DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE KREDYTOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE KREDYTOWYM"

Transkrypt

1 DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE KREDYTOWYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE KREDYTOBIORCY Dowód osobisty -> stary dowód brak adresu zameldowania lub nowy dowód wymagane załączenie dodatkowych dokumentów: zaświadczenie o zameldowaniu/ oświadczenie o miejscu zamieszkania lub zameldowania na Karcie Informacyjnej wraz z przedłożeniem dodatkowego dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko i adres Klienta, np.: rachunek za media, legitymacja, wydruk potwierdzenia transakcji z konta bankowego, umowa najmu lub inne Paszport polski -> Wymagane przedstawienie zaświadczenia o zameldowaniu oraz dodatkowego dokumentu: paszport zagraniczny/ prawo jazdy/ legitymacja ubezpieczeniowa/ legitymacja emeryta/rencisty/ książeczka wojskowa. Paszport zagraniczny -> Wymagane przedstawienie zaświadczenia o zameldowaniu oraz dodatkowego dokumentu: karta pobytu/ zaświadczenie rejestracji pobytu obywatela UE. Dowód zagraniczny -> Wymagane przedstawienie zaświadczenia o zameldowaniu oraz dodatkowego dokumentu: karta pobytu/ zaświadczenie rejestracji pobytu obywatela UE. Rozdzielność majątkowa > decyzja sądu/akt notarialny/umowa majątkowa małżeńska/orzeczenie - dla kwot kredytu powyżej netto Separacja > wyrok sądowy/orzeczenie sądowe - dla kwot kredytu powyżej netto Rozwód > wyrok sądowy lub odpis aktu małżeństwa z USC wraz z adnotacją o rozwodzie - dla kwot kredytu powyżej netto DOKUMENTY DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI Kredyty/pożyczki* * Dla kredytów/pożyczek zaciągniętych w GNB nie są wymagane dokumenty potwierdzające zaciągnięcie kredytu Jeden z poniższych dokumentów potwierdzający zawarcie umowy kredytu/pożyczki zawierający m.in. nr umowy i nr NRB do spłaty: umowa kredytu lub harmonogram spłat lub wyciąg z konta/dowód wpłaty dowolnej raty z okresu ostatnich 6 miesięcy, lub pismo/zaświadczenie z Banku Karty kredytowe/kredyty w ROR/limity odnawialne* * Dla kart kredytowych/kredytów w ROR/limitów odnawialnych zaciągniętych w GNB nie są wymagane dokumenty potwierdzające zaciągnięcie kredytu Wyciąg z rachunku ROR/ rachunku limitu/ karty kredytowej za ostatni miesiąc potwierdzający istnienie zobowiązania 1

2 DOKUMENTY DOCHODOWE UMOWA O PRACĘ Zaświadczenie o dochodach ze średnią dochodu netto z 3 ostatnich miesięcy*/** *dodatkowo wymagane świadectwa pracy dla osób o stażu krótszym niż 3 miesiące u danego pracodawcy ** w przypadku kredytu powyżej zł netto dla Klienta Prestiż wymagane zaświadczenie o dochodach oraz: - wyciąg z konta z 3 ostatnimi wpływami pensji lub - RMUA za 3 ostatnie m-ce lub - PIT-11/PIT-40 (akceptowany do 30 czerwca) Wyciąg z konta, z którego wynikają 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia Oświadczenie o dochodach oraz druki RMUA/RCA bądź wydruk PUE* za okres ostatnich 3 miesięcy jeśli Klient ma kod ubezpieczenia *Wydruk z PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) generowany jest ze strony (Klient musi posiadać Profil Zaufany/certyfikat kwalifikowany/bankowość internetową z opcją logowania do PUE) na platformie epuap) i akceptowany jest pod warunkiem, iż został przez Wnioskodawcę wydrukowany w obecności Doradcy, na wydruku powinna znaleźć się adnotacja: wydruk został wydrukowany w mojej obecności, podpis oraz pieczątka imienna Doradcy (w przypadku braku pieczątki imiennej należy wpisać czytelnie imię i nazwisko). Gdy w poprzednim roku kalendarzowym Klient przepracował u aktualnego pracodawcy minimum 3 miesiące: PIT-11 / PIT 40 (akceptowany do 30 czerwca) za rok poprzedni UMOWA O DZIEŁO / ZLECENIE Zaświadczenie o dochodach za okres 12 miesięcy Zaświadczenie o dochodach o zatrudnieniu za okres 12 m-cy oraz zestawienie zbiorcze informujące o wypłaconych fakturach (data, nr faktury, kwota wypłaty) Rachunki lub/i faktury potwierdzające uzyskiwanie dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy Umowy o dzieło/ zlecenia potwierdzające uzyskiwanie dochodu i ich wysokość za okres 12 miesięcy. Zestawienie umów podpisanych z pracodawcą w okresie 12 miesięcy PIT 11 / PIT 40 pod warunkiem, że nadal trwa zatrudnienie u danego pracodawcy za cały poprzedni rok kalendarzowy oraz umowy o dzieło/zlecenia za ostatnie 12 miesięcy. Możliwe jest przedstawienie kilku PIT-ów dokumentujących dochód z całego roku kalendarzowego + umowy z za ostatnie 12 miesięcy. Wyciąg z konta za ostatnie 12 miesięcy oraz umowy o dzieło/zlecenia za okres 12 miesięcy 2

3 EMERYTURA / ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY / ŚWIADCZENIE EMERYTALNE Decyzja o przyznaniu emerytury Waloryzacja świadczenia* *przedstawiona przez Klienta waloryzacja świadczenia nie może być starsza niż z poprzedniego roku Odcinek emerytury jeden z ostatnich 3 miesięcy Potwierdzenie przelewu świadczenia wpływającego na rachunek (dokument z pieczęcią banku lub wydruk z konta internetowego) Wyciąg z konta zawierający potwierdzenie jednego z ostatnich 3 miesięcy wpływu z tytułu emerytury Zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Klienta potwierdzające otrzymywane świadczenie Zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia zawierające kwotę i numer świadczenia PIT 40A oraz legitymacja emeryta* *gdy brak legitymacji wymagana jest decyzja o przyznaniu świadczenia lub waloryzacja. Odstępuje się od wymogu przedłożenia legitymacji w przypadku gdy na chwilę złożenia wniosku Wnioskodawca kobieta ma ukończone 60 lat a mężczyzna 65 Wydruk ze strony zawierające informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jeden z 3 ostatnich miesięcy EMERYTURA ZAGRANICZNA Decyzja o przyznaniu świadczenia zagranicznego przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego PIT 11 (do 30 czerwca) od płatnika za pośrednictwem, którego uzyskiwał emeryturę zagraniczną (płatnikiem może być np. bank, Poczta Polska) Wyciąg z konta zawierający potwierdzenie jednego wpływu z 3 ostatnich miesięcy RENTA INWALIDZKA / PO ZMARŁYM WSPÓŁMAŁŻONKU / RESORTOWA* *W przypadku, gdy Klientem jest kobieta w wieku powyżej 60 roku życia lub mężczyzna w wieku powyżej 65 roku życia na dzień złożenia wniosku kredytowego, wymaga się przedstawienia wyłącznie jednego z poniższych dokumentów wyłączając z tego legitymację rencisty Odcinek renty jeden z ostatnich 3 miesięcy Zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia zawierające kwotę i numer świadczenia Wydruk ze strony zawierające informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jeden z 3 ostatnich miesięcy Potwierdzenie przelewu świadczenia wpływającego na rachunek wraz z pieczęcią Banku Zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Klienta potwierdzające otrzymywane świadczenie PIT 40 A Wyciąg z konta zawierający potwierdzenie jednego z ostatnich 3 miesięcy wpływu z tytułu renty Decyzja o przyznaniu renty* Waloryzacja świadczenia określająca okres przyznanego świadczenia* Legitymacja rencisty* * Odstępuje się od wymogu przedłożenia legitymacji rencisty w przypadku osób w wieku powyżej 60 roku życia (kobieta) lub w wieku powyżej 65 roku życia (mężczyzna) na dzień złożenia wniosku kredytowego 3

4 RENTA WYRÓWNAWCZA Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające fakt otrzymywania renty wyrównawczej (lub inny dokument potwierdzający przyznane świadczenie wraz z informacją o wypłacającym rentę oraz okresem, na jaki jest przyznane) Wyrok Sądu oraz wyciąg z konta zawierający potwierdzenie jednego z ostatnich 3 miesięcy wpływu z tytułu renty PIT 40 A Wyciąg z konta zawierający potwierdzenie jednego z ostatnich 3 miesięcy wpływu z tytułu renty Decyzja o przyznaniu renty Waloryzacja świadczenia określająca okres przyznanego świadczenia Legitymacja rencisty* * Odstępuje się od wymogu przedłożenia legitymacji rencisty w przypadku osób w wieku powyżej 60 roku życia (kobieta) lub w wieku powyżej 65 roku życia (mężczyzna) na dzień złożenia wniosku kredytowego RENTA STRUKTURALNA Wyciąg z konta zawierający potwierdzenie jednego z ostatnich 3 miesięcy wpływu z tytułu renty Decyzja o przyznaniu renty Waloryzacja świadczenia RENTA ZAGRANICZNA Decyzja o przyznaniu świadczenia zagranicznego przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego PIT 11 (do 30 czerwca) od płatnika za pośrednictwem, którego uzyskiwał emeryturę zagraniczną (płatnikiem może być np. bank, Poczta Polska) Wyciąg z konta zawierający potwierdzenie jednego wpływu z 3 ostatnich miesięcy PIT 40 A Wyciąg z konta zawierający potwierdzenie jednego wpływu z 3 ostatnich miesięcy Decyzja o przyznaniu renty Waloryzacja świadczenia określająca okres przyznanego świadczenia Legitymacja rencisty* * Odstępuje się od wymogu przedłożenia legitymacji rencisty w przypadku osób w wieku powyżej 60 roku życia (kobieta) lub w wieku powyżej 65 roku życia (mężczyzna) na dzień złożenia wniosku kredytowego 4

5 ZUS US Dokumenty obowiązkowe bez względu na formę rozliczania KPiR DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Wydruk z CEIDG z rejestru na stronie wraz z datą i podpisem osoby sprawdzającej* *w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nie podlegających wpisowi w CEIDG lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnik VAT albo będących zarejestrowanym podatnikiem VAT wymagana decyzja o nadaniu numeru NIP Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (nie dotyczy przedszkola, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego niepublicznego -> zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznej) Odpis z KRS Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US oraz dowody wpłaty podatku dochodowego do US za 3 ostatnie miesiące Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS oraz dowody wpłaty składek do ZUS/KRUS za ostatnie 3 miesiące lub w miejsce dowodu wpłaty składek do ZUS akceptuje się wydruk ze strony zawierający potwierdzenie wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (FUZ) za ostatnie 3 miesiące KWOTA KREDYTU DO ZŁ NETTO PIT 36/PIT 36L za zeszły rok (do 30 czerwca) oraz potwierdzenie złożenia dokumentu Podsumowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 6 miesięcy (jeżeli wniosek złożony w II półroczu podsumowanie od początku roku) Dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 6 miesięcy lub 2 ostatnie kwartały oraz dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 6 miesięcy (jeśli dochód będzie wyliczany na podstawie wpłat podatku dochodowego i składek ZUS) Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z ostatnich 6 wystawione przez Biuro Rachunkowe KWOTA KREDYTU ZŁ ZŁ NETTO Podsumowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 6 miesięcy (jeżeli wniosek złożony w II półroczu podsumowanie od początku roku) PIT 36/PIT 36L za zeszły rok ( ważny cały rok) oraz potwierdzenie złożenia w dokumentu nie Wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące z wpływami z działalności KWOTA KREDYTU POWYŻEJ ZŁ NETTO Podsumowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 6 miesięcy (jeżeli wniosek złożony w II półroczu podsumowanie od początku roku) PIT 36/PIT 36L za zeszły rok (ważny cały rok) oraz potwierdzenie złożenia dokumentu Wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące z wpływami z działalności 5

6 Pełna księgowość Ryczałt Karta podatkowa Oświadczenie o osiągniętych dochodach i formie opodatkowania Formularz F01, zawierający przychody, koszty i wynik finansowy za ostatnie 2 kwartały (dokument przedstawia dane narastająco od początku roku, wymagane złożenie potwierdzenia dokumentu pierwsze 8 stron formularza) Rachunek zysków i strat, zawierający wynik finansowy przedsiębiorstwa od początku roku za okres minimum 6 miesięcy, jeśli rachunek za dany rok nie obejmuje pełnych 6 miesięcy, należy przedstawić rachunek za rok poprzedni wystawiony przez Biuro Rachunkowe lub przez księgową zatrudnioną w przedsiębiorstwie Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średniomiesięcznych dochodów dochód netto przyjmowany do liczenia zdolności uzależniony jest od wysokości stawki ryczałtu Ostatnia deklaracja PIT 28 poświadczona przez US (dla wniosków składanych do końca pierwszego półrocza) Ewidencja przychodów za minimum 6 ostatnich miesięcy (pełnych) dla wniosków składanych w II półroczu Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średniomiesięcznych dochodów Decyzja z US o przyznaniu karty podatkowej na rok bieżący Spółka cywilna oraz spółki osobowe prawa handlowego: spółka jawna i spółka partnerska Akceptowalna forma dokumentowania dochodu z tytułu udziału w spółce: zgodnie z trybem przyjętym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Do dokumentów wymagane załączenie umowy spółki Wspólnicy rozliczają się ze swoich dochodów w takiej proporcji, w jakiej uczestniczą w podziale zysków spółki. Jeżeli z umowy spółki nie wynikają zasady podziału zysku, to przyjmuje się że zysk dzielony jest proporcjonalnie do wielkości sionych wkładów Dowody wpłat podatku dochodowe/zus powinny zawierać NIP Wnioskodawcy Dochód wyliczany na podstawie ha przeliczeniowych Dochód wyliczany na podstawie faktur, rachunków za sprzedaż produkcji rolnej ROLNIK Aktualny nakaz płatniczy wydany przez Urząd Gminy Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego Zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym Zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne Zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym Zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne Faktury/rachunki za ostatnie 6 lub 12 miesięcy w zależności od sezonowości sprzedawanych produktów rolnych 6

7 w nie Działy specjalne produkcji rolnej dochód na podstawie szacunkowego dochodu Działy specjalne produkcji rolnej Dotacje unijne tylko jako dochód dodatkowy! Ostatnia decyzja ustalająca należny podatek wystawiona przez US / decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej (decyzja PIT 7) Zaświadczenie z US o wysokości dochodu Decyzja o nadaniu numeru NIP Numer NIP wydrukowany z bazy CEIDG w przypadków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i podlegających wpisowi do CEIDG Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego/Urzędu Gminy Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS/KRUS Dochód dokumentowany analogicznie jak w przypadku działalności gospodarczej zasady ogólne -> patrz wyżej. Środki z programów dopłat bezpośrednich oraz środki z dopłat do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku potwierdzające wpływ dotacji przyznanych na dany rok kalendarzowy. Wpływ musiał nastąpić w tym lub poprzednim roku kalendarzowym. KONTRAKT (W TYM MENADŻERSKI/WOJSKOWY) Zaświadczenie o zatrudnieniu ze średnią wynagrodzenia netto z 6 miesięcy* * w przypadku Klienta Prestiż i kwoty kredytu powyżej 150 tys. zł netto wymagane zaświadczenie o dochodach oraz: - wyciąg z konta za okres ostatnich 3 miesięcy lub - PIT-11/PIT-40 (akceptowany do 30 czerwca) Kontrakt Książeczka żeglarska lub żeglarska książeczka pracy KONTRAKT MARYNARSKI Zaświadczenie o zatrudnieniu ze średnią dochodu z 6 ostatnich miesięcy wydawane przez agencje pośredniczące w zatrudnianiu marynarzy */** * jeśli jest wystawione w języku obcym musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. ** Dodatkowy dokument wymagany w przypadku Klienta Prestiż i kwocie Kredytu powyżej 150 tys. zł: Payment z okresu ostatnich 3 miesięcy lub wyciąg z rachunku z okresu ostatnich 3 miesięcy lub PIT-11/ PIT-40 (akceptowany tylko do 30 czerwca) Paymenty od zagranicznego armatora za 6 ostatnich miesięcy* * przedstawione przez klienta paymenty (dokumenty wystawione przez armatora, określające m.in.: jednostkę, na której pływał klient, okres zamustrowania, wysokość dochodów w walucie obcej) nie wymagają tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Na podstawie tych dokumentów należy sprawdzić okresy zamustrowania Klienta oraz wysokość dochodów w walucie obcej uzyskanych z każdego rejsu Wyciąg z rachunku za 6 ostatnich miesięcy 7

8 UMOWA NAJMU/ DZIERŻAWY LOKALU Aktualna umowa najmu/dzierżawy potwierdzająca uzyskiwanie dochodów z tego tytułu w okresie ostatnich 12 miesięcy Jeśli aktualna umowa nie obejmuje okresu 12 miesięcy należy przedstawić umowę/umowy potwierdzające uzyskiwanie dochodu w okresie ostatnich 12 miesięcy Zaświadczenie o niezaleganiu z US Zgłoszenie w US wynajmu (jeśli był obowiązek jego zgłoszenia) PIT 36 lub PIT 28 za poprzedni rok kalendarzowy WOLNE ZAWODY Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający prawo wykonywania zawodu (księgowi zobowiązani są przedłożyć certyfikat księgowy) Dokumenty dochodowe analogiczne jak przy działalności gospodarczej (oprócz rozliczania na podstawie KPIR!) W przypadku Klienta rozliczającego się na podstawie KPIR oprócz dokumentów dotyczących rozliczania z ZUS i US oraz CEIDG/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej/Odpis z KRS wymagane są następujące dokumenty: Oświadczenie o osiągniętych dochodach i formie podatkowania oraz Wymagany jeden z wymienionych: PIT 36/PIT 36L za zeszły rok (do 30 czerwca) + potwierdzenie złożenia dokumentu Bieżące podsumowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (jeżeli dochód będzie wyliczony na podstawie KPiR; należy przedłożyć książkę za min. 6 ostatnich miesięcy lub narastająco od początku roku, w tym min. 6 miesięcy) Dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 6 miesięcy lub 2 ostatnie kwartały oraz dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 6 miesięcy (jeśli dochód będzie wyliczany na podstawie wpłat podatku dochodowego i składek ZUS) Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z ostatnich 6 wystawione przez Biuro Rachunkowe Wyciąg z konta za okres ostatnich 6 miesięcy z wpływami z działalności, z którego wynikają wpływy z tytułu wykonywanego zawodu Dodatkowo przy kwocie kredytu powyżej 100 tys. zł netto wymagane przedłożenie dowodów wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 m-ce 8

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie 1. Dowód osobisty 2. Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku nieposiadania drugiego dokumentu ze zdjęciem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU Profil Klienta Dokumenty UMOWA O PRACĘ (W TYM URLOP MACIERZYŃSKI) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU

LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE WYSOKOŚĆ DOCHODU KOPIA DOKUMENTU MUSI BYĆ POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY może być wystawione na druku banku, zakładu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

LUKAS Raty - KROK PO KROKU

LUKAS Raty - KROK PO KROKU LUKAS Raty - KROK PO KROKU Potrzebne, aby otrzymać kredyt ratalny w Credit Agricole Bank Polska: obywatelstwo polskie prawo stałego pobytu na terenie Polski stałe miejsce zamieszkania w Polsce pełna zdolność

Bardziej szczegółowo

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy)

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy) Smart spółka z o.o. Cechy kredytu ratalnego Kredyt ratalny to kredyt konsumencki, o który mogą starać się jedynie osoby fizyczne Kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Spis treści: 1. Wymogi formalne... 2 Kredyt ratalny... 2 2. Dokumenty potwierdzające źródło

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA DOCHODU. [! ] Uwaga: Jeżeli na druku nie widnieje kwota netto lub kwota do przelewu, należy pomniejszyć dochód brutto o podatek i składki.

KALKULACJA DOCHODU. [! ] Uwaga: Jeżeli na druku nie widnieje kwota netto lub kwota do przelewu, należy pomniejszyć dochód brutto o podatek i składki. 1. Umowa o pracę/mianowanie/powołanie KALKULACJA DOCHODU 6.2 Wyliczenie dochodu w oparciu o zaświadczenie o zatrudnieniu Informacja o miesięcznym dochodzie jest pozyskiwana wprost z zaświadczenia o zatrudnieniu.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów

Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów Załącznik nr 1 do Metodyki badania zdolności kredytowej klienta detalicznego (tekst jednolity opracowany na podstawie Uchwały nr 520/2014 Zarządu PLUS BANK S.A z dnia 30.09.2014 r.) Wymogi dotyczące dokumentów.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data)

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) 1 2 .... ( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) OŚWIADCZENIE PRACODAWCY (załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej) Świadomy,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312 Manual obsługi sprzedaży Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego 1 2 OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Na czas nieokreślony - staż pracy min. 6 miesięcy w obecnym zakładzie pracy.

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA GOTÓWKOWA/ KREDYT KONSOLIDACYJNY. Warunki udzielania kredytu

POŻYCZKA GOTÓWKOWA/ KREDYT KONSOLIDACYJNY. Warunki udzielania kredytu POŻYCZKA GOTÓWKOWA/ KREDYT KONSOLIDACYJNY Warunki udzielania kredytu Anna Czaja Departament Relacji z Pośrednikami Gdańsk 19.10.2015 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY Kwota kredytu: od 500 zł netto do 200 000 zł

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Wnioskodawcy 1 2 Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015 FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015 FM Pożyczka 15, 30 na dokumenty finansowe Branże wyłączone z oferty na dokumenty finansowe: Transport/spedycja, budownictwo i branże pokrewne, pośrednictwo finansowo-ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

SMS365.pl - podstawowe informacje

SMS365.pl - podstawowe informacje SMS365.pl - podstawowe informacje 1. Parametry pożyczek Okres pożyczki 15 dni Ilość pożyczek Kwota pożyczki Całkowita kwota spłaty pożyczki Prowizja za przedłużenie pożyczki 200 PLN 240 PLN 50 PLN 300

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego z dokumentów

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

II. PODSTAWOWE DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE:

II. PODSTAWOWE DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE: Stypendium socjalne Wniosek o stypendium socjalne student wysyła elektronicznie przez platformę e-dziekanat (dostępna na stronie www.wshtwp.pl), następnie drukuje wniosek, podpisuje i wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM: a) Zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego oraz w postaci poręczenia wekslowego - poręczyciel posiadający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 /data wpływu wniosku/ Wójt Gminy w Rakszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) I WNIOSKODAWCA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma I. Zasady kredytowania sprzedaży ratalnej przez Kredyt Bank S.A. Część A Kredytobiorca 1. 1.1. Kredytobiorcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

P O U F N E KALKULATOR- MEGAHIPOTEKA

P O U F N E KALKULATOR- MEGAHIPOTEKA P O U F N E KALKULATOR- MEGAHIPOTEKA Warszawa, Kwiecień 2011 DOKUMENTACJA KREDYTOWA (CHECK-LISTA) PAMIĘTAJ: -pracujemy na dokumentach zawsze aktualnych na moment złożenia ich w Jednostce Centralnej tj.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

INSTRUKCJA REJESTRACJI WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM INSTRUKCJA REJESTRACJI WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM 1. Z menu głównego znajdującego się po lewej stronie wybierz wypełnij wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim. a) zaznacz czy adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Świadczenie przysługuje : osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, osobie uprawnionej:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Łosicach POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice tel./fax: 83 357 19 67 www.puplosice.pl e-mail: walo@praca.gov.pl Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania Bonu

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/13 UWAGA!!! 1. Komplet dokumentów do wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2012/13

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator Regulamin oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl 1. Organizator 1. Organizatorem oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia: - - dowód osobisty (seria i numer)... data wydania... data ważności... organ wydający... paszport (seria i numer)...

Data urodzenia: - - dowód osobisty (seria i numer)... data wydania... data ważności... organ wydający... paszport (seria i numer)... Poznań, dnia... KARTA INFORMACYJNA nr.. Punkt ul. Staszica Rodzaj kredytu: gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny obrotowy inwestycyjny inny (jaki):... Liczba wnioskodawców:... Liczba poręczycieli:... Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY UCZNIA/UCZENNICY PEŁNOLETNI UCZEŃ/UCZENNICA DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM II DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Nr ewid. wniosku: Data przyjęcia wniosku: Podpis pracownika przyjmującego wniosek: Imię i Nazwisko Adres Telefon Nazwa banku i numer rachunku bankowego Do Wójta Gminy Domanice Wniosek o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Fundusz Poręczeń Kredytowych

Fundusz Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2010 z dnia 08.01.2010r. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na

Bardziej szczegółowo

Idea Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Idea Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Idea Bank S.A. produkty zmodyfikowane Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Idea Banku S.A. włączonych do oferty produktowej oraz powiązanych z doradczo-szkoleniową

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY NAZWISKO: IMIĘ: Małżeństwo PORĘCZYCIELA: DOWÓD OSOBISTY DRUGI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM WYSOKOŚĆ(KWOTA) KREDYTU: ILOŚĆ RAT:

WNIOSEK KREDYTOWY NAZWISKO: IMIĘ: Małżeństwo PORĘCZYCIELA: DOWÓD OSOBISTY DRUGI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM WYSOKOŚĆ(KWOTA) KREDYTU: ILOŚĆ RAT: NAZWISKO: IMIĘ: WNIOSEK KREDYTOWY WYSOKOŚĆ(KWOTA) KREDYTU: ILOŚĆ RAT: UBEZPIECZENIE (OPCJA): Brak Opcja(1) - życie Opcja(2) - życie+praca KREDYT (OPCJA): Osoba samotna Bez zgody współmałżonka Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE. Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE. Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów str. 1 z 5 WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne socjalne wraz ze zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2011r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym...

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... (nazwisko i imię wnioskodawcy) Słupno, dn.. (adres).. (telefon kontaktowy).. (nr PESEL) WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym.... Dane osobowe ucznia / słuchacza: Nazwisko i imię (imiona):.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

W sprawach udzielenia umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty zapłaty podatku należy złożyć następujące dokumenty.

W sprawach udzielenia umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty zapłaty podatku należy złożyć następujące dokumenty. W sprawach udzielenia umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty zapłaty podatku należy złożyć następujące dokumenty. I. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. -uzasadnienie wniosku,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (załącznik nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Wn W

Załącznik Nr 4 do Wn W Załącznik Nr 4 do Wn W WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM: 1. Zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego oraz w postaci poręczenia wekslowego:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska)

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska) O WYNAGRODZENIU z tytułu: zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych * ) jestem zatrudniona/y w (nazwa

Bardziej szczegółowo

Idea Bank produkty zmodyfikowane

Idea Bank produkty zmodyfikowane Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*:

Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów str. 1 z 5 Wniosek o stypendium socjalne Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne Wniosek jest*: niekompletny

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej

Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej Kopie dokumentów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl posrednictwo@powiat.myslenice.pl www.praca.myslenice.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód Nr sprawy: DA.5510..2015 dn.. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. PESEL Nr telefonu... Adres e-mail Nr rachunku bankowego... Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód WNIOSEK O PRZYNANIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Wypełniający Poręczyciel Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo