KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO"

Transkrypt

1

2 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ skorygowany FIZ-R-E kwartał roku KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data przekazania: INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) REJTANA 17/18 (ulica) ( numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) BDO NUMERICA S.A (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO I nformacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: (nazwa funduszu podstawowego) Komisja Nadzoru Finansowego 1

3 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ Fundusze powiązane: FIZ-R-E kwartał roku Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Informacja do ZESTAWIENIA ZMIAN W AKTYWACH NETTO: C31 - wartość emisyjna certyfikatów inwestycyjnych. Informacja do Noty 6 - INSTRUMENTY POCHODNE: * Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych oraz kwoty będące podstawą przyszłych płatności zależą od przyszłych cen, rodzaju, liczby i terminu zamknięcia poszczególnych instrumentów pochodnych oraz regulaminów izb rozliczeniowych i brokerów za pośrednictwem których transakcje na danych instrumentach pochodnych są zawierane i rozliczane. ** Termin wykonania instrumentów pochodnych rozumiany jest jako termin rozliczenia pieniężnego instrumentów pochodnych lub termin fizycznej dostawy instrumentów bazowych. Fundusz każdorazowo zamyka pozycje w instrumentach pochodnych przed terminem wygaśnięcia tak aby uniknąć fizycznej dostawy instrumentów bazowych. Plik Opis WPROWADZENI E DO SPRAWOZDANI A FI NANSOWEGO Wprowadzenie znajduje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 2

4 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Plik Wprowadzenie.pdf Opis Plik Opis PI SMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA Pismo Prezesa Zarządu znajduje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 3

5 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Plik PismoPrezesa.pdf Opis SPRAWOZDANI E ZARZĄDU (SPRAWOZDANI E Z DZI AŁALNOŚCI FUNDUSZU) Sprawozdanie Zarządu znajduje się w załączeniu. Plik SprawozdanieZarzadu.pdf Opis WYBRANE DANE FINANSOWE 31/12/2007 Równowartość w EUR Komisja Nadzoru Finansowego 4

6 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 024,01 285,90 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 24,01 6,70 Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje ,01 Warranty subskrypcyjne Praw a do akcji Praw a poboru Kw ity depozytow e Listy zastaw ne Dłużne papiery w artościow e Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością Jednostki uczestnictw a Certyfikaty inw estycyjne Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle 2. Depozyty ,19 Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach ogółem AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w 1. AFH Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA AKTIV Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA ATERA Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA BMREIT Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA BGI AD Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BUŁGARIA BREF Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA CORP Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA ENE Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BUŁGARIA EXPRO Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA FIB Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA ICPD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA KREM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA LAND Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA PETHL Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA Komisja Nadzoru Finansowego 5

7 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Procentowy udział w aktywach ogółem 0,13 3,57 1,50 1,95 2,56 5,30 4,26 0,89 0,66 3,96 6,00 0,28 1,70 6,64 Komisja Nadzoru Finansowego 6

8 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku 15. TGH Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 135 BUŁGARIA ZEM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 1. Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 1. Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 1. Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 1. Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania O terminie wykupu do 1 roku: Obligacje - Bony skarbowe - Bony pieniężne - Inne - O terminie wykupu pow yżej 1 roku: Obligacje - Bony skarbowe - Komisja Nadzoru Finansowego 7

9 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ 0,07 1,55 FIZ-R-E kwartał roku Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 8

10 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ Bony pieniężne FIZ-R-E kwartał roku - Inne - INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 1. FPLNEUR H8 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO EUR Niewystandaryzowane instrumenty pochodne UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w 1. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w I. Jednostki uczestnictwa 1. II. Certyfikaty inwestycyjne 1. TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ 1. Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w 1. WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki ceny nabycia w oprocentowania danej walucie ceny nabycia w Komisja Nadzoru Finansowego 9

11 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 78 Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział wyceny na dzień w aktywach bilansowy w ogółem ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem wyceny na dzień wyceny na dzień bilansowy w bilansowy w danej walucie Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 10

12 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku I. W walutach państw należących do OECD W walutach państw nienależących do OECD ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 5,8% , Polska EUR over-night 199, WALUTY Państwo ceny nabycia w Wartość na dzień bilansowy w danej walucie wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem I. W walutach państw należących do OECD 1. II. W walutach państw nienależących do OECD 1. NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa własności nieruchomości: 1. Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) II. Prawa współwłasności nieruchomości: 1. Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) III. Użytkowanie wieczyste: 1. Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w 1. Komisja Nadzoru Finansowego 11

13 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku , , ,50 199, ,69 Obciążenia Służebności ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 12

14 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba ceny nabycia w Procentowy udział Wartość na dzień w aktywach bilansowy w ogółem 1. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gw arantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gw arantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gw arantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gw arantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gw arantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w 1. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY 1. wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 2007 I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Komisja Nadzoru Finansowego 13

15 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 14

16 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku 2. Należności 28 Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 735 III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 024,01 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 024,01 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLIBURU00017: SZT. Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLIBURU00017: TYS.ZŁ od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 2. Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 2. Opłaty dla depozytariusza 183 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości 49 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Komisja Nadzoru Finansowego 15

17 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 5. Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe 37 Koszty pokryw ane przez towarzystwo III. Koszty funduszu netto (II-III) IV. Przychody z lokat netto (I-IV) -46 V. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 9 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny 923 lokat, w tym: - z tytułu różnic kursowych VI. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 24,01 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny od do od do Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto -46 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) z przychodów z lokat netto ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat z przychodów ze zbycia lokat 4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych ,00 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 c) saldo zmian ,00 Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych ,00 liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych e) saldo zmian ,00 8. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych ,00 0 Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 000, ,01 4,49 Komisja Nadzoru Finansowego 16

18 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ 12. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym FIZ-R-E kwartał roku 1 003,72 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie 1 052,37 sprawozdawczym - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 024,01 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 024,01 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,00 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,30 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 od do od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 4. Z tytułu opłat dla depozytariusza 63 Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 43 Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości 7. Pozostałe 13 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Komisja Nadzoru Finansowego 17

19 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe FIZ-R-E kwartał roku C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -176 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTA-1 POLI TYKA RACHUNKOWOŚCI Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu. Plik Nota1PolitykaRachunk.pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2007 Z tytułu zbytych lokat 1. Z tytułu instrumentów pochodnych 28 Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidendy Z tytułu odsetek Komisja Nadzoru Finansowego 18

20 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów Z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe FIZ-R-E kwartał roku NOTA-3 ZOBOWI ĄZANI A FUNDUSZU kwartał roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 322 Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu Z tytułu wypłaty przychodów funduszu Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń 2. Z tytułu rezerw 413 Pozostałe zobowiązania NOTA-4 ŚRODKI PI ENIĘŻNE I I CH EKWI WALENTY Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania finansowego w I. Banki: ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR I I. ŚREDNI W OKRESI E SPRAWOZDAWCZYM POZI OM ŚRODKÓW PI ENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENI A BI EŻĄCYCH ZOBOWI ĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania finansowego w II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: zł EUR Komisja Nadzoru Finansowego 19

21 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku I I I. EKWI WALENTY ŚRODKÓW PI ENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na 1. instrumentach pochodnych Nota 5 znajduje się w załączeniu. Plik Nota5Ryzyka.pdf Opis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji 1. FPLNEURH8 * DŁUGA Kontrakt terminowy futures ZABEZPIECZAJĄCY NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk Komisja Nadzoru Finansowego 20

22 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego Komisja Nadzoru Finansowego 21

23 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk FIZ-R-E kwartał roku III. Należności z tytułu papierów w artościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościow ych I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty kwota w walucie jednostka 1. II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 1. I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BI LANSU jednostka waluta 2 półrocze 2007 roku I. I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w zł A) w walucie sprawozdania finansowego w zł B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w zł a) w walucie obcej w EUR 712 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w zł b) II. Należności w zł 28 Komisja Nadzoru Finansowego 22

24 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 23

25 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ c) w walucie sprawozdania finansowego FIZ-R-E kwartał roku w zł d) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w zł 28 e) w walucie obcej w EUR 8 f) w walucie sprawozdania finansowego w zł 28 g) III. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w zł h) w walucie sprawozdania finansowego i) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w zł w zł j) w walucie obcej BGN w k) w walucie sprawozdania finansowego w zł l) IV. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w zł m) w walucie sprawozdania finansowego w zł n) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego o) w walucie obcej BGN w zł w p) w walucie sprawozdania finansowego w zł q) V. Zobowiązania w zł -735 r) w walucie sprawozdania finansowego w zł -413 s) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego t) w walucie obcej BGN w zł -322 w -176 u) w walucie sprawozdania finansowego w zł -322 Razem w II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje 9 096, ,00 Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Inne III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta Komisja Nadzoru Finansowego 24

26 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ 1. (nazwa) FIZ-R-E kwartał roku NOTA-10 DOCHODY I I CH DYSTRYBUCJA ZREALI ZOWANY I NI EZREALI ZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCI A LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w aktywów w 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -71 Nieruchomości Pozostałe WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w Wypłacone przychody z lokat: Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe: Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCI A LOKAT Wartość w okresie Udział w aktywach sprawozdawczym w dniu wypłaty w Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w Wpływ na wartość aktywów netto w Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy Usługi prawne Wartość w okresie sprawozdawczym w Komisja Nadzoru Finansowego 25

27 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Komisja Nadzoru Finansowego 26

28 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ Usługi wydawnicze w tym poligraficzne Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Pozostałe: FIZ-R-E kwartał roku I I. WYNAGRODZENI E DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. Część stała wynagrodzenia Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu I I I. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NI EPUBLI CZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNI O ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. Plik InformacjaDodatkowa.pdf Opis OŚWI ADCZENI E O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANI A FI NANSOWEGO Komisja Nadzoru Finansowego 27

29 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Oświadczenie o poprawności znajduje się w załączeniu. Plik OswiadczeniaZarzadu.pdf Opis OŚWI ADCZENI E DEPOZYTARI USZA Oświadczenie depozytariusza znajduje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 28

30 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Plik OswiadDepozytariusza.pdf Opis OPI NI A PODMI OTU UPRAWNI ONEGO DO BADANI A SPRAWOZDAŃ FI NANSOWYCH Opinia i raport znajdują się w załączeniu. Plik OpiniaRaportBiegłego.pdf Opis RAPORT PODMI OTU UPRAWNI ONEGO DO BADANI A SPRAWOZDAŃ FI NANSOWYCH Raport wraz z opinią znajduje się w zakładce Opinia. Komisja Nadzoru Finansowego 29

31 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ FIZ-R-E kwartał roku Plik Opis Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu Michał Słysz Członek Zarządu Andrzej Kaczorowski Członek Zarządu Janusz Siatkowski Członek Zarządu Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Adam Chabior OFIZ Adam Chabior OFIZ Adam Chabior - podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Komisja Nadzoru Finansowego 30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009

OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR BU GARIA I RUMUNIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 05/05/2008

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR BU GARIA I RUMUNIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 05/05/2008 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 50, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2007-10-17 do 2008-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 017 roku obejmujący okres od 017-04-01 do 017-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za I półrocze 2017 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za I półrocze 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt.

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2008

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2008 Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 18/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 14/02/2007

OG OSZENIE 18/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 14/02/2007 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Property FIZ. za rok 2012

Sprawozdanie finansowe Investor Property FIZ. za rok 2012 Sprawozdanie finansowe Investor Property FIZ za rok 2012 INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKN FIZ-R-E_20120101 2012 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 38/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 11/04/2007

OG OSZENIE 38/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 11/04/2007 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2009

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2009 Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em.

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 27/2009 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 01/09/2009

OGŁOSZENIE 27/2009 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 01/09/2009 OGŁOSZENIE 27/2009 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 01/09/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Central and Eastern

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-06-30

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR CEE FIZ FIZ-R-E_20120101 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 14/04/2010

OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 14/04/2010 OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 14/04/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Central and Eastern

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 205 roku obejmujący okres od 205-0-0 do 205-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ

Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ INVESTOR FIZ RB 26 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr WIADOMOŚĆ W załączeniu przesyłam Aneks nr 2 z dnia 15 kwietnia 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 14/2011 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/02/2011

OGŁOSZENIE 14/2011 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/02/2011 OGŁOSZENIE 14/2011 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane) Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ skorygowany FIZ-Q-E 12.12.05 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 3 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-07 do 2007-09-30 Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 94/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 59/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 04/07/2007

OG OSZENIE 59/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 04/07/2007 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-10-01 do 201-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za rok 2014 Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za rok 2014 INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 33/2013 z dnia 09/04/2013

Ogłoszenie 33/2013 z dnia 09/04/2013 Ogłoszenie 33/2013 z dnia 09/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Gold

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 25/2009 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/08/2009

OGŁOSZENIE 25/2009 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/08/2009 OGŁOSZENIE 25/2009 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/08/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Central and Eastern

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz MSIG 98/2015 (4729) poz. 6855 6855 Poz. 6855. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-5744/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 17/2013 z dnia 09/04/2013

Ogłoszenie 17/2013 z dnia 09/04/2013 Ogłoszenie 17/2013 z dnia 09/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-12-31 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo