GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY"

Transkrypt

1 GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1

2 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie seksualne i molestowanie psychiczne 5. Higiena i bezpieczeństwo pracy III POLITYKA ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU 1. Środowisko naturalne 2. Zasoby ludzkie a) Wolność słowa i zasada dialogu społecznego b) Rozwój osobowy pracowników 3. Kontekst społeczny a) Udział Grupy Valeo w programach szkolenia zawodowego b) Pomoc w znalezieniu pracy i reindustrializacja c) Prowadzenie badań mających na celu dostosowanie samochodu do potrzeb społecznych IV ETYKA W BIZNESIE 1. Właściwe zarządzanie kapitałem, usługami i aktywami Grupy Valeo a) Zasada ogólna b) Finansowanie partii politycznych c) Niedozwolone świadczenia na rzecz władz administracyjnych i urzędników d) Rzetelność w prowadzeniu rachunków, ksiąg i rejestrów handlowych 2. Stosunki z Klientami, dostawcami usług lub producentami a) Prezenty i rozrywki (i) Przyjmowanie prezentów (ii) Ofiarowywanie prezentów b) Wybór dostawców usług i produktów c) Doradcy i inni interesariusze d) Inwestycje u dostawców i producentów e) Zakup produktów i usług u dostawców na uŝytek prywatny 3. Przestrzeganie prawa konkurencji 1. Przestrzeganie prawa własności przemysłowej stron trzecich 2

3 V ETYKA ZAWODOWA 1. Poufność a) Poufność danych osobowych pracowników b) Poufność dokumentów i informacji dotyczących Grupy Valeo (i) Zasada ogólna (ii) Operacje dokonywane przez pracowników - Skup i sprzedaŝ akcji Grupy Valeo 2. Ochrona majątku Grupy Valeo 3. Lojalność 4. Konflikt interesów 5. Alkohol, narkotyki i papierosy VI PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW KODEKSU 3

4 I WSTĘP Firma Valeo i jej filie (zwane dalej Grupą Valeo lub Valeo) stawiają sobie za cel prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej zgodne z: prawami i rozporządzeniami zarówno o zasięgu narodowym jak i ponadnarodowym obowiązującymi w państwie, na terenie którego działalność firmy jest prowadzona; szczegółowymi zasadami ustanowionymi przez Grupę Valeo, zawartymi w niniejszym Kodeksie etycznym i w pozostałych regulaminach oraz w procedurach wewnętrznych. Niniejszy Kodeks etyczny ma zatem na celu zapewnienie rozwoju firmy Valeo w poszanowaniu krajowych i ponadnarodowych norm prawnych i etycznych. Niniejszy Kodeks etyczny nie znosi zasad i reguł wypływających z pozostałych regulaminów i procedur wewnętrznych obowiązujących w ramach Grupy Valeo. Chodzi przede wszystkim o Procedury prawne, Praktyki marketingowe, Zasady sprzedaŝy, Przewodnik administracyjno-finansowy i Kodeks uczciwego postępowania dotyczący obrotu papierami wartościowymi i regulacji prawa francuskiego w kwestii udostępniania i wykorzystywania informacji objętych rygorem tajemnicy zawodowej. Wszystkie osoby zajmujące stanowiska kierownicze i wszyscy pracownicy Grupy Valeo zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym Kodeksem. Nie mogą zawierać umów, aktów i porozumień sprzecznych z nim i z innymi obowiązującymi uregulowaniami. II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA Przystępując do programu Global Compact ONZ Grupa Valeo zobowiązała się do przestrzegania i promowania praw fundamentalnych określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, godności i wartości jednostki, prawa do Ŝycia prywatnego pracowników i równouprawnienia kobiet i męŝczyzn. W sposób szczególny Grupa czuwa nad przestrzeganiem następujących, określonych w programie Global Compact ONZ zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska naturalnego: 1. PRACA DZIECI I OSÓB MŁODOCIANYCH Grupa Valeo dostosowuje się do przepisów prawa narodowego dotyczących zatrudniania dzieci i młodocianych (osób, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat): przestrzega bezwarunkowo zakazu zatrudniania dzieci poniŝej 16 roku Ŝycia. stosuje się do postanowień Konwencji nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie pracy młodocianych. 4

5 Grupa Valeo zobowiązuje się równieŝ czuwać, aby jej dostawcy i partnerzy przestrzegali tych samych wymogów. 2. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Grupa Valeo stosuje się do przepisów i uregulowań prawa krajowego w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i zobowiązuje się do uczestnictwa w programach mających na celu wspieranie tego zatrudniania. 3. DYSKRYMINACJA Grupa Valeo dostosowuje się do obowiązującego ustawodawstwa krajowego w zakresie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w miejscu pracy. Oznacza to, Ŝe w ramach Grupy nie moŝna odmawiać Ŝadnemu kandydatowi dostępu do udziału w procedurach rekrutacyjnych, staŝu lub szkolenia zawodowego, podobnie jak nie moŝna karać, zwalniać lub dyskryminować Ŝadnego pracownika, bezpośrednio lub pośrednio, w zakresie wynagrodzenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przeniesienia na inne stanowisko, oceniania wyników pracy, awansu zawodowego, przesunięć wewnętrznych lub przedłuŝenia umowy ze względu na jego pochodzenie społeczne, przodków, stan majątkowy, przekonania ideowe, płeć, orientację seksualną, wiek, sytuację rodzinną, cechy genetyczne, faktyczną lub przypisywaną przynaleŝność (bądź jej brak) do określonej grupy etnicznej, narodu czy rasy, poglądy polityczne, przynaleŝność do związków zawodowych, przekonania religijne, wygląd zewnętrzny, faktyczne bądź domniemane problemy zdrowotne lub niepełnosprawność, otyłość lub teŝ nazwisko. śaden pracownik nie moŝe teŝ być ukarany, zwolniony bądź dyskryminowany za to, Ŝe w dobrej wierze zaświadczył o zaistnieniu wymienionych powyŝej praktyk i Ŝe w poinformował o tym odpowiednie organa. 4. MOLESTOWANIE SEKSUALNE I MOLESTOWANIE PSYCHICZNE KaŜdy osoba zatrudniona ma prawo do pracy w zdrowej atmosferze, wolnej od wszelkiego przymusu uznanego za niedozwolony przez przepisy i praktyki obowiązujące w państwie, na terenie którego Grupa Valeo prowadzi swoją działalność. Grupa Valeo zabrania w szczególności wszelkiego zakazanego prawnie postępowania stanowiącego molestowanie seksualne lub psychiczne, w kaŝdej sytuacji: nie tylko w relacji przełoŝony podwładny. Dane postępowanie moŝe być uznane za bezprawne molestowanie seksualne lub psychiczne, i z tego tytułu zakazane, gdy: zgoda na takie postępowanie jest przedstawiana, w sposób jednoznaczny bądź zawoalowany, jako warunek zatrudnienia danej osoby, decyzja dotycząca przebiegu zatrudnienia danej osoby jest uzaleŝniona od zgody bądź odrzucenia takiego postępowania, lub 5

6 postępowanie tego typu ma wpływać i wpływa w sposób zasadniczy na sposób, w jaki dana osoba wykonuje swoją pracę, bądź teŝ tworzy w miejscu pracy trudny do zniesienia, nieprzyjemny klimat zastraszający pracownika lub obraŝający jego godność osobistą. Wszystkie skargi dotyczące molestowania seksualnego i psychicznego będą rozpatrywane z zachowaniem pełnej poufności. KaŜdy pracownik, który uwaŝa, Ŝe padł ofiarą molestowania powinien bezzwłocznie poinformować o tym swoich przełoŝonych bądź teŝ bezpośrednio dyrektora działu zarządzania zasobami ludzkimi, dyrektora działu prawnego lub prezesa Grupy Valeo. ZłoŜenie takiej skargi jest jednoznaczne z natychmiastowym przedsięwzięciem kroków mających na celu wyjaśnienie i ocenę postępowania stanowiącego jej przedmiot. Jeśli skarga okaŝe się zasadna, w stosunku do osoby dopuszczającej się molestowania zostaną podjęte odpowiednie sankcje dyscyplinarne. 5. HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY KaŜde stanowisko pracy szczególnie zaś te związane z działalnością badawczą i rozwojową oraz planowaniem i produkcją muszą odpowiadać wymogom higieny, bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Wymóg ten uwzględniany jest od samego początku: juŝ na etapie planowania procesu produkcji. 6

7 III POLITYKA ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU 1. ŚRODOWISKO NATURALNE Ochrona środowiska i działania na rzecz jej stałego zwiększenia są jednym z priorytetów Grupy Valeo. Tworząc system zarządzania środowiskiem naturalnym (EMS), zgodny z normą ISO 14001, Grupa Valeo ma na celu jak najlepszą ochronę środowiska, ograniczenie zuŝycia surowców naturalnych i energii, racjonalizację wykorzystania zasobów naturalnych oraz redukcję odpadów powstałych w procesie planowania, produkcji, dystrybucji, uŝytkowania i recyklingu produktów firmy. Zabrania się więc wytwarzania i sprzedaŝy produktów, które stwarzają jakiekolwiek powaŝne zagroŝenie dla osób i środowiska naturalnego (chodzi tu przede wszystkim o produkty (zawierające azbest). Szczegółowe zapisy dotyczące wprowadzania w Ŝycie przepisów ochrony środowiska naturalnego i kontroli ich przestrzegania uwzględnione są w Procedurach prawnych Grupy. 2. ZASOBY LUDZKIE a) Wolność słowa i zasada dialogu społecznego Grupa Valeo stara się tworzyć stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu na kaŝdym szczeblu organizacyjnym przedsiębiorstwa, m.in. poprzez zachęcanie swoich pracowników do swobodnego wypowiadania się na temat środowiska pracy. Grupa Valeo dąŝy do rozwijania prawdziwego dialogu społecznego. W tym celu Grupa informuje swoich pracowników lub ich przedstawicieli o podejmowanych działaniach w odpowiednim czasie i z uwzględnieniem wszelkich przepisów i uregulowań obowiązujących w zakresie informacji i konsultacji pracowniczych. b) Rozwój osobowy pracowników Grupa Valeo kreuje postawę zaangaŝowania pracowników poprzez: szkolenia i moŝliwość nabywania wielorakich umiejętności, zwiększanie zakresu odpowiedzialności i autonomię wykonywanej pracy, zachęcanie do wszechstronnego rozwoju, stworzenie perspektyw awansu i uczciwe wynagrodzenie. Dzięki tej polityce udaje się powiązać rozwój firmy z poczuciem zadowolenia jej pracowników, niezaleŝnie od miejsca, w którym Ŝyją i warunków prawnych, w jakich funkcjonują. 7

8 3. KONTEKST SPOŁECZNY a) Udział Grupy Valeo w programach szkolenia zawodowego Grupa Valeo bierze czynny udział w programach szkolenia zawodowego poprzez stworzenie osobom zainteresowanym moŝliwości podjęcia praktyk i staŝy w przedsiębiorstwie. b) Pomoc w znalezieniu pracy i reindustrializacja Gdy konieczność racjonalizacji działalności produkcyjnej zmusza Grupę Valeo do zamknięcia danego oddziału, firma stara się wówczas za wszelką cenę zminimalizować skutki społeczne takiej restrukturyzacji. Grupa Valeo prowadzi zatem politykę planowania zarządzania zatrudnieniem i kompetencjami, a takŝe sięga po wszelkie rozwiązania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy: zatrudnienie w innych jednostkach Grupy, indywidualne i grupowe przeniesienia pracowników do innych przedsiębiorstw, poszukiwanie innych pracodawców, reindustrializacja oraz wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu. c) Prowadzenie badań mających na celu dostosowanie samochodu do potrzeb społecznych Produkty Grupy Valeo są stale udoskonalane w celu optymalnego dostosowania samochodu do potrzeb społecznych i wymogów ochrony środowiska naturalnego. SłuŜą temu następujące środki: zwiększenie dostępności samochodów i związanej z nią łatwości przemieszczania się poprzez redukcję kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem pojazdu, zwiększenie komfortu jazdy i pomoc w prowadzeniu pojazdu, zwiększenie bezpieczeństwa kierowcy, pasaŝerów i przechodniów, zmniejszenie szkodliwego hałasu i wibracji, zmniejszenie zuŝycia energii, ograniczenie emisji spalin i ich szkodliwości. 8

9 IV ETYKA W BIZNESIE a) Zasada ogólna 1. WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM, USŁUGAMI I AKTYWAMI GRUPY VALEO Zarządzanie kapitałem, usługami i aktywami Grupy Valeo w celach niedozwolonych i sprzecznych z prawem jest surowo zabronione. Grupa Valeo nie stosuje wobec nikogo ulg, ani nie oferuje Ŝadnych innych korzyści niedozwolonych lub bezprawnych na drodze wpłaty lub bezpośredniego wręczenia gratyfikacji (takiej jak łapówka) lub jakichkolwiek innych korzyści pienięŝnych bądź materialnych. Zabrania się równieŝ przyjmowania pieniędzy i innych korzyści materialnych zarówno od jednostek zorganizowanych, jak i pojedynczych osób (tego samego pochodzenia narodowego i obcokrajowców) wbrew obowiązującym przepisom prawa i uregulowaniom wewnętrznym. b) Finansowanie partii politycznych Grupa Valeo nie przekazuje Ŝadnych środków finansowych ani nie świadczy usług na rzecz partii politycznych, osób sprawujących funkcję publiczną lub do niej kandydujących. Zasada ta nie przestaje obowiązywać, nawet jeśli tego typu pomoc pienięŝna lub materialna jest dozwolona w świetle przepisów prawa krajowego obowiązujących w danym państwie. c) Niedozwolone świadczenia na rzecz władz administracyjnych i urzędników Zabrania się przekazywania jakichkolwiek środków pienięŝnych w celu uzyskania korzystnej z punktu widzenia interesu Grupy Valeo decyzji władz administracyjnych i rządowych. Oferowanie prezentów i usług pracownikom tych instytucji i osobom zajmującym w nich kierownicze stanowiska, jak równieŝ finansowanie ich udziału w wystawnych imprezach jest zakazane. Inicjatywy takie mogą być bowiem interpretowane jako próba wywarcia nacisku na decyzje rządowe i administracyjne w kwestiach dotyczących bezpośrednio interesów Grupy. d) Rzetelność w prowadzeniu rachunków, ksiąg i rejestrów handlowych Wszystkie aktywa, pasywa, wydatki i inne transakcje realizowane przez poszczególne oddziały Grupy Valeo powinny być odnotowywane w odpowiednich księgach i na rachunkach. Księgowość naleŝy prowadzić rzetelnie i zgodnie z zasadami, regułami i przepisami obowiązującego prawa. Zakazuje się bezwzględnie tworzenia i prowadzenia wszelkich niejawnych funduszy i pozabilansowych aktywów Grupy i jej jednostek. Dokumentacja dotycząca określonych transakcji handlowych czy finansowych ma je wiernie odzwierciedlać. Niedozwolone jest zatwierdzenie i wykonanie jakichkolwiek płatności, jeŝeli ich część lub całość słuŝyć ma celom innym niŝ podany w dokumentach. W księgach i rejestrach Grupy Valeo i jej oddziałów nie moŝe znaleźć się Ŝaden nieprawdziwy i nie mający oparcia w rzeczywistości wpis. 9

10 2. STOSUNKI Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI USŁUG LUB PRODUCENTAMI a) Prezenty i rozrywki (i) Przyjmowanie prezentów Zabrania się przyjmowania od klientów lub dostawców prezentów lub innych gratyfikacji posiadających wartość inną niŝ symboliczną, niezaleŝnie od ich formy (pieniądze, dobra materialne, usługi, opłacone rozrywki, podróŝe itp.). Przyjęte prezenty i gratyfikacje powinny zostać zwrócone osobie, która je ofiarowała. JeŜeli odmowa przyjęcia upominku lub jego zwrot mogą być poczytane za akt nieuprzejmy, osoba obdarowana ma obowiązek poinformować o sprawie dyrektora działu zarządzania zasobami ludzkimi i dyrektora działu prawnego, któremu podlega. Dyrektorzy, mając na uwadze przepisy zawarte w niniejszym Kodeksie etycznym, podejmą odpowiednią decyzję w kwestii takiego prezentu. Z kolei osoba obdarowana będzie zobowiązana zwrócić się do danego dostawcy lub klienta z prośbą o powstrzymanie się w przyszłości od ofiarowywania jej prezentów. (ii) Ofiarowywanie prezentów Zabrania się przekazywania bezpośrednio lub pośrednio przedstawicielom dostawcy bądź klienta jakichkolwiek gratyfikacji pienięŝnych, materialnych lub innych (takich jak łapówki) w celu uzyskania podpisu pod kontraktem lub innej korzyści handlowej bądź finansowej. Zabrania się surowo oferowania prezentów aktualnym bądź potencjalnym klientom i dostawcom lub proponowania im jakichkolwiek ulg i korzyści o wartości większej niŝ symboliczna. b) Wybór dostawców usług i produktów W wyborze dostawców usług i produktów Grupa Valeo kieruje się wyłącznie takimi wartościami jak: jakość, zapotrzebowanie, osiągane wyniki i koszty. Podczas rozmów z dostawcami prowadzący je pracownicy i osoby zajmujące stanowiska kierownicze powinni przede wszystkim działać w interesie firmy, nie wykraczając poza zakreślone prawem ramy, wykorzystywać wszelkie nadarzające się okazje i negocjować jak najkorzystniejsze dla Valeo warunki umów. Wyklucza się stosowanie jakichkolwiek preferencji wobec znajomych i przyjaciół, podobnie jak praktyk dyskryminacyjnych zabronionych w niniejszym Kodeksie etycznym. c) Doradcy i inni interesariusze Umowy między Grupą Valeo i jej pełnomocnikami, przedstawicielami, doradcami i innymi świadczeniodawcami powinny zawierać szczegółowe i jasne zapisy dotyczące świadczonych usług, podstawy wynagrodzenia lub ceny, jak równieŝ wszystkie inne istotne warunki usług. Wynagrodzenie jest naliczane i przekazywane stosownie do rzeczywistych usług. WyŜej wymienieni pełnomocnicy, przedstawiciele i doradcy mogą działać w imieniu i na rzecz Grupy Valeo tylko za specjalnym, pisemnym upowaŝnieniem osób uprawnionych do jego wystawienia. 10

11 d) Inwestycje u dostawców i producentów śaden pracownik ani osoba zajmująca stanowisko kierownicze nie moŝe inwestować bezpośrednio lub pośrednio w kapitał dostawcy prowadzącego interesy z Grupą Valeo, zarówno jeŝeli chodzi o jego spółkę-matkę, jak i jej filie; nie moŝe teŝ poŝyczać takiemu dostawcy pieniędzy. Wyjątek stanowi zakup ruchomości wystawionych do przetargu, dokonywany z uwzględnieniem obowiązującego prawa i zasad Kodeksu Właściwego Postępowania Grupy Valeo. e) Zakup produktów i usług u dostawców na uŝytek prywatny Dokonując zakupów u dostawców na uŝytek prywatny, kadra kierownicza i pracownicy nie mają prawa powoływać się na przynaleŝność do Grupy Valeo w celu uzyskania takich samych ulg i warunków sprzedaŝy, z których korzysta Grupa. 3. PRZESTRZEGANIE PRAWA KONKURENCJI Grupa Valeo dostosowuje się ściśle do przepisów prawa konkurencji obowiązujących w Unii Europejskiej i w państwie, na obszarze którego prowadzi działalność gospodarczą. Chodzi w szczególności o zakaz zawierania wszelkich formalnych lub nieformalnych porozumień, umów, projektów, układów między konkurującymi ze sobą przedsiębiorstwami w zakresie ich polityki cenowej, obszaru działalności, wpływów na rynku oraz klientów. Zabrania się zatem pracownikom i kadrze kierowniczej Grupy Valeo zawierania jakichkolwiek umów tego typu z jej konkurentami. Dodatkowo przynaleŝność do stowarzyszeń zawodowych, których członkami są przedstawiciele konkurujących ze sobą przedsiębiorstw wymaga specjalnej zgody kierownictwa danej Grupy Biznesowej i prezesa Grupy. 4. PRZESTRZEGANIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ STRON TRZECICH Grupa Valeo zabrania w sposób formalny świadomego naruszania prawa własności przemysłowej osób trzecich, niezaleŝnie od powodu: nawet jeśli wiązałoby się to z ryzykiem utraty części rynku, moŝliwością rozwoju interesów, uzyskania zamówienia itp. 11

12 V ETYKA ZAWODOWA 1. POUFNOŚĆ a) Poufność danych osobowych pracowników Informacje dotyczące Ŝycia prywatnego pracowników, podobnie jak dane odnoszące się do oceny ich pracy i osiąganych wyników, ewentualnego awansu i otrzymywanego wynagrodzenia powinny być utrzymywane w tajemnicy. Dostęp do tych informacji jest zastrzeŝony dla osób upowaŝnionych. KaŜdy pracownik powinien zatem chronić poufność informacji, które go dotyczą. Zabrania się pozyskiwania danych dotyczących innych pracowników, chyba Ŝe odbywa się ono w ramach powierzonych danej osobie obowiązków i zadań. Z wyjątkiem osób upowaŝnionych, pracownicy mają dostęp jedynie do danych bezpośrednio ich dotyczących. b) Poufność dokumentów i informacji dotyczących Grupy Valeo (i) Zasada ogólna śaden z pracowników w okresie zatrudnienia w Grupie Valeo i po opuszczeniu Grupy nie moŝe wykorzystywać i dzielić się z osobami trzecimi poufnymi informacjami dotyczącymi Grupy Valeo, niezaleŝnie od tego, z jakiego źródła je uzyskał, ani jak wszedł w ich posiadanie. Wszelkie naruszenie tej zasady moŝe pociągnąć za sobą konsekwencje prawne w myśl odpowiednich przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i prawa karnego. Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące treści oraz warunków projektów i umów zawieranych przez Valeo, danych finansowych Grupy, oraz takich danych jak obroty osiągane przez poszczególne jednostki produkcyjne, prawa własności intelektualnej, stosowane technologie, wykorzystywane oprogramowanie i sprzęt informatyczny. Zabrania się rozpowszechniania tych informacji bez uprzedniej zgody dyrektora Grupy Biznesowej lub, w razie potrzeby, dyrektora właściwego oddziału. Osoby, których umowa o pracę dobiega końca, podobnie jak wszyscy pracownicy, których z Grupą Valeo nie wiąŝe juŝ Ŝadna umowa o pracę, są zobowiązane do przestrzegania poufności tych informacji. (ii) Operacje dokonywane przez pracowników - Skup i sprzedaŝ akcji Grupy Valeo Zgodnie z przepisami giełdowymi powaŝne konsekwencje groŝą wszystkim pracownikom (nie tylko osobom ze szczebli kierowniczych), którzy - mając dostęp do wewnętrznych, poufnych informacji (zwanych informacjami uprzywilejowanymi ), dotyczących Grupy Valeo (lub innego przedsiębiorstwa, w tym firm konkurencyjnych, dostawców, klientów lub osób, z którymi Grupa Valeo utrzymuje kontakty 12

13 biznesowe), a do których dostępu nie mają osoby spoza grupy - kupują lub sprzedają bezpośrednio lub teŝ przez osobę podstawioną, na własny lub cudzy rachunek, instrumenty finansowe emitowane przez Valeo (lub związane z nimi pochodne instrumenty finansowe) albo zalecają ich zakup lub sprzedaŝ osobom trzecim (w szczególności znajomym i członkom rodziny), lub teŝ przekazują te informacje w celach innych niŝ cele i działalność, pod kątem których są przechowywane. Za tego rodzaju działania pracownik moŝe ponosić odpowiedzialność cywilną, a w niektórych przypadkach równieŝ karną lub administracyjną. NiepoŜądany dla Grupy Valeo rozgłos dotyczący operacji dokonywanych na giełdzie przez pracowników moŝe wywierać równieŝ negatywny wpływ na sytuację Grupy i jej akcjonariuszy. Do informacji poufnych Grupy Valeo ma dostęp wielu pracowników. Nie oznacza to jednak, Ŝe pracownicy nie mogą pod Ŝadnym warunkiem kupować lub sprzedawać akcji Grupy Valeo. Ryzyko prawne pojawia się tylko w przypadkach, w których dana informacja naleŝy do kategorii informacji wraŝliwych dla rozsądnych inwestorów lub osób grających na giełdzie, to znaczy jeŝeli jest to informacja, którą dany inwestor mógłby słusznie uwaŝać jako znaczący czynnik mogący wywrzeć wpływ na jego decyzję kupna, sprzedaŝy lub zachowania akcji Valeo. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe informacją uprzywilejowaną jest informacja niepubliczna, która po ewentualnym upowszechnieniu mogłaby mieć wpływ na kurs giełdowy instrumentu finansowego emitenta, którego informacja ta dotyczy. Stwierdzenie uprzywilejowanego charakteru informacji w danych przypadkach zaleŝy od osądu poszczególnych osób. W przypadku Valeo, pomijając sytuacje wyjątkowe, najczęstszym przykładem informacji wraŝliwej lub uprzywilejowanej są informacje dotyczące wysokości obrotów i wyników finansowych w sytuacji, gdy jeszcze ich nie opublikowano. Rzadziej spotykanymi przypadkami związanymi z informacjami uprzywilejowanymi są na przykład operacje inwestycyjne, nabycie lub zbycie udziałów, wstrzymanie pracy w waŝnych jednostkach produkcyjnych, zawarcie lub rozwiązanie nowych, waŝnych umów, wprowadzenie do sprzedaŝy produktów (lub ich wycofanie), znaczące zmiany w akcjonariacie lub w składzie dyrekcji generalnej, operacje związane z kapitałem lub dywidendami. Polityka ostroŝności dyktuje przystępowanie do zakupu lub zbycia dopiero w chwili, gdy informacje takie zostały juŝ podane do publicznej wiadomości. PowyŜsza zasada nie dotyczy kupowania akcji w ramach opcji zakupu akcji (poniewaŝ cena opcji zakupu jest z góry określona i ustanowiona przez zarząd spółki Valeo); dotyczy natomiast wszystkich operacji sprzedaŝy akcji, nabytych w ramach opcji zakupu. Ponadto zasada ta dotyczy wszelkich produktów lub instrumentów finansowych, związanych z akcjami Valeo (na przykład opcji, jednostek wspólnego funduszu inwestowania lub instrumentów pochodnych). A wreszcie wymienione wyŝej zasady odnoszą się równieŝ do papierów wartościowych spółek związanych z Grupą Valeo (w szczególności firm konkurencyjnych, dostawców, klientów lub osób, z którymi Grupa Valeo utrzymuje kontakty biznesowe). 2. OCHRONA MAJĄTKU GRUPY VALEO Pracownicy i szczebel kierowniczy Grupy Valeo odpowiadają za właściwe uŝytkowanie aktywów i zasobów Grupy, w tym dóbr związanych z własnością 13

14 intelektualną, technologiami, sprzętem i nośnikami informatycznymi, oprogramowaniem, nieruchomościami, wyposaŝeniem, maszynami i narzędziami, częściami, surowcami i aktywami płynnymi Grupy (zwanymi Aktywami ). W tym celu pracownicy i osoby ze szczebla kierowniczego Grupy Valeo są w szczególności zobowiązani do: uŝytkowania aktywów zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w Grupie Valeo; podejmowania wszelkich niezbędnych kroków, mających zapobiegać niedozwolonemu uŝyciu aktywów przez osobę trzecią (w tym równieŝ przez członków rodziny); uŝytkowania aktywów wyłącznie w określonych miejscach, a jeŝeli odbywa się to w domu pracownika, wyłącznie do celów zawodowych; zabezpieczania wszystkich haseł i kodów, aby uniemoŝliwić osobom niepowołanym dostęp do danych informatycznych Grupy Valeo; nie kopiowania programów wytwarzanych w Grupie Valeo: procedur, kodów, instrukcji, prezentacji, kursów szkoleniowych i innych programów, bez upowaŝnienia prezesa lub wyraźnego pełnomocnictwa członka dyrekcji; mówiąc bardziej ogólnie, stosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Grupy Valeo zgodnie z przepisami zawartymi w karcie właściwego stosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; i w przypadku opuszczenia Grupy Valeo, oddania na ręce pracowników odpowiedniej komórki działu zarządzania zasobami ludzkimi wszystkich dokumentów zawierających wyŝej wymienione informacje poufne (Artykuł V), nie zachowując dla siebie kopii tych dokumentów oraz wszelkich aktywów, które były w ich posiadaniu podczas wykonywania funkcji (niezaleŝnie od powodu opuszczenia Grupy: udania się na emeryturę, wygaśnięcia umowy o pracę lub z jakiejkolwiek innej przyczyny). 3. LOJALNOŚĆ Pracownicy i dyrekcja Grupy Valeo są zobowiązani do rzetelnego pełnienia swoich obowiązków, określonych w umowie o pracę. Pracownicy szczebla kierowniczego i członkowie dyrekcji w Grupie Valeo zatrudniani są na pełnym etacie. W związku z tym pracownicy szczebla kierowniczego oraz członkowie dyrekcji nie mogą wykonywać innej pracy, posiadać lub prowadzić firmy, jeŝeli wymaga to od nich aktywnego poświęcania czasu, wyłączywszy sytuacje określone w umowie o pracę. Niniejsza norma nie zabrania czasowego angaŝowania się poza godzinami pracy w działania na rzecz firmy (nie stanowiącej konkurencji dla Grupy), będącej własnością albo prowadzonej przez współmałŝonka lub innego członka rodziny. 14

15 W związku z powyŝszym nie dopuszczalna jest wszelka działalność, która mogłaby powodować konflikt interesów między pracownikiem a Grupą Valeo. 4. KONFLIKT INTERESÓW Konflikt interesów zachodzi w przypadku, gdy pracownik albo jego bliski krewny moŝe czerpać osobistą korzyść z transakcji dotyczących jednego z przedsiębiorstw naleŝących do Grupy Valeo, jak równieŝ w przypadku, gdy pracownik usiłuje doprowadzić do zaangaŝowania w taką transakcję przedsiębiorstwa, z którego działalności czerpie korzyści on sam lub jego bliski krewny. W razie wątpliwości pracownik powinien odwołać się do władz zwierzchnich, by ustalić, czy planowana transakcja przyczynia się - czy teŝ nie - do powstania konfliktu interesów. 5. ALKOHOL, NARKOTYKI I PAPIEROSY Grupa Valeo zakazuje rozprowadzania, sprzedaŝy, zakupu, odstępowania, posiadania oraz spoŝywania w miejscu pracy niedozwolonych środków odurzających. Te same zakazy odnoszą się do alkoholu, chyba Ŝe jego spoŝycie jest wyraźnie dopuszczone na podstawie obowiązującego regulaminu wewnętrznego. Zabrania się równieŝ palenia w miejscu pracy, z wyjątkiem miejsc specjalnie do tego wyznaczonych. 15

16 VI PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW KODEKSU 1. KaŜdy pracownik i członek kierownictwa Grupy Valeo zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Kodeksem Etycznym, do zrozumienia i przestrzegania oraz w razie potrzeby przypominania jego przepisów i zasad w ramach wykonywania swoich obowiązków i w swoim miejscu pracy. Do obowiązków dyrekcji Grupy oraz dyrekcji poszczególnych Grup Biznesowych naleŝy dbanie, by pracownicy Grupy Valeo znali i stosowali zasady niniejszego Kodeksu. 2. Wyjątki: wszelkie odstępstwa od przepisów przedstawionych w niniejszym Kodeksie Etycznym oraz zasad z nich wynikających muszą uzyskać pisemną aprobatę prezesa Valeo, o ile przepisy niniejszego Kodeksu nie stanowią inaczej. 3. Naruszenie przepisów: kaŝdy pracownik Grupy Valeo, mający wątpliwości co do zgodności swoich czynów z niniejszym Kodeksem powinien przedyskutować tę kwestię ze swoim przełoŝonym, dyrektorem działu zarządzania zasobami ludzkimi lub dyrektorem działu prawnego, celem otrzymania wyczerpujących informacji na temat warunków i zakresu obowiązywania Kodeksu Etycznego. 4. Zaświadczenie: pracownicy szczebla kierowniczego oraz część innych pracowników Grupy Valeo, wskazanych przez dyrektora generalnego albo dyrektora operacyjnego są zobowiązani zaświadczyć podczas oceny rocznej, Ŝe stosują się do wymogów Kodeksu Etycznego. 5. Interpretacja: wszelkie pytania dotyczące interpretacji, zakresu i zastosowania Kodeksu Etycznego naleŝy przekazywać dyrektorowi generalnemu albo dyrektorowi operacyjnemu, którzy skonsultują się z dyrektorem działu prawnego w celu przygotowania stosownej odpowiedzi. 6. Sankcje: wszelkie naruszenie zasad niniejszego Kodeksu związane jest z zastosowaniem przez Grupę Valeo odpowiednich sankcji. Sankcje te obejmują m.in. upomnienie pracownika albo jego zwolnienie, w zaleŝności od stopnia naruszenia zasad Kodeksu i norm prawa krajowego. 16

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE uchwalony przez Zarząd uchwałą z dnia 27 lutego 2008 r.. 1 Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, uchwałami Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA

Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA (dalej Regulamin ) określa sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 28 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 28 grudnia 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO www.groclin.com WSTĘP W ciągu prawie 40 lat istnienia, Grupa Groclin zawsze miała na uwadze dobro swoich Pracowników. Bycie dobrym pracodawcą dającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Kodeks Praktyki Handlowej i Etyki

Kodeks Praktyki Handlowej i Etyki Data wejścia w Ŝycie: 28.02.08 Zastępuje wersję: 26.10.04 Zatwierdzono przez: Zarząd CEL KODEKS Zapewnienie, Ŝe praktyki handlowe Mine Safety Appliances Company ("MSA") pozostają wierne jego misji oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE PREAMBUŁA MPEC S.A. w Krakowie jest świadome swojej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Prezesa w Łodzi str. - 1- stron 4 Kodeks etyki jest zbiorem norm moralnych i standardów zachowań, którymi winni kierować się w swoim postępowaniu i pracy Członkowie Zarządu oraz wszyscy Pracownicy w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla dostawców

Kodeks postępowania dla dostawców Kodeks postępowania dla dostawców 2013 r. Wstęp autorstwa Duncana Palmera, Dyrektora Finansowego Jak opisano szczegółowo w Kodeksie Etyki i Zasad Postępowania w Biznesie firmy Reed Elsevier, wyznaczyliśmy

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6 Dz.U.1998.21.94 (U) Kodeks pracy. zmiany: 1998-09-01 Dz.U.1998.113.717 art. 5 1998-09-11 Dz.U.1996.24.110 art. 1 1999-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 31 2000-01-01 Dz.U.1999.99.1152 art. 1 2000-04-06 Dz.U.2000.19.239

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Warszawa, sierpierń 2014 Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity ( Kodeks Etyki ) wyrósł z potrzeby dookreślenia i doprecyzowania wewnątrzfirmowych zasad postępowania.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy Projekt Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej UAM do wyzwań współczesnego rynku pracy realizowany w ramach 4.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1. Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Posiedzenia Zarządu 8

Posiedzenia Zarządu 8 REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA

Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA Opinia niniejsza sporządzona została na zlecenie Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. 2 UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 1.

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REALIZOWANY W SPÓŁCE QUANTUM SOFTWARE S.A. Uchwalony Uchwałą Zarządu QUANTUM SOFTWARE S.A z dnia 9 września 2009. 1 PREAMBUŁA Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Gnieźnieńskiej Szkoły WyŜszej Milenium

Kodeks Etyki Studenta Gnieźnieńskiej Szkoły WyŜszej Milenium Kodeks Etyki Studenta Gnieźnieńskiej Szkoły WyŜszej Milenium Preambuła Studenci Gnieźnieńskiej Szkoły WyŜszej Milenium mają świadomość, iŝ uczelnia to nie tylko miejsce, gdzie zdobywa się umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku niepublicznym

Transakcje na rynku niepublicznym Transakcje na rynku niepublicznym 1) ZłoŜenie instrumentów finansowych do depozytu rynku niepublicznego jako transakcja podlega rejestracji. Ustawa jednak nie określa sposobu wyliczenia jej wartości, w

Bardziej szczegółowo

Niektóre wymagania określone w niniejszym Kodeksie etycznym mogą wykraczać poza wymagania prawa krajowego.

Niektóre wymagania określone w niniejszym Kodeksie etycznym mogą wykraczać poza wymagania prawa krajowego. Kodeks etyczny 1 Wstęp Nasz Kodeks etyczny to minimalny standard, który stosujemy w dążeniu do stałego doskonalenia środowiska produkcyjnego i warunków pracy z etycznego i socjalnego punktu widzenia. Kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r.

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r. Dz.Urz.KPWiG.02.13.66 UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sporządzania i przedstawiania informacji reklamowych dotyczących funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła prawa pracy

Rozdział I. Źródła prawa pracy Kodeks pracy Rozdział I. Źródła prawa pracy Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy Hierarchia źródeł prawa pracy (art. 9 1 KP) Kodeks pracy przepisy innych ustaw przepisy aktów wykonawczych postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W RBS BANK (POLSKA) S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W RBS BANK (POLSKA) S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/2014 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 30 września 2014 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W RBS BANK (POLSKA) S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Budopol-Wrocław S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU. Budopol-Wrocław S.A. REGULAMIN ZARZĄDU Budopol-Wrocław S.A. Rozdział I Przepisy ogólne Zarząd Spółki działa na podstawie: 1 1. Statutu Spółki 2. Uchwał Walnego Zgromadzenia 3. Uchwał Rady Nadzorczej 4. Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo