Ochrona przed drganiami. Elastyczne posadowienie budynków z zastosowaniem materiałów elastomerowych Calenberg (cz. 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona przed drganiami. Elastyczne posadowienie budynków z zastosowaniem materiałów elastomerowych Calenberg (cz. 1)"

Transkrypt

1 Ochrona przed drganiami. Elastyczne posadowienie budynków z zastosowaniem materiałów elastomerowych Calenberg (cz. 1) 22 Dr inż. Frank Müller-Boruttau, Biuro imb-dynamik 1. Wprowadzenie do tematu ochrony przed drganiami 1.1. Znaczenie gospodarcze oraz potencjał szkód Ochrona przed imisjami przede wszystkim ochrona ludzi i urządzeń technicznych przed niepożądanymi wpływami w postaci drgań i hałasu wciąż zyskuje na znaczeniu. Konsekwencje finansowe wynikające z niedostatecznej ochrony przeciwimisyjnej mogą być bardzo wysokie. Przyczyną strat są nadmierne, uciążliwe oddziaływania na użytkowników budynku, których wzrastające niezadowolenie prowadzi do ciągłej rotacji wynajmujących. W końcu budynki mogą stać się nieużyteczne, co w efekcie może doprowadzić do zubożenia socjalnego całych obszarów zabudowań. W przeciwieństwie do problemów akustycznych, w przypadku problemów dotyczących wpływów dynamicznych w budownictwie, modernizacja powykonawcza jest często niemożliwa lub bardzo droga. Jeśli specjalista w zakresie dynamiki nie zostanie wezwany odpowiednio wcześnie do oceny sytuacji, w konsekwencji inwestor, aby przedsięwziąć odpowiednie kroki na etapie realizacji, będzie musiał uwzględnić koszty, które nie były wcześniej brane pod uwagę. W porę zaplanowana i pewnie zrealizowana ochrona przeciwimisyjna jest zawsze korzystniejsza pod względem finansowym. Ten artykuł jest skierowany do architektów, projektantów z biur inżynierskich, przedsiębiorstw wykonawczych, inwestorów i wreszcie samych użytkowników obiektów, w celu zwrócenia uwagi na problemy ochrony przed drganiami w budownictwie Ryzyko oraz skutki uboczne, wskazówki ostrzegawcze W przypadku dysponowania znikomym doświadczeniem lub posługiwania się przybliżonymi obliczeniami, zazwyczaj stosowany jest wysoki współczynnik bezpieczeństwa. Prowadzi to do przedsięwzięcia ogromnych środków w zakresie ochrony, często przewymiarowanych. Dynamika budowli i ochrona przeciwimisyjna, a w szczególności ochrona przed wstrząsami, są za gadnieniami wymagającymi spo rego doświadczenia. W obszarze tych zagadnień istnieje wiele parametrów wejściowych, które w różnym stopniu rzutują na wyniki. Inżynier musi jednak na podstawie własnego doświadczenia być w stanie dokonać trafnych oszacowań (określanych mianem educated guessing ). Ocena i propozycja zastosowania środków ochrony powinna uwzględniać kwestię ekonomiczną i nie być sporządzona na wyrost. 2. Ochrona przeciw wstrząsom na i w budynkach Ochrona budynków przed wstrząsami wymagana jest najczęściej w związku z wpływami dynamicznymi, których źródłem jest ruch kolejowy. Z tego też powodu takie wpływy posłużą jako przykłady demonstracyjne. Następne przedstawione przykłady dotyczą w tym samym sensie każdego rodzaju wstrząsów mających wpływ na budynek. Ważne jest branie pod uwagę okoliczności wynikających z różnego charakteru wpływu wstrząsów (np. różne obszary częstotliwości, różne rodzaje przebiegów czasowych) Koszty Ochrony przeciw wstrząsom nie można uzyskać bez poniesienia kosztów zawsze będą koszty zwią zane z materiałem i montażem, w przypadku których nie będzie mowy o jakichkolwiek oszczędnościach. Wysokość kosztów jest silnie uzależniona od natężenia, ustalonej częstotliwości drgań, kompleksowego uszczelnienia, powierzchni użytego materiału elastomerowego, ewentualnie obciążenia budowlanego itd. Bazując na doświadczeniach firmy imb-dynamik, przypada na nie wyraźnie mniej niż 10% wartości kosztów surowców budowlanych (najczę-

2 a) b) Rys. 2. Fala poprzeczna (a), fala kompresyjna (b), fala Rayleigh (c) (z: Haupt, Bodendynamik) Rys. 1. Powstawanie wstrząsów i rozprzestrzenianie się ich w podłożu ściej około 5%), a tylko w nielicznych przypadkach wartość ta może być wyższa. Powinno się jeszcze raz podkreślić, że przy niedostatecznej ochronie przeciw drganiom oraz wtórnym dźwiękom materiałowym, z reguły nie może być przeprowadzona modernizacja późniejsza, po realizacji obiektu Na co należy zwrócić uwagę podczas identyfikacji problemu Istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że wymóg ochrony przed drganiami nie zostanie w porę lub też wcale rozpoznany. Powody mogą być między innymi następujące: Planista architekt, projektant, inżynier nie dostrzegają tego problemu. Niewłaściwa ocena stopnia wpływów źródła wstrząsów, np. tory znajdujące się w pewnej odległości, która może nie być postrzegana jako krytyczna. Tunel dla ruchu szynowego zlokalizowany w takiej odległości od budynku, że nie został on ujęty w planie rzutu poziomego. Brak odczuwalnych wstrząsów na przestrzeni niezabudowanej. Brak wstrząsów w istniejących budynkach sąsiednich. Nieuwzględnienie zjawisk rezonansowych w budynkach. Pracownicy biura imb-dynamik wciąż konfrontowani są z sytuacjami, w których zbyt późno zostaje rozpoznana potrzeba ochrony przeciw drganiom. Podamy tylko dwa przykłady: c) Co właściwie oznaczają te dwie kreski na planie sytuacyjnym, umiejscowione pod ulicą obok naszego budynku? To są przecież dwa tory metra! Skąd pochodzą właściwie te wstrząsy, które odczuwamy w kontenerze budowlanym? Zbyt późna identyfikacja problemu prowadzi z reguły do drogich konsekwencji. Bardzo prawdopodobne są również sytuacje, gdzie nie ma możliwości zmniejszenia niekorzystnych wpływów dynamicznych. W związku z tym: architekci, projektanci, inwestorzy muszą być wyczuleni na zadanie sobie w tej kwestii pytań Sytuacje i zadania Emisje, źródła Jako źródła emisji drgań brane są głównie pod uwagę: Ruch szynowy: w zasadzie wszystkie pojazdy (pociągi osobowe, pociągi towarowe, pociągi ekspresowe, metra, tramwaje), a także wszystkie pozycje torów (wysokie tory, nasypy, tory równe z terenem, wykopy, tunele o różnym przekroju). Ruch drogowy, chociaż w dużo mniejszym stopniu niż ruch szynowy. Przemysł, np. maszynowy itp. Generowane siły dynamiczne powodują powstawanie drgań, które rozprzestrzeniają się w podłożu gruntowym w formie wstrząsów Przykład ochrony przeciwimisyjnej budynku przed wstrząsami, których źródłem jest ruch szynowy Mechanizm powstawania, transmisji i wpływu wstrząsów oraz dźwięku materiałowego, a także jego konsekwencje zostaną przedstawione na przykładzie wpływów wstrząsów w wyniku ruchu szynowego, natomiast sposób postępowania jest dla innego rodzaju wpływów dokładnie taki sam. Należy tylko zwrócić uwagę na możliwe różnorodne średnie częstotliwości drgań wchodzące w skład wpływów w postaci wstrząsów. Budynki zlokalizowane przy już istniejących bądź dopiero powstających torowiskach lub w pobliżu innych źródeł wstrząsów są narażone na bezpośredni pierwotny dźwięk powietrzny oraz wpływy wstrząsów. Przejeżdżające pociągi wprowadzają w głąb ziemi i w sąsiednie budynki fale, które mogą być odczuwalne w formie wstrząsów przez mieszkańców lub użytkowników budynku lub mogą one być słyszalne jako tzw. wtórny dźwięk powietrzny Transmisja Dźwięki materiałowe rozprzestrzeniają się od miejsca oddziaływania poprzez podłoże. Istnieją różne rodzaje fal: poprzeczne, kompresyjne i Rayleigha. W zależności 23

3 24 Rys. 3. Wstrząsy oddziaływują na budynek i powodują drgania w budynku (przedstawione zostały tylko drgania w podłożu i na dachu) od rodzaju fali narasta lub zmniejsza się ich intensywność w związku z odległością. Rozprzestrzenianie się i zmiana wstrząsów zależne są od wielu czynników. Do najważniejszych zalicza się: Geometrię sytuacji, np. odstęp. Rodzaj podłoża. Ewentualnie występujące budowle zlokalizowane w gruncie, np. garaże podziemne. Poziom wód gruntowych Imisja i wzmocnienie rezonansowe w budynkach Wstrząsy Wstrząsy z podłoża przenoszą się na fundamenty i ściany piwnic. Stamtąd rozprzestrzeniają się w całym budynku. W zależności od konstrukcji budynku, transmisja wstrząsów może być dalekosiężna. Szczególnie narażone są budynki o regularnych zarysach poziomych. Przykłady: a) Ekstremalnie wnikające w głąb wstrząsy generowane przez prasę powodowały w odległości nawet 200 m tak silny rezonans, że w końcu konieczne było zainstalowanie amortyzatorów drgań. b) W szczególnie niekorzystnym przypadku budowli przemysłowej o kilku kondygnacjach o dużej rozpiętości dachu, wywołane przez podnośnik wstrząsy były odczuwalne na dachu jeszcze w odległości 60 m. Budynki składają się z wielu elementów budowlanych, z których wszystkie posiadają własne częstotliwości i własne formy drgań. Przy tych częstotliwościach siła wstrząsów jest jeszcze bardziej zwiększona. Zwykłe dachy w budynkach mieszkalnych mają np. częstotliwość drgań własnych równą 25 Hz. Częstotliwości drgania powodo wa nych przejazdem pociągu wchodzą częściowo w ten zakres. Dachy drgają mocniej w momencie, kiedy występują wstrząsy na poziomie fundamentów. W zwyczajnych budynkach żelbetowych o nowoczesnej architekturze zaobserwowano już współczynnik wzmocnienia do 30 Hz. Odpowiada to tłumieniu na poziomie prawie 2%. Często drgania występujące na wyższych kondygnacjach są silniejsze od tych mających miejsce na dolnych (rys. 4). Takie efekty rezonansowe mogą być bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić do przekroczenia wartości granicznych. Możliwość wystąpienia rezonansu musi być brana pod uwagę na etapie projektowania środków ochronnych lub kształtowania konstrukcji bu dowlanej. Rys. 4. Wpływ wstrząsów na budynek, wzmocnienie wstrząsów na dachach pięter w przeciwieństwie do obszaru fundamentów Wtórny dźwięk powietrzny Kiedy wstrząsy rozprzestrzeniają się w bu dynku, możliwe jest, że człowiek będzie je nie tyl ko odczuwał, ale także słyszał. Ten słyszalny w danych okolicznościach dźwięk nazywany jest wtórnym dźwiękiem powietrznym. Drgające stropy, podłogi lub ściany działają jak megafon. Powodują one wahania ciśnienia w powietrzu. Przy wystarczającej sile są one wyczuwalne przez człowieka. W przypadku wpływu wstrząsów spowodowanych ruchem szynowym chodzi o tzw. głębokie turkotanie. Ten wtórny dźwięk powietrzny różni się od normalnego dźwięku przenoszonego przez powietrze. Pierwotny dźwięk wydobywa się ze źródła na rysunku 6 jest nim ruch drogowy. Rozprzestrzenia się on w powietrzu. Przez okna pierwotny dźwięk powietrzny przedostaje się do pomieszczeń. Tam można np. w dalszym ciągu wyraźnie słyszeć i identyfikować autobus. Przed tym dźwiękiem można się dobrze i stosunkowo niedrogo chronić poprzez wbudowanie odpowiednich dźwiękoszczelnych okien. Rys. 5. Wtórny dźwięk powietrzny, który jest emitowany przez drgające ściany i stropy

4 Rys. 6. Pierwotny dźwięk powietrzny, rozprzestrzenianie i wpływ Przeciw wtórnemu dźwiękowi po wietrznemu praktycznie nie można zastosować ochrony wewnątrz bu dynku. Ten dźwięk nie jest jedynie emitowany do pomieszczenia poprzez okna, ale także przez wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu Środki redukujące imisję drgań w budynkach W dzisiejszych czasach ochrona budynku przed drganiami jest możliwa z uwagi na istniejące warunki gospodarcze i poziom techniki. Zadaniem planisty jest to, aby obszarom wymagającym takiej ochrony, prawidłowo i ekonomicznie została ona zapewniona, tzn. żeby chronione obszary były wystarczająco oddzielone od tych niechronionych. Aby to osiągnąć, istnieją rożne możliwości. Na rysunku 7 są przedstawione (począwszy od lewej strony) warianty od 1 do 6, które zawierają głównie realizowane rozwiązania. Kierunek padania dźwięku materiałowego zaznaczony jest czerwonymi strzałkami z lewej strony. Chronione obszary muszą poprzez elastyczną warstwę zaznaczoną na niebiesko zostać z reguły całkowicie oddzielone, aby uniknąć transmisji dźwięku materiałowego. Obszary budynku objęte ochroną powinny być w zasadzie rozdzielone czy przez sąsiadujące podłoża czy następne elementy budowlane od tych niechronionych obszarów. Wariant 3 jest pod tym względem pewnym wyjątkiem. Przejdźmy zatem do analizy zalet i wad poszczególnych wariantów Wariant 1: Elastyczne posadowienie budynku jako całości w wannie betonowej Bryła budynku zostaje usadowiona na elastycznych elementach, które z kolei opierają się na podwalinie wanny betonowej. Ten rodzaj posadowienia ma następujące wymagania i konsekwencje. Jest on prosty zarówno w wymiarowaniu, jak i wykonaniu. Ochrona przed powstawaniem mostków akustycznych jest bardzo wysoka. Wykonanie wanny prowadzi do wzrostu kosztów. Wanna wymaga większej po wierzchni niż sam budynek Wariant 2: Elastyczne posa - dowienie budynku na całej po - wierzchni Poprzez elastyczne posadowienie, bryła budowlana jako całość jest izolowana od dźwięku materiałowego płynącego z podłoża. Budynek musi być praktycznie oddzielony od otaczającego go podłoża (co zostało przedstawione na rysunku 8). Ten wariant ma wiele korzyści. Jest on pod wzglądem obliczeń i wykonania trudniejszy od wariantu 1, ale za to prostszy od innych wariantów (3 6). Wymagania względem architektów i projektantów konstrukcji nośnych są niewiele większe niż w przypadku normalnych budynków. Posadowienie pozostaje praktycznie takie samo (na całej powierzchni), a obecność warstwy elastycznej nie ma prawie żadnego wpływu na konstrukcję budowlaną. W przypadkach, gdy potrzeba wykonania zabezpieczenia zostaje rozpoznana późno lub też bardzo późno przykład obiektu Lenbachgarten w Monachium (o którym będzie mowa w cz.ii artykułu), gdzie krótko przed rozpoczęciem budowy została zidentyfikowana konieczność ochrony przed drganiami takie posadowienie może zostać jeszcze wykonane. Nawet jeśli projekt konstrukcji nośnej jest już praktycznie gotowy, to bez większych zmian może zostać w nim ujęte takie posadowienie. Wadą w przypadku tego wariantu może się okazać to, że całkowita powierzchnia mat wibroizolacyjnych jest największa. Doświadczenia z wielu zastosowań pokazały jednak, ze ten wariant pod względem wszystkich kosztów i problemów w porównaniu z zastosowaniem innych wariantów, jest z reguły najkorzystniejszy. Rys. 7. Przegląd 6 wariantów (od lewej) dla ochrony przeciwimisyjnej w budynkach 25

5 26 Rys. 8. Wizualizacja możliwości oddzielenia chronionych obszarów Wariant 3: Częściowe posadowienie W tym wariancie w przeciwieństwie do wariantu 4 elastycznie posadowiona zostaje tylko część budynku pod płytą fundamentową. Pozostała część budynku, która nie została elastycznie posadowiona jest oddzielona za pomocą szczeliny (porównaj wariant 2) i jest połączona z podłożem. W ten sposób zostaje naruszona wg planu podstawowa zasada, która w przypadku 1 i 2 wariantu jest w pełnym zakresie przestrzegana: wg planu zostaje ewentualnie wbudowany ogromny most dźwięku materiałowego. Ten wariant został (prawdopodobnie) po raz pierwszy zwymiarowany i zrealizowany przez firmę imb-dynamik. Był on konieczny, ponieważ budynek wykazywał dużą powierzchnię rzutu poziomego, a w kierunku rozprzestrzeniania się nie znajdowała się żadna dylatacja w budynku. Dlatego też bardzo duża powierzchnia musiałaby zostać wyłożona matami. Ze względów finansowych nie było to jednak wykonalne i dlatego opracowane zostało rozwiązanie, którego odpowiednikiem jest wariant 2. Ze względu na zwymiarowanie jest on niezwykle wymagający. Należy sobie wyobrazić, że dźwięk materiałowy może przedostać się do budynku co prawda w niewielkim stopniu przez znajdujący się obok obszar odizolowany ale za to przez obszar leżący na uboczu. Stamtąd może on rozprzestrzenić się już w całym budynku. Ten wariant może być stosowany tylko po spełnieniu pewnych warunków tj.: dźwięk ma te riałowy zostanie wystarczają co zmniejszony w odległości od źródła zarówno przez propagację w dół, jak i przez tłumienie materiałowe podłoża, tak że przedostający się w głąb budynku dźwięk materiałowy nie zostanie (np. przez rezonans) zbyt mocno wzmocniony; z przenoszenia się dźwięku materiałowego (przedostającego się przez elastyczne posadowienie wraz z dźwiękiem materiałowym, przedostającym się przez nieodizolowany obszar) nie dojdzie do przekroczenia wartości dopuszczalnych. Takie wykonanie może być zrealizowane tylko za pomocą precyzyjnych pomiarów technicznych przed i w trakcie wykonania wykopu pod fundament. Muszą również być brane dokładnie pod uwagę właściwości budynku punktowo można wymienić właściwości drgań samej płyty fundamentowej (przede wszystkim formy drgań własnych) oraz wpływ tłumienia konstrukcji budowlanej. Obliczenie za pomocą metody elementów skończonych jest problematyczne nie tylko z powodów: a) bardzo dużej bryły budynku i wielu parametrów, które musiałyby być zbadane, b) warunków brzegowych przy obliczeniach tą metodą, c) oszacowania wpływu tłumienia materiałów budowlanych, miejsc szczelinowych i gruntu pod budowę, d) trudnego do uwzględnienia stochastycznego, niestacjonarnego charakteru wpływu wstrząsów. Badania były z tych powodów podjęte z użyciem modelu obliczeniowego iseg biura imb-dynamik (opracowanego przez Dr. Norberta Breitsamtera i Dr. Holgera Molzbergera). Praktyczna pod względem budowlanym realizacja jest równie łatwa jak w przypadku wariantu 1 lub 2. Ryzyko, że inwestor w przypadku tego wariantu może nie być zadowolony z efektów końcowych, jest wprawdzie znacznie większe niż w przypadku zastosowania wariantu 1 lub 2, dlatego inwestor przy wyborze tego wariantu musi mieć naprawdę bardzo duże zaufanie do swoich doradców specjalizujących się w dynamice budowli. Doświadczeń związanych z realizacją tego wariantu, na które mógłby się powołać doradca, jest do dzisiaj (2009) niewiele Wariant 4: Elastyczne posadowienie budynku graniczącego bezpośrednio z drugim budynkiem Zadaniem tego wariantu jest, rozpoznanie, że dla znajdującego się w pobliżu źródła drgań budynku konieczna jest ochrona przeciw wstrząsom, gdy w przypadku innego (np. bardziej odległego, konstrukcyjnie odbiegającego lub pozornie bardziej wymagającego ochrony budynku) nie jest potrzebna żadna ochrona przeciwwstrząsowa. Budynek nieposiadający ochrony może więc odprowadzać więcej dźwięku

6 Wariant 5: Posadowienie krawędzi dolnej sufitu piwnicy Ten wariant realizowany jest sporadycznie. Rysunek 8 pokazuje, że w tym przypadku wystająca bryła budynku musi być oddzielona. Rozdzielenie to warunkuje jednak nieuchronnie, że żaden element konstrukcji, mogący istotnie przenosić dźwięk materiałowy, nie może krzyżować się ze szczeliną. Ten wymóg jest w zasadzie bardzo trudny do spełnienia. Wariant 5 musi być od samego początku brany pod uwagę w planach architektonicznych i konstrukcji nośnej. Prowadzi on w konsekwencji do powstania masywnej konstrukcji budowlanej (rys. 9): masywne schody, szyby przednie, rdzeń budynku, szyb dźwigowy, solidne przewody (hydrauliczne, kanalizacyjne, rury próżniowe podatne na odkształcenia oraz stabilmateriałowego niż ten z ochroną. Rysunek 8 pokazuje, że znajdująca się z lewej strony bryła budynku musi zostać odizolowana od dźwięku materiałowego napływającego z okolicy. W zasadzie wariant 4 odpowiada wariantowi 2, z taką różnicą, że istnieje dylatacja konstrukcyjna między bezpośrednio sąsiadującym budynkiem. Bryła budynku znajdującego się w pobliżu źródła musi być wystarczająco odizolowana zarówno od podłoża, jak i od sąsiadującego budynku. Zewnętrzne ściany piwnicy są z tego powodu pokryte elastyczną warstwą. Przenoszenie dźwięku materiałowego z sąsiadującego obok budynku zostaje przez odpowiednie środki powstrzymane. Może to być szczelina powietrzna, jak i również elementy o elastycznej powierzchni. Te elastyczne elementy podlegają mniejszym wymogom niż maty wibroizolacyjne, bo na nie praktycznie działa podczas betonowania hydrostatyczne naprężenie ściskające. Jednak ścian tych również dotyczy warstwa oddzielająca, tak aby były one wolne od powstawania mostków, przez które przenosi się dźwięk materiałowy. Chodzi w tym przypadku w mniejszym stopniu o niebezpieczeństwo wystąpienia wstrząsów w obszarze chronionym niż o przenoszenie dźwięku materiałowego w obu kierunkach. Mostek akustyczny doprowadziłby do wtórnego dźwięku powietrznego w znajdującym się w sąsiedztwie domu. Z taką trudnością spotkać się można zazwyczaj przy każdym szeregowcu i jest to zjawisko powszechnie znane. ne ciśnieniowo itd.) nie mogą bezpośrednio znajdować się nad szczeliną. Wszystkie takie przewody muszą mieć zmieniony kąt położenia. Alternatywą dla osłabienia siły wiatru jest połączenie dźwigu szybowego wraz ze schodami monolitycznie z piwnicą i stworzenie przez to sztywniejszego rdzenia dla budynku. Jednak należy bardzo uważać na to, aby pozostały cały obszar górny został całkowicie elastycznie oddzielony od rdzenia. Zniesienie sił poziomych np. parcie wiatru jest do rozwiązania tylko przy pewnym wysiłku. Możliwością, poruszoną już i przedstawioną na rysunku 9, są odpowiednie elementy w ścia nach piwnic. Dla wysokich, wąskich budynków wariant ten jest praktycznie niestosowalny. Można zastosować tu mniejszą powierzchnię elastycznego materiału, co z kolei prowadzi najczęściej, wydawałoby się, do oszczędności w kosztach. W wielu przypadkach, przy uwzględnieniu wymienionych wy mogów, koszt całkowity będzie jednak wyższy. Jest to powód, dla którego to rozwiązanie w porównaniu z innymi rzadko jest stosowane. Logiczne jest, że ten wariant jest tylko wtedy odpowiedni, kiedy w samej piwnicy nie jest wymagana żadna ochrona przeciw wstrząsom. Rys. 9. Przykłady konstrukcyjnych konsekwencji znajdującej się w budynku szczeliny; po lewej: pochłonięcie siły wiatru przez dodatkowe odpowiednie elementy, po środku: schody i szyb dźwigowy są podwieszone, aby uniknąć połączenia z piwnicą, po prawej: przewody muszą być prowadzone pod kątem Wariant 6: Posadowienie na wyższych poziomach Mogłoby się wydawać, że na parterze nie jest konieczna ochrona przeciw wstrząsom i wtórnemu dźwiękowi powietrznemu. Taki przypadek mógłby mieć miejsce, kiedy na parterze zlokalizowane byłyby np. sklepy lub warsztaty. Problemy wynikające z zastosowania wariantu 6 odpowiadają analogicznie tym, które wynikają z zastosowania wariantu 5. 27

Wibroizolacja i redukcja drgań

Wibroizolacja i redukcja drgań Wibroizolacja i redukcja drgań Firma GERB istnieje od 1908 roku i posiada duże doświadczenie w zakresie wibroizolacji oraz jest producentem systemów dla redukcji drgań różnego rodzaju struktur, maszyn

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część II Obiekty budowlane Budynki Oznaczenia w projektowaniu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

MATY PODTOROWE USM. Maty podtłuczniowe i systemy masowo sprężyste dla kolei

MATY PODTOROWE USM. Maty podtłuczniowe i systemy masowo sprężyste dla kolei MATY PODTOROWE USM Maty podtłuczniowe i systemy masowo sprężyste dla kolei Wprowadzenie Wprowadzenie Transport kolejowy jest źródłem drgań i hałasu generowanych głównie przez: niewyważenie kół faliste

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

CIBATUR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych - elastyczne podparcie urządzeń i obiektów o dużych fundamentach

CIBATUR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych - elastyczne podparcie urządzeń i obiektów o dużych fundamentach CIBATUR Izolacja drgań i dźwięków materiałowych - elastyczne podparcie urządzeń i obiektów o dużych fundamentach Częstotliwość drgań własnych Zawartość Opis produktu Częstotliwość drgań własnych Stopień

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Pozycja okna w murze Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Określenie dokładnego miejsca montażu okna w murze otworu okiennego należy przede wszystkim do obowiązków projektanta budynku. Jest to jeden z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I Zajęcia nr 1 ( Budownictwo 1 x 45 min ) Zasady ogólne, informacje podstawowe o zaliczeniu przedmiotu Zasady wykonywania rysunków architektoniczno budowlanych, ściany Zajęcia nr

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Izolacja akustyczna na wysokim poziomie. Schöck Tronsole.

Izolacja akustyczna na wysokim poziomie. Schöck Tronsole. Izolacja akustyczna na wysokim poziomie. Schöck Tronsole. Cisza = Komfort. Optymalne wytłumienie dźwięków uderzeniowych dzięki systemowi Schöck Tronsole. Izolacja akustyczna na wysokim poziomie Klasa izolacji

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STWIERDZAJĄCA JEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA UWZGLĘDNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

Dwa problemy związane z jakością dróg

Dwa problemy związane z jakością dróg Dwa problemy związane z jakością dróg Leszek Rafalski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Jakość w realizacji robót drogowych Ostróda 7-8. 10. 2010 r. 1 1. Obciążenia nawierzchni. 2. Przemarzanie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ NOWOCZESNE HALE 4/11 TECHNIKI I TECHNOLOGIE mgr inż. Marian Bober KOELNER S.A., Stowarzyszenie DAFA Technika mocowań na dachach płaskich W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ Obliczenia sił działających na dach

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania. June 2014

Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania. June 2014 Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania June 2014 Wprowadzenie Celem poradnika projektowania jest dostarczenie informacji dotyczących poszczególnych etapów oceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIE Z BADANIA Tłumaczenie z języka niemieckiego. Miarodajna jest niemiecka wersja oryginalna Wnioskodawca: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach Nr. 125 Treść wniosku:

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - termin 24 26 IX 2014

PROGRAM KONFERENCJI OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - termin 24 26 IX 2014 PROGRAM KONFERENCJI OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - termin 24 26 IX 2014 POCZĄTEK KONIEC CZAS [min] 8.30 8.45 15 8.45 9.30 45 POWITANIE I DZIEŃ - TEORIA ( 24 IX 2014 ) TEMAT I. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Efektywne remontowanie. Z Schöck Isokorb R.

Efektywne remontowanie. Z Schöck Isokorb R. Efektywne remontowanie. Z Schöck Isokorb R. Efektywny remont budynków. A co z balkonem? 2 Przy prowadzeniu prac remontowych rozważane są zazwyczaj w pierwszej kolejności kwestie energetyczne. I to słusznie,

Bardziej szczegółowo

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~10 szerokość kabiny 1100 szerokość drzwi 900 szerokość maszynowni ~1500 Opcjonalne położenie maszynowni szerokość szybu 10 kaseta

Bardziej szczegółowo

Obciążenia montażowe

Obciążenia montażowe Obciążenia montażowe Obciążenie użytkowe Typ: Obciążenie użytkowe Opis: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2], E1 Wybrana kategoria obciążenia: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2] Wybrana kategoria

Bardziej szczegółowo

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu?

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Istnieje część magazynowa. Część rozbudowywana budynku nie istnieje. Początek realizacji,

Bardziej szczegółowo

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE Piotr Olgierd Korycki Dane ogólne Lekkie przegrody budowlane są to rozwiązania izolacyjnokonstrukcyjne o masie na ogół nie przekraczającej 100 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE dr inŝ. Sławomir AUGUSTYN 2009-11-25 POZNAŃ EMISJA HAŁAS NiepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŝliwe lub szkodliwe

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Kraków, dnia ( )r., Sygn. akt MP/OZ 04/12 D E C Y Z J A Na podstawie art. 25, art. 11 i art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku Maciej Kordian KUMOR Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

TRWAŁOŚĆ MAT PODTORZOWYCH

TRWAŁOŚĆ MAT PODTORZOWYCH TRWAŁOŚĆ MAT PODTORZOWYCH Trwała ochrona przed drganiami i dźwiękami materiałowymi przy użyciu profilowanych mat elastomerowych Przedruk z Beton- und Stahlbetonbau 07/2008 Trwała ochrona przed drganiami

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

Dobór konsol montażowych Knelsen. Liczba oraz miejsce montażu konsol.

Dobór konsol montażowych Knelsen. Liczba oraz miejsce montażu konsol. Dobór konsol montażowych Knelsen. Liczba oraz miejsce montażu konsol. Aby prawidłowo wykonać montaż w warstwie ocieplenia należy odpowiednio dobrać konieczne do jego realizacji konsole montażowe. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w budownictwie mieszkaniowym

Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w budownictwie mieszkaniowym Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w Opisuje praktyczne środki zapewniania zadowalających właściwości akustycznych budownictwa mieszkaniowego uŝywającego lekkiej

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE Drgania mechaniczne wibracje to ruch cząstek ośrodka spręzystego względem położenia równowagi. W środowisku pracy rozpatrywane są jedynie drgania przekazywane

Bardziej szczegółowo

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Bro_0033760, A, Rozdział 5 / 10.2007 Krycie dachów materiałami FPO / Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Rozdział 5 19/32 Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2015 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA K-01 Rzut fundamentów i stropu na poz. +3,62m 1:25 K-02 Zbrojenie ławy fundamentowe LF-1 i LF-2 1:25 K-03 Zbrojenie wieńców W-1 do W-4 1:25 K-04 Zbrojenie dolne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje/ polega na:

1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje/ polega na: Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia przewidziane w rozporządzeniu z dnia 25.04.2012 r. Kolor czerwony przepisy uchylone na podstawie w/w rozporządzenia Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

PROJEKT BUDOWLANY. Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Obiekt: Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ SZCZAWNICY I LEŚNICY - MIAST PRZYGRANICZA POLSKO - SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych GIPS POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa szybu windowego INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna, ul. Radna 15a, 00-341 Warszawa ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I Zajęcia nr 1 (Rysunek 2 x 45 min, Budownictwo 1 x 45 min ) Zasady ogólne, informacje podstawowe o zaliczeniu przedmiotów Zasady wykonywania rysunków architektoniczno budowlanych

Bardziej szczegółowo