SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-19/2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Warszawa, dn r.

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa, tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) , II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. 2. CPV: Mikroskopy fluorescencyjne 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację systemu obrazowania składającego się z odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego, skanera konfokalnego z wirującym dyskiem, modułu laserowego oraz stacji roboczej i oprogramowania do obsługi systemu i zbierania danych. Przedmiot zamówienia obejmuje także szkolenie użytkowników w zakresie obsługi całości systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem wymaganych parametrów technicznych zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ - Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. 4. Wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia: a) Zamówienie obejmuje dostawę urządzenia fabrycznie nowego, wolnego od wszelkich wad, zgodnego z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta wraz z nowymi, oryginalnymi elementami wyposażenia, zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce. b) Długość gwarancji: co najmniej 36 miesięcy na kamery, co najmniej 24 miesiące na skaner konfokalny z wirującym dyskiem, co najmniej 12 miesięcy na pozostałe komponenty systemu. c) Autoryzowany przez producenta sprzętu serwis gwarancyjny o warunkach opisanych w załączniku nr 7 SIWZ Projekt umowy, d) Instrukcje obsługi w języku angielskim załączone do dostarczonego sprzętu, e) Oryginalne katalogi producenta (dokumentacja techniczna) zawierające szczegółowe opisy parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający dopuszcza wydruki ze stron internetowych producenta), 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a 91c ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 ust. 7 ustawy Pzp. 2

3 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek, o których mowa w art.151a ustawy Pzp. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: do roku V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, c. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków: a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca: - wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy mikroskopów o wartości brutto nie mniejszej niż zł Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca: - wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej zł. Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b, SIWZ mogą spełniać łącznie. 4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia nie spełnia. 3

4 5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć: 1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ); 1.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór załącznik nr 6 do SIWZ); 1.3 Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art.24 ust.1 ustawy Pzp, do oferty wykonawca dołącza: 2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ); 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.5 Oświadczenie o braku przynależności lub należeniu do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331, z późn. zm.) wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4

5 2.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.8 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w rozdziale VI. ust. 2 pkt i 2.7 SIWZ składa następujące dokumenty: 1) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt.1a i 1c oraz pkt. 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a przypadku dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt.1b SIWZ nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt. 1-2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5

6 3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do ofert należy dołączyć: 1) Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu (wzór załącznik nr 2 do SIWZ), 2) Dokumentacja techniczna producenta oferowanego sprzętu (oryginalny katalog), potwierdzająca wymagania (parametry techniczne) Zamawiającego zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydruki ze stron internetowych producenta lub dystrybutora. 3) Dokument autoryzacji serwisu wystawiony przez producenta sprzętu lub oświadczenie producenta, że sprzęt będzie serwisowany przez producenta. VII. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski (z wyłączeniem dokumentów sporządzonych w języku angielskim). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku angielskim. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ona być potwierdzona przez osobę udzielającą pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 oraz ust. 2 pkt dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. 6. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2 składa każdy z uczestników konsorcjum oddzielnie. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1.1 oraz dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia, będą oceniane łącznie. VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą pisemnie na adres 6

7 Zamawiającego: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa, 2. Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zawartym w rozdziale VIII ust.3 niniejszej SIWZ, porozumiewanie się z wykonawcami - faksem na numer (+48 22) , bądź pocztą elektroniczną na adres 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowanie zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma dotyczące postępowania w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Tomasz Węgierski, Anna Brzezińska. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości PLN. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium można wnieść także w: a) pieniądzu, przelewem z dopiskiem wadium, nr sprawy ADZ-23-19/2013 na rachunek Zamawiającego: BPH b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Oferta niezabezpieczona wniesieniem wadium podlega odrzuceniu z postępowania. 6. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi być dołączona do oferty. X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 7

8 XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia. 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku angielskim. 3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy składania ofert. 4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wraz przepisami prawa. 5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają przedłożenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 7. Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Zastrzeżoną część oferty zaleca się umieścić w odrębnej kopercie ze stosownym opisem Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 9. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w sposób trwały, z kolejno ponumerowanymi stronami. 10. Ofertę składa się w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa oferta na: Dostawę mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy: ADZ-23-19/2013, Nie otwierać przed dniem 31 października 2013 r. godz Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy. 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają złożenia oświadczenia w formie pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty wraz z pisemnym oświadczeniem o wprowadzeniu zmian powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem ZMIANA. 13. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem WYCOFANIE. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (budynek D, Sekretariat, pok. 004). 2. Termin składania ofert upływa dnia 31 października 2013 roku o godzinie 12: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 8

9 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 31 października 2013 roku o godzinie 12:30, w Sali 003 w siedzibie Zamawiającego. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Dane te będą niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 7 Zamawiający prześle Wykonawcom nieobecnym przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę dla wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ. 2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 3. Oferta musi zawierać cenę netto, cenę brutto za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem VAT. Wykonawcy nie będący płatnikami VAT podają tylko cenę netto. 4. Ceny podane w formularzu powinny być podane w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 5 ust.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (Dz.U Nr 0, poz.1428). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 6. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert - doliczy do ceny netto oferty podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi oraz ewentualne cło. Wyliczona w ten sposób kwota będzie stanowić cenę oferty brutto podmiotu zagranicznego braną do porównania i oceny ofert. Umowa zostanie podpisania na kwotę netto, natomiast podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 7. Zamawiany sprzęt objęty jest 23% stawką VAT, jeżeli Wykonawca zastosuje inną stawkę obowiązany jest załączyć do oferty dokument uprawniający do zastosowania innej stawki (podstawa do jej przyjęcia, przepis prawa, indywidualne interpretacje) oraz szczegółowe zestawienie cen netto, brutto i stawki VAT dla poszczególnych komponentów. XIV. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu o najniższej cenie oferty brutto, która tym samym uzyska największą liczbę punktów. 2. Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium: Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1. Cena 100% 100 9

10 Punktacja za cenę oferty obliczona zostanie wg wzoru: najniższa cena oferty brutto C = x 100 cena brutto oferty badanej XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając faktyczne i prawne uzasadnienie odrzucenia, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi dostosowanie jej treści do nowo obowiązujących przepisów; b) gdy zaistnieją zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej lub niezależne od stron okoliczności wynikające z działań osób trzecich, które to okoliczności uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy umowie może zostać odpowiednio zmieniony termin jej realizacji po uprzednim udokumentowaniu przez Strony wystąpienia wskazanych okoliczności; c) wycofania z dystrybucji lub braku dostępności na rynku oferowanego modelu dopuszczalna jest zmiana sprzętu na równoważny o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ. 3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10

11 4. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niedostarczenia sprzętu i faktury do siedziby Zamawiającego do dnia r. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie z dnia r. Prawo zamówień publicznych (po wzgl. nowelizacji z 7 kwietnia 2006 r.) przysługują środki odwoławcze przewidziane ww. ustawą. XVIII. INNE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp, Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, Załącznik nr 6 Wykaz dostaw Załącznik nr 7 Projekt umowy Zatwierdził:. Data i podpis Kierownika Jednostki 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) ( miejscowość, data) FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY:.. ADRES: NIP:.. Telefon:... Fax... Osoba kontaktowa:... W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, nr sprawy ADZ-23-19/2013 składamy niniejszą ofertę: 1. Cena oferty netto*) (bez podatku VAT): PLN (słownie netto: ) Podatek VAT (.%) : Cena oferty brutto (z podatkiem VAT)* :. PLN (słownie brutto:.....) Mikroskop konfokalny z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym, zgodny z wymaganiami z tabeli 1 załącznik nr 2 do SIWZ /podać nazwę, model i producenta/ *) Wykonawcy nie będący płatnikami VAT podają tylko cenę netto 2. Termin wykonania zamówienia publicznego: do r. 3. Okres gwarancji na kamery: 36 miesięcy. 4. Okres gwarancji na skaner z dyskiem wirującym: 24 miesiące. 5. Okres gwarancji na pozostałe komponenty: 12 miesięcy. Jednocześnie oświadczamy, że: 1. zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 2. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 60 dni. 3. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4. podwykonawcom zamierzamy zlecić realizację części zamówienia obejmującą: 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ.. /zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców** 5. podwykonawcy uczestniczący w zamówieniu,. (nazwy firm), posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia, do niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotów, że będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.** 6. Spis dokumentów składających się na ofertę: 1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu** (jeżeli dotyczy), 3) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), 4) Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ). 5) Aktualna Polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, 6) Wykaz dostaw wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie (załącznik nr 6 do SIWZ), 7) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ), 8) Odpis z KRS/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej** 9) Aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, 10) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**), 11) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, 12) Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu (wzór załącznik nr 2 do SIWZ), 13) Katalog/dokumentacja techniczna, wydruki ze stron producenta lub dystrybutora zaoferowanego sprzętu potwierdzające wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 14) Dokument autoryzacji serwisu wystawiony przez producenta sprzętu lub oświadczenie producenta, że sprzęt będzie serwisowany przez producenta. 15) Kopia dokumentu wadialnego Na.. kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach składamy całość oferty.. imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji **) niepotrzebne skreślić 13

14 Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy ADZ-23-19/2013 PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tabela 1. Mikroskop konfokalny z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym 1 szt. Lp. Opis urządzenia wraz z wymaganymi podzespołami, funkcjami i parametrami Nazwa producenta i model lub oferowany podzespół/funkcja/parametr (tak/nie/ wartość) Zmotoryzowany mikroskop fluorescencyjny na statywie odwróconym z palnikiem ksenonowym i kontrastem Nomarskiego 1 Zmotoryzowany mikroskop fluorescencyjny na statywie odwróconym z następującymi podzespołami, funkcjami i parametrami: /podać nazwę producenta i model/ 2 Oświetlacz LED światła białego lub halogenowy 100W do obrazowania w świetle przechodzącym 3 Kondensor wraz z polaryzatorem i pryzmatem do kontrastu Nomarskiego przy wykorzystaniu obiektywów wymienionych w pkt. 8 i 9 4 Analizator do kontrastu Nomarskiego 5 Zmotoryzowany port boczny pracujący w układzie 100% okular, 100% port lewy, 100% port prawy 6 Osłona od kurzu 7 6-pozycyjny zmotoryzowany rewolwer na obiektywy 8 Obiektyw klasy apochromat z korekcją pola, o powiększeniu 60-63x i stałej numerycznej aperturze 1.4, imersja olejowa, do szkiełek 0.17 mm, wraz z pryzmatem do kontrastu Nomarskiego 9 Obiektyw o imersji olejowej o powiększeniu 40x i stałej numerycznej aperturze 1.3, o poziomie transmisji 30% przy 340 nm, do szkiełek 0.17 mm, wraz z pryzmatem do kontrastu Nomarskiego 10 Obiektyw nieimersyjny, z korekcją pola, o powiększeniu 20x i numerycznej aperturze 0.5, do szkiełek 0.17 mm 11 Oświetlacz do fluorescencji z palnikiem ksenonowym W, mocowany na statywie mikroskopu bądź podłączony za pomocą światłowodu dostosowanego do transmisji światła o długości fali w zakresie nm, wraz z zasilaczem 12 Zmotoryzowane koło filtrów wzbudzania o średnicy filtrów 25mm, 8-10 pozycji, o czasie zmiany sąsiadujących filtrów 35 ms lub krótszym, wraz z szybką migawką 13 6-pozycyjny zmotoryzowany reflektor filtrów fluorescencyjnych wraz z 3-6 kostkami na filtry 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ 14 Zestaw filtrów do obrazowania Fura-2, składający się z dwóch filtrów wzbudzania z maks. transmisji przy długościach fali 340 ±5 nm i 385 ±5 nm (pasujące do koła filtrów z pkt. 12), lustra dichroicznego i filtru emisyjnego z cetrum transmisji wokół 510 ±5 nm (pasujące do kostek z pkt. 13) 15 Zestaw filtrów do obrazowania DAPI/GFP/TRITC/Cy5 składający się z osobnych czterech filtrów wzbudzania dla każdego wymienionego barwnika (pasujące do koła filtrów z pkt. 12), poczwórnego lustra dichroicznego i poczwórnego filtru emisyjnego (pasujące do kostek z pkt. 13) 16 Zestaw filtrów do obrazowania GFP/YFP, składający się z filtru wzbudzania z centrum transmisji wokół 500 ±5 nm, lustra dichroicznego 515 ±2 nm, i filtru emisyjnego z cetrum transmisji wokół 535 ±5 nm (zestaw pasujący do kostek z pkt. 13) 17 Zmotoryzowany układ zmiany powiększenia wewnątrz mikroskopu z soczewkami 1x oraz 1.6x 18 Zmotoryzowany napęd osi Z mikroskopu wraz ze śrubą nastawiania ostrości 19 Automatyczny system utrzymywania stałej odległości pomiędzy obiektywem a preparatem, oparty na analizie odbicia światła w podczerwieni wysyłanego przez obiektyw na preparat. 20 Okular 10x, 2 sztuki 21 Wyświetlacz TFT zmotoryzowanych funkcji mikroskopu 22 Stolik zmotoryzowany z enkoderami, kontrolerem i joystick iem, o przesuwie 110 x 75 mm w osiach xy, rozdzielczości (kroku) 20 ± 5 nm, niekolidujący w pełnym zakresie ruchu z inkubatorem skrzyniowym wymienionym w pkt 27, mogący pomieścić insert Piezo wymieniony w pkt Insert na szalki wielodołkowe, pasujący do stolika zmotoryzowanego wymienionego w pkt. 22 i/lub do insertu Piezo wymienionego w pkt Insert Piezo o zasięgu 200 µm i powtarzalności 1 nm lub lepszej, do szybkiego obrazowania w osi Z, mogący pomieścić elementy wymienione w pkt Uniwersalny insert do szkiełek 3x1 i szalek Petriego 35-mm 26 Mini-inkubator z przezroczystą pokrywą kompatybilną z kontrastem Nomarskiego, z dopływem mieszaniny gazów, z możliwością stabilnego zamocowania szalek Petriego 35-mm oraz komór do obrazowania z serii 40 firmy Warner Instruments o średnicy zewnętrznej 40 mm i wysokości 4.9 mm na brzegach, 15

16 Załącznik nr 2 do SIWZ 27 Przeźroczysty inkubator skrzyniowy umożliwiający regulację temperatury w zamkniętej przestrzeni wokół mikroskopu w zakresie od temperatury pokojowej do 40 C wraz z kontrolerem. Inkubator musi zapewniać swobodny i regulowany (np. drzwiczkami) dostęp do preparatu. Wymiary inkubatora muszą przewidywać miejsce na urządzenia zainstalowane na lewym i prawym porcie mikroskopu opisane w niniejszej specyfikacji technicznej. 28 Układ dostarczania nawilżonej mieszaniny powietrze- CO 2 (zawartość CO 2 regulowana w zakresie 0-15 % lub większym) do mini-inkubatora Skaner konfokalny oparty na technologii wirującego dysku Nipkowa (ang. spinning-disk) wraz z kołem filtrów emisyjnych, dzielnikiem światła i dwiema kamerami EM-CCD do jednoczesnego obrazowania w dwóch kanałach spektralnych 29 Skaner konfokalny oparty na technologii wirującego dysku Nipkowa (ang. spinning-disk), zawierający jeden dysk z pinholami, drugi dysk z mikrosoczewkami, z następującymi podzespołami, funkcjami i parametrami: 30 Ilość pinholi na pierwszym dysku 20, Średnica pojedynczej pinholi 50 µm 32 Drugi dysk z mikrosoczewkami skupiającymi światło wzbudzania na pinholach 33 Prędkość wirowania dysków, regulowana w zakresie od 1,500-5,000 rpm, umożliwiająca wykonanie do 1000 skanów na sekundę 34 Możliwość ręcznej wymiany lustra dichroicznego 35 Lustro dichroiczne poczwórne przepuszczalne dla światła wszystkich czterech laserów w systemie, i odbijające światło fluorescencji wzbudzanej przez te lasery 36 Zmotoryzowane koło filtrów emisyjnych zainstalowane na wyjściu skanera konfokalnego, z następującymi podzespołami, funkcjami i parametrami: pozycji na filtry emisyjne o średnicy 25 mm 38 Maksymalny czas przełączania filtrów emisyjnych w sąsiadujących pozycjach koła filtrowego: 35 ms 39 Poczwórny filtr emisyjny o średnicy 25mm, odpowiedni do obrazowania DAPI, GFP, RFP i Cy5 40 Filtr emisyjny koła filtrowego o średnicy 25mm typu bandpass, o maksymalnej transmisji > 90% przy 450±3 nm, szerokość pasma 60±5 nm (dla DAPI), 41 Filtr emisyjny koła filtrowego o średnicy 25mm typu bandpass, o maksymalnej transmisji > 90% przy 525±3 nm, szerokość pasma 30±5 nm (dla GFP), 42 Filtr emisyjny koła filtrowego o średnicy 25mm typu bandpass, o maksymalnej transmisji > 90% przy 615±5 nm, szerokość pasma 70±5 nm (dla RFP), /podać nazwę producenta i model/ /podać nazwę producenta i model/ 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ 43 Polaryzator DIC do koła filtrowego 44 Dzielnik światła rozdzielający światło emisji na dwie kamery, z następującymi podzespołami, funkcjami i parametrami: /podać nazwę producenta i model/ 45 Możliwość wymiany kaset z lustrami dichroicznymi 46 Łatwe przestawianie pozycji kasety umożliwiające zmianę pomiędzy jednoczesnym obrazowaniem na dwóch kamerach i obrazowaniem 100% na jednej kamerze 47 Kaseta na lustro dichroiczne 48 Lustro dichroiczne do kasety dzielnika światla do rozdziału światła przy 560 nm, filtr emisyjny dla GFP i filtr emisyjny dla RFP/Cy5 do kasety dzielnika światła 49 Pokrętła do regulacji położenia kasety, w celu łatwej rejestracji przestrzennej obrazów na obydwu kamerach 50 Preparat testowy do kalibracji przestrzennej obrazów na kamerach 51 Adaptery do kamer EM-CCD z regulacją ogniskowania, o powiększeniu 1.2x, umożliwiające całkowite oświetlenie matrycy zainstalowanych kamer; 2 sztuki 52 Dwie identyczne kamery EM-CCD wraz z kablami i zasilaniem, zainstalowane na dzielniku światła, z następującymi podzespołami, funkcjami i parametrami dla pojedyńczej kamery: /podać nazwę producenta i model/ 53 Wielkość piksela na matrycy: 8 µm 54 Ilość pikseli na matrycy: 1000 x 1000, lub więcej 55 Możliwość zmiany szybkości odczytu w zakresie od MHz do MHz 56 Zakres przetwornika A/D: bit 57 Wydajność kwantowa przy długości fali 600 nm: 65% 58 Przyłącze: C-mount 59 Gniazdo i kabel do przesyłu danych do komputera 60 Możliwość synchronizacji pracy kamery z zewnętrznymi urządzeniami, w tym możliwość wyzwalania ekspozycji kamery przez drugą kamerę; kabel do synchronizacji w zestawie 61 Możliwość łączenia pikseli przed odczytem (binning) od 2x2 do 8x8 62 Chłodzenie kamery powietrzem do temperatury minus 80 C lub niższej 63 Możliwość chłodzenia kamery cieczą do temperatury minus 95 C lub niższej Moduł laserowy skladający się z czterech laserów, AOTF i potrójnego przełącznika wyjścia na światłowód 64 Możliwość rozbudowy modułu laserowego o dwa 17

18 Załącznik nr 2 do SIWZ lasery do całkowitej ilości sześciu laserów 65 Moduł łączący światło laserów 66 Laser na ciele stałym lub diodowy o długości fali 405 ± 5 nm, o mocy 100 mw 67 Laser na ciele stałym lub diodowy o długości fali 488 ± 5 nm, o mocy mw 68 Laser na ciele stałym lub diodowy o długości fali 560 ± 5 nm, o mocy mw 69 Laser na ciele stałym lub diodowy o długości fali 640 ± 5 nm, o mocy 100 mw 70 Filtr akustooptyczny (AOTF) regulujący poziom transmisji każdego lasera w zakresie 0-100% z czasem 2 µs lub szybszym 71 Potrójny przełącznik wyjścia na światłowód, umożliwiający przekazanie 100% mocy dowolnego lasera z czasem 20 ms na jeden z maksymalnie trzech podłączonych światłowodów 72 Światłowód łączacy moduł laserowy ze skanerem z wirującym dyskiem, opisanym w pkt Światłowód łączący moduł laserowy ze skanerem galwanometrycznym, opisanym w pkt. 106 Stacja robocza wraz z monitorem i oprogramowaniem do obsługi całego systemu obrazowania 74 Stacja robocza z następującymi podzespołami, funkcjami i parametrami: /podać nazwę producenta i model/ 75 System operacyjny Windows 7 Professional 64-bit w języku angielskim 76 Procesor o minimum 4 rdzeniach, taktowanie zegara 3.3 GHz 77 Pamięć 16 GB 78 Karta graficzna, 2 GB, obsługująca rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli lub większa 79 Dysk systemowy wykonany w technologii SSD o pojemności 250 GB 80 Jeden lub więcej dysków SATA 3.5 do zapisu danych o całkowitej efektywnej pojemności 2 TB i prędkości obrotowej każdego dysku 10,000 rpm 81 Szybkość zapisu danych na dyskach SATA 150 MB/s 82 Napęd optyczny DVD +/- RW 83 Klawiatura 84 Myszka 85 Gigabit LAN 86 Interfejs do podłączenia obydwu kamer wymienionych w pkt Interfejs do podłączenia modułu synchronizacji wymienionego w pkt Interfejs do podłączenia kamery (jednej z dwóch 18

19 Załącznik nr 2 do SIWZ opcji) opisanej w pkt Minimum jedno wolne gniazdo PCI/PCIe 90 Monitor o parametrach wymienionych poniżej: /podać nazwę producenta i model/ 91 Przekątna ekranu Rozdzielczość lub Oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń i podzespołów systemu, w tym kamer, laserów, mikroskopu, skanerów, stolika zmotoryzowanego, insertu Piezo o następujących funkcjach: 94 Jednoczesna i zsynchronizowana akwizycja obrazów z dwóch kamer podłączonych do skanera konfokalnego przy wykorzystaniu pełnej wielkości i rozdzielczości matryc kamer 95 Możliwość obrazowania 5D (x, y, z, t oraz dwa kanały spektralne) 96 Możliwość zapisu sekwencji 4D (x, y, z, t) w jednym pliku 97 Możliwość eksportu obrazów do pliku TIFF 98 Wybór różnych trybów wyzwalania kamer oraz trybów synchronizacji urządzeń i podzespołów systemu obrazowania 99 Wybór dostępnych prędkości odczytu kamer z poziomu oprogramowania 100 Projektowanie złożonych eksperymentów, o różnych parametrach akwizycji w kolejnych przedziałach czasowych i na różnych pozycjach xy preparatu, a także eksperymentów wykorzystujących skaner do fotomodulacji, opisany w pkt Możliwość zapamiętywania pozycji xy na preparacie i wielokrotnego powrotu do tych pozycji w trakcie trwania eksperymentu 102 Składanie sąsiadujących pól w jeden obraz (tiling) 103 Możliwość akwizycji i analizy ratiometrycznej, np. dla fura-2, w tym wyświetlanie obrazów ratiometrycznych w trakcie akwizycji i wykresów ratiometrycznych z wybranych obszarów 104 Wizualizacja stosów 4D 105 Możliwość ograniczenia dostępu standardowym użytkownikom do konfiguracji zaawansowanych ustawień sprzętu Pozostałe komponenty systemu 106 Skaner galwanometryczny do fotomodulacji z następującymi podzespołami, funkcjami i parametrami: /podać nazwę i producenta/ /podać nazwę producenta i model/ 107 Głowica skanera galwanometrycznego pracująca w 19

20 Załącznik nr 2 do SIWZ dwuwymiarowej płaszczyźnie (xy) 108 Skaner dostosowany do eksperymentów z wykorzystaniem fotomodulacji, jak np. FRAP lub fotoaktywacja 109 Możliwość fotomodulacji w regionach o dowolnym kształcie stworzonych przez użytkownika, w dowolnym momencie trwania eksperymentu 110 Możliwość regulacji czasu fotomodulacji w wybranym regionie, jak również możliwość wielokrotnej fotomodulacji w wybranym regionie 111 Czas przełączania pomiędzy obrazowaniem za pomocą skanera z wirującym dyskiem a fotomodulacją za pomocą skanera galwanometrycznego 20 ms lub krótszy 112 Instalacja w linii optycznej pomiędzy skanerem z wirującym dyskiem a portem mikroskopu 113 Możliwość łatwej kalibracji skanera w płaszczyznach xy za pomocą dostarczonego oprogramowania 114 Możliwość regulacji płaszczyzny Z pracy skanera galwanometrycznego 115 Moduł do synchronizacji komponentów systemu z następującymi podzespołami, funkcjami i parametrami: /podać nazwę producenta i model/ 116 Zapewnia synchronizację pracy wszystkich komponentów systemu, które dają możliwość wyzwalania sygnałowego 117 Min. 8 gniazd BNC do wychodzących sygnałów TTL 118 Min. 8 gniazd BNC do przychodzących sygnałów TTL 119 Antywibracyjny, izolowany stół mikroskopowy z następującymi podzespołami, funkcjami i parametrami: 120 Wielkość blatu stołu 36 x 48 lub większa 121 Grubość blatu stołu minimum 110 mm 122 Otwory M6 na blacie 123 Siatka otworów na blacie 25 mm izolatory pneumatyczne 125 Szafka na 19-calowe komponenty systemu z następującymi funkcjami i parametrami: /podać nazwę producenta i model/ /podać nazwę producenta i model/ 126 Może pomieścić komponenty takie jak moduł laserowy i moduł do synchronizacji 127 Głębokość mm 128 Wysokość umożliwiająca umieszczenie pod stołem mikroskopowym 129 Sterownik i frame-grabber do kamery Zamawiającego /podać nazwę producenta i 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo