pracodawców w 2017 roku Maja Zabawska, Marcin Sękowski 9 marca 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pracodawców w 2017 roku Maja Zabawska, Marcin Sękowski 9 marca 2017 r."

Transkrypt

1 Headline Trendy w Verdana kontrolach Bold pracodawców w 2017 roku Maja Zabawska, Marcin Sękowski 9 marca 2017 r.

2 Agenda I. Kontrola form i warunków zatrudnienia 1. Przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę 2. Stawka minimalna umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług 3. Umowa o dzieło kontrole PIP i ZUS 4. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych 5. Konsekwencje przekwalifikowania umowy lub zakwestionowania zbiegu tytułów do ubezpieczeń z perspektywy płatnika II. Umowy o pracę na czas określony 1. Limity stosowania umów na czas określony 2. Okresy wypowiedzenia III. Oddelegowania pracowników do Polski 1. Nowe obowiązki związane z przyjmowaniem pracowników delegowanych 2. Obowiązek zapewnienia warunków minimalnych 3. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy IV. Branże szczególnie narażone na kontrole Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 2

3 Pytanie sondażowe 1 W jakiej skali stosują Państwo umowy cywilno-prawne w swojej firmie (w stosunku do ogółu zatrudnionych)? a. w ogóle nie stosujemy b. do 10% c. od 10% do 30% d. powyżej 30% Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 3

4 Kontrola form i warunków zatrudnienia Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 4

5 Kontrola form i warunków zatrudnienia Przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę (1/5) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może badać podczas kontroli przedsiębiorcy czy dana umowa cywilnoprawna (umowa o świadczenie usług, umowa zlecenia, umowa o dzieło) nie jest w rzeczywistości umową o pracę zgodnie z warunkami określonymi w art Kodeksu pracy, analizując postanowienia umowy oraz sposób jej wykonania przez strony. Najważniejszymi elementami charakteryzującymi umowę o pracę (odróżniając ją tym samym od umowy cywilnoprawnej) jest: wykonywanie pracy określonego (zdefiniowanego) rodzaju; pod kierownictwem; w wyznaczonym miejscu i czasie za wynagrodzeniem na ryzyko beneficjenta pracy Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 5

6 Kontrola form i warunków zatrudnienia Przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę (2/5) Analizując z jakim typem umowy mamy do czynienia (niezależnie od nazwy stosowanej umowy) istotna jest ocena czy umowa ma przeważające cechy umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. W przypadku gdy umowa posiada jednocześnie cechy umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę należy badać zgodny zamiar stron (a więc jaki charakter współpracy strony chciały osiągnąć). PIP może wystąpić w imieniu zleceniobiorcy z powództwem do sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy (nawet bez zgody zleceniobiorcy), bądź przystąpić do takiego postępowania po stronie zleceniobiorcy za jego zgodą. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 6

7 Kontrola form i warunków zatrudnienia Przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę (3/5) Przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę może stanowić podstawę do roszczeń obejmujących m.in.: przyznanie prawa do urlopu wypoczynkowego lub wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych wypłatę dodatku za pracę w nocy lub niedzielę / święto wypłatę minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia, które otrzymywali inni pracownicy na takim samym lub podobnym stanowisku wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy 6 wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników UWAGA! Zawieranie umów cywilnoprawnych w okolicznościach charakterystycznych dla stosunku pracy może również skutkować nałożeniem kary grzywny do zł. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 7

8 Kontrola form i warunków zatrudnienia Przekwalifikowanie umów cywilnoprawnych na umowę o pracę (4/5) ZUS ma kompetencje, aby zakwalifikować umowę cywilną (np. umowę zlecenia) jako umowę o pracę. Dla celów naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, może to zrobić niezależnie od działań podejmowanych przez PIP (powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy). Decydujące znaczenie z perspektywy ZUS ma: sposób wykonywania pracy (tj. czy osoba fizyczna jest zobowiązana do wykonywania pracy osobiście, w sposób ciągły i podporządkowany poleceniom pracodawcy lub przełożonego oraz czy praca ma być wykonywana w określonym miejscu i czasie, co jest charakterystyczne dla umowy o pracę); wola stron zawierających umowę. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 8

9 Kontrola form i warunków zatrudnienia Przekwalifikowanie umów cywilnoprawnych na umowę o pracę (4/5) Konsekwencje przekwalifikowania umowy zlecenia na umowę o pracę: 1) W przypadku zawarcia umowy zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej: W przypadku braku zbiegu tytułów do ubezpieczenia płatnik byłby zobowiązany do ewentualnego uzupełnienia niezapłaconych składek na ubezpieczenie chorobowe (które jest dobrowolne w przypadku zlecenia) z odsetkami z tytułu zwłoki. W przypadku zbiegu z innym tytułem do ubezpieczenia, który powodował brak oskładkowania umowy zlecenia składkami ZUS płatnik byłby zobowiązany do uiszczenia pełnych zaległych składek na ubezpieczenia społeczne z odsetkami z tytułu zwłoki. 2) W przypadku zawarcia umowy zlecenia z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą: Płatnik byłby zobowiązany do uregulowania pełnych zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami z tytułu zwłoki. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 9

10 Kontrola form i warunków zatrudnienia Stawka minimalna umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług (1/2) Minimalna stawka godzinowa w 2017 r. wynosi 13 zł i ma zastosowanie do: osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub państwie niebędącym państwem UE lub EOG, nie zatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług na rzecz przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 10

11 Kontrola form i warunków zatrudnienia Stawka minimalna umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług (2/2) Obszary kontroli PIP umów zlecenia i umów o świadczenie usług obejmują: 1 zapewnienie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej Przechowywanie przez zleceniodawcę dokumentacji określającej sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia/usług oraz dokumentacji potwierdzającej liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (dokumentacja powinna być przechowywana przez zleceniodawcę przez Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 11 okres 3 lat). 2 3 dokonywanie płatności wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu (w przypadku umów zawartych na dłużej niż jeden miesiąc)

12 Kontrola form i warunków zatrudnienia Umowy o dzieło kontrole PIP i ZUS (1/2) Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umów o dzieło, jednak inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) będą bardziej szczegółowo analizować, czy zawierane umowy nazywane umowami o dzieło nie są w rzeczywistości umowami zlecenia. Zgodnie ze stanowiskiem Głównej Inspekcji Pracy, PIP nie ma uprawnień, aby kwestionować umowy o dzieło, jeśli nie spełniają one warunków zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Jednak w przypadku powzięcia podejrzeń, że zawarcie umowy o dzieło ma charakter fikcyjny, inspektor PIP powiadomi o tym ZUS. Współpraca między PIP a ZUS wynika z: ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, porozumienia między głównym inspektorem pracy a prezesem ZUS w sprawie współdziałania PIP i ZUS. ZUS natomiast na podstawi przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma uprawnienia do weryfikowania, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z właściwego tytułu. ZUS ma kompetencje, aby: zweryfikować treść zawartej umowy o dzieło oraz charakter wykonywanej pracy, w przypadku uznania, że praca wykonywana w ramach umowy o dzieło ma w rzeczywistości charakter zlecenia - uznać daną umowę za umowę zlecenie i naliczyć zaległe składki na ubezpieczenia społeczne wraz z ewentualnymi odsetkami z tytułu zwłoki. Kompetencje ZUS w powyższym zakresie potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II UK 315/10). Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 12

13 Kontrola form i warunków zatrudnienia Umowy o dzieło kontrole PIP i ZUS (2/2) Aktualne stanowisko ZUS i sądów: Szczególnie problematyczne mogą okazać się umowy o charakterze mieszanym posiadające cechy umowy o dzieło i umowy zlecenie. O istocie kontraktu nie decyduje jego nazwa - samo nazwanie kontraktu umową o dzieło nie przesądza o jej charakterze Aktualne stanowisko ZUS i sądów Umowy o dzieło powinny cechować m.in.: Konieczność określenia cech dzieła w umowie, Realizacja umowy następuje przez osiągnięcie określonego, konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu, Weryfikowalność rezultatu ze względu na istnienie wad, Wypłata wynagrodzenia po osiągnięciu ustalonego w umowie rezultatu; Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 13

14 Kontrola form i warunków zatrudnienia Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (1/3) Od 1 stycznia 2016 r. w przypadku wykonywania równolegle kilku umów zlecenia, zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom z jednej umowy (zawartej wcześniej lub wybranej przez ubezpieczonego) o ile miesięczna podstawa wymiaru składek tej osoby jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu brutto (w 2017 r zł). Jeżeli łączna miesięczna podstawa wymiaru składek danej osoby jest niższa niż minimalne wynagrodzenie brutto oskładkowaniu będą mogły podlegać dwie, trzy lub wszystkie umowy zlecenia zawarte przez danego zleceniobiorcę, o ile ich łączna wartość nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. Bez zmian pozostaje zasada, że składka zdrowotna jest należna od każdej zawartej umowy zlecenia. UWAGA! Zleceniobiorca, chcąc uwolnić się od obowiązkowego oskładkowania umowy zlecenia będzie musiał przedłożyć płatnikowi dokumenty, z których wynikać będzie, że nie musi opłacać składek z tej umowy. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 14

15 Kontrola form i warunków zatrudnienia Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (2/3) Przykład Pierwsza (wcześniejsza) umowa zlecenie na kwotę PLN Druga (późniejsza) umowa zlecenie na kwotę PLN Pierwsza zawarta umowa na kwotę PLN stanowić będzie podstawę do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Po zawarciu drugiej umowy, ona także będzie stanowić tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, ponieważ wynagrodzenie należne na podstawie pierwszej umowy nie przekracza kwoty wynagrodzenia minimalnego. Jednak, jeżeli ubezpieczony wskaże drugą umowę jako tytuł właściwy do ubezpieczenia, wówczas będzie im podlegać wyłącznie z tytułu drugiej umowy, gdyż wynagrodzenie należne na jej podstawie jest wyższe niż wynagrodzenie minimalne (tj. wynosi PLN). Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 15

16 Kontrola form i warunków zatrudnienia Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (3/3) Kontrole ZUS w zakresie zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do umów zleceń będą obejmować: 1) W przypadku, kiedy pierwszym tytułem do ubezpieczeń społecznych jest umowa zawarta z podmiotem innym niż kontrolowany płatnik: Uzyskane od ubezpieczonego dokumenty, z których wynika, że nie musi opłacać składek z tytułu umowy zlecenia zawartej z kontrolowanym płatnikiem. (odpowiedzialność za przekazanie płatnikowi błędnej informacji spoczywa na ubezpieczonym) 2) W przypadku, kiedy z tym samym płatnikiem zawarta jest więcej niż jedna umowa zlecenia: czy okresy obu umów faktycznie na siebie nachodzą? czy umowy są zawarte na odrębne zakresy usług (ewentualnie są zawarte z różnymi podmiotami z grupy)? czy charakter stosunków łączących ubezpieczonego z płatnikiem nie nosi cech innego typu umowy (w szczególności umowy o pracę)? Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 16

17 Kontrola form i warunków zatrudnienia Konsekwencje przekwalifikowania umowy lub zakwestionowania zbiegu tytułów do ubezpieczeń z perspektywy płatnika (1/2) Potencjalne konsekwencje przekwalifikowania umów na gruncie ZUS: Zapłata zaległych składek ZUS i zdrowotnych wraz z odsetkami i złożenie zaległych deklaracji miesięcznych Ryzyko wymierzenia przez ZUS dodatkowej opłaty w wysokości 100% niezapłaconych składek Ryzyko kary grzywny na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego Dodatkowe koszty związane np. z obsługą prawną Konieczność weryfikacji rozliczeń z zakresu PIT Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 17

18 Kontrola form i warunków zatrudnienia Konsekwencje przekwalifikowania umowy lub zakwestionowania zbiegu tytułów do ubezpieczeń z perspektywy płatnika (2/2) Co do zasady za zaległe składki na ubezpieczenia społeczne odpowiada płatnik. Dopiero po uiszczeniu zaległych składek może on teoretycznie w postępowaniu cywilnym dochodzić ich zwrotu w części, w której dotyczą one osoby ubezpieczonej. Kwestia ta budzi jednak wiele kontrowersji i sprzecznych stanowisk organów i sądów. Ostatnie istotne stanowiska w sprawie: Uchwała z 5 grudnia 2013 r. (III PZP 6/13) Sądu Najwyższego: z której pośrednio wynika, że płatnik składek może żądać od ubezpieczonego zwrotu składek za niego zapłaconych Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 9 listopada 2016 r. (III APa 11/16): zasądzono na rzecz płatnika zwrot przez ubezpieczoną składek uiszczonych przez płatnika z tytułu przeklasyfikowania umowy o dzieło na umowę o pracę; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 30 listopada 2016 r. (I SA/Lu 549/16 ): płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając zaległe składki w części należnej od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, nie dokonuje przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek pracowników, zatem ich równowartość nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 18

19 Umowy o pracę na czas określony Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 19

20 Umowy o pracę na czas określony Limity stosowania umów na czas określony Zmiany w zakresie umów na czas określony od 22 lutego 2016 r. Umowa o pracę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami: maksymalny okres: 33 miesiące maksymalnie trzy umowy. Do maksymalnej liczby umów na czas określony oraz maksymalnego okresu jej trwania nie uwzględnia się zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny. Przekroczenie limitów czasowych lub ilościowych dotyczących umów na czas określony powoduje uznanie z mocy prawa, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 20

21 Umowy o pracę na czas określony Limity stosowania umów na czas określony Zasad dotyczących limitu okresu trwania oraz ilości umów o pracę na czas określony nie stosuje się w przypadkach: zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlop macierzyński i rodzicielski) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym (np. prace w rolnictwie i ogrodnictwie) W przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie uzasadniające stosowanie umów terminowych powyżej wskazanych limitów w takim przypadku pracodawca zawiadamia właściwego inspektora PIP w formie pisemnej lub elektronicznej o zawarciu takiej umowy oraz wskazania przyczyn ją uzasadniających w ciągu pięciu dni od dnia zawarcia takiej umowy. W celu wykonywania pracy przez okres kadencji (np. członka zarządu) W przypadku powyższych wyjątków w umowie należy wskazać cel lub okoliczności przypadku - poprzez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 21

22 Umowy o pracę na czas określony Okresy wypowiedzenia Do umów na czas określony stosuje się okresy wypowiedzenia takie jak w przypadku umów na czas nieokreślony w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy: dwa tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż sześć miesięcy; jeden miesiąc przy zatrudnieniu trwającym co najmniej sześć miesięcy; trzy miesiące przy zatrudnieniu trwającym co najmniej trzy lata. Powyższe okresy wypowiedzenia mają zastosowanie bez względu na to czy zostało to uregulowane w umowie o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie wymaga podania przyczyny ani konsultacji z organizacją związkową. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 22

23 Oddelegowania pracowników do Polski Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 23

24 Oddelegowania pracowników do Polski Nowe obowiązki związane z przyjmowaniem pracowników delegowanych (1/2) Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Polska zaimplementowała do wewnętrznego porządku prawnego zalecenia wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W związku z powyższym od 18 czerwca 2016 r. zagranicznych pracodawców delegujących pracowników na terytorium Polski obowiązuje szereg nowych obowiązków, mających na celu zapewnienie, że warunki zatrudnienia osób delegowanych nie są gorsze niż określone warunki zatrudnienia wynikające z polskiego Prawa pracy. Nowe regulacje obejmują zarówno pracowników delegowanych do Polski przez pracodawców mających siedzibę na terytorium UE, jak i (co do zasady) krajów trzecich. Choć nowe obowiązki spoczywają na pracodawcach wysyłających, to w praktyce będą wymagać ścisłej współpracy z firmami przyjmującymi pracowników delegujących. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 24

25 Oddelegowania pracowników do Polski Nowe obowiązki związane z przyjmowaniem pracowników delegowanych (2/2) Do obowiązków zagranicznego pracodawcy należą w szczególności: wyznaczenie osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy w sprawach dotyczących delegowanych pracowników - osoba upoważniona musi posiadać stosowne upoważnienie od pracodawcy delegującego oraz przebywać na terytorium Polski w okresie trwania delegowania / delegowań, w zakresie których reprezentuje pracodawcę zagranicznego przechowywać dokumentację związaną z delegowaniem przez okres delegowania i dwóch lat po zakończeniu delegowania (m.in. umowę o pracę); przechowywanie w okresie delegowania (oraz w okresie 2 lat po jego zakończeniu) na terytorium Polski dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej dotyczącej: zatrudnienia, czasu pracy oraz wynagrodzenia pracownika delegowanego złożenie do Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedniego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy pracownika udostępnić wraz z tłumaczeniem na język polski na żądanie PIP dokumentów związanych z delegowaniem pracowników do Polski (np. umowy o pracę, dokumenty dotyczące czasu pracy i wynagrodzenia); Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 25 delegowanego udzielać odpowiedzi na pytania PIP związane z delegowaniem w ciągu 10 dni roboczych w okresie trwania delegowania oraz w ciągu 15 dni roboczych w ciągu dwóch lat od zakończenia okresu delegowania

26 Oddelegowania pracowników do Polski Obowiązek zapewnienia warunków minimalnych Obowiązek zapewnienia minimalnych warunków zatrudnienia wobec pracowników delegowanych do Polski nie uległ zmianie i dotyczy obowiązku zapewnienia: norm i wymiaru czasu pracy okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego minimalnego wynagrodzenia za pracę wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony pracownic w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko; zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 26

27 Oddelegowania pracowników do Polski Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (1/3) KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO POLSKI Gdy zaistnieją wątpliwości czy dany pracownik może być uznany za pracownika delegowanego - zakres kontroli PIP obejmuje ocenę czy: przedsiębiorca delegujący faktycznie prowadzi znaczną działalność (inną niż zarządczą lub administracyjną) poza Polską delegowany pracownik wykonuje pracę w Polsce tylko tymczasowo. Sankcje: kara grzywny od zł do zł w przypadku gdy inspektor PIP ustali, że dany pracownik nie może zostać uznany za pracownika delegowanego do Polski. KONTROLA ZAPEWNIENIA MINIMALNYCH WARUNKÓW ZATRUDNIENIA DLA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH Inspektor PIP może kontrolować warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Inspektor PIP może skierować wystąpienie pisemne lub udzielić ustnego polecenia w zakresie zapewnienia minimalnych warunków zatrudnienia oraz wyciągnąć konsekwencje wobec osób winnych. Sankcje: brak jest jasnych przepisów uprawniających inspektorów PIP do nałożenia grzywny z tytułu niezapewnienia minimalnych warunków zatrudnienia pracowników delegowanych na pracodawców delegujących. Według nieformalnego stanowiska PIP stosowane będą sankcje wynikające z Kodeksu pracy, właściwe dla danego naruszenia. KONTROLA WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ODDELEGOWANIEM Kontrola obejmuje wypełnienie następujących obowiązków administracyjnych związanych z delegowaniem: wyznaczenie osoby w Polsce do kontaktu z PIP złożenie PIP informacji pisemnych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli najpóźniej w dniu rozpoczęcia delegowania niezawiadomienie o zmianie w delegowaniu nieprzechowanie lub nieudostępnienie dokumentów związanych z delegowaniem, w tym w ciągu dwóch lat od zakończenia delegowania Sankcje: kara grzywny od zł do zł. UWAGA! Nieudzielenie PIP informacji przez przedsiębiorcę delegującego (polskiego lub zagranicznego w zależności czy delegowanie następuje do Polski czy z Polski do innego kraju) w ciągu 10 dni od dnia otrzymania takiego zawiadomienia w zakresie dotyczącym delegowania pracowników, warunków zatrudnienia pracowników oraz informacji dotyczących przedsiębiorcy delegującego zagrożone jest sankcją kary grzywny od zł do zł. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 27

28 Oddelegowania pracowników do Polski Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (2/3) Liczba kontroli inicjowanych przez Państwową Inspekcję Pracy dotyczących prawidłowości wypełniania przez zagranicznych pracodawców obowiązków nałożonych na nich w związku z wejściem w życie wspomnianych regulacji stale rośnie. Zwracamy uwagę, że oprócz umowy o pracę, pasków płacowych, potwierdzeń wypłaty wynagrodzeń, Państwowa Inspekcja Pracy może również w trakcie kontroli dotyczącej pracowników delegowanych poprosić o dokumentację z zakresu BHP, która jest wymagana dla polskich pracowników zatrudnionych przez polskie Spółki, potwierdzającą m.in.: przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP dla pracowników delegowanych; Przeprowadzenie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników delegowanych. Co do zasady obowiązek dopełnienia wymogów wskazanych w powyższych przepisach, w tym gromadzenia i przechowywania odpowiedniej dokumentacji, spoczywa na faktycznym (zagranicznym) pracodawcy osób delegowanych. Niemniej jednak prawidłowe wypełnienie powyższych obowiązków może wymagać ścisłej współpracy pomiędzy polską spółką, do której pracownik został wysłany, a pracodawcą zagranicznym. Dotyczyć to będzie zwłaszcza sytuacji, w których pracodawca wysyłający nie jest zobowiązany do gromadzenia podobnej dokumentacji na mocy ustawodawstwa obowiązującego w jego kraju. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 28

29 III. Oddelegowania pracowników do Polski Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (3/3) Współpraca PIP z odpowiednimi organami innych państw PIP uzyskał dodatkowe uprawnienia dotyczące współpracy z organami innych państw w kontrolowaniu procesu delegowania pracowników. Na podstawie nowych przepisów PIP może m.in.: informować właściwe organy innych państw o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski; informować właściwe organy innych państw o stwierdzonych nieprawidłowościach w delegowaniu pracowników do Polski oraz o wykroczeniach przedsiębiorców delegujących związanych z niewypełnianiem obowiązków administracyjnych wobec PIP; występować z wnioskiem o udzielenie przez właściwy organ informacji dotyczących delegowania pracowników do Polski albo o przeprowadzenie kontroli wobec przedsiębiorcy delegującego; powiadamiać właściwe organy o nałożeniu na przedsiębiorcę zagranicznego administracyjnej kary pieniężnej lub kary grzywny; współpracować z właściwymi organami w zakresie egzekucji nałożonej administracyjnej kary pieniężnej lub kary grzywny. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 29

30 Pytanie sondażowe 2 Jakie obszary kontroli uważają Państwo za najbardziej problematyczne? a. przekwalifikowanie umów cywilno-prawnych b. zbieg tytułów ubezpieczeń c. umowy na czas określony d. oddelegowania e. czas pracy f. świadczenia pracownicze g. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych h. pracownicze programy akcyjne i. minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców j. BHP k. inne Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 30

31 Branże szczególnie narażone na kontrole Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 31

32 Branże szczególnie narażone na kontrole Kontrole ZUS ZUS bada charakter umów o dzieło w sektorach, w których są one często stosowane, m.in. w branżach medialnych, telekomunikacyjnych, czy przy badaniach rynku. Ponadto ZUS ze szczególną uwagą przygląda się umowom dotyczącym: prowadzenia wykładów i szkoleń, przygotowania tłumaczeń, nauczania języków obcych, sprzątania terenu i lokali, ochrony mienia. Kontrole PIP Kontrole PIP w 2017 r. obejmują sektory, z których w poprzednich latach PIP otrzymało dużo zgłoszeń o naruszeniach prawa pracy, w szczególności nadużyciach umów cywilnoprawnych w warunkach umów o pracę oraz stwarzających ryzyko utraty zdrowia lub życia: sektor gastronomiczny i hotelarski, sektor budowlany, sektor transportowy, sektor magazynowy, sektor handlowo usługowy. Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 32

33 Kontakt Marcin Sękowski Radca prawny, Senior Managing Associate Tel.: Maja Zabawska Starsza Menedżerka w dziale Doradztwa Podatkowego Tel.: Deloitte Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku 33

34 Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność Deloitte

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Umowy terminowe kwestie problemowe dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Agenda Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Rodzajów umów terminowych Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Zliczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych.

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Ossa, 6 grudnia 2014 r. Grażyna Spytek-Bandurska Projekt nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.

Stosunek pracy- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne. Stosunek pracy- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie pracownicze -oparte

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

Zatrudnienie. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Zatrudnienie 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Podstawowe akty prawne: Kodeks pracy: ustawa z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U.1998, nr 21, poz. 94 z późn.zm.) Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U.1964,

Bardziej szczegółowo

Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r.

Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. Kluczowe fakty Od kiedy obowiązują zmiany? Zmiany w zakresie zasad zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH W 2016/2017R.

ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH W 2016/2017R. ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH W 2016/2017R. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/16/9405/17504 Cena netto 780,00 zł Cena brutto 959,40 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo Opracowała: mgr Justyna Baranowska UMOWY TERMINOWE - od 22.02.2016 Podstawa prawna Umowy na okres próbny Nowe zasady limitowania umów Nowe okresy

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia. Piotr Wojciechowski

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia. Piotr Wojciechowski Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia Piotr Wojciechowski ZLECENIE A UMOWA O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku

Bardziej szczegółowo

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO Księgowe czwartki w SIT Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia przedmiot, forma i treść Umowa zlecenie: dokonanie przez przyjmującego

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział I. Umowa zlecenia kiedy można ją podpisać 8 1. Obowiązki stron umowy zlecenia 9 2. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia 11 2.1. Warunki odróżniające umowę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym Umowy cywilnoprawne Podlegają pod Kodeks Cywilny Nie dają prawa do urlopu, postojowego, nadgodzin Nie chronią przed zwolnieniem, są elastyczną i tanią formą zatrudnienia Oskładkowanie doprowadzone do minimum

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY W ZAKRESIE TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ

ZMIANY W PRAWIE PRACY W ZAKRESIE TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ ZMIANY W PRAWIE PRACY W ZAKRESIE TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ RODZAJE UMÓW O PRACĘ OD DNIA 22 LUTEGO 2016 r. Zgodnie z art. 25 1 Kodeksu pracy obecnie umowę o pracę zawiera się: na okres próbny, na czas nieokreślony,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 584216 Temat: Prawo pracy 2016 r. - praktyczne warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych 29 Sierpień Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016r.

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian

Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian Kod szkolenia: 805116 Miejsce: Kraków, Centrum miasta Koszt szkolenia: 430.00 zł Program 1. Jak prawidłowo sporządzać dokumentację związaną

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ Stosunek pracy Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne W obecnym stanie prawnym praca może być wykonywana nie tylko na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do...

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do... UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy:......, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez......, zamieszkałym w... przy ul....,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1265 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Newsletter LUTY 2016 ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Od 22 lutego 2016 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w kodeksie pracy. Najważniejsze z nich to ograniczenie w zawieraniu umów terminowych. W myśl

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne Umowy cywilnoprawne - zasady prawidłowego sporządzania Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO ZMIANY W SKŁADKACH OD 1 STYCZNIA 2016 R. Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Oferta obejmuje prenumeratę roczną dwutygodnika Wynagrodzenia w Twojej firmie na

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Cześć I. STOSUNEK PRACY Rozdział 1. Stosunek pracy 13 1.1. Definicja stosunku pracy 13 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Akademia Prawa Pracy - certyfikowany kurs dla początkujących. Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika - obowiązki pracodawcy z uwzględnieniem najnowszych przepisów Kod szkolenia: 813516 Miejsce: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Luty 2016

Purpurowy Informator GT Luty 2016 Purpurowy Informator GT Luty 2016 Nowe zasady oskładkowania umów zleceń Purpurowy Informator źródło informacji HR Szanowni Państwo Rok 2016 obfituje w nowelizacje. Z przyjemnością prezentujemy kolejną

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich PRAWO PRACY I ZUS NR 1 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-346-7 GRUDZIEŃ 2014 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY OD 1 stycznia 2015 NOWE UMOWY ZLECENIA i inne umowy cywilnoprawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe po 22 lutego 2016 r. (wybrane zagadnienia)

Umowy terminowe po 22 lutego 2016 r. (wybrane zagadnienia) Umowy terminowe po 22 lutego 2016 r. (wybrane zagadnienia) Zmiana wchodzi w życie 22 lutego 2016 r. Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca umów terminowych (wchodząca w życie 22 lutego 2016 r.) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy Cechy stosunku pracy Niepracownicze stosunki zatrudnienia Czym jest kierownictwo pracodawcy? Czym jest ryzyko pracodawcy?

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr...

UMOWA ZLECENIE nr... UMOWA ZLECENIE nr... Dnia... 2010 r. w., pomiędzy: English Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 73 zwana dalej Zleceniodawcą, w której imieniu działa:... a... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np.

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np. » Od 1.01.2015r wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych ( nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) niezależnie od posiadania innych tytułów do

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo