Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą. I ZESTAWIENIE OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI W ramach zamówienia należy dostarczyć oraz zainstalować oprogramowanie do zarządzania placówkami oświatowymi. Dostęp do poszczególnych modułów powinien odbywać się za pomocą przeglądarki WWW. Logowanie powinno następować poprzez stronę internetową przy wykorzystaniu nazwy użytkownika i hasła. Uwierzytelnienie użytkowników powinno następować za pośrednictwem centralnego rejestru użytkowników i szkół. Oprogramowanie przeznaczonej jest dla placówek oświatowych w Gminie Kargowa Szkoła Podstawowa w Kargowej (361 uczniów), Gimnazjum w Kargowej (186 uczniów), Przedszkole Publiczne w Kargowej (171 dzieci). Wykonawca dostarczy licencję na oferowane oprogramowanie (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym). Wymagania dla poszczególnych modułów oprogramowania: Moduł do planowania i realizacji budżetu wraz z arkuszem organizacyjnym Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola. 1. Centralny rejestr jednostek i użytkowników, w tym centralnie definiowaną strukturę jednostek sprawozdawczych. 2. Centralnie definiowane parametry oraz słowniki finansowe i kadrowe na potrzeby przygotowania projektu arkusza i planu finansowego. Wymagane centralne słowniki: -elementów klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji, - zadań i źródeł finansowania, -tabeli wynagrodzeń, -poziomu wykształcenia nauczycieli. -stanowisk nauczycielskich i nienauczycielskich. 3. Możliwość opracowania arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych wskazanej w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 4. Możliwość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego przygotowanego w systemie oraz dalsze jego analizowanie. 5. System umożliwi: -centralne definiowanie sposobu wprowadzania każdego ze składników wynagrodzeń (kwotowo lub procentowo ) przez dyrektorów przygotowujących arkusz, -centralne określanie limitów składników wynagrodzeń takich jak dodatek funkcyjny, motywacyjny, za wychowawstwo, za opiekę nad stażem,

2 -centralne definiowanie warunków kompletności możliwość wskazania, które pola arkusza muszą zostać wypełnione, -centralne definiowanie warunków kontroli przynajmniej w zakresie wymaganej liczebności oddziałów w zależności od typu szkoły oraz liczebności grup na wybranych zajęciach (np. na zajęciach wychowania fizycznego, języków), maksymalnych wymiarów etatów nauczycielskich w zależności od stanowiska (np. dyrektor, nauczyciel przedmiotu), -wybór przez administratora opisu organizacji albo na bazie kalendarzy bądź przy użyciu modelu tygodni, -definiowanie nowych oddziałów, -możliwość opisu kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych zajęć kursowych, -definiowanie zajęć międzyoddziałowych, pozalekcyjnych oraz innych zajęć edukacyjnych, -dokonywanie wyboru nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy i opiekuna stażu z istniejącej listy nauczycieli, 8. Budowanie planu nauczania dla wybranego oddziału szkolnego, również na cały cykl kształcenia. 9. Wskazanie miejsca prowadzenia zajęć (szczególnie istotne przy definiowaniu praktyk, warsztatów, zajęć pozaszkolnych itp.). kształcenia dla danego oddziału (tzw. oddziały wielozawodowe). 10. Kopiowanie planów nauczania tak aby można było wykorzystać raz zdefiniowany plan nauczania dla różnych oddziałów. 11. Wskazanie w planie nauczania godzin do dyspozycji dyrektora, godzin JST. 12. Definiowanie godzin realizowanych w zakresie rozszerzonym. 13. Definiowanie godzin realizowanych w układzie tygodniowym, semestralnym i rocznym. 14. Budowę planów nauczania dla szkół działających w układzie semestralnym. 15. Kontrolę zgodności planów nauczania poszczególnych oddziałów z planami ramowymi. 16. Rejestrację danych pracowników jednostek oświatowych w zakresie niezbędnym do budowy arkusza oraz wyliczenia kosztów organizacji na potrzeby projektu planu finansowego. 17. Definiowanie przydziałów czynności nauczycieli, w tym w podziale na grupy i w ramach grup międzyoddziałowych. 18. Rejestrację kilku niezależnych umów nauczyciela w tej samej jednostce oświatowej. 19. Automatyczne wyliczanie średniorocznych wymiarów etatów nauczycieli na podstawie przydzielonych zajęć, na podstawie pensum zajęć oraz okresu ich prowadzenia. 20. Wyliczanie wymiarów etatu nauczycieli prowadzących zajęcia z różnych pensów na podstawie uśrednionego pensum definiowanego na poziomie umowy nauczycielskiej. 21. Definiowanie przewidzianych przez przepisy zniżek obowiązkowego wymiaru godzin. 22. Tworzenie wydruku projektu arkusza (płachty). 23. Tworzenie aneksów do arkusza. 24. Przygotowanie przez jednostkę oświatową arkusza na nowy rok szkolny poprzez wykorzystanie danych arkusza z poprzedniego roku szkolnego. 25. Na poziomie jednostki oświatowej podpisanie arkusza organizacyjnego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 26. Eksport danych na potrzeby tworzenia plików xml sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej. 27. Zbiorczą analizę danych zawartych w arkuszach w tym: -zapewniających możliwość analizy liczby uczniów / oddziałów w każdym typie placówek, rodzaju oddziału, specjalności, -nauczycielskich etatów przeliczeniowych w układzie jednostek oświatowych, ich typów i rodzajów, -zapewniających analizę zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu, kwalifikacji, pełnionych funkcji, nauczanych przedmiotów. 28. Budowę projektu i planu finansowego w obszarze dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych, dla wszystkich typów jednostek oświatowych,. przeliczając koszty związane z realizacją planowanej organizacji z uwzględnieniem dwóch arkuszy opisujących organizację w roku budżetowym, -planując wydatki rzeczowe placówki w szczegółowości: zadanie dział rozdział paragraf pozycja klasyfikacji budżetowej, -zbieranie danych z jednostek do opracowania zbiorczych projektów (bez arkusza organizacyjnego), -zebrani i zatwierdzenie projektów z jednostek w wysokości uchwalonego projektu gminy, -zebranie i zatwierdzenie planów z jednostek w wysokości uchwalonego budżetu gminy.

3 29. Składanie wniosków o zmianę i dokonywanie zmian w planie zarówno dochodów i wydatków budżetowych oraz na wydzielonych rachunkach bankowych. 30. Zbieranie danych do przewidywanego wykonania budżetu i na wydzielonych rachunkach bankowych. 31. Wprowadzenie, analizę i monitoring wykonania planów finansowych i dokumentów bilansowych pojedynczej jednostki organizacyjnej, a także w ujęciu zbiorczym. 32. Na podstawie zgromadzonych danych przygotowywanie wydruków dla poszczególnych jednostek sprawozdawczych, jak i zbiorczo: -sprawozdań budżetowych: RB-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-WSa, Rb-34s, -sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, bilans skonsolidowany, -projektu i planu finansowego, -wniosku o zmianę. 33. Weryfikację następujących zależności w zakresie wydatków i w zakresie dochodów: -wydatki wyższe niż plan, -wydatki + zobowiązania wyższe niż plan, -wydatki + zobowiązania wyższe niż zaangażowanie, -zaangażowanie wyższe od planu i niższe od wydatków, -dochody wykonane + (należności pozostałe do zapłaty nadpłaty) = należności, -dochody wykonane wyższe niż dochody otrzymane. -plan i wykonanie dochodów ogółem mają być zgodne z planem i wykonaniem wydatków ogółem w sprawozdaniu Rb-34S. -zgodność w sumowaniu odpowiednich wierszy i kolumn w Rb-N i w Rb-Z wg wskazówek w tych sprawozdaniach. 34. Składanie miesięcznych wniosków o zapotrzebowanie na środki finansowe. 35. Umożliwienie dodatkowych oznaczeń paragrafów klasyfikacji budżetowej (innych niż w rozporządzeniu MF). 36. Zapewnienie przyjmowania kilku wersji sprawozdań /miesięczne i roczne/ Rb-27s i Rb-28s w miesiącu grudniu. 37. Współpraca oprogramowania organu z EKKA gminy w zakresie zbiorczych sprawozdań z placówek oświatowych Rb-27S i Rb-28S oraz projektów i planów budżetowych i na wydzielonych rachunkach bankowych. 38. Eksport sprawozdania zbiorczego Rb-34S do programu Bestia. 39. Zaczytywanie skorygowanych sprawozdań. Moduł rachunkowości Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola. 1. modyfikowanie planu kont według własnego wzorca, 2. dostosowanie planu kont do własnych potrzeb wraz z funkcją drukowania, 3. plan kont musi ograniczać się do operacji gospodarczych i nie może zawierać danych o kontrahentach, klasyfikacji budżetowej i zadaniach; 3.1. plan kont organu będzie zawierał również podział na zadania według zakładowego kont; 4. Zapewnić konwersję danych z dotychczas użytkowanego oprogramowania w jak najwyższym stopniu w zakresie: planu kont, rejestru dokumentów, schematów księgowań dekretów, danych kontrahentów placówek; 5. wprowadzanie danych kontrahenta; 6. dostęp do bazy kontrahentów ze wszystkich obszarów systemu; 7. definiowanie dzienników (również w walutach) z niezależnymi wzorcami numeracji; 8. tworzenie jednolitego planu kont dla danego typu placówek; 9. obsługa zamknięcia miesiąca i roku obrotowego; 10. automatyczna numeracja dokumentów; 11. możliwość dekretacji w podziale na klasyfikację budżetową, kontrahenta, fundusze i zadania oraz wydatki strukturalne; 12. dekretacja na kontach bilansowych i pozabilansowych; 13. dwustopniowe wprowadzanie dokumentów polegające na: dekretacji z możliwością zapisu w trybie możliwej modyfikacji, a następnie ich księgowania; 14. mechanizm kontroli bilansowania się dokumentu;

4 15. tworzenie nowego dokumentu w oparciu o zestawienie lub inny dokument; 16. automatyczne otwieranie nowego roku obrachunkowego (mechanizm tworzenia bilansu otwarcia, którego zapisy odpowiadają saldom kont w bilansie zamknięcia); 17. drukowanie dokumentu i jego dekretacji; 18. możliwość bieżącego przeglądania danych z dwóch kolejnych lat; 19. tworzenie zestawień i wydruków: -obrotów i sald (syntetyczne i analityczne) oraz obrotów na koncie, - zestawienia sprawozdawcze, sporządzane wg Ustawy o rachunkowości;, -sprawozdań budżetowych, - sprawozdań finansowych (Bilans budżetowy i skonsolidowany, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki), 20. uwzględnianie wprowadzonych wstępnie dokumentów w analizie konta księgowego, analizie wydatków i podczas porównywania z planem budżetowym, 21. umożliwienie eksportu danych księgowych do Systemu Informacji Oświatowej, 22. współpraca z modułem obsługującym budżet (w zakresie przejęcia planów budżetowych oraz przekazania sprawozdawczości budżetowej); 23. księgowanie dekretów płacowych na podstawie informacji z systemu płacowego, 24. W zakresie obsługi gospodarki kasowej oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: - wystawianie i drukowanie dokumentów kasowych (KP, KW); -prowadzenie raportów kasowych (RK); 25. W zakresie obsługi rozrachunków oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: - tworzenie dokumentu przelewu w oparciu o wprowadzoną fakturę kontrahenta; - ewidencjonowanie wyciągów bankowych i rachunków korygujących; - podgląd i wydruk sald kontrahentów; - kontrolowanie realizacji planu; - drukowanie potwierdzenia sald; 26. W zakresie obsługi gospodarki składnikami inwentarza musi umożliwiać co najmniej: -prowadzenie ksiąg inwentarzowych (ewidencja przychodów i rozchodów), -ewidencjonowanie operacji: przyjęcia, likwidacji, przekazania (darowizny); -ewidencja środków trwałych; -rejestrowanie zwiększeń i zmniejszeń wartości środków trwałych; -tworzenie planu amortyzacji; -umożliwienie symulacji amortyzacji do końca okresu użytkowania; - drukowanie karty środka trwałego; - wspomaganie inwentaryzacji (wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych); - przekazywanie odpowiedzialności za sprzęt pracownikom, zmiany miejsca użytkowania oraz przenoszenie grupy sprzętów między salami; -drukowanie protokołów przekazania wyposażenia; -drukowanie wykazu wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniu; -wycofywanie naliczonej amortyzacji; 27. W zakresie obsługi gospodarki magazynowej oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i wydruk dokumentów magazynowych (PZ,WZ, PW,RW,MM); -prowadzenie kilku magazynów - zwykłych i żywnościowych; -prowadzenie automatycznej numeracji dla każdego rodzaju dokumentów; -możliwość zapisu i modyfikacji dokumentu przed modyfikacją stanów indeksów; -zamykanie okresów już rozliczonych (z możliwością usuwania starych dokumentów magazynowych); -wprowadzanie własnych wzorców numeracji dokumentów magazynowych; -bieżący wgląd w aktualne stany magazynowe; -utworzenie i wydruk zestawienia ilości i wartości pojedynczego indeksu materiałowego, kilku lub zbiorczo wszystkich; -sporządzanie Raportu magazynowego oraz Zbiorczego raportu magazynowego; -wspomaganie inwentaryzacji (wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych). 28. W zakresie faktur zakupu i sprzedaży oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: -rejestrowanie i wydrukowanie faktury sprzedaży, duplikatu, korekty dokumentu sprzedaży; -prowadzenie ewidencji umów, które są podstawą do wystawienia faktury; -tworzenie zestawienia dokumentów sprzedaży z dokładnością do ujętych w nich pozycji z podziałem na klasyfikację budżetową; -wydrukowanie zestawienia dokumentów sprzedaży i duplikatów;

5 -wprowadzanie dokumentów zakupu; -tworzenie zestawień zakupów z uwzględnieniem pozycji faktury; -sporządzanie zestawienia faktur zrealizowanych z zamówień publicznych; -przygotowanie zestawienia sumującego wartość i ilość faktur do zamówień wg trybu i podstawy prawnej. 29. W zakresie obsługi rejestru VAT oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: -prowadzenie ewidencji faktur zakupu i sprzedaży; -prowadzenie bieżącej kontroli obrotów; -tworzenie i wydruk zgłoszenia VAT-R; - przygotowanie i wydrukowanie deklaracji VAT W zakresie obsługi stołówki musi umożliwiać co najmniej: -definiowanie kilku jadłospisów na jeden dzień; -drukowanie jadłospisów za dowolny okres, również z ceną porcji; -automatyczne przeliczanie wartości odżywczych jadłospisu i porównanie ich z normami żywieniowymi; -tworzenie posiłku z dowolnej liczby dań; -drukowanie spisu wszystkich potraw; -powielanie opisu wprowadzonych składników, potraw i jadłospisów; -uwzględnianie ubytków powstających podczas obróbki; -tworzenie, na podstawie jadłospisów, zapotrzebowania na surowce; które uwzględnia stany magazynu żywnościowego; -drukowanie listy zakupów uwzględniającej zapasy magazynowe; - tworzenie raportu żywnościowego. Moduł do obsługi sekretariatu Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola. 1. gromadzić i udostępniać wszystkie informacje o uczniach dostarczane przez szkołę, rodziców i instytucje pozaszkolne; 2. zminimalizować konieczności wielokrotnego zapisywania w różnych miejscach tych samych danych o uczniu oraz przebiegu jego nauki; 3. automatycznie tworzyć dokumentację szkolną, listy na wycieczki, zestawienia dla dyrektora szkoły; 4. umożliwić drukowanie gotowych pism np. zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do danej szkoły bądź zaświadczenie do Wojskowej Komisji Uzupełnień; 5. wspierać śledzenie obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego; 6. ułatwić dokumentowanie promocji uczniów; 7. wspomagać organizację roku szkolnego; 8. prowadzić księgi ewidencyjnej uczniów oraz księgi uczniów; 9. rejestrować przepływów uczniów; 10. prowadzić rejestr zdarzeń nadzwyczajnych; 11. prowadzić arkusza ocen; 12. eksportować dane o uczniach do Systemu Informacji Oświatowe; 13. tworzyć statystyki, zestawienia i porównania; 14. tworzyć wydruki niezbędnych dokumentów; 15. tworzyć listy, pisma według własnego projektu z wykorzystaniem danych z programu; 16. na kontrolę nad danymi archiwalnymi; 17. na kontrolę formalnej poprawności dokumentów. Moduł elektronicznego dziennika Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 1. Wpisywanie ocen uczniów, w tabeli z nazwiskami uczniów z odpowiedniej grupy zajęciowej. 2. Wystawianie oceny za konkretne zadania określane dla całej grupy uczniów (np. praca domowa, sprawdzian). Dla każdego zadania można określić: datę zapowiedzi i datę realizacji, sposób oceniania (skalę ocen), kolor wpisu, wagę ocen, obowiązkowość wykonania zadania.

6 3. W tabeli ocen powinno być możliwe wpisywanie wszelkich znaków, symboli i wartości spoza skali ocen (nie są one uwzględniane przy liczeniu oceny wypadkowej). 4. Automatycznego wyliczania oceny wypadkowej, odpowiednio przeliczając oceny wystawione w różnych skalach za poszczególne zadania oraz uwzględniając wagi tych zadań. 5. Sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach - nieobecności i spóźnienia powinny być wpisywane w tabeli z nazwiskami uczniów z odpowiedniej grupy zajęciowej. 6. Kontrola przypisania uczniów do zajęć edukacyjnych nie pozwala na wpisanie nieobecności uczniom na zajęciach, w których nie uczestniczą. 7. Wprowadzanie tematów lekcji, bądź pobranie tego tematu z zasobów internetowej biblioteki rozkładów materiałów. 8. Ocenianie zachowania uczniów - zachowanie uczniów oceniane jest przez wychowawcę w wybranych kategoriach podobnie jak zajęcia edukacyjne (w ramach godziny z wychowawcą). 9. Skategoryzowania uwagi o zachowaniu poszczególnych uczniów odnotowuje w miarę potrzeb dowolny nauczyciel. Powinna być ustalana indywidualnie kategorie uwag. 10. Powinien obsługiwać zajęcia międzyoddziałowe, w dedykowanym odrębnym widoku takiego dziennika. 11. Dostęp do wszystkich danych z pominięciem prywatnych notatek innych użytkowników wszystkich swoich uczniów z prawem zmiany(zapisu). 12. Zarządzanie uprawnieniami opiekunów i uczniów z własnego oddziału i możliwość zakładania kont opiekunom. 13. Wykonywanie zestawień dotyczących skategoryzowanych uwag/pochwał w swojej klasie. 14. Zarządzanie i wypełnianie arkuszy ocen. 15. Przygotowywanie zestawień na zebrania z rodzicami. 16. Drukowanie danych z dzienników. 17. Wykonywanie zestawień statystycznych dotyczących wyników nauczania, frekwencji i zachowania swojej klasy na poziomie arkuszy ocen oraz ocen cząstkowych. 18. Definiowanie grup zajęciowych. 19. Przypisywanie ucznia do grup. 20. Wysyłanie komunikatów do uczniów/rodziców zarówno pojedynczo jak i do całego oddziału (własnego). 21. Notowanie indywidualnych notatek o uczniu, dostępnych dla innych nauczycieli. 22. Szczegółową analizę wyników nauczania swoich uczniów (wszystkie dane i zestawienia) dotycząca wyników nauczania, frekwencji uczniów, zachowania uczniów. 23. Dostęp do średniej z ocen. 24. Definiowanie własnych skal ocen. 25. Wprowadzanie ocen zachowania, uwag/pochwał z możliwością ich kategoryzacji. 26. Rejestrowania frekwencji we wszystkich klasach. 27. Wpisywanie tematów lekcji do dziennika elektronicznego. 28. Opisywanie rozkładów materiału i wykorzystanie ich przy wpisywaniu tematów lekcji. 29. Sprawdzanie stopnia realizacji rozkładu materiału. 30. W zakresie funkcjonalności przeznaczonej dla dyrektorów: -dostęp do wszystkich danych uczniów. -analiza uwag wpisanych wszystkim uczniom z możliwością wybierania ich według aktualności oraz kategorii. -statystyki uwag według poziomów, nauczycieli, kategorii, oddziałów, szkół w zespole. -analiza wyników nauczania, w szczególności ocen końcowych (jak stawiają stopnie nauczyciele, jak wyglądają stopnie z poszczególnych przedmiotów). -analiza frekwencji, -analiza uwag, -kontrola dzienników lekcyjnych pod kątem liczby ocen, kompletności wpisów (tematy lekcji, frekwencja). -nadzór nad kompletnością i terminowością wpisów dokonywanych przez wychowawców. -możliwość zliczenia ilości zrealizowanych godzin na podstawie wpisów do dziennika. -sprawdzanie stopnia realizacji rozkładu materiału. 31. Oprogramowanie elektronicznego dziennika powinno: -działać na wspólnej bazie danych z oprogramowaniem obsługującym sekretariat, -importować dane z planu lekcji.

7 32. W zakresie funkcjonalności przeznaczonej dla rodziców i opiekunów: -sprawdzenie ocen cząstkowych, śródrocznych, końcowych egzaminów. -dostęp do danych dotyczących osiągnięć. -sprawdzenie listy uwag/pochwał publicznych. -sprawdzenie frekwencji -sprawdzenie aktualnego planu lekcji. -dostęp do tematów lekcji. -odbieranie komunikatów wychowawcy. -wysłanie komunikatu do wychowawcy. 33.Wypełniane świadectw na podstawie szablonów opracowanych zgodnie z wzorami opublikowanymi w załącznikach do rozporządzeń ministra właściwego do spraw oświaty. 34. Podgląd wydruku i drukowanie świadectw na papierze z giloszem określonym w rozporządzeniu o dokumentacji szkolnej. Moduł naboru do przedszkoli Oprogramowanie należy wdrożyć dla Przedszkola w Kargowej. 1.Dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji na każdym etapie rekrutacji dla organu prowadzącego, zespołu obsługi administracyjno-ekonomicznej przedszkola. 2.Wypełnianie wniosku o przyjęcie do przedszkola elektronicznie przy użyciu formularza na stronie internetowej. 3.Powiadomienie rodziców o wyniku rekrutacji. 4. Określenie wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz określanie minimalnego zakresu danych, jakie należy podać aby możliwe było wygenerowanie wniosku w systemie. Moduł naboru do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej. 1.Dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji na każdym etapie rekrutacji dla organu prowadzącego 2.Mozliwość wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły przy użyciu formularza na stronie internetowej. 3.Powiadomienie rodzica o sposobie rozpatrzenia wniosku o przyjecie do szkoły. 4. Ustalanie wzoru wniosku o przyjęcie do szkoły oraz określanie minimalnego zakresu danych, jakie należy podać aby możliwe było wygenerowanie wniosku w systemie. 5. Dostęp do informacji o uczniach 6. Automatyczne przyjęcie kandydatów do szkoły z jej obwodu. Moduł do zarządzania i rozliczania opłat przedszkolnych Oprogramowanie należy wdrożyć dla Przedszkola w Kargowej. 1. System ma mieć możliwość zaimportowania podstawowych danych ewidencyjnych dzieci oraz rodziców/opiekunów. 2. Podstawy prawne, które musi spełniać program: USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 827). 3. Program musi posiadać moduł kartotek umożliwiających prowadzenie ewidencji danych jednostek, grup, dzieci, rodziców, w tym: -wprowadzanie i edycja danych (dzieci i rodziców, jednostek, grup); -kopiowanie danych dziecka między jednostkami; -przenoszenie dziecka między grupami; -mechanizm promocji dzieci na nowy rok szkolny; -ewidencja kandydatów; -archiwum danych dzieci, które zakończyły edukację w danym przedszkolu; - prowadzenie jednostek wakacyjnych; -korespondencja seryjna dla wybranych druków. 4. Program musi posiadać moduł rozrachunków do dokonywania miesięcznych naliczeń opłat z możliwością wprowadzania wpłat, umorzeń, zwrotów, przeksięgowań, drukowania pokwitowań (wpłaty gotówkowe), a także: - definiowania indywidualnych ustawień przypisów (opłat) dziecka opłaty za pobyt, żywienie

8 i dodatkowe; - prowadzenia ewidencji obecności na opłatach za pobyt, posiłek i dodatkowych; - dokonywania rozliczeń końcowych; - wyliczania odsetek; - podglądu szczegółowego algorytmu naliczenia; - drukowania zestawienia opłat dla rodzica; - automatyczny podział wpłaconej przez rodzica kwoty na poszczególne opłaty zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej priorytetami (zarówno przy wpłatach przelewem, jak i w kasie). 5. Program musi umożliwiać jego parametryzację do indywidualnych wymagań placówki oraz tworzenia szczegółowych ustawień opłat ewidencjonowanych w przedszkolu (opłaty za pobyt, posiłek, dodatkowe). Ponadto musi posiadać możliwość ustawienia kont bankowych, odsetek, dni wolnych. 6. Program musi posiadać moduł dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Panel ten ma między innymi służyć komunikacji placówki z rodzicami, Po zalogowaniu rodzic musi mieć dostęp do następujących funkcjonalności: -należności (podgląd bieżących i archiwalnych należności, wydruk blankietu do przelewu, dostarczenie informacji o danych do przelewu); -możliwość dokonania płatności elektronicznej przelew elektroniczny, karta płatnicza/kredytowa - jadłospis (dzienny i tygodniowy); -komunikaty indywidualne lub grupowe (tablica ogłoszeń dziennych i okresowych); - nieobecności (zgłaszanie nieobecności dziecka na wybranych zajęciach, w wybranym dniu lub tygodniu, podgląd obecności w całym miesiącu łącznie z godzinami wejść i wyjść); - pobranie i wydruk druków przygotowanych i opublikowanych przez przedszkola (m.in.: upoważnienie do odbioru dziecka,); - możliwość personalizacji konta, np. ustawienia odnośnie prywatności, zmian loginu i/lub hasła. 7.Generowanie wydruków i raportów związanych z opłatami za przedszkole, a także związanych z prowadzeniem dzienników zajęć przedszkolnych. 8. Ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Ewidencja musi być prowadzona poprzez rejestrowanie zdarzeń za pomocą elektronicznych urządzeń rejestrujących. Moduł ewidencji czasu pobytu dziecka musi zawierać opcję konfiguracji poszczególnych opłat tak, aby korzystały z ewidencji zdarzeń (wejścia i wyjścia dziecka do / z przedszkola), zarejestrowanych za pomocą czytników kart zbliżeniowych. System musi także umożliwić generowanie raportów i statystyk opartych na zarejestrowanych zdarzeniach wejść i wyjść dziecka z przedszkola. 9. System musi posiadać moduł dla administratora systemu z minimalnymi uprawnieniami do: - zamknięcia okresu zablokowania edycji miesiąca rozliczonego; - stworzenia kont pozostałym użytkownikom systemu, rozszerzenia lub zmniejszenia istniejących uprawnień; -dostępu do statystyki logowań opcja wyświetla dane dotyczące logowania poszczególnych użytkowników systemu; - zdefiniowania własnych słowników nazw; - importu / eksportu danych do i z innych systemów; - stworzenia wzorów druków dostępnych do wygenerowania dla wszystkich dzieci w przedszkolu 10. System musi posiadać moduł dziennika zajęć przedszkolnych, umożliwiającego ewidencję i prowadzenie dzienników zajęć przedszkolnych, grupowych i indywidualnych (specjalistycznych). 11. System musi umożliwić dwukierunkową integrację z wybranym systemem bankowym, tj.: -import wyciągów przelewów i księgowanie ich w systemie; -eksport listy zwrotów nadpłat do systemu bankowego. 12. Zmawiający wymaga, aby rozwiązanie to miało możliwość zarówno obsługi ręcznej poprzez import pliku, jak i automatycznej podczas synchronizacji z bankiem przy sesjach wychodzących. 13. Z uwagi na fakt, iż księgowość podległych jednostek, jest prowadzona przez Urząd Miejski w Kargowej, system musi posiadać moduł dedykowany dla Urzędu Miejskiego, jako organu prowadzącego i rozliczającego finanse podległych jednostek. Minimalna funkcjonalność modułu to: -podgląd danych teleadresowych wszystkich jednostek oraz bieżący stan rozliczeń finansowych jednostek; -prowadzenie księgowości poszczególnych jednostek, włącznie z synchronizacją z systemem bankowym miasta (import / eksport wyciągów i automatyczne księgowanie wpłat z przelewów);

9 -generowanie raportów oraz wydruków w ujęciu globalnym -zarządzanie systemem oraz konfiguracja ustawień dla wszystkich jednostek oraz zdefiniowanie ustawień opłat zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej; -komunikacja z pracownikami placówek oraz rodzicami. 9. Moduł do rozliczania wynagrodzeń Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Kargowej oraz Przedszkola. 1. Integracja z programem płacowym. 2. Oprogramowanie winno posiadać funkcjonalność pozwalającą na wyznaczenie: -wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia; -średnich wynagrodzeń nauczycieli; -kwot różnicy; -podziału kwot różnicy na kwoty dla poszczególnych placówek a w placówkach na poszczególnych nauczycieli w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. 3.Oprogramowanie musi gromadzić dane pochodzące z modułu płacowego: -liczbę etatów w podziale na miesiące, stopnie awansu zawodowego i placówki; -faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia nauczycieli również w podziale na miesiące, stopnie awansu, placówki, wydatki; -współczynniki podziału niedopłaty (tj. osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego); 4. Zastosowane w oprogramowaniu metody i forma obliczeń winny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 5. Oprogramowanie winno zapewniać: -ustawianie parametrów aplikacji; -bieżącą kontrolę kompletności wprowadzanych danych; - bieżącą weryfikację poprawności; - bieżącą kontrolę kwoty niedopłaty (w poszczególnych miesiącach); - generowanie raportów o kompletności danych; - automatyczne przetwarzanie zgromadzonych danych; - sporządzenie wykresów i raportów ułatwiających analizę danych; - sporządzenie sprawozdania wg wzoru określonego rozporządzeniem publikowanie wyników z przeprowadzonych analiz kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli w poszczególnych placówkach; - równoczesny dostęp do bazy danych wielu użytkownikom z wielu komputerów; - umożliwiać jednostkom oświatowym zdalny dostęp do swoich danych płacowych, które zostały zgromadzone w aplikacji, oraz ich modyfikację lub sukcesywne uzupełnianie; - umożliwiać jednostkom oświatowym pobranie odpowiednich danych niezbędnych do przygotowania wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach; - na poziomie placówki wydruk formularza sprawozdawczego. Moduł obsługi kadrowej Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Kargowej oraz Przedszkola. 1. Rejestrowanie i przetwarzanie danych kadrowe pracowników i zleceniobiorców. 2. Oprogramowanie musi pozwalać gromadzić: -dane osobowe w zakresie wymaganym przez przepisy dla dokumentacji pracowniczej. -dane dotyczące umów o pracę wraz z rejestracją zmian w zatrudnieniu w okresie pozostawania w stosunku pracy. -informacje takie jak np. terminy badań okresowych i wymaganych szkoleń BHP. -informacje o rodzinie pracownika dla potrzeb ustalania prawa do świadczeń, -dane dotyczące umów cywilnoprawnych. 3. Oprogramowanie musi uwzględniać odmienne zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami (administracja, obsługa). 4. Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie absencji pracowników oraz sporządzanie zestawień i statystyki.

10 5. Oprogramowanie musi umożliwiać kontrolę terminów np. wypłat nagród jubileuszowych, ważności książeczek zdrowia, okresowych badań lekarskich. 6. Tworzenie, na podstawie danych zgromadzonych w systemie, raportów i zestawień. 7.Udostępnianie danych do sprawozdań GUS w zakresie danych kadrowych. 8. Możliwość przekazywania danych do oprogramowania płacowego i organizacyjnego. 9. Możliwość dostarczenia w postaci elektronicznej: -dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń dla systemu Płatnik ; -danych kadrowych wymaganych w raporcie dla Systemu Informacji Oświatowej. -oprogramowanie powinno zawierać gotowe wzory wydruków dokumentów kadrowych. Moduł obsługi płac. Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Kargowej oraz Przedszkola. 1. Pobieranie danych osobowych oraz danych dotyczących umów pracowniczych i cywilnoprawnych z systemu obsługującego kadry. 2. Sporządzanie i drukowanie list wypłat, comiesięcznych oraz sporadycznych, np. wypłata nagród, składników socjalnych. 3. Wymagane jest by na listach wypłat były wykazywane należne składniki wynagrodzenia lub świadczenia oraz naliczonych od nich składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. 4. Rejestrowanie i rozliczanie na liście płac potrąceń własnych pracownika, np. składka na Zw. Zaw., spłata pożyczki z KZP. 5. Dla celów naliczenia wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy nauczycieli (godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw) moduł powinien pobierać informacje o godzinach z innych modułów systemu. 6. Rozliczać nieobecności. 7. Oprogramowanie musi zapewniać eksport: - comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych do ZUS za pomocą systemu Płatnik ; - wypłat i potrąceń w układzie klasyfikacji budżetowej do systemu finansowego; -przelewów do bankowości elektronicznej. -danych dotyczących wypłaconych wynagrodzeń do Systemu Informacji Oświatowej. 8. Tworzyć, na podstawie danych zgromadzonych w systemie, raporty i zestawienia dla potrzeb analiz i sprawozdawczości. 9. Dostarczanie danych niezbędnych do wypełniania sprawozdań GUS w zakresie danych o wypłaconych wynagrodzeniach. 10.Dostarczanie dane do sporządzania przelewów oraz formularzy PIT. Moduł obsługi biblioteki szkolnej Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej. 1.Dodawanie, usuwanie i edycja czytelników oraz publikacji, 2.Wypożyczanie, zwracanie, prolongowanie publikacji, 3.Określanie lokalizacji, stanu oraz tematyki publikacji, 4.wycofywanie (ubytkowanie) publikacji, 5.Generowanie raportów: zaległości, wypożyczeń, 6.Obsługa kodów kreskowych, 7.Pobieranie opisów książek na podstawie numerów ISBN z Internetu, Biblioteki Narodowej, 8.Wydruki: bazy publikacji, listy zaległości, listy czytelników, 9.Powiadamianie czytelników o zaległościach, 10. Możliwość zamawiania książek przez Internet, 11. Powiadamianie czytelników o dostępności zamawianej pozycji, 12.Dostęp do systemu dla czytelników poprzez interfejs WWW,

11 II PORTAL OŚWIATOWY, PORTAL EDUKACYJNY, PORTAL INFORMACYJNY Struktura portalu musi być typowa dla serwisu z zakresu edukacji i informacji turystycznej i gwarantować łatwy dostęp do treści aktualności. Powinny mieć one charakter okienek, zawierających niewielką ilustrację oraz ok. 3 linijki treści z przyciskiem więcej prowadzącym do podstrony z całym artykułem. Wiadomości powinny być prezentowane i podzielone na trzy strefy tematyczne: - edukacja (integracja z oprogramowaniem do zarządzania placówkami oświatowymi dla poziomu pracowników placówek oświatowych, rodziców oraz uczniów), - oświata (obecne informacje ze stron: Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola) - informacja (informacja z zakresu turystyki) Planuje się rozmieszczenie 3 ikonek graficznych na głównej stronie zawierających nazwy: Portal edukacyjny, Portal oświatowy oraz Portal informacyjny, które będą odnośnikami do właściwych stref zwanych dalej portali. W strefie Portal oświatowy powinny się znaleźć analogicznie jak na stronie głównej 3 ikonki graficzne zawierające nazwy: Gimnazjum Publiczne w Kargowej, Szkoła Podstawowa w Kargowej, Przedszkole Publiczne w Kargowej, które będą odnosi się do poszczególnych działów jak na załączonej ilustracji graficznej:

12 Górna część portali Każdy portal (edukacyjny, informacyjny i oświatowy) powinien zawierać) w górnej część pasek główny /baner. Powinien on mieć lekki i delikatny charakter i mieścić w sobie m.in. logo portalu. Menu portalu może być pionowe lub poziome z różnymi poziomami list menu. Treść poszczególnych pozycji menu do uzgodnienia. W dolnej części portalu powinna się znaleźć informacja o dofinansowaniu + logotypy, które dostarczy Zamawiający. Portal edukacyjny opis fnkcjonalności Pełna integracja z oprogramowaniem do zarządzania placówkami oświatowymi dla poziomu pracowników placówek oświatowych oraz rodziców.

13 Przygotowanie projektu graficznego (strona startowa, widok poszczególnych działów, widok szczegółowy artykułu), Implementacja do formatu HTML, Instalacja i konfiguracja na serwerze internetowym wraz z hostingiem, Optymalizacja dla przeglądarek: IE 9.0 i wyższych, Firefox, Chrome, Opera, System zarządzania treścią (CMS): Galeria zdjęć i zdjęć do informacji bez ograniczeń w każdym artykule, z tytułami i metadanymi wprowadzanymi przez użytkownika, Galeria filmów śledzenie statystyk, osadzanie w dowolnym miejscu serwisu itp. Kalendarium wydarzeń Newsletter RSS Aktualności Strony statyczne Mapa serwisu Wyszukiwarka Odniesienie i powiązanie z nowymi e-usługami. Migracja treści z obecnych stron internetowych do portali Przeniesienie uzgodnionych treści z zamawiającym z obecnych stron internetowych do nowych portali. Portal oświatowy opis fnkcjonalności Przygotowanie projektu graficznego (strona startowa, widok poszczególnych działów, widok szczegółowy artykułu), Implementacja do formatu HTML, Instalacja i konfiguracja na serwerze internetowym wraz z hostingiem, Optymalizacja dla przeglądarek: IE 9.0 i wyższych, Firefox, Chrome, Opera, System zarządzania treścią (CMS): Galeria zdjęć i zdjęć do informacji bez ograniczeń w każdym artykule, z tytułami i metadanymi wprowadzanymi przez użytkownika, Galeria filmów śledzenie statystyk, osadzanie w dowolnym miejscu serwisu itp. Kalendarium wydarzeń Newsletter RSS Aktualności Strony statyczne Mapa serwisu Wyszukiwarka

14 Migracja treści z obecnych stron internetowych do portali Przeniesienie uzgodnionych treści z zamawiającym z obecnych stron internetowych do nowych portali. Portal oświatowy opis fnkcjonalności Przygotowanie projektu graficznego (strona startowa, widok poszczególnych działów, widok szczegółowy artykułu), Implementacja do formatu HTML, Instalacja i konfiguracja na serwerze internetowym wraz z hostingiem, Optymalizacja dla przeglądarek: IE 9.0 i wyższych, Firefox, Chrome, Opera, System zarządzania treścią (CMS): Galeria zdjęć i zdjęć do informacji bez ograniczeń w każdym artykule, z tytułami i metadanymi wprowadzanymi przez użytkownika, Galeria filmów śledzenie statystyk, osadzanie w dowolnym miejscu serwisu itp. Kalendarium wydarzeń Newsletter RSS Aktualności Strony statyczne Mapa serwisu Wyszukiwarka Przykładowe menu: 1. Lista atrakcji turystycznych, 2. Baza turystyczna 3. Kamera rynek (obraz z kamery powinien znaleźć się na stronie) 4. Kamera kąpielisko (obraz z kamery powinien znaleźć się na stronie)

15 III WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO ZAMÓWIENIEM Zamówienie obejmuje dostawę, uruchomienie i konfigurację dostarczonego sprzętu. Oferowany sprzęt musi być objęty dwuletnią gwarancją producenta realizowaną w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x Serwer 2 szt. - Zasilanie redundantne - przynajmniej 2 zasilacze typu HotPlug z zapasem mocy w wysokości 30% wymaganej, zapewniającej serwerowi wysoką stabilność działania; - obudowa typu RACK umożliwiająca montaż w szafach dystrybucyjnych 19 - Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów; - zainstalowane min. 2 procesory, dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych, osiągające wynik min. 515 pkt w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie - wymagany jest wydruk dołączony do oferty potwierdzający spełnianie wymogów; - Pamięć minimum 16GB, z możliwością rozbudowy do 128 GB (wolne sloty umożliwiające dodanie kolejnych 16GB bez konieczności usuwania dotychczasowych); - kontroler: typu RAID, podtrzymanie bateryjne cache lub pamięć typu flash; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; - Dyski minimum 4x 1TB 15krpm hot plug skonfigurowane w odpowiednim RAID - Sieć minimum 4 x Ethernet 10Gb wszystkie porty muszą być wykorzystane do komunikacji; - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - min. 4 sztuk USB 2.0, w tym min. 2 sztuki na panelu przednim, min. 2 sztuki USB dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.: a) konfigurację kontrolera RAID, b) instalację Systemów Operacyjnych wspieranych przez producenta serwera, c) zdalne zarządzanie, diagnostykę.

16 - System operacyjny powinien być kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem obsługującym skanery - Wykonawca dostarczy licencję na serwerowy system operacyjny (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym, w tym przypadku szkołom) 2. Komputer przenośny - 52 szt. Minimalne wymagania techniczne: Ogólna wydajność zestawu: Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark 2012 Rating co najmniej wynik 166 punktów, Media Creation co najmniej wynik 162 punktów, 3D Modeling co najmniej wynik 186 punktów, System Management - co najmniej wynik 154 punktów. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony Zainstalowana ilość pamięci RAM: min MB, możliwość rozbudowy do min MB Dysk twardy: SSD min. 128 GB GB zewnętrzny Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Przekątna ekranu: min. 15,0", typ matrycy matowa, Łączność: Wi-Fi b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Rodzaje wyjść / wejść: VGA (D-sub) HDMI RJ-45 (LAN) USB 2.0 USB 3.0 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Czytnik kart pamięci Oprogramowanie: system operacyjny zapewniający współpracę z oferowanym przez wykonawcę oprogramowaniem do zarządzania oświatą. Wykonawca dostarczy licencję system operacyjny (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym). 3. Komputer stacjonarny 7 zestawów. Minimalne wymagania techniczne: Ogólna wydajność zestawu: Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark 2012 Rating co najmniej wynik 166 punktów, Media Creation co najmniej wynik 162 punktów,

17 3D Modeling co najmniej wynik 186 punktów, System Management - co najmniej wynik 154 punktów. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony Zainstalowana ilość pamięci RAM: min MB, możliwość rozbudowy do min MB Dysk twardy: min 500 GB, Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Łączność: Wi-Fi b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Rodzaje wyjść / wejść: VGA (D-sub) HDMI RJ-45 (LAN) USB 2.0 USB 3.0 Oprogramowanie: system operacyjny zapewniający współpracę z oferowanym przez wykonawcę oprogramowaniem do zarządzania oświatą. Wykonawca dostarczy licencję system operacyjny (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym). Inne mysz, klawiatura. Monitor przekątna ekranu minimum 21, format ekranu panoramiczny, typ matrycy-matowa. 4. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 3 szt. - rodzaj urządzenia - drukarka/skaner/kopiarka, możliwość wysyłania faksów, - przeznaczenie do druku mono/kolor, - automatyczny podajnik, duplex, - automatyczne drukowanie oraz skanowanie dwustronne, - maksymalny format A4, - miesięczne obciążenie min stron, - szybkość drukowania min 30 stron na minutę, - podajnik na papier A4 min 500 ark, - optyczna rozdzielczość skanowania min 1200x1200 dpi, - interfejs LAN,

18 - USB 5. Urządzenie wielofunkcyjne A3 5 szt. - rodzaj urządzenia - drukarka/skaner/kopiarka, możliwość wysyłania faksów, - przeznaczenie do druku mono - automatyczny podajnik, duplex, - automatyczne drukowanie oraz skanowanie dwustronne, - maksymalny format A3, - miesięczne obciążenie min stron, - szybkość kopiowania/drukowania min 30 stron na minutę, - optyczna rozdzielczość 600x600 dpi, - podajnik na papier A4 min 500 ark, - podajnik na papier A3 min 500 ark, - interfejs LAN, - USB. 6. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 3 szt. nominalna prędkość druku 38 str./min. rozdzielczość w pionie 1200 dpi rozdzielczość w poziomie 1200 dpi normatywny cykl pracy min str./mies. pojemność podajnika papieru 100 szt. zainstalowana pamięć min. 64 MB maks. pojemność pamięć 320 MB maks. rozmiar papieru A4 złącza zewnętrzne USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps Automatyczny druk dwustronny 7. Skaner do archiwizacji dokumentów 2 szt.

19 Typ skanera: a) dwustronny min. A3 z automatycznym podajnikiem dokumentów, b) skanowanie: monochromatyczne / odcienie szarości / kolor. c) Dzienne obciążenie: min stron. d) Rozdzielczość skanowania 1200 dpi Podajnik dokumentów: a) automatyczny dwustronny (na co najmniej 50 kartek o gramaturze min. 80g/m2), b) format papieru: A4, c) regulowane prowadnice. Interfejs: min. USB 2.0 lub Ethernet RJ45 10/100 Mbit. Skanowanie do formatów (zakres minimalny): a) TIFF, b) Multipage TIFF, c) PDF, d) PDF/A, e) JPEG, 8. Czytnik kodów kreskowych 2 szt. - typ skanera dwukierunkowy, - prędkość odczytu minimum 100 odczytów/s, - Obsługiwane kody kreskowe: a) UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, b) UPC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, c) Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, d) Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, e) Code 11, IATA, 9. Pakiet biurowy - 59 szt. - edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej - współpraca z oferowanym przez wykonawcę oprogramowaniem do zarządzania oświatą. Wykonawca dostarczy licencję na oferowane oprogramowanie (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym).

20 IV SZKOLENIA W ramach zamówienia należy zorganizować i przeprowadzić cykl szkoleń. Zorganizowanych zostanie 8 szkoleń dla użytkowników i administratorów poszczególnych licencji. 1. W zakresie obsługi elektronicznego dziennika: 64 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 2. W zakresie obsługi sekretariatu i zakresie organizacyjnym: 6 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 3. W zakresie obsługi systemu obsługi kadr: 3 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 4. W zakresie obsługi systemu płac: 2 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 5. W zakresie obsługi finansowej: 1 użytkownik (8h) 3 administratorów (8h), 6. W zakresie obsługi systemu gospodarki magazynowej i inwentaryzacji: 3 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 7. W zakresie obsługi systemu zarządzania biblioteką: 4 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 8. W zakresie obsługi systemu do zarządzania przedszkolem: 3 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h) Szkolenia powinny się odbyć w siedzibie szkół na dostarczonym sprzęcie. Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z podziałem na grupy do ustalenia w trakcie realizacji umowy.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W POBŁOCIU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W POBŁOCIU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W POBŁOCIU 1 Spis treści ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie dziennika elektronicznego..3 ROZDZIAŁ 2. Bezpieczeństwo i stosowanie

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole tel.: (77) 442 77 20, fax: (77) 442 77 21 w.11 www.edusklep.pl

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU Załącznik nr 4 Do Zarządzenia nr 8/2012 z dnia 31 grudnia 2012 Dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach Procedura nr 4 PROCEDURA NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU Gliwice,

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymaganiami: Część

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Zadanie do realizacji najpóźniej do

Zadanie do realizacji najpóźniej do Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1360/17 z dnia 3 sierpnia 2017 r. Harmonogram czynności związanych z zadaniami wynikającymi z reformy oświaty Lp. Termin Działania formalnoprawne 1. 31.08.2017 r. Wręczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiającym A. Szczegóły przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna, ilość itp.)

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiającym A. Szczegóły przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna, ilość itp.) ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zwane dalej Zamawiającym) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi niżej wymogami. A. Szczegóły przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zawód: technik ekonomista nr programu nauczania: 331403_P Opracowanie: mgr Małgorzata Chudeusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr [0]/MEN/008.05.0 klasa TE LP TREŚCI NAUCZANIA NAZWA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Lekcja organizacyjna Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH w wymiarze 1 etatu Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kunicach ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6892 UCHWAŁA NR XXVII-276-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL BIURA KSIĘGOWEGO Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 5 2 Logowanie do systemu:... 6 3 Panel administracyjny... 8

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo