Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: 2. serwera pocztowego i serwera DNS Konfiguracja serwera pocztowego i serwera DNS w zalenoci od wybranej metody transmisji danych. 4. Konfiguracja miejsc docelowych Konfiguracja miejsc docelowych, do których maj by wysylane skanowane obrazy. Ustawienia z poziomu strony internetowej. W celu dokonania ustawie naley z komputera polczy si z serwerem WWW Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. 1 2 Uruchom przegldark internetow. G Obslugiwane przegldarki: Netscape Navigator w wersji 4.0 lub nowszej Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej W polu adresowym przegldarki internetowej wprowad adres IP Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. G Jeli adres IP nie jest znany, wydrukuj stron stanu sieci z cyfrowej laserowej kopiarki/ drukarki. ( Sprawdzenie adresu IP Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka) G Po uzyskaniu polczenia w oknie przegldarki pojawi si ponisza strona WWW (strona informacji o urzdzeniu). 1 Wprowadzenie Informacje o stronie internetowej Ustawienia dokonane s na przedstawionej poniej stronie internetowej. Po lewej stronie okna wywietlane jest menu. Kliknij kad z pozycji menu i dokonaj zadanych ustawie. Wicej informacji na temat procedur dokonywania ustawie uzyska mona klikajc przycisk Pomoc ( ). Przed dokonaniem ustawie zapoznaj si ze wskazówkami zawartymi w systemie pomocy. Menu W tym miejscu wywietlane s ustawienia. Kliknij odpowiedni pozycj i dokonaj danych ustawie. Menu Zarzdzanie miejscami docelowymi skanera ( Konfiguracja miejsc docelowych) Istnieje moliwo ustawienia miejsc docelowych dla funkcji skanowania do serwera FTP, skanowania do serwera FTP (hiperlcze), skanowania do komputera oraz skanowania do wiadomoci pocztowej. Istnieje równie moliwo edycji lub usunicia ustawionych wczeniej miejsc docelowych. Konfiguracja hasla ( Konfiguracja hasel) W celu zabezpieczenia ustawie dokonanych na stronie internetowej istnieje moliwo utworzenia hasla. Konfiguracja skanowania sieciowego ( Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego) Opcja ta pozwala na wybór sposobu wysylania danych przez skaner sieciowy oraz dokonanie ustawie dla funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej. Ustawienia sieci ( Konfiguracja serwera pocztowego i serwera DNS) Pozwala na dokonanie ustawie serwera pocztowego, serwera DNS oraz serwera WINS dla funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej oraz skanowania do serwera FTP (hiperlcze) oraz w celu wprowadzenia nazwy hosta zamiast numeru IP podczas zachowywania miejsca docelowego transmisji danych. Pomoc Zawiera szczególowe procedury odnonie kadego z ustawie menu. UWAGA G Podczas dokonywania ustawie na powyszej stronie WWW nie mona wprowadza nastpujcych znaków: <>&"# 2 Wprowadzenie Konfiguracja hasel Hasla slu do ograniczenia dostpu do strony WWW i zabezpieczenia dokonanych ustawie. Ustawienie hasel nie jest konieczne dla dzialania skanera sieciowego. Haslo mona ustawi dla administratora oraz dla kadego z uytkowników. Haslo uytkownika zapewnia dostp do strony internetowej i umoliwia okrelenie, edycje oraz usuwanie miejsc docelowych w menu w "Informacje o stronie internetowej"). Nie pozwala Zarzdzanie miejscami docelowymi skanera ( ono jednak na zmian ustawie w menu konfiguracji. Aby ustawi haslo, kliknij "Hasla" w menu strony WWW ( w "Informacje o stronie internetowej"). Wicej informacji na temat ustawiania hasel mona uzyska klikajc przycisk "Pomoc" ( w "Informacje o stronie internetowej"). UWAGI G Haslo musi sklada si ze znaków alfanumerycznych i nie moe przekracza dlugoci siedmiu znaków. W haslach s rozróniane wielkie i male litery. G Podczas ustawiania hasla po raz pierwszy naley dla starego hasla administratora wprowadzi "Sharp". G W przypadku uaktywnienia zabezpieczenia z wykorzystaniem hasla bez wprowadzenia adnego hasla, uywane bdzie haslo ustawione poprzednio. Jeli haslo nie zostalo wczeniej ustawione, uywane bdzie haslo "Sharp". G Po ustawieniu hasla system bdzie wymagal jego podania przy kadej próbie dostpu do chronionych ustawie. W polu "Nazwa uytkownika" naley wprowadzi "user" w przypadku uytkownika lub "admin" w przypadku administratora. Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego W menu na stronie uytkownika na stronie internetowej kliknij Skanowanie sieciowe ( w "Informacje o stronie internetowej"), a nastpnie wybierz sposób wysylania skanowanych obrazów przez Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. Zaznacz pole wyboru obok wybranego sposobu transmisji, a nastpnie dokonaj dalszych ustawie. Funkcja skanowania do wiadomoci pocztowej korzysta z protokolu SMTP w celu wyslania skanowanych obrazów w postaci zalcznika wiadomoci . Aby dokona ustawie funkcji w skanowania do wiadomoci pocztowej, w menu strony internetowej kliknij "Ustawienia sieci" ( "Informacje o stronie internetowej"). Wicej informacji na temat procedur dokonywania ustawie mona uzyska klikajc przycisk w "Informacje o stronie internetowej"). "Pomoc" ( UWAGA G Istniej pewne ograniczenia korzystania z funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej. Pamitaj, aby zapozna si z "Istotne wskazówki dotyczce skanowania do wiadomoci pocztowej" przed jej zastosowaniem. 3 Wprowadzenie Konfiguracja serwera pocztowego i serwera DNS Funkcja skanowania do wiadomoci pocztowej oraz skanowania do FTP (Hiperlcze) korzysta z protokolu SMTP. Aby uy jednego z wymienionych sposobów transmisji danych, w menu strony internetowej kliknij "Ustawienia sieci". W wywietlonym oknie kliknij " ", a nastpnie wprowad dane informacje w polu "Konfiguracja poczty". Po wprowadzeniu nazwy serwera w polu "Podstawowy serwer pocztowy" lub "Dodatkowy serwerpocztowy" pod naglówkiem "Konfiguracja poczty" kliknij "DNS" i dokonaj ustawie serwera DNS pod naglówkiem "Konfiguracja DNS". Ustawie serwera DNS (Konfiguracja DNS) naley dokona take po wprowadzeniu nazwy hosta w polu "Nazwa hosta lub adres IP" podczas dokonywania ustawie funkcji skanowania do FTP (Hiperlcze) lub skanowania do komputera. Konfiguracja miejsc docelowych W celu wysylania obrazów skanowanych przy uyciu Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka naley wprowadzi informacje o miejscach docelowych transmitowanych danych, takie jak nazwa i adres odbiorcy. W przypadku wszystkich metod transmisji danych istnieje moliwo ustawienia w sumie 200* miejsc docelowych. Aby ustawi miejsce docelowe, w menu strony internetowej kliknij "Zarzdzanie m. w "Informacje o stronie internetowej"). W celu ustawienia miejsca docelowymi skanera" ( docelowego mona równie klikn " ", "FTP" lub "Komputer PC". Wicej informacji na temat procedur konfiguracji, edycji oraz usuwania miejsc docelowych mona uzyska klikajc przycisk w "Informacje o stronie internetowej").

3 "Pomoc" ( Zarzdzanie miejscami docelowymi skanera Sluy do konfiguracji, edycji oraz usuwania informacji o miejscu docelowym dla kadej metody transmisji danych. Sluy do konfiguracji adresu * dla funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej. W przypadku wprowadzania kilku adresów e- mail naley oddzieli je od siebie za pomoc rednika (;) lub przecinka (,). Korzystanie z funkcji skanowania do wiadomoci pocztowej wymaga skonfigurowania serwera pocztowego. Na stronie internetowej wybierz "Ustawienia sieci". W wywietlonym oknie kliknij " ", a nastpnie wprowad ustawienia w polu "Konfiguracja poczty". * Istnieje moliwo utworzenia grupy wielu adresów (do 200 w jednej grupie). Naley jednak pamita, i moe to spowodowa zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych, które mog by przechowywane (zazwyczaj 200). FTP Sluy do ustawienia serwera FTP jako miejsca docelowego dla funkcji skanowania do FTP. Po zaznaczeniu pola wyboru "Umoliwiaj wysylanie poczt hiperlcza do serwera FTP" istnieje moliwo wysylania wiadomoci pod adres wprowadzony w polu "Adres ", informujcej odbiorc o lokalizacji skanowanego obrazu i formacie jego pliku. (Skanuj do FTP (Hiperlcze)) Wiadomo zawiera lcze do miejsca przechowywania danych skanowanego obrazu i jeli serwer FTP nie wymaga podania nazwy uytkownika i hasla (serwer anonimowy), odbiorca moe wywietli obraz klikajc jego adres. Po wprowadzeniu nazwy komputera w polu "Nazwa hosta lub adres IP" naley wprowadzi ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. Kliknij "Ustawienia sieci" i wprowad ustawienia w polu "Konfiguracja DNS". Aby skorzysta z funkcji skanowania do FTP (Hiperlcze), kliknij " ", a nastpnie wprowad ustawienia serwera w polu "Konfiguracja poczty". 4 Wprowadzenie Komputer PC Sluy do ustawienia komputera jako miejsca docelowego (numer portu itp.) dla funkcji skanowania do komputera. Miejsca docelowe funkcji skanowania do komputera mog równie zosta ustawione na ekranie konfiguracyjnym pojawiajcym si podczas ponownego uruchomienia komputera po instalacji Network Scanner Tool. Miejsca docelowe ustawione z poziomu ekranu konfiguracyjnego Network Scanner Tool nie musz by ponownie wprowadzane na stronie internetowej. Wicej informacji na ten temat mona znale w podrczniku uytkownika Network Scanner Tool ( "Podrczniki uytkownika dotyczce oprogramowania" w PODRCZNIK OBSLUGI). Po wprowadzeniu nazwy komputera w polu "Nazwa hosta lub adres IP" naley wprowadzi ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. Kliknij "Ustawienia sieci" i wprowad ustawienia w polu "Konfiguracja DNS". Wprowadzone miejsce docelowe bdzie dostpne na ekranie komunikatów Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka podczas wysyania skanowanych danych. UWAGA G Przed konfiguracj, edycj lub usuniciem miejsc docelowych naley sprawdzi, czy na ekranie komunikatów Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka nie zostal wywietlony ekran wyboru nazw miejsc docelowych. Wywietlenie tego ekranu uniemoliwia edycj lub usunicie danych. Sprawdzenie adresu IP Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka Adres IP cyfrowej laserowej kopiarki/drukarki uywanej jako skaner sieciowy mona sprawdzi po wydrukowaniu strony stanu sieci z panelu sterowania kopiarki wedlug poniszych wskazówek: 1 2 Aby wywietli okno drukarki, nacinij klawisz DRUKOW. Upewnij si, e nie wieci si wskanik DANE nad klawiszem DRUKOW. (zadanie specjalne nie jest w toku), a nastpnie nacinij klawisz FUNKCJA SPECJ. 5 Wprowadzenie 3 Wybierz "KONFIGURACJA", a nastpnie nacinij klawisz OK. 4 Nacinij klawisz, aby wybra "MENU TESTU DRUKU", a nastpnie nacinij klawisz OK. KONFIGURACJA MENU GLÓWNE MENU INTERFEJSU MENU PS3 MENU TESTU DRUKU 5 Nacinij klawisz, aby wybra "STRONA STANU SIECI", a nastpnie nacinij klawisz OK. G Zostanie wydrukowana strona stanu sieci. MENU TESTU DRUKU STRONA KONFIGURACJI STRONA STANU SIECI 6 Korzystanie ze skanera sieciowego W niniejszym rozdziale omówiono procedury korzystania z funkcji skanera sieciowego z panelu sterowania Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. Funkcje skanera sieciowego umoliwiaj przeksztalcenie informacji zawartych na papierze, takich jak fotografie oraz innych wydruków na dane elektroniczne, a nastpnie wyslanie tych danych do serwera plików albo komputera przez sie firmow (intranet) lub Internet. Aby wysla obraz z wykorzystaniem funkcji skanera sieciowego, wybierz zachowane wczeniej miejsce docelowe (nazwa miejsca docelowego) na panelu sterowania (ekran komunikatów) Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka. Istniej trzy metody transmisji danych: 1. Wysynostronnego podajnika oryginalów lub dwustronnego podajnika oryginalów] G Transmisja danych rozpoczyna si po zakoczeniu skanowania wszystkich stron oryginalu. [Korzystanie z szyby] G Oryginal jest skanowany. Aby zeskanowa dalsze strony, zmie stron na szybie, a nastpnie nacinij klawisz START. Powtórz t czynno dla kolejnych stron. Po zakoczeniu skanowania ostatniej strony nacinij klawisz #, aby rozpocz transmisje. Jeli po zakoczeniu skanowania ostatniej strony w cigu 60 s nie zostanie podjta adna czynno, urzdzenie rozpocznie transmisj. UWAGI G Aby anulowa operacj wysylania, nacinij klawisz C lub klawisz CA. Jeli po naciniciu klawisza C lub klawisza CA na ekranie komunikatów pojawi si "Odczyt" lub "Wysylanie", zostanie wywietlony komunikat z proba o potwierdzenie anulowania. wysla zeskanowane dane, nacinij klawisz OK. Aby anulowa wysylanie, nacinij klawisz C lub klawisz CA. obrazy s lczone w jeden plik. JEDNOSTRONNE DWUSTRONNE 3 Za pomoc klawiszy wybierz rodzaj skanowania dwustronnego, a nastpnie nacinij klawisz OK. G Wybierz rodzaj skanowania dwustronnego "BROSZURA" lub "TABLET". W celu przelczania pomidzy rodzajem skanowania nacinij klawisz lub. STYL DUPLEKSU BROSZURA UWAGA G Informacje dotyczce broszury i tabletu "Broszura" to oryginaly dwustronne polczone wzdlu bocznej krawdzi. "Tablet" to oryginaly dwustronne polczone wzdlu górnej krawdzi. Broszura Tablet 14 Korzystanie ze skanera sieciowego Orientacja obrazu oraz standardowa orientacja oryginalu podczas skanowania W przypadku korzystania z szyby oryginal powinien by umieszczony w tylnym lewym naroniku szyby stron skanowan do dolu i krawdzi górn skierowan w lewo. W przypadku korzystania z jednostronnego podajnika oryginalów (SPF) lub opcjonalnego dwustronnego podajnika oryginalów (RSPF), oryginal powinien by umieszczony porodku podajnika stron skanowan do góry i krawdzi górn skierowan w prawo. [SZYBA] [RSPF lub SPF] Góra Dól Dól Góra Góra Dól Dól Góra Dlusza krawd oryginalów o formatach A3 lub B4 moe by umieszczona tylko w sposób przedstawiony na poniszym rysunku.

4 Dziki temu obraz widziany na komputerze bdzie obrócony o 90 stopni. [SZYBA] Góra [RSPF lub SPF] Góra Dól Dól UWAGA G Poniej przedstawiono oryginal w orientacji pionowej i poziomej. Przyklad oryginalu w orientacji pionowej Przyklad oryginalu w orientacji poziomej 15 Program operatora Program operatora pozwala na dokonanie nastpujcych ustawie: G Domylne ustawienia skanowania (jako/gsto, rozdzielczo, format) G Ustawienia kontroli kont Korzystanie z programu operatora Procedura dostpu do programu operatora z panelu sterowania Cyfrowa laserowa kopiarka/drukarka jest taka sama w przypadku wszystkich funkcji. Szczególowe informacje znajduj si w czci dotyczcej podstawowego programu operatora w instrukcji cyfrowej kopiarki/drukarki laserowej. 1 Nacinij klawisz FUNKCJA SPECJALNA, w menu wybierz "PROG. OPERATORA", a nastpnie nacinij klawisz OK. 2 Wprowad 5-cyfrowy kod operatora. 3 Na ekranie wyboru trybu wybierz "SKANER", a nastpnie nacinij klawisz OK. G Pojawi si ekran programu operatora. TRYB SKANERA USTAWIENIA POCZ. KONTROLA KONT Zmiana ustawie domylnych skanowania Aby zmieni domylne ustawienia skanowania (ustawienia fabryczne), wykonaj czynnoci podane poniej: 1 Wybierz "USTAWIENIA POCZ.", a nastpnie nacinij klawisz OK. TRYB SKANERA USTAWIENIA POCZ. KONTROLA KONT 2 Wybierz "NOWE UST. DOMYLNE", a nastpnie nacinij klawisz OK. USTAWIENIA POCZ. NOWE UST. DOMY LNE USTAW. FABRYCZNE 16 Program operatora 3 Wybierz ustawienia, których wartoci domylne maj zosta zmienione, a nastpnie nacinij klawisz OK. G Spowoduje to wywietlenie ekranu ustawie wybranego ustawienia. Procedura zmiany ustawie domylnych jest taka sama jak standardowa procedura zmiany ustawie. ( Ustawienia skanowania) G Po zmianie ustawie i naciniciu klawisza OK zostanie ponownie wywietlone okno wyboru ustawie. Istnieje moliwo zmiany pozostalych ustawie. NOWE UST.DOMY LNE JAKO Æ ROZDZIELCZO Æ FORMAT 4 Nacinij klawisz POWR. G Warto wprowadzona podczas wykonywania czynnoci 3 jest now wartoci domyln. UWAGA G Aby powróci do fabrycznych ustawie domylnych, na ekranie wywietlanym podczas wykonywania czynnoci 2 wybierz "USTAW. FABRYCZNE", a nastpnie nacinij klawisz OK. Na nastpnym pojawiajcym si ekranie komunikatu wybierz "TAK", a nastpnie nacinij klawisz OK. Ustawianie kontroli kont Na etapie 1 procedury "Zmiana ustawie domylnych skanowania" wybierz "KONTROLA KONT". Kontrola kont skanera sieciowego jest podobna do kontroli kont kopiarki. Szczególowe informacje znajduj si w czci dotyczcej podstawowego programu operatora w instrukcji cyfrowej kopiarki/ drukarki laserowej. 17 Rozwizywanie problemów W przypadku pojawienia si jakichkolwiek problemów lub wtpliwoci przed skontaktowaniem si z autoryzowanym dealerem firmy Sharp prosimy o skorzystanie z poniszych wskazówek. Jeli problem nie moe zosta rozwizany, naley skontaktowa si z autoryzowanym dealerem firmy SHARP. Obraz nie moe zosta zeskanowany. Przyczyna: Oryginal zostal uloony niewlaciw stron. Rozwizanie:W przypadku korzystania z szyby, oryginal musi by umieszczony skanowan stron do dolu. W przypadku korzystania z jednostronnego podajnika oryginalów lub opcjonalnego dwustronnego podajnika oryginalów, oryginal powinien by umieszczony stron skanowan do góry. Na skanowanym obrazie wystpuje efekt mory (w postaci pasów). Przyczyna: Efekt ten wystpuje niekiedy w przypadku skanowania materialów drukowanych. Rozwizanie:Efekt mory mona w pewnych przypadkach zredukowa zmieniajc rozdzielczo skanowania. W przypadku korzystania z szyby spróbuj take zmieni pozycj i/lub kt umieszczenia oryginalu. Skanowany obraz jest zamazany lub widoczne s na nim smugi. Przyczyna: Szyba lub pokrywa szyby jest zabrudzona. Rozwizanie:Aby wyczyci szyb dociskow i spód pokrywy dociskowej postpuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji cyfrowej kopiarki/drukarki laserowej. Skanowany obraz zostal obcity. Przyczyna: Obszar skanowania jest mniejszy ni format oryginalu. Rozwizanie:Ustaw odpowiedni format oryginalu. ( Ustawianie formatu oryginalu) Jeli celowo zostal ustawiony mniejszy obszar ni format oryginalu, umie dokument uwzgldniajc znaczniki formatu oryginalu. Na przyklad w przypadku skanowania oryginalu w formacie A4 przy ustawieniu B5, umie oryginal wedlug skali na lewej krawdzi, aby dostosowa obszar skanowania do formatu B5. Skanowany obraz jest obrócony o 90 lub 180 stopni. Przyczyna: Oryginal nie zostal umieszczony w prawidlowej orientacji. Rozwizanie:Umie oryginal w prawidlowej orientacji. ( Orientacja obrazu oraz standardowa orientacja oryginalu podczas skanowania) Skanowany obraz znajduje si po przeciwnej stronie wybranego obszaru skanowania. Przyczyna: Oryginal zostal umieszczony odwrotnie. Rozwizanie:Umie oryginal w prawidlowej orientacji. ( Orientacja obrazu oraz standardowa orientacja oryginalu podczas skanowania) Nie mona otworzy otrzymanego pliku obrazu. Przyczyna: Przegldarka plików graficznych odbiorcy nie obsluguje formatu otrzymanego pliku. Rozwizanie:Przed wyslaniem obrazu spróbuj wybra inny format pliku (TIFF lub PDF) i/lub uyj innego stopnia kompresji (bez kompresji, G3 lub G4). ( Ustawianie formatu) Innym rozwizaniem jest zainstalowanie u odbiorcy programu Sharpdesk lub przegldarki obslugujcej powysze kombinacje formatów plików oraz stopni kompresji. 18 Rozwizywanie problemów Odbiorca nie otrzymuje wysylanych danych. Przyczyna: Wybrano nieprawidlowe miejsce docelowe. Inn przyczyn moe by bld w zapisanej informacji o miejscu docelowym (adres lub informacje o serwerze FTP). Rozwizanie:Wybierz prawidlowe miejsce docelowe i sprawd, czy zapisano prawidlowe informacje o miejscu docelowym. ( Konfiguracja miejsc docelowych) * W przypadku problemów z przesylaniem obrazów za pomoc poczty elektronicznej (Skanuj do wiadomoci pocztowej), do administratora wyslana moe zosta wiadomo o nie dostarczeniu poczty. Informacja ta moe by pomocna podczas poszukiwania przyczyny problemu. * W celu wyslania obrazu do komputera (Skanuj do komputera) naley zainstalowa Network Scanner Tool. ( "Instalacja oprogramowania" w PODRCZNIK OBSLUGI) Odbiorca nie otrzymal danych wyslanych poczt elektroniczn (Skanuj do wiadomoci pocztowej). Ograniczenie przez administratora serwera pocztowego iloci danych, które mog zosta wyslane w jednej wiadomoci pocztowej. W przypadku przekroczenia okrelonego limitu dane nie zostan dostarczone do odbiorcy. Rozwizanie:Zmniejsz ilo danych przesylanych w wiadomoci pocztowej (zmniejsz liczb skanowanych stron). (Skontaktuj si z administratorem w celu uzyskania informacji o limicie danych przesylanych w jednej wiadomoci pocztowej). ( Istotne wskazówki dotyczce skanowania do wiadomoci pocztowej) Przyczyna: Transmisja danych trwa zbyt dlugo.

5 Przyczyna: Dua ilo danych powoduje utworzenie duych plików, co z kolei wydlua czas transmisji danych. Rozwizanie:W celu wyboru jakoci obrazu i stopnia kompresji dostosowanych do celu transmisji oraz utworzenia danych o odpowiednim stosunku jakoci obrazu do wielkoci pliku zwró uwag na nastpujce kwestie: Tryby jakoci obrazu ("TEKST", "TEKST/FOTO", "FOTO") Domylnym ustawieniem jest "TEKST/FOTO". Jeli oryginal nie zawiera fotografii, rysunków lub innych obrazów zawierajcych póltony, tryb "TEKST" zapewni obraz bardziej odpowiedni do dalszej obróbki. Tryb "TEKST/FOTO" powinien by wybierany tylko wtedy, gdy oryginal zawiera fotografie, a uzyskanie obrazu najwyszej jakoci jest spraw nadrzdn. (Korzystanie z trybów "TEKST/FOTO" lub "FOTO" podczas skanowania tekstu nie wplywa na jako obrazu.) Tryb "FOTO" powinien by uywany wylcznie do skanowania fotografii lub ilustracji. Naley pamita, i skanowanie w tym trybie powoduje tworzenie wikszych plików ni w innych trybach. Rozdzielczo Domylnym ustawieniem rozdzielczoci jest 300 DPI. Jest ono dostosowane do oryginalów zawierajcych tekst wraz z fotografiami/rysunkami, ale powoduje tworzenie nieco wikszych plików. W przypadku standardowych dokumentów tekstowych ustawienie rozdzielczoci na 200 DPI lub 300 DPI zapewnia wystarczajc czytelno. siê z administratorem. Kod b³êdu **-** [OK] Tabela kodów bldów Kod bldu CE-01 CE-02 CE-03 CE-04 CE-05 CE-00 Opis bldu Opcjonalna karta sieciowa (karta serwera druku) nie zostala zainstalowana lub jest uszkodzona. Nie mona znale serwera pocztowego lub serwera FTP. Podczas skanowania oryginalu serwer byl nieczynny. Wprowadzono nieprawidlow nazw uytkownika lub nieprawidlowe haslo uytkownika serwera FTP. Wprowadzono nieprawidlow nazw katalogu serwera FTP. Wystpil bld inny ni powysze. Istotne wskazówki dotyczce skanowania do wiadomoci pocztowej Nie naley wysyla zbyt duych plików obrazów. Administrator serwera pocztowego mógl naloy ograniczenia na wielko danych, które mog by wyslane w jednej wiadomoci. Jeeli limit zostanie przekroczony, wiadomo nie zostanie dostarczona do odbiorcy. Nawet w przypadku braku limitów i pomylnego dostarczenia wiadomoci due pliki danych mog powodowa wydluenie czasu odbierania wiadomoci oraz przecienie sieci odbiorcy (zalene od jej wydajnoci). W przypadku czstego wysylania duych plików danych przecienie sieci moe spowodowa spowolnienie innych transmisji, a w niektórych przypadkach awari sieci lub serwera pocztowego. W przypadku skanowania oryginalów w formacie A4 obrazy przedstawione na nastpnej stronie bd powodowaly tworzenie plików o nastpujcych wielkociach: Rozdzielczo 300 DPI 600 DPI Wielko pliku oryginalu tekstowego A skanowanego w trybie "TEKST". Okolo 50 kb Okolo 90 kb Wielko pliku fotografii B skanowanej w trybie "TEKST/FOTO". Okolo 1400 kb Okolo 5000 kb * Wszystkie wielkoci dotycz plików obrazów utworzonych w formacie TIFF G4. W przypadku skanowania wielu obrazów do jednego pliku przy uyciu trybu "POJEDYN.", wielko pliku bdzie w przyblieniu równa wielkoci przedstawionego powyej pojedynczego pliku obrazu pomnoonej przez liczb skanowanych obrazów. W przypadku skanowania pojedynczej fotografii w trybie "TEKST/FOTO" w rozdzielczoci 300 DPI zostanie utworzony plik o wielkoci ponad 1000 kb.wysylanie pliku zawierajcego tylko jedn stron skanowan w trybie "FOTO" w rozdzielczoci 600 DPI moe spowodowa przecienie i awari skanera pocztowego lub sieci. Nawet w przypadku pomylnego wyslania pliku, jego odebranie bdzie dlugotrwale, a przez to niedogodne dla odbiorcy. Ograniczenia wielkoci plików zale od danej sieci, zwykle jednak przyjmuje si, i maksymalna wielko pliku wysylanego poczt elektroniczn powinna wynosi 2000 kb. W przypadku wysylania wielu dokumentów zaleca si obnienie rozdzielczoci lub trybu jakoci obrazu. 20 Rozwizywanie problemów Przyklady oryginalnych obrazów Przedstawione poniej obrazy maj na celu pomóc w zrozumieniu informacji podanych na poprzedniej stronie. Naley zauway, i obrazy te s mniejsze ni rzeczywiste oryginaly, których formatem jest A4. Oryginal tekstowy A Oryginal fotograficzny B 21 Parametry Maksymalny format oryginalu Maksymalna liczba skanowanych stron w jednym zadaniu Rozdzielczo optyczna Rozdzielczo wydruku Powikszenie/pomniejszenie skanowanego obrazu Tryby wydruku Przetwarzanie póltonów Format: kompresja Oryginaly dwustronne Miejsca docelowe skanowania Obslugiwane systemy operacyjne klientów PC Przegldarka internetowa System zarzdzania Protokól sieciowy Obslugiwane systemy poczty elektronicznej Polczenie z sieci LAN Liczba miejsc docelowych Liczba miejsc docelowych dla transmisji rozgloszeniowej Skanuj do wiadomoci pocztowej 1 bit na piksel Rozpraszanie bldów (200, 300, 600 dpi) -TIFF: G3/G4/Bez kompresji -PDF: G3/G4/Bez kompresji Moliwe (po zainstalowaniu dwustronnego podajnika oryginalów) Skanuj do FTP, Skanuj do komputera, Skanuj do wiadomoci pocztowej Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP -Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej -Netscape Navigator w wersji 4.0 lub nowszej Wykorzystuje wbudowany serwer WWW TCP/IP Serwer pocztowy obslugujcy protokól SMTP 10Base-T/100Base-TX Maksymalnie 200 Maksymalnie 200* A3 60 stron (format A4, rozdzielczo 600 dpi, rozszerzenie pamici do 128 MB) 400 dpi 200, 300, 600 dpi * Istnieje moliwo utworzenia grupy wielu adresów (do 200 w jednej grupie). Naley jednak pamita, i moe to spowodowa zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych, które mog by przechowywane (zazwyczaj 200). G Parametry mog ulec zmianie bez powiadomienia. Zmiany parametrów wynikaj z udoskonale funkcji oraz wydajnoci urzdzenia. Obszar obcinany Obszar oryginalu zaznaczony na poniszym rysunku nie bdzie skanowany. Okolo 2,5 mm Okolo 2,5 mm Okolo 2,5 mm Obszar obcinany Obszar, który bdzie skanowany Okolo 2,5 mm Ustawienie formatu skanowania Ustawienie formatu skanowania 22 Slowniczek Adres IP (adres protokólu internetowego) Adres identyfikujcy nadawców i odbiorców w przypadku wysylania poprzez protokól TCP/IP. Oprogramowanie Programy komputerowe wykonujce okrelone zadania, takie jak edytor tekstów, program do rysowania, arkusz kalkulacyjny lub baza danych. Deinstalacja Usunicie oprogramowania z komputera. PDF (portable document format - format dokumentu przenonego) Format dokumentu opracowany przez firm Adobe Systems umoliwiajcy wywietlanie dokumentów na dowolnej platformie. Tekst z formatowaniem znaków i akapitów, który wymagal wczeniej korzystania z okrelonej platformy programowej moe by teraz wywietlany na wielu rónych platformach.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) dpi Punkty na cal. Jednostka miary okrelajca rozdzielczo drukarki. Format hiperlcza System tekstu, w którym linia tekstu w dokumencie jest polczona z innym tekstem lub plikiem w celu uzyskania natychmiastowego odwolania. Przegldarka internetowa Oprogramowanie takie jak Microsoft Internet Explorer uywane do wywietlania dokumentów w formacie HTML (Hyper Text Markup Language - jzyk hipertekstowego znakowania informacji). FTP (File Transfer Protocol - protokól przesylania plików) Protokól slucy do przesylania plików za porednictwem sieci pomidzy komputerem glównym a komputerem uytkownika. Rozdzielczo Wyraony w jednostce DPI (liczba punktów na cal) wskanik jakoci obrazu. G3/G4 Standard transmisji faksów ustanowiony przez Midzynarodowy Komitet Konsultacyjny Telefonii i Telegrafii. Serwer WWW. Serwer wykorzystujcy sie WWW (World Wide Web - sie ogólnowiatowa) przesylajcy dane z lokalizacji okrelonej jako URL (Uniform Resource Locator - jednolity lokalizator zasobów) przy uyciu protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol protokól przesylania hipertekstu). Instalacja Skopiowanie i konfiguracja programu z dyskietki lub dysku CD do komputera w celu jego obslugi. Nazwa hosta Nazwa identyfikujca komputer w sieci, w szczególnoci w sieci TCP/IP. TIFF (Tag Image File Format - format pliku z cechowan grafik) Format plików obrazów opracowany przez firm Aldus oraz Microsoft. Numer portu Funkcja protokolu TCP/IP uywana w celu rozrónienia wielu uslug (funkcji) wykonywanych na jednym serwerze lub komputerze osobistym poprzez przydzielenie kadej z uslug numeru. 23.

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-NB2 N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873592

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-NB2 N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873592 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) AR-M56 AR-M57 AR-M58 MODEL AR-M6 AR-M7 AR-M8 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) MODEL AR-M56 AR-M6 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

MX-NB10 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skaner sieciowy)

MX-NB10 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL MX-NB0 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5625

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M9040/ M9050 MFP

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M9040/ M9050 MFP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M9040/ M9050 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2300N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873621

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2300N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873621 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo