Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: 2. serwera pocztowego i serwera DNS Konfiguracja serwera pocztowego i serwera DNS w zalenoci od wybranej metody transmisji danych. 4. Konfiguracja miejsc docelowych Konfiguracja miejsc docelowych, do których maj by wysylane skanowane obrazy. Ustawienia z poziomu strony internetowej. W celu dokonania ustawie naley z komputera polczy si z serwerem WWW Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. 1 2 Uruchom przegldark internetow. G Obslugiwane przegldarki: Netscape Navigator w wersji 4.0 lub nowszej Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej W polu adresowym przegldarki internetowej wprowad adres IP Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. G Jeli adres IP nie jest znany, wydrukuj stron stanu sieci z cyfrowej laserowej kopiarki/ drukarki. ( Sprawdzenie adresu IP Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka) G Po uzyskaniu polczenia w oknie przegldarki pojawi si ponisza strona WWW (strona informacji o urzdzeniu). 1 Wprowadzenie Informacje o stronie internetowej Ustawienia dokonane s na przedstawionej poniej stronie internetowej. Po lewej stronie okna wywietlane jest menu. Kliknij kad z pozycji menu i dokonaj zadanych ustawie. Wicej informacji na temat procedur dokonywania ustawie uzyska mona klikajc przycisk Pomoc ( ). Przed dokonaniem ustawie zapoznaj si ze wskazówkami zawartymi w systemie pomocy. Menu W tym miejscu wywietlane s ustawienia. Kliknij odpowiedni pozycj i dokonaj danych ustawie. Menu Zarzdzanie miejscami docelowymi skanera ( Konfiguracja miejsc docelowych) Istnieje moliwo ustawienia miejsc docelowych dla funkcji skanowania do serwera FTP, skanowania do serwera FTP (hiperlcze), skanowania do komputera oraz skanowania do wiadomoci pocztowej. Istnieje równie moliwo edycji lub usunicia ustawionych wczeniej miejsc docelowych. Konfiguracja hasla ( Konfiguracja hasel) W celu zabezpieczenia ustawie dokonanych na stronie internetowej istnieje moliwo utworzenia hasla. Konfiguracja skanowania sieciowego ( Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego) Opcja ta pozwala na wybór sposobu wysylania danych przez skaner sieciowy oraz dokonanie ustawie dla funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej. Ustawienia sieci ( Konfiguracja serwera pocztowego i serwera DNS) Pozwala na dokonanie ustawie serwera pocztowego, serwera DNS oraz serwera WINS dla funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej oraz skanowania do serwera FTP (hiperlcze) oraz w celu wprowadzenia nazwy hosta zamiast numeru IP podczas zachowywania miejsca docelowego transmisji danych. Pomoc Zawiera szczególowe procedury odnonie kadego z ustawie menu. UWAGA G Podczas dokonywania ustawie na powyszej stronie WWW nie mona wprowadza nastpujcych znaków: <>&"# 2 Wprowadzenie Konfiguracja hasel Hasla slu do ograniczenia dostpu do strony WWW i zabezpieczenia dokonanych ustawie. Ustawienie hasel nie jest konieczne dla dzialania skanera sieciowego. Haslo mona ustawi dla administratora oraz dla kadego z uytkowników. Haslo uytkownika zapewnia dostp do strony internetowej i umoliwia okrelenie, edycje oraz usuwanie miejsc docelowych w menu w "Informacje o stronie internetowej"). Nie pozwala Zarzdzanie miejscami docelowymi skanera ( ono jednak na zmian ustawie w menu konfiguracji. Aby ustawi haslo, kliknij "Hasla" w menu strony WWW ( w "Informacje o stronie internetowej"). Wicej informacji na temat ustawiania hasel mona uzyska klikajc przycisk "Pomoc" ( w "Informacje o stronie internetowej"). UWAGI G Haslo musi sklada si ze znaków alfanumerycznych i nie moe przekracza dlugoci siedmiu znaków. W haslach s rozróniane wielkie i male litery. G Podczas ustawiania hasla po raz pierwszy naley dla starego hasla administratora wprowadzi "Sharp". G W przypadku uaktywnienia zabezpieczenia z wykorzystaniem hasla bez wprowadzenia adnego hasla, uywane bdzie haslo ustawione poprzednio. Jeli haslo nie zostalo wczeniej ustawione, uywane bdzie haslo "Sharp". G Po ustawieniu hasla system bdzie wymagal jego podania przy kadej próbie dostpu do chronionych ustawie. W polu "Nazwa uytkownika" naley wprowadzi "user" w przypadku uytkownika lub "admin" w przypadku administratora. Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego W menu na stronie uytkownika na stronie internetowej kliknij Skanowanie sieciowe ( w "Informacje o stronie internetowej"), a nastpnie wybierz sposób wysylania skanowanych obrazów przez Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. Zaznacz pole wyboru obok wybranego sposobu transmisji, a nastpnie dokonaj dalszych ustawie. Funkcja skanowania do wiadomoci pocztowej korzysta z protokolu SMTP w celu wyslania skanowanych obrazów w postaci zalcznika wiadomoci . Aby dokona ustawie funkcji w skanowania do wiadomoci pocztowej, w menu strony internetowej kliknij "Ustawienia sieci" ( "Informacje o stronie internetowej"). Wicej informacji na temat procedur dokonywania ustawie mona uzyska klikajc przycisk w "Informacje o stronie internetowej"). "Pomoc" ( UWAGA G Istniej pewne ograniczenia korzystania z funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej. Pamitaj, aby zapozna si z "Istotne wskazówki dotyczce skanowania do wiadomoci pocztowej" przed jej zastosowaniem. 3 Wprowadzenie Konfiguracja serwera pocztowego i serwera DNS Funkcja skanowania do wiadomoci pocztowej oraz skanowania do FTP (Hiperlcze) korzysta z protokolu SMTP. Aby uy jednego z wymienionych sposobów transmisji danych, w menu strony internetowej kliknij "Ustawienia sieci". W wywietlonym oknie kliknij " ", a nastpnie wprowad dane informacje w polu "Konfiguracja poczty". Po wprowadzeniu nazwy serwera w polu "Podstawowy serwer pocztowy" lub "Dodatkowy serwerpocztowy" pod naglówkiem "Konfiguracja poczty" kliknij "DNS" i dokonaj ustawie serwera DNS pod naglówkiem "Konfiguracja DNS". Ustawie serwera DNS (Konfiguracja DNS) naley dokona take po wprowadzeniu nazwy hosta w polu "Nazwa hosta lub adres IP" podczas dokonywania ustawie funkcji skanowania do FTP (Hiperlcze) lub skanowania do komputera. Konfiguracja miejsc docelowych W celu wysylania obrazów skanowanych przy uyciu Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka naley wprowadzi informacje o miejscach docelowych transmitowanych danych, takie jak nazwa i adres odbiorcy. W przypadku wszystkich metod transmisji danych istnieje moliwo ustawienia w sumie 200* miejsc docelowych. Aby ustawi miejsce docelowe, w menu strony internetowej kliknij "Zarzdzanie m. w "Informacje o stronie internetowej"). W celu ustawienia miejsca docelowymi skanera" ( docelowego mona równie klikn " ", "FTP" lub "Komputer PC". Wicej informacji na temat procedur konfiguracji, edycji oraz usuwania miejsc docelowych mona uzyska klikajc przycisk w "Informacje o stronie internetowej").

3 "Pomoc" ( Zarzdzanie miejscami docelowymi skanera Sluy do konfiguracji, edycji oraz usuwania informacji o miejscu docelowym dla kadej metody transmisji danych. Sluy do konfiguracji adresu * dla funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej. W przypadku wprowadzania kilku adresów e- mail naley oddzieli je od siebie za pomoc rednika (;) lub przecinka (,). Korzystanie z funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej wymaga skonfigurowania serwera pocztowego. Na stronie internetowej wybierz "Ustawienia sieci". W wywietlonym oknie kliknij " ", a nastpnie wprowad ustawienia w polu "Konfiguracja poczty". * Istnieje moliwo utworzenia grupy wielu adresów (do 200 w jednej grupie). Naley jednak pamita, i moe to spowodowa zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych, które mog by przechowywane (zazwyczaj 200). FTP Sluy do ustawienia serwera FTP jako miejsca docelowego dla funkcji skanowania do FTP. Po zaznaczeniu pola wyboru "Umoliwiaj wysylanie poczt hiperlcza do serwera FTP" istnieje moliwo wysylania wiadomoci pod adres wprowadzony w polu "Adres ", informujcej odbiorc o lokalizacji skanowanego obrazu i formacie jego pliku. (Skanuj do FTP (Hiperlcze)) Wiadomo zawiera lcze do miejsca przechowywania danych skanowanego obrazu i jeli serwer FTP nie wymaga podania nazwy uytkownika i hasla (serwer anonimowy), odbiorca moe wywietli obraz klikajc jego adres. Po wprowadzeniu nazwy komputera w polu "Nazwa hosta lub adres IP" naley wprowadzi ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. Kliknij "Ustawienia sieci" i wprowad ustawienia w polu "Konfiguracja DNS". Aby skorzysta z funkcji skanowania do FTP (Hiperlcze), kliknij " ", a nastpnie wprowad ustawienia serwera w polu "Konfiguracja poczty". 4 Wprowadzenie Komputer PC Sluy do ustawienia komputera jako miejsca docelowego (numer portu itp.) dla funkcji skanowania do komputera. Miejsca docelowe funkcji skanowania do komputera mog równie zosta ustawione na ekranie konfiguracyjnym pojawiajcym si podczas ponownego uruchomienia komputera po instalacji Network Scanner Tool. Miejsca docelowe ustawione z poziomu ekranu konfiguracyjnego Network Scanner Tool nie musz by ponownie wprowadzane na stronie internetowej. Wicej informacji na ten temat mona znale w podrczniku uytkownika Network Scanner Tool ( "Podrczniki uytkownika dotyczce oprogramowania" w PODRCZNIK OBSLUGI). Po wprowadzeniu nazwy komputera w polu "Nazwa hosta lub adres IP" naley wprowadzi ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. Kliknij "Ustawienia sieci" i wprowad ustawienia w polu "Konfiguracja DNS". Wprowadzone miejsce docelowe bdzie dostpne na ekranie komunikatów Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka podczas wysyania skanowanych danych. UWAGA G Przed konfiguracj, edycj lub usuniciem miejsc docelowych naley sprawdzi, czy na ekranie komunikatów Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka nie zostal wywietlony ekran wyboru nazw miejsc docelowych. Wywietlenie tego ekranu uniemoliwia edycj lub usunicie danych. Sprawdzenie adresu IP Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka Adres IP cyfrowej laserowej kopiarki/drukarki uywanej jako skaner sieciowy mona sprawdzi po wydrukowaniu strony stanu sieci z panelu sterowania kopiarki wedlug poniszych wskazówek: 1 2 Aby wywietli okno drukarki, nacinij klawisz DRUKOW. Upewnij si, e nie wieci si wskanik DANE nad klawiszem DRUKOW. (zadanie specjalne nie jest w toku), a nastpnie nacinij klawisz FUNKCJA SPECJ. 5 Wprowadzenie 3 Wybierz "KONFIGURACJA", a nastpnie nacinij klawisz OK. 4 Nacinij klawisz, aby wybra "MENU TESTU DRUKU", a nastpnie nacinij klawisz OK. KONFIGURACJA MENU GLÓWNE MENU INTERFEJSU MENU PS3 MENU TESTU DRUKU 5 Nacinij klawisz, aby wybra "STRONA STANU SIECI", a nastpnie nacinij klawisz OK. G Zostanie wydrukowana strona stanu sieci. MENU TESTU DRUKU STRONA KONFIGURACJI STRONA STANU SIECI 6 Korzystanie ze skanera sieciowego W niniejszym rozdziale omówiono procedury korzystania z funkcji skanera sieciowego z panelu sterowania Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. Funkcje skanera sieciowego umoliwiaj przeksztalcenie informacji zawartych na papierze, takich jak fotografie oraz innych wydruków na dane elektroniczne, a nastpnie wyslanie tych danych do serwera plików albo komputera przez sie firmow (intranet) lub Internet. Aby wysla obraz z wykorzystaniem funkcji skanera sieciowego, wybierz zachowane wczeniej miejsce docelowe (nazwa miejsca docelowego) na panelu sterowania (ekran komunikatów) Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. Istniej trzy metody transmisji danych: 1. Wysynostronnego podajnika oryginalów lub dwustronnego podajnika oryginalów] G Transmisja danych rozpoczyna si po zakoczeniu skanowania wszystkich stron oryginalu. [Korzystanie z szyby] G Oryginal jest skanowany. Aby zeskanowa dalsze strony, zmie stron na szybie, a nastpnie nacinij klawisz START. Powtórz t czynno dla kolejnych stron. Po zakoczeniu skanowania ostatniej strony nacinij klawisz #, aby rozpocz transmisje. Jeli po zakoczeniu skanowania ostatniej strony w cigu 60 s nie zostanie podjta adna czynno, urzdzenie rozpocznie transmisj. UWAGI G Aby anulowa operacj wysylania, nacinij klawisz C lub klawisz CA. Jeli po naciniciu klawisza C lub klawisza CA na ekranie komunikatów pojawi si "Odczyt" lub "Wysylanie", zostanie wywietlony komunikat z proba o potwierdzenie anulowania. wysla zeskanowane dane, nacinij klawisz OK. Aby anulowa wysylanie, nacinij klawisz C lub klawisz CA. obrazy s lczone w jeden plik. JEDNOSTRONNE DWUSTRONNE 3 Za pomoc klawiszy wybierz rodzaj skanowania dwustronnego, a nastpnie nacinij klawisz OK. G Wybierz rodzaj skanowania dwustronnego "BROSZURA" lub "TABLET". W celu przelczania pomidzy rodzajem skanowania nacinij klawisz lub. STYL DUPLEKSU BROSZURA UWAGA G Informacje dotyczce broszury i tabletu "Broszura" to oryginaly dwustronne polczone wzdlu bocznej krawdzi. "Tablet" to oryginaly dwustronne polczone wzdlu górnej krawdzi. Broszura Tablet 14 Korzystanie ze skanera sieciowego Orientacja obrazu oraz standardowa orientacja oryginalu podczas skanowania W przypadku korzystania z szyby oryginal powinien by umieszczony w tylnym lewym naroniku szyby stron skanowan do dolu i krawdzi górn skierowan w lewo. W przypadku korzystania z jednostronnego podajnika oryginalów (SPF) lub opcjonalnego dwustronnego podajnika oryginalów (RSPF), oryginal powinien by umieszczony porodku podajnika stron skanowan do góry i krawdzi górn skierowan w prawo. [SZYBA] [RSPF lub SPF] Góra Dól Dól Góra Góra Dól Dól Góra Dlusza krawd oryginalów o formatach A3 lub B4 moe by umieszczona tylko w sposób przedstawiony na poniszym rysunku.

4 Dziki temu obraz widziany na komputerze bdzie obrócony o 90 stopni. [SZYBA] Góra [RSPF lub SPF] Góra Dól Dól UWAGA G Poniej przedstawiono oryginal w orientacji pionowej i poziomej. Przyklad oryginalu w orientacji pionowej Przyklad oryginalu w orientacji poziomej 15 Program operatora Program operatora pozwala na dokonanie nastpujcych ustawie: G Domylne ustawienia skanowania (jako/gsto, rozdzielczo, format) G Ustawienia kontroli kont Korzystanie z programu operatora Procedura dostpu do programu operatora z panelu sterowania Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka jest taka sama w przypadku wszystkich funkcji. Szczególowe informacje znajduj si w czci dotyczcej podstawowego programu operatora w instrukcji cyfrowej kopiarki/drukarki laserowej. 1 Nacinij klawisz FUNKCJA SPECJALNA, w menu wybierz "PROG. OPERATORA", a nastpnie nacinij klawisz OK. 2 Wprowad 5-cyfrowy kod operatora. 3 Na ekranie wyboru trybu wybierz "SKANER", a nastpnie nacinij klawisz OK. G Pojawi si ekran programu operatora. TRYB SKANERA USTAWIENIA POCZ. KONTROLA KONT Zmiana ustawie domylnych skanowania Aby zmieni domylne ustawienia skanowania (ustawienia fabryczne), wykonaj czynnoci podane poniej: 1 Wybierz "USTAWIENIA POCZ.", a nastpnie nacinij klawisz OK. TRYB SKANERA USTAWIENIA POCZ. KONTROLA KONT 2 Wybierz "NOWE UST. DOMYLNE", a nastpnie nacinij klawisz OK. USTAWIENIA POCZ. NOWE UST. DOMY LNE USTAW. FABRYCZNE 16 Program operatora 3 Wybierz ustawienia, których wartoci domylne maj zosta zmienione, a nastpnie nacinij klawisz OK. G Spowoduje to wywietlenie ekranu ustawie wybranego ustawienia. Procedura zmiany ustawie domylnych jest taka sama jak standardowa procedura zmiany ustawie. ( Ustawienia skanowania) G Po zmianie ustawie i naciniciu klawisza OK zostanie ponownie wywietlone okno wyboru ustawie. Istnieje moliwo zmiany pozostalych ustawie. NOWE UST.DOMY LNE JAKO Æ ROZDZIELCZO Æ FORMAT 4 Nacinij klawisz POWR. G Warto wprowadzona podczas wykonywania czynnoci 3 jest now wartoci domyln. UWAGA G Aby powróci do fabrycznych ustawie domylnych, na ekranie wywietlanym podczas wykonywania czynnoci 2 wybierz "USTAW. FABRYCZNE", a nastpnie nacinij klawisz OK. Na nastpnym pojawiajcym si ekranie komunikatu wybierz "TAK", a nastpnie nacinij klawisz OK. Ustawianie kontroli kont Na etapie 1 procedury "Zmiana ustawie domylnych skanowania" wybierz "KONTROLA KONT". Kontrola kont skanera sieciowego jest podobna do kontroli kont kopiarki. Szczególowe informacje znajduj si w czci dotyczcej podstawowego programu operatora w instrukcji cyfrowej kopiarki/ drukarki laserowej. 17 Rozwizywanie problemów W przypadku pojawienia si jakichkolwiek problemów lub wtpliwoci przed skontaktowaniem si z autoryzowanym dealerem firmy Sharp prosimy o skorzystanie z poniszych wskazówek. Jeli problem nie moe zosta rozwizany, naley skontaktowa si z autoryzowanym dealerem firmy SHARP. Obraz nie moe zosta zeskanowany. Przyczyna: Oryginal zostal uloony niewlaciw stron. Rozwizanie:W przypadku korzystania z szyby, oryginal musi by umieszczony skanowan stron do dolu. W przypadku korzystania z jednostronnego podajnika oryginalów lub opcjonalnego dwustronnego podajnika oryginalów, oryginal powinien by umieszczony stron skanowan do góry. Na skanowanym obrazie wystpuje efekt mory (w postaci pasów). Przyczyna: Efekt ten wystpuje niekiedy w przypadku skanowania materialów drukowanych. Rozwizanie:Efekt mory mona w pewnych przypadkach zredukowa zmieniajc rozdzielczo skanowania. W przypadku korzystania z szyby spróbuj take zmieni pozycj i/lub kt umieszczenia oryginalu. Skanowany obraz jest zamazany lub widoczne s na nim smugi. Przyczyna: Szyba lub pokrywa szyby jest zabrudzona. Rozwizanie:Aby wyczyci szyb dociskow i spód pokrywy dociskowej postpuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji cyfrowej kopiarki/drukarki laserowej. Skanowany obraz zostal obcity. Przyczyna: Obszar skanowania jest mniejszy ni format oryginalu. Rozwizanie:Ustaw odpowiedni format oryginalu. ( Ustawianie formatu oryginalu) Jeli celowo zostal ustawiony mniejszy obszar ni format oryginalu, umie dokument uwzgldniajc znaczniki formatu oryginalu. Na przyklad w przypadku skanowania oryginalu w formacie A4 przy ustawieniu B5, umie oryginal wedlug skali na lewej krawdzi, aby dostosowa obszar skanowania do formatu B5. Skanowany obraz jest obrócony o 90 lub 180 stopni. Przyczyna: Oryginal nie zostal umieszczony w prawidlowej orientacji. Rozwizanie:Umie oryginal w prawidlowej orientacji. ( Orientacja obrazu oraz standardowa orientacja oryginalu podczas skanowania) Skanowany obraz znajduje si po przeciwnej stronie wybranego obszaru skanowania. Przyczyna: Oryginal zostal umieszczony odwrotnie. Rozwizanie:Umie oryginal w prawidlowej orientacji. ( Orientacja obrazu oraz standardowa orientacja oryginalu podczas skanowania) Nie mona otworzy otrzymanego pliku obrazu. Przyczyna: Przegldarka plików graficznych odbiorcy nie obsluguje formatu otrzymanego pliku. Rozwizanie:Przed wyslaniem obrazu spróbuj wybra inny format pliku (TIFF lub PDF) i/lub uyj innego stopnia kompresji (bez kompresji, G3 lub G4). ( Ustawianie formatu) Innym rozwizaniem jest zainstalowanie u odbiorcy programu Sharpdesk lub przegldarki obslugujcej powysze kombinacje formatów plików oraz stopni kompresji. 18 Rozwizywanie problemów Odbiorca nie otrzymuje wysylanych danych. Przyczyna: Wybrano nieprawidlowe miejsce docelowe. Inn przyczyn moe by bld w zapisanej informacji o miejscu docelowym (adres lub informacje o serwerze FTP). Rozwizanie:Wybierz prawidlowe miejsce docelowe i sprawd, czy zapisano prawidlowe informacje o miejscu docelowym. ( Konfiguracja miejsc docelowych) * W przypadku problemów z przesylaniem obrazów za pomoc poczty elektronicznej (Skanuj do wiadomoci pocztowej), do administratora wyslana moe zosta wiadomo o nie dostarczeniu poczty. Informacja ta moe by pomocna podczas poszukiwania przyczyny problemu. * W celu wyslania obrazu do komputera (Skanuj do komputera) naley zainstalowa Network Scanner Tool. ( "Instalacja oprogramowania" w PODRCZNIK OBSLUGI) Odbiorca nie otrzymal danych wyslanych poczt elektroniczn (Skanuj do wiadomoci pocztowej). Ograniczenie przez administratora serwera pocztowego iloci danych, które mog zosta wyslane w jednej wiadomoci pocztowej. W przypadku przekroczenia okrelonego limitu dane nie zostan dostarczone do odbiorcy. Rozwizanie:Zmniejsz ilo danych przesylanych w wiadomoci pocztowej (zmniejsz liczb skanowanych stron). (Skontaktuj si z administratorem w celu uzyskania informacji o limicie danych przesylanych w jednej wiadomoci pocztowej). ( Istotne wskazówki dotyczce skanowania do wiadomoci pocztowej) Przyczyna: Transmisja danych trwa zbyt dlugo.

5 Przyczyna: Dua ilo danych powoduje utworzenie duych plików, co z kolei wydlua czas transmisji danych. Rozwizanie:W celu wyboru jakoci obrazu i stopnia kompresji dostosowanych do celu transmisji oraz utworzenia danych o odpowiednim stosunku jakoci obrazu do wielkoci pliku zwró uwag na nastpujce kwestie: Tryby jakoci obrazu ("TEKST", "TEKST/FOTO", "FOTO") Domylnym ustawieniem jest "TEKST/FOTO". Jeli oryginal nie zawiera fotografii, rysunków lub innych obrazów zawierajcych póltony, tryb "TEKST" zapewni obraz bardziej odpowiedni do dalszej obróbki. Tryb "TEKST/FOTO" powinien by wybierany tylko wtedy, gdy oryginal zawiera fotografie, a uzyskanie obrazu najwyszej jakoci jest spraw nadrzdn. (Korzystanie z trybów "TEKST/FOTO" lub "FOTO" podczas skanowania tekstu nie wplywa na jako obrazu.) Tryb "FOTO" powinien by uywany wylcznie do skanowania fotografii lub ilustracji. Naley pamita, i skanowanie w tym trybie powoduje tworzenie wikszych plików ni w innych trybach. Rozdzielczo Domylnym ustawieniem rozdzielczoci jest 300 DPI. Jest ono dostosowane do oryginalów zawierajcych tekst wraz z fotografiami/rysunkami, ale powoduje tworzenie nieco wikszych plików. W przypadku standardowych dokumentów tekstowych ustawienie rozdzielczoci na 200 DPI lub 300 DPI zapewnia wystarczajc czytelno. siê z administratorem. Kod b³êdu **-** [OK] Tabela kodów bldów Kod bldu CE-01 CE-02 CE-03 CE-04 CE-05 CE-00 Opis bldu Opcjonalna karta sieciowa (karta serwera druku) nie zostala zainstalowana lub jest uszkodzona. Nie mona znale serwera pocztowego lub serwera FTP. Podczas skanowania oryginalu serwer byl nieczynny. Wprowadzono nieprawidlow nazw uytkownika lub nieprawidlowe haslo uytkownika serwera FTP. Wprowadzono nieprawidlow nazw katalogu serwera FTP. Wystpil bld inny ni powysze. Istotne wskazówki dotyczce skanowania do wiadomoci pocztowej Nie naley wysyla zbyt duych plików obrazów. Administrator serwera pocztowego mógl naloy ograniczenia na wielko danych, które mog by wyslane w jednej wiadomoci. Jeeli limit zostanie przekroczony, wiadomo nie zostanie dostarczona do odbiorcy. Nawet w przypadku braku limitów i pomylnego dostarczenia wiadomoci due pliki danych mog powodowa wydluenie czasu odbierania wiadomoci oraz przecienie sieci odbiorcy (zalene od jej wydajnoci). W przypadku czstego wysylania duych plików danych przecienie sieci moe spowodowa spowolnienie innych transmisji, a w niektórych przypadkach awari sieci lub serwera pocztowego. W przypadku skanowania oryginalów w formacie A4 obrazy przedstawione na nastpnej stronie bd powodowaly tworzenie plików o nastpujcych wielkociach: Rozdzielczo 300 DPI 600 DPI Wielko pliku oryginalu tekstowego A skanowanego w trybie "TEKST". Okolo 50 kb Okolo 90 kb Wielko pliku fotografii B skanowanej w trybie "TEKST/FOTO". Okolo 1400 kb Okolo 5000 kb * Wszystkie wielkoci dotycz plików obrazów utworzonych w formacie TIFF G4. W przypadku skanowania wielu obrazów do jednego pliku przy uyciu trybu "POJEDYN.", wielko pliku bdzie w przyblieniu równa wielkoci przedstawionego powyej pojedynczego pliku obrazu pomnoonej przez liczb skanowanych obrazów. W przypadku skanowania pojedynczej fotografii w trybie "TEKST/FOTO" w rozdzielczoci 300 DPI zostanie utworzony plik o wielkoci ponad 1000 kb.wysylanie pliku zawierajcego tylko jedn stron skanowan w trybie "FOTO" w rozdzielczoci 600 DPI moe spowodowa przecienie i awari skanera pocztowego lub sieci. Nawet w przypadku pomylnego wyslania pliku, jego odebranie bdzie dlugotrwale, a przez to niedogodne dla odbiorcy. Ograniczenia wielkoci plików zale od danej sieci, zwykle jednak przyjmuje si, i maksymalna wielko pliku wysylanego poczt elektroniczn powinna wynosi 2000 kb. W przypadku wysylania wielu dokumentów zaleca si obnienie rozdzielczoci lub trybu jakoci obrazu. 20 Rozwizywanie problemów Przyklady oryginalnych obrazów Przedstawione poniej obrazy maj na celu pomóc w zrozumieniu informacji podanych na poprzedniej stronie. Naley zauway, i obrazy te s mniejsze ni rzeczywiste oryginaly, których formatem jest A4. Oryginal tekstowy A Oryginal fotograficzny B 21 Parametry Maksymalny format oryginalu Maksymalna liczba skanowanych stron w jednym zadaniu Rozdzielczo optyczna Rozdzielczo wydruku Powikszenie/pomniejszenie skanowanego obrazu Tryby wydruku Przetwarzanie póltonów Format: kompresja Oryginaly dwustronne Miejsca docelowe skanowania Obslugiwane systemy operacyjne klientów PC Przegldarka internetowa System zarzdzania Protokól sieciowy Obslugiwane systemy poczty elektronicznej Polczenie z sieci LAN Liczba miejsc docelowych Liczba miejsc docelowych dla transmisji rozgloszeniowej Skanuj do wiadomoci pocztowej 1 bit na piksel Rozpraszanie bldów (200, 300, 600 dpi) -TIFF: G3/G4/Bez kompresji -PDF: G3/G4/Bez kompresji Moliwe (po zainstalowaniu dwustronnego podajnika oryginalów) Skanuj do FTP, Skanuj do komputera, Skanuj do wiadomoci pocztowej Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP -Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej -Netscape Navigator w wersji 4.0 lub nowszej Wykorzystuje wbudowany serwer WWW TCP/IP Serwer pocztowy obslugujcy protokól SMTP 10Base-T/100Base-TX Maksymalnie 200 Maksymalnie 200* A3 60 stron (format A4, rozdzielczo 600 dpi, rozszerzenie pamici do 128 MB) 400 dpi 200, 300, 600 dpi * Istnieje moliwo utworzenia grupy wielu adresów (do 200 w jednej grupie). Naley jednak pamita, i moe to spowodowa zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych, które mog by przechowywane (zazwyczaj 200). G Parametry mog ulec zmianie bez powiadomienia. Zmiany parametrów wynikaj z udoskonale funkcji oraz wydajnoci urzdzenia. Obszar obcinany Obszar oryginalu zaznaczony na poniszym rysunku nie bdzie skanowany. Okolo 2,5 mm Okolo 2,5 mm Okolo 2,5 mm Obszar obcinany Obszar, który bdzie skanowany Okolo 2,5 mm Ustawienie formatu skanowania Ustawienie formatu skanowania 22 Slowniczek Adres IP (adres protokólu internetowego) Adres identyfikujcy nadawców i odbiorców w przypadku wysylania poprzez protokól TCP/IP. Oprogramowanie Programy komputerowe wykonujce okrelone zadania, takie jak edytor tekstów, program do rysowania, arkusz kalkulacyjny lub baza danych. Deinstalacja Usunicie oprogramowania z komputera. PDF (portable document format - format dokumentu przenonego) Format dokumentu opracowany przez firm Adobe Systems umoliwiajcy wywietlanie dokumentów na dowolnej platformie. Tekst z formatowaniem znaków i akapitów, który wymagal wczeniej korzystania z okrelonej platformy programowej moe by teraz wywietlany na wielu rónych platformach.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) dpi Punkty na cal. Jednostka miary okrelajca rozdzielczo drukarki. Format hiperlcza System tekstu, w którym linia tekstu w dokumencie jest polczona z innym tekstem lub plikiem w celu uzyskania natychmiastowego odwolania. Przegldarka internetowa Oprogramowanie takie jak Microsoft Internet Explorer uywane do wywietlania dokumentów w formacie HTML (Hyper Text Markup Language - jzyk hipertekstowego znakowania informacji). FTP (File Transfer Protocol - protokól przesylania plików) Protokól slucy do przesylania plików za porednictwem sieci pomidzy komputerem glównym a komputerem uytkownika. Rozdzielczo Wyraony w jednostce DPI (liczba punktów na cal) wskanik jakoci obrazu. G3/G4 Standard transmisji faksów ustanowiony przez Midzynarodowy Komitet Konsultacyjny Telefonii i Telegrafii. Serwer WWW. Serwer wykorzystujcy sie WWW (World Wide Web - sie ogólnowiatowa) przesylajcy dane z lokalizacji okrelonej jako URL (Uniform Resource Locator - jednolity lokalizator zasobów) przy uyciu protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol protokól przesylania hipertekstu). Instalacja Skopiowanie i konfiguracja programu z dyskietki lub dysku CD do komputera w celu jego obslugi. Nazwa hosta Nazwa identyfikujca komputer w sieci, w szczególnoci w sieci TCP/IP. TIFF (Tag Image File Format - format pliku z cechowan grafik) Format plików obrazów opracowany przez firm Aldus oraz Microsoft. Numer portu Funkcja protokolu TCP/IP uywana w celu rozrónienia wielu uslug (funkcji) wykonywanych na jednym serwerze lub komputerze osobistym poprzez przydzielenie kadej z uslug numeru. 23.

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Copyright 2004 Visioneer, Inc. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str.

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu DP-8060 / DP-8045 / DP-8035 Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str./min Sieciowa drukarka/skaner/skan do e-mail na wyposażeniu standardowym Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6519-8 Copyright 2011 by Gawker Media.

Bardziej szczegółowo

POLSKI. wykorzystania jej w przyszłości.

POLSKI. wykorzystania jej w przyszłości. Noti cation ofo New and Enhanced Functions Powiadomienie nowych i rozbudowanych funkcjach urządzenia Przed przystąpieniem do obsługi urz ądzenia proszę prosz ę uważnie uważnie przeczytać przeczyta ć niniejszą

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo