Oo/4A. Warszawa, dnia r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI. wg rozdzielnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oo/4A. Warszawa, dnia 15.04.2014r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI. wg rozdzielnika"

Transkrypt

1 wg rozdzielnika OO909 Wrnawa INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI T:21/3 Dnia [ Marta NIEPORĘCKA, nrtel PRZEWODNICZĄCY KOMISM Lilianna OCHAL Oo/4A Załącznik nr I na 34 str. kopia odwołania \V związku z powyższym informuję, że wykonawcy mogą zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego u terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma nr referencyjny HJt7IJy53!ZO/PNJDOSISS!2014 w dniu )4 r. wpłynęło odwołanie publicznych (tj. Dz. U. z 20ł3 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej. kopia odwołania stanowi załacznik dc, niniejszego pisma. zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. Na podstawie art. 185 ust. J ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie1 DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO WEZWANIE obrony narodowej, nr referencyjny IU!7]JV53/ZO!PN/DOSI S Dotyczy; przetargu neoaniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla resortu Warszawa, dnia r.

2 j/c Ęyk,.c. c, DIGITAL INFORMJION CONSULTiNG Kamil Trejcis u. Wspólna 22 yóika Grodziska Wólka Grodziska dnia 14 kwietnia 2014 r Grodzisk MEzowieck REGON: NIP: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej INSPEKTO T uzrujenia Ul. Postępu 17A KU JAWNA 02Gl6warszawa 7! S..z. I odwołujący: Kamil Trejgis prowadzący działalność gospodarcza pod firmą DIGITAL INFORMATION CONSULTING siedzibą w WóIce Grodziskiej ul. Wspólna Grodzisk Mazowiecki (Tel: ; faks: Zamawiający: Inspektorat Uzbrojenia ul. Królewska 1./7 DO909 Warszawa, (Tel.: ; faks: ) Dotyczy: postępowania numer IU/71/y53/ZO/PN/DOS/SS/2014 pa.: Dostawa sprzętu informatycznego dla resortu obrany narodowej. Nr ogłoszenia: 2014/S z dnia ODWOŁANIE Interes prawny. Odwołując oosiada interes we wniesieniu odwołania, gdyż niezgodne z prawem zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: )SIW2 ) powodują, że odwołujący nie ma możiwości ztożenia oferty tym samym utraci szansę na uzyskanie zamówienia. Odwołujący może zatem ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy wskazanych w odwołaniu. Gdyby nie sprzeczność z prawem objętych odwołaniem postanowień SIWZ, Odwołujący mógłby złożyć ofertę i uzyskać zamówiene. z. ZSabWkZ yginan, J J

3 L# 5J ru. 4 imy fl.tj I JW Li I flo Kamil Trejgis Ui. Wspólna 22, WólIui Grodziska O5B25 Grodzisk Aazowiecki REGON: NIP: Termin na wniesienie odwołania. Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej w dniu 4 kwietnia 2014 r. Termin na wniesienie odwolania upływa w dniu 14 kwietnia 2014 r. wobec czego należy przyjąć, iż odwołanie zastało wniesione w terminie. Odwołujący działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dalej zwanej Ustawą wnosi odwalanie wobec postanowień SIWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę srzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej (numer postępowania: IU/71/y 53/ZO/PN/DOS/SS/2014) w zakresie zadań nr: 1 oraz 2. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu: Naruszenie art. 29 ust. 2w zw, z art. 7 Ustawy, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w zadaniach nr; 1 oraz 2, w sposób mogący utrudnić uczciwą konkurencję, gdyż wskazane, opisane parametry minimalne sprzętu oraz ich koniunkcja (połączenie) wskazują na preferowanie przez Zamawiającego urządzeń określonych producentów tj.: firmy FUJITSU w zakresie zadania nr 1 (dotyczy pozycji urządzenie skanujące 51(3: skaner dokumentowy SK3) oraz firmy EVER w zakresie zadania nr 2 (dotyczy pozycji UPSB: UPS3 wersja TOWER), Naruszenie art. 29 ust. 1. Ustawy, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia bez uwzględniania wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, gdyż wskazane, opisane parametry minima ne sprzętu oraz ich koniunkcja (połączenie) wskazują na produkty (UPS4 SALICRU SPS.2000.ADy, UPS5 SALICRU SPS.3000.ADy), które są nieprodukowane i niedostępne w sprzedaży od około dwóch lat (licząc od momentu publikacji SIWZ) w zakresie zadania nr 2 (dotyczy pozycji UPS4: UPS4 oraz UPSS: UPS5). Mając powyższe na uwadze Odwołujący wnosi 0: nakazanie Zamawiającemu zmiany postanowień SIWZ (załącznika nr I do SIWZ) w sposób zapewniający zgodność opisu przedmiotu zamówienia z powołanymi wyżej przepisami Ustawy, tj. w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców oraz dostosowanie parametrów zamawianych urządzeń do rzeczywistych potrzeb zamawiającego oraz aktualnie dostępnych technologii. Szczegółowy sposób zmian w SiWi o jakie wnosi Odwołujący został określony w odniesieniu dc poszczególnych zadań w szczegółowym uzasadnieniu niniejszego odwołania. Uzasadnienie W dniu 4 kwietnia 2014 r. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej SIWZ wraz załącznikami, w tym załącznik nr I do Siwi, w którym znajdują się szczegółowe wymagania techniczne (parametry minimalne) zamawianych urządzeń w odniesieniu do poszczególnych zadań. w ocenie odwołującego opis parametrów technicznych zamawianych urządzeń został dokonany przez Zamawiającego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję pomiędzy wykonawcami, co jest niedopuszczalne w świetle art. 29 ust. 2 Ustawy, gdyż Zamawiający preferuje rozwiązania technologiczne stosowane przez jednego producenta na konkretne urządzenia. Określenie parametrów technicznych oraz ich koniunkcja (zestawienie) w odniesieniu do poszczególnych urządzeń będących przedmiotem zamówienia powoduje, iż oferty w niniejszym postępowaniu będą mogli złożyć jedynie wykonawcy, którzy zaoferują urządzenia firmy FUJITSU w zadaniu nr 1 (dotyczy pozycji urządzenie skanujące SKS: skaner dokumentowy 5K3) oraz firmy EVER w zadaniu nr 2 (dotyczy pozycji UPS3: IJPS3 wersja TOWER). Takie opisanie przedmiotu zamówienia w rekomendacjach Urzędu Zamówień Publicznych nazywane jest quasi konkurencją. Z zgc4ność z oiyginakm

4 DIGITAL INFORMA11ON CONSULTING Kamil Trngs W. Wspólfl3 22, Wóki Grodziska Grodzsk McwetIJ RESON: W NIP Z analizy przeprowadzonej przez Odwołującego wynika, iz opis przedmiotu zamowienia został dokonany przez Zamawiającego w oparciu o parametry skanera dokumentowego o nazwie handlowej 728O firmy FUJITSU (dotyczy urządzenia skanującego SK3 w zadaniu nr 1) oraz zasilacza awaryjnego o nazwie handlowej UPS EVER SINLINE 1600 Irmy EVER (dotyczy UPS3: UP53 wersja TOWER w zadaniu nr 2). Potwierdza to zestawienie minimalnych parametrów określonych przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie odpowiednio zadań nr 1 oraz 2 z dostępnymi na stronach producentów oraz kartach katalogowych parametrami w/w urządzeń. Dowody: 1) Zestawienie opracowane przez Odwolujqcego zawierające parametry wymagane przez Zamawiającego (dotyczy uczqdzenia skanujqcego SK3: skaner dokumentowy SK3) z parametrami skanera Fujitsu fi7280 oraz 2) Karta katalogowa i wydruk ze strony internetowej autoryzowanego dystrybutora skanerów FUJITSU firmy Alstor Sp. L zawierający zestawienie parametrów skanera Fujitsu fi ) Zestawienie opracowane przez Odwołującego zawierające parametry wymagane przez Zarnowiającego (dotyczy UPS3: UPS3 wersja rower) z parametrami zasilacza UPS EyER SINLINE 1600 oraz 4) Karta katalogowa zawierająca zestawienie parametrów zasilacza UPS EVER SINLINE I soo. W związku z powyższym opisanie przedmiotu zamówienia w tym konkretnym przypadku w oparciu o parametry konkretnego urządzenia jednego producenta i dobór tych parametrów (kdniunkcja) wskazują, iż oferty w rzeczywistości złożą wyłącznie wykonawcy oferujący skanery dokumentowe Fujitsu Fi720 firmy FUJITSU oraz zasilacze awaryjne z linii LJPS EVER SINLINE 1600 firmy EyER, bowiem w ofercie rynkowej innych wykonawców w tej klasie urządzeń o zbliżonych parametrach nie ma urządzeń, które spełniałoby wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry. Dowody: 5) ośwadczenie KODAK A/ods, HewlettPackard, Epson (dotyczy urządzenia skon ujqcego SK3: skaner dokumentowy SIG) 6) Zestawienie porównawcze parametrów technicznych skanerów dokumentowych, których parametry sq zbliżone do parametrów wymaganych przez Zamawiającego wraz komentarzem przygotowane przez Odwołującego. 7) oświadczenie CAMCO SP. Z o.o. (dotyczy UPS3: UPS3 wersja TOWER) 8) Zestawienie porównawcze parametrów technicznych zasilaczy UPS w klasie VI których parametry są zbliżone do parametrów wymaganych przez Zamawiającego wraz z komentarzem przygotowane przez Odwołujqcego. W przedmiotowym postępowaniu występuje bowiem sytuacja, w której przedmiot Zamówienia opisany jest przez Zamawiającego w oparciu o kryteria obiektywnie dające się usprawiedliwić, jednak ich koniunkcya i selektywny intencjonalny dobór stanowi w praktyce wyłączenie konkurencyjności bowiem jest pparty na katalogu jednego producenta, który w podstawowej ofercie handlowej oferuje sprzęt o wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ parametrach, zaś wszyscy inni producenci urządzeń muszą dostosować swoje urządzenia do wymagań SIWi Zgodnie z utrwalona linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej (daleb Kb ), taki sposób określenia parametrów technicznych urządzeń, tj. przy pomocy katalogów jednego producenta jest Za zgodność z

5 DIGITAL INFORMATION CONSULTING Kamil Trejgs ul. Wspólna 22, WóIb (rodziska Grodzisk Mawl4h REGON NIP działaniem utrudniającym uczciwą konkurencję. Takie stanowisko prezentuje 1(10 następujących orzeczeniach: między innymi W 1. wyrok 1(10 z dnia r. sygn. akt: KIO 464/12. w którym Izba stwierdziła, iż dokonywanie apiu przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego producentów(..) jest działaniem utrudniającym uczciwą konkurencję, 2. Wyrok 1(10 z dnia r. sygn. akt: KlD 2188/11) w którym Izba stwierdziła, iż: rozpatru]ąc możrwość ograniczenia uczciwej konkurencji przez dokonanie tendencyjnego opisu przedmiotu zamówienia, nie sposób abstrahować od warunków rynku właściwego dla danych dostaw, usług czy robót buddwianych Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego z producentów jest działaniem utrudruającyrn uczciwą konkurencję, 3. Wyrok 1(10 z dnia r. sygn. akt: KIO 1141/11, w którym zba stwierdzita, iż: Zamawiający W postępowanw otwartym, konkurencyjnym nie może ograniczać opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby choc[aż część zamawianego sprzętu, mogła pochodzić tylko od jednego producenta. Skonstruowanie opisu przedmiotu w taki sposób, nie może być uzasadnione jedynie szczególnymi potrzebami zamawiającego. 4. Uchwała KIO z dnia r. sygn. akt: KIO/KD 17/11, w której Izba stwierdzila, iż: Zamawiający winien unikać tego rodzaju sformułowań lub oznaczeń parametrów, które wskazują na konkretny produkt, który me musi być nazwany, wystarczy, iż parametry są tak dobrane aby je spełnić trzeba dostarczyć konkretny produkt. Ponadto, w ocenie Odwołującego opis parametrów technicznych zamawianych urządzeń w zadaniu nr 2 (dotycży pozycji UPS4: UPS4 oraz UPS5: UPSS) został dokonany przez Zamawiającego bez uwzgiędnana wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, co jest niedopuszczalne w świetle art. 29 ust. J. Ustawy, bowiem Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń nieprodukowanych i niedostępnych w sprzedaży od około dwóch lat. Dowody: 9) ośw(odczenie CAMCO sp. z o.o. dotyczy zadania nr 2 (UPS4: UPS4 oraz UPS5;L]PSS) Określenie parametrów technicznych oraz ich koniunkcja (zestawienie) w odniesieniu do poszczególnych urządzeń będących przedmiotem zamówienia powoduje, iż oferty w niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 będą musiały być odrzucone przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy, ponieważ świadczenie jakiego domaga się zamawiający w przedmiotoyym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 jest świadczeniem niemożliwym do spełnienia, azgodnie z art ustawy z dnia r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U r., poz. 121) dalej zwanej Ustawą KC, umową o świadczenie niemożliwe jest nieważna. W związku z pówyższym Zamawiający będzie zmuszony stwierdzić nieważność ofert na podstawie art. 387 I Ustawy KC i je odrzucić zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy. Powyższe stanowisko znajduje również aprobatę w następującym orzeczeniu: 1. wyrok KO z dnia r. o sygn. akt: KlO/UZP 1224/08, w którym Izba stwierdziła lż: (.)zoferowanię materiału (...) który nie Jest produkowany oraz którego nie ma na rynku musi być uznane jaka zaoferowanie świadczenia niemożliwego do spenienia. <.) Do takich konstatacji musi dojść zamawiający, mimo nawet pewnego przyczynienia się do niewłaściwego sporządzenia ofert. Zamawiający, mając świadomość wystąpienia opisywanego błędu w ofertach, jest obowiązany do odrzucenia tych ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 pip., gdyż wykonanie umowy na podstawie treści omawianych, błędnych ofert jest niemożliwe, a więc umowa taka byłaby nieważna, na podstawie art kc. Przechodząc do szczegółowego uzasadnienia odwołujący wskazuje, iż w celu zapewnienia przejrzystości odwołania uzasadnienie szczegółowe zostało przygotowane wg następującego schematu: kwestionowany parametr, propozycja zmiany wymagania (żądanie odwołującego), uzasadnienie. Za zg1ność z oiynałern

6 DIGITAL INFORMATION tqnsulting Karni] 1rejS ul, Wspólna 22, Wólka.rodzLska Grodzisk MazcwCckI RESON Q PUP: O84 Szczegotowe uzasadnienie odwołania. Zadanie 1, pozycja urządzenie skanujące 5K3: skaner dokumentowy SIG 1. Zamawiający wymaga W parametrze Format skanowanych dokumentów wartości: Od AS do A4 możliwość skanowania dokumentówa3 przy użyciu arkusza koiportacyjnego) Propozycja zmiany wymagania (wartości parametru): Od AS do A4 (możliwość skanowania dokumentów A3) Uzasadnienie: Zaproponowana modyfikacja możliwości skanowania dokumentów A3 bez konieczności użycia arkuszb kdlportacyjnego jest standardem na rynku dla tej klasy uaądzeń (dotyczy skanerów posiadających trwale zintegrowany podajnik dokumentów ADF ze skanerem płaskim flatbed). Skanowanie dokumentów A3 możliwe jest poprzez wykorzystanie skanera płaskiego A3 (skanery dokumentowe producentów HP, EPSON) bądź podajnik dokumentów ADF skaner dokumentowy producenta KODAK urządzenie jest wyposażone w mechanizm wyłączający rolkę separującą dzięki temu dokumenty A3 dojone wpół nie muszą być wkładane do arkusza kolpartacyjnego). Wymagany przez Zamawiającego zapisami SIWZ skaner Fujitsu fi7280 umożliwla skanowanie dokumentów A3 tylko w przypadku zastosowania arkusza kolpor tacyjnego (warunek konieczny). Opis skanowania dokumentów A3 (wymóg arkusza kolortacyjnego) jest wskazaniem na gorsze Jakościowo rozwiązanie technologiczne producenta FUJITSU, które nie tylko znacząco odbiega od konkurencji, lecz również zwiększa koszty eksploatacji (arkusz kolportacyjny jest dodatkowo płatny), które będzie musiał ponieść użytkownik sprzętu bądź Zamawiający. 2. Zamawialący wymaga w parametrze Element światłoczuły wartości: 3 X CCD Propozycja zmiany wymagania (wartości parametru): dopuszczenie 2 X CCD + 1 X CIS (przy zastosowaniu podwójnego oświetlenia LED przy skanerze CIS) Uzasadnienie: Zaproponowana modyfikacja 2 x CCD (dotyczy podajnika dokumentów ADF) + 1 X CIS (dotyczy skanera płaskiego) est standardem na rynku dla tej klasy urządzeń (dotyczy skanerów posiadających trwale zintegrowany podajnik dokumentów ADF ze skanerem płaskim flatbed). Zastosowanie skanera płaskiego w technologii CIS wraz jednoczesnym podwójnym oświetleniem LED (Zamawiający wymaga minimum jednego źródła światła LEO) gwarantuje porównywalną jakość (w tym podobną geometrię oświetlenia) jak w przypadku technologii CCD z pojedynczym oświetleniem LED. Wymagany przez Zamawiającego zapisami SIWZ skaner Fujitsu fi7280 posiada jako jedyny na rynku w tej klasie urządzeń element światłoczuły w postaci 3 kamer CCD (2 x CCD dla podajnika dokumentów ADF oraz 1 X CCD dla skanera płaskiego), jednakże przeznaczeniem zamawianego skanera dokumentowego jest skanowanie dokumentów w środowiskach średniej wielkości przede wszystkim z wykorzystaniem podainika dokumentów ADF na co wskazuje wymóg minimalnego obciążenia 6000 kartek/dzień oraz fakt, że większość wymagań zawartych w specyfikacji technicznej urządzenia dotyczy waściwości oraz parametrów użytkowych podajnika dokumentów.4df domyślnie wyposażany w 2 X CCD przez producentów skanerów dokumentowych). Ponadto wymóg źródła światła LED (w poprzednich latach, łącznie z 2013 r. Zamawiający w przetargach na dostawę skanerów dokumentowych wymagał oświetlenia CCFL lampy fluorescencyjne z zimną katodq) wskazuje na obniżenie wymagań co do jakości skanowania, a tym samym lepszej jakości skanowanych dokumentów, gdzie technologia CIS jest wystarczająca w celu zapewnienia wysokiej jakości obrazów cyfrowych. 3. Zamawiający wymaga w parametrze Prędkość skanowania (podawana dla dokumentów A4 przy rozdzielczości 300 dpl dla trybów monochromatycznego i kolorowego wartości: 80 stron na minutę, 160 obrazów na minutę Propozycja zmiany wymagania (wartości parametru): dopuszczenie 60 stron na minutę (60 ppm), 120 obrazów na minutę (120 lpm) przyjednoczesnym wyposażeniu w automatyczny podajnik dokumentów ADF) na 250 arkuszy 80 gim2 Uzasadnienie: Zaproponowane rozwiązanie pracujące z nominalną prędkością 60 ppm / 120 pni przy 300 dpi mono/kolor i wyposażone w 250arkuszowy podajnik (gdzie dokumenty są pobierane od góry) wymaga uzupełniania wsadu dokumentów co 4 minuty (zamiast co minutę jak w przypadku SIWZ I odpowiednio skanera Fujitsu tj7280), osiągając tm samym podobną produktywność (efektywną rzeczywistą prędkość skanowania uwzględniająca również czas obsługi skanera przez operatora) jak przy skanowaniu 80 ppm 1160 ipm i automatycznym podajniku dokumentów na 80 arkuszy 80 g/m2. Ponadto, wymóg skanowania 6000 kartek dzienne nie wskazuje na potrzebę zastosowania skanera pracującego z nominalną prędkością 80 ppm / 160 ipm przy 300 dpi mono/kolor wartości te są charakterystyczne wyłączne dla skanera Fujłtsu fl Zamawiający wymaga w parametrze Zakres rozdzielczości przy skanowaniu z ADF wartości: dpi Propozycja Imiany wymagania (wartości parametru): dopuszczenie dpi uzasadnienk: Skanowanie z rozdzielczością poniżej 100 dpi nie jest miarodajne, gdyż jakość skanu nie pozwala na odczyt wyspecyfikowanych kodów kreskowych, jak również znacznie utrudnia skuteczność w poddaniu procesom OCR takich obrazów, Ponadto wymóg iródla światła LED (w poprzednich latach, łącznie z 2013 r. Zamawiający w przetargach na dostawęskanerów dokumentowych wymagat oświetlenia CCFL lampy fluorescencyjne z zimną katodą) wskazuje na Za zgodnośćz otygindem

7 OIGJĘALINFORMATIG; CONSULTING KamU Trejs ul. Wspólna 22, Wóh Grodziska Grodzisk ijzowiecki REGON: fl0 NIP: 52917Q3344 obnizenie wymagan co do jakości 5kanowan,a a w związku z tym skanowanie Z rozdz,elczośią ponize; 100 dpi me bqdzie wystarczające dla warunku tzyielnuści dokumentuj zapewnienia dostateczne] jakości rozpoznania. W celu speninia ważnego kryterium jak najmniejszych plików wyjściowych (dotyczy rozmiaru pliku skanu) stosuje się zapis do pliku graficznego z kompresją stratną bąd bezstratną (wpisująć się w fflozofię racjonalnego gospodarowania w tym przypadku oszczędzania przestrzeni dyskowej) w związku z tym skanowanie w wyższej rozdzielczości nie sta nowi problemu. Ponadto, zgodnie ze standardami technicznymi w digitalizacji (skanowaniu), zaleca się stosowanie zakresu iozdzielczoki skarowarajak W Yaei nr I (jednostkę ppl używa się wymiennie z dpl). Dowód: Tabela nr I zalecenia do standardów tecimicznych wdgitaiizacji t MraIy teksty cekjty fl3ndigrańd phbtdużę dnjiow3zc druwe niochronr. Z i!usritąsmj tflt,. rkopi y.odik.(q(o. cz/b Format flffóo flfe 6.0 UFF6.0 TIFYÓ.O Zcnr.pe cęuswsslę do 9oaa;Lę d?unćzjsi ;CCfl7 ompjębn komprc.jfla kann e4ęba Group4 stnni 4LZW unistą [ZW atiqlzw SOOppi 300 ppi. e;r nie 3t)Oppi siej oi 3OO lcstli na nym 8 i nik 8bcw kaja B bliównz Lok.zaro4c{ narości 24 bit RG5 JIl z3lecn Format TJFF60 tre.0 TIFF6.O TWF6.0 konprtij dopuscn lię dopunz; ii dnpuszć się CcTrczoup4 kompresję bz komprsfęba kompre* bez trną 12W tatfl4 UW tratnlzw RDz2idrzo óooppi 400 ppi 400 ppi,iocz nk 300 ppi mniej niż 5000 pk.elt nadluż nr Mqlniarn n rd<sd I 6bitowa skala 16birmN2 skib 6 bitów ni nrości znoęci kolot 48bit KGB Propozycja zwlflszenia minimalnej rozdzielczości skanera do 100 dpi Uako minimum jakości) znajduje również uzasadnienie w optycznym rozpoznawaniu znaków (OCR). Zgodnie z dobrą praktyką dk procesu OCR kryterium rozdzielczości optycznej skanera jest wiodącym, przy czym zakres stosowalnych rozdzielczości zakres pracy) waha się od 150 dpi do 600 dpi. I tak, konsekwencją niskiej rozdzielczości (poniżej 150 dpi) są małe rozmiary p ików ale też w przypadku drobnego druku zwiększa się prawdopodobieństwo uznania poszczególnych elementów liter w jedną plamę i wtedy takie litery jak a o, ue, 5, g q y r oraz t lł,j, i, f, ni, w przestaną być rozróżnialne. Zbyt duża rozdzielczość (powyżej 600 dpi) może powodować oprócz nadmiernej wielkości plików takze problemy przy OCR bo poszczególne litery będą widziane w calości, tylko ich poszczególne elementy będą analizowane jako złozone obszary o różnej jasnorl prawdopodobnie zostaną rozpoznane jako ilustracje lub grafika Możliwa jest leż sytuacja że litery w, m, d zostaną rozpoznane odpowiedniojako w. nr, ol. yrrje się zatel, następti;ące kryteria wyrnaęar.18 rozdzlekzości) do skanowania: Da do<umenrów które mają zostać poddane procesowi OCR zawierające głównie tekst, minimalna za acana norra to 8 biwska.i szarości 3OOdpGdytekstest bardzo maly,zalecana rozdziekzcść:c 4506Xdpi. Dla rćdeł zaw;erających tekst, kocrorni llustracami ub tłem zalecana rozdzielczość 300 dpi, głęckość 24bit, bez konpesi ub kcmpresja bezstratna. Za zgmriść z oryghzakm

8 I Ltii: ML. I sjifl! ic L(JrJSUI_TINQ ManiU Tej: W Wspólna 22 Wól Grodziska Grodzisk REGCY 1S235? 2C M Ca ±ródeł zawierahcych tekst z rzarndbia!yrr i tsracjami (zdjęc:a Lb odcienie szarość) rczdzeczość 360 dpi, glokość bit SbIt bez tompresi ub knrnpres;a bezstrat,a. Powyższe za!ecen (przyęte zgodnie z doryr praktykami) pokrywaą sę z rekomenda:ami wodącegc na ryik producerta cprograntwani CCRf; ny ĄOSYy zawate w Tabeli nr?: Dowód: Tabela nr2 Obraź tródory rekomendacje producenta ABBW dla procesu OCR Zalecana rczdzltlczość FineRcader 300 dp da s[zndardowyc1 tekstów (druko1nnych przy użyciu acinnek W rozmiarze co najmniej 10 punktów) i InC1.CaIer. 400 tnd dpi dla teksiów drukowanych przy użyciu mnit3saych acionek (co najm nit 1 9 punktów lub mniejsze) 5. Zamawiający wymaga W parametrze lnterte3 wwtoś:i: US8 3.0 (kompatybilny z US8 2.0) Propozycja zmianywymagania (wartości parametru): dopuszczenie USB 2.0 (kompatybilny Z USB 3.0) Uzasadnienie: ZląLe (interfejs) USS 2.0 gwarantuje bezproblemową pracę Lszączeria Z npnowarą nominalną orędkcścią 60 pprn / 320 irn be, adnych opóźnień w transmisji daryci. Ponadto w celi zaew,eria zgodr.ości z nowymi standardami (coraz :zęściej producenci komputerów wyposażają swoja urządzenia W zlącza JSB 30, rergrljc ze złączy USA 20) oferowany skaner powinien być wyposażony w kabel ze iąc,em , tj. umoźiwiający podłączeniq dn zlącza U Pn stronie komputera (zapewnienie kompatybilności USB 2.0 Z LJSB 3.0) Co więcej, ws1ycy wiodący producenci skanerów dokumentowych <HP. KODAK, EPSON) stosują Zlącza (interfejsy) Usa 2.0 z opcją kompawb]lności z USB 3.0 jako wystarczające dla zapewniania bezproblemowej pracy z oferowanymi nominalnymi prędkościami skanowania. Wymóg interfejsu US3 3.0 (kompatybilnego US8 2.0) wskazuje wyłącznie na rozwiązanie stosowane przez producenta FUJITSU w skanerze Fujitsu fi Zamawiający WymaE w parametrze lakres gramatury skanowanych dokumentów dla podajnika automatycznego wartości: Jm2 Propozycja zmiany wymagania <wartości parametru): dopuszczenie g/m2 wykczystan.er, autoniatyc2 iego coćajnika dckunsentćw (ADF) skutkuje mechaniczrym z lszcreniem dokumentów i W zwązkti tym wszyscy woący producerci skanerów dokumentowych (HP KODAK, EPSON :Opuszczają skarowane dokumentów wanaturze 34 g/m2 lub wkzcj KODM od 34 gjm2, E SOI% od 35 g/m2, HP od 49./m2) W pzypadku skanowania Unsadnerie: Skanowanie zbyt cienkich dokumentów, tj. pcnizej progu 34 Jm2 z wyorzstanier ADF. Dlatego też skanowanie dokumentów bardzo cienktch tj. poniże 34 g/m2 Wjrnćg skanówania dokumeitów a:a poóaj,ika autom5tycznego n gramatrze poniżej 34 g/rn2 wskazuje wyłącznie na rozwiązanie sosowi,no p2ez producenta FJ ISU w skanerze Fuj;tsL i.7?b0 1. Zamawiający wymaga w parametrze Maksymalna wspierana pr2ez skaner długość dokumentu wartości: 5500 mm Propozycja zn1any wymagania (wartości parametru): dopuszczenie 4100 mm Uzasadnienie: Skanowanie dokumentów o wyspecyfikowanej długości 5500 mm wskazuje na produkt konkretnego producenta, tj. skaner Jujltsu fi7280, co narusza przepis art 7 Ustawy dotyczącego przeprowadzania postępowania udzielenie amówienia w spos6b zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu wykonawców Uwziędniajc fakt, że wiącznie do 2013r. potrzeby Zamawiającego były adresowane poprzez wymaganie maksymalnej wspieranej przez skaner długości dokumentów wynoszącej 30D0 mm (oferowany w żoflr. skaner Fujitsu fi6240z obsługlwaś dokumentu o długości max mm) to podwyższenie parametru do 5500 mm może być wyiącznie uznane jako preferowanie urządzenia FUJITSU (model Fujitsu fl7230 następca modelu Fujitsu h6240,) które jedyne na rynku urnnżjiwa skanowane dokumentów n diugości cc r.arnniej 5500 mm (irodi Fujitsu Ęi?2S0 skanuje cokjmenty rnaksy,manej diugości 5558 nr). Z zgodność r otygitmkrn

9 DIGITAL CONSULTING iam Treiis Grcdziska ul. Wpćlna 22, Wóli OS82 Giodzisk.azowierki wersja TOWER Paramels Czas przelączania na baterie wg SIWZ ma być c 3 nw Propozyqa zmiany wymagania: druszaeie zs lacrj n aasw paeącza1a na bate(e <6 itc Uzasadnienie; zarrcr.ówar.j modyńkacl,a jest stsardatł na rynku a tej klasy urządzeń, zaewraląc tym Cztrnyir c cwairie berpec2eńs5%o ;racy urządzeń komuterowych pracujących z worzystanem zaseacza UPS. Podstawową funkcją zasi.acza UPS jest podtrzy iarie zasilaila OCbOÓW C nr. komputera) w aw zaniicu zasilania ecnego Zaaa 125 sam zaczyna wytwarzać napęće zaslajce kcrzystaąc Z faowrika I bateńi. Czas jaki zasilacz UPS potrzehute aby rozpaąć zaanie komputerów podłąaoryd, do syitjego y%iśda to nazaany jest skrótowo czasem przeiąceri na baterie Typowy czas dla zasilaay UPS typu VFI ( onlina) wynosi Oms, natomiast dla zasilaczy VI (l[ne interactiye) cbms a dla za aczy typu yfd (off Ilrie) wynosi ccms. KomJtwy, któfe są podstawoy.ym typem obciążenia, posiadają zaslacze imptsoe dia:eo też bez naiiniejyć pobem6w pracują ze wszykrri zasjiaczami cechującjni się parametrem Czasu czełączaia 1n e:szyrn niż IOTG. Możiwe zakłc,ia w racy rroż rwe Sa dopeo przy aaach rzetączara bkkth ISrnS. Stąd dom ie arnetru c5rns jest rozdrte I r.or,ya a z aqiaącarnu nabyć rzeciśće rajkoftsttej5zy produkt 2. Parai er Ba[ere wg SWZ ma być 9 szł SAli, 12y Proporycja Imiany wymagania; dopuszczenie zasilaczy innej kcnl5gurąi baterii, łącznej pojemności nie mniejszej niż ISAr, Uzasadnienie: Zamawiający opisal w $IWZ jedno z ważniejszych wyrnagari dla zasilaczy UPS jakim jest czas podtrzymania dla obciążenia 100%/80%/50%. Tak opisane tąmaganie pozwala precyziriie ustalić czy zasilacz UPS spenia wymagania SIWZ czyli oczekiwania przyszleo użytkownika. Żądanie, żeby zasilacz posiadał określoną konrigurację baterii i to w dodaw precyzyjnie określoną jest powtórzeniem wannku poprzedniego wyrażonym w inny sposób. Zasady logiki wskazulą na to, że powtórny opis tego samego zdarzenia z innego punktu widzenia prowadzi do celowego zawężenia dopuszczalnych rozwiązań. Tak pdstawionę wymaganie w połączeniu z wyspecyfikowanym czasem podtxzymania, nie ma żadnego rozsądnego uzasadnienia i 3. Parametr Wejście zasilanit wg 5IwZ ma być Przewód podłączony na stale do UPSa min 1,6m długości umożliwiający podlączenie do gniazda naziemnego standardu polskiego z bolcem uziemiającym Propozycja zmiany wymagania: dopuszczenie zasilaczy wyposażonych w gniazdo do podłączenia kabla zasilającego opcjonalnym oddzielny kabel min. 1,6 rn dlugośd umożliwiający podłączenie do gniazda standardu polskiego z bolcem uziemiającym. Uzasadnienie: zaproponowana modyfikacja jest standardesn na rynku dla tej klasy urządzeń, zapewniając tym samym odpowiednie bozpieaest wo pracy urządzeń komputerowych pracujących z wykorzystanien, zasilacza. Ponadto, zaproponowane rozwiązanie jest rozsądne racjonalne, gdyż pozwała użytkownikowi stosować kabel zasilający takiej długoki (np. 0,5 m, 1,6 m, 3 m) jaki mu jest r7eaiście potrzebnym 4. Parametr Syflzac)r wg SMZ ma być dwa rzędy riezafeżnydi wskaźrkótą dod Pc mrrn m 4 dy zując edroaete stan naladowaria alorrjla(odw $ ooom podlączonego obdąża, csc:r a dicda wska,uące załacm., e ĄyR. W ariki widoczoe w dzień z odlegośd rnh 5 m systemu AVR. Propozycja zmiany wymagania; doyuszcete zaacza, w którym synalracja starów będze wyśydatlana na panu LCD irorrnljcy O s13ch az y4ceerie zapj D wcbanośd z 5m. Uzasadnienie: Zaproponowane rozmazanie jest ozwązariern stosowa yii W UPSach nowszej techioiogii, Zgodnie najnowszymi trendami i zapewniające przekazanie użytkownikowi większej liczby informacji diody LED opisujące stan urzączenia PS zekazu5ą informację jedynie do obskgi któa znajduje się w ode oś nax 2 nt poza ti inrcrmfl ytyzne pnekar.jane s W fortre aktqtycznej. 5. Psarnelr ilość typ gnzd dowyćf w SYZ ma być 1 standardu segn oheoie w normach PNE 9323::1997 PNlEC 6OS4:20O6 Propozycja zmiany wymagania; do3uaerie zaślacza wqósażćiego W rastęriu;ące złącza; 6 X lec 320 Uzasadnienie:. Standardem obowiązującym w zalaniu urządzeń fę s gniazdo i wtyczki typu lec 320. Wymaganie Zamawiającego jest kolejnym wymogiem wskazującym na jeden konkretny zasilacz flrmy EVER o oznaczeniu SINLINE Zasilacz UPS wyposażony w 4 gniazda (opisane jako 4 standardu polskiego określone w normach PNE93201:1997 i PNfEC 60884:20061 urnożliwia podłączenie tylko 4 urządzeń ( np. komputer monitor) Zasilacz 160 ya ma wystarc2ającą moc, żeby zasilić zamiast dwd(h nawet 4 takie komplety, stąd postulat dopuszczenia zasuacza z Gma gniazdami ewentualnie wyrażenie zgody na wyposażenie zasilacza w odpowiednie przejśdówk. 6. Parametr EPO wg SIWZ ma być Złącze umieszczone na tylnej ścianie zasilacza umożliwiający natychmiastowej bezpieczne (zgodne z przepisami ppoż ) odrączenie zasilania sieci baterii typu NC. Propozycja zmiany wymagania: wykreślenie zapisu Uzasadnienie; Żądanie aby zasilacz tak niewielkiej mocy wyposażony był w z?ącze EPO, nie jest uzasadnione technicznie (złącze EPO jest stosowane w innej klasie urządzeń o znacznie większej mocy) EJIPO Emergency Power 0ff po polsku Zdalny Stop lub Wyłącznik P Poż. Vącze służy pod podłączenia przycisku za pomocą, którego zasilacz zostanie wyłączony w sytuacji zagrożenia Żyda np. PDaW czy powódź etc. Rozwią?ane takie wykorzystuje się do zasilaczy UPS o większej mocy służących do zasilania centralnego. Poza tym w klasie zasilaczy typowo biurowych taka NinkcjDnalnoć jak EPO jest po prosw zbędna, Zasilacz ma za zadanie podtrzymać zalanie przez ok 15 minut. Jeśli w wypadku potani obsuga ucieknie nie wyłączając sprzętu to I tak po 15 minutach sam się wyłączy bez żadnego wyłącznika EPO, Za zgodność z orggirmlem

10 DIGITAL NFORM,ION CC :tjlting K mil Trejs ul. Wspólna 22, Wć G rodżisb Grodzisk M :u seck, REGON NIP 5291?D Parametr interfejb komunikacyjny wg SIWZ ma być RS232 i Propozycja zmiany wymagania: dpnaere 2 acza y;2sażone9a W inerface R6232 lub USD Uzasadnienie: Złącze USB est tbeaie standardem, Męszość rozwązai via tynku posiada złącze USB (Zamiast yzesrzałego RS232) R. Parametr Wymian? wg SIWZ ma być tnie większe niż wysokość 190 mm; szerokość 165 mm; głębokość 480 mm Propozycja zmiany wymagania: doytzczerle Upsa O wymjaradi: 200 X 170 X 500 Uzasadnienie: yąniagarie Zamaw1ająceo spełtia ty ko i wyłączne UPS marki E YER O Dz laczerju SINLINE i ed. Doptzenle wsryrh wy,niaćw dopuśd do startu w cstępowariu róyrnież. e upsy rż wspcmrary EYER SINLINE 160D I usurie zarzut o Cc:owe crarnaarie ko$wrercj. 9, Paran,Ćtr certyfikaty producenta (załączyć do oferty) wg SIWZ ma być wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonane przez Akredytowania I Notyl9knwaną jednostkę badawczą w Posce Propozycja zmiany wymagania: ikreśłenie zapisu CD więcej, zapis nieprecyzyjny, nie wyjaśniono jakie raporty bezpieczeństwa chodzi Zamawiającemu Uzasadnienie: WYMAGANIE ma wyeliminować konkurencję, zwłaszcza producentów zagranicznych. Firma EyER jako producent, aby znakować swoje produkty jedynym obowiązującym ale jednocześnie obowiązkowym obecnie znakiem CE ma obowiązek przeprowadzenia badań, w tym badań bezpieczeństwa. Wszyscy inni prpducenti nogą przeprowadzać badania dowolnym miejscu. Twórca specyflkacji w ten sposób dyskwaliflkuje obowiązujące w Unh Europejskiej oznaczenie CE czyh deklarję producenta o spełnianiu norm europejskich. Próbuje w ten sposób tyorzyć własne prawd. Na dodatek, żda nleolueślonych raportów bezpieczeństwa D nieznanym zakresie. Nie wskazuje podstayą prawnej klóra naklada obowiązek rkonywania takich badań. Co więcej ogranicza lerytoriatnie Iokalizarę takiej jednostki badanej jedynie do terytorium Polski. Oznacsenie/Crnakowarne CE (ronformitć Europóenne) umieszaone na wyrobie jt deklaracją p oducenta, że oznakowany pout e/na spyaga,zia cflkżw tzw Wos.yQC UoW aqyoe,k/e/ gir). bprekt/t.9 (C *CZą Zad Z/ ń r.41ą7a Jlz bezpieczmstwem uż}#ywa * orw zrkowia / ochra.ą śkka, okreś(aw zagmżsfl kt6e producent iinł / w,eib7,/nować Pmstit oniaaajc swoj L4 9qtb znakiam CĘ deklaruje, że Lfl rdb Im, speia wnnagan ysz>stkh c4naąc>ch s ę n/ego *7m.t Aby oznakować swcf 4qdb znabem rroducent.ykcmije ana/iry / pedejnuje dz/a/ania d/a spein/enia odnoiych i.ymagat a następiie PoddaJe produkt prtctdurze oceny zgodności z odwiednkyi dyrektwaml zeb/eg /.ś yn,ki dz/ań producent dokumenwj. Prcceckza OCey 2godnoŚo realizowana st pizez producenta (łub jego Lpcważrdcąego przecttanidda) pa,2 zez yqkonan/e flbe7ęl okredńrmprh pyey*am/ dz/a/ań (dw. modułów ocnaaan)o zwtie w/elkh* /steran?q. i bó ńąqi modułów zwek od otydtca,ia, 4(63 wed/ug.1asnego uznaa z moflw oeeśłonyrh w dyrrk?yme icacąt danpo w,,y(z yk,ido..q W pzypalku ersyi e/ekb. cinej pctcent może nt,ć Sekwencje, 8*D, 8#F c Hi. rio zauważyć, że dl nieskomp#kowanyrji tecinian/e wyrobów ta sekwencja ta może sk)adać się e jednego modułu (np. modułu A). W w/e/u przypadkach (IY zależności od trtbto procedw oceny zgodności wymaga udziału tzw. Jednostki Notyfikowanej (Strona Trzec4t Jest ta organ;żac Il znaczona pnaz w/adze ktajbwe do KykOr?)ąyan, zadań wyn/kamcych Z 03 rektyk% (zobaa do DeĆyzJ? Parlamentu Europejskiego i Rady 768/2008/WE). Jeżeli produkt wymaga tylko oceny zgodnie z modułem A (weką,ęlrzna kcą#,ota pmdukg producent sam (bez car/a/u Strony Trzec ej) dokonuje oceny W pozostałych przypadkach (moduły B112) producent zgiasza się do ityb,wnej przez siebie Jednostki Noty,kowanej W celu dokonania oceny zgodności swojego produktu. Producent ma swobodę yybom Jednostki z ca/ego obszaru UE. 10. Parametr Oświadczenie Producenta iż urządzenie zostało wyprodukowane a terenie UE (załączyć do oferty) Propozycja zmiany wymagania: dopuszczenie wyprodukowania UPS na terenie krajów stowarzyszonych z UE Uzasadnienie: WszystkIe te dzalania zostab ustanowione w celu eliminowania barier w przeplrłiie towarów na rynku Unii. Kraje członkowskie nie mogą zakazać wprowadzenia na swój rynek wyrobu z oznakowaniem CE. Kraje takie jak Turcja (producent Jnform) czy Izrael (producent Ganatronic) są znaczącymi dostawcami rozwiązań na rynku zalpsta aryjrj;o w ca7e Eurcpie, a Z tma na podpisane trowy (W :963 Turcja podpsała umowę stowarzyszeriawą Tt2 EECTLfley Associaticn Agreernent oraz [xię celną w 1995 rcku, zoś Izrael unowę obowiązującą od 2000) edzpuszaere ObrotU towarari 2OCł1o1zcymi krajów aizyszfl UE strowj w1e łarnare prawa europejskiego Ęw tym Dyrekt4y 2000/364/WE) Zadanie 2, pozycja UPSI: 1JP54 oraz UPSS:UPS5 1. Pararierr Czas przelącaila na bat1e wg BIWZ ma by Ma Trae 2/4 ms (la tps i UPSS) Propozycja zmiany wymagania: dopuszczenie zasilaczy o czasie przełączenia na bateńe < 6 ms (dla (JPS4 (JPSS) Uzasadnienic zaproponowana mody6kacja jest standardem na rynku dla tej klasy LIrządzeń, zapewniając tym samym odpowiednie bezpieczeństyo pracy urządzeń komputerowytłi pracujących z wykorzystaniem zasilacza UPS. jednocześnie należy podkreślić niejasność zapisu Maksymalnie 2/4 ms Podstawową funkcją zamaaa IJPS jest podu zymanie zasilania odbiorów ( np. komputera) w chwili zaniku zasilania sieciowego Zasilacz UPS sam zac2yna wytwarzać napięcie zasilające korzystając z falownika I baterii. Czas jaki zasilacz UPS potrzebuje aby rozpocząć zasilarue komputerów podfąaonych do swojego wyjścia to naząany jest skrótowo czasem przełączenia na baterie. Typowy czas dlazasilaczy UP$ typu VFI ( online) wynosi Oms, natomiast dla zasilaczy VI (line interactiye) <6ms Za zgodność z oryginakrn

11 UU] P.. ijiit n_,.... Kanyl Trejg;S Ul. Wspólna 22. WćLka Grnd? OS825 Grodzisk Mzowiecki REGOtJ: NIP: 5297O Parametr Baterie wy $IWZ ma być 4 szt. ZAh, 12V (dla UPS4) oraz 8 szt. SAh, 12V (dta UPSS) Propozyąa zmiany wymagania: dopuszaenie zasaay o innej konguracjl baterii, dla UPS 4 D Iączne pojemności nie rtrejsze nz 28k dla UPS 5 o łącrnej po) mnośc ne rrnieszej rż 40K1 Uzasadnienie: Zzraaj 1cy opisał w SIWZ jedic Z wżiiejsrjdi wymaqai dla zasiaczy UPS jairn t aas poctrzynana dla obążeria 101% c z da obciążei 50%. Tak op4sane ragane porwala rjecy1yjtii talć czy zalacz UPS einia wymacania s:wz ayli oaokm aia przyszłego LŻytkownrxa. Ządar.ie, żeby zalac posiada okeśloną kon%incję baterii tow dodatku recyrąnie okreoną jest pcwtórzeneir warunku popaedniego wyrażonym w in y 52050b. Zasady logiki wskazij]ą na to, ż powtórny o;:s tego sarreo zdwzra Z innego pwiktu wdzia pityadz1 do celowego zawężefl *su Wymagalie to nie ma żadnego rozsądnego uzasaer.ia. 3. Parametr waga bateriamr wg SIW? ma być 22kg (dla JPSI) Propozycja zmiany wymagania: dopuszaenie zasilaczy o ciężarze max 28,5 (dla UPS4) Uzasadnienie: Zamawiający opisał w STWZ wymaganie aby zasilacz posiadal ściśle określoną konfigurację bateńi (4x7Ah) taka konfiguracja pcwodui. ma zdecydowany wpływ na wagę UPSa. Dopuszczenie innego układu baterii w sposób naturalny spowoduje że zsilac2 będzie miał inną wagę. W chwili obecnej większość producentów oferuje dkiższe czasy podtrzymania metodą powiększania pojemności baterii co w konsekwencji powoduje zwiększoną wagę zasilacza. Wymaganie opisane w dotychczasowy sposób Może spowodować że zamawiający będzie poszukiwał produktu którego po prostu nie ma. 4. Pa ainetr cas ładowania do 90% bateńi wg SIWZ ma być max 3h (dla UP$4 I UPSS) Propozycja zmiany tmagania: dopuszczenie zasilay o asle ładowania batehi do 4h (dla UPS4 I LWSS) Uasadnienie Zamawiający opisał w S1W2 wymaganie aby zasilacz posiadał ściśle określona konriguracle baterir (4x7Ah lub 8xSAn) taka kmgsaca Dcwodue. że UPS ma stosurtowc n e1med czas padb7ym2na. stałoware W środku batie 1ewie]Ide pojeninośd datego czas ładowara może być laćłt. Dopuszcer.e irego ukladu baterii w sc5ćt raerajy spowoclje że zasaa bęcze musiał nieco diużej ładrn ać bat1e. Jednocześnie, dużiie casu adowania batal jest obecnie pdwszecbrie W aslaczai tej kiasy, bo w wajnka:1 :urowych ra)aęze są krót<je ch%%ilowe przefw W zaanhi. Diugie przerwy zdanaą się w warunkactl polowych a e takiego zasilacza zamawiający nie chce zakupić, gdyż nie wyspecyfikc4 aiiego warunku na to wskazującego. WydłL1żie czasj ładowania batel docatkowo włwia korzystre na wąot,ość baluj ali ca koszt jtjowara zaacza W a2a flaane opsare W dotychczasowy sposć nicże prostu nie ma. owodać że arnawiający będzie poszwwal prndtj<tu ktirego 5. Parame[r Wskaźniki wg SIWZ ma być panel LCD nie mniejszy niż 27cro2 oraz min. 4 diody LEDA Propozycja zmiany wymagania: dnae,ie 2alaay y pażonych w jedylie w ytwieuaa LCD bei dodau7wth diod LED. Uzasadnienie: Zamawlającj W SIWi obok standardowych yą,niagań jakim jest wyposażenie zasilaaa UPS w panel LCD, wp[sał dodatkowe ograniczenie w postad określenia wielkości wyświetlacza LCD oraz konieczności, aby zasilacz UPS był wyposażony w dodatkowe wskaźniki LED. Narzucenie minimalnej wielkości elqanu LCD wynika jedynie chęd ograniczenia konkurencji, metodą wskazania jednego tylko zasilacza który pasował do wymagań SIWZ. Natomiast drugl żądanie, jest po pierwsze zupełnie nieuzasadnione bo wszelkie Informacje które miałyby takie diody LED przekaznyać mogą być dostępne popizez panel LCD, Podsumowując należy wskazać, iż przedstawiona po żej argjmentacja oraz wskazane dowody jednoznacznie potwierdzają, lub choćby sokirn stopniu uprawdopodoonają, iż opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postędowaniu, został określony w sposób, który może wskazywać na konkretny prooukt określonego producenta, co w świetle orzecznictwa KIO jest niedopuszczalne I przesądza naruszeniu przez Zamawiającego art. 29 ust. 2 ustawy, zwłaszcza, że dla naruszenia w/w przepisu wystarczające jest uprawdopodobnienie, że w związku z opisem przedmiot zamówienia może dojść do r,aruszenia zasady uczdwej konkurencji (Wyrok MO z dnja fl., sygn. akt: 1( /li), zaś ciężar dowodu, że do takiego naruszenia nie doszło spoczja na zamawiającym (np. wyrok KIO z dnia r. sygn. akt: 1<10 694/13). Mając powyższe na uwadze Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwolania w catości... i zącznjki: L. Dcwćd uiszaenęa wpisu od odwmania. 2. Dzwd przesłania kopi odwoijlia zamawającernu. ( i 1 3. wydrtk z Centralnej Ewiden lrforrnacj o Dzalah,ości Gosoaraej RP. 4. Dowcdy Za f:tść z 7ryglmdern

12 Batzactó W< S.A. Bank Zachodni WBK ócrupasantandcr ki, Szczególy transakcji Zrachunu Na rachunek Typ operacji Tytul operacji TREJGIS KAMiL DIGITAL INFORMATION CONSULTING WÓLKA GRQDZJSKA WSPOLNA GRODflSI< MAZOWIECKI MAZOWIECKIE Urząd Zamowien Publicznych, Postępu ha, Warawa PRZELEW SORBNET BZWBK24 WPIS OD ODWOŁANIA DO POSTĘPOWANIA PN. DOSTAWA SPRZĘTU INFORM. DLA RES. OBRONY NAR., fljak 1U171!y 53IZOIPNIDOSISSI2OI4 INSPEKTORAT UflROJENIA I Kwota w PŁN ,00 Data transakcji Data księgowania kument jest wydruioem korrputerow ym nb wynoga dodatkowych podpisów oraz serrpia bankowego. Bank Zachor WSI< S.A. z sjedzbą we Węocwgj. F nek 9.111, Wrociaw zarejestrowana w Sądzie e1onowynćja Wrocwa Fabrycznej we Wrocaw j. WycałyI Sosp2darczy Kraowego Re3estru Sądow ogo pod nr KRS OQ)0t t S Kapitał zakdcwy: C zł, w 09 Zj wpcony. 24 ZgCdnOk Z oryginałem Za zgodność z oryginałem psmg,kurn24,puc.t4y?pogglf0gjhupruuz55csno 111

13 r: 3 Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.goy.pi] Dane podstawowe Imię Nazwisko Numer NW Numer REGON Firma przedsiębiorcy Dano kontaktowe Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Dane adresowe Adres głównego miejsca wykonywania dzałainości Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności Adres do doręczeń Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Dane dodatkowe Uata rozpoęda wykonywania dtałarośc gospodarczej Data zawieszenia wykonywania rdywduanej dziakalndści Data wznowienia wykor.ywara ndywduaiej dtaalnoścl Jata zaprzestania wykonywania dzałalności gnspodarczej Data wykreślera wpis z rejestru Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) Wykonywana ćzialaność gospodarcza (kody 0) Maiżeńska wspólność majątkowa Status indywidualnej działalności gospodarczej KAMW TREJG TREJGIS KAMIL DIGITAL INFORMATION CONSULTING karni i.trej s di C On Pl www. diet ris. bi Wólka Grodziska ul WspSIn 22, Grodzisk Mazowiecki powiat grodzlskl, woj. mazowieckie Wólica Grodziska iii. Wspólna 22, Grodrisk Mazowiecki, powiat grodziski, woj. mazowieckie Pniska S.S1 Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania 4L5LZĄ , , , Z, , Z , , Z, Z, Z, 4742.Z, , , 47.2.Z, Z, 47S9.Z, Z, , , A, C, , Z, Z, , , Z, , Z, 59.t2.Z, Z, , , , , Z, , 62.O1.Z, Z, Aktywny MINISTERSTWO GOSPODARKI r CEIDG 8 Spółki cywune, których wspólnikiem jest przedsiębiorca beak wpisów Zakazy biak wpisów Informacje dotyczące upadłości/ postępowania naprawczego bfak wpisów Pełnomocnicy przedsiębiorcy bnk wpisów Cc CĘ6 h o.aóia ntanóe.yc :; t Z ercb4y*i PfltS.S7. n K.n o*dr Mct po,..s.a asnt 1/tc e, kn.me nebaq,w.k CFIOG.S kit tj otttt zją <w f4,y.. Pt#IamQoNh.Q. Y,fla ;os; L? fye,re fld.n 2e c2;) si tk.emcn t. Pe,oo,otrJr.,,o c!:tc nie ma xsiiso.sn.s Spswdc p%w3dw tri, na O 0%? a. tq W sc...*tj r. pan? niny nd!nmra.c:s systniźe alta.wrwma gcpsj WFJS CO CEXG ES T Ca OO OPtfl Zr Z Jfl. fl fl2y O c:ao k. ospcd,rae) a Że Cne *pkane d CEŻZQ n c,a*(.e. jee# co CĘJOG tpaj Cą7t s;d.e Z wnia.kjem ub ba te2o flu JntJ pisa Oc CEIOG nić mole nsianźjć wobec oscy trźen.j. deidiąj<cj w dobrej.i.rze. ZdrflJtem. ż ddfl te..e s4 j.jeżż po pirf.cju krmdęj C Wrn wpis;. flnddba wj1t4o 2klwkanl. I nt/ó5kćnl O 5tOMosfe. uuenlenre lub wyktejjene wolsu. Nl,llejny wydruk Jast gty I fl 32 ust 4.jĘkwy swobadż,e dż,sindc, 4aĘOdflatj Z difa 1 lipce 2004 m mot zaś dcze,,i. w:lwe I CentrdMej i O2iMd,l,,łc; GOspdJrat; RP. 4t. 2 usi S ustdwy Ó swgbodltd d2ja/1cl wad. zćj Cryany admf.isrracif publcs ej 10 mfl4 domagać Cc1Icor, Oka2YIrJ*. pnkjywsi,fj fu z4asnla go wónw nw.dć:ea O wpmte w 702 Wygtnerowi,io ze LOIW klrtp fpioj Ę Li gg.fl pl st1j1 te Ó4 4 Wydi L Z swrt kó mpotćrowec LII Z..!?.t,,1 zgodność z oryginaltii *Iw, rt ZolĄ.N Stróna I Z I

14 moźliwoć i. Furniat skgnowunych do ni men (ów Ilość ulditdów opcyeenych )ródlo wi;itlt Ęlcnieni fświa loc,ul Prędkość skunowania (podawuaa dla dokumentów A4 prn rozrlziclczo*ci 3IIOdpi dhi (1756w inonachroniatycznego i WYMAGANIA SIWZ Od Ag lo :4 illoylw c skantiwama dokumernów A3 rr!y Iz_yciLi Tr.y skanowania W irybie duplex simplcx Z ADF + flalbed. wszystkie elemer.ty muszątworzyć zwortąjcdnolitąobudowę, ti dopuszcw ię polączoń zewnctrznyrnt kablami I led 3 x CCD 20 stron in minutę 60 obrazów na niinutę Fu tsu fl7280 Od AS do A4 (yiymagany arkusz korportacyjny PA do skanowania dokumentów A3) Trzy możiiwoś skanowania W trybie duprexlsimplex z ADF + flatbed wszystkie elementy tworzą zwartą jednolitą obudowę, bez poląaeń zewnętrznymi kablami LED 3 X CCD 80 stjnmin. ISO obrazówhnin kil. rew cw.) Zakres nzdzielezoel przy sę,nowauiu e 1DF 50GOOdpi dpi, 1200 dpi Autonutyczny podajnik raja. $0 arkuszy OWn2 80 arkuszy 80g/ni2 dokumentów Interfes hś)i 30 IJ> x; Y. ą t USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0) Obciążenie dzinne podawane min kanek 6000 kartek pntz producenta Zlcna nxmtiny skanowanych dokumentów dla podajnika 27413g/m 27413g/m2 nit*malycznego MaksymaalI%awspicrna PflCZ skaner dittgose dokumentów Wspcilpraca z aplikacjami Bezpieczeństwa dokunentńw latoligontna detekcja pe4wójnycjii Wsparcie dla skanowania lrt jll.isf iko%y cli Aplikacja do od tu kodów krtikowyck 1 fl:;ent>rn. limo fnnkcju min. 5500n2rn 5588 mm DoączoneterowztikjTWAIN IS[S Co njmxiicj jeden cnjnik ultradźwiękowy oraz aktadżwękowaoalironz dokumentów Pornijaai. zdtrm1owanych wcześniej banatów yotaczonych zdokumentani Takdo grubcśc l.4mnt rnoliwość poboru Z ADF min. 3 kart standordyjednowymiorowc UPCjFAN/JAN, C0DE39, CQDEI2SrnANI2S. Codab*NW7), ITP. uurowepdf4l7qrcodc.ąplikacja urn.i wiającu ryąiiiiu monitu, in skanertiw. uaktualnienie sterowników dla wszystkich skanor6 icdnocż2śnic oraz monjtorolljanic zużycia clcnenj5w eksploaiacjnyeh wnw. i nysylonicm Dołoc.pne sterowniki TWAIN I ISIS Jeden czujnir ultradźwiękowy oraz aktywna dzwiękowa ochrona dokumentów (hinkcja Intelrigent Sonic Paoei Protection) Pomanie zdetiniowanych wcześniej fom,at6w c4ączooych dokumentami Tak do gnjbośc l4mm możliwość potani z ADE do 3 kart V%n,agane standardy jednowymiarowe: UPC/EANIJAN, CODE39, CODEI2S/EANI28. Codabar(NW7). ITF, dwi miarowe: PDF417, QR codo Aplikacja umożliwiająca zarządzanie i monitodrig skanerów, uaktualnienie sterowników na wszystkich urządzeniach jednocześnie oraz mo4itocowanie zużycia elementów eksploatacyjnych wraz wysylaniem alert6w na I Li. I I 10W Iiiyc Ii doku mcntow Poprawianiejakości ikanowanych dokumentów wbudowane w whudowwij w terowuik AtttomatyczLlc r,.jzan a iuaami doktunontów W my Z tyrt nin ni sterownik Automatyczne zanądzanie wiązkami dokumentów wraz tworzeniem oodfalderów 36 In z czaui wakcji nwaępny dzień roboc. czyr.noci scr W fl!cjscu 5L2Cji rcal,(unna prec e ItILoryzowar1go arlocra brak danydi I (lw idczcnia %%%% 2g0 Fimia scr j sti}acl musi Dosida ccr)9la iso gnrn 2tJ00 n świndc,ćnio us%lrn sofl sox 3ch oraz pasiadlić :uioryzuoi pioduccnw skanerów doku ncuty potwierdzili qce il 1ceyć do orcfly. Ośwhiclczenic p oducnita lub LLILuryzDwawo nrzd%ln icida na lorenie RP. : W przypadku ne izana się oo inków gwarancyjnych olrcrita przej mi ny khia ws7cikjc eobowiiuana z i,zwi z senyisiu dokurnlrity otwrtizij]ce.cfy do feny. ĄLSrOR Sp J posiada cenytikal ISO 9001:2006 na świadczenie uslug ser*soaych oraz posada autoryzację serwisową producenta skanerów dokumentowych FUJITSU

15 Pape[StriE;rn Pón Ieważ liczą się rezultaty Inteligentne rozwiązanie do przetwarzania dokumentów Skanery Jokumentowe Fujitsu 71SO 7280, f716oi ii7260 i Wy.da;ny: hkn dakłodńó ;Nridfl rtoacjny aflujc tą id> doktmcraw psob pac anaria rapmu prosk do ysternu ohieij rncchar1zrriy ochronne gwa iokunni Sw..flnttjją plynna prace. riteigen;i y; MirJrnahzuje 1n nlucyjńy:w:estawe cierencje t yikownów, dzięki PaperSTream Capturs oraz ni )roqiarnowyrrl I do ydajnego r.auęd?ioi epza ili obrazu. skmowania wsadoyyfs1 r oo>rnaiizaai ohnzu. / Za zgodność z onkinożem shaping FUJITSU

16 / Admn z funkcjami. klórn administratorzy systemu mogą wykorzystać do instalacji i zarzą zwiększ produ rzeń koszty spełniaj ijwaru wej Nadzwyczajna Lrządzenia mają nwatorsko zaprojektowaną mechanikę i oprogramowanie, rozszerzające ich funkcjonal ność oraz zwiększjące wydajnok systemów, w których pracują. To pierwsze na świecie skanery typu desktop z funkcją SOF (Intelligent Sonic Paper Protection), która ulep Szybkie, kompaktówe intuicyjne modele skanerów typu desktop Fujitsu; 71B0, fi7280, 716O h7260 posiadają szereg narzędzi, które pozwalają im w płynny sposób przetwarzać dokumenty do postaci cyfro sza proces podawnia dokumentów, w oparciu o analizę dżwiękl transportowanego papieru. Dodatkowo, inteligencja, wydajność i niezawodność 75 ogranicz przes tywność, zakres wykorzystania, satysfakcję klientów ikowania prawne zabezpiecz się przed wypadkami losowymi F ; k:5 4 im oprogramowania zjdrej lokalizacji. ID udogodnienie w znaczący sposób zrnn.jsza c;:ry ifls!luc. ak wret c22etzte$lei skareiów O 1ocjn lo!t: Ż N taic jak atualne utawlnla skanea. %wtus i Iicznk papieru. 2integwany panelem admirislracy;nym ekran [CO wyśejd u7yteczfle in(c,rrn:e Bezproblemowy rnontoring administracja stwor1en! wylrzymalych skanerów. które cechuj! latwa konaguracj. obmuga I Modeis fl7 80. h I6 i ft7]5q zaprojektowano z myią?arówno fl dowiad Że nych uzyikowriachjak O maych guacłi robocyh. Laia dowladczeń ot7woi y na (id. t*24dzen docane $4 w az Z p zyjnryrn raucyinyrn ;wrwr: er. e;srcm oraz opraoranowanlern PaperS;rea Cct:e. które rozszeza d rnożiyosc automa tyzuje proces skanowania. Modele 71O, 72SO, 7l6Q i )21O pcniadaj narzędzij administracyjne Scanner Central dzania wieloma skanerami. monitorowania ich statusu czy aktualizacji sterowników lub zakres prac zwąanych Z kóngurdcją. obilugą konserwacją wielu skanerów w Jr / Przechwytywanie danych ou( of the box

17 PokI, t L 1. de!katnych 2 Pty 300 dpi 60 pprn/120 lpm A4 W t yie portretowym, u r7flo *1 fl 71 M rybie po trelowym. przemieszczanego papieru zatrzymujące podawanie, jeśli zanotują niepraw.dowe 7180l7l6O akustycznych o nazwie isop (lnreilgent Sanic Paper Proection) Funkcja ta redu 7I6O 726Q dostępna jest unikalna funkcja ochrony papieru, oparta na czujnikuch ików dokunr4ów i dzęk eml możliwe est zrrininazcwanie czas D: zchne go na czynnocr przy kuje ryzyko uszkodzenia dokumentów, wykorżystuj czujniki kontrolujące od9ios 9u(owayJcZc Dodatkowo. w przyoacku modeli ą7 I Sil 2Q. nazędzacn nowe modele zapewn ają 3e7.orcb9m.owe sxanowane mcszanych Oparte na wiodących w swojej glasie sprawdzonycn wcześ esz ycr rzoną funkcjonalność i nezakiócone. ciągle skanowanie Intuicyjne narzędzia pedawana dokumentów zadewnia:a CZsŻ wieniejedntgo dokument. Wycka predkoić dzięx ni owi 159 3,0 es7ayc1 yfldćw iczącyctl do SC przy 300 pi 80 ppml)g0 pm Nieza!eżne rolki pobierająo gwarantują. że przekrzy kolajne arkusze.. timdia rnodil 2o iltt,:._ fl 1h 4 r E 1 nie będzie mnialo wpływu na ;;. ;il8i 4 s720 J726O Modele 728O i 726O mają ultraszybki wbudowany skaner płaski, umożliwiający skanowanie rótnego rodzaju dokumentów, na przykład zbindowanych, zszyiych czy Zintegrowany skaner płaski zwiększa funkcjonalność obszarz komunikatów a[armowycł,. dokumernćw z pape oiyyn1) za ącznkarn. ra;1 ak kar?ecz amcpzyjcpne czy Wszyste ctry s<ar.ery wykorzysrjją u aż; ękowy <:ć:y Z CJZ4 COQt rn r7ót zpew12;ac. że or rzecbwycony Z fl?jwyzszą I?CYZ DOSW!ą 2 lub więcej kartet Dcs:ęoyjest również inte!igenyy rrecnani2n co ĆCI1TYFIQC: zdjęcia Skaner może automatycznie rozpoznać lokalizację załącznika i wylączyć wn ń728016flćlo II ; r _ 7ttc% odpowiednia funkcja zmniej2a przekrzywienie obrazó w ścieżce 5kanowana dr,ku dźw)ęk Podczas skanowania mieszanych wsadów dokumentów o róznej Qruboci, r.ością wykrw,a błędy podwór.yc, pobrań. k ejy rechazrn wcmgne jeanocześ1:

18 ai / JL. 1. T.rĘ*a.i.:w.z. r nr tadt : L. sprsf,wan.. nb bbd fl.perst,el7, wyjąliwo wyrażsic wyckitj jikdć obrizy otow, do berdiiego zmpoflowaitia do ytemu workflow uiyflownika :r13 *?rnfflj nel4m2i!?1y. Jłst3mZ$2rt wwnsn;q Iiie fl!d2j k * s,bj n r2y?cw 1kra JDa%iW, g?awiirta Plo esirw1.ncjc i lwi? t4to F45SłrtH1?w?ei1t PaperStrearn lp. ::.:..n :c. war.e dc przechwytywania / prztąarzana obrazów flapetstream q PaperMream lp ma ryb Assired Scanning, który porwa. użytkownikowi acti i wybrać najbardziej odp.wkd jk$ęw. obwaz I $zereo wyświelldnych str011,....:. Specyfikacja V)sl fl4fl ;IL, nfrodokw Ją odro,t bd4tjql(al!cwsrpwyoł Itnlnrowni, 1fllni dc?dlton,c! wiat. Zri zgq W5 Z Yoa 12 C3144 Wsa.a 18 Z a ą? (J t. t: y :r 1 J. yi ią;l )i wiei, paiób cakpeoe cwtywi. S Paperstream Capture Lłę t;.1::; fl,t zamia ięczn, do Nera ni paranie! ów kanowan je den po lm IRci k nera OF e... F I... I111,7mm ( an Y 2lOx1rm. kai216i JSSmfW M,l ww.p.rrretmym Dołączone oprogramowanie rne1e I c%iaar i ąsro 5 Szna i jćkó awt Ę.rą i bez r,ki w2ca(na fl S e 0sy.rtr.%h2S3S a naw kjp Za igednóść z cznjttałern C,i?źi twt i pirm Ąt *ILJ, f,i Q,M. ki, %u.# Uałw t tł C nnr; ĘtRĘflTwśw4ł6I _LS_ 1i#ir L. X4T1tIJ p.bawt..wgnntwwt,i.: etajas;l2w ai t..ąl r :;ti t: Inta1eI4,* kt. n dorflkala.. *. 1. t,:.. FOqmaLWIOWy ł I 4u r,ktem (zynnika ludzkiego. PaptrlL.taii P na intuicyjny. aty.y w eb.rudze interfejs. z krqo można korzyla w trybie Admini,rratDra Lub llżyzkownika. aby!iprn(ci 9roces skanowania zicdukowa P swocn.u flan3%ae1a.t9ę fle L hniaw eóy.. kfbęilen ubtż p.11isx1. piq zrmd r ptefj zo2edr4r*. D)osyrrja< Pać.$:rea. (.Tue jest!awjt,tślćzc ir ędzt Ć3 pu(twr,wa1a CN26W. ktte w CtbiIy szsób Doa1.lb gw.npaar1war9 ssaića. ZJtdtfląCf ZaprDjektowany przez Fujitsu, najlepszy w swojej kiase sterownik skanera oraz oprogramo qszeli. jstaw;..a *agnrje k,citoy.. do bcs: płc:esc oj seska.waa pnino d tnentts a..... I,leua,sIa t 3tnz C śfltnu otej I..,,. :. 1:..

19 0 I L Ftjitsu fk728 nlstor O rnie.formacje prasose la ar1nr6w Kaia:og procjlcw Jsji serwsoe Sar. s Knjk Kaiei3g prodtictow Zarzadzan(,3 sefwartwnją Fujitsu fi7280 odmet Bnk I I i Przp.twwmn, dokumentów Skaner Fujitsu 128Ó, A4A8, SOodpi, SÓppmI16Opm AOF 80, flatbod SkarioryBrolker Skarierywelkoformatcwe GrnrhIec Fujitsu o7280 jest Idealny do skanowania dokunieritatl biznesowej: staridardoyrych Sonyoryurzdzeń SdI kartek. faktur, listów przewnao,ych, kopert, wizytówek czy nawet kort kredyto%4ych lndeksowanre lub dowodów osobistych. Skanowane Ibrmaty to M A4 jak również możliwe jest OCR skanowanie dokumentów A3 składanych w dcstarczar.j folii canier sheet*. Skaner PrmtwHrnle obrazu wyposażony jest równlnt W zintegrowany Ootbed. Skanowanie dla ADF odbywa się SkrioryFujisj prędkością 80 kartek na minutę w trybie SIMPLEX lub 160 obrazów nn minutę Stineryb[urowu d%4qjstronnie: zaiw,t w bioąi/czernl jak trybie kolorowym (przy rozdzielczości Sloncryd[a grup t::r%.t 20030dpQ. P12ez zastosowany udoskonalony mechwnim pobierania separowania Skne,y deu3ni,1emcnwp kailex. skanowanie ódbywa się pynnie j bez zacięć skaner skanu o g ammurę od Dokumenty SrerycrcLcre 27 do 43 iz LXa dok rwiów dekarnydi wtośclowjch raewa1a jest toks pcukto Skarrsncowe tr*cja aktywn oc)worty papieru qkrywająca dżęk miętego papiet. kióo Acecrta btyskawicz, O zarzyrnąi skaer W nzypaclcu pdtbernatycznej sytua* 4trIoJyospicatsc,lne Fujitsu wprowadza nowe skanery serii 7 zoo nowa zaprojektowanym P:I sdrie oratware Comer, rnufljrndia ng2niarem: stmeii Paperstrean P Qornpaiybny z WAltISlS) Onz r uwanlowr O wsadomeyo skarcwia PerSireorn Capin. Nqjośz ze atorzy mogą teraz kcazyslat Z Ii yu Scar.Snao i skanow a za pomocą jeonegc przycisku, Dzięki Jałaf olldze W ym rybe, sxanr z,ad.ia srłe rzesze użytkowników. NaJiepy stosunek ceny do jakotci w swojej klasie n7280 skanuje kartki A4 z szybkością Soppm / lgclpm w kolorze, odcieniach szarości I monochromatycznie Duży autometyczny podajnik dokumentów Skannr wyposażony jest w ADF na 80 kartek, kt6ry jmożliwia szybką digitalizację dużych itokcl dokumnt6w. Flalbed Skaner wyposażony jest w plaską szybę foaiiatu A4 srnożliwajcą skanowania dokument6w lub materiałów, kiórych zeskanowanic za pomq ADF nie osi noż we Szybki Interfejs Skar komwkr$ s;ę Z k tpoem za procą szybkego in4ersu USB 3.0. kt6p jest kompatybilny z USB 2.0. Wyświetlacz LCD P,eJ operatora zosia! wabogacony owyśmellacz LCD, który lnrnąe Oen n ttcj zeska1owanych kajek czy tędack% Dzięki nemu lamo ;rst ckeś stała ncy skrom Papier zawe pod ochroną Nowa tectyalogla isop Iritelligent Sonic Paper Protection) ZnOCZĄCO ogranicza ryzyko uszkodzenia doktimont6w przez natychmiastowe zatrzymanie skanera. jeśli system wykryje dźwięk miętego papieru. Skew Reducer niczym niezaklócorrn pobieranie Funkcja Skew Reducer gwarantuje, że kartki papieru nie będq przekizywiano, co może skutkować obciętymi zaczemionymi) rogami skanów. Pozwala ona na skanowanie wsadów zawterających różna formaty, aarówno cienkiego jak i grubego papieru. OgraniczenI, procesu przygotowania dokumentów do minimum Mechanizm poblemnim I transportu dokumenlów zostal zaproektowany od nowa. Dzi tl sk noże skan#,ć wamatrę paiwu zazyrwjcą się cc 2lgnY aż po 13g/n Róne cnaty wje yrn wadzte rtwież rie stancią Ca skanera. Więka efektywność procesu skanowania / Skewyposażciy jest w żko eztrk. kó wytr) obrsrio dwćc% 1 wi karek, crwyrąc zed uą int4rnac. gś% awie sklecne ktki Q CiC.dZ pacz skonet Ygnw4 lnte pentn. hrnkc)a podwó)nych pobrań W przypadku dy do dokumentów dołczćria jest rlp karteczka Z notalką. inteligentna funkcja podwójnych pobrai rozpoznaje taki dolączony element I pozwala na celowe pomijanie zatrzymań skanera, które bylyby powodowane w standardowym trybie pracy czujnika podwójnych pobrań. Automatyczno funkcje Za zgodność z oryginałem 1/2

20 zaisrcm1cwaa do systfl e1d%ow LżykA..ka. Ii J inomaje n4u A3 zlożoych Psperstrearn Capture wdawe skanowanie dóktjm.rl(ów zruójkc.mć iędy będaco ofotern czyrwia kkie. skaaea. ak ąmwe1 rnaricrc%4r*o zutyca ejonaraów enploaiacyjnytt rwtoing ej sknrćw. Moż*o jest tktuanier. stmw it sterar kb Dolączont oot amaa ie Sca,er Cenna! AmL, pozwala r zarządzano I C.ntr.ln. zardzanle wieloma cararaml Nawy gcrownlk ona now, oprogramowanie da skanowania Oszczędza to nasz czas i ao!onlatyzl$ osoces skanoww *a..cażdym non, Tcze pa#ączet SĄ Z iryj nonoctwomatycznego as koiou*y. Nlpjwsar4tk4qitsu.ii.728Om 14.4,2014 Fujitsu AisInr wszelkie ustawienia i konhlguracje konieczne do kolitror procesu: od zeskanowania Dzięki auomaiycznemu twkrkwaneu dokumentów kooco,ich, nie musimy za które w prosty sposób pozwala stwoiyć proia skanowyr,fa wsad6w, za wierająy Paperstream Copture jest łatwm obiudze narzędziem do przechwytywania abrnów, obiegu dokumentów. papiemwego dokumentu po generowar,la i przekazania jego obrazu do systemu Po slworzer,lu proflhi skanowania wsadów. mogą być one uwchamiane Jednym Rękojmta: 12 rnleięcy nie cb.muje elementów zużywających się, tzw. WriknięcIem lub też przypisano do przycisków znajdujących się nn panelu przednim, consumables. tizcn4ąc W ten socsćó cy rwoces zrty4ria. Paparstream lp to nowy sterownik kaner6w dla modeli IJiS 7280, l716o I PaperStream lp wysoka jakość obrazów skanowanych dokumentów Opcja: Aslu tranottcwy W akuszu rnpcdn można skanować dokunienly ńększe nż A4 (do aby wyskat wjlkoc 4y aźno, 4ysokie akmó obrazy. go1cw dn bzpo sdrago narzędzia jak uslwanie szumów. usiante szablonu tla czy oększanie znaków. sposób bardzo yraflr,owany przeiwarz obrazy, automatyczne wykorzystttjc lakte Jest on w peirli kompatybilny as standardami TWAIN I ISIS. PaporStreain Pw r pól) czy r, wfloio%4t zdęy a. Zzgbwśćzcyginałem w rybie ArnrMst aton L Użytkowrka. aby uprościć proces skanowania i Pagerstream k ma intu cyny, łatby W cbsąze kues%s z któ.go można awzystać ztzzgoanośćt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako: kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja skanerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO SIWZ GWARANCJA PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO SIWZ GWARANCJA PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ GWARANCJA Na wyroby będące przedmiotem postępowania Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA Załącznik Nr 4c do SIWZ SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SPECYFIKACJA SKANERA Komponenty Składowe Parametry Ilość Optyczna rozdzielczość skanowania 2400 dpi Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ]

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Skanery Xerox. Xerox 700; Documate 262i; Documate 632; Documate 752; Documate 765

Skanery Xerox. Xerox 700; Documate 262i; Documate 632; Documate 752; Documate 765 Skanery Xerox Xerox 700; Documate 262i; Documate 632; Documate 752; Documate 765 DocuMate: Portfolio skanerów OSOBISTE/ MAŁE GRUPY ROBOCZE NIEWIELKIE / ŚREDNIE GRUPY ROBOCZE DUŻE GRUPY ROBOCZE / SKANOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3 wg rozdzielnika OO-909 Warszawa Nr1G3.b /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI Pytanie nr 5: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 4: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 2: dotyczy Części nr 1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 471/14, KIO 472/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania. Kraków, dnia 19 czerwca 2015r. DZ 2711-6/15 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

1 z :18

1 z :18 Raiffeisen Bank Polska S.A. https://www.r-bank.pl/cib/do/operationhistory 1 z 1 2013-09-10 10:18 Potwierdzenie wykonanej operacji Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20 00-549 Warszawa Szczegóły operacji

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Środki ochrony prawnej W systemie prawa zamówień publicznych istnieją następujące

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Przewoźnika

Dokumenty Przewoźnika USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF ZARZECKI ul. Krasickiego 15/9 41-600 Świętochłowice NIP: 627-002-03-98 REGON: 270630200 Transport Krajowy i Międzynarodowy Ładunki Standardowe i Ponadnormatywne Organizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową.

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. ZADANIE 1

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2239/14 Sygn. akt: KIO 2242/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Marta Polkowska wobec cofnięcia:

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

ram sp. j. Deskjet IA 3635 AiO F5S44C drukarki, SKANERY > Deskjet IA 3635 AiO F5S44C Utworzono : 01 październik 2016

ram sp. j. Deskjet IA 3635 AiO F5S44C <b>drukarki, SKANERY</b> > Deskjet IA 3635 AiO F5S44C Utworzono : 01 październik 2016 drukarki, SKANERY > Model : 106961 Producent : - Model Deskjet Ink Advantage 3635 Obszar zastosowań Dom Funkcje urządzenia Drukarka Kopiarka Skaner Rodzaj druku Atramentowy Format druku A6 A4 B5

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.13.2014 Załącznik nr 1B do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 46/14 WYROK z dnia 27 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst.214.8.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1.

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Znak: RGIUE.271.8.2011 Mniów, dnia 25.08.2011 r. wg rozdzielnika Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2 Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30190000-7 Różny

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2015 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2015 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 332/15 POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do siwz Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów przenośnych, skanerów,

Bardziej szczegółowo

Skanery Fujitsu: szybkie i pewne przetwarzanie dokumentów papierowych na postać elektroniczną. ELO ECM Kongres 2013

Skanery Fujitsu: szybkie i pewne przetwarzanie dokumentów papierowych na postać elektroniczną. ELO ECM Kongres 2013 Skanery Fujitsu: szybkie i pewne przetwarzanie dokumentów papierowych na postać elektroniczną ELO ECM Kongres 2013 przede wszystkim doświadczenie Value Added Distribution Przedstawicielstwa producentów

Bardziej szczegółowo

Hurtownia szkoleń alfagroup.pl

Hurtownia szkoleń alfagroup.pl KONKURS OFERT Zamawiający Centrum Kształcenia Kadr Alfa Consulting Jarosław Ostrowski tel. + 46 834 85 25 02-681 Warszawa, Al. Wyścigowa 4a/39 Biuro/korespondencja: 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 3

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 3 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 1. DRUKARKA ETYKIET (półprzemysłowa), Liczba sztuk: 4 Nazwa producenta i model (**) oraz wypełnić pozycje nr: 2,, 5, 9- parametry dotyczące

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 974/14 POSTANOWIENIE z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: postanawia:

Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 878/14 POSTANOWIENIE z dnia 15 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin Nr sprawy: 40000-WLO-53-7/08/AK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo