Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi al. Kościuszki 4 Punkt kontaktowy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, pokój 22, al. Kościuszki 4, Łódź Osoba do kontaktów: Jarosław Wyszomirski Łódź POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Edukacja Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa i wdrożenie Aplikacji do zbierania i prezentowania danych nt. stopnia realizacji projektu / Strategii (mierniki i wskaźniki), w ramach projektu QUALITY4UMED - Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1/14

2 2/14 II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum IT, Pl. Hallera 1, Łódź. Kod NUTS PL113 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Aplikacji do zbierania i prezentowania danych nt. stopnia realizacji projektu i Strategii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Zadania 4 w ramach projektu QUALITY4UMED - Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego i będzie obejmowało dostawę aplikacji do zbierania i prezenowania danych nt. stopnia realizacji projektu / Strategii (mierniki i wskaźniki) wraz z wymaganym oprogramowaniem dodatkowym, wykonanymi Integracjami, Szkoleniami, Dokumentacją i Gwarancją powdrożeniową oraz wdrożenie Aplikacji Procesowej (AP) do zbierania danych nt. stopnia realizacji projektu / Strategii (mierniki i wskaźniki) tj.: Analizy Przedwdrożeniowej, Wdrożenia AP, przeprowadzenia Szkolenia z zakresu AP, dostarczenia Dokumentacji AP, Gwarancji powdrożeniowej oraz przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: ,01 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Przy składaniu ofert Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w kwocie PLN. 2/14

3 3/14 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %oferowanej kwoty brutto. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) Pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego - ING BANK ŚLĄSKI W ŁODZI z zaznaczeniem Wadium ZP/44/2014 Dostawa i wdrożenie Aplikacji do zbierania i prezentowania danych nt. stopnia realizacji projektu / Strategii (mierniki i wskaźniki), w ramach Zadania 4 w ramach projektu QUALITY4UMED ; 2) poręczeniach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) gwarantowane na czas związania z ofertą; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych (w postaci oryginału dokumentu) gwarantowane na czas związania z ofertą; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu przez Zamawiającego kolejnego, bezusterkowego, kompletnego Protokołu odbioru, dotyczącego: 1.1 Dostawa aplikacji do zbierania i prezentowania danych nt. stopnia realizacji projektu / Strategii (mierniki i wskaźniki) wraz z wymaganym oprogramowaniem dodatkowym, wykonanymi Integracjami, Szkoleniami, Dokumentacją i Gwarancją powdrożeniową; 1.2. Aplikacji Procesowej (AP) do zbierania i prezentowania danych nt. stopnia realizacji projektu / Strategii (mierniki i wskaźniki) tj.: Analizy Przedwdrożeniowej, Wdrożenia AP, przeprowadzenia Szkolenia z zakresu AP, dostarczenia Dokumentacji AP, Gwarancji powdrożeniowej oraz przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych; Wynagrodzenie płatne będzie w złotych polskich na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tej fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym dojdzie do obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. 3/14

4 4/14 Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej: 1) dwie główne dostawy wraz z wdrożeniem Systemu BPMS, zgodnie z definicją punkt A., z wdrożeniem na nim Procesów Biznesowych (PB) i Aplikacji Procesowych (AP), zwane dalej Referencjami, dla minimum pięciuset jednocześnie pracujących użytkowników (dotyczy każdej Referencji), na łączną kwotę minimum ,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych; wartość usług bez uwzględniania kosztów dostawy/zapewnienia sprzętu), 2) dwie główne dostawy wraz z wdrożeniem Systemu BI, zgodnie z definicją punkt B., zwane dalej Referencjami, dla minimum czterdziestu jednocześnie pracujących użytkowników (dotyczy każdej Referencji), na łączną kwotę minimum ,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych; wartość usług bez uwzględniania kosztów dostawy/zapewnienia sprzętu), W przypadku, gdy w wykazie dostaw wynagrodzenie wyrażone będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Zespołem wdrożeniowym liczącym co najmniej 5 osób, który zdolny jest do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym poniżej wymienione wymagania, a w szczególności co najmniej: 1) każdy z członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wykształcenie wyższe; 2) co najmniej jeden z członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać doświadczenie jako Kierownik projektu lub Zastępca kierownika projektu w realizacji co najmniej 2 projektów o łącznej wartości minimum ,00 PLN brutto, które polegały na dostawie Systemu BPMS wraz z wdrożeniem AP; 3) co najmniej dwóch członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać doświadczenie jako Kierownik zadania w realizacji co najmniej 1 projektu o wartości minimum ,00 PLN, który polegał na dostawie Systemu BPMS wraz z wdrożeniem AP; 4) co najmniej dwóch członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wiedzę i umiejętności w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi, która potwierdzona jest certyfikatem PMP (Project Management Professional) lub certyfikatem równoważnym, tj. wydanym przez, niezależną od Wykonawcy, jednostkę certyfikującą osoby zgodnie z wytycznymi ISO IEC 17024, w szczególności w niniejszych aspektach: jawności i powszechności procesu certyfikacji, wymagań, zakresu i formy, procedur certyfikacyjnych, w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; 5) co najmniej czterech członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wiedzę i doświadczenie przynajmniej w jednym z wymienionych zakresów: Deweloper Systemu IBM BPM, Administrator Systemu IBM BPM, Konsultant Systemu IBM BPM; potwierdzoną stosownym certyfikatem dla systemu IBM BPM w wersji 8.0 lub nowszej, wydawanym przez centrum szkoleniowe producenta Systemu IBM BPM; 6) co najmniej czterech członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat zarządzania projektami, która potwierdzona jest certyfikatem PRINCE2 na poziomie co najmniej Foundation lub certyfikatem równoważnym, tj. wydanym przez, niezależną od Wykonawcy, jednostkę certyfikującą osoby 4/14

5 5/14 zgodnie z wytycznymi ISO IEC 17024, w szczególności w niniejszych aspektach: jawności i powszechności procesu certyfikacji, wymagań, zakresu i formy, procedur certyfikacyjnych, w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; 7) Zamawiający dopuszcza aby 1 osoba, wskazana przez Wykonawcę, jako członek Zespołu wdrożeniowego spełniała jednocześnie więcej niż jedno powyższe wymaganie. W przypadku, gdy wartości wyrażone będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 1) wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość minimum ,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), przedstawiając opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wyrażoną/y w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie; 2) przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum ,00 PLN (słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosku. W przypadku, gdy informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 3) przedstawi rachunek zysków i strat a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat, innych dokumentów określających obroty, w którym wykaże, że za okres jednego, ostatniego roku obrotowego przychody ze sprzedaży, wyniosły minimum ,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe wyrażone będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 5/14

6 6/14 reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 8.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na zasoby innych podmiotów, przedkłada w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia w pierwszej kolejności uwzględni dostawy wykonane przez Wykonawcę, natomiast w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną zasoby własne Wykonawcy.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, w zakresie dostaw należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziały w postępowaniu, a nie wartość całej umowy Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do wniosku. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do wniosku należy załączyć: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - zgodnie z Załącznikiem 2.1 do wniosku Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy dostawy zostały (są wykonane/wykonywane) należycie - zgodnie z Załącznikiem 3 do wniosku. Dowodem jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem 4 do wniosku Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6/14

7 7/ Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum ,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku Rachunek zysków i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, w którym wykaże, że za okres jednego, ostatniego roku obrotowego przychody ze sprzedaży, wyniosły minimum ,00 PLN (słownie: pięć miliony złotych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika 2.2 do wniosku; Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 7/14

8 8/14 III.2.2) 9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt i pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; w pkt i składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Dokumenty, o którym mowa w pkt ppkt 1) i 3) i pkt 9.3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Dokument, o którym mowa w pkt ppkt 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 9.4 stosuje się odpowiednio Wykonawca, wraz z wnioskiem, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik 2.3 do wniosku W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. A. System BPMS - System BPMS posiadany przez Zamawiającego, w którym mają zostać zaimplementowane procesy biznesowe wchodzące w skład Aplikacji Procesowej, to system IBM BPM v8.5. Zamawiający posiada wszelkie niezbędne licencje do korzystania z ww. systemu dla nieograniczonej liczby użytkowników, będących pracownikami Zamawiającego. Aplikacja procesowa (AP) - AP to kompleksowa aplikacja, uruchamiana i wykonywana w Systemie BPMS, zorientowana na realizację określonego celu lub celów Zamawiającego. AP określa zależności pomiędzy poszczególnymi PB wchodzącymi w jej skład jak też zasady i moment ich uruchamiania. AP posiada zestaw własnych widoków, list zadań dla korzystających z niej Użytkowników Końcowych Systemu BPMS, raportów i Kokpitów menadżerskich służących do śledzenia i analizy jej realizacji i wyników. AP jest tworzona przez osoby posiadające umiejętności techniczne. B. System BI - System BI umożliwia organizacjom tworzenie aplikacji BI, dostarczając funkcjonalności w trzech kategoriach: analizy, takich jak przetwarzania analitycznego online (OLAP); dostarczania informacji, takich jak raporty i Kokpity menadżerskie; integracji platformy, takich jak zarządzanie metadanymi BI i środowiska programistycznego. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 8/14

9 9/14 III.2.3) 1) wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość minimum ,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), przedstawiając opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wyrażoną/y w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie; 2) przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum ,00 PLN (słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosku. W przypadku, gdy informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 3) przedstawi rachunek zysków i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, w którym wykaże, że za okres jednego, ostatniego roku obrotowego przychody ze sprzedaży, wyniosły minimum ,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe wyrażone będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Zespołem wdrożeniowym liczącym co najmniej 5 osób, który zdolny jest do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym poniżej wymienione wymagania, a w szczególności co najmniej: 1) każdy z członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wykształcenie wyższe; 2) co najmniej jeden z członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać doświadczenie jako Kierownik projektu lub Zastępca kierownika projektu w realizacji co najmniej 2 projektów o łącznej wartości minimum ,00 PLN brutto, które polegały na dostawie Systemu BPMS wraz z wdrożeniem AP; 3) co najmniej dwóch członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać doświadczenie jako Kierownik zadania w realizacji co najmniej 1 projektu o wartości minimum ,00 PLN, który polegał na dostawie Systemu BPMS wraz z wdrożeniem AP; 4) co najmniej dwóch członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wiedzę i umiejętności w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi, która potwierdzona jest certyfikatem PMP (Project Management Professional) lub certyfikatem równoważnym, tj. wydanym przez, niezależną od Wykonawcy, jednostkę certyfikującą osoby zgodnie z wytycznymi ISO IEC 17024, w szczególności w niniejszych aspektach: jawności 9/14

10 10/14 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) i powszechności procesu certyfikacji, wymagań, zakresu i formy, procedur certyfikacyjnych, w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; 5) co najmniej czterech członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wiedzę i doświadczenie przynajmniej w jednym z wymienionych zakresów: Deweloper Systemu IBM BPM, Administrator Systemu IBM BPM, Konsultant Systemu IBM BPM; potwierdzoną stosownym certyfikatem dla systemu IBM BPM w wersji 8.0 lub nowszej, wydawanym przez centrum szkoleniowe producenta Systemu IBM BPM; 6) co najmniej czterech członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat zarządzania projektami, która potwierdzona jest certyfikatem PRINCE2 na poziomie co najmniej Foundation lub certyfikatem równoważnym, tj. wydanym przez, niezależną od Wykonawcy, jednostkę certyfikującą osoby zgodnie z wytycznymi ISO IEC 17024, w szczególności w niniejszych aspektach: jawności i powszechności procesu certyfikacji, wymagań, zakresu i formy, procedur certyfikacyjnych, w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; 7) Zamawiający dopuszcza aby 1 osoba, wskazana przez Wykonawcę, jako członek Zespołu wdrożeniowego spełniała jednocześnie więcej niż jedno powyższe wymaganie. W przypadku, gdy wartości wyrażone będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Uzasadnienie: Mając na uwadze przyczyny opisane poniżej, na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 1 oraz art. 52 ust. 4. ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający postanowił wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wynoszący 10 dni oraz wyznaczyć termin składania ofert wynoszący 10 dni. Niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach projektu QUALITY4UMED. Przedmiot zamówienia, sposób jego wykonania i dostarczenia, jest ściśle powiązany i uzależniony od dostawy przedmiotu zamówienia innego postępowania, realizowanego w ramach tego samego projektu, tj. zamówienia nr ZP/81/2013. Ze względu na harmonogram prac w ramach zamówienia ZP/81/2013 i jego zmiany wynikające ze zmian koncepcji realizacji dla poszczególnych zadań, Zamawiający nie mógł w terminie wcześniejszym niż obecny określić w sposób ostateczny zakresu funkcjonalnego i integracyjnego dla Systemu BI i Aplikacji Procesowej, stanowiących przedmiot zamówienia w nowym postepowaniu. Decyzje podejmowane w trakcie realizacji zamówienia ZP/81/2013 miały istotny wpływ również na określenie zakresu niezbędnych integracji i danych. W związku z tym, Zamawiający nie mógł uruchomić niniejszego postępowania w terminie wcześniejszym. Zgodnie z założeniami projektu QULITY4UMED, wszystkie zadania realizowane w jego ramach mają zostać zakończone do końca 2014 roku. Dotyczy to również realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 10/14

11 11/14 IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Ze względu na oba ww. ograniczenia czasowe, mając na uwadze czas konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia tj. minimum 3 miesiące, Zamawiający podjął decyzję o realizacji niniejszego postępowania w postaci procedury Ograniczonej, przyspieszonej, starając się zmaksymalizować czas jaki zostanie do wykorzystania na jego realizację. Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona oceny Wykonawców według poniżej wymienionych kryteriów. Za każde wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dodatkowej dostawy o wartości minimum zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) każda (powyżej czterech wymaganych), o której mowa w puncie III.2.1. Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdą dostawę (punktowane będą maksymalnie 4 takie dostawy). Zamawiający punktował będzie również każdą dodatkową osobę, pozostającą do dyspozycji Wykonawcy, posiadającą certyfikat IBM BPM (w zakresie Deweloper lub Administrator lub Konsultant) dla Systemu IBM BPM w wersji 8.0 lub nowszej (dodatkowy 1 punkt za 1 osobę-punktowane będą maksymalnie 4 takie osoby) W sumie w rankingu można uzyskać 12 punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 Wykonawców z największą liczbą punktów. W przypadku, gdy ostatnie miejsce gwarantujące zaproszenie do złożenia ofert zajmie więcej Wykonawców (z taką samą liczbą punktów) Zamawiający zaprosi ich wszystkich do składania ofert.zamawiający zastrzega, że dokonując oceny Wykonawców według powyższych zasad nie będzie uwzględniał dostaw oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia wykazanych w oparciu o art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga Funkcjonalności. Waga 40 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP/44/2014 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert 11/14

12 12/14 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt QUALITY4UMED - Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacje dodatkowe Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2014r. Miejsce składania wniosków: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, pokój 22, Al. Kościuszki 4, Łódź. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami oraz dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu. Wniosek, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. Do wniosku Wykonawca załącza również upoważnienie do podpisania wniosku, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do wniosku. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wniosek wraz z załącznikami, gotowy do pobrania, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego Wykonawca winien zamieścić wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), napisem: Wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu ZP/44/2014 Dostawa aplikacji do zbierania i prezentowania danych, realizowana w ramach projektu Quality4Umed oraz Nie otwierać przed r. godz. 12:00. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawa zamówień publicznych. 12/14

13 13/14 VI.4.3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy Czynności uczestnika postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania Wysokość wpisu od odwołania w przedmiotowym postępowaniu wynosi ,00 PLN Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 13/14

14 14/14 VI.5) POLSKA Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /14

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo