Komfort i bezpieczeñstwo podró owania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komfort i bezpieczeñstwo podró owania"

Transkrypt

1 Komfort i bezpieczeñstwo podró owania EMG Poland Sp. zo.o. Instrukcja obs³ugi i monta u Wy³¹czny importer marki Steelmate na Polskê ul. Bronis³awa Czecha 59, Warszawa tel.: , fax: System Wspomagania Parkowania z kalendarzem i pomiarem temperatury zewnêtrznej

2 10 powodów by wybraæ Steelmate Wa ne uwagi 1.Stabilny, profesjonalny i mo na na nim polegaæ 2.Innowacyjny wygl¹d przyjazny u ytkownikowi 3.Ponad 100 in ynierów w firmie 4.Ponad 190 opatentowanych rozwi¹zañ w posiadaniu 5.Kompletne rozwi¹zanie z jednego Ÿród³a 6.Ponad 20-to letnie doœwiadczenie w chiñskiej bran y motoryzacyjnej 7.Marka i urz¹dzenie najchêtniej wybierane w ponad 70-ciu krajach 8.Tytu³ pierwszej Renomowanej Marki w bran y motoryzacyjnej nadany przez SAIC Chiny 9.Certyfikaty ISO 9001 i ISO/TS Dobra jakoœæ, dostawa na czas i zaplecze serwisowe Systemy wspomagaj¹ce parkowanie Steelmate pomagaj¹ w cofaniu i parkowaniu pojazdu. Najwa niejsza jest technika jazdy, u ywanie lusterek i powolne manewrowanie. 1.Urz¹dzenie przeznaczone jest do pojazdów z instalacj¹ 12V 2.System powinien byæ zainstalowany przez wyspecjalizowanego instalatora 3.Okablowanie powinno byæ umieszczone z dala od Ÿróde³ ciep³a i instalacji elektrycznej pojazdu 4.Zaleca siê dok³adne sprawdzenie rozmieszczenia czujników przed rozpoczêciem wiercenia otworów 5.Nale y przetestowaæ system po monta u O produkcie System wspomagaj¹cy parkowanie jest urz¹dzeniem mierz¹cym ultradÿwiêkowo odleg³oœæ. Urz¹dzenie elektronicznie monitoruje przestrzeñ za pojazdem podczas cofania i w razie niebezpieczeñstwa ostrzega na kilka sposobów w zale noœci od rodzaju niebezpieczeñstwa. Wspomaga kierowcê podczas manewrowania i parkowania. System PTS400X jest najnowszym urz¹dzeniem Steelmate. Jego czas reakcji jest krótszy o 0.08s od czasu reakcji cz³owieka. Pozwala to na wystarczaj¹co szybkie poinformowanie kierowcy o odleg³oœci od przeszkody za samochodem. Precyzja wskazañ odleg³oœci zosta³a poprawiona i wynosi teraz 0.01m. Informacje wyœwietlane na niebieskim wyœwietlaczu LCD s¹ dok³adne i ³atwe do zinterpretowania. Podczas normalnej jazdy na wyœwietlaczu pokazywane s¹ dodatkowe informacje takie jak; data, czas, temperatura wewnêtrzna i zewnêtrzna. Po w³¹czeniu biegu wstecznego system automatycznie prze³¹cza siê w tryb wspomagaj¹cy parkowanie. Przeprowadza test czujników i rozpoczyna skanowanie przestrzeni za pojazdem. Ostrzeganie odbywa siê w sposób dÿwiêkowy i wizualny. DŸwiêkowy w postaci dÿwiêku Bip-Bip lub mowy ludzkiej. Wizualna prezentacja odleg³oœci odbywa siê poprzez cyfrowe wyœwietlanie odleg³oœci i obrazowaniu odleg³oœci na wielopunktowej matrycy. Tryby dÿwiêkowe te mo na stosowaæ zamiennie. Wszystkie urz¹dzeni zosta³y przed wprowadzeniem na rynek poddane rygorystycznym testom. Mog¹ one pracowaæ stabilnie w szerokim zakresie temperatur (-40 C ~ +85 C) i w ka dych warunkach pogodowych. System ten przyjazny u ytkownikowi poprawi panowanie nad pojazdem podczas parkowania i manewrowania.

3 W³asnoœci Atrakcyjny niebieski wyœwietlacz z funkcj¹ zegara i kalendarza Wa ne uwagi 3. Ostrzeganie dÿwiêkowe lub g³osowe Informacja o temperaturze wewnêtrznej i zewnêtrznej 1. Odleg³oœæ Przednia i tylna centralka Wyœwietlacz z mo liwoœci¹ dostosowywania Dok³adnoœæ wskazania do 0.01m DŸwiêkowe ostrzeganie z mo liwoœci¹ ostrzegania g³osowego Do 4-ch trybów ostrzegania 2. WskaŸnik matrycowy 5. Przycisk ustawiani trybu (Widok z przodu) 4. Umieszczenie uszkodzonych czujników 8. G³oœnik Wbudowany g³oœnik z regulacj¹ g³oœnoœci Zasiêg wykrywania: 0.1~2.5m; Zakres wyœwietlacza: 0.3~2.5m; 6. G³oœnoœæ Funkcja samo-testuj¹ca 7. Podstawa 9.Uniwerslane z³¹cze Dzia³anie w ka dych warunkach pogodowych (-40 C ~ +85 C) (Widok z ty³u) Technologia zapobiegaj¹ca b³êdnym ostrze eniom Dane techniczne Zakres wyœwietlanych temperatur: Zewnêtrzna: -40 C ~ +99 C Wewnêtrzna: -9 C ~ +99 C Zasiêg wykrywania: 0.1 ~ 2.5m Zakres wyœwietlacza: 0.3 ~ 2.5m G³oœnoœæ: 80 ~ 95dB Napiêcie zasilania: 12V ± 3V Pr¹d spoczynku: < 0.5mA Pr¹d pracy: < 400mA Temperatura pracy: -40 C ~ +99 C 1. Ostrze enie dÿwiêkowe lub g³osowe w³¹czone/wy³¹czone Po w³¹czeniu wstecznego biegu naciœnij przycisk ustawiania trybu by w³¹czyæ lub wy³¹czyæ ostrzeganie g³osowe. Ostrzeganie g³osowe wy³¹czone, a dÿwiêkowe w³¹czone Ostrzeganie g³osowe w³¹czone, a dÿwiêkowe wy³¹czone

4 2. Ustawianie g³oœnoœci Po w³¹czeniu wstecznego biegu naciœnij przycisk? lub? z ty³u obudowy by ustawiæ g³oœnoœæ dÿwiêku ostrze enia. Wyœwietlacz podczas jazdy 10. Data 12. Temperatura zewnêtrzna Poziom 1 11 Czas (Widok z przodu) 13. Temepreatura wewnêtrzna 1. Ustawianie czasu i daty Nacisn¹æ Set Mode (przycisk wyboru trybu) i przyciskami g³oœnoœci ustawiæ po ¹dany czas. Przycisn¹æ d³u ej klawisz wyboru by przyspieszyæ ustawianie. Poziom 2 2. Wyœwietlanie temperatury Po w³¹czeniu zap³onu (stacyjka w pozycji ACC ON / I) temperatura zewnêtrzna i wewnêtrzna automatycznie zostanie wyœwietlona na wskaÿniku. Dane techniczne Poziom 3

5 Funkcja samokontorli System dokona samokontroli czujników po w³¹czeniu wstecznego biegu. 1. Jeœli wszystkie czujniki s¹ sprawne, system wyda pojedynczy dÿwiêk. 2.Jeœli jest jakiœ problem z czujnikami, system poinformuje o tym trzykrotnym dÿwiêkiem Bip. Umiejscowienie uszkodzonych czujników i ich iloœæ zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu. Jak dzia³a system System dokona samokontroli czujników po w³¹czeniu wstecznego biegu. Po tym zaczyna wykrywaæ przeszkody za pojazdem. - Jeœli odleg³oœæ od przeszkody jest wiêksza ni 2.59m Iloœæ uszkodzonych czujników Obiekt: >2.59m Umiejscowienie uszkodzonych czujników - Jeœli odleg³oœæ od przeszkody jest miêdzy 2.59m, a 0.3m: Wyœwietlacz bêdzie pokazywa³ odleg³oœæ od przeszkody na wyœwietlaczu numerycznym, a na matrycy punktowej po³o enie przeszkody. Ostrze enie dÿwiêkowe bêdzie zmienia³o ton w miarê zbli ania siê do przeszkody. Jeœli ostrzeganie g³osowe jest w³¹czone, g³os bêdzie informowa³ o odleg³oœci od przeszkody. Przyk³ad 1: Jeden czujnik uszkodzony - czujnik A. Obiekt: 1.25m - Jeœli odleg³oœæ od przeszkody jest mniejsza ni 0.3m: G³oœnoœæ ostrze enie zmienia siê automatycznie na wysok¹ i wszystkie 7 stref matrycy punktowej zostan¹ podœwietlone (ostrze enie g³osowe zaleci zatrzymanie siê jeœli jest w³¹czone). Przyk³ad 2: Dwa czujniki uszkodzone - czujniki A i C. * Kiedy uszkodzony czujnik zostanie wykryty nale y sprawdziæ powierzchniê czujnika i po³¹czenie elektryczne przed jego wymian¹. Obiekt: <0.3m

6 Tryby ostrze eñ Buzer G³os Odleg³oœæ na wyœwietlaczu Matryca Bi STOP 0.3m <0.39m Strefa 7 Bi----Bi----- Bi-Bi-Bi-Bi- 0.4m 0.5m 0.6m 0.8m 0.89m~0.4m Strefa 6 Strefa 5 Strefa 4 Bi--Bi-- 1.0m 1.2m 1.5m 1.49m~0.9m Wyœwietlacz bêdzie pokazywa³ aktualn¹ odleg³oœæ z dok³adnoœci¹ do 0.01m Strefa 3 Strefa 2 Bez dÿwiêku Uwaga (2.5m~2.3m) 2.59m~1.5m Strefa 1 >2.59m Pulsowanie Strefa 1 [ Uwaga ] : Kiedy g³os informuje o odleg³oœci buzer nie jest aktywny

7 Matryca LCD <0.39m Strefa ~0.4m Strefa ~0.6m 0.89~0.7m 1.09~0.9m 1.29~1.1m 2.59~1.3m Strefa 5 Strefa 4 Strefa 3 Strefa 2 Strefa 1 Przyk³ad 1 Przyk³ad 2 Przyk³ad 3

8 Zawartoœæ opakowania Uwaga B³êdne ostrze enia mog¹ wyst¹piæ w poni szych przypadkach: G³adkie pochy³e powierzchnie Wyœwietlacz Przednia centralka Wykrojnik Tylna centralka Wi¹zka do centralki Czujnik x4 Kabel do czujnika x4 Czujnik temperatury wewnêtrznej Czujnik temperatury zewnêtrznej Okablowanie x2 G³adkie okr¹g³e obiekty Obiekty poch³aniaj¹ce dÿwiêk Specyficzne przeszkody Specyficzne otoczenie Specyficzne przeszkody - Po instalacji nale y przetestowaæ system - Ulewny deszcz, bród lub uszkodzony czujnik mog¹ spowodowaæ b³êdne wykrywanie - Nale y siê upewniæ, e samokontrola czujników zosta³a przeprowadzona i nie wykryto uszkodzeñ Urz¹dzenie s³u y jedynie jako pomoc dla kierowcy. Nie ma zadnej gwarancji co do wydajnoœci systemu podczas jazdy Podk³adka pod czujnik Instrukcja

9 Schemat instalacji Czujnik D C B A Tylna centralka Wyœwietlacz Czujnik temperatury zewnêtrznej Przednia centralka Czujnik temperatury wewnêtrznej

10 Monta czujników 3. Miejsca na czujniki powinny byæ rozmieszczone pionowo i równo 4. Nale y dok³adnie zmierzyæ i sprawdziæ rozmieszczenie czujników 1. Czujnik nale y zainstalowaæ pionowo strza³k¹ dok³adnie do góry 5. Nale y sprawdziæ czy wykrojnik ma rozmiar taki sam jak œrednica czujnika 2. Czujnik powinien byæ zainstalowany pionowo.

11 Monta tylnej centralki 6. Wepchn¹æ czujnik mocno w otwór przy pomocy do³¹czonej do zestawu podk³adki 7. Wsadziæ wtyczkê w gniazdo i mocno skrêciæ nakrêtk¹ Czerwony Czarny Œwiat³o cofania (+) GND Przednia centralka

12 Monta przedniej centralki Akumulator Stacyjka (ACC ON) Œwiat³o pozycyjne GND Pomarañczowy Ró owy 1. Zamontowaæ centralkê po lewej stronie baga nika Br¹zowy Czarny Wyœwietlacz Tylna centralka Czujnik temperatury wewnêtrznej Czujnik temperatury zewnêtrznej 2. Pod³¹czyæ czerwony przewód do œwiat³a wstecznego (+) Czujnik temperatury wewnêtrznej Przednia centralka 1. Zamontowaæ przedni¹ centralkê w niewidocznym miejscu. 2. Zamontowaæ czujnik temperatury wewnêtrznej w kabinie z dala od Ÿróde³ ciep³a (prze³¹czniki, podœwietlenie) i wentylacji by zapobiec b³êdnym wskazaniom

13 Monta wyœwietlacza 1. Jest 5 rekomendowanych miejsc monta u wyœwietlacza, takich jak deska rozdzielcza, przednia szyba lub kratka nawiewu powietrza. 2. Wyœwietlacz mo e byæ zamocowany w kratce wlotu powietrza za pomoc¹ dostarczonego w zestawie klipsa. 3. Po usuniêciu folii ochronnej z podstawy, wyœwietlacz mo e byæ przyklejony do szyby lub deski rozdzielczej.

14 Monta czujnika temperatury zewnêtrznej 1. Czujnik nale y zainstalowaæ we wlocie powietrza w zderzaku. 2. Nale y unikaæ prowadzenia przewodów w pobli u Ÿróde³ ciep³a. Testowanie systemu Ustawiæ za samochodem pionowo p³ytê drewnian¹ (30x100cm) i powoli cofaæ samochodem. Sprawdziæ czy funkcje opisane w instrukcji dzia³aj¹ zgodnie z opisem.

15 Problemy i mo liwe rozwi¹zania 1.Po zainstalowaniu wyœwietlacz nie w³¹cza siê. 1)Czy przewód zasilaj¹cy jest pod³¹czony poprawnie? 2)Czy zap³on jest w³¹czony (ACC ON)? 3)Czy wszystkie po³¹czenia s¹ wykonane prawid³owo? 4)Czy wyœwietlacz jest uszkodzony? 2.B³êdne odczyty na wyœwietlaczu bez w³¹czania wstecznego biegu. Sprawdziæ czy poprawnie jest pod³¹czony przewód z tylnej centralki do œwiat³a cofania. 3.Wyœwietlacz informuje o uszkodzonym czujniku. 1)Sprawdziæ czy powierzchnia czujnika nie jest zanieczyszczona. 2)Sprawdziæ czy czujniki s¹ poprawnie pod³¹czone do centralki. 3)Sprawdziæ czy przewody czujników s¹ uszkodzone. 4.Rzeczywista pozycja przeszkody jest inna ni przedstawiona na wyœwietlaczu. Czy czujniki s¹ pod³¹czone do centralki w odpowiedniej kolejnoœci? 5.Po w³¹czeniu wstecznego biegu wyœwietlacz pokazuje 0.5m lub 0.6m. 1)W odleg³oœci 0.6m znajduje siê przeszkoda. 2)Czy czujniki s¹ zamontowane zbyt nisko albo nie wykrywaj¹ powierzchni ziemi? 3)Sprawdziæ czy czujniki nie s¹ zamontowane do góry nogami. 4)Wypi¹æ po kolei 1 czujnik i sprawdziæ dzia³anie. 6.Ostrze enia g³osowe lub dÿwiêkowe s¹ zbyt ciche Ustawiæ poziom g³oœnoœci na odpowiednim poziomie. Je eli problem wci¹ wystêpuje, proszê wykonaæ poni sze kroki: A. U ytkownicy: Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub najbli szym Centrum serwisowym Steelmate. Warunki gwarancji I. Urz¹dzenie jest objête ograniczon¹ czasowo gwarancj¹ liczon¹ od dnia zakupu. Jeœli usterka pojawi siê podczas u ytkowania urz¹dzenia zgodnie z przeznaczeniem i sposobem u ywania, naprawa gwarancyjna odbywa siê za darmo. * Wymagane jest przedstawienie karty gwarancyjnej. * Model i numer seryjny urz¹dzenia musz¹ siê zgadzaæ z tymi wpisanymi w karcie gwarancyjnej. II. Niniejsza karta gwarancyjna jest wa na tylko danym urz¹dzeniem i traci wa noœæ w przypadku: * Kupuj¹cy nie wype³ni³ karty gwarancyjnej. * Numer seryjny urz¹dzenia jest nieczytelny, zniszczony lub go brak. * Urz¹dzenie zosta³o zmodyfikowane lub u ywane nie zgodnie z przeznaczeniem. * Urz¹dzenie zosta³o uszkodzone fizycznie przypadkowo, umyœlnie, zaniedbane lub niew³aœciwie u ywane lub serwisowane. III. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych w czasie monta u lub demonta u urz¹dzenia. Karta gwarancyjna Steelmate U ytkownik: Telefon: Nr rejestracyjny: Model urz¹dzenia: B. Instalatorzy i sprzedawcy: 1. Wymieñ centralkê i sprawdÿ system. 2. SprawdŸ czujnik za pomoc1 sprawnej centralki oraz Paskiej tablicy. 3. Pod³¹cz sprawne czujniki do centralki i sprawdÿ Dzia³anie. 4. Wyoelij z pytaniem, a postaramy siê odpowiedzieæ jak najszybciej Nr seryjny: Data instalacji: Nazwa sprzedawcy Podpis sprzedawcy

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. MODUŁ III LEKCJA 3 Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. Formy realizacji: Œcie ka edukacyjna lekcja techniki lub fizyki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Przeno na ³adowarka Nokia DC-11/DC-11K 9212429/2

Przeno na ³adowarka Nokia DC-11/DC-11K 9212429/2 Przeno na ³adowarka Nokia DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Za pomoc± przeno nej ³adowarki Nokia DC-11/DC-11K (dalej zwanej DC-11) mo na jednocze

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C SEMIL 8-87 Bydgoszcz ul. hêciñska tel./fax (+8) /6--, -8-7, -8-7 e-mail biuro@semicool.com.pl www.semicool.com.pl Regulatory temperatury ERT--- ERT--- ERT--- Parametry regulatora Napiêcie zasilania regulatora

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo