GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY"

Transkrypt

1 GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1

2 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie seksualne i molestowanie psychiczne 5. Higiena i bezpieczeństwo pracy III POLITYKA ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU 1. Środowisko naturalne 2. Zasoby ludzkie a) Wolność słowa i zasada dialogu społecznego b) Rozwój osobowy pracowników 3. Kontekst społeczny a) Udział Grupy Valeo w programach szkolenia zawodowego b) Pomoc w znalezieniu pracy i reindustrializacja c) Prowadzenie badań mających na celu dostosowanie samochodu do potrzeb społecznych IV ETYKA W BIZNESIE 1. Właściwe zarządzanie kapitałem, usługami i aktywami Grupy Valeo a) Zasada ogólna b) Finansowanie partii politycznych c) Niedozwolone świadczenia na rzecz władz administracyjnych i urzędników d) Rzetelność w prowadzeniu rachunków, ksiąg i rejestrów handlowych 2. Stosunki z Klientami, dostawcami usług lub producentami a) Prezenty i rozrywki (i) Przyjmowanie prezentów (ii) Ofiarowywanie prezentów b) Wybór dostawców usług i produktów c) Doradcy i inni interesariusze d) Inwestycje u dostawców i producentów e) Zakup produktów i usług u dostawców na uŝytek prywatny 3. Przestrzeganie prawa konkurencji 1. Przestrzeganie prawa własności przemysłowej stron trzecich 2

3 V ETYKA ZAWODOWA 1. Poufność a) Poufność danych osobowych pracowników b) Poufność dokumentów i informacji dotyczących Grupy Valeo (i) Zasada ogólna (ii) Operacje dokonywane przez pracowników - Skup i sprzedaŝ akcji Grupy Valeo 2. Ochrona majątku Grupy Valeo 3. Lojalność 4. Konflikt interesów 5. Alkohol, narkotyki i papierosy VI PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW KODEKSU 3

4 I WSTĘP Firma Valeo i jej filie (zwane dalej Grupą Valeo lub Valeo) stawiają sobie za cel prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej zgodne z: prawami i rozporządzeniami zarówno o zasięgu narodowym jak i ponadnarodowym obowiązującymi w państwie, na terenie którego działalność firmy jest prowadzona; szczegółowymi zasadami ustanowionymi przez Grupę Valeo, zawartymi w niniejszym Kodeksie etycznym i w pozostałych regulaminach oraz w procedurach wewnętrznych. Niniejszy Kodeks etyczny ma zatem na celu zapewnienie rozwoju firmy Valeo w poszanowaniu krajowych i ponadnarodowych norm prawnych i etycznych. Niniejszy Kodeks etyczny nie znosi zasad i reguł wypływających z pozostałych regulaminów i procedur wewnętrznych obowiązujących w ramach Grupy Valeo. Chodzi przede wszystkim o Procedury prawne, Praktyki marketingowe, Zasady sprzedaŝy, Przewodnik administracyjno-finansowy i Kodeks uczciwego postępowania dotyczący obrotu papierami wartościowymi i regulacji prawa francuskiego w kwestii udostępniania i wykorzystywania informacji objętych rygorem tajemnicy zawodowej. Wszystkie osoby zajmujące stanowiska kierownicze i wszyscy pracownicy Grupy Valeo zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym Kodeksem. Nie mogą zawierać umów, aktów i porozumień sprzecznych z nim i z innymi obowiązującymi uregulowaniami. II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA Przystępując do programu Global Compact ONZ Grupa Valeo zobowiązała się do przestrzegania i promowania praw fundamentalnych określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, godności i wartości jednostki, prawa do Ŝycia prywatnego pracowników i równouprawnienia kobiet i męŝczyzn. W sposób szczególny Grupa czuwa nad przestrzeganiem następujących, określonych w programie Global Compact ONZ zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska naturalnego: 1. PRACA DZIECI I OSÓB MŁODOCIANYCH Grupa Valeo dostosowuje się do przepisów prawa narodowego dotyczących zatrudniania dzieci i młodocianych (osób, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat): przestrzega bezwarunkowo zakazu zatrudniania dzieci poniŝej 16 roku Ŝycia. stosuje się do postanowień Konwencji nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie pracy młodocianych. 4

5 Grupa Valeo zobowiązuje się równieŝ czuwać, aby jej dostawcy i partnerzy przestrzegali tych samych wymogów. 2. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Grupa Valeo stosuje się do przepisów i uregulowań prawa krajowego w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i zobowiązuje się do uczestnictwa w programach mających na celu wspieranie tego zatrudniania. 3. DYSKRYMINACJA Grupa Valeo dostosowuje się do obowiązującego ustawodawstwa krajowego w zakresie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w miejscu pracy. Oznacza to, Ŝe w ramach Grupy nie moŝna odmawiać Ŝadnemu kandydatowi dostępu do udziału w procedurach rekrutacyjnych, staŝu lub szkolenia zawodowego, podobnie jak nie moŝna karać, zwalniać lub dyskryminować Ŝadnego pracownika, bezpośrednio lub pośrednio, w zakresie wynagrodzenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przeniesienia na inne stanowisko, oceniania wyników pracy, awansu zawodowego, przesunięć wewnętrznych lub przedłuŝenia umowy ze względu na jego pochodzenie społeczne, przodków, stan majątkowy, przekonania ideowe, płeć, orientację seksualną, wiek, sytuację rodzinną, cechy genetyczne, faktyczną lub przypisywaną przynaleŝność (bądź jej brak) do określonej grupy etnicznej, narodu czy rasy, poglądy polityczne, przynaleŝność do związków zawodowych, przekonania religijne, wygląd zewnętrzny, faktyczne bądź domniemane problemy zdrowotne lub niepełnosprawność, otyłość lub teŝ nazwisko. śaden pracownik nie moŝe teŝ być ukarany, zwolniony bądź dyskryminowany za to, Ŝe w dobrej wierze zaświadczył o zaistnieniu wymienionych powyŝej praktyk i Ŝe w poinformował o tym odpowiednie organa. 4. MOLESTOWANIE SEKSUALNE I MOLESTOWANIE PSYCHICZNE KaŜdy osoba zatrudniona ma prawo do pracy w zdrowej atmosferze, wolnej od wszelkiego przymusu uznanego za niedozwolony przez przepisy i praktyki obowiązujące w państwie, na terenie którego Grupa Valeo prowadzi swoją działalność. Grupa Valeo zabrania w szczególności wszelkiego zakazanego prawnie postępowania stanowiącego molestowanie seksualne lub psychiczne, w kaŝdej sytuacji: nie tylko w relacji przełoŝony podwładny. Dane postępowanie moŝe być uznane za bezprawne molestowanie seksualne lub psychiczne, i z tego tytułu zakazane, gdy: zgoda na takie postępowanie jest przedstawiana, w sposób jednoznaczny bądź zawoalowany, jako warunek zatrudnienia danej osoby, decyzja dotycząca przebiegu zatrudnienia danej osoby jest uzaleŝniona od zgody bądź odrzucenia takiego postępowania, lub 5

6 postępowanie tego typu ma wpływać i wpływa w sposób zasadniczy na sposób, w jaki dana osoba wykonuje swoją pracę, bądź teŝ tworzy w miejscu pracy trudny do zniesienia, nieprzyjemny klimat zastraszający pracownika lub obraŝający jego godność osobistą. Wszystkie skargi dotyczące molestowania seksualnego i psychicznego będą rozpatrywane z zachowaniem pełnej poufności. KaŜdy pracownik, który uwaŝa, Ŝe padł ofiarą molestowania powinien bezzwłocznie poinformować o tym swoich przełoŝonych bądź teŝ bezpośrednio dyrektora działu zarządzania zasobami ludzkimi, dyrektora działu prawnego lub prezesa Grupy Valeo. ZłoŜenie takiej skargi jest jednoznaczne z natychmiastowym przedsięwzięciem kroków mających na celu wyjaśnienie i ocenę postępowania stanowiącego jej przedmiot. Jeśli skarga okaŝe się zasadna, w stosunku do osoby dopuszczającej się molestowania zostaną podjęte odpowiednie sankcje dyscyplinarne. 5. HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY KaŜde stanowisko pracy szczególnie zaś te związane z działalnością badawczą i rozwojową oraz planowaniem i produkcją muszą odpowiadać wymogom higieny, bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Wymóg ten uwzględniany jest od samego początku: juŝ na etapie planowania procesu produkcji. 6

7 III POLITYKA ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU 1. ŚRODOWISKO NATURALNE Ochrona środowiska i działania na rzecz jej stałego zwiększenia są jednym z priorytetów Grupy Valeo. Tworząc system zarządzania środowiskiem naturalnym (EMS), zgodny z normą ISO 14001, Grupa Valeo ma na celu jak najlepszą ochronę środowiska, ograniczenie zuŝycia surowców naturalnych i energii, racjonalizację wykorzystania zasobów naturalnych oraz redukcję odpadów powstałych w procesie planowania, produkcji, dystrybucji, uŝytkowania i recyklingu produktów firmy. Zabrania się więc wytwarzania i sprzedaŝy produktów, które stwarzają jakiekolwiek powaŝne zagroŝenie dla osób i środowiska naturalnego (chodzi tu przede wszystkim o produkty (zawierające azbest). Szczegółowe zapisy dotyczące wprowadzania w Ŝycie przepisów ochrony środowiska naturalnego i kontroli ich przestrzegania uwzględnione są w Procedurach prawnych Grupy. 2. ZASOBY LUDZKIE a) Wolność słowa i zasada dialogu społecznego Grupa Valeo stara się tworzyć stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu na kaŝdym szczeblu organizacyjnym przedsiębiorstwa, m.in. poprzez zachęcanie swoich pracowników do swobodnego wypowiadania się na temat środowiska pracy. Grupa Valeo dąŝy do rozwijania prawdziwego dialogu społecznego. W tym celu Grupa informuje swoich pracowników lub ich przedstawicieli o podejmowanych działaniach w odpowiednim czasie i z uwzględnieniem wszelkich przepisów i uregulowań obowiązujących w zakresie informacji i konsultacji pracowniczych. b) Rozwój osobowy pracowników Grupa Valeo kreuje postawę zaangaŝowania pracowników poprzez: szkolenia i moŝliwość nabywania wielorakich umiejętności, zwiększanie zakresu odpowiedzialności i autonomię wykonywanej pracy, zachęcanie do wszechstronnego rozwoju, stworzenie perspektyw awansu i uczciwe wynagrodzenie. Dzięki tej polityce udaje się powiązać rozwój firmy z poczuciem zadowolenia jej pracowników, niezaleŝnie od miejsca, w którym Ŝyją i warunków prawnych, w jakich funkcjonują. 7

8 3. KONTEKST SPOŁECZNY a) Udział Grupy Valeo w programach szkolenia zawodowego Grupa Valeo bierze czynny udział w programach szkolenia zawodowego poprzez stworzenie osobom zainteresowanym moŝliwości podjęcia praktyk i staŝy w przedsiębiorstwie. b) Pomoc w znalezieniu pracy i reindustrializacja Gdy konieczność racjonalizacji działalności produkcyjnej zmusza Grupę Valeo do zamknięcia danego oddziału, firma stara się wówczas za wszelką cenę zminimalizować skutki społeczne takiej restrukturyzacji. Grupa Valeo prowadzi zatem politykę planowania zarządzania zatrudnieniem i kompetencjami, a takŝe sięga po wszelkie rozwiązania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy: zatrudnienie w innych jednostkach Grupy, indywidualne i grupowe przeniesienia pracowników do innych przedsiębiorstw, poszukiwanie innych pracodawców, reindustrializacja oraz wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu. c) Prowadzenie badań mających na celu dostosowanie samochodu do potrzeb społecznych Produkty Grupy Valeo są stale udoskonalane w celu optymalnego dostosowania samochodu do potrzeb społecznych i wymogów ochrony środowiska naturalnego. SłuŜą temu następujące środki: zwiększenie dostępności samochodów i związanej z nią łatwości przemieszczania się poprzez redukcję kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem pojazdu, zwiększenie komfortu jazdy i pomoc w prowadzeniu pojazdu, zwiększenie bezpieczeństwa kierowcy, pasaŝerów i przechodniów, zmniejszenie szkodliwego hałasu i wibracji, zmniejszenie zuŝycia energii, ograniczenie emisji spalin i ich szkodliwości. 8

9 IV ETYKA W BIZNESIE a) Zasada ogólna 1. WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM, USŁUGAMI I AKTYWAMI GRUPY VALEO Zarządzanie kapitałem, usługami i aktywami Grupy Valeo w celach niedozwolonych i sprzecznych z prawem jest surowo zabronione. Grupa Valeo nie stosuje wobec nikogo ulg, ani nie oferuje Ŝadnych innych korzyści niedozwolonych lub bezprawnych na drodze wpłaty lub bezpośredniego wręczenia gratyfikacji (takiej jak łapówka) lub jakichkolwiek innych korzyści pienięŝnych bądź materialnych. Zabrania się równieŝ przyjmowania pieniędzy i innych korzyści materialnych zarówno od jednostek zorganizowanych, jak i pojedynczych osób (tego samego pochodzenia narodowego i obcokrajowców) wbrew obowiązującym przepisom prawa i uregulowaniom wewnętrznym. b) Finansowanie partii politycznych Grupa Valeo nie przekazuje Ŝadnych środków finansowych ani nie świadczy usług na rzecz partii politycznych, osób sprawujących funkcję publiczną lub do niej kandydujących. Zasada ta nie przestaje obowiązywać, nawet jeśli tego typu pomoc pienięŝna lub materialna jest dozwolona w świetle przepisów prawa krajowego obowiązujących w danym państwie. c) Niedozwolone świadczenia na rzecz władz administracyjnych i urzędników Zabrania się przekazywania jakichkolwiek środków pienięŝnych w celu uzyskania korzystnej z punktu widzenia interesu Grupy Valeo decyzji władz administracyjnych i rządowych. Oferowanie prezentów i usług pracownikom tych instytucji i osobom zajmującym w nich kierownicze stanowiska, jak równieŝ finansowanie ich udziału w wystawnych imprezach jest zakazane. Inicjatywy takie mogą być bowiem interpretowane jako próba wywarcia nacisku na decyzje rządowe i administracyjne w kwestiach dotyczących bezpośrednio interesów Grupy. d) Rzetelność w prowadzeniu rachunków, ksiąg i rejestrów handlowych Wszystkie aktywa, pasywa, wydatki i inne transakcje realizowane przez poszczególne oddziały Grupy Valeo powinny być odnotowywane w odpowiednich księgach i na rachunkach. Księgowość naleŝy prowadzić rzetelnie i zgodnie z zasadami, regułami i przepisami obowiązującego prawa. Zakazuje się bezwzględnie tworzenia i prowadzenia wszelkich niejawnych funduszy i pozabilansowych aktywów Grupy i jej jednostek. Dokumentacja dotycząca określonych transakcji handlowych czy finansowych ma je wiernie odzwierciedlać. Niedozwolone jest zatwierdzenie i wykonanie jakichkolwiek płatności, jeŝeli ich część lub całość słuŝyć ma celom innym niŝ podany w dokumentach. W księgach i rejestrach Grupy Valeo i jej oddziałów nie moŝe znaleźć się Ŝaden nieprawdziwy i nie mający oparcia w rzeczywistości wpis. 9

10 2. STOSUNKI Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI USŁUG LUB PRODUCENTAMI a) Prezenty i rozrywki (i) Przyjmowanie prezentów Zabrania się przyjmowania od klientów lub dostawców prezentów lub innych gratyfikacji posiadających wartość inną niŝ symboliczną, niezaleŝnie od ich formy (pieniądze, dobra materialne, usługi, opłacone rozrywki, podróŝe itp.). Przyjęte prezenty i gratyfikacje powinny zostać zwrócone osobie, która je ofiarowała. JeŜeli odmowa przyjęcia upominku lub jego zwrot mogą być poczytane za akt nieuprzejmy, osoba obdarowana ma obowiązek poinformować o sprawie dyrektora działu zarządzania zasobami ludzkimi i dyrektora działu prawnego, któremu podlega. Dyrektorzy, mając na uwadze przepisy zawarte w niniejszym Kodeksie etycznym, podejmą odpowiednią decyzję w kwestii takiego prezentu. Z kolei osoba obdarowana będzie zobowiązana zwrócić się do danego dostawcy lub klienta z prośbą o powstrzymanie się w przyszłości od ofiarowywania jej prezentów. (ii) Ofiarowywanie prezentów Zabrania się przekazywania bezpośrednio lub pośrednio przedstawicielom dostawcy bądź klienta jakichkolwiek gratyfikacji pienięŝnych, materialnych lub innych (takich jak łapówki) w celu uzyskania podpisu pod kontraktem lub innej korzyści handlowej bądź finansowej. Zabrania się surowo oferowania prezentów aktualnym bądź potencjalnym klientom i dostawcom lub proponowania im jakichkolwiek ulg i korzyści o wartości większej niŝ symboliczna. b) Wybór dostawców usług i produktów W wyborze dostawców usług i produktów Grupa Valeo kieruje się wyłącznie takimi wartościami jak: jakość, zapotrzebowanie, osiągane wyniki i koszty. Podczas rozmów z dostawcami prowadzący je pracownicy i osoby zajmujące stanowiska kierownicze powinni przede wszystkim działać w interesie firmy, nie wykraczając poza zakreślone prawem ramy, wykorzystywać wszelkie nadarzające się okazje i negocjować jak najkorzystniejsze dla Valeo warunki umów. Wyklucza się stosowanie jakichkolwiek preferencji wobec znajomych i przyjaciół, podobnie jak praktyk dyskryminacyjnych zabronionych w niniejszym Kodeksie etycznym. c) Doradcy i inni interesariusze Umowy między Grupą Valeo i jej pełnomocnikami, przedstawicielami, doradcami i innymi świadczeniodawcami powinny zawierać szczegółowe i jasne zapisy dotyczące świadczonych usług, podstawy wynagrodzenia lub ceny, jak równieŝ wszystkie inne istotne warunki usług. Wynagrodzenie jest naliczane i przekazywane stosownie do rzeczywistych usług. WyŜej wymienieni pełnomocnicy, przedstawiciele i doradcy mogą działać w imieniu i na rzecz Grupy Valeo tylko za specjalnym, pisemnym upowaŝnieniem osób uprawnionych do jego wystawienia. 10

11 d) Inwestycje u dostawców i producentów śaden pracownik ani osoba zajmująca stanowisko kierownicze nie moŝe inwestować bezpośrednio lub pośrednio w kapitał dostawcy prowadzącego interesy z Grupą Valeo, zarówno jeŝeli chodzi o jego spółkę-matkę, jak i jej filie; nie moŝe teŝ poŝyczać takiemu dostawcy pieniędzy. Wyjątek stanowi zakup ruchomości wystawionych do przetargu, dokonywany z uwzględnieniem obowiązującego prawa i zasad Kodeksu Właściwego Postępowania Grupy Valeo. e) Zakup produktów i usług u dostawców na uŝytek prywatny Dokonując zakupów u dostawców na uŝytek prywatny, kadra kierownicza i pracownicy nie mają prawa powoływać się na przynaleŝność do Grupy Valeo w celu uzyskania takich samych ulg i warunków sprzedaŝy, z których korzysta Grupa. 3. PRZESTRZEGANIE PRAWA KONKURENCJI Grupa Valeo dostosowuje się ściśle do przepisów prawa konkurencji obowiązujących w Unii Europejskiej i w państwie, na obszarze którego prowadzi działalność gospodarczą. Chodzi w szczególności o zakaz zawierania wszelkich formalnych lub nieformalnych porozumień, umów, projektów, układów między konkurującymi ze sobą przedsiębiorstwami w zakresie ich polityki cenowej, obszaru działalności, wpływów na rynku oraz klientów. Zabrania się zatem pracownikom i kadrze kierowniczej Grupy Valeo zawierania jakichkolwiek umów tego typu z jej konkurentami. Dodatkowo przynaleŝność do stowarzyszeń zawodowych, których członkami są przedstawiciele konkurujących ze sobą przedsiębiorstw wymaga specjalnej zgody kierownictwa danej Grupy Biznesowej i prezesa Grupy. 4. PRZESTRZEGANIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ STRON TRZECICH Grupa Valeo zabrania w sposób formalny świadomego naruszania prawa własności przemysłowej osób trzecich, niezaleŝnie od powodu: nawet jeśli wiązałoby się to z ryzykiem utraty części rynku, moŝliwością rozwoju interesów, uzyskania zamówienia itp. 11

12 V ETYKA ZAWODOWA 1. POUFNOŚĆ a) Poufność danych osobowych pracowników Informacje dotyczące Ŝycia prywatnego pracowników, podobnie jak dane odnoszące się do oceny ich pracy i osiąganych wyników, ewentualnego awansu i otrzymywanego wynagrodzenia powinny być utrzymywane w tajemnicy. Dostęp do tych informacji jest zastrzeŝony dla osób upowaŝnionych. KaŜdy pracownik powinien zatem chronić poufność informacji, które go dotyczą. Zabrania się pozyskiwania danych dotyczących innych pracowników, chyba Ŝe odbywa się ono w ramach powierzonych danej osobie obowiązków i zadań. Z wyjątkiem osób upowaŝnionych, pracownicy mają dostęp jedynie do danych bezpośrednio ich dotyczących. b) Poufność dokumentów i informacji dotyczących Grupy Valeo (i) Zasada ogólna śaden z pracowników w okresie zatrudnienia w Grupie Valeo i po opuszczeniu Grupy nie moŝe wykorzystywać i dzielić się z osobami trzecimi poufnymi informacjami dotyczącymi Grupy Valeo, niezaleŝnie od tego, z jakiego źródła je uzyskał, ani jak wszedł w ich posiadanie. Wszelkie naruszenie tej zasady moŝe pociągnąć za sobą konsekwencje prawne w myśl odpowiednich przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i prawa karnego. Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące treści oraz warunków projektów i umów zawieranych przez Valeo, danych finansowych Grupy, oraz takich danych jak obroty osiągane przez poszczególne jednostki produkcyjne, prawa własności intelektualnej, stosowane technologie, wykorzystywane oprogramowanie i sprzęt informatyczny. Zabrania się rozpowszechniania tych informacji bez uprzedniej zgody dyrektora Grupy Biznesowej lub, w razie potrzeby, dyrektora właściwego oddziału. Osoby, których umowa o pracę dobiega końca, podobnie jak wszyscy pracownicy, których z Grupą Valeo nie wiąŝe juŝ Ŝadna umowa o pracę, są zobowiązane do przestrzegania poufności tych informacji. (ii) Operacje dokonywane przez pracowników - Skup i sprzedaŝ akcji Grupy Valeo Zgodnie z przepisami giełdowymi powaŝne konsekwencje groŝą wszystkim pracownikom (nie tylko osobom ze szczebli kierowniczych), którzy - mając dostęp do wewnętrznych, poufnych informacji (zwanych informacjami uprzywilejowanymi ), dotyczących Grupy Valeo (lub innego przedsiębiorstwa, w tym firm konkurencyjnych, dostawców, klientów lub osób, z którymi Grupa Valeo utrzymuje kontakty 12

13 biznesowe), a do których dostępu nie mają osoby spoza grupy - kupują lub sprzedają bezpośrednio lub teŝ przez osobę podstawioną, na własny lub cudzy rachunek, instrumenty finansowe emitowane przez Valeo (lub związane z nimi pochodne instrumenty finansowe) albo zalecają ich zakup lub sprzedaŝ osobom trzecim (w szczególności znajomym i członkom rodziny), lub teŝ przekazują te informacje w celach innych niŝ cele i działalność, pod kątem których są przechowywane. Za tego rodzaju działania pracownik moŝe ponosić odpowiedzialność cywilną, a w niektórych przypadkach równieŝ karną lub administracyjną. NiepoŜądany dla Grupy Valeo rozgłos dotyczący operacji dokonywanych na giełdzie przez pracowników moŝe wywierać równieŝ negatywny wpływ na sytuację Grupy i jej akcjonariuszy. Do informacji poufnych Grupy Valeo ma dostęp wielu pracowników. Nie oznacza to jednak, Ŝe pracownicy nie mogą pod Ŝadnym warunkiem kupować lub sprzedawać akcji Grupy Valeo. Ryzyko prawne pojawia się tylko w przypadkach, w których dana informacja naleŝy do kategorii informacji wraŝliwych dla rozsądnych inwestorów lub osób grających na giełdzie, to znaczy jeŝeli jest to informacja, którą dany inwestor mógłby słusznie uwaŝać jako znaczący czynnik mogący wywrzeć wpływ na jego decyzję kupna, sprzedaŝy lub zachowania akcji Valeo. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe informacją uprzywilejowaną jest informacja niepubliczna, która po ewentualnym upowszechnieniu mogłaby mieć wpływ na kurs giełdowy instrumentu finansowego emitenta, którego informacja ta dotyczy. Stwierdzenie uprzywilejowanego charakteru informacji w danych przypadkach zaleŝy od osądu poszczególnych osób. W przypadku Valeo, pomijając sytuacje wyjątkowe, najczęstszym przykładem informacji wraŝliwej lub uprzywilejowanej są informacje dotyczące wysokości obrotów i wyników finansowych w sytuacji, gdy jeszcze ich nie opublikowano. Rzadziej spotykanymi przypadkami związanymi z informacjami uprzywilejowanymi są na przykład operacje inwestycyjne, nabycie lub zbycie udziałów, wstrzymanie pracy w waŝnych jednostkach produkcyjnych, zawarcie lub rozwiązanie nowych, waŝnych umów, wprowadzenie do sprzedaŝy produktów (lub ich wycofanie), znaczące zmiany w akcjonariacie lub w składzie dyrekcji generalnej, operacje związane z kapitałem lub dywidendami. Polityka ostroŝności dyktuje przystępowanie do zakupu lub zbycia dopiero w chwili, gdy informacje takie zostały juŝ podane do publicznej wiadomości. PowyŜsza zasada nie dotyczy kupowania akcji w ramach opcji zakupu akcji (poniewaŝ cena opcji zakupu jest z góry określona i ustanowiona przez zarząd spółki Valeo); dotyczy natomiast wszystkich operacji sprzedaŝy akcji, nabytych w ramach opcji zakupu. Ponadto zasada ta dotyczy wszelkich produktów lub instrumentów finansowych, związanych z akcjami Valeo (na przykład opcji, jednostek wspólnego funduszu inwestowania lub instrumentów pochodnych). A wreszcie wymienione wyŝej zasady odnoszą się równieŝ do papierów wartościowych spółek związanych z Grupą Valeo (w szczególności firm konkurencyjnych, dostawców, klientów lub osób, z którymi Grupa Valeo utrzymuje kontakty biznesowe). 2. OCHRONA MAJĄTKU GRUPY VALEO Pracownicy i szczebel kierowniczy Grupy Valeo odpowiadają za właściwe uŝytkowanie aktywów i zasobów Grupy, w tym dóbr związanych z własnością 13

14 intelektualną, technologiami, sprzętem i nośnikami informatycznymi, oprogramowaniem, nieruchomościami, wyposaŝeniem, maszynami i narzędziami, częściami, surowcami i aktywami płynnymi Grupy (zwanymi Aktywami ). W tym celu pracownicy i osoby ze szczebla kierowniczego Grupy Valeo są w szczególności zobowiązani do: uŝytkowania aktywów zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w Grupie Valeo; podejmowania wszelkich niezbędnych kroków, mających zapobiegać niedozwolonemu uŝyciu aktywów przez osobę trzecią (w tym równieŝ przez członków rodziny); uŝytkowania aktywów wyłącznie w określonych miejscach, a jeŝeli odbywa się to w domu pracownika, wyłącznie do celów zawodowych; zabezpieczania wszystkich haseł i kodów, aby uniemoŝliwić osobom niepowołanym dostęp do danych informatycznych Grupy Valeo; nie kopiowania programów wytwarzanych w Grupie Valeo: procedur, kodów, instrukcji, prezentacji, kursów szkoleniowych i innych programów, bez upowaŝnienia prezesa lub wyraźnego pełnomocnictwa członka dyrekcji; mówiąc bardziej ogólnie, stosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Grupy Valeo zgodnie z przepisami zawartymi w karcie właściwego stosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; i w przypadku opuszczenia Grupy Valeo, oddania na ręce pracowników odpowiedniej komórki działu zarządzania zasobami ludzkimi wszystkich dokumentów zawierających wyŝej wymienione informacje poufne (Artykuł V), nie zachowując dla siebie kopii tych dokumentów oraz wszelkich aktywów, które były w ich posiadaniu podczas wykonywania funkcji (niezaleŝnie od powodu opuszczenia Grupy: udania się na emeryturę, wygaśnięcia umowy o pracę lub z jakiejkolwiek innej przyczyny). 3. LOJALNOŚĆ Pracownicy i dyrekcja Grupy Valeo są zobowiązani do rzetelnego pełnienia swoich obowiązków, określonych w umowie o pracę. Pracownicy szczebla kierowniczego i członkowie dyrekcji w Grupie Valeo zatrudniani są na pełnym etacie. W związku z tym pracownicy szczebla kierowniczego oraz członkowie dyrekcji nie mogą wykonywać innej pracy, posiadać lub prowadzić firmy, jeŝeli wymaga to od nich aktywnego poświęcania czasu, wyłączywszy sytuacje określone w umowie o pracę. Niniejsza norma nie zabrania czasowego angaŝowania się poza godzinami pracy w działania na rzecz firmy (nie stanowiącej konkurencji dla Grupy), będącej własnością albo prowadzonej przez współmałŝonka lub innego członka rodziny. 14

15 W związku z powyŝszym nie dopuszczalna jest wszelka działalność, która mogłaby powodować konflikt interesów między pracownikiem a Grupą Valeo. 4. KONFLIKT INTERESÓW Konflikt interesów zachodzi w przypadku, gdy pracownik albo jego bliski krewny moŝe czerpać osobistą korzyść z transakcji dotyczących jednego z przedsiębiorstw naleŝących do Grupy Valeo, jak równieŝ w przypadku, gdy pracownik usiłuje doprowadzić do zaangaŝowania w taką transakcję przedsiębiorstwa, z którego działalności czerpie korzyści on sam lub jego bliski krewny. W razie wątpliwości pracownik powinien odwołać się do władz zwierzchnich, by ustalić, czy planowana transakcja przyczynia się - czy teŝ nie - do powstania konfliktu interesów. 5. ALKOHOL, NARKOTYKI I PAPIEROSY Grupa Valeo zakazuje rozprowadzania, sprzedaŝy, zakupu, odstępowania, posiadania oraz spoŝywania w miejscu pracy niedozwolonych środków odurzających. Te same zakazy odnoszą się do alkoholu, chyba Ŝe jego spoŝycie jest wyraźnie dopuszczone na podstawie obowiązującego regulaminu wewnętrznego. Zabrania się równieŝ palenia w miejscu pracy, z wyjątkiem miejsc specjalnie do tego wyznaczonych. 15

16 VI PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW KODEKSU 1. KaŜdy pracownik i członek kierownictwa Grupy Valeo zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Kodeksem Etycznym, do zrozumienia i przestrzegania oraz w razie potrzeby przypominania jego przepisów i zasad w ramach wykonywania swoich obowiązków i w swoim miejscu pracy. Do obowiązków dyrekcji Grupy oraz dyrekcji poszczególnych Grup Biznesowych naleŝy dbanie, by pracownicy Grupy Valeo znali i stosowali zasady niniejszego Kodeksu. 2. Wyjątki: wszelkie odstępstwa od przepisów przedstawionych w niniejszym Kodeksie Etycznym oraz zasad z nich wynikających muszą uzyskać pisemną aprobatę prezesa Valeo, o ile przepisy niniejszego Kodeksu nie stanowią inaczej. 3. Naruszenie przepisów: kaŝdy pracownik Grupy Valeo, mający wątpliwości co do zgodności swoich czynów z niniejszym Kodeksem powinien przedyskutować tę kwestię ze swoim przełoŝonym, dyrektorem działu zarządzania zasobami ludzkimi lub dyrektorem działu prawnego, celem otrzymania wyczerpujących informacji na temat warunków i zakresu obowiązywania Kodeksu Etycznego. 4. Zaświadczenie: pracownicy szczebla kierowniczego oraz część innych pracowników Grupy Valeo, wskazanych przez dyrektora generalnego albo dyrektora operacyjnego są zobowiązani zaświadczyć podczas oceny rocznej, Ŝe stosują się do wymogów Kodeksu Etycznego. 5. Interpretacja: wszelkie pytania dotyczące interpretacji, zakresu i zastosowania Kodeksu Etycznego naleŝy przekazywać dyrektorowi generalnemu albo dyrektorowi operacyjnemu, którzy skonsultują się z dyrektorem działu prawnego w celu przygotowania stosownej odpowiedzi. 6. Sankcje: wszelkie naruszenie zasad niniejszego Kodeksu związane jest z zastosowaniem przez Grupę Valeo odpowiednich sankcji. Sankcje te obejmują m.in. upomnienie pracownika albo jego zwolnienie, w zaleŝności od stopnia naruszenia zasad Kodeksu i norm prawa krajowego. 16

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja

Zasady ogólne KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja ZASADA TAK/NIE KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A Zasady ogólne I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BANKOWEJ

KODEKS ETYKI BANKOWEJ KODEKS ETYKI BANKOWEJ (ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ) Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Kodeksu Etyki Bankowej

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej PL Deklaracja misji Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dąży do osiągnięcia sprawiedliwych rozwiązań dla skarg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo