+ Alojzy de Magostris Arcybiskup tyt. Novenris Pro-Penitencjarz Większy ODPUSTY CZĄSTKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "+ Alojzy de Magostris Arcybiskup tyt. Novenris Pro-Penitencjarz Większy ODPUSTY CZĄSTKOWE"

Transkrypt

1 ODPUSTY W KOŚCIELE Co to jest Odpust? Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy ju odpuszczone. Ka dy grzech pociąga za sobą karę. W sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza nam winę, pozostaje jednak kara za skutki wywołane naszymi grzechami. Darowaniem takiej kary nazywamy Odpustem. Odpusty mogą być zupełne - zyskujemy wtedy darowanie całej kary, albo cząstkowe - darowana nam jest czę ć kary. żdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego pójdzie prosto do Nieba, gdyby zmarł po uzyskaniu odpustu cząstkowego pozostanie w czy ćcu krócej. Kary za grzech Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Ko cioła, trzeba zobaczyć, e grzech ma podwójny skutek. żrzech cię ki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do ycia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się "karą wieczną" za grzech. Ka dy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po mierci, w stanie nazywanym czy ćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy "karą doczesną" za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, poniewa wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z arliwej miło ci, mo e doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak e nie pozostaje ju adna kara do odpokutowania (KKK 1472) Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrze cijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i ró nego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na mierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miło ci, a tak e przez modlitwę i ró ne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od "starego człowieka" i "przyoblec człowieka nowego"(kkk 1473) W komunii więtych Chrze cijanin, który stara się oczy cić z grzechu i u więcić się z pomocą łaski Bo ej, nie jest pozostawiony sam sobie. " ycie poszczególnych dzieci Bo ych łączy się przedziwną więzią w Chrystusie i przez Chrystusa z yciem wszystkich innych braci chrze cijan w nadprzyrodzonej jedno ci Mistycznego Ciała Chrystusa jakby w jednej mistycznej osobie".(kkk 1474) W komunii więtych "między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czy ćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje więc trwały węzeł miło ci i bogata wymiana wszelkich dóbr". W tej przedziwnej wymianie więto ć jednego przynosi korzy ć innym o wiele bardziej ni grzech jednego mo e szkodzić innym. I tak odwołanie się do komunii więtych pozwala skruszonemu grzesznikowi wcze niej i skuteczniej oczy cić się od kar za grzech.(kkk 1475) Duchowe dobra płynące z komunii więtych nazywamy tak e skarbcem Ko cioła. "Nie jest on zbiorem dóbr, gromadzonych przez wieki na kształt materialnych bogactw, lecz nieskończoną i niewyczerpaną warto cią, jaką mają u Boga zado ćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, by cała ludzko ć została uwolniona od grzechu i doszła do łączno ci z Ojcem. Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel, w którym są i działają zado ćuczynienia i zasługi płynące z Jego odkupienia".(kkk 1476) "Poza tym do tego skarbca nale y równie rzeczywi cie niewyczerpana, niewymierna i zawsze aktualna warto ć, jaką mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Naj więtszej Maryi Panny i wszystkich więtych, którzy idąc ladami Chrystusa, dzięki jego łasce, 1

2 u więcili samych siebie i wypełnili posłanie otrzymane od Ojca. W ten sposób, pracując nad własnym zbawieniem, przyczynili się równie do zbawienia swoich braci w jedno ci Mistycznego Ciała".(KKK 1477) Odpusty otrzymywane od Boga za po rednictwem Ko cioła Darowanie kary otrzymuje się za po rednictwem Ko cioła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrze cijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i więtych, by otrzymać od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie nale ą się za grzechy. W ten sposób Ko ciół chce nie tylko przyj ć z pomocą chrze cijaninowi, lecz tak e pobudzić go do czynów pobo no ci, pokuty i miło ci.(kkk 1478) Poniewa wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, tak e są członkami tej samej komunii więtych, mo emy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłu yli swoimi grzechami.(kkk 1479) Pięć warunków zyskania odpustu zupełnego Odpust zupełny mo e zyskać osoba ochrzczona, będąca w jedno ci z Ko ciołem spełniając pięć warunków podanych przez Ko ciół. eby zyskać odpust zupełny muszą być spełnione wszystkie pięć warunków. Kolejno ć spełnienia tych warunków nie jest wa na. Najwa niejsze jest by przez cały ten czas, (dzień) być w stanie łaski u więcającej. 1. Stan łaski u więcającej - spowied w. sakramentalnaś jedna spowied wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest by zawsze, za ka dym razem być w stanie łaski u więcającej. 2. Wolno ć od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobno cią, o której wiemy, e mo e prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiegoś odrzucenie przywiązania do naszych słabo ci, złych skłonno ci, nałogów itp. W tym dniu powinni my prosić Pana Boga eby dał nam siłę aby mogli my przezwycię yć wszystkie te nasze słabo ci, które mogą nas zniewalać. 3. Komunia w. warunkiem jest przystąpienie tego dnia do Komunii w. 4. Dzieło odpustowe, czyn odpustowy. 5. Modlitwa w intencjach Ojca w. jest to modlitwa, która wspiera intencje Ojca w., które nosi w swoim sercuś wystarczy tutaj odmówić modlitwę Ojcze nasz i Zdrowa Mario lub jakąkolwiek inną modlitwę w tych intencjach. Odpust mo emy ofiarować za siebie lub za dowolną osobę zmarłą, lub te wielu zmarłych, dusze w czy ćcu cierpiące, nale y tutaj dokonać wyboru. Nie mo na ofiarować odpustu za drugiego człowieka. Nie mo na jednocze nie ofiarować odpustu zupełnego za siebie i za zmarłych. Odpust zupełny mogę zyskać tylko raz w ciągu dnia. Odpustów cząstkowych mogę zyskać wiele w ciągu dnia. Aby nie zmarnować szansy zyskania wielu odpustów w ciągu jednego dnia przez brak wła ciwej intencji, dobrze jest taka intencję wzbudzić w sobie na początku dnia np. słowamiś "Panie Bo e mój pragnę dzisiaj zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję je "( nale y tutaj dokonać wyboru) lubś "Panie Bo e mój pragnę przez to dzieło odpustowe... zyskać odpust zupełny i ofiaruję go..." Odpust zupełny mo emy zyskiwać codziennie Ko ciół podaje nam pięć dzieł odpustowych, które umo liwiają nam zyskanie odpustu zupełnego ka dego dniaś - czytanie i rozwa anie przynajmniej przez pół godziny dowolnego fragmentu pisma w. - odmówienie jednej czę ci Ró ańca w., wspólnie z kim w dowolnym miejscu. Je eli 2

3 odmawiam tę modlitwę ró ańcową sam to dla zyskania odpustu zupełnego muszę go odmówić przed Naj więtszym Sakramentem tzn. w ko ciele, kaplicy gdzie znajduje się tabernakulum z Naj więtszym Sakramentem. - odmówienie koronki do Miłosierdzia Bo ego przed Naj więtszym Sakramentem. Warunkiem tutaj jest tak jak przy modlitwie ró ańcowej odmawianej samemu, obecno ć Naj więtszego Sakramentu w tabernakulum w ko ciele lub kaplicy. Naj więtszy Sakrament nie musi być wystawiony, wystarczy sama obecno ć w tabernakulum. - adoracja Naj więtszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w ko ciele lub kaplicy. - odprawienie Drogi Krzy owej w ko ciele, kaplicy lub na kalwarii, tak e przy stacjach drogi krzy owej erygowanej, po więconej. Dla zyskania odpustu mo na tutaj samemu przej ć przez wszystkie stacje. Dla osoby chorej przykutej do łó ka dziełem odpustowym mo e być tutaj rozwa anie przynajmniej przez pół godziny Męki Pańskiej. ODPUST ZUPEŁNY Dzieła obdarzone odpustem zupełnym 1. Adoracja Naj więtszego sakramentu trwająca przynajmniej pół godziny 2. Pobo ne przyjęcie choćby tylko przez radio Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i wiatu. 3. nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych choćby tylko w my li za zmarłych (odpust ten mo e być ofiarowany tylko za dusze w czy ćcu cierpiące)ś w pozostałe dni roku odpust cząstkowy. 4. Pobo ny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzy a. 5. Udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej przez trzy dni. 6. Publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczysto ć Naj więtszego Serca Jezusowego. 7. Publiczne odmówienie Aktu po więcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczysto ć Chrystusa Króla. 8. W uroczysto ć w. Apostołów Piotra i Pawła, ka dy kto pobo nie u ywa przedmiotu religijnego (krzy a, ró ańca, szkaplerzna, medalika) po więconego przez Papie a lub Biskupa i w tym dniu odmówi Wyznanie Wiary. 9. Wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i udział w uroczystym ich zakończeniu. 10. Przystąpienie po raz pierwszy do Komunii w. lub udział w takiej pobo nej ceremonii. 11. Odprawienie pierwszej Mszy w. lub pobo ne uczestnictwo w niej. 12. Odmówienie ró ańca w ko ciele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (nale y odmówić przynajmniej jedną czę ć, jednak e pięć dziesiątek w sposób ciągły, z modlitwą ustną nale y połączyć pobo ne rozwa anie tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice winne być zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu prywatnym wystarczy, e wierny łączy z modlitwą ustną rozwa anie tajemnic). 13. Odnowienie przez kapłana w 25-, 50-, 60-lecie więceń kapłańskich postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swojego powołania, uczestniczenie w Mszy w. jubileuszowej. 14. Czytanie i rozwa anie Pisma w. z szacunkiem nale nym słowu Bo emu, przynajmniej przez pół godziny. 15. Nawiedzenie ko cioła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga". 16. Odmówienie w sposób uroczysty hymnu "Przed tak wielkim Sakramentem" w Wielki Czwartek. 17. Odmówienie w sposób uroczysty hymnu "Przed tak wielkim Sakramentem" w uroczysto ć Bo ego Ciała. 18. Publiczne odmówienie hymnuś "Ciebie Bo e wielbimy" w ostatnim dniu roku. 3

4 19. Publiczne odmówienie hymnu "Przybąd Duchu Stworzycielu" w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha więtego. 20. Pobo ne odprawienie Drogi Krzy owej (przed stacjami prawnie irygowanymi, połączone z rozwa aniem Męki i mierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacjiś w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego). 21. Pobo ne nawiedzenie ko cioła w więto tytułu i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga". 22. Pobo ne nawiedzenie ko cioła lub ołtarza w dniu jego konsekracji i odmówienie "Ojcze Nasz" i "Wierzę w Boga". 23. Pobo ne nawiedzenie ko cioła w Dniu Zadusznym i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" (odpust ten mo e być ofiarowany tylko za dusze w czy ćcu cierpiące). 24. Pobo ne nawiedzenie ko cioła lub kaplicy zakonnej w więta Zało yciela i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga". 25. Udział w czynno ci więtej, której przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji pasterskiej. 26. Odnowienie przyrzeczeń chrztu w. w czasie nabo eństwa Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu. 27. Pobo ne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" wś więto tytułu, jakiekolwiek więto nakazane, raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego. 28. Udział w więtych czynno ciach sprawowanych w ko ciołach stacyjnych w Rzymie w okre lonych dniach roku zaznaczonych w Mszale Rzymskim. 29. Odmówienie modlitwyś "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" po komunii w. Przed obrazem Jezusa Chrystusa w ka dy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątekś w pozostałe dni roku odpust cząstkowy. 30. Posługiwanie się przedmiotami pobo no ci (krucyfiksem, krzy em, szkaplerzem, medalikiem), je eli są pobłogosławione przez Papie a, ewentualnie przez biskupa, je li w uroczysto ć więtych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary (jakąkolwiek formułę)ś natomiast posługując się tymi przedmiotami pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona odpust cząstkowy. 31. W momencie mierci,o ile nie ma kapłana, który udzieliłby sakramentów i błogosławieństwa papieskiego, mo na odmówić jakąkolwiek modlitwę, o ile wierny miał za ycia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku wymieniony warunek zastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego), dla uzyskania tego odpustu chwalebną rzeczą jest posługiwać się krucyfiksem lub krzy em. Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone tak e dwa dodatkowe odpusty zupełneś 32. Udział w nabo eństwie żorzkich alów jeden raz w Wielkim Po cie w jakimkolwiek ko ciele na terenie Polski. 33. Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dniś - w uroczysto ć więtych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) - w więto tytułu - w dniu 2 sierpnia (odpust "Porcjunkuli") - jeden raz w ciągu roku w dniu okre lonym według uznania Dekret o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bo ego 12 stycznia 2002 Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papie a chętnie przyjmuje przedstawioną pro bę i postanawia, co następujeś Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowied, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca więtego) udziela się w granicach 4

5 Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobo nie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bo ego w ko ciele lub kaplicy wobec Naj więtszego Sakramentu źucharystii, publicznie wystawionego lub te przechowywanego w tabernakulum. Je eli za ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyj ć z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bo ego z ufno cią i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowo cią okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami równie zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do mających przeszkodę, zawartych w normach 24 i 25 Wykazu odpustów. (.Enchiridii Indulgentiarum.). W innych za okoliczno ciach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą wa no ć, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. + Alojzy de Magostris Arcybiskup tyt. Novenris Pro-Penitencjarz Większy ODPUSTY CZĄSTKOWE Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowegoś 1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, je li w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach ycia wznosi my li do Boga z pokorą i ufno cią, dodając w my li jaki akt strzelisty, np. "Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami" 2. Je li wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobi cie lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy. 3. żdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czego godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień. Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i mo na go uzyskać wielokrotnie w ciągu dniaś 1. Odmówienie modlitwyś czynno ci nasze... (Mszał RzymskiŚ kolekta z czwartku po Popielcu). 2. Odmówienie aktów cnót teologicznych i alu za grzechy. 3. Odmówienie hymnuś Uwielbiam Cię nabo nie (Adoro Te, devote). 4. Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie. 5. Odmówienie modlitwyś Do Ciebie, więty Józefie. 6. Odmówienie modlitwyś Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Bo e, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 7. Odmówienie modlitwyś Aniele Bo y, stró u mój. 8. Odmówienie modlitwyś Anioł Pański, w okresie wielkanocnym Królowo nieba. 9. Odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa, u więć mnie. 10. Nawiedzenie cmentarza starochrze cijańskiego, czyli katakumb. 11. Odmówienie Składu Apostolskiego (pacierzowe wyznanie wiary) lub Symbolu Nicejsko Konstantynopolitańskiego (Credo - wyznanie wiary). 12. Akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy jakiejkolwiek pobo nej formuły. 13. Odmówienie Jutrzni lub Nieszporów ałobnych. 14. Udział w nauczaniu lub uczenie się samemu nauki chrze cijańskiej. 15. Odmówienie Psalmu 130Ś Z głęboko ci wołam do Ciebie. 16. Odmówienie modlitwyś Panie, Bo e wszechmogący... (Liturgia żodzinś poniedziałek, II tydzień, Jutrznia). 5

6 17. Odmówienie modlitwyś Wysłuchaj nas, Panie więty, Ojcze wszechmogący, wieczny Panie, i racz zesłać z nieba więtego Anioła Swego, aby strzegł, osłaniał, nawiedzał i bronił wszystkich mieszkańców tego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 18. Odmówienie litaniiś do Naj więtszego Imienia Jezus, do Naj więtszego Serca Pana Jezusa, do Najdro szej Krwi Chrystusa Pana, Loretańska do Naj więtszej Maryi Panny, do więtego Józefa, do Wszystkich więtych. 19. Odmówienie kantyku: Magnifikat. 20. Odmówienie modlitwyś Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia. Broń nas od wroga i przyjmij w godzinę mierci. 21. Odmówienie modlitwyś Pomnij, o Naj więtsza Panno Maryjo (modlitwa w. Bernarda). 22. Odmówienie Psalmu 51Ś Zmiłuj się nade mną, Bo e, w swojej łaskawo ci. 23. Uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Bo ym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha więtego i Niepokalanym Poczęciem. 24. Odmówienie Małych oficjówś o Męce Pańskiej, o Naj więtszym Sercu pana Jezusa, o Matce Bo ej, o Niepokalanym Poczęciu, o w. Józefie. 25. Odmówienie zatwierdzonej przez władzę ko cielną modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. 26. Odprawienie modlitwy my lnej (rozmy lania). 27. Odmówienie modlitwy za Papie aś Wezwanieś módlmy się za Papie a naszego...odpowied ś Niech go Pan strze e, zachowa przy yciu, darzy szczę ciem na ziemi, i broni przed nieprzyjaciółmi. 28. Odmówienie modlitwyś O więta uczto. 29. Słuchanie przepowiadanego Słowa Bo ego (kazania). 30. OdmówienieŚ Modlitwy o jedno ć Ko cioła. 31. Uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia. 32. Odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek. 33. Odmówienie modlitwyś Racz, Panie nagrodzić yciem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. 34. OdmówienieŚ Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. 35. OdmówienieŚ więta Maryjo, przybąd z pomocą biednym. 36. Odmówienie modlitwyś więci Apostołowie Piotrze i Pawle. 37. Pobo ne prze egnanie się i wypowiedzenie słówś W Imię Ojca i Syna i Ducha więtego. Amen. 38. Odmówienie modlitwyś Pod Twoją obronę uciekamy się, więta Bo a Rodzicielko. 39. Odmówienie modlitwyś Przyjd Duchu więty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miło ci w nich zapal. 40. Odmówienie modlitwyś Nawied ten dom (Liturgia żodzinś Kompleta po Nieszporach uroczysto ci. 6

Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można w całej Polsce uzyskać odpust zupełny.

Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można w całej Polsce uzyskać odpust zupełny. Odpust zupełny za Koronkę do Miłosierdzia Bożego Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można w całej Polsce uzyskać odpust zupełny. Penitencjaria Apostolska 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, quarta editio, Libreria Editrice, Vaticana 1999, nr 1 26, p. 21 28

Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, quarta editio, Libreria Editrice, Vaticana 1999, nr 1 26, p. 21 28 O ODPUSTACH Niektóre przepisy dotyczące uzyskiwania odpustów Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, quarta editio, Libreria Editrice, Vaticana 1999, nr 1 26, p. 21 28 1. Odpust jest to darowanie

Bardziej szczegółowo

ks. Jarosław Burski Odpusty

ks. Jarosław Burski Odpusty 1 dotyczą w pierwszym rzędzie kapłanów, którzy kiedykolwiek "w skrusze serca" odmówią pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory przed wystawionym publicznie Najświętszym Sakramentem oraz sprawować będą

Bardziej szczegółowo

dgdhd WYDANIE SPECJALNE ererererererererererererererere ŚWIĘTY ANTONI MÓDL SIĘ ZA NAMI UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY

dgdhd WYDANIE SPECJALNE ererererererererererererererere ŚWIĘTY ANTONI MÓDL SIĘ ZA NAMI UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY Parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach j BIULETYN PARAFIALNY Nr 8 (10) 13.06.2005 WYDANIE SPECJALNE UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY Egzemplarz bezpłatny ererererererererererererererere

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RODZINY RÓŻ A Ń COWEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

BIULETYN RODZINY RÓŻ A Ń COWEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ BIULETYN RODZINY RÓŻ A Ń COWEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ Nr. 9 - sierpień 2009 r. PROGRAM SPOTKANIA KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z WYMIANĄ TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH sierpień 2009 r. Pieśń Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH:

WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH: WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH: 1. Odpust zyskują członkowie rodziny, która pierwszy raz poświęca się podczas specjalnego obrzędu z udziałem kapłana lub diakona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa albo Świętej Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego Ojciec Święty Benedykt XVI Listem Apostolskim Porta fidei", ogłosił 11 października 2012

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU 157. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

Niektóre przepisy dotyczące zyskiwania odpustów (Enchiridion Indulgentiarum, editio quarta, 1999, nn. 1-26, pp. 21-28)

Niektóre przepisy dotyczące zyskiwania odpustów (Enchiridion Indulgentiarum, editio quarta, 1999, nn. 1-26, pp. 21-28) Odpusty zupełne, które można zyskiwać codziennie: (Według Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones, quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999.) 1. Za pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW.

UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. 124. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku powinien wysłuchać spowiedzi chorego, w miarę możności jeszcze przed udzieleniem

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Peregrynacja Obrazu "Jezu, ufam Tobie" oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia. Wpisany przez ks. Jakub

Peregrynacja Obrazu Jezu, ufam Tobie oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia. Wpisany przez ks. Jakub Nasza parafia w dniach 17-18 listopada br. dostąpiła tej szczególnej łaski, jaką było Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii dwojga wielkich Apostołów Miłosierdzia - św. s. Faustyny oraz

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH

ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH PRZYGOTOWANIE OBRZĘDU 86. Kapłan mający udzielić choremu namaszczenia powinien się dowiedzieć, w jakim stanie chory się znajduje. Pomoże mu to wybrać odpowiedni obrzęd,

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni kilka refleksji Ks. Proboszcza na listopad

Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni kilka refleksji Ks. Proboszcza na listopad Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni kilka refleksji Ks. Proboszcza na listopad Każdy z nas już od dziecka wie i pamięta, że listopad jest miesiącem

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 2 CZERWCA 2013, GODZ. 17.00 Za zgodność: Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji Pieśń: HYMN NA ROK WIARY CREDO, DOMINE

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek przydatnych przy spowiedzi

Kilka wskazówek przydatnych przy spowiedzi Kilka wskazówek przydatnych przy spowiedzi W okresie przedświątecznym składamy życzenia bliskim nam osobom. Między innymi życzymy radości. Sami też otrzymujemy takie życzenia. Czy wiemy, że radość prawdziwa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

ODWIEDZANIE CHORYCH MODLITWA WSTĘPNA. 46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego:

ODWIEDZANIE CHORYCH MODLITWA WSTĘPNA. 46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego: ODWIEDZANIE CHORYCH 42. Wszyscy chrześcijanie powinni uczestniczyć w troskliwej miłości Chrystusa i Jego Kościoła względem chorych. Niech troszczą się o nich według swoich możliwości, odwiedzają ich i

Bardziej szczegółowo

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty œw. Tomasz z Akwinu* O Królowaniu królowi Cypru fragmenty Rozdzia³ 15: O tym, e pojêcie rz¹dów zaczerpniête zosta³o z rz¹dów boskich 15.1. I jak za³o enia miasta lub królestwa odpowiednio zaczerpniêto

Bardziej szczegółowo

Oprac. s. Anna Czajkowska, s. Irena Złotkowska. Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Sulejówek ŁASKA ODPUSTU

Oprac. s. Anna Czajkowska, s. Irena Złotkowska. Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Sulejówek ŁASKA ODPUSTU Oprac. s. Anna Czajkowska, s. Irena Złotkowska Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Sulejówek ŁASKA ODPUSTU Dar odpustu zupełnego sprawia, że człowiek staje przed Bogiem w stanie całkowitej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Diecezja Warszawsko-Praska

Diecezja Warszawsko-Praska Diecezja Warszawsko-Praska Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia: Miłosierni jak Ojciec 8 grudnia 2015 r. 20 listopada 2016 r. Zawierzenie Diecezji Warszawsko-Praskiej Miłosierdziu Bożemu W sobotę, 12 grudnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO]

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Aby wszyscy byli jedno PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Dzwony, preludium organowe Liturgiczne pozdrowienie Ksiądz ewangelicki (mówi lub śpiewa): W

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Różańca Świętego Tajemnice Różańca Świętego Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic

Bardziej szczegółowo

Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta

Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta 31 XII 2014 Nieszpory na zakończenie Roku Pańskiego 2014 - Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu - Hymn: Pójdźmy wszyscy do stajenki (4 zwrotki) - Psalm 1 Ucieszyła mnie wieść

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ Poniedziałek 14. 09. 2015 r. Godz. 19 30 - Kościół Sobota 12. 09. 2015 r. Szkoła Polska Środa 16. 09. 2015 r. Godz.

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

MODLITWY LEGIONU MARYI. Modlitwy wstępne

MODLITWY LEGIONU MARYI. Modlitwy wstępne MODLITWY LEGIONU MARYI Modlitwy wstępne K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie

Bardziej szczegółowo

DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU. Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności

DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU. Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności 1 DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności Modlitwy 1. Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO. (lub podczas Mszy Świętej - po homilii) DUCHOWA ADOPCJA. (przygotowanie i obrzęd)

NABOŻEŃSTWO. (lub podczas Mszy Świętej - po homilii) DUCHOWA ADOPCJA. (przygotowanie i obrzęd) NABOŻEŃSTWO (lub podczas Mszy Świętej - po homilii) DUCHOWA ADOPCJA (przygotowanie i obrzęd) Rozpoczęcie duchowej adopcji, polegającej na codziennej modlitwie trwającej przez 9 kolejnych miesięcy, winno

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

1) Pieśń: Idźcie na cały świat 2) Wprowadzenie: (ministrant I)

1) Pieśń: Idźcie na cały świat 2) Wprowadzenie: (ministrant I) NABOśEŃSTWO OBLACKIE 17 LUTEGO ROCZNICA ZATWIERDZENIA ZGROMADZENIA NaboŜeństwo eucharystyczne (opracowanie Damian Kopyto omi) 1) Pieśń: Idźcie na cały świat 2) Wprowadzenie: (ministrant I) 17 lutego obchodzimy

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba 1. Posiada

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

ODMAWIA SIĘ NA ZWYKŁYM RÓŻAOCU ZŁOŻONYM Z PIĘCIU DZIESIĄTKÓW ***

ODMAWIA SIĘ NA ZWYKŁYM RÓŻAOCU ZŁOŻONYM Z PIĘCIU DZIESIĄTKÓW *** MARIA MARTA CHAMBON KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA CHRYSTUSA 1 KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA ODMAWIA SIĘ NA ZWYKŁYM RÓŻAOCU ZŁOŻONYM Z PIĘCIU DZIESIĄTKÓW Ułożona z aktów strzelistych,

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo