Myjka ciśnieniowa MALTEC ML3.360 Instrukcja obsługi i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Myjka ciśnieniowa MALTEC ML3.360 Instrukcja obsługi i konserwacji"

Transkrypt

1 Myjka ciśnieniowa MALTEC ML3.360 Instrukcja obsługi i konserwacji OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia bez wcześniejszego przeczytania instrukcji.

2 INFORMACJE OGÓLNE Opis urządzenia: Myjka wysokociśnieniowa Włącznik/Wyłącznik ON/OFF Kółka umożliwiające transport Wylot wody Wlot wody Pistolet Zwijacz węża Rączka zwijacza ZASTOSOWANIE PRZENOŚNA MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA jest wysoce specjalistycznym, bezpiecznym i niezawodnym urządzeniem wielofunkcyjnym, którego można używać do mycia i czyszczenia samochodów, rowerów lub innych urządzeń zewnętrznych, tarasów ogrodowych, patio, szklarni itp. Rozpoczęcie pracy pomocne wskazówki Automatyczne WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE: Silnik myjki ciśnieniowej nie pracuje w sposób ciągły. Włącza się tylko wtedy, gdy wciśnięty zostanie spust pistoletu spryskującego. Po wykonaniu procedur przygotowawczych podanych w instrukcji należy włączyć myjkę ciśnieniową i wcisnąć spust dyszy. Więcej informacji na temat tej funkcji podano w rozdziale Instrukcja obsługi. Odpowietrzanie pistoletu: Przed użyciem myjki ciśnieniowej bardzo ważne jest, aby odpowietrzyć pistolet. Aby usunąć powietrze zalegające wewnątrz urządzenia i w wężu, należy wcisnąć spust. Spust należy trzymać wciśnięty aż do czasu, gdy z dyszy będzie leciał równy strumień wody (może to zająć do 2 minut). Więcej informacji o powyższej procedurze podano w rozdziale Instrukcja obsługi. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczeniach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje wykonywane przez nie czynności lub poinstruowała je wcześniej odnośnie obsługi urządzenia. OSTRZEŻENIE: Aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem, dzieci powinny pozostawać pod 1

3 opieką osób dorosłych. OSTRZEŻENIE: Podłączenia elektryczne musi wykonać osoba o odpowiednich kwalifikacjach i posiadająca stosowne uprawnienia. Podłączenia muszą spełniać wymogi normy IEC Instalacja zasilająca urządzenie powinna być wyposażona bądź w wyłącznik różnicowo-prądowy odcinający zasilanie, gdy prąd upływowy przez 30 ms przekroczy poziom 30 ma, bądź w urządzenie testujące obwód uziemiający. OSTRZEŻENIE: Zaleca się, aby operator zakładał ochronniki słuchu. OSTRZEŻENIE: Urządzenie zostało przewidziane do pracy w temperaturze powyżej 0 stopni (dotyczy tylko urządzeń z przewodem zasilania H05VV-F). OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy obsługiwać zgodnie z instrukcjami, dążąc do uniknięcia wypadków i awarii urządzenia. Należy unikać styczności ze środkami myjącymi. Jeżeli do takiego kontaktu dojdzie, zanieczyszczone miejsce należy obficie spłukać wodą. OSTRZEŻENIE: To urządzenie zostało zaprojektowane do pracy z użyciem środków myjących dostarczanych lub zalecanych przez producenta. Używanie innych środków myjących lub chemicznych może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia. OSTRZEŻENIE: W przypadku niewłaściwego użycia strumienie wody pod wysokim ciśnieniem mogą być niebezpieczne. Strumienia nie wolno kierować w stronę ludzi, urządzeń elektrycznych pod napięciem lub na samo urządzenie. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób trzecich, chyba że naszą one odzież ochronną. OSTRZEŻENIE: Nie należy kierować strumienia na siebie lub na inne osoby w celu wyczyszczenia odzieży lub obuwia. OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu - nie natryskiwać łatwopalnych cieczy. OSTRZEŻENIE: Osoby nieprzeszkolone i dzieci nie powinny obsługiwać myjek wysokociśnieniowych. OSTRZEŻENIE: Węże, łączniki i złączki wysokociśnieniowe odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa urządzenia. Należy używać wyłącznie węży, łączników i złączek zalecanych przez producenta. OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych (w tym dyszy, przewodu, itp.) pochodzących od producenta lub zatwierdzonych przez producenta. OSTRZEŻENIE: Woda, która przepłynęła przez zawory jednokierunkowe powinna być traktowana jako niezdatna do picia. OSTRZEŻENIE: Na czas czyszczenia, konserwacji lub przygotowania do innych prac urządzenie należy odłączyć od zasilania przez wyjęcie wtyczki z gniazdka. OSTRZEŻENIE: Jeżeli przewód zasilania lub inne ważne elementy (np. układy zabezpieczające, węże wysokociśnieniowe, spust pistoletu) są uszkodzone, urządzenia nie 2

4 należy używać. OSTRZEŻENIE: Jeżeli używany jest przedłużacz, wtyczka i gniazdko muszą być wodoszczelne. OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie przedłużacze mogą stanowić zagrożenie. Symbol ostrzegawczy: urządzenie nie nadaje się do podłączania do sieci wodociągowej wody pitnej. To urządzenie nie jest przeznaczone do podłączenia do sieci wodociągowej wody pitnej. OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych (w tym dyszy, przewodu, itp.) pochodzących od producenta lub zatwierdzonych przez producenta. O ile jakieś części były uszkodzone, przed ich wymianą nie należy używać urządzenia. OSTRZEŻENIE: Prosimy uważać na możliwość odrzutu spryskiwacza w momencie otwierania spustu pistoletu. W związku z tym pistolet należy mocno i pewnie trzymać w dłoniach. OSTRZEŻENIE: Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w przypadku używania narzędzia blisko dzieci należy zachować zdwojoną ostrożność. Osoby nieprzeszkolone i dzieci nie powinny obsługiwać myjek wysokociśnieniowych. OSTRZEŻENIE: Użytkownik musi wiedzieć, jak szybko wyłączyć urządzenie i spuścić z niego ciśnienie. Należy dobrze zapoznać się z elementami sterującymi. OSTRZEŻENIE: Należy zachowywać czujność i patrzeć na to, co się robi. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, albo pod wpływem alkoholu lub narkotyków. OSTRZEŻENIE: W miejscu pracy nie mogą przebywać osoby postronne. OSTRZEŻENIE: Nie należy sięgać za daleko, ani stawać na niestabilnym podłożu. Należy zawsze dbać o utrzymanie równowagi i pewne podparcie nóg. OSTRZEŻENIE: Należy przestrzegać podanych w instrukcji zaleceń dotyczących konserwacji. OSTRZEŻENIE: Urządzenie wymaga uziemienia. W przypadku usterki lub awarii uziemienie zapewnia dla prądu elektrycznego ścieżkę o najmniejszej rezystancji, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Wtyczkę należy wetknąć do odpowiedniego gniazdka, poprawnie zainstalowanego i uziemionego zgodnie z wszystkimi przepisami i rozporządzeniami lokalnymi. Napięcie znamionowe (V/Hz) urządzenia musi odpowiadać napięciu lokalnej sieci zasilającej. 3

5 OSTRZEŻENIE: W razie wątpliwości, czy gniazdko jest dobrze uziemione, należy sprawdzić to korzystając z pomocy wykwalifikowanego elektryka lub pracownika serwisu. Nie należy przerabiać wtyczki dostarczonej z urządzeniem. Jeżeli nie pasuje ona do gniazdka, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka w celu zamontowania właściwego gniazdka. Do urządzenia nie należy używać przejściówek. OSTRZEŻENIE: Należy stosować wyłącznie przedłużacze 3-żyłowe z wtyczkami z 3 bolcami (z bolcem uziemiającym) oraz łączówki na 3 bolce pasujące do wtyczki urządzenia. Należy używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do używania na dworze. Wtyczka musi mieć konstrukcję wodoszczelną. Przedłużacze tego typu oznaczone są oznaczeniem Dopuszczone do używania z urządzeniami do pracy na dworze, poza pracą przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Należy używać wyłącznie przedłużaczy o elektrycznych parametrach znamionowych co najmniej takich jak parametry urządzenia. Nie należy używać uszkodzonych przedłużaczy. Przed użyciem przedłużacz należy sprawdzić. Jeżeli jest uszkodzony, należy go wymienić. Nieodpowiednie przedłużacze mogą stanowić zagrożenie. Przedłużaczy nie należy nadwyrężać. W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka nie należy szarpać za wtyczkę lub sznur. Przewód należy chronić przed gorącem i ostrymi krawędziami. Przed odłączeniem urządzenia od przedłużacza zawsze najpierw należy wyjąć wtyczkę przedłużacza z gniazdka. OSTRZEŻENIE: Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zestaw do kupienia u producenta lub przedstawiciela jego serwisu. Nowy przewód powinien mieć taką samą długość co oryginalny. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy włączać urządzenia w czasie deszczu lub burzy. Wszystkie połączenia muszą być suche i nie powinny leżeć na ziemi. Nie należy dotykać wtyczki mokrymi dłońmi. Absolutnie nie wolno dopuścić do dostania się wody do środka urządzenia. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wymiany powinien dokonać producent, przedstawiciel jego serwisu lub inna osoba o podobnych kwalifikacjach. OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie zostaje włączone, włączają się pompy wewnętrzne. Będą one pracowały nawet wtedy, gdy spust ciśnienia na lancy nie zostanie wciśnięty. Działanie urządzenia przez ponad 3 minuty bez zwolnienia spustu ciśnienia na lancy może doprowadzić do przegrzania silnika i pomp. Prosimy nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru przez dłużej niż na 3 minuty. OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest włączone prosimy utrzymywać stały dopływ wody. Praca bez dopływu wody doprowadzi do uszkodzenia pierścieni uszczelniających urządzenia. OSTRZEŻENIE: W minutę lub dwie minuty po włączeniu urządzenia konieczne jest otwarcie strumienia z lancy. W przeciwnym wypadku temperatura wody krążącej w urządzeniu szybko wzrośnie do wartości krytycznej, co doprowadzi do uszkodzenia pierścieni uszczelniających w urządzeniu. OSTRZEŻENIE: Aby nie dopuścić do zamarznięcia wody w myjce, urządzenia nie należy włączać i używać w skrajnie niskiej temperaturze. OSTRZEŻENIE: Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy wyłącznie z użyciem wody do mycia. Nie należy stosować żrących substancji chemicznych. 4

6 OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie detergentów przewidzianych specjalnie do myjki ciśnieniowej. Inne rodzaje detergentów, jak również środki chemiczne takie jak wybielacze, płyny do prania itp., mogą spowodować wewnętrzne uszkodzenie urządzenia. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób postronnych, chyba, że noszą odzież ochronną. OSTRZEŻENIE: W przypadku niewłaściwego użycia strumienie wody pod wysokim ciśnieniem mogą być niebezpieczne. Strumienia nie wolno kierować w stronę ludzi, urządzeń elektrycznych pod napięciem lub na samo urządzenie. Myjek ciśnieniowych nie należy kierować na słabe i delikatne ścianki, ponieważ strumień wody może je uszkodzić. OSTRZEŻENIE: Nie należy kierować strumienia na siebie lub na inne osoby w celu wyczyszczenia odzieży lub obuwia. OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od zasilania. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, ze względu na bezpieczeństwo należy go wymienić. Wymiany powinien dokonać producent, przedstawiciel jego serwisu lub inna osoba o podobnych kwalifikacjach. OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo urządzenia, prosimy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, pochodzących od producenta lub zatwierdzonych przez producenta. O ile jakieś części były uszkodzone, przed ich wymianą nie należy używać urządzenia. OSTRZEŻENIE: Węże, łączniki i złączki wysokociśnieniowe odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa urządzenia. Należy używać wyłącznie węży, łączników i złączek zalecanych przez producenta. OSTRZEŻENIE: Jeżeli przewód zasilania lub inne ważne elementy urządzenia (np. układy zabezpieczające, węże wysokociśnieniowe, spust pistoletu) są uszkodzone, urządzenia nie należy używać. OSTRZEŻENIE: Należy mieć świadomość, że po włączeniu urządzenia strumień wody powoduje silny odrzut do tyłu. OSTRZEŻENIE: Na czas przemieszczania i podczas instalacji urządzenie musi stać w pozycji poziomej. Aby przesunąć urządzenie, należy je chwycić i ciągnąć za uchwyt. OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy podłączyć do dopływu wody. Urządzenie nie nadaje się do podłączenia do sieci wodociągowej wody pitnej. Urządzenie należy podłączyć do dopływu wody (może to być pojemnik z wodą). Należy upewnić się, że ciśnienie wody na wlocie mieści się w przedziale od 0,01 MPa do 0,3 MPa. Przewód doprowadzający powinien mieć długość co najmniej 5 m. Nie należy używać przewodu, jeżeli jest on uszkodzony. Jeżeli użytkownik chce podłączyć urządzenie do sieci wodociągowej wody pitnej, należy zainstalować zawór jednokierunkowy, tak aby uniemożliwić cofanie się brudnej wody do instalacji wody pitnej. Zawór jednokierunkowy musi spełniać wymogi normy EN , ZAŁĄCZNIK AA. INSTRUKCJA OBSŁUGI! Urządzenie należy podłączać WYŁĄCZNIE do źródeł z zimną wodą. 5

7 ! Silnik myjki ciśnieniowej NIE pracuje w sposób ciągły. Silnik włącza się tylko w momencie wciśnięcia spustu. - Podłącz wąż wylotowy do myjki, a pistolet natryskowy do węża wylotowego. - Podłącz dyszę i przedłużenie dyszy. - Sprawdź, czy druciany filtr nie jest zatkany. - Podłącz wąż doprowadzający wodę. - Upewnij się, że wąż nie jest poplątany. - Otwórz wodę i sprawdź, czy nie ma przecieków. - Wciśnij spust, aby pozwolić powietrzu uciec przez pompę i węże, zablokuj spust. - Podłącz urządzenie do zasilania i przesuń przełącznik w pozycję włącz. - Odblokuj spust i użyj myjki ciśnieniowej. Wyłączenie Wyłącz silnik (przesuń przełącznik w pozycję wyłącz ). Odłącz urządzenie od zasilania. Odetnij dopływ wody. Naciśnij spust pistoletu, aby spuścić z urządzenia ciśnienie. Odłącz wąż ogrodowy od myjki ciśnieniowej. Wytrzyj wszystkie powierzchnie urządzenia czystą wilgotną ściereczką. Zablokuj blokadę zabezpieczającą pistolet. PRZESTROGA: ZAWSZE należy wyłączać silnik urządzenia PRZED zakręceniem dopływu wody. Praca silnika bez dopływu wody grozi jego poważnym uszkodzeniem. PRZESTROGA: Gdy układ jest pod ciśnieniem, NIGDY nie należy odłączać węża wysokociśnieniowego od urządzenia. Aby spuścić ciśnienie w urządzeniu, należy wyłączyć silnik, zamknąć dopływ wody i 2-3 razy nacisnąć spust. Dysze natryskowe. Myjka ciśnieniowa wyposażona jest w cztery dysze natryskowe. Każda posiada inny kolor, inny kąt rozwarcia strumienia, oraz ciśnienie. 0 - Czerwony. Silny wąski strumień. Dostarcza duże ciśnienie na bardzo małym obszarze. Może być używany jedynie na powierzchni która wytrzyma wielki nacisk wody jak beton czy metal. Nie używać do czyszczenia drewnianych powierzchni, ulegną one zniszczeniu. (rys. 1) 15 - Żółty. Mocny 15 stopniowy strumień. Do intensywnego czyszczenia małych powierzchni. (rys. 2) 25 - Zielony. Średni 25 stopniowy strumień. Do czyszczenia większych powierzchni nie wymagających użycia silnego strumienia. (rys. 3) 40 - Biały. Najsłabszy strumień o 40 stopniowym rozwarciu. Służy również do rozprowadzania detergentu. Powinien być wykorzystywany do większości prac. (rys. 4) Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 6

8 Dysze przechowywane są w odpowiednio przystosowanym do tego miejscu na uchwycie myjki. POKRĘTŁO REGULACJI Używane jest do regulowania mocy z jaką wypływać będzie strumień wody. Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara przepływ wody będzie większy, a co za tym idzie wzrośnie ciśnienie. (rys.5) rys. 5 rys. 6 FILTR WLOTU WODY Filtr wody musi być sprawdzany regularnie w celu uniknięcia zablokowania przepływu wody do pompy (rys. 6) UŻYCIE DETERGENTU Detergent należy dodać do zbiornika, ustawić lancę z regulacją ciśnienia na najniższą pozycję. Spryskać w celu nałożenia detergentu. DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Po długotrwałym przechowywaniu i przerwie w użytkowaniu istnieje możliwość, że wewnątrz urządzenia osadził się kamień utrudniający ponowne włączenie. W takiej sytuacji zaleca się wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie oraz kilka razy obrócić silnik ręką, tak aby uniknąć nadmiernego poboru prądu na silniku. URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PISTOLET Podczas korzystania z myjki wysokociśnieniowej radzimy, aby trzymać ją w pozycji pionowej, jedną rękę opierając na rączce, a drugą na lancy. Po zatrzymaniu urządzenia należy koniecznie włączyć blokadę zabezpieczającą na pistolecie, która zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem. 7

9 INSTRUKCJA CZYSZCZENIA DYSZY Używając załączonej igły do czyszczenia końcówki lub rozprostowanego spinacza do papieru, włóż drut do otworu dyszy i poruszaj nim do przodu i do tyłu, aż do usunięcia zanieczyszczeń. Usuń dodatkowe zanieczyszczenia wydmuchując wodę przez dyszę w odwrotnym kierunku. W tym celu koniec węża ogrodowego (z bieżącą wodą) nałóż na końcówkę dyszy na sekund. NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE ITEM ML3.360 Ciśnienie robocze Maksymalne ciśnienie Roboczy przepływ wody Maks. przepływ wody Max. ciśnienie dopływu wody Moc silnika Zasilanie 15MPa (150bar) 22.5MPa (225bar) 6.0 l/min 7.5 l/min 0.4MPa(4bar) 3.2 kw 230V~50Hz Max. temp. Wody. 50 Waga Wymiary 26 kg 100 x 39 x 42cm SCHEMAT ELEKTRYCZNY 8

10 MOŻLIWE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE USTERKA Po włączeniu urządzenie nie pracuje PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA Źle włożona wtyczka lub uszkodzone gniazdko elektryczne Zbyt niskie napięcie w sieci, niższe, niż wymagane minimum NAPRAWA Sprawdzić wtyczkę i gniazdko Sprawdzić, czy napięcie w sieci jest właściwe Fluktuacje ciśnienia Zadziałanie wyłącznika bezpieczeństwa Pompa zasysa powietrze Brudne, zużyte lub zablokowane zawory Zużyte uszczelki pompy Wyłączyć urządzenie i pozwolić, aby silnik przez kilka minut ostygł Sprawdzić, czy węże i połączenia są szczelne (nie przepuszczają powietrza) Umyć, wymienić lub skontaktować się z dystrybutorem Z pompy cieknie woda Zużyte uszczelki Sprawdzić, wymienić lub skontaktować się z dystrybutorem Silnik nagle przestaje pracować Pompa nie osiąga potrzebnego ciśnienia Zadziałanie wyłącznika bezpieczeństwa z powodu przegrzania Zapchany filtr na wlocie wody Pompa zasysa powietrze na połączeniach lub przez nieszczelne węże Zawory zasysający i tłoczny są zapchane lub zużyte Zablokowany zawór sygnalizacji braku obciążenia Niewłaściwa lub zużyta dysza lancy Sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada specyfikacji Wyłączyć urządzenie i pozwolić mu przez kilka minut ostygnąć Wyczyścić filtr na wlocie wody Sprawdzić szczelność połączeń przewodów doprowadzających Sprawdzić, czy nie przecieka wąż doprowadzający wodę Wyczyścić lub wymienić zawory Poluzować lub dokręcić śrubę regulacyjną Sprawdzić i/lub wymienić 9

11 POŁĄCZENIA ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA I WODNA 1. MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 2. WĄŻ DOPROWADZENIA WODY (do dokupienia osobno) 3. KRAN Z WODĄ 4. WLOT WODY 5. WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 6. WYSOKOCIŚNIENIOWY WYLOT WODY 7. PISTOLET SPRYSKUJĄCY 8. ZASILANIE Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji urządzenia bez powiadomienia. KONTROLE I KONSERWACJA W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenie należy czyścić co najmniej raz na trzy miesiące. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić filtr i dyszę, upewniając się, że nie są zabrudzone. Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że w pompie i wężu nie ma wody. Jeżeli w okresie gwarancji urządzenie będzie wymagało naprawy, prosimy zwrócić je do sklepu. W celu dokonania naprawy lub wymiany należy wówczas przedstawić dowód zakupu. Przed schowaniem do opakowania urządzenie należy wyczyścić. Należy używać zamkniętego i sztywnego opakowania. Przechowywać w suchym miejscu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu urządzenie powinno spełniać wymogi ISTA. 10

12 RECYKLING Ten produkt oznaczono symbolem selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że w celu recyklingu lub demontażu produkt należy traktować zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE, tak aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami miejscowymi lub regionalnymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, produkty elektroniczne, które nie podlegają zbiórce selektywnej, są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka. Deklaracja CE Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Myjka Ciśnieniowa ML3.360 spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy EMC 2014/30/EU oraz spełnia następujące standardy: EN :2012+A11:2009+A2:2011 EN :2006+A1:2009+A2:2011 EN :2012 EN :2015 EN 62233:2008 EN :2014 EN :2013 Importer: MALIS Sp. z o. o. sp. k. ul. Heleny Szafran Poznań Tel: Fax:

13 High Pressure Cleaner MALTEC ML3.360 Operating Manual BEFORE OPERATING THIS APPLIANCE PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY 12

14 OVERVIEW Item Description High pressure washer On/off switch mobile adapter bracket with wheel Water outlet Water inlet gun Hose Reel with Trigger Gun Hose Hose Reel Handle APPLICATION THE PORTABLE PRESSURE WASHING MACHINE is a highly specialized multifunctional machine with exceptionally reliable safety assurance, which may be used to wash and clean cars, bikes and other outdoor equipment or garden patios, green houses etc. Automatic ON/OFF: Helpful Hints for Getting Started The motor on this pressure washer does not run continuously. It only runs when the trigger of the spray gun is squeezed. After following the start up procedures in this manual, turn the pressure washer ON and squeeze the trigger for activation. See the section of this manual entitled Operating Instructions for further details on this feature. Bleeding the Gun: It is very important to bleed the gun before using the pressure washer. Squeeze the trigger to allow any air that is trapped inside of the unit and hose to escape. Continue to squeeze trigger until a steady stream of water comes from the nozzle. (This process may take up to 2 minutes). See the section of this manual entitled Operating Instructions for further details on this process. SAFETY REGULATIONS The electric supply connection shall be made by a qualified electrician and comply with IEC Electric supply should include a residual current device for max. 30 ma WARNING: The appliance is intend to be used at a temperature above 0 degree. WARNING: Read all the instructions before using the product. WARNING: Before each use pressure must be released! Trigger on wand then start the washer WARNING: To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children. High-pressure cleaner shall not be used by children or untrained person. 13

15 WARNING: Know how to stop the product and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with the controls. WARNING: Stay alert and watch what you are doing. WARNING: Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. WARNING: Keep operating area clear of all persons. WARNING: Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times. WARNING: Follow the maintenance instructions specified in the manual. WARNING: This product must be grounded. If it should have malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. The rating voltage (V/Hz) of the appliance has to be in compliance with the local power supplying voltage. WARNING: Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adapter with this product. WARNING: Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding-type plugs and 3-pole cord connectors that accept the plug from the product. Use only extension cords that are intended for outdoor use and the socket must be of watertight construction. These extension cords are identified by a marking Acceptable for use with outdoor appliances; store indoors while not in use. Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product. Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Inadequate extension cords can be dangerous. Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect. Keep cord away from heat and sharp edges. Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting the product from the extension cord. WARNING: If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent; and should not change the length of the cable. WARNING: To reduce the risk of electrocution, don t start and run the machine in the rain or storm. Keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands. It is strictly prohibited to let water leak into the machine. WARNING: When the machine is turned on, the interior pumps start and continue to run even if the pressure wand trigger has not been depressed. Running the machine for more than 3 minutes without depressing the pressure wand trigger could cause heat damage to the motor and pumps, Please do not leave the machine running unattended or unused for more than 3 minutes. WARNING: When the machine is running, please maintain a constant water supply. Without water circulation will damage the sealing rings of the machine. 14

16 WARNING: It is necessary to turn on the spray lance within one or two minutes after the machine has been started. Otherwise, the temperature of the circulating water within the machine will soon rise to a critical point, which will cause damage to the sealing rings inside the machine. WARNING: Don t start and run the machine in a place excessively cold so as to prevent the machine from the freezing current. WARNING: This appliance has been designed for only using cleaning water, do not use corrosive chemicals. WARNING: Use cleaning agent supplied or recommend by the manufacturer. WARNING: Do not use the appliance within the range of persons unless they wear protective clothing. WARNING: High-pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, live electrical equipment or the appliance itself. Pressure washers should not be pointed at tire walls, as it may be possible to damage them. WARNING: Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or footwear. WARNING: Disconnect from the electrical power supply before carrying out user maintenance. WARNING: To ensure the appliance safety, please only use original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer. Do not use the machine before you changed them if they are damaged. WARNING: High pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the appliance. Use only hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer WARNING: Do not use the appliance if a supply cord or important parts are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger gun. WARNING: Incorrect fuels shall not be used, as they may prove hazardous. WARNING: Be aware of the recoil caused by the water jet when the machine is switched on. OPERATING INSTRUCTIONS! This unit is to be connected to a cold water source ONLY! The motor of this pressure washer will NOT run, it will only operate when the trigger is squeezed. - Connect the outlet hose to the washer and connect the spray gun to the outlet hose. - Connect nozzle and nozzle extension. - Check gauze filter is clear of any blockage. - Connect the water supply hose. - Check that the hose has no kinks in it. - Turn on water and check for leaks. 15

17 - Depress trigger to allow air to be expelled though the pump and hoses, lock trigger. - Plug in machine and turn on switch. - Unlock trigger and use the pressure washer. Shut down Turn off the motor(push switch to the off position) Unplug the unit from the power source. Turn off the water supply. Press the trigger of the gun to depressurize the system. Disconnect the garden hose from the pressure washer. Wipe all surfaces of the unit with a damp clean cloth. Engage the gun safety lock. CAUTION: ALWAYS turn off the unit s motor BEFORE turning off the unit s water supply. Serious damage could occur to the motor if the unit is run without water. CAUTION: NEVER disconnect the high-pressure discharge hose from the machine while the system is still pressurized. To depressurize the unit, turn off the motor, turn off the water supply and squeeze the trigger 2-3 times. SPRAY NOZZLES The Pressure Washer comes furnished with four spray nozzles. Each nozzle is color coded and delivers a specific spray pattern and pressure for a particular cleaning job. The size of the nozzle determines the size of the fan spray and the pressure out of the nozzle. 0 Nozzle Red: This nozzle delivers a pinpoint stream of pressurized water and is extremely powerful. It covers only a small area of cleaning. This nozzle should only be directed at surfaces that can withstand high pressure such as metal or concrete. Do not use this nozzle to clean wood. (fig 1) Fig 1 Fig2 Fig 3 Fig 4 25 Nozzle Green: This nozzle delivers a 25 degree spray pattern for intense cleaning of larger areas. This nozzle should only be used on areas that can withstand pressure from this nozzle. (fig 2) 40 Nozzle White: This nozzle delivers a 40 degree spray pattern and a less powerful stream of water. This nozzle can cover a wide area and should be used for most general cleaning jobs. (fig 3) Chemical Nozzle Black: This nozzle is used to apply special chemicals and cleaning solutions. This nozzle produces the weakest pressure stream of the five nozzles. (fig 4) The nozzles are stored in receptacles on a panel mounted to the handle of the washer. Colors on the panel identify nozzle location and spray panel. 16

18 WATER INLET SCREEN This switch is used to adjust the flow rate of cleaning solution when using the washing machine. When you rotate clockwise, the flow rate of the cleaning solution will incerase.(fig 5) The water inlet filter must be inspected regularly, so as to avoid blockage and restriction in the water supply to the pump (fig 6). Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8 USING DETERGENT Add detergent to the container. Set the Adjustable Spray Wand at low pressure position. (fig 7) Trigger gun to spray detergent. HOSE-RELL HANDLE The hose reel handle turns down for use and up for storage. To turn up the handle, pull out and turn up. (fig 8) LONG TERM STORAGE The machine should be stored in a frost-free environment. After long-term storage without operation, it is possible to form scales inside the machine making it hard to start again. In such conditions it is recommended to turn off and disconnect the power supply and rotate the motor by hand several times so as to avoid excessive current draw on the motor and the power supply. GUN SAFETY DEVICE Whenever you use the high pressure washer, we suggest you grip the in the right position, with one hand on the handle and the other on the lance, When you stop the machine it is necessary to use the safety lock placed on the gun in order to avoid accidental. 17

19 CLEANING PIN INSTRUCTION Using included tip cleaner, or an unfolded paper clip, insert wire into the nozzle hole and move back and forth until debris is dislodged. Remove additional debris by back-flushing water through the nozzle. To do this, place end of a garden hose ( with water running ) to the end of nozzle for seconds. MAJOR TECHNICAL DATA ITEM ML3.360 Working pressure 15MPa(150 bar) Working flow rate 7.5 l/min Max. pressure water supply 0.4MPa(4bar) Motor Capacity 3.2 kw Power Supply Voltage 230V~50Hz Max Water Temperature 50 Weight 26kgs Dimensions(CM) 100x39 x 42 ELECTRICAL DIAGRAM 18

20 TROUBLE SHOOTING FAULT PROBABLE CAUSE REPAIR When switched on the machine will not start working Plug is not well connected or electric socket is faulty The main voltage is insufficient, lower than minimum requirement The pump is stuck. Thermal safety switch has tripped Check plug, socket Check that the main voltage is adequate. Refer to after storage instructions. Switch off the unit and let the motor cool for a few minutes Fluctuating Pressure Water leaking from the pump. The motor stops suddenly. The pump doesn t reach the necessary pressure. Pump sucking air. Valves dirty, worn out or stuck. Pump seals worn out. Seals worn out. Thermal safety switch has tripped due to overheating. Water inlet filter is clogged. Pump sucking air from connections or hoses. Leave the lance open Check that hoses and connections are airtight. Clean and replace, or refer to dealer.. Check and replace, or refer to dealer. Check that the main voltage corresponds to specifications. Switch off the unit and let it cool for a few minutes. Clean the water inlet filter. Check that all supply connections are tight Suction/ delivery valves are clogged or worn out. Check that the water feeding hose is not leaking. Unloaded valve is stuck. Clear or replace valves. Lance nozzle incorrect or worn out. Loosen and re-tighten regulation screw. Check and/or replace 19

21 INSTALLATION, ELECTRICAL AND WATER CONNECTIONS 1. PRESSURE CLEANER 2. WATER SUPPLY HOSE(not include) 3. WATER CONNECTION 4. WATER INLET 5. HIGH PRESSURE TUBE 6. HIGH-PRESSURE, WATER OUTLET 7. SPRAY GUN 8. POWER SUPPLY Note: The company reserves the right to modify its product specifications without given any notice; for up to date information please visit our website. 20

22 Meaning of crossed out wheeled dustbin: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 21

23

24

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

user s manual NV-002MIC

user s manual NV-002MIC user s manual NV-002MIC NV-002MIC - user's manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements of following

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi

Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi Dane techniczne: Napięcie zasilania: 230V 50Hz Pobór mocy: 3kW Stopień zabezpieczenia: IP X5 Klasa ochrony: I Bezpiecznik sieciowy: 16A Ciśnienie dopływowe

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Łatwe utrzymanie porządku w domu i ogrodzie

Łatwe utrzymanie porządku w domu i ogrodzie Pora na działanie. Pora na zabawę. Łatwe utrzymanie porządku w domu i ogrodzie Make it your home. Mieszkaj tak, jak lubisz dzięki nowej linii myjek wysokociśnieniowych AQT! Myjki umożliwiają wykonanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA HAIR DRYER AD 2218. Instrukcja obsługi / Gwarancja Instruction manual. www.adlereurope.eu. manual_ad2218.indd 1 4-08-09 15:10:12

SUSZARKA HAIR DRYER AD 2218. Instrukcja obsługi / Gwarancja Instruction manual. www.adlereurope.eu. manual_ad2218.indd 1 4-08-09 15:10:12 SUSZARKA HAIR DRYER AD 18 Instrukcja obsługi / Gwarancja Instruction manual 1 manual_ad18.indd 1 4-08-09 1:10:1 Szanowny Użytkowniku, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór naszego produktu. Aby służył

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 Dane Techniczne Zasilanie: 110V- 250V / 50-60Hz Moc: 25W Kolory: RGBW Color Mixing LED: 2x10W RGBW Waga: 3.0Kg Wymiary: 250 260 250 mm

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi nawilżacz ELEDUCK

Instrukcja obsługi nawilżacz ELEDUCK Instrukcja obsługi nawilżacz ELEDUCK Spis treści: Ostrzeżenie Zapoznanie z urządzeniem Rysunek, części, obsługa Instrukcja użycia Utrzymanie urządzenia Rozwiązywanie problemów Szczegóły techniczne Należy

Bardziej szczegółowo

Fog Machine FLZ-2000 RGB LED 3in1 F5000281

Fog Machine FLZ-2000 RGB LED 3in1 F5000281 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Fog Machine FLZ-2000 RGB LED 3in1 F5000281 Fog Machine FLZ-2000 RGB LED 3in1 F5000281 Table of contents 1 Introduction... 3 2 Safety information... 3 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

CABVM1 CAB VERTICAL MOUNTING KIT KURTYNA CAB ZESTAW DO MONTAŻU PIONOWEGO

CABVM1 CAB VERTICAL MOUNTING KIT KURTYNA CAB ZESTAW DO MONTAŻU PIONOWEGO CABVM1 CAB VERTICAL MOUNTING KIT KURTYNA CAB ZESTAW DO MONTAŻU PIONOWEGO 11784 Issue 1 The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c

LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

Regulacja luzów zaworowych Honda CRV II (RD8) Valve Clearance Adjustment Honda CRV II (RD8)

Regulacja luzów zaworowych Honda CRV II (RD8) Valve Clearance Adjustment Honda CRV II (RD8) Regulacja luzów zaworowych Honda CRV II (RD8) Valve Clearance Adjustment Honda CRV II (RD8) UWAGA: Regulację zaworów można przeprowadzić jedynie gdy temperatura głowicy cylindrów jest mniejsza niż 38 C

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Suszarka MH102. Instrukcja obsługi User s Manual

Suszarka MH102. Instrukcja obsługi User s Manual Suszarka MH102 Instrukcja obsługi User s Manual Instrukcja obsługi POSŁUGIWANIE SIĘ SUSZARKĄ... 4 FUNKCJA JONIZACJI POWIETRZA... 4 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA... 6 SPECYFIKACJA... 7 PL Manual HOW TO USE

Bardziej szczegółowo

ÁLYX (1) (2) (3) (4) (5)

ÁLYX (1) (2) (3) (4) (5) ÁLYX (1) (2) (3) (4) (5) Alyx_MT_cover.qxd 16/3/06 14:41 Page 2 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY (6) * (7) (11C) (11B) (13A) (13C) THIS PRODUCT MUST BE ASSEMBLED AND OPERATED IN ACCORDANCE

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Jak podłączyć... 2 3. CKonfiguracja kamery z serwerem web... 3 4. Użycie kamery IP bezprzewodowo (tylko

Bardziej szczegółowo

DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650

DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650 DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650 1 DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM Opis A) Przycisk nożny aktywujący funkcję zasysania/nadmuchu

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie zwijaj kabla jak na rysunku poniżej podczas gdy jest podłączony do sieci. Upewnij się, że gniazdko ma uziemienie i jest dobrze osadzone w ścianie Nie używaj

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture GIP. Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.eu

Oprawa / Fixture GIP. Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.eu Oprawa / Fixture GIP Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 1 2 4 3 1. profil GIP-ALU / GIP-ALU profile 2. zaślepka / end cap GIP-L 00306 GIP-K 00307 3. osłonka / cover G-L 00413 G-L 17006

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10 Odkurzacz samochodowy Black & Decker Instrukcja obsługi Numer produktu: 855580 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Strona 4 z 10 Przeznaczenie Odkurzacz samochodowy Black & Decker Dustbuster jest

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL

INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL Zelmer Market Sp. z o.o. 35-06 Rzeszów, CZERWIEC 202 ul. Hoffmanowej 9 JUNE 202 INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL ODKURZACZ / VACUUM CLEANER TYP / TYPE 2700.0 SP, 2700.0 ST, 2750.0 SK, 2750.0 SP, 2750.0

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Wersje: dostępne są dwie wersje wykonania - jako zawór zwrotny sterowany oraz jako zawór odcinający sterowany

Wersje: dostępne są dwie wersje wykonania - jako zawór zwrotny sterowany oraz jako zawór odcinający sterowany ZASTOSOWANIE Zawory sterowane (zwrotne i odcinające) są stosowane w układach pneumatycznych do sterowania ruchem siłowników. Są montowane bezpośrednio do przyłączy siłownika przez co zwiększa się ich skuteczność

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie wolno podłączać do sieci wodociągowej tylko przy zastosowaniu izolatora przepływu zwrotnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie wolno podłączać do sieci wodociągowej tylko przy zastosowaniu izolatora przepływu zwrotnego. SPIS TREŚCI 1. Użycie zgodne z przeznaczeniem Str. 2 2. Wskazówki bezpieczeństwa Str. 2-5 3. Opis Str. 5 4. Uruchamianie Str. 6 5. Wskazówki dotyczące pracy Str. 7 6. Lokalizacja usterek Str. 7-8 7. Konserwacja

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INFORMACJE OGÓLNE...1 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA... 2 OPIS URZĄDZENIA... 3 OBSŁUGA URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Washing Machine WH265. Instrukcja obsługi User s Manual

Washing Machine WH265. Instrukcja obsługi User s Manual Washing Machine WH265 Instrukcja obsługi User s Manual Instrukcja obsługi BUDOWA... 3 AKCESORIA... 4 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 4 PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM... 5 SPOSÓB UŻYTKOWANIA... 6 POTENCJALNE PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

- 1 - Instrukcja obsługi TT - 4550 S. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic

- 1 - Instrukcja obsługi TT - 4550 S. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic - 1 - - 2 - Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane urządzenie jest

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo