PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TYCHACH PRZY UL. GILÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TYCHACH PRZY UL. GILÓW"

Transkrypt

1 KOSZT - BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER Knurów, ul. Dworcowa 10/3 tel./ fax: (0-32) tel. kom.: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TYCHACH PRZY UL. GILÓW OBIEKT: TEMAT: INWESTOR: Boisko wielofunkcyjne w Tychach przy ulicy Gilów Nr działki: 221/75 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tychach Tychy - Miasto na prawach powiatu al. Niepodległości Tychy Funkcja Asystent Tytuł zawodowy Mgr inŝ. Imię i nazwisko Paweł ANDRECZKO Nr uprawnień - Podpis Asystent Mgr inŝ. arch. Adam POGORZELSKI - Asystent InŜ. Agnieszka PADEWSKA - Asystent - Maciej JURCZAK - Projektant Tech. bud. Dariusz MAJER 627/02 Projektant Mgr inŝ. Piotr ZAWODNY 187/94 Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody autora projektu. Knurów, czerwiec 2012 r.

2 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 2 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne Podstawa opracowania Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania działki - przeznaczenie formalno- prawne Projektowany stan zagospodarowania działki Ochrona konserwatorska ZagroŜenie dla środowiska WyposaŜenie sportowe Boisko do piłki ręcznej Boiska do minikoszykówki Boisko do siatkówki Opis budowlany Ciągi pieszo-jezdne Piłkochwyty Ogrodzenie Sportowa nawierzchnia z trawy sztucznej Podbudowa mineralna Roboty ziemne i badania gruntu Podbudowy Boisko nawierzchnia z trawy sztucznej Ciągi pieszo jezdne, miejsca parkingowe płyty aŝurowe gr. 8 cm i kostka betonowa gr. 8 cm Chodnik wokół boiska kostka betonowa gr. 6 cm Specyfikacja materiału geosyntetycznego Odwodnienie UłoŜenie kostki brukowej Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu WyposaŜenie Część elektryczna Charakterystyka obiektu Ocena techniczna ZagroŜenie dla środowiska Zabezpieczenie poŝarowe Informacja dotycząca sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.. 19

3 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 3 ZAŁĄCZNIKI: 1. Uprawnienia Dariusz MAJER Zaświadczenie Dariusz MAJER Oświadczenie Dariusz MAJER Uprawnienia Piotr ZAWODNY Zaświadczenie Piotr ZAWODNY Oświadczenie Piotr ZAWODNY Mapa 1: CZĘŚĆ RYSUNKOWA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WARIANT I - DOCELOWY... ZT-I PRZEKRÓJ A A... 1a PRZEKRÓJ B - B.. 1b BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ... 2 BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ 3 BOISKO DO MINIKOSZYKÓWKI... 4 KOSZ DO MINIKOSZYKÓWKI 5 BOISKO DO SIATKÓWKI... 6 MONTAś SIATKI. 7 PANEL OGRODZENIA. 8 BRAMA WJAZDOWA 9 PIŁKOCHWYT 10 KRAWĘśNIK NAJAZDOWY 11 PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ MAŁA ARCHITEKTURA.. 13

4 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Część opisowa Podstawę opracowania stanowią: Umowa zawarta pomiędzy zamawiającym: Tychy - Miasto na prawach powiatu al. Niepodległości Tychy a biurem projektowym: Koszt - Bud Zakład Usług Projektowo Kosztorysowych Dariusz Majer Knurów ul. Gen. Ziętka 18C/12 uzgodnienia z Inwestorem wizja lokalna na obiekcie aktualna kopia mapy zasadniczej aktualne normy i przepisy budowlane Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposaŝeniem, ogrodzeniem i ciągami pieszo-jezdnymi na działce połoŝonej przy ul. Gilów w Tychach, o nr ewid. 221/75, oświetleniem oraz miejscami parkingowymi na 7 stanowisk plus jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych Istniejący stan zagospodarowania działki - przeznaczenie formalno- prawne Na dzień dzisiejszy działkę przeznaczona pod inwestycję stanowi niezagospodarowana łąka o symbolu uŝytku ŁIV i powierzchni 8410 m 2. Teren ukształtowany jest ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim o rzędnych wysokościowych od m n.p.m do 261 m n.p.m. Teren jest nieuzbrojony, jedynie w części północnej działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka posiada dostęp do drogi w postaci nieutwardzonego wjazdu w części południowej. W zapisie miejscowego planu zagospodarowania działka oznaczona jest symbolem ZE - tereny pasma ekologicznego, MN tereny zabudowy jednorodzinnej, D droga dojazdowa o szer. linii rozgraniczających 6 m. Co prawda zapis w miejscowym planie zagospodarowania bardzo ogólnie traktuje sposób zagospodarowania działki, z 17 punkt 2, ust. 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania odbieramy informację o moŝliwości budowy na przedmiotowej działce budowli rekreacyjnych w postaci ścieŝek pieszych, rowerowych i dydaktycznych, czyli budowli słuŝących rekreacji i czynnemu wypoczynkowi poprawiającemu kondycję fizyczną poprzez ćwiczenia ruchowe.

5 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 5 Art Kodeksu Cywilnego ( USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY ) Cyt:. W granicach określonych przez ustawy i zasady współŝycia społecznego właściciel moŝe, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności moŝe pobierać poŝytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach moŝe rozporządzać rzeczą. Zapis taki wskazuje wyraźnie, Ŝe wszelkie ustawowe ograniczenia nie mogą bardziej ograniczać prawa własności, niŝ to wynika z ich literalnego i realnego brzmienia. Wobec powyŝszego uwaŝamy, Ŝe budowa boiska sportowego słuŝącego rekreacji, czynnemu wypoczynkowi poprawiającemu kondycję fizyczną jest zgodna z intencją Gminy i Miejscowym Planem Zagospodarowania Projektowany stan zagospodarowania działki W ramach działań modernizacyjnych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zamawiającego projektuję: Boisko wielofunkcyjne, w którego skład wchodzą: o boisko do piłki ręcznej w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 2400 x 4400cm. Pole gry ma wymiary 2000 x 4000cm; o 2 boiska do minikoszykówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) w nawierzchni z trawy syntetycznej. NaleŜy wykonać 2 boiska o wymiarach 1400 x 2400cm, przy czym pole gry ma wymiary 1200 x 2200cm; o boisko do siatkówki (wpisane w boiska do koszykówki) w nawierzchni z trawy syntetycznej. NaleŜy wykonać boisko o wymiarach 1300 x 2400cm, przy czym pole gry ma wymiary 900 x 1800cm. Piłkochwyty: o Za bramkami do piłki ręcznej zostaną wykonane piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokości 6,0m i długości 20,0m. Ciąg pieszo - jezdny: o Ciąg pieszo - jezdny z płyt aŝurowych 60 x 40 x 8 cm. Parking : o Parking na 8 miejsc, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Wzmocnienie skarpy: o Skarpę ustabilizować płytami aŝurowymi 60x 40 x 8 cm. Ogrodzenie boiska: o Ogrodzenie systemowe panelowe H=4,0 m. Dane liczbowe: powierzchnia działki: 8410 m 2 powierzchnia płyty boisk: 1056,0 m 2 powierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6cm: 373,76 m 2 powierzchnia parkingów: 105,50 m 2 powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: 242,74 m 2 ilość piłkochwytów 2 szt. (łączna dł. 40 m, wys. 6 m) projektowane ogrodzenie: dł. 164,20 m, wys. 4m tereny zielone: 228,72 m 2 ilość ławek wraz z koszami na odpady: 8 szt powierzchnia zabudowy tereny utwardzone + boisko: 1782,9 (21,3 %) powierzchnia biologicznie czynna: 6627,10 m2 (78 %).

6 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Ochrona konserwatorska Działka, na której jest projektowane zagospodarowanie terenu, nie jest wpisana do rejestru zabytków ZagroŜenie dla środowiska Ze względu na charakter prac, nie występują zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia. 2. WyposaŜenie sportowe 2.1. Boisko do piłki ręcznej Boisko do piłki ręcznej stanowi prostokąt szer. 24,00m i dł. 44,00m. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuŝ linii bocznych szer. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze białym. Na boisku oprócz linii bocznych i bramkowych rozróŝnia się następujące elementy: Linia środkowa prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy. Linie zmian zawodników prostopadłe do linii bocznych w odległości 3,00m od linii środkowej, dł.50 cm w kierunku wnętrza boiska. Pole bramkowe wyznaczone w ten sposób, Ŝe na zewnątrz obu słupków bramki (licząc od jej tylnej krawędzi) zakreśla się łuki o promieniu 6m, wynoszące ¼ obwodu koła. Oba łuki łączy się następnie linią długości 3m równolegle do linii bramkowej. Bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo naleŝy osadzić w tulejach ocynkowanych. Bramki naleŝy wyposaŝyć w siatki polietylenowe PE 2,5 3,0m x 2,0m, gł. 08/1,0m. Przed wykonaniem betonowania podłoŝa naleŝy ustawić tuleje do montaŝu słupków bramek. Linie rzutów wolnych - zaznacza się linią przerywaną (dł. kreski i odstęp miedzy kreskami 15cm) równoległą do linii pola bramkowego i odległą od niej o 3,0 m. Linie rzutów karnych o długości 1m wyznaczyć w odległości 7,0 m od środka bramki i równolegle do linii bramkowej Boiska do minikoszykówki Projektuję 2 boiska do minikoszykówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) w kształcie prostokąta o wymiarach 14,00m x 24,00 m (pole gry 12,00 x 22,00 m). Boisko ogranicza się wyraźnie namalowanymi liniami w kolorze Ŝółtym szer. 5cm. Na środku boiska wykreśla się koło środkowe o promieniu 1,80m, mierząc od wewnętrznych brzegów linii wyznaczającej to koło. Linia środkowa wyznaczona jest równolegle do końcowych linii, między środkowymi punktami obu linii bocznych i jest przedłuŝona o 15 cm poza kaŝdą z linii bocznych. Linię rzutów wolnych wyznacza się równolegle do kaŝdej z linii końcowych w odległości 5,80 m od środka tych linii i wykreśla się linię rzutu wolnego, która jest średnicą koła (długości) 3.60m i łukiem (półkola) o promieniu 1,80m zamykającego pole rzutów wolnych. W skład zestawu wchodzi: tablica do minikoszykówki o wymiarach 1200mm x 900mm wykonana ze sklejki wodoodpornej, lakierowana na biało z czarnymi oznaczeniami z ramą usztywniającą obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową stojak do koszykówki jednosłupowy o wysięgu 1,60m. Słup naleŝy zamocować w odległości minimum 40cm od linii końcowej boiska. Tablicę naleŝy zamocować na wysokości 2,30m, mierząc od spodu tablicy do nawierzchni.

7 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 7 Obręcz z siatką mocuje się centralnie w odległości 30cm od spodu tablicy do obręczy. NaleŜy przewidzieć pas wolny o szer. 1,0m Boisko do siatkówki Projektuję boisko do siatkówki wpisane w boiska do koszykówki. Boisko stanowi prostokąt o wymiarach 13,00 x 24,00m, przy czym gra odbywa się na obszarze o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkód wzdłuŝ linii bocznych wynosi 2,00m, a wzdłuŝ linii końcowych 3,00 m. W odległości min 0,50m, a max 1,0m od linii bocznych i na przedłuŝeniu linii środkowej boiska mocuje się słupki. Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5cm w kolorze białym. Słupki do siatkówki aluminiowe (demontowane) z regulowaną wysokością zawieszenia siatki zamocować w systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko naleŝy wyposaŝyć w siatkę sznurową. 3. Opis budowlany 3.1. Ciągi pieszo-jezdne W miejscach zaznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu zaprojektowano chodnik w nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm oraz ciąg pieszo jezdny z płyt aŝurowych wypełnionych Ŝwirkiem drobnej frakcji, 5m do 8 mm. Kostkę naleŝy układać na podsypce cementowo piaskowej, natomiast płyty aŝurowe (60x50x8cm) - na podsypce piaskowej lub wysiewce kamiennej. Do wykończenia nawierzchni chodnika projektuję obrzeŝa betonowe 8x30x100cm. ObrzeŜa chodnikowe usadowić na równi z chodnikiem. Nawierzchnię dojazdu wewnętrznego wraz z miejscami postojowymi zakończyć krawęŝnikami betonowymi 100x30x15cm. Na początku dojazdu naleŝy zastosować krawęŝniki najazdowe 100x22x15 cm. KrawęŜniki naleŝy posadowić na ławie betonowej z oporem, krawęŝnik najazdowy powinien być posadowiony max. na wys. 2 cm ponad nawierzchnią jezdni. Niweletę zjazdu prowadzić zgodnie z niweletą drogi publicznej. Niweletę drogi wewnętrznej prowadzić ze spadkiem podanym w załącznikach rysunkowych. KrawęŜniki drogowe ułoŝyć na ławie z oporem z chudego betonu. Miejsca, gdzie kostka zostanie ułoŝona na podbudowie cementowo piaskowej, naleŝy obficie zlać wodą po jej ułoŝeniu w celu związania mieszaniny cementu i piasku. KrawęŜniki pomiędzy parkingiem a terenem zielonym naleŝy układać w odstępach co 5 cm, aby umoŝliwić naturalne rozsączanie się wody na terenie zielonym Piłkochwyty Za bramkami do piłki ręcznej projektuję piłkochwyty o wysokości 6,0 m i długości 20,0 m, wykonane z siatki polipropylenowej. Piłkochwyty wykonać ze stalowych profili zamkniętych (80x80x5mm) zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą podkładową (minią), a następnie dwukrotne pokrycie farbą ftalową powierzchniową w kolorze zielonym. Słupki stalowe naleŝy wbetonować w stopy fundamentowe o wymiarach wg rysunku piłkochwytu i głębokości nie mniejszej niŝ 100 cm. Stopę wykonać z betonu klasy C20/25. Mieszankę betonową podczas układania naleŝy dobrze zagęścić, aby uniknąć raków i nadmiernych porów. Fundamenty ustawić na 10 cm podsypki piaskowej. Pomiędzy słupami naleŝy zainstalować linki stalowe Ø 4 mm mocowane do płaskowników stalowych 5 x 25 mm l = 25 mm przyspawanych do słupków. Linki naleŝy naciągnąć za pomocą napinacza. Do zawieszania i napręŝania siatki zastosować linkę stalową, ocynkowaną, o średnicy 4mm, zakończoną obustronnie pętlami wyposaŝonymi w kusze i śrubę rzymską.

8 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 8 Jako wypełnienie zastosować siatkę polipropylenową bezwęzłową o grubości splotu 5 mm. Do wysokości 2,45 m naleŝy zastosować siatkę o oczkach 50 x 50 mm, natomiast powyŝej 2,45 m zastosować siatkę poliamidową impregnowaną lateksem o oczkach 100 x 100 mm Ogrodzenie Projektujemy ogrodzenie w systemie panelowym typu U-1 o wysokości 4,0 m, zamocowane, wg rysunku zagospodarowania terenu, częściowo w ścianie betonowej, częściowo w stopach fundamentowych. Ogrodzeniowy system panelowy typu U to stalowy segment w formie kraty składającej się z poziomego ceownika o wymiarach 20 x 8 x 2 (mm) oraz pionowych prętów Ø5 (mm) o standardowym oczku 50 x 200 mm. Cały segment jest całkowicie wykonany w formie spawanej. Dzięki zastosowaniu poziomych ceowników i połączeń spawanych prętów pionowych z poziomym ceownikiem segment charakteryzuje się bardzo duŝą sztywnością, przewyŝszając w ten sposób swoje parametry techniczne w stosunku do innych tego typu paneli, np. zgrzewanych. Panele montuje się za pomocą spinek z wkrętem typu WSS co 40 cm. Ogrodzenie naleŝy posadowić częściowo na fundamencie (stopie fundamentowej) wykonanym z betonu C20/25 (B25) na 10 cm podsypki piaskowej, o wymiarach 30x30x100 cm. Dodatkowo ogrodzenie zostało wyposaŝone w bramę wjazdową wraz z furtką. W miejscu montaŝu furtki stopę fundamentową naleŝy wykonać o wym. 40x40x100cm.

9 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 9 Całość ogrodzenia powinno fabrycznie zostać zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolor zielony. Po wyprodukowaniu panel typu U poddawany jest procesowi cynkowania ogniowego zgodnym z DIN EN ISO Furtka ma być wyposaŝona w zamek na wkładkę patentową, a brama - w przyspawane płaskowniki z otworami umoŝliwiającymi dwupunktowe zamknięcie jej na kłódkę. Beton na stopy: -mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B (lub odpowiadającej jej normy EN); -klasa betonu C20/25; -najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210kg/m3 mieszanki betonowej; -największa dopuszczalna wartość stosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75; -stopień mrozoodporności-w2; -wytrzymałość betonu wg PN-88/B Jako element wykończeniowy naleŝy w miejscach, gdzie ogrodzenie opiera się na stopach fundamentowych, zastosować podmurówkę prefabrykowaną o wysokości h=0,2m, która powinna być montowana za pomocą łączników betonowych. Projekt ogrodzenia został opracowany według wytycznych systemu firmy URBUT. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu ogrodzeń o parametrach porównywalnych bądź lepszych niŝ parametry zastosowane w projekcie Sportowa nawierzchnia z trawy sztucznej Na boisku wielofunkcyjnym projektuję nawierzchnię z trawy sztucznej z włókien sztucznych (w kolorze zielonym i czerwonym - siatkówka ) o n/w parametrach technicznych. W nawierzchnię sportową naleŝy wkomponować linie boiskowe w kolorze białym w oparciu o część rysunkową projektu. UWAGA : Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej: wysokość trawy: min. 20 mm, całkowita wysokość nawierzchni: min. 22 mm, gęstość (ilość włókien/m²): min Detex: min rodzaj włókna- monofil, typ włókna polietylenowe, wypełnienie: piasek kwarcowy/ granulat gumowy (zgodnie z kartą techniczną ), kolor nawierzchni: zielony, linie: wklejone w nawierzchnię białe. Prace związane z układaniem nawierzchni naleŝy prowadzić w temperaturach od +7 C do +30 C, przy czym wilgotno ść względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Podbudowa powinna być równa, czysta i niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń. Projekt dopuszcza zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich samych, lepszych bądź zbliŝonych do projektowanych. Przez określenie parametrów zbliŝonych do projektowanych naleŝy rozumieć parametry techniczne oferowanych przez wykonawców nawierzchni sportowych

10 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 10 maksymalnie o 5% odbiegających standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia. Projektant nie określa górnej granicy parametrów technicznych wpływających na lepszą jakość i podwyŝszenie standardu wykonanej usługi. Ze względu na wymagany wysoki standard wykonania robót nie dopuszcza się zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niŝ załoŝone w projekcie. Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami. Wybrana nawierzchnia musi posiadać : raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport, lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN EN :2008 lub Aprobatę techniczną ltb l, lub rekomendację techniczną; kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta; atest higieniczny PZH lub równowaŝny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia; autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię Podbudowa mineralna Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością. PodłoŜe powinno mieć wymagane spadki podłuŝne. Wskaźnik zagęszczenia podłoŝa powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN 59/B dla warstwy odsączającej. Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm określenie wskaźnika zagęszczenia staje się niemoŝliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego naleŝy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/ Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyŝej 1000 kg/cm 2 (100MPa). Ugięcie [mm] Moduł odkształcenia [kg\m 2 ] Lp. Podbudowa przeznaczona pod nawierzchnie typu Pod dywanik bitumiczny grubości 3-4cm Pod powierzchnie utrwalane i dywaniki bitumiczne powyŝej 4cm Pod dywanik bitumiczny grubości 3-4cm Pod Powierzchnie utrwalane i dywaniki bitumiczne powyŝej 4cm Nie więcej niŝ powyŝej 1. Lekki 0,9 1, Średni 0,8 1, CięŜki 0,7 0, Roboty ziemne i badania gruntu W trakcie wizji lokalnej na obiekcie dokonano badań makroskopowych gruntu. W terenie zielonym wykonano dwa otwory próbne za pomocą wiertnicy ręcznej do głębokości 120 cm p.p.t. Na podstawie makroskopowego badania gruntu stwierdzam, Ŝe

11 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 11 obecnie na projektowanym terenie występują grunty o prostej budowie geotechnicznej zaliczanej do I kategorii geotechnicznej. Na badanym gruncie moŝna posadowić projektowany obiekt. Przewidziano zerwanie wierzchniej warstwy humusu oraz warstwy słabonośnej do głębokości 50 cm p.p.t. Prace naleŝy prowadzić w okresie suchym, tak aby nie zdeformować podłoŝa naturalnego. W przypadku kaprysów pogodowych i duŝych opadów deszczu naleŝy przewidzieć wykonanie rząpi i pompowanie wód deszczowych. Boisko zostanie wykonane na podbudowie przepuszczalnej. PodłoŜe zostanie wzmocnione geotkaniną. Aby zapewnić spływ wody powierzchniowo, boisko zaprojektowano ze spadkiem 0,5 % w kierunku północnym i wschodnim. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŝy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania terenu. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŝności od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. W pierwszej kolejności naleŝy zdjąć warstwę humusu i gruntu słabonośnego, a następnie wyprofilować teren. Następnie naleŝy przystąpić do wyrównania niwelety pospółką lub kruszywem naturalnym, układania obrzeŝy i projektowanych warstw podbudowy. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne naleŝy przerwać roboty i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie. Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem zgodnie z rysunkiem ZT-I, aby umoŝliwić łatwe odprowadzenie wody. Materiał podłoŝa naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy. Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne, sprawdzając, czy nie występują wody gruntowe. Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy stalowej Podbudowy Projektuję następujące warstwy podbudowy: Boisko nawierzchnia z trawy sztucznej geowłóknina (parametry zgodne z zestawieniem tabelarycznym) warstwa odsączająca z piasku płukanego 0,075-5 gr. 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego mm gr. 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 5-32 mm gr. 10 cm warstwa klinująca: kruszywo 0,075-5 mm gr. 2 cm Ciągi pieszo jezdne, miejsca parkingowe płyty aŝurowe gr. 8 cm i kostka betonowa gr. 8 cm warstwa odsączająca z piasku płukanego 0,075-5 mm gr. 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego mm gr. 13 cm

12 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 12 podbudowa z tłucznia kamiennego 5-32 mm gr. 10 cm warstwa klinująca: kruszywo 0,075-5 mm gr. 2 cm Chodnik wokół boiska kostka betonowa gr. 6 cm warstwa odsączająca z piasku płukanego 0,075-5 mm gr. 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego mm gr. 13 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 5-32 mm gr. 10 cm warstwa klinująca: kruszywo 0,075-5 mm gr. 2 cm UWAGA : Ze względu na spadek terenu i zadany spadek boiska, po zdjęciu humusu i wyprofilowaniu podłoŝa naleŝy pod częścią boiska ułoŝyć i zagęścić warstwę wyrównawczą z pospółki, piasku lub kruszywa naturalnego Specyfikacja materiału geosyntetycznego Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią Ŝywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. PARAMETRY TECHNICZNE Masa powierzchniowa g/m 2 ok. 190 Klasa wg międzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3 Siła przy przebiciu (metoda CBR) N 1900 Wytrzymałość na rozciąganie: - wzdłuŝ pasma wyrobu - wszerz pasma wyrobu WydłuŜenie względne: - wzdłuŝ pasma wyrobu - wszerz pasma wyrobu kn/m 10,0 11,0 % Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi parametrami: Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu m/s 0,12 Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kpa m 2 /s* ,5 Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kpa m 2 /s* ,5 Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kpa m 2 /s*10-7 7,00 Umowny wymiar porów O 90% (ISO 12956) µm 100 (±30) Informacje uzupełniające dla Wykonawców: Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na kaŝdym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku była umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: - typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji - parametry zaopatrzeniowe - informację, iŝ wyrób posiada waŝną Aprobatę Techniczną i/lub znak CE, względnie indywidualny certyfikat instytutu naukowo - badawczego nadzorującego wdraŝanie wyrobu w warunkach przemysłowych.

13 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Odwodnienie Boisko zaprojektowano z 0,5-procentowym spadkiem w kierunku zgodnym z naturalnym spadkiem, tj. północnym i wschodnim. Wody deszczowe zostaną zagospodarowane na działce inwestora. Z uwagi na przepuszczalną strukturę boiska część wód opadowych zgromadzi się w dolnej warstwie podbudowy oraz w buforze z rur karbowanych drenarskich PVC. Średnice rur celowo przewymiarowano, aby zapewnić zdolność przechwycenia i zbuforowania nadmiernej ilości wody podczas deszczu nawalnego. Sączek główny wykonany jest z rury karbowanej PVC 160 mm, natomiast sączki boczne - z PVC 126 mm. Za boiskiem zaprojektowano studnię z kręgów betonowych fi 1000mm, średnicy zewnętrznej Dz 1200 mm. Studnia ma pełnić rolę zbiornika na wodę deszczową, którą będzie moŝna wykorzystać w przyszłości na cele gospodarczo uŝytkowe, jak podlewanie trawnika i roślin. Studnię naleŝy zabudować do gł. 300 cm poniŝej płaszczyzny terenu oraz na wys. 100 cm nad płaszczyznę terenu. Studnię naleŝy przykryć Ŝelbetowym pierścieniem odciąŝającym z wbetonowanym kołnierzem Ŝeliwnym i pokrywą Ŝeliwną UłoŜenie kostki brukowej Przy układaniu naleŝy stosować wiązanie. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana. Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2 3 mm. Po ułoŝeniu kostki, szczeliny naleŝy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku (proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inwestora. Następnie zamieść powierzchnię ułoŝonych kostek przy uŝyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŝy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni naleŝy uzupełnić spoiny piaskiem i zamieść nawierzchnie. Puste przestrzenie płyt aŝurowych wypełnić mieszaniną piasku i ziemi urodzajnej. Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch elementów betonowych nie moŝe przekraczać 2 mm. Elementy betonowe na łukach naleŝy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo, jednak nie były szersze niŝ 9 mm Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu Przez działkę Inwestora przebiega sieć energetyczna. Boisko zaprojektowane jest w bezpiecznej odległości ponad 50 m od linii energetycznej. Tym samym linia energetyczna nie zagraŝa korzystającym z boiska sportowego WyposaŜenie NaleŜy uwzględnić zakup i montaŝ następujących urządzeń i elementów wyposaŝenia boisk: Lp. Rodzaj wyposaŝenia Ilość 1 Bramki do piłki ręcznej z siatkami 2 kpl. 2 Zestawy do koszykówki 4 kpl.

14 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 14 Lp. Rodzaj wyposaŝenia Ilość 3 Zestawy do siatkówki 1 kpl. 4 Ławki wraz z koszami na odpady 8 szt. 4. Część elektryczna Przedmiotem opracowania branŝy elektrycznej jest: 1. MontaŜ urządzeń instalacyjnych (lamp oświetleniowych i rozdzielnicy elektrycznej) związanych z obiektem budowlanym, jakim jest boisko sportowe, mających na celu zapewnie moŝliwości korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Budowa przyłącza, jakim w świetle prawa budowlanego jest instalacja zapewniająca dostarczenia energii elektrycznej od miejsca podania energii przez zakład energetyczny do urządzenia instalacyjnego. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje: rozdzielnicę ROB trasy kabli zasilających oświetlenie rozmieszczenie masztów oświetleniowych z oprawami bilans mocy sieć ochronną ochronę przeciwporaŝeniową Charakterystyka obiektu Opracowanie swym zakresem obejmuje oświetlenie boisko wielofunkcyjne. Parametry techniczne instalacji elektrycznej oświetlenia boiska: Napięcie sieci: 230/400V Układ sieci oświetlenia: TN-C-S Moc zainstalowana: 5,08 kw Częstotliwość sieci: 50 Hz. 5. Rozwiązania projektowe 5.1. Rozdzielnica ROB Rozdzielnica oświetlenia boiska (ROB) to natynkowa obudowa modułowa VP 72M produkcji HAGER zabudowana w pustej obudowie z tworzywa typu ST 53 x 88 z fundamentem FT 53 produkcji INCOBEX. Rozdzielnica ROB wyposaŝona jest w rozłącznik główny, ochronę przepięciową typu B+C, kontrolę optyczną zasilania, dwa wyłączniki róŝnicowoprądowe, sześć wyłączników instalacyjnych jednopolowych, dwa styczniki modułowe i dwa wyłączniki sterujące. Aparaty elektryczne zastosowane w rozdzielnicy ROB są produkcji HAGER Trasy kabli sieci oświetlenia Oświetlenie boisk to dwa niezaleŝne obwody oświetleniowe sterowane ręcznie za pomocą dwóch wyłączników sterujących zabudowanych w rozdzielnicy ROB. Zastosowanie

15 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 15 jednobiegunowych wyłączników nadmiarowo-prądowych daje moŝliwość sekcjonowania oświetlenia i dostosowanie ilości światła według potrzeb. KaŜdy obwód oświetleniowy zasilany jest osobnym kablem typu YKY 4 x 4 mm 2. Wymienione kable wyprowadzić z rozdzielnicy ROB i ułoŝyć je w ziemi. W miejscach skrzyŝowań i zbliŝeń z istniejącymi sieciami, kable ułoŝyć w rurach ochronnych AROT ø 110 mm. Na kable ułoŝone w ziemi nałoŝyć tabliczki opisowe co 10 m. Przebiegi trasy kabli pokazane są na rys. E-01. WzdłuŜ kabli ułoŝonych w ziemi naleŝy ułoŝyć równolegle płaskownik ocynkowany FeZn 30 x 3 mm i połączyć z kaŝdą podstawą masztu oświetleniowego, tworząc sieć ochronną. Projektowaną sieć naleŝy równieŝ połączyć z uziemieniem punktu zerowego sieci zasilającej, gdzie naleŝy dokonać podziału PEN na PE i N. Kable naleŝy ułoŝyć zgodnie z normą PN-76/E Rozmieszczenie masztów oświetleniowych Do o oświetlenia boisk wielofunkcyjnych uŝyto 12 projektorów typu Tempo 3 RVP351 HPI-TP 400W K A z metalohalogenkowym źródłem światła o mocy 400W kaŝdy produkcji PHILIPS. Zaprojektowano cztery stalowe maszty M-120E z prefabrykowanym fundamentem F 160 produkcji ELEKTROMONTAś RZESZÓW S.A. wraz z konstrukcją wsporczą typu T/1,5m na masztach M1, M2, M3, M4. KaŜdy z masztów wyposaŝony będzie w trzy projektory. Rozmieszczenie masztów pokazane jest na rys. E-01, a schemat połączeń strukturalnych projektorów - na rys. E-02. W kaŝdym z masztów zastosować złącze kablowe IZK do połączeń kabli i przewodów z trzema podstawami bezpiecznikowymi typu DOII z trzema wkładkami 6A. Obliczone średnie natęŝenia oświetlenia dla poszczególnych boisk wynoszą: boisko do piłki ręcznej 86,5 lx, boisko do koszykówki 1 81,0 lx boisko do koszykówki 2 81,0 lx, boisko do siatkówki 73,8 lx. Zastosowane rozwiązanie techniczne daje moŝliwość ograniczenia ilości oświetlenia poprzez wyłączenie zasilania na poszczególnych fazach Ochrona przeciwporaŝeniowa Dodatkowa ochrona przeciwporaŝeniowa zapewniona jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, zrealizowana za pomocą wyłączników róŝnicowoprądowych czułych na prądy róŝnicowe I dl = 30 ma. Takimi wyłącznikami zabezpieczone są obwody odbiorcze projektowanej instalacji. W układzie sieci TN-S dla zapewnienia samoczynnego wyłączenia zasilania musi być spełniony warunek: Z s Z s Z s U 0 I a 25 0,03 833Ω Stosując załoŝenie, Ŝe maksymalna wartość impedancji sieci ochronnej nie przekracza 50 Ω, to ochrona przeciwporaŝeniowa jest skuteczna Bilans mocy i dobór kabli Bilans mocy zainstalowanych odbiorników:

16 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Sekcja I: 2. Sekcja II: 6 423,3 = 6 423,3 = 2539,8W 2539,8W Suma zainstalowanej mocy do oświetlenia dwóch sekcji boiska wynosi: 2539,8W ,8W = 5079, 6W Zabezpieczenie nadmiarowe sekcji I i II oświetlenia boiska winno wynosić: Ps I b = 3 U cosϕ 2539,8 I b = ,95 I b = 3, 94A Przyjęto 1,5 krotny prąd udaru podczas włączenia, co daje wartość zabezpieczenia nadmiarowego 5,91 A, zastosowano po trzy wyłączniki nadmiarowo-prądowe B6A/1na kaŝdą sekcję oświetlenia. Kabel zasilający oświetlenie sekcja I i II YKY 4 x 4 mm2 o obciąŝalności długotrwałej 34A Dobrany kabel spełnia warunek: Iz Ib 34 6 Długość trasy kabla sekcji I wynosi 35 mb. Spadek napięcia na kablu U =0,2% Długość trasy kabla sekcji II wynosi 85 mb. Spadek napięcia na kablu U =0,6% Kabel zasilający rozdzielnicę ROB YKY 4 x 10 mm2 o obciąŝalności 52A Długość trasy kabla wynosi 10 mb. Iz Ib Uwagi końcowe Po zakończeniu prac instalacyjno-montaŝowych naleŝy dokonać odbioru robót budowlano-montaŝowych zgodnie z normą PN-ICE Protokoły badań i prób naleŝy przekazać inwestorowi.

17 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Zestawienie materiałów L.p. Ozn. Pozycja Jedn. Ilość Uwagi Rozdzielnica ROB 1 ROB 2 3 Q2, Q3, Rozdzielnica wolnostojąca szt. 1 INCOBEX INCOBEX ST53x88+FT53 Rozdzielnica natynkowa VP 72 M Wył. róŝnicowoprądowy 25A/30mA/4 szt. 1 HAGER szt. 2 HAGER 4 K1, K2, Stycznik modułowy 4Z/40A szt. 2 HAGER 5 F1 F6 Wył. B6A/1 nadmiarowo-prądowy szt. 6 HAGER 6 Q1 Rozłącznik modułowy 100/4 szt. 1 HAGER 7 F7 Ochronnik przepięciowy B+C/4 TN-S szt. 1 HAGER 8 H123 Optyczny wskaźnik zasilania szt. 1 HAGER 9 S1, S2, Wyłącznik sterowniczy SF 108 szt. 2 HAGER Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego 10 Fundament prefabrykowany F160 4xM24/250x250 szt M1 M6 Maszt oświetleniowy M-120SE szt Tabliczka słupowa IZK ELMONT/3bezp. szt Konstrukcja wsporcza T/1,5m szt. 4 ELEKTROMONTAś RZESZÓW ELEKTROMONTAś RZESZÓW ELEKTROMONTAś RZESZÓW ELEKTROMONTAś RZESZÓW 15 H1 H12 Projektor RVP 351 HPI-TP400W szt. 12 PHILIPS 16 Lampy metalohalogenkowe 400W szt. 12 PHILIPS 17 Płaskownik ocynkowany FeZn 30 x 3 mm m Kabel YKY 4 x 4 mm 2 m Przewód YDY 3 x 2,5 mm 2 m Kabel YKY 4 x 10 mm 2 m Rura osłonowa AROT Φ 110 m 10 AROT

18 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Uwarunkowania prawne Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia robót do właściwego wydziału Urzędu Miasta w Tychach. Roboty budowlane Inwestor moŝna rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia robót budowlanych, jeŝeli w ustawowo wymienionym terminie nie otrzyma sprzeciwu. UZASADNIENIE PRAWNE : 1. Art. 29 ust 2, poz. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 ) mówi : Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na : instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych. 2. Art. 3 poz.9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 ) mówi,ŝe : ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach budowlanych naleŝy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające moŝliwość uŝytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne 3. Art. 3 poz 1 podpunkt b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 ) powiada,ŝe ilekroć w ustawie jest mowa o : obiekcie budowlanym naleŝy przez to rozumieć budowlę stanowiącą całość techniczno uŝytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 4. Art. 3 poz.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 ) mówi, iŝ przez budowle naleŝy rozumieć kaŝdy obiekt budowlany nie będący budynkiem przez co klasyfikuje boiska jako budowle. UZASADNIENIE FAKTYCZNE Projektowane przez nasze biuro budowa boiska wraz z jego oświetleniem stanowi całość techniczno uŝytkową. Instalacja oświetlenia związana jest ściśle z funkcją prawidłowej eksploatacji boiska i w świetle Prawa Budowlanego stanowi urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniając moŝliwość uŝytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 6. Ocena techniczna Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza się, iŝ stan techniczny terenu pozwala na wykonanie robót budowlanych. Zaleca się zachowanie szczególnej ostroŝności przy prowadzeniu robót ziemnych. Projekt zagospodarowania terenu nie zmienia układu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŝarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowania terenu. 7. ZagroŜenie dla środowiska Ze względu na charakter prac nie występują zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników terenu.

19 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Zabezpieczenie poŝarowe Nie występują zagroŝenia poŝarowe. 9. Informacja dotycząca sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 106 poz z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. 1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŝ 1,5m. Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpoŝarowych i sprzętu ratunkowego; zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; informacje dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót; informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagroŝenie; informacje o sposobie prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝenia określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagroŝeń określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

20 KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz ochrona: skaleczenie ostrymi krawędziami odpowiednie składowanie materiałów prawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej stosowanie odpowiednich przedłuŝaczy i elektronarzędzi posiadane przez pracowników pracujących na wysokości zaświadczeń o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokości wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych pracowników, przed przystąpieniem do robót, naleŝy przeszkolić w zakresie BHP oraz zapoznać ze wszelkimi zagroŝeniami, jakie mogą wystąpić na placu budowy. Roboty prowadzić zgodnie z następującymi dokumentami: 1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. ) 2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811) 3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 ) 4/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz ) 5/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia:

21 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 21 Pracownik powinien być wyposaŝony we właściwy sprzęt do przeprowadzania prac (kask, szelki, linki zabezpieczające, maska spawalnicza, okulary ochronne, rękawice ochronne, odzieŝ ochronna). Sprzęt powinien posiadać właściwe atesty. OdzieŜ ochronna nie moŝe mieć przekroczonej daty przydatności do uŝytkowania. Uwagi i zalecenia końcowe Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i aprobaty. Po zakończeniu prac budowlanych teren naleŝy uporządkować. W razie zaistnienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. Projektant zezwala na zastosowanie innych materiałów niŝ zaproponowane w projekcie pod warunkiem, Ŝe parametry materiałów zamiennych nie będą gorsze od przyjętych w projekcie. Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest, aby Wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni oraz posiadał autoryzację producenta systemu na przedmiotowe zadanie, a takŝe zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiałów. UWAGA : Zobowiązuje się wykonawców przed przystąpieniem do składania ofert cenowych do wizji lokalnej na obiekcie i zwrócenia szczególnej uwagi na utrudnienia związane z przestrzenią manewrową dla wielkogabarytowego transportu, wkalkulowania w cenę wszelkich kosztów z tym związanych (jak np.: transportu materiałów samochodami o mniejszej ładowności, przygotowaniem tymczasowego wjazdu na plac budowy) oraz wszelkich kosztów dodatkowych wynikających z konieczności doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Część opisowa zawiera:

Część opisowa zawiera: Str. 1 Część opisowa zawiera: 1. Dane ogólne 2 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Przedmiot inwestycji 2 1.3. Istniejący plan zagospodarowania działki 2 1.3.1. Teren pod boisko treningowe do piłki noŝnej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy boiska

Projekt przebudowy boiska Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej Projekt przebudowy boiska INWESTOR: ul. Spółdzielcza 1 LOKALIZACJA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew Boisko piłkarskie z trawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem MERTYKA PROJEKTU Temat opracowania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem Lokalizacja: Słupia pod Kępnem ul. Szkolna 5 63-604 Baranów działka nr 1242/2 Inwestor: Gmina Baranów ul. Rynek 21

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU dla inwestycji pt.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 zlokalizowanej w Maszewie DuŜym, Gmina Stara Biała, na działce 90 EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 68-200 śary Aleja Wojska Polskiego 98 tel. 661-936-630 OBIEKT: ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁKĘ NR. 180/2. LOKALIZACJA: GÓRKA GM. LIPINKI ŁUśYCKIE dz. nr 180/2. BRANśA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANśA ELEKTRYCZNA Temat: Budowa boisk ORLIK 2012 w Pyskowicach Obiekt: Kompleks sportowy przy ul Szkolnej 2 Inwestor: Urząd Miasta Pyskowice Projektował: Stanisław Świerz

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników i schodów przy budynku Szkoły Podstawowej na dz. nr 670 w Jaśkowicach

Projekt budowlano - wykonawczy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników i schodów przy budynku Szkoły Podstawowej na dz. nr 670 w Jaśkowicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Skawina Rynek 1 Skawina Projekt budowlano - wykonawczy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników i schodów przy budynku Szkoły Podstawowej na dz. nr 670 w Jaśkowicach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Nowym Kamieniu

PROJEKT UPROSZCZONY. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Nowym Kamieniu PROJEKT UPROSZCZONY Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Nowym Kamieniu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU Budowa boiska sportowego 1. Płyta boiska 1.1.Podbudowa pod trawę syntetyczną. Podbudowa tłuczniowo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 159866-2012 z dnia 2012-05-17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BOISK SPORTOWYCH W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BOISK SPORTOWYCH W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ KOSZT - BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-196 Knurów, ul. Gen. J. Ziętka 18c/12 tel. Fax (0-32) 236-01-61 tel. kom 0 509-041-270 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BOISK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 kom. 509-481-679 e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com NIP: 771-155-53-16 Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Spis zawartości opracowania --------------------------------------------------------- str. 1 2. PROJEKT OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI PS-1 --------------------------- str. 2 2.1.Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych

Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych BIURO PROJEKTOWE DELTA S.C. 85-039 BYDGOSZCZ, ul. Hetmańska 28 tel. 052 3212584, 0602 239750 NIP 953-252-19-51 Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych Nazwa obiektu: Zespół boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Budowa parkingów, dróg manewrowych, chodników przy Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

OPIS TECHNICZNY. Budowa parkingów, dróg manewrowych, chodników przy Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Budowa parkingów, dróg manewrowych, chodników przy Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce 2. Podstawa opracowania - umowa z Inwestorem - plan sytuacyjno

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. Część opisowa:

Spis treści: I. Część opisowa: Spis treści: I. Część opisowa: 1. Przedmiot inwestycji. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Stan projektowany. 5. Konstrukcja nawierzchni. 6. Odwodnienie. 7. Ogrodzenie. 8. Roboty ziemne. 9.

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : WARTA BOLESŁAWIECKA Obiekt : Raciborowice Dolne Kod CPV : 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych Inwestor : GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA 59-720

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. I. Projekt zagospodarowania terenu.

OPIS TECHNICZNY. I. Projekt zagospodarowania terenu. OPIS TECHNICZNY do projektu remontu i modernizacji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego na dz. nr 27/2 w obrębie Przytocko, gm. Kępice I. Projekt zagospodarowania terenu. 1.1 Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PROJEKT BUDOWLANY. obiekt: Boisko sportowe. lokalizacja: Międzybrodzie śywieckie. inwestor: Urząd Gminy Czernichów

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PROJEKT BUDOWLANY. obiekt: Boisko sportowe. lokalizacja: Międzybrodzie śywieckie. inwestor: Urząd Gminy Czernichów przemysław stawinoga pracownia projektowa proforma 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7 tel. 033-496-09-69, pro_forma@o2.pl BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W śorach 44-244 śory OS.KORFANTEGO PU-11 ADRES BUDOWY: 44-240 śory OS.KORFANTEGO DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1 PROJEKT: TEMAT: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU POMNIKA WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ADRES: INWESTOR: 32-607 Polanka Wielka ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15. upr. proj. Nr Bł 45/02. Białystok r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15. upr. proj. Nr Bł 45/02. Białystok r. OBIEKT: Projekt budowy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników dla pieszych i ukształtowania terenu do obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku przedszkola zlokalizowanego na działkach o

Bardziej szczegółowo

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal ul.perzanowskiej 59K tel. (48) 360 55 13 26-600 Radom korma3@gmail.com Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni Inwestor: URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Oświadczenie projektantów III. Zawartość opracowania IV. Opis techniczny zagospodarowania 1. Przedmiot inwestycji 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. UZGODNIENIA III. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. LOKALIZACJA 4. STAN ISTNIEJĄCY 5. STAN PROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49 WAW NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO O PAWILON ŁÓśKOWY DLA ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH I WEWNĘTRZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GILÓW W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 2 Chodniki D-08.02.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; Wrocław tel NIP

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; Wrocław tel NIP PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; 53-446 Wrocław tel. 604-62-59-36 aprokopowicz@go2.pl NIP 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlano- wykonawczy Branża: Drogowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bogusław Kowalczyk

mgr inż. Bogusław Kowalczyk Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO DO PRZEDSZKOLA 6-CIO ODDZIAŁOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE, POWIAT MIŃSKI, UL. KRÓTKA, 05-311 DĘBE WIELKIE DZ. NR 41/2, 41/12 KAT. OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki I. Podstawa opracowania 1.Zlecenie inwestora 2.Warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej 3.Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 ARCHIPLEX Pracownia Projektowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/27, 70-354 Szczecin PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 CPV: 45223300-9 TYTUŁ : REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wrocław, maj 2011r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wrocław, maj 2011r. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE ul. śeromskiego 60/35 SILMAG Spółka z o.o. 50-312 WROCŁAW tel./fax 328-47-29 ======================================================================== Konto : BZ WBK S.A. 5/O Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 1 PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 Inwestor: Urząd Gminy Wołów Adres inwestora: Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów Lokalizacja: Wołów ul. Fryderyka Chopina dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. 1. Część ogólna Inwestor: Powiat Wrocławski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ DO DZIAŁKI NR 821/41 W MIEJSCOWOSCI RADŁÓW Z ULICY GLOWSKIEJ NALEŻĄCEJ DO SIECI DRÓG GMINNYCH Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO -

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i Zakres Opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu budowy kompleksu boisk sportowych ze sztucznej trawy i nawierzchni syntetycznej

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. -str.1/7-

Spis treści. -str.1/7- Spis treści 1. Opis techniczny....str. 2-4 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy...str. 5-7 3. Rysunki: Plan orientacyjny skala 1:100000 rys. nr 1 Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA III/1 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI III I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 1. Dane ogólne. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfiński branŝa drogowa i boiska

inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfiński branŝa drogowa i boiska OPIS DO KOSZTORYSU inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfiński branŝa drogowa i boiska Przedmiot inwestycji w zakresie branŝy drogowej

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys.

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. STRONA TYTUŁOWA B. DECYZJE, OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, INNE C. OPIS TECHNICZNY D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Lp Nazwa rysunku nr

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1. Spis rysunków 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4. Opis techniczny.

Spis tre ci 1. Spis rysunków 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4. Opis techniczny. Spis treści 1. Spis rysunków 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4. Opis techniczny 5. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Spis rysunków Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D. 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA)

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) J &A Ratajczak BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. JACEK RATAJCZAK SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA 4 TEL. (67) 28-48-722 KOM. 696-092-353 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY... 3 1. Dane ogólne... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Przedmiot i zakres opracowania... 3 4. Opis stanu istniejącego... 3 5. Opis ruchu pojazdów i pieszych... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU Dąbrowica 104 23-400 Biłgoraj Tel.695722990 biuro@kreator-projekty.pl www.kreator-projekty.pl PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY. PRZEBUDOWA DOJAZDU DO GARAśU.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BODOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Temat: Budowa boisk ORLIK2012 przy Szkole Podstawowej nr13 w Tarnowskich Górach

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Oświadczenie projektanta 3 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 4 5 Odpis uprawnień projektanta 5 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt : PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA działki oznaczone nr 11 dr, 36 dr, 54/15 obręb Bezrzecze, gmina Dobra, powiat policki. Inwestor : GMINA DOBRA ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Biuro Projektów INWEST D 06-400 CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia 13, tel./fax (48) 023.672.47.94 www.inwest-d.pl NIP: 566-100-41-96, REGON: 130170365. 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ BIEŻNI NA 100m I ZESKOKU W DAL PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: dz. nr ew. 107/2, Góra Kalwaria Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Miejska Świeradów-

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Miejska Świeradów- OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Zdrój. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Miejska Świeradów- 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację projektową wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I OPIS TECHNICZNY II RYSUNKI: 1/ Plan sytuacyjny 1:250 B-01 2/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego A-A B-02 3/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego B-B B-03 4/ Konstrukcja chodnika

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys.

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. STRONA TYTUŁOWA B. DECYZJE, OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, INNE C. OPIS TECHNICZNY D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Lp Nazwa rysunku Skala

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania str. 3 2. Inwestor str. 3 3. Przedmiot opracowania str. 3 4. Opis stanu istniejącego str. 3 5. Warunki gruntowe. str. 4 6. Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, Przedbórz

OPIS TECHNICZNY. Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, Przedbórz OPIS TECHNICZNY Inwestor: Nazwa zadania: Przedmiot opracowania: Lokalizacja inwestycji: Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW Siedziba firmy : 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP.: 732 132 76 59 Pracownia: Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel./ fax (0-42) 715 33 10; tel. (0-42) 714 01 64 0-601 81 13 15; 0-604 79 50 68 Projekty budowlane

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES: UNIKÓW GMINA ZŁOCZEW dz. nr 128/2 INWESTOR: GMINA ZŁOCZEW OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

S CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH

S CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH S - 01.07 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 75 1.1. PRZEDMIOT ST... 75 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 75 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 75 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 75 1.5. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE

PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE INWESTOR: GMINA MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień:

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Nr WUOZ.III.GM-51-78/06 z dn. 19.05.2006 r., - UM Brzeg Biuro Infrastruktury Miejskiej - notatka słuŝbowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Adama Asnyka w Zgierzu o dł. ok. 173m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II

Przebudowa ulicy Adama Asnyka w Zgierzu o dł. ok. 173m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Przebudowa ulicy Adama Asnyka w Zgierzu o dł. ok. 173m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 1154/1 obręb Zgierz 124, gm.

Bardziej szczegółowo