hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe"

Transkrypt

1 hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi

2 hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi

3 informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. Z wyj tkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja b d tłumaczenie tego materiału jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. Ten produkt wykorzystuje technologi PDF firmy Adobe, która zawiera implementacj kompresji danych Lempel-Ziv-Welch (LZW), licencjonowanej zgodnie z ameryka skim patentem 4,558,302. znaki towarowe Nazwa Adobe i logo Acrobat s zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated, w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach/regionach. Energy Star jest zarejestrowanym znakiem usług Agencji Ochrony rodowiska Naturalnego (EPA) Stanów Zjednoczonych. Microsoft i Windows s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe nazwy wyrobów wymienionych w niniejszej publikacji mog być znakami towarowymi odpowiednich firm. gwarancja dotycz ca dokumentacji Informacje zawarte w tej dokumentacji mog zostać zmienione bez uprzedzenia. Firma Hewlett-Packard nie udziela adnych gwarancji odno nie informacji zawartych w tym dokumencie. W SZCZEGÓLNO CI FIRMA HEWLETT-PACKARD ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO WARTO CI HANDLOWEJ PRODUKTU LUB JEGO PRZYDATNO CI DO OKRE LONYCH CELÓW. Firma Hewlett-Packard nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpo rednie, po rednie, przypadkowe lub wtórne zwi zane z udost pnieniem czy wykorzystaniem tych informacji. Zestaw TWAIN Toolkit jest rozprowadzany w stanie tak jak jest. Twórcy i dystrybutorzy zestawu TWAIN Toolkit wyra nie odrzucaj wszelkie gwarancje (domniemane, pisemne czy ustawowe), w tym równie, ale nie wył cznie, gwarancje domniemane co do warto ci handlowej produktu lub jego przydatno ci do okre lonych celów i gwarancj nienaruszania praw podmiotów trzecich. Ani twórcy, ani dystrybutorzy produktu nie ponosz odpowiedzialno ci za szkody bezpo rednie, po rednie, nadzwyczajne, przypadkowe lub wtórne, powstałe w wyniku reprodukowania, modyfikowania i dystrybucji zestawu TWAIN Toolkit lub wykorzystania go w inny sposób. UWAGI DLA U YTKOWNIKÓW ZWI ZANYCH Z RZ DEM USA: KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE OBJ TE OGRANICZENIAMI: U ywanie, kopiowanie lub ujawnianie przez rz d podlega ograniczeniom uj tym w paragrafie (c) (1) (ii) klauzuli DFARS przepisów Rights in Technical Data Clause. Materiały skanowane przez ten produkt mog być chronione przepisami rz dowymi lub innymi uregulowaniami prawnymi, na przykład prawami autorskimi. Klient ponosi całkowit odpowiedzialno ć za przestrzeganie wszystkich przepisów i uregulowa prawnych. materiały w produkcie podlegaj ce ograniczeniom Ten produkt HP zawiera nast puj ce materiały, które mog wymagać specjalnej obsługi po zako czeniu okresu u ytkowania: rt ć w lampie fluorescencyjnej skanera i w przystawce do skanowania materiałów przezroczystych (< 5 mg), ołów w stopie lutowniczym. Informacje na temat recyklingu znajduj si na stronie lub stronie firmy Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org). Mog ich te udzielić władze lokalne. Informacje na temat programu ochrony rodowiska naturalnego HP zawiera program ochrony rodowiska naturalnego na stronie 21. Informacje o gwarancji na produkt zawiera o wiadczenie firmy hewlett-packard o ograniczonej gwarancji na stronie 19.

4 spis tre ci gdzie mog znale ć...? gdzie mog znale ć informacje o...? gdzie mog znale ć dokumentacj? obsługa skanera opis panelu przedniego opis przystawki do skanowania przezroczy (TMA) opis skanowania skanowanie z wysok rozdzielczo ci skanowanie obrazów i dokumentów drukowanie kopii udost pnianie skanowanego obiektu przyjaciołom i krewnym za pomoc programu HP Instant Share tworzenie pokazów fotografii i zapisywanie ich na dyskach CD. 8 zmiana ustawie wybierz obraz lub dokument konserwacja i obsługa problemy z instalacj lub ustawianiem skanera problemy zwi zane z inicjalizacj skanera cz sto zadawane pytania rozwi zywanie problemów skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) skanowanie slajdów skanowanie negatywów gwarancja o wiadczenie firmy hewlett-packard o ograniczonej gwarancji. 19 informacje prawne program ochrony rodowiska naturalnego obsługa produktu witryna internetowa ułatwie dost pu witryna internetowa hp scanjet uzyskiwanie wsparcia technicznego opcje rozszerzonej gwarancji dodatek a dane techniczne produktu i wyposa enie dodatkowe dane techniczne skanera dane techniczne przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) dane rodowiskowe dla skanera i przystawki TMA iii

5 1 gdzie mog znale ć...? W tym podr czniku opisany został sposób funkcjonowania skanerów HP Scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 we współpracy z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Informacje na temat u ytkowania skanera z systemami Apple Macintosh mo na znale ć w nast puj cych miejscach: Plakat instalacyjny problemy z instalacj lub ustawianiem skanera na stronie 11 Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP gdzie mog znale ć informacje o...? Skorzystaj z poni szej tablicy, aby znale ć potrzebne informacje na temat u ytkowania skanera, przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA), oprogramowania, rozwi zywania problemów i inne. Przedmiot Instalacja Ogólne informacje o skanerze Lokalizacja Plakat instalacyjny Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, zobacz Pomoc do skanera HP Scanjet, a nast pnie Instalowanie skanera Ta instrukcja, zobacz opis panelu przedniego na stronie 4 (tak e w Pomocy do skanera HP Scanjet) Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, zobacz Pomoc do skanera HP Scanjet, a nast pnie Wprowadzenie do produktu U ytkowanie skanera Ta instrukcja, zobacz obsługa skanera na stronie 4 i skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) na stronie 15 Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP Obsługa oprogramowania 1

6 gdzie mog znale ć...? Przedmiot Rozwi zywanie problemów Odinstalowanie oprogramowania Konserwacja i gwarancja Rejestracja produktu, aktualizacje, nowo ci Szczegóły obsługi, numery telefonów, Lokalizacja Ta instrukcja, zobacz problemy z instalacj lub ustawianiem skanera na stronie 11, problemy zwi zane z inicjalizacj skanera na stronie 12 i cz sto zadawane pytania na stronie 13 Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, zobacz Pomoc do skanera HP Scanjet, a nast pnie Rozwi zywanie problemów Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP Rozwi zywanie problemów Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, zobacz Pomoc do skanera HP Scanjet, nast pnie Rozwi zywanie problemów, a nast pnie Odinstalowanie oprogramowania Ta instrukcja, zobacz konserwacja i obsługa na stronie 10 Ta instrukcja, zobacz gwarancja na stronie 19 Ta instrukcja, zobacz opcje rozszerzonej gwarancji na stronie 26 (tak e w Pomocy do skanera HP Scanjet) Ta instrukcja, zobacz obsługa produktu na stronie 22 (tak e w Pomocy do skanera HP Scanjet) gdzie mog znale ć dokumentacj? Skorzystaj z poni szej tablicy, aby znale ć dokumentacj przeznaczon do skanera. Dokument Plakat instalacyjny Instrukcja obsługi Lokalizacja Wewn trz pudełka skanera znajduje si rozkładany plakat zawieraj cy instrukcje instalacji i konfiguracji. Instrukcja obsługi jest dost pna w formacie PDF z menu Pomoc w oprogramowaniu skanuj cym i na dysku CD Obrazy i fotografie HP. Czasem dostarczany jest tak e podr cznik drukowany. instrukcja obsługi 2

7 rozdział 1 Dokument Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP Pomoc skanera HP Scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 (nazywana tak e Pomoc skanera HP Scanjet) Dokumentacja oprogramowania dodatkowego Lokalizacja Obejrzyj pomoc elektroniczn, która zawiera informacje na temat u ytkowania oprogramowania i skanera, jednym z nast puj cych sposobów: W menu Start wska polecenie Programy lub Wszystkie programy, wska nazw Hewlett- Packard, wska nazw skanera lub polecenie Skanery, a nast pnie kliknij Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Uruchom program nawigator HP, wybierz skaner, a nast pnie kliknij polecenie Pomoc. W programie Obrazy i fotografie HP kliknij polecenie Pomoc, a nast pnie kliknij Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Otwórz Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (patrz wy ej), nast pnie kliknij Pomoc skanera HP Scanjet 2400, 3670, 3690 i Zobacz dokumentacj oprogramowania dodatkowego, które zostało dostarczone wraz ze skanerem. 3 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

8 2 obsługa skanera W tej cz ci przedstawiono opis panelu przedniego skanera oraz przystawki do skanowania przezroczy (TMA). Zawarte s tu te informacje o obsłudze skanera i sposobach jego konserwacji. opis panelu przedniego Funkcja Przycisk SKANUJ Przycisk KOPIUJ Przycisk HP INSTANT SHARE (tylko skanery HP Scanjet 3670, 3690 i 3970) Przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH (tylko skaner HP Scanjet 3970) Opis Skanuje obraz lub dokument, aby mo na było obejrzeć podgl d obrazu lub go zmienić. Skanuje obiekt i wysyła go do domy lnej drukarki w celu utworzenia kopii. Skanuje obiekt i pozwala wysłać go w wiadomo ci , utworzyć album w witrynie fotografii HP lub zamówić odbitki wysokiej jako ci. (Nie wszystkie usługi s dost pne we wszystkich lokalizacjach.) Skanuje obiekt do oprogramowania do tworzenia dysków wspomnieniowych, gdzie mo na utworzyć pokaz fotografii na dysku CD, z doł czonym podkładem muzycznym i tytułami. opis przystawki do skanowania przezroczy (TMA) Przystawka do skanowania przezroczy TMA skanuje slajdy lub negatywy do oprogramowania skanuj cego HP, w którym mo na obejrzeć lub zmienić skanowany obraz. Model skanera Skaner HP Scanjet 2400 Skaner HP Scanjet 3670 Skaner HP Scanjet 3690 Skaner HP Scanjet 3970 Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych Brak Skanuje jeden slajd 35 mm lub dwie klatki z filmu negatywowego 35 mm 4

9 rozdział 2 opis skanowania Skanowanie mo na rozpoczynać jednym z trzech sposobów: za pomoc przycisków na panelu przednim z programu Nawigator HP z innych aplikacji Uwaga: Oprogramowanie skanuj ce HP mo e wy wietlać monit dotycz cy skanowania dodatkowych obiektów. Umo liwia to zeskanowanie wielu obiektów i wysłanie ich do ostatecznego miejsca docelowego za jednym razem. U ytkownicy komputerów Macintosh powinni si zapoznać z cz ci gdzie mog znale ć...? na stronie 1, aby uzyskać informacje na temat procedur skanowania. skanowanie za pomoc przycisków na panelu przednim Przyciski na panelu przednim stanowi skróty do cz sto u ywanych funkcji skanowania, takich jak skanowanie obrazów i dokumentów. Wskazówki dotycz ce korzystania ze wszystkich przycisków na panelu przednim znajduj si w niniejszym i w nast pnym rozdziale instrukcji. skanowanie z poziomu nawigatora hp Aby uruchomić oprogramowanie Obrazy i fotografie HP, nale y klikn ć dwukrotnie ikon Nawigator HP ( ). Na ekranie pojawia si okno Nawigator HP. Z tego okna mo na skanować, ogl dać lub drukować obrazy, uzyskać pomoc i wykonywać inne czynno ci. Je li na pulpicie brak ikony Nawigator HP, w menu Start wska polecenie Programy lub Wszystkie programy, wska Hewlett-Packard, wska nazw skanera lub Skanery, a nast pnie kliknij polecenie Nawigator obrazów i fotografii HP. skanowanie z innych aplikacji Zeskanowany obraz mo na umie cić bezpo rednio w otwartym pliku dowolnej aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN. Zgodn aplikacj mo na rozpoznać po tym, e dost pne jest w niej polecenie Acquire (Pobierz), Scan (Skanuj) lub Import New Object (Importuj nowy obiekt). W razie w tpliwo ci nale y si zapoznać z dokumentacj aplikacji. skanowanie z wysok rozdzielczo ci Podczas skanowania obrazów wa ny jest wybór odpowiedniej rozdzielczo ci. Czy nale y skanować z najwy sz dost pn rozdzielczo ci? Czy zawsze nale y skanować z rozdzielczo ci zgodn z rozdzielczo ci drukarki? Aby odpowiedzieć na te pytania, nale y rozwa yć wiele czynników, np. typ komputera i przeznaczenie skanowanego obrazu. Uwaga: Wysoka rozdzielczo ć potrzebna jest zwykle tylko do powi kszania rozmiaru bardzo małych obrazów (np. przy skanowaniu obrazów o rozmiarze znaczka pocztowego lub slajdów/negatywów 35 mm i powi kszaniu ich do formatu A4). W wi kszo ci przypadków skanowanie b dzie optymalne po ustawieniu rozdzielczo ci skanowania odpowiednio do przeznaczenia obrazu. 5 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

10 obsługa skanera Skanowanie z rozdzielczo ci wy sz od wymaganej powoduje zwi kszenie rozmiaru pliku, spowolnienie drukowania, a czasami uniemo liwia drukowanie na niektórych drukarkach. Aby uzyskać wi cej informacji, otwórz Nawigatora HP, wybierz skaner na li cie Wybór urz dzenia, kliknij Pomoc, a nast pnie w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP zobacz cz ć pomoc skanera hp scanjet. skanowanie obrazów i dokumentów U ycie przycisku SKANUJ ( ) do skanowania obrazów i dokumentów. Uwaga: Za pomoc przycisku SKANUJ mo na te skanować slajdy i negatywy z przystawki TMA. Wi cej informacji znajduje si w cz ci skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) na stronie Połó oryginał zwrócony obrazem do szyby skanera zgodnie z znakami odniesienia na skanerze, i zamknij pokryw. 2 Naci nij przycisk SKANUJ ( ). 3 Pojawi si okno dialogowe, w którym nale y wybrać: Obraz, je li skanujesz odbitk fotograficzn, rysunek, slajd lub negatywy. Dokument, je li skanujesz tekst, tekst z rysunkami lub dowolny tekst, który pó niej b dzie edytowany. (Aby uzyskać wi cej informacji na temat skanowania dokumentów lub tekstu, zobacz jak mog rozwi zać problemy wyst puj ce przy skanowaniu dokumentów lub tekstu? na stronie 14.) 4 Wybierz folder docelowy. 5 Kliknij przycisk Skanuj. 6 Je li pojawi si monit z daniem wyboru rodzaju skanowanego obiektu, wybierz Oryginał z szyby, a nast pnie kliknij przycisk Skanuj. 7 Na obrazie podgl du okre l ostateczny obszar skanowania (obszar otoczony liniami kropkowanymi). 8 Dokonaj niezb dnych korekcji obrazu w trybie podgl du. 9 Kliknij przycisk Zaakceptuj. 10 Pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz skanować nast pny obraz. Je li chcesz skanować wi cej oryginałów, kliknij opcj Tak. Połó nast pny oryginał na szybie i zamknij pokryw. W oknie podgl du kliknij przycisk Nast pne skanowanie, wykonaj niezb dne korekcje obrazu, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. LUB W oknie podgl du wybierz w nast pny obraz, wprowad korekcje, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. 11 Po zako czeniu skanowania wszystkich oryginałów kliknij przycisk Nie w oknie monitu o kolejne skanowanie. Ostateczny obszar skanowania zostanie zeskanowany i pojawi si w miejscu docelowym okre lonym w kroku 4. instrukcja obsługi 6

11 rozdział 2 drukowanie kopii Do skanowania oryginałów i wysyłania ich do drukarki w celu utworzenia kopii słu y przycisk KOPIUJ ( ). 1 Połó oryginał zwrócony obrazem do szyby skanera zgodnie z znakami odniesienia na skanerze, i zamknij pokryw. 2 Naci nij przycisk skanera KOPIUJ ( ). Pojawi si komunikat wskazuj cy stan zaawansowania kopiowania. 3 Aby zwi kszyć liczb kopii, zmniejszyć, powi kszyć, rozja nić lub przyciemnić kopie albo zmienić ustawienia drukarki, nale y klikn ć przycisk Anuluj w oknie dialogowym post pu kopiowania. Umo liwi to wprowadzenie zmian w ustawieniach oprogramowania kopiuj cego HP. Kopie mo na te wykonywać z poziomu oprogramowania kopiuj cego HP w Nawigatorze HP. Wi cej informacji znajduje si w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. udost pnianie skanowanego obiektu przyjaciołom i krewnym za pomoc programu HP Instant Share Aby udost pnić skanowane obiekty, skorzystaj z przycisku HP INSTANT SHARE ( ) na panelu przednim skanera HP Scanjet 3670, 3690 lub Skanowane obiekty mo na udost pnić: wysyłaj c je w wiadomo ci bez potrzeby zał czania wielu fotografii, tworz c album w witrynie fotograficznej HP lub zamawiaj c odbitki wysokiej jako ci. (Nie wszystkie usługi s dost pne we wszystkich lokalizacjach.) Je li masz do dyspozycji skaner HP Scanjet 2400, mo esz korzystać z HP Instant Share za pomoc oprogramowania. Wi cej informacji mo na znale ć w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Uwaga: U ytkownicy komputerów Macintosh powinni si zapoznać z pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP i z cz ci pomocy dotycz cej skanera, aby uzyskać informacje o działaniu przycisku HP Instant Share. Aby korzystać z usługi HP Instant Share, trzeba mieć poł czenie z Internetem. 1 Połó oryginał zwrócony obrazem do szyby skanera zgodnie z znakami odniesienia na skanerze i zamknij pokryw. 2 Naci nij przycisk HP INSTANT SHARE ( ). 3 Je li pojawi si monit z daniem wyboru rodzaju skanowanego obiektu, wybierz Oryginał z szyby, a nast pnie kliknij przycisk Skanuj. Zostanie wy wietlony obraz podgl du skanowanego oryginału. 4 Na obrazie podgl du okre l ostateczny obszar skanowania (obszar otoczony liniami kropkowanymi). 5 Dokonaj niezb dnych korekcji obrazu w trybie podgl du. Wi cej informacji mo na znale ć w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 6 Kliknij przycisk Zaakceptuj. 7 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

12 obsługa skanera 7 Pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz skanować nast pny obraz. Je li chcesz skanować wi cej oryginałów, kliknij opcj Tak. Połó nast pny oryginał na szybie i zamknij pokryw. W oknie podgl du kliknij przycisk Nast pne skanowanie, wykonaj niezb dne korekcje obrazu, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. LUB W oknie podgl du wybierz w nast pny obraz, wprowad korekcje, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. 8 Aby udost pnić skanowany obiekt, post puj według wskazówek wy wietlanych na ekranie. Uwaga: Za pomoc przycisku HP INSTANT SHARE mo na te skanować slajdy i negatywy z przystawki TMA. Wi cej informacji znajduje si w cz ci skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) na stronie 15. tworzenie pokazów fotografii i zapisywanie ich na dyskach CD Przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH ( ) na panelu przednim skanera HP Scanjet 3970 słu y do tworzenia własnychpokazów fotograficznych z muzyk i tytułami. Nast pnie mo na ogl dać pokaz fotograficzny na telewizorze, korzystaj c z odtwarzacza DVD lub odtwarzacza VCD. Mo na równie z takich dysków CD tworzyć odbitki fotografii. (Aby korzystać z programu do tworzenia dysków wspomnieniowych, trzeba mieć procesor Intel Pentium II lub lepszy, 700 MB wolnego miejsca na dysku, stacj CD-ROM odczyt/zapis i dyski CD do zapisu.) Je li masz do dyspozycji skaner HP Scanjet 2400, 3670 lub 3690, mo esz tworzyć dyski wspomnieniowe korzystaj c z oprogramowania. Wi cej informacji zawiera pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 1 Połó oryginał zwrócony obrazem do szyby skanera zgodnie z znakami odniesienia na skanerze i zamknij pokryw. 2 Naci nij przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH ( ) skanera. 3 Je li pojawi si monit z daniem wyboru rodzaju skanowanego obiektu, wybierz Oryginał z szyby, a nast pnie kliknij przycisk Skanuj. Zostanie wy wietlony obraz podgl du skanowanego oryginału. 4 Na obrazie podgl du okre l ostateczny obszar skanowania (obszar otoczony liniami kropkowanymi). 5 Dokonaj niezb dnych korekcji obrazu w trybie podgl du. 6 Kliknij przycisk Zaakceptuj. instrukcja obsługi 8

13 rozdział 2 zmiana ustawie 7 Pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz skanować nast pny obraz. Je li chcesz skanować wi cej oryginałów, kliknij opcj Tak. Połó nast pny oryginał na szybie i zamknij pokryw. W oknie podgl du kliknij przycisk Nast pne skanowanie, wykonaj niezb dne korekcje obrazu, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. LUB W oknie podgl du wybierz w nast pny obraz, wprowad korekcje, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. 8 Post puj według instrukcji wy wietlanych na ekranie. Uwaga: Za pomoc przycisku TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH mo na te skanować slajdy i negatywy z przystawki TMA. Wi cej informacji znajduje si w cz ci skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) na stronie 15. Niektóre funkcje skanera HP Scanjet mo na dostosować, a w ród nich ustawienia przycisków panelu przedniego, podgl d obrazów i inne preferencje. Maj c do dyspozycji skaner HP Scanjet 3970, mo na wybrać, czy skanowanie b dzie wykonane natychmiast czy dopiero po zako czeniu cyklu nagrzewania. zmiana ustawie z poziomu nawigatora hp Gdy u ytkownik korzysta z przycisków skanera lub z Nawigatora HP, skaner wykorzystuje ustawienia zoptymalizowane do typu skanowanego obiektu, takiego jak fotografia. Menu Ustawienia w programie Nawigator HP umo liwia zmian wszystkich ustawie skanowania. Obejmuje to ustawienia przycisków, preferencje skanowania i inne parametry. Aby zmienić ustawienia, nale y uruchomić Nawigatora HP i klikn ć menu Ustawienia. wł czanie i wył czanie podgl du obrazu Wy wietlanie podgl du obrazu mo na wł czać i wył czać. Wi cej informacji mo na znale ć w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 9 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

14 wybierz obraz lub dokument obsługa skanera Je eli oprogramowanie wy wietli monit o wybranie typu oryginału, dost pne s dwie opcje: Obraz lub Dokument. W zale no ci od dokonanego wyboru u yte zostan ustawienia zoptymalizowane dla obrazu lub dla dokumentu. Poni sze wskazówki powinny ułatwić wybranie wła ciwego typu oryginału. Zawarto ć oryginału Odbitka fotograficzna, rysunek, slajd lub negatyw albo obiekty, takie jak fotografie w ramkach, artwork lub tkanina Uwaga: Nale y unikać umieszczania w skanerze obiektów o ostrych kraw dziach. Zlekcewa enie tej wskazówki mo e spowodować uszkodzenie skanera. Przed umieszczeniem obiektu na szybie skanera nale y si upewnić, czy na powierzchni obiektu nie ma wilgotnego kleju, płynu korekcyjnego lub innych substancji, które mogłyby zabrudzić szyb. Tekst, tekst z rysunkami lub dowolny tekst, który pó niej b dzie edytowany Informacje o zmianie typu oryginału znajduj si w cz ci zmiana ustawie na stronie 9. konserwacja i obsługa Zalecany typ oryginału Obraz Dokument Okresowe czyszczenie skanera pozwoli mu uzyskać optymaln wydajno ć pracy. Ilo ć czynno ci konserwacyjnych zale y od kilku czynników, a w ród nich od intensywno ci u ytkowania i warunków otoczenia. W razie potrzeby nale y przeprowadzić ustalon procedur czyszczenia. Procedura czyszczenia obejmuje wyczyszczenie szyby skanera oraz przystawki TMA. czyszczenie szyby skanera 1 Odł cz od skanera kabel zasilaj cy. 2 Otwórz pokryw skanera. 3 Wyczy ć szyb za pomoc mi kkiej i niepozostawiaj cej włókien ciereczki, spryskanej łagodnym rodkiem do mycia powierzchni szklanych. Przestroga! Mo na u ywać wył cznie rodka do mycia powierzchni szklanych. Nale y unikać stosowania ciernych rodków czyszcz cych, acetonu, benzenu lub czterochlorku w gla; substancje te mog uszkodzić szyb skanera. Nale y unikać u ywania alkoholu izopropylowego, poniewa mo e on pozostawić smugi na szybie. instrukcja obsługi 10

15 rozdział 2 rodka do mycia powierzchni szklanych nie nale y rozpylać bezpo rednio na szyb. Zastosowanie zbyt du ej ilo ci rodka mo e spowodować jego przedostanie si przez kraw dzie szyby i uszkodzenie skanera. 4 Za pomoc suchej, mi kkiej i niepozostawiaj cej włókien ciereczki wytrzyj szyb skanera do sucha. 5 Po zako czeniu podł cz do skanera kabel zasilaj cy. Aby uzyskać wskazówki na temat czyszczenia spodniej strony szyby skanera, przejd do witryny wybierz swój kraj/region, przejd na stron wsparcia technicznego swego skanera, a nast pnie kliknij ł cze, aby wy wietlić potrzebne informacje. czyszczenie przystawki TMA Maj c do dyspozycji skaner HP Scanjet 3670, 3690 lub 3970, nale y czy cić przystawk TMA za pomoc mi kkiej i niepozostawiaj cej włókien ciereczki. W razie potrzeby nale y lekko spryskać ciereczk rodkiem do czyszczenia szkła i wytrzeć przystawk TMA. problemy z instalacj lub ustawianiem skanera sprawd komputer Sprawd, czy system komputerowy spełnia minimalne wymagania wymienione na opakowaniu skanera. Je li ilo ć wolnego miejsca na dysku twardym jest niewystarczaj ca, usu niepotrzebne pliki lub zainstaluj oprogramowanie na innym dysku. u ywaj wła ciwego foldera Je li podczas przeprowadzania instalacji na komputerze z systemem Microsoft Windows wy wietlony zostanie komunikat Nieprawidłowy katalog docelowy lub Bł dny folder programu, mo e to oznaczać, e u ytkownik nie ma uprawnie zapisu/odczytu do tego foldera. sprawd kable typ kabla kabel zasilaj cy Czynno ci Sprawd, czy kabel zasilaj cy jest mocno podł czony zarówno do skanera, jak i do sprawnego gniazda sieci elektrycznej lub listwy przeciwprzepi ciowej. Je eli kabel zasilaj cy jest podł czony do listwy przeciwprzepi ciowej, sprawd, czy listwa ta jest podł czona do gniazda sieci elektrycznej i czy jest wł czona. Odł cz kabel zasilaj cy od skanera i wył cz komputer. Po upływie 30 sekund podł cz ponownie kabel zasilaj cy do skanera, a nast pnie wł cz komputer, dokładnie w takiej kolejno ci. 11 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

16 typ kabla Czynno ci obsługa skanera kabel USB Sprawd, czy skaner został podł czony do komputera za pomoc kabla USB dostarczonego wraz z zestawem. Inne kable USB mog być niezgodne ze skanerem. Sprawd, czy kabel USB jest mocno podł czony zarówno po stronie skanera, jak i komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwi zywania problemów z poł czeniem USB, przejd do witryny support, wybierz kraj/region, a nast pnie skorzystaj z narz dzia szukaj, aby znale ć dane tematy. Uwaga: W przypadku komputerów Macintosh nale y sprawdzić poprawno ć poł czenia skanera z komputerem za pomoc programu Apple System Profiler. problemy zwi zane z inicjalizacj skanera zresetuj skaner Je li przy próbie u ycia skanera na ekranie pojawi si komunikat o bł dzie podobny do Inicjalizacja skanera nie powiodła si lub Nie znaleziono skanera : 1 Zamknij okno dialogowe komunikatu o bł dzie i zamknij aplikacj otwart w momencie pojawienia si komunikatu. 2 Odł cz od skanera kabel USB, a nast pnie podł cz go ponownie. (Spróbuj wykonać skanowanie, aby sprawdzić, czy teraz skaner działa. Je li nie, przejd do nast pnego kroku.) 3 Zamknij system w komputerze i wył cz komputer. 4 Odł cz skaner od ródła zasilania. 5 Odł cz kabel USB od skanera i od komputera. 6 Podł cz ponownie kabel zasilaj cy do gniazdka sieciowego lub do listwy przeciwprzepi ciowej. 7 Sprawd, czy kabel USB nie nosi widocznych ladów zewn trznego uszkodzenia. 8 Solidnie podł cz kabel USB bezpo rednio do skanera. Usu hub USB, je li jest u ywany. 9 Solidnie podł cz kabel USB do komputera, u ywaj c je li to mo liwe innego portu USB. Kabel musi być całkowicie wsuni ty do portu USB komputera. Uwaga: Jest wa ne, aby przed ponownym uruchomieniem skaner i komputer były wył czone przez co najmniej 60 sekund. 10 Uruchom ponownie komputer. instrukcja obsługi 12

17 rozdział 2 uruchom naprawczy program narz dziowy Je eli inicjalizacja skanera nie powiedzie si, uruchom narz dzie Napraw (tylko komputery z systemem Windows). Aby uzyskać wi cej informacji, otwórz program Nawigator HP, wybierz skaner na li cie Wybór urz dzenia, a nast pnie kliknij Pomoc. Nast pnie, w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, otwórz cz ć pomoc hp skanera scanjet, otwórz cz ć rozwi zywanie problemów i zobacz temat skaner przestał działać poprawnie. cz sto zadawane pytania jak mog przetestować sprz t skanera, je li podejrzewam wyst powanie problemu? 1 Odł cz od skanera kabel USB i kabel zasilaj cy. 2 Upewnij si, e kabel zasilaj cy skanera pozostał podł czony do ródła zasilania. 3 Podł czaj c do skanera kabel zasilaj cy równocze nie naci nij przyciski SKANUJ ( ) i KOPIUJ ( ) na skanerze. Lampa skanera powinna si wł czyć, a jego karetka przesun ć si do przodu i do tyłu. 4 Aby zako czyć test, odł cz kabel zasilaj cy. Je li lampa nie za wieci si lub karetka nie wykona adnego ruchu, istnieje problem sprz towy skanera. Informacje na ten temat znajduj si w cz ci obsługa produktu na stronie 22. jak mog wył czyć lamp? Lampa skanera powinna przekroczyć limit czasu i wył czyć si automatycznie po pewnym okresie nieaktywno ci (około 14 minut). Je li lampa nie wył cza si automatycznie, wykonaj nast puj ce czynno ci: 1 Otwórz program Nawigator HP, kliknij menu Ustawienia i kliknij opcj Preferencje skanowania. 2 Na karcie Jako ć/szybko ć wył cz opcj Wydłu anie limitu czasu lampy, aby spowodować wył czanie lampy po 14 minutach nieaktywno ci. Je li ta opcja jest wł czona, lampa skanera wył cza si po 1 godzinie nieaktywno ci. Je li problemy z lamp skanera nie ust puj, zobacz obsługa produktu na stronie 22. jak mog wył czyć skaner? Normalnie nie ma potrzeby wył czania skanera, poniewa po upływie okresu nieaktywno ci (około 14 minut) skaner przechodzi w tryb zmniejszonego poboru mocy. Je li chcesz całkowicie wył czyć skaner, odł cz go od ródła zasilania (gniazda sieci elektrycznej lub listwy przeciwprzepi ciowej). 13 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

18 obsługa skanera jak mog rozwi zać problemy wyst puj ce przy skanowaniu dokumentów lub tekstu? Skaner korzysta z programu Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) do konwersji tekstu umieszczonego na stronie na tekst, który mo e być poddany edycji na komputerze. Je li zeskanowany tekst nie poddaje si edycji, nale y sprawdzić, czy w czasie skanowania były wybrane poni sze ustawienia: Co skanujesz?: Wybierz opcj Dokument. Skanowanie do edytowalnego tekstu?: Wybierz opcj Tak. Skanowany tekst mo e być wy wietlany w komputerze w nieco innej postaci ni był wydrukowany na papierowej stronie. Na przykład niektóre znaki mog być nieprawidłowe lub mo e ich brakować. W czasie edycji tekstu nale y go sprawdzić i w razie potrzeby wprowadzić poprawki. Aby zmienić opcje skanowania tekstu, w oknie nawigatora HP kliknij Ustawienia, a nast pnie kliknij opcj Ustawienia skanowania dokumentów. Uwaga: Oprogramowanie OCR jest instalowane automatycznie w czasie instalowania oprogramowania skanera. rozwi zywanie problemów Aby rozwi zać inne problemy ze skanerem, otwórz program Nawigator HP i kliknij Pomoc. Nast pnie, w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, otwórz cz ć pomoc skanera hp scanjet i zobacz cz ć rozwi zywanie problemów. Informacje o rozwi zywaniu problemów z oprogramowaniem skanera mo na znale ć w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. instrukcja obsługi 14

19 3 skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) Je li posiadasz skaner HP Scanjet 3670, 3690 i 3970, mo esz korzystać z przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) do skanowania slajdów 35 mm lub negatywów. Uwaga: Aby zeskanować du e obiekty przezroczyste, takie jak folie do prezentacji, nale y umie cić obiekt na szybie skanera pod arkuszem białego papieru i skanować jak zwykle. skanowanie slajdów Do skanowania slajdów 35-mm słu y uchwyt slajdów, który jest cz ci wbudowanej przystawki TMA. 1 Otwórz pokryw skanera. 2 W razie potrzeby wyjmij uchwyt negatywów, je li jest obecny, z uchwytu slajdów. wyjmowanie uchwytu negatywu 3 Włó jeden slajd do uchwytu slajdów. Umie ć slajd zwrócony górn stron do góry a przedni stron do u ytkownika. wsuwanie slajdów 4 Zamknij pokryw skanera. Uwaga: Nie nale y klikać przycisku SKANUJ do momentu załadowania negatywów i zamkni cia pokrywy. 5 Naci nij przycisk SKANUJ ( ). Pojawi si okno dialogowe z pytaniem o typ skanowanego obiektu. 15

20 skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) 6 Wybierz opcj Obraz. 7 Kliknij przycisk Skanuj. 8 Wybierz opcj Slajdy z przystawki do skanowania przezroczy (TMA). 9 Kliknij przycisk Skanuj. Skaner wykona skanowanie wst pne i na ekranie pojawi si obraz podgl du. 10 Okre l ostateczny obszar skanowania na slajdzie. Kliknij i przeci gnij kraw dzie wokół obszaru zaznaczenia (ostateczny obszar skanowania). ostateczny obszar skanowania wybieranie ostatecznego obszaru skanowania 11 Dokonaj niezb dnych korekcji obrazu w trybie podgl du. Po zako czeniu korekcji obrazu kliknij przycisk Zaakceptuj. 12 Pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy skanowanych b dzie wi cej oryginałów. Je li zamierzasz skanować wi cej slajdów: a. Kliknij przycisk Tak. b. Umie ć nowy slajd w przystawce TMA i zamknij pokryw. c. W oknie podgl du kliknij przycisk Nast pne skanowanie, wykonaj niezb dne korekcje obrazu, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. 13 Po zako czeniu skanowania wszystkich oryginałów kliknij przycisk Nie w oknie monitu o kolejne skanowanie. Obrazy zostan wy wietlone w oknie oprogramowania Galeria obrazów i fotografii HP lub w innym wybranym miejscu docelowym. 14 Po zako czeniu wyjmij slajdy. Włó uchwyt negatywu z powrotem do pokrywy skanera. Uwaga: Slajdy mo na skanować innymi sposobami. Na przykład w programie Nawigator HP kliknij przycisk Skanuj obraz. Albo, je li wiadomo, e obiekt b dzie udost pniany za pomoc programu Instant Share HP lub b dzie tworzony dysk wspomnieniowy za pomoc programu do tworzenia dysków wspomnieniowych, nale y u yć jednego z tych przycisków panelu przedniego, je li jest zainstalowany w skanerze. instrukcja obsługi 16

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26 INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner Nr produktu 374154 Strona 1 z 26 Wskazówka - Aby poprawnie zeskanować film należy ustawić górę obrazka w stronę tyłu skanera (kabel sieciowy i USB). Uważaj, żeby pokryta emulsją

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo