REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA stadionie RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. przy Al. Piłsudskiego 138/140 w Łodzi 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA stadionie RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. przy Al. Piłsudskiego 138/140 w Łodzi 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA"

Transkrypt

1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA stadionie RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. przy Al. Piłsudskiego 138/140 w Łodzi 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin został opracowaniu w oparciu o przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia (Dz. U. Nr 62 poz.504), oraz z dnia (Dz.U.217 poz.1280) zwanej dalej Ustawą. 2. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu RTS Widzew Łódź S.A., zwanego dalej Klubem usytuowanego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu. 4. Wejście na stadion oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie których Regulamin został wydany. 5. Regulamin imprezy masowej (Stadionu) udostępniony jest dla widzów: a. na tablicy przed każdym wejściem na stadion (wyciąg z Regulaminu), b. wersja skrócona wydrukowana jest na biletach wstępu, c. na stronie internetowej Klubu 6. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin imprez masowych odbywających się na terenie Stadionu. 2. PRZEZNACZENIE STADIONU 1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są przez Klub mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne. Stadion wyposażony jest w elektroniczny system identyfikacji osób w czasie trwania imprezy masowej-meczów piłki nożnej 2. Wszystkie mecze piłki nożnej są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami FIFA, UEFA i polskich organizacji piłkarskich, 3. Klub ma prawo zmiany uprzednio ogłoszonych terminów meczów piłkarskich i innych imprez bez wcześniejszego uprzedzenia. Klub z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności. 4. Klub nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze. 5. W przypadku zmiany daty meczu możliwy jest zwrot biletu. Zmiana godziny rozpoczęcia meczu nie stanowi przyczyny zwrotu biletu. 6. Szczegółowe zasady zwrotu biletów określa Regulamin Sprzedaży RTS Widzew Łódź S.A. 3 KONTROLA WEJŚCIA NA STADION 1. Decyzję o wejściu na Stadion podejmuje wyłącznie Zarząd Klubu, który ostatecznie rozstrzyga o możliwości wejścia na Stadion lub o konieczności jego opuszczenia. Zarząd Klubu może upoważnić inne osoby, w szczególności służby porządkowe do podejmowania decyzji w tym zakresie. 2. Klub może zastosować zakaz klubowy polegający na zakazie uczestniczenia w rozgrywanych na stadionie meczach piłkarskich w stosunku do osoby, która dopuściła się naruszenia niniejszego Regulaminu. Procedura odwoławcza od nałożonego zakazu klubowego uregulowana jest w art. 14 Ustawy. 3. Osoby niepełnoletnie miedzy 13 a 18 rokiem życia mogą przebywać na Stadionie tylko po złożeniu pisemnego oświadczenia przez opiekunów prawnych lub rodziców o wyrażeniu zgody na przebywanie swoich podopiecznych na Stadionie bez opieki. Osoby małoletnie do lat 13 mogą przebywać na Stadionie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Regulamin Imprezy masowej V Strona 1

2 4. Na Stadionie mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych przeznaczonych dla publiczności wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny karnet, bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na Stadion wraz z dowodem tożsamości. 5. Służba porządkowa i informacyjna (stewardzi) jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do: a. sprawdzenia uprawnień do przebywania na Stadionie, b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia,że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, d. wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzające lub substancji psychotropowych, e. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Stadionie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia Stadionu, f. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Stadionu, g. stosowania siły fizycznej (służba porządkowa)w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inna osobę, oraz niewykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia o ochronie osób i mienia (Dz.U.Nr 114, poz.740, z późn.zm.) h. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 6. Klub odmawia wstępu na Stadion oraz przebywania na nim osobom: a. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych wydane przez sąd w zawiązku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, b. wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji, c. wobec których został wydany zakaz klubowy, sądowy d. odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 5 niniejszego paragrafu; e. nie posiadającym dokumentu tożsamości; f. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, g. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje, o których mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu, h. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, i. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację. 7. Osoby wymienione w punkcie 6 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na Stadion lub zostaną z niego wydalone bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel. 4 WEJŚCIÓWKI NA STADION (KARTY WSTĘPU) 1. Za wejściówki na Stadion uważa się: Regulamin Imprezy masowej V Strona 2

3 a -Bilet pełniący rolę miejscówki ważnej podczas jednego meczu, wskazujący miejsce nabywcy na Stadionie i dane osobowe tj. nazwisko, imię i numer PESEL, ważny wraz dokumentem tożsamości, b- Karnet pełniący rolę miejscówki ważnej podczas sezonu lub rundy wskazujący stałe miejsce nabywcy na Stadionie zawierający dane osobowe tj. nazwisko, imię i numer PESEL, ważny wraz z dokumentem tożsamości, ważny przez całą rundę rozgrywek, wskazujący stałe miejsce nabywcy na Stadionie. c- Akredytacje, Zaproszenia, Identyfikatory, Karty VIP wydane bezpośrednio przez Zarząd Klubu, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, ważne wraz z dokumentem tożsamości. 2. Bilet oraz Karnet dokumenty uprawniające do wejścia na Stadion na imprezę sportową są ważne wyłącznie z dokumentem tożsamości. 3.Zakup Karty Identyfikacji Kibica jest możliwy w kasie przy Stadionie lub w innym wyznaczonym punkcie przedsprzedaży wskazanym przez Klub. Zakup możliwy jest wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód tożsamości musi zawierać: imię, nazwisko i numer PESEL) i podaniu numeru PESEL. Na podstawie art. 13 pkt.4 lit.2 baza danych uzupełniona jest o wizerunek twarzy. Zgodnie z ustawą z dnia (Dz.U.217) dane osobowe o których mowa powyżej przekazywane są do centralne bazy danych organizatora rozgrywek. 4. Karty Identyfikacji Kibica oraz wejściówek nie sprzedaje się osobom: a -wobec, których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych, wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy a dn roku postępowaniu w sprawach nieletnich; b- wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji. c- wobec których został wydany zakaz klubowy. 5.Karta Identyfikacji Kibica jest kartą imienną, przypisaną konkretnej osobie i posługiwać się nią może wyłącznie jej właściciel. 6.Właściciel Karty Identyfikacji Kibica zobowiązany jest do okazywania jej przy zakupie biletu lub karnetu. 7.W przypadku naruszenia przez właściciela Karty Identyfikacji Kibica, niniejszego Regulaminu lub udostępnienia Karty innej osobie, może ona zostać unieważniona. 8.Osoba wchodząca na Stadion jest obowiązana okazać służbie porządkowej Bilet lub Karnet i dowód tożsamości. Dane na wejściówce muszą być zgodne z danymi na dowodzie tożsamości. 9.Wszystkie miejsca na Stadionie są siedzące, dlatego uczestnicy imprezy sportowej mają obowiązek zajmowania swoich krzesełek, wskazanych na Bilecie lub Karnecie zgodnie z wyznaczoną numeracją i nie przemieszczania się bez wyraźnej potrzeby. Niezastosowanie się do powyższego zapisu będzie skutkować wprowadzeniem zakazu klubowego. 10. Osoby posiadające uprawnienia do wejścia na Stadion w tym akredytowani dziennikarze, zaproszeni goście i VIP zobowiązane są do korzystania z wejść wskazanych przez Klub. 11.Osoby uprawnione do wejścia zobowiązane są do zajmowania wskazanych przez Klub miejsc. 12.Bilety, Karnety i inne karty wstępu należy zachować do kontroli przez cały czas trwania imprezy aż do wyjścia ze Stadionu. Klub ma prawo wydalenia ze Stadionu osoby, która w czasie trwania meczu lub imprezy nie okaże Biletu, Karnetu lub innych kart wstępu. 13.Sprzedaż biletów dla kibiców drużyn przyjezdnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem ich macierzystego klubu (zgodnie z wytycznymi władz sportowych tj. Regulamin Imprezy masowej V Strona 3

4 PZPN i Ekstraklasy S.A.). 14.Zarząd Klubu może zobowiązać Klub drużyny przyjezdnej do pisemnego poinformowania go na 14 dni przed datą meczu o liczbie kibiców drużyny przyjezdnej udającej się na Stadion oraz miejscu i godzinie ich przybycia, pod rygorem nie udzielenia zgody na wstęp na Stadion. 5. ZACHOWANIE NA STADIONIE 1. Osoby wchodzące na stadion zobowiązane są do nie utrudniania sprawdzenia przez służby informacyjne legalności uprawnień do wejścia na stadion oraz przeglądu odzieży i bagażu podręcznego. 2. Każdy kto przebywa na Stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom. 3. Każdy przebywający na Stadionie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej, służby porządkowej, służby informacyjnej, spikera zawodów, Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. 4. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż zł. oraz karze nałożonej przez klubu na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2000 zł..- karze zakazu Klubowego do lat 2-ch. 5. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i czasie trwania imprezy masowej podlega karze grzywny nie niższej niż zł. oraz karze pieniężnej nałożonej przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2000 zł.. 6. Widzowie zobowiązani są zajmować miejsca określone na wejściówkach, chyba że zostaną inaczej poinformowani przez odpowiednie służby. 7. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla publiczności. 8. Karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż zł oraz karze pieniężnej nałożonej przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2000 zł., podlega każdy, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej. 9. Osobom przebywającym na Stadionie zakazuje się przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Klubu. W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł Osobom przebywającym na Stadionie zakazuje się sprzedawania oraz rozprowadzania wszelkich towarów, biletów, publikacji i druków oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Zarządu Klubu. W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł Osobom przebywającym na Stadionie zakazuje się używania urządzeń umożliwiających utrwalanie, przetwarzanie lub transmitowanie wydarzeń na stadionie, chyba że uzyskają pisemna zgodę Klubu. W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Stadionie. 13. Posiadacze biletów, karnetu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na obiekcie, którzy opuszczą teren Stadionu w czasie trwania meczu nie są uprawnieni do powtórnego wejścia na Stadion. 14. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne musza być utrzymane w stanie wolnym. Regulamin Imprezy masowej V Strona 4

5 Blokowanie ciągów komunikacyjnych może skutkować karą grzywny do zł lub zakazem klubowym. 15. Każda osoba która, prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej-sportowej, podlega grzywnie do 2.000zł. albo karze ograniczenia wolności, zakazem klubowym. 16. Karze ograniczenia wolności, karze grzywny, do zł, oraz zakazem klubowym podlega osoba, która swoim zachowaniem prowokuje kibiców do używania słów nieprzyzwoitych. 17.Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwa tej imprezy- podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. 6. ZAKAZY 1. Zabrania się wnoszenia na terenie Stadionu: a. napojów alkoholowych - kto wnosi na imprezę masową napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż zł. oraz karze pieniężnej nałożonej przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2000 zł; b. butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych - kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni a amunicji (Dz.U. Nr52 poz. 525 z 2004 r. z późn. zm.) wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz karze pieniężnej nałożonej przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł.; c. środków odurzających oraz substancji psychotropowych w stosunku do osoby, która wnosi lub posiada na imprezie masowej środki odurzające bądź substancje psychotropowe zostanie wydany zakaz klubowy na okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego wydania oraz nałożona kara pieniężna przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł. d. urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db. w stosunku do osoby, która wnosi takie urządzenia zostanie wydany zakaz klubowy na okres nie krótszy niż 3 miesiące od dnia jego wydania oraz nałożona kara pieniężna przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł. e kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na płytę stadionu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej takiego miejsca nie opuszcza-podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku oraz zakazem klubowym. 2. Ponadto zakazuje się: a. posiadania napojów alkoholowych powyżej 3,5% Regulamin Imprezy masowej V Strona 5

6 b. przemieszczania się z jednego sektora do drugiego bez zgody służb porządkowych lub innych upoważnionych osób. c. wdzierania się w czasie trwania imprezy na teren boiska oraz Stadionu a także ich nie opuszczenia wbrew żądaniu osoby uprawnionej - kto w czasie trwania imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat. 3 oraz karze pieniężnej nałożonej przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2000 zł. d. rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren boiska, - kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, również niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz karze pieniężnej nałożonej przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2000 zł. e. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, f. naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub służby informacyjnej - grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz karze pieniężnej nałożonej przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 5000 zł. Karze podlega ten kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej. g. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego - kto dopuszcza się czynów zabronionych używa elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby podlega karze ograniczenia wolności oraz grzywny nie niższej niż zł. h. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób oraz wywieszania na ogrodzeniach boiska i trybunach: flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych. W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł.. i. wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. płytę boiska, pomieszczenia klubowe wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, podlega karze grzywny do zł albo zakazem klubowym do lat 2-ch j. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku: płoty, mury, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe - maszty, drzewa w celu wejścia na stadion. W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł.. (do zł) k. pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania. W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł l. załatwiana potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecanie stadionu w inny sposób. W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości zł. m. kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności, karze zakazu klubowego 3. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi na imprezę masową napoje alkoholowe- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż Regulamin Imprezy masowej V Strona 6

7 2.000 zł. karze zakazu Klubowego 4. Zabrania się przebywania osób nietrzeźwych na całym Stadionie przed rozpoczęciem imprezy masowej i po jej zakończeniu, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej. 5. Zorganizowana grupa kibiców GOŚCI po zakończeniu imprezy sportowej - meczu piłki nożnej opuści Stadion za zgodą Kierownika ds. Bezpieczeństwa. 6. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe a nie przekazane dobrowolnie do punktu depozytowego zostają zabezpieczone przez Klub i przekazem organom ścigania na ich żądanie, lub niszczone komisyjnie. 7. Zakazuje się wjeżdżania na teren Stadionu pojazdom mechanicznym, elektrycznym i rowerom bez zgody Klubu. 8. Wszelkie pojazdy zaparkowane na terenie Stadionu, a nie posiadające właściwego zezwolenia wydanego przez Zarząd Klubu na wjazd i parkowanie będą odholowane na parking na koszt posiadacza pojazdu. 9. Poza karami pieniężnymi nakładanymi przez Klub, naruszenie określonych w niniejszym paragrafie zakazów może skutkować unieważnieniem KIK osoby, która dopuściła się naruszenia. 10. Unieważnienie KIK następuje na podstawie decyzji Kierownika ds. Bezpieczeństwa, w której zostaje wskazany okres zajęcia Karty - nie dłuższy niż 2 lata, stosowny do stopnia naruszenia niniejszego regulaminu. 11. Od powyższej decyzji właścicielowi Karty przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu w terminie 7 dni od dnia doręczenie decyzji. W przypadku utrzymania przez Zarząd Klubu zakazu przysługuje odwołanie do Komisji Ligi Ekstraklasy,zgodnie z obowiązującym Regulaminem w tym zakresie. 12. Zapis podp. 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek zapłaty kary pieniężnej. 13. Do postępowania w sprawie zajęcia KIK mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 14. Nałożenia kary zakazu :klubowego lub sądowego obowiązuje na wszystkich meczach z udziałem zawodników RTS WIDZEW Łódź SA, oraz w przypadkach rozprowadzania biletów wstępu na imprezę masową przez Klub.(art.14 ust.1a ustawy) 7 Kary Finansowe 1. Klub może nałożyć karę finansową na uczestnik imprezy masowej w przypadku dobrowolnej dobrowolnego poddania się karze. 2. Kara ta zwana dalej mandatem Klubowym nie może być wyższa, niż 50% maksymalnej kary finansowej zagwarantowanej w ustawie za czyn podlegający karze. 3. Od nałożonej kary finansowej w trybie mandatu Klubowego nie ma odwołania ze względu na charakter jego nakładania(dobrowolne poddanie się karze). 4. Przyjęcie mandatu Klubowego musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem. 5. Zobowiązanie mandatowe musi być uregulowane w ciągu 7 dni id daty wystawienia mandatu. 6. W przypadku, gdy dana osoba nie ureguluje mandatu w wyznaczonym terminie Klub ma prawo do nałożenia zakazu klubowego na taką osobę, nie krócej niż 6-miesięcy. 7. Mandaty nie obejmują przestępstw pospolitych. Osoby dopuszczające się tego typu zdarzeń będą przekazywane policji. 8. Tabela kar Tabela kar za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez sportowych z dnia (Dz.U.nr 52) i Regulaminu Imprezy Masowej RTS WIDZEW ŁÓDŹ SA Regulamin Imprezy masowej V Strona 7

8 lp Rodzaj zakłócenia- przewinienia Wysokość kary Wtargniecie kibica na teren stadionu bez ważnego biletu, karnetu lub zaproszenia a - grzywna do 2000 zł b - zakaz stadionowy do 1-go roku Nie podporządkowanie się poleceniom pracowników służb porządkowych lub służb informacyjnych. Za wtargniecie na pole gry w trakcie trwania imprezy masowej Przerwanie zawodów, przerwa w grze spowodowana chuligańskim wybrykiem, zakłóceniami porządku i bezpieczeństwa na trybunach w polu gry i jego strefie. Za posługiwanie się nie swoim karnetem, biletem wstępu, zaproszeniem, Kartą Identyfikacji Kibica 1.Przebywanie w miejscu nie wskazanym dla publiczności. 2.Za przechodzenie w miejscu nie dozwolonym i nie wskazanym na bilecie wstępu, karnecie lub zaproszeniu. 3.Przemieszczanie się z sektora do sektora bez zgody Klubu. a grzywna do 2000 zł b - zakaz klubowy do 1- go roku a - grzywna do zł b - zakaz klubowy do 2-ch lat a - grzywna do zł b - zakaz klubowy do 2-ch lat a - grzywna pięciokrotnej ceny biletu na daną trybunę, w dniu imprezy b - zakaz stadionowy od 6-ciu miesięcy do 1-go roku a - kara grzywny do b - zakaz stadionowy do 1-go roku 1.Wniesienie na obiekt KS.WIDZEW Łódź SA środków pirotechnicznych, narzędzi walki oraz innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, a zabronionych ustawą i regulaminem. 2.Użycie środków pirotechnicznych na stadionie trwania imprezy masowej, ich użycie, rzucanie w pole gry, jego strefie powodując zagrożenie zdrowia, ograniczenia widoczności. 3.Wzniecenie ognia, palenie serpentyn. flag, szalików, siedzisk oraz innych przedmiotów oraz urządzeń socjalno - handlowych, tworzenie zagrożeń pożarowych na obiekcie. 4.Niszczenie mienia klubowego. Rzucanie w kierunku sędziów, zawodników, osób funkcyjnych, służby porządkowej oraz policji przedmiotami użytymi jako pocisk(siedziska, elementy konstrukcji, kamienie, butelki, kosze, serpentyny, kulek śnieżnych) a - grzywna do5.000 b - zakaz stadionowy do 2-ch lat a - grzywna do zł b - zakaz do 2-ch lat a - grzywna do zł b - zakaz do 2-ch lat a - grzywna do zł b- zakaz do 2-ch lat a -grzywna do zł b - zakaz klubowy do 2-c h lat Wnoszenie flag i transparentów bez zgody Klubu, Regulamin Imprezy masowej V Strona 8

9 a-eksponowanie transparentów i flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów jakichkolwiek ugrupowań politycznych; b- za prezentowanie na transparentach,flagach, banerach lub podobnych przedmiotach albo eksponowanie napisów, symboli, rysunków wyrażających treści: totalitarne, faszystowskie, rasistowskie c- inne nawołujące do nietolerancji, szowinizmu, ksenofobii, chuligaństwa, wulgarne zachęcające do zachowań agresywnych d-za wywieszanie transparentów nie związanych z klubem lub rozgrywkami Używanie elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby Wejście na teren obiektu pod wpływem alkoholu Wniesienie na teren obiektu alkoholu, lub jego spożywanie 1.Pogróżki, zastraszanie, wyzwiska wobec innych klientów (kibiców), zawodników, trenerów, osób funkcyjnych, działaczy, sędziów. 2.Używanie wulgarnego obraźliwego słownictwa, śpiewanie obscenicznych piosenek wobec innych osób, a -grzywna do 3,000 zł b - zakaz klubowy do 1-go roku a -grzywna do zł b - zakaz klubowy a - grzywna do 500 zł b - zakaz stadionowy do 1-go roku a - grzywna do zł b - zakaz stadionowy do 1-go roku a - grzywna do zł b - zakaz klubowy do lat 2-ch 1. Naruszenie nietykalności osobistej osób funkcyjnych, zawodników, trenerów, służb porządkowych i innych widzów na terenie obiektu w czasie trwania imprezy. 2. Bojka na terenie obiektu ze służbami Porządkowymi lub pomiędzy kibicami. Zakłócenie ładu i porządku na meczach wyjazdowych na których ucierpiał wizerunek Klubu a - grzywna zł b - zakaz stadionowy 2 lata a - zakaz klubowy do 2-ch lat b - grzywna do 2000 zł 8 Gastronomia 1. Na terenie stadionu dla potrzeb osób podczas trwania imprezy masowej udostępnia się punkty gastronomiczne dla każdej trybuny oddzielnie. 2. Zgodnie z art.8a ust.1 dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. 3. Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się tylko w miejscach do tego przeznaczonym i oznaczonych, w naczyniach jednorazowych nie stanowiącym zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. 4. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na trybunach. 5. Zabrania się sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Regulamin Imprezy masowej V Strona 9

10 9. PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW 1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przebywać na Stadionie, jeżeli posiadają przy sobie aktualną legitymację prasową i kartę akredytacyjną wydaną przez Zarząd Klubu. Osoby te zobowiązane są nosić widocznym miejscu identyfikatory wydane przez Zarząd Klubu. 2. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przekazywać albo rejestrować obraz lub dźwięk podczas meczu lub imprezy tylko wtedy, kiedy uzyskali przed rozpoczęciem meczu lub imprezy pisemną zgodę Zarządu Klubu. 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia pkt. 2, osoby w tym punkcie wymienione zostaną wydalone ze Stadionu i będą zobowiązane do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem. 10. SŁUŻBY PORZĄDKOWE 1. Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory określające funkcje sprawowania na Stadionie. 2. Do służb Organizatora zalicza się: a. służby organizacyjne b. służby techniczne c. służby medyczne d. służby porządkowe (w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia) e. służby informacyjne f. Koordynatorów Trybun 3. Członkowie służb porządkowych uprawnieni są do wykonywania czynności, o których mowa w 3 i 4 niniejszego Regulaminu i winni posiadać identyfikatory z napisem Służba Porządkowa Steward określające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię osoby, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy. 4. Służba porządkowa ma prawo odmówić wstępu ma imprezę masowa : a. osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezie masową b. osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny, zakaz klubowy c. osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w 5 i 6 niniejszego Regulaminu d- osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub inny podobnie działających środków e- posiadające broń lub inne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające; f- osobie, która swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu imprezy masowej. 5. Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem. 11. SŁUŻBY INFORMACYJNE 1. W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie organizowanej na Stadionie, Klub zapewnia pomoc służby informacyjnej. 2. Służby informacyjne są zobowiązane do: a. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Klub lub służby ratownicze; Regulamin Imprezy masowej V Strona 10

11 b. informowanie o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych; c. nadzorowanie bezpieczeństwa wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie zorganizowanej na Stadionie; d. niedopuszczenie uczestników imprezy do miejsc nie przeznaczonych dla publiczności; e. niezwłoczne reagowanie na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych; f. pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU g. reagowania na skargi składne przez osoby uczestniczące w imprezie. 12 KOORDYNATOR TRYBUN W celu usprawnienia i organizacji wejść na stadion i rozstrzygania bieżących spraw związanych z obsługą widzów, wprowadza się Koordynatorów Trybun. 1. Koordynator w imieniu Klubu będzie na miejscu rozwiązywał problemy związane z wejściem kibiców na stadion.(uprawienie, itp.) 2. Ma uprawienia poprzez odpowiednie urządzenia do stwierdzenia trzeźwości osoby wchodzącej na stadion. Każda taka czynność winna być odnotowana w książce protokółów, oryginał otrzymuje zainteresowany. 3. W przypadkach uzasadnionych taka osoba zostaje przekazana do dalszego postępowania odpowiednim organom. 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego. 2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia. 3. Klub ma obowiązek usunięcia z terenu Stadionu, każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu zwłaszcza 6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa,albo której obecność na terenie Stadionu mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów biletu ani żadnych innych kosztów. 4. W stosunku do osób nagminnie lub ciężko naruszających niniejszy Regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na Stadion (zakaz klubowy)lub może zostać wydana decyzja o unieważnieniu KIK. W takim wypadku cena zakupu nowej KIK wynosi zł 5. Klub zastrzega sobie prawo do unieważnienia KIK, bez zwrotu kosztów jej nabycia. 14 UTRWALENIE PRZEBIEGU IMPREZY 1. Klub jest zobowiązany, zgodnie z ustawą, do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania publiczności, za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięk. 2. Na mocy ustawy Klub upoważniony jest także do wykorzystywania i przetwarzania wizerunków uczestników imprezy masowej. 15. IDENTYFIKATORY 1. Osoby wyznaczone do organizacji i obsługi imprezy masowej- meczów piłki nożnej zobowiązane są do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. 2. Klub wydaje ponadto identyfikatory dla: a. akredytowanych dziennikarzy prasowych i radiowych oraz fotoreporterów, Regulamin Imprezy masowej V Strona 11

12 b. obsługi technicznej transmisji telewizyjnych obsługi telekomunikacyjnej na Stadionie 16. ORGANIZACJA OPRAW MECZOWYCH 1. Grupa kibiców zainteresowana wykonaniem opraw na Stadionie w czasie trwania imprezy sportowej lub innej, zgłasza się do kier. ds. bezpieczeństwa przed początkiem każdej rundy bądź przy jednorazowej oprawie na tydzień przed danym spotkaniem w celu uzgodnienia treści i warunków przeprowadzenia oprawy meczu, a także wydania specjalnych identyfikatorów. 2. Zgodnie z Uchwałą PZPN nr XV/372 z dnia zabrania się na zawodach piłkarskich: a. prowadzenia jakiekolwiek działalności politycznej b. eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów jakichkolwiek ugrupowań lub partii politycznych, c. prezentowania na transparentach, flagach, banerach lub podobnych przedmiotach albo eksponowania napisów, symboli, rysunków wyrażających treści: totalitarne, faszystowskie, rasistowskie, d. inne nawołujące do nietolerancji, szowinizmu, ksenofobii, chuligaństwa, wulgarne lub zachęcające do zachowań agresywnych, e. obrażające jakikolwiek Klub lub jego przedstawicieli, f. wywieszanie flag, transparentów nie związanych z klubem lub rozgrywkami. g. zasłaniania band reklamowych na Stadionie, które zostały wykupione przez reklamodawców. 3. Przed każdym meczem, grupa wykonująca oprawy musi przedstawić scenariusz oprawy do akceptacji kier. ds. bezpieczeństwa,który następnie po weryfikacji przedstawiony do zatwierdzenia przez Zarząd Klubu. 4. Pierwsze nie przedstawienie scenariusza skutkuje odebraniem połowy identyfikatorów uprawniających do wykonania oprawy meczowej. Nie przedstawienie go po raz drugi skutkuje odebraniem wszystkich identyfikatorów i zakazem wykonywania opraw. 5. Na płycie boiska mogą przebywać tylko osoby ubrane w kamizelki z napisem oprawa i z widocznym identyfikatorem. 6. Złamanie postanowień 6 Regulaminu skutkuje natychmiastowym odebraniem wszystkich identyfikatorów uprawniających do wykonania opraw meczowych Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej dla RTS WIDZEW Łódź S.A. ZATWIERDZAM Regulamin Imprezy masowej V Strona 12

REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy REGULAMIN został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ FINAŁ DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W ICE RACINGU w dniach stycznia 2013 roku 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ FINAŁ DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W ICE RACINGU w dniach stycznia 2013 roku 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ FINAŁ DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W ICE RACINGU w dniach 25-26 stycznia 2013 roku 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin został opracowaniu w oparciu o przepisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE Załącznik nr 8 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeostwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - MECZU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁKS ŁÓDŹ PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - MECZU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁKS ŁÓDŹ PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - MECZU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁKS ŁÓDŹ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - MECZU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁUKOWSKI KLUB SPORTOWY,,ORLĘTA ŁUKÓW

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - MECZU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁUKOWSKI KLUB SPORTOWY,,ORLĘTA ŁUKÓW REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - MECZU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁUKOWSKI KLUB SPORTOWY,,ORLĘTA ŁUKÓW 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6,ust.3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504) ustawodawca zobowiązuje organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ KONCERT NA STADIONIE W SUWAŁKACH W DNIU 31 LIPCA 2013 ROKU

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ KONCERT NA STADIONIE W SUWAŁKACH W DNIU 31 LIPCA 2013 ROKU REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ KONCERT NA STADIONIE W SUWAŁKACH W DNIU 31 LIPCA 2013 ROKU Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.504),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STADIONU GKS GÓRNIK" ŁĘCZNA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STADIONU GKS GÓRNIK ŁĘCZNA. Postanowienia ogólne REGULAMIN STADIONU GKS GÓRNIK" ŁĘCZNA Postanowienia ogólne 1 Zarząd Górniczego Klubu Sportowego Górnik" Łęczna uchwala niniejszy Regulamin w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015 REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV Arena Kraków 28.11.2015 I. Postanowienia Ogólne 1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie REGULAMIN TERENU I IMPREZY European Rover Challenge 2015 odbywającej się w dniach 5-6.09.2015 na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k. Chęcin 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE

R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE L. dz. 15 /2011 R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE 1. Na podstawie przepisów Ustawy O bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009

Bardziej szczegółowo

WOKiS STADION ŚLĄSKI W CHORZOWIE. REGULAMIN STADIONU Opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez

WOKiS STADION ŚLĄSKI W CHORZOWIE. REGULAMIN STADIONU Opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez Grafika : drukuj / nie drukuj ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice Aktualność Komentarze Galeria Video Audio Przed wejściem na mecz zapoznaj się z Regulaminem Stadionu! 08.10.2008 WOKiS STADION ŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej

Regulamin Imprezy Masowej Regulamin Imprezy Masowej 1. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem'') został wydany na podstawie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015r., poz.2139 z późn. zm.) - zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Uchwała Zarządu Korona S.A. Kielce Nr 05/12/2010 z dnia 20.12.2010 r. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin terenu imprezy Stokłosalia 2012 Uczelni Vistula. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r.

Regulamin terenu imprezy Stokłosalia 2012 Uczelni Vistula. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1 1.Regulamin dotyczy imprez masowych - meczów piłki nożnej, organizowanych przez CHROBRY GŁOGÓW S.A. na terenie stadionu miejskiego usytuowanego przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ obowiązujący podczas Festynu Rodzinnego organizowanego w Radzyminie w dniu 15 sierpnia 2016r. z okazji 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej Na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY STADIONU DO ROZGRYWANIA WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH NA ŻUŻLU

REGULAMIN PORZĄDKOWY STADIONU DO ROZGRYWANIA WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH NA ŻUŻLU REGULAMIN PORZĄDKOWY STADIONU DO ROZGRYWANIA WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH NA ŻUŻLU 1 Zakres obowiązywania 1. Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.03.2009 O bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STADIONU WROCŁAW

REGULAMIN STADIONU WROCŁAW Załącznik nr 7 do umowy nr Regulamin Stadionu Wrocław REGULAMIN STADIONU WROCŁAW 1 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ OBOWIĄZUJĄCY W DNIU 17.10.2015 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ OBOWIĄZUJĄCY W DNIU 17.10.2015 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ OBOWIĄZUJĄCY W DNIU 17.10.2015 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

Bardziej szczegółowo

1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie

1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie 1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SYLWESTER PRZED RATUSZEM

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SYLWESTER PRZED RATUSZEM REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SYLWESTER PRZED RATUSZEM Zał. nr 3 Masowa impreza plenerowa Sylwester przed Ratuszem zwana dalej Imprezą odbędzie się w dniach 31.12.2013 godzina 22:30 do 1.01.2014 godzina 1:30

Bardziej szczegółowo

2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez Euforia Festivals.

2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez Euforia Festivals. 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), organizowanej na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Maj Syty Fest (My City Fest)

Maj Syty Fest (My City Fest) Skierniewice, 27 maja 2017 roku. REGULAMIN TERENU I IMPREZY MASOWEJ Maj Syty Fest (My City Fest) odbywającej się w dniu 27 maja 2017 roku na Rynku Miejskim w Skierniewicach POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) oraz rozporządzeń Ministra MSWIA postanawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ

REGULAMIN OBIEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ REGULAMIN OBIEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ 1. Boisko wielofunkcyjne Politechniki Częstochowskiej jest obiektem sportowym administrowanym przez Akademickie Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY 1. Wstęp na imprezy biletowane następuje za okazaniem ważnego biletu wstępu, karty wstępu KDR (Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ. Rozdział I Zakres obowiązywania

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ. Rozdział I Zakres obowiązywania REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej Ustawą, wprowadza się niniejszy regulamin imprez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej Dni Mszana Dolnej 2011 ul. Spadochroniarzy r.

Regulamin Imprezy Masowej Dni Mszana Dolnej 2011 ul. Spadochroniarzy r. Regulamin Imprezy Masowej Dni Mszana Dolnej 2011 ul. Spadochroniarzy 23 24.07.2011 r. 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej,,regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ LIGI ŚWIATOWEJ 2015

REGULAMIN IMPREZ LIGI ŚWIATOWEJ 2015 REGULAMIN IMPREZ LIGI ŚWIATOWEJ 2015 obowiązujący podczas imprez masowych w dniach: 28.05-29.05.2015 r. na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot położonej przy ulicy Plac Dwóch Miast

Bardziej szczegółowo

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r.

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), został opracowany przez Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MAJOWY PIKNIK RODZINNY w dniu 1.05.2015r

REGULAMIN IMPREZY MAJOWY PIKNIK RODZINNY w dniu 1.05.2015r REGULAMIN IMPREZY MAJOWY PIKNIK RODZINNY w dniu 1.05.2015r 1. Teren Stadionu Miejskiego w Ciechocinku, zwany dalej terenem pikniku, będzie otwarty dla publiczności w godzinach 17.00 23.00 w dniu trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ SYLWESTER NA RYNKU 2014

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ SYLWESTER NA RYNKU 2014 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ SYLWESTER NA RYNKU 2014 I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1 1. Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BAL SYLWESTROWY Havana Night 2016/2017

REGULAMIN BAL SYLWESTROWY Havana Night 2016/2017 REGULAMIN BAL SYLWESTROWY Havana Night 2016/2017 Rozdział I 1 Zakres obowiązywania 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej Ustawą, wprowadza się niniejszy

Bardziej szczegółowo

2. Wejście i przebywanie na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację regulaminu.

2. Wejście i przebywanie na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację regulaminu. Załącznik nr 2 2. Regulamin imprezy masowej 15 lecie Powiatu Oławskiego Zakres obowiązków 1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas trwania imprezy 15 lecie Powiatu Oławskiego Osoby przebywające na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ. X Małopolskie Święto Warzyw. odbywającego się w dniu 3 września 2017r.

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ. X Małopolskie Święto Warzyw. odbywającego się w dniu 3 września 2017r. REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ X Małopolskie Święto Warzyw odbywającego się w dniu 3 września 2017r. na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy Gala Disco r. Hala Widowiskowo- Sportowa RCS w Lubinie

Regulamin imprezy Gala Disco r. Hala Widowiskowo- Sportowa RCS w Lubinie Regulamin imprezy Gala Disco 28.01.2017r. Hala Widowiskowo- Sportowa RCS w Lubinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem imprezy masowej Gala Disco ( Impreza"), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin 20. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 7 maja 2016 r.

Regulamin 20. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 7 maja 2016 r. Regulamin 20. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 7 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), został opracowany przez Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ), zwanej dalej Ustawą, wprowadza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN TERENU SCENY I PLACU WYZNACZONEGO DO ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ: KONCERT ZESPOŁÓW LORD I IRA Sławno, plac księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Kompleks Sportowo Rekreacyjny ul. 3 Maja 19a 14-100 Ostróda tel.: 661 122 140 REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Koncertu muzyki filmowej" 28 Września 2017 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW

REGULAMIN. Koncertu muzyki filmowej 28 Września 2017 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW REGULAMIN Koncertu muzyki filmowej" 28 Września 2017 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW Rozdział I Zakres obowiązywania 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora koncertu pn. Koncert muzyki filmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU. REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy r.

REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU. REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy r. REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy - 28.08.2016 r. I. Informacja ogólna 1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPRZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ W CAMPUS RYBNIK

REGULAMIN IMPRZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ W CAMPUS RYBNIK REGULAMIN IMPRZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ W CAMPUS RYBNIK Rozdział I - Zakres obowiązywania 1 1. Wprowadza się Regulamin imprezy masowej zwany dalej regulaminem. 2. Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej,

Bardziej szczegółowo

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 REGULAMIN

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 REGULAMIN Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 REGULAMIN 1. 1. Niniejszy Regulamin Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 ( Regulamin ) został wydany przez Organizatora Imprezy i kierowany jest do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY HEVELKA FESTIWAL PIW RZEMIEŚLNICZYCH

REGULAMIN IMPREZY HEVELKA FESTIWAL PIW RZEMIEŚLNICZYCH REGULAMIN IMPREZY HEVELKA FESTIWAL PIW RZEMIEŚLNICZYCH CENTRUM WYSTAWINNICZE AMBEREXPO ul. Żaglowa 11, Gdańsk 24-26 czerwca 2016 r. Organizator: Hevelka Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej Ustawą, wprowadza się niniejszy regulamin imprez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zakres obowiązywania. 1. Wprowadza się Regulamin imprezy masowej, zwany dalej regulaminem. Rozdział II Wstęp na imprezę

Rozdział I Zakres obowiązywania. 1. Wprowadza się Regulamin imprezy masowej, zwany dalej regulaminem. Rozdział II Wstęp na imprezę R E G U L A M I N I M P R E Z Y M A S O W E J - Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r., nr 62, poz. 504) postanawia

Bardziej szczegółowo

3. Wej ście i przebywanie osób na teren Koncertu oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

3. Wej ście i przebywanie osób na teren Koncertu oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu. REGULAMIN UDZIAŁU W KONCERCIE Ennio Morricone, który odbędzie w dniu 30 sierpnia 2009 roku, na terenie Stoczni Gdańskiej w Gdańsku - Młode Miasto, o godz. 20:00 1 Zakres obowiązywania 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT 2016 13-14 sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm), zwanej dalej Ustawą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydarzeń Cracow Game Days 2017 & meetyt Summer 2017

Regulamin wydarzeń Cracow Game Days 2017 & meetyt Summer 2017 Regulamin wydarzeń Cracow Game Days 2017 & meetyt Summer 2017 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem wydarzenia jest firma CFA Kacper Czapiewski z siedzibą w Stężycy, pod adresem: 83-322 Stężyca, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE STADIONU MKS CRACOVIA SSA PRZY UL. KAŁUŻY 1 W KRAKOWIE

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE STADIONU MKS CRACOVIA SSA PRZY UL. KAŁUŻY 1 W KRAKOWIE REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE STADIONU MKS CRACOVIA SSA PRZY UL. KAŁUŻY 1 W KRAKOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r.

Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r. Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r. Załącznik nr 3 I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ MECZU SIATKÓWKI ORGANIZOWANEGO PRZEZ GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ MECZU SIATKÓWKI ORGANIZOWANEGO PRZEZ GKS GIEKSA KATOWICE S.A. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ MECZU SIATKÓWKI ORGANIZOWANEGO PRZEZ GKS GIEKSA KATOWICE S.A. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 9. Stargardzka Noc Kabaretowa i Disco Polo LIVE w Amfiteatrze Miejskim w Stargardzie. Rozdział I Zakres obowiązywania

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 9. Stargardzka Noc Kabaretowa i Disco Polo LIVE w Amfiteatrze Miejskim w Stargardzie. Rozdział I Zakres obowiązywania REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 9. Stargardzka Noc Kabaretowa i Disco Polo LIVE w Amfiteatrze Miejskim w Stargardzie Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Prezentacja Drużyny Piłkarskiej Jagiellonii Białystok

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Prezentacja Drużyny Piłkarskiej Jagiellonii Białystok 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Prezentacja Drużyny Piłkarskiej Jagiellonii Białystok Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej Ustawą, wprowadza się

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I Zakres obowiązywania

R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I Zakres obowiązywania R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2009, Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin obowiązuje w Hali Widowiskowo Sportowej w Lubinie ul. Odrodzenia, aż do odwołania z mocą obowiązywania od dnia 01 sierpnia 2014r

Niniejszy Regulamin obowiązuje w Hali Widowiskowo Sportowej w Lubinie ul. Odrodzenia, aż do odwołania z mocą obowiązywania od dnia 01 sierpnia 2014r Regulamin Hali Widowiskowo Sportowej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28B sporządzony na potrzeby organizowanych przez MKS Zagłębie Lubin S.A, Imprez Masowych meczów piłki ręcznej. Zakres obowiązywania 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm), zwanej dalej Ustawą,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH Mecze piłki nożnej DEFINICJA MECZU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Ustawy: pod pojęciem meczu piłki nożnej należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich

Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich 27-28.06.2014 I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2009r., nr 62 poz. 504 z późn. zmianami) postanawia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stadionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Stadionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Stadionu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Stadionu") określa zasady obowiązujące na stadionie, położonym w Zabrzu przy ul. Roosevelta 81, (zwanym dalej Stadionem"),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wraz z późniejszymi zmianami zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY pn.: DZIEŃ KONIA NA PODLASIU

REGULAMIN IMPREZY pn.: DZIEŃ KONIA NA PODLASIU REGULAMIN IMPREZY pn.: DZIEŃ KONIA NA PODLASIU obowiązujący w dniu 18.06.2017 r. I. Cel: Celem imprezy pn. Dzień Konia na Podlasiu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy UPnalia 2016

Regulamin imprezy UPnalia 2016 Regulamin imprezy UPnalia 2016 I. Postanowienia ogólne: 1. Regulamin jest wydany przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25, współorganizatora

Bardziej szczegółowo

SPORTOWY GÓRNICZEJ. Stadion jest integralną częścią obiektów będących w zarządzie CSiR Dąbrowa Górnicza.

SPORTOWY GÓRNICZEJ. Stadion jest integralną częścią obiektów będących w zarządzie CSiR Dąbrowa Górnicza. REGULAMIN OBIEKTU BIEKTU - S - STADION SPORTOWY PRZY UL.. KONOPNICKIEJK 29 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Osoby korzystające z obiektu oraz uczestnicy imprez na Stadionie Sportowym zobowiązani są do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO HUTNIK KRAKÓW PRZY UL. PTASZYCKIEGO 4 ORAZ IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE OBIEKTU.

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO HUTNIK KRAKÓW PRZY UL. PTASZYCKIEGO 4 ORAZ IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE OBIEKTU. REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO HUTNIK KRAKÓW PRZY UL. PTASZYCKIEGO 4 ORAZ IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE OBIEKTU. Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009

Bardziej szczegółowo

Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu

Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PAŁAC KSIĄŻĘCY SPÓŁKA Z O.O. W ŻAGANIU W HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ ARENA PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 6 W ŻAGANIU I. ZAKRES OBWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II Regulamin imprezy Rozdział I 1. Regulamin dotyczy imprezy pt.: Wielki Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie organizowanej przez Fundację Marcina Gortata MG13 zwaną dalej Organizatorem, na terenie miasta Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY pn. Kabaret na dobry początek wakacji

REGULAMIN IMPREZY pn. Kabaret na dobry początek wakacji REGULAMIN IMPREZY pn. Kabaret na dobry początek wakacji 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulamin") obowiązuje podczas wydarzenia Kabaret na dobry początek wakacji (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zakres obowiązywania. 1. Wprowadza się Regulamin imprezy zwany dalej regulaminem.

Rozdział 1. Zakres obowiązywania. 1. Wprowadza się Regulamin imprezy zwany dalej regulaminem. Rozdział 1 Zakres obowiązywania 1. Wprowadza się Regulamin imprezy zwany dalej regulaminem. &1 2. Regulamin dotyczy każdej imprezy, zorganizowanej na terenie sąsiadującym z przy OSiR Politechniki Śląskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SNOWFEST FESTIVAL. obowiązujący w dniach 9-11 lutego2018 r.

REGULAMIN IMPREZY SNOWFEST FESTIVAL. obowiązujący w dniach 9-11 lutego2018 r. REGULAMIN IMPREZY SNOWFEST FESTIVAL obowiązujący w dniach 9-11 lutego2018 r. podczas imprezy masowej na terenie Amfiteatru i Skoczni SKALITE w Szczyrku. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ KS BZURA CHODAKÓW W SOCHACZEWIE

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ KS BZURA CHODAKÓW W SOCHACZEWIE REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ KS BZURA CHODAKÓW W SOCHACZEWIE Na podstawie zapisów Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Sezon 2012 / 2013 w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 26 września 2013 r.

Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy pod nazwą Polsat Boxing Night: Adamek vs Saleta

Regulamin imprezy pod nazwą Polsat Boxing Night: Adamek vs Saleta Regulamin imprezy pod nazwą Polsat Boxing Night: Adamek vs Saleta I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w imprezie masowej pod nazwą Polsat Boxing

Bardziej szczegółowo

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: REGULAMIN IMPREZY OPEN SUMMER PARTY, MIASTKO 17-18 LIPCA 2015r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Regulamin Hali Widowiskowo-Sportowej przy Regionalnym Centrum Sportowy Spółka z o.o w Lubinie, ul. Odrodzenia 28b, sporządzony na potrzebę organizacji imprezy masowej Koncert

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE stan : na dzień 18 grudnia 2015 roku Opracowanie: Prof. WSEWS Marek Rybiński USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH OKREŚLA KONSEKWENCJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/133/2016 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/133/2016 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/133/2016 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu imprez masowych odbywających się na terenach należących do Gminy Grębocice Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504) oraz

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ NA SKRZYDŁACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ NA SKRZYDŁACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ NA SKRZYDŁACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE 12 13 września 2015r, Lotnisko ul. Wojska Polskiego 3, Mielec POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin jest wydany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania I. DEFINICJE a) Klub - oznacza ŁKS ŁÓDŹ; b) Stadion - oznacza obiekt sportowy MOSiR usytuowany w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

1) organizatorze imprezy należy przez to rozumieć klub piłkarski / podmiot uprawniony do organizacji i przeprowadzenia imprezy na stadionie;

1) organizatorze imprezy należy przez to rozumieć klub piłkarski / podmiot uprawniony do organizacji i przeprowadzenia imprezy na stadionie; Art. 1. REGULAMIN Niniejszy regulamin meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową (dalej jako ''regulamin'') wraz z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującymi, przepisami piłkarskiego prawa związkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY CLARKSON, HAMMOND, MAY LIVE na VERVA Street Racing obowiązujący w dniu r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie

REGULAMIN IMPREZY CLARKSON, HAMMOND, MAY LIVE na VERVA Street Racing obowiązujący w dniu r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie REGULAMIN IMPREZY CLARKSON, HAMMOND, MAY LIVE na VERVA Street Racing obowiązujący w dniu 24.10.2015 r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie Zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora

Bardziej szczegółowo

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504.,

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504., Regulamin II LWÓWECKIEGO ZLOTU MOTOCYKLI 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504., oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ odbywającej się na stadionie MOSiR przy ul. Legionów 15 Święto Miasta Oświęcim

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ odbywającej się na stadionie MOSiR przy ul. Legionów 15 Święto Miasta Oświęcim REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ odbywającej się na stadionie MOSiR przy ul. Legionów 15 Święto Miasta Oświęcim 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ), został wydany na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY pn. Gala Muzyki Disco

REGULAMIN IMPREZY pn. Gala Muzyki Disco REGULAMIN IMPREZY pn. Gala Muzyki Disco 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulamin") obowiązuje podczas Gali Muzyki Disco (zwanej dalej Imprezą) w dn. 18.06.2016 r. organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU HISTORYCZNEGO "WISŁOUJŚCIE 1628"

REGULAMIN FESTIWALU HISTORYCZNEGO WISŁOUJŚCIE 1628 1 REGULAMIN FESTIWALU HISTORYCZNEGO "WISŁOUJŚCIE 1628" DEFINICJE: 1. "impreza" - Festiwal historyczny pn. "Wisłoujście 1628" organizowany przez Organizatora w dniach 8-9 lipca 2017 r. na terenie Twierdzy

Bardziej szczegółowo

> REGULAMIN IMPREZY Fundacji JA Wrocław miasto Kobiet - 'Pchli Targ Kasztanowa 7' w dniu 17.10.2015 roku w godzinach 10-16.

> REGULAMIN IMPREZY Fundacji JA Wrocław miasto Kobiet - 'Pchli Targ Kasztanowa 7' w dniu 17.10.2015 roku w godzinach 10-16. Regulamin imprezy masowej REGULAMIN IMPREZY Fundacji JA Wrocław miasto Kobiet - 'Pchli Targ Kasztanowa 7' w dniu 17.10.2015 roku w godzinach 10-16. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu koszykówki w sezonie 2014/2015 W Hali Sportowej przy Al. Piłsudskiego 20 w Tychach Na podstawie art. 6 ust.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu koszykówki w sezonie 2014/2015 W Hali Sportowej przy Al. Piłsudskiego 20 w Tychach Na podstawie art. 6 ust. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu koszykówki w sezonie 2014/2015 W Hali Sportowej przy Al. Piłsudskiego 20 w Tychach Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w imprezie organizowanej przez agencję koncertową Good Music Productions

Regulamin udziału w imprezie organizowanej przez agencję koncertową Good Music Productions Regulamin udziału w imprezie organizowanej przez agencję koncertową Good Music Productions 1 Zakres obowiązywania Niniejszy regulamin obowiązuje podczas imprez organizowanych przez firmę Good Music Productions

Bardziej szczegółowo