Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów"

Transkrypt

1

2

3 Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów

4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel. (22) fax. (22) Autor broszury jest analitykiem finansowym WGI Domu Maklerskiego Opracowanie graficzne, skład i druk: Studio PRO Sp. z o.o. Opracowanie graficzne wykonane na podstawie giełdowej linii graficznej zaprojektowanej przez Agencję Ozon AGE Sp. z o.o. Copyright by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Warszawa, wrzesień 2005 ISBN Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

5 Pierwsze instrumenty pochodne kontrakty terminowe na WIG20 pojawiły się na warszawskiej giełdzie w roku Dziś giełda oferuje inwestorom szereg różnorodnych instrumentów, począwszy od indeksowych kontraktów terminowych, poprzez kontrakty akcyjne, walutowe, na obligacje skarbowe, warranty, jednostki indeksowe MiniWIG20 i wreszcie opcje (indeksowe i akcyjne). Inwestorzy giełdowi bardzo szybko docenili możliwości, jakie daje ten rynek. Instrumenty pochodne pozwalają bowiem osiągnąć zyski nawet w sytuacji, gdy na rynku panuje bessa, zabezpieczyć się przed ryzykiem na rynku kasowym oraz inwestować spekulacyjnie. Są to jednak instrumenty wymagające od inwestorów dużej wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim orientacji w ryzyku, jakie towarzyszy tu inwestowaniu. Broszura zawiera przegląd instrumentów pochodnych notowanych na warszawskiej giełdzie. Jej Autor przedstawia podstawowe cechy tych instrumentów, omawia szereg pomocnych przykładów i porównań. Wiedza, którą przedstawia z pewnością okaże się Państwu pomocna w poznaniu tego rynku, zrozumieniu mechanizmów działania notowanych na nim instrumentów oraz ryzyka, jakie wiąże się z dokonywanymi operacjami. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

6 Więcej informacji na temat instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie można znaleźć na stronie internetowej GPW: Pytania dotyczące kontraktów terminowych można przesyłać pod adres: Pytania dotyczące opcji można przesyłać pod adres:

7 Spis treści Geneza instrumentów pochodnych... 7 Kontrakty terminowe na warszawskiej giełdzie... 7 Mechanizm działania kontraktów terminowych... 8 Dźwignia finansowa Parametry kontraktów na WIG Strategie inwestowania w kontrakty terminowe Arbitraż Transakcje zabezpieczające (hedging) Zaczynamy inwestowanie w kontrakty terminowe Kontrakty terminowe na waluty i akcje Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Jednostki indeksowe MiniWIG Opcje na WIG Opcje na akcje Warranty opcyjne Słowniczek... 30

8

9 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Instrumenty pochodne Geneza instrumentów pochodnych Początki instrumentów pochodnych związane są z handlem towarami rolnymi i surowcami naturalnymi. Znaczne wahania ceny pszenicy w ciągu roku niekorzystnie odbijały się na konsumentach i producentach, a w efekcie na całej gospodarce. Znaleziono na to prosty sposób: zawarcie umowy kupna-sprzedaży przed lub w czasie zbiorów, w której ustalano cenę zboża i termin dostawy np. za kilka miesięcy. Transakcje, w których dostawca i odbiorca umawiali się na realizację umowy w przyszłości po ustalonej wcześniej cenie, pozwalały na ustabilizowanie cen żywności i równomierne rozłożenie popytu i podaży w ciągu roku. W pierwszej połowie XIX wieku w USA kontrakty na dostawę produktów rolnych w przyszłości (kontrakty terminowe typu forward) trafiły do obrotu giełdowego. Pierwszy taki rynek zorganizowano w 1848 roku na giełdzie w Chicago. Dla wszystkich kontraktów dokładnie określono parametry dostarczanego surowca i warunki dostawy, dzięki czemu stały się jednorodnym przedmiotem obrotu giełdowego. Doprowadziło to w konsekwencji do znacznego rozpowszechnienia się transakcji tego typu. Współcześnie kontrakty terminowe na towary fizyczne mają znacznie mniejszy udział w rynku instrumentów pochodnych niż kontrakty na instrumenty finansowe. Największe obroty na rynkach instrumentów pochodnych koncentrują się obecnie na kontraktach na stopy procentowe, indeksy giełdowe, akcje i waluty. Dzięki istnieniu tzw. izby rozliczeniowej obniża się ryzyko kredytowe, czyli ryzyko polegające na niewywiązaniu się przez drugą stronę kontraktu z przyjętych zobowiązań. Izba rozliczeniowa codziennie prowadzi ewidencję i rozliczenie wzajemnych zobowiązań między stronami kontraktu. Kontrakty terminowe na warszawskiej giełdzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła notowania instrumentów pochodnych w roku Pierwszym tego typu instrumentem były kontrakty terminowe na indeks WIG20, obejmujący akcje dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek z warszawskiego parkietu. Tym samym w historii polskiego rynku 7

10 Instrumenty pochodne kapitałowego został otwarty nowy rozdział. Inwestorzy giełdowi otrzymali pierwszy instrument, który umożliwia zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen. Dzięki prostej i przejrzystej budowie, kontrakty terminowe na WIG20 stały się w krótkim czasie instrumentem bardzo popularnym i do dziś cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów. Wysoka płynność, relatywnie niskie prowizje i przejrzystość rynku powodują, że zainteresowanie tym instrumentem utrzymuje się na wysokim poziomie. Od roku 1998 rynek terminowy bardzo się rozwinął i obecnie inwestorzy mają do dyspozycji kontrakty terminowe na dwa inne indeksy MIDWIG i TechWIG, kontrakty na akcje spółek i waluty (Euro i USD) oraz kontrakty na obligacje skarbowe. Ponadto do obrotu wprowadzono opcje (na WIG20 i akcje spółek), warranty opcyjnie (na kontrakty terminowe i akcje spółek) oraz jednostki indeksowe MiniWIG20. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 oraz liczba otwartych pozycji na koniec kwartału Mechanizm działania kontraktów terminowych Wielu inwestorów działających na rynku akcji unika kontraktów terminowych. Uważają, że inwestowanie w nie jest zbyt skomplikowane i ryzykowne. Kontrakty są jednak bardzo przydatnym instrumen- 8

11 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Instrumenty pochodne tem, jeśli chcemy pełniej wykorzystać możliwości, jakie daje rynek finansowy. Kontrakt terminowy (ang. futures contract) jest umową między dwoma uczestnikami rynku, w której jeden zobowiązuje się sprzedać, a drugi kupić określoną liczbę instrumentu bazowego, czyli instrumentu będącego przedmiotem transakcji, w ściśle określonym terminie w przyszłości i po cenie ustalonej w momencie zawierania umowy. Instrumentem bazowym dla kontraktów może być właściwie dowolna wartość ekonomiczna, która da się wyliczyć w sposób nie budzący wątpliwości. Najczęściej są to akcje, obligacje, indeksy giełdowe lub poziom stóp procentowych. Kontrakt terminowy jest umową, którą zawiera się w momencie spotkania się dwóch stron rynku: popytowej i podażowej. Innymi słowy, do zawarcia kontraktu terminowego może dojść w momencie, kiedy pojawią się inwestorzy, którzy wystawią ofertę kupna i inwestorzy, którzy wystawią ofertę sprzedaży kontraktu. Mówimy, że inwestor, który sprzedał kontrakt zajął pozycję krótką, a inwestor, który kupił kontrakt zajął pozycję długą. Aby zamknąć długą pozycję należy sprzedać tyle kontraktów, ile się wcześniej kupiło. Analogicznie, aby zamknąć krótką pozycję inwestor powinien kupić tyle kontraktów, ile wcześniej sprzedał. Najbardziej istotną różnicą między inwestowaniem w akcje a inwestowaniem w kontrakty terminowe jest to, że w momencie zakupu lub sprzedaży kontraktów uczestnicy rynku nie muszą angażować wszystkich środków, na które opiewają kontrakty. Wystarczy, by przed zawarciem kontraktu obie strony wniosły jedynie depozyty zabezpieczające, stanowiące niewielki procent wartości kontraktu. Jeżeli biuro maklerskie kupuje w imieniu klienta akcje lub obligacje, pobiera z jego rachunku całą kwotę, za którą są kupowane papiery wartościowe i przekazuje ją sprzedającemu. Po przeprowadzeniu takiej transakcji, rozliczenia między stronami transakcji wyrównują się jeden z inwestorów ma pieniądze, a drugi papiery wartościowe. W przypadku kontraktów terminowych inwestorzy nie muszą wpłacać całej kwoty, na którą opiewa kontrakt ich zobowiązania wynikają tylko ze zmian kursu kontraktu. Dzięki temu, że izba rozliczeniowa dokonuje codziennych rozliczeń między uczestnikami rynku, wpłacony depozyt zapewnia bezpieczeństwo obu stronom. Wartość pobieranego depozytu jest taka sama dla inwestorów zajmujących długie, jak i krótkie pozycje. 9

12 Instrumenty pochodne Dźwignia finansowa Z faktu pobierania od inwestorów depozytów zabezpieczających, a nie całości sumy, jaką jest wart kontrakt terminowy, wynika zasadnicza dla tego rynku cecha. Jest nią dźwignia finansowa, która pozwala osiągać znacznie wyższe stopy zwrotu z zainwestowanej kwoty niż klasyczne inwestowanie w akcje. Przykład Załóżmy, że WIG20 rośnie z 2000 na 2020 punktów, czyli o 1%. Jeśli stworzymy portfel akcji wchodzących w skład indeksu o wartości 20 tys. zł, zyska on 200 zł (również 1%). Takie same zyski wyrażone w złotych (bez uwzględnienia prowizji), osiągniemy kupując kontrakt terminowy na WIG20 przy kursie 2000 punktów, lecz, aby to zrobić, nie trzeba mieć 20 tys. zł Jeżeli przyjmiemy wysokość depozytu zabezpieczającego na poziomie 5%, to koszt zakupu kontraktu o wartości 20 tys. zł wyniesie 1000 zł. Stopa zwrotu z takiej inwestycji wyniesie więc nie 1%, a 20% (200/1000). Działanie dźwigni finansowej Nie można zapominać, że na rynku kontraktów terminowych możliwość osiągnięcia zysku jest tak samo prawdopodobna, jak poniesienia straty. Suma rozrachunków między inwestorami zajmującymi długie i inwestorami zajmującymi krótkie pozycje jest bowiem zawsze równa zero. Oznacza to, że zysk jednej strony jest równy stracie drugiej strony. W przypadku znacznych wahań na rynku, możliwe jest nawet utracenie kwoty większej od tej, którą na początku złożyliśmy jako depozyt 10

13 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Instrumenty pochodne zabezpieczający. Zdarza się to wtedy, gdy na skutek obniżenia się depozytu poniżej wymaganych wartości, inwestor jest wzywany przez biuro maklerskie do jego uzupełnienia. Jeśli depozyt zostanie uzupełniony, wówczas nowe środki również narażone są na utratę. Parametry kontraktów na WIG20 Będące w obrocie giełdowym kontrakty terminowe na WIG20 mają dokładnie określone wszystkie parametry (tzw. standard kontraktu) 1. W momencie zawierania transakcji obie strony dokładnie wiedzą, kiedy i jakie aktywa należy dostarczyć, aby wypełnić warunki kontraktu. Ponieważ bardzo trudno byłoby dostarczyć portfel akcji wchodzących w skład indeksu WIG20, w dniu wygaśnięcia, a także na zakończenie każdego dnia sesyjnego, dokonywane jest rozliczenie, które polega na pieniężnym wyrównaniu zobowiązań między uczestnikami rynku. Izba rozliczeniowa dokonuje wówczas przelewu pieniężnego z rachunku inwestora, który podjął błędną decyzję inwestycyjną na rachunek tego, który ma kontrakt o przeciwnej pozycji. W każdym momencie na giełdzie notowane są trzy serie kontraktów na WIG20. Różnią się między sobą tylko jednym parametrem dniem wygaśnięcia. W przyjętym na warszawskim parkiecie cyklu notowań, datami wykonania kontraktów są trzecie piątki marca, czerwca, września i grudnia. Każda seria kontraktu żyje dziewięć miesięcy, a po jej wygaśnięciu na następnej sesji do obrotu wprowadzana jest nowa seria danego kontraktu. Największe obroty i największa liczba otwartych pozycji koncentrują się zazwyczaj na kontrakcie, który ma najbliższy termin wykonania. W ciągu dziewięciu miesięcy notowań kontraktów terminowych bardzo często dochodzi do sytuacji, w której jedna ze stron ponosi stratę przekraczającą wielkość kapitału początkowego. Właśnie w obawie przed taką stratą inwestorzy bardzo rzadko przetrzymują kontrakty do dnia wygaśnięcia. Zazwyczaj transakcje na kontraktach zawierane są przez graczy krótkoterminowych. Każdy kontrakt terminowy oznaczony jest skróconą nazwą, którą stosuje się podczas notowań. Skrócona nazwa kontraktu terminowego na WIG20 wygląda następująco: 1 Parametry kontraktów terminowych na inne indeksy są takie same jak kontraktów terminowych na WIG20. 11

14 Instrumenty pochodne FW20mr Gdzie: F kontrakt terminowy (futures) W20 instrument bazowy indeks WIG20 m miesiące wygaśnięcia H: marzec M: czerwiec U: wrzesień Z: grudzień r ostatnia cyfra roku wykonania Kursy kontraktów na WIG20 i pozostałych kontraktów indeksowych wyrażone są w punktach indeksowych. Właściwą wartość zawieranego kontraktu terminowego otrzymujemy przemnażając tę wartość przez mnożnik, który został ustalony przez giełdę na poziomie 10 zł za każdy punkt. Na przykład ustalenie dziennego kursu rozliczeniowego na poziomie 1940 pkt. oznacza, że podstawą do obliczenia depozytu zabezpieczającego i przyszłych rozliczeń jest kwota 19,4 tys. zł. Strategie inwestowania w kontrakty terminowe W związku z tym, że nawet niewielkie wahania indeksu WIG20 mogą istotnie wpłynąć na wartość posiadanego przez nas portfela kontraktów terminowych, bardzo istotne jest staranne wybranie odpowiedniego momentu transakcji. W przeciwieństwie bowiem do inwestowania na rynku akcji, inwestowanie w kontrakty terminowe wymaga znacznie częstszego obserwowania notowań. Gdy kontrakty na WIG20 i indeks WIG20 spadną w ciągu jednej sesji np. o 3%, nie zmieni to zasadniczo sytuacji osób posiadających w swoim portfelu akcje. Natomiast dla inwestora zajmującego długą pozycję może się to skończyć stratą ponad 30% wartości zainwestowanych środków. Z tego względu już przy zawieraniu kontraktu warto określić tzw. limity obrony. Są to poziomy cenowe, przy których, mimo poniesienia straty, decydujemy się na zamknięcie pozycji. Dalsze oczekiwanie zmiany niekorzystnej tendencji mogłoby skończyć się spadkiem środków na rachunku inwestycyjnym poniżej minimalnej wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego. Zasadę działania systemu linii obrony przedstawimy na następującym przykładzie: na początku notowań ciągłych sprzedaliśmy kontrakt na WIG20 po kursie 1900 pkt. W ciągu następnych godzin handlu kontrakty systematycznie zyskiwały na wartości, co zmniejsza- 12

15 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Instrumenty pochodne ło wartość środków złożonych jako depozyt zabezpieczający. Przy kursie kontraktu terminowego 1950 pkt. zdecydowaliśmy, że jak jeszcze trochę wzrośnie, to zamkniemy pozycję odkupując ją drożej. Opisane zachowanie prowadzi zazwyczaj do poniesienia strat, których można byłoby łatwo uniknąć, ustalając limit obrony na poziomie np pkt. i zamykając kontrakt po tym kursie. Przy inwestowaniu w kontrakty terminowe, kluczowe znaczenie w ustalaniu stref, przy których otwieramy i zamykamy pozycje, ma analiza techniczna. Bardzo istotne jest bowiem dokładne ustalenie momentu zawierania transakcji, co jest prawie niemożliwe do ustalenia, gdy śledzimy tylko dane fundamentalne (nie oznacza to jednak, że należy je zupełnie ignorować). Niektóre bowiem czynniki, takie jak np. zmiany stóp procentowych, kryzysy finansowe czy zmiany polityczne, mogą być bardzo istotnymi sygnałami dla rynków finansowych i mogą powodować znaczne wahania indeksów giełdowych. Porównanie inwestowania w akcje i w kontrakty terminowe Akcje Maksymalna strata: całość zainwestowanej kwoty Stosunkowo niewielkie wahania wartości Relatywnie wysokie prowizje Dźwignia 1:1 (wzrost lub spadek kursów akcji o 1% powoduje taką samą zmianę wartości portfela) Kontrakty terminowe Straty mogą przekroczyć wartość kapitału początkowego Dzienne wahania mogą osiągnąć kilkadziesiąt procent zainwestowanego kapitału Prowizje znacznie niższe w stosunku do rynku akcji Wysoka dźwignia (przy depozycie = 5% wynosi 20:1) W analizie notowań na rynku kontraktów terminowych kluczowe znaczenie mają: wolumen, liczba otwartych pozycji, baza. Ich wielkości świadczą o oczekiwaniach uczestników obrotu co do dalszego rozwoju wydarzeń na rynku kasowym, a właściwa interpretacja może się okazać bardzo pomocna. Wolumen to liczba kontraktów, które w danym dniu znalazły się w obrocie. Liczba otwartych pozycji informuje o aktualnej liczbie wszystkich niezamkniętych kontraktów. Zwiększanie się obu wartości wraz z wyraźną 13

16 Instrumenty pochodne zwyżką lub zniżką kursów, potwierdza znaczenie siły byków lub niedźwiedzi. Na przykład, podczas trendu wzrostowego, kiedy przekonanie inwestorów o dalszych zwyżkach jest niewielkie, posiadacze krótkich pozycji niechętnie zamykają swoje pozycje, wyczekując zniżki. Inwestorzy są mało aktywni, czego efektem są niewielkie obroty i nieznaczna zmiana liczby otwartych pozycji. Jeżeli rynek zmieni trend na spadkowy, posiadacze długich pozycji będą chcieli zamknąć pozycje, które przynoszą im straty, a to doprowadzi do wzrostu obrotów. Jeżeli duży procent inwestorów będzie przekonany o dalszych spadkach, na rynku pojawią się nowi inwestorzy, którzy będą otwierać krótkie pozycje, co pogłębi zniżki i doprowadzi do wzrostu liczby otwartych pozycji. Rynek kontraktów terminowych nie zawsze zachowuje się tak samo, jak rynek kasowy wartość indeksu WIG20 i kurs kontraktów terminowych na WIG20 nie muszą być zawsze takie same. Różnica między ceną gotówkową z rynku kasowego a ceną z rynku kontraktów terminowych nosi nazwę bazy 2 i informuje m.in. o tym, jakie są oczekiwania rynku co do przyszłych zmian kursów. Z ujemną bazą mamy do czynienia wtedy, kiedy kurs kontraktu terminowego jest wyższy od kursu gotówkowego. Sytuacja taka ma miejsce, gdy np. kurs kontraktu na WIG20 wynosi 1950 pkt., a wartość WIG pkt. Różnica w wysokości 50 pkt. to premia, którą otrzymuje inwestor zajmujący krótką pozycję od inwestora zajmującego pozycję długą. W okresie gwałtownych zmian na rynku, uczestnicy rynku terminowego mogą zawierać transakcje po kursie znacznie różniącym się od cen z rynku kasowego. Dla inwestorów posiadających pozycje przeciwne do aktualnego trendu rynku, zmiana na rynku może być o tyle niekorzystna, że tracą oni więcej niż wynikałoby to z ruchów na rynku kasowym. Analiza wielkości bazy może dostarczyć bardzo ważnej informacji o oczekiwaniach rynku co do dalszego rozwoju sytuacji. Wysoka baza może być niezłą okazją do zarobienia w momentach korekty po dużej zwyżce lub zniżce kursów. Uspokojenie nastrojów prowadzi zazwyczaj do zmniejszenia się bazy, zyski inwestora, który zagrał przeciw trendowi mogą być większe o wielkość, o którą zmieniła się baza. Najczęstszym błędem popełnianym przez inwestorów działających na rynku kontraktów terminowych jest chęć pokonania rynku. 2 Określenie baza stosuje się także do różnicy między ceną z rynku terminowego a ceną gotówkową. Definiowane tego terminu jak w niniejszej broszurze jest jednak powszechniejsze. 14

17 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Instrumenty pochodne W chwili, gdy rynek znajduje się w wyraźnym trendzie, zajmowanie pozycji przeciwnych do niego może się bardzo źle skończyć. Zgodnie z powiedzeniem trend jest twoim przyjacielem, gra przeciwko niemu może doprowadzić do szybkiego zmniejszenia się depozytu zabezpieczającego i dotkliwych strat poniesionych przez jego właściciela. Równie ryzykowna, jak gra przeciw trendowi, może być gra zgodnie z kierunkiem rynku po dużych wzrostach (lub spadkach). W dniach lokalnych szczytów (lub dołków), kiedy optymizm grających osiąga apogeum, otwieranie nowych pozycji może również doprowadzić do dużych strat. Zajęcie pozycji w czasie trwania trendu, nawet jeżeli okaże się słuszne z punktu widzenia średnioterminowego, może w krótkim terminie obniżyć wartość depozytu poniżej wymaganej wartości i zmusić inwestora do zamknięcia pozycji. W warunkach stabilnej sytuacji na rynku, kurs kontraktów na WIG20 powinien być wyższy od wartości indeksu na rynku kasowym. Różnica ta powinna pokryć korzyści, które wynikają z braku konieczności angażowania całości kwoty, na którą opiewa kontrakt terminowy. Szczególna sytuacja występuje wówczas, gdy wśród większości uczestników rynku panuje przekonanie o przyszłych ruchach indeksów. Na przykład, podczas gwałtownej hossy, kiedy rynek oczekuje dalszych zwyżek, w notowaniach ciągłych kurs kontraktów terminowych może znacznie różnić się od kursu WIG20 na rynku kasowym. Sytuacja taka może być bardzo niekorzystna dla posiadaczy krótkich pozycji. Mogą oni bowiem stracić znacznie więcej niż wynikałoby to ze zmian samego indeksu. Podobna sytuacja może mieć miejsce w czasie gwałtownych spadków rynku. Oczekiwanie dalszych spadków może powstrzymywać posiadaczy krótkich pozycji od ich zamykania, a innych od zajmowania pozycji długich. W tej sytuacji, znaczna dominacja niedźwiedzi na rynku i dążenie posiadaczy długich pozycji do jak najszybszego ich zamknięcia, doprowadza do nierównowagi popytu i podaży oraz pogłębiania się zniżek. Arbitraż W momencie, gdy kurs kontraktu terminowego znacznie przekracza wartość indeksu WIG20, pojawia się okazja do zarobienia na rynku terminowym przy znacznie obniżonym ryzyku. Strategia ta nazywa się arbitrażem. Arbitrażyści wykorzystują krótkoterminowe odchylenie ceny kontraktów terminowych od ich wartości teoretycznej. Zajmują dwie prze- 15

18 Instrumenty pochodne ciwne pozycje na dwóch różnych rynkach: pozycję krótką na rynku terminowym i pozycję długą na rynku kasowym, czyli kupują portfel akcji odzwierciedlający indeks WIG20 odpowiadający wartościowo sprzedanym kontraktom. Aby strategia ta była opłacalna, należy wziąć pod uwagę prowizje i koszt kapitału, który został ulokowany w akcjach. Innym sposobem przeprowadzenia arbitrażu jest zakup odpowiedniej liczby jednostek MiniWIG20. Realizacja zysku z arbitrażu może nastąpić w czasie, kiedy rynek wróci do relacji teoretycznie właściwych, co następuje zazwyczaj po kilku dniach. W skrajnie niekorzystnym przypadku, sprzedaż akcji i odkupienie kontraktu może nastąpić najpóźniej w dniu wygaśnięcia, kiedy cena terminowa wyrównuje się z ceną kasową. Przykład Kurs WIG20 = 1900 pkt Kurs kontraktu terminowego na WIG20 = 2000 pkt Czas pozostały do wygaśnięcia 1 miesiąc Stopa procentowa 6% Inwestor kupuje akcje wchodzące w skład WIG20 za 190 tys. zł Jednocześnie inwestor zajmuje 10 krótkich pozycji w kontraktach terminowych W dniu wygaśnięcia kurs rozliczeniowy kontraktów ustalony na podstawie notowań ciągłych wyniósł 1500 pkt Inwestor sprzedaje akcje, otrzymuje za nie 150 tys. zł, ponosząc stratę 40 tys. zł (190 tys. zł 150 tys. zł) Wykonanie kontraktu powoduje przepływ (2000 pkt 1500 pkt) 10 kontraktów 10 zł = zysk 50 tys. zł Koszt kapitału ulokowanego w akcjach: 190 tys. zł 6% /12 = 950 zł Łączny zysk z tej strategii (bez uwzględniania prowizji): 10 tys. zł 950 zł = zł Strategia arbitrażowa może być także przeprowadzona przy niedowartościowaniu kontraktów w stosunku do akcji tworzących indeks. Będzie ona polegać na krótkiej sprzedaży akcji (czyli sprzedaży pożyczonych akcji) i kupnie kontraktów terminowych. Wadą arbitrażu jest konieczność zaangażowania dużej sumy pieniędzy w celu jego przeprowadzenia. Dlatego jest on stosowany najczęściej przez instytucje finansowe, które dysponują dużymi kapitałami lub mają możliwość łatwego ich pozyskania. 16

19 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Instrumenty pochodne Transakcje zabezpieczające (hedging) Kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane do zabezpieczania portfela akcji strategia taka nosi nazwę hedgingu. Polega na tym, że w momencie, gdy spodziewamy się zniżki kursu akcji, zamiast je sprzedawać możemy zająć krótką pozycję w kontraktach terminowych. Straty spowodowane spadkiem cen akcji na rynku kasowym zostaną zrekompensowane przez zysk z posiadanych krótkich pozycji na rynku terminowym. Niewątpliwą korzyścią z zastosowania takiej strategii jest zmniejszenie kosztów transakcyjnych, które na rynku kontraktów terminowych są znacznie niższe niż na rynku kasowym. Zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą cen ma również wady. W przypadku bowiem, gdy rynek rośnie, tracimy zyski, które mielibyśmy, gdyby nasz portfel nie był zabezpieczony. Problemem może też być różnica między zachowaniem indeksu WIG20 a akcjami, które były zabezpieczane. Niewłaściwa ocena korelacji ruchów obu instrumentów może doprowadzić do tego, że rezultaty zastosowania strategii hedgingowej mogą być odmienne od zamierzonych (problem ten nie istnieje w przypadku akcji, na które można zawierać kontrakty terminowe). Przykład Wartość portfela akcji wchodzących w skład WIG20: 400 tys. zł Inwestor spodziewa się spadku cen akcji Kurs kontraktu na WIG20: 2000 pkt Inwestor sprzedaje 20 kontraktów ( pkt 10 zł = 400 tys. zł) Kurs WIG20 i kontraktu terminowego na WIG20 spada o 10% Utrata wartości portfela akcji: 10% 400 tys. zł = 40 tys. zł Zysk z zajętej pozycji futures: pkt 10 zł = 40 tys. zł Łączna wartość portfela = 400 tys. zł (nie uwzględniając prowizji) Zysk + strata = 0 Zaczynamy inwestowanie w kontrakty terminowe Gdy zdobędziemy już odpowiednie podstawy teoretyczne, inwestowanie w kontrakty terminowe zaczynamy od wyboru biura maklerskiego. Ważnymi kryteriami wyboru oferty biur maklerskich są: 17

20 Instrumenty pochodne wielkość wymaganego od inwestora depozytu zabezpieczającego i wysokość pobieranych prowizji. Po złożeniu odpowiedniego wniosku, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przyznaje Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK), pod którym rejestrowane będą nasze transakcje. Kolejnym krokiem jest przelew na rachunek praw pochodnych odpowiedniej sumy depozytu zabezpieczającego. Można ją obliczyć mnożąc wymaganą przez biuro maklerskie wysokość depozytu zabezpieczającego przez bieżący kurs kontraktu i mnożnik 10 zł. Jeżeli ustalona stawka depozytu wynosi np. 5%, a bieżący kurs kontraktu 2000 pkt., biuro maklerskie zablokuje na naszym rachunku 1000 zł za każdy kontrakt, zarówno w przypadku otwierania długiej, jak i krótkiej pozycji. Oprócz tego, z rachunku zostanie potrącona odpowiednia prowizja. Gdy już dojdzie do zawarcia przez nas transakcji terminowej na WIG20 i nie zdecydujemy się jej zamknąć do końca notowań ciągłych, KDPW dokona rozliczenia transakcji na podstawie dziennego kursu rozliczeniowego, który jest ustalany na podstawie kursu kontraktów zawartych w ostatnich minutach handlu. Jeśli w notowaniach ciągłych otworzyliśmy długą pozycję po kursie 2000 pkt., a w trakcie dalszych notowań kontrakty zyskają na wartości 1% i zamkną się na poziomie 2020 pkt., działająca przy KDPW izba rozliczeniowa dokona przelewu 200 zł (20 pkt. 10 zł) na nasz rachunek z konta inwestora posiadającego otwartą krótką pozycję. Przykład Na rachunek pieniężny w biurze maklerskim inwestor wpłaca 1000 zł 1 lutego Inwestor zajmuje długą pozycję w kontrakcie wygasającym w marcu po 1900 pkt Na rachunku inwestycyjnym blokowane jest 950 zł (depozyt zabezpieczający w wysokości 5%) i 15 zł (prowizja). Razem 965 zł. 5 lutego Kurs rozliczeniowy dla kontraktów marcowych ustalany jest na pkt Zysk wynosi 2000 zł [( ) 10 zł] (2 15 zł) prowizja za otwarcie i zamknięcie kontraktu) Zyski pochodzące z dokonanych transakcji na kontraktach terminowych wraz z depozytem wniesionym na początku, zostają odblokowane w momencie zamknięcia kontraktu, co jest równoznaczne z zajęciem pozycji przeciwnej. W przypadku, gdy wartość depozytu, po rozliczeniu według dziennego kursu rozliczeniowego, spadnie poniżej wymaganej wielkości, 18

21 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Instrumenty pochodne zostaniemy wezwani przez biuro maklerskie do uzupełnienia depozytu. Jeśli nie zrobimy tego do czasu rozpoczęcia notowań ciągłych w następnym dniu, biuro automatycznie zamknie wszystkie pozycje, na które brakuje depozytu. Kontrakty terminowe na waluty i na akcje Opisane w poprzednich rozdziałach zasady działania kontraktów na WIG20 dotyczą również innych notowanych na warszawskiej giełdzie kontraktów indeksowych (na indeksy MIDWIG i TechWIG), a także kontraktów walutowych (na kurs USD i Euro) oraz kontraktów na akcje spółek i obligacje skarbowe. Zawierając np. kontrakt na walutę, inwestorzy ustalają cenę, za jaką zostanie dostarczona waluta w przyszłości. W rzeczywistości rozliczenie polega na przekazaniu przez jedną ze stron różnicy między kursem walutowym ustalonym na fixingu NBP w dniu wygaśnięcia a kursem zawartej transakcji. Rynek walutowy charakteryzuje się znacznie mniejszą od rynku akcji zmiennością kursów, w związku z czym, dla zawierających transakcje na tym rynku przewidziane są znacznie mniejsze depozyty zabezpieczające. Dla inwestora oznacza to zwiększenie dźwigni finansowej. Zajęcie długiej pozycji w kontrakcie terminowym na Euro po kursie 420 zł / 100 Euro 3 będzie oznaczało, że całkowita wartość kontraktu wyniesie 42 tys. zł. Przy np. 4% depozycie zabezpieczającym oznacza to wydatek 1680 zł. Wzrost kursu kontraktu już o 16,8 grosza przyniesie zysk równy całemu depozytowi początkowemu (bez uwzględniania prowizji i podatku dochodowego 4. Zawieranie transakcji na rynku kontraktów terminowych na waluty może odbywać się z pobudek spekulacyjnych. Jednak najczęściej stosuje się je do zabezpieczenia przyszłego przychodu lub wydatku wyrażonego w walutach obcych, dzięki czemu można z góry określić w złotówkach, jakie będą przyszłe przepływy gotówki, eliminując ryzyko kursowe. Trzeba jednak pamiętać, że zabezpieczenie takie, chroniąc przed niekorzystnymi zmianami kursowymi, pozbawia jednocześnie ewentualnych korzyści, np. ze wzrostu kursu waluty, którą otrzymamy w przyszłości. 3 Kontrakty na waluty notuje się w zł za 100 Euro lub 100 USD 4 Według stanu na sierpień 2005 zyski z kontraktów terminowych dla osób fizycznych są opodatkowane jednolitą stawką 19%. 19

22 Instrumenty pochodne Każdy kontrakt terminowy na USD, jak i na Euro opiewa na jednostek tych walut. W obrocie znajduje się jednocześnie pięć serii kontraktów: trzy wygasające w najbliższych trzech miesiącach i dwa z kwartalnego cyklu miesięcznego marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Kontrakty walutowe wykorzystywane są najczęściej przez te podmioty gospodarcze, które prowadzą rozliczenia w walutach obcych i chcą się zabezpieczyć przed ich niekorzystnymi zmianami w przyszłości. Obok kontraktów terminowych na waluty i indeksy, na GPW dostępne są również kontrakty na akcje. W ich specyfikacji odpowiednikiem mnożnika jest liczba akcji przypadających na jeden kontrakt. Zasady inwestowania w kontrakty akcyjne są bardzo podobne do zasad inwestowania w kontrakty indeksowe, jednak kontrakty akcyjne mają zazwyczaj wyższy depozyt i charakteryzują się większymi wahaniami kursów. Inwestując w kontrakty akcyjne należy też pamiętać, że w odróżnieniu od posiadania akcji, posiadając kontrakty nie otrzymujemy dywidend. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe W giełdowym obrocie ciekawą pozycję zajmują kontrakty terminowe na obligacje. Inwestorzy na tym rynku zakładają się o cenę obligacji w przyszłości, podobnie jak w przypadku kontraktów na WIG20 na miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Ceny obligacji charakteryzują się co prawda mniejszą zmiennością niż kursy akcji, jednak mniejsza wysokość depozytu zabezpieczającego powoduje, że kontrakty te mogą być równie atrakcyjne. Kontrakty na obligacje skarbowe wyemitowane przez Ministerstwo Finansów opiewają na 100 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, czyli łącznie na zł. Minimalny krok notowania na poziomie 0,01 punktu procentowego oznacza, iż zysk lub strata inwestora po takiej zmianie kursu wynosi 10 złotych. Kontrakt terminowy na obligacje skarbowe jest de facto kontraktem na rentowność tych obligacji. Zachowują się one dokładnie odwrotnie niż ceny obligacji. Im wyższa rentowność, tym niższa cena obligacji. Jeśli więc inwestor zakłada wzrost stóp procentowych lub innych czynników wpływających na rentowność obligacji (np. zwiększenia się ryzyka inwestowania w Polsce), powinien sprzedać kontrakt czyli zagrać na zniżkę cen terminowych. Ceny obligacji zależą w znacznie większym stopniu od czynników makroekonomicznych niż kursy akcji. Papiery dłużne zmieniają cenę głównie pod wpływem zmian stóp procentowych oraz zmian ocze- 20

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Robert Nogacki KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Kilka mało znanych prawd na temat inwestycji na rynku Forex Warszawa, 2007 Copryrights by Portal Skarbiec.Biz 1 WSTĘP Pieniądze zazwyczaj kosztują zbyt wiele. Ralph

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 13/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Super oferta gwarantowany 8% zwrot z najmu. Str. 2-5 W internecie można natknąć się na reklamy, w których firma zarządzająca nieruchomościami na wynajem oferuje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo