WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 9 stycznia 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 9 stycznia 2015r."

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 9 stycznia 2015r. NK MZ.PZ Zakres Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Inspektora Wojewódzkiego w okresie prowadzenia oraz w okresie objętym kontrolą Okres objęty kontrolą wg programu Kontrolujący/ Nr upowaŝnienia Podstawy prawne do przeprowadzenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków, realizacja postanowień przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sposób i tryb przeprowadzania oraz dokumentowania czynności kontrolnych. Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą: Lubieszyn 10j, Dołuje, zwany dalej Inspektorem Wojewódzkim. Marek Rupental od dnia 17 lutego 2009r. Od dnia 6 września 2011r. do dnia 6 października 2014r. Pan Paweł Ziomek starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kierownik zespołu kontrolnego, Pan Marek Zdyb - starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upowaŝnienia Nr 118/14 z dnia 30 września 2014r. art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.). Termin 7 20 października 2014r. USTALENIA KONTROLI Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Zakres działania i zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, zwany dalej ITD, zostały określone w Regulaminie ITD, zwanym dalej Regulaminem Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7/2014 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin tel , , fax ,

2 Drogowego w Szczecinie Akty prawne, na podstawie których przeprowadzono kontrolę Drogowego z dnia 6 maja 2014r. Przed wprowadzeniem ww. aktu w podmiocie kontrolowanym obowiązywał Regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 19/2010 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2010r. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz z późn. zm.), ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz z późn. zm.), ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012r., poz z późn. zm), ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm), ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782), zwana dalej udip, ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), zwana dalej Kpa, ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), zwane dalej rozporządzeniem ws. BIP, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie przewozu drogowego (Dz. U. Nr 2013r., poz. 1064), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. Nr 114, poz. 778) rozporządzenie zostało uchylone z dniem 16 sierpnia 2014r.; od dnia 4 grudnia 2014r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. z 2014r., poz. 1704). 2

3 Obszar : sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie Podstawa prawna Zofia Byra Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Monika Łaski Naczelnik Wydziału Prawnego w ITD. Art Kpa: Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. Stosownie do 33 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego, do zakresu działania Wydziału Prawnego naleŝało przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do ITD. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków w ITD sprawuje Inspektor Wojewódzki 35 Regulaminu Organizacyjnego. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w zakresie skarg oraz wniosków została wywieszona w siedzibie ITD, w myśl art Kpa. Na podstawie przedmiotowych danych stwierdzono, iŝ Inspektor Wojewódzki przyjmował obywateli w kaŝdy poniedziałek w godzinach: , zaś godziny pracy ITD kształtowały się następująco: Jednocześnie ustalono, iŝ w przypadku gdy dyŝur przypadał na dzień wolny od pracy, przyjmowano interesantów w najbliŝszy dzień w godzinach: PowyŜsze odpowiadało treści art Kpa. Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości W okresie objętym kontrolą, w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków odnotowano 2 skargi: po jednej w 2012r. i w 2013r. (brak wpływu wniosków). Do sposobu załatwienia skarg uwag nie wniesiono (skargi ujęte zostały w załączniku Nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego). W toku ustalono, iŝ: skargi załatwiono bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŝ w ciągu mięsiąca, stosownie do postanowień art Kpa, zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg zawierały odpowiednio: oznaczenie organu, od którego zawiadomienie pochodzi, wskazanie, w jaki sposób sprawa została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska słuŝbowego osoby upowaŝnionej do jej załatwienia, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa. PowyŜsze odpowiadało treści art Kpa, stosownie do brzmienia art. 254 Kpa, dokumentacja dotycząca sposobu załatwiania skarg przechowywana była w teczkach aktowych w sposób uporządkowany oraz chronologiczny, ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania spraw. 3

4 Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia (w przypadku nieprawidłowości) Ocena obszaru Pozytywna Obszar : realizacja postanowień przepisów udip. Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie Podstawa prawna Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia (w przypadku nieprawidłowości) Ocena obszaru Zofia Byra Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Art. 4 ust. 1 udip: Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Ustalono, iŝ w okresie objętym kontrolą do podmiotu kontrolowanego wpłynęło 6 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, która nie została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), w tym: w 2012r. 1 wniosek; w 2013r. 4 wnioski oraz w 2014r. 1 wniosek. Analizie poddano wszystkie ww. sprawy, które opisane zostały w załączniku Nr 2 do projektu wystąpienia pokontrolnego. Do zweryfikowanych postępowań uwag nie wniesiono; we wskazanych przypadkach informację publiczną udostępniono w przepisanym terminie, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŝ w terminie 14 dni od dnia złoŝenia wniosku art. 13 ust. 1 udip. Podczas sprawdzeniu poddano takŝe tryb umieszczania informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP, zgodnie z przepisami udip oraz rozporządzeniem ws. BIP. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iŝ na prowadzonej stronie podmiotowej BIP umieszczono wszystkie informacje wymagane ww. aktami prawnymi. Pozytywna Obszar : przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z Kpa. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie Zofia Byra Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Monika Łaski Naczelnik Wydziału Prawnego w ITD. 4

5 Podstawa prawna Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Art i 3, art. 36 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niŝ w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niŝ w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. O kaŝdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Na podstawie 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego ITD, ustalono, iŝ do zadań ITD naleŝało między innymi: a) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji i postanowień, b) prowadzenie postępowań egzekucyjnych, c) formułowanie wniosków o wszczęcie postępowania: administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy, przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych, d) sprawowanie nadzoru nad wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na krajowy nie zarobkowy przewóz drogowy. Na podstawie informacji uzyskanych w toku, stwierdzono, iŝ w okresie objętym kontrolą przeprowadzono 1746 postępowań administracyjnych, w tym: w 2011r. (od dnia 6 września) wszczęto 214 postępowań, w 2012r. wszczęto 536 postępowań, w 2013r. wszczęto 428 postępowań, w 2014r. (do dnia 6 października) wszczęto 568 postępowań. Szczegółowej analizie poddano 348 postępowań administracyjnych. Zestawienie sygnatur wszystkich ww. spraw ujęto w załączniku Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego. Nie wniesiono uwag do terminowości załatwienia 341 spraw, stanowiących 97,9% wszystkich skontrolowanych postępowań, które załatwione były w terminie określonym w art. 35 Kpa. Jednocześnie ustalono, iŝ: w zdecydowanej większości spraw, stosownie do postanowień art. 36 Kpa, prawidłowo zawiadamiano strony o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, wskazując przyczyny zwłoki i nowy termin jej załatwienia, poza jednym przypadkiem odwołania od decyzji Inspektora Wojewódzkiego przekazywano do organu odwoławczego wraz 5

6 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia (w przypadku nieprawidłowości) Ocena obszaru z aktami sprawy w terminie określonym w art. 133 Kpa, tj. w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymano odwołanie. W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej postępowań administracyjnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: wydanie decyzji znak: WITD.DI.0152.XVI0555/8/14, WITD.DI.0152.XVI0562/5/14,WITD.DI.0152.XVI0624/5/12,WI TD.DI.0152.XVI0551/3/12, WITD.DI.0152.XVI0551/94/11, dokonano z przekroczeniem wcześniej wskazanego terminu załatwienia sprawy, kolejnego wyznaczenia terminu rozpatrzenia sprawy znak WITD.DI.0152.XVI0545/6/14 dokonano z przekroczeniem wcześniej wskazanego terminu, wydanie decyzji znak: WITD.WP DW/2 w wyniku wznowienia postępowania nastąpiło z przekroczeniem wcześniej wskazanego terminu załatwienia sprawy, wydanie decyzji znak: WITD.WP JB i WITD.WP DW w wyniku ponownego rozpoznania spraw nastąpiło z przekroczeniem wcześniej wskazanego terminu załatwienia sprawy, wydanie decyzji znak: WITD.WP DW w wyniku ponownego rozpoznania sprawy nastąpiło później niŝ w ciągu dwóch miesięcy, odwołanie od decyzji znak WITD.DI.0152.XVI0624/12 przekazano do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z naruszeniem terminu 7 dni. (dowód: akta, str ) PowyŜszym naruszono przepisy: art. 35 3, art. 36 i art. 133 Kpa. Uwzględniając specyfikę prowadzonych spraw, jak równieŝ fakt, iŝ nieprawidłowości stwierdzono w 2,1% wszystkich przeanalizowanych postępowań, działalność podmiotu kontrolowanego oceniono pozytywnie. Obszar : sposób i tryb przeprowadzania oraz dokumentowania czynności kontrolnych. Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie Podstawa prawna Monika Łaski - Naczelnik Wydziału Prawnego w ITD. art. 6 ust. 5 ustawy o w administracji rządowej: Organy administracji zespolonej kontrolują podległe im lub przez nie nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne. art. 77 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 6

7 Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres przedmiotowy prowadzonych przez pracowników ITD został ujęty w art. 50 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym oraz w 5 ust. 1 pkt 1 lit. a h Regulaminu Organizacyjnego. W szczególności do zadań pracowników ITD naleŝy kontrola: a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym, b) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, c) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, d) rodzaju uŝywanego paliwa, e) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, f) prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, g) przestrzegania czasu pracy: przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz, h) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Tryb przeprowadzania w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy (kontrole drogowe oraz przedsiębiorców) został określony w rozporządzeniu w sprawie przewozu drogowego. Wzory dokumentów stosowanych przez osoby uprawnione do wykonywania wskazanych czynności ujęto w załączniku Nr 1 (kontrola drogowa) oraz załączniku Nr 2 (kontrola przedsiębiorcy) ww. rozporządzenia. W myśl art. 89c ustawy o transporcie drogowym, w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców, zastosowanie mają przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto, na podstawie art. 129a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pracownicy ITD przeprowadzają kontrolę ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem: 1) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym; 2) w stosunku, do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uŝyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; 3) który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy uŝyciu: przyrządów kontrolno pomiarowych, przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na 7

8 statku powietrznym urządzeń rejestrujących; 4) który raŝąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagroŝenie jego bezpieczeństwa; 5) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Celem realizacji obowiązków nałoŝonych ww. przepisami prawa, stosowane są przepisy rozporządzenia w sprawie ruchu drogowego oraz art. 74 ustawy o transporcie drogowym. Jednocześnie prowadzono kontrole związane z nadzorem nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, których zasady i tryb uregulowany został w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym. Na podstawie okazanych planów, ustalono, iŝ w okresie objętym kontrolą przeprowadzono 31677, w tym: w 2011r. (od dnia 6 września) 1665, w 2012r kontrole, w 2013r kontrole, w 2014r. (do dnia 6 października) Szczegółowej analizie poddano 371 postępowań kontrolnych. Zestawienie sygnatur wszystkich ww. spraw ujęto w załączniku Nr 4 do projektu wystąpienia pokontrolnego. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości Nie wniesiono uwag co do sposobu przeprowadzenia 369, stanowiących 99,4% wszystkich skontrolowanych postępowań. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iŝ czynności kontrole przeprowadzono zgodnie z ww. aktami prawnymi. W wyniku analizy postępowań kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: w przypadku znak: WITD.DI.P.XVI0546/9013/12 wszczęcie postępowania kontrolnego nastąpiło po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia, a w udostępnionej dokumentacji brak było ponownego zawiadomienia, co stanowiło naruszenie art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym: Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niŝ po upływie 7 dni i nie później niŝ przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia. JeŜeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia, w przypadku znak: WITD.NWP.MŁ doręczenie zawiadomienia o wraz z programem jednostce kontrolowanej nastąpiło później niŝ na 7 dni przed dniem rozpoczęcia, czym naruszono termin określony w 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów 8

9 Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia (w przypadku nieprawidłowości) Ocena obszaru Wpis do ksiąŝki ZALECENIA POUCZENIA w krajowym przewozie drogowym, stanowiącym, iŝ Organ nadzoru doręcza zawiadomienie wraz z programem jednostce kontrolowanej nie później niŝ na 7 dni przed dniem rozpoczęcia. (dowód: akta, str ) Uwzględniając specyfikę prowadzonych spraw, jak równieŝ fakt, iŝ nieprawidłowości stwierdzono w 0,6% wszystkich przeanalizowanych, działalność podmiotu kontrolowanego oceniono pozytywnie. pozycja Nr 20/2014 załatwiać sprawy w terminach określonych w art. 35 Kpa, a w przypadku wskazania nowego terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 Kpa, załatwiać sprawy w wyznaczonym terminie, zawiadamiać strony o nowym terminie załatwienia sprawy przed upływem uprzednio wskazanego terminu załatwienia sprawy, przesyłać odwołania wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni, od dnia otrzymania odwołania, wszczynać kontrole, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia, doręczać zawiadomienia o wraz z programami, do których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym, nie później niŝ na 7 dni przed dniem rozpoczęcia. od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, o podjętych działaniach, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie miesiąca od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podpis kierownika jednostki kontrolującej w. z. Wojewody Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko WICEWOJEWODA 9

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 19 sierpnia 2014r. NK.1.431.1.52.2014.MZ Zakres Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Widuchowa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.5.2015.MZ Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

NK BH Szczecin, dnia 4 grudnia 2015 r.

NK BH Szczecin, dnia 4 grudnia 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK-1.431.1.93.2015.BH Szczecin, dnia 4 grudnia 2015 r. Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcje Wójta

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.19.2015.MZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Szczecin, dnia 13 kwietnia 2015r. Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących: - przekazywania

Bardziej szczegółowo

NK-1.431.1.20.2015.MZ Szczecin, dnia 18 maja 2015r. Henryk Broda - Wójt Gminy Będzino

NK-1.431.1.20.2015.MZ Szczecin, dnia 18 maja 2015r. Henryk Broda - Wójt Gminy Będzino WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK-1.431.1.20.2015.MZ Szczecin, dnia 18 maja 2015r. Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Pani Olga Roszak Pezała. upowaŝnienie Nr 91/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Pani Olga Roszak Pezała. upowaŝnienie Nr 91/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK-1.431.1.75.2015.BH Szczecin, dnia 12 listopada 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba

Bardziej szczegółowo

NK.1.430.1.81.2014.SR Szczecin, dnia 31 grudnia 2014r. Rada Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NK.1.430.1.81.2014.SR Szczecin, dnia 31 grudnia 2014r. Rada Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.430.1.81.2014.SR Szczecin, dnia 31 grudnia 2014r. Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.5.2015 Kielce, dnia 02-06-2015 Pan Dariusz Dąbrowski Starosta Starachowicki Pani Bożena Wrona Przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK-1.431.1.38.2015.BH Szczecin, dnia 4 listopada 2015 r. Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcje Wójta

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów. Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie

WOJEWODA ŁÓDZKI. Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów. Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/21/10 Łódź, 30 listopada 2010 roku Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r.

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, (6 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 W I-IV.4 3 1.1 0.2 0 1 4.D J STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE W P Ł Y N Ę Ł O KANC LARIA 1 Q n? kancelaria

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 02 czerwca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99 200 Poddębice, posiadającym numer statystyczny REGON 000524275. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 Łódź, 21 stycznia 2011 r. Pan Robert Zakrzewski Starosta Powiatu Radomszczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: PROTOKÓŁ KONTROLI sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 26 i 27 maja 2008 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91 048 Łódź, posiadającym numer statystyczny REGON 470754976.

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 10 września 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV Łódź, 10 września 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.22.2013 Łódź, 10 września 2013 r. Pan Jarosław Kozik Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsk Pan Bogdan Pawłowski Burmistrz Kamieńska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 w dniach 18.12.2012 r. -

Bardziej szczegółowo

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r.

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.5.2015.MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr 55/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2015 r. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, dnia 9 grudnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III Łódź, dnia 9 grudnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.23.2013 Łódź, dnia 9 grudnia 2013 r. Pan Rafał Zagozdon Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Pora Wójt Gminy Sienno Urząd Gminy w Siennie ul. Rynek 36/ Sienno

Pan Stanisław Pora Wójt Gminy Sienno Urząd Gminy w Siennie ul. Rynek 36/ Sienno WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 18 września 2013 r. WK-R.431.1.2.2013 Pan Stanisław Pora Wójt Gminy Sienno Urząd Gminy w Siennie ul. Rynek 36/40 27 350 Sienno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO NK-II.431.35.2011 PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU, UL. JAŚKOWA DOLINA 50 Kontrolę doraźną w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Bardziej szczegółowo

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r.

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. Pani Dorota Dąbrowska Starosta Kutnowski Pan Waldemar Bartochowski Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2013 r. Aleksander Marek Skorupa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2013 r. Aleksander Marek Skorupa WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.22.2013.MG Pan Andrzej Madej Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze Wystąpienie pokontrolne W dniach od 21

Bardziej szczegółowo

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV.431.44.2011 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni Pan Klemens Derach Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2015 Łódź, dnia 27 marca 2015 roku Pan Józef Róg Starosta Opoczyński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.49.2015 Kielce, dnia 26-11-2015 Pan Witold Surowiec Wójt Gminy Samborzec Pan Mieczysław Piątek Przewodniczący Rady Gminy Samborzec W y s t ą p i e n i e p o k o

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 maja 2016 r. NK-KS.431.1.12.2016.MGS Pan Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego Wystąpienie pokontrolne W dniach od 7 do 29 kwietnia 2016 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.1611.4.2014.BH Szczecin, dnia 15 października 2014r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.17.2012 Łódź, 8 czerwca 2012 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Pan Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PNK- IV Łódź, 3 marca 2014 r. Pan Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Lipowa 16, Łódź

PNK- IV Łódź, 3 marca 2014 r. Pan Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Lipowa 16, Łódź WOJEWODA ŁÓDZKI PNK- IV.1611.3.2013 Łódź, 3 marca 2014 r. Pan Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 5 sierpnia 2011 r. IA.III.431.26. 2011 Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2014 Kielce, dnia 23.05.2014r. Pan Marian Buras Wójt Gminy Morawica Pan Janusz Wojtyś Przewodniczący Rady Gminy Morawica W y s t ą p i e n i e p o k o n t r

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne 2017 r. Olsztyn, 14 listopada WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.29.2017 Szanowna Pani Monika Trzcińska Burmistrz Braniewa ul. Kościuszki 111 14 500 Braniewo Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2013 Kielce, 27.05.2013 Pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów Pan Sylwester Wojtyna Przewodniczący Rady Gminy Masłów Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową

Bardziej szczegółowo

IA.III Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA.III Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, 18 października 2013 r. WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.29.2013 Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr7/08 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 21 lutego 2008r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku IA.III 431.16.2015 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-1/10 Łódź, 24 września 2010 roku Pan Janusz Michalak Starosta Powiatu Łowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.7.2014 Kielce, 2014-04-02 Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce Pan Stanisław Marzec Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.3.2016 Łódź, 11 października 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 lipca 2011 r. I. KLASYFIKACJA SKARG I WNIOSKÓW

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 lipca 2011 r. I. KLASYFIKACJA SKARG I WNIOSKÓW Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie trybu zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków. Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW Postanowienia ogólne Schematy kontroli zewnętrznej 1. Zgodnie z art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹) USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. 1. Zagwarantowane

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 7 marca 2016 r. WK-R.431.1.2.2015 Pan Marian Niemirski Starosta Przysuski Starostwo Powiatowe w Przysusze al. Jana Pawła II 10 26-400 Przysucha WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.5.2015 Łódź, dnia 28 kwietnia 2015 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2014 Łódź, dnia 18.06.2014 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ...

PROTOKÓŁ KONTROLI ... PROTOKÓŁ KONTROLI sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 01 i 04 sierpnia 2008 roku w Urzędzie Miasta Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95 010 Stryków, posiadającym numer statystyczny REGON 000530264.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.9.2015 Łódź, 5 sierpnia 2015 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Funduszu rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 2) Centrali rozumie się

Bardziej szczegółowo

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku Seminarium ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W GMINIE GDZIE JESTEŚMY? Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi mgr Jadwiga Zonenberg RCEE w Płocku,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Łódź, 29 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 29 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 29 września 2011 r. PNK-IV.430.54.2011 Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski Pan Ireneusz Czerwiński Przewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków Przyjmowanie skarg i wniosków ZARZĄDZENIE NR 2/2002 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.18.2015 Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Namysłowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE Nr 271 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz uprawnionymi diagnostami - sprawowany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Ogólny schemat

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 skrytka pocztowa 3 NK.IV.431.6.2014.EK Opole, 15 września 2014 roku Pan Jarosław Nosal Wójt Gminy Pakosławice Reńska

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.27.2013.MG Pan Lech Gostyński Przewodniczący Rady Gminy Głogów Wystąpienie pokontrolne W dniach od 17 do 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opole, dnia 18 sierpnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/063 LOP- 41003-3-2008 Pan Maciej Stefański Starosta Brzeski

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI WYCIĄG USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. [Prawo składania skarg

Bardziej szczegółowo

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV.431.10.2011 Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski Pan Andrzej Banaszczyk Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI IR-III.431.10.2016 Łódź, 19 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO W związku ze sprawowanym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 5.2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania. i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania. i rozpatrywania interwencji

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania. i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania. i rozpatrywania interwencji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015/2016 Dyrektora Szkoły z dnia 29.02.2016r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.1.2015 Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia13 stycznia 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia13 stycznia 2015 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia13 stycznia 2015 r. NK-KS.431.1.17.2014.MF Pan Bogdan Styrkowiec Przewodniczący Rady Gminy Chojnów Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 258 1 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.1.4.2014 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy Kontrolę w dniu 31 maja 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.10.2015 Łódź, dnia 24 lipca 2015 roku Pan Marek Jóźwiak Wójt Gminy Głowno Wystąpienie pokontrolne W dniach 11 23 czerwca 2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Głowno przeprowadzona została

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 czerwca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 czerwca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 czerwca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.17.2012 Pani Danuta Świerk Przewodnicząca Rady Gminy Dobromierz Wystąpienie pokontrolne W dniu 17 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik do Zarządzenia Nr 46 /2014 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora 1. Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.16.2011 Łódź, 24 czerwca 2011 r. Pan Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

[ Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[ Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42, blok 2 w dniach 19.03.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r. Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU. I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1700/2011 Prezydenta Miasta Radomia REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.430.42.2011 Łódź, 8 sierpnia 2011 r. Pan Janusz Michalak Starosta Łowicki Pan Marcin Kosiorek Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Aleksander Marek Skorupa Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Aleksander Marek Skorupa Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Aleksander Marek Skorupa Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. NK-KS.431.4.2013 Pan Grzegorz Kosowski Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Wystąpienie pokontrolne W dniu 26 lutego 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.1611.2.2015 Łódź, dnia 28 grudnia 2015 roku Pan Marek Jacek Michalak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 16 20 listopada 2015 roku, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE .. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.7.2012 Kielce, dnia 2012-07-20 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rakowie

P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rakowie P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rakowie Kontrolę w dniu 25 sierpnia 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda, Hanna Janiszewska-Karcz oraz Karol Staroń Inspektorzy Oddziału Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha Warszawa, 24 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.862.4.2017.IK Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI NK.IV EK Pan Julian Kruszyński Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois NAMYSŁÓW

WOJEWODA OPOLSKI NK.IV EK Pan Julian Kruszyński Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois NAMYSŁÓW Opole, dnia 15 czerwca 2015 roku WOJEWODA OPOLSKI NK.IV.431.3.2015.EK Pan Julian Kruszyński Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo