INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD"

Transkrypt

1 INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD Styropian (EPS), zawierający substancję zmniejszającą palnośd Data pierwszego wydania: Styczeo 2009 Korekta (nr i data) : Informacje podane w tym dokumencie można udostępniad wszystkim, którzy mają do czynienia z tym wyrobem. 1. Identyfikacja substancji oraz firmy 1.1. Identyfikacja substancji Nazwa wyrobu: Oznaczenie wyrobu: Wyroby ze styropianu: bloki, płyty, kształtki EPS 1.2. Zastosowanie substancji Wyroby ze styropianu stosowane są do izolacji cieplnej w budownictwie, jako materiał budowlany w drogownictwie, oraz jako materiał opakowaniowy Identyfikacja wytwórcy/dostawcy (osoby wprowadzającej ten wyrób na rynek) Wytwórca Nazwa: KRASBUD Krasowski Sp.j. Adres: ul. Zarzecze 8A, Czyżew Nr telefonu: Tel , Fax: Adres mailowy: Strona internetowa: Telefon awaryjny Wytwórca/dostawca: (w czasie godzin pracy, tj od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) 2. Identyfikacja zagrożeo Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego: Zagrożenia BHP: Zagrożenia dla środowiska: Bez konkretnych zagrożeo Świeżo wytłoczony styropian uwalnia szczątkowy pentan, który może tworzyd wybuchowe mieszaniny z powietrzem w przestrzeniach zamkniętych np. podczas transportu i składowania. Brak konkretnych zagrożeo 1

2 3. Skład/informacja o składnikach Nazwa: Synonimy: Nr CAS dla komponentu polimerowego (>=97 wag.) Styropian EPS = (polistyren) Niebezpieczne komponenty Nr CAS Zakres zawartości Nr EC Zagroź. EC Zwroty R Pentan i < 2 % wag F R11 Heksabromocyklododekan lub ,5-1,0% wag lub N 50/53 Izomery mieszane Inne informacje: Pierwsza pomoc Symptomy i skutki: Pierwsza pomoc - wdychanie: Pierwsza pomoc - skażenie skóry: Pierwsza pomoc - skażenie oczu: Pierwsza pomoc - połknięcie: Porada dla udzielających pomocy: Brak Leczenie objawowe 5. Ochrona p.poż. Konkretne zagrożenia: Czynniki gaśnicze: Nieodpowiednie czynniki gaśnicze: Wyposażenie ochronne: Inne informacje: Substancja palna, nie podtrzymuje rozprzestrzeniania się ognia po usunięciu ze źródła zapłonu. Produkty spalania obejmują tlenek węgla, dwutlenek węgla. Dym, który może ograniczad widocznośd, oraz śladowe ilości styrenu mogą się także wydzielad. Piana, mgła wodna W przypadku niewielkich pożarów można użyd suchych proszków, dwutlenku węgla, piasku lub ziemi Strumieo/prąd wody Pełna odzież ochronna oraz aparat oddechowy Schładzad wyroby w sąsiedztwie poprzez natrysk wody. 2

3 6. Działania, jakie należy podejmowad w razie przypadkowego uwolnienia Nie dotyczy 7. Manipulacje/przeładunki i składowanie 7.1. Manipulacje/przeładunki anipulacje/przeładunki: Temperatura przy manipulacji: 7.2. Składowanie Składowanie: Temperatura składowania: Transport wyrobu: Trzymad z dala od źródeł zapłonu np. nagiego płomienia czy iskier. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac na gorąco należy mied przy sobie gaśnicę. Zakaz palenia. Nie wdychad par ani oparów z podgrzanego wyrobu. Zapewnid lokalną wentylację wyciągową nad miejscem cięcia rozgrzanym drutem. Unikad wytwarzania i gromadzenia się pyłów. Wszystkie urządzenia powinny byd uziemione. Temperatura otoczenia Trzymad z dala od źródeł ciepła lub zapłonu (zob. także sekcja 10) Trzymad z dala od rozpuszczalników organicznych Poniżej 85 c C Zobacz: manipulacje/przeładunki 7.3. Specyficzne zastosowania Nie dotyczy 8. Panowanie nad zagrożeniami/środki ochrony osobistej 8.1. Wartości graniczne ekspozycji Nie określono 8.2. Panowanie nad zagrożeniami Panowanie nad zagrożeniami zawodowymi: Ochrona układu oddechowego: Ochrona rąk: Ochrona oczu: Ochrona skóry: Panowanie nad zagrożeniami dla środowiska: Nie określono Brak konkretnych zaleceo Brak konkretnych zaleceo Brak konkretnych zaleceo Standardowa odzież ochronna Trzewiki lub buty ochronne Nie określono 3

4 9. Własności fizykochemiczne 9.1. Informacja ogólna Stan fizyczny: Postad: Sztywna pianka o zamkniętej strukturze komórkowej Bloki, płyty lub wypraski składające się z małych zgrzanych spienionych kuleczek Gęstośd: około 8-60 kg/m 3 przy 20 C Zapach: Brak 9.2. Ważne informacje dotyczące BHP i środowiska ph: obojętne Temperatura wrzenia: Temperatura zapłonu: 370 C (w przypadku u szczątkowego pentanu) Zapalnośd: Euroclass E Górna granica wybuchowości: 7,8% wag. (w przypadku u szczątkowego pentanu) Dolna granica wybuchowości: 1,3% wag. (w przypadku u szczątkowego pentanu) Właściwości utleniające: Prężnośd par: nie dotyczy Gęstośd względna: około 8-60 kg/m m 3 przy 20 o C Rozpuszczalnośd: Rozpuszcza się w związkach aromatycznych oraz chlorowcowanych rozpuszczalnikach i ketonach Rozpuszczalnośd w wodzie: Nie rozpuszcza się Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: nie dotyczy Lepkośd: nie dotyczy Gęstośd par: Prędkośd odparowywania: 9.3. Inne informacje Temperatura mięknięcia: C Temperatura samozapłonu: 450 C 10. Stabilnośd i reaktywnośd Wyrób ten jest stabilny i nie reaguje podczas normalnego użytkowania, składowania i manipulacji Warunki, jakich należy unikad Podgrzewanie powyżej C, płomienie, iskry oraz bezpośredni kontakt z przewodami elektrycznymi. 4

5 10.2. Materiały, jakich należy unikad Unikad kontaktu z substancjami aromatycznymi, rozpuszczalnikami chlorowcowanymi i ketonami. 11. Informacja toksykologiczna Podstawa oceny: Toksycznośd ostra - spożycie doustne: Toksycznośd ostra - dla skóry: Toksycznośd ostra - przy wdychaniu: Podrażnienie oczu: Podrażnienie skóry: Uczulenie skóry: Wpływ na ludzi: Podane informacje opierają się na wiedzy o składnikach oraz toksyczności podobnych substancji. Rozkład termiczny w wysokiej temperaturze np. przy cięciu gorącym drutem może skutkowad uwalnianiem się styrenu, w którym to przypadku trzeba wziąd pod uwagę wartośd graniczną ekspozycji dla styrenu (np. cięcie gorącym drutem). Nie przewiduje się działania drażniącego Nie przewiduje się działania drażniącego Nie przewiduje się uczuleo skóry 12. Informacja ekologiczna Podstawa oceny: Ekotoksycznośd Oczyszczanie ścieków: Podane informacje opierają się na wiedzy o składnikach oraz toksyczności podobnych substancji. ścieki nie są niebezpieczne Ruchliwośd/mobilnośd Pływa na wodzie Trwałośd i degradowalnośd Nie jest substancją samoistnie biodegradowalną Potencjał bioakumulacyjny Bioakumulacja nie występuje 5

6 12.5. Wyniki oceny PBT Wyrób ten zawiera HBCD, którą to substancję klasyfikuje się jako niebezpieczną dla środowiska. Jednakże ostatnie badania prowadzone na organizmach wodnych wykazują, że wyroby takie jak spieniony polistyren (styropian) zawierające tą substancję nie muszą byd klasyfikowane jako zagrażające środowisku Inne informacje Niewielkie cząstki styropianu mogą wywierad wpływ fizyczny na organizmy wodne i ziemne. Typowe cząstki styropianu przechodzą przez układ pokarmowy zwierząt chemicznie niezmienione. 13. Utylizacja Środki ostrożności: Utylizacja odpadów: Utylizacja wyrobu: Utylizacja opakowao: Lokalne prawodawstwo: Poddawad, jeśli to możliwe, odzyskowi bądź recyklingowi. Można też spalad w specjalnych spalarniach odpadów lub przekazywad na licencjonowane wysypiska. Poddawad, jeśli to możliwe, odzyskowi bądź recyklingowi. Można też spalad w specjalnych spalarniach odpadów lub przekazywad na licencjonowane wysypiska. Przekazad wszystkie opakowania do odzysku lub utylizacji odpadów. Styropianu nie zalicza się do odpadów chemicznych. 14. Informacje transportowe Informacja ogólna: Brak klasyfikacji w ramach międzynarodowych/krajowych przepisów odnośnie transportu lądowego/morskiego/ powietrznego i śródlądowego. Nazwa shippingowa: Nie dotyczy Lokalne przepisy: Inne informacje: Opakowania należy trzymad z dala od źródeł zapłonu. Nie ma wymogu prawnego umieszczania symbolu zagrożenia w przypadku transportu morskiego. 6

7 15. Informacja o przepisach Nazwa na etykiecie w UE: Klasyfikacja w UE: Symbole w UE: Zwroty wskazujące zagrożenia w UE: W czasie użytkowania może tworzyd palne/wybuchowe mieszaniny z powietrzem w oparciu o szczątkową zawartośd pentanu. Zwroty S w UE: EINICS (EC): Wszystkie składniki są na liście albo wyłączają polimer. REACH, (EC) Nr 1907/2006: Wyrób ten jest Artykułem. Wyrób ten zawiera heksabromocyklododekan w ilości powyżej 0,1 wag. ujęty na liście kandydackiej do zatwierdzenia ustanowionej zgodnie z artykułem MITI (Japonia): TSCA(USA): AICS(Australia): DSL(Kanada) : Prawodawstwo krajowe: Inne informacje Zastosowania i ograniczenia: Substancja jest używana jako materiał izolacyjny/budowlany w budownictwie domów i dróg. Klauzula odrzucająca odpowiedzialnośd: Powyższe informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i ich celem jest opisanie danego wyrobu jedynie dla celów wymagao BHP i ochrony środowiska. Zatem nie należy ich uważad za gwarancję jakiejś konkretnej właściwości wyrobu. 7

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku)

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚĆ Styropian (EPS) zawierający substancję zmniejszającą palność Data pierwszego wydania: Styczeń 2009 r. Korekta (nr i data): -

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: 603068 Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Najważniejszym monomerem nienasyconych żywic poliestrowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: 08.09.2011 r.

Data aktualizacji: 08.09.2011 r. Sek cj a 1: I d en t yfika c j a s u b st an cj i / m i es za n i n y i id e n tyf i ka cj a p rze d si ę b i o rs twa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTA OŁOWIOWA Nazwa chemiczna: odpady powstające

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Karta Informacyjna Wydanie 08/2012 Nr identyfikacyjny 01 08 03 04 005 0 000040 Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Opis produktu Zastosowanie jest bezbarwnym

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy OPIS PRODUKTU Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt etylokrzemianowy z dużą zawartością cynku. Spełnia wymagania SSPC Paint 20 odnośnie składu i własności. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA Jako

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo