Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN"

Transkrypt

1 wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania. Drukuj, skanuj, faksuj i kopiuj nie opuszczaj¹c swojego biura. Wszechstronne laserowe urz¹dzenie Samsung z wbudowan¹ funkcj¹ druku dwustronnego (dotyczy modelu SCX-63DN) oraz funkcjami sieciowymi, zapewni Ci komfort pracy i pozwoli wykonaæ ka de zadanie. Z urz¹dzeniem Samsung SCX-63DN/61FN nietrudno to sobie wyobraziæ. Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-63DN/61FN

2 SCX-63DN/61FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Niezawodne urz¹dzenia wielofunkcyjne serii SCX-63DN/61FN przekrocz¹ Twoje oczekiwania. Niskie koszty eksploatacji, ³atwe w u ytkowaniu funkcje oraz panel kontrolny z klawiatur¹ QWERTY i przydatn¹ funkcj¹ skanowania do a œwiadcz¹ o wszechstronnoœci urz¹dzenia laserowego Samsung. Komponenty Automatyczny podajnik papieru. Regulacja szerokoœci dokumentów 3. Rêczny podajnik dokumentów 4. Odbiornik dokumentów 5. Panel kontrolny 6. Podajnik uniwersalny 7. Obudowa przednia 8. DŸwignia zwalniania 9. Pokrywa skanera 10. Podajnik podstawowy 11. Podajnik dodatkowy 1. Wspomaganie odbiornika dokumentów 13. W³¹cznik 14. Gniazdo zasilania 15. Gniazdo linii telefonicznej wewn. 16. Gniazdo linii telefonicznej zewn. 17. Z³¹cze równoleg³e 18. Port USB 19. Gniazdo sieciowe 0. ¹cznik automatycznego podajnika dokumentów Panel kontrolny Klawiatura. Ksi¹ ka adresowa 3. Rozdzielczoœæ 4. Ponów/Wstrzymaj 5. Wyœlij faks 6. Skopiuj 7. Skanuj do a 8. Wyœwietlacz 9. Menu 10. Przyciski nawigacyjne 11. OK 1. Wróæ 13. Status 14. Kontrast 15. Typ orygina³u 16. Powiêksz/Zmniejsz 17. Kopia dwustronna 18. Funkcja oszczêdzania tonera 19. Klawiatura numeryczna 0. Wybieranie numeru 1. Zatrzymaj/Wyczyœæ. Start

3 wyobra sobie cyfrowe kopiowanie dwustronne Standardowy automatyczny podajnik dokumentów gwarantuje Ci oszczêdnoœæ papieru i materia³ów eksploatacyjnych, a co wiêcej pozwala na kopiowanie dwustronne a w 4 skalach (1:1, 1:, :1, :) wybieranych pojedynczym przyciskiem (tylko SCX-63DN). tylko SCX-63DN Wydruk stron A4 w ci¹gu minuty Dziêki najwiêkszej prêdkoœci kopiowania w swojej klasie, szybko poradzisz sobie ze skopiowaniem obszernych dokumentów. Automatyczna korekta marginesu i kopiowanie ksi¹ ek Funkcja ta u³atwi Ci automatyczne stworzenie marginesów potrzebnych do bindowania dokumentów. Chc¹c skopiowaæ ca³¹ ksi¹ kê (przy u yciu funkcji Kopiowanie ksi¹ ek), wystarczy tylko automatycznie przesuwaæ kopiowany obraz pionowo lub poziomo. Automatyczna korekta marginesu Kopia Orygina³ Lewa strona Prawa strona Obie strony Kopiowanie ksi¹ ek Du a pojemnoœæ podajników papieru Standardowy podajnik na 550 arkuszy, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy i opcjonalny podajnik dodatkowy na 550 arkuszy pozwalaj¹ na drukowanie wiêkszej iloœci dokumentów bez uzupe³niania papieru. W ten sposób daj¹ Ci pojemnoœæ dopasowan¹ do Twoich potrzeb maks kartek atwa obs³uga Intuicyjny panel kontrolny to wyraÿny wyœwietlacz LCD, ergonomiczne przyciski i wskaÿnik b³êdu pozwalaj¹cy na natychmiastowe sprawdzenie stanu urz¹dzenia i bezpoœredni¹ kontrolê nad nim. atwa obs³uga Ró norodne funkcje kopiowania Zaawansowane technologicznie urz¹dzenia SCX-63DN/61FN pozwalaj¹ kontrolowaæ wygl¹d tworzonej kopii za pomoc¹ licznych funkcji specjalnych, takich jak: Powielanie, Automatyczne dopasowanie, Kopiowanie -Up, Drukowanie plakatów i ID Copy. Umo liwiaj¹ równie kopiowanie ze skalowaniem w zakresie od 5% do 400% lub wielokrotne kopiowanie (do 999 kopii) tego samego dokumentu. Pierwsza strona Pamiêæ Druga strona Dwie strony na jednej kartce Dowolny rozmiar A4 Automatyczne dopasowanie A4 Drukowanie plakatów Dowolny rozmiar A4 Powielanie niezawodna jakoæ urz¹dzeñ laserowych Samsung Jakoœæ wydruków Rozdzielczoœæ do 100 dpi zapewnia Ci wysokiej jakoœci wydruki obrazów i dokumentów. Wydruk stron A4 w ci¹gu minuty Dziêki du ej prêdkoœci drukowania do stron na minutê - i interfejsowi USB nigdy nie bêdziesz czeka³ na wydruk swoich dokumentów. 1 00x1 00 dpi USB.0 Profesjonalny wygl¹d Menu drukowania pozwala m.in. na drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu papieru, skalowanie, dopasowanie obszaru wydruku do wielkoœci arkusza, drukowanie plakatów, drukowanie dwustronne, drukowanie broszur, a nawet na drukowanie dokumentów ze znakiem wodnym. Wiele stron na jednej kartce Drukowanie broszur Druk dwustronny w pionie Druk dwustronny w poziomie Skalowanie Znaki wodne

4 Drukowanie w sieci Zaawansowane funkcje urz¹dzeñ serii SCX-63DN/61FN mog¹ byæ udostêpnione w sieci za pomoc¹ dostarczonego pakietu sieciowego umo liwiaj¹cego ³atwe zarz¹dzanie drukowaniem. Funkcja oszczêdzania tonera Funkcja ta pozwala zredukowaæ zu ycie tonera nawet o 30 %, zwiêkszaj¹c tym samym jego wydajnoœæ. Umo liwia wydrukowanie wiêkszej iloœci stron z jednego wk³adu utrzymuj¹c jednoczeœnie najwy sz¹ jakoœæ druku. Bêben œwiat³oczu³y o wydajnoœci stron Mo liwoœæ niezale nej wymiany pojemnika z tonerem o wydajnoœci stron pozwala na pe³ne wykorzystanie wysokiej wydajnoœci bêbna. Standardowa wydajnoœæ tonera to arkuszy U ytkownik 1 U ytkownik Wydajnoœæ tonera z w³¹czon¹ funkcj¹ oszczêdnoœci to a arkuszy Bêben œwiat³oczu³y o wydajnoœci stron Standardowa wydajnoœæ tonera to arkuszy wyobra sobie inteligentny skaner Skanuj do a Funkcja Skanowania do a w urz¹dzeniach Samsung pozwala na wys³anie dokumentu poczt¹ elektroniczn¹ do dowolnego odbiorcy bezpoœrednio z pod³¹czonego do sieci urz¹dzenia wielofunkcyjnego Samsung. 1 3 Funkcja skanowania do a jest bardzo u yteczna w ka dej ma³ej i œredniej firmie lub grupie roboczej. Dla przyk³adu, dzia³ analiz mo e udostêpniæ ciekaw¹ publikacjê lub artyku³ z gazety cz³onkom innych zespo³ów. Wystarczy, e zeskanuj¹ oni odpowiednie strony, wprowadz¹ adresy poczty elektronicznej oraz temat wiadomoœci za pomoc¹ klawiatury QWERTY i wyœl¹ do odbiorców. Funkcja skanowania do a znacznie zwiêksza produktywnoœæ pracy. Standardowa klawiatura urz¹dzeñ serii SCX-63DN/61FN wraz z opcjonalnym pakietem sieciowym pozwala na bezpoœrednie przekazanie skanowanych dokumentów do skrzynki poczty elektronicznej. Nowe mo liwoœci skanowania dziêki LDAP Cyfrowy skaner umo liwia przes³anie zeskanowanych dokumentów na skrzynkê poczty elektronicznej, dowolny komputer w sieci, serwer SMB lub FTP. Funkcja skanowania do a umo liwia korzystanie z ksi¹ ki adresowej przy u yciu protoko³u LDAP dostêpnego w sieciach TCP/IP. Jeœli Twoja firma korzysta z LDAP, zawsze aktualna ksi¹ ka adresowa poczty elektronicznej bêdzie dostêpna dla urz¹dzenia wielofunkcyjnego Samsung. Formaty dostêpne dla zeskanowanych plików: PDF, JPEG oraz TIFF. Konfiguracjê ustawieñ dla serwerów SMB, FTP oraz LDAP umo liwia us³uga sieciowa SyncThru Web. 1. Wpisz adres . Zeskanuj dokument 3. Wyœlij do odbiorcy Skanowanie do sieci Rejestracja komputera Pod³¹czenie do sieci Skanuj i wysy³aj swoje obrazy w sieci Funkcja skanowania w sieci w urz¹dzeniach Samsung pozwala na ³atwe zbieranie i przechowywanie elektronicznych kopii dokumentów. atwe w obs³udze skanowanie w sieci zmienia urz¹dzenie wielofunkcyjne Samsung w sprzêt idealny do zbierania i udostêpniania informacji. Teraz mo esz w ³atwy sposób skanowaæ dokumenty prosto do Twojego systemu zarz¹dzania dokumentami. W skrócie Przes³anie zeskanowanego dokumentu Pod³¹czenie do sieci * Skanuj bezpoœrednio do sieci * Idealny do zbierania i udostêpniania danych * Wyposa ony w system zarz¹dzania dokumentami * Obs³ugiwane formaty: PDF, JPEG i TIFF * Modele: *SCX-450/470F/470FN, *SCX-60/630F, SCX-5530FN/5330N, SCX-61FN/63DN, CLX-3160FN/3160N *opcjonalnie karta sieciowa

5 Skanowanie do SMB Za pomoc¹ funkcji skanowania do SMB zeskanowane dokumenty mo esz umieœciæ bezpoœrednio w katalogu udostêpnionym na dowolnym komputerze w sieci. Mo esz skonfigurowaæ nawet 0 folderów docelowych. Skanowanie do SMB jest bardziej bezpieczne ni skanowanie do FTP ze wzglêdu na szyfrowanie hase³, a jednoczeœnie pozwala na przekazanie wiêkszych dokumentów ni przy u yciu funkcji skanowania do a ze wzglêdu na brak limitu wielkoœci plików. Co wiêcej, jest to funkcja wygodna, poniewa dziêki niej nie musisz dodatkowo korzystaæ ze specjalnego oprogramowania do skanowania. Funkcja ta jest kompatybilna z Microsoft Windows, TCP/IP i innymi protoko³ami sieciowymi. Serwer SMB LAN W skrócie Idealny do przesy³ania du ych dokumentów Skanowanie i wysy³anie w sieci Bezpieczeñstwo danych dziêki zaszyfrowanemu has³u dostêpu atwa konfiguracja i wysoki komfort pracy dziêki us³ug¹ SyncThru TM Web Obs³ugiwane formaty: PDF, JPEG i TIFF Klient SMB 1 Klient SMB Klient SMB 3 Skanowanie na FTP Funkcja skanowania na FTP to wydajny sposób skanowania i udostêpniania du ych objêtoœciowo dokumentów. Wystarczy zeskanowaæ dokumenty i zapisaæ w formie elektronicznej w okreœlonym katalogu na wewnêtrznym lub zewnêtrznym serwerze FTP. Zeskanowane dokumenty s¹ ³atwo dostêpne za pomoc¹ dowolnego klienta FTP lub przegl¹darki internetowej. Funkcja skanowania na FTP zosta³a stworzona z myœl¹ o du ych dokumentach. Skanowanie na FTP obs³uguje pliki o niemal nieograniczonych wielkoœciach i stanowi idealne narzêdzie do archiwizacji obszernych dokumentów. Serwer FTP LAN W skrócie Obs³uga do 0 serwerów atwa konfiguracja us³ug SyncThru TM Web Transmisja du ych dokumentów Du a prêdkoœæ transmisji danych atwy dostêp do du ych plików udostêpnionych w sieci Obs³ugiwane formaty: PDF, JPEG i TIFF Klient FTP 1 Klient FTP Klient FTP 3 Us³uga sieciowa SyncThru Web Zwiêksz produktywnoœæ dziêki us³udze SyncThru Web. Przyjazne dla u ytkownika narzêdzie do konfiguracji drukarek dostêpne za pomoc¹ przegl¹darki internetowej, które nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. SyncThru umo liwia administratorowi zmianê parametrów pracy urz¹dzenia i ustawieñ sieci, uaktualnienie oprogramowania steruj¹cego (firmware) oraz sprawdzenie aktualnego stanu urz¹dzenia. Sterowanie Status LAN Zdalna konfiguracja i nadzór drukarek sieciowych Obs³uga poprzez przegl¹darkê internetow¹ bez u ycia dodatkowego oprogramowania Modyfikacja wy³¹cznie przez uprawnionych u ytkowników (zabezpieczenie has³em) Wydruk parametrów konfiguracyjnych drukarek Aktualizacja oprogramowania steruj¹cego (firmware) drukarek i kart sieciowych Us³uga sieciowa SyncThru System zarz¹dzania dokumentami SmarThru Office SmarThru Office firmy Samsung to wydajny system zarz¹dzania dokumentami dla u ytkowników biurowych. Pozwala na tworzenie, przechowywanie i edycjê skanowanych dokumentów oraz przekazanie ich do odpowiednich aplikacji. Dziêki nowym funkcjom, otwieraj¹ siê nowe mo liwoœci zarz¹dzania i edycji dokumentów przy wspó³pracy z urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi Samsung w biurach o rozbudowanych sieciach i zró nicowanym sprzêcie. Jako standard zapewniono funkcjê skanowania w sieci, która nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. U ytkownicy mog¹ równie korzystaæ z wygodnej funkcji skanowania wprost na ich komputer za pomoc¹ klienta SmarThru. Je eli raz u yjesz oprogramowania SmarThru Office nie bêdziesz móg³ sobie wyobraziæ pracy bez niego. Ekran skanowania w sieci Lokalny ekran skanowania Strona g³ówna SmarThru Office

6 Specyfikacja Drukarka Szybkoœæ* Druk dwustronny Rozdzielczoœæ Czas gotowoœci do pracy Czas wydruku pierwszej strony Emulacja Druk dwustronny SCX-63DN Do 1,5 str./min. A4 Do 100 x 100 dpi (efektywnie) 5 sekund (ze stanu uœpienia) 1 sekund (z trybu stand by) PCL6, PostScript3 Automatyczny SCX-61FN Kopiarka Szybkoœæ** Rozdzielczoœæ (optyczna) Czas wykonania pierwszej kopii Powiêkszenie Jednorazowa liczba kopii Skaner Sterownik / kompatybilnoœæ Czujnik optyczny Rozdzielczoœæ (optyczna) Rozdzielczoœæ (interpolowana) Funkcja skanowania do... D³. skanowanego dokumentu Szer. skanowanego dokumentu Skanowanie kolorowe Skanowanie czarno-bia³e Skanowanie w odcieniach szaroœci Faks Kompatybilnoœæ Typ linii telefonicznej Modem Szybkoœæ przesy³u*** Kompresja Szybkoœæ skanowania**** Rozdzielczoœæ Pamiêæ Autowybieranie Pojemnoœæ ksi¹ ki telefonicznej Podajnik papieru Podajnik wejœciowy Podajnik odbioru wydruku Noœniki (drukowanie) Podajnik uniwersalny Noœniki (kopiowanie oraz faks) Noœniki specjalne Podajnik uniwersalny Gramatura papieru Pojemnoœæ (ADF) Rozmiar dokumentu (ADF) Ogólne Wymiary drukarki Waga netto Wyœwietlacz LCD Pamiêæ systemu Interfejs System operacyjny***** Czas rozgrzewania Maksymalne obci¹ enie miesiêczne Poziom ha³asu****** Zasilanie Pobór pr¹du Warunki otoczenia 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/Zdjêcia : 600 x 300 dpi Zdjêcia : 600 x 300 dpi (Podajnik p³aski), 600 x 600 dpi (DADF) 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/Zdjêcia : 600 x 300 dpi Zdjêcia : 600 x 300 dpi (Podajnik p³aski), 600 x 600 dpi (ADF) 13 sekund (ADF), 10 sekund (podajnik p³aski) % (podajnik p³aski) % (ADF) TWAIN / WIA CCD 600 x 600 dpi Maks x 4800 dpi Wiadomoœci , serwera ftp, SMB, komputera PC (do³¹czona aplikacja) Podajnik p³aski: 356 mm, ADF: 356 mm 08 mm Kolor 4-bit (zewnêtrzne); 36-bit (wewnêtrzne) Tekst: 1-bit, odcienie szaroœci 8-bit 56 odcieni ITU-T Group 3 PSTN lub za central¹ 33,6 kb/s 3 sekundy na stronê MH / MR / MMR (tryb ECM) / JBIG / JPEG,5 sekundy/a4 przy 03x98dpi, DADF (1 strona) 3, sekundy/a4 przy 03x98dpi, DADF (wiele stron) Standard: 03 x 98 dpi; Fine: 03 x 196 dpi; Super Fine: 03 x 391 dpi, 300 x 300 dpi, 406 x 39 dpi 8 MB (oko³o 640 stron dla ITU-T #1) Jednoprzyciskowe wybieranie 40 numerów 40 numerów (wliczaj¹c wybieranie jednoprzyciskowe) 550 szt. (podajnik kasetowy, 75g/m ) / 100 szt. (podajnik uniwersalny) 50 szt. (wydrukiem do do³u) Podajnik kasetowy: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6 A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Envelope B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6-76 x 17 mm ~ 15,9 x 356 mm Letter, A4, Legal Podajnik kasetowy: papier zwyk³y Papier zwyk³y, folia, label, koperty g/m 50 (A4, 75g/m ) Szerokoœæ: 14-16mm / d³ugoœæ: mm 560 x 430 x 455 mm 5,65 kg 40 (A4, 75g/m ) Szerokoœæ: mm / d³ugoœæ: mm 560 x 430 x 455 mm,55 kg linie x 0 znaków 64 MB USB.0, IEEE 184, Ethernet 10/100 Base TX Windows 98/Me/NT4.0/000/XP (3/64bit); ró ne systemy Linux (tylko USB) w tym: Red Hat 8~9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.~10.1 i SuSE 8.~9.; Mac 10.3, sekund (ze stanu uœpienia) do stron Rozgrzewanie < 48 dba, Stand by < 40 dba, Drukowanie, kopiowanie, skanowanie < 65 dba 0-40 VAC; 50/60 Hz; 3,5 A Tryb uœpienia: 8 W, Stand by: 100 W, Œrednie: 450 W Temperatura: 10-3 C / Wilgotnoœæ: 0-80 % Materia³y eksploatacyjne Toner Wydajnoœæ tonera******* Bêben œwiat³oczu³y Dodatkowe opcje Inne Zasobnik z tonerem oraz bêben œwiat³oczu³y (osobno) stron przy 5% pokryciu powierzchni strony, ISO 1975 (SCX-630D8) stron przy 5% pokryciu powierzchni strony, ISO 1975 (SCX-630R) Dodatkowy podajnik o pojemnoœci 550 kartek (SCX-S61A) Biurko pod urz¹dzenie (SCX-630G5) *Szybkoœæ drukowania jest zale na od wielu czynników m.in.: systemu operacyjnego, wydajnoœci komputera, zainstalowanego oprogramowania, sposobu pod³¹czenia, rodzaju i wymiaru noœnika oraz stopnia skomplikowania wydruku. ** Szybkoœæ kopiowania w oparciu o wielokrotn¹ kopiê pojedynczego dokumentu. *** Warunki: Standardowa rozdzielczoœæ, MMR (JBIG), Maksymalna prêdkoœæ modemu, Phase "C" by ITU-T No.1 Chart, Memory Tx, ECM. **** Warunek: ITU-T No. 1 Chart, Standardowa rozdzielczoœæ. ***** Aby otrzymaæ najnowsz¹ wersjê oprogramowania prosimy odwiedziæ stronê: ****** Poziom Ciœnienia Akustycznego, ISO7779. ******* Podana wydajnoœæ zgodnie z norm¹ ISO/IEC 1975, bêben: stron. Dystrybutor Wzór i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia. Znaki firmowe i towarowe innych firm zosta³y wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

wyobraź sobie eleganckie centrum drukowania, wykonujące wszystkie zadania

wyobraź sobie eleganckie centrum drukowania, wykonujące wszystkie zadania Styl i kompaktowy design, to Cię zainspiruje! wyobraź sobie eleganckie centrum drukowania, wykonujące wszystkie zadania Monochromatyczne wielofunkcyjne urządzenie laserowe Samsung SCX-4300 Samsung Original

Bardziej szczegółowo

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str.

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu DP-8060 / DP-8045 / DP-8035 Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str./min Sieciowa drukarka/skaner/skan do e-mail na wyposażeniu standardowym Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty Specyfikacja techniczna Océ TDS600 Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie Konfiguracja podstawowa Drukarka Océ TDS600 Technologia Elektrofotograficzna (g owica LED), b ben z organicznym fotoprzewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Ogromne możliwości pracy zarówno w kolorze jak i w trybie monochromatycznym

Ogromne możliwości pracy zarówno w kolorze jak i w trybie monochromatycznym Ogromne możliwości pracy zarówno w kolorze jak i w trybie monochromatycznym MP C2800/MP C3300 Stwórz dokumenty czarno-białe i kolorowe z oszałamiającym wykończeniem Zaspokojenie wszelkich potrzeb w komunikacji

Bardziej szczegółowo

MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N. Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ

MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N. Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ Twój zespół musi działać szybko i zdecydowanie /This is Why /Właśnie

Bardziej szczegółowo

MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D. Cyfrowy system wielofunkcyjny MAE WYMIARY WYSOKA WYDAJNO

MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D. Cyfrowy system wielofunkcyjny MAE WYMIARY WYSOKA WYDAJNO MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D Cyfrowy system wielofunkcyjny MAE WYMIARY WYSOKA WYDAJNO Jeśli czegoś używasz codziennie, powinno to być dostosowane do sposobu, w jaki wykonujesz swoją pracę. /This is Why/

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów!

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów! DRUKOWANIE DO 33 STR./MIN. W CZERNI KOPIOWANIE DO 33 STR./MIN. W KOLORZE Seria Lexmark X730 SKANOWANIE DRUK DWUSTRONNY FAKSOWANIE SIEĆ Lexmark X734de Lexmark X736de Lexmark de Lexmark dte Doskonały kolor,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo