Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą. I ZESTAWIENIE OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI W ramach zamówienia należy dostarczyć oraz zainstalować oprogramowanie do zarządzania placówkami oświatowymi. Dostęp do poszczególnych modułów powinien odbywać się za pomocą przeglądarki WWW. Logowanie powinno następować poprzez stronę internetową przy wykorzystaniu nazwy użytkownika i hasła. Uwierzytelnienie użytkowników powinno następować za pośrednictwem centralnego rejestru użytkowników i szkół. Oprogramowanie przeznaczonej jest dla placówek oświatowych w Gminie Kargowa Szkoła Podstawowa w Kargowej (361 uczniów), Gimnazjum w Kargowej (186 uczniów), Przedszkole Publiczne w Kargowej (171 dzieci). Wykonawca dostarczy licencję na oferowane oprogramowanie (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym). Wymagania dla poszczególnych modułów oprogramowania: Moduł do planowania i realizacji budżetu wraz z arkuszem organizacyjnym Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola. 1. Centralny rejestr jednostek i użytkowników, w tym centralnie definiowaną strukturę jednostek sprawozdawczych. 2. Centralnie definiowane parametry oraz słowniki finansowe i kadrowe na potrzeby przygotowania projektu arkusza i planu finansowego. Wymagane centralne słowniki: -elementów klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji, - zadań i źródeł finansowania, -tabeli wynagrodzeń, -poziomu wykształcenia nauczycieli. -stanowisk nauczycielskich i nienauczycielskich. 3. Możliwość opracowania arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych wskazanej w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 4. Możliwość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego przygotowanego w systemie oraz dalsze jego analizowanie. 5. System umożliwi: -centralne definiowanie sposobu wprowadzania każdego ze składników wynagrodzeń (kwotowo lub procentowo ) przez dyrektorów przygotowujących arkusz, -centralne określanie limitów składników wynagrodzeń takich jak dodatek funkcyjny, motywacyjny, za wychowawstwo, za opiekę nad stażem,

2 -centralne definiowanie warunków kompletności możliwość wskazania, które pola arkusza muszą zostać wypełnione, -centralne definiowanie warunków kontroli przynajmniej w zakresie wymaganej liczebności oddziałów w zależności od typu szkoły oraz liczebności grup na wybranych zajęciach (np. na zajęciach wychowania fizycznego, języków), maksymalnych wymiarów etatów nauczycielskich w zależności od stanowiska (np. dyrektor, nauczyciel przedmiotu), -wybór przez administratora opisu organizacji albo na bazie kalendarzy bądź przy użyciu modelu tygodni, -definiowanie nowych oddziałów, -możliwość opisu kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych zajęć kursowych, -definiowanie zajęć międzyoddziałowych, pozalekcyjnych oraz innych zajęć edukacyjnych, -dokonywanie wyboru nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy i opiekuna stażu z istniejącej listy nauczycieli, 8. Budowanie planu nauczania dla wybranego oddziału szkolnego, również na cały cykl kształcenia. 9. Wskazanie miejsca prowadzenia zajęć (szczególnie istotne przy definiowaniu praktyk, warsztatów, zajęć pozaszkolnych itp.). kształcenia dla danego oddziału (tzw. oddziały wielozawodowe). 10. Kopiowanie planów nauczania tak aby można było wykorzystać raz zdefiniowany plan nauczania dla różnych oddziałów. 11. Wskazanie w planie nauczania godzin do dyspozycji dyrektora, godzin JST. 12. Definiowanie godzin realizowanych w zakresie rozszerzonym. 13. Definiowanie godzin realizowanych w układzie tygodniowym, semestralnym i rocznym. 14. Budowę planów nauczania dla szkół działających w układzie semestralnym. 15. Kontrolę zgodności planów nauczania poszczególnych oddziałów z planami ramowymi. 16. Rejestrację danych pracowników jednostek oświatowych w zakresie niezbędnym do budowy arkusza oraz wyliczenia kosztów organizacji na potrzeby projektu planu finansowego. 17. Definiowanie przydziałów czynności nauczycieli, w tym w podziale na grupy i w ramach grup międzyoddziałowych. 18. Rejestrację kilku niezależnych umów nauczyciela w tej samej jednostce oświatowej. 19. Automatyczne wyliczanie średniorocznych wymiarów etatów nauczycieli na podstawie przydzielonych zajęć, na podstawie pensum zajęć oraz okresu ich prowadzenia. 20. Wyliczanie wymiarów etatu nauczycieli prowadzących zajęcia z różnych pensów na podstawie uśrednionego pensum definiowanego na poziomie umowy nauczycielskiej. 21. Definiowanie przewidzianych przez przepisy zniżek obowiązkowego wymiaru godzin. 22. Tworzenie wydruku projektu arkusza (płachty). 23. Tworzenie aneksów do arkusza. 24. Przygotowanie przez jednostkę oświatową arkusza na nowy rok szkolny poprzez wykorzystanie danych arkusza z poprzedniego roku szkolnego. 25. Na poziomie jednostki oświatowej podpisanie arkusza organizacyjnego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 26. Eksport danych na potrzeby tworzenia plików xml sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej. 27. Zbiorczą analizę danych zawartych w arkuszach w tym: -zapewniających możliwość analizy liczby uczniów / oddziałów w każdym typie placówek, rodzaju oddziału, specjalności, -nauczycielskich etatów przeliczeniowych w układzie jednostek oświatowych, ich typów i rodzajów, -zapewniających analizę zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu, kwalifikacji, pełnionych funkcji, nauczanych przedmiotów. 28. Budowę projektu i planu finansowego w obszarze dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych, dla wszystkich typów jednostek oświatowych,. przeliczając koszty związane z realizacją planowanej organizacji z uwzględnieniem dwóch arkuszy opisujących organizację w roku budżetowym, -planując wydatki rzeczowe placówki w szczegółowości: zadanie dział rozdział paragraf pozycja klasyfikacji budżetowej, -zbieranie danych z jednostek do opracowania zbiorczych projektów (bez arkusza organizacyjnego), -zebrani i zatwierdzenie projektów z jednostek w wysokości uchwalonego projektu gminy, -zebranie i zatwierdzenie planów z jednostek w wysokości uchwalonego budżetu gminy.

3 29. Składanie wniosków o zmianę i dokonywanie zmian w planie zarówno dochodów i wydatków budżetowych oraz na wydzielonych rachunkach bankowych. 30. Zbieranie danych do przewidywanego wykonania budżetu i na wydzielonych rachunkach bankowych. 31. Wprowadzenie, analizę i monitoring wykonania planów finansowych i dokumentów bilansowych pojedynczej jednostki organizacyjnej, a także w ujęciu zbiorczym. 32. Na podstawie zgromadzonych danych przygotowywanie wydruków dla poszczególnych jednostek sprawozdawczych, jak i zbiorczo: -sprawozdań budżetowych: RB-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-WSa, Rb-34s, -sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, bilans skonsolidowany, -projektu i planu finansowego, -wniosku o zmianę. 33. Weryfikację następujących zależności w zakresie wydatków i w zakresie dochodów: -wydatki wyższe niż plan, -wydatki + zobowiązania wyższe niż plan, -wydatki + zobowiązania wyższe niż zaangażowanie, -zaangażowanie wyższe od planu i niższe od wydatków, -dochody wykonane + (należności pozostałe do zapłaty nadpłaty) = należności, -dochody wykonane wyższe niż dochody otrzymane. -plan i wykonanie dochodów ogółem mają być zgodne z planem i wykonaniem wydatków ogółem w sprawozdaniu Rb-34S. -zgodność w sumowaniu odpowiednich wierszy i kolumn w Rb-N i w Rb-Z wg wskazówek w tych sprawozdaniach. 34. Składanie miesięcznych wniosków o zapotrzebowanie na środki finansowe. 35. Umożliwienie dodatkowych oznaczeń paragrafów klasyfikacji budżetowej (innych niż w rozporządzeniu MF). 36. Zapewnienie przyjmowania kilku wersji sprawozdań /miesięczne i roczne/ Rb-27s i Rb-28s w miesiącu grudniu. 37. Współpraca oprogramowania organu z EKKA gminy w zakresie zbiorczych sprawozdań z placówek oświatowych Rb-27S i Rb-28S oraz projektów i planów budżetowych i na wydzielonych rachunkach bankowych. 38. Eksport sprawozdania zbiorczego Rb-34S do programu Bestia. 39. Zaczytywanie skorygowanych sprawozdań. Moduł rachunkowości Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola. 1. modyfikowanie planu kont według własnego wzorca, 2. dostosowanie planu kont do własnych potrzeb wraz z funkcją drukowania, 3. plan kont musi ograniczać się do operacji gospodarczych i nie może zawierać danych o kontrahentach, klasyfikacji budżetowej i zadaniach; 3.1. plan kont organu będzie zawierał również podział na zadania według zakładowego kont; 4. Zapewnić konwersję danych z dotychczas użytkowanego oprogramowania w jak najwyższym stopniu w zakresie: planu kont, rejestru dokumentów, schematów księgowań dekretów, danych kontrahentów placówek; 5. wprowadzanie danych kontrahenta; 6. dostęp do bazy kontrahentów ze wszystkich obszarów systemu; 7. definiowanie dzienników (również w walutach) z niezależnymi wzorcami numeracji; 8. tworzenie jednolitego planu kont dla danego typu placówek; 9. obsługa zamknięcia miesiąca i roku obrotowego; 10. automatyczna numeracja dokumentów; 11. możliwość dekretacji w podziale na klasyfikację budżetową, kontrahenta, fundusze i zadania oraz wydatki strukturalne; 12. dekretacja na kontach bilansowych i pozabilansowych; 13. dwustopniowe wprowadzanie dokumentów polegające na: dekretacji z możliwością zapisu w trybie możliwej modyfikacji, a następnie ich księgowania; 14. mechanizm kontroli bilansowania się dokumentu;

4 15. tworzenie nowego dokumentu w oparciu o zestawienie lub inny dokument; 16. automatyczne otwieranie nowego roku obrachunkowego (mechanizm tworzenia bilansu otwarcia, którego zapisy odpowiadają saldom kont w bilansie zamknięcia); 17. drukowanie dokumentu i jego dekretacji; 18. możliwość bieżącego przeglądania danych z dwóch kolejnych lat; 19. tworzenie zestawień i wydruków: -obrotów i sald (syntetyczne i analityczne) oraz obrotów na koncie, - zestawienia sprawozdawcze, sporządzane wg Ustawy o rachunkowości;, -sprawozdań budżetowych, - sprawozdań finansowych (Bilans budżetowy i skonsolidowany, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki), 20. uwzględnianie wprowadzonych wstępnie dokumentów w analizie konta księgowego, analizie wydatków i podczas porównywania z planem budżetowym, 21. umożliwienie eksportu danych księgowych do Systemu Informacji Oświatowej, 22. współpraca z modułem obsługującym budżet (w zakresie przejęcia planów budżetowych oraz przekazania sprawozdawczości budżetowej); 23. księgowanie dekretów płacowych na podstawie informacji z systemu płacowego, 24. W zakresie obsługi gospodarki kasowej oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: - wystawianie i drukowanie dokumentów kasowych (KP, KW); -prowadzenie raportów kasowych (RK); 25. W zakresie obsługi rozrachunków oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: - tworzenie dokumentu przelewu w oparciu o wprowadzoną fakturę kontrahenta; - ewidencjonowanie wyciągów bankowych i rachunków korygujących; - podgląd i wydruk sald kontrahentów; - kontrolowanie realizacji planu; - drukowanie potwierdzenia sald; 26. W zakresie obsługi gospodarki składnikami inwentarza musi umożliwiać co najmniej: -prowadzenie ksiąg inwentarzowych (ewidencja przychodów i rozchodów), -ewidencjonowanie operacji: przyjęcia, likwidacji, przekazania (darowizny); -ewidencja środków trwałych; -rejestrowanie zwiększeń i zmniejszeń wartości środków trwałych; -tworzenie planu amortyzacji; -umożliwienie symulacji amortyzacji do końca okresu użytkowania; - drukowanie karty środka trwałego; - wspomaganie inwentaryzacji (wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych); - przekazywanie odpowiedzialności za sprzęt pracownikom, zmiany miejsca użytkowania oraz przenoszenie grupy sprzętów między salami; -drukowanie protokołów przekazania wyposażenia; -drukowanie wykazu wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniu; -wycofywanie naliczonej amortyzacji; 27. W zakresie obsługi gospodarki magazynowej oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i wydruk dokumentów magazynowych (PZ,WZ, PW,RW,MM); -prowadzenie kilku magazynów - zwykłych i żywnościowych; -prowadzenie automatycznej numeracji dla każdego rodzaju dokumentów; -możliwość zapisu i modyfikacji dokumentu przed modyfikacją stanów indeksów; -zamykanie okresów już rozliczonych (z możliwością usuwania starych dokumentów magazynowych); -wprowadzanie własnych wzorców numeracji dokumentów magazynowych; -bieżący wgląd w aktualne stany magazynowe; -utworzenie i wydruk zestawienia ilości i wartości pojedynczego indeksu materiałowego, kilku lub zbiorczo wszystkich; -sporządzanie Raportu magazynowego oraz Zbiorczego raportu magazynowego; -wspomaganie inwentaryzacji (wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych). 28. W zakresie faktur zakupu i sprzedaży oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: -rejestrowanie i wydrukowanie faktury sprzedaży, duplikatu, korekty dokumentu sprzedaży; -prowadzenie ewidencji umów, które są podstawą do wystawienia faktury; -tworzenie zestawienia dokumentów sprzedaży z dokładnością do ujętych w nich pozycji z podziałem na klasyfikację budżetową; -wydrukowanie zestawienia dokumentów sprzedaży i duplikatów;

5 -wprowadzanie dokumentów zakupu; -tworzenie zestawień zakupów z uwzględnieniem pozycji faktury; -sporządzanie zestawienia faktur zrealizowanych z zamówień publicznych; -przygotowanie zestawienia sumującego wartość i ilość faktur do zamówień wg trybu i podstawy prawnej. 29. W zakresie obsługi rejestru VAT oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: -prowadzenie ewidencji faktur zakupu i sprzedaży; -prowadzenie bieżącej kontroli obrotów; -tworzenie i wydruk zgłoszenia VAT-R; - przygotowanie i wydrukowanie deklaracji VAT W zakresie obsługi stołówki musi umożliwiać co najmniej: -definiowanie kilku jadłospisów na jeden dzień; -drukowanie jadłospisów za dowolny okres, również z ceną porcji; -automatyczne przeliczanie wartości odżywczych jadłospisu i porównanie ich z normami żywieniowymi; -tworzenie posiłku z dowolnej liczby dań; -drukowanie spisu wszystkich potraw; -powielanie opisu wprowadzonych składników, potraw i jadłospisów; -uwzględnianie ubytków powstających podczas obróbki; -tworzenie, na podstawie jadłospisów, zapotrzebowania na surowce; które uwzględnia stany magazynu żywnościowego; -drukowanie listy zakupów uwzględniającej zapasy magazynowe; - tworzenie raportu żywnościowego. Moduł do obsługi sekretariatu Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola. 1. gromadzić i udostępniać wszystkie informacje o uczniach dostarczane przez szkołę, rodziców i instytucje pozaszkolne; 2. zminimalizować konieczności wielokrotnego zapisywania w różnych miejscach tych samych danych o uczniu oraz przebiegu jego nauki; 3. automatycznie tworzyć dokumentację szkolną, listy na wycieczki, zestawienia dla dyrektora szkoły; 4. umożliwić drukowanie gotowych pism np. zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do danej szkoły bądź zaświadczenie do Wojskowej Komisji Uzupełnień; 5. wspierać śledzenie obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego; 6. ułatwić dokumentowanie promocji uczniów; 7. wspomagać organizację roku szkolnego; 8. prowadzić księgi ewidencyjnej uczniów oraz księgi uczniów; 9. rejestrować przepływów uczniów; 10. prowadzić rejestr zdarzeń nadzwyczajnych; 11. prowadzić arkusza ocen; 12. eksportować dane o uczniach do Systemu Informacji Oświatowe; 13. tworzyć statystyki, zestawienia i porównania; 14. tworzyć wydruki niezbędnych dokumentów; 15. tworzyć listy, pisma według własnego projektu z wykorzystaniem danych z programu; 16. na kontrolę nad danymi archiwalnymi; 17. na kontrolę formalnej poprawności dokumentów. Moduł elektronicznego dziennika Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 1. Wpisywanie ocen uczniów, w tabeli z nazwiskami uczniów z odpowiedniej grupy zajęciowej. 2. Wystawianie oceny za konkretne zadania określane dla całej grupy uczniów (np. praca domowa, sprawdzian). Dla każdego zadania można określić: datę zapowiedzi i datę realizacji, sposób oceniania (skalę ocen), kolor wpisu, wagę ocen, obowiązkowość wykonania zadania.

6 3. W tabeli ocen powinno być możliwe wpisywanie wszelkich znaków, symboli i wartości spoza skali ocen (nie są one uwzględniane przy liczeniu oceny wypadkowej). 4. Automatycznego wyliczania oceny wypadkowej, odpowiednio przeliczając oceny wystawione w różnych skalach za poszczególne zadania oraz uwzględniając wagi tych zadań. 5. Sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach - nieobecności i spóźnienia powinny być wpisywane w tabeli z nazwiskami uczniów z odpowiedniej grupy zajęciowej. 6. Kontrola przypisania uczniów do zajęć edukacyjnych nie pozwala na wpisanie nieobecności uczniom na zajęciach, w których nie uczestniczą. 7. Wprowadzanie tematów lekcji, bądź pobranie tego tematu z zasobów internetowej biblioteki rozkładów materiałów. 8. Ocenianie zachowania uczniów - zachowanie uczniów oceniane jest przez wychowawcę w wybranych kategoriach podobnie jak zajęcia edukacyjne (w ramach godziny z wychowawcą). 9. Skategoryzowania uwagi o zachowaniu poszczególnych uczniów odnotowuje w miarę potrzeb dowolny nauczyciel. Powinna być ustalana indywidualnie kategorie uwag. 10. Powinien obsługiwać zajęcia międzyoddziałowe, w dedykowanym odrębnym widoku takiego dziennika. 11. Dostęp do wszystkich danych z pominięciem prywatnych notatek innych użytkowników wszystkich swoich uczniów z prawem zmiany(zapisu). 12. Zarządzanie uprawnieniami opiekunów i uczniów z własnego oddziału i możliwość zakładania kont opiekunom. 13. Wykonywanie zestawień dotyczących skategoryzowanych uwag/pochwał w swojej klasie. 14. Zarządzanie i wypełnianie arkuszy ocen. 15. Przygotowywanie zestawień na zebrania z rodzicami. 16. Drukowanie danych z dzienników. 17. Wykonywanie zestawień statystycznych dotyczących wyników nauczania, frekwencji i zachowania swojej klasy na poziomie arkuszy ocen oraz ocen cząstkowych. 18. Definiowanie grup zajęciowych. 19. Przypisywanie ucznia do grup. 20. Wysyłanie komunikatów do uczniów/rodziców zarówno pojedynczo jak i do całego oddziału (własnego). 21. Notowanie indywidualnych notatek o uczniu, dostępnych dla innych nauczycieli. 22. Szczegółową analizę wyników nauczania swoich uczniów (wszystkie dane i zestawienia) dotycząca wyników nauczania, frekwencji uczniów, zachowania uczniów. 23. Dostęp do średniej z ocen. 24. Definiowanie własnych skal ocen. 25. Wprowadzanie ocen zachowania, uwag/pochwał z możliwością ich kategoryzacji. 26. Rejestrowania frekwencji we wszystkich klasach. 27. Wpisywanie tematów lekcji do dziennika elektronicznego. 28. Opisywanie rozkładów materiału i wykorzystanie ich przy wpisywaniu tematów lekcji. 29. Sprawdzanie stopnia realizacji rozkładu materiału. 30. W zakresie funkcjonalności przeznaczonej dla dyrektorów: -dostęp do wszystkich danych uczniów. -analiza uwag wpisanych wszystkim uczniom z możliwością wybierania ich według aktualności oraz kategorii. -statystyki uwag według poziomów, nauczycieli, kategorii, oddziałów, szkół w zespole. -analiza wyników nauczania, w szczególności ocen końcowych (jak stawiają stopnie nauczyciele, jak wyglądają stopnie z poszczególnych przedmiotów). -analiza frekwencji, -analiza uwag, -kontrola dzienników lekcyjnych pod kątem liczby ocen, kompletności wpisów (tematy lekcji, frekwencja). -nadzór nad kompletnością i terminowością wpisów dokonywanych przez wychowawców. -możliwość zliczenia ilości zrealizowanych godzin na podstawie wpisów do dziennika. -sprawdzanie stopnia realizacji rozkładu materiału. 31. Oprogramowanie elektronicznego dziennika powinno: -działać na wspólnej bazie danych z oprogramowaniem obsługującym sekretariat, -importować dane z planu lekcji.

7 32. W zakresie funkcjonalności przeznaczonej dla rodziców i opiekunów: -sprawdzenie ocen cząstkowych, śródrocznych, końcowych egzaminów. -dostęp do danych dotyczących osiągnięć. -sprawdzenie listy uwag/pochwał publicznych. -sprawdzenie frekwencji -sprawdzenie aktualnego planu lekcji. -dostęp do tematów lekcji. -odbieranie komunikatów wychowawcy. -wysłanie komunikatu do wychowawcy. 33.Wypełniane świadectw na podstawie szablonów opracowanych zgodnie z wzorami opublikowanymi w załącznikach do rozporządzeń ministra właściwego do spraw oświaty. 34. Podgląd wydruku i drukowanie świadectw na papierze z giloszem określonym w rozporządzeniu o dokumentacji szkolnej. Moduł naboru do przedszkoli Oprogramowanie należy wdrożyć dla Przedszkola w Kargowej. 1.Dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji na każdym etapie rekrutacji dla organu prowadzącego, zespołu obsługi administracyjno-ekonomicznej przedszkola. 2.Wypełnianie wniosku o przyjęcie do przedszkola elektronicznie przy użyciu formularza na stronie internetowej. 3.Powiadomienie rodziców o wyniku rekrutacji. 4. Określenie wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz określanie minimalnego zakresu danych, jakie należy podać aby możliwe było wygenerowanie wniosku w systemie. Moduł naboru do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej. 1.Dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji na każdym etapie rekrutacji dla organu prowadzącego 2.Mozliwość wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły przy użyciu formularza na stronie internetowej. 3.Powiadomienie rodzica o sposobie rozpatrzenia wniosku o przyjecie do szkoły. 4. Ustalanie wzoru wniosku o przyjęcie do szkoły oraz określanie minimalnego zakresu danych, jakie należy podać aby możliwe było wygenerowanie wniosku w systemie. 5. Dostęp do informacji o uczniach 6. Automatyczne przyjęcie kandydatów do szkoły z jej obwodu. Moduł do zarządzania i rozliczania opłat przedszkolnych Oprogramowanie należy wdrożyć dla Przedszkola w Kargowej. 1. System ma mieć możliwość zaimportowania podstawowych danych ewidencyjnych dzieci oraz rodziców/opiekunów. 2. Podstawy prawne, które musi spełniać program: USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 827). 3. Program musi posiadać moduł kartotek umożliwiających prowadzenie ewidencji danych jednostek, grup, dzieci, rodziców, w tym: -wprowadzanie i edycja danych (dzieci i rodziców, jednostek, grup); -kopiowanie danych dziecka między jednostkami; -przenoszenie dziecka między grupami; -mechanizm promocji dzieci na nowy rok szkolny; -ewidencja kandydatów; -archiwum danych dzieci, które zakończyły edukację w danym przedszkolu; - prowadzenie jednostek wakacyjnych; -korespondencja seryjna dla wybranych druków. 4. Program musi posiadać moduł rozrachunków do dokonywania miesięcznych naliczeń opłat z możliwością wprowadzania wpłat, umorzeń, zwrotów, przeksięgowań, drukowania pokwitowań (wpłaty gotówkowe), a także: - definiowania indywidualnych ustawień przypisów (opłat) dziecka opłaty za pobyt, żywienie

8 i dodatkowe; - prowadzenia ewidencji obecności na opłatach za pobyt, posiłek i dodatkowych; - dokonywania rozliczeń końcowych; - wyliczania odsetek; - podglądu szczegółowego algorytmu naliczenia; - drukowania zestawienia opłat dla rodzica; - automatyczny podział wpłaconej przez rodzica kwoty na poszczególne opłaty zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej priorytetami (zarówno przy wpłatach przelewem, jak i w kasie). 5. Program musi umożliwiać jego parametryzację do indywidualnych wymagań placówki oraz tworzenia szczegółowych ustawień opłat ewidencjonowanych w przedszkolu (opłaty za pobyt, posiłek, dodatkowe). Ponadto musi posiadać możliwość ustawienia kont bankowych, odsetek, dni wolnych. 6. Program musi posiadać moduł dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Panel ten ma między innymi służyć komunikacji placówki z rodzicami, Po zalogowaniu rodzic musi mieć dostęp do następujących funkcjonalności: -należności (podgląd bieżących i archiwalnych należności, wydruk blankietu do przelewu, dostarczenie informacji o danych do przelewu); -możliwość dokonania płatności elektronicznej przelew elektroniczny, karta płatnicza/kredytowa - jadłospis (dzienny i tygodniowy); -komunikaty indywidualne lub grupowe (tablica ogłoszeń dziennych i okresowych); - nieobecności (zgłaszanie nieobecności dziecka na wybranych zajęciach, w wybranym dniu lub tygodniu, podgląd obecności w całym miesiącu łącznie z godzinami wejść i wyjść); - pobranie i wydruk druków przygotowanych i opublikowanych przez przedszkola (m.in.: upoważnienie do odbioru dziecka,); - możliwość personalizacji konta, np. ustawienia odnośnie prywatności, zmian loginu i/lub hasła. 7.Generowanie wydruków i raportów związanych z opłatami za przedszkole, a także związanych z prowadzeniem dzienników zajęć przedszkolnych. 8. Ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Ewidencja musi być prowadzona poprzez rejestrowanie zdarzeń za pomocą elektronicznych urządzeń rejestrujących. Moduł ewidencji czasu pobytu dziecka musi zawierać opcję konfiguracji poszczególnych opłat tak, aby korzystały z ewidencji zdarzeń (wejścia i wyjścia dziecka do / z przedszkola), zarejestrowanych za pomocą czytników kart zbliżeniowych. System musi także umożliwić generowanie raportów i statystyk opartych na zarejestrowanych zdarzeniach wejść i wyjść dziecka z przedszkola. 9. System musi posiadać moduł dla administratora systemu z minimalnymi uprawnieniami do: - zamknięcia okresu zablokowania edycji miesiąca rozliczonego; - stworzenia kont pozostałym użytkownikom systemu, rozszerzenia lub zmniejszenia istniejących uprawnień; -dostępu do statystyki logowań opcja wyświetla dane dotyczące logowania poszczególnych użytkowników systemu; - zdefiniowania własnych słowników nazw; - importu / eksportu danych do i z innych systemów; - stworzenia wzorów druków dostępnych do wygenerowania dla wszystkich dzieci w przedszkolu 10. System musi posiadać moduł dziennika zajęć przedszkolnych, umożliwiającego ewidencję i prowadzenie dzienników zajęć przedszkolnych, grupowych i indywidualnych (specjalistycznych). 11. System musi umożliwić dwukierunkową integrację z wybranym systemem bankowym, tj.: -import wyciągów przelewów i księgowanie ich w systemie; -eksport listy zwrotów nadpłat do systemu bankowego. 12. Zmawiający wymaga, aby rozwiązanie to miało możliwość zarówno obsługi ręcznej poprzez import pliku, jak i automatycznej podczas synchronizacji z bankiem przy sesjach wychodzących. 13. Z uwagi na fakt, iż księgowość podległych jednostek, jest prowadzona przez Urząd Miejski w Kargowej, system musi posiadać moduł dedykowany dla Urzędu Miejskiego, jako organu prowadzącego i rozliczającego finanse podległych jednostek. Minimalna funkcjonalność modułu to: -podgląd danych teleadresowych wszystkich jednostek oraz bieżący stan rozliczeń finansowych jednostek; -prowadzenie księgowości poszczególnych jednostek, włącznie z synchronizacją z systemem bankowym miasta (import / eksport wyciągów i automatyczne księgowanie wpłat z przelewów);

9 -generowanie raportów oraz wydruków w ujęciu globalnym -zarządzanie systemem oraz konfiguracja ustawień dla wszystkich jednostek oraz zdefiniowanie ustawień opłat zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej; -komunikacja z pracownikami placówek oraz rodzicami. 9. Moduł do rozliczania wynagrodzeń Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Kargowej oraz Przedszkola. 1. Integracja z programem płacowym. 2. Oprogramowanie winno posiadać funkcjonalność pozwalającą na wyznaczenie: -wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia; -średnich wynagrodzeń nauczycieli; -kwot różnicy; -podziału kwot różnicy na kwoty dla poszczególnych placówek a w placówkach na poszczególnych nauczycieli w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. 3.Oprogramowanie musi gromadzić dane pochodzące z modułu płacowego: -liczbę etatów w podziale na miesiące, stopnie awansu zawodowego i placówki; -faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia nauczycieli również w podziale na miesiące, stopnie awansu, placówki, wydatki; -współczynniki podziału niedopłaty (tj. osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego); 4. Zastosowane w oprogramowaniu metody i forma obliczeń winny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 5. Oprogramowanie winno zapewniać: -ustawianie parametrów aplikacji; -bieżącą kontrolę kompletności wprowadzanych danych; - bieżącą weryfikację poprawności; - bieżącą kontrolę kwoty niedopłaty (w poszczególnych miesiącach); - generowanie raportów o kompletności danych; - automatyczne przetwarzanie zgromadzonych danych; - sporządzenie wykresów i raportów ułatwiających analizę danych; - sporządzenie sprawozdania wg wzoru określonego rozporządzeniem publikowanie wyników z przeprowadzonych analiz kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli w poszczególnych placówkach; - równoczesny dostęp do bazy danych wielu użytkownikom z wielu komputerów; - umożliwiać jednostkom oświatowym zdalny dostęp do swoich danych płacowych, które zostały zgromadzone w aplikacji, oraz ich modyfikację lub sukcesywne uzupełnianie; - umożliwiać jednostkom oświatowym pobranie odpowiednich danych niezbędnych do przygotowania wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach; - na poziomie placówki wydruk formularza sprawozdawczego. Moduł obsługi kadrowej Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Kargowej oraz Przedszkola. 1. Rejestrowanie i przetwarzanie danych kadrowe pracowników i zleceniobiorców. 2. Oprogramowanie musi pozwalać gromadzić: -dane osobowe w zakresie wymaganym przez przepisy dla dokumentacji pracowniczej. -dane dotyczące umów o pracę wraz z rejestracją zmian w zatrudnieniu w okresie pozostawania w stosunku pracy. -informacje takie jak np. terminy badań okresowych i wymaganych szkoleń BHP. -informacje o rodzinie pracownika dla potrzeb ustalania prawa do świadczeń, -dane dotyczące umów cywilnoprawnych. 3. Oprogramowanie musi uwzględniać odmienne zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami (administracja, obsługa). 4. Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie absencji pracowników oraz sporządzanie zestawień i statystyki.

10 5. Oprogramowanie musi umożliwiać kontrolę terminów np. wypłat nagród jubileuszowych, ważności książeczek zdrowia, okresowych badań lekarskich. 6. Tworzenie, na podstawie danych zgromadzonych w systemie, raportów i zestawień. 7.Udostępnianie danych do sprawozdań GUS w zakresie danych kadrowych. 8. Możliwość przekazywania danych do oprogramowania płacowego i organizacyjnego. 9. Możliwość dostarczenia w postaci elektronicznej: -dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń dla systemu Płatnik ; -danych kadrowych wymaganych w raporcie dla Systemu Informacji Oświatowej. -oprogramowanie powinno zawierać gotowe wzory wydruków dokumentów kadrowych. Moduł obsługi płac. Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Kargowej oraz Przedszkola. 1. Pobieranie danych osobowych oraz danych dotyczących umów pracowniczych i cywilnoprawnych z systemu obsługującego kadry. 2. Sporządzanie i drukowanie list wypłat, comiesięcznych oraz sporadycznych, np. wypłata nagród, składników socjalnych. 3. Wymagane jest by na listach wypłat były wykazywane należne składniki wynagrodzenia lub świadczenia oraz naliczonych od nich składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. 4. Rejestrowanie i rozliczanie na liście płac potrąceń własnych pracownika, np. składka na Zw. Zaw., spłata pożyczki z KZP. 5. Dla celów naliczenia wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy nauczycieli (godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw) moduł powinien pobierać informacje o godzinach z innych modułów systemu. 6. Rozliczać nieobecności. 7. Oprogramowanie musi zapewniać eksport: - comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych do ZUS za pomocą systemu Płatnik ; - wypłat i potrąceń w układzie klasyfikacji budżetowej do systemu finansowego; -przelewów do bankowości elektronicznej. -danych dotyczących wypłaconych wynagrodzeń do Systemu Informacji Oświatowej. 8. Tworzyć, na podstawie danych zgromadzonych w systemie, raporty i zestawienia dla potrzeb analiz i sprawozdawczości. 9. Dostarczanie danych niezbędnych do wypełniania sprawozdań GUS w zakresie danych o wypłaconych wynagrodzeniach. 10.Dostarczanie dane do sporządzania przelewów oraz formularzy PIT. Moduł obsługi biblioteki szkolnej Oprogramowanie należy wdrożyć dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej. 1.Dodawanie, usuwanie i edycja czytelników oraz publikacji, 2.Wypożyczanie, zwracanie, prolongowanie publikacji, 3.Określanie lokalizacji, stanu oraz tematyki publikacji, 4.wycofywanie (ubytkowanie) publikacji, 5.Generowanie raportów: zaległości, wypożyczeń, 6.Obsługa kodów kreskowych, 7.Pobieranie opisów książek na podstawie numerów ISBN z Internetu, Biblioteki Narodowej, 8.Wydruki: bazy publikacji, listy zaległości, listy czytelników, 9.Powiadamianie czytelników o zaległościach, 10. Możliwość zamawiania książek przez Internet, 11. Powiadamianie czytelników o dostępności zamawianej pozycji, 12.Dostęp do systemu dla czytelników poprzez interfejs WWW,

11 II PORTAL OŚWIATOWY, PORTAL EDUKACYJNY, PORTAL INFORMACYJNY Struktura portalu musi być typowa dla serwisu z zakresu edukacji i informacji turystycznej i gwarantować łatwy dostęp do treści aktualności. Powinny mieć one charakter okienek, zawierających niewielką ilustrację oraz ok. 3 linijki treści z przyciskiem więcej prowadzącym do podstrony z całym artykułem. Wiadomości powinny być prezentowane i podzielone na trzy strefy tematyczne: - edukacja (integracja z oprogramowaniem do zarządzania placówkami oświatowymi dla poziomu pracowników placówek oświatowych, rodziców oraz uczniów), - oświata (obecne informacje ze stron: Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola) - informacja (informacja z zakresu turystyki) Planuje się rozmieszczenie 3 ikonek graficznych na głównej stronie zawierających nazwy: Portal edukacyjny, Portal oświatowy oraz Portal informacyjny, które będą odnośnikami do właściwych stref zwanych dalej portali. W strefie Portal oświatowy powinny się znaleźć analogicznie jak na stronie głównej 3 ikonki graficzne zawierające nazwy: Gimnazjum Publiczne w Kargowej, Szkoła Podstawowa w Kargowej, Przedszkole Publiczne w Kargowej, które będą odnosi się do poszczególnych działów jak na załączonej ilustracji graficznej:

12 Górna część portali Każdy portal (edukacyjny, informacyjny i oświatowy) powinien zawierać) w górnej część pasek główny /baner. Powinien on mieć lekki i delikatny charakter i mieścić w sobie m.in. logo portalu. Menu portalu może być pionowe lub poziome z różnymi poziomami list menu. Treść poszczególnych pozycji menu do uzgodnienia. W dolnej części portalu powinna się znaleźć informacja o dofinansowaniu + logotypy, które dostarczy Zamawiający. Portal edukacyjny opis fnkcjonalności Pełna integracja z oprogramowaniem do zarządzania placówkami oświatowymi dla poziomu pracowników placówek oświatowych oraz rodziców.

13 Przygotowanie projektu graficznego (strona startowa, widok poszczególnych działów, widok szczegółowy artykułu), Implementacja do formatu HTML, Instalacja i konfiguracja na serwerze internetowym wraz z hostingiem, Optymalizacja dla przeglądarek: IE 9.0 i wyższych, Firefox, Chrome, Opera, System zarządzania treścią (CMS): Galeria zdjęć i zdjęć do informacji bez ograniczeń w każdym artykule, z tytułami i metadanymi wprowadzanymi przez użytkownika, Galeria filmów śledzenie statystyk, osadzanie w dowolnym miejscu serwisu itp. Kalendarium wydarzeń Newsletter RSS Aktualności Strony statyczne Mapa serwisu Wyszukiwarka Odniesienie i powiązanie z nowymi e-usługami. Migracja treści z obecnych stron internetowych do portali Przeniesienie uzgodnionych treści z zamawiającym z obecnych stron internetowych do nowych portali. Portal oświatowy opis fnkcjonalności Przygotowanie projektu graficznego (strona startowa, widok poszczególnych działów, widok szczegółowy artykułu), Implementacja do formatu HTML, Instalacja i konfiguracja na serwerze internetowym wraz z hostingiem, Optymalizacja dla przeglądarek: IE 9.0 i wyższych, Firefox, Chrome, Opera, System zarządzania treścią (CMS): Galeria zdjęć i zdjęć do informacji bez ograniczeń w każdym artykule, z tytułami i metadanymi wprowadzanymi przez użytkownika, Galeria filmów śledzenie statystyk, osadzanie w dowolnym miejscu serwisu itp. Kalendarium wydarzeń Newsletter RSS Aktualności Strony statyczne Mapa serwisu Wyszukiwarka

14 Migracja treści z obecnych stron internetowych do portali Przeniesienie uzgodnionych treści z zamawiającym z obecnych stron internetowych do nowych portali. Portal oświatowy opis fnkcjonalności Przygotowanie projektu graficznego (strona startowa, widok poszczególnych działów, widok szczegółowy artykułu), Implementacja do formatu HTML, Instalacja i konfiguracja na serwerze internetowym wraz z hostingiem, Optymalizacja dla przeglądarek: IE 9.0 i wyższych, Firefox, Chrome, Opera, System zarządzania treścią (CMS): Galeria zdjęć i zdjęć do informacji bez ograniczeń w każdym artykule, z tytułami i metadanymi wprowadzanymi przez użytkownika, Galeria filmów śledzenie statystyk, osadzanie w dowolnym miejscu serwisu itp. Kalendarium wydarzeń Newsletter RSS Aktualności Strony statyczne Mapa serwisu Wyszukiwarka Przykładowe menu: 1. Lista atrakcji turystycznych, 2. Baza turystyczna 3. Kamera rynek (obraz z kamery powinien znaleźć się na stronie) 4. Kamera kąpielisko (obraz z kamery powinien znaleźć się na stronie)

15 III WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO ZAMÓWIENIEM Zamówienie obejmuje dostawę, uruchomienie i konfigurację dostarczonego sprzętu. Oferowany sprzęt musi być objęty dwuletnią gwarancją producenta realizowaną w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x Serwer 2 szt. - Zasilanie redundantne - przynajmniej 2 zasilacze typu HotPlug z zapasem mocy w wysokości 30% wymaganej, zapewniającej serwerowi wysoką stabilność działania; - obudowa typu RACK umożliwiająca montaż w szafach dystrybucyjnych 19 - Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów; - zainstalowane min. 2 procesory, dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych, osiągające wynik min. 515 pkt w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie - wymagany jest wydruk dołączony do oferty potwierdzający spełnianie wymogów; - Pamięć minimum 16GB, z możliwością rozbudowy do 128 GB (wolne sloty umożliwiające dodanie kolejnych 16GB bez konieczności usuwania dotychczasowych); - kontroler: typu RAID, podtrzymanie bateryjne cache lub pamięć typu flash; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; - Dyski minimum 4x 1TB 15krpm hot plug skonfigurowane w odpowiednim RAID - Sieć minimum 4 x Ethernet 10Gb wszystkie porty muszą być wykorzystane do komunikacji; - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - min. 4 sztuk USB 2.0, w tym min. 2 sztuki na panelu przednim, min. 2 sztuki USB dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.: a) konfigurację kontrolera RAID, b) instalację Systemów Operacyjnych wspieranych przez producenta serwera, c) zdalne zarządzanie, diagnostykę.

16 - System operacyjny powinien być kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem obsługującym skanery - Wykonawca dostarczy licencję na serwerowy system operacyjny (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym, w tym przypadku szkołom) 2. Komputer przenośny - 52 szt. Minimalne wymagania techniczne: Ogólna wydajność zestawu: Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark 2012 Rating co najmniej wynik 166 punktów, Media Creation co najmniej wynik 162 punktów, 3D Modeling co najmniej wynik 186 punktów, System Management - co najmniej wynik 154 punktów. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony Zainstalowana ilość pamięci RAM: min MB, możliwość rozbudowy do min MB Dysk twardy: SSD min. 128 GB GB zewnętrzny Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Przekątna ekranu: min. 15,0", typ matrycy matowa, Łączność: Wi-Fi b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Rodzaje wyjść / wejść: VGA (D-sub) HDMI RJ-45 (LAN) USB 2.0 USB 3.0 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Czytnik kart pamięci Oprogramowanie: system operacyjny zapewniający współpracę z oferowanym przez wykonawcę oprogramowaniem do zarządzania oświatą. Wykonawca dostarczy licencję system operacyjny (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym). 3. Komputer stacjonarny 7 zestawów. Minimalne wymagania techniczne: Ogólna wydajność zestawu: Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark 2012 Rating co najmniej wynik 166 punktów, Media Creation co najmniej wynik 162 punktów,

17 3D Modeling co najmniej wynik 186 punktów, System Management - co najmniej wynik 154 punktów. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony Zainstalowana ilość pamięci RAM: min MB, możliwość rozbudowy do min MB Dysk twardy: min 500 GB, Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Łączność: Wi-Fi b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Rodzaje wyjść / wejść: VGA (D-sub) HDMI RJ-45 (LAN) USB 2.0 USB 3.0 Oprogramowanie: system operacyjny zapewniający współpracę z oferowanym przez wykonawcę oprogramowaniem do zarządzania oświatą. Wykonawca dostarczy licencję system operacyjny (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym). Inne mysz, klawiatura. Monitor przekątna ekranu minimum 21, format ekranu panoramiczny, typ matrycy-matowa. 4. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 3 szt. - rodzaj urządzenia - drukarka/skaner/kopiarka, możliwość wysyłania faksów, - przeznaczenie do druku mono/kolor, - automatyczny podajnik, duplex, - automatyczne drukowanie oraz skanowanie dwustronne, - maksymalny format A4, - miesięczne obciążenie min stron, - szybkość drukowania min 30 stron na minutę, - podajnik na papier A4 min 500 ark, - optyczna rozdzielczość skanowania min 1200x1200 dpi, - interfejs LAN,

18 - USB 5. Urządzenie wielofunkcyjne A3 5 szt. - rodzaj urządzenia - drukarka/skaner/kopiarka, możliwość wysyłania faksów, - przeznaczenie do druku mono - automatyczny podajnik, duplex, - automatyczne drukowanie oraz skanowanie dwustronne, - maksymalny format A3, - miesięczne obciążenie min stron, - szybkość kopiowania/drukowania min 30 stron na minutę, - optyczna rozdzielczość 600x600 dpi, - podajnik na papier A4 min 500 ark, - podajnik na papier A3 min 500 ark, - interfejs LAN, - USB. 6. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 3 szt. nominalna prędkość druku 38 str./min. rozdzielczość w pionie 1200 dpi rozdzielczość w poziomie 1200 dpi normatywny cykl pracy min str./mies. pojemność podajnika papieru 100 szt. zainstalowana pamięć min. 64 MB maks. pojemność pamięć 320 MB maks. rozmiar papieru A4 złącza zewnętrzne USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps Automatyczny druk dwustronny 7. Skaner do archiwizacji dokumentów 2 szt.

19 Typ skanera: a) dwustronny min. A3 z automatycznym podajnikiem dokumentów, b) skanowanie: monochromatyczne / odcienie szarości / kolor. c) Dzienne obciążenie: min stron. d) Rozdzielczość skanowania 1200 dpi Podajnik dokumentów: a) automatyczny dwustronny (na co najmniej 50 kartek o gramaturze min. 80g/m2), b) format papieru: A4, c) regulowane prowadnice. Interfejs: min. USB 2.0 lub Ethernet RJ45 10/100 Mbit. Skanowanie do formatów (zakres minimalny): a) TIFF, b) Multipage TIFF, c) PDF, d) PDF/A, e) JPEG, 8. Czytnik kodów kreskowych 2 szt. - typ skanera dwukierunkowy, - prędkość odczytu minimum 100 odczytów/s, - Obsługiwane kody kreskowe: a) UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, b) UPC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, c) Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, d) Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, e) Code 11, IATA, 9. Pakiet biurowy - 59 szt. - edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej - współpraca z oferowanym przez wykonawcę oprogramowaniem do zarządzania oświatą. Wykonawca dostarczy licencję na oferowane oprogramowanie (licencja przeznaczona dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, która przekazuje sprzęt jednostkom podległym).

20 IV SZKOLENIA W ramach zamówienia należy zorganizować i przeprowadzić cykl szkoleń. Zorganizowanych zostanie 8 szkoleń dla użytkowników i administratorów poszczególnych licencji. 1. W zakresie obsługi elektronicznego dziennika: 64 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 2. W zakresie obsługi sekretariatu i zakresie organizacyjnym: 6 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 3. W zakresie obsługi systemu obsługi kadr: 3 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 4. W zakresie obsługi systemu płac: 2 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 5. W zakresie obsługi finansowej: 1 użytkownik (8h) 3 administratorów (8h), 6. W zakresie obsługi systemu gospodarki magazynowej i inwentaryzacji: 3 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 7. W zakresie obsługi systemu zarządzania biblioteką: 4 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h), 8. W zakresie obsługi systemu do zarządzania przedszkolem: 3 użytkowników (8h) 3 administratorów (8h) Szkolenia powinny się odbyć w siedzibie szkół na dostarczonym sprzęcie. Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z podziałem na grupy do ustalenia w trakcie realizacji umowy.

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo