R E G U L A M I N korzystania z siłowni, fitness i kawiarenki internetowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N korzystania z siłowni, fitness i kawiarenki internetowej."

Transkrypt

1 R E G U L A M I N korzystania z siłowni, fitness i kawiarenki internetowej. 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1/ Tekst jednolity statutu wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie, postanowieniem z dnia r. - Dział X używanie lokali i opłaty 87 punkt 6 oraz 5 punkt 3 statutu. 2/ Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Nr 21/2012 ( z dnia 18 i 19 czerwca 2012)r. 3/ Umowa o dofinansowanie projektu pt; Modernizacja istniejących pomieszczeń usługowych na kafejkę internetową i siłownię z fitness w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata SIŁOWNIA I FITNESS. 2 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Siłownia jest czynna w dniach: od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od do Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem. 3. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz poleceniom trenera lub innego uprawnionego pracownika obiektu. 4. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być wypraszane z obiektu. 5. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe. 6. Z urządzeń siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 16-go roku życia. 7. Z urządzeń siłowni jednocześnie może korzystać nie więcej niż 10 osób.

2 8. W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulaminie siłowni. II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI I FITNESS. 1. Ćwiczący musi posiadać w trakcie ćwiczeń ręcznik, który powinien rozkładać na oparciach urządzeń. 2. Ćwiczący musi posiadać strój sportowy i czyste obuwie sportowe na zmianę. 3. Osoba korzystająca z urządzeń, w przypadku zauważenia usterek sprzętu ten fakt powinna zgłosić upoważnionej osobie. 4. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione. 5. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. 6. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenia treningowe, z których korzystano, winny być pozostawione w należytym stanie technicznym. 7. Osoby korzystające z urządzeń treningowych oraz uczestniczące w zajęciach fitness czynią to na własną odpowiedzialność. 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi nie zapewnia kompleksowej opieki instruktorskiej na siłowni i fitness. III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY. 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni i fitness - Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ponosi odpowiedzialności. 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. 3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i fitness oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa- Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ponosi odpowiedzialności.

3 KAWIARENKA INTERNETOWA Kawiarenka Internetowa za cenę biletu umożliwia nieodpłatne korzystanie z zasobów internetowych. Kupno biletu umożliwia też nieodpłatne korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego (skaner/ksero/drukarka) z limitem wydruku dwóch stron. Wydruk powyżej tego limitu jest płatny w wysokości 30gr za stronę A4 przy druku czarno-białym lub 80gr przy druku kolorowym. 2. Zasady dostępu i korzystania z kawiarenki internetowej i sprzętu komputerowego określa niniejszy regulamin. 3. Wszyscy korzystający ze sprzętu komputerowego zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń o charakterze porządkowym wydawanych przez administratora systemu informatycznego lub innego uprawnionego pracownika obiektu. ZASADY DOSTĘPU DO KAWIARENKI INTERNETOWEJ. 1. Korzystanie z kawiarenki internetowej jest odpłatne. 2. Z kawiarenki internetowej można korzystać przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Przed pierwszym, przystąpieniem do korzystania z kawiarenki każdy klient zobowiązany jest do utworzenia konta użytkownika w oprogramowaniu FireCafe i zapoznania się z regulaminem organizacyjnym Kawiarenki Internetowej. - Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu KI. - Osoby małoletnie chcące skorzystać z KI są zobowiązane dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

4 4.Każde korzystanie z kawiarenki jest rejestrowane w oprogramowaniu FireCafe. 5.Maksymalny czas korzystania jednej osoby z Internetu wynosi 1 godzinę zegarową dziennie, za wyjątkiem przypadków, kiedy pozostałe stanowiska pozostają niewykorzystane a administrator systemu informatycznego lub inny upoważniony pracownik kawiarenki wyrazi zgodę na dłuższe korzystanie z Internetu. 6.Osoby chętne do korzystania z kawiarenki mogą rezerwować sobie stanowisko komputerowe osobiście lub telefonicznie. Na rezerwację przeznaczone są 4 stanowiska komputerowe. Można korzystać z usług KI, bez wcześniejszej rezerwacji, jeżeli w momencie wejścia do sali znajdują się wolne stanowiska komputerowe, na które nie zgłoszono rezerwacji. 7.Na klienta umówionego na konkretną godzinę stanowisko komputerowe będzie oczekiwało 15 minut, po upływie tego czasu z usługi korzysta następna osoba. 8.Na każdym stanowisku pracy może przebywać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić administrator systemu informatycznego lub inny upoważniony pracownik kawiarenki. 9.Każdy klient ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania z zasobów internetowych min. założenia skrzynki Zabronione jest otwieranie witryn, stron internetowych i przesyłania plików zawierających treści niezgodne z prawem (erotyczne, pornograficzne, propagujące przemoc itp.) 11. Kupno biletu umożliwia bezpłatne korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego (skaner/ksero/drukarka) z limitem wydruku dwóch stron A4. Wydruk powyżej tego limitu wiąże się z opłatą 30gr od strony A4 przy druku czarno-białym lub 80gr przy druku kolorowym. 12.Klient może zapisać potrzebne informacje na własnej płycie lub urządzeniu typu Pendrive. Na użycie płyty lub urządzenia typu pendrive należy uzyskać zgodę obsługi. Przed użyciem nośnik należy przekazać pracownikowi obsługującego salę w celu oczyszczenia z ewentualnych wirusów. 13.Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I CYWILNA. 4 1.Wszyscy korzystający z kawiarenki internetowej ponoszą odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełnione podczas lub w związku z korzystaniem z KI. 2.W szczególności odpowiedzialność wymieniona w pkt. 1 dotyczy: a/ umyślnego bądź nieumyślnego niszczenia sprzętu komputerowego, b/ doprowadzania sieci komputerowej do niesprawności, c/ prób nieuprawnionego dostępu do zastrzeżonych elementów sieci, d/ nielegalnego kopiowania programów komputerowych, e/ wprowadzania jakichkolwiek programów do sieci bez pisemnej zgody pracownika KI. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu technicznego będącego w posiadaniu KI. ŚRODKI DYSCYPLINARNE. 5 1.W przypadku naruszenia regulaminu administrator systemu komputerowego lub inny upoważniony pracownik kawiarenki ma prawo zastosować środki dyscyplinarne: a/ upomnienie, b/ upomnienie ze skierowaniem wniosku o zakazie korzystania z kawiarenki komputerowej. 2.Każdy użytkownik może być natychmiast pozbawiony prawa korzystania z kawiarenki gdy: a/dokona udokumentowanej próby korzystania z zasobów zakazanych ( pornograficznych, erotycznych, propagujących przemoc, itp.) lub będzie stosował wyrażenia ogólnie przyjęte za wulgarne, b/będzie próbował instalować własne oprogramowanie bez zgody pracownika KI.

6 c/będzie próbował przez swoje działalnie dokonać usunięcia lub zmiany danych znajdujących się w zasobach kawiarenki ( poza danymi do których ma prawo dostępu). POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 6 1.Nieprzestrzeganie regulaminu KI powoduje czasowy lub bezwzględny zakaz korzystania z pracowni. 2.Administrator nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczonych w bazach internetowych, wiarygodność firm zamieszczających tam swoje oferty oraz za jakość i wiarygodność informacji udostępnianych w Internecie przez inne instytucje. 3.W kawiarence internetowej oraz na siłowni i fitness obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu. 4. Osoby po spożyciu alkoholu nie będą obsługiwane. 5.KI nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Kawiarence przez osoby z niej korzystające 7 Pracownicy kompleksu Siłownia & Fitness & Internet Cafe, stażyści oraz klienci mają obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu. 8 Opłaty zmienne ulgowe obejmują następujące osoby: 1/ członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi, emeryci i renciści, 2/ dzieci członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi, uczącej się w szkołach podstawowych, średnich oraz studenci.

7 9 1/ Z dniem r. uchylić moc obowiązującego Regulaminu korzystania z siłowni, fitness i kawiarenki internetowej, zatwierdzonego w dniu r. Uchwałą Nr 14/2012 Rady Nadzorczej SM w Gołdapi. 2/ Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 129/2013 Rady Nadzorczej SM w Gołdapi w dniu r. z mocą obowiązującą od roku.

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 Kwestionariusz rejestracyjny dla osoby małoletniej Data Imię dziecka Nazwisko dziecka Wiek Adres Telefon kontaktowy Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Korzystania z Kawiarenki Internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi, jednocześnie akceptuję warunki na jakich moje dziecko ( imię i nazwisko ) może odpłatnie skorzystać z dostępu do sieci internetowej. Gołdap,. dn.. (imię i nazwisko- czytelny podpis)

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 CENNIK OPŁATY ZMIENNE KAWIARENKA INTERNETOWA BILETY Z ULGOWĄ KARTĄ WSTĘPU INNE 1) Bilet jednorazowy 2zł/wejście (wejście nie może przekroczyć 1h) 2) Bilet jednorazowy ulgowy 1zł/wejście (przy zakupie co najmniej 5 biletów) 1) Bilet jednorazowy 2zł/wejście (wejście nie może przekroczyć 1h) 2) Bilet jednorazowy ulgowy 2zł/wejście (wejście nie może przekroczyć 1h) DRUKOWANIE 1) Strona A4 czarno-biała 30 gr 2) Strona A4 kolorowa 80 gr SKANOWANIE SIŁOWNIA 1) 50 gr od strony dokumentu BILETY Z ULGOWĄ KARTA WSTĘPU INNE 1) Bilet jednorazowy 4zł/wejście (wejście nie może przekroczyć 2h) 2) Bilet jednorazowy ulgowy 3zł/wejście (przy zakupie co najmniej 5 biletów, wejście nie może przekroczyć 2h) 1) Bilet jednorazowy 6zł/wejście (wejście nie może przekroczyć 2h) 2) Bilet jednorazowy ulgowy 5zł/wejście (przy zakupie co najmniej 5 biletów, wejście nie może przekroczyć 2h) SALA FITNESS BILETY Z ULGOWĄ KARTA WSTĘPU INNE 3) Bilet jednorazowy 4zł/wejście (wejście nie może przekroczyć 2h) 4) Bilet jednorazowy ulgowy 3zł/wejście (przy zakupie co najmniej 8 biletów) 3) Bilet jednorazowy 6zł/wejście (wejście nie może przekroczyć 2h) 4) Bilet jednorazowy ulgowy 5zł/wejście (przy zakupie co najmniej 8 biletów)

10 ZAŁĄCZNIK NR 3 Zasady rozliczenia finansowego: 1/ Zarząd Spółdzielni przygotuje blankiety wstępu w postaci dwuczęściowych bloczków, które będą drukami ścisłego zarachowania. 2/ Bloczki będą podstawą do rozliczenia osoby odpowiedzialnej z zebranej gotówki z kasą spółdzielni. 3/ Osoba odpowiedzialna bloczki będzie kwitować w sekretariacie spółdzielni jako druk ścisłego zarachowania, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów. 4/ Bloczki będą posiadały 50 dwuczęściowych blankietów. 5/ Osoba odpowiedzialna będzie rozliczała się w okresach tygodniowych. 6/ Osoba odpowiedzialna będzie wyposażona w kasetkę. 7/ Osoba odpowiedzialna powinna złożyć oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY 1 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu (zwane dalej Centrum ) jest miejską instytucją kultury organizowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A. Użyte w Umowie oraz niniejszym Regulaminie wybrane zwroty oznaczają: Użytkownik (Użytkownik MULTIKARNETU) to osoba posiadająca i korzystająca z MULTIKARNETU. Każdy Użytkownik nabywa uprawnienia do osobistego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminy REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo