Myjka ciśnieniowa MALTEC ML3.360 Instrukcja obsługi i konserwacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Myjka ciśnieniowa MALTEC ML3.360 Instrukcja obsługi i konserwacji"

Transkrypt

1 Myjka ciśnieniowa MALTEC ML3.360 Instrukcja obsługi i konserwacji OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia bez wcześniejszego przeczytania instrukcji.

2 INFORMACJE OGÓLNE Opis urządzenia: Myjka wysokociśnieniowa Włącznik/Wyłącznik ON/OFF Kółka umożliwiające transport Wylot wody Wlot wody Pistolet Zwijacz węża Rączka zwijacza ZASTOSOWANIE PRZENOŚNA MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA jest wysoce specjalistycznym, bezpiecznym i niezawodnym urządzeniem wielofunkcyjnym, którego można używać do mycia i czyszczenia samochodów, rowerów lub innych urządzeń zewnętrznych, tarasów ogrodowych, patio, szklarni itp. Rozpoczęcie pracy pomocne wskazówki Automatyczne WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE: Silnik myjki ciśnieniowej nie pracuje w sposób ciągły. Włącza się tylko wtedy, gdy wciśnięty zostanie spust pistoletu spryskującego. Po wykonaniu procedur przygotowawczych podanych w instrukcji należy włączyć myjkę ciśnieniową i wcisnąć spust dyszy. Więcej informacji na temat tej funkcji podano w rozdziale Instrukcja obsługi. Odpowietrzanie pistoletu: Przed użyciem myjki ciśnieniowej bardzo ważne jest, aby odpowietrzyć pistolet. Aby usunąć powietrze zalegające wewnątrz urządzenia i w wężu, należy wcisnąć spust. Spust należy trzymać wciśnięty aż do czasu, gdy z dyszy będzie leciał równy strumień wody (może to zająć do 2 minut). Więcej informacji o powyższej procedurze podano w rozdziale Instrukcja obsługi. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczeniach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje wykonywane przez nie czynności lub poinstruowała je wcześniej odnośnie obsługi urządzenia. OSTRZEŻENIE: Aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem, dzieci powinny pozostawać pod 1

3 opieką osób dorosłych. OSTRZEŻENIE: Podłączenia elektryczne musi wykonać osoba o odpowiednich kwalifikacjach i posiadająca stosowne uprawnienia. Podłączenia muszą spełniać wymogi normy IEC Instalacja zasilająca urządzenie powinna być wyposażona bądź w wyłącznik różnicowo-prądowy odcinający zasilanie, gdy prąd upływowy przez 30 ms przekroczy poziom 30 ma, bądź w urządzenie testujące obwód uziemiający. OSTRZEŻENIE: Zaleca się, aby operator zakładał ochronniki słuchu. OSTRZEŻENIE: Urządzenie zostało przewidziane do pracy w temperaturze powyżej 0 stopni (dotyczy tylko urządzeń z przewodem zasilania H05VV-F). OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy obsługiwać zgodnie z instrukcjami, dążąc do uniknięcia wypadków i awarii urządzenia. Należy unikać styczności ze środkami myjącymi. Jeżeli do takiego kontaktu dojdzie, zanieczyszczone miejsce należy obficie spłukać wodą. OSTRZEŻENIE: To urządzenie zostało zaprojektowane do pracy z użyciem środków myjących dostarczanych lub zalecanych przez producenta. Używanie innych środków myjących lub chemicznych może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia. OSTRZEŻENIE: W przypadku niewłaściwego użycia strumienie wody pod wysokim ciśnieniem mogą być niebezpieczne. Strumienia nie wolno kierować w stronę ludzi, urządzeń elektrycznych pod napięciem lub na samo urządzenie. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób trzecich, chyba że naszą one odzież ochronną. OSTRZEŻENIE: Nie należy kierować strumienia na siebie lub na inne osoby w celu wyczyszczenia odzieży lub obuwia. OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu - nie natryskiwać łatwopalnych cieczy. OSTRZEŻENIE: Osoby nieprzeszkolone i dzieci nie powinny obsługiwać myjek wysokociśnieniowych. OSTRZEŻENIE: Węże, łączniki i złączki wysokociśnieniowe odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa urządzenia. Należy używać wyłącznie węży, łączników i złączek zalecanych przez producenta. OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych (w tym dyszy, przewodu, itp.) pochodzących od producenta lub zatwierdzonych przez producenta. OSTRZEŻENIE: Woda, która przepłynęła przez zawory jednokierunkowe powinna być traktowana jako niezdatna do picia. OSTRZEŻENIE: Na czas czyszczenia, konserwacji lub przygotowania do innych prac urządzenie należy odłączyć od zasilania przez wyjęcie wtyczki z gniazdka. OSTRZEŻENIE: Jeżeli przewód zasilania lub inne ważne elementy (np. układy zabezpieczające, węże wysokociśnieniowe, spust pistoletu) są uszkodzone, urządzenia nie 2

4 należy używać. OSTRZEŻENIE: Jeżeli używany jest przedłużacz, wtyczka i gniazdko muszą być wodoszczelne. OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie przedłużacze mogą stanowić zagrożenie. Symbol ostrzegawczy: urządzenie nie nadaje się do podłączania do sieci wodociągowej wody pitnej. To urządzenie nie jest przeznaczone do podłączenia do sieci wodociągowej wody pitnej. OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych (w tym dyszy, przewodu, itp.) pochodzących od producenta lub zatwierdzonych przez producenta. O ile jakieś części były uszkodzone, przed ich wymianą nie należy używać urządzenia. OSTRZEŻENIE: Prosimy uważać na możliwość odrzutu spryskiwacza w momencie otwierania spustu pistoletu. W związku z tym pistolet należy mocno i pewnie trzymać w dłoniach. OSTRZEŻENIE: Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w przypadku używania narzędzia blisko dzieci należy zachować zdwojoną ostrożność. Osoby nieprzeszkolone i dzieci nie powinny obsługiwać myjek wysokociśnieniowych. OSTRZEŻENIE: Użytkownik musi wiedzieć, jak szybko wyłączyć urządzenie i spuścić z niego ciśnienie. Należy dobrze zapoznać się z elementami sterującymi. OSTRZEŻENIE: Należy zachowywać czujność i patrzeć na to, co się robi. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, albo pod wpływem alkoholu lub narkotyków. OSTRZEŻENIE: W miejscu pracy nie mogą przebywać osoby postronne. OSTRZEŻENIE: Nie należy sięgać za daleko, ani stawać na niestabilnym podłożu. Należy zawsze dbać o utrzymanie równowagi i pewne podparcie nóg. OSTRZEŻENIE: Należy przestrzegać podanych w instrukcji zaleceń dotyczących konserwacji. OSTRZEŻENIE: Urządzenie wymaga uziemienia. W przypadku usterki lub awarii uziemienie zapewnia dla prądu elektrycznego ścieżkę o najmniejszej rezystancji, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Wtyczkę należy wetknąć do odpowiedniego gniazdka, poprawnie zainstalowanego i uziemionego zgodnie z wszystkimi przepisami i rozporządzeniami lokalnymi. Napięcie znamionowe (V/Hz) urządzenia musi odpowiadać napięciu lokalnej sieci zasilającej. 3

5 OSTRZEŻENIE: W razie wątpliwości, czy gniazdko jest dobrze uziemione, należy sprawdzić to korzystając z pomocy wykwalifikowanego elektryka lub pracownika serwisu. Nie należy przerabiać wtyczki dostarczonej z urządzeniem. Jeżeli nie pasuje ona do gniazdka, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka w celu zamontowania właściwego gniazdka. Do urządzenia nie należy używać przejściówek. OSTRZEŻENIE: Należy stosować wyłącznie przedłużacze 3-żyłowe z wtyczkami z 3 bolcami (z bolcem uziemiającym) oraz łączówki na 3 bolce pasujące do wtyczki urządzenia. Należy używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do używania na dworze. Wtyczka musi mieć konstrukcję wodoszczelną. Przedłużacze tego typu oznaczone są oznaczeniem Dopuszczone do używania z urządzeniami do pracy na dworze, poza pracą przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Należy używać wyłącznie przedłużaczy o elektrycznych parametrach znamionowych co najmniej takich jak parametry urządzenia. Nie należy używać uszkodzonych przedłużaczy. Przed użyciem przedłużacz należy sprawdzić. Jeżeli jest uszkodzony, należy go wymienić. Nieodpowiednie przedłużacze mogą stanowić zagrożenie. Przedłużaczy nie należy nadwyrężać. W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka nie należy szarpać za wtyczkę lub sznur. Przewód należy chronić przed gorącem i ostrymi krawędziami. Przed odłączeniem urządzenia od przedłużacza zawsze najpierw należy wyjąć wtyczkę przedłużacza z gniazdka. OSTRZEŻENIE: Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zestaw do kupienia u producenta lub przedstawiciela jego serwisu. Nowy przewód powinien mieć taką samą długość co oryginalny. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy włączać urządzenia w czasie deszczu lub burzy. Wszystkie połączenia muszą być suche i nie powinny leżeć na ziemi. Nie należy dotykać wtyczki mokrymi dłońmi. Absolutnie nie wolno dopuścić do dostania się wody do środka urządzenia. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wymiany powinien dokonać producent, przedstawiciel jego serwisu lub inna osoba o podobnych kwalifikacjach. OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie zostaje włączone, włączają się pompy wewnętrzne. Będą one pracowały nawet wtedy, gdy spust ciśnienia na lancy nie zostanie wciśnięty. Działanie urządzenia przez ponad 3 minuty bez zwolnienia spustu ciśnienia na lancy może doprowadzić do przegrzania silnika i pomp. Prosimy nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru przez dłużej niż na 3 minuty. OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest włączone prosimy utrzymywać stały dopływ wody. Praca bez dopływu wody doprowadzi do uszkodzenia pierścieni uszczelniających urządzenia. OSTRZEŻENIE: W minutę lub dwie minuty po włączeniu urządzenia konieczne jest otwarcie strumienia z lancy. W przeciwnym wypadku temperatura wody krążącej w urządzeniu szybko wzrośnie do wartości krytycznej, co doprowadzi do uszkodzenia pierścieni uszczelniających w urządzeniu. OSTRZEŻENIE: Aby nie dopuścić do zamarznięcia wody w myjce, urządzenia nie należy włączać i używać w skrajnie niskiej temperaturze. OSTRZEŻENIE: Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy wyłącznie z użyciem wody do mycia. Nie należy stosować żrących substancji chemicznych. 4

6 OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie detergentów przewidzianych specjalnie do myjki ciśnieniowej. Inne rodzaje detergentów, jak również środki chemiczne takie jak wybielacze, płyny do prania itp., mogą spowodować wewnętrzne uszkodzenie urządzenia. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób postronnych, chyba, że noszą odzież ochronną. OSTRZEŻENIE: W przypadku niewłaściwego użycia strumienie wody pod wysokim ciśnieniem mogą być niebezpieczne. Strumienia nie wolno kierować w stronę ludzi, urządzeń elektrycznych pod napięciem lub na samo urządzenie. Myjek ciśnieniowych nie należy kierować na słabe i delikatne ścianki, ponieważ strumień wody może je uszkodzić. OSTRZEŻENIE: Nie należy kierować strumienia na siebie lub na inne osoby w celu wyczyszczenia odzieży lub obuwia. OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od zasilania. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, ze względu na bezpieczeństwo należy go wymienić. Wymiany powinien dokonać producent, przedstawiciel jego serwisu lub inna osoba o podobnych kwalifikacjach. OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo urządzenia, prosimy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, pochodzących od producenta lub zatwierdzonych przez producenta. O ile jakieś części były uszkodzone, przed ich wymianą nie należy używać urządzenia. OSTRZEŻENIE: Węże, łączniki i złączki wysokociśnieniowe odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa urządzenia. Należy używać wyłącznie węży, łączników i złączek zalecanych przez producenta. OSTRZEŻENIE: Jeżeli przewód zasilania lub inne ważne elementy urządzenia (np. układy zabezpieczające, węże wysokociśnieniowe, spust pistoletu) są uszkodzone, urządzenia nie należy używać. OSTRZEŻENIE: Należy mieć świadomość, że po włączeniu urządzenia strumień wody powoduje silny odrzut do tyłu. OSTRZEŻENIE: Na czas przemieszczania i podczas instalacji urządzenie musi stać w pozycji poziomej. Aby przesunąć urządzenie, należy je chwycić i ciągnąć za uchwyt. OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy podłączyć do dopływu wody. Urządzenie nie nadaje się do podłączenia do sieci wodociągowej wody pitnej. Urządzenie należy podłączyć do dopływu wody (może to być pojemnik z wodą). Należy upewnić się, że ciśnienie wody na wlocie mieści się w przedziale od 0,01 MPa do 0,3 MPa. Przewód doprowadzający powinien mieć długość co najmniej 5 m. Nie należy używać przewodu, jeżeli jest on uszkodzony. Jeżeli użytkownik chce podłączyć urządzenie do sieci wodociągowej wody pitnej, należy zainstalować zawór jednokierunkowy, tak aby uniemożliwić cofanie się brudnej wody do instalacji wody pitnej. Zawór jednokierunkowy musi spełniać wymogi normy EN , ZAŁĄCZNIK AA. INSTRUKCJA OBSŁUGI! Urządzenie należy podłączać WYŁĄCZNIE do źródeł z zimną wodą. 5

7 ! Silnik myjki ciśnieniowej NIE pracuje w sposób ciągły. Silnik włącza się tylko w momencie wciśnięcia spustu. - Podłącz wąż wylotowy do myjki, a pistolet natryskowy do węża wylotowego. - Podłącz dyszę i przedłużenie dyszy. - Sprawdź, czy druciany filtr nie jest zatkany. - Podłącz wąż doprowadzający wodę. - Upewnij się, że wąż nie jest poplątany. - Otwórz wodę i sprawdź, czy nie ma przecieków. - Wciśnij spust, aby pozwolić powietrzu uciec przez pompę i węże, zablokuj spust. - Podłącz urządzenie do zasilania i przesuń przełącznik w pozycję włącz. - Odblokuj spust i użyj myjki ciśnieniowej. Wyłączenie Wyłącz silnik (przesuń przełącznik w pozycję wyłącz ). Odłącz urządzenie od zasilania. Odetnij dopływ wody. Naciśnij spust pistoletu, aby spuścić z urządzenia ciśnienie. Odłącz wąż ogrodowy od myjki ciśnieniowej. Wytrzyj wszystkie powierzchnie urządzenia czystą wilgotną ściereczką. Zablokuj blokadę zabezpieczającą pistolet. PRZESTROGA: ZAWSZE należy wyłączać silnik urządzenia PRZED zakręceniem dopływu wody. Praca silnika bez dopływu wody grozi jego poważnym uszkodzeniem. PRZESTROGA: Gdy układ jest pod ciśnieniem, NIGDY nie należy odłączać węża wysokociśnieniowego od urządzenia. Aby spuścić ciśnienie w urządzeniu, należy wyłączyć silnik, zamknąć dopływ wody i 2-3 razy nacisnąć spust. Dysze natryskowe. Myjka ciśnieniowa wyposażona jest w cztery dysze natryskowe. Każda posiada inny kolor, inny kąt rozwarcia strumienia, oraz ciśnienie. 0 - Czerwony. Silny wąski strumień. Dostarcza duże ciśnienie na bardzo małym obszarze. Może być używany jedynie na powierzchni która wytrzyma wielki nacisk wody jak beton czy metal. Nie używać do czyszczenia drewnianych powierzchni, ulegną one zniszczeniu. (rys. 1) 15 - Żółty. Mocny 15 stopniowy strumień. Do intensywnego czyszczenia małych powierzchni. (rys. 2) 25 - Zielony. Średni 25 stopniowy strumień. Do czyszczenia większych powierzchni nie wymagających użycia silnego strumienia. (rys. 3) 40 - Biały. Najsłabszy strumień o 40 stopniowym rozwarciu. Służy również do rozprowadzania detergentu. Powinien być wykorzystywany do większości prac. (rys. 4) Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 6

8 Dysze przechowywane są w odpowiednio przystosowanym do tego miejscu na uchwycie myjki. POKRĘTŁO REGULACJI Używane jest do regulowania mocy z jaką wypływać będzie strumień wody. Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara przepływ wody będzie większy, a co za tym idzie wzrośnie ciśnienie. (rys.5) rys. 5 rys. 6 FILTR WLOTU WODY Filtr wody musi być sprawdzany regularnie w celu uniknięcia zablokowania przepływu wody do pompy (rys. 6) UŻYCIE DETERGENTU Detergent należy dodać do zbiornika, ustawić lancę z regulacją ciśnienia na najniższą pozycję. Spryskać w celu nałożenia detergentu. DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Po długotrwałym przechowywaniu i przerwie w użytkowaniu istnieje możliwość, że wewnątrz urządzenia osadził się kamień utrudniający ponowne włączenie. W takiej sytuacji zaleca się wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie oraz kilka razy obrócić silnik ręką, tak aby uniknąć nadmiernego poboru prądu na silniku. URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PISTOLET Podczas korzystania z myjki wysokociśnieniowej radzimy, aby trzymać ją w pozycji pionowej, jedną rękę opierając na rączce, a drugą na lancy. Po zatrzymaniu urządzenia należy koniecznie włączyć blokadę zabezpieczającą na pistolecie, która zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem. 7

9 INSTRUKCJA CZYSZCZENIA DYSZY Używając załączonej igły do czyszczenia końcówki lub rozprostowanego spinacza do papieru, włóż drut do otworu dyszy i poruszaj nim do przodu i do tyłu, aż do usunięcia zanieczyszczeń. Usuń dodatkowe zanieczyszczenia wydmuchując wodę przez dyszę w odwrotnym kierunku. W tym celu koniec węża ogrodowego (z bieżącą wodą) nałóż na końcówkę dyszy na sekund. NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE ITEM ML3.360 Ciśnienie robocze Maksymalne ciśnienie Roboczy przepływ wody Maks. przepływ wody Max. ciśnienie dopływu wody Moc silnika Zasilanie 15MPa (150bar) 22.5MPa (225bar) 6.0 l/min 7.5 l/min 0.4MPa(4bar) 3.2 kw 230V~50Hz Max. temp. Wody. 50 Waga Wymiary 26 kg 100 x 39 x 42cm SCHEMAT ELEKTRYCZNY 8

10 MOŻLIWE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE USTERKA Po włączeniu urządzenie nie pracuje PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA Źle włożona wtyczka lub uszkodzone gniazdko elektryczne Zbyt niskie napięcie w sieci, niższe, niż wymagane minimum NAPRAWA Sprawdzić wtyczkę i gniazdko Sprawdzić, czy napięcie w sieci jest właściwe Fluktuacje ciśnienia Zadziałanie wyłącznika bezpieczeństwa Pompa zasysa powietrze Brudne, zużyte lub zablokowane zawory Zużyte uszczelki pompy Wyłączyć urządzenie i pozwolić, aby silnik przez kilka minut ostygł Sprawdzić, czy węże i połączenia są szczelne (nie przepuszczają powietrza) Umyć, wymienić lub skontaktować się z dystrybutorem Z pompy cieknie woda Zużyte uszczelki Sprawdzić, wymienić lub skontaktować się z dystrybutorem Silnik nagle przestaje pracować Pompa nie osiąga potrzebnego ciśnienia Zadziałanie wyłącznika bezpieczeństwa z powodu przegrzania Zapchany filtr na wlocie wody Pompa zasysa powietrze na połączeniach lub przez nieszczelne węże Zawory zasysający i tłoczny są zapchane lub zużyte Zablokowany zawór sygnalizacji braku obciążenia Niewłaściwa lub zużyta dysza lancy Sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada specyfikacji Wyłączyć urządzenie i pozwolić mu przez kilka minut ostygnąć Wyczyścić filtr na wlocie wody Sprawdzić szczelność połączeń przewodów doprowadzających Sprawdzić, czy nie przecieka wąż doprowadzający wodę Wyczyścić lub wymienić zawory Poluzować lub dokręcić śrubę regulacyjną Sprawdzić i/lub wymienić 9

11 POŁĄCZENIA ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA I WODNA 1. MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 2. WĄŻ DOPROWADZENIA WODY (do dokupienia osobno) 3. KRAN Z WODĄ 4. WLOT WODY 5. WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 6. WYSOKOCIŚNIENIOWY WYLOT WODY 7. PISTOLET SPRYSKUJĄCY 8. ZASILANIE Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji urządzenia bez powiadomienia. KONTROLE I KONSERWACJA W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenie należy czyścić co najmniej raz na trzy miesiące. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić filtr i dyszę, upewniając się, że nie są zabrudzone. Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że w pompie i wężu nie ma wody. Jeżeli w okresie gwarancji urządzenie będzie wymagało naprawy, prosimy zwrócić je do sklepu. W celu dokonania naprawy lub wymiany należy wówczas przedstawić dowód zakupu. Przed schowaniem do opakowania urządzenie należy wyczyścić. Należy używać zamkniętego i sztywnego opakowania. Przechowywać w suchym miejscu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu urządzenie powinno spełniać wymogi ISTA. 10

12 RECYKLING Ten produkt oznaczono symbolem selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że w celu recyklingu lub demontażu produkt należy traktować zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE, tak aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami miejscowymi lub regionalnymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, produkty elektroniczne, które nie podlegają zbiórce selektywnej, są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka. Deklaracja CE Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Myjka Ciśnieniowa ML3.360 spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy EMC 2014/30/EU oraz spełnia następujące standardy: EN :2012+A11:2009+A2:2011 EN :2006+A1:2009+A2:2011 EN :2012 EN :2015 EN 62233:2008 EN :2014 EN :2013 Importer: MALIS Sp. z o. o. sp. k. ul. Heleny Szafran Poznań Tel: Fax:

13 High Pressure Cleaner MALTEC ML3.360 Operating Manual BEFORE OPERATING THIS APPLIANCE PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY 12

14 OVERVIEW Item Description High pressure washer On/off switch mobile adapter bracket with wheel Water outlet Water inlet gun Hose Reel with Trigger Gun Hose Hose Reel Handle APPLICATION THE PORTABLE PRESSURE WASHING MACHINE is a highly specialized multifunctional machine with exceptionally reliable safety assurance, which may be used to wash and clean cars, bikes and other outdoor equipment or garden patios, green houses etc. Automatic ON/OFF: Helpful Hints for Getting Started The motor on this pressure washer does not run continuously. It only runs when the trigger of the spray gun is squeezed. After following the start up procedures in this manual, turn the pressure washer ON and squeeze the trigger for activation. See the section of this manual entitled Operating Instructions for further details on this feature. Bleeding the Gun: It is very important to bleed the gun before using the pressure washer. Squeeze the trigger to allow any air that is trapped inside of the unit and hose to escape. Continue to squeeze trigger until a steady stream of water comes from the nozzle. (This process may take up to 2 minutes). See the section of this manual entitled Operating Instructions for further details on this process. SAFETY REGULATIONS The electric supply connection shall be made by a qualified electrician and comply with IEC Electric supply should include a residual current device for max. 30 ma WARNING: The appliance is intend to be used at a temperature above 0 degree. WARNING: Read all the instructions before using the product. WARNING: Before each use pressure must be released! Trigger on wand then start the washer WARNING: To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children. High-pressure cleaner shall not be used by children or untrained person. 13

15 WARNING: Know how to stop the product and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with the controls. WARNING: Stay alert and watch what you are doing. WARNING: Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. WARNING: Keep operating area clear of all persons. WARNING: Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times. WARNING: Follow the maintenance instructions specified in the manual. WARNING: This product must be grounded. If it should have malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. The rating voltage (V/Hz) of the appliance has to be in compliance with the local power supplying voltage. WARNING: Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adapter with this product. WARNING: Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding-type plugs and 3-pole cord connectors that accept the plug from the product. Use only extension cords that are intended for outdoor use and the socket must be of watertight construction. These extension cords are identified by a marking Acceptable for use with outdoor appliances; store indoors while not in use. Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product. Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Inadequate extension cords can be dangerous. Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect. Keep cord away from heat and sharp edges. Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting the product from the extension cord. WARNING: If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent; and should not change the length of the cable. WARNING: To reduce the risk of electrocution, don t start and run the machine in the rain or storm. Keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands. It is strictly prohibited to let water leak into the machine. WARNING: When the machine is turned on, the interior pumps start and continue to run even if the pressure wand trigger has not been depressed. Running the machine for more than 3 minutes without depressing the pressure wand trigger could cause heat damage to the motor and pumps, Please do not leave the machine running unattended or unused for more than 3 minutes. WARNING: When the machine is running, please maintain a constant water supply. Without water circulation will damage the sealing rings of the machine. 14

16 WARNING: It is necessary to turn on the spray lance within one or two minutes after the machine has been started. Otherwise, the temperature of the circulating water within the machine will soon rise to a critical point, which will cause damage to the sealing rings inside the machine. WARNING: Don t start and run the machine in a place excessively cold so as to prevent the machine from the freezing current. WARNING: This appliance has been designed for only using cleaning water, do not use corrosive chemicals. WARNING: Use cleaning agent supplied or recommend by the manufacturer. WARNING: Do not use the appliance within the range of persons unless they wear protective clothing. WARNING: High-pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, live electrical equipment or the appliance itself. Pressure washers should not be pointed at tire walls, as it may be possible to damage them. WARNING: Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or footwear. WARNING: Disconnect from the electrical power supply before carrying out user maintenance. WARNING: To ensure the appliance safety, please only use original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer. Do not use the machine before you changed them if they are damaged. WARNING: High pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the appliance. Use only hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer WARNING: Do not use the appliance if a supply cord or important parts are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger gun. WARNING: Incorrect fuels shall not be used, as they may prove hazardous. WARNING: Be aware of the recoil caused by the water jet when the machine is switched on. OPERATING INSTRUCTIONS! This unit is to be connected to a cold water source ONLY! The motor of this pressure washer will NOT run, it will only operate when the trigger is squeezed. - Connect the outlet hose to the washer and connect the spray gun to the outlet hose. - Connect nozzle and nozzle extension. - Check gauze filter is clear of any blockage. - Connect the water supply hose. - Check that the hose has no kinks in it. - Turn on water and check for leaks. 15

17 - Depress trigger to allow air to be expelled though the pump and hoses, lock trigger. - Plug in machine and turn on switch. - Unlock trigger and use the pressure washer. Shut down Turn off the motor(push switch to the off position) Unplug the unit from the power source. Turn off the water supply. Press the trigger of the gun to depressurize the system. Disconnect the garden hose from the pressure washer. Wipe all surfaces of the unit with a damp clean cloth. Engage the gun safety lock. CAUTION: ALWAYS turn off the unit s motor BEFORE turning off the unit s water supply. Serious damage could occur to the motor if the unit is run without water. CAUTION: NEVER disconnect the high-pressure discharge hose from the machine while the system is still pressurized. To depressurize the unit, turn off the motor, turn off the water supply and squeeze the trigger 2-3 times. SPRAY NOZZLES The Pressure Washer comes furnished with four spray nozzles. Each nozzle is color coded and delivers a specific spray pattern and pressure for a particular cleaning job. The size of the nozzle determines the size of the fan spray and the pressure out of the nozzle. 0 Nozzle Red: This nozzle delivers a pinpoint stream of pressurized water and is extremely powerful. It covers only a small area of cleaning. This nozzle should only be directed at surfaces that can withstand high pressure such as metal or concrete. Do not use this nozzle to clean wood. (fig 1) Fig 1 Fig2 Fig 3 Fig 4 25 Nozzle Green: This nozzle delivers a 25 degree spray pattern for intense cleaning of larger areas. This nozzle should only be used on areas that can withstand pressure from this nozzle. (fig 2) 40 Nozzle White: This nozzle delivers a 40 degree spray pattern and a less powerful stream of water. This nozzle can cover a wide area and should be used for most general cleaning jobs. (fig 3) Chemical Nozzle Black: This nozzle is used to apply special chemicals and cleaning solutions. This nozzle produces the weakest pressure stream of the five nozzles. (fig 4) The nozzles are stored in receptacles on a panel mounted to the handle of the washer. Colors on the panel identify nozzle location and spray panel. 16

18 WATER INLET SCREEN This switch is used to adjust the flow rate of cleaning solution when using the washing machine. When you rotate clockwise, the flow rate of the cleaning solution will incerase.(fig 5) The water inlet filter must be inspected regularly, so as to avoid blockage and restriction in the water supply to the pump (fig 6). Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8 USING DETERGENT Add detergent to the container. Set the Adjustable Spray Wand at low pressure position. (fig 7) Trigger gun to spray detergent. HOSE-RELL HANDLE The hose reel handle turns down for use and up for storage. To turn up the handle, pull out and turn up. (fig 8) LONG TERM STORAGE The machine should be stored in a frost-free environment. After long-term storage without operation, it is possible to form scales inside the machine making it hard to start again. In such conditions it is recommended to turn off and disconnect the power supply and rotate the motor by hand several times so as to avoid excessive current draw on the motor and the power supply. GUN SAFETY DEVICE Whenever you use the high pressure washer, we suggest you grip the in the right position, with one hand on the handle and the other on the lance, When you stop the machine it is necessary to use the safety lock placed on the gun in order to avoid accidental. 17

19 CLEANING PIN INSTRUCTION Using included tip cleaner, or an unfolded paper clip, insert wire into the nozzle hole and move back and forth until debris is dislodged. Remove additional debris by back-flushing water through the nozzle. To do this, place end of a garden hose ( with water running ) to the end of nozzle for seconds. MAJOR TECHNICAL DATA ITEM ML3.360 Working pressure 15MPa(150 bar) Working flow rate 7.5 l/min Max. pressure water supply 0.4MPa(4bar) Motor Capacity 3.2 kw Power Supply Voltage 230V~50Hz Max Water Temperature 50 Weight 26kgs Dimensions(CM) 100x39 x 42 ELECTRICAL DIAGRAM 18

20 TROUBLE SHOOTING FAULT PROBABLE CAUSE REPAIR When switched on the machine will not start working Plug is not well connected or electric socket is faulty The main voltage is insufficient, lower than minimum requirement The pump is stuck. Thermal safety switch has tripped Check plug, socket Check that the main voltage is adequate. Refer to after storage instructions. Switch off the unit and let the motor cool for a few minutes Fluctuating Pressure Water leaking from the pump. The motor stops suddenly. The pump doesn t reach the necessary pressure. Pump sucking air. Valves dirty, worn out or stuck. Pump seals worn out. Seals worn out. Thermal safety switch has tripped due to overheating. Water inlet filter is clogged. Pump sucking air from connections or hoses. Leave the lance open Check that hoses and connections are airtight. Clean and replace, or refer to dealer.. Check and replace, or refer to dealer. Check that the main voltage corresponds to specifications. Switch off the unit and let it cool for a few minutes. Clean the water inlet filter. Check that all supply connections are tight Suction/ delivery valves are clogged or worn out. Check that the water feeding hose is not leaking. Unloaded valve is stuck. Clear or replace valves. Lance nozzle incorrect or worn out. Loosen and re-tighten regulation screw. Check and/or replace 19

21 INSTALLATION, ELECTRICAL AND WATER CONNECTIONS 1. PRESSURE CLEANER 2. WATER SUPPLY HOSE(not include) 3. WATER CONNECTION 4. WATER INLET 5. HIGH PRESSURE TUBE 6. HIGH-PRESSURE, WATER OUTLET 7. SPRAY GUN 8. POWER SUPPLY Note: The company reserves the right to modify its product specifications without given any notice; for up to date information please visit our website. 20

22 Meaning of crossed out wheeled dustbin: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 21

23

24

Myjka Ciśnieniowa MALTEC ML180 Instrukcja obsługi i konserwacji

Myjka Ciśnieniowa MALTEC ML180 Instrukcja obsługi i konserwacji Myjka Ciśnieniowa MALTEC ML180 Instrukcja obsługi i konserwacji OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia bez wcześniejszego przeczytania instrukcji. INFORMACJE OGÓLNE Opis części 1. Myjka wysokociśnieniowa 2.

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

Myjka ciśnieniowa MALTEC ML4.265 Instrukcja obsługi i konserwacji

Myjka ciśnieniowa MALTEC ML4.265 Instrukcja obsługi i konserwacji Myjka ciśnieniowa MALTEC ML4.265 Instrukcja obsługi i konserwacji OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia bez wcześniejszego przeczytania instrukcji. INFORMACJE OGÓLNE ZASTOSOWANIE PRZENOŚNA MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual Selfie Monopod MA426 Instrukcja obsługi User s Manual PL Selfie Monopod Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem oraz zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Zestaw: 1x mobile phone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TOSTER MODEL: BH-8863

Instrukcja obsługi TOSTER MODEL: BH-8863 Instrukcja obsługi TOSTER MODEL: BH-8863 3. Nie używaj do czyszczenia silnych środków czyszczących, acetonu, alkoholu, ostrych materiałów, itp. 4. Należy regularnie usuwać okruchy pieczywa wewnątrz tostera,

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F

LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F7100311 LED PAR 56 7x10W 4in1 RGBW F7100311 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA USER S MANUAL. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

DC UPS. User Manual. Page 1

DC UPS. User Manual. Page 1 DC UPS User Manual Page 1 1. Specyfikacja 1.1 Zasilacz PowerWalker DC UPS 12V jest innowacyjnym rozwiązaniem do zasilania prądem stałym o napięciu 12 VDC urządzeń do max 30W (2,5 A) obciążenia. W urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Myjka wysokociśnieniowa

Myjka wysokociśnieniowa Myjka wysokociśnieniowa PL Instrukcja obsługi STM0054 Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a następnie ścisłe jej przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays INSTLTION NUL / INSTRUKCJ ONTŻU cart for flat displays WRNING: Please read this manual before the installation to ensure proper assembly. The assembly should be carried out in accordance with this manual

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

LED WASHER RGB IP34 F

LED WASHER RGB IP34 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER RGB IP34 F7200182 LED WASHER RGB IP34 F7200182 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Urzadzenie Gwintujace ` Technologia Direct Drive

Urzadzenie Gwintujace ` Technologia Direct Drive Urzadzenie Gwintujace z Bezposrednim ` ' Napedem ` Technologia irect rive ` Opatentowane in made l y it a TAP IRECT RIVE, NOWE URZAZENIE BORIGNON. ' ' ' '. / / Nowa technologia irect rive / Nowy panel

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 Aluminum single cast II ver. F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 Aluminum single cast II ver. F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 Aluminum single cast II ver. F71000269 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast II ver. F71000269 Table of Contents 1 Introduction... 2

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000. Instrukcja obsługi i konserwacji. Strona 1/7

Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000. Instrukcja obsługi i konserwacji. Strona 1/7 Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000 Instrukcja obsługi i konserwacji Strona 1/7 Wprowadzenie: Dziękujemy za zakup Myjki parowej JQ-688. Przed przystąpieniem do użytkowania, prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: MX-2056 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Double Derby 2x10W 4in1 F7300228 LED Double Derby 2x10W RGBW 4in1 F7300228 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation...

Bardziej szczegółowo

Myjka Ciśnieniowa MALTEC ML2.240 Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Myjka Ciśnieniowa MALTEC ML2.240 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Myjka Ciśnieniowa MALTEC ML2.240 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Uwaga! Przed przystąpienie do uruchomienia urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją! PRZENOŚNA MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA jest wysoce

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification... 2 3 Installation...

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Wentylator Stojący. Instrukcja obsługi i konserwacji WL60 1/8

Wentylator Stojący. Instrukcja obsługi i konserwacji WL60 1/8 Wentylator Stojący WL60 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Szczególny nacisk

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F B

LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F B LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F7000048B USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F7000048B Table of Contents 1 Introduction... 2 2

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji 1/11 1. Charakterystyka produktu (1) Odkurzacz na sucho i mokro. (2) Wciśnij i czyść, pół automatyczny system czyszczenia filtra, zapewnia

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

LED PAR Set 4x PAR 36 12x3W F

LED PAR Set 4x PAR 36 12x3W F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR Set 4x PAR 36 12x3W F7100306 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation... 3 5 Connections... 3 5.1 Connecting

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi. Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 4 555 fax: (058) 55 4 500 Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 0 48..49

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

user s manual NV-002MIC

user s manual NV-002MIC user s manual NV-002MIC NV-002MIC - user's manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements of following

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

LED Spyder 8x10 CREE 4in1 F

LED Spyder 8x10 CREE 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Spyder 8x10 CREE 4in1 F7300215 LED Spyder 8x10 CREE 4in1 F7300215 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa:

Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa: Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa: 1. Dokładnie przeczytać i zapoznać się z całą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 2. Urządzenie powinno stać na

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie: Zawsze należy upewnić się, że mechanizm otwierania jest poprawie zamknięty.

Ostrzeżenie: Zawsze należy upewnić się, że mechanizm otwierania jest poprawie zamknięty. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Podczas składania oraz użytkowania bagażnika zaleca się dokładne przestrzeganie wszystkich wskazówek i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Uwaga: Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Hand Blender BL201A. Instrukcja obsługi User s Manual

Hand Blender BL201A. Instrukcja obsługi User s Manual Hand Blender BL201A Instrukcja obsługi User s Manual Instrukcja obsługi WYPOSAŻENIE ZESTAWU...3 OSTRZEŻENIE...4 PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA...5 KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA...5 MYCIE I PRZECHOWYWANIE...7 ŚRODOWISKO...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT12

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT12 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT12 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 1. Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

March / Marzec Number/Numer 4 Year/Rok I. New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR

March / Marzec Number/Numer 4 Year/Rok I. New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR March / Marzec 2012 Number/Numer 4 Year/Rok I New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR Nowe profesjonalne myjki wysokociśnieniowe w wykonaniu ze stali

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 OPIEKANIE: 1. Podłącz toster do źródła prądu. 2. Ustaw pokrętło regulacji opiekania pieczywa w żądanej pozycji (2). 3. Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania, a

Bardziej szczegółowo

Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi

Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi Dane techniczne: Napięcie zasilania: 230V 50Hz Pobór mocy: 3kW Stopień zabezpieczenia: IP X5 Klasa ochrony: I Bezpiecznik sieciowy: 16A Ciśnienie dopływowe

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at HP8116. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  HP8116. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 PL Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA Céliane TM instrukcja Remotelycontrollable ściemniacza dimmer 067087 switch for all incandescent loads 670 87 ( *) 100240 Vac 5060Hz 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2 240 Vac Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA Min.

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. Łatwy do przenoszenia, dzięki wmontowanej rączce 3. Odpowiedni do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA No 320211 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA Technologia bezbateryjna, przyjazna dla środowiska. Dziękujemy za wybranie tej wagi elektronicznej z naszej serii produktów. Aby zapewnić prawidłowe,

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM September / Wrzesień 2013 Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi 803 Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup systemu do napraw o modelu 803. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wierzymy, że będziemy kroczyć do przodu. Z pasją powiększamy nasze doświadczenie. Zapominamy o frustracjach, ale nie o naszym niewyczerpanym potencjale. Chcemy osiągnąć i przekroczyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE typu REM/RET Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki ECO CALORIA!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 2015 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo