AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 MAREK PAWLAK AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI Funkcjonowanie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowa o coraz cz stsze wyst powanie zjawiska wrogich przej przedsi biorstw. W niniejszym opracowaniu przedstawiono warianty aktywnych taktyk obrony przed takimi przej ciami. Przy opisie wykorzystano g ównie literatur ameryka sk, poniewa w kraju tym tego rodzaju narz dzia s szczególnie popularne. Taktyki obrony przed wrogimi przej ciami mo na podzieli na pasywne i aktywne. Pasywne to takie, które s przygotowywane, zanim jeszcze pojawi si wrogi oferent i próba przej cia. Obrony stosowane po z o eniu oferty okre lane s mianem obron aktywnych lub te obron stanowi cych odpowied na ofert. Do grupy tej mo na zaliczy : 1) greenmail maj cy na celu odwie oferenta od kontynuacji próby przej cia, 2) Pac-Man Defense, 3) biali rycerze i biali giermkowie, 4) plany posiadania akcji przez pracowników (ESOPs), 5) zmiana struktury kapita ów (Recapitalization), 6) plany wykupienia w asnych akcji (Share Repurchase or Buyback Plans), 7) restrukturyzacja korporacji (Corporate Restructuring), 8) spór s dowy (Litigation), 9) Just Say No Defense. PROF. DR HAB. MAREK PAWLAK kierownik Katedry Zarz dzania Przedsi biorstwem, Instytut Ekonomii i Zarz dzania na Wydziale Nauk Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II; adres do korespondencji: Al. Rac awickie 14, Lublin,

2 252 MAREK PAWLAK 1. GREENMAIL Znaczenie s owa greenmail jest do ró norodne, w zale no ci od tego, czy rozpatrywane jest z perspektywy oferenta czy zarz du spó ki. Z perspektywy oferenta jest swego rodzaju szanta em (blackmail) lub wymuszeniem, polegaj cym na tym, e wrogi napastnik zakupuje du y blok akcji spó ki i grozi jej przej ciem, b d jedynie robi du o zamieszania wokó transakcji i powoduje, aby sta o si to publicznie znane. Sk onny jednak jest zrezygnowa z przej cia, je li spó ka odkupi od niego posiadany blok akcji po cenie wy szej 1 ni rynkowa. Je li zarz d zgadza si na tak propozycj, to odkupuje akcje i zachowuje swoje stanowiska w spó ce. Sytuacja taka powoduje, e napastnik mo e osi gn znaczne zyski, nie sk adaj c nawet oferty zakupu spó ki. Poszkodowani s tu z regu y pozostali akcjonariusze, którzy pozostaj ze swoimi akcjami po cenie rynkowej, których warto rynkowa z regu y spada. Powodem spadku rynkowej ceny akcji jest du a wyp ata spó ki w gotówce, maj ca na celu odkupienie w asnych akcji od wrogiego oferenta 2. Technika greenmail mo e by bardzo korzystna dla wrogiego oferenta, nawet je li nie ma on zamiaru przej spó ki, poniewa gdy posiada on np. 10% akcji lub wi cej, mo e je sprzeda po cenie wy szej ni rynkowa oferentowi, który naprawd chce przej spó k. Mo e tak e przej zdolno zarz du do okre lenia ceny, formy i terminu transakcji nabycia spó ki, bo to w a nie on posiada kontrolny pakiet jej akcji 3. Znacznie cz ciej jednak greenmail jest rozpatrywane jako technika obrony. Z tej perspektywy oznacza udaremnienie potencjalnego przej cia. Wrogi oferent nie chce jednak kupi spó ki, chce raczej sprzeda spó ce po dobrej cenie posiadane akcje, gro c jej przej ciem 4. Spó ka cel odkupuje swoje akcje od wrogiego oferenta (napastnika) po cenie wy szej, ni cena obowi zuj ca dla 1 Cena p acona za akcje w ramach p atno ci greenmail mo e by wy sza od rynkowej od 8,6% do nawet 36,6%; por. D. M a n r y, K. N a t h a n, Greenmail premia, board composition and management shareholdings, Journal of Corporate Finance 5(1999), s Por. R.A.G. M o n k s, N. M i n o w, Corporate governance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 2008, s Por. M. L i p t o n, E.H. S t e i n b e r g, Takeovers & Freezeouts, Law Journal Press 2003, vol. 1, s. 1-74, Por. tam e.

3 AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI 253 pozosta ych akcjonariuszy. Fundusze na sfinansowanie takiej transakcji s cz sto po yczane, w rezultacie czego spó ka mo e popa w znaczne d ugi 5. Wed ug P.A. Gaughana, greenmail oznacza zap acenie istotnej premii za znaczn ilo akcji w zamian za zgod akcjonariusza, e nie b dzie on podejmowa stara o przej cie kontroli nad spó k 6. Greenmail jest tak e jedn z form odkupywania w asnych akcji przez spó k. Przy czym wykupienie przez spó k w asnych akcji jest do ogóln technik, obejmuj c wszelkie zakupy w asnych akcji od specyficznych grup akcjonariuszy, tak e takich, którzy nigdy nie rozwa ali próby przej cia spó ki. Sekwencj dzia a przy wykorzystaniu techniki greenmail mo na opisa w nast puj cy sposób 7 : 1) Inwestor kupuje ponad 5% akcji spó ki b d cej celem. 2) W Stanach Zjednoczonych w ci gu 10 dni od zakupu inwestor musi wype ni deklaracj 13D Komisji Nadzoru Finansowego, oznajmiaj c, e jest on posiadaczem wi cej ni 5% akcji spó ki celu i podaj c m.in., w jakim celu dokona tej inwestycji. Wype nienie deklaracji 13D faktycznie (skutecznie) powiadamia dyrektorów spó ki celu i opini publiczn, e spó ka mo e by celem wrogiego przej cia. 3) W nast pstwie tego og oszenia zwykle wzrastaj ceny akcji celu, poniewa fundusze inwestycyjne i inni akcjonariusze sprzedaj swoje akcje spekulantom i po rednikom (arbitrageurs). 4) W celu uprzedzenia tender offer 8 i zapobie enia przej ciu, dyrektorzy celu mog nast pnie zaoferowa odkupienie od inwestora akcji po cenie wy szej ni rynkowa. Takie odkupienie akcji po cenie wy szej ni rynkowa okre lane jest w a nie mianem p atno ci greenmail. Greenmail jest niekiedy tak e definiowany, jako odkupienie akcji po cenie wy szej ni rynkowa przez spó k b d c celem od inwestora, który posiada wi cej ni 3% akcji i by w ich posiadaniu krócej ni dwa lata 9. 5 Por. 6 Por. P.A. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring, New York: John Wiley & Sons, Inc. 1996, s Por. Greenmail: Target Stock Repurchases and the Management-Entrenchment Hypothesis, Harvard Law Review 98(1985), z. 5, s Jest to strategia, która polega na publicznym og oszeniu oferty zakupu akcji celu po okre lonej cenie.

4 254 MAREK PAWLAK Podobn, jednak nieco szersz definicj greenmail podaj Manry i Nathan 10 : 1) odkupienie akcji musi by za cen przewy szaj c o co najmniej 3% powszechn cen rynkow ; 2) oferta nie jest skierowana do pozosta ych akcjonariuszy; 3) inwestor posiada akcje krócej ni przez dwa lata; 4) odkupywany jest od inwestora ca y posiadany przez niego blok akcji; 5) inwestor zagrozi spó ce wrogim przej ciem. Jednym z najwcze niejszych przypadków greenmail by o wykupienie w 1979 r. przez Carla Icahna 9,9% akcji spó ki Axon po 7,21$ za akcj, które nast pnie zosta y przez spó k odkupione po cenie 10,50$ za akcj w roku Inny przyk ad mia miejsce w roku 1984, kiedy to Bass Brothers kupili 9,9% akcji Texaco i og osili, e s zainteresowani zakupem pozosta ych 90,1%. W nast pstwie tego og oszenia zarz d Texaco zap aci Bass Bothers 1,3 miliardów $ za akcje i 137 milionów $ premii ponad cen rynkow 12. Jednym z najbogatszych ludzi wiata zaanga owanych w transakcje greenmail jest Ronald Perelman. Po raz pierwszy by on oskar ony o przeprowadzenie takiej transakcji w roku Zakupi on wtedy 8,2% akcji CPC International po 75$ za akcj i nast pnie, miesi c pó niej, odsprzeda je z powrotem za po rednictwem spó ki Salomon Brothers po 88,5$ za akcj, zyskuj c na tym 40 milinów $ 13. W roku 1984 ameryka skie korporacje zap aci y od 3 do 5 miliardów $ wykupuj c swoje akcje od nieprzyjaznych akcjonariuszy, którzy uzyskali premi oko o 600 milionów $ ponad cen rynkow 14. W tabeli 1. przedstawiono kilka przyk adów spektakularnych p atno ci greenmail, jakie mia y miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 1984 i Por. Greenmail: Target Stock Repurchases and the Management-Entrenchment Hypothesis, s M a n r y, N a t h a n, Greenmail premia, board composition and management shareholdings, s , Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s Por. M o n k s, M i n o w, Corporate governance, s Por. 100 Richest People in the World: Illustrated history of their life and wealth, Mobile Reference, Greenmail: Targeted Stock Repurchases and the Management-Entrenchment Hypothesis, s

5 AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI 255 Tabela 1. Przyk ady p atno ci greenmail w USA w latach 1984 i 1983 Data Inwestor Spó ka cel Zysk inwestora w milionach dolarów grudzie 1984 Mesa Partners Philips Petroleum 89 czerwiec 1984 Saul Steinberg Walt Disney Productions 32 kwiecie 1984 Loews Corp St. Regis 38 marzec 1984 Bass Brothers Texaco 400 marzec 1984 Sir James Goldsmith St. Regis 50 marzec 1984 Rupert Murdoch Warner Communication 50 luty 1984 Coastal Corp. Houston Natural Gas 42 listopad 1983 Bass Brothers Blue Bell 49 ród o: Greenmail: Target Stock Repurchases and the Management-Entrenchment Hypothesis, s Nale y jednak pami ta, e greenmail mo e tak e przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Je li taka p atno stanie si znana opinii publicznej, to inni mog udawa prób przej cia w celu uzyskania podobnej p atno ci. W zwi zku z tym wiele spó ek by o sk onnych nie anga owa si w obron greenmail z powodu tzw. double dipping (dwukrotnego p acenia). Polega to na tym, e po zap aceniu kwoty greenmail cena rynkowa akcji spó ki spada i jednocze nie spadek ten przyci ga nowego wrogiego oferenta. Na przyk ad spó ka St. Regis zap aci a dwukrotnie greenmail i nast pnie sta a si celem trzeciego oferenta. Innymi przyk adami spó ek, które zap aci y kwot greenmail i nast pnie sta y si celem nowego wrogiego przej cia, by y Chesebrough-Ponds i Viacom 15. Aby unikn takiego zamieszania, niektóre spó ki wprowadzaj do swoich statutów zapisy uniemo liwiaj ce wyp aty greenmail. Technika greenmail mo e by tak e bardziej wyszukana. Je li wrogi oferent nie chce by postrzegany jako szanta ysta, mo e np. sprzeda spó ce posiadany przez siebie blok akcji po cenie rynkowej i za da jednocze nie, aby spó ka kupi a od niego spó k córk lub oddzia spó ki, którego chcia si w a nie pozby, jednak po cenie wy szej, ni móg by uzyska w uczciwej transakcji rynkowej Por. L i p t o n, S t e i n b e r g, Takeovers & Freezeouts, s. 1-74, Por. tam e.

6 256 MAREK PAWLAK Wed ug D. DePamphilisa, greenmail jest praktyk, polegaj c na zap aceniu potencjalnemu nabywcy, aby pozostawi spó k cel w spokoju. W tym kontek cie greenmail polega zatem na odkupieniu w asnych akcji po cenie wy szej ni rynkowa w zamian za zgod kupuj cego na rezygnacj z wrogiego przej cia. Wymaga si, aby w zamian za zap at potencjalny kupuj cy podpisa porozumienie o moratorium, które zwykle specyfikuje liczb akcji, które inwestor mo e ju posiada, warunki, pod jakimi napastnik (raider) mo e sprzeda akcje, które obecnie posiada, a tak e okres porozumienia. S dy Stanów Zjednoczonych nie maj jednolitego pogl du na temat zgodno ci takiego post powania z prawem, bowiem poszczególni akcjonariusze nie s tu traktowani na tych samych zasadach. Zawarcie umowy tylko z jednym akcjonariuszem (napastnikiem) i p acenie mu wy szej ceny mo e by uznane przez innych akcjonariuszy za dyskryminuj ce 17. S dy Stanów Zjednoczonych zwykle wydawa y wyroki, e zró nicowane zap aty za akcje dla ró nych grup akcjonariuszy s zgodne z prawem, o ile s one dokonywane z wa nych przyczyn biznesowych. Aczkolwiek poj cie wa ne przyczyny biznesowe jest tak szerokie, e daje ono zarz dowi znaczn swobod podejmowania dzia a, które mog by bardziej w interesie zarz du ni akcjonariuszy 18. Jeszcze w roku 1985 w USA wyra any by przez prawników pogl d, e ani prawo federalne, ani stanowe nie chroni mniejszo ciowych inwestorów przed greenmail 19. Jednak znaczenie greenmail jako taktyki obrony zmniejszy o si w USA od pó nych lat osiemdziesi tych XX wieku. Federalne prawo podatkowe w USA zmieni o si w roku 1987 i na o ono dodatkowy 50% podatek na ka dy dochód zwi zany z p atno ci greenmail. W rezultacie tego dodatkowego podatku akcjonariusz, który uzyska p atno greenmail, musi zap aci sumaryczny podatek w wysoko ci 84% kwoty greenmail. Aby podlega opodatkowaniu, p atno musi by dokonana w zwi zku z nabyciem akcji od akcjonariusza sk adaj cego ofert przej cia lub gro cego z o eniem takiej oferty. Akcjonariusz taki musi posiada akcje krócej ni 2 lata Por. D. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, Amsterdam Academic Press 2003, s Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s Por. Greenmail: Target Stock Repurchases and the Management-Entrenchment Hypothesis, s Por. L i p t o n, S t e i n b e r g, Takeovers & Freezeouts, s. 1-74,18.

7 AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI 257 Ponadto w odpowiedzi na publiczn krytyk niektóre firmy znowelizowa y swoje statuty i wprowadzi y w nich zapisy przeciw greenmail, wymagaj c, aby zarz d uzyska zgod wi kszo ci lub kwalifikowanej wi kszo ci niepartycypuj cych w takiej transakcji akcjonariuszy przed odkupieniem od specyficznego akcjonariusza (napastnika) akcji po cenie wy szej ni rynkowa 21. Inn przyczyn spadku znaczenia greenmail w Stanach Zjednoczonych by o zmniejszenie si liczby prób wrogich przej w latach dziewi dziesi tych, co z kolei spowodowa o redukcj potrzeby anga owania si w tego typu p atno ci PAC-MAN DEFENSE To rzadko u ywana, ale w wysokim stopniu agresywna taktyka obrony polegaj ca na tym, e cel sk ada ofert przej cia kupuj cego. Nazwa tej taktyki obrony pochodzi z popularnej gry komputerowej, w której bohaterowie próbuj si wzajemnie zje i w efekcie obaj przestaj istnie 23. Tego rodzaju obrona jest efektywna tylko wtedy, gdy cel ma finansowe zasoby, aby z o y prawdziw ofert przej cia kupuj cego. Scenariusz ten mo e by wzajemnie destrukcyjny, poniewa obie spó ki mog si mocno zad u y w nast pstwie prób wzajemnego zastosowania wrogiej oferty przej cia 24. Mo na wyró ni dwa warianty tej strategii. Pierwszy, gdy spó ka cel sk ada ofert zakupu akcji bezpo rednio do spó ki nabywcy. W drugim wariancie spó ka cel sk ada ofert zakupu akcji kupuj cego na wolnym rynku (akumulacja kontruj ca). G ówna ró nica mi dzy obydwoma wariantami polega na tym, e wariant drugi mo e by przeprowadzony z mniejszym zaanga owaniem kapita owym ni tender offer. Nie ma tu potrzeby emitowania ulotki z ofert, z wymaganymi przez prawo w USA o wiadczeniami, aczkolwiek intencje firmy musz by zg oszone Komisji Obrotu Papierami Warto ciowymi (SEC). Dodatkowo, w przypadku 21 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, s Por. G u g h a n, Mergers, Acquisitions, s Tam e, s Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, s. 146.

8 258 MAREK PAWLAK akumulacji kontruj cej nie trzeba p aci premii w stosunku do bie cej ceny rynkowej, która jest zwykle p acona w przypadku oferty przej cia (tender offer) 25. Wed ug Roberta Brunera, strategia ta po raz pierwszy zosta a zastosowana w roku 1980 w czasie wrogiej próby przej cia Midway Manufacturing Company 26. Wed ug Martina Liptona i Eriki Steinberg, sta a si ona efektywn strategi obrony i ataku w 1982 r., kiedy to American General/NLT wykaza efektywno zastosowania kontroferty zakupu w celu uzyskania wy szej ceny sprzeda y 27. Innym przyk adem takiej obrony by a kontroferta zakupu Mesa Pertoleum (wrogiego oferenta) przez Cities Service (spó k cel). By o to zapobiegawcze uderzenie, maj ce na celu pokrzy owanie planów potencjalnego wrogiego oferenta. Chocia Mesa z o y a wrog ofert zakupu, która zosta a przerwana, gdy Gulf Oil pojawi si w roli bia ego rycerza, to jednak po og oszeniu przez Mes, e nie b dzie kontynuowa a transakcji zakupu, spó ka Cities Serwicies zosta a zakupiona przez Occidental Petroleum 28. Innym przyk adem zastosowania tej techniki by a kontroferta spó ki Olympia Brewing, zmierzaj ca do zakupienia spó ki Pabst, w sytuacji gdy Pabst posiada 49% akcji spó ki Olympia. Celem tej kontroferty by o odparcie wrogiego ataku i ponadto przeprowadzenie planowej rekapitalizacji 29. Jako jeszcze jeden przyk ad mo na wskaza obronn procedur zakupu, jak przeprowadzi a spó ka Heublein kupuj c akcje napastnika spó ki General Cinema. W nast pstwie tych dzia a spó ka General Cinema rozpocz a wykupywanie na rynku swoich w asnych akcji, aby nie utraci nad nimi kontroli. W rezultacie General Cinema zrezygnowa a z zakupu wi kszej liczby akcji spó ki Heublein 30. Zalet kontroferty jest demonstracja agresywnego oporu, wzrost mo liwo ci sukcesu celu i dostarczenie jeszcze jednego dodatkowego negocjacyjnego argumentu w negocjacjach z wrogim oferentem. Kontroferta zakupu ma jednak trzy g ówne wady: 1) Mo e sprawia wra enie uznania zalety po czenia dwóch firm, tym samym eliminuj c szereg da i obron, które cel w innym przypadku móg by robi. 2) Wystawia ona pierwotny cel na mo liwo zastosowania wobec 25 Por. The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Strategic Management, red. D.F. Channon, Malden: Blackwell Publishers 1999, s Por. R.F. B r u n e r, Applied mergers and acquisitions, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2004, s Por. L i p t o n, S t e i n b e r g, Takeovers and freezeouts, t. II, s Tam e. 29 Tam e. 30 Tam e, s

9 AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI 259 niego ró nych taktyk obrony. 3) Jest bardzo ma o jasno ci, jak ta obrona si zako czy 31. Najbardziej znanym przypadkiem zastosowania tej taktyki by a walka pomi dzy spó kami Bendix i Martin-Marietta w roku Zosta a ona rozpocz ta atakiem Bendix, który z o y ofert zakupu Martin-Marietta. Martin odpowiedzia kontrofert finansowan cz ciowo przez bia ego giermka Allied Corporation. W ko cowej fazie walki Martin i Bendix posiadali wzajemnie wi kszo ci swoich akcji i wydawa o si, e ka dy by spó k córk drugiej strony. Impas zosta prze amany przez Allied Corporation, która poprzez skomplikowan wymian akcji naby a Bendix i nast pnie wymieni a akcje Martin posiadane przez Bendix na akcje Bendix posiadane przez Martin. Allied pozosta wa nym akcjonariuszem spó ki Martin, ale wynegocjowa podpisanie umowy o moratorium, która ogranicza a dalsze zakupy akcji spó ki Martin 32. W roku 1988 spó ka American Brands skutecznie zastosowa a t strategi obronn w obliczu wrogiego ataku przez spó k E-II Holdings. Odby o si to w ten sposób, e E-II Brands og osi a plany nabycia i likwidacji spó ki American Brands. W odpowiedzi American Brands og osi publiczn ofert zakupu akcji spó ki E-II Holdings. W kolejnym kroku E-II zgodzi a si na jej przej cie, ale dopiero wtedy, gdy American Brands podwy szy a swoj ofert 33. Jak podaje Gaughan, cz sto grozi si zastosowaniem tej taktyki, jednak w praktyce jest ona rzadko stosowana BIALI RYCERZE I BIALI GIERMKOWIE (WHITE KNIGHTS AND WHITE SQUIRES) Spó ka cel, chc c unikn wrogiego przej cia, mo e próbowa znale innego, przyjaznego inwestora tak zwanego bia ego rycerza. Aby zrealizowa tego 31 Por. B r u n e r, Applied mergers and acquisitions, s Por. tam e, s ; S.F. R e e d, A. R e e d L a j o u x, The art of M&A: a merger acquisition buyout guide, New York: McGraw-Hill 1999, s. 788; Pac-Man Defense, red. L.M. Surhone, M.T. Tennoe, S.F. Henssonow, Saarbrücken: VDM Verlag Dr Mueller AG & Co, Kg, Por. L i p t o n, S t e i n b e r g, Takeovers and freezeouts, t. II, s Por. G u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 206.

10 260 MAREK PAWLAK rodzaju transakcj, bia y rycerz musi mie ochot naby kontrolny pakiet akcji celu na bardziej korzystnych warunkach ni pierwotny (wrogi) oferent. Bia y rycerz to tak e taki oferent, który obiecuje, e nie zlikwiduje spó ki po jej przej ciu i nie b dzie masowo zwalnia pracowników 35. Wed ug Petera Hunta, bia ym rycerzem jest spó ka przyja nie nastawiona do spó ki celu, która dokonuje zakupu spó ki celu, aby nie zosta a ona przej ta przez wrogiego oferenta 36. Bia y rycerz jest poszukiwany, gdy ju proces przej cia zosta rozpocz ty i udost pnia mu si informacje finansowe, a tak e inne dane dotycz ce spó ki b d cej celem przej cia. Cena oferowana za spó k przez bia ego rycerza powinna by taka sama lub wy sza, jak cena oferowana przez wrogiego nabywc. Bia ym rycerzem mo e by tak e zarz d spó ki celu, który przejmuje nad ni kontrol, wykorzystuj c przej cie kredytowane LBO 37. Jednak spó ki, które chc pozosta niezale ne i by w posiadaniu publicznym, mog preferowa rozwi zanie, w którym bia ym rycerzem jest inwestor zewn trzny, np. spó ka, fundusz inwestycyjny, osoba fizyczna, i staje on po stronie zarz du w walce z niechcianym oferentem. W ten sposób bia y rycerz mo e zablokowa wysi ki wrogiego oferenta i jego inwestycja mo e by tak e ród em gotówki dla spó ki. Bia emu rycerzowi mo na sprzeda pakiet kontrolny lub jedynie najbardziej atrakcyjne elementy maj tku spó ki, tak zwane klejnoty koronne (crown jewel). Dzi ki temu mo na je utrzyma poza zasi giem wrogiego oferenta i spó ka tak e staje si dla niego mniej atrakcyjna 38. Bia y rycerz jest cz sto pionowym lub poziomym rówie nikiem spó ki celu i motywami jego oferty mo e by d enie do uzyskania efektu synergetycznego po po czeniu dwóch firm 39. Motywacja bia ego rycerza wynika w wi kszym stopniu z wyrachowania ni z rycersko ci. Z obawy, e mo e si wywi za wojna licytacyjna (bidding war), bia y rycerz cz sto wymaga pewnej ochrony w formie (zamro enia sprzeda y) (lock-up) 40 w umowie dotycz cej zakupu i sprzeda y 35 Por. J.F. W e s t o n, S.C. W e a v e r, Mergers & Acquisitions, New York: The McGraw-Hill Companies 2001, s Por. P.A. H u n t, Structuring Mergers & Acquisitions: A Guide to Creating Shareholder Value, Aspen: Wolters Kluwer Law & Business 2004, s Por. The Mergers & acquisitions Handbook, red. M.L. Rock, R.H. Rock, M.J. Sikora, New York: McGraw-Hill, Inc. 1994, s Por. tam e. 39 Por. B r u n e r, Applied mergers and acquisitions, s Kontrakt zawarty na mocy prawa pomi dzy spó k a inwestorem, zakazuj cy temu ostatniemu sprzeda akcji przedsi biorstwa w ci gu okre lonego czasu. Okres zamro enia (lock-up) zazwyczaj

11 AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI 261 akcji ostatecznie podpisanej z celem. Lock-up mo e zawiera przekazanie bia- emu rycerzowi mo liwo ci (opcji) zakupu akcji celu, które nie zosta y jeszcze wyemitowane po ustalonej cenie, lub mo liwo nabycia po uczciwej cenie (fair price) akcji celu, które s uwa ane przez bia ego rycerza za strategiczne. Tego rodzaju lock-up zwykle powoduje, e cel staje si mniej atrakcyjny dla pierwotnego oferenta. W przypadku, gdy wybuchnie wojna licytacyjna, rycerz mo e korzysta z mo liwo ci (opcji) zakupu akcji i sprzeda je pó niej z zyskiem spó ce kupuj cej 41. Jak pisze Gaughan, bia y rycerz zwykle kupuje akcje na bardziej korzystnych dla spó ki warunkach ni wrogi oferent. Te bardziej korzystne warunki mog obejmowa np. wy sz cen. Bia y rycerz mo e tak e obieca, e nie b dzie dzieli spó ki po jej zakupie, mo e tak e obieca, e nie zwolni obecnego zarz du lub innych pracowników. Zazwyczaj jest trudno znale kupca, który zaoferuje tak korzystne dla spó ki warunki. Cz sto spó ka cel musi si targowa z bia ym rycerzem, aby osi gn najlepsze dla siebie rozwi zanie i nie dosta si w r ce wrogiego oferenta 42. Zazwyczaj jest tak, e urz duj cy zarz d stara si zawrze takie porozumienie z bia ym rycerzem, które zagwarantuje mu zachowanie dotychczasowej pozycji w przedsi biorstwie i kontynuowanie wcze niej przyj tej strategii. Jednak, jak pokazuj badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, oferty sk adane przez bia ego rycerza nie s cz sto w najlepszym interesie akcjonariuszy. Konkurencja o przej cie firmy ma z zasady negatywny wp yw na finansow pozycj akcjonariuszy 43. Jednym z przyk adów dzia ania bia ego ksi cia by o nabycie spó ki Scott & Fetzer przez spó k Berkshire Hathaway w roku Mened erowie Scott & Fetzer próbowali przej kontrol na spó k w kredytowanym zakupie (leveraged buyout) w obliczu og oszonej próby wrogiego przej cia. Gdy departament pracy USA nie zgodzi si na wykorzystanie w tej transakcji planu posiadania akcji przez pracowników (employee stock ownership plan), transakcja upad a. Wkrótce trwa 180 dni (sze miesi cy) lub nawet 365 dni (jeden rok). Sygnatariusze tej umowy wprowadzaj element stabilno ci odno nie do ceny akcji. Gdy okres obowi zywania umowy si ko czy, jej sygnatariusze s uprawnieni do sprzeda y swoich akcji, co czasem (je li ci sygnatariusze chc sprzeda swoje akcje) powoduje drastyczny spadek cen akcji z powodu du ego wzrostu ich poda y. 41 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, s Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s Por. tam e, s. 185.

12 262 MAREK PAWLAK spó ka otrzyma a nieproszone oferty jej zakupu, w tym jedn od Ivana F. Boesky ego. W efekcie Waren Buffett CEO Berkshire Hathaway zaoferowa zakupienie spó ki za 315 milionów $ (warto ksi gowa wynosi a 172, 6 mln $). W nast pstwie nabycia spó ki Scott & Fetzer Berkshire Hathaway osi gn zwrot z inwestycji w wysoko ci oko o 36% 44. Wed ug Brunera, bia y ksi jedynie kupuje du y blok akcji celu, ale cz sto nie przejmuje kontroli. Zwykle zgadza si g osowa w zgodzie z interesami zarz du spó ki celu i zgadza si nie kupowa wi cej akcji celu w ci gu okre lonego czasu. Przyk adowo we wrogiej walce o przej cie kontroli nad firm Polaroid celowi uda o si poprosi biznesowych partnerów o zainwestowanie w jej akcje, co w po czeniu z ESOP zablokowa o blok 33% akcji z prawem do g osowania i zatrzyma o wrog ofert. Jedn ze znanych postaci, wiele razy wyst puj c w roli bia ego ksi cia, jest Warren Buffett. Dotyczy o to takich spó ek, jak: Gillette, First Empire State, US Air, Salomon Brothers, Champion International, Coca-Cola 45. Bia ymi giermkami (mecenasami) s firmy lub osoby, które zgadzaj si kupi du y blok akcji celu. Zazwyczaj bia y giermek nie jest zainteresowany w zakupie kontrolnego pakietu akcji. Z punktu widzenia spó ki celu jest tu d enie, aby du a ilo akcji z prawem do g osu znalaz a si w r kach spó ki lub inwestora, który nie odsprzeda ich wrogiemu oferentowi 46. Bia y giermek jest zwykle przyja nie nastawiony do spó ki celu i zak ada si, e b dzie on g osowa na walnym zgromadzeniu tak, jak sobie yczy zarz d 47. Wymaga si tak e, aby bia y giermek zobowi za si, e nie zakupi wi cej akcji celu w ci gu okre lonego czasu i e nie sprzeda ju posiadanego pakietu akcji w ci gu okre lonego przedzia u czasu. Spó ka cel mo e sobie tak e zastrzec prawo pierwokupu akcji posiadanych przez bia ego giermka. W zamian za takie ust pstwa bia y giermek mo e otrzyma akcje po cenie ni szej ni rynkowa, mo e dosta stanowisko w radzie dyrektorów i specjaln dywidend Por. B r u n e r, Applied mergers and acquisitions, s Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 186; B r u n e r, Applied mergers and acquisitions, s Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s Por. W e s t o n, W e a v e r, Mergers & Acquisitions, s Por. tam e.

13 AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI 263 Akcje te s cz sto uprzywilejowane z punktu widzenia wymienialno ci (convertible 49 preferred) i mog y by ju zaaprobowane, ale jeszcze nie wyemitowane przez spó k cel. Je eli akcje celu s w obrocie na gie dzie NYSE, to cel nadal b dzie musia uzyska aprobat akcjonariuszy, aby sprzeda tego rodzaju akcje bia emu giermkowi. Gie da NYSE wymaga aprobaty akcjonariuszy, je eli tego rodzaju akcje s wyemitowane dla oficerów lub dyrektorów, lub je eli liczba akcji wyemitowanych równa si 20% akcji b d cych w obiegu. Dla bia ych rycerzy i bia ych giermków mog by emitowane tak zwane Blank check preferred stock 50. W tabeli 2. przedstawiono kilka przyk adów dzia a bia ych rycerzy, jakie mia y miejsce w Europie w latach Tabela 2. Przyk ady dzia a bia ych rycerzy w Europie Rok Cel Kupuj cy ImClone Systems Germanischer Lloyd (GL) Bristol- Meyers Squibb Bureau Veritas Bia y rycerz Eli Lilly Guenter Herz 2006 Schering Merck Bayer Opis transakcji W celu odparcia niechcianej propozycji, Bristol-Meyers Squibb zaaprobowano propozycj Eli Lilly w wysoko ci 70 EUR za akcj. W celu unikni cia wrogiego przej cia przez Bureau Veritas, prywatny inwestor Guenter Herz naby 100% akcji Germanischer Lloyd, p ac c w sumie 550 mln EUR. Bayer dzia a jako bia y rycerz w relacji do Scheringa. Merck oferowa w swojej wrogiej ofercie 49 Convertible securities s to papiery warto ciowe, które w zale no ci od wyboru w a ciciela mog by wymienione na inne akcje, zazwyczaj na okre lon liczb akcji zwyk ych. Wymienialne papiery warto ciowe s cz sto papierami o sta ym dochodzie (fixed-income), jak np.obligacje lub akcje uprzywilejowane. Na ich cen maj wp yw zmiany stóp procentowych i warto ci aktywów (assets), na które mog by one wymienione. Ceny wymienialnych papierów warto ciowych zmieniaj si w wi kszym zakresie ni zwyk ych zobowi za (debt), ale w mniejszym zakresie ni podstawowych aktywów (asset). 50 S to uprzywilejowane akcje, które nie zosta y jeszcze wyemitowane, przy czym terminy i warunki ich emisji mog by formalnie okre lone przez rad dyrektorów spó ki. Aby takie akcje wyemitowa, nale y wprowadzi poprawk do statutu spó ki. Dzi ki posiadaniu takich akcji, spó ka mo e uzyska dodatkowe fundusze od okre lonych inwestorów bez uzyskania zgody mniejszo ciowego akcjonariusza (separate shareholder). Zob. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, s. 146.

14 264 MAREK PAWLAK 2006 Mojo Foods Steel Partners 2003 The Canada Life Assurance Company Manulife Nissan Foods Great-West Lifeco 77 EUR za akcj, ale Bayer zaoferowa 86 EUR za akcj. Nissan zaproponowa przyjazn ofert 314 mln USD, aby zapobiec nabyciu Majo Foods przez ameryka ski fundusz powierniczy (hedge fund) Steel Partners. Zaaprobowano tu konkurencyjn ofert bia ego rycerza Great-West Lifeco, który zaproponowa mil EUR za spó k cel. ród o: J. G o r z a l a, The Art of Hostile Takeover Defense. The Roadmap to Fighting Corporate Raiders, Hamburg: Igel Verlag 2010, s PLANY POSIADANIA AKCJI PRZEZ PRACOWNIKÓW EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLANS (ESOPS) ESOPs s to instytucje powiernicze, które zosta y wymy lone i wprowadzone w ycie w roku 1950 przez prawnika z San Francisco Louisa Kelso. Motywem by o m.in. zwi kszenie liczby inwestorów (kapitalistów) dzia aj cych w gospodarce 51. ESOPSs jest definiowany jako instytucja zarz dzaj ca udzia ami, która inwestuje przede wszystkim w akcje spó ki sponsoruj cej t instytucj. Zazwyczaj firma, która utworzy a instytucj powiernicz, wnosi do niego swoje fundusze. Instytucja u ywa pieni dzy do zakupu akcji spó ki i przechowuje je wykorzystuj c ulgi podatkowe ustanowione na korzy pracowników obj tych planem. Specjalne ulgi podatkowe powoduj, e te plany s atrakcyjne dla korporacji, które mog potr ci od podatków swoje wk ady. Wed ug Petera Hunta, ESOPSs jest to narz dzie spó ki, które umo liwia przekazywanie do instytucji powierniczej nieopodatkowanych darowizn dla pracowników w formie akcji lub gotówki 52. Pracownicy nie s opodatkowani z racji posiadania tych wk adów, s oni opodatkowani jedynie wtedy, gdy wycofuj 51 Por. P.D. K i n d e r, S.D. L y d e n b e r g, A.L. D o m i n i, Investing for good: making money while being socially responsible, New York: HarperCollins Publishers, Inc. 1993, s Por. H u n t, Structuring Mergers & Acquisitions, s. 297.

15 AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI 265 swoje wk ady z ESOPs. Wp aty do ESOPs na rzecz pracowników s robione przez spó k proporcjonalnie do ich wynagrodzenia i s swego rodzaju funduszem emerytalnym. Jak podaje Peter Hunt, pod koniec XX wieku nast pi istotny wzrost liczby ESOPs i w roku 2000 w Stanach Zjednoczonych by o oko o takich instytucji. Istotnym powodem rozwoju ESOPs po roku 1974 by o umo liwienie im po yczania pieni dzy w celu nabywania akcji, a tak e u ywanie ich jako taktyki obrony przed wrogimi przej ciami. Wyró nia si dwa rodzaje ESOPs: 1) o zdefiniowanych korzy ciach i 2) o zdefiniowanych wk adach. W pierwszym przypadku fundusz przekazuje pracownikowi z góry ustalon kwot pieni dzy w momencie, gdy przechodzi on na emerytur. W drugim przypadku pracownik przekazuje do funduszu okre lone wk ady w z góry okre lonych terminach. Pracownik mo e wycofa swoje wk ady w momencie przej cia na emerytur, ale wielko wyp aty zale y od wyników, jaki fundusz osi gn 53. ESOPs mog dzia a w formie lewarowanej (leveraged) i nie lewarowanej. W pierwszym przypadku fundusz mo e po ycza pieni dze (np. w banku), aby finansowa swoj dzia alno. W drugim przypadku takiej mo liwo ci nie ma. W przypadku funduszu lewarowanego spó ka mo e po yczy pieni dze, aby wykupi na rynku swoje w asne akcje, które nast pnie s przekazywane do ESOPs. Fundusz sp aca t po yczk, a tak e p aci nale ne odsetki 54. W roku 1990 w USA oko o 11 milionów pracowników sta o si w ten sposób akcjonariuszami swoich spó ek. ESOPs posiada y akcje szacowane na oko o 3% wszystkich akcji znajduj cych si w obrocie. Wiele firm, szczególnie w bran y stalowej, sta o si w pe ni lub cz ciowo w asno ci ich ESOPs 55. Wed ug innych róde, ESOPs s to trusty 56 (instytucje powiernicze), które posiadaj akcje firm przede wszystkim jako inwestycj dla programu emerytalnego ich pracowników 57. ESOPs mog by postrzegane jako alternatywa dla obrony bia ego rycerza lub bia ego giermka. Obrony te mog by szybko wprowadzone w ycie albo poprzez 53 Tam e, s Por. tam e. 55 Por. K i n d e r, L y d e n b e r g, D o m i n i, Investing for good, s Relacja powiernicza, w której jedna osoba okre lana mianem powiernika, ma prawo do maj tku lub aktywów innej osoby tak zwanego beneficjenta. 57 Por. A.J. S h e r m a n, M.A. H a r t, Mergers and Acquisitions from A to Z, New York: AMACOM Books 2005, s ; G a u g h a n, Mergers and Acquisitions, s

16 266 MAREK PAWLAK emisje akcji bezpo rednio do ESOPs, albo w ten sposób, e ESOP kupuje akcje na wolnym rynku. Akcje posiadane przez ESOPs b d prawdopodobnie u ywane w g osowaniach na korzy zarz du w przypadku próby wrogiego przej cia. Wsparcie to jednak nie jest zagwarantowane, poniewa zgodnie z federalnym prawem USA dotycz cym dochodów i podatków, trzeba zapewni pracownikom swobod w decydowaniu o tym, jak ich akcje ESOPs maj g osowa 58. Spó ki cele mog tak e wykorzystywa porozumienia z pracownikami w celu obrony przed przej ciem. Jedn drog jest ulokowanie funduszy emerytalnych w akcjach w asnych firmy, tworz c w ten sposób du y blok posiadany przez spó k. Do tego w a nie mo e by wykorzystany ESOPs, który po ycza pieni dze, aby kupi akcje firmy i nast pnie wykorzystuje strumie wp at emerytalnych w celu obs ugi d ugu. Jednym z najbardziej znanych przyk adów wykorzystania ESOPs do powstrzymania przej cia by przypadek Polaroid Corporation zagro- onej przej ciem przez Shamrock Holdings. W statucie Polaroid by zapis wymagaj cy wi kszo ci 85% g osów akcjonariuszy akceptuj cych po czenie z inn spó k. Polaroid utworzy ESOPs maj cy 14% udzia ów w firmie, a prezes zarz du (CEO) Polaroid by jednocze nie administratorem funduszu. W zwi zku z tym CEO móg g osowa nieulokowanymi akcjami ESOPs. Shamrock wycofa ofert, gdy S d Najwy szy stanu Delaware odmówi wydania nakazu s dowego uchylaj cego obron 59. Na mocy umów ze zwi zkami zawodowymi cz onkami rad dyrektorów mog by tak e przedstawiciele zwi zków. Na podstawie tych umów mog by tak e formu owane zapisy w statucie przeciwdzia aj ce przej ciom. Na przyk ad w roku 1990 UAL Corporation zawar a takie wspólne wynegocjowane porozumienie ze zwi zkiem maszynistów w celu udaremnienia wrogiej oferty, z o onej przez naje d c (raider) dzia aj cego wspólnie ze zwi zkiem pilotów. S d Federalny w USA uniewa ni porozumienie obronne zawarte przez UAL, okre laj c je mianem Bomb dnia s dnego, która jest nieproporcjonalnie wielka w stosunku do zagro enia spowodowanego przez naje d c Por. D e P a m p h i l i s, Mergers and Acquisitions, s Por. R.F. B r u n e r, Applied mergers and acquisitions, s Por. tam e.

17 AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI ZMIANA STRUKTURY KAPITA ÓW (RECAPITALIZATION) Aby zapobiec wrogiemu przej ciu, spó ka mo e zainicjowa ró ne zmiany w strukturze swojego kapita u. W nast pstwie takiej zmiany jest ona w zdecydowanie innej sytuacji finansowej, ni by a wcze niej. Plan rekapitalizacji cz sto zawiera wyp at nadzwyczajnej dywidendy dla akcjonariuszy, która jest zwykle finansowana poprzez zaci gni cie znacznych po yczek. Je eli spó ka podlega rekapitalizacji, zast puje ona wi kszo swoich kapita ów w asnych (equity) przez d ugi, jednocze nie p ac c akcjonariuszom du dywidend, zazwyczaj w gotówce 61. Wed ug Stanleya Fostera Reeda i Alexandry Reed Lajoux, w przypadku rekapitalizacji spó ka publiczna z zasady w celu obrony przed przej ciem dokonuje rekonfiguracji prawej strony bilansu, zaci gaj c wi cej d ugów i redukuj c kapita y w asne poprzez wykupywanie swoich w asnych akcji. Jest to szczególnie efektywny sposób obrony dla spó ek posiadaj cych wiele kapita ów w asnych lub posiadaj cych du zdolno kredytow. Mo na tym samym zniech ci potencjalnego nabywc, który liczy na wykorzystanie kapita ów i zdolno ci kredytowej spó ki celu do sfinansowania transakcji 62. W celu zmiany struktury kapita ów spó ka mo e potrzebowa aprobaty akcjonariuszy, w zale no ci od sformu owa statutu i praw kraju (stanu w USA), w którym jest zarejestrowana. Spó ka mo e zmieni struktur finansowania poprzez zaci gni cie nowych po yczek, które s wykorzystane w celu wykupienia w asnych akcji lub sfinansowania dywidendy dla akcjonariuszy. Po wykonaniu takiej operacji cel staje si mniej atrakcyjny dla oferenta, poniewa d ugi zmniejszaj jego zdolno ci kredytowe, które mog y by u yte przez oferenta jako pomoc w sfinansowaniu przej cia celu. Ponadto, wyp ata dywidendy lub wykupienie w asnych akcji mo e przekona akcjonariuszy do wsparcia zarz du celu w walce przez pe nomocnictwa lub w obronie przed wrog ofert przej cia. W wyniku zastosowania takich dzia a, firma cel znacznie si zad u a, dlatego krytycy uwa ali t strategi jako równowa n do taktyki spalonej ziemi. Aczkolwiek w praktyce dzia ania takie mog by korzystne dla akcjonariuszy Por. G a u g h a n, Mergers and Acquisitions, s. 189; H u n t, Structuring Mergers & Acquisitions, s Por. F o s t e r R e e d, R e e d L a j o u x, The art of M&A, s D e P a m p h i l i s, Mergers and Acquisitions, s. 147.

18 268 MAREK PAWLAK To, czy zmiana struktury kapita u rzeczywi cie os abia firm cel, w d u szym czasie zale y od wp ywu tej zmiany na warto spó ki celu (shareholder value). Akcjonariusze osi gn korzy ci, poniewa otrzymaj dywidend lub otrzymaj zap at w ramach wykupywania przez spó k swoich akcji. Ponadto, zwi kszenie obs ugi dodatkowego zad u enia umo liwi ukrycie znacznej warto zysków spó ki podlegaj cych opodatkowaniu. W ten sposób kombinacja tych czynników mo e spowodowa, e bie ce zyski akcjonariuszy b d wi ksze w wyniku zastosowania tej strategii obrony, ni w wyniku wrogiego przej cia firmy. Alternatyw do zaci gni cia wi kszego d ugu mo e by wyemitowanie przez spó k cel dodatkowych akcji. W ten sposób wrogi oferent b dzie mia wi ksze trudno ci z uzyskaniem pakietu kontrolnego. Wzrost liczby akcji na rynku spowoduje obni enie zysku na jedn akcj i zredukuje cen akcji celu PLANY WYKUPIENIA AKCJI W ASNYCH AKCJI (SHARE REPURCHASE OR BUYBACK PLANS) W sensie ogólnym plany wykupienia w asnych akcji mog by u yte w celu: przekazania gotówki akcjonariuszom, co jest pewn nadwy k w stosunku do wymaga, wykupienia niepo danego akcjonariusza, dostosowania struktury kapita u do bardziej odpowiedniego poziomu dzia alno ci, podniesienia ceny akcji, gdy te z jakich powodów okresowo spad y. Wykupienie akcji jest dobrowoln umow mi dzy spó k i akcjonariuszem. Oznacza to, e je li akcjonariusz chce zachowa swoje akcje, to mo e to zrobi 65. Plany wykupienia w asnych akcji lub buyback plans mog by tak e u yte jako taktyka obrony przed przej ciem 66. W tym przypadku s one przygotowywane w celu zredukowania liczby akcji, które mog by kupione przez potencjalnego nabywc lub przez po redników (arbitrageurs), którzy 64 Por. tam e. 65 Por. P. A t r i l l, Financial management for decision makers, Edinburgh: Pearson Education Limited 2006, s Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 198.

19 AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI 269 nast pnie odsprzedaj je najwa niejszemu oferentowi (the highest bidder). Je li firma wykupuje swoje akcje, to jednocze nie zmniejsza liczb akcji, które mog by kupione przez wrogiego oferenta. W zwi zku z tym, aby wrogie przej cie zosta o zrealizowane, wrogi oferent musi zaoferowa wy sz cen (premi ) za pozosta e (nie wykupione jeszcze przez firm ) akcje. Ta wy sza cena, któr trzeba zap aci, mo e zniech ci niektórych potencjalnych oferentów 67. Odmian taktyki wykupienia w asnych akcji, maj c na celu pokonanie nieproszonego oferenta lub przynajmniej osi gni cie wy szej ceny jest self-tender 68. Taktyka ta polega na wykupywaniu akcji po cenie wy szej ni rynkowa od okre- lonych akcjonariuszy, ale nie na wolnym rynku. Dzi ki temu mo na t transakcj zrealizowa szybciej i nie wp ywa ona na cen rynkow. Firmy tak e cz sto wykupuj swoje w asne akcje od akcjonariuszy posiadaj cych niewielk ich ilo, aby ograniczy koszty ich obs ugi. Firmy mog tak e odkupywa akcje od specjalnej grupy akcjonariuszy lub od niewielkiej liczby du ych akcjonariuszy. Transakcja taka mo e by tak e okre lana mianem buy back plan 69. Cena oferowana w ramach self-tender mo e by czasami wy sza, ni cena oferowana przez wrogiego oferenta, ale w wi kszo ci przypadków jest taka sama. Przy za o eniu, e inne czynniki pozostaj takie same, akcjonariusze b d popiera urz duj cy zarz d 70. Taktyka wykupienia w asnych akcji (self-tender) mo e jednak w praktyce doprowadzi do niepo danych konsekwencji. Je li spó ka zredukuje liczb swoich akcji b d cych w obiegu, to wrogi kupuj cy mo e atwiej uzyska kontrol, poniewa trzeba zakupi mniej akcji, aby osi gn 51% akcji z prawem g osu. Ponadto self-tenders mog w rzeczywisto ci przyci gn potencjalnego oferenta, je eli s one postrzegane jako informacja o dobrej p ynno ci spó ki Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, s Por. F o s t e r R e e d, R e e d L a j o u x, The art of M&A, s Por. The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Strategic Management, s Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, s. 148.

20 270 MAREK PAWLAK 7. RESTRUKTURYZACJA KORPORACJI (CORPORATE RESTRUCTURING) W sensie ogólnym restrukturyzacja spó ki mo e oznacza istotn zmian d ugów, produkcji lub struktury spó ki. Ten typ dzia a jest podejmowany zwykle, gdy pojawia si istotny problem w spó ce, który powoduje pewn form finansowych k opotów i stanowi zagro enie dla ca ego przedsi biorstwa. Pojawia si nadzieja, e dzi ki restrukturyzacji spó ka mo e wyeliminowa finansowe zagro enia i poprawi swoje wyniki 72. Wed ug Petera Hunta, transakcje restrukturyzacyjne, w odró nieniu od fuzji i przej, obejmuj : Spin-Offs, Split-Offs, Equity Carve-Outs, odkupienie akcji i rekapitalizacj 73. Je li restrukturyzacja jest stosowana jako taktyka obrony, to mo e ona obejmowa : 1) prywatyzacj spó ki, 2) sprzeda atrakcyjnych aktywów, 3) dokonanie du ego zakupu (obronnego) lub nawet 4) likwidacj spó ki 74. Mo e by ona wykorzystana zarówno jako aktywna, ale tak e pasywna technika obrony 75. Prywatyzacja polega zazwyczaj na zakupie przez zarz d wi kszo ciowego pakietu akcji firmy. Mo e to by korzystne dla akcjonariuszy, którzy otrzymaj premi za swoje akcje, i dla zarz du, który zachowa kontrol 76. Aby unikn procesu s dowego, cena p acona za akcje musi reprezentowa istotn premi w stosunku do bie cej ceny rynkowej. Spó ka przej ta przez zarz d nie mo e by ju obiektem wrogiego przej cia 77. Cel mo e uczyni sam siebie mniej atrakcyjnym poprzez sprzeda elementów maj tku, które s atrakcyjne dla wrogiego oferenta 78. Akcjonariusze s raczej przeciwko takim transakcjom i w przesz o ci w USA cz sto pozywali spó ki do s du, aby im przeciwdzia a 79. W rezultacie sprzeda y wrogi kupiec mo e wycofa swoj ofert 80. Sprzedaj ca firma otrzymuje zap at w gotówce lub w 72 Por. 73 Por. H u n t, Structuring mergers & acquisitions, s Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, s Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, s Tam e. 79 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s Tam e.

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał:

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo