Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward"

Transkrypt

1 Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych. Idea funkcjonowania ich na rynku jest bardzo podobna do opcji. Kontrakt futures jest umową kupna lub sprzedaży określonych aktywów (w szczególności instrumentów finansowych lub towarów) w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. W chwili wygaśnięcia kontraktu terminowego jego cena i cena aktywu podstawowego zrównują się. Kontrakt terminowy futures obliguje do kupna lub sprzedaży określonego dobra. Oznacza to, że nabywając taki kontrakt inwestor musi kupić dane dobro w ustalonym dniu i po ustalonej cenie. Jeżeli sprzedaje się kontrakt, to oznacza to konieczność sprzedaży danego dobra w ustalonym dniu po ustalonej cenie. Zatem sprzedający kontrakt zobowiązuje się do sprzedaży dobra, a nabywca kontraktu do jego zakupu po cenie i w czasie określonym w kontrakcie. Zasadnicza różnica między kontraktami futures i forward, a opcjami sprowadza się do tego, że w przypadku kontraktów terminowych powstaje obowiązek, a w przypadku opcji prawo, z którego można skorzystać. Dolna granica wartości opcji może być równa zero, ponieważ zawsze inwestor ma prawo nie zrealizowania opcji. Kontrakt terminowy może mieć wartość ujemną ponieważ niezależnie od układu cen na rynku między ceną zagwarantowaną w kontrakcie, a ceną aktywu podstawowego na rynku musi on zostać zrealizowany. Zatem przy niekorzystnym układzie cen wartość kontraktu może być 1

2 mniejsza od zera. Kupując lub sprzedając opcję inwestor koncentruje się na wartości rynkowej opcji przy ustalonej cenie realizacji. Na rynku kontraktów futures i forward jest odwrotnie. Cena realizacji (cena futures lub forward) jest ustalana na początku w taki sposób, aby bieżąca wartość rynkowa kontraktu była równa zero. Inwestor stara się znaleźć cenę realizacji dla kontraktu, która zapewnia zerową wartość rynkową kontraktu w chwili obecnej. Warto określić czym różnią się kontrakty futures od kontraktów forward. Otóż najistotniejsza różnica między tymi kontraktami polega na odmiennym sposobie przeprowadzania rozliczeń. W kontrakcie forward inwestor zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży określonego dobra w ustalonym momencie w przyszłości po określonej cenie. Przy wystawianiu kontraktu forward cena jego jest ustalana w taki sposób, aby bieżąca wartość kontraktu była równa zero. W czasie trwania kontraktu wartość ta może się oczywiście zmieniać. Jeżeli zajdzie sytuacja, w której ceny dobra są wyższe niż w przypadku kontraktu zawartego wcześniej wówczas nowe kontrakty forward zawierane są dla wyższej ceny niż poprzednio. Kontrakt kupna po niższej cenie forward ma wtedy dodatnią wartość rynkową. Oznacza to, że kontrakty forward są tak opracowywane, że zawsze w momencie wystawienia mają wartość zerową, ale wraz ze zmianą ceny dobra, na które są wystawione ulega zmianie ich wartość rynkowa. Dla kontraktów futures ustalenia co do wartości zmieniane są codziennie tak, aby utrzymać zerową wartość rynkową kontraktu. Zatem cena futures poddawana jest korekcie (oczywiście tylko wtedy jeżeli zmienia się cena dobra 2

3 na które wystawiono kontrakt). Rozpatrzmy następujący przykład. Inwestor kupuje kontrakt futures na sprzedaż dobra za 30 zł po 30 dniach. Z uwagi na zmianę ceny dobra na rynku następnego dnia wynegocjowana został cena identycznego kontraktu futures z terminem realizacji po 29 dniach na poziomie 28 zł. W związku z tym cena realizacji droższego kontraktu zostaje obniżona do 28 zł, a do rachunku dopisuje się różnicę między cenami realizacji zapisanymi w kontrakcie w dniu wczorajszym i dzisiejszym (2 zł) pomnożoną przez liczbę dóbr na którą opiewa kontrakt. W tym samym przykładzie zmieniając kontrakt futures na forward nie dokonuje się żadnej korekty ceny, a kontrakt forward zyskuje jedynie dodatnią wartość rynkową. Zatem dla kontraktu forward nie następują żadne przepływy pieniężne przed datą jego realizacji. W kontrakcie futures przepływy mogą praktycznie występować codziennie ponieważ zależą one od bieżącej zmiany ceny instrumentu podstawowego. Na rynku kontraktów futures proces korygowania ceny nazywa się marking to market. Kolejna różnica między kontraktami futures i forward dotyczy standaryzacji. Kontrakty futures są standaryzowane w zakresie daty wygaśnięcia oraz ceny instrumentu pierwotnego. Biorąca udział w transakcjach na rynku futures izba rozrachunkowa (clearing house) pośredniczy między nabywcą i sprzedawcą kontraktu dając gwarancje, że warunki dotyczące daty realizacji kontraktu oraz ceny instrumentu pierwotnego będą zachowane. Praktycznie to izby rozrachunkowe organizują 3

4 rynek kontraktów futures. Kontrakty futures funkcjonują wyłącznie na giełdach, a cena kontraktu na rynku wtórnym jest ustalana na zasadach rynkowych. Oznacza to, że pozycję w kontrakcie można bez problemu zlikwidować przed datą realizacji kontraktu. Przykładowo inwestor kupując kontrakt futures na sprzedaż jakiegoś dobra w określonym terminie może uwolnić się od zobowiązania realizacji kontraktu sprzedając kontrakt na sprzedaż takiej samej ilości dobra w tym samym terminie. Właśnie ta cecha kontraktów futures bywa wymieniana często jako istotna ich zaleta dająca im przewagę nad kontraktami forward. Kontrakty forward nie muszą być wystandaryzowane. Praktyczne ustalenie ceny forward odbywa się w procesie negocjacji. Dla tych kontraktów często obie strony transakcji muszą złożyć zabezpieczenie jako gwarancję spełnienia warunków kontraktu. Wypowiedzenie umowy zawartej w ramach kontraktu forward odbywa się również w drodze negocjacji między stronami transakcji. Wszystko to sprawia, że kontrakty typu forward są znacznie mniej płynne od kontraktów futures. Zaletą natomiast może być bardziej precyzyjne dostosowanie kontraktu pod względem ceny forward, terminu realizacji, typu instrumentu pierwotnego oraz miejsca realizacji do potrzeb nabywcy i sprzedawcy kontraktu. Standaryzacja kontraktów futures oznacza, że transakcje odbywają się tylko w ramach giełdy, a zasady tych transakcji są ściśle ustalone. Standaryzacja wymusza zatem dokładne określenie instrumentu pierwotnego, wielkość kontraktu (na przykład jeden kontrakt obejmuje 100 jednostek instrumentu pierwotnego), dokładne określenie miejsca i terminu dostarczenia instrumentu pierwotnego. 4

5 Kontrakty forward nie wymagają standaryzacji oraz giełdy. Są to umowy między dwiema instytucjami finansowymi lub między instytucją a jej klientem. Podsumowując różnice między kontraktami futures i forward można ująć je skrótowo w następujące punkty: Kontrakty futures: 1) występują z reguły na giełdzie, 2) są kontraktami standaryzowanymi (ściśle określa się ilość przedmiotu kontraktu i termin dostawy), 3) termin dostawy jest określony jako cały miesiąc, 4) bardzo często dostawa przedmiotu kontraktu nie występuje ponieważ pozycja przyjęta przez posiadacza kontraktu jest likwidowana przed terminem dostawy przez przyjęcie odwrotnej pozycji do kontraktu, 5) obie strony transakcji wnoszą depozyt, który stanowi określony procent ceny kontraktu, 6) kontrakty są rozliczane codziennie, 7) ryzyko w kontrakcie w większości przejmuje giełda; Kontrakty forward: 1) występują w obrocie pozagiełdowym, 2) są kontraktami niestandaryzowanymi zawieranymi na zamówienie (obie strony kontraktu ustalają ilość przedmiotu kontraktu i termin dostawy), 3) termin dostawy określany jest jako konkretny dzień, 4) prawie zawsze dochodzi do dostawy przedmiotu kontraktu, 5) zawarcie kontraktu nie wymaga wniesienia depozytu, 6) płatność następuje po dostawie, 7) ryzyko w kontrakcie ponoszą obie strony kontraktu. 5

6 W praktyce na rynku kapitałowym większe znaczenie mają kontrakty futures, które są oferowane na giełdach terminowych. W przypadku tych kontraktów występują dwie ceny. Pierwsza z nich jest nazywana ceną futures (futures price) i jest ona ceną rynkową kontraktu, która ustala się na giełdzie. Druga, to cena spot (spot price) i jest to cena instrumentu podstawowego, który jest przedmiotem kontraktu na rynku kasowym. Rynek ten określa się mianem rynku spot. Jest to rynek, na którym dostawa przedmiotu kontraktu następuje bezpośrednio po zawarciu kontraktu. Oznacza to w praktyce, że cena futures informuje o oczekiwaniach rynku co do kształtowania się ceny spot w momencie określonym jako termin dostawy w konkretnym kontrakcie terminowym. W miarę zbliżania się do momentu dostawy kontraktu futures jego cena będzie zbliżała się do ceny spot (gotówkowej ceny dobra na rynku). Jest to efektem działania rynku i ekonomicznego myślenia inwestorów. Jeżeli na przykład w momencie dostawy dobra cena futures jest niższa niż cena spot, podmioty zainteresowane nabyciem dobra, na które jest wystawiony kontrakt natychmiast otworzą długie pozycje w kontraktach futures i będą czekać na dostawę. Reakcją rynku na takie działanie będzie szybki wzrost cen kontraktów futures. W sytuacji, w której cena futures w okresie dostawy przedmiotu kontraktu jest wyższa niż cena spot, inwestorzy najczęściej przeprowadzają trzystopniową strategię arbitrażową, która może polegać - na sprzedaży kontraktu futures (inwestorzy zajmują 6

7 krótką pozycję), - zakupie dobra, na które wystawiony jest kontrakt i - wykonaniu dostawy. Taka strategia pozwala na osiągnięcie zysku wolnego od ryzyka. Jego wartość odpowiada oczywiście różnicy między ceną forward, a ceną spot. Rynek w odpowiedzi na takie działanie inwestora reaguje spadkiem ceny futures. W obu opisanych sytuacjach poziomy cen futures i spot ustalają się na zbliżonym do siebie poziomie. Na rysunku przedstawiono przykład zbieżności cen futures i spot w aspekcie zbliżania się do czasu wygaśnięcia kontraktu. Zależność między ceną futures i ceną spot w miarę zbliżania się do momentu realizacji kontraktu Z kształtowania się cen futures i spot pokazanych na rysunku wynika, że niezależnie od tego, czy w czasie trwania kontraktu cena futures jest wyższa, czy niższa od ceny spot, to w miarę zbliżania się terminu realizacji kontraktu obie te ceny dążą do zrównania się. Zbieżność w czasie cen futures i spot w miarę zbliżania się do terminu realizacji kontraktu jest znamienna dla rynków rozwiniętych, stabilnych i efektywnych. 7

8 Na giełdach najczęściej występują następujące rodzaje kontraktów futures: 1. futures walutowe (currency futures), 2. futures procentowe (interest ratę futures), 3. futures indeksowe (index futures), 4. futures towarowe (commodity futures). Największe zorganizowane giełdy prowadzące kontrakty futures to: Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, New York Futures Exchange. Również w przypadku tych giełd, tak jak na rynku opcji między stronami transakcji pośredniczą izby rozrachunkowe. Giełda kontraktów terminowych jest organizacją nie nastawioną na zysk (nonprofit). Aby zostać członkiem giełdy należy odkupić od dotychczasowego posiadacza jego członkostwo. Tego typu transakcje mogą odbywać się na otwartym rynku. To giełda ustala warunki handlu kontraktami futures i daje możliwość uzyskania korzyści finansowych dla swoich członków, chociaż sama nie jest nastawiona na zysk. Każda giełda określa przedmiot i zakres działalności i podaje cechy kontraktów, którymi handluje. Każda giełda futures posiada swoją izbę rozrachunkową. Celem działania izby jest zapewnienie warunków realizacji kontraktu oraz kojarzenie klientów handlujących kontraktami. Uczestnicy transakcji najczęściej się nie znają i właśnie izba jest instytucją weryfikującą wiarygodność obu stron transakcji. Można stwierdzić, że izba rozrachunkowa działa tylko w celu stworzenia gwarancji dla obu stron kontraktu terminowego. 8

9 Członkami giełdy są maklerzy na prowizji (commission brokers) oraz maklerzy umiejscowieni (locals brokers). Maklerzy na prowizji zwierają transakcje na rachunek klientów, natomiast maklerzy umiejscowieni działają na własny rachunek. Dla maklerów umiejscowionych stosuje się wiele ciekawych podziałów. Ze względu na horyzont czasowy zawieranych przez nich transakcji wyróżnia się na przykład: 1. skubaczy (scaplers) - są to gracze zawierający transakcje o bardzo dużym wolumenie i starający się wykorzystywać najdrobniejsze wahania cen; 2. graczy jednodniowych (day traders) - gracze ci koncentrują się na wyższych wahaniach ceny jakie pojawiają się w ciągu dnia; praktycznie nie zachowują oni otwartej pozycji do dnia następnego; 3. graczy pozycyjnych (position traders) - przetrzymują oni otwarte pozycje od kilku dni do kilku tygodni i koncentrują się przede wszystkim na dużych wahaniach cen, które są rezultatem zmian relacji między popytem i podażą towaru; 4. arbitrażystów (spreader) - gracze tej grupy śledzą zmieniające się relacje między cenami tego samego towaru w różnych dniach dostawy i jeżeli relacje te odchylają się od swojej normy wówczas sprzedają kontrakt z wysoką ceną i kupują kontrakt z ceną niską. Pozycje stron w kontraktach terminowych forward i futures są analogiczne jak w przypadku opcji. W przypadku kontraktów forward płatność za towar objęty kontraktem następuje w momencie dostawy i nie musi być dokonywana w momencie zawierania umowy. Zamiast tego inwestor (kupujący lub sprzedający) musi wyłożyć pewną kwotę, którą nazywa się depozytem zabezpieczającym (margin). Depozyt ten stanowi zabezpieczenie dla maklera i jest gwarancją realizacji kontraktu. 9

10 W przypadku papierów wartościowych kwota zabezpieczająca reprezentuje kapitał nabywcy, natomiast w handlu towarowym depozyt zabezpieczający świadczy o dobrej woli inwestora i ma zabezpieczyć maklera przed niekorzystną zmianą cen towaru na rynku. Izba rozrachunkowa gwarantując wypełnienie wszystkich warunków kontraktu ponosi ryzyko, że jedna ze stron może nie dotrzymać warunków kontraktu. Właśnie, aby zabezpieczyć izbę przed tym ryzykiem konieczne jest wpłacenie przez inwestorów depozytu zabezpieczającego. Na rynku papierów wartościowych wysokość depozytu zmienia się w zależności od ceny waloru, natomiast na rynkach towarowych wysokość depozytu nie ulega zmianie i jest ustalana w zależności od wartości transakcji. Wymagany depozyt zabezpieczający w praktyce stanowi niewielki procent wartości kontraktu (najczęściej jest to od pięciu do dziesięciu procent kwoty kontraktu). Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z niespełnienia warunków kontraktu mogą być znacznie wyższe niż wartość depozytu zabezpieczającego. W tej sytuacji dodatkowym zabezpieczeniem jest stosowanie dziennego systemu rozliczeń (marking to market). W ramach tego systemu zawierający kontrakt futures na bieżąco realizuje swoje zyski lub straty powstałe w danym dniu giełdowym. Inwestor może zawsze wycofać swój dzienny zysk, ale musi pokryć równowartość dziennej straty. Na rynku towarowym sprawia to dużą możliwość wystąpienia efektu dźwigni. 10

11 Rozpatrzmy, na przykład, kontrakt futures na zakup danego dobra po 6 zł za jednostkę w ilości 2000 jednostek. Oznacza to łączną wartość kontraktu równą zł. Niech wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 600 zł, tzn 5% wartości kontraktu Oznacza to, że inwestor kupujący ten kontrakt musi przeznaczyć 600 zł na zakup tego kontraktu. Jeżeli cena towaru wzrośnie o 0,3 zł za jednostkę to wartość całego kontraktu wzrośnie o 600 zł. Zatem w przypadku sprzedaży tego kontraktu zysk będzie równy 600 zł. Ponieważ depozyt zabezpieczający był równy 600 zł stopa zwrotu z tej inwestycji będzie wynosić 100% (inwestor zapłacił 600 zł na początku i zarobił następne 600 zł ze względu na wzrost ceny dobra o 5%). Dźwignia zadziałała na korzyść inwestora, wzrost ceny dobra o 5% doprowadził do wzrostu zainwestowanych pieniędzy o 100%. Tak duży zysk jest wynikiem niewielkiego zabezpieczenia i dużej ilości towaru objętej kontraktem. Przy negatywnej zmianie ceny sytuacja będzie inna. Jeżeli cena dobra na rynku zmniejszy się o 0,18 zł wówczas wartość kontraktu zmniejszy się i będzie wynosiła zł. Spadek ceny o 3% zmniejsza depozyt płacony przez inwestora o 251 zł (z 600 zł do 349 zł). W takiej sytuacji konieczne jest złożenie przez inwestora dodatkowego depozytu zabezpieczającego. Wynika to z tego, że kontrakt jest zabezpieczony tylko depozytem i dalszy spadek ceny dobra doprowadziłby do niewystarczającej wysokości zabezpieczenia. Giełda może być w przypadku kontraktów futures stratna tylko wówczas, gdy strata poniesiona przez inwestora w jednym dniu przekroczy wartość depozytu zabezpieczającego. W praktyce sytuacja taka jest mało prawdopodobna i nawet jeżeli będzie miała miejsce strata z tego tytułu będzie relatywnie niewielka. 11

12 Notowania kontraktów futures dostępne są codziennie. W USA, na przykład, można je znaleźć codziennie w The Wall Street Journal. W tabelach notowań podawane są kursy kontraktów o różnych terminach zapadalności. Kontrakt, który posiada najbliższy termin dostawy jest nazywany kontraktem najbliższym (nearby contract). Kontrakty z późniejszą datą dostawy są określane mianem kontrakty odległe (distant contracts) lub kontrakty odroczone (deferred contractś). Dla każdego kontraktu podawany jest kurs otwarcia oraz kurs najwyższy i najniższy w danym dniu. Dodatkowo podawana jest cena rozliczenia (settle). Cena ta jest określana przez komitet rozliczeniowy giełdy. Cena ta ma być oficjalnym punktem odniesienia dla danego kontraktu. W praktyce jeżeli rynek jest aktywny pod koniec sesji w danym dniu wówczas cena rozliczenia jest równa kursowi zamknięcia. Komitet rozliczeniowy określa cenę rozliczenia w sytuacji, gdy długo nie ma transakcji i na koniec sesji zachodzi konieczność zweryfikowania ceny ostatniej transakcji. Zwyczajowo podaje się również najwyższy i najniższy kurs kontraktu od początku jego notowań na giełdzie. Bardzo ważną informacją jest podawana w tabeli notowań liczba otwartych kontraktów. Jest to liczba, która informuje o kontraktach, które obligują do dostawy. Na przykład jeżeli kupujący i sprzedający zawierają jeden kontrakt i żaden z nich nie zawiera transakcji kopmensującej, to liczba otwartych pozycji wzrasta o jeden. Na początku notowań danego kontraktu i na końcu notowań liczba otwartych kontraktów wynosi zero. 12

13 8.1. Wyznaczanie cen kontraktów forward Kontrakt forward zobowiązuje posiadacza do kupna lub sprzedaży pewnego dobra w określonym czasie i po określonej cenie. Cena określana w kontrakcie forward jest ceną dostawy (delivery price). W momencie zawierania transakcji ustala się ją na takim poziomie, że wartość kontraktu dla obu stron transakcji jest równa zero. W praktyce oznacza to, że przyjmujący pozycję długą (kupujący kontrakt) i przyjmujący pozycję krótką (sprzedający kontrakt) nie ponoszą żadnych kosztów. Zatem cena dostawy jest wynikiem określonego popytu i podaży. Cena terminowa forward (forward price) jest analogiczna do ceny kontraktu futures (futures price). Cenę terminową można definiować jako cenę dostawy, która zostałaby wynegocjowana przez obie strony jeżeli transakcja byłaby zawierana danego dnia. Oznacza to, że cena terminowa forward jest określana przez cenę dostawy, dla której wartość kontraktu wynosi zero. Zatem w chwili zawierania transakcji cena terminowa forward i cena dostawy są sobie równe z definicji. Cena terminowa forward w miarę upływu czasu ulega zmianie. Cena dostawy jest przez cały czas trwania kontraktu stała. W momencie wygaśnięcia kontraktu forward na zakup określonego dobra wartość tego kontraktu jest równa różnicy między ceną dobra i ceną forward. Dla kontraktu sprzedaży jego wartość odpowiada różnicy między ceną forward i ceną dobra. Cenę forward wyznacza się na podstawie zależności bieżącej ceny dobra i wolnej od ryzyka stopy oprocentowania w czasie pozostającym do wygaśnięcia kontraktu. Zatem sprzedając kontrakt forward inwestor zapewnia sobie sprzedaż dobra po cenie forward za to dobro w momencie wygaśnięcia kontraktu. Dobro można kupić po bieżącej cenie rynkowej i uzyskać cenę forward za to dobro sprzedając je w momencie wygaśnięcia kontraktu. Wiedząc, że jest to transakcja wolna od ryzyka prawdziwa jest następujące relacja: 13

14 gdzie: S t - bieżąca cena dobra, na które wystawiono kontrakt, X - cena forward, R - stopa zwrotu obligacji wolnej od ryzyka, T-termin do wykupu obligacji taki sam jak termin realizacji kontraktu forward (w latach) Jak wynika z tego wzoru cena forward jest równa: Dla inwestora istotne jest jaki występuje związek między ceną terminową, forward i oczekiwaną ceną dobra. W momencie zawierania kontraktu zarówno sprzedający, jak i kupujący kontrakt wiedzą na pewno jaka będzie cena zakupu dobra (cena dostawy) w dniu wygaśnięcia kontraktu niezależnie od sytuacji na rynku i zmian jakie mogły zajść na rynku w czasie trwania kontraktu. Rozpatrzmy przykład, w którym przedmiotem kontraktu forward jest sprzedaż obligacji skarbu państwa z trzyletnim terminem wykupu i rocznych kuponach w wysokości 60 zł. Załóżmy, że kontrakt ten wygasa po miesiącu i aktualnie obligacje są sprzedawane po cenie 100 zł i przyniosą 20% do momentu wykupu. Takie same obligacje, ale o terminie zapadalności za miesiąc sprzedawane są na rynku po cenie dającej jednoprocentową miesięczną stopę zwrotu. Dla rozpatrywanego kontraktu cena terminowa forward jest zatem równa: Widać, że wyznaczając cenę forward posługujemy się formułą kapitalizacji, w której aktualną wartość rynkową przedmiotu 14

15 kontraktu kapitalizujemy na okres zgodny z czasem trwania kontraktu stopą procentową równą stopie zwrotu z obligacji wolnej od ryzyka o analogicznym okresie trwania jak czas kontraktu. Przykład takiego kontraktu przy założeniu, że jego przedmiotem jest 1000 obligacji przedstawiono na rysunku poniżej. Dla uproszczenia zaokrąglono cenę forward do 102 zł. Rozpatrywany kontrakt przewiduje zakup 1000 obligacji po miesiącu w cenie po 102 zł za obligację. Całkowita wartość kontraktu jest równa zł. Jak widać z rysunku jeżeli w momencie realizacji kontraktu kurs obligacji jest wyższy niż 102 zł (cena forward), nabywca tego kontraktu (posiadacz długiej pozycji) osiąga dochód. Może on po otrzymaniu obligacji zgodnie z kontraktem po cenie 102 zł za jedną, natychmiast sprzedać je na rynku spot (po cenie spot). Jeżeli cena spot w momencie realizacji kontraktu byłaby na przykład równa 110 zł wówczas dochód posiadacza długiej pozycji będzie równy: ( ) 1000 = 8000 zł. Jeżeli natomiast cena obligacji będzie w dniu realizacji kontraktu niższa niż 102 zł, wówczas posiadacz kontraktu poniesie stratę. Wynika to z tego, że musi on kupić obligacje 15

16 na rynku drożej niż mógłby kupić na rynku spot. Przy cenie spot równej 98 zł jego strata będzie równa: (98-102) 1000 = zł. Z rysunku wynika, że dochód posiadacza kontraktu forward jest nieograniczony natomiast maksymalna strata może być równa wartości całego kontraktu, czyli w rozpatrywanym przykładzie zł. Na omawiany powyżej przykład kontraktu forward można spojrzeć z pozycji sprzedającego, który zajmuje pozycję krótką. Na rysunku poniżej pokazano tę właśnie sytuację. Z rysunku widać, że jest to sytuacja odwrotna niż w poprzednim przypadku. Wynika to z prostej zależności, że dochód posiadacza krótkiej pozycji jest stratą posiadacza długiej pozycji i na odwrót. Zatem sprzedający kontrakt może zarobić maksymalnie wartość tego kontraktu (w tym przykładzie zł), natomiast jego ewentualna strata jest nieograniczona 16

17 8.2. Wyznaczanie cen kontraktów financial futures W zasadzie główna różnica między kontraktami forward i futures sprowadza się do sposobu prowadzenia rozrachunku. W przypadku kontraktów futures cena futures jest korygowana codziennie w taki sposób, aby cena rynkowa kontraktu była równa zero. Jeżeli inwestor kupuje kontrakt i cena futures jest danego dnia wyższa niż dzień wcześniej to na dobro rachunku zapisuje się sumę równą różnicy między tymi cenami pomnożonej przez liczbę dóbr, na które opiewa kontrakt. W przypadku jeżeli cena jest niższa wówczas rachunek jest obciążany taką kwotą. Ten proces korygowania stanu rachunku to omówiony wcześniej proces marking to market. Oznacza to, że wartość rynkowa financial futures jest zawsze równa zero, w odróżnieniu od kontraktu forward, którego wartość określa wzór Wzór, który określa cenę kontraktu futures można zapisać: gdzie: X - cena futures, S t - oczekiwana cena dobra, P r - premia za ryzyko, P re - premia reinwestycyjna, P d - premia dostarczenia. Premia reinwestycyjna wynika z oczekiwanego zysku (straty) z reinwestycji pieniędzy otrzymanych wskutek procesu marking to market. Natomiast premia dostarczenia jest związana z tym, że niektóre kontrakty pozwalają sprzedawcy kontraktu wybrać typ dostarczanego towaru. Znak premii reinwestycyjnej zależy od tego jaki jest znak kowariancji między ceną dobra i poziomem stóp procentowych. Dodatni znak kowariancji oznacza, że kupujący uzyskają najwyższe 17

18 wypłaty wówczas gdy stopy procentowe będą wysokie. Dodatkowe sumy zaczną się pojawiać na rachunku posiadacza kontraktu gdy stopy procentowe będą wysokie. Są to korzystne warunki do reinwestycji zysków z kontraktu. Przy niskich stopach procentowych pieniądze będą zabierane z rachunku posiadacza kontraktu, który może zaciągać pożyczki w celu zastąpienia tych kwot na rachunku. Tę cechę kontraktu ocenia się jako atrakcyjną dla inwestorów. Pozwala ona zwiększyć oczekiwaną wartość wypłat jaką otrzymują inwestorzy. Oczywiście, to co jest korzystne dla posiadacza kontraktu jest niekorzystne dla sprzedającego kontrakt. Dlatego sprzedający będą zawsze odmawiać zawarcia kontraktu tak długo dopóki cena futures będzie niższa od ceny spot. Istota premii za ryzyko jest taka sama jak dla kontraktu forward. Znak premii dostarczenia (jeżeli oczywiście kontrakt przewiduje taką możliwość) jest taki sam dla wszystkich dóbr. Dla premii reinwestycyjnej i premii za ryzyko może być on różny dla różnych dóbr. Na przykład, dla kontraktów futures na papiery wartościowe o stałym dochodzie (na przykład obligacje, bony skarbowe) znak premii reinwestycyjnej jest ujemny. Wynika to z niewątpliwej relacji równoważności między cenami tych papierów i poziomem stóp procentowych. Efektem jest ujemna kowariancja między stopami procentowymi i cenami tych papierów wartościowych. 18

19 8.3. Kontrakty futures na indeksy giełdowe (index futures) Indeksy giełdowe z definicji przedstawiają zmiany wartości hipotetycznego portfela akcji. Procentowy szybki wzrost indeksu w krótkim czasie jest zwykle definiowany jako wzrost całkowitej wartości akcji, z których jest on zbudowany. Najbardziej znane indeksy giełdowe, na które oferowane są kontrakty futures to: 1. The Standard & Poor's 500 Index - wyznaczany jest na podstawie portfela 500 akcji różnych przedsiębiorstw, których udział w portfelu określa się ich kapitalizacją w tym portfelu. Indeks ten obejmuje około 80% rynkowej kapitalizacji na giełdzie New York Stock Exchange. 2. The S&P MidCap 400 Index - wyznaczany jest na podstawie portfela 400 akcji spółek o niższej kapitalizacji niż te, które wchodzą w skład S&P The Nikkei 225 Stock Average - wyznaczany jest dla portfela 225 akcji największych spółek notowanych na Tokyo Stock Exchange. 4. The New York Stock Exchange Composite lndex (NYSE) - indeks wszystkich akcji notowanych na. New York Stock Exchange. 5. The Major Market lndex (MMI) - wartość tego indeksu jest wyznaczana na podstawie cen 20 najlepszych spółek notowanych na New York Stock Exchange. Indeks ten jest ważony cenowo i uwzględnia splity oraz wypłaty dywidend. Handel tym typem kontraktów jest stosunkowo młody. Jego początek to 1982 rok. Indeksowe kontrakty dają spekulantom i podmiotom zabezpieczającym się możliwość do zysków lub redukcji ryzyka, której nie można osiągnąć dokonując zakupów poszczególnych papierów wartościowych. W Polsce pierwsze kontrakty futures notowane na giełdzie papierów wartościowych, to właśnie kontrakty futures na indeks giełdowy WIG20. Jego istota jest bardzo zbliżona do indeksu MMI. Giełdowe notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 w systemie ciągłym rozpoczęły się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 16 stycznia 1998 roku. Pojawienie się kontraktu na indeks dużych spółek sprawiło, że pokaźne zyski będzie można osiągać tak podczas hossy, jak i bessy. Tego typu kontrakty to nic innego jak handel koniunkturą. Kupować kontrakty będą ci inwestorzy, 19

20 którzy będą zakładać zwyżkę koniunktury (po określonym w kontrakcie czasie indeks będzie miał wyższą wartość niż kurs kontraktu w dniu zawierania transakcji terminowej). Horyzont terminowych inwestycji nie może być dłuższy od trzech miesięcy ponieważ tak będzie określony czas ważności kontraktu każdej serii. Ceną w kontraktach na indeks WIG20 jest bieżący kurs kontraktu odpowiadający poziomowi indeksu WIG20. Przyjęto założenie, że każdy punkt indeksu kosztuje 10 zł, a więc przy wartości indeksu równej 1600 wartość zawartego kontraktu wyniesie zł. Jeżeli po tej samej cenie jeden inwestor kupuje, a drugi sprzedaje kontrakt, to jest to nic innego jak zakład między inwestorami, czy koniunktura na giełdzie będzie się pogarszać, czy poprawiać. Nad poprawnością rozliczeń między inwestorami czuwa Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPW pełniący w Polsce rolę Izby Rozrachunkowej. Codziennie po sesji na podstawie ustalonego dziennego kursu rozliczeniowego danego kontraktu KDPW dokonuje rozliczenia całego rynku futures i korekt stanu kont wszystkich inwestorów rynku terminowego niezależnie od tego kiedy zawarli transakcje. Jeżeli, na przykład, po sesji okaże się, że wartość kontraktu wzrosła o 40 punktów to wartość jednostkowej kwoty korekty jest równa 400 zł. KDPW obciąża zatem rachunki wszystkich sprzedających kontrakty taką kwotą pomnożoną przez liczbę sprzedawanych kontraktów. Uzyskane w ten sposób pieniądze są przelewane na rachunki tych inwestorów, którzy kupili kontrakt. Kontrakty futures wystawione na indeksy giełdowe są zawsze rozliczane gotówkowo. W tych kontraktach nigdy nie dochodzi do dostawy waloru pierwotnego, którym jest indeks. W ostatnim dniu obrotu bilansowane są wszystkie depozyty zabezpieczające dotyczące danych kontraktów i kontrakty uważa się za rozliczone. Oznacza to, że zarówno długie jak i krótkie pozycje zostają zamknięte. 20

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny kontraktów terminowych Kontrakty forward FRA 1 Zadanie 1 Profil

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty futures i forward.

Kontrakty futures i forward. Kontrakty futures i forward. I. Charakterystyka kontraktów futures i forward. Kontrakty futures i forward są to umowy kupna lub sprzedaży określonych instrumentów bazowych w określonym czasie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES ORAZ FORWARD

KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES ORAZ FORWARD KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES ORAZ FORWARD KONTRAKT TERMINOWY To instrument finansowy, w którym nabywca (długa pozycja)/ wystawca (krótka pozycja) zobowiązuje się kupić/sprzedać określony instrument bazowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek.

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Carry trade jest jedną ze strategii arbitrażowych pozwalających na korzystanie z różnic w oprocentowaniu walut różnych krajów. Jednak

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Profil wypłaty forward Profil wypłaty dla pozycji długiej w kontrakcie terminowym Long position Zysk/strata Cena spot Profil wypłaty dla pozycji

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures 1 Inwestor ma trzyletnią obligację o wartości nominalnej 2000 zł, oprocentowaną 8% rocznie, przy czym odsetki

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

Futures na WIG20 z mnożnikiem

Futures na WIG20 z mnożnikiem Futures na WIG20 z mnożnikiem 20 www.sig.edu.pl 1 Pozycja długa - long Inwestor dokonał ZAKUPU kontraktu FW20U1320 na indeks WIG20 w chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2.479 punktów. Otworzył pozycję

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Opcje podstawowe własności.

Opcje podstawowe własności. Opcje podstawowe własności. Opcja jest to rodzaj umowy między dwoma podmiotami i jednocześnie instrument finansowy. Opcje kupna (call) dają posiadaczowi prawo do kupienia określonego w umowie aktywa (bazowego)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Model wyceny aktywów kapitałowych Najczęściej stosowana metoda zakłada wykorzystanie danych historycznych do wskazania korelacji między stopa zwrotu z danej inwestycji a portfelem rynkowym.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Krótka sprzedaż akcji

Krótka sprzedaż akcji Źródło: http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/materialy-edukacyjne/57,krotka-sprzedaz-akcji.html Wygenerowano: Niedziela, 31 stycznia 2016, 17:35 Krótka sprzedaż akcji Krótka sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Charakterystyka kontraktu Co wchodzi w skład charakterystyki każdego kontraktu?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne Zarządzanie ryzykiem Wykład 3 Instrumenty pochodne Definicja instrumenty pochodne to: prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo