytułu, jakiekolwiek więto nakazane, raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego. 28. Udział w więtych czynno ciach sprawowanych w ko ciołach stacyjnych w Rzymie w okre lonych dniach roku zaznaczonych w Mszale Rzymskim. 29. Odmówienie modlitwyś "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" po komunii w. Przed obrazem Jezusa Chrystusa w ka dy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątekś w pozostałe dni roku odpust cząstkowy. 30. Posługiwanie się przedmiotami pobo no ci (krucyfiksem, krzy em, szkaplerzem, medalikiem), je eli są pobłogosławione przez Papie a, ewentualnie przez biskupa, je li w uroczysto ć więtych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary (jakąkolwiek formułę)ś natomiast posługując się tymi przedmiotami pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona odpust cząstkowy. 31. W momencie mierci,o ile nie ma kapłana, który udzieliłby sakramentów i błogosławieństwa papieskiego, mo na odmówić jakąkolwiek modlitwę, o ile wierny miał za ycia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku wymieniony warunek zastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego), dla uzyskania tego odpustu chwalebną rzeczą jest posługiwać się krucyfiksem lub krzy em. Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone tak e dwa dodatkowe odpusty zupełneś 32. Udział w nabo eństwie żorzkich alów jeden raz w Wielkim Po cie w jakimkolwiek ko ciele na terenie Polski. 33. Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dniś - w uroczysto ć więtych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) - w więto tytułu - w dniu 2 sierpnia (odpust "Porcjunkuli") - jeden raz w ciągu roku w dniu okre lonym według uznania Dekret o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bo ego 12 stycznia 2002 Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papie a chętnie przyjmuje przedstawioną pro bę i postanawia, co następujeś Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowied, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca więtego) udziela się w granicach 4

5 Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobo nie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bo ego w ko ciele lub kaplicy wobec Naj więtszego Sakramentu źucharystii, publicznie wystawionego lub te przechowywanego w tabernakulum. Je eli za ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyj ć z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bo ego z ufno cią i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowo cią okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami równie zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do mających przeszkodę, zawartych w normach 24 i 25 Wykazu odpustów. (.Enchiridii Indulgentiarum.). W innych za okoliczno ciach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą wa no ć, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. + Alojzy de Magostris Arcybiskup tyt. Novenris Pro-Penitencjarz Większy ODPUSTY CZĄSTKOWE Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowegoś 1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, je li w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach ycia wznosi my li do Boga z pokorą i ufno cią, dodając w my li jaki akt strzelisty, np. "Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami" 2. Je li wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobi cie lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy. 3. żdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czego godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień. Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i mo na go uzyskać wielokrotnie w ciągu dniaś 1. Odmówienie modlitwyś czynno ci nasze... (Mszał RzymskiŚ kolekta z czwartku po Popielcu). 2. Odmówienie aktów cnót teologicznych i alu za grzechy. 3. Odmówienie hymnuś Uwielbiam Cię nabo nie (Adoro Te, devote). 4. Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie. 5. Odmówienie modlitwyś Do Ciebie, więty Józefie. 6. Odmówienie modlitwyś Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Bo e, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 7. Odmówienie modlitwyś Aniele Bo y, stró u mój. 8. Odmówienie modlitwyś Anioł Pański, w okresie wielkanocnym Królowo nieba. 9. Odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa, u więć mnie. 10. Nawiedzenie cmentarza starochrze cijańskiego, czyli katakumb. 11. Odmówienie Składu Apostolskiego (pacierzowe wyznanie wiary) lub Symbolu Nicejsko Konstantynopolitańskiego (Credo - wyznanie wiary). 12. Akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy jakiejkolwiek pobo nej formuły. 13. Odmówienie Jutrzni lub Nieszporów ałobnych. 14. Udział w nauczaniu lub uczenie się samemu nauki chrze cijańskiej. 15. Odmówienie Psalmu 130Ś Z głęboko ci wołam do Ciebie. 16. Odmówienie modlitwyś Panie, Bo e wszechmogący... (Liturgia żodzinś poniedziałek, II tydzień, Jutrznia). 5

6 17. Odmówienie modlitwyś Wysłuchaj nas, Panie więty, Ojcze wszechmogący, wieczny Panie, i racz zesłać z nieba więtego Anioła Swego, aby strzegł, osłaniał, nawiedzał i bronił wszystkich mieszkańców tego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 18. Odmówienie litaniiś do Naj więtszego Imienia Jezus, do Naj więtszego Serca Pana Jezusa, do Najdro szej Krwi Chrystusa Pana, Loretańska do Naj więtszej Maryi Panny, do więtego Józefa, do Wszystkich więtych. 19. Odmówienie kantyku: Magnifikat. 20. Odmówienie modlitwyś Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia. Broń nas od wroga i przyjmij w godzinę mierci. 21. Odmówienie modlitwyś Pomnij, o Naj więtsza Panno Maryjo (modlitwa w. Bernarda). 22. Odmówienie Psalmu 51Ś Zmiłuj się nade mną, Bo e, w swojej łaskawo ci. 23. Uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Bo ym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha więtego i Niepokalanym Poczęciem. 24. Odmówienie Małych oficjówś o Męce Pańskiej, o Naj więtszym Sercu pana Jezusa, o Matce Bo ej, o Niepokalanym Poczęciu, o w. Józefie. 25. Odmówienie zatwierdzonej przez władzę ko cielną modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. 26. Odprawienie modlitwy my lnej (rozmy lania). 27. Odmówienie modlitwy za Papie aś Wezwanieś módlmy się za Papie a naszego...odpowied ś Niech go Pan strze e, zachowa przy yciu, darzy szczę ciem na ziemi, i broni przed nieprzyjaciółmi. 28. Odmówienie modlitwyś O więta uczto. 29. Słuchanie przepowiadanego Słowa Bo ego (kazania). 30. OdmówienieŚ Modlitwy o jedno ć Ko cioła. 31. Uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia. 32. Odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek. 33. Odmówienie modlitwyś Racz, Panie nagrodzić yciem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. 34. OdmówienieŚ Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. 35. OdmówienieŚ więta Maryjo, przybąd z pomocą biednym. 36. Odmówienie modlitwyś więci Apostołowie Piotrze i Pawle. 37. Pobo ne prze egnanie się i wypowiedzenie słówś W Imię Ojca i Syna i Ducha więtego. Amen. 38. Odmówienie modlitwyś Pod Twoją obronę uciekamy się, więta Bo a Rodzicielko. 39. Odmówienie modlitwyś Przyjd Duchu więty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miło ci w nich zapal. 40. Odmówienie modlitwyś Nawied ten dom (Liturgia żodzinś Kompleta po Nieszporach uroczysto ci. 6

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Wyróżniamy dwa sposoby uzyskania odpustu: zupełny i cząstkowy.

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Wyróżniamy dwa sposoby uzyskania odpustu: zupełny i cząstkowy. ODPUST TO WIELKI DAR MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Wyróżniamy dwa sposoby uzyskania odpustu: zupełny i cząstkowy. Odpust zupełny

Bardziej szczegółowo

Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można w całej Polsce uzyskać odpust zupełny.

Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można w całej Polsce uzyskać odpust zupełny. Odpust zupełny za Koronkę do Miłosierdzia Bożego Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można w całej Polsce uzyskać odpust zupełny. Penitencjaria Apostolska 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

POGRZEB wtorek, 01 stycznia :00

POGRZEB wtorek, 01 stycznia :00 wtorek 01 stycznia 2013 00:00 Aby dokonać formalności związanych z pogrzebem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z AKTEM ZGONU osoby zmarłej. W kancelarii ustala się datę i godzinę Mszy św. żałobnej.

Bardziej szczegółowo

Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, quarta editio, Libreria Editrice, Vaticana 1999, nr 1 26, p. 21 28

Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, quarta editio, Libreria Editrice, Vaticana 1999, nr 1 26, p. 21 28 O ODPUSTACH Niektóre przepisy dotyczące uzyskiwania odpustów Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, quarta editio, Libreria Editrice, Vaticana 1999, nr 1 26, p. 21 28 1. Odpust jest to darowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH

OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH ODPUSTY Jezus powiedział do Piotra: Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, a co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie Mt 16,19. Kościół od początku wierzył, że otrzymał moc darowania

Bardziej szczegółowo

ks. Jarosław Burski Odpusty

ks. Jarosław Burski Odpusty 1 dotyczą w pierwszym rzędzie kapłanów, którzy kiedykolwiek "w skrusze serca" odmówią pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory przed wystawionym publicznie Najświętszym Sakramentem oraz sprawować będą

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZYSKIWANIA ODPUSTÓW WEDŁUG ENCHIRIDION INDULGENTIARUM, EDITIO OUARTA (1999) ZWYCZAJNE WARUNKI ZYSKIWANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

NIEKTÓRE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZYSKIWANIA ODPUSTÓW WEDŁUG ENCHIRIDION INDULGENTIARUM, EDITIO OUARTA (1999) ZWYCZAJNE WARUNKI ZYSKIWANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO NIEKTÓRE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZYSKIWANIA ODPUSTÓW WEDŁUG ENCHIRIDION INDULGENTIARUM, EDITIO OUARTA (1999) Odpust, to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy, którego dostępuje

Bardziej szczegółowo

dgdhd WYDANIE SPECJALNE ererererererererererererererere ŚWIĘTY ANTONI MÓDL SIĘ ZA NAMI UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY

dgdhd WYDANIE SPECJALNE ererererererererererererererere ŚWIĘTY ANTONI MÓDL SIĘ ZA NAMI UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY Parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach j BIULETYN PARAFIALNY Nr 8 (10) 13.06.2005 WYDANIE SPECJALNE UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY Egzemplarz bezpłatny ererererererererererererererere

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RODZINY RÓŻ A Ń COWEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

BIULETYN RODZINY RÓŻ A Ń COWEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ BIULETYN RODZINY RÓŻ A Ń COWEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ Nr. 9 - sierpień 2009 r. PROGRAM SPOTKANIA KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z WYMIANĄ TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH sierpień 2009 r. Pieśń Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Odpust - zwykły, zupełny, cząstkowy. Wpisany przez http://voxdomini.com.pl/vox_art/odpust2.html sobota, 12 kwietnia 2014 09:26

Odpust - zwykły, zupełny, cząstkowy. Wpisany przez http://voxdomini.com.pl/vox_art/odpust2.html sobota, 12 kwietnia 2014 09:26 Wiara Kościoła w odpust sięga starożytności, kiedy wierzono, że może on wyrażać miłosierdzie Boga (Jezus powiedział do Piotra: Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, a co zwiążesz na

Bardziej szczegółowo

Na dużych paciorkach (1 raz) przed każdą częścią - tak jak w różańcu:

Na dużych paciorkach (1 raz) przed każdą częścią - tak jak w różańcu: Na początku: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga... Na dużych paciorkach (1 raz) przed każdą częścią - tak jak w różańcu: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH:

WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH: WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH: 1. Odpust zyskują członkowie rodziny, która pierwszy raz poświęca się podczas specjalnego obrzędu z udziałem kapłana lub diakona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa albo Świętej Rodzinie

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Liturgia Godzin Brewiarz dla Świeckich - Modlitwa codzienna Kościoła domowego

Liturgia Godzin Brewiarz dla Świeckich - Modlitwa codzienna Kościoła domowego Model : - Producent : Wyd. Warmińskie Diecezjalne (...) Liturgia Godzin, tak często dziś sprawowana w różnych grupach modlitewnych, coraz bardziej będzie się stawała modlitwą osobistą dojrzałego chrześcijanina,

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego Ojciec Święty Benedykt XVI Listem Apostolskim Porta fidei", ogłosił 11 października 2012

Bardziej szczegółowo

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu)

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu) NIEDZIELA, 10.12.2017. (2. niedziela adwentu) Czytania mszalne: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2P 3, 8-14; Mk 1, 1-8; - Myśl na dzisiaj: Zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga. - EUCHARYSTIA? (jaka intencja

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator czwartek, 07 kwietnia :25 - Poprawiony czwartek, 07 kwietnia :47

Wpisany przez Administrator czwartek, 07 kwietnia :25 - Poprawiony czwartek, 07 kwietnia :47 1. Określenie sakramentu kapłaństwa. Sakrament kapłaństwa (święcenie kapłańskie) jest to sakrament Nowego Prawa, ustanowiony przez Chrystusa Pana. W sakramencie tym udzielona zostaje duchowa władza i dana

Bardziej szczegółowo

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Przywilejem tym cieszy się również Sanktuarium bł. Jana Pawła II w dniu Patrona - 22 października i raz w roku podczas pielgrzymki do tego miejsca.

Przywilejem tym cieszy się również Sanktuarium bł. Jana Pawła II w dniu Patrona - 22 października i raz w roku podczas pielgrzymki do tego miejsca. Warunki uzyskania odpustów przez wiernych zmieniały się w ciągu wieków. Pielgrzymi podążają jednak niezmiennie do sanktuariów na całym świecie, aby u Boga bogatego w miłosierdzie otrzymać tę wielką łaskę

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK WERTOWANIA W MSZALE I JEGO BUDOWA

PORADNIK WERTOWANIA W MSZALE I JEGO BUDOWA Diecezjalna Szkoła Ceremoniarza i Animatora PORADNIK WERTOWANIA W MSZALE I JEGO BUDOWA Do użytku wewnętrznego dla potrzeb Kursu Ceremoniarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej Opracował: Artur Gondek Poradnik

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU 157. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka MODLITWA O ŻYCIE WIECZNE Dzień pierwszy Święty Stanisławie Kazimierczyku, gorący ran Jezusowych i krzyża miłośniku, wierny sługo Boży, spraw to u Boga, prosimy Cię,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Rzeczowy spis treści

Rzeczowy spis treści Rzeczowy spis treści Nabożeństwo Eucharystyczne 1. Niechaj będzie pochwalony (mel.1)... 5 2. O zbawcza hostio... 6 3. Przed tak wielkim Sakramentem Melodia 1... 8 Melodia 2... 9 Melodia 3... 11 Melodia

Bardziej szczegółowo

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Niektóre przepisy dotyczące zyskiwania odpustów (Enchiridion Indulgentiarum, editio quarta, 1999, nn. 1-26, pp. 21-28)

Niektóre przepisy dotyczące zyskiwania odpustów (Enchiridion Indulgentiarum, editio quarta, 1999, nn. 1-26, pp. 21-28) Odpusty zupełne, które można zyskiwać codziennie: (Według Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones, quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999.) 1. Za pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego,

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW.

UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. 124. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku powinien wysłuchać spowiedzi chorego, w miarę możności jeszcze przed udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4, 3 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mt 24, 37-44 15 Czuwać to myśleć o Bogu II Niedziela Adwentu Mt 3, 1-12 19 Jan Chrzciciel Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

W MARYJNEJ SZKOLE MIŁOSIERDZIA Materiały duszpasterskie

W MARYJNEJ SZKOLE MIŁOSIERDZIA Materiały duszpasterskie W MARYJNEJ SZKOLE MIŁOSIERDZIA Materiały duszpasterskie Przygotował zespół: ks. Marek Chmielewski (redaktor) Anna Gąsior ks. Jerzy Karbownik ks. Janusz Królikowski ks. Piotr Turzyński Ostra Brama Skarżysko-Kamienna

Bardziej szczegółowo

Cel. Przywileje i łaski

Cel. Przywileje i łaski Założycielem szkaplerza karmelitańskiego jest św. Szymon Stock, generał oo. Karmelitów na górze Karmel w Palestynie. W czasach prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej. plecy, na

Bardziej szczegółowo

ORDYNARIUSZ DIECEZJI KOSZALIŃSKO KOŁOBRZESKIEJ. JE. BISKUP EDWARD DAJCZAK herb JE Biskupa Edwarda Dajczaka Ojciec misjonarz Stefan Kawula CSsR

ORDYNARIUSZ DIECEZJI KOSZALIŃSKO KOŁOBRZESKIEJ. JE. BISKUP EDWARD DAJCZAK herb JE Biskupa Edwarda Dajczaka Ojciec misjonarz Stefan Kawula CSsR LISTOPAD 2016 19 ( sobota ) na Mszy św. o godz. 19 00 rozpoczęliśmy Maryjne Rekolekcje w związku z 30 leciem kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszej parafii. Rekolekcje prowadził Redemptorysta Ojciec

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH

ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH PRZYGOTOWANIE OBRZĘDU 86. Kapłan mający udzielić choremu namaszczenia powinien się dowiedzieć, w jakim stanie chory się znajduje. Pomoże mu to wybrać odpowiedni obrzęd,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i. Róże Różańcowe

Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i. Róże Różańcowe Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy, trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu. Kardynał Stefan Wyszyński Idąc za wezwaniem

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

SAKRAMENT BIERZMOWANIA SAKRAMENT BIERZMOWANIA SKĄD sakrament bierzmowania? Jezus obiecuje zesłanie Ducha świętego (Łk 12,12; J 3,5-8). Po wypełnieniu tej obietnicy - w dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie Jezusa zostają napełnieni

Bardziej szczegółowo

Msza św. połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych pomoce liturgiczne Światowy Dzień Chorego

Msza św. połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych pomoce liturgiczne Światowy Dzień Chorego Msza św. połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych pomoce liturgiczne Światowy Dzień Chorego Mszę św. można celebrować według formularza Mszy za chorych: Mszał Rzymski, s. 164-165. Komentarz

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Pismo parafii Matki Bożej Różańcowej w Rybniku - Niedobczycach

Pismo parafii Matki Bożej Różańcowej w Rybniku - Niedobczycach Pismo parafii Matki Bożej Różańcowej w Rybniku - Niedobczycach Drodzy Parafianie! Czas uroczystości odpustowej, to również czas licznych zmian. Jako Parafia praktycznie od samego początku mamy własne dzwony.

Bardziej szczegółowo

JERYCHO ŻYWEGO RÓŻAŃCA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

JERYCHO ŻYWEGO RÓŻAŃCA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ ZELATOR listopad 2017 www.zr.diecezja.pl 13 JERYCHO ŻYWEGO RÓŻAŃCA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W ubiegłym roku przeżyliśmy po raz pierwszy Jerycho Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej. To było piękne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo