Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN"

Transkrypt

1 wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania. Drukuj, skanuj, faksuj i kopiuj nie opuszczaj¹c swojego biura. Wszechstronne laserowe urz¹dzenie Samsung z wbudowan¹ funkcj¹ druku dwustronnego (dotyczy modelu SCX-63DN) oraz funkcjami sieciowymi, zapewni Ci komfort pracy i pozwoli wykonaæ ka de zadanie. Z urz¹dzeniem Samsung SCX-63DN/61FN nietrudno to sobie wyobraziæ. Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-63DN/61FN

2 SCX-63DN/61FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Niezawodne urz¹dzenia wielofunkcyjne serii SCX-63DN/61FN przekrocz¹ Twoje oczekiwania. Niskie koszty eksploatacji, ³atwe w u ytkowaniu funkcje oraz panel kontrolny z klawiatur¹ QWERTY i przydatn¹ funkcj¹ skanowania do a œwiadcz¹ o wszechstronnoœci urz¹dzenia laserowego Samsung. Komponenty Automatyczny podajnik papieru. Regulacja szerokoœci dokumentów 3. Rêczny podajnik dokumentów 4. Odbiornik dokumentów 5. Panel kontrolny 6. Podajnik uniwersalny 7. Obudowa przednia 8. DŸwignia zwalniania 9. Pokrywa skanera 10. Podajnik podstawowy 11. Podajnik dodatkowy 1. Wspomaganie odbiornika dokumentów 13. W³¹cznik 14. Gniazdo zasilania 15. Gniazdo linii telefonicznej wewn. 16. Gniazdo linii telefonicznej zewn. 17. Z³¹cze równoleg³e 18. Port USB 19. Gniazdo sieciowe 0. ¹cznik automatycznego podajnika dokumentów Panel kontrolny Klawiatura. Ksi¹ ka adresowa 3. Rozdzielczoœæ 4. Ponów/Wstrzymaj 5. Wyœlij faks 6. Skopiuj 7. Skanuj do a 8. Wyœwietlacz 9. Menu 10. Przyciski nawigacyjne 11. OK 1. Wróæ 13. Status 14. Kontrast 15. Typ orygina³u 16. Powiêksz/Zmniejsz 17. Kopia dwustronna 18. Funkcja oszczêdzania tonera 19. Klawiatura numeryczna 0. Wybieranie numeru 1. Zatrzymaj/Wyczyœæ. Start

3 wyobra sobie cyfrowe kopiowanie dwustronne Standardowy automatyczny podajnik dokumentów gwarantuje Ci oszczêdnoœæ papieru i materia³ów eksploatacyjnych, a co wiêcej pozwala na kopiowanie dwustronne a w 4 skalach (1:1, 1:, :1, :) wybieranych pojedynczym przyciskiem (tylko SCX-63DN). tylko SCX-63DN Wydruk stron A4 w ci¹gu minuty Dziêki najwiêkszej prêdkoœci kopiowania w swojej klasie, szybko poradzisz sobie ze skopiowaniem obszernych dokumentów. Automatyczna korekta marginesu i kopiowanie ksi¹ ek Funkcja ta u³atwi Ci automatyczne stworzenie marginesów potrzebnych do bindowania dokumentów. Chc¹c skopiowaæ ca³¹ ksi¹ kê (przy u yciu funkcji Kopiowanie ksi¹ ek), wystarczy tylko automatycznie przesuwaæ kopiowany obraz pionowo lub poziomo. Automatyczna korekta marginesu Kopia Orygina³ Lewa strona Prawa strona Obie strony Kopiowanie ksi¹ ek Du a pojemnoœæ podajników papieru Standardowy podajnik na 550 arkuszy, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy i opcjonalny podajnik dodatkowy na 550 arkuszy pozwalaj¹ na drukowanie wiêkszej iloœci dokumentów bez uzupe³niania papieru. W ten sposób daj¹ Ci pojemnoœæ dopasowan¹ do Twoich potrzeb maks kartek atwa obs³uga Intuicyjny panel kontrolny to wyraÿny wyœwietlacz LCD, ergonomiczne przyciski i wskaÿnik b³êdu pozwalaj¹cy na natychmiastowe sprawdzenie stanu urz¹dzenia i bezpoœredni¹ kontrolê nad nim. atwa obs³uga Ró norodne funkcje kopiowania Zaawansowane technologicznie urz¹dzenia SCX-63DN/61FN pozwalaj¹ kontrolowaæ wygl¹d tworzonej kopii za pomoc¹ licznych funkcji specjalnych, takich jak: Powielanie, Automatyczne dopasowanie, Kopiowanie -Up, Drukowanie plakatów i ID Copy. Umo liwiaj¹ równie kopiowanie ze skalowaniem w zakresie od 5% do 400% lub wielokrotne kopiowanie (do 999 kopii) tego samego dokumentu. Pierwsza strona Pamiêæ Druga strona Dwie strony na jednej kartce Dowolny rozmiar A4 Automatyczne dopasowanie A4 Drukowanie plakatów Dowolny rozmiar A4 Powielanie niezawodna jakoæ urz¹dzeñ laserowych Samsung Jakoœæ wydruków Rozdzielczoœæ do 100 dpi zapewnia Ci wysokiej jakoœci wydruki obrazów i dokumentów. Wydruk stron A4 w ci¹gu minuty Dziêki du ej prêdkoœci drukowania do stron na minutê - i interfejsowi USB nigdy nie bêdziesz czeka³ na wydruk swoich dokumentów. 1 00x1 00 dpi USB.0 Profesjonalny wygl¹d Menu drukowania pozwala m.in. na drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu papieru, skalowanie, dopasowanie obszaru wydruku do wielkoœci arkusza, drukowanie plakatów, drukowanie dwustronne, drukowanie broszur, a nawet na drukowanie dokumentów ze znakiem wodnym. Wiele stron na jednej kartce Drukowanie broszur Druk dwustronny w pionie Druk dwustronny w poziomie Skalowanie Znaki wodne

4 Drukowanie w sieci Zaawansowane funkcje urz¹dzeñ serii SCX-63DN/61FN mog¹ byæ udostêpnione w sieci za pomoc¹ dostarczonego pakietu sieciowego umo liwiaj¹cego ³atwe zarz¹dzanie drukowaniem. Funkcja oszczêdzania tonera Funkcja ta pozwala zredukowaæ zu ycie tonera nawet o 30 %, zwiêkszaj¹c tym samym jego wydajnoœæ. Umo liwia wydrukowanie wiêkszej iloœci stron z jednego wk³adu utrzymuj¹c jednoczeœnie najwy sz¹ jakoœæ druku. Bêben œwiat³oczu³y o wydajnoœci stron Mo liwoœæ niezale nej wymiany pojemnika z tonerem o wydajnoœci stron pozwala na pe³ne wykorzystanie wysokiej wydajnoœci bêbna. Standardowa wydajnoœæ tonera to arkuszy U ytkownik 1 U ytkownik Wydajnoœæ tonera z w³¹czon¹ funkcj¹ oszczêdnoœci to a arkuszy Bêben œwiat³oczu³y o wydajnoœci stron Standardowa wydajnoœæ tonera to arkuszy wyobra sobie inteligentny skaner Skanuj do a Funkcja Skanowania do a w urz¹dzeniach Samsung pozwala na wys³anie dokumentu poczt¹ elektroniczn¹ do dowolnego odbiorcy bezpoœrednio z pod³¹czonego do sieci urz¹dzenia wielofunkcyjnego Samsung. 1 3 Funkcja skanowania do a jest bardzo u yteczna w ka dej ma³ej i œredniej firmie lub grupie roboczej. Dla przyk³adu, dzia³ analiz mo e udostêpniæ ciekaw¹ publikacjê lub artyku³ z gazety cz³onkom innych zespo³ów. Wystarczy, e zeskanuj¹ oni odpowiednie strony, wprowadz¹ adresy poczty elektronicznej oraz temat wiadomoœci za pomoc¹ klawiatury QWERTY i wyœl¹ do odbiorców. Funkcja skanowania do a znacznie zwiêksza produktywnoœæ pracy. Standardowa klawiatura urz¹dzeñ serii SCX-63DN/61FN wraz z opcjonalnym pakietem sieciowym pozwala na bezpoœrednie przekazanie skanowanych dokumentów do skrzynki poczty elektronicznej. Nowe mo liwoœci skanowania dziêki LDAP Cyfrowy skaner umo liwia przes³anie zeskanowanych dokumentów na skrzynkê poczty elektronicznej, dowolny komputer w sieci, serwer SMB lub FTP. Funkcja skanowania do a umo liwia korzystanie z ksi¹ ki adresowej przy u yciu protoko³u LDAP dostêpnego w sieciach TCP/IP. Jeœli Twoja firma korzysta z LDAP, zawsze aktualna ksi¹ ka adresowa poczty elektronicznej bêdzie dostêpna dla urz¹dzenia wielofunkcyjnego Samsung. Formaty dostêpne dla zeskanowanych plików: PDF, JPEG oraz TIFF. Konfiguracjê ustawieñ dla serwerów SMB, FTP oraz LDAP umo liwia us³uga sieciowa SyncThru Web. 1. Wpisz adres . Zeskanuj dokument 3. Wyœlij do odbiorcy Skanowanie do sieci Rejestracja komputera Pod³¹czenie do sieci Skanuj i wysy³aj swoje obrazy w sieci Funkcja skanowania w sieci w urz¹dzeniach Samsung pozwala na ³atwe zbieranie i przechowywanie elektronicznych kopii dokumentów. atwe w obs³udze skanowanie w sieci zmienia urz¹dzenie wielofunkcyjne Samsung w sprzêt idealny do zbierania i udostêpniania informacji. Teraz mo esz w ³atwy sposób skanowaæ dokumenty prosto do Twojego systemu zarz¹dzania dokumentami. W skrócie Przes³anie zeskanowanego dokumentu Pod³¹czenie do sieci * Skanuj bezpoœrednio do sieci * Idealny do zbierania i udostêpniania danych * Wyposa ony w system zarz¹dzania dokumentami * Obs³ugiwane formaty: PDF, JPEG i TIFF * Modele: *SCX-450/470F/470FN, *SCX-60/630F, SCX-5530FN/5330N, SCX-61FN/63DN, CLX-3160FN/3160N *opcjonalnie karta sieciowa

5 Skanowanie do SMB Za pomoc¹ funkcji skanowania do SMB zeskanowane dokumenty mo esz umieœciæ bezpoœrednio w katalogu udostêpnionym na dowolnym komputerze w sieci. Mo esz skonfigurowaæ nawet 0 folderów docelowych. Skanowanie do SMB jest bardziej bezpieczne ni skanowanie do FTP ze wzglêdu na szyfrowanie hase³, a jednoczeœnie pozwala na przekazanie wiêkszych dokumentów ni przy u yciu funkcji skanowania do a ze wzglêdu na brak limitu wielkoœci plików. Co wiêcej, jest to funkcja wygodna, poniewa dziêki niej nie musisz dodatkowo korzystaæ ze specjalnego oprogramowania do skanowania. Funkcja ta jest kompatybilna z Microsoft Windows, TCP/IP i innymi protoko³ami sieciowymi. Serwer SMB LAN W skrócie Idealny do przesy³ania du ych dokumentów Skanowanie i wysy³anie w sieci Bezpieczeñstwo danych dziêki zaszyfrowanemu has³u dostêpu atwa konfiguracja i wysoki komfort pracy dziêki us³ug¹ SyncThru TM Web Obs³ugiwane formaty: PDF, JPEG i TIFF Klient SMB 1 Klient SMB Klient SMB 3 Skanowanie na FTP Funkcja skanowania na FTP to wydajny sposób skanowania i udostêpniania du ych objêtoœciowo dokumentów. Wystarczy zeskanowaæ dokumenty i zapisaæ w formie elektronicznej w okreœlonym katalogu na wewnêtrznym lub zewnêtrznym serwerze FTP. Zeskanowane dokumenty s¹ ³atwo dostêpne za pomoc¹ dowolnego klienta FTP lub przegl¹darki internetowej. Funkcja skanowania na FTP zosta³a stworzona z myœl¹ o du ych dokumentach. Skanowanie na FTP obs³uguje pliki o niemal nieograniczonych wielkoœciach i stanowi idealne narzêdzie do archiwizacji obszernych dokumentów. Serwer FTP LAN W skrócie Obs³uga do 0 serwerów atwa konfiguracja us³ug SyncThru TM Web Transmisja du ych dokumentów Du a prêdkoœæ transmisji danych atwy dostêp do du ych plików udostêpnionych w sieci Obs³ugiwane formaty: PDF, JPEG i TIFF Klient FTP 1 Klient FTP Klient FTP 3 Us³uga sieciowa SyncThru Web Zwiêksz produktywnoœæ dziêki us³udze SyncThru Web. Przyjazne dla u ytkownika narzêdzie do konfiguracji drukarek dostêpne za pomoc¹ przegl¹darki internetowej, które nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. SyncThru umo liwia administratorowi zmianê parametrów pracy urz¹dzenia i ustawieñ sieci, uaktualnienie oprogramowania steruj¹cego (firmware) oraz sprawdzenie aktualnego stanu urz¹dzenia. Sterowanie Status LAN Zdalna konfiguracja i nadzór drukarek sieciowych Obs³uga poprzez przegl¹darkê internetow¹ bez u ycia dodatkowego oprogramowania Modyfikacja wy³¹cznie przez uprawnionych u ytkowników (zabezpieczenie has³em) Wydruk parametrów konfiguracyjnych drukarek Aktualizacja oprogramowania steruj¹cego (firmware) drukarek i kart sieciowych Us³uga sieciowa SyncThru System zarz¹dzania dokumentami SmarThru Office SmarThru Office firmy Samsung to wydajny system zarz¹dzania dokumentami dla u ytkowników biurowych. Pozwala na tworzenie, przechowywanie i edycjê skanowanych dokumentów oraz przekazanie ich do odpowiednich aplikacji. Dziêki nowym funkcjom, otwieraj¹ siê nowe mo liwoœci zarz¹dzania i edycji dokumentów przy wspó³pracy z urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi Samsung w biurach o rozbudowanych sieciach i zró nicowanym sprzêcie. Jako standard zapewniono funkcjê skanowania w sieci, która nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. U ytkownicy mog¹ równie korzystaæ z wygodnej funkcji skanowania wprost na ich komputer za pomoc¹ klienta SmarThru. Je eli raz u yjesz oprogramowania SmarThru Office nie bêdziesz móg³ sobie wyobraziæ pracy bez niego. Ekran skanowania w sieci Lokalny ekran skanowania Strona g³ówna SmarThru Office

6 Specyfikacja Drukarka Szybkoœæ* Druk dwustronny Rozdzielczoœæ Czas gotowoœci do pracy Czas wydruku pierwszej strony Emulacja Druk dwustronny SCX-63DN Do 1,5 str./min. A4 Do 100 x 100 dpi (efektywnie) 5 sekund (ze stanu uœpienia) 1 sekund (z trybu stand by) PCL6, PostScript3 Automatyczny SCX-61FN Kopiarka Szybkoœæ** Rozdzielczoœæ (optyczna) Czas wykonania pierwszej kopii Powiêkszenie Jednorazowa liczba kopii Skaner Sterownik / kompatybilnoœæ Czujnik optyczny Rozdzielczoœæ (optyczna) Rozdzielczoœæ (interpolowana) Funkcja skanowania do... D³. skanowanego dokumentu Szer. skanowanego dokumentu Skanowanie kolorowe Skanowanie czarno-bia³e Skanowanie w odcieniach szaroœci Faks Kompatybilnoœæ Typ linii telefonicznej Modem Szybkoœæ przesy³u*** Kompresja Szybkoœæ skanowania**** Rozdzielczoœæ Pamiêæ Autowybieranie Pojemnoœæ ksi¹ ki telefonicznej Podajnik papieru Podajnik wejœciowy Podajnik odbioru wydruku Noœniki (drukowanie) Podajnik uniwersalny Noœniki (kopiowanie oraz faks) Noœniki specjalne Podajnik uniwersalny Gramatura papieru Pojemnoœæ (ADF) Rozmiar dokumentu (ADF) Ogólne Wymiary drukarki Waga netto Wyœwietlacz LCD Pamiêæ systemu Interfejs System operacyjny***** Czas rozgrzewania Maksymalne obci¹ enie miesiêczne Poziom ha³asu****** Zasilanie Pobór pr¹du Warunki otoczenia 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/Zdjêcia : 600 x 300 dpi Zdjêcia : 600 x 300 dpi (Podajnik p³aski), 600 x 600 dpi (DADF) 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/Zdjêcia : 600 x 300 dpi Zdjêcia : 600 x 300 dpi (Podajnik p³aski), 600 x 600 dpi (ADF) 13 sekund (ADF), 10 sekund (podajnik p³aski) % (podajnik p³aski) % (ADF) TWAIN / WIA CCD 600 x 600 dpi Maks x 4800 dpi Wiadomoœci , serwera ftp, SMB, komputera PC (do³¹czona aplikacja) Podajnik p³aski: 356 mm, ADF: 356 mm 08 mm Kolor 4-bit (zewnêtrzne); 36-bit (wewnêtrzne) Tekst: 1-bit, odcienie szaroœci 8-bit 56 odcieni ITU-T Group 3 PSTN lub za central¹ 33,6 kb/s 3 sekundy na stronê MH / MR / MMR (tryb ECM) / JBIG / JPEG,5 sekundy/a4 przy 03x98dpi, DADF (1 strona) 3, sekundy/a4 przy 03x98dpi, DADF (wiele stron) Standard: 03 x 98 dpi; Fine: 03 x 196 dpi; Super Fine: 03 x 391 dpi, 300 x 300 dpi, 406 x 39 dpi 8 MB (oko³o 640 stron dla ITU-T #1) Jednoprzyciskowe wybieranie 40 numerów 40 numerów (wliczaj¹c wybieranie jednoprzyciskowe) 550 szt. (podajnik kasetowy, 75g/m ) / 100 szt. (podajnik uniwersalny) 50 szt. (wydrukiem do do³u) Podajnik kasetowy: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6 A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Envelope B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6-76 x 17 mm ~ 15,9 x 356 mm Letter, A4, Legal Podajnik kasetowy: papier zwyk³y Papier zwyk³y, folia, label, koperty g/m 50 (A4, 75g/m ) Szerokoœæ: 14-16mm / d³ugoœæ: mm 560 x 430 x 455 mm 5,65 kg 40 (A4, 75g/m ) Szerokoœæ: mm / d³ugoœæ: mm 560 x 430 x 455 mm,55 kg linie x 0 znaków 64 MB USB.0, IEEE 184, Ethernet 10/100 Base TX Windows 98/Me/NT4.0/000/XP (3/64bit); ró ne systemy Linux (tylko USB) w tym: Red Hat 8~9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.~10.1 i SuSE 8.~9.; Mac 10.3, sekund (ze stanu uœpienia) do stron Rozgrzewanie < 48 dba, Stand by < 40 dba, Drukowanie, kopiowanie, skanowanie < 65 dba 0-40 VAC; 50/60 Hz; 3,5 A Tryb uœpienia: 8 W, Stand by: 100 W, Œrednie: 450 W Temperatura: 10-3 C / Wilgotnoœæ: 0-80 % Materia³y eksploatacyjne Toner Wydajnoœæ tonera******* Bêben œwiat³oczu³y Dodatkowe opcje Inne Zasobnik z tonerem oraz bêben œwiat³oczu³y (osobno) stron przy 5% pokryciu powierzchni strony, ISO 1975 (SCX-630D8) stron przy 5% pokryciu powierzchni strony, ISO 1975 (SCX-630R) Dodatkowy podajnik o pojemnoœci 550 kartek (SCX-S61A) Biurko pod urz¹dzenie (SCX-630G5) *Szybkoœæ drukowania jest zale na od wielu czynników m.in.: systemu operacyjnego, wydajnoœci komputera, zainstalowanego oprogramowania, sposobu pod³¹czenia, rodzaju i wymiaru noœnika oraz stopnia skomplikowania wydruku. ** Szybkoœæ kopiowania w oparciu o wielokrotn¹ kopiê pojedynczego dokumentu. *** Warunki: Standardowa rozdzielczoœæ, MMR (JBIG), Maksymalna prêdkoœæ modemu, Phase "C" by ITU-T No.1 Chart, Memory Tx, ECM. **** Warunek: ITU-T No. 1 Chart, Standardowa rozdzielczoœæ. ***** Aby otrzymaæ najnowsz¹ wersjê oprogramowania prosimy odwiedziæ stronê: ****** Poziom Ciœnienia Akustycznego, ISO7779. ******* Podana wydajnoœæ zgodnie z norm¹ ISO/IEC 1975, bêben: stron. Dystrybutor Wzór i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia. Znaki firmowe i towarowe innych firm zosta³y wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-3 sztuki Urządzenie wielofunkcyjne np. Canon i-sensys MF6140dn lub równoważne Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Pobierz folder» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Zwiększenie wydajności Twojego biura nie musi się wiązać z zakupem urządzeń o dużych gabarytach. Nashuatec SP3200SF jest szybkim

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Pobierz folder PDF» Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Wielofunkcyjne urządzenia Nashuatec SP4100SF oraz SP4110SF zaprojektowane zostały w taki sposób, by zadbać o Twoje codzienne zadania biznesowe z

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne DC DCC 6520 K o p i a r k a D r k a n e r D a r k c s k e n DC 6025 P I 6030 6520 6525 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne Doskonałe rezultaty za dotknięciem przycisku! Nowa generacja urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne)

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) ZA CZNIK A do SIWZ Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) 1. Urz dzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3/A4 - parametry minimalne Funkcja DRUKOWANIE 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 215

Konica Minolta Bizhub 215 Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop.pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Wszechstronne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka Zapraszam do kontaktu: Kamil Gamrat tel. :+48 12 632 02 61 tel./fax + 48 12 623 70 88 mobile: 609 506 503 kg@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz)

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz) NOTEBOOK - 6 sztuk EKRAN PRZEKĄTNA EKRANU 13.0 13.5 NOMINALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1920 x 1080 pikseli (FHD) POWŁOKA EKRANU antyrefleksyjna PROCESOR PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 TAKTOWANIE PROCESORA

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia Podstawowe dane techniczne Typ urządzenia Dostępne funckje główne Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks Dane techniczne drukarki

Bardziej szczegółowo

SL-C460FW USB2. 0 4/18cpm NFC,WiFi,FAX

SL-C460FW USB2. 0 4/18cpm NFC,WiFi,FAX SL-C46FW USB2. 4/18cpm NFC,WiFi,FAX KOD PRODUCENT GWARANCJA PPSAMLCSLC46FW Samsung 24 miesięcy - gwarancja normalna Model SL-C46FW Opis Samsung Xpress C46FW - Przedstawiamy nowy sposób drukowaniaz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wielofunkcyjny system kopiowania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii Kaseta Podajnik ręczny Rozdzielczość Skanowanie: Kopiowanie Drukowanie Szybkość kopiowania /drukowania A4 A3

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 553,50zł

Cena brutto: 553,50zł Umowa nr UMW/AZ/PN - 63/17 1. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Brother DCP-J100 Cena brutto: 553,50zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania A4 (sprzętowego) w formacie: 2 Prędkość druku prędkość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

SL-M3870FW 38cpm USB2 LAN FAX Dup WiFi

SL-M3870FW 38cpm USB2 LAN FAX Dup WiFi SL-M3870FW 38cpm USB2 LAN FAX Dup WiFi Parametry Model SL-M3870FW Opis Większość firm oraz małych i domowych biur wymaga coraz wydajniejszych drukarek z niższymi kosztami eksploatacji. Tego typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek 1. Czêœci zamówienia Przedmiot 1-20 zestawów komputerowych do pracy biurowej - 3 monochromatyczne drukarki laserowe stanowiskowe

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne systemy druku cyfrowego

Wielofunkcyjne systemy druku cyfrowego Wielofunkcyjne systemy druku cyfrowego oddziały: Jaworzno ul.grunwaldzka 99 Katowice ul.kossutha 11 INFOLINIE: 3 614 16 16 3 753 17 /1 FAX: 3 614 13 93 biuro@xemar.pl Co nas wyróżnia? - szeroka oferta

Bardziej szczegółowo

AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny. Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3

AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny. Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3 AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3 Szybko æ i wydajno æ Du a szybko æ do 18 str./min

Bardziej szczegółowo

CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG

CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG 1 z 5 2014-02-24 10:42 CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna KLIENT Sprzęt komputerowy i Drukarki Drukarki starsze modele - drukarki CLX-9201NA CLX-9201NA Wersja do druku CLX-9201NA

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG SCX-8123NA KSERKOP Sp. z o.o.

SAMSUNG SCX-8123NA KSERKOP Sp. z o.o. Sp. z o.o. Cyfrowy system biurowy do druku B&W SAMSUNG SCX-8123NA KSERKOP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 68 30-019 Kraków Podwójna moc lepsze parametry pracy Wydajność pracy w Twojej firmie wzrośnie znacząco

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON...

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... Załącznik nr 2b do zaproszenia... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... OFERTA NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Załącznik nr 7b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2 1. Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Strona 1 z 6 1. Kopiarka A3 kolorowa 2 szt. SPECYFIKACJA KOPIARKI

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Samsung MultiXpress SCX-8128NA

Samsung MultiXpress SCX-8128NA Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop.pl www.kserkop.pl Samsung MultiXpress SCX-8128NA Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 Podwójna moc lepsze parametry pracy Wydajność w Twojej firmie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 roku do szacowania wartości zamówienia na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

wielofunkcyjne rozwiązania cyfrowe Wszystko w jednym korzyści w biurowej produkcji

wielofunkcyjne rozwiązania cyfrowe Wszystko w jednym korzyści w biurowej produkcji ir1210 ir1230 ir1270f wielofunkcyjne rozwiązania cyfrowe Wszystko w jednym korzyści w biurowej produkcji Popraw jednym ruchem efektywność swojego biura Gdy chcesz usprawnić swoją pracę w biurze - zaufaj

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja kopiarki

Specyfikacja kopiarki OR.VI.345/5/08 Leszno, dnia 19. 05. 2008 r. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w zakresie dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Charakterystyka techniczna AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański (Nazwa i adres Zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy 1 z 6 2010-11-26 11:48 Wydrukuj tę stronę Przeskocz do: Obsługa nośników Kopia Faks Wymiary Wymagania elektryczne Wymagania środowiskowe WorkCentre 5225/5230 Kopiarka Konfiguracje modelu WorkCentre 5225

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń:. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 00ci lub równoważne

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KYOCERA ECOSYS M2535dn

KYOCERA ECOSYS M2535dn KYOCERA ECOSYS M2535dn Wielofunkcyjne bardzo efektywne urządzenie w małej obudowie. Drukowanie z prędkością 35 stron na minutę w formacie A4 Czas pierwszej kopii: 6,9 sekund Dwustronne drukowanie, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

CLX-3185FN - Drukarki

CLX-3185FN - Drukarki CLX-3185FN - Drukarki Drukarka wielofunkcyjna 4w1 Samsung CLX-3185FN pozwala na wykonywanie różnorodnych zadań, od druku prezentacji na duże spotkanie po skanowanie ulubionych zdjęć w celu ich wysłania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz Numer sprawy: DA/ ZP / 4 /2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz materiałami eksploatacyjnymi obejmować będzie: 1.

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.105.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanego urządzenia:

Parametry oferowanego urządzenia: 1.Drukarka laserowa monochromatyczna Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia druku Laserowa Wymiary max 370 x 365 x 185 mm Czas wydruku 1 strony max. 9 sek. Miesięczne obciążenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2 Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30190000-7 Różny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA 7 sztuk LP. PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE 1 Technologia wydruku laserowa monochromatyczna 2 Wydajność tonera przy 5%

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

KYOCERA ECOSYS M3540dn

KYOCERA ECOSYS M3540dn KYOCERA ECOSYS M3540dn i wszechstronność w jednym urządzeniu Drukowanie z prędkością 40 stron na minutę w formacie A4 Funkcja drukowania dwustronnego, kopiowania, faksu oraz skanowania w kolorze w standardzie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę Zestawienie : 2 szt. Drukarek komputerowych laserowych o podanych w tabeli A. Jedna z drukarek ma posiadać dodatkową opcję faksu wymienioną na samym dole Tabeli A. Po 1 sztuce drukarek laserowych o parametrach

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo