ONIEC CZĘSTOCHOWSKI. Gen. Rydz-Śmigły. Wielki atak na Iron. odbywa konferencje w Paryżu. Nr. 203, Dziś 8 stron.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ONIEC CZĘSTOCHOWSKI. Gen. Rydz-Śmigły. Wielki atak na Iron. odbywa konferencje w Paryżu. Nr. 203, Dziś 8 stron."

Transkrypt

1 Nr. 203, Dziś 8 stron. Środa, dnia 2 Września 1936 roku. Cena 10 gr. Rok XXXI ONIEC CZĘSTOCHOWSKI DZIENNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY, EKONOMICZNY I UTERACKŁ CENA PRENUMERATY^«^ SZU ' Cena pojodyóczego numera 10 groszy. Konto czeto w Pocztowej Kasie Oszczędności Nr Sklep Gońca Częstochowskiego, ni. Panny Marjl 26 Telefon nr REDAKCJA 1 ADMINISTRACJA Częstochowa, Najćw. Marjl P. 52. Tel. 224$. Skra. Redaktor lub jego zastępca przyjmują codzienaie z wyjątkiem dni świątecznych od godz po poi Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca. Gen. Rydz-Śmigły odbywa konferencje w Paryżu. -Paryż. Gan. Rydz Śmigły rozpoczął pół godziny później był generał w minister w poniedziałek rano szereg doniosłych poi stwie marynarki, a w kilkanaście minut sko francuskich konferemcyj o charakte- później w prezydjum rady ministrów. Z pobytu gen. Rydza Śmigłego w Paryżu. Zdjęcie przedstawia moment witania się gen. Rydza Śmigłego marsz. Petain. O- bok gen. Śmigłego stoi gen. Gamelin- Moment uchwycony na zdjęciu miał miejsce po złożeniu przez gen. Rydza Śmigłego wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza w Paryżu. Zdjęcie nadesłane drogą fototelegraf5- czną rze militarnym, politycznym i ekonomicznym, które po 3'daioweg przerwie spowo- - dowanej manewrami wojskowemi, podjęte zostaną w najbliższy piątek..,,, Rozmowy poniedziałkowe z premierem Biumetm, min. Daladierem i generalicją o' graniczyły się jak przypuszczają do ogólnych rozważań i przed końcem tygodnia trudnoby w tej dziedzinie donieść coś konkretnego. Należy wszakże zaznaczyć, że koła francuskie, jak to wynika zresztą z nastawienia prasy, nie ukrywają optymi zmu, co-by wskazywało, że stosunki polsko francuskie poczynają istotnie wkra czać w dziedzinę wzajemnego zrozumie- Co się tyczy ogólnych nastrojów, to wy starczy stwierdzić, że obecność gen. Rydza śmigłego we Francji jest tutaj wciąż cen trakiem wydarzeniem, które skupia w sobie główną uwagę. Program wczorajszy przewidywał jako pierwszy punkt złożenie wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza pod napoleońskim Łukiem Triumfalnym. Tradycyjna ta uroczystość dała okazję tłumom francuskim, zebranym od wczesnych godzin porań nych na olbrzymim Placu Gwiazdy do gorących manifestacyj na cześć polskiego wodza. Przybył on w towarzystwie ambasadora Lukasie wieża, gen. Stachiewicza i płk. Strzeleckiego przed godz. 9-tą. U stóp Łuku Triumfalnego, pod którego sklepieniem znajduje się płyta z napisem Tu spoczywa żołnierz francuski, który poległ za Francję", oczekiwał gen. Rydza Śmigłego gen. Gouraud, dowódca paryskiego okręgu wojskowego, oraz reprezentanci rządu i armji francuskiej. W chwili, kiedy gene' rał wysiadał z samochodu, ze wszystkich stron podniosły się długotrwałe okrzyki na cześć Polski i wodza armji polskiej. Hono-ry-wojsk-Ow.e...oddał, ustawiony pod Łukiem batalion piechoty kolonialnej. Generał złożył na płycie wielki wieniec z czerwonych i białych róż, przepasany czer warno blałemi wstęgami. Po wysłuchaniu w pozycji,,na baczność' pobudki wojskowej, wpisał się on do złotej księgi. Odjazd gen. Rydza śmigłego stał się sygnałem nowych owacyj. Z placu Gwiazdy generał udał się na krótką chwilę do ambasady polskiej, poczem rozpoczął pierwsze wizyty oficjalne, które złożył kolejno gen. Colson owi, gen. Gouraud i marszałkowi Petain. O gbdz min. wojny Da lädier przy jął gen. Rydza Śmigłego i natychmiast oddał mu wizytę w ambasadzie polskiej. W Pierwsza rozmowa gen. Rydza Śmigłego premjerem Blumem trwała około pół go dżiny. Podjęta ona została w południe w min. Daladier, na którym byli obecni: premier Blum, min. spr. zagr. Delbos, min lot nictwa Cot, min. marynarki Gasnier - Duparo, marszałek Petain, ambasador R.P. w Paryżu Lukasiewicz, gen. Game lin, gen. Colson, gen. Gouraud oraz wiele wybitnych, osobistości z kół rządowych, politycznych i wojskowych. Przy stole gen. Rydz - Śmigły siedział po prawej stronie gospodarza min. Daladiera, po którego, łe wej.stronie zasiadł ambasador Lukasie' wicz. Pod koniec śniadania min. Daladier wzniósł toast na cześć gen. Rydza Śmigłego polskiej republiki i polskiej armji, za co mu gen. Rydz Śmigły podziękował w kilku serdecznych słowach. Bezpośrednio po śniadaniu gen. Rydz- Śmigły w towarzystwie gen. Gamelina odjechał samochodem, eskortowanym przez kilku motocyklistów do Rheims, gdzie go przywitał minister lotnictwa Cat, który drogę z Paryża przebył, pilotując własny samolot.. O godz. 18 rozpoczęła, się nad lotniskiem Courcy specjalnie dla gen. Rydza * Śmigłego zorganizowana, jedyna w swoim rodzaju rewja najlepszych francuskich eskadr bojowych, zakończona wspaniałą defiladą powietrzną. Gen. Rydz - Śmigły przenocuje : w Rheims, a we wtorek rano uda się do Ver- CENY OGŁOSZEŃwiersz napisowy 36 gr., każdy dalszy wyraz po 15 gr. Najtańsze ogł drobne zł Ogłoszeń Ogłoszenia zamiejscowe I 1 matrymonialne 50 proc. drożej. Ogłoszenia zagraniczne IW proc. drożej. - - M W 7 numerach ^.1. świątecznych Ł 1 I niedzielnych ceny c o n 2» O i nriumnl procent Srnł»*. droższe. Ogłoszenia skośne, fantazyjne, cyfrowe i bilansowe o 50 proc. droższe. dim, gdzie po zwiedzeniu sławnych pobojc-wisk prezydent republiki francuskiej u dekoruje go najwyższym odznaczeniem: Wielką Wstęgą Legji Honorowej. Prasa wioska o wizycie gen. Rydza Śmigłego w Paryżu. Rzym. Dzienniki w korespondencjach z Paryża obszernie omawiają wizytę gene r a kiego Inspektora Sił Zbrojnych gen. Rydza Śmigłego w Paryżu. Messagero" zwraca szczególną uwagę na te głosy prasy francuskiej, która przewiduje, źe w toku paryskich rozmów wojskowych rozważana będzie również sprawa ożywienia stosunków gospodarczych między Francją a Polską. Ponadto Messa gero" cytuje opinję, iż pomyślny wynik wi zyty gen. Rydza Śmigłego w Paryżu może wywrzeć duży wpływ również na politykę Rzymu. Korespondent Giomale d Italia" dono' si, że koła francuskie pragną widzieć w gen. Rydzu Śmigłym nietyłko szefa armjl W Paryżu sądzą, że pobyt nad Sekwaną gen. Rydza Śmigłego może dać po niedaw; rym geście kanclerza Hitlera więcej uspokojenia Francji, niż wizyta dr. Schachta, Sojusz francusko polski znowu zjawiał s ę na pierwszym planie przed oczyma francuskich sfer umiarkowanych. Opinja francuska dopatruje się w aliansie z Pol' ską zasadniczego czynnika równowag. Europy, który należy uczynić jak najbardziej skutecznym. Wielki atak na Iron rji, działającej z lądu i z morza. Ulotka zapewniała, że nief są to pogróżki i że konieczne są odpowiednie zarządzenia. Wskutek tego w niedzielę zarządzono ewakuację miasta. Kobiety i dzieci w popłochu przeszły granice francuska. Większość mężczyzn, zdolnych do noszenia broni, zatrzymano w mieście. Na dworcu w Hendaye zmobilizowano specjalne pociągi, które uchodźców z Iran mają przewieźć do Saint Jean de Lus i doi Bayonne. Na południe od Madrytu kolumny wojsk narodowych, po zdobyciu Talac wery, kontynuują marsz na Toledo. Jak wiadomo, w cytadeli toledańskiej w Alcazarze broni się już od początku rewolucji 1000 powstańców, przeważnie młodych kadetów, odpierając bohatersko wszystkie ataki wojsk rządowych. W Alcazarze znajduje się również przeszło 300 kobiet i dzieci. Artyleria czerwonych, bez względu na to, bombar duje ustawicznie Alcazar. Obrońcy twierdzy oświadczyli, że po siadają w piwnicach 300 kg. dynamitu i ze raczej wysadzą się w powietrze, niż poddadzą się czerwonym. Z jednej stro ny więc przyjście z odsieczą oblężonym bohaterom, z drugiej zaś strony okrężny ruch od południa na Madryt, dyktują generałom powstańczym poważną akcję na tym obszarze. Jak radiostacja,w La Wylazd cen. Rydza Śmigłego do Paryża. Zdjęcie przedstawia generalnego inspektora sit.zbrojnych gen. Rydza Śńńgtego, udającego się z żegnającymi go osobistościami do pociągu na d worcu, warszawskim..na zdjęciu obok widzimy seat. Rydza.Smkslego. atstate mgoiiu iv. fuss odjazdu j^ejągw Coruna donosi, kolumna wojsk narodo-- wych pod dowództwem pik. Yague dotarła już do przedmieść Toledo. Pędzi on przed sobą resztki rozbitych pod O- ropesa oddziałów czerwonych, przyczem w ciągu ostatnich czterech dni w ręce wojsk narodowych wpadło 16 karabinów maszynowych, 20 armat, 36 są mochodów pancernych i naboi. Na innych odcinkach frontu należy też zanotować nowe sukcesy armji narodo PRZEZ TOLEDO DO MADRYTU. Hendaye. Sytuację wojskową Hiszpanii można obecnie scharakteryzo wać następująco: Podczas gdy na innych frontach panuje zastój, należy o- czekiwać decydujących wydarzeń pod Iranem i w okolicach Toledo. Na obu tych odcinkach wojska narodowe przechodzą do zdecydowanego ataku. Gen. Mola wydal rozkaz wzięcia Iranu za wszelką cenę. Nad miastepi ukazały się samoloty powstańców, które rozrzucały ulotki, zapowiadające, że wej. WTStUrji «7- zajęli powstańcy miejscowość Espina. W okolicy Saragossy od-: parto czerwonych z pod" Atienzy, na,, froncie Giiiposcoa zajęto szczyty górskie, dominujące nad ważnym węzłem kolejowym Lasarte. Działania lotnicze powstańców rozwijają się w dalszym ciągu pomyślnie. W niedzielę samolot powstańców zbom bardo wał gmach ministerstwa wojny \M Madrycie, wyrządzając poważne szkody. Bombardowano również Walencję, a w poniedziałek samoloty powstańcze ukazały się nad Majorką i zmusiły do' ucieczki stojące w porcie Kazabona o- kręty wojenne i transportowce. Pod Palmą na Majorce padło w ostatnich dniach po stronie czerwonych 400 zabitych i 200 rannych. Pierwsze kroki o rozejm w Hiszpanii. Londyn. Reuter donosi z Hendaye: 26 uł>. m. po południu przybyli do Saint Jean de Luż 4-ej przedstawiciele rządu hiszpańskiego, 4-ej przedstawiciele pow stańców dla zapoznania się z wnioskami dyplomatów, zmierzającymi do położenia kresu okrucieństwom. Następna narada w tej sprawie odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. W naradzie brali udział wybitni prawnicy międzynarodowi Francuzi i Anglicy, ambasadorowie Francji i Wie! kiej Brytanii nie brali udziału w tej kon- 1 ferencji, ale byli poinformowani o jej i Niemiec. Wniosek przedłożony przez dyplotria tów zmierza do powołania komitetu thię dżynarodowegó, "który miałby zbadać sposoby rozjemstwa pomiędzy walćzącemi stronami. Rzeczą zasadniczej wagi jest kto będzie powołany na przewód MCzącw tegp komitetu. ELASTYCZNA" GRANICA POD Front przed Iranern. Retrospektyw ny rzut oka na ubiegły tydzień zmusza do stwierdzenia, że cel ataku powstańców ną linii Iran San Sebastian nie został osiągnięty. Niewątpliwie nić do- - ceniano woli i środków oporu czerwonych. Podczas gdy przed 4 tygodniami czerwoni dysponowali stosunkowo pry fliity.wnym materiałem.wojennym. dzi-

2 siaj są wyposażeni w najbardziej nowoczesną broń. Bardziej niż dziwna elastyczność granicy francuskiej kolo Behovia i Hendaye umożliwia czerwonym otrzymywanie coraz to nowych transportów broni nowoczesnej. Najbliższy tydzień przyniesie zatem największe natężenie walki na froncie fruńskim. TELEGRAMY KOMUNIKAT POWSTAŃCÓW. Sewilla. Radiostacja powstańcza komunikuje: Pod Guadafajara ataki wojsk rządowych zostały odparte. Pod Teruel samolot rządowy zbombardował przez o- myikę oddział własnych wojsk. Lotnictwo powstańcze bombardowało Walencję, powodując poważne straty. Ludność w Barcelonie uskarża się na zły gatunek i wygórowane ceny żywności. Wojska rządowe na froncie aragońskim mają rannych i chorych i domagają się szybkiego dostarczenia le karstw i środków opatrunkowych. Dwa oddziały rządowe zaatakowały dziś powstańców w pobliżu Santader, lecz zostały odparte z ciężkiemi stratami. Mieszkańcy Irunu opuścili miasto. Samoloty i okręty powstańcze przygotowują się do bombardowania Irunu, którego poddanie oczekiwane jest niebawem. Gen. Cabaneilas oświadczył, że wojska rządowe używają kul dum-dum. Wojska powstańcze w Galicji stoczyły bitwę z wojskami rządowemi, które cofnęły się, porzucając wiele materiału.wojennego.. W pobliżu Saragossy i w prowincji Guipuzcoa trwają gwałtowne walki. Z Valladolid donoszą, że złożono tam półtora miliona pesetów na zakup samo lotów dla wojsk powstańczych. CZERWONI ZAMORDOWALI KSIĘ DZA FRANCUSKIEGO.. Berlin. Niemieckie biuro informacyjne donosi z Paryża, że komuniści hiszpańscy zastrzelili w pobliżu granicy francuskiej duchownego francuskiego, który odbywał wycieczkę do republiki Andorry. Trupa oblano "benzyną i podpalono. Gdy zaalarmowana francuska straż pograniczna przybyła na miej see, mordercy zbiegli. 4-KROTNY ATAK LOTNICZY NA MADRYT. Londyn. Reuter donosi z Madrytu: W ciągu ostatnich 48 godzin samoloty powstańcze 4 razy atakowały Madryt. Celem tych ataków jest niewątpliwie steroryzowanie ludności cywilnej. Ofia rą dwuch z tych ataków padł 1 zabity i 15 ranionych. W bitwie pod Naval-Peral ciężko ranny został ptk. Escamez, b. dowódca pułku Tertio, jeden z najzdolniejszych po-1 mocńików gen. Mola. Ptk. Escamez am ptitowano nogę. W walkach, które poprzedziły zdoby cie miasta Oropesa, przez powstańców, stracił! czerwoni 300 zabitych. Czerwone bataliony ochotnicze Pasionaria i Acero zostały całkowicie rozbite. Uchodzące milicje obrzucili lotnicy bom bami, zadając czerwonym nowe ciężkie straty OSÓB PRZEKROCZYŁO GRA NICĘ FRANCUSKA.. Hendaye. O godz na placu ra tuszowym w Irunie zgromadziło się ok uchodźców, oczekujących z niepo kojem przybycia samochodów, kursujących tam i z powrotem między miastem a granica francuską. Według formalnych rozporządzeń, o godz mieli pozostać w Irunie jedy nie mężczyźni, gotowi do wszystkich poświęceń. Po odczytaniu odezwy powstańcze! miejscowy komisarz wojny Margarida oświadczył, że po ulicach Irunu nie będzie się przechadzał żaden powstaniec, dopóki w mieście pozostanie choćby jeden obrońca. O godz. 3 zgórą 2000 osób przekroczy ło granicę francuską. Irun jest pogrążony w ciemnościach, a samochody ciężą rowe krążą ze zgaszonemi światłami. RUCH KOLEJOWY NA OBSZARACH ZAJĘTYCH PRZEZ POWSTAŃCÓW. Sewilla. Pomiędzy Kordobą a Sewillą przywrócona została normalna ko mimika# kolejowa. Ruch kolejowy przywrócono również pomiędzy Galicją a wszystkimi obszarami, zajętymi przez wojska narodowe. UnU ż xvrzt»uia i9oo rukd. Przemówienie Gen. Rydza-Śmigłego Paryż. Przemówienie gen. Rydza- Śmigłego, wygłoszone w odpowiedzi prezesowi Rady porozumiewawczej organizacyj polskich we Francji: Panie prezesie. Jeżeli panu w czasie tego przemówienia głos wiązł w gardle ze wzruszenia, to mnie tembardziej musiało ogarnąć wzruszenie, kiedym się "zna lazł po raz pierwszy wśród emigracji poi; bra materialnego i zdobycia go dla Polskiej. Wzruszenie napewno tem większe,' ski jest dobro moralne, siły moralne, zdol że przyjeżdżam już nie w tragicznej epo- ność skupienia się pod jednym sztandace, gdy była to emigracja, co resztkę du-1 rem, choćby było źle i ciężko, choćby jecha patriotyzmu i godności narodowej szcze nie raz trzeba było zęby zacisnąć, musiała chronić na obcej ziemi, lecz przy- aby przetrwać, umiejętność skupienia się jeźdżam w okresie, gdy istnieje Polska bez waśni, bez różnic. Czasy nie takie, niepodległa, Polska nietylko niepodległa,1 aby sobie na różnice pozwalać. Nie stać lecz tryumfująca, Polska, która istnieje! nas na to wtedy, gdy inne narody te różnietylko materialnie, lecz zdobywa sobie nice brutalną siłą bez miłosierdzia u sieeoraz większy głos w sprawach europej- j bie niszczą i tępią. Jeżeli zdobędziemy skdch. się na usunięcie tych różnic, to Polska, Nie będę tu wam przedstawiał żadnych j wasza Macierz, będzie dysponowała jeszprogramów politycznych z dziedziny po-;eze większemi możliwościami otaczania Utyki zagranicznej, czy też wewnętrzne-! was opieką i przychodzenia wam z poorgatiizacyrjcej. Nie czas na io i miß pora. mocą. Chciałbym tylko podkreślić jeden zasad-1 Cieszę się, że witacie mnie tutaj jako niczy moment w tej chwili. Przychodzicie przedstawiciela wojska, bo nasz tryumdo mnie z sercem i ja. do was z sercem falny, okryty sławą sztandar wojenny przychodzę. I jest tym sztandarem, który winien nas Wiecie wszyscy najlepiej, iż mamy w wszystkich skupić. Fryzjer gubernatorem Malagi CAŁY DZIEŃ PODPISUJE WYROKI ŚMIERCI. MADRYT I MALAGA PLA Londyn. Times przynosi opis sza lejącego w Madrycie krwawego terom, oświadczając, że codziennie rano widzi się nowe trupy w rzece Manzanares. Często jednak podczas dnia z przejeżdżających samochodów wyrzuca się martwe data na środek ulicy. Bruk na Retiro i innych placach w pobliżu angielskiego cmentarza zbryzgany jest ob ficie krwią. Ulice miasta oddawna już nie są sprzątane. Kierownicy szpitali i lecznic wnieśli zażalenie do rządu, iż chorzy wpadają w histerie z powodu krzyków i rozdzierających scen jożgry wających się każdej nocy na ulicach. Sytuację w Maladze opisuje korespon dent Daily Telegraphu, który stwier WIA SIE W NIEWINNEJ KRWI. Mussolini głosi potęgę Włoch Rzym. Na zakończenie wielkich, Wzywam wszystkich obywateli włomanewrów włoskich premjer Mussolini skieh, aby bezwzględnie dosłownie zrozuwygłosił na lotnisku Avellino doniosłe mieli następne moje władcze oświadczeprzemówienie, zawierające cały szereg j nie: Nietylko pomimo, lecz właśnie z poniezrwykle silnych akcentów. U boku sze-1 wodu wojny afrykańskiej wszystkie siły fa rządu włoskiego stanęli wszyscy mar-1 zbrojne Włoch są obecnie potężniejsze, szałkowie Włoch z marszałkiem Badoglio na czele, minister spraw zagranicznych Ciano, oraz dowódcy wszystkich korpusów. Mussolini, który przyjęty został spon- tanicznemi owacjami, wyraził na wstępie ludności Irpin.ia podziękowanie za jego gorący patrjotyzm oraz oświadczył następnie: W dolinie Volturara przedefiluje jutro przed królem Wioch oraz.cesarzem Abisynji ponad 60,000 żołnierzy, 200 czołgów, 400 dział, 400 moździerzy, 8,000 karabinów maszynowych oraz 2,800 wozów ciężarowych. To skupienie ludzi i materjału jest potężne, stanowi jednak tylko bardzo skromną cząstkę całości żołnierzy i materjału, na których Włochy dzisiejsze mogą absolutnie, polegać. l\la sezon szkolny najwigheey wybór książek, materiałów piśmiennych i pomocy szkolnych przygotował SKLEP i KSIĘGARNIA Gońca C*^ stoch# mskleyo n Aleja 26, <el. 20-SO, Oony niskie.---- Obsługa szybka. Znormalizowane zeszyty szkolne, bruliony, bloki rysunkowe, teczki, piórniki, dzienniczki uczniowskie, stalówki, pióra, obsadki, ołówki, atramenty, kredki cyrkle, ekierki, trójkąty, farby, gumy, Ru- gniemy jaknajdłużej żyć ze wszystkimi w spokoju i skłonni jesteśmy stale i efektywnie współpracować przy dziele współpracy międzynarodowej. naszej państwowości zaległości pod wzglę Po katastrofa! nem niepowodzeniu konferencji rozbrojeniowej w obliczu już dem materjalnym, zaległości nie z naszej zlej woli wynikłe, lecz z przyczyn historycznych. Te zaległości musimy odrobić. mać wyścigu zbrojeń, hasło dla Włochów rozpoczętego i niedającego się powstrzy Jest wielka prawda, o której każdy Polak, czy to w kraju, czy to na obczyźnie, Należy być silnym, należy być coraz ery faszystowskiej może jedynie brzmieć choćby za dalekim oceanem, zawsze winien pamiętać: Warunkiem każdego do- móc stawić czoło wszystkim możliwoś silniejszym, należy być tak silnym, by ciom i być zdecydowanym wejrzeć w o- czy każdemu losowi. Temu najwyższemu nakazowi musi być podporządkowa-. ne całe życie narodu. Imperjum rzymskie nie jest kompromisem, który powstał przy zielonym stoliku dyplomatów, lecz w spięciu zwycięskich bitew, stoczonych bohatersko z olbrzymiemi trudnościami przyrody oraz koalicją nieomal wszystkich państw świata, w atmosferze ducha rewolucji czarnych koszul, ducha bitnych i czujnych na lądzie, na morzu i powietrzu Włoch. Od ostatnich manewrów minął jeden rok, lecz ile wydarzeń historycznych przeżyliśmy w tym okresie! Przed zakończeniem tego mego raportu pragnę postawić wam pytanie: Czy wszystkie dawne rachunki są regulowane, i czy drogę naszą kroczyliśmy szlakiem prostym?" Tłum odpowiedział na powyższe zapytanie jednobrzmiącym okrzykiem: tak. Mussolini zakończył swe przemówienie: Oświadczam i przyrzekam wam, że zawsze będziemy w ten sposób postępować." SOWIETY ŻĄDAJĄ WYSIEDLENIA dza, iż codziennie odbywają się tam ma TROCKIEGO Z NORWEGJI. sowę rozstrzeliwania osób, które schwy Moskwa. Według doniesień TASS, tąno na słuchaniu wiadomości nadawanych przez radiostację sewilską(t). bowicz, w sobotę popołudniu norweskie odwiedził poseł sowiecki w Oslo, Jaku Listy ofiar przeznaczonych na rozstrzelanie sporządzają na podstawie de świadczył mu, że rząd sowiecki z uwa go ministra spraw zagranicznych i o- nuncjacyj trzy syndykaiistyczne centra gi na wyniki procesu Zinowjewa i Iowa le, które przedkładają je następnie do za rzyszy liczy na to, iż rząd norweski odmówi Trockiemu dalszego prawa po twierdzenia pewnemu cyrulikowi, urzę dującemu jako właściwy nieograniczony władca Malagi w pałacu cywilnego Poseł Jakubowicz wywodził szczegó bytu. gubernatora. Iowo, że Trocki jest organizatorem i kie On to od godziny S-ej rano do późnej, równikiem terorystycznych akcyj, mających na..celu'zamordowanie' Członków nocy podpisuje wyroki, nie zastanawiając się wiele,czy są one uzasadnione. rządu sowieckiego i przywódców narodu. Rząd Sowietów jest zdania, ze dal W ten sposób zginęło już wiele poważnych osobistości w mieście. szy pobyt Trockiego w Norwegii może zaszkodzić istniejącym przyjaznym sto simkom pomiędzy obu państwami. AMERYKA NIE CHCE TROCKIEGO. Berlin. Władze amerykańskie na za pytanie przyjaciół Trockiego, czy na wypadek wydalenia go z Norwegii mógł by zamieszkać w Stanach, udzieliły odpowiedzi odmownej. DYGNITARZ SOWIECKI ZASTRZE LIŁ SIĘ NA ZEBRANIU PARTYJNEM. aniżeli przedtem. Helsinki. Otrzymano tu wiadomość, W przeciągu kilku godzin oraz na jeden prosty rozkaz możemy zmobilizować że wybitni działacze komunistyczni fińscy: Kuleszo, Banner oraz Krista Ro- 8 miljonów ludzi. Potężne to dzieło stworzone zostało przez 14 lat reżimu faszystowskiego. Naród włoski musi być pew dro zostali aresztowani i zesłani na Sybirny, że zapewniono należycie jego pokój Wybitny członek komitetu wykonaw wewnętrzny i zewnętrzny, oraz z jego czego, Lettonmiati, popełnił samobójstwo na zebraniu partyjnem, strzelając pokojem także pokój świata. -. sobie w skroń. Jedna z najsprawiedliwszych w-ojen w historji została zakończona szybkim DALSZE ARESZTOWANIA W ROSJI. pokojem. Wiochy Włochy posiadają posiadaj, w sercu Afry Ryga. Według wiadamości ' z «o^rwy Moskwy J IŁ V, L Ł. I UU1 V HIC /.< IZ II o I 11» ki via» olbrzymi "«ł, kraj, J^Lvł który J przez UZiIGaićJLKI dziesiątki ktorych sc s!ośc' do tel P ry»'«zdołano 1st lat wfhłnniti wchłonie całkowicie nopiraitrinłn siły «ii,» robocze oraz jaszcze jeszcze należycie snrawdzić. sprawdzić, dowódca so- so zdolności twórcze narodu włoskiego. Aczkolwiek odrzucamy nonsens wiecznego pokoju, który jest obcy naszej doktrynie i naszemu temperamentowi, pra- Wieckiej floty bałtyckiej, Haller, został a- resztowany. Fakt ten wywołał zarówno w Moskwie, jak w Leningradzie olbrzymie wrażenie, Haller nie brał prawie żadnego udziału w życiu partyjnetm i nigdy nie był posądzany o uprawianie jakiejkolwiek opozycji. Hatler, fak również aresztowany ostatnio dowódca lentngradzkiego okręgu wojennego, Szaposzników, byli oficerami armji cer skiej. Bezpośrednio po rewolucji obaj prze szli na stronę bolszewicką. Stanowisko towódcy floty bałtyckiej Haller zajmował rzez cały szereg lat. sooo ^irlandzkich ochotników na pomoc powstańcom. ÄifAzi,r asi «aąac W najbliższych dniach udam###

3 PREZYDENT LEBRUN. Paryż. Agencja Havasa donosi: Prezydent Lebrun przerywa urlop i powraca do Paryża. We wtorek prezydent wyjedzie do Chalons n. Marną, gdzie będzie obecny podczas ostatniej fazy manewrów. 3-go września prezydent powróci do Paryża. Przypuszczalnie 4-go lub 5-go odbędzie się posiedzenie rady ministrów, podczas którego premjer Blum i minister spraw zagr. Delbos zapoznają prezydenta Lebrun'a z bieżącemi sprawami z dziedziny polityki międzynarodowej, jako to rezultatami rokowań w sprawie układu o neutralności wobec wydarzeń hiszpańskich oraz z rezultatami pobytu gen. Rydza-śmigłego i dr. Schachta. AMBASADA NIEMIECKA OPUŚCIŁA MADRYT. Berlin. Niemieckie biuro informacyjne komunikuje: Ponieważ członkowie kolonii niemieckiej w Madrycie, któ rych Bezpieczeństwo było poważnie za grożone wskutek rozwoju sytuacji w Ma drycie, zostali ewakuowani do ojczyzny w ciągu ostatnich tygodni, ambasada niemiecka w Madrycie została również przeniesiona i zainstalowana aż do nowego rozporządzenia w mieście partowem Alicante. Zarządzenie to okazało się niezbędne, ponieważ rząd madrycki pomimo wielo krotnych nalegań odmówił niemieckiemu charge d'affaires zapewnienia należytej obrony w ambasadzie. Majskij sprawcą procesu Londyn. Sunday Referee podaje sensacyjne szczegóły, związane z pobytem ambasadora sowieckiego w Londynie Majskiego w Moskwie. Według Sunday Referee, ambasador Majski, który opuścił Londyn 12 sierpnia, a więc na kilka dni przed aresztowaniami moskiewskiemu zabrał ze sobą dokumenty, wykazujące, że ośrodkiem spisków przeciw Stalinowi był Londyn. Ambasador Majskij miał wpaść w Londynie na trop organizacji, która miała na celu usunięcie Stalina. Organizacja ta została jakoby związana przez ambasadora sowieckiego w Londynie Sokolnikuwa,, który z racji swego stanowiska był w 81 stanie zmylić czujność agentów GPU. Gdy jednak Sokolników powrócił do Moskwy,'oi-ganizac ja'ta ńa terenie Londynu rozpadła się. Gdy po pewnym czasie stała się aktualna sprawa mianowania attache wojskowego w Londynie, Sokolników, który zajmował wtedy w Moskwie wybitne stanowisko finansowe, zaproponował gen. Putnę. Gen. Putna był następcą Sokelnikowa, jako przywódcy organizacji antystalinowskiej w Londynie. Według Sunday Referee, spiskowcy mieli nawet rozważać możliwości zamachu na Stalina, jako jedynego sposobu pozbycia się go. Dziennik twierdzi dalej, że Majskij dowiedział się o konspiracji przed kilku miesiącami i wysłał odpowiedni raport do Moskwy. Po przyjaździe Majskiego do Moskwy nastąpiły aresztowania. Milionowy skarb wypadł z figury św. Antoniego. Praga. Nad miejscowością Vra.nowa i okolicą, niedaleko Pragi, przeszła w nocy z 26 na 27 ub. m. niezwykle silna burza. W pewnej chwili piorun uderzył w 'zagrodę jednego z gospodarzy, nie czyniąc jednak żadnej szkody. Piorun obśiizgnął się po rynnie na opo- na wioski. Figura rzeźbiona w piaskowcu od dawien dawna znajdowała się w tem miejscu. Na skutek uderzenia pioruna statua rozpadła się. Kiedy burza przeszła i mieszkańcy zagrody wyszli na podwórze, zauważyli.na ziemi skrzynkę cynową, pokrytą pleśnią. Jak się okazało, wypadła ona z wnętrza figury. Kiedy skrzynkę otworzono, znaleziono stare klejnoty i złote monety wartości 5 milj. koron. Skarb pochodzi.prawdopodobnie z okresu wojny 30-Ietttiej. Jest to, jak należy przypuszczać, słynny skarb Wallensteina, jednego z wo dzów podczas wojny 30-letniej. Skarbiec ten Wallenstein ukrył osobiście i po jego zamordowaniu napróżno usiłowano go znaleźć. Zachodzi pytanie, do kogo skarbiec obecnie należeć będzie, do rządu czechosłowackiego, czy do właściciela zagrody, czy też do potomków Wallensteina, o ile ci potrafią udowodnić, że jest to sprzecznie skarbiec Wallensteina. Rk M orpoizaiorem (zerwanej Hiszpanii? BROCKE ROSENBERG I NEUMANN, SZWAGIER STALINA. Wiedeń. Według sensacyjnych do niesień ze źródeł włoskich, ruch komunistyczny w Hiszpanii zorganizował nie kto inny, jak szwagier Stalina, Henryk Neumann, b. przywódca partii komunistycznej w Niemczech. «Do pomocy przydzielono mu znanego agenta komunistycznego (Trockiego, któ ry specjalnie w tym celu przybył z Mos kwy do Hiszpanii. Trzecim zkolci agentem, który zapuś cił swe macki na terenie Hiszpanii jest Marceli Rosenberg, dotychczasowy wiccsekretarz Ligi Narodów, zamianowa-l go. iiy ostatnio 1 jak wiadomo ambasa dorem sowieckim w Madrycie. Wszyscy trzej wymienieni skupiają w swoim reku nieograniczone pełnomocnictwa. Rosenberg otrzyma! szczcgóio we instrukcje z Moskwy, nakazujące mu rozwinięcie zakrojonej na szeroką skalę akcji, której celem końcowym ma być całkowite usuniecie prezydenta republiki Azany, oraz premiera Girala, z zamiarem zorganizowania taktycznego reżimu komunistycznego w obszarach zajętych przez wojska Frontu Ludowe- Wspaniała manifestacja Warszawy KU CZCI LEGATA PAPIESKIEGO KS. KARD, MASMAGGI'EGO. Warszawa. Ku czci legata papie-1 iigijnem i odstępstwem od wiary ojców, skiego J. E. ks. Franciszka Kardynała' Przeprowadzając analogję między ów- Marmaggfego odbyła się dnia 28 sierp-1 czesnem niebezpieczeństwem, grożącem nia w Domu Katolickim dm. Piusa XI, I Polsce ze strony obcej wiary, a dzisiej-, Akademja ku czci J. Em. Ks. Kardynała Marmaggi'ego. W Domu Katolickim im. Piusa XI odbyła się zorganizowana przez Instytut Diecezjalny Akcji Katolickiej akademia ku czci J. E, ks. Kardynała Franciszka Marma-ggiego, który był Legatem Ojca Św. na Ogólnopolski Synod Biskupi w Częstocho wie. Na zdjęciu naszym fragment akademii w loży honorowej widoczny J. E. ks. Kardynał Marmaggi. w otoczeniu dostojników Kościoła. Na zdjęciu obok: J. Em. ks. Kardynał na dworcu kolejowym w Warszawie. uroczysta akademja, w której wzięły udział olbrzymie tłumy wiernych. Wspaniała, wielka sala, największa w WarśżaWie, bo mogąca pomieścić 5,000 ludzi, została bogäto udekorowana zielenią i sztandarami, ustawionemi z dwóch stron sali, oraz na podjum. W pierwszym rzędzie zasiedli biskupi i prałaci w szkarłatach, amarantach i fioletach. W lożach pierwszego piętra umieściły się zakonnice, galer je, krużganki i cały parter wypełniła szczelnie publiczność. Gdy punktualnie o godz. 6-ej wieczorem wszedł do loży honorowej ks. Kardynał Marmaggi, legat papieski, w towarzystwie ks. Kardynała Rakowskiego i licznej świty, odezwały się grzmiące fanfary. Następnie orkiestra Kolejowego Przysposobienia Wojskowego odegrała hymn papieski i polski hymn narodowy, które wysłuchano stojące- Naprzeciwko loży kardynalskiej zajął miejsce reprezentant rządu p. wiceminister spraw wewnętrznych Kawecki. Obok niego zasiedli dwaj wiceprezydenci miasta Pohoski i Ołpiński. Akademję zagai! pięknem przemówieniem ks. biskup Szlagowski, witając legata Ojca św. Piusa XI, umiłowanego opiekuna narodu polskiego, słowami pełrienti miłości i największego oddania. Cala sala wstała i gromkiemi okrzy- grała hymn papieski. Po tem zagajeniu akademji, chór Świę tokrzyski, wzmocniony męskim chórem Opery warszawskiej pod dyrekcją Langera odśpiewa! kantatę powitalną Krätzera. Następnie dłuższy odczyt o roli Synodów w Polsce wygłosił inż. Polkowski. Uwydatnił on w referacie, żę Synody: w dawnej Polsce zajmowały się nietylko zagadiiieniamrczystotreligijnemiraie de^ batowaly nad szkolnictwem, nad wprowadzeniem języka polskiego, opieką nad ludem miejskim i wiejskim, działalnością charytatywną, nad kwest ją żydowską, domagając się ograniczenia izraeutów, wyznaczenia *im na zamieszkiwanie oddzielnych dzielnic i walki z lichwą» dalej debatowały nad prawodawstwem świeckiem, a w okresie szerzenia się reformacji podjęły energiczną walkę w lejowego Przysposobienia Wojskowego pod dyrekcją Zakrzewskiego odegrała uwerturę do opery Halka, artysta teatrów miejskich p. Michalak wypowiedział wiersz Norwida Encyklika oblężonego i Pawlikowskiego Wierzę w Boga Wreszcie dziesięć dziewcząt w strojach ludowych, każda z innej dzielnicy Polski wykonały zbiorową deklamację p. t. W hołdzie papieskim, a chór świętokrzyski odśpiewał Domine Deus w układzie Makiakiewicza i życzenia Galla. Przy dźwiękach poloneza As-dur Szopena, ks. Kardynał Marmaggi zeszedł ze swej loży, w otoczeniu świty, na podjum i wygłosił w języku włoskim wspaniałe, improwizowane przemówi eine, które rozpoczął od przekazania Polsce powitania i błogosławieństwa Ojca św. Następnie podziękował za wielką ma-. nifestację katolickiej Warszawy na jego cześć, za manifestację, która wypadła tern okazalej we wspaniałym Domu Katolickim, wzniesionym z inicjatywy i dzię ki zabiegom ks. Kardynała Kokowskiego. Następnie, wspominając okoliczności, których Papież Pius XI udzieli! mu przewodniczenia na Synodzie, ks. Kardynał podniósł doniosłość obrad synodalnych, odbytych na Jasnej Górze i przeciwstawił im straszne walki, odbywające się w Hiszpanji w narodzie katolickim, na który spadł dopust Boży. To, co się tam odbywa, nazwał ks. Kardynał dziełem szatana i wezwał 'Polskę, wierną córę Kościoła, aby czuwała, gdyż ciemne potęgi czyhają i na nią. Ufa jednak, że, jak za czasów Sobieskiego w Imię Boże Polska odparła najazd niewiernych, tak i teraz spełni rolę bast jonu chrześcijaństwa. Do tego zadania powołana jest przez historję. Zakończywszy przemówienie ks. legat papieski oświadczył, że w imieniu Ojca św. chce udzielić wszystkim zebranym błogosławieństwa apostolskiego. Cała sala uklękła, a ks. Kardynał wzniósłszy ręce ku górze błogosławił kreśląc znak krzyża św. nad głowami kornie pochylonemu Była to najbardziej wzruszająca chwila wielkiej uroczystości. Ciszę, jaka zaległa salę, przerwał okrzyk, wzniesiony szym atakiem na nią bezbożnego komu- przez piz.cz ks. ns, Kardynała xciiiu,viiam Rakowskiego! Niech,.,.cci, niznm, mówca stwierdził, że w jednym żyje legat papieski J. Em. ks. Kardynał i r$rn<rim drugim wvnafllm wypadku krai kraj nasz nas? rnn znajdował. irlrrarał Mai-macręn Marmaggi! fykrzvk Okrzyk ten nnfłiali podjęli XxrS7,VSł*.V wszyscy oparcie- o Stolicę -Apostolską,- tę niezwyciężoną opokę Piotrową, która i obecnie w osobie legata ks. Kardynała' Marmaggi'ego przysyła nam zwiastuna mocy i wytrwania. Zkolei orkiestra reprezentacyjna Ko- szawy. zebrani. ;... Owacja trwała dłuższą chwilę prżyczem orkiestra jeszcze raz odegrała hymn papieski, kończąc wspaniałą i niezapomnianą manifestację katolickiej War» LECĄ NAD ROSJĄ Z SZYBKOŚCIĄ 60 KLM. NA GODZINĘ. Warszawa. W odległości 20 kim na południe od Olew&ka widziano 4 balony i zawodników o puhar Gordon Ben nett a,,;.&ł:;4ł=:x' pi żela bijące ponad granicą polsko rosyjską. Wylądowały natomiast j-uż wszystkie balony, które wystartowały w niedzielę z lotniska Mokotowskiego poza konkursem, ;dbywając loty o charakterze czysto spor towym, czy też przewożąc pocztę, lub słu żąc dla celów radiowych. Jak donosiliśmy,' pierwszy wylądował XXI AAH V*e w iniiidzyikhv iiuiiułyiuiw. zawody tenuuj umuiiirw wuiiiyvu u puuar im. uordoll Iłeiinctta. Na letnisku :k*ii imr.imtrłwsk Mokotowskiu -m w \y Wart/ War<z-.i\vic, minister komunikacji Ulryćh, otworzył w obecności P. Prezydenta Rzn litej 2-be międz. zawody balonów walnych o puhar im. Gordon Bwmeta;.0 godz 'i'stqpil start.10 balonów wolny cli, reprezen tających pięć państw,,a tniami:. Belgię, Niemcy, = arię,.francję i Polskę, Zdjęcie.u doki przedstawia załogi trzech balonów Dolskich \v nasię* :

4 i l/ma i września iaao rum potd Węgrowem balon francuski Puk", 1 two polskie w Łodzi, na dużem zgroma-1 niądze, Sosnowska postanowiła z nim niewątpliwie ' ' najmniejszy 1 1 balon * na świecie. ' dżemu, ' i które i r. się odbyło ?.-i_:-i_ w niedzielę, na zerwać. Skorupski mimo to pisał do niej Ma on wszystkiego 170 m. sześć, pojemności. Balonik pilotowany przez francuskie' go aeronautę p. Paul Spiess był w powietrzu 4 godziny i kwadrans. Znacznie krótszy był lot, bo tylko ^godzinny balonu Gopło" o pojemności 450 m sześć. Balon Aeroklubu warszawskiego zwany popularnie Basią" pilotowany przez p. Wojtulanisównę, wylądował pod Sokołowem Podlaskim. O godz nastąpiło lądowanie balonu,,sanok'* opadał wsi Chlewiszcze w pow. brzeskim w pobliżu stacji kol Czeremcha. Balon z radjową stacją nadawczą przebył w czasie 4 godzin lotu 165 km. litrji powietrznej. Osiągnął on więc szybkość średnią 42 i pół km. na godzinę. Szyb kość wiatru w warstwach górnych dochodziła do 60 km. na godzinę. Balony r a ido we podobnie jak w roku u* biegłym rozleciały się wachlarzem. Balon..Sanok" minęły po drodze dwa biorące udział w zawodach balony: Polonia" i..bruksela", 1 Najdalej zaleciał balon Aeroklubu Warszewskiego Syrena". Wylądował on dopiero nad ranem w Chotyniczach, w odległości 370 km. na wschód od Warszawy. Balon Syrena" pilotowany przez p. Podmą górskiego zabrał pocztę balonową. Należy zaznaczyć, że dwa balony pocztowe Syrena" i Legjonowo" zabrały worki z pocztą, zawierającą listów I kartek pocztowych. Listy i kartki opa+rzo me zostały specjalnym stemplem zawodów Gordon Bennetta". Listy i kartki zostały wysłane przez załogę Syreny" z Chotynicz jako przesyłki ekspressowe do miejsca przeznaczenia." Nocy ubiegłej (z niedzieli na poniedziałek, przeszła nad Warszawą niezwykle gwałtowna burza z piorunami. Łatwo zrozumieć, jakie niebezpieczeństwo dla szybującego balonu zsyła burza z piorunami. W czasie zawodów w 1923 roku po starcie w Brukseli zerwała się się niezwykle silna burza. Pioruny zapaliły trzy balony. Pięciu zawodników zginęło a jeden został ciężko ranny. Zrodziła się obawa, czy burza nie zagra ża czasem zawodnikom. Otrzymano uspakajającą wiadomość. Aeronauci nasi są już daleko i czoło burzy nie jest w stanie ich dosięgnąć. Burza szła z północo-zacho du na wschód z szybkością 50 kim. na godzinę. Uczestnicy zawodów w chwili nadejścia czoła gwałtownej burzy nad Warszawą, znajdowali się od niej o 500 kim., płynąc z szybkością 60 kim. na godzinę. Wedle informacyj meteorologicznych, panuje w środkowej Rosji, gdzie w tej chwili znajduje się zapewne obecnie więk szość balonów, na wysokości do 2000 m. wiatr o szybkości od km. na godzinę. Balony więc, które znajdują się w tym pasie, mają dobry kierunek i sprzyjające wiatry. Gorsza byłaby znacznie sytuacja tych balonów, któreby zboczyły na południe. Tam bowiem wiatry mają inny kierunek i balony zamiast się od Warszawy oddalać, gnane z powrotem, zbliżałyby się do niej. Ożywienie wyborcze w łodzi Komuniści przy robocie. Łódź. W ostatnich dniach w kołach związków zawodowych klasowych mówi się o tem, że komuniści przygotowują generalny atak na Łódź. Na ostatnie dwa tygodnie przed wyborami postanowili sprowadzić agitatorów z całej Polski, zorganizować bojówki, zarzucić bibułą propagandową ośrodki robotnicze, użyć wszelkich środków, ażeby zapewnić zwycięstwo żydo-komunie. Mówi się głośno, że kierownictwo ich komitetu wyborczego rozporządza wielkiemi pieniędzmi, które przedewszystkiem płyną ze źródeł żydowskich,. Atak lewicy wzmożony także jest dlatego, że cała Łódź jest pod dużem wrażeniem niebywałej manifestacji narodowej, jaka miała miejsce w rocznicę Cudu nad Wisłą". Tak wielkiej manifestacji narodowej Łódź w ostatnich latach nie widziała. Pozatem rozpuszcza się sensacyjne plotki w Łodzi, że przyszedł z Warszawy rozkaz, że sanacja przy tych wyborach musi znowu zwyciężyć. Kombinacja wyborcza sanacji z chadecją nie wywołuje żadnego zainteresowania. Tak słabą dywersją dla PPS.-u i komuny będzie lista zawodowych związków sanacyjnych. W ostatnich dniach, szczególnie w niedzielę odbyły się liczne zgromadzenia w Łodzi. Stronnictwo Narodowe odbyło z powodzeniem kilkanaście zebrań. Kupiec listy i Sosnowska dowiedziała się, że' Skorupski jest osobnikiem, żerującym na naiwnych dziewczętach. W ub. niedzielę Sosnowska dała ogłoszenie, że poszukuje posady. Skorupski, przeczytawszy ogłoszenie, wysłał chłopca z listem do 1 Sosnowskiej, prosząc, aby przybyła w poniedziałek o godz. 8 rano w sprawie objęcia posady do magazynu mód na ul. Kruczą. Gdy Sosnowska wychodziła z magazynu, gdzie okazało się, że posady niema, wyskoczył z za rogu Skorupski i zaczął strzelać. Zabójcę oddano do dyspozycji władz śledczych. STARCIA LUDOWCÓW Z UKRAIN CAMŁ Lwów. Miasteczko Waręź w pow. sokalskim było widownią krwawego starcia członków Str. Ludowego z Ukraińcami. Po zjeździe ludowców w Polance przybyli uczestnicy zjazdu w pochodzie do Waręża i na rynku zetknęli się z pochodem Ukraińców, urządzonym z okazji odpustu. Wskutek prowokacyjnych okrzyków z z obu stron powstała krwawa bójka, -w której kilka osób odniosło rany, dwie zaś odwieziono do szpitala w Sokalu. W czasie awantury wybijano szyby w domach żydowskich. Sensacyjna afera w Gdyni Bohaterem afery fest osławiony Ryskal* czyk. Gdynia. Przed dwoma tygodniami na przejściu granicznem do Sopotu zatrzymano urzędnika komisarjatu rządu w Gdyni, Ryskalczyka, który usiłował wywieźć 4,000 złotych, oczywiście w nielegalny sposób. Ryskalczyk jest tym osobnikiem, który, jak wiadomo, przed kilku laty dokonał napadu na Adolfa Nowaezyńskiego i wybił mu oko. Przed prey byciem do Gdyni Ryskalczyk był osobistym sekretarzem wojewody Kostka-Biernackiego, W związku z usiłowanym przemytem walut, Ryskalczyka po krótszym zatrzymaniu w areszcie zwolniono za kaucją 400 złotych. Równocześnie jednak wszczę to dochodzenia, które ustaliły, że Ryskalczyk 2,000 złotych sprzeniewierzył z kasy komisarjatu rządu z funduszów, przeznaczonych na płace robotnicze dla zatrudnionych przy robotach finansowanych przez Fundusz Pracy. Wobec wykrycia defraudacji, Ryskalczyka ponownie aresztowano, a wraz z nim osadzono w areszcie dwóch dalszych urzędników komisarjatu rządu, Rutkowskiego i Lojcznera. Afera Ryskalczyka wywołała w Gdyni zrozumiałą sensację, a nawet konsternację, z uwagi na jego. dotychczasowe stanowisko i niezwykłe zaufanie, jakiem darzyli go jego dotychczasowi przełożeni oraz większość jego współpracowników. którem przemawiali b. posłowie Str. Narodowego Lewandowski i Górczak o- raz red. Kurjera Poznańskiego Czapiewski, opowiedziało się za poparciem solidarnem listy obozu narodowego. SZEŚCIU POSŁÓW JUŻ UBYŁO W OBECNYM SEJMIE. Warszawa. Według danych kancelarii ciał ustawodawczych, w obecnym Sejmie ze śmiercią posła Wojciecha Stpiczyńskiego ubyło, już 6-ciu posłów. Poprzednio złożyli mandaty z powodu objęcia wysokich stanowisk w administracji państwowej posłowie Byrka i Paciorkowski, zrezygnował z mandatu pos. Zenctke!!e. zmarł pos. Wiślicki. Wszystkie te mandaty pozostają nieobsadzone, gdyż w myśl art. 87 ordynacji wyborczej, wybory uzupełniające odbywają się tylko w tym wypadku, gdy za wakują obydwa mandaty w jednym okręgu, bądź też, gdy skład Sejmu zmniejszy się więcej niż o 120 część posłów. Ponieważ obecny Sejm liczył 208 posłów, dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających musiałoby zawakować 21 mandatów. Niezwykłe zjawisko nad Wilnem Wilno. 31 sierpnia padały w Wilnie deszcze o charakterze szkwałowym. Szkwał odznacza się tem, że chmury u- kładają się w charakterystyczny sposób, powstają silne podmuchy, przychodzą nagle i krótkie ulewy i widzi się wyraźnie, że za parę minut deszczu nie będzie. W naszym klimacie szkwały są zjawiskiem rządkiem. Natomiast żeglarzom na morzu często dają się we znaki. Jeden z takich szkwałowych deszczów charakterystycznych łukowato wygiętych chmurach zaobserwowano w Wilnie w poniedziałek o godz. 15-ej m. 45. Zabił studenta strzelając do kobiety na ulicy. Warszawa. W poniedziałek o godz. 9-ej rano u zbiegu ul. Kruczej i Wspólnej rozegrało się krwawe zajście, podczas którego padły 4 strzały. Jak się okazało, strzelał 30-Ietni Zygmunt Skorupski, bez zajęcia, do 24-1 etniej ekspedjentki Stanisławy Sosnowskiej. Dwie kule trafiły Sosnowską, na szczęście powierzchownie w szyję i czoło. Jedna z kul chybiła, ostatnia zaś trafiła w usta, przechodzącego tam 27-łetniego Jana Koć wina, studenta medycyny, który szedł do swej żony 34-letniej Władysławy, przebywającej w klinice położniczej. Sosnowska wpadła do cukier ni Kijowskiej (Krucza 31), gdzie ukryła się. Koć wina przechodnie przenieśli do bramy wspomnianego domu, gdzie przed przybyciem lekarza zmarł. Sprawcę krwawego zajścia aresztowano. Skorupski zeznał, że zamierzał zabić Sosnowską, bo zerwała z nim znajomość. Poznali się przed trzema laty. Ponieważ Skorupski wyłudzał od dziewczyny piettesiauracga Polof lcr MA ZASZCZYT ZAWIADOMIĆ Sz. GOŚCI że od i września rozpoczął KONCERTY znakomity kwarlel B-ci Borowskich Towarzyskie wieczory dancingowe..humor. - Śpiew. Mnśstwo miłych niespodzianek. KRONIKA Dziś T- Stefana kr. Jutro Szymona Stupn. Wschód, słońca ó. godz, 4,57 Zachód ,29 Kalendarzyk hsłoryczny: Urodzenie Boileslawa Krzywoustego 1085 r._ Ze szkoły muzycznej dyr. L. Wawrzynowicza. Z dniem 3-iią b. m. rozpoczynają się wykłady w szkole muzycznej dyr. L. Wąwrzynttwicza na wy działach: fortepianowym, skrzypcowym i organowym, łącznie z przedmiotami teorelycznemi i położeniem nacisku na Z ruchu pątniczego. W dniu 31 ub. śpiew oraz przedmioty dla uczniów wy m. przybyła pielgrzymka z Pietrzniewa, działu organowego, którego program a- pow. turczański, w liczbie 90 osób. probowany jest przez Władze Duchów ne. O poziomie szkoły i wynikach nauki Min. oświaty przeciwko zmianom zaświadczył koncert-popis uczniów i u- podręczników. Ministerstwo Oświaty czenic, który odbył się w sali Straży wydało w związku z rozpoczynającym w końcu ubiegłego roku szkolnego. się nowym rokiem szkolnym , Z karty żałobnej. W dniu dzisiejszym rozstał się z tym światem ś. p. Ed doniosłe zarządzenia, kładące kres polityce ciągłego zmieniania podręczników mund Stokowski, artysta dramatyczny, szkolnych. Okólnik ten podnosi, że kierownictwa szkól powszechnych i. śred Zmarły z górą pól wieku pracował ną przeżywszy lat 77. nich wybierać mają nowe podręczniki scenie, znany też byt powszechnie miej tylko w tych wypadkach, gdy dotąd u- scowemu społeczeństwu, ciesząc sie du żywane nie figurują w spisach podręcz żą popularnością i sympatią W szerokich ników dozwolonych, bądź też. gdy nakład ich został wyczerpany. Wogólc ną- kolach przyjaciół i znajomycli, którzy wieść o zgonie ś. p. Stokowskiego przyj filują z prawdziwym żalem, Ostatnie lai*aiunl^ac tz an W.Pod^cznikacK ta swego życia zmarły spędził ńa enieszkolnych, gdyż pociąga to za sobą zna ryturze po amputacji nogi czne wydatki dla rodziców. ' Cześć ri -----s Jego pamięci! Nr. 203 Podatki płatne we wrześniu. We wrześniu r. b. płatne są podatki następu W 0 do S września zaliczka iniesięcz na na podatek przemysłowy odobrotu za rok ) do 15 września II rata zryczałtowanego podatku przemysłowego od obrotu za rok 1936 przez drobne przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe. 3) do 15 września podatek dochodowy na rok 1936 przez płatników, któ' rym nakazy płatnicze na ten podatek do ręczono w terminie do dnia 16 sierpnia b. r. Termin płatności dla płatników, któ rzy nakazy płatnicze otrzymają po dniu 15-ym sierpnia b. r., upływa z 30-ym dniem po doręczeniu nakazu. 4) do 7 września podatek dochodowy od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, wypłaconych przez slużbodawcę w sierpniu r. b. 5) do 5 września podatek od energii elektrycznej, pobrany w czasie od 16 do 31 sierpnia b. r.; do 20 września tenże podatek pobrany przez sprzedaw: cc energii elektrycznej w ciągu pierwszych 15-tu dni września r. b. Zamknięcie kursów Iniormacylnych dla kandydatów na czeladników w rzemiośle. W sobotę, dnia 29 sierpnia r. b.( w lokalu Publ. Szkól Dokszt. Zawodowych przy ul. Piotrowskiej 17 nastąpiło uroczyste zamknięcie 3-tyg. Kursów Informacyjnych dla kandydatów na cze ladników w rzemiośle. W ciągu całego okresu trwania wymienionego wyżej kursu wykłady prowadzone byty przez mistrzów poszczególnych zawodów i wykwalifikowanych nauczycieli. Kurs ukończyło 44 osoby. XV zakończeniu wzięli udział p. Adam Musiał, radca Izby Rzemieślniczej i prezes Okr. To w. Rzemieślniczego, p. Ludwik Nowicki, kierownik Dokształcających Szkół Zawodowych i cale grono nauczycielskie, które prowadziło wykłady na kursie. Po przemówieniach p. radcy Musiała, kierownika kursu i jednego zc słuchaczy, nastąpiło rozdanie zaświadczeń siu chaczom, a następnie wspólną fotografią zakończono zajęcia na wspomnianym wyżej kursie. Zamiast podatku wojskowego praca na robotach publicznych? Swego czasu wprowadzono podatek wojskowy, pobierany od osób, które nie służyły w wojsku bądź dlatego, że otrzymały kätegorje C lub D, bądź też ponieważ zostały zaliczone do nadliczbowych, ~ Podatek ten, dawał minimalne wpływy, często nie pokrywające nawet kosztów administracji. To też sprawa skasowania tego podatku była już przedtem rozważana, obecnie zaś wkroczyła na tory realizacji. Projekt odpowiedniej ustawy jest w opracowaniu. Wysuwany jest przytem projekt zastą pienia podatku pracą przez 6 dni corocznie w ciągu 8 kolejnych lat. Ci, którym praca taka na robotach publicznych mogłaby przynieść uszczerbek zawodowy łub materjalny, byliby od tego obowiązku zwolnieni. Wieczór humoru, piosenek I tańca w teatrze Kameralnym. W czwartek i piątek, dii. 3 i 4 bm., odbędą się w teatrze Kameralnym dwa gościnne występy artystów scen warszawskich w rewii humoru, piosenek i tańca. Udział \y wieczorze wezmą: Maria Chmurkowska, Xenia Grey, Pola Szmarówna, Mar jan Demar, Jerzy Klimaszewski, produkując w obfitym programie najnowsze przeboje Warszawy. Ceny miejsc od 85. gr. do 2 zł. 80 gr. Początek o godz wlecz. Niewątpliwie występy artystów warszawskich cieszyć się będą dużem powodzeniem, gromadząc liczną publiczność, która ma okazję wesołego spędzę nia wieczoru, Jaką pogodę będziemy mieli we wrześniu? Pierwsza dekada (od 1 10 września) rozpocznie się przeważnie zmienna j wietrzną z przelotnym deszczem pochodzenia burzowego, oraz Większem zachmurzeniem w północnych i częściowo wschodnich okręgach kra- W Donn, Noclegowym Braci Albertynów, mło* drjenlcc 21 letni ma odbyć pierwsza spowiedź I przyjąć Komuuje św. lecz fizycznie nie może zarobić na potrzebne ubranie, bieliznę I t. p. rzc* czy -- a wypada go odpowiednio ubrać na to pa mię hi a na cale życic chwilę. Wobec tego Bracia Albertyni proszę, kloby móyt przyczynić się nomoc.1 pieniężną, n;i zakup «brania I bielizny niechby łaskawie raczył złożyć do Ooriea Cze- W ",co z Pewnością pozostanie w milej pa' nięcl obdarowanego.

5 Xr. 20& Dnia 2 Września 1936 roku. Kino LUN/i»«Mały Marynarz Arcywesoła komedia muzyczna REKORDOWA OBSADA: Marja Bogda, Helena Grossówna, Antoni Fertner, Franciszek Brodniewicz, WHold Conti, Józef Orwid, Bolesław Horski, Lena Okszańska, Józef Konrad Początek seansów 5, w sobotę w niejsielę Ostatni seans o godz wieez. ju. Z dniem 3 września obszerny wyż barometryczny ogarnia stopniowo swym wpływem również dalsze obszary Polski, przynosząc polepszenie się stanu po gody i ocieplenia w ciągu dnia. Noce chłodne. Lokalnych zaburzeń z zachmu rżeniami i opadami spodziewać się nule ży głównie od 5 9 września. Gorszy stan pogody wraz ze spadkiem temperatury grozi naogól znowu w końcu bie żącej lub z początkiem następnej dziesiątki dni. Druga dekada (od września) po niewielkich wypogodzeniach w pierw szych dniach okresu przyniesie znowu wzrost zachmurzenia oraz burze miejscowe i deszcze. Później dość pogodnie i ciepło, o malejąccm zachmurzeniu, z wy jątkiem lokalnych zaburzeń w dniach od września. Trzecia dekada (od września) po mglistych porankach zapowiada się naogól pogodnie, słonecznie i dość ciepło w ciągu dnia. Chmurniejszy stan nie ba z deszczem i niższą temperaturą zaznaczy się około 21, 24 i od wrze śnią. Koniec miesiąca zapowiada aurę wietrzną i burzliwa, zwłaszcza nad morzem i w górach. Pogodne noce w okre sie od września, miejscami przy niosą lekkie przymrozki. Ziemniaki gniją z nadmiaru wilgoci. Wskutek ciągłych-deszczy w wielu stro1 nach na nisko położonych gruntach, za czynają gnić ziemniaki. O ile deszcze nic przestaną padać.sytuacja może stać się poważną. Z innych stron donoszą o klęsce robactwa ziemnego, szczególnie dotykającego buraki. Szkody wyrządzo ne prżeż Tbbäfctwö, dgćfióifżsi w 'mbktörych miejscowościach do 60 proc. Nocne dyżury aptek. W nocy z dnia 1-go na 2-go bieżącego mie siąca otwarte będą następujące apteki: p. Kozankiewicza i Frydego, III Aleja 50, p. J. Pogorzelskiego, Narutowicza nr. 44, Z Sądu Okręgowego Proces 33 narodowców oskarżonych o zajścia anyżydowskie w Truskolasach. W dalszym ciągu procesu, w którym na lawie oskarżonych zasiada 33-ch młodych ludzi z Truskolas, Sąd przesłucha! 26-ciu świadków, w czem 10 policjantów. Przed przesłuchaniem świadków obrona wystąpiła przeciwko powództwu cywilnemu o 119 zł. 30 ßT., popieranemu przez adw, Chołdyka i Markowicza, jed oak Sąd powództwo dopuścił. Świadkowie policjanci naogól zeznają tak, jak mówi akt oskarżenia, potwierdzając zeznania, złożone w śledztwie. Obrona przy zeznaniach świadków żydów kilkakrotnie stwierdza wskutek dużej podobności nazwisk oskarżonych, że świadkowie mówią o osobnikach zupełnie innych. Ponadto obrona oskarżonych stwierdziła, że kilku świadków żydów siedziało na strychach domów, skąd obserwowali rozgrywające się zamieszki, a więc niezupełnie wyraźnie mogli, ustalić obecność oskarżonych w bójkach. Powództwo cywilne z ramienia 16-tu żydów przeciwko 13-tu oskarżonym wysuwa stale nazwisko Młynarczyka, jak wiadomo sprawcę okradzenia kościoła. Dziś rano Sąd przystąpił do dalszego przesłuchiwania świadków, których pozostało jeszcze do przesłuchania 40-tu.. Na ławach oskarżonych widzi się luki. Bardzo wielu z nich nie przybyło do Sądu, co nie ma jednak żadnego wpływu na bieg sprawy. Zabicie rowerzysty przez auto. W dniu 30 ub, m. około godziny 11-ej, na szosie Częstochowa Herby, pomiędzy wsiami Wyrajów a Brzózka, jechał wie i sam prowadzi! auto, jadąc przepisowo po prawej stronie. Z przeciwnej strony jechał na rowerze lewą stroną Jan Połys, lat 31, zam. w (maszynie, który chciał przed samochodem przeejchać rowerem na prawą stronę, lecz w tym czasie nastąpiło zderzenie samochodu z rowerem, wskutek czego Połys został silnie potłuczony, a pc upływie pół godziny zmarł. < Sramck decyzją Sędz. Okr. Śl. został zwolniony. Ukradł nóż I widelec. Zatrzymany zo stał Żurek Stefan, zam, w Olkuszu, który mieszkaniu Szafrańskiej Władysławy (Kor deckiego 4/8) skradł nóż i widelec, wart. 5 zł. y Kradzież kieszonkowa. Biedroń Henryk (Bociania 11) zameldował w policji, że na ulicy Podwójnej skradziono mu z k eszeni zegarek wart. 40 zł. Jak ustalono kradzieży dokonał Grabiec Czesław (Narutowicza 24) od którego zegarek odebrano i zwrócono poszkodowanemu. Samochód osobowy przejechał 14 letnia dziewczynkę. W dniu 31 ub. m. o gdz. 13-ej Katrzy Emanuel, prowadząc samochód osobowy, w Herbach Polskich, wskutek nieostrożnej jazdy, najechał na 14 letnia No wak Bronisławę, wychowankę zakładu zam. w Częstochowie, przy ul. Dąbrów skiego nr. 12.powodując ciężkie uszkodzenie ciała. Sprawcę zatrzymano. Groźny pożar we wsi Iwanowice. W dniu 30 ub. m. o godz. 22 m. 30 we wsi Iwanowice Duże, gm. Opatów, w zagrodzie Kasprzaka Józefa, wskutek za prószenia ognia przez przechodniów, po wstał pożar, któremu spralila stodoła i obora oraz sąsiednich 13 domów miesz halnych, stodoły, obory, piwnice i cały zbiór zboża. Straty wynoszą zł. u/kronika soortowa ^Częstochowa Piotrków 8:4 w tenisie. tenisie, W niedzielę, dn. 30 ub. m. na kortach Piotrkowskiego Lawn - Tennis Klubu w Piotrkowie odbyły się rewanżowe zawody pomiędzy Piotrkowskim Klubem Lawn Tennis a sekcją tennisową Klubu Victoria z Częstochowy,. Zawody te były nadzwyczaj emocjo - nujące, ciekawe gra zacięta lecz b. fair. Piotrków zmobilizował najlepszych swych graczy, chcąc pomścić swą porażkę, odniesioną w Częstochowie. Dzięki jednak świetnej grze całego zespołu,,victorii" na czele z niezawodną p. Kaci - borską i Schrajberówną oraz z doskonałym p. Barylskim i Schrajberem Victoria wygrała w stosunku 8:4. Takiej gry dawno ani Piotrków, ani Częstochowa nie widziała, to też bardzo licznie zebrana publiczność gorąco oklaskiwała zawodników, wznosząc raz po raz gromkie okrzyki na cześć Częstochowy za piękną grę czołowych zawodników z Klubu Victor!:. Poszczególne wyniki były następujące: Raciborska (V.) Bykowska (P.) 6:1, 6:2, Schrajberówna (V.) Grzybowska (P.) 6:0, 6:3, Raciborska-Sehrajberówna (V.) Grzybowska - Bykowska (P.) 6:2, 6:0, Raciborska-Barylski (V.) Grzybowska - Załucki (P.) 6:2, 6:4, Schrajberówna - Schrajber (V.) By- Uczyń coi więcej dla swoich zębów: pielęgnuj je pastę MrChlorodont znanq ze swej niedoścignionej jakości. Prewdziwotć pasły gwarantuje czerwono głowa lwa no opakowaniu. Wyłączną sorzedaż; Mireculum, Kraków. OSTATNIE WIADOMOŚCI Ńa odcinku Irunu artylerja powstańcza rzymala posiłki. Ludność z Irunu i Fontarabia masowo przechodzi przez granicę francuską. W ciągu dnia dzisiejszego oczekują-4009 u- chcdźców. Władze francuskie zajęły się u łukowaniem i wyżywieniem uchodźców. Brak wieści o balonach OD WCZORAJSZEGO RANA. Warszawa Kierownictwo zawodów balonowych o puhar Gordon Benne ta otrzymało dziś komunikat z Moskwy, że do godz, 3-ej nad ranem nie nadeszły tam żadne wiadomości o balonach. BOMBARDOWANIE MADRYTU. Madryt, 1.9. Dziś rano samoloty pow c tańczę ukazały się nad Madrytem, rzuca jąc kilkanaście bomb na gmachy min. spr. wewnętrznych i na dworzec kolejowy. 0- fiarą bombardowania padło z górą 300 o sób. Samoloty nad Ironem Hendaye, samoloty powstańcze latały nad Irtmem, lecz powstrzymały się od bombardowania. Baterje rządowe z Irunu rozpoczęły ostrzeliwanie pozycji powstańczych. Władze rządowe w Ir unie zapowiedziały, ze z Ł chwilą rozpoczęcia bom UVWVU.U»... bardów a j D6UV11J Balony Mł po l raz ostatni widziane, c -3-3 były cia miasta zostaną rozstrzelani więźniowie \ wczoraj nad ranem, szybujące nad teryto polityczni między innymi biskup Valladoli- r;hw Białorusi sowieckiej. tónil «Mli i op.lii i mion lilii* Waszyngton. Sekretarz stanu Hull wystosował do rządu madryckiego oraz do rządu tymczasowego w Burgos noty protestacyjna z powodu bombardowania konvtoipedowca amerykańskiego Kane". Na okręt tea, samolot, nieposiadający żadnych znaków rozpoznawczych, zrzu prolog Pajaców w jego nieporównanem wykonaniu dają najwyższe zadowolenie artystyczne. O fenomenalnym śpiewie Tibbett'a mówić można tylko w samych superlatywach. Grą aktorską uwagę zwra cają: A. Brady w roli nieznośnej, starzejącej się primadonny, a zwłaszcza doskonały aktor w roli porywczego, starego maestro. Nie brak więc i epizodów wesołych. Obfity nad program wypełniają dwa tygodniki z licznymi zdjęciami z Olimpjady oraz film pływacki. ( i-) Po wakacjach. Okres wakacyj i urlopów zakończy! się. Powracamy wszyscy z wywczasów do zwykłych trosk życia codziennego. Sami jakoś ograniczymy swe potrzeby, ale poważnie zastanowić się musimy nad pokryciem wydatków, związanych z powrotem dzieci naszych do szkół: opłata za naukę, książki, zeszyty, pomoce wszystko to cii 6 bomb, które upadły w pobliżu okrę tu. Kane odpowiedział ogniem armat nim, nie przyczyniając samolotowi żadnych szkód. Samolot powtarzał trzykrotnie swój atak, pomimo że na maszcie Kane" powiewał sztandar amerykański. ZAKŁAD ŚW. TERESY. POKÓJ pokoje z wygodami dla umeblowany z oddziełpań emerytek, uczenie 1 nem wejściem do wynai przyjezdnych, opieka jęcia, ul. Śląska nr. 6, troskliwa, ul Kilińskie- j u gospodarza go nr DO WYNAJĘCIA I facjatka z wodą, ełekdla uczniów lub uczenie 1 trycżnością bezdziet warunki -.ki przystępnego-, przystępne, nym, ul. Handlowa 15. UCZNI I czny, z wygodami, suteitancję, tro- ryna dla jednej osoby i przyirnę na s< skliwa. opieka, dobre od * garaż na samochód, ui. żywienie, przy gimnazjum Aleja Kościuszki 2838 Waszyngtona nr. 24, o- Ti UCZNI lub uczenice przyjmę stancję, troskliwa opieka, dobre odżywianie łazienka, IH-cia Aleja razem tworzy sporą sumkę, a niezawsze wiadomo skąd ją wziąć. Można wygrać Loterj!.. UMEBLOWANY To prawda, ale niestety wielu z nas nie myślało P.k i z oddzielam we? jodczas wakacyj o zaopatrzeniu się w los i nie I sciem i wygodami do,-najęcia, ul. Jasnogórnr. 32 m. 6. Z bacznie straciło tę szansę wyzbycia się kłopo tów- Na szczęście nie wszystko jeszcze stracone. Można jeszcze nabyć los do czwartej klasy trzyj dziestej szóstej Loterjl Państwowej i próbować I szczęścia. Wprawdzie trzeba będzie opłacić cenę losu także za poprzednie trzy klasy, ale za to roz strzygnięcie przyniesie już przyszłość najbliższa A przyszłość ta przedstawia się bardzo zachęcająco, bowiem główna wygrana wynosi milion zlo kowska-gawryszczak (P.) 6:4, 7:5, Ba- i tych,"» obok niej są trzy wygrane po sto tysięcy, 1 1 /TT\ T,.»» n n o n Ct.tfirV 1U1 ęifufoftlffolp.clał llllłń łirciom lillaailaó rylski (V.) Preffer (P.) 8:6, 6:3, cztery po siedemdziesiąt pięć tysięcy, dziewięć po pięćdziesiąt tysięcy i Ł d. razem przeszło Sohrajber (V.) Gawryszęzak (P.) sześćdziesiąt jeden tysięcy wygranych, na sumę 7:5, 6:4, Ryszkowski (V.) Bykowski dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy czterysta złotych- Wszystko to rozegrane (P.) 4:6: 6:3. 6:3, Zahicki (P.) Kniej (V.) 6:2, 6:4, Łuczycki (P.) będzie między dziewiątym, a dwudziestym ósmym września r. b. Pleskaczyński (V.) 6:2, 6:1, Baryiski- Naturalnie ci, którzy nie przerywali gry w poprzednich klasach, opłacą tylko cenę losu jednej, Schrajbev (V.) Pfeffer-Luezycki (P.) 4:6, 6:2, 6:8, Ryszkowski-Kulej (V.) mianowicie czwartej klasy. Zalucki-Gaiwyszczak (P.) 1:6, 1:6. Pamiętajmy jednak, że ż nabyciem losu trzeba się śpieszyć, bo ciągnienie już blisko. Na srebrnym ekranei Kino Eden** wyświetla wspaniały film p. t. Metropolitan reżyserji naszego rodaka Ryszarda Bolesławskiego. Treścią filmu są dzieje kar jery młodego śpiewaka, który, widząc, że ma zamkniętą drogę do popisu-w operze Metropolitan", gdzie rządzą koterie i protekcje, otwie- OFIARY. Stefan WaJarowski zl na biednych do, znania Br. Albertynów. MEBLE Nowoczesne, kuchnie,, sy pialnie, stołowi skrom- ne i "wykwintne ADAM GLIŃSKI kój z kucrtmą, trzy koję z kuchnią, z wygo. darni, v.1 zaraz do. wynajęcia, ul Jasnogórska nr 39. I! piętro 2408 ZGUBIONO kwit pożyczki inwestycyjnej Serja nr. 36 wyd. na imię Jan Szyszkowśki DO WYNAJĘCIA sklep z pokojem lub pokój z kuchnią przy ul. Sobieskiego nr. 16. Wiadomość u do: 2-pokojowe i. 3-pokojowe z wygodami od zaraz do wynajęcia, ulica Śląska nr 25 m. 4. PRZYJMĘ na miezskanie uczenicc lub uczniów, opieka zapewnioną, ul Jasnogórska nr. 12 m KAMIENICE przy Jasne}": Górze dochodowe za 26,000 zl, INTELIGENTNEJ PANI lub małżeństwu odnajmę pokój dobrze umeblowany z wygodami, ul. Waszyngtona nr. 42 m«3 ra nową operę w Filadelf ji razem z młodą śpiewaczką. Oczywiście, parę młodych Egzystuje od 1885 roku. Aleja nr. 12. ".happy end'zie polącży miłość. Dzięki reżyser;; Boleslawskiego ze scenariusza wydobyto wszystkie walory, talent ' ' 4% podmiejskie, ogrodnicogrodi reżysera przebija w najdrobniejszych t. Kościuszki nr. 1/5, 42. twe, stawy rybne oraz grunta na morgi źa bezcen do spizedaflią. Wia epizodach, a napięcie uwag! nie słabnie SŁUŻĄCA 2-ch uczni lub uczcnice ani na chwilę. Największym jednak atutem filmu jest udział, a właściwie śpiew uczenie, ul. Lubliniecka m. 8 (przy, parku); 2416 potrzebna, uczciwa, od domość: Below, ul. 3-go 2-ch uczniów lub na mieszkanie, z żydem zaraz, Waszyngtona 6, Maja nr, 10, l-sze piętro, samochodem w stronę Herbów Sramek wielkiego barytona nowojorskiego opery nr, 4/6, Kupisińska, 2830 POKÓJ Romuald, obywatel czechosłowacki, zamieszkały w Morawskiej Ostrawie, któ os Tibbett'a brzmi potężnie, fragmęn.. nr. 70 O z i utrzymaniem umeblowany do wyna- dla uczni w mldiddni- Metropolitan Lawrence's Tibbett'a. do wynajęcia, ul. Fódia POKÓJ bcz, u p. Krajów, jocia zaraz, ul Dąbrów. I nym domu, ul. Dąbrmtpowracał qd rodziny w Ćzęstociio- ty Cyrulika, Carmen" a zwiaszem-uf LuMWcckl^ńn^ó/iwct 413»kiego 12, Simclczydsld, skiego nr. 28 m M1' dla. uczniów, wygody, W, AV.UW BO 20,000 zł_ Wille od 8,000 zł. Ka mienice w centrum miasta za 70,000, 75,000 dó 150,000 zł, Domki male, place w wielkim wybo- rze oa i 2,000 z.uuu do 10,000 zł, Piękne gospodarstwa JEDNĄ lub dwie uczenice przyjmę na stancję, ul. 3-gp Maja 10 m. 8, I piętro. POKÓJ do wynajęcia dla nauczy cielki, słoneczny, z godami, Usze piętn. Dąbrowskiego nr. 45,. POKÓJ umeblowany z oddzieinem wejściem, światło elektryczne, do wynajęcia zaraz, ni Al, Wolności nr. 81 m ! POKÓJ umeblowany z wygoda, mi, z niekrępującęnt- we ściem, w nowym domu, do wynajęcia od zaraź, ul. ", Jasnogórska ' J52. A. Michna. 282S POKÓJ z Wszelkie mi wygodami dla jednego lub dwóch. panów, z całodzieniem utrzymaniem, albo bez, do wynajęcia, uł Jasnogórską nr 59 m, >. POKÓJ umeblowany z wygodami, słoneczny,; z balkonem. z ęałodzteńtięm: tu trzymaniem, ul. 3 Maja. nr. 14, t piętro. Wiadomość u gospodyni dla uczenie, Juczni, z ęa- 5 * "l J-----ięm nie, m.

6 przez urzędnika Banku Gospodarstwa Krajowego. Antoniego Nowakowskiego przedsiębiorstwu państwowemu Pocz ta. telegraf i telefon z powodu niefortunnego aresztowania go przy odbiorze oszczędności. Gdy Ni zgłosi! się z książę czka na pocztę po pieniaze, urzędnik o- mylil się co do numeru zastrzeżonej przez P. K. O. książeczki i wezwał po-. licjanta. wskazując mu interesanta jako fałszerza książeczek. N. aresztowano i bez uzasadnionego powodu przesiedział razem ze złodziejami 24 godziny w are szcie policyjnym. Tytułem odszkodowania moralnego zasądzono na rzecz Nowakowskiego zł., a sad apelacyjny wyrok ten zatwierdził. Obecnie po uprawomocnię r.iu się, wyrok stanowić może precedens w praktyce sądowej w wypadkach niezasłużonych aresztowań. Zajścia antyżydowskie w Poznańskiem, Z Poznania donoszą: Przed sądem ape lacyjnym toczył się proces o zajścia antyżydowskie w Krobi. Mianowicie w dn. 4 lutego, podczas jarmarku doszło tam do gwałtownych zajść między tłumem bezrobotnych a kilkunastu furmankami sprzedawców żydowskich z Królestwa, którzy mimo zakazu odbycia jarmarku, przybyli do Krobi. W rezultacie tłum wzrósł do 400 osób, przyczem doszło do starć z policją. Policja użyła broni, raniąc jednego z nacierających. Sąd okręgowy w Ostrówki, przed którym odpowiadało kilkunastu uczestników zajść, skazał ich na karę od 8 do 12 miesięcy więzienia. Sąd apelacyjny, po przesłucha niii świadków i przemówieniach stron, wydał wyrok, mocą którego osk. Walkiewicz został uniewinniony, Jankowskiemu sąd obniżył karę, natomiast w stosunku do pozostałych oskarżonych sąd zatwierdził wyrok pierwszej instancji. ( ) Wykrycie nadużyć w urzędzie podatkowym w Radzyminie. W czasie lustracji przeprowadzonej przez Okręgową izbę Skarbową natrafiono na mai wersację w urzędzie podatkowym w Radzyminie pod Warszawą. Malwersacje te sięgające kilkudziesięciu tysięcy zl. ujawniono w dziale egzekucyjnym., W związku z tern zawieszono dwuch urzędników i sprawę _ ich przekazano wiadzom sądowym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi sędzia śledczy na po wiat radzymiński. Szzczególy afery trzymane są w tajemnicy. ( ) podpalacz poderżnął sobie gardło na widok posterunkowego. We wsi Gniewniewice Nowe (pow. sochaczewski) strawi! pożar zagrodę Wilhelma Gertruga. Policja powzięła podejrzenia, że przyczyną pożaru było podpale Üaa - W rzbsma WS# roku. Poszkodowaną jest pani Z żona ofi cera - lotnika.. Przed podróżą poślubną pani L poddała się ondulacji głowy. Już w drodze włosy zaczęły się nagle kruszyć i wypa dać pasmami. Po przybyciu do hotelu pani Z. została zupełnie łysa, gdyż wio sy zeszły przy zdjęciu kapelusza. Włosy zaczęły potem odrastać, ale przez kilka tygodni pani Z. nie mogła się nigdzie pokazać. Skarżąca twierdzi, że włosy zostały spalone wskutek niedbalstwa fryzjera, który przed elektryzacją przy ondu Poszukiwanie broni u tiiłopów. lacji użył zbyt stężony rozezyn kwasu P. A. T. komunikuje: Na skutek stwierdzenia użycia broni palnej przez do mycia głowy. \ uczestników zajść w dniu 15 sierpnia Mąż poszkodowanej domaga się zasą r. b. w Wierzchosławicach i poranienia dzenia - -. żądanej - sumy - tytułem odszkodo _._{A Z KRAJU ( ) Za niesłuszne aresztowanie. War nic Ḋochodzenie policyjne wskazywało na niejakiego Wilhelma Edwarda Martza, mieszkańca tejże - wsi, jako na spra szawski sad apelacyjny zatwierdził wy rok w procesie cywilnym, wytoczonym wcę podpalenia. Do zagrody Martza dał się policjant by go przesłuchać. Na widok posterunkowego Martz wbiegł do izby i poderżnął sobie gardło brzytwą. Policjant wezwał lekarza, któ ry stwierdził już tylko śmierć Martza. Przyczyna, jaka skłoniła Martza do pod palenia zagrody Gertruga, pozostała nie wyjaśnioną zagadką. WALERJA ŻURAWSKA. Kowleić łł*p6tez«u* s tyeu kolejerzy. Stała przed nim ze zmienioną od gniewu twarzą, gotowa do zaciętej wałki nawet, a w oczach jej nie było trwogi. Milcz rzuciła groźnie i zacisnęła wargi, co nadało jej nieznany dotąd mężowi wyraz. Zrobiło mu się dziwnie... gniew opadł, jak często sie zdarza u zaskoczonych Czemś niezwykłem, gwałtownikiem... Po chwil milczenia wziął czapkę i trzasnąw szy drzwiami, że szyby w oknach jęknęły, wyszedł z domu. Nazajutrz Rawicz wyjechał... gzów policji, ze starszym posterunkowyn Ratajczakiem na czele, władze bezpieczeństwa zarządziły w dniach 24 2$ sierpnia poszukiwanie broni w niektórych gminach powiatu brzeskiego i dąbrowskiego, województwa krakowskiego. Szczegółowe poszukiwania, mające na celu wykrycie nielegalnych posiadaczy broni palnej objęło w powiecie brzeskim gminę Zawada Üszewska, gdzie przeprowadzono rewizję w 150 domostwach oraz gminę Wola Radłowska, gdzie przeszunych włosów bezpośrednio po ślubie. Wielka afera dewizowa Z Katowic donoszą: Śląska straż graniczna wpadła na trop wielkiej afery de wizowej, której głównym bohaterem jest robotnik, Teodor Mosz. Jak stwierdzono, Mosz od dłuższego czasu trudnił się skupywaniem waluty niemieckiej na Śląsku polskim, następnie przewoził ja na Śląsk Opolski, tam kupował srekano 260 domostw. W powiecie dąbrów- brnę monety niemieckie, przemycał je skim dokonano poszukiwań broni w gmi- spowrolem na teren Śląska polskiego i nie Luszowiee z przysiółkami Zdziary i sprzedawał z wielkim zyskiem. Małec, w 230 domostwach." ( ) Zwolnienie z więzienia prezesa żydowskich hurtowników mięsnych! Z Warszawy donoszą: Zwolniono z a- resztu śledczego po 9 - miesięcznem śle dztwie b. prezesa zlikwidowanej centra li żydowskich hurtowników mięsnych i b. podstarszego cechu zrzeszonych rzeźników żydowskich Arona Kleina. Zwolnienie Kleina nastąpiło po złożeniu przez rodzinę aresztowanego kaucji w wysokości zł. Proces żony oficera przeciw fryzjerowi Z Warszawy donoszą: Do sądu okr. wpłynęła skarga przeciwko właścicielowi zakładu fryzjerskiego o odszkodo wanie w wysokości zł. za dokona Mosz po odcierpieniu w maju r. b. ka ry aresztu na Śląsku Opolskim za prze kroczenia dewizowe wrócił na teren Polski w czasie, gdy obowiązywała już polska ustawa dewizowa. Mimo lo Mosz w dalszym ciągu dopuszczał się przemycania pieniędzy wbrew ustawie dewizowej. Śledztwo przeciw niemu zo stało zakończone. W niedftgim czasie rozpocznie się przeciwko niemu i innym dziesięciu jego towarzyszom, rozprawa sądowa. Rzeczą charakterystyczną jest to, że na ławie oskarżonych zasiądzie także trzech kasjerów banków niemieckich w Katowicach, którzy pomagali mu w dokonywaniu tego prze stępstwa. Sa to kasjerzy z Dresdner nie ondulacji, w wyniku której klientka Bank i Deutsche Bank und Disconto utraciła wszystkie włosy. l Gesellschaft. Ochrona ishatorów ia Mile liiistrii. Warszawa. P. wicepremier Kwiat kowski przyjął delegację stołecznych zrzeszeń kupieckich. Delegacja przedstawiła min. Kwiatkowskiemu stanowis ko kupiectwa stołecznego wobec nowe lizacji ustawy o ochronie lokatorów i wygaśnięcia wskutek tego ochrony lokali handlowych i przemysłowych, stwarzającego dla wielu placówek kupieckich duże trudności i straty. Sprawa rozciągnięcia spowrotem o- chrony. lokatorów na lokale handlowe rozważana była na piątkowem posiedzeniu komitetu ekonomicznego ministrów. Część członków komitetu wysu nych decyzji. mówiła, co robiła, zdawało jej się, że to nie ona mówi, nie ona czyni Tylko ktoś za nią, ktoś przyszedł, by osłonić ból i pra gnienia jej duszy.... Tęsknota, szalała w jej wymuszonym, u- śmiechu, tęsknota, wyzierała z oczu, czai; ła się w jej drobnych spracowanych dłoniach... Krzyczała, szalała w pokoju, w którym mieszkał.. Ilekroć Ewa tam wchodziła, tęsknota owijała jej serce chłodu cmi splotami, dręcząc i szepcząc jego imię. Gdy Ewa przechodzą się po ścieżkach zło tego sadu, padały, szeleszcząc, purpurowe liście z drzew na jej ciemne przetkane bia. łemi nićmi włosy... podnosiła wtedy wilgo nać miała projekt przedłużenia ochrony dla tej kategorii lokali jeszcze na trzy lata, z tern jednak, że właściciel domu będzie mógł podwyższyć komorne w pierwszym roku o 10 procent, w nastę pnym o 20, wreszcie w trzecim o 30 pro cent. Byli jednak na komitecie i przed wnicy tego projektu, którzy dowodzili, że wobec poprawy koniunktury i znacznego wzmożenia rńcliu budowlanego powrót do ram ustawy o ochronie lokatorów byłby niecelowy. Dyskusji w tej sprawie jeszcze nie u kończono i narazie nie powzięto żad- r.ą bezradnie głową i splecionemi na kolanach rękoma... zerwała się i przybiegła. Co mamusi? zapytała trwożne. Nic.., nic-., śpij dziecko! A dlaczego mamusia nie śpi? Bo... bo.,, nie mogę! Ludka zarzuciła ręce na szyję matce i. przylgła do jej twarzy gorącem swoich ust. Matuchno,,., nie martw się... kochana moją,., żyj dla nas!... Ewa podniosła głowę zdziwiona, ale w uroku nie. mogła dojrzeć wyrazu twarzy córki.. Idź Spać dziecino... rano musisz "te od łeż oczy na widniejące w dali lśnią wstaćce wstążki szyn... gładząc przytuloną do jej,ramienia główkę już późną godzina.., - szepnęła W tej stronie... W tej stronie jest on -.udki. a szeptała prawie omdlewając z bólu... Powoli z charakterystycznym sykiem wzno' po chwili jakby usłyszała ęichy płacz,., wy Dziewczyna odeszła.., Zdawało się Ewie siło się ramię semafora i sztywniało groźnie, nieruchomi«, wskazując kierunek.. Pojadę powiedziała sobie raz, on 4żyła słuch. Przyszła jesień.. W pogodne dni włóczy ły się po ostrych ścierniskach miękkie mot Ewa wtedy uczuwała dziwny ucisk w sercu i zabobonny lęk. Trzymała w ręku ceremonjalną kartę z czeka... Oki babiego lata; wiatr rozsnuwał je cieniut ko i z powrotem nawijał na gałązki krzewów i suche już badyle roślin. Woda w rzał w okiennice siadywała na łóżku nie mówiące nic... Między rzędami małych W c;emne posępne noce, gdy wiatr ude pozdrowieniem,.i Słowa równe, banalne, rzece ściemniała i ochłodła... Blade jasne wsłuchiwała się w odgłosy zzewnątrz... czarnych znaczków błąkał się krzyk rozpaczy i tęsknoty, niebo przecinały sznury odlatującego ptac Czuła, że on ją woła,.. Mrok otulił dom... twa, a na wilgotnych skoszonych z ostat- Wszyscy spali, tylko Ewa błyszczącemi Pojadę! flrch traw łąkach poważne narady prowadziły bociany, Zato sady były cudne, złoto Ciszę przerywał huk wpadającego na mam parę sprawunków tłomaczyła się oczyma patrzyła w ciemność. Nadarza się sposobność, zresztą purpurowe, wyśnione, wyczarowane jak w stację pociągu... Wstrząsał nią wtedy sama przed sobą. fcaśni. Płomienne pióropusze drzew grały dreszcz i pragnienie oszalałego biegu, ben W chwilę później wysłała pociągiem list gorącą melodją barw w ciepłe skąpych już ku niemu. ^ Za cztery dni, za cztery dni śpiewa 1 - hymn radosny jej dusza., za cztery słonecznych strug. Raz zbudziła ją z zadumy Ludka... Widząc siedzącą na łóżku matkę z Ewa żyła jak urzeczona... Wszystko, co pochyło-,(diiif... Ar. 2nd. KOÜJALSKINA bólach głowy ( ) pieniądze skradzione umierające mu z pod poduszki. Z Warszawy donoszą: We wśr Służewcu pod Warszawą mieszkał u szwagrów zamożny gospodarz Antoni Laskowski, który sprzedał przed śmiercią za gotówkę swoje 50-io morgowe gospodarstwo szwagrom. Akt kupna sporządził rejent, w którego obecności szwagrowie, Stańczykowje wręczyli Laskowskiemu kilkanaście tysięcy zł. i chory włożył pieniądze pod poduszkę. Wnocv Laskowski zmarł i gdy przybyła najbliższa rodzina, okazało się, że pieniądze zginęły w zagadkowy sposób... B Rodzina oskarżyła o kradzicz tych pieniędzy Stańczyków, zarzucając im. it pieniądze zapłacone za gospodarstwo wykradli umierającemu z pod poduszki. Stań czy kowic zasiedli obecnie przed są dem. Nie przyznają się oni do winy, twierdząc, żc pieniądze mogły zginąć w rozgardjaszu podczas pogrzebu... ( ) Śmiertelne zatrucie kiełbasa. Z Warszawy donoszą:. 25-letni Bolesław Daremnik (Pańska 97), handlowiec, siedząc w budce z papierosami na rogu ul. Siennej i Zielnej, posłał'do mleczarni Piotra Pijanowskiego (Sienna 5 7) po ](: deka kiełbasy scrdclowej, którą-namiejscu spożył. Po powrocie do domu, Daremniak dostał tak silnych boleści żołądka, że musiano wezwać lekarza, który udzielił D. pomocy, polecając przewieźć go do szpitala. Rodzice prze wieźli wijącego się w bólach syna do szpitala Dz. Jezus, gdzie dokonano przepłukania żołądka oraz zastosowano zastrzyki przeciw-trychinowe. Mimo u- siinych zabiegów lekarzy, Daremnik w strasznych męczarniach życie zakończył. Policja VI komis, zakwestionowała kiełbasę i oddała ją do analizy. W świadectwie śmierci zaznaczono, że zgon nastąpił wskutek zatrucia krwi. Badany przez policję Pi janowski zeźnał, że wędliny, znajdujące się w jego mleczarni, pochodzą z wędłiniarni Michała Szmidta (Stalowa 54). Zostając członkiem Ligi Morskiej 1 Kolonialnej budujesz naszą potęgą na morzu. Zatwierdzona przez Ministerstwo W. R. i O. P., a założona w roku 1904-ym. Szlfolo Muzyczna Li W uwarzy naw i cza UL.. ŚLĄSKA Nr. 6 Wydziały: fortepianu, skrzypiec i organu. Zawodowy wydziel dla organistów z programem ni aprobowanym przez Władze Duchowrie. Zapisy «owych uczniów. Lekcje w dni 3 b. m. I Ewa chodziła olśniona, wizją tej chwili Stacja tonęła w mgławem, żółta wem świetle naftowych lamp; obślizgly do o*' brzydliwości peron robił wrażenie rozpostartego, nieżyjącego już płaza... Padał dro bny dokuczliwy deszcz, szarpiący duszę i nerwy jesienny kapuśniaczek. Rolski wyszedł z latarką... Spojrzał u- ważnie w potwornie ciemną, błyskającą zamglonemi ślepiami latarń dal i zaklął: : Psiakrew, deszcz, mgła, czarno, jak w kominie, niech djabli wezmą taki czas! Zatrzęsło! Po pierwszym torze przeleciał z hukiem gwiżdżąc i sypiąc pasma grubych czerwo nych iskier, kurjer, po drugim z jękiem, szczękiem i stękaniem wlókł się towarowy. Rolski czekał cierpliwie, żeby dojrzeć oświetlony koniec pociągu. Zaledwie w trzech brekach migło światło latarek hamulcowych. - "... " : Rolski znów zaklął szpetnie Siedemdziesiąt pięć wagonów owu guje trzech ludzi mruczał oburzony Tylko Opatrzność Boża czuwa nad tym pociągiem... A żeby was pokręciło w tych miękkich gabinetach z dywanami... za wa Sze oszczędności, przepisy, instrukcje * zawarczał z pasją i wszedł do biura, -m Przedrzemię się trochę * pomyślał ku tier )UŹ przeszedł, nieparzysty wolny Wyciągnął się na długiej drewnianej ła- W-e. podłożywszy płaszcz pod głowę. (dok. nasl),

7 Rząd polski neutralny wobec wydarzeń w Hiszpanii. Warszawa. Jak dowiaduje się Po! ska Agencja Telegraficzna, w konsekwencji przeprowadzonych między rzq dem polskim a rządem francuskim rokowań na temat nieingerencji w walce toczącej się w Hiszpanii, rokowań jak wiadomo zaincjowanych przez Francję z całym szeregiem państw, pozytywna odpowiedź Polski sformułowana została i zakomunikowana rządowi fran cuskiemu w dniach 22 i 27 bm. W odpowiedziach tych rząd polski stwierdził, że Polska, ożywiona przyjaznemi uczuciami dla narodu hiszpańskiego nie mieszała się wcale do tragicznych wypadków, jakie przeżywa Misz panja i powstrzymała się od ingerencji bezpośredniej i pośredniej w sprawy we wriętrzne tego kraju. Ponadto zostało przez rząd polski TH polane mm ssliiigo. Warszawski Dziennik Narodowy, pisząc o wyroku moskiewskim, jako objawie rozgrywki między Stalinem a Troć kim,, pragnie określić polityczną przyczynę antagonizmu między tymi dwoma wodzami rewolucji komunistycznej. A- nalizuje tedy stanowisko zarówno jednej, jak drugiej strony. Najpierw : co kie rowalo grupą Trockiego? W imię jakiego programu i jakich celów? Na pytanie powyższe trudniej już jest dać ścisłą odpowiedź. Wiemy wszakże, że zarówno Trockij, jak rozstrzelani przed kilkoma dniami opozycjoniści stali na te 1 stanowisku, że ustrój socjalistyczny w Rosji może się ostać tylko wówczas, jeśli będzie z socjalizowana cała Europa, a z nią cały świat. Byli przeto zwolennikami powszechnej i stwierdzone, że zarządzenia, jakie od początku tych wypadków powziął on sa morzutnie, zostają w zupełnej zgodzie z poszczególnemu punktami francuskiego projektu deklaracji i nieingerencji, która przewiduje niewysyłanie broni, materiału wojennego, wszelkiego rodzą ju samolotów oraz okrętów wojennych do Hiszpanii. Wdalszym ciągu stwierdził rząd poi ski, że uważać się będzie za związanego postanowieniami o nieingerencji w tej mierze, w jakiej obowiązywać one będą inne zainteresowane państwa. Wreszcie rząd polski wyraził gotowość przyłączenia się do akcji wzajem nego komunikowania sobie kroków, powziętych na zasadzie deklaracji o niein gerencji, pod warunkiem jednak udziału w tej akcji pozostałych państw zainteresowanych. chińscy, również katolicy, dr. T'Souen i dr. T ien objęli dyrekcję dwu klinik w mieście. Codzieó przed południem leczyli darmo licznych chorych z których większa część odzyskała całkowite zdrowie. Liga ta ma cel tylko leczyć ale także zapobiegać chorobie ócz. I tu napotkali lekarze na największą trudność. Robotnik chiński nie myśli tracić nawet pół dnia roboty, ażeby iść po poradę lekarską. Dlatego dr. T'souen podjął się odwiedzać robotników po fabrykach i warsztatach. Darmo rozdawał lekarstwa, i na miejscu dawał wskazówki z higjeny. Wreszcie sporządzono film naukowy i propagandowy, którym dotarł lekarz do szerszej publiczności i poucza ludność o chorobach ócz i środkach przeciw chorobie oraz sposobie leczenia. Od roku 1930 Liga przeniosła swą siedzibę na terytorjum koncesji francuskiej i jest odtąd zupełnie niezależna Do prezydjum Ligi na nieustającej rewolucji. Ta ich wiara w leży J. E. ks. de Vienne, wik. apost. znacznym stopniu stąd, że należeli do na- j Tsientsinu, dwóch misjonarzy, oraz carodowości żydowskiej, że w żyłach ich jy SZereg lekarzy europejskich i chińpłynęła krew, która w ciągu wieków ty skich; wszyscy są katolikami 2 wyjąt- ła, już zrodziła nieprzejednanych rewo.- _ Tucjonistów..!**.. ; V V \ Polityka natomiast Stalina szła w odmiennym kierunku. Była jakgdyby bardziej od tamtej rosyjska, a może mniej rewolucyjna. Cechą polityki Stalina natomiast było to, że uznawała ona możliwość utrzymania ustroju socjalistycznego w Rosji przy równoczesnem istnieniu kapitalizmu w innych krajach europejskich. W tern uznaniu miała źródło polityka zagraniczna Związku Sowieckiego w czasie szeregu lat ostatnich, polegająca na współżyciu normalnem z państwami zachodni o-eu rope jskiemi, niezależnie od tego, jaki posiadają ustrój i jaką formę rządów.naj jaskra wszem tego przejawem było wejście Związku Sowieckiego do Ligi Narodów. Ktoś może powiedzieć, że z tendencją powyższą kłóciła się akcja rewolucyjna komunistów we wszystkich krająch Europy, ich przymierze z masonerią i ze stronnictwami socjalistyczne.! i _ radykalnemu cała ta polityka, która się wyraziła w formowaniu Frontów ludowych. Tu wszakże można zaznaczyć, że wszystko (powołujemy się,na obecne stosunki polityczne we Francji) miało raczej charakter wyzyskania partji komunistycznych w krajach, Europy. zachodniej na korzyść polityki rosyjskiej, a nie na rzecz rewolucji powszechnej. Walka z ślepotą w Chinach. Jak wiadomo, zapada w Chinach bardzo wielu ludzi na chorobę ócz. która się zwykle kończy całkowitą ślepotą. Najwięcej ofiar znajduje ta nieszczęsna, bo nagminna, chor.oba wśród warstw pra cnjącyehr-ifeden-ł-młsjonarzy polskich. ks. Szuniewicz w Shuntehfu, ma przeważnie z chorobą ócz do czynienia, jako specjalista lekarz i okulista. Od roku 1924 istnieje Międzynarodowa liga dla zapobiegania ślepocie w Chinach Twórcą i założycielem jej jest wybitny katolik, kawaler orderu św. Sylwestra, dr. Lossouam. Wielka ilość wypadków kompletnej ślepoty i częstej choroby ócz sltło nila go do podjęcia walki z straszliwą pla gą, jaką dla Chin jest choroba ócz. Po porozumieniu się z władzami kościelnemi i świeckiemi celem otrzymania pomocy l>nia Z Września 1936 roki. 1 8,000 dhorych leczyło się w szpitalach Ligi. Środki na opłacenie kosztów olbrzymiego przedsiębiorstwa płyną z gminy francskiej w Tsientsinie, z dwóch loteryj rocznych i dobrowolnych datków przyjaciół dzieła. Promotorem Ligi nie wystarczyła działalność zakrojona na tak wielką skalę; weszli bowiem w kontakt j z 600 misjonarzami, dzięki którym ich działałonść humanitarna promieniuje na wielką część Chin. Od r Liga wysłała na ręce misjonarzy dawek szczepionki. Takowe bowiem są wprost cudowne w swoich skutkach mimo 6-mie ięcznego nieraz transportu. W ciągu pierwszego półrocza 1936 r. -wysłano w głąb Chin 150 skrzyń lekarstw, które do tarły do miejsca przeznaczenia mimo zamieszek i wojny domowej. Dr. Lossouam bawi obecnie w Francji, aby zjednać większą pomoc dla swego dzieła; zastę puje go dr. T'ien, Oto przykład i dowód do czego zdolna jest chrzęścijtńska miłość bliźniego (P. D. R. W.). Jaka winna być granica Prof. R. Rybarski omawia na łamach Warszawskiego Dziennika* Narodowego" stosunek, jaki winien zachodzić między ingerencją państwa w życie gospodarcze, a swobodą gospodarstwa prywatnego próbując ustalić granicę Jaką należałoby tu przeprowadzić. Państwo, wkraczając bezpośrednio w sferę produkcji, nie może występować jako współzawodnik przedsiębiorstw pry watnyeh, zwłaszcza, gdy korzysta ze swe go uprzywilejowanego stanowiska; byłaby to konkurencja nielojalna. Państwo musi się z tern liczyć, że te przedsiębiorstwa płacą" podatki na jego utrzymanie, także i na jego własną przedsiębiorczość. A nie można podkopywać rentowności gospodarstwa, z którego żyje skarb państwa. Właściwy zakres oddziaływania państwa na gospodarstwo, nie związany z prowadzeniem przez nie bezpośredniej działalności gospodarczej, wyraża się w trzech kierunkach; a) działalność represyjna, wyrażająca się w ograniczaniu msaftsomra»*» - «sag nik i przychodni. Wreszcie powstał w budowę ---- fspołeczną i rozdział dochodu społecznego; c) działalność, popierająca Tsientsinie dzięki bezinteresownej pomocy dwu innych lekarzy chińskich szpital wzrost produkcji i bogactwa narodowego. Wszystkie przejawy interwencjoniz dla chorób wenerycznych, które w bardzo wielu wypadkach są przyczyną choroby ócz. W ciągu jednego roku 1935 jednej z tych trzech mu państwowego można sprowadzić do kategoryj. Zamęt i aresztowania w całej Rosji Moskwa. W dalszym ciągu dokonywane są masowe aresztowania, zarówno w aparacie administracyjnym, jako też i w armji. Dokonano licznych aresztowań w wojskowej akademji im. Tohnaczöwa, w szkołach lotniczych i marynarce wojennej. Aresztowano kilku dowódców pułków na Kaukazie i Ukrainie. W związku z mającemi się odbyć wielkiemi manewrami na terenie charkowskiego okręgu wojskowego, w których weźmie udział Woroszyłow, wysłano do Charkowa specjalną komisję, która ma zbadać nastroje i stosunki, panujące w sztabach i oddziałach. Pogłoski o rozszerzeniu kompetencji państwowego urzędu bezpieczeństwa i-o specjalnych pełnomocnictwach są mocno przesadzone, natomiast prawdą jest, że Politbiuro na czele z samym Stalinem większość pracy poświęca zagadnieniom bezpieczeństwa i uśmierzania - gwałtów, nie powstających zaburzeń. Aparat komisarjatu spraw wewn. również nie jest pewny. Wśród aresztowanych wymieniają znanego działacza na terenie Karelji, Archipowa., Rozeszły się pogłoski o aresztowaniu Antonowa-Owsiejehki, b. posła radzieckiego w Polsce i członka opozycji. Podobno W<?7Wflny tli gnstflł również poseł sowiecki Raskolnikow z Śofji, b. trockista. Mówią o wezwaniu radcy ambasady sowieckiej w Rzymie Helfanda, b. ulubieńca Trockiego, znanego z historji porwania gen. Kutiepowa. Ną terenie Włoch utrzymywał oti stosunki z trockistami i pomagał w organizacji ośrodka trockistowskiego w Czechosłowacji, Zarządzono, przyjazd do Moskwy całego szeregu korespondentów Izwiestij" i Prawdy, którzy mieli podobno pośredniczyć w korespondencji pomiędzy Bucharinem i Radkiem, a zagranieznemi organizacjami opozycyjnemu M. in. we-. i pieniężnej i medycznej zabrał się do dzie- 1-.I.J.IIm, T.imi Kirl oonltol ła. Pierwsza siedzibą Ligi był szpital I zwano z Paryża Maj orskiego. Pei Yang w Tsientsinie. Dwaj tokarze I Z terenu południowego, zwłaszcza Ukrainy i Donieckiego Zagiębia donoszą 0 poważnych rozruchach na tle głodowem. W miastach i miasteczkach znów pojawiły się kolejki" po środki żywnościowe. Brak warzyw, a zwłaszcza kartofli, których cena dochodzi już do 2 rubli za kilo (2 zł.). Prasa centralna i prowincjonalna zaczyna podawać informacje o nieurodzaju i głodzie w Europie i Ameryce, aby odwrócić uwagę od sytuacji własnej. Do niebywałych rozmiarów reklamowane jest niebezpieczeństwo niemieckie w związku z dekretem o dwuletniej służbie wojskowej w Niemczech. -Operuje się hasłami patrjotyczdemi, chcąc ten sposób uzasadnić represje w armji 1 partji za opozycję i aktywną dywer- '---- obliczu wojny kich aresztowanych o szpiegostwo lub dywersję. Nastroje naogól są paniczne, przypominają okres wojennego komunizmu. Porwanie żony dyplomaty sowieckiego w Londynie. Londyn. Internowanie Trockiego pre#* rząd norweski i wysiedlenie z kraju obu jego sekretarzy odbiło się w prasie angielskiej głośnem echem. Wiele komentarzy wywołało też odwołanie przez Moskwę kierownika sowieckiej misji handlowej w Londynie Ozier- kiego. s Daily Herald" pisze, iż nagłe odwołanie Ozierskiego wywołało wśród koloaji rosyjskiej w Londynie wprost paniczne przerażenie, tern bardziej, że jednocześnie stwierdzono zniknięcie żony Ozierskiego i dwojga jego dzieci. Utrzymują się przypuszczenia, źe pan-i Ozierska została z dziećmi uprowadzona na okręt sowiecki, który ma wypłynąć z -jortu do Rosji. Władze emigracyjne pown tiy bliżej zająć się" tą sprawą pisze dziennik i zainteresować się dokładniej listą pasażerską tego statku. Wśród kolon ji rosyjskiej w Lopdynie panuje przygnęb enie, gdyż wszyscy zdają lobte sprawę, iż t. zw. akcja oczyszczę* r.wa", jaką zarządzili wadcy Kremlu się ga na cały świat. Wystarczy oskarżyć kogoś w Moskwie o sprzyjanie trockistom, a natychmiast znajdzie się cm na liście wrogów państwa. ZATARG MIĘDZY STALINEM A WDOWĄ PO LENINIE. Moskwa. Krążą w Moskwie pogłosie, że pomiędzy Stalinem a wdową po Leninie Krupską doszło ostatnio do ostrego konflikt- na tle ostatniego procesu Zinowjewa i towarzyszy Jak wiadomo, dzięki wstawiennictwu wdowy po Leninie! uniknęli Z-nowjew i amieniew kary śmierci w styczniu ub. ro ku, jako moralni sprawcy zamordowania niowa", jaką zarządzili władcy Kremlu się zupełnie z ostrą krytyką postępowania procesowego, występując jawnie przechv Stalinowi za wydanie wyroku śmierci na wypróbowanych, pierwszych współpraco wników Lenina. Podczas gdy jedna wersja mówi. że pomiędzy Stalinem a wdową po Leninie doszło do ostrej wymiany słów. w trakcie kto rej Stalin zabronił jej kategorycznie m e* szania się do polityki, to druga wersja u- * trzymuje, iż Stalin odmówił Krupskiej audiencji, wobec czego wniosła ona zażalenie do zwierzchnictwa partji. Stalin rzekomo miał zapowiedzieć, iż grozi jej areszto wanie względnie wygnanie z Moskwy. NORWESKA SYBERJA DLA TROCKIEGO. Oslo. Dagbladet" donosi, że na po siedzeniu rady ministrów, na którem miała zapaść decyzja o losach Trockie; go.premier Nygaardsvold oświadczyf: skoro Trocki nie chce podpisać żądanego zobowiązania, musimy znaleźć dlań Norweską Syberję. Trocki pisze gazeta nie podpisał zobowiązania i chwilowo jest internowany w'willi pod Hoennefoss pod o- słoną dużego oddziału policji. Nikogo nie dopuszcza się doń. Na dzwonki tele fonu odpowiadać nie wolno, a cała poćz ta jest cenzurowana. Władze nie powzięły dotąd decyzji, gdzie ulokują Trockiego, decyzja zapad nie. w poniedziałek...dagbladet-v twierdzi, że rząd norweski gotów jest przed; Tymczasem ukazały się już. pierwsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy o odmłodzeniu armji radzieckiej, które powołują cały rocznik 1919 i połowę sięwziąć najostrzejsze zarządzenia^ aby W ten sposób liczebność armji sowieckiej wzrośnie z 1,200,000 do 1,600,000, biorąc pod uwagę dane oficjalne. Rozpoczęto j,powszechną czystkę w fabrykach i przedsiębiorstwach. Ma być położyć kres intrygom, pobocznym Tro ckiego,a jednocześnie za'pobiec możliwości zamachu na niego. Jeden z projektów przewiduje ulokowanie go W domku, znajdującym się we" wydalona z granic ZSRR. wielka ilość, wnątrz obozu wojskowego. Sekretarze specjalistów - cudzoziemców. Czystka Trockiego Wolff i van Heinorf. odmówi- - dotyczy również szerokich mas robotm- li dobrowolnego opuszczenia Norwegji, czych i wywołuje miejscami silny opór wobec tego aresztowano ich i onegdaj i coraz większe niezadowolenie. wieczorem byli odstawieni koleją pod W garnizonach przemysłowych wszędzie ogłoszono stan wyjątkowy i oddzia SKRUCHA1 eskortą policji do granicy. ły trzymane są pod bronią. ANTONOWA OWSIEJENK1. Wezwany został do Moskwy Jenukir dze, usunięty w swoim czasie za zbyt liberalny stosunek do kontrrewolucjoni-. Moskwa. B. poseł sowiecki w War ' szawie, Pradze i Kownie. Antonow Ow siejenko, jeden z głównych uczestników"!, przewrotu bolszewickiego, zamieszcza Między aresztowanymi na Ukrainie artykuł w Izwiestjach". w którym jest b. wielu Polaków. Przewidują, że przyznaje się do kontaktu z Trockim w rząd wykorzysta wypadki w celu kompletnego wyniszczenia mniejszości pol skruchę z powodu swej współpracy, na roku i wyraża głęboka skiej i niemieckiej na terenie Ukrainy * 1 zywając ją nieostrożną a. przecież bar- Białorusi: Sowieckiej, oskarżając wszyst- dzo szkodliwa dla komunizmu.

8 Huraganowy sztorm na polskiem morzu. Wybrzeża polskiego u-orzą nawiedził w tych dniach huraganowy sztorm, powodując liczne spustoszenia. Zdjęcie nasze przedstawia molo zachodnie budującego się portu ry backego w Wielkiej Wsi Haile rowie, które zostało zalane masami wód rozszalałego żywiołu i uległo częściowemu zniszczeniu na odcinkach niezabezpieczonej konstrukcji palowej. Ze świata <X) Dziesjęć tysięcy wiernych w Mongolii bierze udział w procesji Naśw. Sakramentu. Siła kotolickich organizacyj Mongolii Wenwnętrznej objawiła się w procesji Najśw. Sakramentu w Ernschihszekingti (Wik. Ap. Sui-Yuan). Bra Ic w niej udział ponad 30 księży, kilka setek uczniów w mundurach szkolnych, ludność miejscowa prawie cala katolicka oraz kilka tysięcy wiernych, którzy przybyli z sąsiednich misyj. Ilość uczestników wynosiła ponad dusz. (X) Kapłan - gruźlik doczekał się 85 lat życia. W czerwcu zmarł w Bang- ' kok (Siam) najstarszy wiekiem kapłan misji katolickiej w 85 roku życia. Jeden z misjonarzy z okolicy pisze o nim: Nie znamy kapłana tubylczego, któryby ta kiej doczekał się starości. O. Mateusz by! zawsze słabego zdrowia: jako miody człowiek zapadł na gruźlicę, prawdopodobnie po studiach w Penang w r. 1S75. Że tak długo żyt. tłumaczy się tern, że pil tran a pil go bez przesady prawie beczkami. (X) Szwedzki monopol zapałczany na cele dobroczynne. Szwedzkie Towa rzystwo Zapałek, które były sprzedawane po nieco wyższej cenie, różnica zaś przeznaczona byłaby na cele dobroczynne, specjalnie na pomoc dla biednych i chorych dzieci. W tym celu utworzone zostało towarzystwo pod nazwą Słoneczny Fundusz Zapałczany" z prezydentem m. Sztokholmu na czele. Zapałki te zyskały dużą popular ność i sprzedaż przyniosła pokaźną kwotę, która natychmiast przekazana KS. PILL A. Mali męczennicy powieść. Tłomaczeole z włoskiego Marji Poznańskiej. To mnie uspakaja. Proszę mi ją przysłać, nie mówiąc jednak, że jestem wujem tamtych dzieci; wogóle nie powinna nic o mnie wiedzieć. Rozumiem! rzekł Arnot, wychodząc. Zostawszy sam Bruno włożył maskę. Nie czekał długo, Violetta w chwilę potem weszła.. Ubrana była raczej elegancko. Jej pełne godności zachowanie się zrobiło wrażenie na rzeźbiarzu, który skłonił się z szacunkiem. Usiedli na kanapie i pierwszy odezwał się Bruno.: Widzimy się po raz pierwszy, niemniej jednak Imię pani jest mi oddawna znane. Z przyjemnością dowiedziałem się, że to właśnie pani powierzono dwoje dzieci, które przybyły, tutaj tej nocy; gdzie są. one teraz? Śpią jeszcze; chłopczyk ma gorączkę. Ma gorączkę? Jak się jej nabawił? Nie wiem, myślę, że to skutek przemęczenia nocnego. Dla tak delikatnej istotki nocna jazda na koniu, w czasie ulewy... Czy pan chce go zobaczyć? Nie! Niech pani lepiej wezwie do niego doktóra, którego pochwycono również tej nocy. Doktór Gemmon.^b ile mi wiadomo, jest zamknięty wraz ze swym syyem w Wieży puhaeża. Dobrze, niech pani zatem powie kapitanowi Arnot, aby, go uwolnił na czas wizyty... A nawet, nie będę pani trudził, sam mu to powiem... Czy pani wie, co trzeba zrobić z temi dziećmi? Kapitan nic mi jeszcze nie mówił w tej sprawie. Powierzył mi dzieci w czasie strasznej walki nocnej, której ofiarą padli i nasi ludzie. Jakto, więc byli zabici i po stronie naszych żołnierzy? Tak jest; czterech zmarło dzisiaj z ran; ich ciała zostaną pogrzebane potajemnie w nocy. A według tego, co mówi doktór Gemmon, będą jeszcze i dalsze ofiary, mianowicie dwóch policjantów leży w agonji. Tern gorzej dla nich zawyrokował rzeźbiarz. To słuszna kara za ich niedyskretną gorliwość. Powróćmy jednak do naszych spraw, bo mam mało czasu. Otóż kapitan Arnot chwalił bardzo pani inteligencję i umiejętność wywiązywania się z zadań, jakie Redaklor I Wydawca F. D. WILKOSZEWSKI. została Towarzystwu. Jedną z pierwszych osób, która otrzymała zapomogę Słonecznego Funduszu Zapałczanego" była uboga wdowa po rybaku, który zginął w wypadku na morzu, pozostawiając wdowę i 18-cioro dzieci. Nieszczęśliwa kobieta z trudem borykała się Dnia 2 Września 1936 roku z losem, nie otrzymując znikąd pomocy matematycznym. Według niego ostaterumimu Pomimo i/, iż uzicvi dzieci juj jej pusiuutiir posiadały w m ban-l t...u-.cztia katastrofa będzie zupełnie pozba ku niewielką sumę. jaką wypłacono im [wioną cech apokaliptycznych, omierc, po śmierci ojca, dzielna rybaczka nie Ijaką ten uczony przepowiada światu, Zjazd Międzynarodowego Związku Aeronautycz nego. W sali Rady Miejskiej w Warszawie odbył s'ę zjazd Międzynarodowego Związku Aeronautycz nego 0r A. U. W zjeździć wzięli udział delegaci poszczególnych państw z prezesem F. A. I. kssęc,em G. Bibesco (Rumunia) i wiceprezesem pik. Kwiecińskim. Zdjęcie nasze przedstawia prezydium zjazdu F. A. I.. w czasie przemówienia prezesa ks. Bibesco. Poza tern siedzą od prawej do lewej: wiceminister Komunikacji inź. Bobkowski, prezes Aeroklubu R. P. ks. Janusz Radziwiłł, wiceprezes F. A. I. płk. Kwieciński, członek zarzndu F. A. I. Tissand.er, wiceprezydent m. st. Warszawy inż. Pohoski. Nr. 202 chciała jednak nigdy naruszyć maleńkiego kapitaliku... Ä, będzie poprostu śmiercią starego człtii wieka, powolncm zapadaniem w stan : (X) Egzamin inteligencji dla pocztmi odrętwienia, uśpieniem wszelkich przejawów życia. Powodem ma być zanika strzów w Ameryce. Z dużcm uznaniem i pochwałami w całej Ameryce spotkało się drobne napozór rozporządze menele cala ilość ciepła otrzymana oś ' nic ciepłoty. W pewnym bowiem mo. nie Prezydenta Roosevelta, mocą którego kandydaci na niższych funkcjona i wszechświacie, będzie musiała być ro^ 'gwiazd, cala ilość jego istniejąca wej riuszy pocztowych, a nawet w niektórych wypadkach na urzędników, będą I ra wszędzie była jednakowa. I to bę. dzielona w ten sposób, aby temperatu* musieli składać egzamin inteligencji". dzie początek końca. Będą musiały u- Dotychczas pisze jedno z pism a- stać wszystkie zjawiska życiowe, albo iherykańskich na pocztmistrzów powoływano ludzi partii", nic baczac na to źdźbła trawy, jak i potężny blask blys wiem tak kiełkowanie maleńkiego czy maja oni kwalifikacje". kawicy, jak wszystkie zresztą inne pro Rozporządzenie Prezydenta ma więc cesy i zjawiska życiowe są możliwe zapobiec temu stanowi rzeczy. tylko pod warunkiem istnienia przeply wu ciepła o poziomu wyższego do niższego. Jaki bidzie koniec świata? Tak wiec świat miałby, według zdania tego uczonego, skostnieć w mar-i Wiedza stara się różnymi sposobami wy jaśnie jaki będzie i czy wogóle nastąpi twocie ujednostajnionej temperatury. kiedyś koniec świata. Znakomity fizyk wiedeński Boltzman ujął sprawę końca (X) Władał 58 językami. Za najwlck świata w formę prognozy o podkładzie szego lingwinistę po wsze czasy uważa ny jest kardynał Giuseppe Mezzofanti, który urodzi! się 17 września 1774 roku vz Bolonii, a zmarł 15 marca 1849 r. w Rzymie. Od najwcześniejszej młodości wykazywał niezwykłe zamiłowanie do studiów językoznawczych i bardzo prędko osiągnął takie wyniki, że, jak u- trzymują współczeni, mógł wypowiadać się swobodnie conajmniej w 58 językach przyczem każdy z nich władał tak, jak gdyby byt wykształconym mieszkańcem danego kraju. Jak szybko kardynał Mezzofant i uczy) się nowego języka, świadczy fakt, że niezwykle tru dną mowę chińską opanował doskonale w ciągu czterech miesięcy. Co jest "" najdziwniejsze, to, że kardynał Mezzofant ani razu wciągu długiego swego życia nie opuścił ojczystej Italii. pani dotąd powierzano. Teraz sztoby o sprawę na pozór łatwą, w gruncie rzeczy jednak delikatną i skomplikowaną... Czy pani chciałaby się jej podjąć? Może pan naprzód powie, o co idzie... Zadanie pani polegałoby na tern, aby zniszczyć wiarę tych dwojga dzieci, psując ich umysł i serce. Cel zasadniczy jest ten, co zawsze: urobić ich tak, aby kiedyś mogli się stać gorliwymi masonami. Dziewczyna zachowała milczenie i rzeźbiarz ciągnął dalej: Tych dwoje dzieci nie będzie stąd nigdy wychodzić. aż do czasu ostatecznej decyzji loży; ich powrót do świata mógłby bowiem pociągnąć za sobą fatalne następstwa dla interesów naszej sekty. W tej chwili chłopczyk jest chory, a jego siostrzyczka jest zupełnie przybita... Płakała całą noc bez przerwy. ; - Ależ nie proponuję bynajmniej, aby pani odrazu zaczynała, mamy czas! Wie pani dobrze, że krople wody mogą wydrążyć skałę i że ciosami dłuta rzeźbi się posąg... Czyż dość jasno się wyraziłem? Violetta opuściła nisko głowę. Słyszałem, ciągnął dalej Bruno że celuje pani w sztuce psucia ; dzięki swemu doświadczeniu nie będzie się pani starała dokonać dzieła za jednym zamachem... Aby osiągnąć wyznaczony cel, - trzeba, chytrości węża. Niestety, tych dwoje dzieci otrzymało wychowanie, powiedziałbym zabobonne i tak fałszywe, że, aby je przerobić, trzeba będzie niezwykłej wytrwałości. Mam jednak pełne zaufanie do pani... Pewny jestem, że wywiąże; się pani dobrze, z zadania, a po odniesionem powodzeniu loża potrafi wynagrodzić panią. Jeśli pan istotnie ma do mnie zaufanie, to nie widzę żadnych powodów, dla : których nie miałabym przyjąć pana propozycji. Czy nie zechce mi pan teraz powiedzieć Swego imienia? Daruje pani, ale ze względów specjalnych zachowam incognito, przynajmniej na razie... Również polecam pani nie wspominać o naszej rozmowie ani dzieciom, ani doktorowi. Szczególnie doktór jest starym lisem, którego lotrostwa wkrótce wyjdą na światło dzienne. Niech pani nie ufa ani jemu, ani jego synowi. Ci mistrzowie obłudy mogliby panią chytrze podejść. Dla pani informacji jestem wysłannikiem masonerii angielskiej; niechaj to pani wystarczy, aby ślepo wypełnić moje polecenia. W tym momencie zapukano do drzwi. Wszedł Arnot z wielką walizą w ręce; na głowie miał perukę, na oczach zielone okulary. By! istotnie zmieniony do nie- List. Drogi Jasiu! Wobec tego, że n!e mam teraz co robić, więc piszę do ciebie ten list. Wobec te go. że nie mam o czem pisać, pozostaję twoją Marychną. CO USŁYSZYMY DZIŚ PRZEZ RAD JO? ŚRODA, 2 WRZEŚNIA Audycja poranna. 12*23 Koncert reprez. orkiestry kolejowej. 15*45 Niezwykłe przygody Jędrka i Felka" - słuchowisko Piosenki starofrąi Ryn a; doły z życia z udziałem Marji Kaupe i Aleksandra Heroesa, chopinowski w wyk. Henryka Sztompki, 21*30 Cezar Franek; Sonata na fortepian i skrzypce Muzyka taneczna. poznania. Ułożyliśmy wszystko, szanowny kapitanie rzekł Bruno. Jeśli panna Violetta jest naprawdę taka, jak mi ją pan przedstawił, to mogę tylko pochwalić pana wybór... Może pan być spokojny, panie profesorze zapewni! bandyta. Jej zręczność jest wyższa ponad wszelką pochwalę... Violetta zachowała swój zwykły, pełen opanowania wyraz twarzy, lecz w głębi zbierało jej się na plącz. O ile pan profesor sobie życzy, to możemy już iść ciągnął dalej Arnot. Chodźmy, przedtem jednak proszę oddać pannie Violecie klucze od wieży. A to na co? Klucze ma Fulton, strażnik więzienia. Zatem niech mu pan zostawi piśmienne polecenie, aby panna Violetta mogła tam wejść. Zbyteczne, Violetta jest tutaj panią, a nie podwładną. Wszyscy jej słuchają i wystarczy jej słowo. Tern lepiej rzekł Bruno. Zatem, panno Violette, polecam się... Być może wkrótce się zobaczymy! życzę powodzehia! I wyszedł z pokoju wraz z Arnotem. Wówczas Violetta pobiegła do dzieci 1 objąwszy te słodkie istotki, zawołała: Was zdeprawować, aniołki moje! Raczej śmierć!. I wybuchnęta rozpaczliwym płaczem. ROZDZIAŁ XXIX Glos sumienia, Czemu płaczesz, Violette? pytała Flora drżącym giosem. Moje biedne istotki. W jakie ręce wpadliście! To piekielny dom, przeklęty przez Boga! Kto miał nieszczęście przekroczyć jego próg, narażony jest na utrątę wszystkiego, na to, że stanie się nędznikiem. Obie sierotki zaczęły płakać; Eljusz miał twarz rozpaloną gorączką. Zapanowało długie milczenie. Gdy Flora podniosła oczy, aby spojrzeć na Violette, gtówę^ddei cz k'^> m*esżane myśli przemknęły przez Co się z nami stanie? Dokąd uciec, aby nie zginąć nędznie? młotem U8Z^a ^Ie(^nyc^ dzieci bez matki waliły, jak Florze ^ maszynie rotacyjnej we własnych zakładach drukarskich Gońca Częstochowskiego^ rozpaczy, szczęśliwa.myśl zaświtała Objęła nieprzytomnego braciszka i, wznosząc do nieba oczy, zalane łzami, szepnęła:

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

Patroni naszych ulic

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Dębicka ziemia była świadkiem wielkich i tragicznych dziejów. Szczególnie na tym t e r e nie z a p i s a ł się ok r e s ok u pa c j i niemieckiej, kiedy powstała tu niezwykle p r ę

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Napaść na Polskę - wrzesień 1939 roku Strony 1/28 Galeria zdjęć Spalony polski samolot, efekt niemieckiego bombardowania. Żołnierze niemieccy obalają słup graniczny na granicy polsko-niemieckiej. Strony

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Urząd Dzielnicy Ursynów informujemy mieszkańców Dzielnicy Ursynów, że dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 Wiek XIX i pierwsze dekady XX były dla Hiszpanii bardzo trudnym okresem licznych wojen domowych i rewolt. Z olbrzymiego niegdyś imperium kolonialnego pozostały jedynie

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Lotnictwo W 1936 r. kończono realizację dotychczasowego 3-letniego programu rozbudowy lotnictwa. Złożony przez szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. gen. bryg. Ludomiła Rayskiego latem 1936 r. nowy program

Bardziej szczegółowo

Formowanie Armii Andersa

Formowanie Armii Andersa Michał Bronowicki Formowanie Armii Andersa Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/152832,spotkanie-wigilijne-sluzb-podleglych-ministrowi-spraw-wewnetrznych-i-administ rac.html Wygenerowano: Wtorek, 26 grudnia 2017, 00:03 SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12809,7-wrzesnia-1939-roku-skapitulowala-zaloga-westerplatte-mimo-przygniatajacej-pr ze.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR /09.05.2013 R./ W Dzień Zwycięstwa (w Polsce obchodzone jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności) święto państwowe obchodzone 9 maja z okazji zakończenia II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy,

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Agresja sowiecka na Polskę- IV rozbiór Polski

Agresja sowiecka na Polskę- IV rozbiór Polski Literka.pl Agresja sowiecka na Polskę IV rozbiór Polski Data dodania: 20110326 22:12:54 Autor: Monika Skiba Przedstawiam konspekt do lekcji na temat Agresji sowieckiej na Polskę dla klasy 3 gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego -5.12.1867 na świat przychodzi w Zułowie (Wileńszczyzna ) Józef Klemens Piłsudski. - Był jednym z dwunastu dzieci Józefa

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą w Gdyni

Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą w Gdyni Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą w Gdyni Prezydent RP Bronisław Komorowski zwiedził powstające w Gdyni Muzeum Emigracji. Prezydent obejrzał wystawę historyczną i wnętrza gmachu, który z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach.

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: HISTORIA Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. ETAP WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

W uroczystości udział wezmą:

W uroczystości udział wezmą: SCENARIUSZ uroczystego apelu przedstawicieli organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniu 17.09.2015 r. o godz. 10.00 1 W uroczystości udział

Bardziej szczegółowo

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli W dniach 6-10 marca 2013 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem do miasta Kouvola

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM?

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? LATA 2001 2004 DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE PRZED NADANIEM IMIENIA SZKOLE SPOTKANIA POKOLEŃ CZY OCALIMY NASZ PATRIOTYZM? PROGRAMY ARTYSTYCZNE NA UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Źródło:

Źródło: Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12448,16-czerwca-1944-roku-pod-jewlaszami-obecnie-na-bialorusi-w-walce-z-niemcamiw-cz.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r. Dz.U.2004.142.1505 2010.08.26 zm.wyn.z Dz.U.2009.161.1278 art. 1 pkt 62, art. 22 Istnieją późniejsze wersje tekstu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych.

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE V Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. Nauczyciel: Zofia Lewandowska Cele lekcji: przekształcanie fragmentów rysunku, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

75 rocznica powstania

75 rocznica powstania Dziś wszyscy oddajemy cześć tym, którzy swoje życie oddali za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. A p e l I P N o u c z c z e n i e 7 5

Bardziej szczegółowo

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] :16:23

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] :16:23 OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] 2015-11-16 11:16:23 Listopada w Polskie Narodowe Święto Niepodległości, w Chorzelowie odbyły się uroczyści gminne dla uczczenia 97

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Piątek, 9 lutego 2018, 12:00

Źródło:  Wygenerowano: Piątek, 9 lutego 2018, 12:00 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/117551,slubowanie-i-przekazanie-radiowozow.html Wygenerowano: Piątek, 9 lutego 2018, 12:00 Strona znajduje się w archiwum. ŚLUBOWANIE I PRZEKAZANIE

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. W dniach 29 lipca 5 sierpnia 2017 r. odbędą się w stolicy uroczystości związane z obchodami 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczystości na Ursynowie.

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego Historia bezpieczeństwa wewnętrznego ćwiczenia Unifikacja formacji policyjnych w latach 1918 1919 dr Karol Dąbrowski Był ostatni tydzień lipca gorącego roku 1914 i w pogranicznym Zagłębiu Dąbrowskim wojna

Bardziej szczegółowo

6 VIII 1926 roku prezydent wydał pierwszy dekret tworzący Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych

6 VIII 1926 roku prezydent wydał pierwszy dekret tworzący Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych Rządy Sanacji 6 VIII 1926 roku prezydent wydał pierwszy dekret tworzący Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); podlegał tylko prezydentowi Piłsudski rezygnując

Bardziej szczegółowo

Mao Tse-tung. Dwojaki los Chin

Mao Tse-tung. Dwojaki los Chin Mao Tse-tung Dwojaki los Chin http://maopd.wordpress.com/ Przemówienie Towarzysza Mao Tse-tunga z okazji otwarcia VII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin wygłoszone 23 kwietnia 1945 roku. Maoistowski Projekt

Bardziej szczegółowo

Temat: STRUKTURA PAŃSTWA POLSKIEGO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Temat: STRUKTURA PAŃSTWA POLSKIEGO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Temat: STRUKTURA PAŃSTWA POLSKIEGO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Cele lekcji: poznanie struktury najwyższych władz państwowych II RP i Polskiego Państwa Podziemnego; kształcenie umiejętności porównania

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

KAZUS 1 Sekretarz urzędu dyplomatycznego Białorusi w RP udał się swoi służbowym pojazdem na wieczorne spotkanie ze znajomymi. Pojazd posiadał niebieskie tablice oraz oznaczenie CD. Sekretarz zaparkował

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4316,spotkanie-wigilijne-sluzb-podleglych-mswia.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 00:39 Autor: Magdalena Tomaszewska

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej

Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej Wicepremier Tomasz Siemoniak przekazał wczoraj, 19 października w Białymstoku informację, że w 2017 r. na bazie obecnego 18. pułku rozpoznawczego, w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Model WRF o nadchodzących opadach, aktualizacja GFS

Model WRF o nadchodzących opadach, aktualizacja GFS Model WRF o nadchodzących opadach, aktualizacja GFS Po dość długim czasie wyliczył się model WRF (w wersji 3.2, na siatce 8km). Co on nam powie o nadchodzących opadach? Najnowszy GFS przesunął granicę

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110876,75-rocznica-zbrodni-katynskiej.html Wygenerowano: Środa, 15 marca 2017, 18:15 Strona znajduje się w archiwum. 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

:10 AK / Expo

:10 AK / Expo 01-12-17 1/6 06.04.2017 13:10 AK / Expo Po dwóch dniach spędzonych w Warszawie, delegacja Międzynarodowego Biura Wystaw oceniająca polską kandydaturę do organizacji EXPO 2022 przyjechała do. Podczas obecności

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE: ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ODDANE ROSJI

PIERWSZE KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE: ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ODDANE ROSJI PIERWSZE KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE: ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ODDANE ROSJI Toronto 2010 2015 Spotkania klubów PiS Audycje radiowe Kraków Londyn Spotkania z Polonią 2014 2013 Kluby Gazety

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia,

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza.

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. Cele lekcji: Na lekcji uczniowie: poznają przyczyny i skutki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

Kościuszko- nasz patron

Kościuszko- nasz patron Kościuszko- nasz patron Kościuszko Tadeusz patron naszej szkoły, Przed laty na Mereczowszczyźnie urodzony. Na Rynku Krakowskim przysięgę złożył, Za swą śmierć dla narodu na chwałę zasłużył. Walczył w Stanach

Bardziej szczegółowo