Technologia informacyjna dla ka dego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia informacyjna dla ka dego"

Transkrypt

1 Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne

2 Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne

3 Redakcja Iwona Strzelczyk Jadwiga Kwiecieñ Projekt ok³adki i opracowanie typograficzne Anna oza-dzidowska Ilustracje Ryszard Ja³owy Redakcja techniczna Jerzy Kuœmierz Korekta Iwona Strzelczyk Krzy ówki opracowa³ W³adys³aw Sikorski Sk³ad i ³amanie Wydawnictwo Gnome Podrêcznik dopuszczony do u ytku szkolnego przez ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania i wpisany do wykazu podrêczników szkolnych przeznaczonych do kszta³cenia ogólnego do nauczania technologii informacyjnej na poziomie liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szko³y zawodowej na podstawie recenzji rzeczoznawców: dr. hab. Damiana Brücknera, mgr in. Anny Koludo z rekomendacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, mgr. Jacka Stañdo z rekomendacji Uniwersytetu ódzkiego, dr. hab. Dariusza Rotta z rekomendacji Uniwersytetu Œl¹skiego. Numer dopuszczenia: 277/03. Wydanie I, sierpieñ 2004 Nazwy oraz znaki towarowe wszystkich firm i ich produktów w niniejszej publikacji zosta³y u yte jedynie w celu ich identyfikacji. Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów, al. Harcerska 3 c Tel.: (0-32) , , Fax: (032) sklep internetowy: Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2003 ISBN

4 Wstêp Technologia informacyjna dla ka dego to podrêcznik przeznaczony dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, techników i zasadniczych szkó³ zawodowych. W ciekawy i przystêpny sposób przedstawia on rolê technologii informacyjnej we wspó³czesnym œwiecie oraz przyk³ady jej zastosowañ, proponuj¹c uczniowi m.in.: wykorzystywanie narzêdzi technologii informacyjnej w doskonaleniu warsztatu pracy; poznawanie nowych Ÿróde³ informacji i form jej wyszukiwania, gromadzenia i zarz¹dzania ni¹; korzystanie z coraz powszechniejszych us³ug elektronicznych (np. WAP, sklepy internetowe, elektroniczna bankowoœæ itp.); stosowanie wspó³czesnych form komunikacji poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatorów sieciowych itp.); osi¹ganie okreœlonych celów za pomoc¹ ró norodnych mediów elektronicznych i narzêdzi technologii informacyjnej (np. prezentacje komputerowe, prezentacje w sieci); wspomaganie procesu nauczania i zdobywania wiedzy w ró nych dziedzinach nauczania, np. poprzez korzystanie z: multimedialnych aplikacji edukacyjnych; elektronicznych publikacji encyklopedycznych, s³ownikowych itp.; oprogramowania u ytkowego typu edytory tekstu, grafiki, arkusze kalkulacyjne. Podrêcznik rozwija zarówno samodzielnoœæ uczniów w rozwi¹zywaniu problemów, jak i umo - liwia im opanowanie umiejêtnoœci poprawnego doboru i zastosowania ró norakich narzêdzi technologii informacyjnej. Dziêki niemu uczeñ liceum, technikum czy zasadniczej szko³y zawodowej nie tylko nabêdzie wymagane umiejêtnoœci, ale równie mo e samodzielnie wzbogacaæ sw¹ wiedzê. Spoœród innych podrêczników ksi¹ kê wyró nia du a liczba kolorowych, pogl¹dowych ilustracji, przyjazny jêzyk i æwiczenia, które umo liwi¹ zrozumienie i opanowanie opisywanych zagadnieñ przez ka dego ucznia. Prosta i czytelna konstrukcja metodyczna podrêcznika jasno okreœla wymagania stawiane przed uczniem i u³atwia pracê nauczycielowi. Na pocz¹tku ka dego z 25 rozdzia³ów w bloku Dowiesz siê i nauczysz znajduj¹ siê jasno sformu³owane cele, wyznaczaj¹ce wiadomoœci i umiejêtnoœci, które uczeñ powinien opanowaæ. W sprawdzeniu stopnia ich opanowania pomog¹ pytania i polecenia zawarte w bloku tematycznym SprawdŸ, czy wiesz i potrafisz. Zawartoœæ podrêcznika ujêta w poszczególnych rozdzia³ach stanowi rozwiniêcie treœci wynikaj¹cych z podstawy programowej kszta³cenia ogólnego w zakresie podstawowym z przedmiotu technologia informacyjna i jest zgodna z programem nauczania Technologia informacyjna dla ka dego. Przy doborze zawartoœci podrêcznika starano siê uwzglêdniæ standardy oprogramowania spotykane w Polsce i dostêpne w polskich szko³ach ponadgimnazjalnych, dziêki czemu mo e on zostaæ wykorzystany na zajêciach technologii informacyjnej zarówno przy wykorzystaniu aplikacji Windows, jak i aplikacji spotykanych w systemach Linux czy Mac OS. Autorzy oraz wydawnictwo dziêkuj¹ za pomoc recenzentom, którzy przyczynili siê do powstania tego podrêcznika 5

5 2 ABC technologii informacyjnej Dowiesz siê i nauczysz: Jakie s¹ podstawowe pojêcia zwi¹zane z technologi¹ informacyjn¹ Do czego s³u y technologia informacyjna Jakie s¹ podstawowe urz¹dzenia wykorzystywane w technologii informacyjnej Gdzie znajduje zastosowanie technologia informacyjna

6 Technologia informacyjna dla ka dego 2.1. Trochê historii Pierwszy komputer powsta³ w Stanach Zjednoczonych w roku 1946 i nazywa³ siê ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator). Zosta³ stworzony przez amerykañskich uczonych: J. Mauchly ego i J. P. Eckerta. Komputer zawiera³ lamp elektronowych, zajmowa³ powierzchniê 150 m 2 i wa y³ oko³o 30 ton. Pobiera³ tyle pr¹du, e do jego zasilania trzeba by³o zainstalowaæ specjaln¹ liniê energetyczn¹. Wielki prze³om w rozwoju komputerów stanowi³o wynalezienie tranzystora, co zmniejszy³o ich rozmiary i zwiêkszy³o moc obliczeniow¹. W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku komputery by³y du ymi maszynami przeznaczonymi wy³¹cznie do zastosowañ w oœrodkach obliczeniowych, pracowniach naukowych, instytucjach rz¹dowych czy wojskowych. Pomimo du ych mo liwoœci mia³y trzy podstawowe wady: bardzo wysok¹ cenê, skomplikowan¹ konstrukcjê i du e gabaryty (dlatego by³y niedostêpne dla mniejszych firm czy przeciêtnego u ytkownika). Rozwój takich maszyn doprowadzi³ do powstania superkomputerów, jak np. komputera Cray o potê nej mocy obliczeniowej. Obecnie nadal powstaj¹ nowe, unikatowe konstrukcje superkomputerów, jak ASCII White, wykorzystywane w zaawansowanych badaniach (symulacja komputerowa, aerodynamika lotnicza, meteorologia itp.). Rysunek 2.1. Ewolucja komputerów Prze³omowym wydarzeniem w rozwoju komputerów by³o skonstruowanie w roku 1976 pierwszego komputera osobistego, czyli takiego, który mo na by³o postawiæ w domu lub w pracy na biurku. Zosta³ on nazwany Apple, a jego twórcami byli Amerykanie: Steve Wozniak oraz Steve Jobs. Komputery Apple odnios³y na rynku wielki sukces, który spowodowa³, e w roku 1984 pojawi³ siê kolejny model tej firmy znany do dzisiaj Macintosh. W roku 1981 inna amerykañska firma IBM (International Business Machines) zaczê³a wprowadzaæ do sprzeda y w³asny komputer osobisty o nazwie IBM PC (PC Personal Computer). Z powodzeniem mo na by³o z niego korzystaæ zarówno w domu, w biurze, jak i w pracowni naukowej. Charakteryzowa³ siê modu³ow¹ konstrukcj¹, dziêki czemu jego rozbudowa i modernizacja sta³a siê ³atwa i powszechna. Firma IBM udostêpni³a innym producentom dane techniczne swoich komputerów PC, co sprawi³o, e rozwój tego typu urz¹dzeñ przeszed³ najœmielsze oczekiwania. Komputery te w krótkim czasie sta³y siê œwiatowym standardem i zaczê³y z powodzeniem konkurowaæ z komputerami Macintosh. Obecnie w wiêkszoœci krajów œwiata komputery typu IBM PC (popularne pecety) zajmuj¹ czo³ow¹ pozycjê. Jest to spowodowane m.in. tym, e coraz czêœciej przejmuj¹ one funkcje wielu innych urz¹dzeñ elektronicznych, np. telewizora, odtwarzacza CD czy DVD. Dziêki coraz ³atwiejszemu dostêpowi do Internetu komputery osobiste sta³y siê tak e najpopularniejszymi urz¹dzeniami komunikacyjnymi. 12 Oprócz wymienionych marek u ytkownicy na œwiecie korzystali z takich komputerów, jak Commodore, Schneider, Atari, czy powracaj¹cej na rynek Amigi. Z maszyn do zadañ specjalnych warto wymieniæ bardzo mocne komputery firmy Silicon Graphic, u ywane do tworzenia efektów specjalnych podczas produkcji filmów.

7 2. ABC technologii informacyjnej SprawdŸ, czy wiesz i potrafisz: 1. Wymieñ kilka znanych ci nazw komputerów Komputery to nie wszystko Aby w pe³ni wykorzystaæ mo liwoœci komputerów, opracowano wiele urz¹dzeñ i systemów transmisji danych, s³u ¹cych komunikacji pomiêdzy nimi. Urz¹dzeniami tymi s¹ m.in. drukarki, skanery, kamery, modemy, routery, które komunikuj¹ siê ze sob¹ za pomoc¹ takich ³¹czy, jak kable LPT czy USB, przewody sieciowe i telefoniczne, nadajniki i odbiorniki radiowe oraz anteny satelitarne. To one sprawiaj¹, e mo emy odszukaæ i przes³aæ takie informacje, jak obraz, dÿwiêk czy tekst z jednego miejsca do drugiego. Wiêcej informacji o tych i innych urz¹dzeniach znajdziesz w dalszej czêœci podrêcznika. Technologia informacyjna (TI) to po³¹czenie zastosowañ informatyki z technikami telekomunikacji. Jest pod³o em wszelkich dzia³añ wspó³czesnej gospodarki i nauki. Umo liwia gromadzenie, przetwarzanie i udostêpnianie informacji za pomoc¹ ró nych form i urz¹dzeñ elektronicznych. Nierozerwaln¹ czêœci¹ TI jest telekomunikacja, bez której nie by³by mo liwy przekaz danych. To dziêki niej mo esz rozmawiaæ przez telefon, ogl¹daæ telewizjê i ³¹czyæ siê z innymi komputerami znajduj¹cymi siê w ró nych miejscach na Ziemi. Telekomunikacja dziedzina nauki i techniki oraz dzia³alnoœci ludzkiej zajmuj¹ca siê przekazywaniem danych (wiadomoœci) na odleg³oœæ za poœrednictwem sygna³ów elektrycznych i fal elektromagnetycznych. Równoczeœnie z rozwojem komputerów opracowano wiele rozwi¹zañ i wyprodukowano ró ne urz¹dzenia s³u ¹ce do przekazu informacji. Do znacz¹cych osi¹gniêæ w tych dziedzinach nale y zaliczyæ: ³¹cza satelitarne i œwiat³owodowe, telefoniê komórkow¹, system GPS s³u ¹cy do lokalizacji osoby lub przedmiotu w dowolnym miejscu na Ziemi, sieæ Internet. GPS (Global Positioning System) dostêpny na ca³ej naszej planecie system nawigacji satelitarnej s³u ¹cy do okreœlania po³o enia obiektów na Ziemi przy wykorzystaniu sieci 24 satelitów. Jednoczesne œledzenie obiektu z trzech satelitów umo liwia wyznaczenie jego pozycji w terenie z dok³adnoœci¹ do kilku metrów, odczyt sygna³ów z czwartego satelity pozwala dodatkowo na obliczenie wysokoœci obiektu nad poziomem morza. Technologia informacyjna daje mo liwoœæ komunikowania siê ró nych urz¹dzeñ obs³ugiwanych przez cz³owieka. Tê komunikacjê zapewnia jednolity jêzyk, którym pos³uguj¹ siê maszyny jêzyk cyfr. Na czym on polega, dowiesz siê z nastêpnych rozdzia³ów. Na tym etapie nauki wa ne jest, abyœ wiedzia³, e maszyny rozmawiaj¹ ze sob¹ cyfrowo za pomoc¹ jedynek i zer. Mo esz wiêc u ywaj¹c telefonu komórkowego przes³aæ wiadomoœæ do komputera i odwrotnie lub sprawdziæ rozk³ad jazdy poci¹gów. Za poœrednictwem telewizora odszukasz informacje w Internecie, a za pomoc¹ komputera zrobisz zakupy. Sieæ telefonii komórkowej i same aparaty maj¹ obecnie takie mo liwoœci, jak przekaz muzyki, przes³anie samodzielnie wykonanych zdjêæ czy transmisja wideo z wykorzystaniem w³asnej miniaturowej kamery. W czasach gdy wszelkie informacje zapisywane by³y na papierze za pomoc¹ ró nych technologii druku, dostêp do nich by³ ograniczony i uci¹ liwy. Aby odszukaæ potrzebny artyku³, czytelnik musia³ 13

8 Technologia informacyjna dla ka dego Wa ne Jak pamiêtasz z gimnazjum, bazy danych to zbiór powi¹zanych ze sob¹ danych z pewnej dziedziny, na podstawie których mo na uzyskaæ okreœlone informacje. Baz¹ mo e byæ np. zbiór danych o uczniach i ich ocenach w dzienniku lekcyjnym lub zbiór stron internetowych o liceach w Polsce. siê udaæ do miejsca jego przechowywania, np. biblioteki czy urzêdu statystycznego. Odnalezienie niezbêdnych materia³ów wi¹za³o siê ze mudnym wertowaniem katalogów, indeksów i spisów. Poszukiwanie i odnajdowanie informacji mia³o zawsze jakiœ cel. Poddawano je przetwarzaniu: opracowywano analizy, pisano prace naukowe lub prowadzono badania. I tutaj znowu pojawia³y siê utrudnienia: pozyskane dane mo na by³o jedynie przepisaæ lub skopiowaæ na papier. Tak czy inaczej ich dalsze wykorzystanie wi¹za³o siê z dodatkow¹ prac¹ z kalkulatorem i maszyn¹ do pisania. Obecnie ta sama sytuacja mo e wygl¹daæ inaczej, co ilustruje poni szy przyk³ad: za pomoc¹ Internetu znajdujesz interesuj¹cy ciê urz¹d statystyczny; w jego bazie danych wyszukujesz potrzebne informacje; znalezione informacje zamieszczasz w arkuszu kalkulacyjnym; poddajesz je analizie i przedstawiasz za pomoc¹ wykresu; swoj¹ pracê wysy³asz poczt¹ elektroniczn¹ do nauczyciela. Komputer nauczyciela Internet Urz¹d statystyczny Rysunek 2.2. Wykorzystanie TI do zdobycia i analizy informacji Komputer ucznia Opisany tutaj przyk³ad to w³aœnie zastosowanie technologii informacyjnej w celu zdobycia i przetworzenia danych. Jak w ka dej dziedzinie wykorzystuj¹cej osi¹gniêcia techniki mamy tutaj do czynienia z jednej strony z technologi¹, z drugiej zaœ z cz³owiekiem, któremu ona s³u y. Opracowane przez zespo³y in ynierów sposoby sk³adowania danych i dostêpu do nich nie pomog¹ w odszukaniu informacji osobie nie potrafi¹cej pos³ugiwaæ siê t¹ technologi¹. Dlatego obecnie tak wa n¹ spraw¹ jest nauczenie siê korzystania z dostêpu do informacji za pomoc¹ komputera, oprogramowania i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych. SprawdŸ, czy wiesz i potrafisz: 1. Wymieñ znane ci urz¹dzenia wykorzystywane w technologii informacyjnej. 2. Podaj przyk³ad przetwarzania informacji. 3. Podaj definicjê technologii informacyjnej Gdzie i jak wykorzystuje siê technologiê informacyjn¹? 14 Technologia informacyjna znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach naszego ycia, co jest wynikiem powszechnego dostêpu do informacji. Jego powszechnoœæ oznacza, e u ytkownik w domu, urzêdnik w biurze czy uczeñ i student w szkole ma mo liwoœæ skorzystania z ró nego rodzaju sieci ³¹cznoœci w celu zdobycia, przes³ania czy przetworzenia informacji.

9 2. ABC technologii informacyjnej Nauka Technologia informacyjna zapewnia nam dostêp do pokaÿnych zasobów wiedzy z ró nych Ÿróde³. Internet dostarcza informacji na ka dy ju niemal temat. Nierzadko zastêpuje szko³ê w miejscach oddalonych setki kilometrów od placówki oœwiatowej, jak to siê zdarza w Australii. Informatyka umo liwi³a naukê za pomoc¹ niezliczonych programów edukacyjnych. Wspomagaj¹ one nauczyciela i ucznia dziêki obrazowemu przedstawieniu wielu trudnych do zrozumienia procesów i zjawisk. Technologia informacyjna pozwala na dostarczanie niezbêdnych danych, np. z atmosfery, w celu zbadania wp³ywu emitowanych spalin na sk³ad chemiczny powietrza. ¹cznoœæ radiowa z urz¹dzeniami zainstalowanymi kilka kilometrów nad Ziemi¹ zapewnia ci¹g³y dop³yw informacji do komputerów. Dokonuj¹ one analizy danych i na jej podstawie mog¹ symulowaæ wp³yw zanieczyszczeñ œrodowiska na rozwój zwierz¹t i roœlin naszej planety w przysz³oœci. Producenci samolotów badaj¹ dzia³anie elementów samolotu w fazie lotów testowych przed dopuszczeniem maszyny do eksploatacji. In ynierowie œledz¹ na monitorach komputerów sposób pracy samolotu podczas manewrów. Obserwuj¹, jak zachowuj¹ siê skrzyd³a i kad³ub, co ma wp³yw na wytrzyma³oœæ i bezpieczeñstwo konstrukcji. Gospodarka TI znalaz³a ju dawno zastosowanie w obs³udze ró nego rodzaju gie³d, na których kupuje siê i sprzedaje towary oraz akcje firm. WyobraŸ sobie, co by siê sta³o, gdyby zosta³a przerwana ³¹cznoœæ pomiêdzy uczestnikami gie³dy lub wyst¹pi³a awaria komputerów? Na pewno nie dosz³oby do wielu transakcji to tak, jakby w sklepie nikt nie zrobi³ zakupów, poniewa klienci nie mogli do niego dotrzeæ z powodu korków lub uszkodzenia pojazdu. TI z jednej strony usprawnia codzienne operacje bankowe, a z drugiej umo liwia pe³n¹ kontrolê nad wyp³acanymi pieniêdzmi. Dziêki ³¹cznoœci pomiêdzy bankami zapobiega np. oszustwom polegaj¹cym na wielokrotnym wyp³aceniu tej samej kwoty jednemu klientowi w ró nych filiach. Transakcje dokonywane kartami p³atniczymi odbywaj¹ siê równie za poœrednictwem sieci teleinformatycznej bez TI ten wygodny sposób p³acenia by³by niemo liwy. Korzystanie z w³asnego konta bankowego za pomoc¹ Internetu u³atwia zarz¹dzanie swoimi finansami. Nie wychodz¹c z domu mo na dokonaæ przelewu p³atnoœci za czynsz, telefon czy telewizjê. TI w przemyœle wykorzystuje siê do sterowania produkcj¹ za pomoc¹ komputerów. Do ciê kich i niebezpiecznych zadañ stosuje siê natomiast roboty. To one przeprowadzi³y penetracjê zniszczonej czêœci elektrowni atomowej w Czarnobylu. Zdalne sterowanie z bezpiecznego miejsca ich czynnoœciami umo liwi³o zbadanie poziomu promieniowania, szczelnoœci sarkofagu i analizê sk³adu chemicznego powietrza wewn¹trz elektrowni. Handel wykorzystuje TI np. do zarz¹dzania ruchem towarów w supermarkecie. Analiza i dokonywanie zamówieñ brakuj¹cych produktów odbywa siê ca³kowicie automatycznie. Komputer, odbieraj¹c dane z kas sklepu, oblicza iloœæ sprzedanych towarów i porównuje j¹ ze stanem magazynowym. Ma³y zapas produktu na pó³kach powoduje automatyczne wys³anie ³¹czami teletransmisyjnymi zamówienia do hurtowni. Dostawca odbiera zamówienie, przygotowuje ³adunek i wysy³a go niezw³ocznie do sklepu. Medycyna Technologia informacyjna sta³a siê dobrodziejstwem dla oczekuj¹cych na przeszczep narz¹dów. Rozleg³a baza danych o dawcach i biorcach u³atwia i przyspiesza zdobycie informacji potrzebnych do przeprowadzenia transplantacji. Technika teleinformatyczna prze³omu XX i XXI wieku rozpoczê³a now¹ epokê w przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych. Pacjent oddalony o tysi¹ce kilometrów od lekarza mo e zostaæ przez niego zoperowany za pomoc¹ specjalistycznych urz¹dzeñ. Ciekawe Istniej¹ szko³y, zarówno na œwiecie :-o jak i w Polsce, w których lekcje, sprawdziany i egzaminy odbywaj¹ siê za pomoc¹ Internetu. Nauczanie w tego typu szko³ach jest nazywane nauczaniem na odleg³oœæ (e-edukacja). Po zakoñczeniu edukacji, tak jak w tradycyjnej szkole, zdobywasz nowe kwalifikacje i otrzymujesz dyplom. Ciekawe Bankomat to rodzaj komputera, :-o który jest po³¹czony z centralnym serwerem, na którym rejestrowane s¹ wszystkie transakcje i przesy³ane dalej do serwerów banku klienta. 15

10 Technologia informacyjna dla ka dego Ciekawe Przeprowadzony kilka lat temu eksperyment udowodni³ :-o mo liwoœæ pracy i zaopatrywania siê cz³owieka w potrzebne mu produkty bez wychodzenia z domu. Grupa ochotników przez kilka miesiêcy musia³a przebywaæ w zamkniêtym mieszkaniu. Mieli tylko nieograniczony dostêp do Internetu. Za jego poœrednictwem kupowali ywnoœæ, wysy³ali i odbierali korespondencjê, zamawiali filmy i p³acili za wszystkie te us³ugi. W tym samym czasie pracowali, a wyniki swych dzia³añ przesy³ali za pomoc¹ sieci. TI da³a nieznane dot¹d mo liwoœci konsultacji i diagnozy. Wyniki tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego mog¹ zostaæ natychmiast przes³ane za pomoc¹ ³¹czy telekomunikacyjnych do lekarza specjalisty w dowolnym miejscu na Ziemi. Jego diagnoza trafia z kolei niezw³ocznie do macierzystego szpitala pacjenta. Wojsko i policja Armia wykorzystuje zdobycze informatyki i telekomunikacji w innych celach. Uzbrojeniem o³nierza nie jest ju tylko doskona³y karabin o wiele skuteczniejsza broñ to posiadanie i dostêp do informacji. Wspó³czesny wojownik zamiast zbroi nosi naszpikowany elektronik¹ mundur i he³m. Na polu walki nigdy nie bêdzie sam, gdy w ka dej chwili wyœwietlona przed oczami o³nierza mapka poka e jego pozycjê ustalon¹ za pomoc¹ wspomnianego wczeœniej systemu GPS. Policja korzysta przede wszystkim z doskona³ego systemu ³¹cznoœci (w szczególnych warunkach miêdzynarodowego). Przekazywanie informacji o zamiarze pope³nienia przestêpstwa mo e je udaremniæ. Przekaz tekstu, obrazu i filmu wraz z dostêpem i przetworzeniem istniej¹cych danych u³atwia identyfikacjê poszukiwanych przestêpców. TI ma jeszcze zastosowanie w innej, równie wa nej dziedzinie pracy policjantów do analizy dowodów w laboratorium. Zdobycze wspó³czesnej nauki wspomagane sprzêtem i oprogramowaniem komputerowym pozwalaj¹ na odczytanie œladów zostawionych przez przestêpców nawet wiele lat wczeœniej. Fotografia poddana odpowiedniej obróbce elektronicznej mo e ujawniæ niewidzialne dla oka ludzkiego szczegó³y. Administracja pañstwowa Urzêdnicy w instytucjach pracuj¹ na komputerach oddalonych czêsto o wiele kilometrów od ich miejsca pracy. Wydzia³y komunikacji musz¹ mieæ dostêp do danych o kierowcach i numerach rejestracyjnych pojazdów nie tylko z w³asnego miasta. Wspólna baza danych gwarantuje natychmiastow¹ weryfikacjê autentycznoœci samochodu i eliminuje mo liwoœæ zarejestrowania pojazdu skradzionego. Rozleg³e bazy danych u³atwiaj¹ ycie pracownikom i interesantom urzêdów administracji pañstwowej. Zmiana zameldowania osoby mo e byæ za³atwiona sprawnie za pomoc¹ systemu informatycznego. Technologia informacyjna umo liwia dostêp do centralnej bazy danych lub do bazy rozproszonej w wielu urzêdach w kraju. Sprawdzenie to samoœci petenta oraz weryfikacja dokumentów (przydzia³ mieszkania, akt w³asnoœci, umowa najmu mieszkania) za pomoc¹ takich narzêdzi teleinformatycznych ma wp³yw na szybkie i prawid³owe za³atwienie sprawy. Podane tutaj sposoby wykorzystania technologii informacyjnej s¹ rozpowszechnione w wielu rozwiniêtych krajach œwiata. Infrastruktura teleinformatyczna w Polsce rozwija siê w szybkim tempie, czego dowodzi chocia by coraz szerszy dostêp do Internetu. Definicje i przyk³ady przytoczone w tym rozdziale mia³y za zadanie przybli yæ pojêcia zwi¹zane z TI, u³atwiæ poznanie nowoczesnej technologii, a tak e zrozumienie jej funkcjonowania. SprawdŸ, czy wiesz i potrafisz: 1. Podaj przyk³ad dostêpnych publicznie urz¹dzeñ do uzyskiwania i przekazywania informacji. 2. Wska inne ni opisane w rozdziale dziedziny, w których wykorzystuje siê TI. 16

11 Spis treœci Spis treœci Wstêp O czym ka dy wiedzieæ powinien BHP i zasady pracy przy komputerze BHP przy komputerze Kilka cennych rad, jak zapobiegaæ wyst¹pieniu dolegliwoœci zwi¹zanych z prac¹ przy komputerze... 9 Dbaj o oczy... 9 Przeciwdzia³aj bólom pleców, szyi, r¹k i nóg... 9 Walcz z bólem g³owy i stresem Kilka cennych uwag na temat u ytkowania komputera... 9 Pod³¹czanie urz¹dzeñ do komputera i instalacja urz¹dzeñ w komputerze Eksploatacja i konserwacja urz¹dzeñ zewnêtrznych komputera Wspó³u ytkowanie komputera i jego oprogramowania w pracowni szkolnej ABC technologii informacyjnej Trochê historii Komputery to nie wszystko Gdzie i jak wykorzystuje siê technologiê informacyjn¹? Nauka Gospodarka Medycyna Wojsko i policja Administracja pañstwowa Jak dzia³a komputer, jak zapisuje i przetwarza informacje? Jednostki informacji w komputerze System dziesiêtny System dwójkowy Budowa komputera Urz¹dzenia wewn¹trz komputera Procesor Pamiêæ wewnêtrzna Dysk magnetyczny P³yty CD Karty rozszerzeñ Urz¹dzenia zewnêtrzne Monitor Drukarka Skaner Tablet Ploter Jak komunikuj¹ siê urz¹dzenia komputera? Port szeregowy Port równoleg³y USB Magistrala PCI Magistrala AGP Gniazda Z³¹cze IDE/EIDE Z³¹cze SCSI Jak komputer wykonuje programy? Najpopularniejsze rodzaje programów komputerowych

12 Technologia informacyjna dla ka dego 4. O czym ka dy wiedzieæ powinien przestêpstwa komputerowe, prawo autorskie i licencje na programy Przestêpstwa komputerowe Prawo autorskie Licencje i ich rodzaje Licencja freeware Licencja shareware Licencja Open Source Licencja Public Domain Licencja Adware System operacyjny zarz¹dca komputera i jego urz¹dzeñ Rola i zadania systemu operacyjnego System plików Graficzny system u ytkownika Systemy operacyjne wokó³ nas Windows 98/Me Windows 2000/XP Mac OS Linux Pliki i foldery Pliki Foldery To ka dy umieæ powinien czyli podstawowe czynnoœci u ytkownika systemu operacyjnego Kopiowanie Przenoszenie Usuwanie Formatowanie dyskietki Wyszukiwanie plików i folderów Sprawdzanie dysku Defragmentacja dysku Centrum sterowania czyli kontrola sprzêtu i programów Instalacja i deinstalacja programów Instalacja urz¹dzeñ Panel sterowania Sprzêt w systemie O czym ka dy wiedzieæ powinien bezpieczeñstwo danych w komputerze Archiwizacja i kompresja danych Zasady archiwizacji Rodzaje kopii zapasowych Kompresja danych Ochrona antywirusowa Dzia³anie wirusów i innych szkodliwych programów komputerowych Programy antywirusowe Jak komunikuj¹ siê maszyny czyli ABC sieci komputerowych Gdzie spotyka siê sieci i do czego one s³u ¹ Sieæ komputerowa jej zasoby, us³ugi i rodzaje Zadania karty sieciowej w komputerze Zasoby i us³ugi sieciowe Sieciowy system operacyjny Dostêp do zasobów i us³ug sieciowych logowanie siê do sieci Rodzaje sieci komputerowych Uk³ady po³¹czenia komputerów w sieci Magistrala Pierœcieñ... 60

13 Spis treœci Gwiazda Urz¹dzenia sieciowe Hub Prze³¹cznik Router ¹cza w sieci Protoko³y sieciowe i adresy komputerów w sieci Protoko³y sieciowe Protokó³ TCP/IP Adres IP w sieci komputerowej Jak odczytaæ adres IP swojego komputera? Maska podsieci i brama Konfiguracja protoko³u TCP/IP ABC Internetu Struktura Internetu Pajêczyna sieci Przesy³anie pakietów informacji w Internecie Adresy IP w Internecie system nazw domen Dlaczego powsta³ system nazw domen? System nazw domen Przydzielanie adresów IP i nazw w Internecie Serwery DNS w sieci Us³ugi sieciowe w Internecie i ich protoko³y Adres URL w sieci Jak uzyskaæ dostêp do Internetu? Po³¹czenie za pomoc¹ zwyk³ej sieci telefonicznej Po³¹czenie za pomoc¹ sieci ISDN Po³¹czenie za pomoc¹ ³¹czy sta³ych Inne sposoby dostêpu do sieci Popularne us³ugi sieciowe Wprowadzenie w zagadnienia us³ug sieciowych Obszary zastosowañ us³ug sieciowych Us³ugi sieciowe i ich porty Us³uga 79 Strony WWW i serwery 79 Przegl¹darka internetowa Hiper³¹cza na stronach Sieæ 80 Adresy stron i protokó³ ich przesy³ania Elementy stron WWW, czyli co mo na na nich znaleÿæ Zapisywanie stron sieci Web Elementy strony i przegl¹danie stron w trybie offline Co to s¹ ciasteczka? Jak¹ rolê w sieci odgrywaj¹ portale internetowe? Us³uga FTP Konto FTP Jak po³¹czyæ siê z serwerem FTP? Wysy³anie i pobieranie plików Praca zdalna w sieci Komputer zdalny i terminal Protoko³y pracy zdalnej w sieci Internet Dostêp do komputera zdalnego i po³¹czenie WAP, UMTS i GPRS WAP UMTS GPRS

14 Technologia informacyjna dla ka dego 9.6. E-us³ugi na co dzieñ E-bank i e-konto E-sklepy E-edukacja E-praca Wyszukiwanie informacji w sieci Internet Źród³a informacji w sieci Wyszukiwarki sieciowe i serwisy wyszukiwawcze Wyszukiwarki specjalistyczne Katalogi stron internetowych Multiwyszukiwarki Encyklopedie i s³owniki internetowe Specjalistyczne bazy danych i serwisy tematyczne Gdzie i jak szukaæ informacji w sieci Cenne wskazówki Formu³owanie zapytañ w wyszukiwarkach Organizacja informacji w katalogu stron internetowych Przyk³ady wyszukiwania informacji w sieci Wyszukiwanie informacji naukowych Wyszukiwanie obrazków i zdjêæ Wyszukiwanie plików, programów i sterowników Wyszukiwanie firm Wyszukiwanie og³oszeñ Komunikacja w sieci Nowoczesne formy komunikowania siê Poczta elektroniczna Adresy Serwer poczty przychodz¹cej i wychodz¹cej Program pocztowy Zak³adanie konta pocztowego Konfigurowanie konta pocztowego w programie pocztowym Okno przyk³adowego programu pocztowego Tworzenie i adresowanie wiadomoœci pocztowej Format tekstu wiadomoœci Do³¹czanie pliku za³¹cznika do wiadomoœci Grafika w wiadomoœci pocztowej Wyra anie emocji w treœci wiadomoœci Wysy³anie wiadomoœci pocztowej Odbieranie wiadomoœci To samoœæ u ytkowników w programie pocztowym Ksi¹ ka adresowa Obs³uga poczty z poziomu stron SMS Przesy³anie wiadomoœci SMS pomiêdzy telefonami komórkowymi Przesy³anie wiadomoœci SMS na telefon komórkowy z sieci Internet Wysy³anie wiadomoœci SMS z telefonu komórkowego na konto Wysy³anie wiadomoœci SMS z programu pocztowego do telefonu komórkowego Grupy dyskusyjne Serwery grup dyskusyjnych Nazwy grup dyskusyjnych Zak³adanie konta grup dyskusyjnych w programie pocztowym Pobieranie listy grup dyskusyjnych i przeszukiwanie listy Subskrybowanie grup Tworzenie wiadomoœci i publikowanie jej na forum grupy Anulowanie wiadomoœci na forum grupy

15 Spis treœci Odpowiadanie na wiadomoœci Dostêp do grup dyskusyjnych z poziomu stron Komunikatory sieciowe Serwer komunikatora i numer u ytkownika Programy komunikatorów Pogawêdka IRC i Czat Serwery IRC, kana³y i programy IRC Pogawêdka Czat Wideokonferencja, czyli komunikowanie siê z przekazem dÿwiêku i obrazu Gdzie znalaz³y zastosowanie wideokonferencje? Program do przeprowadzenia wideokonferencji Jak nawi¹zaæ po³¹czenie z innym u ytkownikiem sieci za pomoc¹ programu NetMeeting? O czym ka dy wiedzieæ powinien zasady netykiety i prawo w sieci Korzystanie z us³ug Internetu zgodnie z prawem i netykiet¹ Zasady netykiety i komunikowanie siê w sieci Netykieta i poczta elektroniczna Zasady korzystania z grup dyskusyjnych Netykieta i komunikatory sieciowe Zasady netykiety i IRC O czym ka dy wiedzieæ powinien zagro enia i bezpieczeñstwo w sieci Internet Zagro enia, jakie niesie sieæ Internet W³amania do systemów informatycznych firm i komputerów u ytkowników sieci Rozpowszechnianie programów zagra aj¹cych bezpieczeñstwu danych Spam Uzale nienie Jak przeciwdzia³aæ zagro eniom w sieci Zapora ogniowa Monitorowanie systemu Zwalczanie spamu ABC edytora tekstu, czyli co warto powtórzyæ Praca nad tekstem Przemieszczanie kursora po tekœcie dokumentu Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie tekstu Formatujemy tekst Funkcje jêzykowe edytorów Ortografia i gramatyka Autokorekta Tabele Wstawianie tabel Komórki i krawêdzie tabeli Wprowadzanie tekstu Grafika w dokumencie Wstawianie gotowych rysunków Tworzenie rysunków Drukowanie dokumentów O krok dalej przydatne funkcje edytorów tekstu Wprowadzenie Strona dokumentu

16 Technologia informacyjna dla ka dego Ustawienia strony Nag³ówki i stopki Numeracja stron dokumentu Widoki dokumentu Style Listy punktowane i numerowane Tabulatory Pisanie w kolumnach Tworzenie spisu treœci Tworzenie korespondencji seryjnej Listy seryjne Koperty i etykiety adresowe Wzory matematyczne Tworzenie wykresów w dokumencie Operacje na tabelach Scalanie i dzielenie komórek Symbole i oznaczenia w tekœcie Wstawianie symboli Indeks górny i dolny Przypisy Makra Tworzenie i zastosowania grafiki komputerowej Grafika w komputerze Kilka wa nych pojêæ z grafiki komputerowej Rozdzielczoœæ obrazka Wielkoœæ obrazka Kompresja Modele kolorów Grafika bitowa Popularne formaty grafiki bitowej Grafika wektorowa Pobieranie grafiki z ró nych Ÿróde³ Skaner Cyfrowy aparat fotograficzny Gdzie wykorzystywana jest grafika komputerowa? Grafika w druku Grafika na monitorze Zdjêcia na CD ABC arkusza kalkulacyjnego, czyli co warto powtórzyæ Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Kolumny, wiersze i komórki w arkuszu kalkulacyjnym Rodzaje i format danych Typy danych Dane liczbowe Poruszanie siê po arkuszu Adresowanie i kopiowanie komórek Adresowanie Kopiowanie komórek Zaznaczanie zakresu komórek Formu³y i funkcje Wstawianie formu³y i funkcji Formatowanie komórek Tekst i liczby Wype³nienia i obramowania komórek Wykresy Charakterystyka wykresów

17 Spis treœci Tworzenie wykresów Modyfikacja wykresów Drukowanie arkuszy O krok dalej przydatne funkcje arkusza kalkulacyjnego Wprowadzenie Przyk³ad zastosowania prostych formu³ Wykorzystanie podstawowych dzia³añ i funkcji matematycznych Sortowanie danych Jak tworzyæ makra, czyli automatyzacja pracy w arkuszu Porównywanie i wyszukiwanie danych w arkuszu Wykorzystanie funkcji warunkowej JE ELI Pole kombi wybór jednej z kilku wartoœci Sprawdzenie warunków za pomoc¹ funkcji JE ELI Zabezpieczanie arkusza kalkulacyjnego Obliczenia statystyczne Baza danych gromadzenie danych i zarz¹dzanie informacj¹ Baza danych i system zarz¹dzania baz¹ danych Tabele, czyli gdzie w bazie s¹ zapisywane dane Tabele i rekordy Trzy tabele zamiast jednej Klucze podstawowe w bazie danych Klucze obce i relacje w bazie danych Projektowanie tabel bazy danych Sortowanie danych w bazie Zapytania (kwerendy), czyli jak uzyskaæ informacje z bazy danych Kwerenda wybieraj¹ca informacje z jednej tabeli Kwerenda wybieraj¹ca informacje z wielu tabel Kwerenda z parametrem Zarz¹dzanie informacj¹ w bazie danych za pomoc¹ formularzy Rodzaje formularzy Czym siê ró ni formularz kolumnowy od formularza tabelarycznego? Formularz z podformularzem (formularz z³o ony) Wprowadzanie i usuwanie danych w bazie za pomoc¹ formularza i podformularza Formularz w trybie projektowania Tworzenie prostych formularzy Jak utworzyæ formularz z podformularzem? Udoskonalanie formularzy, czyli jak utworzyæ przycisk akcji Raporty, czyli jak inaczej zaprezentowaæ informacje z bazy danych Jak utworzyæ raport? Projekt raportu Wspó³praca programów komputerowych, czyli jak tworzyæ z³o one dokumenty Z³o one dokumenty i ich przyk³ady Co to jest technika OLE? Osadzanie obiektów ¹czenie obiektów ¹czenie elementów arkusza kalkulacyjnego w edytorze tekstu Wykorzystanie danych z bazy w dokumentach edytora tekstu Korespondencja seryjna Wstawianie tabel z bazy danych do dokumentu tekstowego Wymiana danych pomiêdzy arkuszem i baz¹ danych Fascynuj¹cy œwiat multimediów Podstawowe pojêcia z dziedziny multimediów Rola i zadania programów multimedialnych

18 Technologia informacyjna dla ka dego Edukacja Prezentacje Rozrywka Filmy wideo i animacje w komputerze Kodery i dekodery Popularne formaty plików wideo AVI Quick Time MOV MPEG DVD Video CD Microsoft Windows Media Formaty dÿwiêku WAV AIF MP MIDI Urz¹dzenia multimedialne Karty wideo Karty telewizyjne Kamera wideo Aparat cyfrowy Przekaz dÿwiêku i obrazu w sieci Radio w Internecie Przekaz wideo Multimedialna prezentacja komputerowa O czym warto wiedzieæ, tworz¹c prezentacje multimedialne Jaki jest cel prezentacji? Jaka ma byæ zawartoœæ prezentacji? Jakich narzêdzi u yjesz do wykonania prezentacji? Jakie sk³adniki wykorzystasz w prezentacji? Organizacja pracy, czyli co kto ma zrobiæ Slajd prezentacji Szablon projektów prezentacji Tekst w prezentacji Grafika w prezentacji Nawigacja w prezentacji Nawigacja tradycyjna Nawigacja za pomoc¹ przycisków Nagrywanie i wstawianie dÿwiêku Wstawianie i odtwarzanie klipów wideo Animacje Uruchamianie prezentacji Uruchamianie w programie PowerPoint Prezentacja przenoœna Publikowanie prezentacji w sieci Tworzenie stron WWW prezentacja w sieci Jak skonstruowana jest strona WWW? Znaczniki HTML Struktura strony Za pomoc¹ jakich narzêdzi tworzy siê strony internetowe? Edytory tekstowe Edytory graficzne Tworzenie nowego dokumentu HTML Deklaracja nowego dokumentu HTML Jakie informacje umieszcza siê w sekcji nag³ówka strony internetowej?

19 Spis treœci Tekst w dokumencie HTML Jak przegl¹darka interpretuje tekst? Podzia³ wierszy w dokumencie HTML i akapity Nag³ówki w tekœcie dokumentu Formatowanie dokumentu i tekstu w dokumencie T³o strony i kolory w jêzyku HTML Centrowanie wiêkszych fragmentów dokumentu i obiektów na stronie Linia rozdzielaj¹ca Formatowanie tekstu Listy punktowane i numerowane w dokumentach HTML Umieszczanie grafiki na stronach Hiper³¹cza w dokumentach HTML Hiper³¹cze do innego fragmentu tej samej strony 267 Hiper³¹cze do innego dokumentu Hiper³¹cze z obrazkiem Jak utworzyæ hiper³¹cze do skrzynki pocztowej? Tabele w dokumentach HTML Deklaracja wierszy tabeli i jej komórek O czym warto pamiêtaæ, tworz¹c strony 272 Testowanie witryny Jak opublikowaæ w³asn¹ stronê WWW w sieci? Nazwa i dostêp do konta 273 Serwery darmowych kont WWW w sieci Publikowanie strony w sieci Przyk³ady wykorzystania komputera w nauce i w pracy Programy edukacyjne, czyli nauka z komputerem Wspomaganie projektowania za pomoc¹ komputera Symulacja zjawisk i procesów za pomoc¹ komputera Programy do symulacji komputerowych Przyk³ad prostej symulacji w arkuszu kalkulacyjnym Technika DTP, czyli jak za pomoc¹ komputera przygotowaæ publikacjê do druku Jak przygotowaæ publikacjê do druku? Profesjonalne DTP Domowe DTP Jak utworzyæ prosty biuletyn? O czym jeszcze warto wiedzieæ, tworz¹c publikacje komputerowe E-book, czyli elektroniczna ksi¹ ka Elektroniczne ksi¹ ki i czytniki Formaty publikacji elektronicznych i programy do ich odczytywania Rozwój technologii informacyjnej i zastosowañ komputerów Nowe technologie i nowe rozwi¹zania Procesory, pamiêci i p³yty g³ówne Dyski twarde i inne noœniki informacji Monitory i wyœwietlacze Lokalne sieci komputerowe Sieæ Internet Sieæ Internet II Komputery osobiste przysz³oœci Rozwój technologii informacyjnych i inteligentne urz¹dzenia oraz domy Superkomputery, czyli komputery do zadañ specjalnych Rozwój zastosowañ komputerów i jego aspekty spo³eczne

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo