klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit"

Transkrypt

1 Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna kolekcja Vere Antichta firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte, w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO klasyczna biblioteka p r z y g o t o w a ł a B a r b a r a N a h o r n y, SKROJONA NA MIARĘ ANNA OLGA CHMIELEWSKA, PROJEKTANT WNĘTRZ, HOLART STUDIO Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit są pokryte półkami i regałami Z litego drewna. wyposażenie stanowić mogą także pojemne szafy biblioteczne. marzą o niej wszyscy, którzy kochają czytać i otaczać się książkami Biblioteka wkomponowana w ozdobną ramę z drewna dębowego wykończonego złotem płatkowym firma Ego Zeroventiquattro. Model na zdjęciu o wym 203x203 cm kosztuje zł. ART DE VIVRE, MIRAMAR GALLERY Książ ki to przy jem ność, roz ryw ka, źró dło wie dzy, pa miąt ki. Nic dziw ne go więc, że z ro ku na rok na sze do mo we księ go zbio ry roz ra sta ją się, co nie idzie, nie ste ty, w pa rze ze wzro stem me - tra żu miesz kań. Zna le zie nie od po wied nie go miej sca na książ ki oka zu je się z cza sem ko niecz no ścią, a jed no cze śnie du żym wy - zwa niem. NAJ PIERW IN WEN TA RY ZA CJA Mo im zda niem pierw szym kro kiem, któ ry na le ży prze pro wa dzić urzą dza jąc do mo wą bi blio te kę, jest se lek cja i se gre ga cja zbio - rów. Do pod ręcz ne go księ go zbio ru wy bie ra my eg zem pla rze, któ - re naj bar dziej lu bi my, któ re są nam czę sto po trzeb ne oraz te naj - bar dziej de ko ra cyj ne. Po zo sta łe ukła da my we dług ulu bio ne go sys te mu dzia ła mi lub au to ra mi. Są zwo len ni cy kom po no wa nia ksią żek for ma ta mi, ja jed nak te go spo so bu nie po le cam, gdyż po tem trud no od na leźć po trzeb ny w da nej chwi li eg zem plarz. Przy oka zji po rząd ków li czy my i mie rzy my, ile ksią żek po win na po mie ścić na sza bi blio te ka w in wen ta ry za cji zbio rów po móc mo gą in ter ne to we ser wi sy, np. mo wa bi blio tecz ka.pl. Do pie ro ta ka in wen ta ry za cja umoż li wi po praw ne za pro jek to wa - nie me bli, któ re tak jak sza fa czy gar de ro ba mu szą być skro jo ne na mia rę. W BI BLIO TE CE LUB GA BI NE CIE Gdy zbio ry są du że, po wy żej eg zem pla rzy, war to prze - zna czyć na nie od dziel ne po miesz cze nie lub ulo ko wać bi blio te kę w wy dzie lo nym ga bi ne cie. Wte dy książ kom i re ga łom mo że my od dać ca łe ścia ny. Za szkłem eks po nu je my naj cen niej sze eg - zem pla rze, in ne mo że my prze cho wy wać w za my ka nych re ga - łach lub sza fach. Po miesz cze nie bi blio te ki z uwa gi na zwięk szo - ne ob cią że nia po win no na eta pie bu do wy do mu mieć od po wied - nio wzmoc nio ną kon struk cję stro pu, wła ści wą wen ty la cję, a tak - że za pew nio ną sta łą, kon tro lo wa ną wil got ność po wie trza. Modułowy zestaw biblioteczny z litego drewna czereśniowego firmy Annibale Colombo. Wykonywany na zamówienie w oparciu o różne moduły. Cena zabudowy na zdjęciu ok zł. PATT MEBEL Zabudowa La Fayette to połączenie klasyki z nowoczesnością. Wykonana z litego drewna olchowego, malowana, a następnie ręcznie patynowana i przecierana. Cena w zależności od rozmiarów i wykończenia. FABRYKA WNĘTRZ

2 System biblioteczny Wall System marki Poliform. Dostępny w 8 wysokościach, 5 szerokościach i 2 głębokościach. Pozwala zestawiać elementy w dowolny sposób łatwo dopasować go do pomieszczenia lub wnęki. Występuje w dwóch kolorach drewna (orzech i wenge) lub w 25 odcieniach lakieru (zarówno w macie, jak i w połysku). Poza półkami w skład systemu wchodzą również drzwi (uchylne lub przesuwne), biurko, szafki i szuflady. Cena zależy od użytych modułów i wykończenia. MOOD DESIGN, STUDIO FORMA 96 biała zabudowa biblioteczna osadzona w ciemnej masywnej ramie propozycja firmy novamobili. Wymiary: szer. 270 cm, wys. 192 cm. NOVAMOBILI otwar te Czy za mknię te Na mniej sze księ go zbio ry (po ni żej eg zem pla rzy) naj le piej jest wy - go spo da ro wać miej sce w sa lo nie lub w sy pial ni ra dzi pro jek tant ka An na Ol ga Chmie lew ska. Z umiesz cze nia ksią żek w tym ostat nim po miesz cze - niu po win ni jed nak zre zy gno wać aler gi cy, uczu le ni na roz to cza ku rzu do mo - we go do da je. Współ cze sne za bu do wy bi blio tecz ne ba zu ją naj czę ściej na sys te mach otwar tych pó łek i re ga łów. Nie za wsze jed nak wi dok róż no ko lo - ro wych grzbie tów i mno go ści for ma tów jest ko rzyst ny we wnę trzu. Dla te - go za miast nich An na Ol ga Chmie lew ska pro po nu je swo im klien tom re ga - ły za my ka ne, ale nie prze szklo ne, lub z prze suw ny mi fron ta mi du żo ła twiej do pa so wać je wte dy do sty li sty ki resz ty po miesz cze nia. Pro jek tu jąc do mo - we bi blio te ki war to za wcza su prze wi dzieć w nich miej sce na no we to my. Je - że li mi mo te go za ja kiś czas re ga ły zno wu pę kać bę dą w szwach, nie po zo - sta je nic in ne go, jak wy eks pe dio wać nad wyż ki księ go zbio ru do ga bi ne tu lub przed po ko ju, a po tem... prze pro wa dzić ko lej ną se lek cję. biblioteka rosa pełna asymetrycznych półek, wyposażona w trzy szuflady i jedną zamykaną półkę. Projekt evgenij V. Poliantsev dla firmy emmemobili. Wykończenie regału dąb lakierowany na różne kolory, wykończenie frontów stal polerowana lub lakierowana. Wymiary 240x40x180 cm. Cena ok zł. STUDIO PIU regał biblioteczny Wizard z kolekcji Wood nowość w ofercie firmy molteni. Projekt rodolfo Dordoni. konstrukcja drewniana, część półek przesłaniają szklane panele z przydymionego szkła. MOLTENI, CASANOVA COLLECTION, SPACE DESIGN Ciekawa pod względem formy, modułowa zabudowa biblioteczna Wavy nowość w ofercie firmy alivar. zestawy modułów z półkami w kształcie trapezów (na zdjęciu) lub tradycyjnymi pozwalają na dowolnie aranżowanie przestrzeni. ALIVAR, STUDIO ITALIA WSPÓŁCZESNE ZABUDOWY p r z y g o t o w a ł a b a r b a r a n a h o r n y, W nowoczesnych mieszkaniach, a nawet apartamentach rzadko urządza Się biblioteki W oddzielnych PomieSzCzeniaCh to rozwiązanie SPotyka Się obecnie PraWie WyłąCznie W DomaCh. GDzie WięC PrzeChoWuje Się modułowy system biblioteczny maxim firmy lema. można go dowolnie komponować z paneli, i eksponuje książki? W Pokoju Dziennym, SyPialni, GabineCie, a nawet W holu półek i szuflad. kompozycja na zdjęciu w zależności od wykończenia kosztuje 102 od zł. 3F STUDIO 103

3 podręczny księgozbiór p r z y g o t o w a ł a B a r b a r a n a h o r n y, Biblioteczka Sherwood firmy khaos z drewna dębowego pokrytego płatkami złota. model na zdjęciu o wym. 195x195 cm kosztuje ok zł, ale możliwe są także inne wymiary i wykończenia. MIRAMAR GALLERY aluminowe stojaki fiesta projekt philipa Jacksona dla firmy cattelan italia. na zdjęciu montowane do ściany, ale dostępne także w wersji wolno stojącej. półki proste lub w kształcie litery V. Dostępne wykończenia czarny błyszczący lakier lub stal nierdzewna. cena zależna od rodzaju regału i wykończenia. CATTELAN ITALIA, HEBAN niewidoczna półka ze stali mocowana do ściany. praktyczna i wytrzymała większa o wym. 14x18x17 cm wytrzymuje obciążenie do 9 kg, mniejsza o wym. 13x13x14 cm do 6,8 kg. pierwsza kosztuje 85 zł, druga 70 zł. GLAMSTORE BliSkie Sercu i często potrzebne książki powinny Być ZawSZe pod ręką. tak, aby nie tracąc czasu na poszukiwania, można Było łatwo Je Znaleźć i w każdej chwili Do nich Sięgnąć Zgrabne, przenośne, różnej wysokości kubiki na książki system Stay firmy Jesse. Dostępne w kolorze białym lub czarnym. JESSE w ZaSięgu ręki Do prze cho wy wa nia pod ręcz ne go księ go - zbio ru wy ko rzy stać moż na nie wiel kie ku bi - ki, szaf ki lub re ga ły, któ re usta wia my w bli - skim są siedz twie ka na py lub fo te la tak aby śmy mo gli się gnąć po po trzeb ny eg - zem plarz na wet nie wsta jąc z miej sca. Świet nie po słu żą do te go ce lu tak że pio no - we sto ja ki z od sło nię ty mi pół ka mi nie zaj mu ją du żo miej sca, a dzię ki ła twe mu do stę po wi do od kry tych pó łek nie po win no być pro ble mu ze zna le zie niem po szu ki wa - nej po zy cji. god nym po le ce nia roz wią za - niem, nie tyl ko ze wzglę du na wy go dę, ale tak że na wa lo ry es te tycz ne są ażu ro we re - ga ły, do któ rych się gnąć moż na z każ dej stro ny, oraz pół ki za mo co wa ne we wnątrz ozdob nej ra my na ob raz. Dwa w jednym półeczki na książki otoczone stylową, rzeźbioną ramą. rama z lakierowanego drewna, półki z mdf-u. wymiary: 7x54x1m. cena 430 zł. GLAMSTORE ażurowy regał meridian projektu studia nencini & Brothers dla catellan italia. Dostępny w chromie lub lakierowany na czarno lub biało. cena od zł. CATTELAN ITALIA, HEBAN

4 CZYTAJ p r z y g o t o w a ł a B a r b a r a N a h o r n y, wygodnie stylowy szezlong firmy selva z regulowanym zagłówkiem. Dostępny w wielu tkaninach oraz skórach, stelaż może być pokryty płatkami srebra lub złota. Cena ok zł. PATT MEBEL klasyczny fotel Imperial z wysokim oparciem. Wymiary 115x100x108 cm. W obiciu z tkaniny Caledio kosztuje zł. ALMI DÉCOR puf leon na stylowych nóżkach zakończonych kółkami może także służyć za podnóżek. Cena ok zł w zależności od wykończenia. ALMI DÉCOR podnóżki I zagłówki Jeślilubimyspędzaćna lekturzedługiegodzinynajlepszymrozwiązaniemjestzaopatrzeniesięw fotelergonomiczny,wyposażonyw funkcjęregulacjikątanachyleniaoparciai wysokościsiedziska,a nawetmasażu.zwolennicytradycyjnychrozwiązańpowinniwybraćfotele z wysokimizagłówkami,stanowiącymistabilnepodparciedlagłowy,podłokietnikamii podnóżkami.pomogą namwygodniesięusadowić,a w raziepotrzebyzmienić pozycję. Jeśli podczas lektury zdarza nam się zasnąć wartorozważyćzakupszezlongalubniewielkiej,ale wygodnejleżanki,na którejmożna sięzdrzemnąć rozłożysty fotel Como z podnóżkiem. Można się na nim nie tylko wygodnie usadowić, ale nawet zdrzemnąć. Do wyboru różne kolory i rodzaje tkanin obiciowych i skór. Cena fotela od zł, podnóżka od zł. BO CONCEPT Oparty na jednej nodze fotel o rozłożystym siedzisku i zwężającym się ku górze oparciu seria Isola firmy Doimo. Możliwe wykończenie w tkaninie, microfibrze, skórze ekologicznej lub skórze naturalnej. Wymiary 95x93x105 cm. Cena od zł do zł. BARTICO, STUDIO ITALIA ODpOCzyWać z książką MOżNa WszęDzIe. JeDNI lubią Czytać Na DyWaNIe, INNI Na parapecie OkIeNNyM, a JeszCze INNI W WaNNIe pełnej CIepłeJ WODy. NIC JeDNak NIe zastąpi WygODNegO, rozłożystego fotela. OtO Nasze propozycje. pikowana w kwadraty leżanka z kolekcji Cloud 7, w skład której wchodzą także fotele, kanapy i narożniki. firma Bretz. Do wyboru różne obicia z tkanin i skór. Cena ok zł. BRETZ fotel Imola oparty na metalowym stelażu. Dostępny także w wersji z zagłówkiem, do wyboru wiele tkanin obiciowych i skór. Cena od zł. BO CONCEPT

5 Lampa Helix na metalowej wygiętej nóżce. Dostępna w wersji stołowej (na zdjęciu) lub podłogowej, w kolorze czarnym lub białym. Mniejsza (54,5 cm) kosztuje 522 zł, większa (150 cm) 1169 zł. BO CONCEPT stojąca lampa sextans marki calligaris. klosz w kształcie walca może być wykonany z metalu lub pokryty tkaniną do wyboru trzy kolory: biały, czerwony lub czarny. Metalowy stelaż (180 cm) dostępny jest w tych samych wersjach kolorystycznych co klosz. cena ok zł. KLER, STUDIO ITALIA stolik pomocniczy na kółkach z okrągłym, szklanym batem. jest poręczny i łatwo go przesunąć z miejsca na miejsce. cena 789 zł. BO CONCEPT biblioteczny NIEZBĘDNIK p r z y g o t o w a ł a b a r b a r a n a h o r n y, Lampa stołowa work z regulowanym kątem nachylenia ramienia. Dostępna w dwóch kolorach ochry i czarnym. cena 689 zł. BO CONCEPT w bibliotecznym kąciku przyda się też metalowy gazetownik news. wymiary: 39x10x20 cm. cena 100 zł. GLAMSTORE 102 Miejsce, w którym zazwyczaj czytamy, powinno być przytulne i wyposażone w akcesoria, które umilą czas spędzony na Lekturze. niezbędna jest LaMpa z regulowanym kątem nachylenia ramienia, przyda się także przenośny stolik Do postawienia filiżanki z kawą, odłożenia książki Lub okularów. jeśli czytając LubiMy słuchać Muzyki, warto w pobliżu ustawić sprzęt grający i stojak na płyty Dobre oświetlenie W ma łych i du żych bi blio te kach waż ne jest od po wied - nie oświe tle nie za rów no to skie ro wa ne na pół ki, jak i bez po śred nio na książ kę. W pierw szym przy pad ku do brze spraw dzą się opra wy we wnętrz ne, za pa la ją ce się po otwar ciu drzwi lub ze wnętrz ne kie run ko we, oświe tla ją ce pół ki. W dru gim lam py punk to we, za - rów no pod ło go we, jak i biur ko we ra dzi pro jek tant ka An na Ol ga Chmie lew ska. book end to biały ogranicznik do podtrzymywania książek pomaga utrzymać porządek na półce i jest oryginalną ozdobą. cena 110 zł. GLAMSTORE 103

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych

Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych rp.pl Modernizacja roku OgólnOPOlski konkurs edycja XiX 24 kwietnia 2015 Dodatek specjalny Element rozwoju lokalnego i rewitalizacji PawełOrłOwski pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej

Bardziej szczegółowo