Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu"

Transkrypt

1 Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu Dysza 2 Podkładka PL (06.07) SM

2 Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej Przezbrojene na nny rodzaj gazu Ustawena fabryczne Tryb serwsowy Znamonowe obcążene ceplne Regulacja metodą cśnena na dyszach Regulacja metodą objętoścową Moc grzewcza Regulacja metodą cśnena na dyszach Regulacja metodą objętoścową 8 2

3 Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa Jeśl poczujesz zapach gazu: B Zamknj zawór gazu. B Otwórz okna. B Ne przełączaj żadnych przełącznków. B Zgaś otwarte płomene. B Natychmast wezwj pogotowe gazowe. Jeśl poczujesz spalny: B Wyłącz urządzene. B Otwórz okna drzw. B Powadom autoryzowany serws. Montaż, zmany B Montaż kotła zlecać wyłączne autoryzowanemu nstalatorow. B Ne zmenać elementów odprowadzających spalny. B Ne zasłanać ne zmnejszać otworów wentylacyjnych w drzwach, oknach ścanach. W przypadku montażu szczelnych oken należy zagwarantować dopływ powetrza do spalana. Konserwacja B Zaleca sę wykonywane okresowych konserwacj co najmnej raz w roku. Producent oferuje specjalną umowę serwsową, która szczegółowo opsana jest w ksążce gwarancyjnej. B Użytkownk jest odpowedzalny za bezpeczeństwo urządzena nstalacj. B Stosować tylko orygnalne częśc zamenne! Objaśnene symbol Słowa wytłuszczone oznaczają możlwe nebezpeczeństwo, jeśl ne będze sę przestrzegało odpowednch zaleceń. Uwaga oznacza, że mogą nastąpć lekke uszkodzena przedmotów. Ostrzeżene oznacza, że może dojść do lekkego uszkodzena cała, lub cęższych uszkodzeń przedmotów Nebezpeczeństwo oznacza, ze może dojść do uszkodzena cała W szczególnych przypadkach zagrożone może być życe. Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa będą oznaczone w tekśce trójkątem ostrzegawczym szarym polem. Wskazówk w tekśce będą oznaczone znajdującym sę obok symbolem. Będą one ogranczone pozomym lnam nad pod tekstem. Wskazówk zawerają ważne nformacje w przypadkach, gdy ne stneje nebezpeczeństwo dla ludz sprzętu. Materały wybuchowe łatwopalne B Ne wolno składować an używać w poblżu urządzena materałów łatwopalnych (paper, rozpuszczalnk, farby, tp.). Powetrze do spalana (w pomeszczenu) B Powetrze do spalana (w pomeszczenu) pownno być wolne od agresywnych substancj (zawerające zwązk chloru fluoru). Unkne sę w ten sposób korozj. Przeszkolene użytkownka B Ponformować użytkownka o sposobe dzałana przeszkolć w zakrese obsług kotła. B Należy zwrócć uwagę klentow, że ne pownen wykonywać samodzelne żadnych zman napraw. 3

4 Ustawena nstalacj gazowej 1 Ustawena nstalacj gazowej Regulacj znamonowego obcążena ceplnego oraz znamonowej mocy ceplnej można dokonać na podstawe cśnena na dyszach lub też metodą objętoścową. W obu przypadkach należy użyć manometru U-rurkowego. Nebezpeczeństwo: porażene prądem! B Opsane ponżej ustawena mogą być dokonywane wyłączne przez Autoryzowany Serws Junkers lub autoryzowanego nstalatora. Metoda regulacj na podstawe cśnena na dyszach jest mnej czasochłonna dlatego zalecana. 1.1 Przezbrojene na nny rodzaj gazu Jeżel rodzaj gazu podany na tablczce znamonowej jest nny nż dostarczany, należy dokonać wymany podzespołów. B Zamknąć zawór gazowy. B Wyłączyć urządzene za pomocą wyłącznka głównego zdjąć obudowę. B Zdemontować panel sterujący. B Zdemontować maskowncę czołową. B Usunąć osłonę zabezpeczającą przez zwolnene czterech zacsków mocujących. B Zdemontować palnk. Rys. 2 B Zdemontować oba podzespoły palnka wymenć dysze. Rodzaj gazu Gaz zemny Gaz płynny Tab. 1 Oznakowane dyszy 1 2 Ilość GZ GZ 41, GZ propan B Zamontować ponowne palnk. B Sprawdzć szczelność przyłączy gazowych. B Dokonywane ustaweń gazowych (patrz rozdzał rozdz. 1.4 do 1.5. B Na tablczce znamonowej naneść aktualny rodzaj gazu. Ostrzeżene: Podczas montażu upewnć sę, czy podkładka znajdująca sę pomędzy osłoną zabezpeczającą komorą stacjonarną znajduje sę w odpowednej pozycj. Rys. 1 Osłona zabezpeczająca 1.2 Ustawena fabryczne Gaz zemny Urządzena na gaz zemny GZ-50 ustawone są na wartość 15 kwh/m 3 ndeksu Wobbego 20 mbar cśnena w przyłączu gazowym zaplombowane. Ne uruchamać urządzena, jeżel cśnene gazu na przyłączu wynos mnej nż 16 mbar lub jest wyższe od 25 mbar. 4

5 Ustawena nstalacj gazowej 1.3 Tryb serwsowy Aby dokonać ustaweń znamonowego obcążena ceplnego znamonowej mocy ceplnej należy przełączyć urządzene na tryb serwsowy. Przed włączenem trybu serwsowego: B Otworzyć zawory przygrzejnkowe, aby mogło być odprowadzone cepło. Włączyć tryb serwsowy: B Podłączyć urządzene do źródła zaslana. B Wcsnąć przycsk resetujący przytrzymać. B Przekręcć regulator centralnego ogrzewana ustawając najperw wartość mnmalną, a następne maksymalną. Potwerdzenem operacj jest mgane symbolu na wyśwetlaczu. Teraz urządzene pracuje w trybe serwsowym. B Dokonywane ustaweń (patrz rozdz. 1.4 do 1.5). Zaps ustaweń (moc obegu centralnego ogrzewana): B Aby zapsać ustawena wcsnąć przycsk resetowana, na co najmnej 2 sekundy. LED wyśwetlacze mgają. W trybe serwsowym można regulować równeż nne parametry. B Moduł obsługowy zawesć w pozycj serwsowej. Rys. 3 Pozycja serwsowa B Odkręcć śrubę (7a) do króćca pomarowego przyłączyć manometr U-rurkowy. Zakończene trybu serwsowego: B Wyłączyć ponowne włączyć urządzene. W przypadku, gdy kocoł ne został wyłączony z trybu serwsowego, powraca do normalnego trybu pracy po upływe dwóch godzn. 1.4 Znamonowe obcążene ceplne Regulacja metodą cśnena na dyszach B Wyłączyć urządzene za pomocą wyłącznka głównego. B Odkręcć śrubę zabezpeczającą otworzyć moduł obsługowy. Przed ustawenem panelu sterującego w pozycj serwsowej należy pamętać o usunęcu szuflady z wyposażenem dodatkowym. Rys. 4 Armatura gazowa 7a Krócec do pomaru cśnena na dyszach 7b Krócec do pomaru cśnena w przyłączu gazowym 19 Pokrywa śruby regulacyjnej maksymalnej lośc gazu 84 Śruba regulacyjna mnmalnej lośc gazu B Otworzyć zawór gazowy. B Przełączyć urządzene na tryb serwsowy (patrz rozdzał 1.3). B Pokrętło stawć w pozycj środkowej. Na wyśwetlaczu cyfrowym mga. Kontrola cśnena w przyłączu gazowym B Odkręcć śrubę (7b) do króćca pomarowego przyłączyć manometr U-rurkowy. B Otworzyć zawór gazowy. B Włączyć urządzene obrócć pokrętło regulacj temperatury w B Sprawdzć cśnene w przyłączu gazowym: wymagana wartość dla gazu zemnego pownna wynosć 16 do 25 mbar (dla GZ50). 5

6 Ustawena nstalacj gazowej B Jeżel wartośc są różne od wymaganych: ustalć przyczynę usunąć usterkę. B Jeżel ne można usunąć usterk: zawadomć Zakład Gazownczy. B Jeżel występuje netypowy płomeń: skontrolować dysze. B Zamknąć zawór gazowy, zdjąć manometr U- rurkowy wkręcć śrubę (7b). B Założyć obudowę I zamocować śrubam zabezpeczającym. Zamknąć urządzene, w tym celu zamknąć moduł obsługowy zamocować za pomocą śrub zabezpeczających. Nastawa maksymalnego cśnena na dyszach B Zdjąć zaplombowaną pokrywę śruby regulacj lośc gazu (19). B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w Układ regulacj ustawa maksymalne cśnene na dyszach. B Gaz zemny: Za pomocą śruby regulacj lośc gazu (19) ustawć wartość MAX (patrz Tab. 2). Lczba znamonowa dyszy Cśn. na przyłączu (mbar) MAX cśn. na dyszach (mbar) MIN cśn. na dyszach (mbar) Jeżel cśnene na przyłączu gazowym meśc sę w zakrese 16 do 18 mbar dla gazu zemnego, obcążene znamonowe pownno być ustawone na wartość 85 %. Ne podejmować ustaweń an ne włączać urządzena przy wartoścach ponżej 16 mbar / powyżej 25 mbar. Gaz zemny GZ Gaz płynny 35 41,5 50 propan /115 67/ ,6 10,9 15,5 32,0-35,0 1,4 1,9 2,3 5,4 Nastawa mnmalnego cśnena na dyszach B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w lewo Układ regulacj ustawa mnmalne cśnene na dyszach. B Za pomocą śruby regulacj lośc gazu (64) ustawć wartość MIN (patrz Tab. 2). B Sprawdzć ustawena obracając ponowne pokrętło w prawo, a następne w lewo, w raze potrzeby skorygować. B Wyłączyć urządzene w celu zakończena trybu serwsowego. B Zamknąć zawór gazowy, zdjąć manometr U- rurkowy wkręcć śrubę (7a) Regulacja metodą objętoścową Jeżel urządzene opalane jest meszanką powetrza gazu płynnego należy dla czasów najbardzej ntensywnej eksploatacj dokonać ustaweń, bądz skontrolować stnejące ustawena metodą cśnena na dyszach. B Uzyskać z Zakładu Gazownczego dane na temat ndeksu Wobbego oraz dolnej wartośc opałowej (Pc). B Wyłączyć urządzene za pomocą wyłącznka głównego. B Moduł obsługowy zawesć w pozycj serwsowej (patrz Rys. 3). B Otworzyć zawór gazowy. B Przełączyć urządzene na tryb serwsowy (patrz rozdzał 1.3). B Pokrętło ustawć w pozycj środkowej. Nastawa maksymalnego strumena przepływu B Zdjąć zaplombowaną pokrywę śruby regulacj lośc gazu (19) jak przedstawono na (Rys. 4). B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w Układ regulacj ustawa maksymalny strumen przepływu. B Gaz zemny: Za pomocą śruby regulacj lośc gazu (19) ustawć wartość zużyca w pozycj MAX (patrz Tab. 3). Tab. 2 Cśnene na dyszach B Gaz płynny: Śrubę regulacyjną (19) wkręcć do oporu. B Założyć pokrywę śruby (19) zaplombować. 6

7 Ustawena nstalacj gazowej Gaz zemny GZ Gaz płynny B Przełączyć urządzene na tryb serwsowy (patrz rozdzał 1.3). Lczba znamonowa dyszy Cśn. na przylaczu (mbar) Zużyce MAX 75,1 l/mn Zużyce MIN 28,1 l/mn Tab. 3 Zużyce gazu B Gaz płynny: Śrubę regulacyjną (19) wkręcć do oporu. B Założyć pokrywę śruby (19) zaplombować. Nastawa mnmalnego strumena przepływu B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w lewo Układ regulacj ustawa mnmalny strumeń przepływu. B Za pomocą śruby regulacj lośc gazu (64) ustawć wartość zużyca w pozycj MIN (patrz Tab. 3). B Sprawdzć ustawena obracając ponowne pokrętło w prawo, a następne w lewo, w raze potrzeby skorygować. B Wyłączyć urządzene w celu zakończena trybu serwsowego. B Zamknąć zawór gazowy. Kontrola cśnena w przyłączu gazowym B W celu skontrolowana cśnena w przyłączu gazowym porównaj odpowedn fragment w rozdzał Regulacja metodą cśnena na dyszach. 1.5 Moc grzewcza 35 41,5 50 propan /115 67/ ,2 l/mn 24,4 l/mn 53,8 l/mn 20,1 l/mn 2,4 kg/h 0,9 kg/h Moc grzewczą można ustawć w zakrese mędzy wartoścą mnmalną a maksymalną znamonowej mocy ceplnej dopasowując ją do względnego zapotrzebowana. Nastawa mnmalnej mocy grzewczej B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w lewo Na wyśwetlaczu mga symbol wskazuje. B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w B Pokrętlo obracać powol z prawa na lewo w celu dopasowana cśnena na dyszach do mnmalnej mocy grzewczej (patrz Tab. 4). Moc grzewcza (kw) Tab. 4 Uwaga: W przypadku przekroczena żądanej wartośc w trakce regulacj mocy należy ustawć regulator w pozycj wyjścowej powtórzyć postępowane. Gaz zemny GZ B Zapsać ustawena (patrz rozdzał 1.3). Gaz płynny 35 41,5 50 propan 10 1,4 1,9 2,3 5,4 Wartość cśnena na dyszach dla mn. mocy grzewczej (mbar) Nastawa maksymalnej mocy grzewczej B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w Na wyśwetlaczu mga symbol wskazuje. B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w lewo B Pokrętlo obracać powol z lewa na prawo w celu dopasowana cśnena na dyszach do maksymalnej mocy grzewczej (patrz Tab. 5). Uwaga: W przypadku przekroczena żądanej wartośc w trakce regulacj mocy należy ustawć regulator w pozycj wyjścowej powtórzyć postępowane Regulacja metodą cśnena na dyszach B Wyłączyć urządzene za pomocą wyłącznka głównego. B Moduł obsługowy zawesć w pozycj serwsowej (patrz rys. 3). B Odkręcć śrubę (7a) do króćca pomarowego przyłączyć manometr U-rurkowy. B Otworzyć zawór gazowy. 7

8 Ustawena nstalacj gazowej Moc grzewcza (kw) Tab. 5 B Zapsać ustawena (patrz rozdzałrozdz. 1.3). Kontrola ustaweń Gaz zemny GZ Gaz płynny 35 41,5 50 propan 12 1,8 2,5 3,2 7,4 14 2,3 3,2 4,2 9,7 16 2,9 4,0 5,4 12,5 18 3,5 4,9 6,8 15,6 20 4,2 6,0 8,3 19,0 22 5,0 7,1 10,0 22,8 24 5,9 8,4 11,8 27,0 26 6,8 9,7 13,8 31,5 27,6 1) 1) nastawa fabryczna ,9 15, Wartość cśnena na dyszach dla maks. mocy grzewczej (mbar) Wartośc pomarowe mogą różnć sę od ustawonych o ±0,5 mbar. B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w lewo Na wyśwetlaczu mga symbol wskazuje. Układ regulacj zadaje mnmalną moc grzewczą. B Skontrolować cśnene na dyszach, w raze potrzeby skorygować. B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w Na wyśwetlaczu mga symbol wskazuje. Układ regulacj zadaje maksymalną moc grzewczą. B Skontrolować cśnene na dyszach, w raze potrzeby skorygować. B Wyłączyć urządzene w celu zakończena trybu serwsowego. B Zamknąć zawór gazowy, zdjąć manometr U- rurkowy wkręcć śrubę (7a). Nastawa mnmalnej mocy grzewczej B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w lewo Na wyśwetlaczu mga symbol wskazuje. B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w B Pokrętlo obracać powol z prawa na lewo w celu dopasowana strumena przepływu do mnmalnej mocy grzewczej (patrz Tab. 6). Moc grzewcza (kw) Tab. 6 Uwaga: W przypadku przekroczena żądanej wartośc w trakce regulacj mocy należy ustawć regulator w pozycj wyjścowej powtórzyć postępowane. Gaz zemny (l/mn) Zużyce B Zapsać ustawena (patrz rozdzał 1.3). Gaz płynny (kg/h) 35 41,5 50 propan 10 28,1 24,4 20,1 0,9 Welkość strumena przepływu dla mn. mocy grzewczej Nastawa maksymalnej mocy grzewczej B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w Na wyśwetlaczu mga symbol wskazuje. B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w lewo B Pokrętło obracać powol z lewa na prawo w celu dopasowana strumena przepływu do maksymalnej mocy grzewczej (patrz Tab. 7). Uwaga: W przypadku przekroczena żądanej wartośc w trakce regulacj mocy należy ustawć regulator w pozycj wyjścowej powtórzyć postępowane Regulacja metodą objętoścową B Wyłączyć urządzene za pomocą wyłącznka głównego. B Moduł obsługowy zawesć w pozycj serwsowej (patrz Rys. 3). B Otworzyć zawór gazowy. B Przełączyć urządzene na tryb serwsowy (patrz rozdzał 1.3). 8

9 Ustawena nstalacj gazowej Zużyce Moc grzewcza (kw) Gaz zemny (l/mn) Gaz płynny (kg/h) 35 41,5 50 propan 12 33,4 29,0 23,9 1, ,8 33,6 27,8 1, ,1 38,3 31,6 1, ,4 42,9 35,4 1, ,8 47,5 39,2 1, ,1 52,2 43,1 1, ,5 56,8 46,9 2, ,8 61,4 50,7 2,3 27,6 1) 75,1 65,2 53,8 2,4 Tab. 7 1) nastawa fabryczna B Zapsać ustawena (patrz rozdzał 1.3). Kontrola ustaweń Welkość strumena przepływu dla maks. mocy grzewczej Wartośc pomarowe mogą różnć sę od ustawonych o wartość ± 5 %. B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w lewo Na wyśwetlaczu mga symbol wskazuje. Układ regulacj ustawa mnmalną moc grzewczą. B Skontrolować strumeń przepływu, w raze potrzeby skorygować. B Pokrętło regulacj temperatury obrócć w Na wyśwetlaczu mga symbol wskazuje. Układ regulacj ustawa maksymalną moc grzewczą. B Skontrolować strumeń przepływu, w raze potrzeby skorygować. B Wyłączyć urządzene w celu zakończena trybu serwsowego. B Zamknąć zawór gazowy. B Sprawdzć szczelność przyłączy gazowych. 9

10 10

11 11

12

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 376 0/ 8 719 002 395 0/ 8 719 002 396 0/ 8 719 002 397 0 1 Dysza 2 Podkładka PL (2007.02) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE Przezbrojene na nny rodzaj gazu kotłów EUROLINE ZS 23-1 AE/KE 23 ZW 23-1 AE/KE 23 ZS 23-1 AE/KE 21 ZW 23-1 AE/KE 21 PL (04.02) AL Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV AE PL (06.12) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV AE PL (06.12) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZS 12-2 DV AE 23 PL (06.12) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc typu 4 1.2 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR Kocoł gazowy do podłączena komnowego EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 ZWE 24-4 MFK 23 ZSE 24-4 MFK 21 ZSE 24-4 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Kocioł pracujący niezależnie od powietrza w pomieszczeniu Euromaxx

Kocioł pracujący niezależnie od powietrza w pomieszczeniu Euromaxx Kocoł pracujący nezależne od powetrza w pomeszczenu Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21-1 MFA 21 ZWC 21-1 MFA 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Kocioł pracujący niezależnie od powietrza w pomieszczeniu EUROSTAR

Kocioł pracujący niezależnie od powietrza w pomieszczeniu EUROSTAR Kocoł pracujący nezależne od powetrza w pomeszczenu EUROSTAR ZWE 24-4 MFA 23 ZWE 24-4 MFA 21 ZSE 24-4 MFA 23 ZSE 24-4 MFA 21 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV KE (2009/12) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV KE (2009/12) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZS 12-2 DV KE 23 6 720 680 119 (2009/12) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.......................... 3 1.1 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego Euromaxx

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego Euromaxx Kocoł gazowy do podłączena komnowego Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MFK 21 ZWC 24-1 MFK 23 ZWC 28-1 MFK 21 ZWC 28-1 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE (2009/12) PL

Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE (2009/12) PL Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE 23 PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienia symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............3 1.1

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący 6720608216-0607 (users).fm Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:30 PM Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) SM 6720608216-0607 (users).fm Page 2 Thursday,

Bardziej szczegółowo

Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31. Gazowy kocioł wiszący (2015/12) PL

Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31. Gazowy kocioł wiszący (2015/12) PL ZW 24-2 DV KEP 31 Gazowy kocioł wiszący PL 2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...................................... 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31. Gazowy kocioł wiszący (2016/05) PL

Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31. Gazowy kocioł wiszący (2016/05) PL ZW 24-2 DV KEP 31 Gazowy kocioł wiszący PL 2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa........ 3 1.1 Objaśnienie symboli..................................... 3

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV AE (2013/10) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV AE (2013/10) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZS 12-2 DV AE 23 6 720 680 124 (2013/10) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE (2013/10) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE (2013/10) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 680 117 (2013/10) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......................................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE (2013/10) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE (2013/10) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE 23 6 720 680 127 (2013/10) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......................................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienia symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństw 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23

Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 PL (06.07) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł z zamknętą komorą spalana Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 21 ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 23 ZSC 21 (24, 28) - 1 MFA 21 ZSC 21 (24, 28) - 1

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23 Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23 PL (05.12) AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu 4

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE (2013/10) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE (2013/10) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 680 121 (2013/10) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 PL (04.01) AL Spis treści Spis treści Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł z zamknętą komorą spalana Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 21 ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 23 ZSC 21 (24, 28) - 1 MFA 21 ZSC 21 (24, 28) - 1

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 PL (05.12) AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE (2012/09) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE (2012/09) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE 23 6 720 680 127 (2012/09) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......................................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny CERASMARTMODUL

Gazowy kocioł kondensacyjny CERASMARTMODUL Instrukcja nstalacj obsług Gazowy kocoł kondensacyjny CERASMARTMODUL ZBS 3-16 M A 23 ZBS 7-22 M A 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł gazowy do podłączenia do komina Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł gazowy do podłączenia do komina Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł gazowy do podłączena do komna Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MF2K 21 ZWC 24-1 MF2K 23 ZWC 28-1 MF2K 21 ZWC 28-1 MF2K 23 ZSC 24-1 MFK 21 ZSC 24-1 MFK 23

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia Exacontrol E7 C / E7R C

Instrukcja szybkiego uruchomienia Exacontrol E7 C / E7R C Instrukcja szybkego uruchomena Exacontrol E7 C / E7R C 3 2 1 3 4 1 strefa nformacj o beżącej pracy 2 temperatura w pomeszczenu 3 aktualna data godzna 4 temperatura zewnętrzna (opcja z czujnkem zewnętrznym)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania sterownika dla central wentylacyjnych Sx646DE

Instrukcja użytkowania sterownika dla central wentylacyjnych Sx646DE Instrukcja użytkowana sterownka dla central wentylacyjnych Sx646DE Ekran główny Znaczene kon Układ jest załączony. Uruchomone chłodzene. Funkcja zależna od konfguracj (wg ustaweń nstalatora). Uruchomone

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny CERASMARTMODUL ZBS 3-16 M A 23 ZBS 7-22 M A Pl (04.02) OSW

Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny CERASMARTMODUL ZBS 3-16 M A 23 ZBS 7-22 M A Pl (04.02) OSW Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny CERASMARTMODUL ZBS 3-16 M A 23 ZBS 7-22 M A 23 OSW Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 4 1 Elementy obsługi 5

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID ĆWICZENIE LABORAORYJNE AUOMAYKA I SEROWANIE W CHŁODNICWIE, KLIMAYZACJI I OGRZEWNICWIE L3 SEROWANIE INWEREROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W RYBIE PD ORAZ PID Wersja: 03-09-30 -- 3.. Cel ćwczena Celem ćwczena

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł gazowy do podłączenia do komina Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł gazowy do podłączenia do komina Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł gazowy do podłączena do komna Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MF2K 21 ZWC 24-1 MF2K 23 ZWC 28-1 MF2K 21 ZWC 28-1 MF2K 23 ZSC 24-1 MFK 21 ZSC 24-1 MFK 23

Bardziej szczegółowo

HW O PL (04.08) OSW

HW O PL (04.08) OSW HW 90 7 719 002 304 6 720 604 811-00.2O OSW Sps tre c Sps tre c Wskazówk 2 Obja nene symbol 2 1 Dane urz±dzena 3 1.1 Zakres dostawy 3 1.2 Zastosowane 3 1.3 Regulacja 3 1.4 Wymary 4 1.5 Przy ±cza 4 2 Monta

Bardziej szczegółowo

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny CERAPURCOMFORT

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny CERAPURCOMFORT Instrukcja obsługi Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny CERAPURCOMFORT 70 3 085-00.O ZSBR -3 E... ZSBR 8-3 E... ZWBR 35-3 E... ZBR 35-3 E... ZBR 4-3 E... 70 5 8 (0 4 /0 ) PL Szanowni klienci, Ciepło daje

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ExaControl E7R S

Instrukcja obsługi. ExaControl E7R S Instrukcja obsług ExaControl E7R S SPIS TREŚCI JAK UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIE? 1 Dokumenty dołączone do urządzena:...4 2 Ops ekranu głównego...4 2.1 Status regulatora pokojowego... 4 3 Ops menu głównego...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kondensacyjny kocioł grzewczy UltraGas ( )

Instrukcja obsługi. Gazowy kondensacyjny kocioł grzewczy UltraGas ( ) PL Instrukcja obsług Gazowy kondensacyjny kocoł grzewczy UltraGas (15-1000) Hoval Sp. z.o.o. ul. Bałtycka 6 61-013 Poznań Telefon +48 61 874 38 50 Fax +48 61 874 38 51 E-mal: nfo@hoval.pl www.hoval.pl

Bardziej szczegółowo

TVT 04 Regulator temperatury instrukcja obsługi

TVT 04 Regulator temperatury instrukcja obsługi Thermoval Polska ul. Bokserska 0-90 Warszawa tel. +8 8 www.thermoval.pl www.thermoval.pl nstrukcja obsług TVT 0 Regulator temperatury z programem tygodnowym przeznaczene: - elektryczne ogrzewane podłogowe

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji BEMAR WODNY GAZOWY Modele: LINIA 900 LINIA 700

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

TA 271. Podłączenie i obsługę dostarczonego regulatora pogodowego TA 270 wykonywać zgodnie z tą instrukcją! PL (05.

TA 271. Podłączenie i obsługę dostarczonego regulatora pogodowego TA 270 wykonywać zgodnie z tą instrukcją! PL (05. TA 271 6 720 610 307-00.1O Podłączene obsługę dostarczonego regulatora pogodowego TA 270 wykonywać zgodne z tą nstrukcją! OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy Eksploatacj Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwczena: PRAKTYCZNA REALIZACJA PRZEMIANY ADIABATYCZNEJ.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Naścienny kocioł gazowy Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24

Instrukcja obsługi. Naścienny kocioł gazowy Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 156 04/2008 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Naścienny kocioł gazowy Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Przeczytać uważnie przed

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TVT 520 instrukcja obsługi PL Regulator temperatury z programem tygodniowym

TVT 520 instrukcja obsługi PL Regulator temperatury z programem tygodniowym Thermoval Polska ul. Bokserska 25 02-690 Warszawa tel. +48 22 853 27 27 www.thermoval.pl www.thermoval.pl nstrukcja obsług PL TVT 520 Regulator temperatury z programem tygodnowym przeznaczene: - elektryczne

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12 Schematy nstalacj 0 Kotły stojące od 80 kw Wymennk cepła spalny/woda Zasobnkowe podgrzewacze c.w.u. Elektrocepłowne blokowe Zasada dzałana Schematy hydraulczne Podzespoły Połączena elektryczne Wydane /0

Bardziej szczegółowo

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy . Ops 443 Głowca termostatyczna HR9EE posada certyfkat eu.bac.. Zakres dostawy Opakowane głowcy termostatycznej zawera: 4 Głowcę termostatyczną z łącznkem zaworu z gwntem M3 x,5, z bateram Łącznk zaworu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia, z zegarem

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia, z zegarem Instrukcja obsług Regulator temperatury pomeszczena, z zegarem 0389.. Sps treśc Wdok normalny na wyśwetlaczu... 3 Obsługa głównych funkcj regulatora temperatury pomeszczena... 3 Szczegółowe nformacje o

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

TABORETY GAZOWE GSPE-600, GSPE-600 NG

TABORETY GAZOWE GSPE-600, GSPE-600 NG TABORETY GAZOWE GSPE-600, GSPE-600 NG GSPE-600H, GSPE-600H NG GSPE-1200, GSPE-1200 NG E Manual instructions Installation and Operation T Manuel talimatları Kurulum ve Çalıştırma E Manual de instrucciones

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu obsług Rado podtynkowe 0315.. 1 Obsługa Rysunek 1: Element obsług Funkcje rada podtynkowego sterowane są przycskam elementu obsług: krótke nacśnęce włącza/wyłącza rado; długe nacśnęce

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący CERACLASSEXCELLENCE

Gazowy kocioł wiszący CERACLASSEXCELLENCE Instrukcja obsługi Gazowy kocioł wiszący CERACLASSEXCELLENCE 70 3 08 PL (007/0) OSW 70 3 085-00.O ZSC -3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC -3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA... ZSC 4-3 MFK...

Bardziej szczegółowo

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo CERAPURACU

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo CERAPURACU Instrukcja obsługi Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo CERAPURACU 70 090-00-O ZWSB 4/8-3 A... 70 4 PL (007/0) OSW Szanowni klienci, Ciepło daje życie to

Bardziej szczegółowo

Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych

Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła naściennego 6 70 6 988-00.O Logamax U05-/8T Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem 0392.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10

Bardziej szczegółowo

Rozszerzona instrukcja instalacji

Rozszerzona instrukcja instalacji Rozszerzona nstrukcja nstalacj Pokojowy programowany regulator temperatury ExaControl E7R B Sps treśc WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacj...3 1.1 Dokumentacja produktu...3 1.2 Objaśnene symbol...3

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 AE 23 ZW 23-1 AE 23 ZS 23-1 AE 21 ZW 23-1 AE 21 PL (04.01) AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do neutralizacji

Urządzenie do neutralizacji Instrukcja montażu dla instalatora Urządzenie do neutralizacji NE0.1 V3 6 720 643 868 (2010/03) PL Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł wiszący CERAPURSMART O ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C PL (2007/08) OSW

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł wiszący CERAPURSMART O ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C PL (2007/08) OSW Instrukcja obsługi Gazowy kocioł wiszący CERAPURSMART 70 3 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB -3 C... ZWB 8-3 C... 70 4 54 PL (007/08) OSW Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło

Bardziej szczegółowo

Kondensacyjny kocioł gazowy MGK-130 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr dla G31

Kondensacyjny kocioł gazowy MGK-130 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr dla G31 PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK-130 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 500 dla G31 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax. Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny U042-24K U044-24K

Instrukcja obsługi. Logamax. Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny U042-24K U044-24K Instrukcja obsługi Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny 6 720 614 470-00.1O Logamax U042-24K U044-24K Przed przystąpieniem do obsługi dokładnie zapoznać się z instrukcją. 6 720 617 671 (2011/03) PL Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu krok po kroku

Instrukcja montażu krok po kroku Parasol grzewczy 13kW z lampą Instrukcja montażu krok po kroku PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM 1. Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, że zawiera wszystkie części i złączki znajdujące się na liście.

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzona instrukcja obsługi. Pokojowy programowany regulator temperatury. ExaControl E7R B

Rozszerzona instrukcja obsługi. Pokojowy programowany regulator temperatury. ExaControl E7R B Rozszerzona nstrukcja obsług Pokojowy programowany regulator temperatury ExaControl E7R B Sps treśc PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosmy przeczytać... 3 1.1 Wtamy... 3 2 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i konserwacji

Instrukcja uruchomienia i konserwacji 6300 6662 09/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja uruchomienia i konserwacji Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 na gaz ziemny GZ 35 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne . Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych rötje podstawowe dane techniczne... IntroCondens WHS,, oraz IntroCondens WHC / i /, do / kw Zakres dostawy: Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 PL (04.10) AL Spis treści Spis treści Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. BioLyt (50,70,75) BioLyt ( ) Kocioł na pelet drzewny

Instrukcja obsługi. BioLyt (50,70,75) BioLyt ( ) Kocioł na pelet drzewny Instrukcja obsług BoLyt (50,70,75) BoLyt (100 110 130 150 160) Kocoł na pelet drzewny Polska Hova Sp. z o. o. Ul. Krzemowa 1, Złotnk 62-002 Suchy Las Telefon +48 659 38 10 Faks +48 659 38 19 Eksport Hoval

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23 ZW 23 AE 23 ZS 23 AE 21 ZW 23 AE 21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Informacje na temat urządzenia 4 1.1

Bardziej szczegółowo