PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TYCHACH PRZY UL. GILÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TYCHACH PRZY UL. GILÓW"

Transkrypt

1 KOSZT - BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER Knurów, ul. Dworcowa 10/3 tel./ fax: (0-32) tel. kom.: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TYCHACH PRZY UL. GILÓW OBIEKT: TEMAT: INWESTOR: Boisko wielofunkcyjne w Tychach przy ulicy Gilów Nr działki: 221/75 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tychach Tychy - Miasto na prawach powiatu al. Niepodległości Tychy Funkcja Asystent Tytuł zawodowy Mgr inŝ. Imię i nazwisko Paweł ANDRECZKO Nr uprawnień - Podpis Asystent Mgr inŝ. arch. Adam POGORZELSKI - Asystent InŜ. Agnieszka PADEWSKA - Asystent - Maciej JURCZAK - Projektant Tech. bud. Dariusz MAJER 627/02 Projektant Mgr inŝ. Piotr ZAWODNY 187/94 Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody autora projektu. Knurów, czerwiec 2012 r.

2 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 2 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne Podstawa opracowania Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania działki - przeznaczenie formalno- prawne Projektowany stan zagospodarowania działki Ochrona konserwatorska ZagroŜenie dla środowiska WyposaŜenie sportowe Boisko do piłki ręcznej Boiska do minikoszykówki Boisko do siatkówki Opis budowlany Ciągi pieszo-jezdne Piłkochwyty Ogrodzenie Sportowa nawierzchnia z trawy sztucznej Podbudowa mineralna Roboty ziemne i badania gruntu Podbudowy Boisko nawierzchnia z trawy sztucznej Ciągi pieszo jezdne, miejsca parkingowe płyty aŝurowe gr. 8 cm i kostka betonowa gr. 8 cm Chodnik wokół boiska kostka betonowa gr. 6 cm Specyfikacja materiału geosyntetycznego Odwodnienie UłoŜenie kostki brukowej Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu WyposaŜenie Część elektryczna Charakterystyka obiektu Ocena techniczna ZagroŜenie dla środowiska Zabezpieczenie poŝarowe Informacja dotycząca sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.. 19

3 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 3 ZAŁĄCZNIKI: 1. Uprawnienia Dariusz MAJER Zaświadczenie Dariusz MAJER Oświadczenie Dariusz MAJER Uprawnienia Piotr ZAWODNY Zaświadczenie Piotr ZAWODNY Oświadczenie Piotr ZAWODNY Mapa 1: CZĘŚĆ RYSUNKOWA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WARIANT I - DOCELOWY... ZT-I PRZEKRÓJ A A... 1a PRZEKRÓJ B - B.. 1b BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ... 2 BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ 3 BOISKO DO MINIKOSZYKÓWKI... 4 KOSZ DO MINIKOSZYKÓWKI 5 BOISKO DO SIATKÓWKI... 6 MONTAś SIATKI. 7 PANEL OGRODZENIA. 8 BRAMA WJAZDOWA 9 PIŁKOCHWYT 10 KRAWĘśNIK NAJAZDOWY 11 PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ MAŁA ARCHITEKTURA.. 13

4 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Część opisowa Podstawę opracowania stanowią: Umowa zawarta pomiędzy zamawiającym: Tychy - Miasto na prawach powiatu al. Niepodległości Tychy a biurem projektowym: Koszt - Bud Zakład Usług Projektowo Kosztorysowych Dariusz Majer Knurów ul. Gen. Ziętka 18C/12 uzgodnienia z Inwestorem wizja lokalna na obiekcie aktualna kopia mapy zasadniczej aktualne normy i przepisy budowlane Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposaŝeniem, ogrodzeniem i ciągami pieszo-jezdnymi na działce połoŝonej przy ul. Gilów w Tychach, o nr ewid. 221/75, oświetleniem oraz miejscami parkingowymi na 7 stanowisk plus jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych Istniejący stan zagospodarowania działki - przeznaczenie formalno- prawne Na dzień dzisiejszy działkę przeznaczona pod inwestycję stanowi niezagospodarowana łąka o symbolu uŝytku ŁIV i powierzchni 8410 m 2. Teren ukształtowany jest ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim o rzędnych wysokościowych od m n.p.m do 261 m n.p.m. Teren jest nieuzbrojony, jedynie w części północnej działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka posiada dostęp do drogi w postaci nieutwardzonego wjazdu w części południowej. W zapisie miejscowego planu zagospodarowania działka oznaczona jest symbolem ZE - tereny pasma ekologicznego, MN tereny zabudowy jednorodzinnej, D droga dojazdowa o szer. linii rozgraniczających 6 m. Co prawda zapis w miejscowym planie zagospodarowania bardzo ogólnie traktuje sposób zagospodarowania działki, z 17 punkt 2, ust. 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania odbieramy informację o moŝliwości budowy na przedmiotowej działce budowli rekreacyjnych w postaci ścieŝek pieszych, rowerowych i dydaktycznych, czyli budowli słuŝących rekreacji i czynnemu wypoczynkowi poprawiającemu kondycję fizyczną poprzez ćwiczenia ruchowe.

5 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 5 Art Kodeksu Cywilnego ( USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY ) Cyt:. W granicach określonych przez ustawy i zasady współŝycia społecznego właściciel moŝe, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności moŝe pobierać poŝytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach moŝe rozporządzać rzeczą. Zapis taki wskazuje wyraźnie, Ŝe wszelkie ustawowe ograniczenia nie mogą bardziej ograniczać prawa własności, niŝ to wynika z ich literalnego i realnego brzmienia. Wobec powyŝszego uwaŝamy, Ŝe budowa boiska sportowego słuŝącego rekreacji, czynnemu wypoczynkowi poprawiającemu kondycję fizyczną jest zgodna z intencją Gminy i Miejscowym Planem Zagospodarowania Projektowany stan zagospodarowania działki W ramach działań modernizacyjnych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zamawiającego projektuję: Boisko wielofunkcyjne, w którego skład wchodzą: o boisko do piłki ręcznej w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 2400 x 4400cm. Pole gry ma wymiary 2000 x 4000cm; o 2 boiska do minikoszykówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) w nawierzchni z trawy syntetycznej. NaleŜy wykonać 2 boiska o wymiarach 1400 x 2400cm, przy czym pole gry ma wymiary 1200 x 2200cm; o boisko do siatkówki (wpisane w boiska do koszykówki) w nawierzchni z trawy syntetycznej. NaleŜy wykonać boisko o wymiarach 1300 x 2400cm, przy czym pole gry ma wymiary 900 x 1800cm. Piłkochwyty: o Za bramkami do piłki ręcznej zostaną wykonane piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokości 6,0m i długości 20,0m. Ciąg pieszo - jezdny: o Ciąg pieszo - jezdny z płyt aŝurowych 60 x 40 x 8 cm. Parking : o Parking na 8 miejsc, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Wzmocnienie skarpy: o Skarpę ustabilizować płytami aŝurowymi 60x 40 x 8 cm. Ogrodzenie boiska: o Ogrodzenie systemowe panelowe H=4,0 m. Dane liczbowe: powierzchnia działki: 8410 m 2 powierzchnia płyty boisk: 1056,0 m 2 powierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6cm: 373,76 m 2 powierzchnia parkingów: 105,50 m 2 powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: 242,74 m 2 ilość piłkochwytów 2 szt. (łączna dł. 40 m, wys. 6 m) projektowane ogrodzenie: dł. 164,20 m, wys. 4m tereny zielone: 228,72 m 2 ilość ławek wraz z koszami na odpady: 8 szt powierzchnia zabudowy tereny utwardzone + boisko: 1782,9 (21,3 %) powierzchnia biologicznie czynna: 6627,10 m2 (78 %).

6 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Ochrona konserwatorska Działka, na której jest projektowane zagospodarowanie terenu, nie jest wpisana do rejestru zabytków ZagroŜenie dla środowiska Ze względu na charakter prac, nie występują zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia. 2. WyposaŜenie sportowe 2.1. Boisko do piłki ręcznej Boisko do piłki ręcznej stanowi prostokąt szer. 24,00m i dł. 44,00m. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuŝ linii bocznych szer. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze białym. Na boisku oprócz linii bocznych i bramkowych rozróŝnia się następujące elementy: Linia środkowa prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy. Linie zmian zawodników prostopadłe do linii bocznych w odległości 3,00m od linii środkowej, dł.50 cm w kierunku wnętrza boiska. Pole bramkowe wyznaczone w ten sposób, Ŝe na zewnątrz obu słupków bramki (licząc od jej tylnej krawędzi) zakreśla się łuki o promieniu 6m, wynoszące ¼ obwodu koła. Oba łuki łączy się następnie linią długości 3m równolegle do linii bramkowej. Bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo naleŝy osadzić w tulejach ocynkowanych. Bramki naleŝy wyposaŝyć w siatki polietylenowe PE 2,5 3,0m x 2,0m, gł. 08/1,0m. Przed wykonaniem betonowania podłoŝa naleŝy ustawić tuleje do montaŝu słupków bramek. Linie rzutów wolnych - zaznacza się linią przerywaną (dł. kreski i odstęp miedzy kreskami 15cm) równoległą do linii pola bramkowego i odległą od niej o 3,0 m. Linie rzutów karnych o długości 1m wyznaczyć w odległości 7,0 m od środka bramki i równolegle do linii bramkowej Boiska do minikoszykówki Projektuję 2 boiska do minikoszykówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) w kształcie prostokąta o wymiarach 14,00m x 24,00 m (pole gry 12,00 x 22,00 m). Boisko ogranicza się wyraźnie namalowanymi liniami w kolorze Ŝółtym szer. 5cm. Na środku boiska wykreśla się koło środkowe o promieniu 1,80m, mierząc od wewnętrznych brzegów linii wyznaczającej to koło. Linia środkowa wyznaczona jest równolegle do końcowych linii, między środkowymi punktami obu linii bocznych i jest przedłuŝona o 15 cm poza kaŝdą z linii bocznych. Linię rzutów wolnych wyznacza się równolegle do kaŝdej z linii końcowych w odległości 5,80 m od środka tych linii i wykreśla się linię rzutu wolnego, która jest średnicą koła (długości) 3.60m i łukiem (półkola) o promieniu 1,80m zamykającego pole rzutów wolnych. W skład zestawu wchodzi: tablica do minikoszykówki o wymiarach 1200mm x 900mm wykonana ze sklejki wodoodpornej, lakierowana na biało z czarnymi oznaczeniami z ramą usztywniającą obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową stojak do koszykówki jednosłupowy o wysięgu 1,60m. Słup naleŝy zamocować w odległości minimum 40cm od linii końcowej boiska. Tablicę naleŝy zamocować na wysokości 2,30m, mierząc od spodu tablicy do nawierzchni.

7 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 7 Obręcz z siatką mocuje się centralnie w odległości 30cm od spodu tablicy do obręczy. NaleŜy przewidzieć pas wolny o szer. 1,0m Boisko do siatkówki Projektuję boisko do siatkówki wpisane w boiska do koszykówki. Boisko stanowi prostokąt o wymiarach 13,00 x 24,00m, przy czym gra odbywa się na obszarze o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkód wzdłuŝ linii bocznych wynosi 2,00m, a wzdłuŝ linii końcowych 3,00 m. W odległości min 0,50m, a max 1,0m od linii bocznych i na przedłuŝeniu linii środkowej boiska mocuje się słupki. Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5cm w kolorze białym. Słupki do siatkówki aluminiowe (demontowane) z regulowaną wysokością zawieszenia siatki zamocować w systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko naleŝy wyposaŝyć w siatkę sznurową. 3. Opis budowlany 3.1. Ciągi pieszo-jezdne W miejscach zaznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu zaprojektowano chodnik w nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm oraz ciąg pieszo jezdny z płyt aŝurowych wypełnionych Ŝwirkiem drobnej frakcji, 5m do 8 mm. Kostkę naleŝy układać na podsypce cementowo piaskowej, natomiast płyty aŝurowe (60x50x8cm) - na podsypce piaskowej lub wysiewce kamiennej. Do wykończenia nawierzchni chodnika projektuję obrzeŝa betonowe 8x30x100cm. ObrzeŜa chodnikowe usadowić na równi z chodnikiem. Nawierzchnię dojazdu wewnętrznego wraz z miejscami postojowymi zakończyć krawęŝnikami betonowymi 100x30x15cm. Na początku dojazdu naleŝy zastosować krawęŝniki najazdowe 100x22x15 cm. KrawęŜniki naleŝy posadowić na ławie betonowej z oporem, krawęŝnik najazdowy powinien być posadowiony max. na wys. 2 cm ponad nawierzchnią jezdni. Niweletę zjazdu prowadzić zgodnie z niweletą drogi publicznej. Niweletę drogi wewnętrznej prowadzić ze spadkiem podanym w załącznikach rysunkowych. KrawęŜniki drogowe ułoŝyć na ławie z oporem z chudego betonu. Miejsca, gdzie kostka zostanie ułoŝona na podbudowie cementowo piaskowej, naleŝy obficie zlać wodą po jej ułoŝeniu w celu związania mieszaniny cementu i piasku. KrawęŜniki pomiędzy parkingiem a terenem zielonym naleŝy układać w odstępach co 5 cm, aby umoŝliwić naturalne rozsączanie się wody na terenie zielonym Piłkochwyty Za bramkami do piłki ręcznej projektuję piłkochwyty o wysokości 6,0 m i długości 20,0 m, wykonane z siatki polipropylenowej. Piłkochwyty wykonać ze stalowych profili zamkniętych (80x80x5mm) zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą podkładową (minią), a następnie dwukrotne pokrycie farbą ftalową powierzchniową w kolorze zielonym. Słupki stalowe naleŝy wbetonować w stopy fundamentowe o wymiarach wg rysunku piłkochwytu i głębokości nie mniejszej niŝ 100 cm. Stopę wykonać z betonu klasy C20/25. Mieszankę betonową podczas układania naleŝy dobrze zagęścić, aby uniknąć raków i nadmiernych porów. Fundamenty ustawić na 10 cm podsypki piaskowej. Pomiędzy słupami naleŝy zainstalować linki stalowe Ø 4 mm mocowane do płaskowników stalowych 5 x 25 mm l = 25 mm przyspawanych do słupków. Linki naleŝy naciągnąć za pomocą napinacza. Do zawieszania i napręŝania siatki zastosować linkę stalową, ocynkowaną, o średnicy 4mm, zakończoną obustronnie pętlami wyposaŝonymi w kusze i śrubę rzymską.

8 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 8 Jako wypełnienie zastosować siatkę polipropylenową bezwęzłową o grubości splotu 5 mm. Do wysokości 2,45 m naleŝy zastosować siatkę o oczkach 50 x 50 mm, natomiast powyŝej 2,45 m zastosować siatkę poliamidową impregnowaną lateksem o oczkach 100 x 100 mm Ogrodzenie Projektujemy ogrodzenie w systemie panelowym typu U-1 o wysokości 4,0 m, zamocowane, wg rysunku zagospodarowania terenu, częściowo w ścianie betonowej, częściowo w stopach fundamentowych. Ogrodzeniowy system panelowy typu U to stalowy segment w formie kraty składającej się z poziomego ceownika o wymiarach 20 x 8 x 2 (mm) oraz pionowych prętów Ø5 (mm) o standardowym oczku 50 x 200 mm. Cały segment jest całkowicie wykonany w formie spawanej. Dzięki zastosowaniu poziomych ceowników i połączeń spawanych prętów pionowych z poziomym ceownikiem segment charakteryzuje się bardzo duŝą sztywnością, przewyŝszając w ten sposób swoje parametry techniczne w stosunku do innych tego typu paneli, np. zgrzewanych. Panele montuje się za pomocą spinek z wkrętem typu WSS co 40 cm. Ogrodzenie naleŝy posadowić częściowo na fundamencie (stopie fundamentowej) wykonanym z betonu C20/25 (B25) na 10 cm podsypki piaskowej, o wymiarach 30x30x100 cm. Dodatkowo ogrodzenie zostało wyposaŝone w bramę wjazdową wraz z furtką. W miejscu montaŝu furtki stopę fundamentową naleŝy wykonać o wym. 40x40x100cm.

9 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 9 Całość ogrodzenia powinno fabrycznie zostać zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolor zielony. Po wyprodukowaniu panel typu U poddawany jest procesowi cynkowania ogniowego zgodnym z DIN EN ISO Furtka ma być wyposaŝona w zamek na wkładkę patentową, a brama - w przyspawane płaskowniki z otworami umoŝliwiającymi dwupunktowe zamknięcie jej na kłódkę. Beton na stopy: -mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B (lub odpowiadającej jej normy EN); -klasa betonu C20/25; -najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210kg/m3 mieszanki betonowej; -największa dopuszczalna wartość stosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75; -stopień mrozoodporności-w2; -wytrzymałość betonu wg PN-88/B Jako element wykończeniowy naleŝy w miejscach, gdzie ogrodzenie opiera się na stopach fundamentowych, zastosować podmurówkę prefabrykowaną o wysokości h=0,2m, która powinna być montowana za pomocą łączników betonowych. Projekt ogrodzenia został opracowany według wytycznych systemu firmy URBUT. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu ogrodzeń o parametrach porównywalnych bądź lepszych niŝ parametry zastosowane w projekcie Sportowa nawierzchnia z trawy sztucznej Na boisku wielofunkcyjnym projektuję nawierzchnię z trawy sztucznej z włókien sztucznych (w kolorze zielonym i czerwonym - siatkówka ) o n/w parametrach technicznych. W nawierzchnię sportową naleŝy wkomponować linie boiskowe w kolorze białym w oparciu o część rysunkową projektu. UWAGA : Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej: wysokość trawy: min. 20 mm, całkowita wysokość nawierzchni: min. 22 mm, gęstość (ilość włókien/m²): min Detex: min rodzaj włókna- monofil, typ włókna polietylenowe, wypełnienie: piasek kwarcowy/ granulat gumowy (zgodnie z kartą techniczną ), kolor nawierzchni: zielony, linie: wklejone w nawierzchnię białe. Prace związane z układaniem nawierzchni naleŝy prowadzić w temperaturach od +7 C do +30 C, przy czym wilgotno ść względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Podbudowa powinna być równa, czysta i niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń. Projekt dopuszcza zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich samych, lepszych bądź zbliŝonych do projektowanych. Przez określenie parametrów zbliŝonych do projektowanych naleŝy rozumieć parametry techniczne oferowanych przez wykonawców nawierzchni sportowych

10 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 10 maksymalnie o 5% odbiegających standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia. Projektant nie określa górnej granicy parametrów technicznych wpływających na lepszą jakość i podwyŝszenie standardu wykonanej usługi. Ze względu na wymagany wysoki standard wykonania robót nie dopuszcza się zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niŝ załoŝone w projekcie. Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami. Wybrana nawierzchnia musi posiadać : raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport, lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN EN :2008 lub Aprobatę techniczną ltb l, lub rekomendację techniczną; kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta; atest higieniczny PZH lub równowaŝny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia; autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię Podbudowa mineralna Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością. PodłoŜe powinno mieć wymagane spadki podłuŝne. Wskaźnik zagęszczenia podłoŝa powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN 59/B dla warstwy odsączającej. Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm określenie wskaźnika zagęszczenia staje się niemoŝliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego naleŝy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/ Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyŝej 1000 kg/cm 2 (100MPa). Ugięcie [mm] Moduł odkształcenia [kg\m 2 ] Lp. Podbudowa przeznaczona pod nawierzchnie typu Pod dywanik bitumiczny grubości 3-4cm Pod powierzchnie utrwalane i dywaniki bitumiczne powyŝej 4cm Pod dywanik bitumiczny grubości 3-4cm Pod Powierzchnie utrwalane i dywaniki bitumiczne powyŝej 4cm Nie więcej niŝ powyŝej 1. Lekki 0,9 1, Średni 0,8 1, CięŜki 0,7 0, Roboty ziemne i badania gruntu W trakcie wizji lokalnej na obiekcie dokonano badań makroskopowych gruntu. W terenie zielonym wykonano dwa otwory próbne za pomocą wiertnicy ręcznej do głębokości 120 cm p.p.t. Na podstawie makroskopowego badania gruntu stwierdzam, Ŝe

11 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 11 obecnie na projektowanym terenie występują grunty o prostej budowie geotechnicznej zaliczanej do I kategorii geotechnicznej. Na badanym gruncie moŝna posadowić projektowany obiekt. Przewidziano zerwanie wierzchniej warstwy humusu oraz warstwy słabonośnej do głębokości 50 cm p.p.t. Prace naleŝy prowadzić w okresie suchym, tak aby nie zdeformować podłoŝa naturalnego. W przypadku kaprysów pogodowych i duŝych opadów deszczu naleŝy przewidzieć wykonanie rząpi i pompowanie wód deszczowych. Boisko zostanie wykonane na podbudowie przepuszczalnej. PodłoŜe zostanie wzmocnione geotkaniną. Aby zapewnić spływ wody powierzchniowo, boisko zaprojektowano ze spadkiem 0,5 % w kierunku północnym i wschodnim. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŝy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania terenu. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŝności od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. W pierwszej kolejności naleŝy zdjąć warstwę humusu i gruntu słabonośnego, a następnie wyprofilować teren. Następnie naleŝy przystąpić do wyrównania niwelety pospółką lub kruszywem naturalnym, układania obrzeŝy i projektowanych warstw podbudowy. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne naleŝy przerwać roboty i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie. Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem zgodnie z rysunkiem ZT-I, aby umoŝliwić łatwe odprowadzenie wody. Materiał podłoŝa naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy. Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne, sprawdzając, czy nie występują wody gruntowe. Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy stalowej Podbudowy Projektuję następujące warstwy podbudowy: Boisko nawierzchnia z trawy sztucznej geowłóknina (parametry zgodne z zestawieniem tabelarycznym) warstwa odsączająca z piasku płukanego 0,075-5 gr. 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego mm gr. 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 5-32 mm gr. 10 cm warstwa klinująca: kruszywo 0,075-5 mm gr. 2 cm Ciągi pieszo jezdne, miejsca parkingowe płyty aŝurowe gr. 8 cm i kostka betonowa gr. 8 cm warstwa odsączająca z piasku płukanego 0,075-5 mm gr. 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego mm gr. 13 cm

12 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 12 podbudowa z tłucznia kamiennego 5-32 mm gr. 10 cm warstwa klinująca: kruszywo 0,075-5 mm gr. 2 cm Chodnik wokół boiska kostka betonowa gr. 6 cm warstwa odsączająca z piasku płukanego 0,075-5 mm gr. 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego mm gr. 13 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 5-32 mm gr. 10 cm warstwa klinująca: kruszywo 0,075-5 mm gr. 2 cm UWAGA : Ze względu na spadek terenu i zadany spadek boiska, po zdjęciu humusu i wyprofilowaniu podłoŝa naleŝy pod częścią boiska ułoŝyć i zagęścić warstwę wyrównawczą z pospółki, piasku lub kruszywa naturalnego Specyfikacja materiału geosyntetycznego Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią Ŝywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. PARAMETRY TECHNICZNE Masa powierzchniowa g/m 2 ok. 190 Klasa wg międzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3 Siła przy przebiciu (metoda CBR) N 1900 Wytrzymałość na rozciąganie: - wzdłuŝ pasma wyrobu - wszerz pasma wyrobu WydłuŜenie względne: - wzdłuŝ pasma wyrobu - wszerz pasma wyrobu kn/m 10,0 11,0 % Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi parametrami: Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu m/s 0,12 Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kpa m 2 /s* ,5 Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kpa m 2 /s* ,5 Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kpa m 2 /s*10-7 7,00 Umowny wymiar porów O 90% (ISO 12956) µm 100 (±30) Informacje uzupełniające dla Wykonawców: Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na kaŝdym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku była umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: - typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji - parametry zaopatrzeniowe - informację, iŝ wyrób posiada waŝną Aprobatę Techniczną i/lub znak CE, względnie indywidualny certyfikat instytutu naukowo - badawczego nadzorującego wdraŝanie wyrobu w warunkach przemysłowych.

13 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Odwodnienie Boisko zaprojektowano z 0,5-procentowym spadkiem w kierunku zgodnym z naturalnym spadkiem, tj. północnym i wschodnim. Wody deszczowe zostaną zagospodarowane na działce inwestora. Z uwagi na przepuszczalną strukturę boiska część wód opadowych zgromadzi się w dolnej warstwie podbudowy oraz w buforze z rur karbowanych drenarskich PVC. Średnice rur celowo przewymiarowano, aby zapewnić zdolność przechwycenia i zbuforowania nadmiernej ilości wody podczas deszczu nawalnego. Sączek główny wykonany jest z rury karbowanej PVC 160 mm, natomiast sączki boczne - z PVC 126 mm. Za boiskiem zaprojektowano studnię z kręgów betonowych fi 1000mm, średnicy zewnętrznej Dz 1200 mm. Studnia ma pełnić rolę zbiornika na wodę deszczową, którą będzie moŝna wykorzystać w przyszłości na cele gospodarczo uŝytkowe, jak podlewanie trawnika i roślin. Studnię naleŝy zabudować do gł. 300 cm poniŝej płaszczyzny terenu oraz na wys. 100 cm nad płaszczyznę terenu. Studnię naleŝy przykryć Ŝelbetowym pierścieniem odciąŝającym z wbetonowanym kołnierzem Ŝeliwnym i pokrywą Ŝeliwną UłoŜenie kostki brukowej Przy układaniu naleŝy stosować wiązanie. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana. Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2 3 mm. Po ułoŝeniu kostki, szczeliny naleŝy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku (proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inwestora. Następnie zamieść powierzchnię ułoŝonych kostek przy uŝyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŝy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni naleŝy uzupełnić spoiny piaskiem i zamieść nawierzchnie. Puste przestrzenie płyt aŝurowych wypełnić mieszaniną piasku i ziemi urodzajnej. Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch elementów betonowych nie moŝe przekraczać 2 mm. Elementy betonowe na łukach naleŝy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo, jednak nie były szersze niŝ 9 mm Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu Przez działkę Inwestora przebiega sieć energetyczna. Boisko zaprojektowane jest w bezpiecznej odległości ponad 50 m od linii energetycznej. Tym samym linia energetyczna nie zagraŝa korzystającym z boiska sportowego WyposaŜenie NaleŜy uwzględnić zakup i montaŝ następujących urządzeń i elementów wyposaŝenia boisk: Lp. Rodzaj wyposaŝenia Ilość 1 Bramki do piłki ręcznej z siatkami 2 kpl. 2 Zestawy do koszykówki 4 kpl.

14 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 14 Lp. Rodzaj wyposaŝenia Ilość 3 Zestawy do siatkówki 1 kpl. 4 Ławki wraz z koszami na odpady 8 szt. 4. Część elektryczna Przedmiotem opracowania branŝy elektrycznej jest: 1. MontaŜ urządzeń instalacyjnych (lamp oświetleniowych i rozdzielnicy elektrycznej) związanych z obiektem budowlanym, jakim jest boisko sportowe, mających na celu zapewnie moŝliwości korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Budowa przyłącza, jakim w świetle prawa budowlanego jest instalacja zapewniająca dostarczenia energii elektrycznej od miejsca podania energii przez zakład energetyczny do urządzenia instalacyjnego. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje: rozdzielnicę ROB trasy kabli zasilających oświetlenie rozmieszczenie masztów oświetleniowych z oprawami bilans mocy sieć ochronną ochronę przeciwporaŝeniową Charakterystyka obiektu Opracowanie swym zakresem obejmuje oświetlenie boisko wielofunkcyjne. Parametry techniczne instalacji elektrycznej oświetlenia boiska: Napięcie sieci: 230/400V Układ sieci oświetlenia: TN-C-S Moc zainstalowana: 5,08 kw Częstotliwość sieci: 50 Hz. 5. Rozwiązania projektowe 5.1. Rozdzielnica ROB Rozdzielnica oświetlenia boiska (ROB) to natynkowa obudowa modułowa VP 72M produkcji HAGER zabudowana w pustej obudowie z tworzywa typu ST 53 x 88 z fundamentem FT 53 produkcji INCOBEX. Rozdzielnica ROB wyposaŝona jest w rozłącznik główny, ochronę przepięciową typu B+C, kontrolę optyczną zasilania, dwa wyłączniki róŝnicowoprądowe, sześć wyłączników instalacyjnych jednopolowych, dwa styczniki modułowe i dwa wyłączniki sterujące. Aparaty elektryczne zastosowane w rozdzielnicy ROB są produkcji HAGER Trasy kabli sieci oświetlenia Oświetlenie boisk to dwa niezaleŝne obwody oświetleniowe sterowane ręcznie za pomocą dwóch wyłączników sterujących zabudowanych w rozdzielnicy ROB. Zastosowanie

15 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 15 jednobiegunowych wyłączników nadmiarowo-prądowych daje moŝliwość sekcjonowania oświetlenia i dostosowanie ilości światła według potrzeb. KaŜdy obwód oświetleniowy zasilany jest osobnym kablem typu YKY 4 x 4 mm 2. Wymienione kable wyprowadzić z rozdzielnicy ROB i ułoŝyć je w ziemi. W miejscach skrzyŝowań i zbliŝeń z istniejącymi sieciami, kable ułoŝyć w rurach ochronnych AROT ø 110 mm. Na kable ułoŝone w ziemi nałoŝyć tabliczki opisowe co 10 m. Przebiegi trasy kabli pokazane są na rys. E-01. WzdłuŜ kabli ułoŝonych w ziemi naleŝy ułoŝyć równolegle płaskownik ocynkowany FeZn 30 x 3 mm i połączyć z kaŝdą podstawą masztu oświetleniowego, tworząc sieć ochronną. Projektowaną sieć naleŝy równieŝ połączyć z uziemieniem punktu zerowego sieci zasilającej, gdzie naleŝy dokonać podziału PEN na PE i N. Kable naleŝy ułoŝyć zgodnie z normą PN-76/E Rozmieszczenie masztów oświetleniowych Do o oświetlenia boisk wielofunkcyjnych uŝyto 12 projektorów typu Tempo 3 RVP351 HPI-TP 400W K A z metalohalogenkowym źródłem światła o mocy 400W kaŝdy produkcji PHILIPS. Zaprojektowano cztery stalowe maszty M-120E z prefabrykowanym fundamentem F 160 produkcji ELEKTROMONTAś RZESZÓW S.A. wraz z konstrukcją wsporczą typu T/1,5m na masztach M1, M2, M3, M4. KaŜdy z masztów wyposaŝony będzie w trzy projektory. Rozmieszczenie masztów pokazane jest na rys. E-01, a schemat połączeń strukturalnych projektorów - na rys. E-02. W kaŝdym z masztów zastosować złącze kablowe IZK do połączeń kabli i przewodów z trzema podstawami bezpiecznikowymi typu DOII z trzema wkładkami 6A. Obliczone średnie natęŝenia oświetlenia dla poszczególnych boisk wynoszą: boisko do piłki ręcznej 86,5 lx, boisko do koszykówki 1 81,0 lx boisko do koszykówki 2 81,0 lx, boisko do siatkówki 73,8 lx. Zastosowane rozwiązanie techniczne daje moŝliwość ograniczenia ilości oświetlenia poprzez wyłączenie zasilania na poszczególnych fazach Ochrona przeciwporaŝeniowa Dodatkowa ochrona przeciwporaŝeniowa zapewniona jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, zrealizowana za pomocą wyłączników róŝnicowoprądowych czułych na prądy róŝnicowe I dl = 30 ma. Takimi wyłącznikami zabezpieczone są obwody odbiorcze projektowanej instalacji. W układzie sieci TN-S dla zapewnienia samoczynnego wyłączenia zasilania musi być spełniony warunek: Z s Z s Z s U 0 I a 25 0,03 833Ω Stosując załoŝenie, Ŝe maksymalna wartość impedancji sieci ochronnej nie przekracza 50 Ω, to ochrona przeciwporaŝeniowa jest skuteczna Bilans mocy i dobór kabli Bilans mocy zainstalowanych odbiorników:

16 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Sekcja I: 2. Sekcja II: 6 423,3 = 6 423,3 = 2539,8W 2539,8W Suma zainstalowanej mocy do oświetlenia dwóch sekcji boiska wynosi: 2539,8W ,8W = 5079, 6W Zabezpieczenie nadmiarowe sekcji I i II oświetlenia boiska winno wynosić: Ps I b = 3 U cosϕ 2539,8 I b = ,95 I b = 3, 94A Przyjęto 1,5 krotny prąd udaru podczas włączenia, co daje wartość zabezpieczenia nadmiarowego 5,91 A, zastosowano po trzy wyłączniki nadmiarowo-prądowe B6A/1na kaŝdą sekcję oświetlenia. Kabel zasilający oświetlenie sekcja I i II YKY 4 x 4 mm2 o obciąŝalności długotrwałej 34A Dobrany kabel spełnia warunek: Iz Ib 34 6 Długość trasy kabla sekcji I wynosi 35 mb. Spadek napięcia na kablu U =0,2% Długość trasy kabla sekcji II wynosi 85 mb. Spadek napięcia na kablu U =0,6% Kabel zasilający rozdzielnicę ROB YKY 4 x 10 mm2 o obciąŝalności 52A Długość trasy kabla wynosi 10 mb. Iz Ib Uwagi końcowe Po zakończeniu prac instalacyjno-montaŝowych naleŝy dokonać odbioru robót budowlano-montaŝowych zgodnie z normą PN-ICE Protokoły badań i prób naleŝy przekazać inwestorowi.

17 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Zestawienie materiałów L.p. Ozn. Pozycja Jedn. Ilość Uwagi Rozdzielnica ROB 1 ROB 2 3 Q2, Q3, Rozdzielnica wolnostojąca szt. 1 INCOBEX INCOBEX ST53x88+FT53 Rozdzielnica natynkowa VP 72 M Wył. róŝnicowoprądowy 25A/30mA/4 szt. 1 HAGER szt. 2 HAGER 4 K1, K2, Stycznik modułowy 4Z/40A szt. 2 HAGER 5 F1 F6 Wył. B6A/1 nadmiarowo-prądowy szt. 6 HAGER 6 Q1 Rozłącznik modułowy 100/4 szt. 1 HAGER 7 F7 Ochronnik przepięciowy B+C/4 TN-S szt. 1 HAGER 8 H123 Optyczny wskaźnik zasilania szt. 1 HAGER 9 S1, S2, Wyłącznik sterowniczy SF 108 szt. 2 HAGER Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego 10 Fundament prefabrykowany F160 4xM24/250x250 szt M1 M6 Maszt oświetleniowy M-120SE szt Tabliczka słupowa IZK ELMONT/3bezp. szt Konstrukcja wsporcza T/1,5m szt. 4 ELEKTROMONTAś RZESZÓW ELEKTROMONTAś RZESZÓW ELEKTROMONTAś RZESZÓW ELEKTROMONTAś RZESZÓW 15 H1 H12 Projektor RVP 351 HPI-TP400W szt. 12 PHILIPS 16 Lampy metalohalogenkowe 400W szt. 12 PHILIPS 17 Płaskownik ocynkowany FeZn 30 x 3 mm m Kabel YKY 4 x 4 mm 2 m Przewód YDY 3 x 2,5 mm 2 m Kabel YKY 4 x 10 mm 2 m Rura osłonowa AROT Φ 110 m 10 AROT

18 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Uwarunkowania prawne Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia robót do właściwego wydziału Urzędu Miasta w Tychach. Roboty budowlane Inwestor moŝna rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia robót budowlanych, jeŝeli w ustawowo wymienionym terminie nie otrzyma sprzeciwu. UZASADNIENIE PRAWNE : 1. Art. 29 ust 2, poz. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 ) mówi : Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na : instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych. 2. Art. 3 poz.9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 ) mówi,ŝe : ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach budowlanych naleŝy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające moŝliwość uŝytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne 3. Art. 3 poz 1 podpunkt b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 ) powiada,ŝe ilekroć w ustawie jest mowa o : obiekcie budowlanym naleŝy przez to rozumieć budowlę stanowiącą całość techniczno uŝytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 4. Art. 3 poz.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 ) mówi, iŝ przez budowle naleŝy rozumieć kaŝdy obiekt budowlany nie będący budynkiem przez co klasyfikuje boiska jako budowle. UZASADNIENIE FAKTYCZNE Projektowane przez nasze biuro budowa boiska wraz z jego oświetleniem stanowi całość techniczno uŝytkową. Instalacja oświetlenia związana jest ściśle z funkcją prawidłowej eksploatacji boiska i w świetle Prawa Budowlanego stanowi urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniając moŝliwość uŝytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 6. Ocena techniczna Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza się, iŝ stan techniczny terenu pozwala na wykonanie robót budowlanych. Zaleca się zachowanie szczególnej ostroŝności przy prowadzeniu robót ziemnych. Projekt zagospodarowania terenu nie zmienia układu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŝarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowania terenu. 7. ZagroŜenie dla środowiska Ze względu na charakter prac nie występują zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników terenu.

19 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Zabezpieczenie poŝarowe Nie występują zagroŝenia poŝarowe. 9. Informacja dotycząca sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 106 poz z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. 1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŝ 1,5m. Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpoŝarowych i sprzętu ratunkowego; zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; informacje dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót; informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagroŝenie; informacje o sposobie prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝenia określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagroŝeń określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

20 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz ochrona: skaleczenie ostrymi krawędziami odpowiednie składowanie materiałów prawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej stosowanie odpowiednich przedłuŝaczy i elektronarzędzi posiadane przez pracowników pracujących na wysokości zaświadczeń o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokości wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych pracowników, przed przystąpieniem do robót, naleŝy przeszkolić w zakresie BHP oraz zapoznać ze wszelkimi zagroŝeniami, jakie mogą wystąpić na placu budowy. Roboty prowadzić zgodnie z następującymi dokumentami: 1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. ) 2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811) 3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 ) 4/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz ) 5/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia:

21 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 21 Pracownik powinien być wyposaŝony we właściwy sprzęt do przeprowadzania prac (kask, szelki, linki zabezpieczające, maska spawalnicza, okulary ochronne, rękawice ochronne, odzieŝ ochronna). Sprzęt powinien posiadać właściwe atesty. OdzieŜ ochronna nie moŝe mieć przekroczonej daty przydatności do uŝytkowania. Uwagi i zalecenia końcowe Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i aprobaty. Po zakończeniu prac budowlanych teren naleŝy uporządkować. W razie zaistnienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. Projektant zezwala na zastosowanie innych materiałów niŝ zaproponowane w projekcie pod warunkiem, Ŝe parametry materiałów zamiennych nie będą gorsze od przyjętych w projekcie. Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest, aby Wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni oraz posiadał autoryzację producenta systemu na przedmiotowe zadanie, a takŝe zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiałów. UWAGA : Zobowiązuje się wykonawców przed przystąpieniem do składania ofert cenowych do wizji lokalnej na obiekcie i zwrócenia szczególnej uwagi na utrudnienia związane z przestrzenią manewrową dla wielkogabarytowego transportu, wkalkulowania w cenę wszelkich kosztów z tym związanych (jak np.: transportu materiałów samochodami o mniejszej ładowności, przygotowaniem tymczasowego wjazdu na plac budowy) oraz wszelkich kosztów dodatkowych wynikających z konieczności doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Część opisowa zawiera:

Część opisowa zawiera: Str. 1 Część opisowa zawiera: 1. Dane ogólne 2 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Przedmiot inwestycji 2 1.3. Istniejący plan zagospodarowania działki 2 1.3.1. Teren pod boisko treningowe do piłki noŝnej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 159866-2012 z dnia 2012-05-17

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BOISK SPORTOWYCH W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BOISK SPORTOWYCH W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ KOSZT - BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-196 Knurów, ul. Gen. J. Ziętka 18c/12 tel. Fax (0-32) 236-01-61 tel. kom 0 509-041-270 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BOISK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i Zakres Opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu budowy kompleksu boisk sportowych ze sztucznej trawy i nawierzchni syntetycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki I. Podstawa opracowania 1.Zlecenie inwestora 2.Warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej 3.Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA III/1 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI III I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 1. Dane ogólne. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Biuro Projektów INWEST D 06-400 CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia 13, tel./fax (48) 023.672.47.94 www.inwest-d.pl NIP: 566-100-41-96, REGON: 130170365. 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfiński branŝa drogowa i boiska

inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfiński branŝa drogowa i boiska OPIS DO KOSZTORYSU inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfiński branŝa drogowa i boiska Przedmiot inwestycji w zakresie branŝy drogowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKSIE,

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKSIE, PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKSIE, Adres inwestycji / Inwestor: Adres: DZ. NR EWID. 296 I 298 W OBRĘBIE OKSA Inwestor: GMINA OKSA; WÓJT GMINY

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 Adaptacja do warunków lokalnych. 1. Zawartość projektu

Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 Adaptacja do warunków lokalnych. 1. Zawartość projektu KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH UL. JAGIELLOŃCZYKA 16, 14-200 IŁAWA Tel/fax: (089)644 80 93 email: pro_bud@o2.pl Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 Adaptacja do warunków

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim.

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim. Opis techniczny ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 na nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 działka nr ewid. 340/1 Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY DROGI POśAROWEJ Z PARKINGIEM PRZED BUDYNKIEM DYDAKTYCZNO-BADAWCZYM AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY DROGI POśAROWEJ Z PARKINGIEM PRZED BUDYNKIEM DYDAKTYCZNO-BADAWCZYM AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a * arsan * ul. Dmowskiego 16/25, 4 3-3 0 0 B i e l s k o - B i a ł a, tel. 81 60 338 NIP 547-150-67-76 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI POśAROWEJ Z PARKINGIEM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ TYPOWEGO BOISKA Z ZAPLECZEM TYPU ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO I. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA str. 3 II. STAN ISTNIEJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy chodników w ulicach: Ogrodowej, Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym gmina Andrespol.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy chodników w ulicach: Ogrodowej, Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym gmina Andrespol. OPIS TECHNICZNY do projektu budowy chodników w ulicach: Ogrodowej, Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym gmina Andrespol. 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania Umowa ze Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: Tereny rekreacyjne przy kompleksie sportowym w Radostowicach przy ulicy Jesionowej. LOKALIZACJA: 43-267 Radostowice, ul. Jesionowa DZIAŁKI NR: 2341/18, 2342/18, 1996/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, 3. Cel opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1, Przekrój przez boisko wielofunkcyjne A-A rys. nr 2, Ogrodzenie boiska rys. nr 3, Kolorystyka boiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 DZIAŁKA NR 478/41, 566/27

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 DZIAŁKA NR 478/41, 566/27 EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY LOKALIZACJA: GNIEWKOWO ULICA PIASTA DZIAŁKA NR 478/41, 566/27 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ Z BOISKAMI DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ I TENISA ZIEMNEGO INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów do posesji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 4 sierpnia 2009r. (192.7 KB) (Download/get/id,17526.html) Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23 lipca 2009r. (92.3 KB) (Download/get/id,17527.html)

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym 1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Na boisku znajdować

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych KOSZTORYS OFERTOWY 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45233200-1 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Usługi projektowe 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wiślana 1D PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wraz z zatoką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY ZS Nr2-3432/1/2008 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na wybudowaniu dwóch boisk sportowych dla Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe. 58-100 Świdnica ul. Boduena 2/1 tel. (074) 85 20 662 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowe. 58-100 Świdnica ul. Boduena 2/1 tel. (074) 85 20 662 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowe mgr inŝ. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Boduena 2/1 tel. (074) 85 20 662 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY Temat: Budowa pompowni ścieków P1 wraz z zagospodarowaniem terenu przy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT

ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Cięcinie (bez ścieŝki, ogrodzenia oświetlenia) Lokalizacja: Inwestor: Cięcina ul. Zarębek Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych PRZEDMIAR 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa Szkolnego Kompleksu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy miejsc postojowych. Dariusz Obstarczyk

Projekt wykonawczy miejsc postojowych. Dariusz Obstarczyk TEMAT Projekt wykonawczy miejsc postojowych Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 033/ 844-02-09; NIP 549-103-30-45 PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

TOM I PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO

TOM I PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD - PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25/26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 kom. 0-502-591-757 0-505-023-305 email: arbud@wp.pl lub

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY) I BOISKO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

TEMAT / OBIEKT. WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Z PŁYT DROGOWYCH śelbetowych PEŁNYCH PROJEKTANCI.

TEMAT / OBIEKT. WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Z PŁYT DROGOWYCH śelbetowych PEŁNYCH PROJEKTANCI. 71-051 Szczecin ul. ZabuŜańska 53 a tel./fax. +48 91 483 51 34; + kom. +48 501 148 223; e - mail: upin12@gmail.com TOM / TECZKA: DATA: MIEJSCOWOŚĆ: (miesiąc, rok) Szczecin Styczeń 2009 TEMAT / OBIEKT WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa

Bardziej szczegółowo