Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania akcji w wyznaczonych Punktach Sprzedaży zakupi sprzęt marki Bosch opisany w pkt.15 Regulaminu 2. Premia premia pieniężna w wysokości 20PLN, 50PLN, 100PLN brutto (określony w pkt.36 Regulaminu) z tytułu zakupu Produktu w Punkcie Sprzedaży przez Uczestnika w czasie trwania Promocji. 3. Organizator A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. 138, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający zlecająca przeprowadzenie Promocji Robert Bosch Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Produkty objęte Promocją elektronarzędzia oraz narzędzia pomiarowe marki Bosch z linii zielonej, których szczegółowy wykaz stanowi pkt. 36 niniejszego Regulaminu. 6. Regulamin niniejszy Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz, określający zasady, zakres oraz ogólne warunki uczestnictwa w Promocji, dostępny na stronie internetowej Promocji, pod adresem w siedzibie Organizatora, Zamawiającego. 7. Uczestnik przedsiębiorca oraz niebędąca przedsiębiorcą pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w Promocji na zasadach określonych Regulaminem oraz spełniająca określone w nim warunki uczestnictwa. 8. Formularz kupon zgłoszeniowy, umożliwiający Uczestnikowi zgłoszenie udziału w Promocji, wymagający podania następujących danych: a. Imię i nazwisko b. Data urodzenia c. Adres zamieszkania d. Numer telefonu komórkowego e. Adres f. Adresu punktu sprzedaży, w którym został dokonany zakup (dotyczy wyłącznie formularza elektronicznego) g. Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego h. Numer rachunku bankowego i. Model Produktu zgłaszanego do Promocji j. Kopia, zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu str. 1

2 Formularz dostępny jest w dwóch formach: a. Kupon zgłoszeniowy którego wzór stanowi Załącznik nr 1, dostępny w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży. b. Formularz elektroniczny dostępny za pośrednictwem strony internetowej 9. Punkt sprzedaży sklepy stacjonarne w Polsce należące do sieci handlowych: Castorama, OBI, Leroy Merlin oraz Praktiker. POSTANOWIENIA OGÓLNE 10. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz. 11. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI 12. Promocja trwa od 15 czerwca do 15 lipca 2015 roku, będącego ostatecznym terminem sprzedaży premiowej, nie dłużej jednak niż do wyczerpania puli premii, tj. kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego do wypłaty Uczestnikom przez Organizatora. W przypadku, gdy pula Premii wyczerpie się przed dniem 15 lipca 2015 roku, dzień wyczerpania puli jest dniem zakończenia Promocji. 13. Termin nadsyłania zgłoszeń do Promocji mija z dniem roku lub z dniem wyczerpania puli Premii. Po tym terminie zgłoszenia nie będą honorowane, przy czym liczy się data zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Formularza (w przypadku kuponu zgłoszeniowego opisanego w pkt. 21, liczy się data stempla pocztowego). 14. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli premii lub przedłużeniu czasu promocji obowiązywania promocji za pośrednictwem strony internetowej 15. Promocja dotyczy zakupu produktów w handlowych Punktach Sprzedaży. UCZESTNICY PROMOCJI 16. Z zastrzeżeniem pkt. 18, Uczestnikiem Promocji może być każdy przedsiębiorca oraz pełnoletnia osoba fizyczna, dokonujący zakupu Produktu na terenie Polski w czasie trwania Promocji, którzy spełnią warunki Regulaminu. 17. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. 18. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zamawiającego, oraz Punktów Sprzedaży świadczący usługi na rzecz Zamawiającego, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. str. 2

3 ZASADY PROMOCJI 19. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Promocja polega na przyznaniu Premii Uczestnikom, którzy prawidłowo i zgodnie z Regulaminem wypełnią i wyślą swoje zgłoszenie w Promocji za pośrednictwem Formularza. 20. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień, w szczególności pkt. 15 i 16 powyżej, aby wziąć udział w Promocji należy: a. W dniach od 15 czerwca do 15 lipca 2015 roku dokonać zakupu Produktu w Punkcie Sprzedaży. b. W dniach od 15 czerwca 2015 roku do 31 lipca 2015 dokonać prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji za pośrednictwem Formularza, zawierającego wszystkie poniższe informacje: - Imię i nazwisko - Data urodzenia - Adres zamieszkania - Numer telefonu komórkowego - Adres - Adresu punktu sprzedaży, w którym został dokonany zakup (dotyczy wyłącznie formularza elektronicznego) - Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego - Numer rachunku bankowego - Model Produktu zgłaszanego do Promocji - Kopia, zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu - akceptację postanowień Regulaminu - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Promocji c. Zachować oryginalny dowód zakupu 21. Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji można dokonać poprzez: a. Kupon zgłoszeniowy (którego wzór stanowi Załącznik nr 1, dostępny w Punktach Obsługi Klienta Punktów Sprzedaży) wysyłając czytelnie, kompletnie wypełniony, odręcznie podpisany kupon listem poleconym na adres Organizatora: A1 Agencja Reklamowa, ul. Grzybowska 4/138, Warszawa z dopiskiem Promocja Bosch Boscha kupujesz, kasę zyskujesz. WAŻNE! Do kuponu zgłoszeniowego należy dołączyć kopię dowodu zakupu Produktu oznaczoną wymaganą pieczątką Promocji (dostępną w Punktach Sprzedaży, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) b. Formularz elektroniczny (dostępny za pośrednictwem strony internetowej wypełniając poprawnie wszystkie wymagane pola Formularza. Prawidłowa rejestracja zgłoszenia zostanie automatycznie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu informującego o tym fakcie. str. 3

4 WAŻNE! Do Formularza należy dołączyć plik graficzny w formacie JPG lub PNG, zawierający wyraźny i czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu oznaczonego wymaganą pieczątką Promocji (dostępną w Punktach Sprzedaży, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). 22. Formularz wypełniony nieprawidłowo, niezupełnie lub niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub wysłany poza czasem wskazanym w pkt. 20b nie będzie uprawniał do otrzymania Premii. 23. Każdy Uczestnik może dokonać nie więcej niż jednego zgłoszenia dotyczącego zakupu narzędzia pomiarowego marki Bosch (określonego w pkt. 36) oraz jednego zgłoszenia dotyczącego zakupu elektronarzędzi marki Bosch (określonego w pkt. 36) udziału w Promocji. 24. Każdy dowód zakupu Produktu stanowi podstawę do wypłaty wyłącznie jednej Premii za elektronarzędzie oraz jednej Premii za narzędzie pomiarowe marki Bosch (określonych w pkt.36) 25. W przypadku rejestracji zgłoszenia obejmującego więcej niż jedno elektronarzędzie lub więcej niż jedno narzędzie pomiarowe marki Bosch (określonych w pkt. 36), przy weryfikacji zgłoszenia będą brane pod uwagę Produkty o większej wartości. 26. Produkty zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi w Punktach Sprzedaży. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ 27. Wszystkie zgłoszenia zarejestrowane przez Uczestników za pomocą Formularza podlegają weryfikacji Organizatora. 28. Organizator nie uzna zgłoszenia w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w szczególności zaistnienia jednej z poniższych sytuacji: a. Uczestnik nie dopełnił w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie b. Nie wszystkie pola Formularza zostały wypełnione, bądź zostały wypełnione nieczytelnie lub niepoprawnie c. Uczestnik nie zaakceptował treści Regulaminu lub nie zgodził się na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Promocji d. Zgłoszenie nie zawiera dowodu zakupu, lub przesłany dowód zakupu jest sfałszowany, nieczytelny, nie dotyczy zakupu Produktu, brakuje na nim pieczątki promocyjnej, nie został wystawiony w czasie trwania Promocji lub został doręczony Organizatorowi w innym, wcześniej zarejestrowanym zgłoszeniu e. Uczestnik dokona więcej niż jednego zgłoszenia, przysługującego na jednego Uczestnika f. Pula Premii została wykorzystana 29. Organizator dokona weryfikacji otrzymanych Zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem w terminie 21 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. W przypadku, gdy Zgłoszenie jest niezgodne z Regulaminem Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Promocji w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu w terminie 21 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. Na uzupełnienie Zgłoszenia Uczestnik Promocji ma 14 dni od dnia otrzymania żądania uzupełnienia Zgłoszenia. Po upływie tego terminu takie niekompletne Zgłoszenie nie będzie str. 4

5 rozpatrywane. 30-dniowy termin na przelanie na konto bankowe podane przez Uczestnika Promocji kwoty Premii, biegnie od daty otrzymania przez Organizatora uzupełnionych danych. 30. Premie będą przyznawane wszystkim Uczestnikom, którzy na warunkach określonych w Regulaminie, prześlą swoje zgłoszenie za pomocą Formularza, który został pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora. 31. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika ponownego wysłania Formularza lub danych, które powinny być w nim zawarte, w przypadku powzięcia wątpliwości co do wiarygodności lub oryginalności przesłanego dowodu zakupu Produktów, a także w przypadku słabej jakości przesłanego skanu lub zdjęcia dowodu zakupu uniemożliwiającego odczytanie jego treści. 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania przesłania przez Uczestnika oryginalnego dowodu zakupu listem poleconym na adres Organizatora w szczególności w przypadku powzięcia uzasadnionych obaw co do naruszenia Regulaminu przez Uczestnika. W przypadku takiego żądania dostarczenie oryginalnego dowodu zakupu Produktu będzie warunkiem wydania Premii Uczestnikowi. Organizator zwróci na żądanie Uczestnika doręczony mu dowód zakupu po zakończeniu Promocji. PREMIE 33. Pula dostępnych w Promocji Premii wynosi zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 34. Wydanie Premii nastąpi zgodnie z pkt. 38 Regulaminu. 35. Uczestnik ma prawo do odebrania Premii tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia, określonego w pkt. 21 Regulaminu. 36. Premia uzależniona jest od modelu zakupionego Produktu i wynosi: Numer Segment katalogowy Nagroda w wysokości 20 PLN przysługuje za Produkty: Nazwa produktu Wartość nagrody (PLN) Dalmierz laserowy PLR PLN Nagroda w wysokości 50 PLN przysługuje za Produkty: 06033A9320 Młot udarowo-obrotowy PBH 2100 RE 50 PLN Detektor cyfrowy PMD 7 50 PLN Laser dla płytkarzy PLT 2 50 PLN Nagroda w wysokości 100 PLN przysługuje za Produkty: Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka w 06039A3021 zestawie z dwoma akumulatorami Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka w 06039A3121 zestawie z dwoma akumulatorami Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z 06039A3221 udarem w zestawie z dwoma akumulatorami PSR 1440 LI-2 PSR 1800 LI-2 PSB 1440 LI PLN 100 PLN 100 PLN str. 5

6 06039A3321 Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem w zestawie z dwoma akumulatorami PSB 1800 LI PLN Laser krzyżowy ze statywem PCL 20 SET 100 PLN Termodetektor PTD PLN WYDAWANIE PREMII 37. Przyznana Premia zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika w Formularzu w terminie 30 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 38. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Promocji, najpóźniej do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wiadomości ) w następujący sposób: a. Listem poleconym na adres Organizatora: A1 Agencja Reklamowa, ul. Grzybowska 4/138, Warszawa z dopiskiem Promocja Bosch Boscha kupujesz, kasę zyskujesz lub b. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tytułem Promocja Bosch Boscha kupujesz, kasę zyskujesz. 39. Reklamacja powinna zawierać podane przez Uczestnika w Formularzu imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, model Produktu, a także datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również podany opis i powód reklamacji, a także treść żądania. 40. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora Promocji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji. DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia Promocji jest Zamawiający. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 41. Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora, Zamawiającego, w Punktach Sprzedaży, a także na stronach internetowych oraz 42. Uczestnicy mogą zasięgać informacji dotyczących Promocji pod numerem Infolinii Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację str. 6

7 Promocji, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianach publikowana będzie na stronie internetowej 44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Kupon zgłoszeniowy do Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Załącznik nr 2 Wzór pieczątki w Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz str. 7

8 Załącznik nr 1 Kupon zgłoszeniowy do Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz str. 8

9 Załącznik nr 2 Wzór pieczątki w Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz str. 9

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje) Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo