Ochrona przed drganiami. Elastyczne posadowienie budynków z zastosowaniem materiałów elastomerowych Calenberg (cz. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona przed drganiami. Elastyczne posadowienie budynków z zastosowaniem materiałów elastomerowych Calenberg (cz. 1)"

Transkrypt

1 Ochrona przed drganiami. Elastyczne posadowienie budynków z zastosowaniem materiałów elastomerowych Calenberg (cz. 1) 22 Dr inż. Frank Müller-Boruttau, Biuro imb-dynamik 1. Wprowadzenie do tematu ochrony przed drganiami 1.1. Znaczenie gospodarcze oraz potencjał szkód Ochrona przed imisjami przede wszystkim ochrona ludzi i urządzeń technicznych przed niepożądanymi wpływami w postaci drgań i hałasu wciąż zyskuje na znaczeniu. Konsekwencje finansowe wynikające z niedostatecznej ochrony przeciwimisyjnej mogą być bardzo wysokie. Przyczyną strat są nadmierne, uciążliwe oddziaływania na użytkowników budynku, których wzrastające niezadowolenie prowadzi do ciągłej rotacji wynajmujących. W końcu budynki mogą stać się nieużyteczne, co w efekcie może doprowadzić do zubożenia socjalnego całych obszarów zabudowań. W przeciwieństwie do problemów akustycznych, w przypadku problemów dotyczących wpływów dynamicznych w budownictwie, modernizacja powykonawcza jest często niemożliwa lub bardzo droga. Jeśli specjalista w zakresie dynamiki nie zostanie wezwany odpowiednio wcześnie do oceny sytuacji, w konsekwencji inwestor, aby przedsięwziąć odpowiednie kroki na etapie realizacji, będzie musiał uwzględnić koszty, które nie były wcześniej brane pod uwagę. W porę zaplanowana i pewnie zrealizowana ochrona przeciwimisyjna jest zawsze korzystniejsza pod względem finansowym. Ten artykuł jest skierowany do architektów, projektantów z biur inżynierskich, przedsiębiorstw wykonawczych, inwestorów i wreszcie samych użytkowników obiektów, w celu zwrócenia uwagi na problemy ochrony przed drganiami w budownictwie Ryzyko oraz skutki uboczne, wskazówki ostrzegawcze W przypadku dysponowania znikomym doświadczeniem lub posługiwania się przybliżonymi obliczeniami, zazwyczaj stosowany jest wysoki współczynnik bezpieczeństwa. Prowadzi to do przedsięwzięcia ogromnych środków w zakresie ochrony, często przewymiarowanych. Dynamika budowli i ochrona przeciwimisyjna, a w szczególności ochrona przed wstrząsami, są za gadnieniami wymagającymi spo rego doświadczenia. W obszarze tych zagadnień istnieje wiele parametrów wejściowych, które w różnym stopniu rzutują na wyniki. Inżynier musi jednak na podstawie własnego doświadczenia być w stanie dokonać trafnych oszacowań (określanych mianem educated guessing ). Ocena i propozycja zastosowania środków ochrony powinna uwzględniać kwestię ekonomiczną i nie być sporządzona na wyrost. 2. Ochrona przeciw wstrząsom na i w budynkach Ochrona budynków przed wstrząsami wymagana jest najczęściej w związku z wpływami dynamicznymi, których źródłem jest ruch kolejowy. Z tego też powodu takie wpływy posłużą jako przykłady demonstracyjne. Następne przedstawione przykłady dotyczą w tym samym sensie każdego rodzaju wstrząsów mających wpływ na budynek. Ważne jest branie pod uwagę okoliczności wynikających z różnego charakteru wpływu wstrząsów (np. różne obszary częstotliwości, różne rodzaje przebiegów czasowych) Koszty Ochrony przeciw wstrząsom nie można uzyskać bez poniesienia kosztów zawsze będą koszty zwią zane z materiałem i montażem, w przypadku których nie będzie mowy o jakichkolwiek oszczędnościach. Wysokość kosztów jest silnie uzależniona od natężenia, ustalonej częstotliwości drgań, kompleksowego uszczelnienia, powierzchni użytego materiału elastomerowego, ewentualnie obciążenia budowlanego itd. Bazując na doświadczeniach firmy imb-dynamik, przypada na nie wyraźnie mniej niż 10% wartości kosztów surowców budowlanych (najczę-

2 a) b) Rys. 2. Fala poprzeczna (a), fala kompresyjna (b), fala Rayleigh (c) (z: Haupt, Bodendynamik) Rys. 1. Powstawanie wstrząsów i rozprzestrzenianie się ich w podłożu ściej około 5%), a tylko w nielicznych przypadkach wartość ta może być wyższa. Powinno się jeszcze raz podkreślić, że przy niedostatecznej ochronie przeciw drganiom oraz wtórnym dźwiękom materiałowym, z reguły nie może być przeprowadzona modernizacja późniejsza, po realizacji obiektu Na co należy zwrócić uwagę podczas identyfikacji problemu Istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że wymóg ochrony przed drganiami nie zostanie w porę lub też wcale rozpoznany. Powody mogą być między innymi następujące: Planista architekt, projektant, inżynier nie dostrzegają tego problemu. Niewłaściwa ocena stopnia wpływów źródła wstrząsów, np. tory znajdujące się w pewnej odległości, która może nie być postrzegana jako krytyczna. Tunel dla ruchu szynowego zlokalizowany w takiej odległości od budynku, że nie został on ujęty w planie rzutu poziomego. Brak odczuwalnych wstrząsów na przestrzeni niezabudowanej. Brak wstrząsów w istniejących budynkach sąsiednich. Nieuwzględnienie zjawisk rezonansowych w budynkach. Pracownicy biura imb-dynamik wciąż konfrontowani są z sytuacjami, w których zbyt późno zostaje rozpoznana potrzeba ochrony przeciw drganiom. Podamy tylko dwa przykłady: c) Co właściwie oznaczają te dwie kreski na planie sytuacyjnym, umiejscowione pod ulicą obok naszego budynku? To są przecież dwa tory metra! Skąd pochodzą właściwie te wstrząsy, które odczuwamy w kontenerze budowlanym? Zbyt późna identyfikacja problemu prowadzi z reguły do drogich konsekwencji. Bardzo prawdopodobne są również sytuacje, gdzie nie ma możliwości zmniejszenia niekorzystnych wpływów dynamicznych. W związku z tym: architekci, projektanci, inwestorzy muszą być wyczuleni na zadanie sobie w tej kwestii pytań Sytuacje i zadania Emisje, źródła Jako źródła emisji drgań brane są głównie pod uwagę: Ruch szynowy: w zasadzie wszystkie pojazdy (pociągi osobowe, pociągi towarowe, pociągi ekspresowe, metra, tramwaje), a także wszystkie pozycje torów (wysokie tory, nasypy, tory równe z terenem, wykopy, tunele o różnym przekroju). Ruch drogowy, chociaż w dużo mniejszym stopniu niż ruch szynowy. Przemysł, np. maszynowy itp. Generowane siły dynamiczne powodują powstawanie drgań, które rozprzestrzeniają się w podłożu gruntowym w formie wstrząsów Przykład ochrony przeciwimisyjnej budynku przed wstrząsami, których źródłem jest ruch szynowy Mechanizm powstawania, transmisji i wpływu wstrząsów oraz dźwięku materiałowego, a także jego konsekwencje zostaną przedstawione na przykładzie wpływów wstrząsów w wyniku ruchu szynowego, natomiast sposób postępowania jest dla innego rodzaju wpływów dokładnie taki sam. Należy tylko zwrócić uwagę na możliwe różnorodne średnie częstotliwości drgań wchodzące w skład wpływów w postaci wstrząsów. Budynki zlokalizowane przy już istniejących bądź dopiero powstających torowiskach lub w pobliżu innych źródeł wstrząsów są narażone na bezpośredni pierwotny dźwięk powietrzny oraz wpływy wstrząsów. Przejeżdżające pociągi wprowadzają w głąb ziemi i w sąsiednie budynki fale, które mogą być odczuwalne w formie wstrząsów przez mieszkańców lub użytkowników budynku lub mogą one być słyszalne jako tzw. wtórny dźwięk powietrzny Transmisja Dźwięki materiałowe rozprzestrzeniają się od miejsca oddziaływania poprzez podłoże. Istnieją różne rodzaje fal: poprzeczne, kompresyjne i Rayleigha. W zależności 23

3 24 Rys. 3. Wstrząsy oddziaływują na budynek i powodują drgania w budynku (przedstawione zostały tylko drgania w podłożu i na dachu) od rodzaju fali narasta lub zmniejsza się ich intensywność w związku z odległością. Rozprzestrzenianie się i zmiana wstrząsów zależne są od wielu czynników. Do najważniejszych zalicza się: Geometrię sytuacji, np. odstęp. Rodzaj podłoża. Ewentualnie występujące budowle zlokalizowane w gruncie, np. garaże podziemne. Poziom wód gruntowych Imisja i wzmocnienie rezonansowe w budynkach Wstrząsy Wstrząsy z podłoża przenoszą się na fundamenty i ściany piwnic. Stamtąd rozprzestrzeniają się w całym budynku. W zależności od konstrukcji budynku, transmisja wstrząsów może być dalekosiężna. Szczególnie narażone są budynki o regularnych zarysach poziomych. Przykłady: a) Ekstremalnie wnikające w głąb wstrząsy generowane przez prasę powodowały w odległości nawet 200 m tak silny rezonans, że w końcu konieczne było zainstalowanie amortyzatorów drgań. b) W szczególnie niekorzystnym przypadku budowli przemysłowej o kilku kondygnacjach o dużej rozpiętości dachu, wywołane przez podnośnik wstrząsy były odczuwalne na dachu jeszcze w odległości 60 m. Budynki składają się z wielu elementów budowlanych, z których wszystkie posiadają własne częstotliwości i własne formy drgań. Przy tych częstotliwościach siła wstrząsów jest jeszcze bardziej zwiększona. Zwykłe dachy w budynkach mieszkalnych mają np. częstotliwość drgań własnych równą 25 Hz. Częstotliwości drgania powodo wa nych przejazdem pociągu wchodzą częściowo w ten zakres. Dachy drgają mocniej w momencie, kiedy występują wstrząsy na poziomie fundamentów. W zwyczajnych budynkach żelbetowych o nowoczesnej architekturze zaobserwowano już współczynnik wzmocnienia do 30 Hz. Odpowiada to tłumieniu na poziomie prawie 2%. Często drgania występujące na wyższych kondygnacjach są silniejsze od tych mających miejsce na dolnych (rys. 4). Takie efekty rezonansowe mogą być bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić do przekroczenia wartości granicznych. Możliwość wystąpienia rezonansu musi być brana pod uwagę na etapie projektowania środków ochronnych lub kształtowania konstrukcji bu dowlanej. Rys. 4. Wpływ wstrząsów na budynek, wzmocnienie wstrząsów na dachach pięter w przeciwieństwie do obszaru fundamentów Wtórny dźwięk powietrzny Kiedy wstrząsy rozprzestrzeniają się w bu dynku, możliwe jest, że człowiek będzie je nie tyl ko odczuwał, ale także słyszał. Ten słyszalny w danych okolicznościach dźwięk nazywany jest wtórnym dźwiękiem powietrznym. Drgające stropy, podłogi lub ściany działają jak megafon. Powodują one wahania ciśnienia w powietrzu. Przy wystarczającej sile są one wyczuwalne przez człowieka. W przypadku wpływu wstrząsów spowodowanych ruchem szynowym chodzi o tzw. głębokie turkotanie. Ten wtórny dźwięk powietrzny różni się od normalnego dźwięku przenoszonego przez powietrze. Pierwotny dźwięk wydobywa się ze źródła na rysunku 6 jest nim ruch drogowy. Rozprzestrzenia się on w powietrzu. Przez okna pierwotny dźwięk powietrzny przedostaje się do pomieszczeń. Tam można np. w dalszym ciągu wyraźnie słyszeć i identyfikować autobus. Przed tym dźwiękiem można się dobrze i stosunkowo niedrogo chronić poprzez wbudowanie odpowiednich dźwiękoszczelnych okien. Rys. 5. Wtórny dźwięk powietrzny, który jest emitowany przez drgające ściany i stropy

4 Rys. 6. Pierwotny dźwięk powietrzny, rozprzestrzenianie i wpływ Przeciw wtórnemu dźwiękowi po wietrznemu praktycznie nie można zastosować ochrony wewnątrz bu dynku. Ten dźwięk nie jest jedynie emitowany do pomieszczenia poprzez okna, ale także przez wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu Środki redukujące imisję drgań w budynkach W dzisiejszych czasach ochrona budynku przed drganiami jest możliwa z uwagi na istniejące warunki gospodarcze i poziom techniki. Zadaniem planisty jest to, aby obszarom wymagającym takiej ochrony, prawidłowo i ekonomicznie została ona zapewniona, tzn. żeby chronione obszary były wystarczająco oddzielone od tych niechronionych. Aby to osiągnąć, istnieją rożne możliwości. Na rysunku 7 są przedstawione (począwszy od lewej strony) warianty od 1 do 6, które zawierają głównie realizowane rozwiązania. Kierunek padania dźwięku materiałowego zaznaczony jest czerwonymi strzałkami z lewej strony. Chronione obszary muszą poprzez elastyczną warstwę zaznaczoną na niebiesko zostać z reguły całkowicie oddzielone, aby uniknąć transmisji dźwięku materiałowego. Obszary budynku objęte ochroną powinny być w zasadzie rozdzielone czy przez sąsiadujące podłoża czy następne elementy budowlane od tych niechronionych obszarów. Wariant 3 jest pod tym względem pewnym wyjątkiem. Przejdźmy zatem do analizy zalet i wad poszczególnych wariantów Wariant 1: Elastyczne posadowienie budynku jako całości w wannie betonowej Bryła budynku zostaje usadowiona na elastycznych elementach, które z kolei opierają się na podwalinie wanny betonowej. Ten rodzaj posadowienia ma następujące wymagania i konsekwencje. Jest on prosty zarówno w wymiarowaniu, jak i wykonaniu. Ochrona przed powstawaniem mostków akustycznych jest bardzo wysoka. Wykonanie wanny prowadzi do wzrostu kosztów. Wanna wymaga większej po wierzchni niż sam budynek Wariant 2: Elastyczne posa - dowienie budynku na całej po - wierzchni Poprzez elastyczne posadowienie, bryła budowlana jako całość jest izolowana od dźwięku materiałowego płynącego z podłoża. Budynek musi być praktycznie oddzielony od otaczającego go podłoża (co zostało przedstawione na rysunku 8). Ten wariant ma wiele korzyści. Jest on pod wzglądem obliczeń i wykonania trudniejszy od wariantu 1, ale za to prostszy od innych wariantów (3 6). Wymagania względem architektów i projektantów konstrukcji nośnych są niewiele większe niż w przypadku normalnych budynków. Posadowienie pozostaje praktycznie takie samo (na całej powierzchni), a obecność warstwy elastycznej nie ma prawie żadnego wpływu na konstrukcję budowlaną. W przypadkach, gdy potrzeba wykonania zabezpieczenia zostaje rozpoznana późno lub też bardzo późno przykład obiektu Lenbachgarten w Monachium (o którym będzie mowa w cz.ii artykułu), gdzie krótko przed rozpoczęciem budowy została zidentyfikowana konieczność ochrony przed drganiami takie posadowienie może zostać jeszcze wykonane. Nawet jeśli projekt konstrukcji nośnej jest już praktycznie gotowy, to bez większych zmian może zostać w nim ujęte takie posadowienie. Wadą w przypadku tego wariantu może się okazać to, że całkowita powierzchnia mat wibroizolacyjnych jest największa. Doświadczenia z wielu zastosowań pokazały jednak, ze ten wariant pod względem wszystkich kosztów i problemów w porównaniu z zastosowaniem innych wariantów, jest z reguły najkorzystniejszy. Rys. 7. Przegląd 6 wariantów (od lewej) dla ochrony przeciwimisyjnej w budynkach 25

5 26 Rys. 8. Wizualizacja możliwości oddzielenia chronionych obszarów Wariant 3: Częściowe posadowienie W tym wariancie w przeciwieństwie do wariantu 4 elastycznie posadowiona zostaje tylko część budynku pod płytą fundamentową. Pozostała część budynku, która nie została elastycznie posadowiona jest oddzielona za pomocą szczeliny (porównaj wariant 2) i jest połączona z podłożem. W ten sposób zostaje naruszona wg planu podstawowa zasada, która w przypadku 1 i 2 wariantu jest w pełnym zakresie przestrzegana: wg planu zostaje ewentualnie wbudowany ogromny most dźwięku materiałowego. Ten wariant został (prawdopodobnie) po raz pierwszy zwymiarowany i zrealizowany przez firmę imb-dynamik. Był on konieczny, ponieważ budynek wykazywał dużą powierzchnię rzutu poziomego, a w kierunku rozprzestrzeniania się nie znajdowała się żadna dylatacja w budynku. Dlatego też bardzo duża powierzchnia musiałaby zostać wyłożona matami. Ze względów finansowych nie było to jednak wykonalne i dlatego opracowane zostało rozwiązanie, którego odpowiednikiem jest wariant 2. Ze względu na zwymiarowanie jest on niezwykle wymagający. Należy sobie wyobrazić, że dźwięk materiałowy może przedostać się do budynku co prawda w niewielkim stopniu przez znajdujący się obok obszar odizolowany ale za to przez obszar leżący na uboczu. Stamtąd może on rozprzestrzenić się już w całym budynku. Ten wariant może być stosowany tylko po spełnieniu pewnych warunków tj.: dźwięk ma te riałowy zostanie wystarczają co zmniejszony w odległości od źródła zarówno przez propagację w dół, jak i przez tłumienie materiałowe podłoża, tak że przedostający się w głąb budynku dźwięk materiałowy nie zostanie (np. przez rezonans) zbyt mocno wzmocniony; z przenoszenia się dźwięku materiałowego (przedostającego się przez elastyczne posadowienie wraz z dźwiękiem materiałowym, przedostającym się przez nieodizolowany obszar) nie dojdzie do przekroczenia wartości dopuszczalnych. Takie wykonanie może być zrealizowane tylko za pomocą precyzyjnych pomiarów technicznych przed i w trakcie wykonania wykopu pod fundament. Muszą również być brane dokładnie pod uwagę właściwości budynku punktowo można wymienić właściwości drgań samej płyty fundamentowej (przede wszystkim formy drgań własnych) oraz wpływ tłumienia konstrukcji budowlanej. Obliczenie za pomocą metody elementów skończonych jest problematyczne nie tylko z powodów: a) bardzo dużej bryły budynku i wielu parametrów, które musiałyby być zbadane, b) warunków brzegowych przy obliczeniach tą metodą, c) oszacowania wpływu tłumienia materiałów budowlanych, miejsc szczelinowych i gruntu pod budowę, d) trudnego do uwzględnienia stochastycznego, niestacjonarnego charakteru wpływu wstrząsów. Badania były z tych powodów podjęte z użyciem modelu obliczeniowego iseg biura imb-dynamik (opracowanego przez Dr. Norberta Breitsamtera i Dr. Holgera Molzbergera). Praktyczna pod względem budowlanym realizacja jest równie łatwa jak w przypadku wariantu 1 lub 2. Ryzyko, że inwestor w przypadku tego wariantu może nie być zadowolony z efektów końcowych, jest wprawdzie znacznie większe niż w przypadku zastosowania wariantu 1 lub 2, dlatego inwestor przy wyborze tego wariantu musi mieć naprawdę bardzo duże zaufanie do swoich doradców specjalizujących się w dynamice budowli. Doświadczeń związanych z realizacją tego wariantu, na które mógłby się powołać doradca, jest do dzisiaj (2009) niewiele Wariant 4: Elastyczne posadowienie budynku graniczącego bezpośrednio z drugim budynkiem Zadaniem tego wariantu jest, rozpoznanie, że dla znajdującego się w pobliżu źródła drgań budynku konieczna jest ochrona przeciw wstrząsom, gdy w przypadku innego (np. bardziej odległego, konstrukcyjnie odbiegającego lub pozornie bardziej wymagającego ochrony budynku) nie jest potrzebna żadna ochrona przeciwwstrząsowa. Budynek nieposiadający ochrony może więc odprowadzać więcej dźwięku

6 Wariant 5: Posadowienie krawędzi dolnej sufitu piwnicy Ten wariant realizowany jest sporadycznie. Rysunek 8 pokazuje, że w tym przypadku wystająca bryła budynku musi być oddzielona. Rozdzielenie to warunkuje jednak nieuchronnie, że żaden element konstrukcji, mogący istotnie przenosić dźwięk materiałowy, nie może krzyżować się ze szczeliną. Ten wymóg jest w zasadzie bardzo trudny do spełnienia. Wariant 5 musi być od samego początku brany pod uwagę w planach architektonicznych i konstrukcji nośnej. Prowadzi on w konsekwencji do powstania masywnej konstrukcji budowlanej (rys. 9): masywne schody, szyby przednie, rdzeń budynku, szyb dźwigowy, solidne przewody (hydrauliczne, kanalizacyjne, rury próżniowe podatne na odkształcenia oraz stabilmateriałowego niż ten z ochroną. Rysunek 8 pokazuje, że znajdująca się z lewej strony bryła budynku musi zostać odizolowana od dźwięku materiałowego napływającego z okolicy. W zasadzie wariant 4 odpowiada wariantowi 2, z taką różnicą, że istnieje dylatacja konstrukcyjna między bezpośrednio sąsiadującym budynkiem. Bryła budynku znajdującego się w pobliżu źródła musi być wystarczająco odizolowana zarówno od podłoża, jak i od sąsiadującego budynku. Zewnętrzne ściany piwnicy są z tego powodu pokryte elastyczną warstwą. Przenoszenie dźwięku materiałowego z sąsiadującego obok budynku zostaje przez odpowiednie środki powstrzymane. Może to być szczelina powietrzna, jak i również elementy o elastycznej powierzchni. Te elastyczne elementy podlegają mniejszym wymogom niż maty wibroizolacyjne, bo na nie praktycznie działa podczas betonowania hydrostatyczne naprężenie ściskające. Jednak ścian tych również dotyczy warstwa oddzielająca, tak aby były one wolne od powstawania mostków, przez które przenosi się dźwięk materiałowy. Chodzi w tym przypadku w mniejszym stopniu o niebezpieczeństwo wystąpienia wstrząsów w obszarze chronionym niż o przenoszenie dźwięku materiałowego w obu kierunkach. Mostek akustyczny doprowadziłby do wtórnego dźwięku powietrznego w znajdującym się w sąsiedztwie domu. Z taką trudnością spotkać się można zazwyczaj przy każdym szeregowcu i jest to zjawisko powszechnie znane. ne ciśnieniowo itd.) nie mogą bezpośrednio znajdować się nad szczeliną. Wszystkie takie przewody muszą mieć zmieniony kąt położenia. Alternatywą dla osłabienia siły wiatru jest połączenie dźwigu szybowego wraz ze schodami monolitycznie z piwnicą i stworzenie przez to sztywniejszego rdzenia dla budynku. Jednak należy bardzo uważać na to, aby pozostały cały obszar górny został całkowicie elastycznie oddzielony od rdzenia. Zniesienie sił poziomych np. parcie wiatru jest do rozwiązania tylko przy pewnym wysiłku. Możliwością, poruszoną już i przedstawioną na rysunku 9, są odpowiednie elementy w ścia nach piwnic. Dla wysokich, wąskich budynków wariant ten jest praktycznie niestosowalny. Można zastosować tu mniejszą powierzchnię elastycznego materiału, co z kolei prowadzi najczęściej, wydawałoby się, do oszczędności w kosztach. W wielu przypadkach, przy uwzględnieniu wymienionych wy mogów, koszt całkowity będzie jednak wyższy. Jest to powód, dla którego to rozwiązanie w porównaniu z innymi rzadko jest stosowane. Logiczne jest, że ten wariant jest tylko wtedy odpowiedni, kiedy w samej piwnicy nie jest wymagana żadna ochrona przeciw wstrząsom. Rys. 9. Przykłady konstrukcyjnych konsekwencji znajdującej się w budynku szczeliny; po lewej: pochłonięcie siły wiatru przez dodatkowe odpowiednie elementy, po środku: schody i szyb dźwigowy są podwieszone, aby uniknąć połączenia z piwnicą, po prawej: przewody muszą być prowadzone pod kątem Wariant 6: Posadowienie na wyższych poziomach Mogłoby się wydawać, że na parterze nie jest konieczna ochrona przeciw wstrząsom i wtórnemu dźwiękowi powietrznemu. Taki przypadek mógłby mieć miejsce, kiedy na parterze zlokalizowane byłyby np. sklepy lub warsztaty. Problemy wynikające z zastosowania wariantu 6 odpowiadają analogicznie tym, które wynikają z zastosowania wariantu 5. 27

CISADOR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń

CISADOR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń CISADOR Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń Częstotliwość drgań własnych Stopień tłumienia Spis treści Opis produktu Częstotliwość drgań własnych Stopień tłumienia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA Przedsięwzięcia o charakterze budowlanym Skuteczność likwidacji hałasu Wprowadzenie przenikające do pomieszczeń hałasy można podzielić na: hałasy powietrzne hałasy materiałowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

CIPREMONT. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych w konstrukcjach budowlanych oraz konstrukcjach wsporczych maszyn dla naprężeń do 4 N/mm 2

CIPREMONT. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych w konstrukcjach budowlanych oraz konstrukcjach wsporczych maszyn dla naprężeń do 4 N/mm 2 CIPREMONT Izolacja drgań i dźwięków materiałowych w konstrukcjach budowlanych oraz konstrukcjach wsporczych maszyn dla naprężeń do 4 N/mm 2 Częstotliwość drgań własnych (rezonansowa) Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wibroizolacja i redukcja drgań

Wibroizolacja i redukcja drgań Wibroizolacja i redukcja drgań Firma GERB istnieje od 1908 roku i posiada duże doświadczenie w zakresie wibroizolacji oraz jest producentem systemów dla redukcji drgań różnego rodzaju struktur, maszyn

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część II Obiekty budowlane Budynki Oznaczenia w projektowaniu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia)

Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia) Przewodnik Inżyniera Nr 34 Aktualizacja: 01/2017 Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia) Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_34.gmk Wprowadzenie Obciążenie gruntu może powodować powstawanie

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ W BUDYNKACH PRZEMYSŁOWYCH?

JAK POPRAWIĆ IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ W BUDYNKACH PRZEMYSŁOWYCH? IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH JAK POPRAWIĆ IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ W BUDYNKACH PRZEMYSŁOWYCH? Zaprojektowanie właściwej izolacji akustycznej przegród budowlanych stanowi problem trudny do rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Maty wibroizolacyjne gumowo-poliuretanowe

Maty wibroizolacyjne gumowo-poliuretanowe Maty wibroizolacyjne gumowo-poliuretanowe 1 Mieszanka granulatów gumowych łączonych poliuretanem = materiał sprężysty tłumiący drgania o doskonałej elastyczności i trwałości. Zastosowanie: 1. Budownictwo

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja

FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI POLSKA Sp. z o.o. Data wprowadzenia: 25.05.2016 r. Franki Polska Sp. z o.o. to firma, która zajmuje się fundamentowaniem specjalnym i wykonywaniem pali, głównie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

II. WIBROIZOLACJA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY

II. WIBROIZOLACJA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY II. WIBROIZOLACJA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY 1. WSTĘP... 2 2. TECHNICZNE ŚRODKI WIBROIZOLACYJNE... 2 2.1. GUMA... 5 2.2. KOREK... 5 1. WSTĘP Stosowanie wibroizolacji do fundamentów pod maszyny ma na celu:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa opracowania. Opis PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

on your wavelength Regupol Regufoam Tłumienie drgań budynków Elastyczne posadowienie budynków

on your wavelength Regupol Regufoam Tłumienie drgań budynków Elastyczne posadowienie budynków on your wavelength 45 Tłumienie drgań budynków Elastyczne posadowienie budynków Wibroizolacja Tłumienie drgań fundamentów budynków Budynki z różnych przyczyn mogą być narażone na wstrząsy, które są przenoszone

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Pozycja okna w murze Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Określenie dokładnego miejsca montażu okna w murze otworu okiennego należy przede wszystkim do obowiązków projektanta budynku. Jest to jeden z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

MATY PODTOROWE USM. Maty podtłuczniowe i systemy masowo sprężyste dla kolei

MATY PODTOROWE USM. Maty podtłuczniowe i systemy masowo sprężyste dla kolei MATY PODTOROWE USM Maty podtłuczniowe i systemy masowo sprężyste dla kolei Wprowadzenie Wprowadzenie Transport kolejowy jest źródłem drgań i hałasu generowanych głównie przez: niewyważenie kół faliste

Bardziej szczegółowo

CIBATUR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych - elastyczne podparcie urządzeń i obiektów o dużych fundamentach

CIBATUR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych - elastyczne podparcie urządzeń i obiektów o dużych fundamentach CIBATUR Izolacja drgań i dźwięków materiałowych - elastyczne podparcie urządzeń i obiektów o dużych fundamentach Częstotliwość drgań własnych Zawartość Opis produktu Częstotliwość drgań własnych Stopień

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I Zajęcia nr 1 ( Budownictwo 1 x 45 min ) Zasady ogólne, informacje podstawowe o zaliczeniu przedmiotu Zasady wykonywania rysunków architektoniczno budowlanych, ściany Zajęcia nr

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 Inwestycja: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKI 6 7 Inwestor: SOBIESŁAW ZASADA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

FRANKI SK Sp. z o.o. - prezentacja

FRANKI SK Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI SK Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI POLSKA Sp. z o.o. Data wprowadzenia: 16.06.2015 r. FRANKI SK Sp. z o.o. to firma, która zajmuje się fundamentowaniem specjalnym i wykonywaniem pali, głównie w

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu HP

Schöck Isokorb typu HP Schöck Isokorb typu Ilustr. 227: Schöck Isokorb typu -A, -B, -C Schöck Isokorb typu przeznaczony do przenoszenia sił poziomych w połączeniu. Schöck Isokorb typu -A przenosi siły równoległe do warstwy izolacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.5. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścian zewnętrznych Ściana jest przegrodą oddzielającą

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNY SPOSÓB NA SZYBKIE I SOLIDNE BUDOWANIE

NIEZAWODNY SPOSÓB NA SZYBKIE I SOLIDNE BUDOWANIE LEKKIE KONSTRUKCJE STALOWE NIEZAWODNY SPOSÓB NA SZYBKIE I SOLIDNE BUDOWANIE Wybór systemu, w jakim zbudujemy dom, garaż, halę czy biuro, niesie ze sobą określone ryzyka i konsekwencje. Budując metodami

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna z przedmiotu: Budynki wysokie i wysokościowe.

Praca kontrolna z przedmiotu: Budynki wysokie i wysokościowe. Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych ul. Piotrowo 5 60-659 Poznań Praca kontrolna z przedmiotu: Budynki wysokie i wysokościowe. Dane: 408.bw7 Akasaka Tower Residence Top of the Hill

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG Berlin/Essen, Germany Wibroizolacja maszyn kuźniczych za pomocą wibroizolatorów

GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG Berlin/Essen, Germany Wibroizolacja maszyn kuźniczych za pomocą wibroizolatorów GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG Berlin/Essen, Germany Wibroizolacja maszyn kuźniczych za pomocą wibroizolatorów Christoph Hoch GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG Roedernallee 174-176

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Izolacja akustyczna na wysokim poziomie. Schöck Tronsole.

Izolacja akustyczna na wysokim poziomie. Schöck Tronsole. Izolacja akustyczna na wysokim poziomie. Schöck Tronsole. Cisza = Komfort. Optymalne wytłumienie dźwięków uderzeniowych dzięki systemowi Schöck Tronsole. Izolacja akustyczna na wysokim poziomie Klasa izolacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIE Z BADANIA Tłumaczenie z języka niemieckiego. Miarodajna jest niemiecka wersja oryginalna Wnioskodawca: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach Nr. 125 Treść wniosku:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego -  - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 11. Ruch drgający i fale mechaniczne zadania z arkusza I 11.6 11.1 11.7 11.8 11.9 11.2 11.10 11.3 11.4 11.11 11.12 11.5 11. Ruch drgający i fale mechaniczne - 1 - 11.13 11.22 11.14 11.15 11.16 11.17 11.23

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna.

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. dr inż. Barbara Ksit barbara.ksit@put.poznan.pl Na podstawie materiałów źródłowych dostępnych na portalach internetowych oraz wybranych informacji autorskich Schemat

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania. June 2014

Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania. June 2014 Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania June 2014 Wprowadzenie Celem poradnika projektowania jest dostarczenie informacji dotyczących poszczególnych etapów oceny

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Bardziej szczegółowo

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ NOWOCZESNE HALE 4/11 TECHNIKI I TECHNOLOGIE mgr inż. Marian Bober KOELNER S.A., Stowarzyszenie DAFA Technika mocowań na dachach płaskich W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ Obliczenia sił działających na dach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Problematyka: BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE 1. Omów obciążenia działające

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Dwa problemy związane z jakością dróg

Dwa problemy związane z jakością dróg Dwa problemy związane z jakością dróg Leszek Rafalski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Jakość w realizacji robót drogowych Ostróda 7-8. 10. 2010 r. 1 1. Obciążenia nawierzchni. 2. Przemarzanie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany oporowej

Analiza ściany oporowej Przewodnik Inżyniera Nr 3 Aktualizacja: 02/2016 Analiza ściany oporowej Program powiązany: Plik powiązany: Ściana oporowa Demo_manual_03.gtz Niniejszy rozdział przedstawia przykład obliczania istniejącej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STWIERDZAJĄCA JEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA UWZGLĘDNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (109) 1999 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (109) 1999 Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska* NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~10 szerokość kabiny 1100 szerokość drzwi 900 szerokość maszynowni ~1500 Opcjonalne położenie maszynowni szerokość szybu 10 kaseta

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie

Bardziej szczegółowo

Obciążenia montażowe

Obciążenia montażowe Obciążenia montażowe Obciążenie użytkowe Typ: Obciążenie użytkowe Opis: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2], E1 Wybrana kategoria obciążenia: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2] Wybrana kategoria

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo