Szanowni Pañstwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Pañstwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych."

Transkrypt

1 Szanowni Pañstwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. W odró nieniu od tradycyjnej fotografii, panoramy sferyczne pozwalaj¹ obserwatorowi dok³adnie rozejrzeæ siê we wszystkich kierunkach, daj¹c mo liwoœæ "poczucia" przestrzeni danego miejsca. Prezentacje oparte o interaktywne panoramy sferyczne s¹ doskona³¹ form¹ prezentacji i promocji muzeów, wystaw, zbiorów, zabytków kultury, ciekawych wnêtrz, oraz zabytkowych obiektów sakralnych. Dziêki przejrzystej i ciekawej formie mog¹ konkurowaæ z innymi mediami, pe³ni¹c funkcje poznawcze oraz edukacyjne. Wspó³pracuj¹c z firmami, zajmuj¹cymi siê digitalizacj¹ zbiorów oraz laserowym skanowaniem przestrzeni, mo emy dostarczyæ Pañstwu kompleksowe rozwi¹zanie w dziedzinie cyfryzacji. Zapraszamy do wspó³pracy! Zespó³ 3Dpanorama.pl Nasza oferta: wirtualne wycieczki, panoramy z lotu ptaka oraz innych nietypowych perspektyw, fotografia wnêtrz, fotografia architektury, fotografia produktowa, fotografia reporta owa, sesje zdjêciowe, strony internetowe, projekty logotypów, folderów, plakatów Co nas wyró nia? przygotowanie zdjêæ oraz panoram sferycznych z lotu ptaka, rozbudowana i czytelna forma nawigacji. du a funkcjonalnoœæ wirtualnych wycieczek (galerie zdjêæ, opisy tekstowe, mapa Google, zdjêcia detali), wysoka rozpiêtoœæ tonalna panoram (technika HDR), profesjonalne przygotowanie dodatkowych zdjêæ detali i architektury.

2 Wirtualne wycieczki Zajmujemy siê tworzeniem rozbudowanych (funkcjonalnie i graficznie) wirtualnych wycieczek. Projektujemy indywidualnie menu nawigacyjne tak, aby przygotowana grafika oraz wszystkie elementy by³y spójne ze stron¹ WWW, znakami identyfikacyjnymi. Wykonujemy panoramy w technice HDR, ze szczególn¹ dba³oœci¹ o naturalne kolory. Wirtualna wycieczka posiada szereg funkcjonalnoœci: mapê obiektu z aktywnymi punktami (hotspots), zdjêcia detali z mo liwoœci¹ powiêkszenia, wbudowane galerie dodatkowych zdjêæ, pola z opisami tekstowymi, schematy, grafiki, kompas, mapê Google oraz wspó³rzêdne GPS, podk³ady dÿwiêkowe, aktywnie obracane eksponaty. Przyk³ad wyœwietlenia galerii zdjêæ Przyk³ad wyœwietlenia opisu tekstowego oraz zdjêcia P o r ó w n a n i e d w ó c h s p o s o b ó w w y k o n a n i a z d j ê c i a Przyk³ad funkcjonalnoœci prezentacji: Porównanie dwóch sposobów wykonania zdjêæ detali Przyk³ad zdjêcia doœwietlonego zewnêtrzn¹ lamp¹ b³yskow¹ Przyk³ad zdjêcia bez doœwietlenia Przyk³ad zdjêcia wykonanego technik¹ HDR. Wykonujemy panoramy sferyczne rejestruj¹c ca³¹ przestrzeñ tonaln¹. Efekt ten jest zbli ony do sposobu postrzegania obrazu przez ludzkie oko. Przyk³ad zwyk³ego zdjêcia 2

3 Wirtualne wycieczki Zdjêcia detali Wykonujemy zdjêcia (np. obrazów, rzeÿb, detali), które nastêpnie umieszczane s¹ na panoramie. Po klikniêciu na symbol lupy wyœwietla siê powiêkszone zdjêcie, które mo e byæ wzbogacone o podpis. Przyk³ad panoramy z opcj¹ zdjêæ detali Obracane obiekty Oferujemy równie wykonanie obrotowych zdjêæ obiektów (rzeÿb, figur). Seria zdjêæ umieszczana jest w animacji Flash. Obrót obiektu mo liwy jest za pomoc¹ myszki lub klawiatury. Przyk³ad wyœwietlenia zdjêcia oraz podpisu na panoramie. Fragment menu nawigacyjnego g³ówne kategorie menu logotyp miniaturki panoram wyœwietlone na poziomym, przewijanym pasku Obracane obiekty - przyk³ad kilku klatek przygotowanej animacji, która zazwyczaj zawiera min klatek. Na dole animacji znajduje sie pasek z suwakiem, s³u ¹cym do obracania zarejestrowanego obiektu. 3

4 Panoramy sferyczne z lotu ptaka Iglica oraz Hala Stulecia we Wroc³awiu - Przyk³ad wyœwietlenia galerii zdjêæ Dysponujemy specjalnie zaadaptowanym, zdalnie sterowanym oktokopterem, dziêki któremu mo emy rejestrowaæ panoramy i zdjêcia z lotu ptaka, równie w miejscach niedostêpnych przy tradycyjnej fotografii lotniczej. Panoramy z lotu ptaka stanowi¹ niezwyk³¹ formê prezentacji ciekawie usytuowanych obiektów - pa³aców, zamków, dworków. 4

5 Inne nietypowe perspektywy Dworzec Œwiebodzki we Wroc³awiu - Akademik KREDKA we Wroc³awiu Dysponujemy równie 10-metrowym wysiêgnikiem. Taka perspektywa jest szczególnie atrakcyjn¹ form¹ przedstawienia: placów, skwerów, dziedziñców, wiryda y. Przygotowujemy panoramy z wysiêgnika równie w przestrzeni zamkniêtej, w wysokich wnêtrzach. Wykonujemy panoramy w nietypowych ujêciach np. widok z wie owca, w którym widaæ wszystko dooko³a - równie sam budynek. F r a g m e n t y p a n o r a m w y k o n a n y c h z w y s i ê g n i k a 5

6 Fotografika Podstaw¹ ka dej prezentacji s¹ dobre zdjêcia. Oferujemy profesjonaln¹ fotografiê wnêtrz, detali, architektury, fotografiê reporta ow¹ oraz sesje zdjêciowe, a tak e fotografiê œlubn¹. Portfolio fotograficzne: Strony WWW Oferujemy tak e tworzenie projektów graficznych, logotypów czy kompleksowych stron internetowych. Je eli myœleliœcie Pañstwo o rozbudowie dotychczasowej strony internetowej lub stworzeniu nowej, maj¹ Pañstwo mo liwoœæ skorzystania z naszej oferty. Kompleksowe rozwi¹zania maj¹ wiele zalet w postaci zaoszczêdzonego czasu i pieniêdzy. Nasze portfolio wykonanych serwisów internetowych znajduje siê na stronie: Przyk³adowe realizacje stron WWW: 6

7 Skanowanie fotooptyczne, digitalizacja zabytków Dziêki wspó³pracy z firm¹ Scanning3D.pl mo emy dostarczyæ Pañstwu kompleksowe rozwi¹zania w procesie digitalizacji. Skanowanie Laserowe 3D - Scanning3D.pl Skaner 3D idealnie nadaje siê do pomiaru wszelkiego rodzaju obiektów. Ma zastosowanie w pomiarach budynków o nowoczesnej architekturze, zabytków, obiektów przemys³owych,instalacji technicznych, kopalni jak i obiektów technicznych. Znacz¹c¹ domen¹ technologii 3D jest równie in ynieria odwrotna, czyli pomiar obiektu do analizy zgodnoœci stanu faktycznego z projektem. Skaner 3D ma zastosowanie w: - DIGITALIZACJI ZABYTKÓW I MUZEALIÓW metod¹ fotografowania i skanowania 2D/3D, - inwentaryzacji budynków, budowli i zabytków, - inwentaryzacji detali, - inwentaryzacji obiektów in ynieryjnych takich, jak drogi, linie kolejowe, mosty, - inwentaryzacji linii technologicznych i produkcyjnych, - pomiarach wyrobisk, kopalñ i jaskiñ, - inwentaryzacji ma³ej architektury, pomiarze odchyleñ i odkszta³ceñ, - pomiarze zgodnoœci projektu z rzeczywistoœci¹ in ynieria odwrotna, - cyklicznych pomiarach obiektu w celu monitorowania jego odkszta³ceñ, przemieszczeñ, erozji lub dewastacji. 7

8 I n t e r a k t y w n a p r e z e n t a c j a multimedialna kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. W a r t o w i ê c, a b y b y ³ a w y k o n a n a na odpowiednim poziomie oraz z w³aœciw¹ sobie klas¹. Mo emy zagwarantowaæ Pañstwu us³ugê na bardzo wysokim poziomie. W ofercie wykorzystane zosta³y fragmenty obrazów i grafik sk³adaj¹cych siê na gotowe panoramy. W celu dok³adnego zapoznania siê z przyk³adowymi interaktywnymi panoramami oraz prezentacjami zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ Kontakt: Mariusz Miko³ajczyk tel strona WWW: Zapraszamy do wspó³pracy Zespó³ 3Dpanorama.pl 8

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Agencja Interaktywna LUCYGA NIP: 647-240-23-70. Ul. 8 Maja 18A 44-361 Syrynia. GSM: +48.518812606 info@projektowaniestroninternetowych.

Oferta. Agencja Interaktywna LUCYGA NIP: 647-240-23-70. Ul. 8 Maja 18A 44-361 Syrynia. GSM: +48.518812606 info@projektowaniestroninternetowych. Oferta Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy kompleksowe usługi w tworzeniu wizerunku firmy. Przygotujemy dla Państwa specjalną ofertę identyfikacji wizualnej firmy na którą składa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo