Rozwi¹zaæ problem wêz³a Bralin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwi¹zaæ problem wêz³a Bralin"

Transkrypt

1 str. 8 str. 7 str. 11 str. 16 str. 15 Informacja APTEKA CA ODOBOWA (24 h na dobê przez 7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) ul. Warszawska 30 w Kêpnie tel. (62) , *Powy szy tekst nie jest reklam¹ w rozumieniu PF, stanowi jedynie informacjê o pracy apteki ca³odobowej w celu zapewnienia opieki farmaceutycznej. BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 9 wrzeœnia 2014 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 35 (616) ISSN INDEKS Rozwi¹zaæ problem wêz³a Bralin Wójt zaniepokojony wypadkami str. 10 str. 2 Symboliczne przekazanie kluczy by³o momentem kulminacyjnym uroczystego apelu, inauguruj¹cego obchody Stulecia Harcerstwa. - Harcerstwo to s³owo, które nigdy nie przechodzi przez nasze usta tak lekko - podkreœla³a prezydentowa Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodÿstwie, która by³a honorowym goœciem uroczystoœci. - To treœæ takiego solidnego, powa nego ycia. Chyba ka dy harcerz to przyzna. KÊPNO RADNI POSTAWILI NA REMIZÊ str. 5 Zosin bez placu zabaw, Œwiba bez parkingu str. 10

2 2 OSTRZESZÓW CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW Jubileusz 100-lecia harcerstwa HARCERZE OPANOWALI MIASTO 5 wrzeœnia na trzy dni w³adzê w Ostrzeszowie przejêli harcerze. Symboliczne przekazanie kluczy by³o momentem kulminacyjnym uroczystego apelu, inauguruj¹cego obchody Stulecia Harcerstwa. - Harcerstwo to s³owo, które nigdy nie przechodzi przez nasze usta tak lekko - podkreœla- ³a prezydentowa Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodÿctwie, która by³a honorowym goœciem uroczystoœci. - To treœæ takiego solidnego, powa nego ycia. Chyba ka dy harcerz to przyzna. S U BA W SERCACH - Przejêliœmy pa³eczkê s³u by po naszych praojcach z lat i mocno dzier ymy j¹ w swoich sercach - to fragment okolicznoœciowego rozkazu, odczytanego w pi¹tek pod Pomnikiem Harcerskim przez druha Micha³a Dembnego. W dokumencie zaakcentowano tak e dwie inne rocznice - 30-lecie powstanie ostrzeszowskiej lilijki i 25- lecie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Symboliczne klucze do bram miasta odebra³ z r¹k burmistrza Mariusza Witka i przewodnicz¹cego rady Edwarda Skrzypka, przewodnicz¹cy ZHR Obwód Ostrzeszów phm. Jerzy Koszarny. - Historia oraz tradycja ostrzeszowskiego harcerstwa s¹ powodem do dumy i satysfakcji - podkreœli³a w swoim wyst¹pieniu wicestarosta Zofia Witkowska - To kilka pokoleñ, wiele wybitnych postaci, setki pomys³ów i dzia³añ. MY TE BYLIŒMY HARCERZAMI Pierwszy dzieñ zlotu zakoñczy³ koncert zespo³u Si³a przebicia pod wszystko mówi¹cym tytu³em My te byliœmy harcerzami. - Zespó³ zawi¹zywa³ siê na obozach harcerskich - wspomina³ wokalista Maciej urawski. - Jak wiadomo, ostrzeszowskie harcerstwo by³o zawsze w opozycji do ówczesnej, dziwnej rzeczywistoœci. Dlatego czujemy siê tak silnie zwi¹zani z t¹ formacj¹. DU O PRACY Drugi dzieñ zlotu rozpoczê- ³o uroczyste otwarcie Obozu Zlotowego na ul. Norweskiej oraz apel dru yn. -No nie powiem, by³o ciê - ko - przyznaje Szymon Pukownik, komendant Miasteczka Zlotowego. - Zaczêliœmy od poniedzia³ku. Kto móg³, przychodzi³ po szkole. Niektórzy siê zwalniali. Du ego nak³adu pracy wymaga³o równie stworzenie wystawy podsumowuj¹cej sto lat historii ostrzeszowskiego harcerstwa, któr¹ otwarto w Muzeum Regionalnym. Tego trudnego zadania podj¹³ siê zespó³ w sk³adzie: Amelia Chwalisz, Piotr Chwalisz, Beata Staszewska i Anna Drzazga. MIASTO HARCERZY - Ostrzeszów jest to miast o harcerzy - stwierdzi³a Amelia Chwalisz - Nie ma rodziny, która nie by³aby w jakiœ sposób zwi¹zana z harcerstwem. Przez organizacjê przewinê³y siê tysi¹ce ludzi. Dlatego ta wystawa zrobiona jest wybiórczo, niektóre rzeczy s¹ tylko zasygnalizowane, ale myœlê, e odda klimat ca³oœci i jubileusz zostanie uczczony. Eksponaty w postaci m.in. archiwalnych zdjêæ, sztandarów, kronik, czasopism oraz kolekcji harcerskich Stanis³aw Stawski i Karolina Kaczorowska krzy y przekazali byli i obecni druhowie, a tak e ich rodziny. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje proporzec hufca ostrzeszowskiego zaprojektowany w 1945 roku przez samego Antoniego Serbeñskiego. - Ciekawostk¹ jest to, e na tym projekcie s¹ zapiski cenzora, który kaza³ usun¹æ Œwiêtego Wojciecha i wizerunek Klasztoru - dodaje Piotr Chwalisz. ZA DU O POLITYKI W auli I LO odbywa³ siê panel dyskusyjny Czy harcerstwo nadal ma szansê?. Jego inicjatorem by³ rzecznik prasowy NIK Pawe³ Biedziak, a wœród uczestników znalaz³ siê prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz. - Tutaj zdawa³em maturê, tutaj siê pierwszy raz w yciu zakocha³em - przypomnia³ Rafa³ Dutkiewicz. - Towarzyszy mi te uczucie wdziêcznoœci, bo tutaj zosta³em ukszta³towany: najpierw przez rodziców, potem przez harcerstwo, tak e przez szko³ê, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Obaj panowie maj¹ za sob¹ wiele lat w szeregach ostrzeszowskich dru yn harcerskich. Zdaniem tego pierwszego, jednym z najpowa niejszych zagro eñ dla przysz³oœci harcerstwa jest jego upolitycznienie. - Rodzice nie chcieliby powierzaæ dzieci m³odym politykom, tylko odpowiedzialnym wychowawcom - dowodzi³ Biedziak. - Widzê potrzebê odœwie enia wizerunku harcerstwa, bo faktycznie wkrad³o siê tam za du o skojarzeñ z polityk¹, ze Ÿle pojêt¹ religijnoœci¹. Zamiast miejscem odkrywania Boga, harcerstwo bywa miejscem narzêdziowego traktowania religii. Prezydent Wroc³awia zdradzi³ te plany na najbli sz¹ przysz³oœæ. - Odrzuci³em wszystkie warszawskie propozycje, chcê nadal zajmowaæ siê Wroc³awiem, zobaczymy, co wroc³awianie s¹dz¹ na ten temat - stwierdzi³. WARTOŒCI, KTÓRE TWORZ ŒWIAT Zanim rozgorza³a w ogólniaku dyskusja, na ulice miasta wyruszy³y 54 kilkuosobowe patrole uczestnicz¹cych w grze miejskiej. - Ratowaliœmy wartoœci, które tworz¹ œwiat - wyjaœnia koordynator gry Micha³ Szmaj - Mi³oœæ, s³u - ba, radoœæ, natura, przyroda... ¹cznie by³o ich dwanaœcie, a zadanie uczestników polega³o na uratowaniu ka dej z nich. Najwiêkszy wk³ad w uratowanie œwiata przed potworem o nazwie Ralativismus Moralus mia³a dru yna Arbuzów, w wiêkszoœci z³o ona z weteranów trzeciej dru yny harcerzy im. gen. W³adys³awa Andersa. PANI PREZYDENTOWA Jednym z najbardziej oczekiwanych goœci honorowych by³a z pewnoœci¹ Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodÿctwie. Owacyjne przyjêcie zgotowano jej w kinoteatrze Piast. Dziêkuj¹c organizatorom za zaproszenie, powiedzia³a: - Harcerstwo to s³owo, które nigdy nie przechodzi przez nasze usta tak lekko. To treœæ takiego solidnego, powa nego ycia. Chyba ka dy harcerz to przyzna. HAK ZNÓW NA SCENIE Pani prezydentowa podzieli³a siê z zebranymi swoimi, czêsto dramatycznymi, wspomnieniami, a nastêpnie zasiad³a na widowni, by wspólnie z innymi znakomicie bawiæ siê podczas wystêpu, obchodz¹cego swoje 40- lecie, legendarnego kabaretu Hak. Witold Pelka, P. Biedziak i spó³ka, wspomagani przez harcersk¹, kabaretow¹ m³odzie, zaprezentowali swój zupe³nie nowy, ale jednoczeœnie wspomnieniowy, program pt. Muzeum. Harcerska mi³oœæ z ca³¹ pewnoœci¹ pozostanie jednym z najwiêkszych przebojów nurtu harco polo i najzabawniejszym wspomnieniem obchodów 100-lecia. Sobotê zakoñczy³o harcerskie ognisko, program ostatniego dnia obchodów wype³ni³y: gra miejska, okolicznoœciowa msza œwiêta oraz apel koñcz¹cy zlot, podczas którego harcerze zwrócili samorz¹dowcom klucze do miasta. REK, Komendant Stanis³aw Stawski Obchody 100-lecia harcerstwa w Ostrzeszowie spe³ni- ³y swoje zadanie - pokaza³y, e harcerstwo w Ostrzeszowie yje, dziêkujemy i cieszymy siê tak e ze sporego udzia³ spo³eczeñstwa w tych uroczystoœciach. Otrzymaliœmy wiele gratulacji i listów - jesteœmy z tego dumni. Oczywiœcie nie oby- ³o siê bez drobnych wpadek, nie na wszystko starczy³o czasu i si³, chcieliœmy chocia by przygotowaæ park linowy w naszym obozie. Uwa am jednak, e obchody by³y udane. Rozmawialiœmy z w³adzami samorz¹dowymi i ustaliliœmy, e my organizujemy 100-lecie harcerstwa w Ostrzeszowie, a ZHP na ziemi ostrzeszowskiej - mieli to organizowaæ w Grabowie, bo tam znajduje siê siedziba ich hufca - jak bêdzie, zobaczymy.

3 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 3 KRONIKA POLICYJNA PIJANA UDERZY A W RADIOWÓZ OSTRZESZÓW W minion¹ sobotê oko³o godz przy sklepie Rolnik w Ostrzeszowie kieruj¹ca mercedesem 52-latka z Ostrzeszowa, cofaj¹c nie zachowa³a nale ytych œrodków ostro noœci i uderzy³a w lewy bok nieoznakowanego radiowozu, który prawid³owo porusza³ siê w stronê wyjazdu z parkingu. Funkcjonariusze przebadali stan trzeÿwoœci zarówno policjanta kieruj¹cego radiowozem (trzeÿwy), jak i kobiety. Okaza³o siê, e kieruj¹ca jest nietrzeÿwa w wydychanym powietrzu mia³a 1 promil alkoholu. NIETRZEŸWI NA DROGACH OSTRZESZÓW 1 bm. w Ostrzeszowie kieruj¹ca oplem astr¹ 51-letnia mieszkanka pow. ostrzeszowskiego zosta³a zatrzymana do kontroli drogowej, podczas której przeprowadzono badanie alkotestem wykaza³o ono 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. MYJE 3 bm. w Myjach stró e prawa zatrzymali kieruj¹cego ci¹gnikiem rolniczym ursus 36-letniego mieszkañca Ostrzeszowa. Mê czyzna by³ po wp³ywem alkoholu mia³ 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. GRABÓW W sobotê w Grabowie stró e prawa zatrzymali kieruj¹cego seatem cordob¹ 47-letniego mieszkañca Grabowa. Jak siê okaza³o mê czyzna wsiad³ za kó³ko, bêd¹c pod wyraÿnym wp³ywem alkoholu badanie alkotestem wykaza³o ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. DORUCHÓW W sobotê w Doruchowie zatrzymano kieruj¹cego fiatem 39-latka z Kierzna. Rutynowa kontrola wykaza³a, e kierowca by³ kompletnie pijany mia³ prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. SZALA PRZY GALERII OSTRZESZÓW 3 bm. stró e prawa zatrzymali 18-letniego mieszkañca Ostrzeszowa, który 30 sierpnia uszkodzi³ drzwi pomieszczenia gospodarczego na odpady przy Galerii Borek. POTR CONY POD WP YWEM ALKOHOLU SZKLARKA MYŒLN. 6 bm. w Szklarce Myœlniewskiej kieruj¹cy seatem cordob¹ 43-letni mieszkaniec Wroc³awia potr¹ci³ 40-latka z Bierzowa, który szed³ praw¹ stron¹ jezdni i nagle wtargn¹³ pod ko³a samochodu. Na miejsce przyby³a karetka, która stwierdzi³a, e mê czyzna posiada nieznaczne otarcia skóry, jednak ten odmówi³ przewiezienia do szpitala. Pieszy by³ kompletnie pijany, mia³ prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze wylegitymowali wszystkie osoby znajduj¹ce siê na miejscu - jeden z pasa erów seata okaza³ siê osob¹ poszukiwan¹. ZATRZYMANI Z NARKOTYKAMI KOBYLA GÓRA W niedzielê tu przed godz. 4 na parkingu leœnym w Kobylej Górze policjanci zatrzymali dwójkê mê czyzn: 20-latka z Paw³owa oraz 16-latka z pow. oleœnickiego. Pierwszy by³ nietrzeÿwy, mia³ ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu i narkotykami czêstowa³ m³odszego kolegê, który z kolei mia³ w wydychanym powietrzu ponad 1,5 promila alkoholu. Lech Janicki kandydatem na wicewojewodê OSTRZESZÓW STAROSTA SIÊ WAHA Starosta Lech Janicki jest jednym z kandydatów na zwolnione kilka dni temu przez Przemys³awa Paciê stanowisko wicewojewody wielkopolskiego. Pytanie, czy on sam jest nim zainteresowany. Przemys³aw Pacia z nadania ludowców wicewojewod¹ by³ od siedmiu lat, kiedy powsta³a koalicja PO- -PSL. Z pe³nienia funkcji zrezygnowa³ z powodów osobistych - choroby ony i syna. Na stanowisku pozostanie do 22 wrzeœnia. - Muszê i chcê byæ czêœciej w domu, a to uniemo liwi- ³oby mi nale yte wykonywanie obowi¹zków wicewojewody. Jestem cz³owiekiem odpowiedzialnym i wiem, e w takiej sytuacji nie mogê dobrze sprawowaæ swojej funkcji - t³umaczy³ swoj¹ decyzjê. Wkrótce rozpocznie siê procedura wyboru nowego wojewody, ale wiadomo, e bêdzie nim przedstawiciel PSL. W najbli szym czasie wojewoda Piotr Florek ma otrzymaæ kilka kandydatur na stanowisko wicewojewody, spoœród których wybierze tego jednego. Po wyst¹pieniu do premiera o jego powo³anie zostanie on nominowany na stanowisko wicewojewody. - Mam nadziejê, e nast¹pi to ju w paÿdzierniku - powiedzia³ Florek. Sytuacja jest jednak wyj¹tkowa, gdy na dniach ca³y rz¹d siê poda do dymisji w zwi¹zku z now¹ funkcj¹ Donalda Tuska. Nieoficjalnie na gie³dzie nazwisk pojawili siê m.in. Arkadiusz B³ochowiak - by³y wicemarsza³ek województwa, a dziœ dyrektor Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, Krzysztof Paszyk - wiceprezes wielkopolskiego PSL i by³y kandydat tej partii na prezydenta Pi³y, radny sejmiku Franciszek Marsza³ek oraz starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Co na to sam zainteresowany? Oficjalnie nie chce komentowaæ tych pog³osek. - Zostawmy to na razie, poczekajmy - odpowiada dyplomatycznie Janicki. Na decyzje rzeczywiœcie trzeba jeszcze czekaæ - w poniedzia³ek cz³onkowie wielkopolskiego PSL-u spotkali siê, a jednym z g³ównym tematów ich rozmów by³o obsadzenie stanowiska wicewojewody. Jak oceniane s¹ szanse Janickiego? Ponoæ ca³kiem wysoko, bo ma on mocne poparcie w³adz partii. Pytanie jednak, czy sam zdecydowa³by siê, gdyby taka propozycja siê pojawi³a? - Starosta siê waha - mówi nam osoba z jego bliskiego otoczenia. Czekamy na rozwój wypadków - wojewoda Piotr Florek oraz Lech Janicki bêd¹ mieæ okazjê do osobistej rozmowy 11 wrzeœnia, kiedy ten pierwszy zawita do Ostrzeszowa by uczestniczyæ w konferencji organizowanej przez Powiatowy Urz¹d Pracy.

4 4 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW Nowe drogi w Kraszewicach Dwie nowe drogi: odcinek ³¹cz¹cy ul. Wieluñsk¹ i Wieruszowsk¹ (wzd³u cmentarza) i tzw. wa³ prowadz¹cy od ul. Wieluñskiej przez most (dawna PodkuŸnica) otwarto w Kraszewicach. Pierwsza z dróg ma 370 m, wczeœniej by³a to droga t³uczniowa. - Ludzie s¹ zadowoleni, bo jednak do tego cmentarza po tym t³uczniu trudno by³o chodziæ - mówi³ wójt Józef Olszewski, przypominaj¹c równoczeœnie, ze wol¹ samorz¹du by³o, aby docelowo na drogach t³uczniowych wylewaæ asfalt. - Tego siê trzymamy - podkreœla³. Odcinek ten kosztowa³ 97 tys. z³. Kolejna, otwierana tego dnia droga (880 m), kosztowa³a 194 tys. z³. Dziêki wsparciu wicemarsza³ka Krzysztofa Grabowskiego, cz³onka zarz¹du województwa wielkopolskiego, uda³o siê pozyskaæ na budowê tych dróg dotacjê z Urzêdu Marsza³kowskiego w wysokoœci 129 tys. z³. A e okazja by³a przednia, radny Miros³aw Presiak i so³tys Kraszewic I Anna Skraburska zaprosili wszystkich uczestników otwarcia do wspólnej biesiady pod dêbami. RED Wnioski obywatelskie do bud etu STAWIAJ NA INFRASTRUKTURÊ Proœby o poprawê infrastruktury drogowej dominuj¹ wœród wniosków sk³adanych przez mieszkañców do bud etu miasta i gminy Ostrzeszów. Termin mija 15 wrzeœnia, wiêc wci¹ jest szansa, by Twój pomys³ znalaz³ siê wœród zadañ realizowanych przez miasto w 2015 roku. To, jak bêdzie wygl¹da³ bud et miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku w pewnym stopniu zale y od mieszkañców, którzy do 15 wrzeœnia mog¹ sk³adaæ wnioski. Co roku wp³ywa ich kilkaset, nie inaczej jest tym razem. - W pismach od mieszkañców, rad so³eckich czy dzielnic dominuj¹ wnioski o poprawê infrastruktury drogowej - mówi zastêpca burmistrza Pawe³ Uœcinowicz. - Czasami s¹ to drobiazgi, jak monta lampy, ale mamy te wnioski nieco wiêksze - przyznaje. Procedura jest prosta - po 15 wrzeœnia wnioski s¹ analizowane przez urz¹d. Wiêksze sprawy staj¹ siê tematem obrad rady miejskiej, mniejsze maj¹ szanse od razu znaleÿæ siê w bud ecie. Burmistrz wraz ze skarbnikiem przygotowuje bud et, który trafia pod dyskusjê na komisjach. - Warto te wnioski sk³adaæ, bo nawet jeœli z jakiœ powodów nie znajd¹ siê w bud ecie, istnieje mo - liwoœæ, e w przypadku, gdy dane zadanie z niego wypadnie, wejdzie inne - komentuje Uœcinowicz. Kilkanaœcie wniosków z³o y prawdopodobnie so- ³ectwo Rojów, które chce staraæ siê nie tylko o budowê chodnika przy drodze wojewódzkiej nr tutaj bowiem niewiele zale y od miasta, które rok w rok zabezpiecza pieni¹dze na tê inwestycjê. - Co roku sk³adamy kilkanaœcie wniosków i tym razem te tak bêdzie - mówi so³tys Rojowa, Tomasz Kajser, który nie ukrywa, e wiêkszoœæ stanowiæ bêd¹ w³aœnie kwestie infrastruktury. - Chcielibyœmy, eby w bud ecie miasta i gminy znalaz³y siê pieni¹dze na utwardzenie drogi na Gêstwie, uregulowanie stanu prawnego ul. Meszyny czy dokoñczenia oœwietlenia ul. Boiskowej. Naprawy wymaga te asfalt na ul. Olszyñskiej - wymienia so³tys, który jeszcze w tym tygodniu spotka siê z rad¹ so³eck¹, eby ustaliæ szczegó³y, gdy spraw, które warto poruszyæ jest naprawdê wiele. W wiêkszych miastach istnieje tzw. bud et obywatelski - o czêœci wykorzystania œrodków decyduj¹ mieszkañcy w referendach. Ostrzeszów na razie nie decyduje siê na tak¹ formê oddania w³adzy mieszkañcom. Dlaczego? W opinii w³adzy mo liwoœæ sk³adania wniosków do bud etu równie jest uk³onem w stronê mieszkañców, wiêc nie ma potrzeby otwierania dodatkowych furtek. Wnioski mo na sk³adaæ w Biurze Obs³ugi Interesanta (pokój nr 13, parter) Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.

5 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 5 Radny Dybul zaprowadzi³ burmistrza Ibrona do s¹du MIKSTAT Chcê, eby przeprosi³ 29 sierpnia w S¹dzie krêgowym w Kaliszu ody³a siê rozprawa z poództwa radnego ukasza ybula przeciwko burmitrzowi Mikstatu Jackowi bronowi o naruszenie óbr osobistych. Jeszcze w grudniu 2013 oku podczas sesji dosz³o o jednego z bardziej spekakularnych staræ radnego burmistrzem. Wówczas acek Ibron zarzuci³ ukazowi Dybulowi, e wraz radnym Tomaszem Maiejewskim z³o yli na niego oniesienie do Centralnego iura Antykorupcyjnego. aciejewski nie ukrywa³, e rzeczywiœcie tak uczyni³, ednak Dybul stanowczo aprzeczy³. - Proszê mi pokazaæ doument, którym potwierdzi an swoje s³owa. To nawet ie przystoi burmistrzowi grzmia³ podczas sesji rady. Burmistrz odpowiedzia³ ówczas, e je eli jego inormacje oka ¹ siê nierawdziwe, przeprosi. Tymczasem radny wyt¹pi³ do burmistrza z pimem, w którym za ¹a³ publicznych przerosin na sesji oraz lokalnej prasie. W piœmie napisa³em e, e je eli burmistrz tego nie uczyni, sprawê skierujê do s¹du. Jacek Ibron jednak obstawa³ przy swoim, Dybul skierowa³ wiêc sprawê do s¹du. Pierwsza rozprawa odby³a siê w pi¹tek 29 sierpnia w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu. - Wys³uchano obu stron, do porozumienia nie dosz³o, dlatego te sprawa zosta³a odroczona - t³umaczy sêdzia Ewa G³owacka-Andler, rzecznik prasowy S¹du Okrêgowego w Kaliszu. - Nie zmienia to jednak faktu, e nadal mo e dojœæ do ugody, je eli strony wyra ¹ tak¹ chêæ - dodaje. Termin drugiej rozprawy zosta³ wyznaczony na 10 paÿdziernika i wówczas zostan¹ te przes³uchani œwiadkowie - m. in. radny Tomasz Maciejewski i sekretarz gminy Grzegorz Pawlak. Jakie podstawy mia³ burmistrz, by podczas sesji rzucaæ oskar eniami? - adne, zrobi³ to na podstawie w³asnej wiedzy, w³asnych domniemañ. Burmistrz powtarza, e chce to sprawdziæ w dokumentach CBA. Nawet gdyby mu siê uda³o do tego dotrzeæ, to nie zobaczy tam mojego nazwiska - komentuje ukasz Dybul. Wybory samorz¹dowe 2014 Wszyscy rw¹ siê do w³adzy Czy,,czarnym koniem tegorocznych wyborów samorz¹dowych oka e siê klub,,razem dla Gmin i Powiatu. Jedno jest pewne: apetyty maj¹ du- e, szczególnie jeœli chodzi o w³adze w samym powiecie. Kiedy tydzieñ temu tak wielkie zakusy przypisaliœmy Blokowi Gospodarczemu - rozdzwoni³y siê telefony. - Pelc, Obsadny, owszem, ale z,,razem dla Gmin i Powiatu, a nie z Bloku Gospodarczego - zaczêto nas uœwiadamiaæ I rzeczywiœcie, to w³aœnie to ugrupowanie dwoi siê i troi, aby pozbawiæ Polskie Stronnictwo Ludowe hegemonii i przej¹æ w³adzê w samorz¹dzie powiatowym. Czy s¹ bez szans? Taka teza wydaje siê byæ nieuprawniona, choæ przecie trudno dziœ wyobraziæ sobie, aby wiecznie,,zielona ziemia ostrzeszowska nagle zmieni- ³a barwy. Pierwsze sygna³y, e nie bêdzie to proste zadanie pad³y od obecnych w³odarzy niektórych gmin, którzy wyraÿnie dali do zrozumienia, e jakoœ im nie po drodze z pionierami nowej w³adzy. W powiecie rzecz ma siê jednak trochê inaczej. liczy siê bowiem przede wszystkim to, ile szabel bêdzie mia³ w nowej radzie komitet,,razem dla Gmin i Powiatu''. Czy bêd¹ na tyle silni, e to oni kreowaæ bêd¹ now¹ koalicjê, która wyniesie do godnoœci starosty Tadeusza Pelca, a mo e Krystynê Sikorê? Jak¹ bêdzie mieæ si³ê i jak siê zachowa Sojusz Lewicy Demokratycznej? I jeszcze jedno, bardzo wa ne pytanie: Kto bêdzie kandydatem,,razem dla Gmin i Powiatu na burmistrza Ostrzeszowa? RED 18 wrzeœnia most w Grabowie zostanie zamkniêty SZYKUJCIE SIÊ NA OBJAZDY OG OSZENIE To ju pewne - 18 wrzeœnia most na Proœnie w Grabowie zostanie zamkniêty. Objazd prowadziæ bêdzie przez Gi yce i Zamoœæ, w sumie nadrobiæ trzeba bêdzie 10 km. A sama droga te pozostawia wiele do yczenia. Sprawa przebudowy mostu w Grabowie jest bardziej skomplikowana, ni pocz¹tkowo siê wydawa³o. Pierwotnie wynegocjowano, e remontowany most nie zostanie zamkniêty, a ruch na tym odcinku odbywaæ siê bêdzie wahad³owo. Kiedy zacz¹³ siê remont, wówczas okaza³o siê jednak, e z przyczyn obiektywnych most ten trzeba bêdzie na kilka (nie doñca w to wierzymy, e tylko kilka) tygodni wy³¹czyæ z ruchu. Konieczne wiêc bêdzie zorganizowanie objazdów. Jak zwykle w takich przypadkach, wszystko rozbija siê o pieni¹dze. Nikt nie wyobra a sobie bowiem, aby prowadz¹ca przez Gi- yce i Zamoœæ droga powiatowa, która zosta³a wyznaczona jako objazdowa, nie zosta³a dodatkowo utwardzona. Trzeba by to zrobiæ, tylko kto ma za to zap³aciæ. Wielu kierowców podnosi równie fakt, e po czêœci jest ona na tyle w¹ska, ze nie zmieszcz¹ siê na niej dwie mijaj¹ce siê ciê arówki. Miejscami nie ma na niej nawet asfaltu. - Jak nie by³o podpisanego porozumienia, tak go nadal nie ma - us³yszeliœmy w poniedzia³ek od Jana NiedŸwiedzkiego, zastêpcy dyrektora PZD w Ostrzeszowie. - Sprawa siê przeci¹ga, prawnicy ka dej ze stron odbijaj¹ pi- ³eczkê. W miejscu objazdu przez Gi yce mo e byæ problem, eby minê³y siê ciê- arówki, bo droga ma szerokoœæ oko³o 5 metrów. Je- eli ta droga bêdzie zniszczona przez zwiêkszony ruch, bêdziemy wystêpowaæ do wykonawcy o jej naprawê. Sprawê dodatkowo komplikuje fakt, e objazd bêdzie przechodzi³ nie tylko przez drogê powiatu ostrzeszowskiego, ale dalej przez Zamoœæ (czêœæ drogi nale y do powiatu ostrowskiego) oraz gminê Sieroszewice (pow. ostrowski). - Nie wyobra am sobie, ebyœmy mieli ponieœæ jakiekolwiek koszty zwi¹zane z tym remontem, musimy dbaæ o swój maj¹tek - mówi Piotr Œniegowski, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wlkp. - Dla mnie oczywiste jest, e takie koszty musi ponieœæ inwestor, czyli WZDW lub wykonawca i tak te zaznaczyliœmy w swoim stanowisku. Nasza droga musi byæ utrzymana we w³aœciwym stanie w trakcie i po remoncie mostu. Inna sprawa, e ten objazd nie jest przystosowany do takich obci¹ eñ, dlatego te pocz¹tkowo negocjowaliœmy inny wariant prowadz¹cy przez drogi wojewódzkie - zdradza Œniegowski. WZDW niechêtnie mówi o wydatkach na wspomniane drogi. - Tam siê przecie odbywa ruch, nie ma adnych ograniczeñ. Pewnych utrudnieñ trzeba jednak siê spodziewaæ - mówi Ryszard Wasiela, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. Tymczasem na moœcie, gdzie obowi¹zuje ruch wahad³owy, odbywa siê,,wolna amerykanka. Wiêkszoœæ kierowców nie zwraca bowiem uwagi na to, e zapali³o siê czerwone œwiat³o i mknie ³añcuszkiem za jad¹cymi przed nimi autami. Pojawiaj¹ siê te g³osy, chyba uzasadnione, e ustawiona tam sygnalizacja œwietlna jest fatalnie zsynchronizowana. 18 wrzeœnia most zostanie zamkniêty, o czym informuj¹ ju ustawione tam tablice.

6 6 PROMOCJA Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, zgodnie art. 35 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.), zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dzier awy, po³o onej w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej, oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ew. nr 2286/2 o pow. 15 m2, któr¹ wydzier awia siê z przeznaczeniem pod gara tymczasowy nie zwi¹zany trwale z gruntem. Okres dzier awy 3 lata. Informacja pokój nr 26, tel B U R M I S T R Z w.z. mgr in. Pawe³ Uœcinowicz Zastêpca Burmistrza WNIOSKI DO BUD ETU NA 2015 ROK Urz¹d Miasta i Gminy informuje, e zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ uchwalania bud etu miasta i gminy, do dnia 15 wrzeœnia 2014 roku mo na sk³adaæpisemne wnioski dotycz¹ce realizacji zadañ w 2015 roku. Powy sze wnioski mo na sk³adaæ w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. nr 13, parter) Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.

7 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 7 PODWÓJNE ŒWIÊTO KOBYLA GÓRA KOBYLA GÓRA Do ynki i 50-lecie,,Zefki 31 sierpnia w Kobylej Górze odby³y siê do ynki gminne. Tego dnia 50-lecie dzia³alnoœci obchodzi³ te KLKS Zefka. Przemarszem barwnego orowodu, w sk³ad któreo wchodzili mieszkañcy oszczególnych wsi rozpozê³o siê do ynkowe œwiêtoanie. Po dotarciu na staion w Kobylej Górze, rozoczê³a siê uroczysta msza w., podczas której dziêkoano za tegoroczne plony. o mszy na scenie pojawi³ iê Zespó³ Piosenki Biesiadej Kobylogórzanie, który aprezentowa³ przyby³ym oœciom utwory muzyczne, awi¹zuj¹ce do obchodzoego œwiêta. Starostami do ynek zostali iros³awa Fikus z Rybina raz Andrzej Jakóbczak Ignacowa. To w³aœnie oni rzekazali chleb na rêce wója Eugeniusza Morty, który odczas do ynek dziêkowa³ olnikom za trud, jaki ka deo dnia wk³adaj¹ w pracê na oli. S³owa podziêkowania po- ³ynê³y równie od starosty echa Janickiego oraz zaprozonych goœci. Gratulacje odbiera³ te tego dnia Kobylogórski Ludowy Klub Sportowy Zefka, który obchodzi jubileusz 50-lecia. Oprócz wielu s³ów uznania dla dzia³aczy klubu oraz jego zawodników, przy akompaniamencie Kobylogórzan odœpiewano gromkie Sto lat. Podczas do ynek mia³ tak e miejsce turniej wsi, w miêdzyczasie oklaskiwaæ te mo na by³o Urszulê Chojan & Country Show Band. Mimo tego, e pogoda zaczê- ³a kaprysiæ, na parkiecie pojawili siê mi³oœnicy muzyki country, których wokalistka poderwa³a do tañca. Turniej wsi zakoñczy³ siê zwyciêstwem Ignacowa, drugie miejsce zajê³y Marcinki, a trzecie Mostki. Do ynki zwieñczy³a zabawa taneczna, w której nie przeszkodzi³ nawet padaj¹cy deszcz. UG Fot. UG Kobyla Góra

8 8 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW SIEDLIKÓW Do ynki gminno-powiatowe W minion¹ niedzielê w Siedlikowie (gm. Ostrzeszów) mia³o miejsce gminno-powiatowe œwiêto plonów. Jak tradycja ka e, uroczystoœæ rozpoczê³a msza œw. dziêkczynna, po której przez wieœ przetoczy³ siê barwny korowód do ynkowy. Czêœæ obrzêdow¹, wed³ug programu z 1933 roku, zaprezentowa³ Zespó³ Pieœni i Tañca Przygodzice, w towarzystwie to którego starostowie Magdalena Presiak i Krzysztof Nowak przekazali gospodarzom do ynek staroœcie Lechowi Janickiemu i burmistrzowi Mariuszowi Witkowi dorodne bochny chleba. Starostowie do ynek o swojej odpowiedzialnej funkcji dowiedzieli siê miesi¹c przed uroczystoœci¹ - na pocz¹tku sierpnia. Pani Magdalena zosta³a powiadomiona telefonicznie, zaœ pan Krzysztof o wszystkim dowiedzia³ siê w sposób nietypowy. - Ta informacja dosz³a do mnie poczt¹ pantoflow¹. Jeszcze sam o tym nie wiedzia³em, a ju we wsi wszyscy o tym mówili - przyzna³ z uœmiechem. - By³em zaskoczony, póÿniej dopiero przyjecha³ burmistrz i starosta z oficjalnym zawiadomieniem. Bycie starost¹ do ynkowym to wielki zaszczyt - doda³ Nowak. - My z mê em krótko prowadzimy gospodarstwo, bo dopiero 6 lat, a ju zostaliœmy dostrze eni - nie ukrywa³a zadowolenia pani Magdalena. W trakcie mszy ks. Jan Hutniczak, proboszcz parafii œw. Andrzeja Aposto³a w Siedlikowie mówi³, e jaka wiara i ofiara, taka pogoda w niwa. - I to prawda, ludzie w Siedlikowie s¹ bardzo wierz¹cy, chodzimy wszyscy do koœcio³a - wyzna³ pan Krzysztof. - I chyba ofiary te sk³adaj¹ dosyæ dobre, bo ksi¹dz zadowolony - zauwa- y³, po czym odniós³ siê do tegorocznych plonów. - Ceny zbo a ju s¹ zbyt niskie. Mam 200 ton pszen yta na sprzeda, cena za tonê to 500 z³, 2 lata temu sprzedawa³em za 800 z³. Bêdzie trzeba to zu yæ na w³asne potrzeby. Tego dnia na scenie pojawili siê zespó³ Jubilaci z NiedŸwiedzia oraz laureaci Ostrzeszowskiego Idola. Puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymali: Jolanta i Zbigniew Kominowie z gminy Mikstat, Urszula i Marek Krawczykowie z gminy Kraszewice, Dorota i Krzysztof Nowakowie z gminy Ostrzeszów, Magdalena i Maciej Presiakowie z gminy Grabów, Gra yna i Marek Sembereccy z gminy Kobyla Góra, Anna i Marek Tokarkowie z gminy Czajków, Aneta i Pawe³ Wilkoszowie z gminy Doruchów STAROSTOWIE DO YNEK MAGDALENA PRESIAK Zamieszka³a w Smolnikach, wraz z mê em Maciejem od 6 lat prowadz¹ gospodarstwo rolne o powierzchni 115 ha, g³ównie hoduj¹ byd³o mleczne i opasowe w iloœci 230 sztuk (w tym krowy mleczne 110 sztuk). Wydajnoœæ mleka z jednej krowy to 9 tys. litrów rocznie. Gospodarstwo po³o one jest w dolinie rzeki Prosny, co pozwala produkowaæ paszê objêtoœciow¹. W bie ¹cym roku plony zbó to 5 ton z hektara. W latach w³aœciciele otrzymali dofinansowanie na rozbudowê gospodarstwa z funduszu PROW. Pañstwo Magdalena i Maciej wychowuj¹ 2 córki: Sandrê (7 lat) i Zuzannê (6 lat). KRZYSZTOF NOWAK Zamieszka³y w Siedlikowie, wspólnie z on¹ Dorot¹ i siostrzeñcem Piotrem od 16 lat prowadz¹ gospodarstwo rolne o powierzchni 127 ha o kierunku produkcji mlecznej i opasowej w iloœci 220 sztuk (60 krów mlecznych i 160 byd³a opasowego). Wydajnoœæ mleka z jednej krowy to 7,5 tys. litrów rocznie. W roku bie ¹cym osi¹gnêli 7,5 tys. ton zbo a z hektara. Pañstwo Nowakowie maj¹ trzech synów: Dawida (15 lat), Kamila (9 lata), Jakuba (2 lata).

9 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 9 We wtorek 2 wrzeœnia w Torzeñcu odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 75. rocznicê pacyfikacji wsi. Obchody rozpoczê³a urozysta msza œwiêta. W Tozeñcu zjawili siê tego dnia.in. senator And elika o d anowska i samorz¹owcy, gra³a Miejska Orkietra Dêta z Ostrzeszowa, hoorow¹ wartê zaci¹gnêli o³ierze 16. Jarociñskiego Baalionu Remontu Lotnisk. NADAL W PAMIÊCI Choæ od tych okrutnych ydarzeñ minê³o ju 75 lat, ieszkañcy Torzeñca ci¹gle amiêtaj¹ o bestialstwie, jaiego doznali ich krewni. ed³ug relacji historyków asmo zbrodni na ludnoœci ywilnej w po³udniowowchodniej Wielkopolsce ozpoczê³o siê 1 wrzeœnia po o³udniu w Wyszanowie, aœ do Torzeñca Niemcy kroczyli oko³o godz. 19. óÿnym wieczorem mieszañcy us³yszeli strza³y - nie iadomo czy Niemcy siê nie omylili i nie skierowali gnia do swojego oddzia³u. imo to rozpoczê³a siê rwawa zemsta na Polaach. Podpalano domy, wybiegaj¹cy z nich mieszañcy stali siê celem ostrzau - tak zginê³o 8 osób, rówie 8 osób sp³onê³o ywem w piwnicy Antoniego ubery. - Wszyscy pozostali mê - zyÿni zostali aresztowani 2 wrzeœnia rano rozstrzeano ich pod murowan¹ cian¹ jednego z gospodazy, Teofila Boœlaka. Dzia³o siê to na oczach ca³ej wsi - mówi dr Marek Rezler, historyk, który wyg³osi³ okolicznoœciowy referat. STRACI A OJCA Jedn¹ z osób, która prze- y³a tamte krwawe dni jest Maria Ka³u yñska, której Niemcy zamordowali ojca, Jana Klepacza. - Mia³am wtedy 6 lat, pamiêtam, e bardzo siê ba- ³am, p³aka³am i mocno trzyma³am taty - mówi pani Maria. - Niemiec mnie odepchn¹³ i uderzy³ w g³owê, a mia³am tam ranê, bo wczeœniej poparzy³am siê mlekiem. Pobieg³am do mamy. Wziêli wtedy tatê i nas wszystkich zaprowadzili, ebyœmy na to patrzyli - wspomina. Jan Klepacz nie by³ o³nierzem, zgin¹³ tylko dlatego, e by³ Polakiem i mieszkañcem Torzeñca. W TORZEÑCU SIÊ ZACZÊ O Rozstrzelanych pochowano we wspólnym grobie. Dopiero 20 wrzeœnia ich zw³oki zosta³y przeniesione na cmentarz w Wyszanowie. Tam te spoczywa Jan Klepacz, tata pani Marii, która do dziœ nosi w portfelu zdjêcie ojca. - Po egzekucji o³nierze niemieccy wyprowadzili kobiety i dzieci na szosê, któr¹ maszerowa³y kolumny wojska i wystawili je na ur¹gowisko, ka ¹c klêkaæ i udawaæ b³aganie o darowanie ycia - dodaje Marek Rezler. Zbrodnie w Wyszanowie i Torzeñcu zapocz¹tkowa³y pasmo podobnych wyczynów na szlaku esesmanów. Do podobnych wydarzeñ wkrótce dosz³o w Boles³awcu, Podzamczu, Wieruszowie, a w nocy z 3 na 4 wrzeœnia - w M¹cznikach. Maria Ka³u yñska ZGINÊLI PODCZAS PACYFIKACJI TORZEÑCA ROZSTRZELANI W CZASIE EGZEKUCJI: Wincenty Baraniak, Stanis³aw Brylak, Antoni Brylak, Stanis³aw Chwalisz, Jan Dembski, Jan Klepacz, Franciszek Kluska, Antoni Kowaliñski, Antoni Malak, Franciszek Malinowski, Piotr Marczak, Antoni Marczak, Idzi Nikodem, Antoni Olek, Jan Podemski, Eugeniusz Przywara, Józef Sadowski, Józef Stempniak oraz trzej nieznani jeñcy, o³nierze polscy ZASTRZELENI W POBLI U SWYCH ZAGRÓD: Piotr Jakubczyk, Stanis³aw Jêdrysiak, Piotr Kokot, Antoni Kubera, Piotr Pietrzak, Bronis³awa Pietrzak, Helena Pietrzak, Andrzej Szukalski SPALENI YWCEM: Jadwiga Kubera, Maria Kubera, Zofia Muska³a, Maria Muska³a, Maria Wieczorek, Czes³awa Wieczorek, Janina Wieczorek, Irena Wieczorek

10 10 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA KRONIKA POLICYJNA NIETRZEŸWI NA DROGACH TURKOWY 2 bm. w Turkowych stró e prawa ujêli 34- latka z gm. Perzów, który wsiad³ za kierownicê swojego opla, maj¹c 2,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci uniemo liwili pijanemu dalsz¹ jazdê i go zatrzymali. KÊPNO 3 bm. przed po³udniem w Kêpnie zatrzymano 64-latka z gm. Kêpno, który wybra³ siê na wycieczkê rowerow¹ pod wp³ywem alkoholu mê czyzna mia³ 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. S UPIA P. KÊPNEM 3 wrzeœnia w S³upii p. Kêpnem policjanci zatrzymali rowerzystê, 50-latka z gm. Baranów, który porusza³ siê jednoœladem, maj¹c 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mê czyzna mia³ te wa ny do 12 wrzeœnia zakaz poruszania siê pojazdami mechanicznymi wydany przez s¹d. OPATÓW W miniony czwartek w Opatowie w rêce policji wpad³ pijany rowerzysta 62-latek z gm. êka Opatowska. Mê czyzna mia³ ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. PERZÓW W miniony czwartek w Perzowie ujêto 32-latka z gm. Perzów, który kierowa³ renault na drodze publicznej, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Policjanci wykonali badanie alkotestem. Wynik prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. MNICHOWICE W pi¹tek w Mnichowicach policjanci ujêli 36-latka z pow. wieruszowskiego, który wsiad³ na rower, mimo e mia³ 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Tego samego dnia oko³o godz. 20 zatrzymano w tej miejscowoœci 53-latka z gm. Bralin, który wsiad³ na rower, maj¹c 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. KÊPNO W minion¹ sobotê w Kêpnie w rêce stró ów wpad³ kolejny nietrzeÿwy rowerzysta tym razem 62-latek z gm. Kêpno. Badanie alkotestem wykaza³o w tym przypadku 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. BRALIN 6 bm. w Bralinie zatrzymano kieruj¹cego oplem 45-latka z gm. Bralin. Podejrzenia funkcjonariuszy policji okaza³y siê s³uszne kierowca by³ kompletnie pijany mia³ w wydychanym powietrzu a 3,3 promila alkoholu. CIÊ ARÓWK W CIÊ ARÓWKÊ ÊKA MROCZEÑSKA 5 wrzeœnia oko³o godz. 16 w êce Mroczeñskiej kieruj¹cy ciê arowym mercedesem 61-letni mieszkaniec Lubliñca wjecha³ w bok innego samochodu ciê arowego - równie marki mercedes, którym kierowa³ 28-latek z Namys³owa. 61-latek nie zachowa³ ostro noœci podczas manewru cofania. Obaj kierowcy byli trzeÿwi. Sprawca zosta³ ukarany mandatem. BRALIN Wójt zaniepokojony wypadkami ROZWI ZAÆ PROBLEM WÊZ A Wójt Bralina Roman Wojtysiak jest zaniepokojony stanem bezpieczeñstwa na wjeÿdzie na now¹ drogê S8 z wêz³a Bralin. I krytykuje w³adze powiatu oraz pracowników starostwa. Otwarcie wêz³a Bralin nast¹pi³o 22 lipca i choæ pocz¹tkowo nie mówiono o tym g³oœno, dziœ pojawia siê coraz wiêcej g³osów krytyki odnoœnie tej inwestycji. Najpierw narzekano, e braliñski wêze³ to nagroda pocieszenia dla kêpnian, którzy nie mog¹ doczekaæ siê obwodnicy. Teraz mówi siê, e wjazd na rzeczony wêze³ powinien zostaæ skonstruowany w nieco inny sposób. - Nie chce byæ uszczypliwy, ale dopóki on jest jedynym wêz³em w powiecie kêpiñskim, który jest czynny, powinniœmy do³o yæ wszelkich starañ, aby to by³o miejsce bezpieczne dla wszystkich u ytkowników ruchu - mówi wójt Roman Wojtysiak, wbijaj¹c tym samym szpilê w³adzom samorz¹dowym Kêpna, które Podczas ostatniej sesji kêpiñskiej rady miejskiej zdecydowano, nie bez sprzeciwu burmistrz Anieli Kempy, e zamiast placu zabaw w Zosinie, progu zwalniaj¹cego w Kierznie i parkingu w Œwibie, zostanie dokoñczona budowa remizy OSP w Szklarce Mielêckiej. Remiza OSP Szklarka Mielêcka zosta³a rozebrana z powodu budowy drogi ekspresowej S8, dlatego te w kêpiñskim magistracie podjêto decyzjê o jej odbudowie. Jak siê jednak okaza³o, dotychczas przekazane œrodki nie s¹ wystarczaj¹ce, a do dokoñczenia budowy potrzeba jeszcze oko³o 50 tys. z³. Aby znaleÿæ takie pieni¹dze trzeba by³o zrezygnowaæ z innych zadañ, m. in. placu zabaw w Zosinie. Taki pomys³ nie spodoba³ siê burmistrz Anieli Kempie, która by³a zwolenniczk¹ budowy wspomnianego placu. - Uruchomiliœmy tam dwa budynki socjalne i jest Zosin bez placu zabaw, Œwiba bez parkingu spora grupa dzieci, która naprawdê nie ma co ze sob¹ zrobiæ - argumentowa³a burmistrz. - Zawsze bêdê reagowaæ, gdy w grê wchodzi dobro dzieci. To jest kwestia waszej dobrej woli, albo z³oœliwoœci. Pojawi³a siê taka potrzeba, to nie generuje jakiegoœ wielkiego czasu oczekiwania, to nie jest procedura przetargowa. Uwa am, e wyrzucenie tego placu zabaw z inwestycji to wielkie nieporozumienie - mówi³a Kempa. Pytanie jednak, czy o takie miejsce nie nale a³o zadbaæ w momencie, gdy budowano ten e kompleks. od lat stara³y siê budowê obwodnicy. Wójt podkreœla, e na wjeÿdzie na S8 jest po prostu niebezpiecznie, a najlepszym rozwi¹zaniem by- ³aby budowa ronda w tym miejscu. Teraz ju jednak za póÿno. - Tak siê robi w ca³ej Europie, niestety po raz kolejny w naszym powiecie - nie. Inwestorem wiod¹cym tej inwestycji by³ Powiat Kêpiñski, my jako Gmina byliœmy stron¹ wspieraj¹c¹, która nie mia³a wp³ywu na wybór koncepcji i akceptacjê projektu - przyznaje Wojtysiak. - Z tego powodu dochodzi do zdarzeñ drogowych i nie mo emy milczeæ. Do tych zdarzeñ dochodzi byæ mo e równie dlatego, e ta krzy- ówka jest nieoœwietlona. Podkreœlam: byæ mo e, bo nie jestem bieg³ym - dodaje wójt. Co ciekawe, maszty oœwietleniowe przy drodze stoj¹, ale arówki siê nie œwiec¹. Dlaczego? Nie zosta³a jeszcze podpisana umowa na dostarczenie energii elektrycznej na skrzy owanie. - Mija ponad miesi¹c od KÊPNO Radni postawili na remizê momentu, kiedy prosi³em Powiatowy Zarz¹d Dróg i pana starostê o udostêpnienie odpowiednich dokumentów, ebym móg³ zawrzeæ umowê na dostarczenie energii. Ja z w³asnej inicjatywy, nie czekaj¹c na zawsze spóÿniony Powiat, wystosowa³em 29 sierpnia aneks do umowy o zawarcie takiej umowy z Tauronem, mimo e nie mamy tych wszystkich dokumentów, których od nas oczekuj¹. Niestety, obawiam siê e bêdzie to nieskuteczne. Telefonicznie poprosi³em o interwencjê Piotra Ho³osia, bo ju nie ma czasu na pisanie pism, dosta³em odpowiedÿ, e do koñca sierpnia, czy zaraz na pocz¹tku wrzeœnia otrzymam taka dokumentacjê. Nie sta³o siê to dnia dzisiejszego - komentuje wyraÿnie podenerwowany wójt. Na przebudowê dopiero co otwartego skrzy owania nie ma szans, poprawiæ bezpieczeñstwo mo e jednak uruchomienie oœwietlenia. Pi³eczka jest teraz po stronie powiatu. - Place zabaw robi siê na wiosnê, zanim zaczniemy prace, to bêdzie le a³ œnieg. Mo na by³o to robiæ wiosn¹ tego roku - mówi³ z kolei radny Kazimierz Czworowski. - Pani w ogóle czyta wnioski, jakie sk³adaj¹ poszczególne so³ectwa? - pyta³ Jan Blabuœ, radny i so³tys Kr¹ - kowych. - Od lat prosimy o budowê placu zabaw, mamy przygotowane nawet miejsce, a pani teraz wyskakuje z czymœ zupe³nie nowym - powiedzia³ wyraÿnie podenerwowany. Radni zdecydowali te o tym, e póki co nie powstanie próg zwalniaj¹cy w Kierznie, o co usilnie stara³ siê radny z tej miejscowoœci, Eugeniusz Przyby³. - On powinien tam powstaæ, gdy - mo e nie wszyscy o tym wiedz¹ - dzieci przechodz¹ przez drogê ze szko³y na boisko sportowe, a taki próg spowodowa³by, e samochody jeÿdzi³yby tam zdecydowanie wolniej obstawa³ przy swoim radny. Wœród zadañ, które zniknê³y z Wieloletniej Prognozy Finansowej, znalaz³a siê tak- e budowa parkingu przy koœciele w Œwibie. Na wspomniane trzy zadania mieszkañcy musz¹ wiêc jeszcze czekaæ. Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niep³odnoœæ, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne ow³osienie, oty³oœæ, badania hormonalne. Badania USG-tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ci¹ y, piersi, j¹der, prostaty. Biopsje - (punkcje)piersi i tarczycy pod kontrol¹ USG z dokumentacj¹ zdjêciow¹. Ostrzeszów, ul. W³. Gomu³ki 44, rej , 1 i 3-sobota miesi¹ca Kêpno, Szpital 2-sobota miesi¹ca

11 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 11 GMINNE ŒWIÊTO PLONÓW S UPIA POD BRALINEM S UPIA POD BRALINEM W niedzielê, 7 wrzeœnia 2014 roku mieszkañcy Gminy Perzów oraz zaproszeni goœcie œwiêtowali zakoñczenie niw podczas tradycyjnego Œwiêta Plonów, które w tym roku odby³o siê w S³upi pod Bralinem. Zgodnie z tradycj¹ do ynowe œwiêto rozpoczê³a ziêkczynna Msza Œwiêta intencji rolników odpraiona w miejscowym koœciee parafialnym pod wezwaiem œw. Andrzeja Aposto³a. swojej homilii ksi¹dz prooszcz Pawe³ Œwi¹tek nawi¹a³ do symboliki chleba, jak ównie niezwykle silnego w olskiej tradycji szacunku o ziemi. Po zakoñczeniu Mszy Œwiêej S³upiê pod Bralinem rzemierzy³ barwny koroód, w którym nie zabrak³o ryczek i sprzêtu rolniczego raz platform wioz¹cych W do ynkowym korowodzie mieszkañców poszczególnych so³ectw sk³adaj¹cych siê na Gminê Perzów. Licznie zebranych uczestników tegorocznych uroczystoœci do ynkowych i zaproszonych goœci, wœród których znaleÿli siê: Starosta Kêpiñski W³odzimierz Mazurkiewicz, Wicestarosta Ryszard Dachowski, samorz¹dowcy z Wójtem Gminy Perzów - Bo en¹ Henczyc¹ na czele, reprezentanci organizacji wiejskich, instytucji i s³u b, powitali prowadz¹cy oficjaln¹ czêœæ Gminnego Œwiêta Plonów: Grzegorz Zapolny - dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Perzowie oraz reprezentuj¹ca so³ectwo S³upia Pod Bralinem Anna Kosiñska - so³tys wsi. G³ównym punktem obchodów by³o przekazanie do ynkowego chleba i wieñca. Na rêce Wójt Gminy Perzów - Bo eny Henczycy oraz Przewodnicz¹cej Rady Gminy - Danuty Froñ owoc tegorocznych prac niwnych przekazali Starostowie Do- ynkowi: Halina Graczyk oraz Zdzis³aw Ciemny.Nie zabrak³o dzielenia chleba i czêstowania nim uczestników uroczystoœci, a tak e wyst¹pieñ, w których podkreœlano znaczenie rolniczego trudu i dziêkowano rolnikom za ich ciê k¹ pracê.uroczystoœci do ynkowe by³y te okazj¹ do wrêczenia odznaki Zas³u ony dla Rolnictwa.Po czêœci oficjalnej w czêœci artystycznej wyst¹pi³y dzieci z Oddzia³u Przedszkolnego w S³upi pod Bralinem oraz uczniowie Zespo³u Szkó³ w Perzowie. Najm³odsi w niezwykle humorystyczny sposób zaprezentowali codzienne ycie mieszkañców polskiej wsi, ich radoœci jak, równie codzienne problemy. W czêœæ artystyczn¹ w³¹czyli siê równie cz³onkowie zespo³u "Perzowianie".Po czêœci artystycznej scen¹ do ynkow¹ zaw³adnêli pochodz¹cy z Doruchowa cz³onkowie "Kabaretu EWG". Udany dzieñ zwieñczy³a zabawa taneczna z zespo³em CARU- SO. UG Fot. UG Perzów

12 12 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 13 Co z kêpiñskim amfiteatrem? KÊPNO Kombii wywo³a³o dyskusjê KÊPNO Festyn powiatowy O EGNANIE LATA 30 sierpnia na terenie KO- SiR mieszkañcy powiatu bawili siê na festynie Po egnanie Lata Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ Kombii. Program festynu przewidywa³ liczne atrakcje i zabawy dla dzieci, które korzysta³y z trampolin, dmuchanych zamków Nieco starsi równie nie mogli narzekaæ na nudê - odby³ siê pokaz zumby przygotowany przez Akademiê Ruchu Pasja, w który w³¹czona zosta³a zgromadzona publicznoœæ. Energiczna muzyka i ywe uk³ady taneczne rozbawi³y uczestników pokazu. Mieszkañcy bawi¹cy siê w czasie festynu mogli pos³uchaæ kilku znanych utworów podczas krótkiego koncertu laureatów Powiatowego Konkursu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej. Ciekawoœæ wzbudzi³ równie pokaz Sieradzkiej Grupy Karate. Powiat pochwali³ siê te defibrylatorami AED. Zasady dzia³ania tego urz¹dzenia przedstawi³ ratownik medyczny Miron Leœniarek oraz radny powiatowy Micha³ Solecki. Nastêpnie przeprowadzono symulacyjn¹ akcjê ratunkow¹, podczas której osobê z zatrzymanym kr¹ eniem reanimowano z u yciem defibrylatora, zwracaj¹c uwagê na ³atwoœæ w obs³udze. Wieczorem dobr¹ zabawê zapewni³ wystêp Kabaretu M³odych Panów. Gwiazd¹ i zarazem gwoÿdziem programu by³ koncert zespo³u Kombii, który zaprezentowa³ mnóstwo swoich przebojów, takich jak: Awinion czy Jak pierwszy raz. Koncert skoñczy³ siê licznymi bisami i gromkimi brawami. Co ciekawe, festyn zosta³ zorganizowany na terenie KOSiR, lecz nie w amfiteatrze, jak to siê zazwyczaj dzia³o w przypadku takich imprez. Obok ustawiono specjaln¹ scenê, czego wymaga³ zespó³ Kombii. Po koncercie wszyscy spojrzeli w niebo, gdzie rozb³ys³y fajerwerki. Festyn powiatowy Po egnanie Lata pokaza³, e wybudowany nieopodal hali KOSiR amfiteatr nie sprawdza siê przy wiêkszych imprezach. Czy jego budowa to wyrzucenie pieniêdzy w b³oto? Na oddany do u ytku w 2012 roku amfiteatr miasto wyda³o ponad 1 mln z³ (budowa sceny wraz z zapleczem oraz przebudowa trybun). Czy amfiteatr zdaje egzamin? Zdania s¹ podzielone. - Uwa am, e ten obiekt nie jest wykorzystany, tam odbywaj¹ siê imprezy mo e ze 3 razy w roku i wydaliœmy na to zbyt du e pieni¹dze - mówi radna Anna Wojtaszek, która potwierdza, e czêœæ radnych by³a przeciwna budowie obiektu. - Kêpno powinno mieæ amfiteatr - mówi z kolei radny Jakub Grabowski. - Rzeczywiœcie, oceny s¹ ró ne, ale proszê pamiêtaæ, e wczeœniej mieliœmy tam stare, po- Jakie s¹ koszty budowy i utrzymania obiektu? - Kêpiñski Oœrodek Sportu i Rekreacji jest administratorem tego obiektu i ponosi koszty jego utrzymania, które w skali roku wynosz¹ ok z³. S¹ to koszty energii elektrycznej potrzebnej do utrzymania minimalnej temperatury pomieszczeñ w okresie zimowym. Koszty te zwracaj¹ siê poprzez wynajem amfiteatru lokalnym stowarzyszeniom i instytucjom. W roku bie ¹cym przychody z tego tytu³u wynios³y 5000 brutto. Koszt budowy amfiteatru zamkn¹³ siê kwot¹ ,36 z³. Dlaczego czêœæ imprez nie mo e siê odbywaæ w amfiteatrze, jak np. koncert Kombi podczas po egnania lata? Pytania te proszê kierowaæ bezpoœrednio do organizatora imprezy (starostwo powiatowe). Dodam tylko, e imprezy organizowane przez UMiG od dwóch lat odbywaj¹ siê we wspó³pracy z innymi jednostkami: KOK. KO- SiR - w amfiteatrze. Czy gmina planuje przyjrzeæ siê u ytecznoœci samego amfiteatru w przysz³oœci, zasiêgaj¹c w tej kwestii opinii fachowców (jeœli tego nie robi)? - W najbli szym czasie nie planuje siê takich przedsiêwziêæ. Karol Maækowiak ³amane ³awki. To jest m³ody obiekt, dajmy mu szansê siê dotrzeæ. Kêpno ma kalendarz imprez i w nim powinno siê uwzglêdniæ maksymalne wykorzystanie amfiteatru. Wykorzystanie obiektu to jedno, zaœ jego charakterystyka i specyfikacja techniczna to drugie. Pewnego pu³apu w kêpiñskim amfiteatrze siê nie przeskoczy. 30 sierpnia przy KOSiR odby³ siê festyn powiatowy Po egnanie Lata. Zespó³ Kombii, który wyst¹pi³ w naszym mieœcie nie zdecydowa³ siê na grê w tym miejscu. Dlaczego? - Wynika to z rideru technicznego tego zespo³u - mówi Agnieszka Biniek, naczelnik Wydzia³u Zarz¹dzania Projektami i Promocji Powiatu, który to wydzia³ organizowa³ imprezê. - Nie chcia³bym nikogo krytykowaæ, ale tego wymaga³ od nas zespó³ Kombi i byæ mo e bêdzie to korzystne dla wszystkich mieszkañców, bo jednak imprezy plenerowe - mówi³ z kolei nieco ostro nie starosta W³odzimierz Mazurkiewicz. - Imprezy plenerowe musz¹ mieæ du o miejsca, musz¹ byæ otwarte, tak robi siê na ca³ym œwiecie i w Polsce - doda³, komentuj¹c decyzjê o postawieniu dodatkowej sceny dla Kombi. Jeszcze podczas Dni Kêpna amfiteatr, mog¹cy pomieœciæ oko³o tysi¹ca widzów, pêka³ w szwach, a wielu ludzi narzeka³o, e mimo e do miasta przyjecha³y takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny i Sylwia Grzeszczak, ogl¹daæ ich koncert trzeba na ustawionym nieopodal telebimie. Je eli wiêc miasto lub powiat bêdzie chcia³o w przysz³oœci œci¹gaæ podobne gwiazdy, jak Kombii, problem mo e siê powtarzaæ. Nag³oœnienie, jakie znajduje siê w amfiteatrze nie jest po prostu wystarczaj¹ce, a i z widocznoœci¹ ni jest najlepiej. - Niektóre zespo³y maj¹ po prostu swoje wymagania, których amfiteatr by nie wytrzyma³. Nie chcê zag³êbiaæ siê w dziwne sprawy, amfiteatr to temat tabu - mówi z kolei jeden z pracowników urzêdu w prywatnej rozmowie. ROZMOWA ZE ZDZIS AWEM ZAKRZEWSKIM, NACZELNIKIEM WYDZIA U PROMOCJI, INFORMACJI, TURYSTYKI I SPORTU UM W KÊPNIE Wybitni uczniowie odebrali stypendia KÊPNO ELITARNY KLUB Dla 13 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych by³ to wyj¹tkowy dzieñ - ich osi¹gniêcia zosta³y docenione przez starostê, który przyzna³ coroczne stypendia. - Stypendia przyznajemy od czterech lat, wiêc znaleÿliœcie siê w elitarnym klubie oko³o 50 osób - powiedzia³ starosta W³odzimierz Mazurkiewicz. - Zale y nam na tym, eby wyró niaæ nie tylko osoby, które siê bardzo dobrze ucz¹, ale te takie, które robi¹ coœ z pasj¹, które s¹ aktywne w powiecie. Wierzê, e na tej aktywnoœci nie poprzestaniecie - zwróci³ siê do stypendystów Mazurkiewicz. - Wymogiem, aby dostaæ to stypendium jest œrednia przynajmniej 4,0, dobre zachowanie i wykazanie siê w dzia³alnoœci sportowej, artystycznej b¹dÿ spo³ecznej - wyjaœni³ Andrzej JóŸwik, naczelnik Wydzia³u Edukacji i Sportu starostwa powiatowego. Jednym z wyró nionych by³ Mateusz Wróbel z klasy III Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr II w ZSP nr 1 w Kêpnie. W jego przypadku doceniono osi¹gniêcia sportowe. Mateusz mimo m³odego wieku ju posiada licencjê sêdziego badmintona i to z tym sportem wi¹ e swoj¹ przysz³oœæ. - W badmintona gram tylko rekreacyjnie, ale zale y mi na tym, eby byæ profesjonalnym sêdzi¹ - wyzna³ mówi³ Mateusz. - W maju sêdziowa³em mecze podczas Mistrzostw Polski M³odzików, które odbywa³y siê w Kêpnie. W tej chwili mogê sêdziowaæ wszystkie zawody w kraju jako sêdzia prowadz¹cy lub jako sêdzia liniowy. We wrzeœniu jadê na miêdzynarodowy turniej Polish International jako WYRÓ NIENI STYPENDIAMI STAROSTY KÊPIÑSKIEGO ZSP nr 1 Paulina Cierpik, Justyna G³¹b, Dawid Pieniê ny, Weronika Szalek, Mateusz Wróbel ZSP nr 2 Arkadiusz Moñka, B³a ej Myœliñski, Agnieszka WoŸna LO nr I im. mjra Henryka Sucharskiego Aleksandra Ogorzelska, Karolina Przyby³, Dariusz Semba, Mateusz Strzelecki, Julianna Wójcik sêdzia liniowy - doda³ Mateusz. - W Kêpnie w ci¹gu ostatnich lat badminton siê niesamowicie rozwin¹³ dziêki klubowi Voltrick. Powsta- ³a szkó³ka dla dzieci, w której w badmintona uczy siê graæ oko³o 20 dzieciaków - zauwa y³. Zainteresowanie Mateusza Wróbla badmintonem nie wziê³o siê znik¹d - ca³a jego rodzina pasjonuje siê tym sportem. - Zaczê³o siê od odbijania w ogródku, u mnie w rodzinie wszyscy graj¹ rekreacyjnie, a brat zdoby³ br¹zowy medal deblistów podczas mistrzostw, które odby- ³y siê w Kêpnie - opowiada³. Stypendyœci charakteryzuj¹ siê naprawdê ró norodnymi pasjami - jedni ciesz¹ siê sukcesami sportowymi, inni siêgaj¹ po laury w konkursach matematycznych, nie brakuje te pasjonatów budownictwa, kosmosu, czy... pszczelarstwa, jak w przypadku Justyny G³¹b. Wœród wyró - nionych znalaz³ siê te Mateusz Strzelecki, autor filmu podsumowuj¹cego 10- lecie powiatu w Unii Europejskiej. - To te pokazuje, e nasze szko³y maj¹ ciekaw¹ ofertê i daj¹ mo liwoœci rozwoju swoim uczniom - podkreœla³ starosta W³odzimierz Mazurkiewicz. Stypendia przyznano w kwocie 150 z³ miesiêcznie od wrzeœnia do czerwca. Cotygodniowe spotkania na kêpiñskim rynku Czwartkowe Auto Retro Jeœli masz samochód z histori¹ i chcesz siê nim pochwaliæ, to jest to wiadomoœæ dla Ciebie - co czwartek o godz. 18 na kêpiñskim rynku odbywaj¹ siê spotkania Czwartkowe Auto Retro. Na pomys³ organizacji czwartków z oldtimerami wpadli Adrian Nolbert i Przemys³aw Pietrzak - obaj od lat interesuj¹ siê motoryzacj¹. - W Kêpnie i okolicach nie brakuje osób, które mog¹ siê pochwaliæ piêknymi, zadbanymi starymi samochodami - mówi Adrian Nolbert. - Wyst¹piliœmy do pani burmistrz z proœb¹ o pozwolenie, nie widzia³a ona przeszkód i co czwartek mo emy siê spotykaæ. Dla nas jest to okazja, eby podyskutowaæ o naszych samochodach, rozmawiamy o ka dym szczególe, o silnikach, lusterkach, wymieniamy doœwiadczenia. Najwa niejsze jednak, eby przekonaæ ludzi, e te auta jeszcze powinny yæ. Nie wiedzia³em, e 4 kilometry ode mnie mieszka w³aœciciel zadbanej warszawy - dodaje Nolbert, który chucha i dmucha na efektown¹ czarn¹ wo³gê. - Sam j¹ sk³ada³em, zajê³o mi to bodaj piêæ lat, jedynie blacharkê i lakier robili mi fachowcy - przyznaje. Jak mówi¹ w³aœciciele zabytkowych aut, tam gdzie zaczyna siê hobby, koñczy siê ekonomia. - Bo jak skalkulowaæ ten czas i pracê, jakie w³o y³em w ten samochód? S¹ to auta niepowtarzalne i w zasadzie z nimi jest trochê tak, jak z motorami - jeÿdzi siê tylko w sezonie letnim, bo zim¹ stoj¹ w gara ach. Dlatego te chcemy wykorzystaæ ten czas, kiedy jest jeszcze pogoda, eby siê spotykaæ - komentuje Adrian Nolbert. Czwartkowe Auto Retro nie s¹ imprez¹ zamkniêt¹ - organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich, którzy chcieliby siê wymieniæ uwagami na temat swoich samochodów. - Dla kogoœ przecie dobrze utrzymany maluch lub du y fiat mo e mieæ wielk¹ wartoœæ kontynuuje Nolbert. Prawdziw¹ pere³k¹ jest renault caravelle z 1964 roku Przemys³awa Pietrzaka. - Z tym autem wi¹ e siê d³uga historia - mówi z uœmiechem. - Auto dosta³em po moim ojcu, który urodzi³ siê w 1935 roku, jak Bridget Bardot. Francuska aktorka co roku jeÿdzi³a nowymi samochodami, tak e kolejnymi modelami caravelle. Tata by³ jej wielkim fanem, wiesza³ sobie nad ³ó kiem jej plakaty. Kiedy ju po œlubie z mam¹ wybraliœmy siê ca³¹ rodzin¹ do Zakopanego i ktoœ przejecha³ przez miasto tym samochodem, skoñczy³o siê chodzenie po górach, a rozpoczê³o poszukiwanie auta - uœmiecha siê pan Przemys³aw. - W koñcu uda³o mu siê znaleÿæ w³aœciciela, wróci³ do domu praktycznie na czworaka, ale triumfalnie og³osi³: Kupi³em!. Tata by³a naczelnikiem Kêpna i gdy podjecha³ takim kapitalistycznym autem pod ratusz, niemal od razu zosta³ przez sekretarza wezwany na rozmowê. Ostatecznie straci³ pracê, ale auto zosta³o w rodzinie - wspomina Przemys³aw Pietrzak. Samochód wkrótce siê zepsu³, z³ama³ siê w pó³ i 20 lat sta³ w gara u. Do ojca pana Przemys³awa przychodzili ró ni ludzie i chcieli za przys³owiow¹ flaszkê je odkupiæ. W koñcu znalaz³ siê kupiec z 3 tys. z³ gotówki. - Powiedzia³em, e jeœli ma je sprzedaæ za takie pieni¹dze, to siê nim zajmê. W odpowiedzi us³ysza³em, e jeœli je wyremontujê, bêdzie moje. No i takim sposobem, auto znów jest na chodzie - opowiada pan Przemys³aw.

13 14 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA Wybory samorz¹dowe 2014 GDZIE ZAJDZIE ZMIANA? Gwa³towna burza przetoczyæ siê mo e przez powiat kêpiñski wraz z jesiennymi wyborami samorz¹dowymi. Czy dojdzie do zmiany na szczytach w³adzy? Okazuje siê, e wszystko jest mo liwe. To, e rz¹dz¹ca powiatem koalicja robi wszystko, aby nie oddaæ w³adzy jakoœ nie dziwi, tym bardziej, e baga inwestycyjny, z jakim melduje siê na finiszu tej kadencji jest spory. To, e s¹ te i tacy, którzy chcieliby zdetronizowaæ obecnie rz¹dz¹cych, twierdz¹c, e oni potrafi¹ to robiæ lepiej - te zrozumieæ mo na. Zreszt¹ podobnie jak w gminach, choæ tu walka o w³adzê nie powinna byæ tak zaciêta. No, mo e z kilkoma wyj¹tkami. POWIAT KÊPIÑSKI Czy rz¹dz¹cy powiatem starosta W³odzimierz Mazurkiewicz mo e siê czuæ zagro ony? Pewnie tak, zwa ywszy na fakt, e na politycznej scenie pojawi³ siê komitet Razem dla Powiatu Kêpiñskiego, na czele którego stanêli by³y burmistrz Kêpna Piotr Psikus i senator And elika Mo - d anowska (PSL).Dla niezorientowanych sytuacja wydawaæ siê mo e doœæ skomplikowana, wszak Polskie Stronnictwo Ludowe, które reprezentuje Mo d anowska bêdzie przecie mia³o swoje listy w wyborach do gmin, a i Psikus - jak wieœæ gminna niesie - startowaæ bêdzie z w³asnego komitetu (Wspólnota Samorz¹dowa) w wyœcigu o fotel burmistrza Kêpna. Wywnioskowaæ wiêc mo na, e g³ównym celem Razem dla Powiatu Kêpiñskiego jest Powiat. Tajemnic¹ poliszynela jest, kto w przypadku korzystnego wyniku wyborczego i zawi¹zania koalicji mia³by zostaæ starost¹. I jaki los czeka Psikusa, gdyby nie uda³o mu siê zdetronizowaæ burmistrz Anielê Kempê. Pojawienie siê nowego, silnego gracza na powiatowej scenie politycznej wcale jednak nie musi oznaczaæ, e Mazurkiewicz mo e ju porz¹dkowaæ swoje biurko. To nadal silny kandydat i wytrawny gracz polityczny. Tu wszystko siê mo e zdarzyæ. MIASTO i GMINA KÊPNO Co najmniej 6 kandydatów ubiegaæ siê bêdzie o fotel, w którym dziœ zasiada burmistrz Aniela Kempa. Wiadomo ju, e o reelekcjê zawalczy obecna pani burmistrz, i e o powrocie do Ratusza myœli powa nie by³y burmistrz Piotr Psikus. S¹ jednak i inni, na razie w wiêkszoœci oficjalnie nie zdeklarowani, ale jak najbardziej powa ni kandydaci: by³y zastêpca burmistrza Maciej Szczêsny, przewodnicz¹cy rady Krzysztof D¹browski, radny Jakub Grabowski, i radny sejmiku wojewódzkiego Andrzej Mroziñski. Psikus wystartuje najpewniej z listy Porozumienia Samorz¹dowego, Szczêsny liczy³ ponoæ na wsparcie Forum Przedsiêbiorców, ale go nie dosta³. D¹browski bêdzie kandydatem Powiatowego Forum Spo³eczno-Gospodarczego, Grabowski raczej nie bêdzie siê uto samia³ z adn¹ z partii, a Mroziñski wystartuje z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Druga tura wydaje siê byæ raczej pewna. I wiele wskazuje na to, e przejdzie do niej burmistrz Kempa. Z kim? GMINA BARANÓW W Baranowie pewne jest to, ze o ponowny wybór ubiegaæ siê bêdzie wójt Bogumi³a Lewandowska-Siwek. Czasami trudna w kontaktach, ale - co wydaje siê jej najwiêkszym atutem - na jej korzyœæ przemawiaæ bêd¹ zrealizowane przez ostatnie 4 lata inwestycje. Nie oznacza to jednak, e nie bêdzie mia³a kontrkandydatów. Mówi siê o radnym Pawle Stasiaku oraz by³ej ju dyrektor gimnazjum Ewie Bagiñskiej. I przewodnicz¹cej rady Annie Brust, która - gdyby wystartowa³a - by³aby chyba najpowa niejszym zagro eniem dla Lewandowskiej-Siwek. Oj, bêdzie siê w Baranowie dzia³o. ÊKA OPATOWSKA Tu o kolejna kadencjê na wójtowym sto³ku ubiegaæ siê bêdzie Witold Jankowski, który stanie przed nie lada wyzwaniem, aby przekonaæ wyborców, e nadmierne zad³u- enie gminy by³o tylko nic nie znacz¹cym,,wypadkiem przy pracy'', i e jest to ju tylko,,pieœñ przesz³oœci. Powa nego kontrkandydata mo e mieæ w osobie przewodnicz¹cego rady Adama Kopisa, który przez te 4 lata otwarcie krytykowa³ Jankowskiego za styl sprawowania w³adzy. GMINA BRALIN Jaki los czeka wójta Romana Wojtysiaka? Pewne jest tylko to, e on sam kandydowaæ bêdzie. I e najprawdopodobniej nie bêdzie jedyny, gdy fotel wójta marzy siê ponoæ tak e radnym powiatowym Piotrowi Ho³osiowi i Karolowi Hibnerowi. GMINA TRZCINICA Ma³o prawdopodobne wydaje siê, aby jesieni¹ w trzcinickiej gminie dosz³o do zmian na szczytach w³adzy. Wójt Grzegorz Hadzik wydaje siê byæ niezagro ony, a argumentami przemawiaj¹cymi na jego korzyœæ s¹ inwestycje, jakie przez te 4 lata zrealizowa³, a jest ich niema³o. GMINA PERZOW Wiele wskazuje na to, e mieszkañcy perzowskiej gminy po raz kolejny postawi¹ na wójt Bo enê Henczycê, która koñczy tê kadencjê,,z tarcz¹. Nie oznacza to jednak, e nie powinna bagatelizowaæ kandydatury Jerzego Kuli. GMINA RYCHTAL Mimo wczeœniejszych deklaracji, e to ju koniec, najpewniej,, elaznym'' kandydatem w kolejnych wyborach samorz¹dowych bêdzie w Rychtalu wójt Czes³aw Balcerzak. I raczej nikt mu nie zagrozi. JUR,

14 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 15 ECHA NASZYCH PUBLIKACJI WODZICZNA Do ynki gminy Trzcinica MURAWA TO BUBEL W nawi¹zaniu do artyku³u pod Tytu³em MURAWA TO BUBEL zamieszczonego w wydaniu Pañstwa gazety w dniu 26 sierpnia 2014r. uprzejmie proszê o sprostowanie treœci artyku³u redaktora Karola Maækowiaka, któremu udzieli³em wywiadu na temat stanu przygotowania obiektów sportowych w szczególnoœci stadionu miejskiego oraz pomieszczeñ szatni do nowego sezonu pi³karskiego 2014/2015. W trakcie rozmowy poinformowa³em redaktora o realizacji jakie Kêpiñski Oœrodek Sportu i Rekreacji poczyni³ w zakresie przygotowania murawy stadionu i szatni do nowego sezonu. W adnym zdaniu nie uj¹³em stwierdzenia, ze murawa stadionu to bubel. Wrêcz przeciwnie przekaza³em informacjê, e stan murawy po przeprowadzonych pracach w okresie letnim jest zadowalaj¹cy po przeprowadzonych pracach przez KOSiR. W trakcie wizyty na p³ycie boiska w czêœci przy szatni redaktor zwróci³ uwagê na mokry stan nawierzchni murawy w przeciwieñstwie do pozosta³ej czêœci murawy stadionu. W adnym zdaniu nie okreœli³em stanu murawy e to bubel, czy k³opotliwe grzêzawisko jak to uj¹³ w artykule redaktor. W rozmowie poinformowa- ³em redaktora, e nale y przyjrzeæ siê temu stanu rzeczy i dokonaæ ewentualnej naprawy po zasiêgniêciu informacji i uzgodnieniu ewentualnych prac w Wydziale Inwestycji Urzêdu Miejskiego w Kêpnie oraz z w³adzami klubu Polonia Kêpno. Nastêpnie pokaza³em redaktorowi stan techniczny szatni po przeprowadzonych w okresie letnich pracach remontowych. Przeprowadzi³em równie rozmowê z Prezesem klubu Polonia Kêpno Panem Henrykiem Rachelem, który poinformowa³ mnie, e ocena stanu murawy w wypowiedzi zawodnika klubu Piotra Cierlaka jest jego subiektywn¹ ocen¹ a nia ca³ego zespo³u i nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistym stanie murawy stadionu. Nie podzielaj¹ oceny równie w³adze klubu i trener. Prezes potwierdzi³, e nale y siê tej czêœci murawy przyjrzeæ w kontekœcie jej naprawy ale absolutnie nie okreœla tego jako bubel czy grzêzawisko. Poprzez odpowiednie dozowanie wody tej czêœci murawy w czasie jej nawadniania, murawa nadaje siê do u ytkowania. Maj¹c na wzglêdzie tak surow¹ ocenê stanu murawy dokonan¹ w przedmiotowym artykule przez redaktora Karola Maækowiaka oceniaj¹c¹ jak bubel czy grzêzawisko uprzejmie proszê o sprostowanie artyku³u. Obiekt (murawa stadionu) nie zas³uguje na tak surow¹ ocenê, gdy systematycznie prowadzone s¹ na niej prace agrotechniczne i rozgrywane s¹ mecze zespo³ów dru yn Kêpiñskich. Henry Rachel Marek K³oczaniuk Prezes Polonii Kêpno Dyrektor KOSiR Szanowni Panowie Pisz¹c tekst na temat przygotowañ do kolejnego sezonu pi³karskiego, zebra³em najwa niejsze informacje odnoœnie stadionu w Kêpnie. Jak wszystkim wiadomo, przebudowa wspomnianego obiektu kosztowa³a ponad 4 miliony z³, na dodatek trwa³a bardzo, bardzo d³ugo. Uwa am, e je eli ponosi siê takie koszty, to wszystko powinno dzia³aæ jak w szwajcarskim zegarku. A trudno nie odnieœæ wra enia, e nie gra. Na czêœci murawy od kawiarni Polonia zbiera siê woda, co zaobserwowa³em nieraz choæby podczas fina³u Pucharu Polski na szczeblu województwa w lipcu czy podczas wspomnianej wizyty na boisku wraz z Panem Dyrektorem kilkanaœcie dni temu. Rozumiem, e murawa nie nad¹ a odbieraæ deszczówki w trakcie ulewnych dreszczów, lecz w obu przypadkach dzieñ by³ s³oneczny, a na rzeczonej czêœci boiska by³o grz¹sko. Cieszy, e uda³o siê przeprowadziæ remont szatni pi³karze czekali na to od d³u szego czasu. W pierwszym akapicie artyku³u pada zreszt¹ zdanie: W KOSiR-ze robili, co mogli, eby pi³karze Polonii Kêpno mieli jak najlepsze warunki na starcie nowego sezonu kaliskiej klasy okrêgowej. Tylko ta murawa. W œrodku lata powinna ona byæ równa jak stó³, wrêcz w idealnym stanie. A nie jest. O tym, e stan murawy ma wp³yw na grê pi³karzy nie trzeba wspominaæ podobnie jak o tym, e w skrajnych przypadkach mo e staæ siê to przyczyn¹ odwo³ania meczu. Prezes Polonii Henryk Rachel oraz dyrektor KOSiR-u Marek K³oczaniuk zgodnie przyznaj¹, e problemowi trzeba siê przyjrzeæ, a wiêc potwierdzaj¹, e k³opot istnieje. Co do jednego nie ma w¹tpliwoœci dyrektor KOSiR Marek K³oczaniuk ani razu nie u y³ w naszej rozmowie s³owa grzêzawisko lub bubel s¹ to moje subiektywne odczucia. Osoby, która mi- ³oœæ do sportu ma we krwi od dzieciñstwa i osoby, która widzia- ³a ju wiele boisk na mniejszych i wiêkszych stadionach. Je eli spacerujê po boisku (nawet jego czêœci) i jest na nim grz¹sko, mimo padaj¹cych promieni s³onecznych, to muszê okreœliæ jego stan jako grzêzawisko. Je eli coœ jest warte pochwalenia, jak remont szatni, to staramy siê to robiæ, je eli zaœ dzieje siê coœ niepokoj¹cego staramy siê to piêtnowaæ. Je eli coœ jest czarne, to nie mamy prawa udawaæ, e jest bia³e. I jeszcze jedno, nie mogliœmy potraktowaæ Pana pisma jako sprostowania, a jedynie jako echa naszych publikacji. Prostuje siê nieprawdziwe wiadomoœci, a takich nam nie wskazano. Z wyrazami szacunku Karol Maækowiak PODZIÊKOWALI ZA DARY ZIEMI 31 sierpnia w Wodzicznej odby³y siê do ynki gminy Trzcinica. Do ynki rozpoczê³y siê msz¹ œw. dziêkczynn¹ odprawion¹ w koœciele pw. Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy w Wodzicznej przez proboszcza ks. Wies³awa Cieplika. Po zakoñczeniu mszy korowód uda³ siê na plac przy Domu Ludowym w Wodzicznej. Uroczystoœci rozpoczê³y siê z³o eniem wieñców przez starostów do ynkowych Zofiê Czeka- ³ê oraz Dariusz Chwo³kê na rêce wójta Grzegorza Hadzika i so³tysa Tadeusza Tomalika. Po oficjalnym powitaniu goœci nast¹pi³ tradycyjny obrzêd chleba. Bochen chleba - znak goœcinnoœci, gospodarnoœci i sytoœci zosta³ z³o ony na rêce wójta przez starostów do- ynkowych. Nastêpnie g³os zabrali zaproszeni goœcie, sk³adaj¹c serdeczne yczenia dla wszystkich rolników. Kierownik ODR Wioletta Szkopek, wójt Grzegorz Hadzik oraz pracownik ODR Urszula Oleœ wrêczyli Wioletcie Maryniak oraz przekazali dla Marii Szpunar nagrody za udzia³ w finale wojewódzkim konkursu na najlepszy regionalny produkt ywnoœciowy oraz na najlepsze danie i potrawê regionaln¹ pn. Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów. Pose³ Józef Racki wraz NAGRODZENI W KONKURSIE,,JAK WYGL DA PRACA ROLNIKA? W kategorii przedszkole: 1. Zofia Goœæ - ZS Trzcinica 2. Amelia Dumin - ZS Laski Oliwia Laske - ZS Laski 3. Emilia Rabiega - ZS Laski Klasy I-III szko³y podstawowej: 1. Patrycja Biegañska - ZS Trzcinica 2. Amanda Juszczak - ZS Trzcinica Edyta Fajga - ZS Trzcinica 3. Marta Braszka - ZS Laski Klasy IV-VI szko³y podstawowej: 1. Julia Cieœlak - ZS Trzcinica 2. Julia Waloszczyk - ZS Laski Nikola Pierecka - ZS Trzcinica 3. Wiktoria Nowak - ZS Trzcinica Klasy I-III gimnazjum: 1. Julia Podejma - ZS Laski 2. Natalia Krotowska - ZS Trzcinica 3. Aleksandra Mañka - ZS Trzcinica z wójtem Grzegorzem Hadzikiem wrêczyli odznaczenia dla zas³u onych dla rolnictwa, wœród których znaleÿli siê Irena Dybul, Leszek Gawiñski, Józef Gnacy, Tadeusz Tomalik, Zygmunt Podejma, Józef ³obiñski oraz Ryszard Gaze. Czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci zakoñczy³a Rota.

15 16 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA DONABORÓW Ferma wiatraków a do ynki gminno-powiatowe Czekaj¹ na decyzjê Sprawa planowanej budowy wiatraków w Donaborowie podzieli³a miejscowoœæ na zwolenników i przeciwników inwestycji. A ju za kilka dni we wsi maj¹ siê odbyæ do ynki gminno-powiatowe. Ile prawdy jest w plotkach o tym, e czêœæ mieszkañców je zbojkotuje? Wœród mieszkañców Donaborowa nie brakuje przeciwników postawienia elektrowni wiatrowych, nie brakuje te ich zwolenników. Z³oœliwi mówi¹, e ci, którzy nie za³apali siê na pieni¹dze z wykupów ziemi, dzisiaj narzekaj¹. - Ta sprawa podzieli³a Donaborów - przyznaje so³tys Stanis³aw Gruszka. - Na razie odnoœnie wiatraków jest cisza - dodaje. - Wygl¹da na to, e od tego ju siê nie ucieknie - dodaje z kolei przewodnicz¹ca rady gminy, Anna Brust. Prace zwi¹zane z budow¹ wiatraków trwaj¹ od kilka lat, g³osy niezadowolenia pojawi³y siê dopiero w tym roku. Jeszcze w 2009 roku firma Pro Fen z³o y³a w gminie wniosek o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. W Jankowych powstan¹ 2 wiatraki, w Donaborowie - a 5. Na specjalnie sporz¹dzonych mapkach wskazano zasiêg oddzia³ywania wiatraków na 350 metrów, jak stanowi¹ przepisy. W obu przypadkach stan¹ one na uboczu miejscowoœci. W Jankowych nie ma ju protestów, co innego w Donaborowie, gdzie przeciwnicy za³o yli ju nawet stowarzyszenie. Wójt Bogumi³a Lewandowska-Siwek w rozmowie z lokalnymi mediami potwierdza, e wiatraki nie s¹ problemem ca³ej gminy, a Donaborowa, którego mieszkañcy ca³y czas protestuj¹. Ich w¹tpliwoœci budzi te wybudowanie przez Zygfryda Mosia chodnika przy OSP w Donaborowie. - Chodnik, o którym mowa, pan Moœ zdecydowa³ siê zbudowaæ w podziêce za to, e mieszkañcy poparli jego pomys³ - przypomina wójt. Wszystkie niezbêdne dokumenty firma Zygfryda Mosia, Pro Fen In ynieria Œrodowiskowa, z³o y³a ju w wydziale architektury i budownictwa Starostwa. Decyzja w sprawie wiatraków w Donaborowie nie zosta³a jeszcze wydana, choæ z naszych nieoficjalnych informacji wynika, e starostwo zgodzi³o siê na ich postawienie. Pojawi³y siê jednak plotki, e starostwo zwleka z decyzj¹ i wyda j¹ dopiero po do ynkach gminno-powiatowych tak, eby nie dosz³o do ich bojkotu przez czêœæ mieszkañców. Takie spekulacje ucina so³tys. - Wszystko jest na dobrej drodze, do ynki siê na pewno odbêd¹ - wyznaje. - Odbywa³y siê spotkania organizacyjne, wszystko uda³o siê ustaliæ. A co do tych g³osów, to naprawdê nie wiem, nie chcê na ten temat dyskutowaæ. Nie ma zagro enia, eby trzeba by³o je (do ynki - przyp. red.) odwo³aæ, panie upiek³y ju chyba z 60 placków - komentuje Gruszka. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WRAZ Z EGZAMINAMI: szkoleñ wstêpnych, okresowych w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych, szkoleñ w celu uzyskania uprawnieñ na obs³ugê nape³nianie zbiorników LPG, kursów na obs³uguj¹cego konserwatora dÿwignic (ci¹gników, suwnic, urawi, podestów ruchomych, itp. - uprawnienia Dozoru Technicznego), kursów kwalifikacji s³u b energetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji pr¹d, gaz, ciep³o (elektrycy, gazownicy, palacze itd.), kursów na uprawnienia spawaczy elektrycznych i gazowych (MAG, MIG, TIG, inne) (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, uprawnienia Unii Europejskiej), kursów operatorów wózków wid³owych z napêdem silnikowym (obs³uga, konserwacja), kursów udzielania I pomocy przedlekarskiej w zak³adzie pracy, badanie oœwietlenia elektrycznego w œrodowisku pracy, inne wg zapotrzebowania zleceniodawcy, kursów obs³ugi pilarek ³añcuchowych i kos spalinowych (na podstawie zaœwiadczenia UDT Gliwice). Dzia³amy od 1996 roku Agencja Kszta³cenia Kadr To wysoka jakoœæ us³ug i konkurencyjne ceny Zatrudniamy profesjonalistów ze wszystkich bran MIELÊCIN Tym razem w Mielêcinie mieszkañcy gminy Bralin œwiêtowali gminno-parafialne do ynki. Uroczysta msza œw. odby³a siê w odnowionej kaplicy. Wójt podsumowa³ niwa - plony by³y o 25% wy sze ni rok temu. Do ynki rozpoczê³y siê msz¹ œw. odprawion¹ w odnowionej kaplicy w Mielêcinie przez proboszcza parafii w Parzynowie ks. Miros³awa Jankowskiego. W czerwcu br. parafianie obchodzili okr¹g³¹ 30. rocznicê budowy kaplicy. Po mszy œw. reprezentacje poszczególnych miejscowoœci przesz³y pod scenê, gdzie na rêce wójta Romana Wojtysiaka oraz ksiêdza proboszcza przekazano okolicznoœciowe wieñce oraz bochny chleba. -. Prace niwne na dobre rozpoczê³y siê z pocz¹tkiem lipca i wydawa³o siê, e potrwaj¹ góra miesi¹c, okaza- ³o siê jednak, e w tym roku na skutek korzystnej aury zbo a dojrzewa³y dosyæ powoli, poza tym w drugiej czêœci zbiorów pogoda by³a zmienna, co równie przesunê³o koszenie na drug¹ po³owê sierpnia - przypomnia³ wójt Wojtysiak. - Zbiory mo na uznaæ za bardzo udane, jak siê szacuje s¹ o 25% wy sze ni w zesz³ym roku. Podczas uroczystoœci do- ynkowych pi¹tka rolników otrzyma³a odznaki Zas³u ony dla rolnictwa Do ynki gminno-parafialne PONAD NORMÊ STAROSTOWIE DO YNEK EMILIA SZNAJDER Wraz z mê em Micha³em prowadzi w Weronikopolu gospodarstwo rolne przejête po rodzicach. Na 11 ha ziemi uprawiaj¹ zbo a oraz ziemniaki, hoduj¹ byd³o i trzodê chlewn¹. Pan Micha³ dodatkowo pracuje zawodowo, pani Emilia dba o obejœcie domu i zagrody, przydomowy ogródek. Pañstwo Sznajderowie maj¹ córkê Amelkê. ZDZIS³AW MYŒLIÑSKI Rolnik z Taboru Ma³ego. Pan Zdzis³aw prowadzi wraz z on¹ Gra yn¹ i synami 90-hektrowe nowoczesne gospodarstwo rolne. Zajmuje siê upraw¹ roœlin, gdzie prym wiod¹ zbo a jare, ozime oraz u ytki zielone z uwagi na przewagê gleb V i VI klasy bonifikacji, a tak e produkcj¹ zwierzêc¹: byd³o mleczne i trzoda chlewna. przyznawanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wrêczali wójt Roman Wojtysiak oraz pose³ Józef Racki. - Zdajê sobie sprawê z tego, e tych medali jest za ma³o. Na pewno w gminie jest wiêcej rolników, którzy zas³uguj¹ na takie wyró - nienie - powiedzia³ Józef Racki. - Zz czasem te wyró nienia nadejd¹, ka dy chcia³by, aby inni dostrzegali to, co robi. Na scenie pojawi³y siê Ale Babki z Bralina. Wieczorem do tañca przygrywa³ zespó³ Aspekt. I choæ co niektórzy spogl¹dali z obawami w niebo - aura tym razem nie pokrzy owa³a planów, a do ynki mo na uznaæ za udane. Odznaka Zas³u ony dla rolnictwa : Pawe³ Paw³owski, Stanis³aw Piotrowiak, Marek Poœlod, Tadeusz Pucha³a, Mieczys³aw Tyc

16 OG OSZENIA DROBNE 17 US UGI UWAGA. Og³oszenie drobne w dziale US UGI mo na nadaæ tylko za poœrednictwem p³atnych SMS-ów (czytaj na str. 18) lub za poœrednictwem naszej redakcji, jako og³oszenie p³atne. Wsparcie osób uzale nionych i rodzin uzale nionych, pomoc rodzinie, budowanie samooceny, æwieczenia interpersonale, terapia ma³ eñstw, pomoc zapracowanym. Kêpno. Tel Nowe meble: komody, stoliki, sto³y, regaly, kuchnie, mo liwoœæ pod wymiar na yczenie klienta. Tel Szybkie po yczki w miejscu zamieszkania klienta do 1500 z³. Kêpno tel , Ostrzeszów tel POMOC DROGOWA 24 Transport ogólny i maszyn ul. S³oneczna Kraszewice Tel NIERUCHOMOŒCI Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 28 m 2, zadbane, czêœciowo umeblowane, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, blok ocieplony na mniejsze do 20 m 2 lub sprzedam. Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 48 m 2, 3 pokojowe na III piêtrze z gara em przy ulicy Kwiatowej w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 800 m 2, Kêpno os. Przemys³awa. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane od 8 do 16 arów w Bralinie, bardzo ³adna lokalizacja, wszystkie media. Tel Sprzedam lub wynajmê halê magazynow¹ 600 m 2 na ternie Ostrzeszowa, strefa przeys³owa, atrakcyjna cena. Tel przedam lub wynajmê halê magazynowoprodukcyjn¹ o pow. 150 m 2 wraz z placem pow m 2, ogrodzony pe³ny monitoring. Tel Sprzedam dom w zabudowie szeregowej z dzia³k¹. Ostrzeszów. Tel Os. Zielony Hanulin" - dzia³ki budowlane PROMOCJA 40 z³/m2! Tel Nowoczesny dom w Mroczeniu 330 m 2, 8 okoi- nowa cena! Tel ieszkania w nowym apartamentowcu! strzeszów Eko Osiedle. Tel ieszkanie przy Rynku w Kêpnie+miejsce a dzia³alnoœæ, z³. Tel om po remoncie, okolice Kêpna, 140 m 2, z³. Tel Dzia³ka 30 arów, Marianka Siemieñska. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 51 m 2, 2 pokoje, umeblowane z gara em przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie (nowy blok), cena z mo liwoœci¹ roz³o enia na raty. Tel Nowoczesne mieszkania w stanie deweloperskim z wind¹! Tel Zadbane, zarybione stawy, 5,3 ha. Nowa Wieœ Ksi¹ êca. Tel Dom do zamieszkania, Kr¹ kowy z³. Tel Dom w stanie surowym na Nowym Osiedlu w Rychtalu z³. Tel Nowy dom, Os. Pod Lasem, 3 min do Kêpna, z³. Tel Dzia³ka bud. przy g³ównej drodze w KuŸnicy Bobrowskiej, cena: z³. Tel Dzia³ka rolno-bud. w KuŸnicy Myœlniewskiej, 2,06 ha. Cena: z³. Tel Dzia³ka budowlana- Myje. 956 m 2, z³ lub m 2, z³. Tel Dzia³ka bud. na ma³ym os. w M¹koszycach. Pow: m 2, cena: z³. Tel Dom w centrum Rogaszyc. Pow. 73 m 2. Cena: z³. Tel Gustowny dom na ulicy Willowej w Wieruszowie- 240 m 2. Tel Dom w cenie dzia³ki z³! Idealny punkt na dzia³alnoœæ, Gola. Tel Wynajmê salon fryzjerski umeblowany wraz z wyposa eniem w Grabowie nad Prosn¹. Tel pokojowe mieszkanie w centrum Ostrzeszowa w okazyjnej cenie z³. Tel Dom 104 m 2 po remoncie w Ostrzeszowie, ul. Wieluñska. Nowa ni sza cena! Tel: Atrakcyjna dzia³ka w centrum Kobylej Góry- 845 m 2. Tel Eko Osiedle Mieszkania idealne dla niepe³nosprawnych! Tel Dzia³ka 1,20 ha z domem i gruntem ornym. Tonia, gm. Doruchów. Tel Kamienica w œwietnej lokalizacji Kêpna z³. Tel Dzia³ka leœno- budowlana w Bierzowie. 1,44 ha. Tel Dzia³ka budowlana w miejscowoœci Osiny (Kêpno). Wszystkie media! Tel Dzia³ki budowlane na nowym osiedlu w Ostrzeszowie. Tel Bogato wyposa ony apartament w Ostrzeszowie z³. Tel Dzia³ki budowlane w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej, du y wybór. Tel dzia³ki budowlane, Ostrzeszów Pustkowie, 35 z³/m 2. Tel Wielofunkcyjny obiekt w KuŸnicy Grabowskiej- 460 m 2. Tel Dom do wykoñczenia na osiedlu w Ostrzeszowie, z³. Tel Sprzedam dom 1-rodzinny w Ostrzeszowie o pow. 163 m 2 po remoncie na dzia³ce 560 m 2, media + gara i wiata. W rozliczeniu mo- e byæ mieszkanie do 50 m 2. Tel Mo liwoœæ wyboru powierzchni dzia³ek w Olszynie. Tel Jutrków- dzia³ka budowlana z³ 16 ar. Tel Dzia³ka budowlana 800 m 2. Jutrków, z³. Tel Du y dom w stanie surowym 370 m 2, Trzcinica. Tel Interwencyjny skup mieszkañ w Kêpnie. Tel Dzia³ki budowlane. Trzcinica, ul. Zielona z³ do negocjacji. Tel Du y grunt budowlany 1,03 ha! Pod inwestycje. 33 z³/m 2. Myjomice. Tel Sprzedam 30 mieszkañ w Ostrzeszowie w nowym bloku z wind¹ z³/m 2. Tel Nowoczesny dom w Ostrzeszowie, 5 min do centrum. Tel Poszukujê domu do wynajecia na wsi, pilnie Kêpno, Wieruszów, okolice. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Ksi¹ enicach przy drodze asfaltowej, warunki zabudowy, media: woda+prad. Tel Sprzedam dom na dzia³ce 0,28 ha, leœna polana, Pieczyska, 4 km. od Ostrzeszowa. Tel zabudowê. Dostêp do wody, energii, blisko lasy i dobry dojazd do g³ównej drogi Rejmanka Zaj¹czki. Tel Sprzedam dzia³kê w Rojowie o pow. 13 arów z warunkami zabudowy i mediami, cena 60 z³/m 2. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Ostrzeszowie, 15 arów ko³o ul. S¹siedzkiej. Tel Dom w Ostrzeszowie z du ¹ dzia³k¹, mo liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Tel Sprzedam mieszkanie w Rogaszycach, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel Sprzedam dzia³ki 15 arów w Ostrzeszowie na nowym osiedlu 60 z³/m 2. Tel Sprzedam dzia³kê 0,86 ha na Koñcu Œwiata, cena 170 tys. z³. Tel po Sprzedam mieszkanie w Kêpnie, ul. Spó³dzielcza, o pow. 58 m 2. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Trzcinicy, uzbrojone, dobra lokalizacja. Tel Sprzedam nieruchomoœæ o pow. 300 m 2 hali m 2 mieszkalnego, znajduj¹ce siê na dzia³ce 6000 m 2 gmina Bralin. Tel Sprzedam mieszkanie 28 m 2 w Kêpnie na ul. Dworcowej, I piêtro. Tel po 18 Sprzedam ziemiê o pow. 3 ha pod dzia³alnoœæ produkcyjno-handlow¹, us³ugow¹ i budownictwo wielorodzinne ul. Leœna w Ostrzeszowie. Tel , Sprzedam dom w Bukownicy z budynkiem gospodarczym, du ym ogrodem, lasem, gruntem, ca³oœæ dzia³ka 33,421 m 2. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Grabów-Palaty. Tel , Sprzedam dwie dzia³ki pod zabudowê. Feliksów. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Taborze Wielkim o pow. 900 m 2. Tel Sprzedam halê o pow m 2 z mieszkaniem o pow. 320 m 2 w Byczynie przy drodze krajowej nr 11. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1300 m 2 z warunkami zabudowy. Pustkowie droga jak na Królewskie. Tel Sprzedam dom parterowy o pow. 176 m 2 powierzchni u ytkowej, na dzia³ce 0,90 ara, 2 gara e, NiedŸwiedŸ. Tel Sprzedam ziemiê orn¹ 2,95 ha. B³aszki. Tel Grunt m 2 z mo liwoœci¹ podzielenia na 2 dzia³ki. Bralin, 60 z³/m 2 do neg. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane i rekreacyjne w Bierzowie. Dzia³ki pod lasem dojazd drog¹ asfaltow¹ cena 25 z³/m 2. Tel Dzia³ka m 2 pod inwestycje przy Osiedlu Murator-Baranów z³. Tel Kupiê mieszkanie na ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam lub wynajmê kawalerkê w centrum Kêpna z³. Tel Dom 160 m 2 do zamieszkania. Rogaszyce. Tel Dowolny wybór powierzchni dzia³ek budowlanych. M¹koszyce. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ponad 700 m 2 Kêpno, Os Jana Paw³a II (Strzelnica). Tel Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê przemys³ow¹ o pow. 40 arów z wiat¹ stalowo magazynow¹ o pow. 700 m 2 przy drodze S8 Syców, cena z³. Tel Sprzedam mieszkanie bez czynszowe lub na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie II piêtro, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka i WC, 102 m 2 po 1800 z³/m 2, piwnica,, komórka w podwórzu, dwa balkony, pokój na poddaszu 15 m 2. Tel , Sprzedam dom mieszkalny w Mikstacie, zdatny do zamieszkania, 160 m 2, dzia³ka zagospodarowana, budynek gospodarczo gara owy. Tel , Sprzedam 50 arów ziemi objêtej nowym planem zagospodarowana przestrzennego pod SPRZEDAM BEZCZYNSZOWE MIESZKANIA W GRABOWIE Ostatnie wolne 2 mieszkania Do sprzeda y lokale mieszkalne w Grabowie przy ul. Ostrzeszowskiej, odrêbna w³asnoœæ, ksiêga wieczysta i udzia³ w gruncie. Mieszkania usytuowane s¹ na parterze lub I piêtrze. Powierzchnia mieszkañ wynosi od 54,5 m 2 do 97,8 m 2 2 do 3 pokoi + kuchnia + ³azienka + skrytka. Lokalizacja korzystna, blisko sklepy pierwszej potrzeby i placówka medyczna. Dla kupuj¹cych z kredytem, zapewniamy w³asnego doradcê kredytowego i mo liwoœæ wyboru najkorzystniejszej oferty z poœród 20 banków. Cena 1200 z³ za 1m 2. SZCZEGÓ OWE INFORMACJE: tel lub lub

17 18 OG OSZENIA DROBNE Mieszkanie w centrum Kêpna, z³. Tel Kupiê ziemiê orn¹ w okolicach Ostrzeszowa w obrêbie 10 km. Tel x4 Dom 350 m 2 w Perzowie, z³. Tel Sprzedam dom w zabudowie bliÿniaczej w Myjomicach o pow. ca³kowitej 145 m 2 na dzia³ce o pow. 800 m 2 do zamieszkania od zaraz. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w M¹koszycach. Tel Sprzedam dzia³kê 7 arów ze 100-letnim drewnianym domkiem i zabudowaniami gospodarczymi, ogrodzona. Torzeniec, gm. Doruchów, cena do negocjacji. Tel Sprzedam mieszkanie 60 m 2 w Kêpnie na Os. Kopa. Tel PRODUCENT MATERACY FDM z Bralina ZATRUDNI PRACOWNIKA BIUROWEGO Wymagania: - bieg³a obs³uga komputera - bieg³a znajomoœæ œrodowiska Windows i Office - umiejêtnoœæ pracy pod presj¹ czasu - komunikatywnoœæ - zorganizowanie - odpowiedzialnoœæ Oferujemy bardzo dobre warunki p³acy i pracy, w firmie z nowoczesnym systemem zarz¹dzania i przyjazn¹ kultur¹ organizacyjn¹. Mo liwoœæ rozwoju i awansu. Dzia³ka zabudowana przy lesie, 17 arów, Salomony. Tel Sprzedam mieszkanie w Rogaszycach ko³o Ostrzeszowa tel Sprzedam du y dom z budynkami gospodarczymi na dzia³ce 0,5 ha, ogrodzony plac utwardzony kostk¹. Tel , Sprzedam mieszkanie 44 m 2, 2 pokoje, I piêtro, nowe budownictwo, w pe³no wyposa one, Poznañ. Tel Sprzedam dom w stanie surowym zamkniêtym o powierzchni u ytkowej ok. 200 m 2, ul. Piastowska, dobra cena. Tel Sprzedam dom jednorodzinny 73 m 2 po remoncie, dzia³ka 12 arów, ogrodzona, budynki gosp.+piwnica+gara, blisko szko³a, sklepy, Kraszewice, ul. Kwiatowa 75 lub zamieniê na 3-pokojowe mieszkanie na os. Zamkowym w Ostrzeszowie. Mo liwoœæ roz³o enia na raty Tel lub Sprzedam mieszkanie w Ostrzeszowie naprzeciwko Galerii, 58 m 2 kuchnia+³azienka i piec kaflowy, po remoncie cena z³. Tel Sprzedam las 80-letni, 1,2 ha. Sprzedam dêby Tel Sprzedam lub wynajmê halê produkcyjn¹ magazynow¹ Ostrówiec od zaraz, du a powierzchnia parkingowa i stacja benzynowa. Tel Sprzedam dzia³kê 0,12 ha z warunkami zabudowy, ul. Leœna Kraszewice. Tel Sprzedam gara przy ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie. Tel Tanio sprzedam mieszkanie 37 m 2 dwupokojowe w bloku z balkonem, 4 piêtro os. zamkowe. Cena 95000z³. Tel Kupiê mieszkanie dwu lub trzypokojowe w Ostrzeszowie lub okolicy. Tel Dom + zabudowania gospodarcze + maszyny rolnicze + grunt 22 ha. Tel Dom w stanie surowym w Kêpnie- Strzelnica z³. Tel Budynek wielorodzinny w Kêpnie na Kamsiadce. Tel Nowoczesny dom do wykoñczenia. Gi yce, gm. Grabów n/prosn¹. Tel Gospodarstwo rolne, dom z gruntem 5,8 ha. Tel rydzewie, ca³oœæ 16 arów. Tel Sprzedam dom 110 m 2 + ma³y dom 50 m 2 na dzia³ce o pow. 798 m 2 w Ostrzeszowie, mo - liwoœæ pozostawienia w rozliczeniu mieszkania w blokach do 48 m 2 do 1 piêtra w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym. Tel , Budynek wielofunkcyjny - dom z zak³adem produkcyjnym z³. Tel Dom w S³upi pod Bralinem, dzia³ka 14 ar, z³. Tel Dom, S³upia p. Kêpnem, 140m2 na 23ar dzia³ce. Tel Domek ca³oroczny 30 metrów od jeziora. Atrakcyjna cena. Tel Dom do zamieszkania z du ym ogrodem w Trêbaczowie. Nowa cena Tel Sprzedam dom z gara em na dzia³ce 2500 m 2 po remoncie 85 tys. euro, powiat kêpiñski. Tel Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy, obok lasu, wyjazd na drogê asfaltowa, wszystkie media, Marsza³ki. Tel Sprzedam mieszkanie w bloku I piêtro, po remoncie 37 m 2, Os. Zamkowe w Ostrzeszowie. Tel Tanio sprzedam kawalerkê w Hanulinie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jutrkowie, blisko stawu. Tel Kupiê mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w Ostrzeszowie lub okolicy. Tel Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w urawiñcu przy drodze asfaltowej, woda, pr¹d, media, cena do negocjacji. Tel Sprzedam ziemiê o pow. 3 ha pod dzia³alnoœæ produkcyjn¹, handlow¹ itp. ul. Leœna w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam mieszkanie bez czynszowe lub na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie, 2 piêtro, 102 m 2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka i WC, piwnica, 2 balkony, pokój na poddaszu 15 m 2. Tel Sprzedam atrakcyjne dzia³ki w Myjomicach. Tel lub Sprzedam mieszkanie 73 m 2, Mikstat os. Bielany. Tel lub Wynajmê jedno i dwu pokojowe mieszkanie na Os. Zamkowym 4 piêtro. Tel Wynajmê mieszkanie, 44 m 2, nowe budownictwo, Poznañ-Suchy Las, ul. Poziomkowa. Tel Do wynajêcia magazyn (p³aski, du a brama) 290 m 2 Kêpno, ul. Wroc³awska 5. Tel Do wynajêcia przy drodze krajowej 11, 6 km od Ostrzeszowa w stronê Kêpna dzia³ka 1,6 ha. Tel Wynajmê 2 lokale pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 23 m 2 i 35 m 2 w Bralinie, centrum. Tel Wynajmê lokal 200 m 2 w ca³oœci, wszystkie media. Parki-Laski. Tel Do wynajêcia (od lipca) pawilon handlowy o pow. 50 m 2 w Grabowie (ul. Rataje, przy dworcu autobusowym). Tel Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy o pow. 37 m 2 w Grabowie, ul. Rynek W³. Jagie³³y 6/6 parking lub plac targowy gratis. Tel Wynajmê domek (2 pokoje + kuchnia), m. Zalesie obok Doruchowa. Tel Wynajmê lub sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z wyposa eniem. Tel Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe w Poznaniu, okolice Ronda Œródka, o pow. 50 m 2 po remoncie, wolne od zaraz. Tel Do wynajêcia plac parking 1000 m przy drodze krajowej Kêpno-Wieruszów pow. 150 m 2. Tel lub Mieszkanie dla Pani z dzieæmi albo Pani samotnej jako wzajemna pomoc w utrzymaniu mieszkania i opiekê. Tel Do wynajêcia kwatery dla firm. Tel Udostêpniê miejsce na reklamê w centrum Ostrzeszowa. Tel Lokal do wynajêcia w Kêpnie, blisko rynku na biuro lub inn¹ dzia³alnoœæ, 20 m 2, ogrzewanie CO+rekl. œwietlna. Tel Wynajmê plac manewrowy, hala 500 m 2 i pomieszczenie biurowe 100 m 2 w centrum miasta, atrakcyjna cena. Tel Wydzier awiê ogrzewan¹ halê 300 m 2 + wiata 1500 m 2 + plac sk³adowy 1000 m 2 Hanulin. Tel Do wynajêcia mieszkanie 3 pokoje kuchnia, ³azienka. Kêpno. Tel Lokal dla kosmetyczki. Tel Do wynajêcia w Ostrzeszowie od r. na ul. Grzybowej na piêtrze 3 pokoje, kuchnia, ³azienka i osobna ubikacja + gara z kana³em i pom. gospodarcze. Tel Do wynajêcia (osobom prywatnym lub z przeznaczeniem na biura lub dzia³alnoœæ) komfortowe mieszkanie ok. 100 m 2 z wyposa eniem, ogród, gara, piwnica w domu 1-rodzinnym w Ostrzeszowie. Tel Wydzier awiê teren pod reklamê, 300 m od stacji Orlen. Tel , Wynajmê pow. pod biura i powierzchniê handlowe. Tel Wydzier awiê halê produkcyjn¹ w Ostrzeszowie, o pow. 200 m 2, pomieszczenie socjalne, telefon, internet. Tel Wynajmê pomieszczenie na przeciwko PKS w Ostrzeszowie, 2 pokoje, bez ³azienki, II piêtro, o pow. 50 m 2 na cele biurowe gabinet, CO, woda. Tel Wynajmê lokal 70 m 2 na sklep, kwiaciarnie lub inna dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w centrum Bralina. Tel , Wynajmê dom dwukondygnacyjny, podpiwniczony w Grabowie, blisko centrum, 60 m 2 powierzchni mieszkalnej, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ocieplony po remoncie, umeblowany. Tel Oddam w najem lokal u ytkowy w centrum Ostrzeszowa 80 m 2. Tel Wynajmê pokój 22 m 2 w Ostrzeszowie, umeblowany z dostêpem do kuchni i ³azienki. Tel Wynajmê gara 100 m 2 + plac, mo e byæ pod samochody ciê arowe przy 11 w Ostrzeszowie tel Tanie mieszkanie wynajmê, mi³a spokojna okolica Hanulina, kawalerka od zaraz. Tel Wynajmê mieszkania 4 pokoje (120 m 2 ), 3 pokoje (90 m 2 ), 2 pokoje (65 m 2 ), wolne od zaraz, Kêpno. Tel Wynajmê mieszkanie 3 pokoje + kuchnia, umeblowane, osobne wejœcie, liczniki, ogrzewanie gazowe, Ostrzeszów. Tel Wynajmê pokój 25 m 2 w m. Skarydzew. Tel Wynajmê mieszkanie 1 pokój, kuchnia, ³azienka o pow. 40 m 2 na piêtrze. Stare budownictwo, wyremontowane, ogrzewanie gazowe, oddzielne liczniki Ostrzeszów. Tel Do wynajêcia lokal w centrum Kêpna ul. Sienkiewicza przy rynku, 30 m 2 z mo liwoœci¹ powiêkszenia. Tel Do wynajêcia pomieszczenia biurowe 38 m 2, 20 m 2, 12 m 2, 15 m 2, ul. Koœcielna 3, Kêpno. Tel Do wynajêcia 2 pokojowe mieszkanie 53 m 2 na 2 piêtrze w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 28, ogrzewanie gazowe. Tel Wydzier awiê lokal, 20 m 2, ul. Kaliska, Grabów. Tel PRACA Przyjmê ucznia do warsztatu samochodowego, Grabów. Tel Przyjmê do pracy mechanika samochodów ciê arowych i osobowych, Grabów. Tel Szukam pracy kierowca CE + HDS i wózki wid³owe. Tel Wykonam ró ne prace polowe. Tel Poszukujê pracy jako kierowca kat. B, C. Tel Szukam pracy np. roznoszenie ulotek lub sprz¹tanie mieszkañ w blokach lub domach jednorodzinnych w Ostrzeszowie. Tel Podejmê siê sprz¹tania biur, domów, mieszkañ (mycie okien, itp.) na terenie Kêpna. Tel Zatrudniê pracownika leœnego pilarza. Tel Mam doœwiadczenie w opiece nad starszymi i niepe³nosprawnymi osobami. Zaopiekujê siê w soboty i w niedziele. Tel CV oraz listy motywacyjne prosimy wysy³aæ na adres: w temacie: PRACOWNIK BIUROWY Kobieta 38 lat podejmie pracê dorywcz¹, sprz¹tanie domu, zak³adu, biura, pomoc w sprz¹taniu przedœwi¹tecznym itp. Kêpno, Bralin i okolice. Tel Kelner z wieloletnim doœwiadczeniem podejmie prace w weekend na terenie Ostrzeszowa i okolic. Tel Przyjmê ludzi do pracy za granic¹, bran a budowlana, tel Mê czyzna lat 38 poszukuje pracy fizycznej Kêpno, Bralin. Tel Przyjmê do pracy stolarza meblowego w Ostrzeszowie. Tel Doœwiadczony specjalista bran y meblowej, technolog drewna, na emeryturze doradzi w sprawach jakoœci produkcji, zarz¹dzania. Tel Mê czyzna lat 50 z bieg³¹ znajomoœci¹ j. hiszpañskiego szuka pracy, savary Tel PRODUCENT MATERACY FDM z Bralina ZATRUDNI KIEROWNIKA PRODUKCJI Wymagania - doœwiadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata - obs³uga komputera - odpowiedzialnoœæ - umiejêtnoœæ planowania strategicznego, operacyjnego i optymalizacji procesów - wysoka ambicja i nastawienie na cel - odpornoœæ na stres Oferujemy bardzo dobre warunki p³acy i pracy, w firmie z nowoczesnym systemem zarz¹dzania i przyjazn¹ kultur¹ organizacyjn¹. Mo liwoœæ rozwoju i awansu. CV oraz listy motywacyjne prosimy wysy³aæ na adres: w temacie: KIEROWNIK PRODUKCJI Grunty rolne 5,65 ha, Skrzynki gm. Grabów n/prosn¹. Tel Sprzedam dom w Kêpnie, ogrodzony z ogrodem. Tel Wynajmê piêtrowy dom w Jutrkowie. Tel Dom z zabudowaniami. Skrzynki gm. Grabów n/prosn¹. Tel Lokal przy Rynku w Kêpnie z³ netto/m- -c. Tel Mieszkanie w Siemianicach za 45 tysiêcy z³otych. Tel Domek letniskowy na du ej dzia³ce w Mirkowie z³. Tel Wielofunkcyjny obiekt przy DK m 2. Tel Dzia³ka budowlana, ogrodzona m 2. Kobyla Góra z³. Tel Dom 80 m 2 + poddasze, dzia³ka 17 ar. Opatów z³. Tel Sprzedam lub wydzier awiê kawalerkê 25 m 2, IV piêtro, Os. Zamkowe, cena z³. Tel , wieczorem Na sprzeda parter budynku mieszkalnego przy DK11 w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam dom do wykoñczenia o pow. 200 m 2 oraz gospodarczy o pow. 90 m 2 w Ska- Sprzedam miekszkanie na 700-Lecia, 48 m 2, 3 piêtro. Tel Sprzedam dzia³kê 2415 m 2 w Koz³ach (pow. Ostrzeszowski). Tel Sprzedam dom 87 m 2 + pomieszczenia gospodarcze 56 m 2 na dzia³ce 6 ar w Opatowie. Atrakcyjna cena. Tel WYNAJMÊ Wynajmê pom. o pow. 200 m 2 znajduj¹ce siê w Kraszewicach w budynku w budynku WDH. Tel Lokal 50 m 2 do wynajêcia na dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w Grabowie. Tel Wynajmê pomieszczenie o pow ok. 20 m 2 z zapleczem sanitarnym znajduj¹ce siê w Kraszewicach. Tel Lokal przy Rynku w Kêpnie z³ netto/m- -c. Tel Lokal w centrum Kêpna. Du a pow. 112 m 2, idealny pod us³ugi oraz biuro. Tel Wydzier awiê dom w centrum Kêpna o powierzchni 87 m 2, CO, woda. Dzwoniæ od godz. 17. Tel Wynajmê lokal ok. 100 m 2 z parkingiem, okolice Kêpna. Tel Wynajmê lokal przy rynku w Ostrzeszowie ul. Sikorskiego 6. Tel Wynajmê mieszkanie w centrum Poznania ul. D¹browskiego blisko przystanku i uczelni, pow. 75 m 2, I piêtro, 2 ³azienki oddzielne, 2 du e pokoje z du ymi korytarzami, umeblowane. Tel Do wynajêcia lokal handlowy o pow. 170 m 2 w centrum Ostrzeszowa. Tel Wynajmê mieszkanie w Ostrzeszowie 2 pokojowe o pow. 45 m 2 wyposa one. Tel Do wynajêcia dom lub 2 pokoje z kuchni¹ i ³azienk¹ na os. Piastów w Ostrzeszowie. Tel Oddam w dzier awê halê o pow. do 1000 m 2 pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i magazynow¹. Tel ,

18 OG OSZENIA DROBNE 19 Opiekunki Niemcy, wakacyjne wyjazdy na miesi¹ce, wymagane doœwiadczenie i znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Tel POLSKA FIRMA POSZUKUJE OSÓB DO WSPÓPRACY, CHC CYCH PODJ Æ WYZWANIA W HANDLU. Tel Zatrudniê KIEROWCÊ kat. C+E, w transporcie krajowym oraz miêdzynarodowym, G³uszyna k/kraszewic, tel wy i robót wykoñczeniowych w budownictwie. Tel Zatrudniê kosmetyczkê, manikiurzystkê w Kêpnie. Tel Przyjmê kierowcê na trasy miêdzynarodowe. Polska-Niemcy, wymagane prawo jazdy kat. C+E. Tel Zatrudnimy kierowcê kat. C+E z doœwiadczeniem w transporcie miêdzynarodowym, G³uszyna ko³o Kraszewic. Tel Zatrudniê kierowcê z praktyk¹ kat. C+E, transport krajowy. Tel Zatrudniê kierowcê z doœwiadczeniem kat. C+E. Tel Piekarnia w Grabowie szuka piekarza od zaraz. Tel Sprzedawczyni z doœwiadczeniem szuka pracy na jedn¹ zmianê. Tel Przyjmê pracowników do produkcji palet. Tel Zatrudniê malarza-szpachlarza przy ociepleniach budynku, praca sta³a. Tel Poszukujê dodatkowej pracy jako ksiêgowa wieloletnie doœwiadczenie w zawodzie, kadry, p³ace ZUS p³atnik. Najchêtniej w nienormowanym czasie pracy i na czêœæ etatu, mo e byæ w okolicach Ostrzeszowa. Tel Zatrudniê kierowcê w transporcie miêdzynarodowym. Tel Przyjmê do pracy pomocnika brukarzy oraz operatora koparko-³adowarki. Tel zacja, poduszki, el. lusterka i szyby, cena 5900 z³. Tel Toyota Yaris, 2007 r., 4 drzwiowy, niebieski metalik, klimatyzacja, gara owany, stan b.d. Tel Wyprzeda czêœci samochodowych, mo liwoœæ zakupu ca³ego towaru wraz z wyposa- eniem za 40% wartoœci. Tel. 62/ Czêœci do aut. Tel Sprzedam opony zimowe 205/60/16, 4 sztuki z felgami. Tel Sprzedam Mercedes A klasa 2000 r. 1.9, 5- drzwiowy, czerwona per³a, pe³ne wyposa enie, skóra w jasnym kolorze, hak, zarejestrowany stan bardzo dobry. Tel Sprzedam motor Dniepr w dobrym stanie. Tel Sprzedam przyczepê D44 lub zamieniê na przyczepê samochodow¹. Tel Czêœci u ywane do aut zachodnich, blacharskie i mechaniczne, opony, felgi stalowe. Tel Sprzedam Toyota Avensis 2004 r, kombi, grafit met., 2.0 D4D, 8xp.p., el. szyby i lusterka, klimatronic, relingi, wsp., c.z. + pilot, ABS, ESP, ASR, tempomat, stan bdb., cena z³. Tel Sprzedam Fiata Marea 101, 98 r., 1,6 benzyna, 16 V, granat met., ABS, c.z., 2xp.p., radio, el. szyby, wsp., I w³aœciciel w kraju (kupiony w salonie), stan dobry, opony zimowe, cena 4300 z³. Tel Sprzedam Volkswagena 2004 r., 1,9 DTI, przeb km, z³. Tel klimatyzacja, pe³ne wyp., serwisowany, oclony, stan b.d. Tel Sprzedam Mercedesa Vito 2.2 TDI, 2003 r., klimatyzacja, ABS, ASR, WEBASTO, 7 miejsc, srebrny metalik, z³. Tel Sprzedam felgi stalowe z oponami 16, bie - nik 5 mm do Toyoty Avensis, cena 600 z³. Tel Sprzedam Mercedes A kl., 2001 r. 1,8, klimatyzacja, pe³na elektryka, zarejestrowany, cena 6500 z³. Tel Sprzedam lub zamieniê Seata Cordoba na mniejszy Corsa lub Seicento. Tel Sprzedam 4 opony zimowe 175/70 R14 po 3 sezonach u ytkowania, cena 220 z³. Tel (po 19.00) Sprzedam VW Passat, 2.0 D, czarny, 2006 r., 170 tys km, cena 25 tys. Tel Sprzedam Nissana Sunny, 95 r., 2.0 D, 1200 z³. Tel Sprzedam Kia Clarus 2001 r., 2.0, przeb km, br¹zowy metalik, jeden w³aœciciel z Niemiec, stan samochodu idealny, klima, ABS, c.z. na pilota, el. szyby, el. lusterka, p.p., halogeny, cena z³. Tel Sprzedam VW Golf II, 1985 r., 1.6 D, czerwony, po wymianie silnika, zarejestrowany., ubezp. Tel Sprzedam Fiata Uno na czêœci. Tel Sprzedam Honda Civic, 99 r., przeb. 140 tys., czarna per³a. Tel lub Sprzedam czêœci do samochodu ciê arowego marki Jelcz. Tel Sprzedam zderzak przedni do Forda Escorta 1996 r. Tel Sprzedam AUDI A6, C5, 1997 r., ciemny granat, ABS, klima. el. szyby i lusterka. Tel Sprzedam felgi aluminiowe roz. 225/40 R18. Tel Sprzedam Daewoo Matiz, z³oty (olej, filtr wymieniony), 2950 z³. Tel Sprzedam opony zimowe u ywane 16 cali 225/55 Continental cena 300 z³. Tel Sprzedam Seat Ibiza 2003 r. dwudrzwiowe po wypadku. Tel Sprzedam Fiat Punto III, srebny mat., 1.2, 3 drzwiowy, przebieg km., ko³a letnie i zimowe. Stan idealny, cena z³. Tel , Sprzedam silnik do Warszawy dolnozaworowy, rozrusznik + gaÿnik. Tel po 17 Sprzedam Audi A4 sedan, metalic, 1995 r., 1.8, stan bardzo dobry, sprowadzony z Niemiec. Tel , Sprzedam Renault Clio 1.5 DTI, 2002 r., przeb. 147 tys., 5-drzwi, bordo metalik, wspom., ABS, airbag, elektryczne szyby i lusterka, radio oryginalne + opony zimowe. Tel Sprzedam Tiko-Tiko 25, 1970 r., motorower zabytkowy na ma³ych ko³ach, mo na jechaæ peda³uj¹c lub silnikiem spalinowym. Tel lub Sprzedam motorower Kingway, czerwony, 1800 przebiegu, 2010 r., stan jak nowy, cena 1900 z³. Tel Sprzedam komara 3 biegwego, motorynkê, komar ogar, silnik do wski po remoncie wszystko na chodzie. Tel Sprzedam Mitsubishi Carisma GDI, 1.8, 1999 r., granatowy, przez 6 lat nieeksploatowany, spalanie 6,2 l, klima, ABS, 4 poduszki, 2 komplety kluczy z pilotami, halogeny, hak, alufelgi, stan idealny, sprowadzany z Niemiec, cena 5500 z³. Tel Poszukujê pracy jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Tel Zatrudniê pracownika bran y budowlanej, elewacje, remonty, bez na³ogów. Tel pow. Kêpiñski. Osoba pracowita, sumienna pracowa³a w gastronomii, szuka jakiejkolwiek pracy. Tel PRODUCENT MATERACY FDM z Bralina ZATRUDNI BRYGADZISTÓW MAGAZYNIERÓW OPERATORÓW MASZYN CNC WIDLAKOWYCH PAKOWACZY POMOCNIKÓW Oferujemy bardzo dobre warunki p³acy i pracy, w firmie z nowoczesnym systemem zarz¹dzania i przyjazn¹ kultur¹ organizacyjn¹. Mo liwoœæ rozwoju i awansu. Kontakt pod nr telefonu: Szukam pracy, wykszta³cenie zawodowe, w zawodzie kucharz ma³ej gastronomii lub jakiejkolwiek innej. Tel Poszukujemy technologa konstrukcji stalowych. Tel Kierowca w transporcie miêdzynarodowym szuka pracy, kat. C+E, wa ne œwiadectwo i badania techniczne. Tel Rencista lat 49, szuka pracy jako kierowca kat. B. Tel Zatrudniê barmana, CV ze zdjêciem proszê wysy³aæ na adres: Przyjmê dekarza. Tel Przyjmê ucznia w zawodzie monter zabudo- Wykonam pracê rolnicze. Tel Przyjmê do pracy na terenie Niemiec mê - czyznê do salonu Audi. Tel Przyjmê do pracy barmana, kucharza. Tel Hurtownia elektryczna poszukuje mê czyzny na stanowisko sprzedawcy. Tel Zatrudniê kierowcê magazyniera z kategori¹ C. Tel Pracownik administracyjno-biurowy. Zatrudniê kobietê lat. Tel MOTORYZACYJNE SKUP AUT CA YCH I USZKODZONYCH. OSOBOWE, DOSTAWCZE DO 10 TYS. Z. ODBIERAMY W ASNYM TRANSPORTEM. GOTÓWKA OD RÊKI. TEL Kupiê POLONEZA w bardzo dobrym stanie, tylko od pierwszego w³aœciciela. Kontakt: Sprzedam komplet felg aluminiowych do BMW rozmiar 17, rozstaw œrub 5x112, otwór 66, stan b.d., cena 650 z³ komplet. Tel Kupiê Fiat Punto II, Opel Agila lub Skoda Fabia. Tel lub Sprzedam Fiat Punto II 2001 r. 19 JTD przebieg 194 tys. niebieski metalic, 5-drzwiowy, 4xp.p., ABS, c.z., szyberdach, radio CD, el. szyby, I w³aœciciel, zarejestrowany, cena 7700 z³. Tel Sprzedam tubê samochodow¹ œrednica g³oœnika 26 cm, max 1000 W. Cena 100 z³. Tel Sprzedam Audi A3 1,9 TDI 110 koni, 2000 r., 3-drzwiowy, granatowy, zarejestrowany, ubezpieczony, opony zimowe i letnie, cena z³. Tel Sprzedam baga nik samochodowy zamykany tak zwan¹ trumnê d³. 226 cm, wys. 36 cm, kolor szary. Tel Sprzedam Audi 80, 1992 r., czarny, silnik 2.0+gaz. Tel Sprzedam VW Polo, 2011 r., 3-drzwiowy, op³acony, cena z³. Tel Ko³a zimowe 155x70x13. Tel , Sprzedam Peugeot Boxer, 2,5 TD, klimaty- Sprzedam Volkswagen Vox, 2004 r., 1.2, z³. Tel Sprzedam Ford Focus 2001 r., 1,8 TDI, pe³ne. wyp., zarejestrowany i op³acony, cena z³. Tel Sprzedam Fiat CC 96 r., 700, gaz, srebrny met., cena 1550 z³. Tel Sprzedam Mercedes E klasa, 2000 r., 2,2 TDI, czarny, pe³ne wyp., cena z³ z mo liwoœci¹ zamiany na tañszy. Tel Sprzedam rozrusznik, pompê paliwa oraz sprzêg³o do Fiata CC 700. Tel Sprzedam Forda Fiestê 97 r., po kapitalnym remoncie zawieszenia, cena 2800 z³. Tel Sprzedam Opel Vectra C, 1,9 TDI, 2004 r., szary met., kombi, przeb. 200 tys. km., klima., nawigacja, podgrzewane lusterka, szyba, ks. serwisowa, cena z³. Tel Sprzedam Renault 19 wersja liftingowa 93 r., benzyna+gaz, nie wymaga wk³adu finansowego, cena 1700 z³. Tel Sprzedam Audi A3 1,8, 20 V, gaz sekwencyjny. Tel Sprzedam Skoda Felicja pickup, 99 r., 1,3, 2 drzwi, c.z. Tel Sprzedam Audi A6, 2000 r., 1,8, C5, cena 6000 z³. Tel Sprzedam czêœci do Daewoo Nubira. Tel Sprzedam Opel Corsa 97 r., 1.7 hdi, bia³y, dwudrzwiowy, cena 1850 z³, w³asciciel kobieta. Tel Sprzedam Renault Megane 1,4, 98 r., niebieski, hatchback, I w³aœciciel, zarej., p.p., cena 3800 z³., przebieg 159 tys. km., Tel , po Sprzedam Renault Chamade 92 r., 1,7, szary met., benzyna+gaz, cena 2000 z³. Tel , Sprzedam Fiat Punto 96 r., 1,2, el. szyby, cena 1950 z³. Tel Sprzedam VW Caddy Life, van, 1,9 TDI, przeb. 156 tys., 7-osobowy, 5-drzwiowy, grafitowy metalik, klimatyzowany, alufelgi, pe³ne wyp., serwisowany, stan b.d. Tel Sprzedam VW Golf IV, 2000/1 r., V, przeb. 114 tys, 5-drzwiowy, grafitowy, pe³na Sprzedam motocykl Yamaha Virgo 750, cana 5500 z³ mo liwoœæ zamiany na turystyka. Tel Sprzedam Suzuki Wagon R+ (minivan), 98 r., fioletowy metalik, wspom., ABS, 2 poduszki, klima, alufelgi, 2500 z³. Tel Sprzedam Opel Vectra 2008 r., czarny, salon, cena z³. Tel Sprzedam Renault Twingo 2005 r., czarny, dwa komplety kó³, klima, c.z., przeb., op³acony. Tel Sprzedam VW Vento 94 r., 19.TDI w ca³oœci albo na czêœci. Tel Sprzedam Honde 2004 r., czerwony, 5- drzwiowy, 1,5 D, klima, el. szyby, c.z., przeb. 140 tys. Op³acona. Tel RENAULT LAGUNA 1.9DCI 122, 12/2001 r., model 2002, b³êkitny metalik, pe³ne wyp., cena Tel Sprzedam silnik zaburtowy, marki Salut. Tel po Sprzedam Renault , 1989 r., 5 drzwi, 160 tys. przebiegu, niebieski, cena 1100 z³. Tel Sprzedam wózek wid³owy BUGAR po remoncie i wózek wid³owy RAK po remoncie. Tel Sprzedam maszyny wulkanizacyjne. Tel Sprzedam BMW E38, GAZ, 1996 r., skóra+ komplet zimowych opon, cena 9500 z³. Tel Sprzedam Kia Carnival, 2001 r., 7 osobowy van. Tel Kupiê b³otnik lewy i prawy do VW Vento oraz atrapê + zamek firmowy najlepiej bordowy. Tel Kupiê ka de auto do remontu lub kasacji, równie uszkodzone, odbiór w³asnym transportem. Tel Kupiê gara metalowy. Tel Kupiê zderzak tylni do Renault Laguna, 1999 r., najlepiej zielony. Tel Kupiê Fiat Panda, 4 drzwiowy w bardzo dobrym stanie. Tel Sprzedam Ford Escort, 1996 r., 1,8 TD, zarejestrowany, wiœnia metalic, klimatyzacja, cena 2200 z³. Tel Sprzedam przyczepkê samochodow¹ d³. 140, szer. 105, wys. 80. Konstrukcja w formie kontenera, blacha aluminiowa. Tel Sprzedam Opel Astra, zarejestrowany, przegl¹d, OC do r., akumulator na gwarancji, cena 1350 z³. Tel Sprzedam czêœci do Lancia Kapaa 2,4 TD. Tel Sprzedam Fiat Ducato, 1998 r., osobowo- -ciê arowy, 3 osobowy, 1.9D, wspom. kier., el. szyby i lusterka, radio, hak, poduszki, cena 5300 z³. Tel Sprzedam Mercedes E 220, 1998 r., automatyczna skrzynia biegów, elektryka, panoramiczny szyberdach, hak, cena 5500 tys. Tel Sprzedam alufelgi 16 BMW i Peugeot tel. 62/ wieczorem Sprzedam VW Passat B6 kombi, 2.0 TDI, 2007 r., przebiegu, wersja sport line, cena z³. Tel Sprzedam Suzuki Swift 1.3 diesel, 2007r., srebrny metalik, przeb , stan b.d. Tel Sprzedam Suzuki Baleno Kombi 98/99 r., 1.6 benzyna+gaz, wiœnia metal. Cena 6000 z³ lub zamiana na diesla. Tel Sprzedam Opel Astra, nowy LPG, 1999 r., hak, wspom., c.z. + pilot, komplet kó³ zima lato. Tel Sprzedam Golf III, cabrio, 1.8, 1996 r., 180 tys km przeb., czerwony, stan b. dobry, pe³na elektronika, alufelgi, radio, bezwypadkowy, cena 9500 z³. Tel Sprzedam przyczepê kempingow¹ Lord Muensterland 520k, 1989 r., zarejestrowana, gotowa do podró y. Tel Sprzedam VW Golf III 1.9 D, 1992 r., sprawny technicznie, cena 2000 z³. Tel Sprzedam Peugeot 407, 2.0 HDI, 2007 r., srebrny metalic, kupiony w polskim salonie, serwisowany, bezwypadkowy, wszystkie przegl¹dy, przeb , kupuj¹cy zwolniony z podatku. Tel Sprzedam Yamaha 600 XJ, 1988 r., sprowadzona z Niemiec w bardzo dobrym stanie. Tel Sprzedam Mazdê 323 F, 1999 r., 1.5, klimatyzacja, ABS, ES, alufelgi, stan b.d., od roku w kraju, 98 tys. przeb., ks. serwisowa, niebieski, cena 5500 z³. Tel Sprzedam Suzuki GS 500E, 1991 r. Tel Sprzedam lawetê 2010 r. Cena 5000 z³. Tel Sprzedam VW Golf 3, 1.6+gaz+hak, 1995r, tys km przebiegu, 3-drzwiowy, poduszka, wspomaganie, cena z³ do negocjacji. Tel Sprzedam Opla Corsa 96 r., 1.2 benzyna 3- drzwiowy 1900 z³. Tel Sprzedam Mercedesa Viko 98 r., 6-os. Cena 7000 z³. Tel Sprzedam Opel Astra 2, 1.6, 2003 r., 5-drzwiowy, przebiegu, hatchback, srebrny metalik, klimatronik, ABS, radio, c.z., automat, el. szyby i lusterka, alufelgi, hak, jeden w³aœciciel, cena 8700 z³. Tel

19 20 OG OSZENIA DROBNE Sprzedam VW LT28 z 98 r., czerwony, zarejestrowany na 6 osób, cena 9000 z³ do negocjacji. Tel Sprzedam VW Transporter, diesel, 98 r., przeb., , blaszak, 8500 z³. Tel Sprzedam drzwi KP2 z szybami do BMW E z³/sztuka, klapa ty³ 30 z³/sztuka, ko³a z letnimi oponami 30 z³/szt. Tel Sprzedam ko³a 1200x18 od stara 266 Tel Wannê akrylow¹, nowa z uchwytami, wym. 160x70cm. Tel Drewno na wywi¹zkê i stemple. Tel Okazyjnie 100 z³/szt. komodê pod RTV, komodê pod akwarium, ³awê, 2 fotele typu fiñskiego wszystko w kolorze mahoñ. Tel , Metalowe ramy ogrodzeniowe wys. 125 cm, d³. 200 cm. Obwód z k¹t 3 cm a œrodek prostok¹ty 6 na 12 cm z drutu 6 mm, 32 szt. Cena 30 z³/szt. Tel Tapicerowany mini fotel dla dziecka firmy Nicotoy, Simba-Dickie, stan bardzo dobry. Tel Zestaw ubrañ ci¹ owych (rozmiar-36, 160 cm), 20 sztuk. Tel Nowy rower m³odzie owy z przerzutkami. Tel Œpiworek dzieciêcy rozmiar 92, 104, 122, 128 oraz kocyki, ko³derkê z poduszk¹. Tel Rower górski. Tel SPRZEDAM W³osk¹ lodówko-zamra arkê 1,56 m wys. 0,54 m szer. bia³a w idealnym stanie cena 100z³. Tel Pianino, czarne, niemieckie. Tel Komplet wypoczynkowy kol. be owy w drewnie. Tel Odzie u ywan¹, 4 z³ za kg. Tel Windy budowlane WBT z dokumentacj¹ oraz uraw budowlany obrotowy. Tel Drewno kominkowe. Tel Szczeniaki m³ode yorki. Tel Tunel grzewczy z pakowark¹ do owijania w foliê termokurczliw¹ automat i pó³automat. Tel / Fotel rehabilitacyjny z podnó kiem, posiada cert. ministra zdrowia. Tel Ladê ch³odnicz¹ JUKA 150/110, giête szyby, stan b. dobry. Tel Oddam meble. Tel x1 Sprzedam u ywane ubranka na dziewczynkê cm, cena od 1 z³ do 5 z³ za sztukê. Tel Tanio mebloœciankê w b. dobrym stanie. Tel Wagê elektroniczn¹ sklepow¹. Tel Rury stalowe o œr. zewn. 60 mm. Tel / Silnik od pralki frani. Tel Czyœciwo, 1z³/kg. Tel Owczarka niemieckiego, 5 miesiêcy. Tel Olchê na pniu. Tel Sofê 2-osobow¹ w dobrym stanie, rozk³adana, 140x200, be, cena 350 z³. Tel Rower damski górski w b. dobrym stanie 80 z³. Tel Drut ebrowy 12 m gruboœæ 10. Tel Piec do centralnego. Tel Oddam w dobre rêce ma³e szczeniaki po suczce labradorce. Tel Drewno opa³owe sosnowe, wa³ki pociête na drobno. Tel Agregat pr¹dotwórczy marki Honda 9KW, na pr¹d 3 fazowy. Tel aweczkê do æwiczeñ, gryf, obci¹ enie oko³o 90 kg, cena 400 z³. Kêpno. Tel Now¹ wersalkê, 360 z³. awê u ywan¹, 150 z³. Tel Pompê do wody WP80-BASS, sprawkê transformatorow¹ praz przystawkê do ci¹gnika C-360. Tel Korê z ziemi¹ pod iglaki. Tel Wirówkê do bielizny. Tel P³ug do odœnie ania stan dobry. Tel Okazyjnie dwie u ywane wagi uchylne. Tel Meble, jak nowe, z domu jednorodzinnego: kuchenne+naro nik, wypoczynek 2+1, plus ³awa, 6 krzese³, stó³ i garderoba. Tel Pi³ê ³añcuchow¹ elektryczn¹ SCS 723 prod. amerykañskiej, moc silnika 230 W, ma³o u ywana, cena 170 z³. Tel Pi³ê tarczow¹ do drzewa 360V, na stela u metalowym, cena 500 z³. Tel krzese³ toczonych nieu ywanych cena 420 z³. Tel Drewno opa³owe, d¹b, brzoza. Tel Oddam drewniane okna z demonta u. Tel Stó³ masarski, nowy wym. 200x95 cm. Tel Telefony komórkowe Sony Ericsson, Emporia. Tel Nowy rower m³odzie owy z przerzutkami. Tel Sukniê Œlubn¹ rozm , ecru, jednoczêœciowa z koronk¹ + gratis, 80 z³. Tel Sukniê Œlubn¹ bia³¹, rozm , jednoczêœciow¹. Tel Sukniê œlubn¹ ecru rozm. 38, na wzrost 160 cm, do sukni gratis welon i rêkawiczki, stan idealny tel Tapczan i dwa fotele, cena 150 z³. Tel Piec CO 31 KW, eliwny, prod. czeskiej, 3 miesi¹ce u ywany. Tel , Du y pojemnik na œmieci. Tel Drewno opa³owe sosnowe (grube wa³ki) cena 100 z³. Tel Spawarkê tranzystorow¹ z przewodami. Tel Podgrzewacz przep³ywowy do wody Stiebel Eltron daf V, 21KW cena 200 z³. Tel Sprzedam ozdobn¹ ocynkowan¹ bramê ogrodow¹ rozsuwan¹ d³. 3,4 m. Tel Drewno opa³owe pociête d³ugoœæ 1 m lub pociête. Tel Drzwi wejœciowe (wyciszone) standard jak w blokach, klamka z lewej strony drzwi. Tel fotele œrednie oraz 2 szafki kuchenne. Tel Waga dziesiêtna do 150 kg. bez uchwytu, na odwa niki, cena 100 z³. Tel Rozdrabniarkê elektryczn¹ do ga³êzi. Tel Yorki. Tel U ywane meble tapicerowane. Kanapa trzyosobowa, dwuosobowa i dwa fotele. Tel Suczki yorki zaszczepione, odrobaczone, rodzice z metrykami. Tel Szczeniaka shih tzu. Tel Oddam rega³ œcienny stan dobry. Tel Parapety zewn. w p³ytkach kolor ciemny br¹z nowe 120x16 7 szt. Tel x1 Sukniê œlubn¹ rozm , ecru + hafty bordo, spódnica + gorset, dodatki, cena 300 z³. Tel Wózek dzieciêcy w bdb. stanie, kolor czerwono szary oraz noside³ko, cena 300 z³. Tel osobow¹ kanapê rozk³adan¹ + 2 fotele, kolor be owy, cena 250 zl. Tel Tanio drewno odpadowe sosnowe, mo liwoœæ dowozu. Tel Drewno opa³owe sosna lub liœciaste w wa³kach 1 m. Tel Mebloœciankê, ciemny popiel 3,60 d³ugoœæ + komplet wypoczynkowy w stanie idealnym, cena 800 z³. Tel Sztucer myœliwski ZKK 600 kal z lunet¹ ME OPTA 7x50 produkcji czeskiej, stan idealny. Tel upiarkê do drewna, fabrycznie nowa, na gwarancji. Tel Wentylator przemys³owy firmy VEGA, cena 100 z³. Tel Stó³ konferencyjny dêbowy d³ugoœæ 5 m. Tel Pojemniki plastikowe na paliwo 3 z³/sztuka. Tel Rury zew. 60 mm, 13 z³/mb. Tel Zbiorniki stalowe o pojemnoœci 6000 litrów, 4000 z³/sztuka, litrów 6000 z³/sztuka. Tel Maszyny stolarskie, wyci¹g trocin, pi³a taœmowa. Tel Treœæ (do 15 s³ów) Nadawca (imiê, nazwisko, adres, telefon) UWAGA. Og³oszenie drobne w dziale US UGI mo na nadaæ tylko za poœrednictwem p³atnych SMS-ów (patrz informacja obok) lub za poœrednictwem naszej redakcji, jako og³oszenie p³atne. Redakcja przyjmuje wy³¹cznie od osób prywatnych (za wyj¹tkiem dzia³u praca) oraz zastrzega sobie prawo do ich skrótów. Wydawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania og³oszeñ naruszaj¹cych dobre obyczaje i obowi¹zuj¹ce prawo. Og³oszenie nie podlega reklamacji. Kupon nale y przes³aæ lub dostarczyæ do redakcji. Adres redakcji: Ostrzeszów ul. Piekary 6, tel Komplet wypoczynkowy, skóra naturalna, kolor zieleñ morska, 3-osobowa kanapa + 2 fotele, stan b.dobry. Tel Zestaw wypoczynkowy rozk³adany. Tel Rower niemiecki Ikarus, nieu ywany, stan idealny, cena 2000 z³, aluminiowy. Tel Meble pokojowe + wypoczynek, cena 450 z³. Tel Stó³ szklany prostok¹tny nowy, owalne naro niki, pod blatem zmatowiona pó³ka, nogi chromowane 135x80. Tel Drewno kominkowe. Tel manekinów damskich w czarnych koszulach. Tel Rusztowanie Plettac 72 m. Tel Tapczany 1-osobowe i krzes³a plastikowe. Tel Meble z ³ó kiem + dwa fotele ze skóry br¹zowe, obicie drewniane. Tel tapczany jednoosobowe, tanio. Tel Stemple budowlane, aluminiowe, nowe, 3,5 m., 15 sztuk. Tel Pralkê wirówkê Daewoo 2500 plastikowa w ca³oœci lub na czêœci, 70 z³. Tel , do odwo³ania Drzwi drewniane pokojowe i ³azienkowe, ró - ne rozmiary. Tel Oko³o 10 kg. Orzechów ³uskanych w³oskich. Tel , Dwa œpiworki dzieciêce w kszta³cie krówki, cena 35 z³/szt. Tel Pianino Calisia, model M 105 Nokturn, mahoñ met. 91 r., cena 2800 z³. Tel Spalinowy wózek wid³owy udÿwig 3300 kg, cena z³. Tel Ubranka na dziewczynkê, rozm , 5 z³/szt., buty para 10 z³. Tel Tanio sprzedam okna PCV Veka, ró ne kolory i wymiary. Tel Piec gazowy z piekarnikiem elektrycznym, ma³o u ywany. Tel Hydrofor 50. Tel Telewizor Samsung plazma 50 cali, 4-letni. Tel Naro nik kuchenny, wyœcie³any, ³awa + 2 krzes³a (komplet 250 z³). Tel Naro nik kuchenny tapicerowany. Tel Stoper do æwiczeñ firmy Schneider. Tel P³aszcz czarny. Tel Kurtkê narciarsk¹ mêsk¹ rozmiar M (du a rozmiarówka) firmy EW-CLUB oraz spodnie narciarskie mêskie rozmiar M firmy Just Play. Tel Pieski Ratlerki czarno-podpalone, cena 200 z³. Tel awê podnoszon¹, 100 z³. Tel yrandol czarny, 3 bia³e kule w idealnym stanie, cena 70 z³. Tel Pieski labradory biszkoptowe. Tel Biurko, szerokoœæ 110, sosna. Tel U ywan¹ pralkê do u ytku typu Ardo. Tel Tanio nowy ekonomiczny piec na naftê, typu Zibro. Tel Drewno kominkowe. Tel Ozdoby ogrodowe z opon, kwietniki, 30 z³/sztukê. Tel Tkaniny meblowe tapicerskie obiciowe w iloœci 1000 m3, cena 6000 z³. Tel Nowy odkurzacz pior¹cy marki Apollo 2000, cena 420 z³. Tel Tapczan du y rozk³adany, ³awê z p³ytkami, 4 pufy. Tel Sofê w idealnym stanie, 2 osobowa, rozk³adana do spania, cena 120 z³. Tel Maszynê do szycia Gritzner, no ny napêd na drewnianym blacie do celów kolekcjonerskich lub jako ozdoba, cena 220 z³. Tel Spawarkê Dester 225. Tel Krzes³a i taborety, wyprzeda 50% ceny. Tel Hulajnogê, cena 50 z³. Tel Imad³o, cena 130 z³. Tel Ko³a 1200x18, 7,5x20, 6,5x16, 185x15. Tel , Radioodtwarzacz ALPINE CDA-9884R stan bardzo dobry, CD, MP3, WMA, AAC, USB, obs³uga subwofera, model wysokiej klasy, cena 550z³. Tel Rower aluminiowy, oryginalny niemiecki KETTLER mêski. Tel Suknie œlubn¹ bia³¹ z haftem na gorsecie i dole sukni, rozmiar 42. Tel Materac 120x200 sprê ynowy. Tel lub Telefon Sony Ericsson T280 oraz karty pamiêci Scan Disc 8G i 32G. Tel Suknie œlubn¹ 44/46 z wszystkimi dodatkami, dzwoniæ po 15. Tel Organy elektryczne w zabudowie drewnianej z podwójn¹ klawiatur¹ i basami. Tel Lilie wodne. Tel Walizkê na kó³kach, kolor czarny, prawie nowa, cena 40 z³. Tel osobow¹ kanapê, 2 fotele skóra oliwka. Tel Przepiêkn¹ i eleganck¹ sukniê œlubn¹, rozm. 38, wyprana i wyprasowana fachowo. Gratis welon, kwiatek, bransoletka, kolczyki, rêcznie szyte buty. Mo liwe zdjêcia na a. Tel Szczeniaki doga niemieckiego, p³aszczowy i arlekin. Tel Kotki rasy brytyjskiej, niebieskie, cena 800 z³. Tel Prasê stolarsk¹ do oklejania powierzchni, cena 1500 z³. Tel Klatkê dla papugi, cena 30 z³. Tel Ubranka dla dziewczynki, rozmiar cm, cena 5 z³/szt. Tel U ywane buty dla dziewczynki 10 z³/para, rozmiary Tel Ró nego rodzaju zabawki (maskotki, lalki, puzzle, gry itp.) cena od 1-20 z³/sztuka. Tel Sprzedam 2 fotele + kanapa 2 osobowa, ³awo-stó³, dywan be owo-br¹zowy 3x4 stan b.d., bujak ratanowy giêty. Tel Drewno opalowe i kominkowe, pouk³adane, transport gratis. Tel Okna u ywane nowej generacji zewnêtrzne z ram¹ wym. 143x87-2 szt. wym. 143 x107-2 szt., drzwi balkonowe wym. 208x86-2 szt., okno wys. 114 x107. Tel Szczeniaki rodowodowe, Owczarek Kaukaski. Tel Ubrania dla ch³opca rozmiar (48 sztuk), stan bardzo dobry. Tel Ubrania dla dziewczynki rozmiar 0-6 miesiêcy (51 sztuk), (31 sztuk), (41 sztuk), (37 sztuk). Tel Zestaw zabawek dla maluszka 0-3 lat (zabawki edukacyjne, ksi¹ eczki, grzechotki, uk³adanki, klocki drewniane, maskotki, zabawki interaktywne w tym Fisher Price, puzzle piankowe). Tel Sprzedam drewno kominkowe opa³owe. Tel Drewno opa³owe: sosna, d¹b, buk od 130 do 180 z³. Powiat kêpiñski. Tel Le anka IKEA 1 osobowa 40 z³, materac 1 osobowy 40 z³, le anka z materacem 50 z³, ³awa 20 z³. Tel Wózek g³êboki i spacerówkê firmy ARTE 3x3. Tel Meble pokojowe cena 100 z³. Tel Bramê ogrodow¹ d³. 3,4m. Tel Nawigacjê LARK 5-calow¹. Tel Ksi¹ ki do 3 klasy Gimnazjum nr 2. Tel ROLNICZE Sprzedam parownik elektryczny, beczke metalow¹ 600 l, plastikow¹ 1000 l, koryta bunclowe do bydla 3 szt. Tel Sprzedam prese INTERNACIONAL 430 kostka, stan dobry, sprawna technicznie. Tel , Kupiê kombajn ziemniaczany Anna lub Bolko. Tel Kupiê kopaczkê elewatorow¹, sadzarkê. Tel Sprzedam przyczepê jednoosiow¹ do s³omy. Tel Sprzedam p³ug 2-skibowy nowa odk³adnia. Tel Sprzedam silnik 4 KW. Tel Sprzedam krowê po pierwszym wycieleniu plus ja³ówka 4 mies. cielna. Tel Kupiê ja³ówkê hodowlane i u ytkowane cielnoœæ 6-8 mies. Tel , Sprzedam pszen yto grube czyste mo e byæ do siewu. Tel Sprzedam grunty rolne i ³¹ki 2,6 ha w Borku Mielêckim. Tel Sprzedam króliki krasnale max. waga doros³ego 1,7 kg, ma³o wymagaj¹ce, idealne dla dzieci do zabawy. Tel Sprzedam gospodarstwo rolne 1,05 ha, ci¹gnik Ursus C330, sieczkarnie do kukurydzy zawieszan¹ jednorzêdow¹ niemieck¹, p³ug talerzowy niemiecki. Tel Sprzedam krowê po wycieleniu. Tel Sprzedam grunty rolne w Bierzowie. Tel Kupiê si³owniki wywrotu do przyczep rolniczych i samochodowych. Tel Sprzedam pierze gêsie z puchem nieskubane, dzwoniæ po 20. Tel , Sprzedam wagê do ywca (200 kg). Tel Sprzedam kukurydze na kiszonkê 3 hektary. Tel Sprzedam opryskiwacz 400 l. Tel lub Kupiê rozrzutnik obornika stan obojêtny oraz siewnik poznaniak i przyczepê wywrotkê. Tel Sprzedam spycharkê DT-75 z podnoœnikiem rolniczym. Tel Sprzedam agregat pod œcierniskowy firmy ACHAT szer. 2,5 m, 9 zêbów, 2 rzêdy talerzówki i wa³ek. Tel Sprzedam krowê po pierwszym wycieleniu. Tel Sprzedam przepiórki doros³e, kogutki i kurki, do dalszej hodowli oraz jajka. Tel Kupiê ja³ówki hodowlane i u ytkowe cielnoœæ 6-8 mies. Tel , Sprzedam ja³ówki do zacielenia. Tel

20 OG OSZENIA DROBNE z³, ogrzewanie + tur, sadzarka czeska ma³o u ywana. Tel poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Tel Sprzedam agregat uprawowo-siewny, bierny z hydropakiem 2,7 m szer., oraz p³ug Grudzi¹dz czteroskibowy. Tel Sprzedam agregat pr¹dotwórczy PROFI- TEXX 800W na benzynê, waga 21 kg. Tel Sprzedam Ÿrebn¹ koby³ê. Tel Sprzedam rozsiewacz nawozu LEJ, kultywator z bronami 2 m, rozrzutnik obornika. Tel Korepetycje z j. niemieckiego na terenie gm. Kraszewice. Tel Korepetycje i nauka z j. angielskiego i pomoc w pisaniu prac studeckich. Kêpno. Tel Podejmê siê przepisywania tekstów w jêzyku polskim. Zarówno z rêkopisu jak i ze s³uchu. Tel Korepetycje matematyka, szko³a podstawowa i gimnazjum. Tel po Sprzedam zbo e, mieszankê zbo ow¹, jêczmieñ, pszenice i yto. Tel , Sprzedam 2 ja³ówki na wycieleniu marzec- -kwiecieñ. Tel Korepetycje, nauka j. angielskiego (Kêpno). Tel Udzielam korepetycji z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury, Ostrzeszów. Tel Sprzedam kaczki ywe do uboju. Tel Sprzedam Tura 5 z ca³ym osprzêtem, z rozmontowanym z 80-tki., stan dobry. Tel Sprzedam tanio 20 m tregra (dwuetownik 14). Tel Sprzedam spalinowy wózek wid³owy. UdŸwig 3300, od nowoœci przejechane 1789 moto- -godzin, cena z³. Tel Sprzedam rozrzutnik obornikowi 2 osiowy, z podwójnymi burtami do kiszonek. Tel Sprzedam króliki. Tel Sprzedam ja³ówkê termin wycielenia paÿdziernik. Tel Sprzedam przyczepê, 6 ton, plandeka. Tel Sprzedam œrutownik B¹k z silnikiem elekt. 7,5 kw. Tel Sprzedam agregat œcierniskowy do ci¹gnika C-360. Tel x1 Sprzedam bronê talerzow¹ niemieck¹, dmuchawê do zbo a niemieck¹ 3,5 KW. Tel Sprzedam œrutownik bijakowy Wir 7,5 KW. Tel Sprzedam pszen yto. Tel Kosiarkê rotacyjn¹, polsk¹. Tel Sprzedam perliki. Tel Siewnik i wialnia do zbo a, wa³ g³adki, silnik elektryczny 7,5 KW., prawie nowy, po 17. Tel Sprzedam œrutownik z mieszalnikiem, 750 kg. Tel Sprzedam rocznego kucyka szetlandzkiego maœci gniadej. Tel Sprzedam siano. Dzwoniæ wieczorem. Tel Sprzedam beczkowóz 7000 litrów, ocynkowany na tandemie. Tel Sprzedam ci¹gnik C-330, 87 r., zarejestrowany, ubezpieczony, stan dobry. Tel Sprzedam agregat uprawowo-siewny 4 m z siewnikiem nadbudowanym stan b. dobry. Tel Sprzedam wycinarkê do kiszonki Fela. Tel Sprzedam du ¹ iloœæ obornika i dwuko³ówkê do ci¹gniêcia, zarejestrowan¹. Tel Sprzedam sadzarkê polsk¹ kube³kow¹ oraz sortownik bêbnowy rêczny (Czajków). Tel Sprzedam p³ug 3 skibowy do orki, koryta pojedyncze bunclowe. Tel Sprzedam p³ug 6 skibowy do podorywki. Tel Wys³odki suche i mokre, jêczmieñ, pszenica, pszen yto, owies. Tel Sprzedam yto, pszen yto Laski ko³o Kêpna. Tel Skup ca³oroczny ziemniaków ó³tych, jadalnych, odbiór w³. transportem. Tel Kupiê maszyny rolnicze, silniki elektryczne, spawarki oraz wyposa enie warsztatu œlusarskiego. Tel Sprzedam p³ug 4-skibowy Unia Grudzi¹dz. Tel Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna stan b. dobry. Tel Sprzedam Tura do ci¹gnika MTZ Belarus, p³ug 2-skibowy. Tel Sprzedam yto i kukurydzê. Tel Sprzedam p³ugi 4-skibowe niemieckie. Tel Sprzedam ja³ówki miêsne, 2 szt. Tel , Kupiê rozrzutnik do obornika polski, sprawny lub do remontu. Tel Sprzedam byczki i ja³oszki 2-3 tygodniowe w dobrej cenie. Tel Sprzedam cieliczkê rasy LM, ur. pocz¹tek sierpnia. Tel Sprzedam kultywator i siewnik konny. Tel Kupiê zbo e paszowe. Tel Sprzedam wycinak do kiszonki pi³owy. Tel Sprzedam p³ug 3 skibowy, obrotowy na 2 wê e. Tel Sprzedam agregat œcierniskowy o szer. 1,80 prawie nowy, sk³ada siê z 4 podcinaczy, talerzy i wa³ów do ci¹gnika ma³ej mocy. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika 2 osiowy, polski z nadstawkami. Tel , Sprzedam silnik elektryczny 11 KW na wózku, roztrz¹sacz paj¹k do siana. Tel Sprzedam sieczkarniê 1-rzêdow¹ do kukurydzy TAARUP 101, stan bdb. Tel Kupiê ci¹gniki rolnicze, przyczepy, rozrzutniki oraz wszelkie maszyny rolnicze oraz byd³o do dalszego chowu. Tel Sprzedam krowê po 3-wycieleniu. Tel Sprzedam ba anty ozdobne, ró ne gatunki tel x4 Sprzedam p³ugi zagonowe, 4 skibowe, niemieckie. Tel Sprzedam p³ug obrotowy, 3 skibowy Lenke. Tel Sprzedam kopaczkê do ziemniaków 2 rzêdow¹, sortownik bêbnowy, sadzarkê. Tel Sprzedam klacz maœæ kara, 2,5 letnia. Tel Sprzedam zbiornik na mleko 325 l. Cena 1500z³ tel Sprzedam czêœci do ci¹gnika, przewód 380 4x5, gniazda, wtyczki, szyba tylna do ci¹gnika. Tel Sprzedam prosiêta. Tel Sprzedam ba anty srebrzyste z roku Tel Sprzedam siewnik Poznaniak, szerokoœæ robocza 2,70, brona talerzowa (16 talerzy) do C-360 lub C-330, kosiarka rotacyjna polska, Tel Sprzedam silnik do 60 lub Zetora 7011 lub pochodnych. Tel Sprzedam wózek wid³owy, udÿwig 3300 kg. Tel Kupiê krowê zacielon¹ lub nie, do dalszego u ytku. Tel Kupiê byd³o do chowu. Tel Kupiê byd³o rzeÿne. Tel Sprzedam prosiêta, wolne od chorób. Tel Sprzedam cieliczkê rasy Jersey czerwon¹. Tel Sprzedam czêœci do koparko-spycharki ''Bia- ³oruœ''. Tel po Sprzedam Ursus C-330, dobry stan, zarej., cena Tel Sprzedam Ursus C-360 ca³y odnowiony, nowe opony, zarej., cena Tel Sprzedam lekki maszt od widlaka do ci¹gnika. Tel Sprzedam ci¹gnik Ursus C-355. Tel Sprzedam prasê New Holland 650, sznurek, siatka, szeroki podbieracz i no e. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika tandem. Tel Sprzedam widlak do ci¹gnika wys. podnoszenia 2.5, 3.5 i 5.2 m. Tel Sprzedam ko³ówkê ci¹gnikow¹, ko³a 16. Rotacyjn¹, paj¹ka, gwiazdówkê 5. Tel Sprzedam parê cielaków rasy Limuze. Tel Sprzedam kombajn zbo owy Bizon Z50, prasa Callas Rolland 44, bale 120x120, kombajn do ziemniaków Anna. Tel Sprzedam kopaczkê elewatorow¹ do ziemniaków, stan bdb. Tel Sprzedam sieczkarniê do kukurydzy jedno rzêdow¹ Potinger Mex II k z rozdrabniaczem ziaren. Tel Kupiê maciory i knury 3,80 z³/kg, odbiór i pieni¹dze na miejscu, dzwoniæ po 19. Tel Sprzedam dojarkê now¹, jedna kanwa, aluminium. Tel Sprzedam dmuchawê do zbo a, silnik 1,4 KW. Tel Sprzedam wózek wid³owy marki Clark, Diesel 2001 r. Tel Sprzedam ci¹gnik z turem C-330. Tel Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy w zestawie burty do kiszonek + adapter TURAS na rozdzielaczu. Tel Sprzedam przyczepê 044, stan bardzo dobry, hamulce i oœwietlenie sprawne. Tel Sprzedam siano-kiszonkê z tegorocznych traw, cena 65 z³ balot. Tel Sprzedam s³omê ytni¹ w kostce. Tel Sprzedam dwie ³¹ki, ³¹cznie 1,25 ha, okolice Grabowa, cena z³. Tel Sprzedam ci¹gnik MF 255, 1985 r., cena Sprzedam ci¹gnik Deutz-Fahr, 2002 r., klimatyzacja, fotel pneumatyczny, pó³biegi rewers, nie wymaga wk³adu finansowego. Tel Sprzedam prasê zwijaj¹c¹ Krone 150, na sznurek, stan bardzo dobry, cena 9000 z³. Tel Sprzedam spycharkê DT 75 M + czêœci. Tel , Sprzedam C-4011 z silnikiem C-360 bez prawa rejestracji. Cena 5200 z³. Tel Sprzedam sianokiszonkê w balach. 25 sztuk, 40 z³/szt. Tel Sprzedam siano w kostce w wiêkszej iloœci lub zamieniê na cielaki. Tel Sprzedam niedrogo pompê wtryskow¹ do ci¹gnika MPZ. Tel Sprzedam dwuko³ówkê do ci¹gnika rolniczego oraz prosiêta. Tel Sprzedam motowid³o do kombajnu klas Europa. Tel Sprzedam s³omê ytni¹ w balach 120x120 z stodo³y, owiniête siatk¹. Tel Sprzedam wa³ nominalny WS400, nadaje siê do kombajnu. Tel Sprzedam samozbieraj¹c¹ Class, no e, hydrauliczny dyszel, wa³ki wyrzutu. Tel Sprzedam jêczmieñ, pszenice, yto i owies. Tel Sprzedam przyczepê samozbieraj¹c¹ T Tel Sprzedam pszenicê paszow¹, mo liwoœæ transportu. Tel Sprzedam dwu letniego kuca Szetlandzkiego. Tel lub Sprzedam kombajn Volt Smith E512, 1988 r., napêd kosy od Bizona, cena z³. Tel Sprzedam kopaczkê elewatorowa, sprawna technicznie, wywo³awcza 900 z³. Tel Sprzedam kosiarkê rotacyjn¹ polsk¹ meduzê, p³ug czteroskibowy Grudzi¹dz odk³adnica 35. Tel Sprzedam przyczepê zbieraj¹c¹ TO55. Tel Sprzedam 2 ³añcuchy z belkami do przyczepy samozbieraj¹cej, nadaje siê równie do rozrzutnika obornika. Dzwoniæ po godzinie Tel Sprzedam krowê po pierwszym wycieleniu. Tel Sprzedam zgrabiarkê Deutz Fahr, 8 ramion po 3 sprê yny oraz rozrzutnik 2-osiowy z nadstawkami do kukurydzy. Tel NAUKA Pomogê w nauce matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Na terenie Ostrzeszówa i okolic mo liwoœæ dojazdu. Tel Nauka gry na istrumencie klawiszowym oraz lekcje spiewu i emisji g³osu. Tel Korepetycje, t³umaczenia j. angielski, hiszpañski, korespondencja. Tel Korepetycje z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury. Tel Korepetycje z j. niemieckiego. Tel T³umaczenie tekstów na j. francuski i z francuskiego na polski. Tel Korepetycje z j. angielskiego i matematyki na Udzielam korepetycji kl. 1-3 (Ostrzeszów). Tel Pedagog, terapeuta poprowadzi terapiê pedagogiczn¹ z dzieæmi i m³odzie ¹ oraz udzieli poradnictwa wychowawczego. Tel Korepetycje z matematyki, mo liwy dojazd do ucznia na terenie Kêpna. Tel Udzielam lekcji gry na instrumentach klawiszowych: pianino, organy oraz lekcji œpiewu i emisji g³osu. Tel Korepetycje z matematyki, równie doje - d am do uczniów na wsi. Tel Korepetycje z j. polskiego, pomoc w redagowaniu prac maturalnych. Tel Udzielê pomocy w pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel Studentka pedagogiki pomo e w nauce uczniom klas I-VI (okolice Kraszewic i Czajkowa). Tel Korepetycje z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz w zakresie biznesu. Tel Korepetycje z j. angielskiego na ternie powiatu ostrzeszowskiego, mo liwoœæ dojazdu. Tel Profesjonalny trener fitnessu, treningi prywatne z dojazdem, dostosowanie do potrzeb. Tel Profesjonalne korepetycje z j. niemieckiego 30 z³/60 min, drobne t³umaczenia, korespondencja z dojazdami. Tel Korepetycje z j. niemieckiego z dojazdem na terenie Ostrzeszowa i Kobylej Góry. Tel Doœwiadczony nauczyciel przygotuje do matury z j. angielskiego. Tel KUPNO Odwa niki br¹zowe oraz porcelanowe od 1 g. do 1 kg., monety z PRL-U oraz przedwojenne. Tel Spawarkê wirow¹, mo e byæ uszkodzona. Tel Deski suche, 2,7cm. Tel Kupiê ka dy samochód. Tel Przyjmê okno plastikowe z demonta u, sz. 1,96 m, wys. 1,3 m, wymiary w œwietle. Tel Przyjmê piasek, ziemiê, glinê ostrzeszów. Tel Si³owniki wywrotu do przyczep rolniczych i samochodowych. Tel MATRYMONIALNE Poszukujê osoby do wspólnych dojazdów Doruchów-Kêpno, Tel Szukam osoby doje d aj¹cej do pracy w Ostrowie Wlkp Tel Poszukujê osób chêtnych do dojazdów z Grabowa i okolic do Ostrzeszowa. Tel POSZUKUJÊ Bez na³ogów, z mieszkaniem konsultant kosmetyczny uczynny, pozna pani¹ niepal¹c¹ w wieku Pragnie za³o yæ szczêœliwy zwi¹zek ma³ eñski- mi³oœæ. Kontakt: marek Mê czyzna pozna pani¹ do lat 50 lubi¹c¹ wieœ. Tel Mam 46 lat lubiê podró e, zwierzêta. Chêtnie poznam pana do 55 lat. Tel

21 22 SPORT URODZINOWY PREZENT Robert Skrobacz w niedzielnym meczu Victorii Ostrzeszów z SKP S³upca strzeli³ dwa gole, prowadz¹c swój zespó³ do zwyciêstwa 3:1. Dwa dni po dziewiêtnastych urodzinach m³ody napastnik OKS-u otrzyma³, jak na ironiê, bramkê w prezencie! Ostrzeszowianie spotkanie z zespo³em czo³ówki rozpoczêli bez kontuzjowanego Adriana Barañskiego. Rywal jednak przyj¹³ doœæ dziwn¹ taktykê - w oczekiwaniu na Victoriê liczy³ na kontrataki. Ju na pocz¹tku ostrzeszowianie pokazali rywalom, e wcale nie zamierzaj¹ ³atwo siê poddaæ. W 7. minucie groÿn¹ akcjê przeprowadzi³ Robert Skrobacz, ale pi³kê uderzan¹ sprzed pola karnego przez Artura Skrobacza niefortunnie zablokowa³ Micha³ Mazurek. W 18. minucie widowiskowo lew¹ stron¹ ruszy³ Pawe³ stworzyli w 24. minucie gry. Nad bramk¹ uderzy³ jednak Jakub WoŸniak. Obu dru ynom brakowa³o dok³adnoœci, przez co sytuacji strzeleckich równie by³o jak na lekarstwo. Kiedy wydawa³o siê, e na przerwê obie dru yny zejd¹ bez goli, Victa w 43. minucie zdoby³a bramkê do szatni. W okolicach œrodka boiska z pi³k¹ zabra³ siê Robert Skrobacz, ale interweniowa³ obroñca, który wycofa³ pi³kê do bramkarza. Bartosz Przyby³a wystaæ z takiego prezentu. Na pocz¹tku drugiej czêœci meczu po rzucie wolnym wykonywanym przez ukasza Duczmala w polu karnym pi³kê przej¹³ Robert Skrobacz. M³ody pi³karz podci¹³ futbolówkê i minimalnie przestrzeli³. Chwilê po tej sytuacji goœcie oddali pierwszy celny strza³ na bramkê Andrzeja Nasiadka. Golkiper OKS-u nie mia³ jednak k³opotów z interwencj¹. W 57. minucie Victoria podwy szy³a prowadzenie. Kubot, jednak jego dokopn¹³ jednak fatalnie Na lewej stronie dwójkow¹ œrodkowanie po ziemi nie znalaz³o adresata. Pierwsz¹ groÿn¹ akcjê zakoñczon¹ strza³em goœcie i trafi³ w nabiegaj¹cego Roberta Skrobacza, który dwa dni po 19. urodzinach nie zamierza³ nie skorzy- akcjê przeprowadzili Artur Skrobacz i Pawe³ Kubot, a ten ostatni dogra³ do Roberta Skrobacza. 19-latek Fot. Micha³ Jurkiewicz Redaguje Przemys³aw Mamczak rozejrza³ siê na boki, przygotowa³ sobie pi³kê do strza- ³u i uderzy³ nie do obrony! Kiedy wydawa³o siê, e trzy punkty zostan¹ w Ostrzeszowie gola kontaktowego dla SKP strzeli³ Jacek Miko³ajczyk. 26-letni pomocnik przebi³ trafienie Skrobacza i z oko³o 25 metrów przepiêknym uderzeniem w okienko da³ goœciom nadziejê na korzystny rezultat. Mocno uderzona futbolówka odbi³a siê jeszcze od s³upka. W 72. minucie znów dobrze zagrali gospodarze. Robert Skrobacz znalaz³ lukê pomiêdzy obroñcami ze S³upcy i poda³ prostopadle do Mazurka, który strzeli³ wprost w bramkarza. Na kwadrans przed koñcem z prawego skrzyd³a dorzuca³ Patryk Pasiak. Niefortunnie interweniowa³ jednak jeden z obroñców goœci i za zagranie rêk¹ sêdzia odgwizda³ rzut karny. Jedenastkê, nie bez problemów, wykorzysta³ wprowadzony na boisko chwilê wczeœniej Rados³aw Dolata, który najpierw trafi³ w s³upek, ale skutecznie dobija³. Podopieczni Andrzeja Moskala pomimo prowadzenia nie odpuszczali. W 82. minucie minimalnie obok s³upka uderzy³ Adrian D¹browski. Koniec koñców wynik jednak nie uleg³ zmianie i Victa po piêciu kolejkach rozgrywek zajmuje w tabeli IV ligi 5. miejsce. - Byliœmy dru yn¹ i ka - dy z nas by³ jej szczegó- ³em. To w³aœnie one s¹ decyduj¹ce w pi³ce. Cieszy fakt, e widzieliœmy grê w pi³kê, co nie jest ³atwe przy warunkach fizycznych takich, jakie prezentowali goœcie. Trzeba by³o graæ do³em, a my potrafimy tak graæ. Jest jeszcze przed nami du o pracy, ale mamy spory potencja³ - powiedzia³ nam po spotkaniu trener Moskal. VICTORIA OSTRZESZÓW - SKP S UPCA 3:1 (1:0) Robert Skrobacz 43, 57, Rados³aw Dolata 75 - Jacek Miko³ajczyk 65 Victoria: Nasiadek - Szczepañski, Bierski, Duczmal, Kubot - D¹browski, Dubiel, Grzywacz (72 Dolata), R.Skrobacz (84 Tomaszewski), A.Skrobacz (62 Pasiak) - Mi. Mazurek (93 Aksamski). IV LIGA Gostyñ - Kalisz 1:4 Pêpowo - Racot 2:0 Leszno - KoŸmin Wlkp. 9:1 Konin - Kobylin 0:1 Koœcian - Œlesin 1:1 Ostrzeszów - S³upca 3:1 Mroczeñ - Wolsztyn 1:1 Ko³o - Go³uchów 2:0 1.Polonia 1912 Leszno :3 2.Obra 1912 Koœcian :3 3.LKS Œlesin :4 4.SKP S³upca :5 5.Victoria Ostrzeszów 5 8 9:8 6.D¹broczanka Pêpowo 5 7 5:5 7.KS Górnik Konin 5 7 6:4 8.KKS Kalisz :7 9.PKS Racot :11 10.Grom Wolsztyn 5 5 7:11 11.Bia³y Orze³ KoŸmin W :17 12.Orze³ Mroczeñ 5 4 7:15 13.LKS Go³uchów 5 4 5:14 14.Piast Kobylin 5 4 2:14 15.Olimpia Ko³o 5 4 6:13 16.Kania Gostyñ 5 1 4:12 OKRÊGÓWKA Dobrzyca - Opatówek 2:1 KoŸminek - Kobyla Góra 0:8 Odolanów - Kalisz 3:0 Skarszew - Janków Przyg. 1:1 Trêbaczów - Kêpno 0:4 Czarnylas - Nowe Skalm. 1:1 Krotoszyn - Pleszew 1:1 Czekanów - Gorzyce Wielkie 0:1 1.Polonia Kêpno :1 2.Zefka Kobyla Góra :3 3.Astra Krotoszyn :6 4.Stal Pleszew :3 5.Gorzyczanka Gorzyce W :1 6.Barycz Janków Przyg :5 7.Pogoñ Nowe Skalm :8 8.Czarni Dobrzyca 5 7 7:10 9.Odolanovia Odolanów 5 4 7:10 10.KS Opatówek 5 4 4:8 11.Prosna Kalisz 5 4 8:10 12.LKS Czarnylas 5 4 5:9 13.Piast Czekanów 5 3 6:9 14.Pogoñ Trêbaczów 5 3 5:12 15.KS Victoria Skarszew 4 1 6:12 16.GOS Zieloni KoŸminek 5 0 5:30 Polonia z Zefk¹ w drodze do IV ligi? Nie ma mocnych na kêpiñsk¹ Poloniê w trwaj¹cym sezonie kaliskiej klasy okrêgowej. Podopieczni Mariusza Strzelaka w niedzielê rozgromili 4:0 w Trêbaczowie miejscow¹ Pogoñ. Na drugim miejscu w tabeli plasuje siê z kolei beniaminek - Zefka Kobyla Góra. Choæ Pogoñ to raczej outsider rozgrywek, do spotkania w Trêbaczowie kêpnianie przystêpowali z wielkim szacunkiem, bowiem przed tygodniem dru yna prowadzona przez Jaros³awa Karnasiewicza ogra³a 2:0 Pogoñ Nowe Skalmierzyce, czyli jednego z kandydatów do awansu. Polonia prowadzenie objê- ³a w 21. minucie, kiedy Pi³karki rêczne Polonii Kêpno wygra³y dwudniowy turniej o Puchar Marsza³ka Województwa Opolskiego w Dobrzeniu Wielkim. Podopieczne Macieja Nowickiego okaza³y siê najlepsze spoœród szeœciu rywalizuj¹cych dru- yn, w finale pokonuj¹ 19:15 Dwójkê Profil Nowy S¹cz. W Dobrzeniu spotka³y siê ze sob¹ trzy kluby pierwszoligowe oraz trzy na co dzieñ wystêpuj¹ce w lidze drugiej. Polonistki nie mia³y k³opotów z wygraniem swojej grupy, dwukrotnie pewnie zwyciê aj¹c. - Nie by³em do koñca zadowolony, bo dziewczyny nie mog³y dobrze wejœæ w pierwsze mecze. Poza tym zlekcewa y- ³y rywala z ni szej ligi, w którego barwach wyst¹pi³o du o juniorek. Ciê ko nam siê gra- ³o, myœleliœmy, e rywalki po- ³o ¹ siê przed nami, a tak nie by³o. Mam nadziejê, e zdarzy- ³o siê to nam po raz ostatni i w lidze nie bêdzie ju lekcewa enia - mówi Maciej Nowicki, trener KKS-u, który dru ynê obj¹³ przed obecnym sezonem. to podanie Wojciecha Drygasa na bramkê zamieni³ Witold Kamoœ. Po przerwie wynik podwy szy³ sam Drygas, skutecznie egzekwuj¹c rzut wolny. Po tej bramce gospodarze musieli siê otworzyæ, co poskutkowa³o kolejnymi trafieniami kêpnian - w 58. minucie ukasz Walczak dobi³ strza³ Patryka S³upianka, a szeœæ minut póÿniej, po kolejnej asyœcie Drygasa, drogê do siatki rywala znalaz³ najlepszy obecnie strzelec okrêgówki - Marcin Gruszka. Warto przy tym podkreœliæ, e prawie ca³y niedzielny mecz Polonia gra³a w os³abieniu, bowiem w 8. minucie za faul czerwon¹ kartkê zobaczy³ zastêpuj¹cy kontuzjowanego Damiana Kurzawê œrodkowy obroñca - Dawid Fabisiak. Ci¹gle fantastyczn¹ seriê kontynuuje tak e beniaminek z Kobylej Góry. Zefka tym razem rozgromi³a w KoŸminku Zielonych a 8:0! Ju po 30 minutach podopieczni Artura Jêdrzejewskiego prowadzili 4:0 po golach Artura Koziary oraz Dawida Alberta. W drugiej czêœci gry po dwa gole dorzucili jeszcze Leszek Rusiecki i Dawid Ponitka. Obie dru yny z naszego regionu w tym sezonie jeszcze nie przegra³y i plasuj¹ siê na pierwszych dwóch pozycjach w tabeli. POGOÑ TRÊBACZÓW - POLONIA KÊPNO 0:4 (0:1) Witold Kamoœ 21, Wojciech Drygas 53, ukasz Walczak 58, Marcin Gruszka 64 Polonia: Skupieñ - Walczak, Kamoœ, Fabisiak, H.Górecki (79 Stramowski) - S³upianek, Nawrot, Drygas (67 Jarema), Urbañski (84 Skiba) - Cierlak, Gruszka (79 Gola). ZIELONI KOŸMINEK - ZEFKA KOBYLA GÓRA 0:8 (0:4) Artur Koziara 14, 24, Dawid Albert 15, 30, Leszek Rusiecki 60, 63, Dawid Ponitka 70, 81 Kêpnianki najlepsze w Dobrzeniu Wielkim W pó³finale Polonia zwyciê y- ³a 25:13 Otmêt Krapkowice, a pierwsze prawdziwe emocje na dobr¹ sprawê pojawi³y siê dopiero w niedzielnym finale. W nim kêpnianki pokona³y Dwójkê Profil Nowy S¹cz 19:15. Najlepsz¹ bramkark¹ turnieju uznano Magdalenê S³otê z Polonii, a najwiêcej goli dla zwyciêskiej ekipy strzela³y Weso³owska (16 trafieñ), Wynnyk (14), Cichoñ (13), Jerzakowska (12), Wojtasik (9) oraz Ga³ka (8). Nowy sezon pierwszoligowych rozgrywek szczypiornistki rozpoczn¹ w nastêpn¹ sobotê (20 wrzeœnia). - Za dwa tygodnie startujemy, za tydzieñ gramy jeszcze mecz sparingowy w Piotrkowie Trybunalskim. Mam nadziejê, e na starcie ligi wypadniemy dobrze i wygramy. To, co mogliœmy zrobiæ w okresie przygotowawczym, zrobiliœmy. Rozegraliœmy oko³o dziewiêciu meczów i trzeba teraz tylko trzymaæ kciuki, by podtrzymaæ to co jest. A jest naprawdê nie- Ÿle - ocenia Nowicki. Lukasz Walczak WYNIKI: FAZA GRUPOWA: Polonia Kêpno - TOR Dobrzeñ 25:14 (8:4) Polonia Kêpno - KPR II Jelenia Góra 23:14 (10:8) PÓ FINA : Polonia Kêpno - Otmêt Krapkowice 25:13 (16:4) FINA : Polonia Kêpno - Dwójka Profil Nowy S¹cz 19:15 (8:5) KLASYFIKACJA KOÑCOWA: 1. Polonia Kêpno (I liga) 2. Dwójka Profil Nowy S¹cz (I liga) 3. TOR Dobrzeñ Wielki (II liga) 4. KPR Kobierzyce (I liga) 5. Otmêt Krapkowice (II liga) 6. KPR II Jelenia Góra (II liga) Fot. K. Wiœniewski, cherryfoto.blogspot.com A KLASA êka Opat. - Rychtal-Skor. 2:3 Zêbców Ostrów - Laski 1:1 S³upia - Rogaszyce 2:3 Bralin - Jankowy 0:3 Grabów - Czajków 2:0 Olszowa - Doruchów 1:1 Trzcinica - Mikorzyn 3:2 1.LZS Trzcinica :5 2.LKS Jankowy :4 3.Victoria Laski 3 7 9:2 4.Pelikan Grabów 3 6 7:5 5.KS Rogaszyce 3 6 8:9 6.Sokó³ Bralin 3 6 7:8 7.Stra ak S³upia 3 4 6:4 8.LZS Olszowa 3 4 7:7 9.GKS Rychtal-Skor :11 10.LZS Mikorzyn 3 3 6:8 11.Zawisza êka Opat :7 12.LZS Doruchów 3 1 6:8 13.Zêbców Ostrów Wlkp :11 14.LZS Czajków 3 0 3:9 B KLASA GRUPA III Chynowa - KuŸnica Grab. 2:1 Mikstat - Kraszewice 4:2 Wierzbno - Droszew 4:1 Wtórek - Tarcha³y Wielkie 0:7 1.Czarni Wierzbno 2 6 7:3 2.LZS Chynowa 2 6 5:2 3.Tarchalanka Tarcha³y 2 3 9:3 4.Orze³ Wysocko Wielkie 1 3 2:0 5.LZS Godziesze 1 3 2:1 6.Lilia Mikstat 2 3 4:4 7.LZS KuŸnica Grab :4 8.Soko³y Droszew 1 0 1:4 9.Masovia Kraszewice 2 0 3:7 10.LKS Wtórkowianka W :7 GRUPA IV Rojów - Hanulin 1:3 Kr¹ kowy - Ostrówiec 0:2 Grêbanin - Siedlików 5:2 Kierzno - Siemianice 2:5 1.KS Hanulin 2 4 6:4 2.LZS Ostrówiec 2 4 5:3 3.GKS Grêbanin 2 4 6:3 4.LZS Siedlików 2 3 9:6 5.Wielkopolanin Siem :-2 6.Ajax Rojów 2 3 4:4 7.P³omieñ Opatów 1 1 1:1 8.Zryw Kierzno 2 0 3:8 9.KP Kr¹ kowy 2 0 1:9

22 ROZMAITOŒCI 23 OSTRZESZÓW - PIAST 3D,,WOJOWNICZE Ó WIE NINJA 9 wrzeœnia godz. 17:30 10 wrzeœnia godz. 17:30 11 wrzeœnia godz. 17:30 Miasto potrzebuje bohaterów. Ciemnoœæ zapanowa³a w Nowym Jorku, bo Shredder i jego Klan Stopy trzymaj¹ wszystkich w ryzach - od policji po polityków. Przysz³oœæ wygl¹da ponuro, gdy nagle spod ziemi wyrastaj¹ czterej niezwykli bracia - Wojownicze ó³wie Ninja. Musz¹ wspó³pracowaæ z dziennikark¹ April O'Neil (Megan Fox) i jej kamerzyst¹ Vernem Fenwickiem (Will Arnettt), aby uratowaæ miasto i powstrzymaæ diaboliczny plan Shreddera.,,DAWCA PAMIÊCI 12 wrzeœnia godz. 19:00 13 wrzeœnia godz. 19:00 14 wrzeœnia godz. 19:00 16 wrzeœnia godz. 19:00 17 wrzeœnia godz. 19:00 18 wrzeœnia godz. 19:00 Film oparty jest na bestsellerowej powieœci Lois Lowry z 1993 roku o tym samym tytule. Opowiada historiê ch³opca o imieniu Jonas, który yje w fikcyjnym œwiecie bez wad. Spo³eczeñstwo jest szczêœliwe, a pojêcia wojny, bólu, wyboru, smutku i innych uczuæ nie s¹ mu znane. Ka dy ma przypisan¹ rolê i yje wed³ug œciœle okreœlonych zadañ. W wieku 12 lat Jonas otrzymuje swoj¹ rolê - ma zostaæ "Odbiorc¹ wspomnieñ". Rozpoczyna szkolenie pod okiem by³ego "Odbiorcy", starszegoo cz³owieka, który bêdzie przekazywa³ ch³opcu swoj¹ wiedzê (tytu³owy "Giver"). Tym sposobem Jonas doznaje nowych uczuæ i wkracza w prawdziwy œwiat, gdzie nie wszystko jest tak wspania³e. Zdaje sobie sprawê, e spo³ecznoœæ, w której yje to jedno wielkie oszustwo i w obliczu tej prawdy musi podj¹æ decyzje, które zmieni¹ jego los na zawsze KINA,,MAGIA W BLASKU KSIÊ YCA 9 wrzeœnia godz. 19:30 10 wrzeœnia godz. 19:30 11 wrzeœnia godz. 19:30 S³awny iluzjonista Stanley Crawford (Colin Firth), na proœbê przyjaciela, przyje d a na po³udnie Francji, by zdemaskowaæ kobietê-medium Sophie Baker (Emma Stone), która oczarowa³a rodzinê amerykañskich bogaczy i rzekomo potrafi czytaæ w myœlach oraz rozmawiaæ z duchami. Zadanie Stanleya mocno skomplikuje siê, kiedy sam padnie ofiar¹ zniewalaj¹cego uroku piêknej Sophie.,,BARBIE I TAJEMNICZE DRZWI 12 wrzeœnia godz. 17:30 13 wrzeœnia. godz. 17:00 14 wrzeœnia godz.17:00 16 wrzeœnia godz. 17:30 17 wrzeœnia godz. 17:30 18 wrzeœnia godz. 17:30 Barbie wciela siê w postaæ Alexy, nieœmia³ej ksiê niczki, która odkrywa w swoim królestwie tajemnicze przejœcie i wkracza do dziwnej krainy pe³nej magicznych istot i niespodzianek. To w³aœnie tam, Alexa poznaje syrenkê Romy i dobr¹ wró kê Nori, od których dowiaduje siê, e zepsuty w³adca usi³uje ogo³ociæ ich œwiat z magii. Ku swojemu zdziwieniu, Alexa odkrywa w sobie magiczn¹ moc, a jej nowe przyjació³ki s¹ pewne, e tylko dziêki jej pomocy w ich krainie mo e ponownie zapanowaæ magia. Odkryjcie, co siê wydarzy, kiedy Alexa znajdzie odwagê, aby stan¹æ w obronie tego, co w³aœciwe i dowie siê, e si³a przyjaÿni jest du o cenniejsza ni - tygodnik lokalny REDAKCJE: Ostrzeszów, ul. Piekary 6, tel , Kêpno, ul. Koœcielna 3, tel Redaktor naczelny: Jerzy Biñczak (tel ) Redaguje zespó³: Konrad Niemiec (redaktor techniczny), Joanna Woliñska, Joanna Lewek, Karol Maækowiak, Przemys³aw Mamczak, Marcin Gruszka Druk: Agora SA oddzia³ w Pile, ul. Krzywa 35 Wydawca: JUR-PRESS - Jerzy Biñczak, Ostrzeszów, ul. Piekary 6 Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania. Cena gazety na ok³adce (w tym 8% VAT) WSPÓLNIK A D UGI radzi Miros³aw Ochojski, prezes Dolnoœl¹skiego Konsorcjum Obs³ugi Wierzytelnoœci Sp. z o.o. Sp.k. Od lat prowadzê w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zajmujê siê importem i sprzeda ¹ samochodowych czêœci u ywanych. Ze wzglêdu na znaczn¹ iloœæ pracy postanowi³em dobraæ sobie wspó³pracownika. Za³o yliœmy spó³kê. Bojê siê jednak, e zaci¹gnie on d³ugi, za które bêdê musia³ odpowiadaæ swoim w³asnym maj¹tkiem. Czy mogê siê przed tym zabezpieczyæ? Zakres Pana odpowiedzialnoœci za czynnoœci wspólnika bêdzie uzale niony od kilku elementów. Pierwszym i podstawowym jest to, czy zawarte przez wspólnika umowy bêd¹ dotyczy³y spraw spó³ki i czy zawrze je on w jej imieniu. W aden sposób nie bêd¹ dotyczy- ³y Pana prywatnego maj¹tku zobowi¹zania prywatne Pana wspólnika. Choæ jeœli spó³ka, któr¹ prowadz¹ Panowie razem, jest spó³k¹ kapita³ow¹ (np. spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹), to ewentualna egzekucja mo e obj¹æ przys³uguj¹ce mu udzia³y. Jeœli natomiast wspólnik skutecznie zaci¹gnie zobowi¹zania w imieniu spó³ki, to Pana odpowiedzialnoœæ za jej zobowi¹zania zale y od tego, jaka to jest spó³ka. Spó³ka cywilna nie posiada osobowoœci prawnej, wiêc faktycznie stronami stosunku zobowi¹zaniowego s¹ jej wspólnicy. Wierzyciel dochodzi zatem swojego roszczenia od wszystkich wspólników solidarnie od ka dego z nich ma prawo dochodziæ pe³nej wartoœci d³ugu, a do ca³kowitego zaspokojenia roszczenia. Równie w spó³ce jawnej wspólnicy odpowiadaj¹ za jej zobowi¹zania ca³ym swoim maj¹tkiem. Jest to jednak odpowiedzialnoœæ subsydiarna, czyli egzekucja w stosunku do wspólnika jest mo liwa dopiero po bezskutecznej egzekucji w stosunku do spó³ki. Za zobowi¹zania spó³ki komandytowej odpowiada komplementariusz bez ograniczeñ, a komandytariusz do zdeklarowanej sumy komandytowej. Za zobowi¹zania spó³ki nie odpowiadaj¹ wspólnicy spó³ek kapita³owych, np. spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Natomiast za skutki swoich dzia³añ mog¹ ponosiæ odpowiedzialnoœæ organy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, a konkretnie cz³onkowie zarz¹du. Odpowiedzialnoœæ ta mo e dotyczyæ równie d³ugów spó³ki. Ka dy z cz³onków zarz¹du mo e byæ pozwany o zap³atê, jeœli spó³ka pozostaje niewyp³acalna, a nie zosta³y dochowane obowi¹zki zarz¹du, np. w zakresie z³o enia wniosku o og³oszenie upad³oœci spó³ki w przewidzianym przez ustawodawcê terminie. Ochrona polega³aby tu g³ównie na racjonalnym wyborze formy prowadzonej spó³ki oraz na przygotowaniu szczegó³owej umowy spó³ki, najlepiej we wspó³pracy z kancelari¹ prawn¹. TELEFONY ALARMOWE Stra po arna 998 Pogotowie 999 Policja 997 Pogotowie energetyczne Kêpno Ostrzeszów Pogotowie gazowe Kêpno Ostrzeszów Pogotowie wodno - kanalizacyjne Kêpno Ostrzeszów Pomoc drogowa Kêpno Ostrzeszów Stra miejska Kêpno Ostrzeszów Policja Kêpno Ostrzeszów Szpitale Kêpno Ostrzeszów Dy urne apteki Ostrzeszów,,Przyjazna ul. Gorgolewskiego 3/1 tel Po godz w sprawach nag³ych i uzasadnionych dostêpna jest apteka Jagielloñska, tel Kêpno Apteka ca³odobowa ul. Warszawska 30 tel Informacja PKP Kêpno Ostrzeszów Informacja PKS Kêpno Ostrzeszów tel TO JEST MIEJSCE NA TWOJ REKLAMÊ Zadzwoñ: tel

23 24 ROZMAITOŒCI BARAN 21.III - 20.IV Nie zamartwiaj siê niepotrzebnie b³ahymi sprawami, ale staraj siê zauwa aæ plusy nawet nieprzyjemnych sytuacji. Nie narzekaj, lecz chwal i ciesz siê ka d¹ dobr¹ chwil¹. Jeœli tak bêdziesz postêpowaæ, to ju wkrótce zauwa- ysz, e masz siê do kogo uœmiechaæ i z kim rozmawiaæ. Zaczniesz chêtnie gdzieœ bywaæ, zdarzy siê te, e zaprosisz do siebie goœci. Wasze Bobasy BYK 21.IV - 20.V Tydzieñ spêdzisz robi¹c banalne rzeczy. Wci¹gn¹ ciê zakupy czy krz¹tanina w domu. Jeœli jesteœ zorientowany na sport, czas spêdzisz wyczynowo. W weekend z pewnoœci¹ ktoœ wyci¹gnie ciê z domu. To jest wymarzona pora na spotkania, a ludzie bêd¹ ci yczliwi. W interesach musisz wykazaæ siê inicjatyw¹, nie licz tylko na dobre okazje. BLIŸNIÊTA 21.V - 20.VI Wprost idealne dni na za³atwianie spraw zawodowych. Po pracy bêdzie ciê ci¹gn¹æ do bliskich. Bardzo wa - ny w pewnej sytuacji oka e siê g³os serca. W koñcu zrozumiesz, e przysz³oœæ trzeba budowaæ i planowaæ, a nie ci¹gle siê ni¹ zamartwiaæ. Pamiêtaj, e yjesz tu i teraz. Problemy finansowe stan¹ siê mniej dokuczliwe. Piotr, syn Wioletty i Mariusza Zalesiñskich z Goli, ur r., godz 03:05, waga 3200 g., d³. 53 cm. Amelia, córka anety i Jaros³awa Leœniarków z Kêpna, ur r., godz. 18:05, waga 3770 g., d³. 56 cm. Samantha, córka Arlety i Piotra Terpisów z Chobanina, ur r., godz. 8:52, waga 3600 g., d³. 56 cm. Klaudia, córka Marzeny i Józefa Dudek z Galewic, ur r., godz. 8:52, waga 3270 g., d³. 51 cm. RAK 21.VI - 21.VII Porzuæ fa³szywe pogl¹dy i nie yciowe zasady. To, co do tej pory uznawa³eœ za podstawy swojej egzystencji, mo e okazaæ siê iluzj¹. W pracy konieczne oka ¹ siê zmiany, ale trudno ci je bêdzie wprowadziæ. Bêdziesz musia³ znaleÿæ punkt oparcia w zmieniaj¹cej siê sytuacji. Jeœli poczujesz, e los rzuca ci k³ody pod nogi, to wsparcie mo esz znaleÿæ w rodzinie. LEW 21.VII - 20.VIII Dobrze zrobi ci wiêksza dyscyplina. Skoncentruj siê na pracy, nie trwoñ czasu na telefony i maile do znajomych. W zwi¹zku mo e dojœæ do przemiany, w jedn¹ lub w drug¹ stronê. Jeœli nie jesteœ gotów odpuœciæ sobie swoich oczekiwañ i wyobra eñ, to nadszed³ czas zmiany kierunku. Dobrze bêdzie, jeœli w spokoju zastanowisz siê, dok¹d zmierzasz. PANNA 21.VIII - 20.IX Znudzi ciê codziennoœæ i zamiast stawiæ czo³a problemom, zaczniesz uciekaæ w œwiat fantazji. W mi³oœci nie ma szans na wiêkszy prze³om. Poœwiêcisz siê sobie samej: bêdziesz dba³a o siebie, lansowa³a siê i promowa³a swój wizerunek. Bêdziesz mia³a odwagê do eksperymentów i niektóre z nich przynios¹ nieoczekiwanie dobre efekty. WAGA 21.IX - 20.X Twoje szare komórki pracuj¹ pe³n¹ par¹. Poci¹gaj¹ ciê nowe dziedziny i masz szanse zdobyæ nowe umiejêtnoœci i ciekawe zainteresowania. W trudnych sytuacjach broñ swojego zdania i postaw na swoim. Sukces jest ju blisko. Inspiracje znajdziesz u pewnych osób, ale musisz siê prze³amaæ i z nimi skontaktowaæ. Szansa na to jest w³aœnie teraz. SKORPION 21.X - 21.XI Mo na ci pozazdroœciæ temperamentu. Móg³byœ nim obdzieliæ piêciu latynoskich kochanków. To moment byœ zdecydowanie powiedzia³ partnerowi lub partnerce, o co tak naprawdê ci chodzi. Dla singli bardzo mo liwe jest poznanie drugiej po³ówki. Mo ecie jej szukaæ w krêgu osób zwi¹zanych z waszymi sprawami zawodowymi. STRZELEC 22.XI - 21.XII Pomo esz szczêœciu, jeœli prze³amiesz niechêæ do zmian, nie bêdziesz siê ba³ eksperymentów i nowoœci. Tym samym wpuœcisz do swego ycia powiew œwie ego powietrza. To œwietny moment na planowanie wakacji. Najlepiej zdecyduj siê na jakiœ zwariowany wypad, niekoniecznie ze znajomymi. Wkrótce nadejd¹ ciekawe pomys³y i propozycje. KOZIORO EC 22.XII - 20.I Sukces osi¹gniesz tylko wtedy, gdy bêdziesz koñczy³ to, co rozpocz¹³eœ. Unikaj krêtych dróg, gry pozorów, w sytuacjach konfliktowych d¹ do osi¹gniêcia m¹drego kompromisu. Pamiêtaj, e dobry interes to taki, w którym coœ zyskuje ka da ze stron. Dla spraw materialnych to bêdzie bardzo udany tydzieñ, ale unikaj szastania pieniêdzmi. WODNIK 21.I - 18.II W twym sercu nastanie wiosna. Pogodzisz siê ze sob¹ i œwiatem i mo e jeszcze z kimœ, kogo ci brakuje. W pracy i sprawach rodzinnych unikaj plotkarzy i sam te nie plotkuj, nie obgaduj. Przyjrzyj siê najpierw dobrze sobie i temu, co robisz. Nie zapominaj tak e o tym, co robi³eœ. B¹dŸ lojalny wobec tych, z którymi jesteœ blisko i którzy ci ufaj¹. RYBY 19.II - 20.III Zamiast histerycznie martwiæ siê o pieni¹dze, sprawisz sobie wreszcie coœ wymarzonego. Wyrzuty sumienia bêd¹ nie na miejscu, bo to jednoczeœnie bêdzie coœ praktycznego i potrzebnego. Ca³kiem mo liwe, e zaczniesz pakowaæ walizki. WyjedŸ najlepiej w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie by³eœ. Spotkasz tam kogoœ interesuj¹cego i nauczysz siê nowych umiejêtnoœci.

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r.

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 007 r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.17.2013.TKus Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 8 umowy Nr 1/94/2012

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo