--": ,... -~-~:--- się do ważne.go punktu stra CENA 10 GROSZY. nie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "--": ,... -~-~:--- się do ważne.go punktu stra CENA 10 GROSZY. nie"

Transkrypt

1 ECZORNY LUSTROANY BLUECHER czerny marszaek ua KOSOLA : : się ażneg punku sra óz faszysó flnlanz egiczneg Chaarsku Nr 35 CENA GROSZY ROK XV J CZATEK 7 GRUDNA 936 ROKU kich kóry zrganiza PzsaJe ziązku z rku 93 marsz na HelsinYPakami Chinach kl zmar vczas peracji na granicy niemieckiej Dychczasa linia rnna ysarczająca nie Magina kazaa się Paryź 7 grunia euar samló &adsp()!yci ż am al ęą ląać przy pmcy nej je<nei Reims a Clru4e Algie D rni ei erlani ęą spachrnó al eż ile arunki e rze rene pzlą ęą ląali nrmal chniicy z piechy Dychczas na Slimpllikaina Sy>uaJc;ja mięzynar nierze należący ei rni uzrjeni a sknia rzą franc!sl ener ęą rń aumayczną i rń gicznych zarzązeń kienmku zmc przeciczl!oą Dsarani ęą zlnści rnnef kraju P rer punkiu przeznaczenia na samlach i ganzaji amiii i pirzyssaniu iei Oe:cnie już przez;iane jes py chnikó jes arz pazny: nie urzenie 2 glup piechy pierz Ssana iesi ięc sura seiekja i:: Gany aak lniczy na Mary aina przei kilku lay rz)mm naka p em ksó kaa się ecnie nie só zaiych 5 mó zurznuch Kraa ysarczaącą c psrzy Baill zaknczna klęską psanc ma euan9 napru fsk nie Mary 7 gruma : przyacelskich z an ychczas us a ć me nyu Ma ry 7 gruma ) i M nsrii rny nar ps : (PAT) eug iamści uzyska Przesz 5 mó zsa zurz(pat) Agencja Havasa nsi że ni hmę Magin<!a nić pe czrajsze p>ounie aaki lnic nych Tumy lunści szukay pa nych z maryckich róe urzięvch a psańczeg na zieinlce Cuah nice schrnienia unelach klei : aaki psańcze na iciku Bailla T zu LJF :Uyfk a?le e ę ą CamJns i Teuan ciągnęy za są ziemnej Lnicy rząi srącilf el Mne zsay >are lska rza m pi:zes em ychczas liczę fiar j alce plerznej rzy sąmy pcj e prszy knraaku i sunely naf: nafiekszą mik n celu lk!rhvmame się niec naprzó s meprzyclel s c P en Ok () só )es zaiych liczy ran zenia niemieckfg O śicie aryleria psancza rznym przeaimamu aście ; Magm pczęa maranie na kóre p a Dać nalezy e rg fańch Pierszy franak pjęy y kl? pl unia O (:: = M:isf! ziay zurl:!e zzne z efemenó nisek minisra spraieliści P erna asygna arolej s r cuzzemskch psuay se naprzó ó O: ny n a Prjeik usay ;mesnen ei spa pezając p ziemi lecz mimcja y i 7 Jlr;nia rr ranć n ę iiqiesycję l nalzsiz cse p ie przez Pel a preiure p a la gany giek i rzucia aakuia (Pa) k Paryi l7 runfa ray senau eść ma znameiny la ym cmen;e sakcy karnych il cych ręcznymi ranaam Siilny eń (Pa) Figar na pisfaie infr ecne ua] slne Frac ni kupaca eren fary<:znych?kna zaprv arylerii rząej uniemżi macyj z kó jskych paie szer eg sek mmsfra spraiehśc:i sen J na Jes rg!au lul ez; e ia przyslanie psifkó nieprzyjacieanych na ema O!iianzacli mej r rzg lln kóry maga aę uznania pusizczaa:y się T?czema nie es na li kóry szeregu punkó: zaczą sie YCfyać ni zn piechy pennej na zór kilpac famyk za }emacz!e z p rsc francuske jska rząe usiay czyć isniejącej już ejf rzaja frmacil gacemem lnści meszkania aakujące!ziay lecz zsiay parsieach e przez czgi ahraniajiące ró rzru Brń a kóra iuzi pszeifue zanieprzyjaclel cfną się pzsaiając ciekaiene zsaa niean pa na plu iy Hcznych zailyh raz zlennikó epuaneg Dria na życia zaząizeniem minisra l iele maeriau lennei:r nica i minisra Olrny narei i ę O gz 9ej alka ya skczna Zarón śró mamilesanó jak i OlermmFerran 7 runia zie miaa4!:a zaanre ziaanie na yach P póncy chih gy śró ziaó suży ezpieczeńsa Aak ym razem y iele 2 a (Pa) przecinilca Jenski piechfy piei&znej ska Dr i puści uż ClelmnFeran a jes ielu rannych pięciu cznkó niejszy niż niach pprzenich P ać się ęą z ziaó l)iecy raz jeg zólenniicy rzeiszli się mó garii lnei musian umieścić szp i srnie nieprzyjacielskiej aaku ucze na placu Dejaue sz rzruchó alu Dknan szerej!u Meszfań i u czasie kórzyh yi niemal szys ielu manńesanió znaleizin niee snczyy najlepsze siy ypsażne lielką masę nczes2 sprzęu kie szy>y majfazynai i zemla gailnie psaaną rń palną 25 u pmzec kupac ie kóe rnić maią J!anicy ia ilryk l mhl: hy Krae ysaa śiaa n Rzymie ym 7 grunia (Pa) Parlamen faszsiki ucha li usaę yeząicą yisa:y śiaei kóra ęzie się laach 9442 na erenie pfżnym pmięzy Rzymem a mrzem Tvreńskim Oklice e zsay czrai ziezne przez Mussliie kóry ya ys pzycje yczące szykiej r2u:y Rzymu kier unku mrza &4 D Afl puniu g2 3ej p ukaże się specjalne Y Unn LxnrfHn p J inrunn j u zaierająie peną aelę y ii granych g nia ciągnienia 3ej kbasy Lerji Pań sej e Pranc ieziay ziaa rząe p ecu jeną kaamię ijennelli2ll Król Jerzy V nie zaierzi lisy znaczeń Epiemia rypy Hlanii przyganej przez króla Eara LnJiD 7 ru:cna Ha:ga 7 grunia zi jej Na iście ej iniay iem na niekórvch miiejsc (Pai) zisika kóre rne zyskay!pray eg acy imperlum Mięzy umyjdl śach Hlan!ji :pajnu!ie epiemicznie śr6 s6 kóre miay rzymać zna gry;pa Ass en zaichra przesz czenia fil!ura rónież rzieziny 5 żnierzy miejsc eg garnizp n: pini pulizinej lrzymie pru szenie yaa iamść że re rraycji ym razem niu Neg R ku zisanie QJ!szna lisa cknaczń Lisa a yjąk ęzie srz mażnek pani Simpsn a Król Jerzy V nie si rónież na pier niu luesl 937 r Łóź 7 grunia Okarziuie się że król Je2y V p za pjeklainel! uplzeni ręzia śią(gr) Dziś ran yarzy się ragianiu lisy znaczeń przyl!oanej ecznel!o przez rai ey ryipae:k pny _pracy e faryce przez króa Elara vm me zaier Ei<ingna przy ul Raańskiej 3 R D Ziemia piera siena rzec ypa k przy pracy h hif ie ry ac!;a::;ise;:ę pa;cf:k ;! 2 sz;zshe z ms za;mame przera mema Lekarz pgfa Czerneg!zeeKrzyiża przeióz pszkaneg (PAT) Kms:n:lskaJa Pra_?la ceame zas ykach Tma: szpiala im Prez Mścickieg nsi z Saraa ze kaerę lgn k zaima się zagameem Jk j Drugi ypaek mia miesce przy ul saraskim insyucie meycznymlmże mieć zrs 8lenia zieczyna Pmrskiej 4 Rze majser faryczny zajmuje niejaki Tiumiak zupeny na planecie jupier Dziennik ini za Karnl Maizner zam amże niós ra ignran i nieuk kóry ykashl yreka insyuu skarżając g je n isk:ek u7rze:nia linką P naenm Mazner parku pzsa:< rzija akie erie Jak ze zeuua ncześme _Q rpckzm Tragiczny san nauczania Sieach Mska 7 runa; sne:zacząc zanurza Się era się na rzech ielryach le n f<>na mie)sicu

2 Sr 2 Nr Tajemnica 3rupó na saku Clumia Zamrany miliner kaza się jcem eekya kóry prazi chzenie Oy lekarz przysąpi ó sekcji zk pa z rąk skryójcy scena na eansle spiryysycznym Sraszna NC u lumh!a ązaącym z Ne il? l_rku l LVerpqlu rzegraa się n saszlia ra)!e?ia ki6ra! c nęa zycie rzech lue Gy aek yruszy z pru Nym rku pan aa gsa mj!a pasaerie uali s!ę ach kain Na <pkazie kręu majiaa się }eyniie 9lenia miss he Pra!ka seraa znikają e!lle mine :ruas Naraz ziiyina yaa kiryk zgrzy Tuz pne JJ ng leza rup Jaklegs a }e E męzczyzny Slez przepazne przez apana kręu usah że zmarym ies zn&y miliner ()fcrski Aler Crn óry uaa sę Eurpy pnujaniu seij zaginineg syna Dnala przeyające Anl!lil Przypaek chciia że ym samym kręfm raca Eurpy my uzeniny eey Dnal k kóremu kapian i;ierzy ślez spraie ajemniczeia ża6jsa milinera Dkna n ZamQrany iezykeg krycia y jcem cleelya Z pleeenia kaphari:a lek ar lrę9 Y ńia rprzeprazć sek CJę zi< OCy jenak zara się cl se!l ziea kś napa nań z yu i uusi g Pasa er6 na saku ó!?_rręa panika P saa nale myś aihy zarócn UKRANKA (mlejsc kcha ak sam nmr ecnie arziej kuczliy i mnie) uczucia kazuje Jes zupenie zrzumiae z p iu rsk maerialnych Jakle g gnelą że Pa nią kcha Jes Nią zazrsny śiaczy że nie pzala JeJ yjść z mu ażey pracą slą pmóc prazeniu gsparsa Biea kpy są zasze najiększym r glem maeńsa nae najarzlej kclające g się Nie ln Pani rzryać rziny ze zglęu na synka ani eż ppeniać żanej ek kmyślnścl Jes Pani maką i ym naley pamięać pierszym rzęzie Niech Pani ę zle la męża ra czua sereczna i przy Jaclelska nie acząc na że nie spyka Blę Pani narazle z Jeg srny ze zalemnśch Należy mleć u clerpll9ci yrzumiaści la czieka sarszeg zmęczneg życiem kóry mias pczynku musi się klpa ską ziąć na urzymanle mu Te spray rzea zrzumie Niech Pani z mężem paż nie przylaźnle przmaia skazuic mu że mże części pmóc m maerialnie zaraia ląc na ręcznych rach Drna ka kla u Jaka Jes przena napen się zralzle C się yczy nleprzumlei z riklną Pl ni pinna iasze rzymać srnę męa al zgazać się z Jeg zaniem nae óczas gy Pani Jes nneg Dla przymania harmnii mei rzea się nieraz ielu rzeczy yrzec i iele rze: pśięcić ale Jes knieczne la szczęścia asneg la ziecka 83 ARSZAE Rzumleńi e Pan le runym pżeniu r ialey mace Mąż Panią zy a się Jeg?ści jene nia rg slmm ph<::ję ey miss Ehel Prl ląu angelskeg suz kręa kóra piersza spsrzega rupa Cr naknęa się przypak na jakiegś niniga ;illlprpaa eekyi aże ślepeg pasażerai ullirye zi raly zasępęl pmocy przeyająceg na unkej ej zaprazny prze parocu mecliull niejakiej pani Nrn licze kapiana zży sensacyjne Ośia!liezJrem y się sealljs Miss Nr czenie ier<lząc że y śiakiem za n praia się ranis Nagle zjai mrania mhnera Jak na moler ę uch Meium zaczę rżeć na ca cę skaza na jaąceg ym samym krę ym ciele i aśnie chcia przemóić em r Niera Garricka spólnika gy nai!le pa na ziemię ez przym miss Nrin PrżyiciśJięy muru zezna że ra nci Trzea y przerać seans i p śpieszyć z pmcą meium kórym są zem z pamą Nrn sofą kchanką zn że zemla Jakże ielkie yl uknu spisek na milinera chcąc zagar jeak :prizrażenie enc!lv sier nąć j miliny Oiere sej a prz: zi że miss Nn rue zve Okaiza ym silną akę rucizny a pem Ją się że kś z pśró il>ecnych na sali uusi Oaiając ię ynikó ukcji zk zmuszny y r6niei zaić leuu$i fą \ey eeky Ck śiaczy karza kręe A!ly kchanka jeg zumfnyll! pasaeżjom że n aśnie j na seansie p pyem srachu na iefra rlę ucha Die:ia się mia k ucha zamierzaa iuż yjaić nicie ż;e mis9 N<>rn va kchanką praę uusi fą rólllei en spsó yjaśnina :saa zazamranejf milinera kóry parę miesięcy emu z nią zera Pnieaż gaka szyskich mrers knaprzyl;>uszcza że kiea a jes ZP nych na saku Zrnicze lekarza J()rmana yu poprzen ich przekazan niezcznie azm ame mrersach ppeninvch na kręcie rykańskim ńieapliie zakńczy ón JK?&ainl ą rą inusl6 fą ;YJa y ra krześle ler)cznym N a j lęk el!l vruczy e ylk clll L ienla pray Niesey iueznajmy szą enak śemacą es ślu meg :ie la spólneg szcęścla Tylk ara: mnerca uhiel g i r:szyającym eekya spakiercy mllln6 COr rzak iem panuje harmnia mu ninga z mi&s Ehel kóry ma się yg mmencie uusi są fiarę kórym mleszkają razem eścia syn\\?a Deekyi przysze iak zyle krókp NYm Jrku zaśzcza aka kóra nie nisa syni iei z pmcą przypaek Gy krę znai lusum ;rnsceanicznym Ne ;ku i am zaiamić ) OLNA TRYBUNA kieg pm!agu na kórą maka syna piirzy lak a przeszlcoę karery lei ziecka Rzu uem że Pan kclia makę ale maki\ ęzie szczęśla hlząci asze szczę cle rllk lak jes zsać nie mże aliem macie plekf \V ecnej mu Pan icznie penych rzeczy lllu sie naippularnlejsze psacie y plsz nyrnne :a:ycirys najkr6szy Najluszy ńle srzega Jes Pan zajęy lnereaanl Ha Bernara Sha mnl zapanuje óczas gy zame!zkacle {z} \V LnYne vszeu sani &9 uczę się uzupelniajac psaf ó ryki paje: Skrzypce iaza kńna zlee Mf faszcza przez peien ea sami ze s ycznle p śluie muszą aumilizm lnic plejn m!irielsklcl{ rnczn!ku p czas raki Negus ane Selassie ciągle ieszcze e Je ażey sę sieie przyzyczaćl Caa iafia ykara sieckiem h s h (kj jes) Ten scro rczaju Alman:ich Gajski zaierai:cy g Salna zaimle 4 iersze Hiler nazya sieie cesarzem lecz Mj{ra ze są zży Trzecia sa chclay nalr krióke gr:ifie ziesąkl ysięcy pis ze sie pięciu ierszach Tylk fii skazany jes ]eg ares lnyński zel kchaląca musi ym pcząkrm kresie yya pene zgrzyy mniej lu ie e7 znacl Anl!kó Musslini kór lrafia yruk a nie Ais a Aea PAN HELENA r KALSzJ Psrla Amerykan i cuzziemcó jes szcze ana jes p sku vl ruryce rz Pani siusznle nie należy mieli yrzuó g6ne Ciekay faeg że zaiera ży li& Salin V Ear C Hiler nrmace e Miiiny skar pcisku irmanim?jinafmas:cic za :::: a ::! s:a:: ;:::u ::n:!:::: nych żaló NóY m rcznika h is h ORAżYN<A z LODZ Mżna się zakchać 3722 srn R{lkr ugści Klejny magnaa francuskieg ukrye i!upll rzea!)(}ia igrafia Herera ellsa za miejscu gzie czyy się krae alki Jak ery p laz rugi rzec Zre!: Pa czekuje Jeszce esza mimć ahllm le efllgran ęgi rskl zy frunę lerajca 8 ierszy Tui za nim iie ejmuje Benar Sha = 7 lersy (z) Józef Kvacs emigran ęgier yy puśzkę z y przyniós Najkrósza Jes ala l!xkróla Eara V Jes l}iej ylk Pie ski praca araku mechanicznym sej izeki By uczciym GźO pżnym pliżu lasó areiskich iekiem i psnil przesać puszkg ziane: Urzi se S4 rki sąpi e ęących czasie jny erenem Paryża iura zńalezlnych prze \O 936 rku!ak sam laknlcz kraych alk Niean Cvacs mió Nie móg jenak przeć ię phe są ii:;rafie innych cznkó an;i rzyma plecenie ścięcia lrzymieg kusie i rzi puszkę ażey przeknać pnia Przy pracy pmaga mu kilku k się jej zaarści Praca przy rzija skie<y mu króleskie!agó Nagle Kvacs ujrza enąrz niu żelaznej puszki rra przez calą f>óci; sucher yugzenia Eaiera pnia użą puszkę żelazną Pnieaż na nc ynik jej przekrciy szelki jąc:e are fakvczre każy ruryce erenie Aren niejenkrnie zna] marzenia ieneg emgrarla ęgier zryki mże zamieścić sie in an pciski pchzące z czasó skieg ffi;g;acje charakerze aiziej inym jry arz srżnie yją puszkę z Oczm jeg ukazay_ się rylay nai ak ięc Bernar Sha rll Ye pnia kóreg puszka niemal przy pięklej&ie szmaragy szafiry ze ze rsa Znaleziny przemi pkazan gark ranzley lńoo kśzre Je cej J)O& : szysk próez &pru naczelnemu inżynieri araku przemiy przesaiające jak się * r Sany uczny Julian iaskley PO a: Luię ser : k f BRl Ośiaczy an ze jes pr:i p nhęln e Oa\Hfl ó arn P eez k uh nónl\v zih a k u u a e z i ry nivze ić _ p a A z e spray in pra<yn u k r n Onle grana l; u pilres en zna az s:ę s }hlaniaja g cakicie m chili eksplas i yrząz rue z Ja ps s a ykę rzrvki pzsai nie ype! czalne szky Na plcenie inżyniera iuph spr6hma eg rzea e zs!ll usaloe NaJPrapm?J nln:: Syn e Oliver ruryce rzu cr puszkę jezra k j ki m a f c ki ą uchr_mć K Tej samej ncy _vacs ja g Y Y; a s an ran us G c G _ykszacenie pisze: Enie uczy mająek prze nepr_yja c_elem Ulm si <Yrać pilk<> nżna O cmie p pyem enęrzneg nakazu sj sk p k 4! u i_ clęee rzyiązanle f ókresu gy P: llcrya la 5 ne rnze się nazyać p:iym uczu ciem Niech się Pani nie kpcże Ym n li razie seruszk Jel śpi Jes Pani Jeszcze Uka ma że szysk es zupenie nauralne Niech Pani psępuje naa szczerze uczólle nie laml: serc ych mzieńcó kórzy Ją afllllią uzuiiem Pani nie pnsi ny za że serce Je! Jes lśzcze nieczue zaklęcia mifge SAMOTNA 4 ZAKOPANEM eraia e n Expressu [ ZY mil li;) eee :ze Afgarsaie 2naue si srma góra Ak RrJa Zycie ie es nieźyklj runi? rzea ljy vru:jjtti akrthllj j! ejgc na fe SJCZJlf Sqa e fjohzi naza allrljaa Negus źnalazl si<? sani zych arunkach maerialnych By h zmizny ysa na sprzeaż cz<:ść _ sych skaró krónnych mięzy ilf i_e a ry g am pci u reklam ej pry nie zgsi się ari nie & cii raz _ńa a: al sej asnści zachzi przypusz nymi srer agi 6lO _urh czynia sre rne z TJa acu arrarze czenie ze już hie fyje Ear Vll ies rzecim z kle Sa paryski phka caej Carhi CJya2le ysaili pmnik emu ro!yf) prasie eanie aś:cieli zhalezi gem qngfe!stim kóy a:vka s) ra!liższych hiach s arną Tuylcy uósiali g Jg_ Y_l Jfa llgó czasie raania jakiejś czarnej n eg skaru Nie zgsi sie ar r ani ; OTJr:e?ikami hiy ęzie klnii ahlelsklej Ni Je\ii /!urs; geia Afryce pmnik Rera B kiey zsa n ciężk rarny i musia jeg eenualni spakiercy ec ;ir%/ z al l usąpić _z zajmaneg saniska eg miliny skar sa 5 asnś fani fal ;;n iitzzcf ae e \\m eal; lz;ini zlekl Tamiz i ka Cziek eh z ie zl Czyny B:era psuży allasei cią ieneg rnika ęgerskle lz rncei ern Pza aykal nie pm m órzy mcy razie kry piec szeregu p7 pv:lescm napisama szechsiay raneg pisarza pesc kryminalnych haerj yl lasme :vm gah przy scmam pia zgsili są uinrivani 7 sfali rze; lrólnie _ preenj częc znalezinych ksz Ear v króla )ne i Karl a!!ae Ber yl ym rezyenem Berem: _ Ameryce zasenvan asa Ocrne syn yleg lacy Nigru n?sc Jenkze iza paryska rzer_yyislrnn klu By nlc uiegeg sulecia?reciense k?ry Jes znkiem parll!enu angiel: kl ze sanią ne ylączną fas nin rk n<ifry! Jes srane cczk(( ich z n!vszych miclsc glę lnych pzcsacieh a z me ikg yjecha _ fryln?y zc nsc_ Kvacs Pprzem sccel _umihnejjfjiny u!!?:afą za zna!u: naciaga iaęm j sych P?nnyh lcz n LzuJ urczyssci slmecja vm\fruny pzsanie uz namraplfcyc! ::;ilnych mrzó si lę nich z ielką miscą kró nk mej na zasze nie znany ce sa sie Ber QOSaci recz lee:e Pesc allace a ZJeniY mu s ;i i ;T

3 Sr s Nr 35 Pcza ęzie czynna nachzącą ina ur! ni ai ar ran! u nieziel«: Łóź 7 grunia (k) a:chcą niezielę nia?o m: ziązku z nachzącymi sęam Bżei?: Narzenia pcza ózka ęzie czynna Dyrekcja pczy Łzi psan ia że niu ym funkcjnać e zie zarón góny urzą l>ocz:ą ra;i szyskie urzęy filialne ziale suy naaczej Lisy przekazy pie męzne nie ęą ym lniru ręczane aresam namias ęą ręczane przekazy ele!{raficzne pśpieszne prze syki paczki żynście ij Pza vm nieziele czynne ęą ya kiski pcze na Pl VV lnści i Rynku Bernera raz na 2ónym urzęzie przy ul Przejaz 38 zia P ( O >seresane skryki ana men e Praca yać się ęzie ak jak ni pszenie Niezyke my i zażegnyania nieszczęśćoszus ki zraay cenne przemiy i pieniąze i ulniy się eranic rurnuńsfiq fgf!nfli preflro(sju Lói 7 grunia szkanych urzyy caą lianie (gr) aze ślecze na erenie ca afer kryminalnych przeie2ych cyi;rn ej Rzeczypspiliej Piskiej pszukują nek krzysaj ących z nainści luz uch sprynych a nieezpiecznych kiej szusó grasujących kilku ie Jeną z najpażniejszych fiar ózach a sani ie óz szusek ya p Kazimiera inara kim Są cyganki nieusalnych żna urzęnika z klnii Lnisk ą naziskach kóre knya!v feózie ózkim sus na iekszą skale i pier ec D jnarej przvvy ie cyme przesępcza ich ziafa:lnść ysza Jganki Jena z nich ya już esz na śial zienne Liczne melunki p rvm ieku ruga znacznie msza PO Z n a k em 5 p ru n e i prapnie jej córka Oie k:iev zaprpnaly inaró ei różę z kar j ręki czasie kórej nieszcześli a kiea ie ziaa się że czeka ia ragiczne przeiście 2yż kś z nailiż szych przeniesie się iecznśei jnara śiaczya óczas cy gankm że przepienie iich nah\ uzasanienie!{yź zieck inarei Juższeg czasu chruje i aia sie O\la śmierci ukchanej córeczki óczas spryne szuski pprsiy ie 5 Ca nuppn:ż:r; jakiś zy przemi i Olna kę pienięzy inara reczyla cy rzp_ czyna ray na Raa Me;ska lllleprzumena na czrajszym psiezeniu przesaicieli frakcyj razieckich gankm mneę ps ezen=m Orzyme ZilinferasanaJl zsa_szym Ł6clź? runia (vj DnsLismy prze killku nhmi pszemu przeisiaiieli :fral«:yj ra zeclnch óe zane za przez ZalZa? Meqsk: ceem pziau miejsc na saliray ej Psiezenie y ę meecnści przesaicieli frakc razecluei Ozu Nareg kóry nie prizyy na psiezenie mim ysanel!o Z8\l)lOSZena Pzia miejsc zsa knany nie ecnś przeiisaiciella frakji ra nych Ozu Nareg Oecnie je nak Oóz NarOy zssi sprzeci przecik pai miejsc magając się przyznania la sie:ie nie rzech mieij: s _ pierszym rzęzie ale pijcu Pua iyichcziasy ynsi: 6 nuejsc Echa zaargu faryce Hirszerg i Birnaum y::i:k: :: m U li y zaray naszyjnik plenląze i ay się Oszuski zrienafy się jenak że na ym nie należy pprzesać gyż ra li pierszych la P P S 3 la Ozu y 4 a przesaicieje u)!ruprań zy Nareg la Bunu la skich _ mieijsc e i Bun_ miej Aguy i la B!<>ku Sjniyczneg se R:ni Ozu Na;eg nie zgskuek sprzeu mu czra ; zi sę na en pzia skuek czeg 5zym y się rugie psiezenie li knferencja nie aa rezulau i pczajs przesaicieli frakcyj razieckich kó zisiejszeg psiezenia na:leżv się na remu przeniczy p prezyen G i sępie spzieać spru miejsca na leski Na psiezenie przyyli: ra sali Ray Miejskiej ny Pkański z ramienia P P S r Mil / ** man z Bunu r Ellenhel! z ramienia Dzisiejsze psiezenie nej Ray Sjm:usó i r Lierman z Aguy Rani MiejS<kiei usali jeynie liczę icepreozu Nar8eg elesali pp Br zyenó i yskść upsażenia y nisaa Kalskie<> i Belkę ry zarząu miaisia nie zsay jesz:ze Rani Ozu Narcle śiaczy yznaczne li że żąqąją j! sieie 5 miejsc pier Mim jenak pierisze psiezenie szyf!l rżęke Pnieaż pfrszyh Ray Miejskiej uzi lrzymie zail! emes jes 2 mie;jsce pierszym eanie szysrkie?ily sępu rzęzae psia?ay Bun ilsc 8 na grną galerię 5 na lną Zarzą Miejski zaprpna ó galerię zsav już rozallf Kilka i cas zmianę przyziau en spsó leó sępu raymali przesaiciele ażey P P S <>rzvma 6 Oóz Nar prasy za!lranicznej l rnmnna imen ma) ra Du h k lrlffill aurj!ru nanik miejski myśl iązujących nrm firmy e k<> sym pracnikm prącei upsaeń na r:ecz akcj pmcy zime! przekazuląc e su my na rachunek Oyaelskieg Kmieu P mcy Zime} Oecnie pracany zsa prjek spra ie przemianania Chlen na gminę mlejską celem umżliienia el zfelnlcy miasa racjnalneg r:z;jq Pzaem pracany prjek yczy ączenia Ch)en Ruy Paianic klei uprząkania gminy Nslnel lrze sąem grzkim piaa czra) Erin Cylke zamieszkay przy ul Skae! skarżny szanaż emeryl any Runge Cylke ysa ]ungei annim magając się 3 z śiacza jąc że przecinym razie mryura zsanie skasana Są ska za czraj Cylkeg na 2 miesiące areszlfi Hrnih lrg:zn Krespnencje Expressu z L Geyer: 7 grunia zażegnania Kiey chrie ziecka niie nasapila ppraa a nae czu się n znacznie grzej niż pprzeni ina r pieziaa mężi izyach cyganek i óczas!pier ysz na la szus inar zżyl plicji pienie zamelanie Niemal róncześnie z kilku innych klicznych miaseczek pynęy skargi na ie ajemnicze cyganki kóre na ray na iększą kę pienięzy szereg nainych kie pragnących chć en niezyky spsó zapiec nieszczęiściu Za cygankami rzesan Hsv gń cze Cenrala suży śleczej rzpisaa elefngramy szyskich urzęó śleczych Plsce nensyne vszu kiania za szuskami rają Jak się iauiemv ie cvrnnki yglązie zgnym z panym ryspisem Usach gńczych przekrczyć miay niu czrajszym srranicę nr muńską zakaó przemysych się ez elegaió Aiy Sa przepism pranym naj Na prizęzalni pakej zreuk J2Jszyich lnach rnicy mają yrać an 3 rnikó Niezależnie e sjeg przeaiiea Rnicy ar g aminisucia Zakaó Przemys ują że ęzie elega na giazkę ych Luika Geyera ymóia przę PEC DO YTAPANA MET AL zalni pracę 5 riinikm J Jhn 7 grunia Na szczęśe szvsikim zreuka Zmman niaszei firmie ny nym rnikm przysuguje zapmga P śięach mają yć przyjęci piec pienia meiali Prceis pienia mieisce zreukanych ci rnicy lya sę nim za pmcą gazu śiiel kórzy kieyś u GeyeTa praciali a neg yklzysanie ciepia chzi n yrali zapmgę i ziś są ez śr nim prc Teg rzaiu piec jes pierszym kó życia Łzi FABRYKA BEZ DELEGATA Js;ler i Cygan 7 grunia ziązku z uruchmieniem ne Na erenic naszej faryki (lsler i Cy g pieca firma J Jhn przvjmiie kilku r gan ul Senarska) użsżeg czasu n$ó jeg sugi YMANA ROBOTNlKó fiy na Pieni 2run i iele jeszcze krzyści mgą czerpać zieki nainci żny urzęnika Nasępnei nia zjai y się i pniy alsze zaie2nya nia przy czym kazay naszykać mą kę i ę 32 ze góce ie ze rączki a ze krzyżyk z ań cuszkami raz uży pierścień zy z urkusem szyskie e przemiy gniy cias i l>o ukńcznej rcie czasie zinych mó i czaró żyy placek gnia p upieczeniu 2 U mieściy szuflazie kreensu Oczy iście y szus nie ysz ak pręk na ja i y m!!ly miezyczasie ezpiecznie rvć Sie p? TTOą srasznych skuk zarniy kae grycznie yjmania ciasa przez 3 ni Na chne zaray }narej nieprzymnej z rzpaczy z p u chry ziecka i grżąceg mu nie ezpieczeńsa niemal caą jej ypra ę śluną jak kapy kjry pszy ręnki ieliznę panfle ńczchv i chuskę szyskie e przemiy k&nleczne yy la skueczneir ziaania praicy faryce lirszerg i Birnaum aściciel nieruchmśei zsa skazany na zapacenie (na 23) nie ya eiegaka i że OOO z grz uy faryce ej nie yl żanej kupacji 8!ni eż żaneg srajku Lóź 7 grunia Na miejsce kaasrfy zjechali prze czasie rneg zaargu kóry (v) P:ze ąem saścińskim saną sav:iciele az: kórzy ualili że mia misce zeszym ygniu anil czraj ascciel meruchmśc na cz przysąpi rziórki mur kiernik ani żaen z rnikó nie kórej yarzya się sraszna sych nie psiaaiąc zezlenia az ani zsa iea:żny ani eż p sz k skukach kaasrfa ulana zaierzneg planu ró że prace any f Truicz zam przy ul Ogr prazne yy aliie ej 9 jes aścicielem nieruchmści Zki nieszczęślieg śierczyń przy ul Kpernika 53 Nieruchmść a skieg yy p rzygzinnej akcji skaa się części ze spalnych mu sraży gniej sraszliie zmasakrró farycznych kórych anief ane Truicz piaa za :przeprszyskie szky LQzl rzymay cz mieści się przesaiciels ra ru 23 paźziernika r Truicz azenie rziórki muró ez zezraj zarzązenie spraie przesunięcia erml nu zakńczenia ferii zimych ieżącym r plecil majsri Śierczyńskiemu rz lenia az Są sarściński p przerzpray sze ku szklnym na zień sycznia 937 rku iórkę muró Majser raszy s prazeniu spaa kóry ęzie lny nauki szklne) Nrmal ie pmcy rzech rnikó przy nisku że ina za ypaek ne zalęca r<>zpczną się szkach e rki sąpi prac na rziórką rzymer mięzy innymi na Truicza kóry eg murku penej chili rni nie zży pienich planó nsnia 2 sycznia cy usyszeli rzask i szyk uciekli z peckcji i ry przepraza aliie pq ścianki Majser Śierczyński nie ec czeg zsa n skazany na za Oyaelski Kmie Pmcy Zime) la ząży się cfnąć i zsa przez alącyj pacenie z grzyny z zamianą Na)lenle)szych zsa piaminy przez p razie nieściągalnści na 2 mies areszu szczególne firmy :e niu grunia r się mur przygnieciny nay zy naszyjnik pięcizą Cyganki praiy jakieś m yamy się zaść Ośielenie uch ózkich ulic Lóź 7 grunia {v) ii niu zisiejszym nasąpi Śie Uenie u<: nych ulic kóre rzy lampy ele\ktyczne Sia elek:ryczne zajaśnieije zaem na ul Maejki cznicy pmięzy Pmrską i Nai>icza raz na ul By gskiej na Bauach i niu zisiejszym l!zinach ran nych ięzie się iór insalacji vy knanej przez elekrnię ózką ieczrem zaś ulice e ęą już p r pierszy śielne elekiryczn may

4 Sr 4 li Nr!988 Tu!AJCJ U afjr 35 fl[lj J rar r! Brl!!m i! PROGRAM ROZGlOśN LóDZKEJ POLSKEGO RADA CZ ARTEK 7 grunia 936 r 3p24 Kncer yknaniu Ma;j Orkies ry R p yr Zzisaa Górzyńskieg z uekran ch uzaem slisó 2425 Dziennik pu mpnująca niy 254 Kncer Życzeń 4457 Przera 5 ózkie iamści ilele {&h 5 5: iamści gsparcze 5554: Kncer reklamy Nści echniczne _ ygsi chęnie skaaa cllaki puszek rzy kenak fiaruje >ierszą >aczkę aca Garński (z ysay Raiej) Lóź 7 grunia 5556: O szyskiem p rszku Sklei kaalkaa samchó ua manyc przez plicjanó kesarzy (v) czraj gzinie 4ej p pu pyy 66 Mi&rzie niemieccy są się ulicami Ogrą Nmiejską przeznaczne aki Drlne 662 Pgaankę ygsi p Maria Bz niu parku im Pniaskieg czyiście na zasilenie funuszó K Placem lnści i Pirkską Pia zska yy się efekne zay licyjne meu Pmcy Zimej cu Reymna Na Placu Reymna sa Przyra gruniu _ pgaanka (la zieci sarszyh) ygsi Sanisa zrganiz ane ramach ziesieclmchy rzzielą się i każy óz p ** samchó i knnej plicji efilaa 7 galych munurach Efekne ppisy parku Pniaskieg Plicja Sumńsk 6357 iązanki melyj _ pyy 775 Jak zrganizać ese i z>e śięa pgaanka ygsi Helena Kulza (z Pznania) 7575 Kncer yk Kareu nsrumenalneg 758 Ukraińskie nsyuy Naukeczy yg;i Mirsa Semczyczyn (ze La) 8 8 Pgaanka akualna 882 Kmunikay śniege z Kraka 8286: iamści spre gólne 8682: iamści spre lkalne 828 Kncer Tarzysa śpieaczeg Ech p yr Kal:la Prsnaka (ze suia na ysaie Raiej) 859: Pgaanka akualna 9D945 Gzina lekkiej muzyki yknacy: Janina Flnger i Len Łuskin _ (pisenki) Emilia Zielińska i arzyniec Zyleski ue (cyra i giara) ay sa Szplman frepian! Kncer slisó yknacy: _ Oksana Curkska f!lepian (Ló) i Emil Filipiski skrzypce (z Kraka) igilia Szczanicy fehefn ygsi Jan ikr (z Kraka) : Dziennik ieczrny Pgaanka akualna 223 Tańce i melie plskie _ vknacy: Orkiesra Symfniczna i Maa P R p yr Zzisaa Górzyńskieg z uz Anieli Szlemińskiej (spran) Janusza Ppaskieg (enr) i Chóru P R (ransmi sja ch) Syleki kmpzyró plskich Aam ieniaski X auycja _ yknacy: Orkiesha P R p yr Grzegl)rza Fielerga Olga liicka frepian śpie Sanisaa Argasińska 2423QO Nuzyki)ekka i aneczna yknaniu Mae) Oi!:esry P R p yr Ł {zi saa G&r&skieg ózka n ióki plicyjnej na pmc la ezrnych Na isku la zieci ką eicie y ezpane plicjanci ózcy pukazyali ciekae szcze26y pracy cz śle rnżnych mcnikó az czych psó J>Olicyjnych Ppisy niezykle mąrych i sarannie resanych zierzą vay lrzymie zaciekaienie Sklei ya sie pis a Jaza knna plicjanó i reszcie licznie zgrmazne zieci spkaa nie spazianka psaci rzejażżki na k niach Pnieaż ejście na ppi y ezpane parku zgrmazia się znaczna ilść pulicznści kóra niesie pmc najienieljszym ziórkę J>Oicia rzczyna i żynści Ziórka rzpacznie się efeknym rarem Jaki 2 zinie ej prze puniem zżny zsanie J> jezie HaukeNaki Prze gmach urzęu jeózkieg zajezie pcze skaający sie z 7 ciężarych uekranych samch ruó eskranych przez knnych P Ucjanó 2alych hemach Dóca grupy zży p jezie rapr że picja yrusza miasa p ziórkę rlzieży i żynści la najieniejszych Rapr ierze p jea al prze gmachem al eż na halknie urzęu Pczem jea Hau Jur zieży Pmc śiąeczna la pracnikó miejskich Ziązki zżyy memria p prezyena CileskiegRzam mięzyziązkej kmisji zsa zlikiany Spraa a miaa yć móina na Lóź 7 grunia (k) Dnieśliśmy sani r)zlamie specjalnym psiezeniu przy czym mie mięzyziązkej kmisji pracni zyziązka kmisja pracnikó kó miejskich raz mżliści zliki miejskich miaa pziąć ecyzję usuarria ziązku z ym ej raniza nięciu przesaicieli yżej spmnia nvch ziązkó z rganizacji cji D ecyzji ej jenak nie sz a Jak iam na jenym z psiezeń mięzyziązkej kmisii sa iaeg że ncin zrócić się zarząu miei mięzyczasie spraa yjaśnia sie sifieg spraie zaparzenia urac zupenie i ya ziązki zsay a nikó mieiskch na śiea 8pe2 Na icie zrehailiane Ziązek Praca i Z Z Z naesa rzenia Tymczasem mięzyziązka k kmisji yjaśnienie że rganizacje e misia rzymaa iamfi ie a nie J>Oeimay samzielnie żanej ziązki pracnikó miejskich a mia akcji i że ysąpienie yczy yl TĘA TR MEJSK nicie Praca i Z Z Z nisy < k kilkunasu pracnikó kórzy z YSTĘPY LUDKA SOLSKEGO Dziś czarek gz 83 iecz raz zielne żąania el spraie yamu asnej inicjayy zrócil sie z :ma nezielę gz 4ej ppi sanie pó ląc se z gójnej akcj iam az mleiskch! rzeruą Fryeryka ielkieg z gścinnymi sępami misrza Luika Slskieg Ceny yzn żne Jur piąiek premiera kapialnej kmeii M<Yliera Skąpiec kórej najiększą sensacją są ysępy misrza Slskieg kreująceg ppisą lę Harpagna Bęzie praziy kncer gry eg ielkieg arysy kóry eż yreżysera Skąpca Dekracje B<Y!esaa Kueicza POPULARNY PORANEK TEATRZE MEJSKM PO CENACH NAJNŻSZYCH niezielę gz 2ej punie ę zie się Tearze Miejskim ppularny pranek la najszerszych sfer naszeg miasa Dana ę zie p raz 3szy reelacja ernera Luzie na krze premierej sazie TEATR POLSKJ (CegielQiana 27) KARERA ALFA OMEG Premiera Łózka Kariery Alfa Omegi kóra ya się Tearze Plskim przyjęa z saa przez ypeniną sanieg miejsca inię enuzjuycznie rlach gónych na czele 2seg zespu ysępują Dymsza Znicz Brchiczóna Górska Olsza Minicz SulimaJaszcz i Kariera Alfa Omegi fiuje sknae cipy phyczne jes sayrą yskim pzmie arfysycznym i lierackim TEATR POPULARNY (Ogra 8) Dziś i ni nasępnych cieszące się niezmiennem pzeniem e6e{e Sanisaa ys piańsieg<> przygfaniu era Pasraki Lena Scil ADRA: cieniu samnej ssny CASNO: Ucieczka ku szczęściu CAPTOL: Burzlia mść CORSO: Kapian Bl EUROPA: Rk 2 GRANDKNO: Pśi ęcenie: METRO: cieniu s:imnei ssny MRAŻ: M a y Bunnik raz Cygańskie ziecz ę Mój pan mąż PAŁACE: PRZEDOŚNE: Cay Paryż śpiea RAKETA: eź serce me RALTO: Gzina pkusy jezie na eren seg kmisariau Ziórka yać się ęzie en spsó że samchó ciężary zajezie prze ramę nieruchmści re!jacz la sygna na rące a óczas lka rzy inni znieść przygane paczki na Pórze Plicja zraca się szyskich c:fiaracó z apelem ażey paczki yy uprzeni przygane a ci fia rcacy kórych ej prze nie ma mu prszeni są zsaienie a czek u zrcy zsenie u k2ś z są siaó Ziórka yać se ęzie ciągu nia jurzejszeg j 8 9 i 2 grunia ec pyższeg niu negajszym zane zsa spólnf siezenie mięzyziązkej kmisji kórym uzia zięli przesaiciele szyskich pracnikó miejskich Psanin zrócić sie z memria em p prezyena Gleskee; l magać sie przyznania >racnikm miejskim zarón umysym iak fizycznym ezzrne) życzki yskści zych na śięa Bże g Narzenia Pzaem na psiezeniu vm sanin szcząć akcje aie a ansó i eaó la racnió miel skch raz spraie użenia ra cnikó zarzau mieiske2 Lzi fflaisrie Likiaca alczą ppraę yu uc srajkó kupacyjnych Lóź 7 grunia (kl Na nachzącą se zana zsaa kręgej inspekcji racv knferencia z przesaicielami unii pracnikó umysych raz z lrze salcielami ziązku majsró farvcz n}ch celem móienia akualnych spra Pna knferencja ya się jak iailm prze ma ygniami z przeisaicielami ziązkó zaa ych J k se auemy na snne knferencji ziązek majsró ruszv ie niezmiernie akualne sprav: za runiania majsró farykacl p kilkanaście 2zin na e i ssania saek ie2aiących arz rm usalnych s czasu przez przemys ók enmczv Ziązek majsró magać sie ę clzie zaarcia z majsrami umy zi 7 O:RUDZEiq 936 ROKU Pcząszy najcześniejszych gzin ranrel uezpieczenia majsró l nych aż punia mżemy z pzeniem niu czrajszvm zlkoane uiegać się l ejmać psay maiace zią zek z elekrechniką aeną górnic!m i filmem Kl gz!ny ei rze ies rzp faryce ainfela przy ul Pmr czyna? uę mu lu faryki Gz 3a k sprzyia nauce i szuce O gz 4ei gi 6 k r nc! me vraiuia s ae ziny 6ej narażeni Jeseśmy na sray mae e] faeg przuc pracę ymku per rialne i przykre rzczarania ziązku z rakacyj z klasym ziązkiem pr sami pici miennej Nasępne gziny przyzumienie zsa siągnięe i rnicy nisą pzenie arzyskie i mile przeżycia psych_iczne Kl gz 9ej rze ies kuprócli czraj racv ać sprzeaac zemę i rzeczy pchzące Pęh rómez mu czra)8zym z ziemi iak meale ęgiel i P :z 9ei pracę rnicy Brvszeskiei Apreu naslrój s i pgarsza czuamy zenerarv przy ul Piekarskiej Bęą ni zaru nie i nieza?leni Dzialaja niepmyślne pyy la iska i suenó D gz 22 k mem nca _r czen_i s ana PO nie należy akże skaać izy ani aać się nme zaangazam gvz faryka e pażne yskusje Nasępny kres pó!zie yzierżaina Neg Rku ncy przyniesie zrs energii i ppraę huo ej prze rze jes zaierać ra mru u le ziązki misne i przyjazne Dzieck z i ś urzne amine psiaa zlnści różnych kierunkach :ane nie psiaa pciągu mażeńsa ufne e sy prelegena śiaczy zaineresa asne siy JARMARK Dziś czarek Paianicach ęzie niu jakie spraa uzia suchaczach Na prelekcji y ecnych pna só się rczny ielki jarmark prześiąeczny D3 żury apek czy ęzie się nia 4g Nasępny Ncy zisiejszej yżurują nasępujące apeki sycznia gzie jak ema zapieziany jes: JASEŁKA niu 7 i 8 m earze miejskim g Orna nyiualna i Ziraeiście ez M Kasperkieicz Zgierska 54 A Rycher i 6ei (4ei ppuniu) ęzie się ysaie pane la szyskich ineresujących się ą B Ła _ g Lispaa 86 J Zunele nie Jaseki przez zieci szky Nr 6 Pier spraą icz Pifrkska 25 S Bjarski i Schaz p mu 2ym m J me zieę g z szeg nia Jaseka przeznaczną jes Jeynie rzeaz 9 Cz Ryel Kpermka 26 M 6ej Jaseka jeynie la zieci cznkó la zieci nasępneg zaś la rsych szyskie zieci rzymaj ą parki Nieleż Lipiec Pirkska 93 Kpski OPŁATEK OCHOT STRAŻY POŻARNEJ nie eg 3 zieci najieniejszych z miasa i Ska Rzgska 47 Sę nia 9 m gz 9ej (7 ie yszukanych i skazanych przez plicję znaczór) sali Och Sraży i Pż ęzie się j jącą najlepiej arunki y u rzicó ej zia ray cyjny paek la szyskich cznkó y rzyma rónież giazkę Nasępnie rzecie śię j niezielę sraży i zaprsznych gści nia 27g m Jaseka la C\lnkó niu 3 grunia rczny Syleser zaś ZE ZAZl(U REZERSTÓ Dziś Traycyjny Uie g e j sy n ia 2g m y się 9g sycznia s ę O pa e k ka ralne infrmacy jne zeranie Zi ązku Re E SOŁY CZARTEK REPERTUAR KN zerisó Na zeraniu prfesr Jan Muraszk ygsi!{ OSATOE: Dzień ielkiej Przygy Na czele prgramu nho LLYSSTERS czy p Pmc Draźna la Zaruy(ili Ga NOO$C: Grun frsa i kiey l!lljjfiflliillilfillil!ijliijlillijli]lijlij zami Bjymi Szeręg zapyail skjer ja: Mazur (z Plą NevU zsay a srajki kupacyjne p ce g Z Danchill TA A M

5 Napisa specjalnie la facpressu: Sensacyjna JERZY BAK pieść spóczesna > scn e STREZCZENE POC_ZĄTU POECL T nie nia:szia spraa T ci już ch Rulf nie ykazując zynieg naczelnia i znię sr przi:mysc i;lą panikę y inni ysumaczą My vimy sje szacunij{iu!la segi ziernchnilk:a cjalne ay lisy aemnczeg Msccela grżąceg \T a Ó nae śmiercią ym kórzy nie przesaną y zyskiać sych pracnikó vaęc Jaz al naprz pól i liasó J:OYkając siię cienmściach kamie h n e petiiej C z pza re: y skczy óch zimierzy z najerllym agneiami _ er is a? _ pau pyanie k T K? nuemec lll JęZy nu am Jes Schaj e Scyz:ryki an5 par żarliile jeen z raó N? e pz!ajesz nas A y H eeil Tak cuemni psiakre i;e cziek lasej ręki nie zii A ca zia cj!zieczyina? Ny ar la Rulfa O ile Się Orenuję ma yć przyjacióka amej zeczyny kórą ściąglęliśmy me a n z egi sn;iegi mas J Czy na ez Jes z francuske g yiau? Penie Zreszą r już mnlie ne O chlz Przyóz m Ją eller z pleceniia Kinza i mi ysarczy Fajna lzie czyna zauaży je n Z Z lm erzy ajrzyma ym Ją SOhe uaj na nc Nile za racaj gy Jur mus+my yć Berlinie Czy nie iesz : ky nam u a kme sacj? ź Francka n już r zaai eraz zreszą nie masz żanegiq pciągu k TUSJiSZ aicziei ac rana Jaza asysce óch cy!l:5 pążya alej P upyie ugzinneg marszu sanęli reszcie przie mem franck:a; v:asclic:nelia zajaz ieej pirzumal SN; Z mm szyk! say Niemiec przyrzek iż szysi!k na czas u n h rzygi Je r>ozęsa gsc er aą chleem móiąc: Niesvey masa am ać nie mgę h iak ee Jrum Ziś mas N h r emczec vu raz milmej zyć cz iek il Ale na nie ma ray Piaa}ąic że ak yć musi Że airmay hl l azmezie mz n;iaslv e glo nych zec Mze nm maą rację Nile gaayś gups przeral mu Hiieel Gclyym niós a a O yich ąphścriach J?SZe ys zaraz zu krucenracymeg Fr ank ejrza się rżnie i zakry usa k rę ą Ja nac me mó!em ąkną przeilękmiiniym glsiem Zupelni e zapmniaem Tak mi silę jalkś sam ygaa:! Ale pan peiie użyku Z egi niiie zri _ Ani raiczymy Ja!k m asz c a irgę zapmnę ym cś Sza jalkąś!flgą śró Jenym z najarzi:i zniennzych przez Msccela przemysv;c es ezi:::ere galy aściciel melu przesięirs! Plsce Karl Halin psiaający żn córkę i syna Za yrpienif: ajemniczeg Mściciela lalin fiaruje za;e?u aanurniki Piri uzak pc yi;ęcy z!ych Ale Ruziak nie mże sie ać ray z grźnym przecinikiem ey Halia raz: z inny penaami angażuje synneg eekya amerykańskieg ea kóry p przyraną nazą Czarneg Króla przy pmcy Tuza seg sprzymierzeń ca rzpczyna alkę z zagakym Mścicielęm na śmierć i życle Jeyną sl>ą kra izia! arz Mścicela es lkai Halina Anni kóry enak zsa ranny gę nie mże się pruszać i mói nieyraźnie Na pyanie k jes Mścicieem e!kce ylk: La jely! C ma znaczyc nik e iejeną z najragiczniejszych fiar yzyskiacza Halina jes any jeg rnik S!lnsa Zięek 6re Halin ak misernie usili ze móg nim krac Jak pajacem D!l sznurku Przy pmcy inryg erru uczyni zeń ezlne narzęzie sych rękach i zmusza g zamrania niejakieg Aleksan ra ruza! kó!j Z!a jeg kryminalną przeszśc Halll siezia iem Ameryce ięzieniu za efra:iacje Dzinym ziegiem klicznści Aruz sa aaku serca i zmar ecnści Zięka Teraz p;j!2enie paa na ncg Haln nie che rmc c czeg Zięek musi ukryac się pr7e phcją Gy y już nieezpieczeńsie zapieka się nim Mściciel kóry przyją g sej garii skaającej się z óch zaufanych pmcnikó Alfa i Bla Narzeczną Zięka jes ma przysjna i niezykle urzia sużąca Jazia Mecka psiająca sym ająku lk mealin saiący eyną pamiąę p e mail Z meahnem ym ączą się zine ypaki DO ie ruzl! Zięe alaz napis: Uprze z Zięka niech pnuje meanup Nasęp neg nia Ruziak napaa na Jazię i cce ei en mealin zerać z szyi Jazia rnia się lecz p penym czasie mealin znik ajemniczy spsó Halin nie za?li się mirci Aruza: Przypake iea się ze ieg zna Renaa kmunikaa się z AruzYm Na miejsce zmareg Aruza psai ięc fikcyjneg seg aneg lkaja Jana y en spsó zać ajemnicę żny Peneg nia pani Renaa zemaskaa fikcyjneg Aruza kóry zjży jenak prześielić jei ajemnicę i sierzić iż ya na szpiegiem_ Hlia grzia mu śmiercią z; yryce!!jemncy e zycia am Renaa miaa Jeszcze Jeneg rga sie sej córki lny yie iem _ maka i córka kchay eg sameg mężczyznę yrekra aysaa ihrnia Pene ma znalezin pllllę Renaę marą sypialni Pejrzenie paa na ichrnla Kmisarz enzel każe g areszać Jenakie p areszniu iauje się ze znalez!ych u crna hsó ze ączy g cś z ie ;:_ązasie Czarneg Króla zgsi się niejaki Marinez z prśą szukanie jeg przyr!ij i?sry kórą czekuj spaek ysksc mhna laró Marinez me zna jej naziska ie ylk że jej psiaaniu znajuje się mealin z pienim napisemu móij Cz!lrny Król zapala iię ef ry pfranck ZllZUmal Sięginą! kiesanaa raz z Tuzem zagarnąć se ręce szellji i yiągną! jak!ilś hankir sunąl z Jak am prneisaia się spraa z ą MaJżóną i Mecką? Ta caa hisria ygląa mi rchę peirzanie Zaje siię że ym razem pan rchę przeslil Nie f\ozumiem eg piezenia pannie szefie N Pan rze r<!lzurnije panie Ru li Pan ylk nie chce przyznać sję eg Panue s2efie meluję psusznie że ne mam czasu ecnrue na pryane pgaęki gyż zajęy jesem suż Jaruck zmruży se chyre czy Tarz mu pczerien iala z gnieu C ma aczyć? Jak pan śmie móić mnie en spsó Pan naraa na kmprmvację! Ja? Z jakiegi pu? Spraza pan jakąś kię kra nie ma nnczym pjęcia! Ta Ma żóil!a niic nie ue C my z nią eraz zrimy? Ona pracaa yiazie francuskim Ja panu eg il<lę! aknm razie musiay ym kś Lezieć! Dlaczeg Tuz ne n8sii nam ym? Tuz sani pśilęa nam arz ma uagi! Zapląa srię inną spraę Zanlie Kinza pnn yć la nas miarcla!ine Zreszą znajzie my przecik nej pienile y A gzie jes akim razie ei rzekma spólicz:lra i a jak liia się nazya Jai\viiiga Mhceaka? SpZieam się jej laa zień Na mich luziach mże pan szef plegać Jainilck spjrza zmrużsniymi czyma n:: RuJfa i par z nieukryainą z ścią: N ziaczymy Nl!ech pan uaża żey pan ne zama karku przy ej spralie Nie ma ay paruile szefi:e cpar Rulf sarkas ycznie Ja ak pręllr karku nlije zlamię Raczej Cóż ma znaczyć?! rzasną zn u J ainiick na rarzie niefii Aha Drze Już ja ją piierszy Niech ją pan zarzyma u sieie Zaraz przyjaę Hiieel mileszka na przem!eściu Ber iim ugiej izielnicy Zajma a skrmne plk!ki na parerze renianeg miku Rulf Tiliie raz iiezal g ym nęznytil mie szkaniu Gy szel przyiia silę z Hfuelem i lyl z nim królką pgaęlkę p czym aściiciel miiesz!kana ysze zsaiając sammasam z Jazią Rulf eraz paler przyjrzal się J uazniie Trzymając się p k sa p śvcjlku pkju i namyśla się czegy u zacząć Jazia sieziiala pu ścianą skulna przelęknina niepena życa Czy pani chce rpiaać na mje pyania? zapya s r Oszem Chcę sziysfil y przesucham jaśnić ięc znać siucham Prszę się przy D czeg mam się prayznać? N pani uż sama i!e D spó!pracy z Mażóą Tak T prala para Jazia sp&l<pracaam z nią Ale Aha! ńęc przyznaje się pani?! N penie że się przyzinaję Ale c ym zrżneg iie sp6pracaiśmy ej samej faryce Rulf zaicisną zęy Ja nie m5ię faryce Ja mam na myśli c inneg Pani yla kn fakile z ya!em frasranu ipak( C? Z yalem? Niic ne rzumilem : Nie uaaj greka zleczyn ęiziie grzej! Mażóna szysi!k już ypaplaa! ceile palrala! Paa szyskie nazilska aszy:h! Przyznaj się ke!y ya slani Paryżu i: z klim am r:zmaiiaaś? Ja Paryżu? Nae e śnie nie ilziafam eg miasa! Ruilf zia że nile lijiziie z nią ( au Al szialafa a u<llaje J}Omylną pmyślal Przya Hiiela sjąceg sierii i rzek ń: Trzymaj ją na ra:zije u sieme Nikmu ani sla Sam ją musze przeem yhaiać Zmusilrny ją zeznań gllem Nile aaj jej lljilc jezenia ani l pilciia pilniuj jej jaik: ka g ie h mń za lilą piiaa5z Gyy nie ual silę niej ylsać żanych <ló rziea ęzie się psarać samemu y Przy ych sach mruą Okiem JJieel zrzumiial Rulf pżegna g sziel Nazia:jurz przyszle! zpu zmu zaaa Jalz różne pyfanm na kóre nile mgia znaleźć piez: Ale Jaz:ila zauażya że jej rzmóeai y ym ra:ziem zniaiczn:iie agniejszy Przygląa się jej lug i z akim yraem \Vlarzy jakgyy z ni;ą spókzua Przepraszam Pan szef przecie jeszczie nie lie c chcę pielzieć ysarczy mi c pan piiezia: Znam pańsci sisiunelk: J mjej OSy Jes nilenaganny Różne mżna yy ym piezllieć pair sizef ęniąc palcami p lacie ilurka każiym razie je!ru jes pene Ne iiele reg mżna pilezieć i panym kóry pisze a:nn:iimy na seg zlilerzc!hnika spaek Jazi kóra nic ym nie ie naal K phsre aimy?! zaa przymiera gem a: reszcie rzuca sle p e ro! lapy mruknąll: csr Rulf zryając silę z miejsca au kórym Jecha Halin Przemys(lec Czy pan jeszicze pamilęa mj e nie Aa:n! uraa Jazie zakcha się nlel p uszy acmie slia? Ale za Jeg spraą Jazia raz z Jank _ N i ż lo Th klaim:s\vl! Mażóną pmcniicą Mścicie saje się O: euz mam re sere Pan m ipiiie za e sa! ręce agenó niemieckiej plicji pliyznej Już prae iapnmnalem Su pan UJZLę! JeżeU ciągu kórzy yżą yie zieczęa Niemiec Jaziia przespaa się na p!ze Jenym ych agenó Jes Kmz mieszkający Trun y{l nazać nae spaniem ;nafliższycl óch ni llllie yklaruj!e Kaicach Mściciel psępem spraza e :i!llah pan spray MleckiJeJ i Mażóny g zamiejskiej illi j am p errem y al epsz;e Yl(} rnfc V\cyg ncna ya nieg szelkie przene ajemnice PO Yl!Sfych rgach naigramczinych przesjaiię parra Taprfu za pra OchQlząc rekl: p czym raz z Alfem uafe się Berlina ce szósej na anem Yrain ją :re snu zanijje nas rą! Chcaiym panl pmóc Ale nile em yraania Jazi Maóny naailan na ÓZ i zaiez;iln na sa Drae! Ja slię }u ylumaczę! iem jak uczyniiić Gyym ilezia:r acyzm:if::zą:iasirz;kien!ję:_jj! cię Samą pjhallij pciągiem Ale Jalk się parn yumaczy zie sej praę pyszy mil aiej guf)oy eg już nile ilem! niejszych ulic Berlina Sieząc eraz przy knie Berlllna Ja!zfa nie ilelziaa czy mói cm jeszcze raz przypmina sie zieje sadich Jainilck zea się y sphczkać sziczerzie czy eż chial en spni Zaczę się eg iż peneg ranka Szef ilzi!ailu B lirniryialu nie xuhafeg pifalrueg aile Rullf yl só psęprulie yuiić niej zeznaprze m kórym mieszkaa zajecha au ik a szfer znajmi jej źe szef \vzya ; pilnej mie ńe Telr Janick mężczyzma 42 już zia irzva:mii ZacilSlą ic ezsi:l nia ale kiażlym razile Jej pie spraie Jazia uierzya i siaa Okaza leni uażaniy przez syh plar nie ręce r mrukną: y? a sz czera: się że szfer y jenym z agenó kóry prze nych za sainiileg szuję ziilll!eg l Mrkis Ale ja g ezmę Nuc ne ilem spraie Jór=l ióz ją ncy przez niemiecką granicę pa ys!ana p pór kaa asneg jca ry J n m się nairuije p rękę kaszy ją uprzeni rka pan mnie ypyuje Praailrun farulf yisziecu zurrny cli segy znaleźli się już za pserunkami zagra zmarsz;czy rg: llajcisną znek i niemymi yciągnęli Jazię z rka rziązali rzek źneg: g gahiineu ym mmencvc ziaerk rye ii illliczym innym się nile zanalam N cljorze: Jeszcze ziaczymy jej ngi i jeen z raó rzek niej: _ Ppf\Osić u pajllja Rullfa a: elefn Zją Sluchakę par Rulf plnszac sr z krze_ Uażaj eraz c ci piem Jeseś już! p h u f l Hall Tu Rulf K mói? na niemieckiej ziemi Są żana sia cię nie c D! a me sze a za sa A ychiząc szepną liiela: Hileel panie naczelnilku yrie Nie próuj uciekać izisz? sze elegancki mfzan pcąge Mżesz jej ać cś jezenia na arzy i ga!k góry zaczesanych Hieel? Aha C neg? mój rachunek Dziieczyna iać Mamy już ę Mlecką_ ljrn yciągną z kiesz:eni ugi pi sach paa z sill Glzie? sle Niech pan sijaa panie Ruilf Jesem z laśnie m Dlaczeg ściiągnęliście mnie uai? rnek szief C u pana ne? ciąg zziill a s uę Nile pe srjierle l ai (lieszilianiu Ssuję się prsy pana : Dalszy r Jur

6 Sr 6 7 Tylk ezrna gu Nieuczcii piekarze ukarani nie zazna zfinie zy za mzie! rzymuje zezlenia na h zenie z szpką Łóź 7 grunia (v) D az sarścińskich skaane są mas Pania zezlenie na chzenie czasie śią z Jasekami Pania e skaa przeażnie ezrna mzież aze sarścińskie p zapznaniu się ze sanem maerianym peenó yają zezlenia na chzenie z Jasekami i szpką ylk ezrnym i niezaruninej mzieży Da razy a)b kfo szyk JB Xll 35 ypiek maych uekna kilgram uek musi chzić 4 szuk z mae i że skuek ea na kil2ram Łóź 7 grunia (k) Na saniej knferencji z prze chzi clo 8 szuk Spisan szereg prkuó i niu saicielami cechu piekarzy sar Sl e grzkm na kórej usaln n ncczraszym neuczci pekarze zsa rze aminisracyjnej pieczya psan li ukarani e niżne ceny in m in e Jena uka kszać ymierzn im 2rzyny p z :zie s grszy a kilgram 7 ar ych z eenualna zamianą na aresz_ szy (gr) e si Osiny p Łzią yaze psaiy jenak arunek ay na kilgram uek chzi naf: arzy się ragiczny ypaek cza sie kórei psrzelna zsaa pierś yżej 4 szuk Tymczasem az pczęy na Marianna Zielińska aścicielka zagrpfyać sani liczne skargi że uki y D ypaku sz pczas zaay sprzeaane sklepach są za mae c naraża na sray kijenó nayają kilku klegó 2lenieg syna Zieliń skiej kórzy zyli jakąś fuzję i Y cych uki na szuki ziązku z ym knana zsaa ryali ją sie nazajem Nagle pa lusracja piekarń kóra aa pzyyne srza i kula rafia Zielińska Ranną rezulay Sierzn mianicie że przeiezin sanie grnym niekórzy piekarze ypiekaia uki ar liskieg szpiala MM k N eazs ENEROLGrczNA r RUTYNO ANA NAUCZYCELKA muzyki Leczenie chr eneryc:zn i skórnych Spec) cr enerycznych skórnych uziela lekcyj gry seksualnych elefn frepianej (m ANpRZEJA 5 elefn 594 l2273 Preyjmue 8 ran 59 skieskie knsercznna 9 ran 9 lecz raz arjum) nieziele i śięa 92 PORADA 3 ZŁOTE p francuskieg kilkulenim pycie P a r y ż u O HURCZSZTYLLERO A przeprazi! się na ul AKUSZERGNEKOLOG PLSUDSKEOO 69 Alela g Maa 9 (Róg Naruicza) Tel 432 Tl=: m 6 przyimuje 2 i 4S iecz niez 9 PRZYCHODNA iknki f ljemnica kóre Siaq u salia Sae Francuzek KUPUJESZ ZDRO Ef ŻĄDAJĄC TYLKO ZAADZKA LLA Dr J NA DEL DlDl;r:!ó:n:!n!!zz ANDRZEJA 4 2 NE ZAODĄ się panie kóre sale Dkór TREP MA Or ŁAGUNOSKl części cziennie użyają krnmu puru i myradjq Preparay e y la Kia specjalisa chró enerycznyci specjalisa chró enerycznych sek N lampy skae l k i:s?!acyjny ark ei:r Ż sualnych skórnych (Gaine Renqiu! i śialeczniczy) skórnych mczpciycel POTRKOSKA 2342 O ś883 69Telern 823 przyjmuje 8 24 i 69 iecz Dr me Zaazka ó f(r llfkrl[um śnieżny l KUSER GNEKOLOG PrzyJmue a S9 r 48 e Teen Przyjmuie 8 r i 48el kó azaj ir;zck;aj :: ną cerę szęzie naycia HANDEL in i óek pszukuje sa mzielnej sprzeaczyni miej p p::j:2l:z) ;;;\ ; us HA EN 8 u TA M n i MSze RURn DMU r z Pueju 75 GROSZY LEKCJA francuske M GO Dyplmana paryanka uziela C s=i ekci rncuskieg: Gramayka uebczdcl e zja:; 9 ura Knersacia Mea skróc na la uających się na suia Tg rnaczen!a Krespnencja Puni LekNa 2 mzo sza lea ficyna parer Den Tel J7S6 lekarz arzaskieg Szpiala $ujpotrkoska _42 JĘZYKÓ ANOEJS<l!GO fran CENY ZNŻONE SPEC CHOROB SKORNYCH ENE Łazarza spec chró skórny_;h i e CUSl(EOO rrunnie uzielam nerycznych RYCZNYCH MOCZOPŁCOYCH 5 ZL raa nulacja piękne fale i gramayka lieraura knersacja ul ZAMENHOFA 6 NAROT a2 frn p Tel 238 przyjmuje 893 ran i 539 przyjmie 68 iecz nlezielelgrue lczki z garanclą yknujehanla krespnencja Tel irzmle 23 zaka fryzjerski: Gna 33 i śięa 2 ran niez i śięa 92 p! SZER GNEKOLOG POMORS KA 7 Or Zgierska l H Dr G RYDZESK N T E C K ra PR U SS Eleranckie francuzki l ezzglę Die najlepszymi eksperami śiaa ziezinie maquilljreu Naj nnym ich sekreem jes użyanie ryczneg puru arzy Jes pur ziesięcikrnie cieńszy niż góle myślan kieykliek ie jes mżlie Jes spreparany nym psem irany pnez pężne huraranej sile prly piersa Czyni puer ak cienkim Że przy lega rón i elikanie skóryni czem nieizialna pka pięknici Naaje nauralnie ygląającą cu al cer Różni ię ak arz armenych ciężkich puró kóre naail ylk ygll maquil laigeu Ten ny eeryczny spsó jes ssany farykacjl Puru Tlcaln Puer Tkaln spre parany eug ryrlnalneg francuskieg przepisu znakmiel pa ryakiesr Puru Tkaln uiera rónież Piankę Kreml zięki kóre( rzyma się n cay zień Ani iar adi elzqll lu pcenie ię pczh ańca llf DOll uszkzić aliczumj maści kór naaje ypróuj n sekre eryckdj Francuzek piękaicl Puer Tkaln aksaminej a cen;e Nie Zlllaczy jenak ażey ym sa Usrnkój się Saszku! szepnęa _ l pieszczliie ykając mu arz g nym skńczyy suę szyskie rzerki serce Reczyńskieg rącymi argami J Jeczrem p eczerzy zarzmiap pyem ej niespziieanej pieszczy gnie Saszka zafamal się: ly znó salnie źięki frepianj : Da mi spkój!: urą prys ych akró i znó ście:7kami par hie Jula yczua Jeinak ze ąsa ę ku snuć się pczą szary C:ień: zakchany szfer kóreg czy spgląay z meszczerze Alf 293) Jeszczie mcmej DJęy g e rarniona lesnym niemal napięciem na śi elne Pieść spóczesna Sasizku zaczęa szepać &rąc kna salniu jaikgyy chcąc yaić Danua Kresińska eksre!n Sl aill Jak śmesz Cisnąć mi arz p : pgóź!y s:uę! Zylińslki yjeża sylekę ukchanej kiie y rmansują Jaaa Zarysu zsfa: ne skarżenie? aanym azynie Jur ran i znó zisamemy e Je cej z ym rugim ireukaa Saszek yl nieusępliy Siki: e same siiki kórych Grymani_i:cach: i nic już nie zakóci Nie mgą znaleźć pracy mając na urzymaniu jca przyjmuje pmc Zary Nie ró eraz z S:iiehe rażej naszej harmm marzy książę Filip ie Mne Berry sza cny iziaiem jaik żeścle się cz N zpgó się! ca()a!a sjej kamienvsej puselni na ęki Diauje się em narzeczny Da karym przy gzili frecźrem raj hg Jeg nachmurne er? ze nym Ra nem rzśpieay się lach ak nuśki Sanisa Reczyński i nie ierząc planicznść eg ssunku zrya ni:e ydrażam se c się zia p vreszci ekssuen ra me i:a usmllie a ekssuen znaa uczucia nieyz nią ych preliuiach piezianej zazrści na myśl że Julia chną się Kres i ńska p ielu przygach pznaje próaa mu przeziku! s Sa raqę przyzna aj!y zamaa mże sje s i ym samasz ajemniczeg żenelmena Karla Orniczą rać On jenak niephamany ciąg spkój ym przykrym scenm! Musisz mym mmencie cauje się z zimie kóry ciężk chry żeni sie z nią jenak lać m ę saysfakcję że pzhę rzem Sanisla Reczyński zsaje szferem nvl ial ej: u Julii hr Grmirskie! Miezy szferem Ale mfia hraina aczkliek mżna y jeszcze miesz mi rić yrzu ziesz się seg gścia jaiknajpręzej hrainą zaiązuje sie lmienny rmans y? Ty kóra jeseś najcyniczniejszą k yieziie jur ran pórzy jej y zarzucić niejen nie um i aa _ Prszę naychmias ezać sz ieą jaką kiiieylkliek spkaem P la Julia aję ci s hnru że nie zamać anei{ kmuś przyrzeczenia Oszem ya la Zylińsleg u iaasz że mniie kchasz a parę gzin ęę :arzmyać ies:zcze jen: fra _ rzkazaa kameryneri _ Sucham panią hrainę _ skln µem zapraszasz siee kchankó zarzucls ze craj :aaa!u e m:ezając grzeczna i miila :lekrć rai zmuszasz mnre ażeym czyści na ze Zyhńskim O? zi>eruam sie ze zy jenak przemysiec pzli ssię s użiście sary yga M inę parę mimu neznśneg cze lek samchó kórym y ugji!lliasz si ak me y Zylaski prziez cay czas he na jakąkliek aluzję czy pufalść?y ar kdrek raz y a: na mmenalnie suzia jegq zapay kian ia nim reszcie Reci yński zjaia ze sim gachem lzimierz nie mógl się plap:ić iraiina puścula gę T mó sn:e ey przy krnie sa się arze się gaineciie Tarz jeg ya chmurna i ni:eprzy H jej k!cha:nek yl arz sre ale P?ufay Ale przsę c e czraj ej caej syuaci! prazie ciąż jeszcze c nia s;ch arnie pcaal rne ann razu jam a ach smak jej us śiele elekrycz erzę c A ziś? Nie ulega kesili że psępa Pai hraina przeuje mniie? Zaahala się reszcie przyznaa ze nej lampy siemi ma klrami ęczy pniem sim a przee szyskim zimzapya nemal niegrzecznie yskia a palcu jeg zan:czyny skruchą: kprzssprzya em yrachani nym arg} przygryza Gmmrska Raz aucie Byam ey ak pierścień Jul:! namacalny ó że C y yraiasz? yuchnęfa c;hanki iele ólu Pżaaa g nagle Zri jej się ścieka na eie że y mi szysk ziezkzka Grzymarnic umie yć inną reszcve T je zachanie ]es niżej szelik:iej kry yki J ak m g eś zapm :>al że skrzyzia &O ak mcn p jen c się ze mną zieje Zhyliński jeśli chce spmnienia sceny ancie zay nieć się aż eg spnia? iez i aeś cza s gy Saszek ykrzykia że gy ykrzysa mmen mdrei sqaści Ale l>rze że Zyliński ;es mim g ś e m y nie ymóija mu psaę n sam ciecuję ci że ięcej się już nie p żyiej u erza ć ji::g ser: u Pcichu prz ysu ną się siezącej Tarz Recz yfrseg pkrla s i ę z asn e j li puśc iliy Grzymani órzy frep ianie kiey przv Ręka? przynie c ni na że c ą iez hraina ce m k r aym rumieice Reka A ak ż e kchankiem! za la azą u się żane sne persazje (Dalszy cia? jur) SPjraeli siie ay i nccaali; pesza neg i zarzucia mu rami_ z pa sją zgy Zlak na się Z jej czu srzeliiy jasne lyc_ na na szy 4 n rze j Ż ń s fi i [h p ersza m s[ / j

7 Zycles prazka AZS Tallimie Pk Mecz kserski Geelprezesem PZTS? arszaaosl chzi srnk u Tallu 7 grunia Na zeanu Łzi ma y! zaaina spraa ę ieczrem szczelnie :vpenfnej sall Ziązku Spreg żeska rużyna AZS eery apókej rzegraa piersze a mecze na sim urnee P Es r Jl arszaa 7 grunia lzia Ziązku przeniesina zsanie arszaie czynine S\ usilne arszay siakóce AZS rzegra z rużyną (alev :2 (5: 9:5 34) sarania mające przygać grur la kszykóce AZS pkna Russ 9:4 przeniesienia slicy Plskieg Ziąz ló 7 grunia (4:8) Na alnym zeraniu Ziązku f eipene sfery k6 Prezes esiskle ziązku snreg Pen ku Tenisa Seg jakie ęzie się nasleg sa uprzepraz na zaley specjalnie rym n ręczy rużynie arszasklef pamiąk y alum Plska rużyna ze sel srny fla ce sieziy Ziązku arszay chzącą niezielę Łzi sensacją ę raa użynfe esńskie) Kale pamiąky czynią szysk aiey rać kmple zie spraa afery na misrzsach prprczyk Nagra juileusza ŁTK Zarzą Lózkieg Tazysa Klarskles uflna iulleuszą nagr rzechnią kóra rzegrana zsanie ciągu rzech la: 93!:B 3:sala ufuiana z racil lu ileuszu 5ecia kluu kóry przypaa na rk 939 LTK fes nafsarszym na erenie Lzi Ju lem klarskim L:óry pży ielkie zasugi zl{;u: i jsk3gez: e k na asnś kóry ciuau rzech ymlenlnyc:h la ląnie sumie naflepzy czai;i )lcll(l usyni na 6 kim :vśclg en r 937 ęla się llpcu Uru:vny uhle ę naair LTJ< eą uslny ska ać h :i 4g klarzy l\lnak lnvlkacu nuiluv lzl & rac nlels:r:ych! :rn;::::r:ó!:a;r!!i n nn klarze ózcvi Allna Beck O!nlcl J\Ulh&r FClr Leu lfns Maurer arszaa; 7 grunia Zarzą arszaskieg z Bkserskie na czrajszym psiezenii przvją arunki prp?ne przez P Z B óry yl psremkiem permeczu prjekaneg rakacjach arszaa Osl Mez ęzie się efiniynie só kórey garanay przyszea śiaa Praze zeszym rku Z syczma arszaie gmachu Cyrmu zarząi pzenie na zliają sa mianicie sierzne że gra lrn Pnieaż ym niu yć się ma cych się raach Sfery e frsują na cze przyjęli francuzó apól<ę sanisk prezesa pk Oela ecneg 6 frank6 za ygranie meczu z Ru ją pna mecze reprezenacyjne arprezesa PZTK arszaianki Pk Ge munią c y przene Fran\!nzm sza y ilnie i Częschie z re prezeracjami ych mias prze arel mia pr już yrazi zgę na zycięsa g6nef punkacji Z pzsai na azie za szaa na zień sycznia ysaić Zarzą przyjęcie manau Manay cznkó zarząu prpnan rónież nasępu aienie calej afery kmpeencji PZTS musi aż 3 reprezenacyjne garniury jącym sm: racy Olchiczi z jeli jenak alne zgrmazenie spra ec eg zecyan przeprapzl T me Fgli prezesi y ej nie zaai prapne jes zić niu 27 grunia eliminacyjne za OZB Sefani Na(<cżi kp krczenie ZZ i yskalifikacja zaine y kserskie z uziaem najlepszych zanikó slicy la usalenia resanych só z OZB i niezielnym zeraniu Łzi ma rzech zespó reprezenacyjnych Pn kręg arszaski zal ar ć sys zpemc z y ecny specja ny e ega g y mema s? ie JUZ kich kręg za YJJąkem fzi szay Gnie le Kraka i Jes niemal peien e sie z zz Oczy KasnieskleJ n Dzynle yskallllkacje J Z8mknfCle OSkf epllafem Z8jŚĆ l(alce 7 grunia fikacją za kpnięcie i slną razę sęi j k i k z ąz u z zajsc ami a ie ma Y zieg puszczaj;a klu 4 PznBi Kamienieckieg Taeusza rczną miejsce pczas zaó nisrzs p _ klasy A pmięzy KS 6 Mysi yskalifikacja za sną razę sę Zńary lar; plskfpliz:prskl pugcu skuek nieprzumień Klu i c:e a Pgnl kaicką yzia Cer zieg i pgrók raz l\upsza alera iyskalifikacjf\ 2 ślarskl 4 k6nr nalezy la la i Dyscypliny Sląskieg> OZPN psa kóreg zhy 5 mlszs plskich P i zamknąć isk KS 6 Mysice nlesięczną l emem szyscy ym f 6 n r6nle rugi hmp!jczyk Kuryicz gracze 8ą ma zamiar puścić szeregi Kluu iślarskie na Pzec ąg m _esęcy pczyna\c gcr4 i nsi się z myślą zasilenia a mlejsc 3 m a na ukarać sereg graczy czlnkani 6 Myslce Mecz kry a skuku ymienire yej_ k_ary : ą :mran rici ; eg K s Slkrę i Heinzę iynią yska zegrany y :n u m i?sa przerjuileusz acmecla TZSu any z pu zajść na isku lifikacją za uerzenie sęzieg arasa Rmana Jenią yskali ku 937 r arzysi! lenk& Sparu Łm! hzl ęzi u!leusz 3 leillea isnienia ziązku z ym zsa już llarze limpijscy meczu alki na Ciekae h lma H k pracany prgram juileuszu przeiujący cay Herg elkayeh mprez &pfyćh Jak urniej pikarski s:se zay kfarskie zay lekkaleyc zne i f 8 alre zerail k luu yra u k juhileuszy zarzą kluu skaie ńasępują ima rzprząza pnym zespem la kón Lóf grunia cym! prues P Przyński F szy icepre Mecz kerakl Haka lma kóry r g mecz z Hakahil ęzie aściym eluzes P Kalski S gj iceprezh P Maeiel zellińy zsarle na)l:llizlll niezieli gi ern eż nic zleg że kiernic sekski sekefai p }; rei skarnik p Jankski J 3 prze purlm \\ rllu fllhalńl zap j cli kserskiej imy kaa usilnych sarań gsparz p GóN>śkl iaa się cikaie pzel!z)slm z eg y eiu en ypa faknalpmyślnlej lu CżOalsżYDl zsa Ju usalny zglęu żę e rukynv ysąpią sl_lyc kriac lakoal ysąpi aż z ;;uclkhle! rra alk kóry vesa!il się naąępują rem fagem alamen Pll!!lY nie () e: milsza: Baslnski (ima) Róilfan cmun nsllly U lnllylll iejscl próci (pó (lk) aa k Qlllmer (lllia) Lleer la harciarzy nie ial i Clfry) LO!l z HlllllffOllman (Hfik) l\a piórka Szczepali!k ( Krakó 7 JrfUnil ina) rag (H) lekka Zieliński (iąa) Nreski Ziązek Narciarski ple kóry zsa rlea zcjy;knlllknny na mieslęy p yjaśnieniu e nie sai siq na Biaysk (H) aga fóśr Amrzińskl (N zapplna na rera 6mecz żl na lis p ónc Pillnle z iny kluu ( nie u) fl8kl (Hak Saiński (ima) plskich nararzy Chrisiana Linisla Jafiskl (Hak) aga rcnla Ocżal!k ( fasnej) klia zjsaa ijze: LOZB aaa Llngsul lógy Jjzyyć Plski pieró ez ll) almhl (Hak) lll!:a póclęz ka Ks NieYke pllhh! przygall ślę hl Jlólie syczniu c krnlikile ecy:ję P z Hllkahem ima Drfynii hyzha ir (ima) Bliaum (Hak) Z N D&ya A zapalile \V vch niach afli Ym seznie silny zespó ezeg PUF Z ynienlnyi:h alk najciekaszych na zvskanl_e z leży zallczyć: Celmer Lieerman Zieliński Czyn lę prze zsklm ych pięściarzy rziązane! śekell kersklej Biaysk Amrziński ińskl \as LKS Celin era aefa J Ksl6skeg Oecnie Jlim Ok8er8k m Chmieleski puc szpial lóf 7 :runa Za z!i&lęć ni ęzie mó Chmieleski ripcząć rening pfezia nasxemu s>razacy znany chirurg saeczny spel:fasa spru mir r Leviux Że pinia znako lnleg lekarza arszasklea: ya suszna zi nallep!el fak e Chmieleski rzeczyiście Już niu zislelszym uszcza szpial i zamierza najliższych niah rzząć a ścly rerlng y móc iuz lerszej p ie sycznia ukazać się znó ringu za kórym lię Już na>ra!l lel!khl BY yć l!ak żu>enl penym że mże iuż rzpcząć rening uae sie Cruieleski leszcze raz a slicy gzie zsame pnnie zaiihy przez r Leviux a er PO Jeg ecyzjl psanine zósanle kiey rzp cznie n rening Jl r Trener nreski z Plscy sprcy JU urnie ZesPy na yspach Haajskich? Czery k m pn Ah Ny \rk 7 J?runia Ameryaliśkll praa sl e Hnlulu na YllJJlch ll!klci!óllelh sacjnanych am pukó piechy arylerii urzyli f D i f l 9 O U O & ruynq piklililcą CharaKehyfillll!lą naz! i 8 ska pil!rszel ruzyny pikarskie) liiriznu: L6 grunia zglęu na spegjalny charaker eg Karskl Bazańskl akskl Oaczyńskl ral iższy lirhiejli Jak hi nsilismy Piórkski Tmaszeski Śmleanskl MiCzekamy na zgsz ma chalski usiek arkgkl Darskl Są czasie pzeprażne ęl\ pkinili pr:lluijile >lajy zglęrle Anerykanle ruye piściarsie ln :esp p hzenia pl!kleg skaających się ialkó ó Ny hkeisa Cracvii f[ce il! jj:efu : Krukó grunia rza kręgu Mecze e yaje się p L n m ck runia Pzna Saralem mlejkleir Kmieu Kmeny Piaej f i P Onienle c zie się nachzącą nieziele aull gnleź nieńśklel Szky Hanle) czy zianki Marli Kaśniesklef Rekrziska Plski Jena z nallepszych lekkaleek śiaa móić ezie na ema Mje spmnienia limpijskle p ekl njeru a Oahu runia Lóź k H UC 7 Prze ma ygniami uścili Łóź a za aj plęśiarze razeru sól klu nllllerys Hkóahu fllg Gfry llerszj znalaz sle Krukie kzh nlf p zalar sąpić amejszeg aelu próci Jenak raz Hakahu kór:v alcz:v uleei z zespem ne zieli Krakie Lzi i Już nieziele ysąpi pnnie rużynie lakóahu na m eau z MA Gfry yląa Kielcach izie amfezel MakaDi inia y ahikiem l re ńerem Nie ug jenak am >zsa iem nu czurajzym zralaz sle znu Ł l ifv ZrezYllól liil8cinal! kli kieleckieg rónież liajliszym czasie ) sei znó arah Hakau Dzięki pri uch sych s:vnó ma nranych kr yzys fal grzi lakahi żśa aegnany San rzgryek misrzs _ en e sivm Cracvii sąpi a puchar im! p prezesa Om\ UrnumZ n) repreżenacyjny ramkarz ślaska Mezra z MakkJ k6r!f!li: czrajszą gą przylodż fi grunia Jg Uczczenia la ufunany ecka nieisniejącej graczem ner Zanik en y frmę z eg krsu gry zierży fi?pmnia Ll misrzs lnyualne Rzgryki OZll zróia referena przez anięei p ecnie rużyny śląskieg Kluu Hkejeg psunęy się naprzó P niezykle ;rmhęych szcze yu misrza Lzi Drugie miejsce el grupie ym samym hlach kóre i>zecląglly się późna ncy G! r ZaUsnea D rzpisanych przez yzia ;pr zalmlczne fos:iy f)fl!lle ll hvećllnarv sęp póflnall uzyska iliinan z Orlęcia fleóial ky se!j!>okal:i rzgy kóry ećyującel pall yelimina iin: i Q! nhi arsk iej nrf acki y knkurencii akces sój zgsiy zaleie czery kluy a KP Skó a lkalu BJsei:cza misrzs zll)l sceg ze ZJenżnych Jur zpczyna!ą się pófnay plcrnlec:iekhvale Orellnkl ze Zlenznych y n a ch zącą sę n 9 m lk:alu G MA kazująg plerszrzęą frmę ygryaiącl szym pófinale alczą: Kanr Zaleruanaiuk pańseg Urzęu F i P ę zie się az a erg (Makkai) i ikrpki (Orarium) Jes Jk na nasze ssun a prze szyskie se spkama nagry zcnikarkiei urczy se ręczenie Drum pófinalisą ęzie z e) grupy Zal rugim zaś kóry ęzie się sę gz e szyskm ze zglęu na charaker prf Rulfi acki ze La ręcz eni a 9kna yrek r P U genera eg urnieju licza sancz za maa eman (Makkal) kóy fila cj na syjf 5 lkalu Makkal spkaj się ze shą: Aizen j man Jskicz (Hakah) Hfman Pazia (Orlę) Ozie są pięściarze Zjencznych sumieniu Jeyną prazkę z urelinsk OSZyailczy nskl kl Nieczekianie pa ci gru>ie Pyel z i Grelińskl (Zlencznc) H h? p OOOeee eeeesqm&o K ruszen era a?a u rzeciez u Y llakahu kóry zsa yraźrle skrzyznyi flllllu kry ęue się niezielę e mgą ysaie ruzyny piaa rzez zl9 fmale eniseg urn icrn ha chzi z pierszeg pófinau clóch z ru sę lp srzós Frng i Ceinar nieszieanie pk Czay ćierćfina ;vl się lkalu Nr Jeg zaś pófinau rzech zanikó na farya urnleiu Sie uch seach J;\Ce ymagamóm regu lanmmu puch;ru e ucy ze ll l zaka:y 4 aym zrclęem ( a p nny ezzg ę 9:7 6:4 D ikejej D rużyny r=czen e nagr v m mi

8 Sr 8 :986 7Xll!!!!!!!!!!!! Prklamanie neg króla marynarce ś N 35 NA SZLAKACH HSTORll k ym Psuchana rzma cuklernr MJa pani syszaa pani Już c fo YO u Przyyksklch? Nie syszaam prszę pani C akieg? Niechże pani sie yrazi że pene g nia Przyykska chzi niespzieanie kuchni i izi jak Jej mąż caufe sużącą C pani mói? N c? T mąż na przeprsiny para Jej maeria na suknię A sużącę pralla? Nie! Dlaczeg? B na Jeszcze pneuje neg kape fu szal: r Przyjecha earvarlee Na afiszach P lreślan szczególnie nazisk cuórcy szechśiaej saie Kuryna unisa się Już góry Cuórca sa Jeszcze sej garerie ez marynarki z zakasanymi rękaami sarej kszuli Pręzej! przynagla lnsplcjen _ Ak prklamacji neg króla czya ny zsa rónie na szyskich JenTeraz klej na pana! Pulicznść się nlecler skach mrskich fly ryyjskie! Na ziecu izimy marynarzy z ancer nka Nelsn kórzy auią na cześć Jerzeg V \ plli! cuórca par na Trun niech zaczeka! Cuó r!ile umlemc Zjęcie przeilsa:la alicę pamąlfą przyią na ścianie mu Ll>niszkac na pamiąkę yania przez Marsz Jó zeia Pisuskieg pierszych 6u nume ró Rnika \ Synny Z POBYTU L{)RDA BADEN POELLA! PARYZU Burza mrsk a Anglii M Pańs l(upśclie mają pieska Busla lka Lapusa Peneg nia pani l(upścla aa śniaa nie kki zapminając rugim zlerząkl Buś spjrza gnienie na panią l(upśclą J arkną: C ma znaczyć? A a pies? i D saa przychzi peien klien z na sfępującą preensją: Przepraszam pana Pan mi mói że pan ma la mme rchę feleraną żnę ale gaą Pan mi mói że na jes rchę garaa że ma jen lzklane k że rchę już nie syszy i ak alej J ie ma la ró A eraz kazuje się że na ma ylk ysiąc laró! Ach; ak? piaa sa M lie że z ym psagiem ya maleńka myka ale resza chya się zgaza c? Zjęcie nasze przesaia mmen f anf a przez lunść i harcers arv sle ica harcersa naczelnel[ skaua śiaa gen Baen PQella kóry O niezieli u YrzeżY Ane:li anuje silna urza Tak izimy na Zięciu przyy Paryża ziązku z uza lrzymie fale zaleają _yrzeże em harcersa : ysaie Siaef!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Czienna nelka Expressu N c:nenirz Emanue Sary lichiarz Karla Sefansa pnureg pkiik u Braks C zy pańskie sanie isno pa nie Braks? : S!Pya zamanym gsem Tak D iilzenia panu Nie mam Przyniós pain pieniąze spy czasui Sefans chcia jeszcze : piezieć a spgląając nań przeniklirie Niesey Chciaem pana prsić ale machną ręlką i ysze z mies zka Znó pirsiić urzy na hprsić? óczy się p Przez parę gziln się ie arz Nie mam z;amiiaru użej czekać Dść eg l O śmiu miesięcy ulicach Zaa siie S!Praę że nik zzi mnie pan ciągymi ieincami mu nie pżyiczy i ych że nie mniech mi pan sprlnguje jes zcze że na nikg Hczyć B ą ząc p mieście rzmyśla J sej na miesiąc Nie Jur ran póję pańskieg syuacji P rzmie z Hchiarzem szef eszefa i piem mu że pan nie paci uzie g seg gaineu Pie mu gó nie ęzie ukrya Sary lichiarz ie zia że Sefans óczas praę seg czasu SJprzenieierzy pieniąze i seg zynu yjścia Nie mia przeeż inneg zaciągną u nieg pżyczkę y pkryć nieór Chzi )lisiąc pięćse z Prrsi z;aliczkę lecz mu iei nie przyz ych 5 zyeh Seanis iuż mu zró nan Chra maki pchaniaa uż pzsafj jenak smnv żaen spsó pienięzy Nie móg sie żaen sp só ać ray nie móg nieg ysać za Szeką cenę raać Chcia Niec h pan zacz eka przynajmniej raz Se maikę Dlaeg eż sięgną p cuze pieyzień próia ie szcze niąze fans Maka umara prze czerema ygnie Jeśli jur punia nie rzy mam pienięzy zżę izyę pańskiemu niami P jej śmierci zapa lichiareszfy nie rzi rzecią część ul!u zefi mó!! uiścić Sefans zagryz argi Siefans zy rze zna seg szefa Syuacja saaa się nieez<pieczna D ej pry nie móg zrzumieć jaki iezia że ie s czie!k ezzglę iezia ny ezlisny że yciągnie z jeg czyspsó en sary lichiarz nu najsrzejsze kinseknecie Dlaeg się że n sprzenieierzy pieniąze Teraz gy pie szi ugu eż z przerażeniem myśla jurzejszym firmie nie ąpliie sprazą kanie niu ym samym czasie MY Sefans księgi i óczas yjzie na ja że paci kirąży p ulicach miaisa sary lichiarz pier p czerech miesiącach ppisany czya z uagą grźny lis sumę kórą samlnie zią z kasy Prcesu mu z eg pu ya nie przez jakiegś ajeimnicze Mścicie yczą ale ńie ulega ąpliści że la Trzeci lis mrucza p nsem naychmias rzyma ymóienie Cóż óczas pcznie? K g przyj C zrić z vm rem? / P namyśle eza syna seg zau mie pracy? prazi maeg Za ya e i 4rul( MlllaniQ RePJjlikal z Qlfa : RQ laneg Craę k6ry przylegym: pkiu SPraz al kiiv i zasay znó lis f eg D&aem ziś Grzi piezia mu szanażysy mi że jeżeli mu nie am 2 ysięcy z ych się ze mną rzprai! MUJ5imy zaiamić ym plicję pieziia mu syn Nie nie chcę mieszać plicji ej spray Szanażysa zisiejszym liście spmina Nellisie Grzi że mnie ze ma sikuje jeśli nie sg;>efię jeg żąania Nelilis y znan ym pirzesępcą Sary Hchian: pzsaa z nim niegyś Y kna:kcie i gyiy ó ajemniczy Mści ciel psiaa ej spraie jakieś y Braksi grqlziiy ięzienie SPraa mrukną T przykira Z:la szyskie syn kóry czyiiście grzec hy se!! jca Piez mi c zamierzasz uczynić Chcę mu ać pieniąze Mże en r reszcie się usipki Czy n pa sój ares? Nieżąa liście vm mu ziś gzinie ziesią{ei iec zrem sfarczy!uch yisięcy zych Pieniąze mają leżącym yć zżne p kamiiem przy grcu farykana Klausena na sfarym cmenarzu się Na cmenairzu skrzy\ Makaryczna Msa my Braks Trun musi mv spelnf żąanie iie(z rem na Póiiclziesz eg ra menrarz przyguję ci pieniąze z;a lak anej fpea:cie Ji si z!ś kii?>psk czuję i nie Yiiclę z nmu Trun Pójclę mrukną syn ieczrem O gzinie zieiąej my Braks ysze z mu Sary cmenarz zna}fa się za miasem Braks pjecha ramiem Ok ziesiąei znalaz się na cmen lampką arzu Ośiecając sie r!!ę elekfryczną p ugich pszukhvaniach nalaz grie c Klasena Przy ae:zce le:i:a uży ka!:!ieli T pen fu pmyla yją z!kieszeni zalakaną kper:ę il piżu nie y niki; Braks przez parę chril rzgląa sie jecll!ak lia acz na Szyskie srny :eiscie ipniós kamleń i ukry pc nun pieniąze Na zegarze yia aśnie ziesiąa Bralkis pczą się szyk ajać Gy c::nenamymi znalaiz się za ami echną z uilgą Gró maki Seianla znaja się zaleie lel!ści kilku fak Gy gr ca farykana _ Klausena nie zauaży Brrukis pnsi kamien mężiczymy sieząceg pliżu By Kiarl Sefans kóry przysze na!!ró ma iki Nie pma n clemnścach!yna lilchiiarza iena:że izia :ie nie2na jmy ukiry p kaimieniem iaą kper ę ZacieKJi> f Gy ylli Bras się Jali yciiną kpemę z pq lamienia Znafaz niej a ysiące zych; killkanaście minu pónieii zijai się przy gicu aur lisó annimych Gy nie znalaz pienięzy zak!ą go śn i szyk puści men arz Sziczęście KarOa Sefansa nie mia ani<c Teraz już nic mu nie rzi Ze zyych ali niezn)ky sp sóh ru ysięcy zvch pz sanie mu jeszcze pa na pikrycia Tnych ug6 i na iszeille nieprzei;>iane yaki Gy nazafurz ran ua się sareg lichiarza y mu ręczyć zych ku semu ielkiemu zumieniu iezia się że Brakis śc:e zsa areiszany DOL

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

a b c d e f g h i j k l l m n o p r s t u w

a b c d e f g h i j k l l m n o p r s t u w P ABC Iay ³ Da. 4-6 Ga 2013 ` a ẓ Na : 1. Gañ. F. M. a 2. a. F. P. Maa 3. K O³. F. P. Maa 4. Ty. F. A. Gêa P ABC Iay Da Iay ³ a,. P ABC P a ó ay Pñ Wó³ Na, óy ay y ó a 4-6 ³y a a ay, a ó ó a³¹y a ê ê aa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg D: N : DPT/DG-II/POPT// P /MOF//: W f ół JST f S ó ąń f ółf śó E F POPT - Zą: G - W: Uł P - M / - N S: POJEKT WYKONAWCZY DOGI Z : P Wś ż: DOGOWA T : P ł Wś S Ię N ń P P ż A Kę OP//POOD/ Są ż J S OP//PWOD/

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Data opracowania

Data opracowania AZWA I ARES JEOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: IURO PROJEKTOWE - KRZYSZTOF AAY Gó - Wz fx -: @ ZAAIE IWESTYCYJE (AZWA I ARES OIEKTU): R z J z R z zż T S A L P Lś KATGORIA OIEKTU UOWLAEGO: XXV z IV ó z TYTUŁ I SKŁA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071)

Gmina Wrocław Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) IWESTOR PRZEDSTWICIEL IWESTOR G Wł - Wł T -- Wł I S O Ośę - Wł T + u F + E u@ JEDOSTK PROJEKTOW IIPROGEO PROJJEKT SS - Wł u u -- x -: @ ZW ZDI TEMT OPRCOWI Z S Tu S Włu - I : Z u łą ż u L- O Gu EURO Kó

Bardziej szczegółowo