hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe"

Transkrypt

1 hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi

2 hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi

3 informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. Z wyj tkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja b d tłumaczenie tego materiału jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. Ten produkt wykorzystuje technologi PDF firmy Adobe, która zawiera implementacj kompresji danych Lempel-Ziv-Welch (LZW), licencjonowanej zgodnie z ameryka skim patentem 4,558,302. znaki towarowe Nazwa Adobe i logo Acrobat s zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated, w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach/regionach. Energy Star jest zarejestrowanym znakiem usług Agencji Ochrony rodowiska Naturalnego (EPA) Stanów Zjednoczonych. Microsoft i Windows s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe nazwy wyrobów wymienionych w niniejszej publikacji mog być znakami towarowymi odpowiednich firm. gwarancja dotycz ca dokumentacji Informacje zawarte w tej dokumentacji mog zostać zmienione bez uprzedzenia. Firma Hewlett-Packard nie udziela adnych gwarancji odno nie informacji zawartych w tym dokumencie. W SZCZEGÓLNO CI FIRMA HEWLETT-PACKARD ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO WARTO CI HANDLOWEJ PRODUKTU LUB JEGO PRZYDATNO CI DO OKRE LONYCH CELÓW. Firma Hewlett-Packard nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpo rednie, po rednie, przypadkowe lub wtórne zwi zane z udost pnieniem czy wykorzystaniem tych informacji. Zestaw TWAIN Toolkit jest rozprowadzany w stanie tak jak jest. Twórcy i dystrybutorzy zestawu TWAIN Toolkit wyra nie odrzucaj wszelkie gwarancje (domniemane, pisemne czy ustawowe), w tym równie, ale nie wył cznie, gwarancje domniemane co do warto ci handlowej produktu lub jego przydatno ci do okre lonych celów i gwarancj nienaruszania praw podmiotów trzecich. Ani twórcy, ani dystrybutorzy produktu nie ponosz odpowiedzialno ci za szkody bezpo rednie, po rednie, nadzwyczajne, przypadkowe lub wtórne, powstałe w wyniku reprodukowania, modyfikowania i dystrybucji zestawu TWAIN Toolkit lub wykorzystania go w inny sposób. UWAGI DLA U YTKOWNIKÓW ZWI ZANYCH Z RZ DEM USA: KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE OBJ TE OGRANICZENIAMI: U ywanie, kopiowanie lub ujawnianie przez rz d podlega ograniczeniom uj tym w paragrafie (c) (1) (ii) klauzuli DFARS przepisów Rights in Technical Data Clause. Materiały skanowane przez ten produkt mog być chronione przepisami rz dowymi lub innymi uregulowaniami prawnymi, na przykład prawami autorskimi. Klient ponosi całkowit odpowiedzialno ć za przestrzeganie wszystkich przepisów i uregulowa prawnych. materiały w produkcie podlegaj ce ograniczeniom Ten produkt HP zawiera nast puj ce materiały, które mog wymagać specjalnej obsługi po zako czeniu okresu u ytkowania: rt ć w lampie fluorescencyjnej skanera i w przystawce do skanowania materiałów przezroczystych (< 5 mg), ołów w stopie lutowniczym. Informacje na temat recyklingu znajduj si na stronie lub stronie firmy Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org). Mog ich te udzielić władze lokalne. Informacje na temat programu ochrony rodowiska naturalnego HP zawiera program ochrony rodowiska naturalnego na stronie 21. Informacje o gwarancji na produkt zawiera o wiadczenie firmy hewlett-packard o ograniczonej gwarancji na stronie 19.

4 spis tre ci gdzie mog znale ć...? gdzie mog znale ć informacje o...? gdzie mog znale ć dokumentacj? obsługa skanera opis panelu przedniego opis przystawki do skanowania przezroczy (TMA) opis skanowania skanowanie z wysok rozdzielczo ci skanowanie obrazów i dokumentów drukowanie kopii udost pnianie skanowanego obiektu przyjaciołom i krewnym za pomoc programu HP Instant Share tworzenie pokazów fotografii i zapisywanie ich na dyskach CD. 8 zmiana ustawie wybierz obraz lub dokument konserwacja i obsługa problemy z instalacj lub ustawianiem skanera problemy zwi zane z inicjalizacj skanera cz sto zadawane pytania rozwi zywanie problemów skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) skanowanie slajdów skanowanie negatywów gwarancja o wiadczenie firmy hewlett-packard o ograniczonej gwarancji. 19 informacje prawne program ochrony rodowiska naturalnego obsługa produktu witryna internetowa ułatwie dost pu witryna internetowa hp scanjet uzyskiwanie wsparcia technicznego opcje rozszerzonej gwarancji dodatek a dane techniczne produktu i wyposa enie dodatkowe dane techniczne skanera dane techniczne przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) dane rodowiskowe dla skanera i przystawki TMA iii

5 1 gdzie mog znale ć...? W tym podr czniku opisany został sposób funkcjonowania skanerów HP Scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 we współpracy z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Informacje na temat u ytkowania skanera z systemami Apple Macintosh mo na znale ć w nast puj cych miejscach: Plakat instalacyjny problemy z instalacj lub ustawianiem skanera na stronie 11 Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP gdzie mog znale ć informacje o...? Skorzystaj z poni szej tablicy, aby znale ć potrzebne informacje na temat u ytkowania skanera, przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA), oprogramowania, rozwi zywania problemów i inne. Przedmiot Instalacja Ogólne informacje o skanerze Lokalizacja Plakat instalacyjny Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, zobacz Pomoc do skanera HP Scanjet, a nast pnie Instalowanie skanera Ta instrukcja, zobacz opis panelu przedniego na stronie 4 (tak e w Pomocy do skanera HP Scanjet) Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, zobacz Pomoc do skanera HP Scanjet, a nast pnie Wprowadzenie do produktu U ytkowanie skanera Ta instrukcja, zobacz obsługa skanera na stronie 4 i skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) na stronie 15 Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP Obsługa oprogramowania 1

6 gdzie mog znale ć...? Przedmiot Rozwi zywanie problemów Odinstalowanie oprogramowania Konserwacja i gwarancja Rejestracja produktu, aktualizacje, nowo ci Szczegóły obsługi, numery telefonów, Lokalizacja Ta instrukcja, zobacz problemy z instalacj lub ustawianiem skanera na stronie 11, problemy zwi zane z inicjalizacj skanera na stronie 12 i cz sto zadawane pytania na stronie 13 Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, zobacz Pomoc do skanera HP Scanjet, a nast pnie Rozwi zywanie problemów Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP Rozwi zywanie problemów Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, zobacz Pomoc do skanera HP Scanjet, nast pnie Rozwi zywanie problemów, a nast pnie Odinstalowanie oprogramowania Ta instrukcja, zobacz konserwacja i obsługa na stronie 10 Ta instrukcja, zobacz gwarancja na stronie 19 Ta instrukcja, zobacz opcje rozszerzonej gwarancji na stronie 26 (tak e w Pomocy do skanera HP Scanjet) Ta instrukcja, zobacz obsługa produktu na stronie 22 (tak e w Pomocy do skanera HP Scanjet) gdzie mog znale ć dokumentacj? Skorzystaj z poni szej tablicy, aby znale ć dokumentacj przeznaczon do skanera. Dokument Plakat instalacyjny Instrukcja obsługi Lokalizacja Wewn trz pudełka skanera znajduje si rozkładany plakat zawieraj cy instrukcje instalacji i konfiguracji. Instrukcja obsługi jest dost pna w formacie PDF z menu Pomoc w oprogramowaniu skanuj cym i na dysku CD Obrazy i fotografie HP. Czasem dostarczany jest tak e podr cznik drukowany. instrukcja obsługi 2

7 rozdział 1 Dokument Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP Pomoc skanera HP Scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 (nazywana tak e Pomoc skanera HP Scanjet) Dokumentacja oprogramowania dodatkowego Lokalizacja Obejrzyj pomoc elektroniczn, która zawiera informacje na temat u ytkowania oprogramowania i skanera, jednym z nast puj cych sposobów: W menu Start wska polecenie Programy lub Wszystkie programy, wska nazw Hewlett- Packard, wska nazw skanera lub polecenie Skanery, a nast pnie kliknij Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Uruchom program nawigator HP, wybierz skaner, a nast pnie kliknij polecenie Pomoc. W programie Obrazy i fotografie HP kliknij polecenie Pomoc, a nast pnie kliknij Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Otwórz Pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (patrz wy ej), nast pnie kliknij Pomoc skanera HP Scanjet 2400, 3670, 3690 i Zobacz dokumentacj oprogramowania dodatkowego, które zostało dostarczone wraz ze skanerem. 3 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

8 2 obsługa skanera W tej cz ci przedstawiono opis panelu przedniego skanera oraz przystawki do skanowania przezroczy (TMA). Zawarte s tu te informacje o obsłudze skanera i sposobach jego konserwacji. opis panelu przedniego Funkcja Przycisk SKANUJ Przycisk KOPIUJ Przycisk HP INSTANT SHARE (tylko skanery HP Scanjet 3670, 3690 i 3970) Przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH (tylko skaner HP Scanjet 3970) Opis Skanuje obraz lub dokument, aby mo na było obejrzeć podgl d obrazu lub go zmienić. Skanuje obiekt i wysyła go do domy lnej drukarki w celu utworzenia kopii. Skanuje obiekt i pozwala wysłać go w wiadomo ci , utworzyć album w witrynie fotografii HP lub zamówić odbitki wysokiej jako ci. (Nie wszystkie usługi s dost pne we wszystkich lokalizacjach.) Skanuje obiekt do oprogramowania do tworzenia dysków wspomnieniowych, gdzie mo na utworzyć pokaz fotografii na dysku CD, z doł czonym podkładem muzycznym i tytułami. opis przystawki do skanowania przezroczy (TMA) Przystawka do skanowania przezroczy TMA skanuje slajdy lub negatywy do oprogramowania skanuj cego HP, w którym mo na obejrzeć lub zmienić skanowany obraz. Model skanera Skaner HP Scanjet 2400 Skaner HP Scanjet 3670 Skaner HP Scanjet 3690 Skaner HP Scanjet 3970 Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych Brak Skanuje jeden slajd 35 mm lub dwie klatki z filmu negatywowego 35 mm 4

9 rozdział 2 opis skanowania Skanowanie mo na rozpoczynać jednym z trzech sposobów: za pomoc przycisków na panelu przednim z programu Nawigator HP z innych aplikacji Uwaga: Oprogramowanie skanuj ce HP mo e wy wietlać monit dotycz cy skanowania dodatkowych obiektów. Umo liwia to zeskanowanie wielu obiektów i wysłanie ich do ostatecznego miejsca docelowego za jednym razem. U ytkownicy komputerów Macintosh powinni si zapoznać z cz ci gdzie mog znale ć...? na stronie 1, aby uzyskać informacje na temat procedur skanowania. skanowanie za pomoc przycisków na panelu przednim Przyciski na panelu przednim stanowi skróty do cz sto u ywanych funkcji skanowania, takich jak skanowanie obrazów i dokumentów. Wskazówki dotycz ce korzystania ze wszystkich przycisków na panelu przednim znajduj si w niniejszym i w nast pnym rozdziale instrukcji. skanowanie z poziomu nawigatora hp Aby uruchomić oprogramowanie Obrazy i fotografie HP, nale y klikn ć dwukrotnie ikon Nawigator HP ( ). Na ekranie pojawia si okno Nawigator HP. Z tego okna mo na skanować, ogl dać lub drukować obrazy, uzyskać pomoc i wykonywać inne czynno ci. Je li na pulpicie brak ikony Nawigator HP, w menu Start wska polecenie Programy lub Wszystkie programy, wska Hewlett-Packard, wska nazw skanera lub Skanery, a nast pnie kliknij polecenie Nawigator obrazów i fotografii HP. skanowanie z innych aplikacji Zeskanowany obraz mo na umie cić bezpo rednio w otwartym pliku dowolnej aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN. Zgodn aplikacj mo na rozpoznać po tym, e dost pne jest w niej polecenie Acquire (Pobierz), Scan (Skanuj) lub Import New Object (Importuj nowy obiekt). W razie w tpliwo ci nale y si zapoznać z dokumentacj aplikacji. skanowanie z wysok rozdzielczo ci Podczas skanowania obrazów wa ny jest wybór odpowiedniej rozdzielczo ci. Czy nale y skanować z najwy sz dost pn rozdzielczo ci? Czy zawsze nale y skanować z rozdzielczo ci zgodn z rozdzielczo ci drukarki? Aby odpowiedzieć na te pytania, nale y rozwa yć wiele czynników, np. typ komputera i przeznaczenie skanowanego obrazu. Uwaga: Wysoka rozdzielczo ć potrzebna jest zwykle tylko do powi kszania rozmiaru bardzo małych obrazów (np. przy skanowaniu obrazów o rozmiarze znaczka pocztowego lub slajdów/negatywów 35 mm i powi kszaniu ich do formatu A4). W wi kszo ci przypadków skanowanie b dzie optymalne po ustawieniu rozdzielczo ci skanowania odpowiednio do przeznaczenia obrazu. 5 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

10 obsługa skanera Skanowanie z rozdzielczo ci wy sz od wymaganej powoduje zwi kszenie rozmiaru pliku, spowolnienie drukowania, a czasami uniemo liwia drukowanie na niektórych drukarkach. Aby uzyskać wi cej informacji, otwórz Nawigatora HP, wybierz skaner na li cie Wybór urz dzenia, kliknij Pomoc, a nast pnie w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP zobacz cz ć pomoc skanera hp scanjet. skanowanie obrazów i dokumentów U ycie przycisku SKANUJ ( ) do skanowania obrazów i dokumentów. Uwaga: Za pomoc przycisku SKANUJ mo na te skanować slajdy i negatywy z przystawki TMA. Wi cej informacji znajduje si w cz ci skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) na stronie Połó oryginał zwrócony obrazem do szyby skanera zgodnie z znakami odniesienia na skanerze, i zamknij pokryw. 2 Naci nij przycisk SKANUJ ( ). 3 Pojawi si okno dialogowe, w którym nale y wybrać: Obraz, je li skanujesz odbitk fotograficzn, rysunek, slajd lub negatywy. Dokument, je li skanujesz tekst, tekst z rysunkami lub dowolny tekst, który pó niej b dzie edytowany. (Aby uzyskać wi cej informacji na temat skanowania dokumentów lub tekstu, zobacz jak mog rozwi zać problemy wyst puj ce przy skanowaniu dokumentów lub tekstu? na stronie 14.) 4 Wybierz folder docelowy. 5 Kliknij przycisk Skanuj. 6 Je li pojawi si monit z daniem wyboru rodzaju skanowanego obiektu, wybierz Oryginał z szyby, a nast pnie kliknij przycisk Skanuj. 7 Na obrazie podgl du okre l ostateczny obszar skanowania (obszar otoczony liniami kropkowanymi). 8 Dokonaj niezb dnych korekcji obrazu w trybie podgl du. 9 Kliknij przycisk Zaakceptuj. 10 Pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz skanować nast pny obraz. Je li chcesz skanować wi cej oryginałów, kliknij opcj Tak. Połó nast pny oryginał na szybie i zamknij pokryw. W oknie podgl du kliknij przycisk Nast pne skanowanie, wykonaj niezb dne korekcje obrazu, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. LUB W oknie podgl du wybierz w nast pny obraz, wprowad korekcje, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. 11 Po zako czeniu skanowania wszystkich oryginałów kliknij przycisk Nie w oknie monitu o kolejne skanowanie. Ostateczny obszar skanowania zostanie zeskanowany i pojawi si w miejscu docelowym okre lonym w kroku 4. instrukcja obsługi 6

11 rozdział 2 drukowanie kopii Do skanowania oryginałów i wysyłania ich do drukarki w celu utworzenia kopii słu y przycisk KOPIUJ ( ). 1 Połó oryginał zwrócony obrazem do szyby skanera zgodnie z znakami odniesienia na skanerze, i zamknij pokryw. 2 Naci nij przycisk skanera KOPIUJ ( ). Pojawi si komunikat wskazuj cy stan zaawansowania kopiowania. 3 Aby zwi kszyć liczb kopii, zmniejszyć, powi kszyć, rozja nić lub przyciemnić kopie albo zmienić ustawienia drukarki, nale y klikn ć przycisk Anuluj w oknie dialogowym post pu kopiowania. Umo liwi to wprowadzenie zmian w ustawieniach oprogramowania kopiuj cego HP. Kopie mo na te wykonywać z poziomu oprogramowania kopiuj cego HP w Nawigatorze HP. Wi cej informacji znajduje si w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. udost pnianie skanowanego obiektu przyjaciołom i krewnym za pomoc programu HP Instant Share Aby udost pnić skanowane obiekty, skorzystaj z przycisku HP INSTANT SHARE ( ) na panelu przednim skanera HP Scanjet 3670, 3690 lub Skanowane obiekty mo na udost pnić: wysyłaj c je w wiadomo ci bez potrzeby zał czania wielu fotografii, tworz c album w witrynie fotograficznej HP lub zamawiaj c odbitki wysokiej jako ci. (Nie wszystkie usługi s dost pne we wszystkich lokalizacjach.) Je li masz do dyspozycji skaner HP Scanjet 2400, mo esz korzystać z HP Instant Share za pomoc oprogramowania. Wi cej informacji mo na znale ć w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Uwaga: U ytkownicy komputerów Macintosh powinni si zapoznać z pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP i z cz ci pomocy dotycz cej skanera, aby uzyskać informacje o działaniu przycisku HP Instant Share. Aby korzystać z usługi HP Instant Share, trzeba mieć poł czenie z Internetem. 1 Połó oryginał zwrócony obrazem do szyby skanera zgodnie z znakami odniesienia na skanerze i zamknij pokryw. 2 Naci nij przycisk HP INSTANT SHARE ( ). 3 Je li pojawi si monit z daniem wyboru rodzaju skanowanego obiektu, wybierz Oryginał z szyby, a nast pnie kliknij przycisk Skanuj. Zostanie wy wietlony obraz podgl du skanowanego oryginału. 4 Na obrazie podgl du okre l ostateczny obszar skanowania (obszar otoczony liniami kropkowanymi). 5 Dokonaj niezb dnych korekcji obrazu w trybie podgl du. Wi cej informacji mo na znale ć w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 6 Kliknij przycisk Zaakceptuj. 7 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

12 obsługa skanera 7 Pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz skanować nast pny obraz. Je li chcesz skanować wi cej oryginałów, kliknij opcj Tak. Połó nast pny oryginał na szybie i zamknij pokryw. W oknie podgl du kliknij przycisk Nast pne skanowanie, wykonaj niezb dne korekcje obrazu, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. LUB W oknie podgl du wybierz w nast pny obraz, wprowad korekcje, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. 8 Aby udost pnić skanowany obiekt, post puj według wskazówek wy wietlanych na ekranie. Uwaga: Za pomoc przycisku HP INSTANT SHARE mo na te skanować slajdy i negatywy z przystawki TMA. Wi cej informacji znajduje si w cz ci skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) na stronie 15. tworzenie pokazów fotografii i zapisywanie ich na dyskach CD Przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH ( ) na panelu przednim skanera HP Scanjet 3970 słu y do tworzenia własnychpokazów fotograficznych z muzyk i tytułami. Nast pnie mo na ogl dać pokaz fotograficzny na telewizorze, korzystaj c z odtwarzacza DVD lub odtwarzacza VCD. Mo na równie z takich dysków CD tworzyć odbitki fotografii. (Aby korzystać z programu do tworzenia dysków wspomnieniowych, trzeba mieć procesor Intel Pentium II lub lepszy, 700 MB wolnego miejsca na dysku, stacj CD-ROM odczyt/zapis i dyski CD do zapisu.) Je li masz do dyspozycji skaner HP Scanjet 2400, 3670 lub 3690, mo esz tworzyć dyski wspomnieniowe korzystaj c z oprogramowania. Wi cej informacji zawiera pomoc do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 1 Połó oryginał zwrócony obrazem do szyby skanera zgodnie z znakami odniesienia na skanerze i zamknij pokryw. 2 Naci nij przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH ( ) skanera. 3 Je li pojawi si monit z daniem wyboru rodzaju skanowanego obiektu, wybierz Oryginał z szyby, a nast pnie kliknij przycisk Skanuj. Zostanie wy wietlony obraz podgl du skanowanego oryginału. 4 Na obrazie podgl du okre l ostateczny obszar skanowania (obszar otoczony liniami kropkowanymi). 5 Dokonaj niezb dnych korekcji obrazu w trybie podgl du. 6 Kliknij przycisk Zaakceptuj. instrukcja obsługi 8

13 rozdział 2 zmiana ustawie 7 Pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz skanować nast pny obraz. Je li chcesz skanować wi cej oryginałów, kliknij opcj Tak. Połó nast pny oryginał na szybie i zamknij pokryw. W oknie podgl du kliknij przycisk Nast pne skanowanie, wykonaj niezb dne korekcje obrazu, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. LUB W oknie podgl du wybierz w nast pny obraz, wprowad korekcje, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. 8 Post puj według instrukcji wy wietlanych na ekranie. Uwaga: Za pomoc przycisku TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH mo na te skanować slajdy i negatywy z przystawki TMA. Wi cej informacji znajduje si w cz ci skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) na stronie 15. Niektóre funkcje skanera HP Scanjet mo na dostosować, a w ród nich ustawienia przycisków panelu przedniego, podgl d obrazów i inne preferencje. Maj c do dyspozycji skaner HP Scanjet 3970, mo na wybrać, czy skanowanie b dzie wykonane natychmiast czy dopiero po zako czeniu cyklu nagrzewania. zmiana ustawie z poziomu nawigatora hp Gdy u ytkownik korzysta z przycisków skanera lub z Nawigatora HP, skaner wykorzystuje ustawienia zoptymalizowane do typu skanowanego obiektu, takiego jak fotografia. Menu Ustawienia w programie Nawigator HP umo liwia zmian wszystkich ustawie skanowania. Obejmuje to ustawienia przycisków, preferencje skanowania i inne parametry. Aby zmienić ustawienia, nale y uruchomić Nawigatora HP i klikn ć menu Ustawienia. wł czanie i wył czanie podgl du obrazu Wy wietlanie podgl du obrazu mo na wł czać i wył czać. Wi cej informacji mo na znale ć w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 9 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

14 wybierz obraz lub dokument obsługa skanera Je eli oprogramowanie wy wietli monit o wybranie typu oryginału, dost pne s dwie opcje: Obraz lub Dokument. W zale no ci od dokonanego wyboru u yte zostan ustawienia zoptymalizowane dla obrazu lub dla dokumentu. Poni sze wskazówki powinny ułatwić wybranie wła ciwego typu oryginału. Zawarto ć oryginału Odbitka fotograficzna, rysunek, slajd lub negatyw albo obiekty, takie jak fotografie w ramkach, artwork lub tkanina Uwaga: Nale y unikać umieszczania w skanerze obiektów o ostrych kraw dziach. Zlekcewa enie tej wskazówki mo e spowodować uszkodzenie skanera. Przed umieszczeniem obiektu na szybie skanera nale y si upewnić, czy na powierzchni obiektu nie ma wilgotnego kleju, płynu korekcyjnego lub innych substancji, które mogłyby zabrudzić szyb. Tekst, tekst z rysunkami lub dowolny tekst, który pó niej b dzie edytowany Informacje o zmianie typu oryginału znajduj si w cz ci zmiana ustawie na stronie 9. konserwacja i obsługa Zalecany typ oryginału Obraz Dokument Okresowe czyszczenie skanera pozwoli mu uzyskać optymaln wydajno ć pracy. Ilo ć czynno ci konserwacyjnych zale y od kilku czynników, a w ród nich od intensywno ci u ytkowania i warunków otoczenia. W razie potrzeby nale y przeprowadzić ustalon procedur czyszczenia. Procedura czyszczenia obejmuje wyczyszczenie szyby skanera oraz przystawki TMA. czyszczenie szyby skanera 1 Odł cz od skanera kabel zasilaj cy. 2 Otwórz pokryw skanera. 3 Wyczy ć szyb za pomoc mi kkiej i niepozostawiaj cej włókien ciereczki, spryskanej łagodnym rodkiem do mycia powierzchni szklanych. Przestroga! Mo na u ywać wył cznie rodka do mycia powierzchni szklanych. Nale y unikać stosowania ciernych rodków czyszcz cych, acetonu, benzenu lub czterochlorku w gla; substancje te mog uszkodzić szyb skanera. Nale y unikać u ywania alkoholu izopropylowego, poniewa mo e on pozostawić smugi na szybie. instrukcja obsługi 10

15 rozdział 2 rodka do mycia powierzchni szklanych nie nale y rozpylać bezpo rednio na szyb. Zastosowanie zbyt du ej ilo ci rodka mo e spowodować jego przedostanie si przez kraw dzie szyby i uszkodzenie skanera. 4 Za pomoc suchej, mi kkiej i niepozostawiaj cej włókien ciereczki wytrzyj szyb skanera do sucha. 5 Po zako czeniu podł cz do skanera kabel zasilaj cy. Aby uzyskać wskazówki na temat czyszczenia spodniej strony szyby skanera, przejd do witryny wybierz swój kraj/region, przejd na stron wsparcia technicznego swego skanera, a nast pnie kliknij ł cze, aby wy wietlić potrzebne informacje. czyszczenie przystawki TMA Maj c do dyspozycji skaner HP Scanjet 3670, 3690 lub 3970, nale y czy cić przystawk TMA za pomoc mi kkiej i niepozostawiaj cej włókien ciereczki. W razie potrzeby nale y lekko spryskać ciereczk rodkiem do czyszczenia szkła i wytrzeć przystawk TMA. problemy z instalacj lub ustawianiem skanera sprawd komputer Sprawd, czy system komputerowy spełnia minimalne wymagania wymienione na opakowaniu skanera. Je li ilo ć wolnego miejsca na dysku twardym jest niewystarczaj ca, usu niepotrzebne pliki lub zainstaluj oprogramowanie na innym dysku. u ywaj wła ciwego foldera Je li podczas przeprowadzania instalacji na komputerze z systemem Microsoft Windows wy wietlony zostanie komunikat Nieprawidłowy katalog docelowy lub Bł dny folder programu, mo e to oznaczać, e u ytkownik nie ma uprawnie zapisu/odczytu do tego foldera. sprawd kable typ kabla kabel zasilaj cy Czynno ci Sprawd, czy kabel zasilaj cy jest mocno podł czony zarówno do skanera, jak i do sprawnego gniazda sieci elektrycznej lub listwy przeciwprzepi ciowej. Je eli kabel zasilaj cy jest podł czony do listwy przeciwprzepi ciowej, sprawd, czy listwa ta jest podł czona do gniazda sieci elektrycznej i czy jest wł czona. Odł cz kabel zasilaj cy od skanera i wył cz komputer. Po upływie 30 sekund podł cz ponownie kabel zasilaj cy do skanera, a nast pnie wł cz komputer, dokładnie w takiej kolejno ci. 11 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

16 typ kabla Czynno ci obsługa skanera kabel USB Sprawd, czy skaner został podł czony do komputera za pomoc kabla USB dostarczonego wraz z zestawem. Inne kable USB mog być niezgodne ze skanerem. Sprawd, czy kabel USB jest mocno podł czony zarówno po stronie skanera, jak i komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwi zywania problemów z poł czeniem USB, przejd do witryny support, wybierz kraj/region, a nast pnie skorzystaj z narz dzia szukaj, aby znale ć dane tematy. Uwaga: W przypadku komputerów Macintosh nale y sprawdzić poprawno ć poł czenia skanera z komputerem za pomoc programu Apple System Profiler. problemy zwi zane z inicjalizacj skanera zresetuj skaner Je li przy próbie u ycia skanera na ekranie pojawi si komunikat o bł dzie podobny do Inicjalizacja skanera nie powiodła si lub Nie znaleziono skanera : 1 Zamknij okno dialogowe komunikatu o bł dzie i zamknij aplikacj otwart w momencie pojawienia si komunikatu. 2 Odł cz od skanera kabel USB, a nast pnie podł cz go ponownie. (Spróbuj wykonać skanowanie, aby sprawdzić, czy teraz skaner działa. Je li nie, przejd do nast pnego kroku.) 3 Zamknij system w komputerze i wył cz komputer. 4 Odł cz skaner od ródła zasilania. 5 Odł cz kabel USB od skanera i od komputera. 6 Podł cz ponownie kabel zasilaj cy do gniazdka sieciowego lub do listwy przeciwprzepi ciowej. 7 Sprawd, czy kabel USB nie nosi widocznych ladów zewn trznego uszkodzenia. 8 Solidnie podł cz kabel USB bezpo rednio do skanera. Usu hub USB, je li jest u ywany. 9 Solidnie podł cz kabel USB do komputera, u ywaj c je li to mo liwe innego portu USB. Kabel musi być całkowicie wsuni ty do portu USB komputera. Uwaga: Jest wa ne, aby przed ponownym uruchomieniem skaner i komputer były wył czone przez co najmniej 60 sekund. 10 Uruchom ponownie komputer. instrukcja obsługi 12

17 rozdział 2 uruchom naprawczy program narz dziowy Je eli inicjalizacja skanera nie powiedzie si, uruchom narz dzie Napraw (tylko komputery z systemem Windows). Aby uzyskać wi cej informacji, otwórz program Nawigator HP, wybierz skaner na li cie Wybór urz dzenia, a nast pnie kliknij Pomoc. Nast pnie, w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, otwórz cz ć pomoc hp skanera scanjet, otwórz cz ć rozwi zywanie problemów i zobacz temat skaner przestał działać poprawnie. cz sto zadawane pytania jak mog przetestować sprz t skanera, je li podejrzewam wyst powanie problemu? 1 Odł cz od skanera kabel USB i kabel zasilaj cy. 2 Upewnij si, e kabel zasilaj cy skanera pozostał podł czony do ródła zasilania. 3 Podł czaj c do skanera kabel zasilaj cy równocze nie naci nij przyciski SKANUJ ( ) i KOPIUJ ( ) na skanerze. Lampa skanera powinna si wł czyć, a jego karetka przesun ć si do przodu i do tyłu. 4 Aby zako czyć test, odł cz kabel zasilaj cy. Je li lampa nie za wieci si lub karetka nie wykona adnego ruchu, istnieje problem sprz towy skanera. Informacje na ten temat znajduj si w cz ci obsługa produktu na stronie 22. jak mog wył czyć lamp? Lampa skanera powinna przekroczyć limit czasu i wył czyć si automatycznie po pewnym okresie nieaktywno ci (około 14 minut). Je li lampa nie wył cza si automatycznie, wykonaj nast puj ce czynno ci: 1 Otwórz program Nawigator HP, kliknij menu Ustawienia i kliknij opcj Preferencje skanowania. 2 Na karcie Jako ć/szybko ć wył cz opcj Wydłu anie limitu czasu lampy, aby spowodować wył czanie lampy po 14 minutach nieaktywno ci. Je li ta opcja jest wł czona, lampa skanera wył cza si po 1 godzinie nieaktywno ci. Je li problemy z lamp skanera nie ust puj, zobacz obsługa produktu na stronie 22. jak mog wył czyć skaner? Normalnie nie ma potrzeby wył czania skanera, poniewa po upływie okresu nieaktywno ci (około 14 minut) skaner przechodzi w tryb zmniejszonego poboru mocy. Je li chcesz całkowicie wył czyć skaner, odł cz go od ródła zasilania (gniazda sieci elektrycznej lub listwy przeciwprzepi ciowej). 13 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970

18 obsługa skanera jak mog rozwi zać problemy wyst puj ce przy skanowaniu dokumentów lub tekstu? Skaner korzysta z programu Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) do konwersji tekstu umieszczonego na stronie na tekst, który mo e być poddany edycji na komputerze. Je li zeskanowany tekst nie poddaje si edycji, nale y sprawdzić, czy w czasie skanowania były wybrane poni sze ustawienia: Co skanujesz?: Wybierz opcj Dokument. Skanowanie do edytowalnego tekstu?: Wybierz opcj Tak. Skanowany tekst mo e być wy wietlany w komputerze w nieco innej postaci ni był wydrukowany na papierowej stronie. Na przykład niektóre znaki mog być nieprawidłowe lub mo e ich brakować. W czasie edycji tekstu nale y go sprawdzić i w razie potrzeby wprowadzić poprawki. Aby zmienić opcje skanowania tekstu, w oknie nawigatora HP kliknij Ustawienia, a nast pnie kliknij opcj Ustawienia skanowania dokumentów. Uwaga: Oprogramowanie OCR jest instalowane automatycznie w czasie instalowania oprogramowania skanera. rozwi zywanie problemów Aby rozwi zać inne problemy ze skanerem, otwórz program Nawigator HP i kliknij Pomoc. Nast pnie, w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, otwórz cz ć pomoc skanera hp scanjet i zobacz cz ć rozwi zywanie problemów. Informacje o rozwi zywaniu problemów z oprogramowaniem skanera mo na znale ć w pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. instrukcja obsługi 14

19 3 skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) Je li posiadasz skaner HP Scanjet 3670, 3690 i 3970, mo esz korzystać z przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) do skanowania slajdów 35 mm lub negatywów. Uwaga: Aby zeskanować du e obiekty przezroczyste, takie jak folie do prezentacji, nale y umie cić obiekt na szybie skanera pod arkuszem białego papieru i skanować jak zwykle. skanowanie slajdów Do skanowania slajdów 35-mm słu y uchwyt slajdów, który jest cz ci wbudowanej przystawki TMA. 1 Otwórz pokryw skanera. 2 W razie potrzeby wyjmij uchwyt negatywów, je li jest obecny, z uchwytu slajdów. wyjmowanie uchwytu negatywu 3 Włó jeden slajd do uchwytu slajdów. Umie ć slajd zwrócony górn stron do góry a przedni stron do u ytkownika. wsuwanie slajdów 4 Zamknij pokryw skanera. Uwaga: Nie nale y klikać przycisku SKANUJ do momentu załadowania negatywów i zamkni cia pokrywy. 5 Naci nij przycisk SKANUJ ( ). Pojawi si okno dialogowe z pytaniem o typ skanowanego obiektu. 15

20 skanowanie za pomoc przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) 6 Wybierz opcj Obraz. 7 Kliknij przycisk Skanuj. 8 Wybierz opcj Slajdy z przystawki do skanowania przezroczy (TMA). 9 Kliknij przycisk Skanuj. Skaner wykona skanowanie wst pne i na ekranie pojawi si obraz podgl du. 10 Okre l ostateczny obszar skanowania na slajdzie. Kliknij i przeci gnij kraw dzie wokół obszaru zaznaczenia (ostateczny obszar skanowania). ostateczny obszar skanowania wybieranie ostatecznego obszaru skanowania 11 Dokonaj niezb dnych korekcji obrazu w trybie podgl du. Po zako czeniu korekcji obrazu kliknij przycisk Zaakceptuj. 12 Pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy skanowanych b dzie wi cej oryginałów. Je li zamierzasz skanować wi cej slajdów: a. Kliknij przycisk Tak. b. Umie ć nowy slajd w przystawce TMA i zamknij pokryw. c. W oknie podgl du kliknij przycisk Nast pne skanowanie, wykonaj niezb dne korekcje obrazu, a nast pnie kliknij przycisk Zaakceptuj. 13 Po zako czeniu skanowania wszystkich oryginałów kliknij przycisk Nie w oknie monitu o kolejne skanowanie. Obrazy zostan wy wietlone w oknie oprogramowania Galeria obrazów i fotografii HP lub w innym wybranym miejscu docelowym. 14 Po zako czeniu wyjmij slajdy. Włó uchwyt negatywu z powrotem do pokrywy skanera. Uwaga: Slajdy mo na skanować innymi sposobami. Na przykład w programie Nawigator HP kliknij przycisk Skanuj obraz. Albo, je li wiadomo, e obiekt b dzie udost pniany za pomoc programu Instant Share HP lub b dzie tworzony dysk wspomnieniowy za pomoc programu do tworzenia dysków wspomnieniowych, nale y u yć jednego z tych przycisków panelu przedniego, je li jest zainstalowany w skanerze. instrukcja obsługi 16

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET 2400 DIGITAL FLATBED SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921710

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET 2400 DIGITAL FLATBED SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921710 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET 2400 DIGITAL FLATBED SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB,

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB, Pocz tek 1 μ USB: μ, μ USB,. μ μ HP All-in-One. μ, μ μ. USB U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Aby prawidłowo zainstalować oprogramowanie, nie nale y podł czać kabla USB, dopóki nie pojawi si odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 3800 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 3800 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 3800 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 3800 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

1 Windows CD 2 Dysk CD dla komputerów Macintosh

1 Windows CD 2 Dysk CD dla komputerów Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Pocz tek 1 U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Nie nale y podł czać kabla USB dopóki w podr czniku nie zostanie podana odpowiednia instrukcja. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi 1

Spis treści. Instrukcja obsługi 1 HP Scanjet G3010 Spis treści 1 Użytkowanie skanera...2 Gdzie uzyskać dodatkowe informacje...2 Ułatwienia dostępu...2 Korzystanie z oprogramowania HP Photosmart...4 Opis panelu frontowego i akcesoriów...4

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet G3010. Instrukcja instalacji i pomocy technicznej

HP Scanjet G3010. Instrukcja instalacji i pomocy technicznej HP Scanjet G3010 Instrukcja instalacji i pomocy technicznej Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL !!install_ar070_pol.book ページ 004 年 月 日 月 曜 日 午 前 0 時 0 分 MODEL AR-M6 AR-M76 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA Str. WPROWADZENIE... i OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M0/M70...

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 5590 płaski skaner cyfrowy

hp scanjet 5590 płaski skaner cyfrowy hp scanjet 5590 płaski skaner cyfrowy instrukcja obsługi płaski skaner cyfrowy hp scanjet 5590 instrukcja obsługi prawa autorskie i licencja 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 4800 series Skaner fotograficzny Podręcznik użytkownika

HP Scanjet 4800 series Skaner fotograficzny Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4800 series Skaner fotograficzny Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4800 series Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Wa ne informacje dotycz ce instalacji. Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Elementy urz dzenia

Pocz tek. Wa ne informacje dotycz ce instalacji. Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Elementy urz dzenia Pocz tek 1 Wa ne informacje dotycz ce instalacji U ytkownicy sieci bezprzewodowej i przewodowej: nale y post pować zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podr czniku instalacji, aby pomy lnie dodać urz

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Aplikacja HP SmartStream dla urządzeń HP PageWide XL i HP DesignJet. Ograniczona gwarancja

Aplikacja HP SmartStream dla urządzeń HP PageWide XL i HP DesignJet. Ograniczona gwarancja Aplikacja HP SmartStream dla urządzeń HP PageWide XL i HP DesignJet Ograniczona gwarancja O wiadczenie o Ograniczonej gwarancji firmy Aplikacja HP SmartStream dla urządzeń HP PageWide XL i HP DesignJet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Modem i sieci lokalne

Modem i sieci lokalne i sieci lokalne Numer katalogowy dokumentu: 383057-242 Pa dziernik 2005 r. Spis tre ci 1 Modem Używanie kabla modemowego...................... 2 Używanie odpowiedniego dla danego kraju adapteru kabla modemowego...................

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło

ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło W systemie AS robot jest sterowany i obsługiwany w trznych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

hp photo scanner 1200

hp photo scanner 1200 hp photo scanner 1200 hp photo scanner 1200 Podr cznik u ytkownika Informacje o znakach towarowych i prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Wszystkie prawa zastrze one. adna cz ć tego

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora Wyślij sterownik Podręcznik administratora Styczeń 2013 www.lexmark.com Przegląd 2 Przegląd Aplikacja Wyślij sterownik umożliwia łatwe uzyskanie sterownika dla wybranego modelu drukarki. Aplikacja wysyła

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet G2410/G2710. Instrukcja obsługi

HP Scanjet G2410/G2710. Instrukcja obsługi HP Scanjet G2410/G2710 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Użytkowanie skanera Gdzie uzyskać dodatkowe informacje...3 Ułatwienia dostępu...3 Otwieranie instrukcji obsługi za pomocą programu do odczytywania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Spis treści 1. Instalacja... 3 2. Rejestracja/aktywacja... 4 3. Dodawanie kamer... 5 4. Obraz transmisji bezpośredniej... 6 5. Zapis... 6 6. Odtwarzanie... 7

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo