WARUNKI UBEZPIECZENIA NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA NA"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie kredytobiorców kredytów hipotecznych, kredytów budowlanych kredytów konsolidacyjnych, kredytów hipotecznych z dopłatami do oprocentowania, kredytów budowlanych z dopłatami do oprocentowania, kredytów hipotecznych z dofinansowaniem wkładu własnego, kredytów budowlanych z dofinansowaniem wkładu własnego oraz poŝyczkobiorców poŝyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Gospodarki śywnościowej S.A. Niniejsze warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Generalnej Umowy Ubezpieczenia na śycie kredytów hipotecznych, kredytów budowlanych, kredytów konsolidacyjnych, kredytów hipotecznych z dopłatami do oprocentowania, kredytów budowlanych z dopłatami do oprocentowania, kredytów hipotecznych z dofinansowaniem wkładu własnego, kredytów budowlanych z dofinansowaniem wkładu własnego oraz poŝyczkobiorców poŝyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Gospodarki śywnościowej S.A., zawartej 5 marca 2007 roku, (zwanej dalej Umową ubezpieczenia )na podstawie której Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółka Akcyjna będzie udzielać ochrony ubezpieczeniowej kredytobiorcom kredytu hipotecznego, kredytu budowlanego, kredytu konsolidacyjnego, kredytu hipotecznego z dopłatami do oprocentowania, kredytu budowlanego z dopłatami do oprocentowania, kredytu hipotecznego z dofinansowaniem wkładu własnego, kredytu budowlanego z dofinansowaniem wkładu własnego lub poŝyczkobiorcom poŝyczki hipotecznej w Banku Gospodarki śywnościowej Spółka Akcyjna. 1 DEFINICJE Ilekroć poniŝej uŝywa się następujących pojęć, oznaczają one w odpowiednim przypadku i liczbie: 1) Bank albo Ubezpieczający Bank Gospodarki śywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16; 2) Ubezpieczyciel Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Strona 1 z 11

2 3) Aneks do Umowy kredytu umowa zmieniająca postanowienia Umowy kredytu; 4) Certyfikat dokument potwierdzający objęcie Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową; 5) Deklaracja przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń oświadczenie potwierdzające wolę Kredytobiorcy, mocą którego wyraŝa on zgodę na objęcie Ochroną ubezpieczeniową zgodnie z niniejszymi warunkami ubezpieczenia; 6) Kredyt kredyt hipoteczny, kredyt budowlany, kredyt konsolidacyjny, kredyt hipoteczny z dopłatami do oprocentowania, kredyt budowlany z dopłatami do oprocentowania, kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego, kredyt budowlany z dofinansowaniem wkładu własnego udzielony zgodnie z Regulacjami Banku lub poŝyczka hipoteczna udzielona zgodnie z Regulacjami Banku; 7) Kredytobiorca osoba fizyczna, której Bank udzielił Kredytu na podstawie Umowy kredytu, bądź która przejęła dług Kredytobiorcy wynikający z Umowy kredytu lub przystąpiła do takiego długu, w przypadku udzielenia Kredytu łącznie kilku osobom, postanowienia dotyczące Kredytobiorcy stosuje się odpowiednio w stosunku do Kredytobiorcy oraz Współkredytobiorców, chyba, Ŝe przepisy niniejszych Warunków ubezpieczenia przewidują szczegółowe uregulowania dla Współkredytobiorcy; 8) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną nie mającą bezpośredniego lub pośredniego źródła w jakimkolwiek fizycznym lub psychicznym schorzeniu Ubezpieczonego, która to przyczyna zadziałała w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły, niezaleŝnie od woli Ubezpieczonego; nieszczęśliwy wypadek moŝe mieć miejsce na całym świecie; 9) Ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości wynikającej z Umowy ubezpieczenia w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w Okresie ubezpieczenia; 10) Suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) Ubezpieczony Kredytobiorca, objęty ubezpieczeniem na podstawie Umowy ubezpieczenia; 12) Umowa kredytu umowa o udzielenie Kredytu zawarta pomiędzy Kredytobiorcą a Ubezpieczającym, bądź umowa Kredytu, z tytułu której dług został przejęty przez Kredytobiorcę, bądź do którego Kredytobiorca przystąpił, określająca wysokość oraz warunki spłaty Kredytu; 13) Umowa ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, której integralną część stanowią niniejsze Warunki ubezpieczenia; Strona 2 z 11

3 14) UposaŜony osoba uprawniona do otrzymania, na zasadach opisanych w Warunkach ubezpieczenia, świadczenia ubezpieczeniowego przewidzianego na wypadek śmierci Ubezpieczonego; 15) Zdarzenie ubezpieczeniowe śmierć Ubezpieczonego. 2 ZAWARCIE ORAZ CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia została zawarta w dniu 5 marca 2007 roku na czas nieoznaczony. 2. KaŜda ze Stron Umowy ubezpieczenia ma prawo wypowiedzieć ją w kaŝdym czasie z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Ŝycie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Ubezpieczyciela do zapłaty określonych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia świadczeń w razie śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. 4 PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA 1. Ochroną ubezpieczeniową moŝe być objęty Kredytobiorca, który ma ukończone 18 lat oraz którego wiek powiększony o okres kredytowania wskazany w Umowie kredytu w dniu złoŝenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia nie przekracza 75 lat. W przypadku udzielenia Kredytu łącznie kilku osobom, ubezpieczeniem muszą być objęci wszyscy Współkredytobiorcy w ramach jednej Umowy kredytu. 2. W celu przystąpienia do ubezpieczenia Kredytobiorcy składać będą Ubezpieczającemu Deklaracje przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia Kredytobiorcy. W przypadku braku złoŝenia oświadczenia o stanie zdrowia złoŝenie Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń jest nieskuteczne. 3. Kredytobiorca w dniu złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń do ubezpieczenia składa następujące oświadczenia: 1) o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie przez Ubezpieczyciela jego danych osobowych jako administratora tych danych; 2) o upowaŝnieniu Banku do przekazania Ubezpieczycielowi oraz Aviva Sp. z o.o. informacji dotyczących Umowy kredytu, stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ustawy Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2012r., poz ze zm.), wyłącznie w celu i w zakresie Strona 3 z 11

4 niezbędnym do wykonywania Umowy ubezpieczenia i wypłaty ewentualnego świadczenia ubezpieczeniowego; 3) o wyraŝeniu zgody na przekazanie Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego, w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń; 4) o wyraŝeniu zgody na zasięganie przez Ubezpieczyciela w innych zakładach ubezpieczeń, zakładach opieki zdrowotnej oraz u lekarzy, informacji dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz weryfikacji podanych przez niego danych oraz o okolicznościach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z Umowy ubezpieczenia i wysokości tych świadczeń; 5) o wyraŝeniu zgody na przekazywanie i udostępnianie informacji, o których mowa w pkt 4) Ubezpieczającemu, UposaŜonemu lub innemu uprawnionemu z Umowy ubezpieczenia, w przypadkach kiedy obowiązek taki wynikał będzie z obowiązujących przepisów; 6) o wyraŝeniu zgody na wzajemne przekazywanie pomiędzy Ubezpieczycielem oraz spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. danych osobowych Ubezpieczonego oraz treści oświadczeń, jak równieŝ informacji o wysokości składek opłacanych z tytułu Umowy ubezpieczenia, a takŝe na połączenie tych danych 7) o stanie zdrowia. 4. W przypadku Kredytobiorców, których wiek w dniu złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń jest równy lub wyŝszy niŝ 18 lat i jest niŝszy niŝ 56 lat oraz gdy pozostający do spłaty w dniu złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń kapitał kredytu albo wnioskowana kwota Kredytu przypadająca na danego Kredytobiorcę zgodnie z 4 ust. 5 jest równa lub wyŝsza niŝ zł, a w przypadku kredytu wyraŝonego w walucie obcej - równowartość tej kwoty w walucie polskiej, przeliczona według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń, objęcie Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową moŝe nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela, który przed wyraŝeniem takiej zgody ma prawo zaŝądać poddania się przez Kredytobiorcę badaniom lekarskim z wyłączeniem badań genetycznych. Badania wykonane zostaną na koszt Ubezpieczyciela. Za dzień wyraŝenia przez Ubezpieczyciela zgody na objęcie Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową uwaŝa się dzień doręczenia Ubezpieczającemu przedmiotowej zgody. 5. W przypadku udzielenia Kredytu łącznie kilku osobom, pozostający do spłaty w dniu złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń kapitał Kredytu albo wnioskowana kwota Kredytu przypadająca na danego Kredytobiorcę, o której mowa w ust. 4 powyŝej, jest równa kapitałowi Kredytu albo wnioskowanej kwocie Kredytu podzielonej przez liczbę Współkredytobiorców przystępujących do ubezpieczenia. 6. Brak wyraŝenia zgody na objęcie jednego ze Współkredytobiorców Ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela, na zasadach Strona 4 z 11

5 wskazanych w ust. 4, skutkuje brakiem zgody na objęcie Ochroną ubezpieczeniową pozostałych Kredytobiorców, którym dany Kredyt został udzielony łącznie. 7. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania Kredytobiorcy Warunków ubezpieczenia przed przystąpieniem do ubezpieczenia. 8. Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić objęcie Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową poprzez wydanie Certyfikatu. 9. Ponowne przystąpienie Kredytobiorcy do ubezpieczenia po wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia moŝe nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela, który przed wyraŝeniem takiej zgody ma prawo zaŝądać poddania się przez Kredytobiorcę badaniom lekarskim z wyłączeniem badań genetycznych. Badania wykonane zostaną na koszt Ubezpieczyciela. 10. W przypadku przystąpienia do Umowy kredytu (za które rozumie się takŝe przystąpienie do długu i przejęcie długu z umowy Kredytu) w trakcie jej obowiązywania, nowego Współkredytobiorcy, moŝe on przystąpić do ubezpieczenia, zgodnie z zasadami przystępowania opisanymi w ust. 1 4, przy czym w przypadku, gdy wraz z jego przystąpieniem do Umowy kredytu zostaje podwyŝszona kwota Kredytu, zastosowanie mają postanowienia zdań następnych. Nowy Współkredytobiorca nie moŝe zostać objęty ochroną, jeŝeli kwota, o którą podwyŝszony został Kredyt jest wyŝsza niŝ kwota Kredytu pozostająca do spłaty w dniu poprzedzającym dzień zawarcia Aneksu do Umowy kredytu, podzielona przez liczbę objętych juŝ ochroną ubezpieczeniową Współkredytobiorców w ramach danej Umowy kredytu. Nieobjęcie ochroną ubezpieczeniową nowego Współkredytobiorcy skutkuje wygaśnięciem Ochrony ubezpieczeniowej pozostałych Kredytobiorców, którym dany Kredyt został udzielony łącznie ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym nowy Współkredytobiorca przystąpił do Umowy kredytu. 11. Ubezpieczenie na Ŝycie oferowane jest Kredytobiorcom w Pakiecie wraz z ubezpieczeniem na wypadek Utraty pracy oraz Śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku w środkach komunikacji lądowej na podstawie Generalnej Umowy Ubezpieczenia na wypadek Utraty Pracy oraz Śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środkach komunikacji lądowej kredytobiorców kredytów hipotecznych, kredytów budowlanych, kredytów konsolidacyjnych, kredytów hipotecznych z dopłatami do oprocentowania, kredytów budowlanych z dopłatami do oprocentowania, kredytów hipotecznych z dofinansowaniem wkładu własnego, kredytów budowlanych z dofinansowaniem wkładu własnego oraz poŝyczkobiorców poŝyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Gospodarki śywnościowej S.A. 5 OKRES UBEZPIECZENIA Strona 5 z 11

6 1. W stosunku do osób nie będących w dniu złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń Kredytobiorcami Kredytu, Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wypłaty Kredytu lub jego pierwszej transzy, nie wcześniej jednak niŝ z dniem następującym po dniu złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń i oświadczeń, o których mowa 4 w ust. 3, zaś w przypadku, o którym mowa w 4 ust. 4 w dniu następującym po dniu wyraŝenia zgody przez Ubezpieczyciela. 2. W okresie pierwszych dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu śmierci Ubezpieczonego wyłącznie w przypadku śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. 3. W stosunku do osób będących w dniu złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń Kredytobiorcami Kredytu, Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem następującym po dniu złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń i oświadczeń, o których mowa 4 w ust. 3, zaś w przypadku, o którym mowa w 4 ust. 4 w dniu następującym po dniu wyraŝenia zgody przez Ubezpieczyciela. 4. Okres ubezpieczenia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego jest nieoznaczony i kończy się w przypadku zajścia następujących zdarzeń: 1) śmierci Ubezpieczonego z dniem śmierci; 2) rozwiązania Umowy kredytu z dniem jej rozwiązania; 3) spłaty pełnej kwoty Kredytu przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa kredytu - z dniem jej spłaty; 4) rozwiązania Umowy ubezpieczenia z dniem jej rozwiązania; 5) nieopłacenia przez Ubezpieczającego naleŝnych Ubezpieczycielowi składek ubezpieczeniowych za tego Ubezpieczonego z upływem drugiego kolejnego Okresu rozliczeniowego, za który składka była naleŝna, a nie została opłacona; przy czym za nieopłaconą składkę uwaŝa się równieŝ składkę ubezpieczeniową opłaconą w niepełnej wysokości z upływem tego terminu; 6) rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym została złoŝona rezygnacja; 7) ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku Ŝycia - z upływem dnia, w którym Ubezpieczony ukończył 75 lat 8) zwolnienia Ubezpieczonego z długu z dniem jego zwolnienia. 5. Ubezpieczony moŝe zrezygnować z ubezpieczenia w kaŝdym czasie, składając Ubezpieczającemu stosowne oświadczenie, z zastrzeŝeniem ust. 8. Rezygnacja z ubezpieczenia skutkuje rezygnacją z całego Pakietu ubezpieczeń, o którym mowa w 4 ust Zakończenie Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do jednego ze Współkredytobiorców w ramach danej Umowy kredytu nie powoduje zakończenia Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych Strona 6 z 11

7 Współkredytobiorców w ramach tej Umowy kredytu, z zastrzeŝeniem ust. 7 i W przypadku zawarcia przez Kredytobiorcę będącego w tym czasie Ubezpieczonym, Aneksu do Umowy kredytu mającego na celu podwyŝszenie kwoty Kredytu, udzielana temu Ubezpieczonemu Ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana w wysokości ograniczonej do kwoty Kredytu pozostałego do spłaty w dniu przystępowania do ubezpieczenia albo wnioskowanej kwocie Kredytu w dniu przystępowania do ubezpieczenia, podzielonych przez liczbę Współkredytobiorców w dniu przystępowania do ubezpieczenia. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie pełnej kwoty Kredytu wymaga indywidualnej decyzji Ubezpieczyciela.. 8. Rezygnacja z Ochrony ubezpieczeniowej, złoŝona przez jednego ze Współkredytobiorców powoduje zakończenie Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych Współkredytobiorców w ramach danej Umowy kredytu. 6 SUMA UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 1. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest ustalana odpowiednio na dzień śmierci Ubezpieczonego z uwzględnieniem ust. 2 i Z zastrzeŝeniem ust. 4, Sumę ubezpieczenia przysługująca danemu Ubezpieczonemu stanowi suma następujących kwot: 1) kapitał Kredytu pozostający do spłaty w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) odsetki według przewidzianej Umową kredytu stopy procentowej liczone od nieprzeterminowanej części kapitału za okres od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłuŝszy niŝ 120 dni; 3) odsetki karne według przewidzianej Umową kredytu stopy procentowej od przeterminowanej części kapitału za okres od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłuŝszy niŝ 120 dni; 4) opłaty i prowizje przewidziane taryfą Ubezpieczającego naliczone w okresie od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłuŝszym niŝ 120 dni, podzielona przez liczbę Współkredytobiorców w ramach danej umowy kredytu ubezpieczonych na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. W przypadku Kredytu wyraŝonego w walucie obcej, podstawą do obliczenia świadczenia jest wysokość Kredytu w walucie obcej przeliczona na złote polskie wg pierwszego kursu sprzedaŝy obowiązującego w Banku w dniu podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia. Strona 7 z 11

8 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu udzielonej ochrony w zakresie Zdarzenia ubezpieczeniowego polegającego na śmierci danego Ubezpieczonego, ograniczona jest do kwoty: 1) złotych (słownie: milion złotych) w odniesieniu do Kredytobiorców, których wiek w momencie złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń jest równy lub wyŝszy niŝ 18 lat i jest niŝszy niŝ 56 lat; 2) złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) w odniesieniu do Kredytobiorców, których wiek w momencie złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń jest równy lub wyŝszy niŝ 56 lat i jest niŝszy niŝ 60 lat; 3) złotych (słownie: sto tysięcy złotych) w odniesieniu do Kredytobiorców, których wiek w momencie złoŝenia Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń jest równy lub wyŝszy niŝ 60 lat i nie przekracza 75 lat, bez względu na liczbę zawartych przez danego Ubezpieczonego Umów kredytu, w związku z którymi został on objęty Ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Warunkami ubezpieczenia, oraz łączną wartość udzielonego Kredytu. 7 TRYB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ O ZAPŁATĘ ŚWIADCZEŃ 1. Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu od osoby dochodzącej roszczenia zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości świadczenia. Osoba dochodząca roszczenia o zapłatę świadczenia powinna wykazać zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz uprawnienia do otrzymania świadczenia. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczającego o otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym przez osobę dochodzącą roszczenia. 2. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe po otrzymaniu następujących dokumentów: 1) wypełnionego druku zgłoszenia roszczenia, 2) oświadczenia Banku o stanie zadłuŝenia Ubezpieczonego z tytułu niespłaconego Kredytu w dniu śmierci Ubezpieczonego oraz wysokości kwot, o których mowa w 6 ust. 2 pkt. 2-4 w dniu podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, Strona 8 z 11

9 3) kopii Deklaracji przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń, do której dostarczenia zobowiązany jest Ubezpieczający, 4) w razie Zdarzenia ubezpieczeniowego, które nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego wypadku raportu Policji lub innych dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, 5) numeru rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata świadczenia przez Ubezpieczyciela, 6) odpis skrócony aktu zgonu, a w razie śmierci Ubezpieczonego za granicą, aktu zgonu uwierzytelnionego przez polską placówkę dyplomatyczną lub w formie apostille, 7) kopia karty zgonu, 8) kopia dokumentu potwierdzającego toŝsamość osoby uprawnionej, 9) innych dokumentów wskazanych przez Ubezpieczyciela, niezbędnych dla oceny zasadności roszczenia lub wypłaty świadczenia. 3. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacane jest UposaŜonym w złotych polskich. 4. PoniewaŜ prawa z ubezpieczenia, zgodnie z Umową kredytu, stanowią zabezpieczenie zobowiązań Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego, uprawnienie wskazania UposaŜonego przysługuje Ubezpieczającemu za uprzednią zgodą Ubezpieczonego i nie podlega zmianie przez Ubezpieczonego. Wskazanie przez Ubezpieczającego UposaŜonego dotyczy świadczenia, które odpowiada Sumie ubezpieczenia obowiązującej zgodnie z 6, wynikającej z zabezpieczonych zobowiązań z tytułu zawartej Umowy kredytu. Na wypadek spłaty całości lub części zobowiązań Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego po jego śmierci przez inną osobę niŝ Ubezpieczyciel, Ubezpieczony ma prawo samodzielnego wskazania UposaŜonych, którym wypłacone zostanie świadczenie w wysokości tych spłat. Wskazanie UposaŜonego przez Ubezpieczającego traci moc w zakresie dotyczącym spłaconych zobowiązań. 5. W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazał kilku UposaŜonych na wypadek spłaty po jego śmierci całości lub części zobowiązań Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego przez inną osobę niŝ Ubezpieczyciel i nie określił ich udziału w świadczeniu, uwaŝa się, Ŝe udziały te są równe. JeŜeli suma udziałów w świadczeniu poszczególnych UposaŜonych nie jest równa 100%, uwaŝa się, Ŝe udziały tych UposaŜonych są proporcjonalne do udziałów wskazanych przez Ubezpieczonego. Jeśli UposaŜony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do jego śmierci, udział tego UposaŜonego przypada pozostałym uposaŝonym w częściach proporcjonalnych do ich udziałów w świadczeniu. JeŜeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Ŝadnego z UposaŜonych świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców Ubezpieczonego, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia Strona 9 z 11

10 ustawowego. Osobom tym świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego. 6. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia nie było w tym terminie moŝliwe, Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w 14 (czternastu) dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŝytej staranności ich wyjaśnienie było moŝliwe. W takim przypadku Ubezpieczyciel zawiadamia pisemnie Ubezpieczającego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia o przyczynach niemoŝności zaspokojenia jego roszczenia w całości lub części, a takŝe wypłaca bezsporną część świadczenia. 7. W kaŝdym przypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest dokonać wypłaty świadczenia nie później niŝ w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od późniejszego z dni, którymi są: dzień ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz dzień uzyskania od Ubezpieczającego informacji o wysokości naleŝnego świadczenia. 8 PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY 1. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. 9 SKARGI I ZAśALENIA 1. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zaŝaleń jest Zarząd Ubezpieczyciela lub upowaŝnieni przez Zarząd pracownicy Ubezpieczyciela. 2. Skargi i zaŝalenia mogą być składane w siedzibie Ubezpieczyciela, przesyłane w formie pisemnej bądź elektronicznej lub przekazywane Ubezpieczycielowi w innej formie umoŝliwiającej określenie toŝsamości osoby zgłaszającej skargę lub zaŝalenie oraz przedmiot tej skargi lub zaŝalenia. 3. Skargi i zaŝalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niŝ w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. JeŜeli rozpatrzenie skargi lub zaŝalenia okaŝe się niemoŝliwe w terminie, o którym mowa powyŝej, Ubezpieczyciel rozpatrzy skargę lub zaŝalenie najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŝnej staranności rozpatrzenie takie było moŝliwe. Strona 10 z 11

11 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zaŝalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zaŝalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z zainteresowanym. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiadomienia składane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej. 2. Z zastrzeŝeniem 9 ust. 2, wszelkie informacje, oświadczenia i wnioski adresowane do Ubezpieczyciela, powinny być przekazywane w formie pisemnej 3. Wszelkie dokumenty, których przekazanie Ubezpieczycielowi zgodnie Umowa ubezpieczenia jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ubezpieczenia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa. 5. Warunki ubezpieczenia wchodzą w Ŝycie od dnia roku Strona 11 z 11

8) ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony ukończył

8) ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony ukończył WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów PKO Bank Polski S.A. - Polisa Strukturyzowana Ropa Naftowa. Definicje

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów PKO Bank Polski S.A. - Polisa Strukturyzowana Ropa Naftowa. Definicje WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów PKO Bank Polski S.A. - Polisa Strukturyzowana Ropa Naftowa 1 Definicje Ilekroć w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie Klientów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI LĄDOWEJ

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI LĄDOWEJ WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI LĄDOWEJ kredytobiorców kredytów hipotecznych, kredytów budowlanych, kredytów konsolidacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Polisa Inwestycyjna Euro Indeks 2. Definicje

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Polisa Inwestycyjna Euro Indeks 2. Definicje WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia zawartej pomiędzy spółką Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie S.A. a spółką Bank

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanową integralną cześć Umowy Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanową integralną cześć Umowy Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE. Klientów Deutsche Banku PBC S.A. db Allocator. Definicje

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE. Klientów Deutsche Banku PBC S.A. db Allocator. Definicje WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Załącznik nr 1 do 1 Definicje Ilekroć w Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Klientów Deutsche Banku PBC S.A. db Allocator oraz w innych pisemnych oświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie KREDYTOBIORCÓW/POśYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie KREDYTOBIORCÓW/POśYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie KREDYTOBIORCÓW/POśYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia na Ŝycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen Banku.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Klientów DATA CONNECT DIRECT Sp. z o.o. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 2. DEFINICJE OGÓLNE...2 3. DEFINICJE SZCZEGÓŁOWE ŚWIADCZEŃ...3 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Zawarta w dniu.. roku w Koninie pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez: Kazimierza Pałasza Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanową integralną cześć Umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Polskie Akcje plus GWA/K/1/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Polskie Akcje plus GWA/K/1/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Polskie Akcje plus GWA/K/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A.

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Warszawa, czerwiec 2011 Korzyści dla Klienta i Partnera SprzedaŜy CPI Ubezpieczenie wpływa na wzrost

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy) Załącznik nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie spłaty zadłużenia nr 9956 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Wypadek Utraty Pracy oraz Utraty Zdolności Do Pracy Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA. Rozdział 1. DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA. Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Idea Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU

Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU (WARUNKI UBEZPIECZENIA) I. DEFINICJE 1 PoniŜsze terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Santander Consumer Bank S.A.

Santander Consumer Bank S.A. Santander Consumer Bank S.A. Stosowane stawki oprocentowania kredytów/ poŝyczek hipotecznych została od marca 00r. od,% do,% (+ Wibor M*) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,0% (+ Wibor

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Inwestycyjne. Bonus VIP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Inwestycyjne. Bonus VIP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenia Inwestycyjne Bonus VIP Ogólne Warunki Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNEGO BONUS VIP BVIP/J/6/2008 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.08.2009r. ( poz. 1023) Załącznik nr 1... i data... pieczęć organu przyjmującego wniosek WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1 PRZEDMIOT REGULAMINU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 PRZEDMIOT REGULAMINU... 2 DEFINICJE... 2 OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 3 FORMA UMOWY... 3 OBOWIĄZKI BANKU... 3 OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY/POśYCZKOBIORCY... 3 OPROCENTOWANIE... 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy: Zamawiającym: Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na śycie

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na śycie Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na śycie INTER-śYCIE Open Finance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na śycie INTER-śYCIE Open Finance, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo